42
OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Jože Perić Naziv predmeta Mikroekonomija Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 9 ECTSa Broj sati (P+V+S) 75 (30+0+45) OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta Razumijevanje i spoznaja discipline mikroekonomija, izučavanje i pristup istraživanju mikroekonomije. Povezivanje teorijskih osnova s praktičnim mikroekonomskim problemima. Kroz seminare i predavanja inkorporirat će se sadržaji turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja. Očekivani ishodi učenja za predmet Nakon položenog ispita iz predmeta Mikroekonomija student će biti sposoban: pravilno interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove, analizirati kretanje ponude i potražnje te opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje, opisati i interpretirati ponašanje potrošača, definirati i razlikovati temeljne pojmove proizvodnje, definirati i razlikovati pojedine troškove proizvodnje, razlikovati savršenu konkurenciju, monopol, monopolističku konkurenciju i oligopol, instrumentalne opće kompetencije (osnovno opće znanje, usmena i pisana komunikacija na materinjem jeziku, vještine upravljanja informacijama), interpersonalne kompetencije (timski rad, interpersonalne vještine), sistemske opće kompetencije (sposobnost primjene znanja u praksi, istraživačke vještine, sposobnost učenja, sposobnost samostalnog rada). Sadržaj predmeta Uvodna razmatranja. Osnove ponude i potražnje. Ponašanje potrošača. Pojedinačna i tržišna potražnja. Izbori u uvjetima nesigurnosti. Proizvodnja. Trošak proizvodnje. Maksimalizacija profita i konkurentna ponuda. Analiza konkurentnih tržišta. Tržišna moć: monopol i monopson. Monopolistička konkurencija i oligopol. Teorija igara i konkurentska strategija. Tržište faktora proizvodnje. Eksternalije i javna dobra. Obavezna literatura Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L.: Mikroekonomija, peto izdanje, Mate d.o.o., 2005. Dopunska literatura 1. Babić, M.: Mikroekonomska analiza, MATE d. o. o., Zagreb, 1997. 2. Pavić, I., Benić, Đ., Hashi, I.: Mikroekonomija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006. 3. Koutsoyiannis, A.: Moderna mikroekonomika, MATE d.o.o., Zagreb, 1996.

Mikroekonomija „Poslovna ekonomija u turizmu i ... · Ciljevi predmeta Razumijevanje i spoznaja discipline mikroekonomija, izučavanje i pristup istraživanju mikroekonomije. Povezivanje

Embed Size (px)

Citation preview

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Jože Perić Naziv predmeta Mikroekonomija Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 9 ECTSa Broj sati (P+V+S) 75 (30+0+45)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Razumijevanje i spoznaja discipline mikroekonomija, izučavanje i pristup istraživanju mikroekonomije. Povezivanje teorijskih osnova s praktičnim mikroekonomskim problemima. Kroz seminare i predavanja inkorporirat će se sadržaji turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz predmeta Mikroekonomija student će biti sposoban: pravilno interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove, analizirati kretanje ponude i potražnje te opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje, opisati i interpretirati ponašanje potrošača, definirati i razlikovati temeljne pojmove proizvodnje, definirati i razlikovati pojedine troškove proizvodnje, razlikovati savršenu konkurenciju, monopol, monopolističku konkurenciju i oligopol, instrumentalne opće kompetencije (osnovno opće znanje, usmena i pisana komunikacija na materinjem jeziku, vještine upravljanja informacijama), interpersonalne kompetencije (timski rad, interpersonalne vještine), sistemske opće kompetencije (sposobnost primjene znanja u praksi, istraživačke vještine, sposobnost učenja, sposobnost samostalnog rada). Sadržaj predmeta

Uvodna razmatranja. Osnove ponude i potražnje. Ponašanje potrošača. Pojedinačna i tržišna potražnja. Izbori u uvjetima nesigurnosti. Proizvodnja. Trošak proizvodnje. Maksimalizacija profita i konkurentna ponuda. Analiza konkurentnih tržišta. Tržišna moć: monopol i monopson. Monopolistička konkurencija i oligopol. Teorija igara i konkurentska strategija. Tržište faktora proizvodnje. Eksternalije i javna dobra. Obavezna literatura

Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L.: Mikroekonomija, peto izdanje, Mate d.o.o., 2005. Dopunska literatura

1. Babić, M.: Mikroekonomska analiza, MATE d. o. o., Zagreb, 1997. 2. Pavić, I., Benić, Đ., Hashi, I.: Mikroekonomija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006. 3. Koutsoyiannis, A.: Moderna mikroekonomika, MATE d.o.o., Zagreb, 1996.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc.dr.sc. Biserka Draščić Ban / Dr. sc. Pajo Slamić Naziv predmeta Matematika Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 ECTSa Broj sati (P+V+S) 60 (30+30+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija nužnih za povezivanje ekonomske teorije i matematičkog instrumentarija u svrhu modeliranja i tumačenja informacija dobivenih analizom empirijskih podataka koji se odnose na suvremena kretanja u turističko-hotelskom gospodarstvu. Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da će studenti/studentice nakon odslušanog kolegija i izvršenih obveza biti u stanju: − Definirati i razlikovati osnovne pojmove linearne algebre, diferencijalnog računa, integralnog računa i financijske

matematike. − Primijeniti pravila deriviranja u rješavanju zadataka. − Odrediti (izračunati) ekstremne vrijednosti funkcija jedne i funkcija dvije varijabli. − Usporediti brojčani prirast funkcije i postotni prirast funkcije na temelju derivacije funkcije i koeficijenta elastičnosti. − Primijeniti matrice, derivacije i integrale u ekonomskim problemima.

Sadržaj predmeta

LINEARNA ALGEBRA S MATRIČNIM RAČUNOM. (Matrice, vektorski prostori, vektori, rang matrice, sustavi linearnih jednadžbi, determinante, međusektorski model i input-output analiza.) DIFENCIJALNI RAČUN I PRIMJENE. ( Realni brojevi i realne funkcije jedne realne varijable, granična vrijednost funkcije i neprekidnost funkcije, derivacija funkcije jedne varijable i primjene, ekstremi funkcija jedne varijable, ukupne, granične i prosječne veličine, koeficijent elastičnosti, ekstremi funkcija dviju varijabli bez ograničenja i s jednim ograničenjem.) INTEGRALNI RAČUN I DINAMIČKA ANALIZA .(Neodređeni integral, pravila operacije integriranja, neke metode integracije, određeni integral i primjene, nepravi integrali, diferencijalne jednadžbe i ekonomske primjene.) FINANCIJSKA MATEMATIKA. (Jednostavne i složene kamate, dekurzivni i anticipativni obračun kamata, diskretna kapitalizacija, konačna i sadašnja vrijednost jednog ili više iznosa, otplata zajma, potrošački kredit, neprekidno ukamaćivanje.) Obavezna literatura

L. Neralić, B. Šego, "Matematika", Element, Zagreb, 2009. Dopunska literatura

A.C. Chiang, "Osnovne metode matematičke ekonomije", MATE, d.o.o., Zagreb, 1994.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Suzana Marković

Naziv predmeta Statistika Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 ECTSa Broj sati (P+V+S) 60 (30+15+15)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Stjecanje teorijskih znanja iz cjelina koje se izučavaju na predmetu i ovladavanje praktičnim vještinama potrebnim za adekvatnu statističko-ekonomsku analizu i interpretaciju rezultata. Očekivani ishodi učenja za predmet

Opće kompetencije: ovladavanje teorijskim spoznajama iz programskog sadržaja predmeta, te vještina izračunavanja izučenih statističkih parametara. Specifične kompetencije: sposobnost provođenja istraživačkih zadaća na terenu, analiziranje prikupljenih podataka, tumačenje izračunatih pokazatelja, te uporaba statističke programske potpore. Sadržaj predmeta

Uvod. Definicija statistike. Podjela statistike. Temeljni pojmovi. Statistički podaci (vrste i izvori). Statističke baze podataka. Pristup podacima putem Interneta. Programska potpora za statističku analizu. Analiza podataka metodama deskriptivne statistike. Uređivanje podataka. Statistički nizovi. Tabeliranje. Statistička grafika. Relativni brojevi. Analiza numeričkih nizova metodama deskriptivne statistike. Temelji inferencijalne statistike. Osnovni pojmovi vjerojatnosti. Definicija vjerojatnosti. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Modeli distribucije vjerojatnosti diskretne (binomna i Poissonova distribucija) i kontinuirane (normalna ili Gaussova distribucija, Studentova, F-distribucija, Hi-kvadrat distribucija) slučajne varijable. Metoda uzorka. Metoda uzorka. Sampling-distribucije. Procjene parametara. Procjene aritmetičke sredine, totala i proporcije osnovnog skupa. Testiranje hipoteza. Testiranje hipoteza o pretpostavljenoj aritmetičkoj sredini i proporciji osnovnog skupa. Usporedba parametara osnovnih skupova. Procjena razlike aritmetičke sredine dvaju osnovnih skupova. Procjena razlike proporcija i test hipoteze o razlici proporcija. Testiranje hipoteze o jednakosti proporcija triju ili više populacija (hi-kvadrat test). Testovi o oblikovanju distribucija. Regresijska i korelacijska analiza. Pojam regresijske i korelacijske analize. Regresijski model. Model jednostavne linearne regresije. Linearna korelacija. Koeficijent jednostavne linearne korelacije. Spearmanov koeficijent korelacije ranga. Model višestruke linearne regresije. Primjena regresijskog modela u gospodarskoj analizi. Osnovna analiza vremenskih nizova. Definicija vremenskog niza. Vrste vremenskih nizova. Grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova. Pokazatelji dinamike. Individualni indeksi (verižni i bazni indeksi). Skupni indeksi. Modeli trenda (linearni, paraboličan i eksponencijalni trend). Metoda pomičnih prosjeka. Obavezna literatura

1. Šošić, I., Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb, 2004. 2. Newbold, P., Carlson, W. L., Thorne, B., STATISTIKA za poslovanje i ekonomiju, MATE, Zagreb, 2010., šesto izdanje 3. Biljan-August, M., Pivac, S., Štambuk, A., Upotreba statistike u ekonomiji, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2007.

Dopunska literatura

1. McClave, J. T., Benson, P. G., Sincich, T., Statistics for Business and Economics, 9th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005.

2. Levine, D. M., Stephan, D., Krehbiel, T. C., Berenson, M. L., Statistics for Managers using Microsoft Excel, 4th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2005.

3. Newbold, P., Carlson, W. L., Thorne, B. T., Statistics for Business and Economics, 5th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2003.

4. McClave, J. T. et al., Statistics for Business and Economics, 9th edition, Prentice Hall, 2004. 5. Priručnici za programsku potporu SPSS, STATISTIKA, SAS, StatMaster

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Mislav Šimunić / Doc. dr. sc. Ljubica Pilepić Naziv predmeta Informatika Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Cilj predmeta jest pružiti studentima uvid u razumijevanje rada računala i upotrebe informatičke tehnologije za potrebe poslovnog informacijskog sustava. Cilj je razumiijeti i naučiti osnovni model i princip rada računala, kako bi se s razumijevanjem moglo proučiti i izvoditi prikupljanje, obrada i prezentiranje podataka i informacija, rješavanje problema pomoću računalnih aplikacija, pripremiti studente za cjeloživotno obrazovanje. Očekivani ishodi učenja za predmet

Razumijevanje i korištenje osnovnih informatičkih pojmova,stjecanje znanja o ulozi IT kao temeljnog resursa za uspješno poslovanje, stjecanje znanja i vještina rada s osnovnim programskim alatima u uredskom poslovanju, bolja suradnja korisnika i informatičara, osposobljenost za timski rad, motivacija za izborne informatičke predmete. Sadržaj predmeta

Hardver, Softver, Podaci, Računalne mreže i IT, Oblikovanje i izrada web stranica, Elektroničko poslovanje, Poslovni modeli na webu, Sigurnost informacijskih sustava, Primjena IT u poslovanju, Uredsko poslovanje: obrada dokumenata, kreiranje poslovnih prezentacija, uvod u proračunske tablice i baze podataka. Obavezna literatura

1. Vlahović, N. i dr., Informatika u poslovanju, Priručnik, Zagreb, Mikrorad, 2010. 2. Bosilj Vukšić i dr., Poslovna informatika, Element, Zagreb, 2009. Dopunska literatura

Čerić, V. i dr., Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Romina Alkier Radnić Naziv predmeta Uvod u turizam Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+0+15)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Cilj je ovog predmeta prvenstveno je: − Razumijevanje značaja temeljnih kretanja u turizmu. Studenti će se upoznati s osnovnim tumačenjima uloge

suvremenog turizma, praćenja njegovog razvoja, planiranja i upravljanja u turizmu. − U okviru obrade primjera istraživanja turizma studenti će se osposobiti za korištenje osnovnim izvorima informacija,

metodologijom istraživanja, analitičkim elementima i primjenom rezultata istraživanja turizma. − Rad studenata na kolegiju podržava aktivna stranica sustava za učenje koja sadrži dodatne resurse i aktualne

informacije korisne za nastavni rad u tekućoj akademskoj godini.

Predmet upoznaje studente s osnovnom terminologijom i pojmovima struke. Po njegovom završetku student: − Ovladava osnovnom terminologijom struke, − Uočava povijesni i društveni kontekst u kojem je turizam nastao i u kojem se razvija, − Uočava i prepoznaje veze i odnose koje turizam uspostavlja s okruženjem, − Spoznaje osnovna načela korištenja proizvodnih resursa u turizmu;

Upoznaje osnovne nositelje razvojnih procesa u turizmu te pozitivne i negativne posljedice tog razvoja

Očekivani ishodi učenja za predmet

Primarna svrha kolegija je objasniti studentima kompleksnu cjelinu sadržaja i odnosa turizma. Namjera je studente postepeno uvesti u razumijevanje turizma,a potom i otvoriti glavna pitanja s kojima se razvoj turizma danas susreće. Upravo na ovom predmetu studenti stječu teorijska i praktična znanja iz područja turizma, tj. usvajaju najšire koncepcijske okvire za razumijevanje turizma. Studenti upoznaju i analiziraju suvremene trendove i tendencije vezane za daljnji razvoj turizma Predmet studentima ne omogućava samo ovladavanje najnovijim teorijskim spoznajama o turizmu, već daje i praktična znanja, te razvija sposobnost za rješavanje problema iz ovog područja. Sadržaj predmeta

PRIRODA I ZNAČAJKE TURIZMA: Problem definiranja turizma. Promjene unutar turističke ponude. Uloga države u turizmu. Globalizacija turizma. Turistička ponuda. POVIJEST RAZVOJA TURIZMA: Četiri faze razvoja turizma. Europa, vodeća svjetska turistička regija. DEFINIRANJE POJAVE I MJERENJE ZNAČENJA TURIZMA: Definiranje i statističko praćenje turizma. Temeljne statističke jedinice u turizmu. Korisnici turističke statistike i njihove potrebe. Statističke metode. ČIMBENICI UTJECAJA NA TURISTIČKI PROMET I POTRAŽNJU: Domaći i međunarodni turistički promet. Ekonomske karakteristike i poticaji turističkom prometu. Čimbenici turističke ponude. Neekonomski čimbenici poticaja turističkog prometa. EKONOMSKI UČINCI TURIZMA: Učinci turizma na međunarodnu razmjenu. Analiza podataka koje generira turizam. Zaposlenost u turizmu.

DRUŠTVENI I KULTURNI ASPEKTI TURIZMA: Utjecaji turizma na društveno ponašanje i vrijednosti. Kulturni utjecaji turizma. TURIZAM I OKOLIŠ: Vrste utjecaja na okoliš. Prostorno planiranje turističkih atrakcija. Procjena učinaka na okoliš. TURISTIČKA PONUDA: Prikaz strukture turističke potrošnje. Primarna područja turističke potrošnje. Motivi putovanja i ponuda usluga. BUDUĆI TURISTIČKI TRENDOVI: Projekcije na temelju prošlog i sadašnjeg razvoja. Činitelji promjena i predviđanja turističke potražnje. Obavezna literatura

Leonard J.Lickorish i Carlson L.Jenkins ; Uvod u turizam, Ekokon doo, Split 2006. Dopunska literatura

1. Chris Cooper i drugi; Tourism principles and practice, FT, Prentice Hall 2005. 2. Antunac Ivan; Turizam , teorijsko-znanstvene rasprave, Institut za turizam, Zagreb 2001. 3. Vukonić, B.; Povijest razvoja hrvatskog turizma, Prometej, 2005 4. Božena Jokić; Turizam u sociološkoj perspektivi, Mikrorad, Zagreb 1994. 5. Ante Dulčić, L.Petrić; Upravljanje razvojem turizma, I dio, MATE, Zagreb 2002.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Vlado Galičić Naziv predmeta Uvod u ugostiteljstvo Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTS Broj sati (P+V+S) 30 (15+0+15)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa razvojem, specifičnostima i karakteristikama ugostiteljstva. Definirati značaj ugostiteljstva za turizam i ukupno gospodarstvo. Stvoriti pretpostavke za razumijevanje različitih i specifičnih ugostiteljskih usluga. Naglasiti ulogu i važnost kadrova u ugostiteljstvu. Ovladati zakonodavnim normama i odredbama kao pretpostavkama kvalitetnog pružanja usluga u ugostiteljstvu. Upoznati studente sa primjenjenom tehnologijom, interesnim udruženjima i međunarodnim karakterom ugostiteljstva. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita, studenti će biti sposobni: pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz ugostiteljstvo; objasniti i interpretirati različite vrste usluga koje se pružaju u ugostiteljstvu; analizirati različite zakonodavne norme vezane uz ugostiteljstvo; provesti i interpretirati istraživanja iz povezanosti ugostiteljstva i drugih djelatnosti. Sadržaj predmeta

Postanak i razvitak ugostiteljstva. Važnost, karakteristike i specifičnosti ugostiteljstva. Podjela ugostiteljstva. Vrste usluga u ugostiteljstvu. Zakonodavna regulativa ugostiteljstva. Minimalni uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata. Ugostiteljstvo i turizam. Ugostiteljstvo i ostale djelatnosti. Kadrovi u ugostiteljstvu. Interesna udruženja u ugostiteljstvu. Tehnologija u ugostiteljstvu. Međunarodni karakter ugostiteljstva. Obavezna literatura

Galičić, V., Uvod u ugostiteljstvo, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (u pripremi) Dopunska literatura

1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 138/06) 2. Posebne uzance u ugostiteljstvu (NN br. 16/95)

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Zlatko Verunica Naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (0+30+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Cilj kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura je učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičkih kinezioloških znanja, utvrđivanje interesa studenata, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti, sprječavanje procesa preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne fizičke aktivnosti, osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje, promicanje sportske kulture i unapređenje socijalne komunikacije. Očekivani ishodi učenja za predmet

Od studenata se traži da steknu teorijska i praktična saznanja o tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, počevši od svakodnevnog života pa nadalje. Studenti bi trebali naučiti pravila raznih sportskih igara, kako individualnih tako i momčadskih koje bi u budućnosti mogli lako primjenjivati. Studenti bi morali razviti spoznaju o potrebi za svakodnevnim bavljenjem sportom i rekreacijom. Sadržaj predmeta

Sportske igre – nogomet, košarka, odbojka, stolni tenis, tehnika i osnove individualne i skupne taktike Obavezna literatura

1. Tocigl, I., Verunica, Z., Basketball memento, HKS, 2007. 2. Trninić, S., Analiza i učenje košarkaške igre, Vikta d.o.o., Pula, 1996.

Dopunska literatura

1. Šimenc, Pavlin, Vuleta, Osnove taktike rukometne igre, FKK Zagreb, 1998. 2. Bartolucci, Mato i suradnici, Menagement i poduzetništvo u sportu i fitnessu, FKK Zagreb, 1996. 3. Kučukalić, Faruk, Odbojka, Sarajevo, 1978.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Branko Blažević / Doc. dr. sc.Adriana Jelušić Naziv predmeta Makroekonomija Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 9 ECTSa Broj sati (P+V+S) 75 (45+0+30)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima na jednostavan i sustavan način objasniti temeljne elemente makroekonomije, te uzročno-posljedičnu povezanost između mikroekonomije i makroekonomije. Pritom je poseban naglasak na razumijevanju makroekonomskih politika, koje determiniraju gospodarske aktivnosti stanovništva, privatnog i javnog sektora. Naglasak je na razumijevanju ponašanja gospodarstva, determiniranju uzroka nastajanja temeljnih makroekonomskih problema, te vrednovanju učinaka makroekonomske politike. Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz kolegija Makroekonomija (9 ECTS) mogu: − Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove makroekonomije − Opisati i objasniti makroekonomski agregatni model − Objasniti povezanost i razlike između mikroekonomskog i makroekonomskog modela − Objasniti i interpretirati pojam fiskalne, monetarne i vanjskotrgovinske politike. − Interpretirati i razlikovati bitne elemente ravnoteže na robnom i novčanom tržištu, kao i elemente vanjskotrgovinske

ravnoteže. − Tumačiti i interpretirati sadržaj ekonomske politike i politike stabilizacije. − Definirati pojam, vrste, uzroke i posljedice inflacije. − Provesti i analizirati različite makroekonomske modele: − Izraditi i analizirati teorijski model. − Osmisliti i primijeniti podatke na primjeru Republike Hrvatske, EU i/ili svjetske ekonomije. − Analizirati i obrazložiti korištene mjera ekonomske politike. − Predložiti, interpretirati i ocijeniti korektivne mjere ekonomske politike. − Primijeniti zakonitosti teorija privrednog razvoja i interpretirati stupanj međunarodnog ekonomskog razvoja i regionalne

suradnje. − Razviti ekonomsku intuiciju i logiku koje su nezaobilazne u razumijevanju gradiva i primjeni makroekonomskog znanja.

Sadržaj predmeta

Uvod u makroekonomiju. Ekonomija kao znanost (ekonomska teorija i modeli, mikroekonomija vs.makroekonomija). Temeljni pojmovi makroekonomije. Nacionalno računovodstvo. Agregatni makroekonomski model. Funkcija potrošnje i štednje. Funkcija investicija. Fiskalna politika. Monetarna makroekonomija. Ravnoteža na robnom tržištu. Ravnoteža na novčanom tržištu. IS-LM model. Model otvorene privrede. Međuovisnost unutrašnje i vanjske ravnoteže. Pojam i sadržaj ekonomske politike. Pojam i instrumenti politike stabilizacije. Tržište rada. Inflacija-teorija inflacije potražnje i inflacija troškova. Stagflacija, incesija i posljedice inflacije. Gospodarski rast. Teorija i politika privrednog razvoja. Globalizacija, međunarodni ekonomski razvoj i regionalna suradnja. Obavezna literatura

Babić, M.: Makroekonomija, 15.izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2007. Dopunska literatura

Blanchard, O.: Makroekonomija, Mate i ZŠEM, 3.izdanje, 2007.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Zdenko Cerović Naziv predmeta Menadžment Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 9 ECTSa Broj sati (P+V+S) 75 (30+0+45)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Uvesti studente prve godine studija – drugog semestra u opći pristup menadžmentu. Definirati i obrazložiti funkcije menadžmenta kao i povijesni sustav razvoja teorija i pristupa teorijama o menadžmentu. Definiraju se i obrazlažu pojmovi i osnovni pristupi: poslovno okruženje menadžmenta, benchmarking, rewenue menadžment, yield menadžment, BPR, LO, te suvremeni pristupi menadžmentu hotelijerstvu. Studentima dati mogućnost stjecanja osnovnih i općih obilježja menadžmenta u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, kako bi mogli u nastavku studija bolje prihvaćati pojmove i zakonitosti funkcija menadžmenta i brže mogli primjenjivati tehnike menadžmenta koje obilježavaju hotelijersko ugostiteljsko gospodarstvo, sa posebnim naglaskom na poduzeće i poduzetništvo. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno savladanog gradiva i pozitivno položenog gradiva iz kolegija biti će sposobni vladati zakonitostima koje vladaju u poslovnoj ekonomiji sa posebnim naglaskom na usvajanju osnovnih znanja, vještina i kompetencija tehnika i vještina menadžmenta u hotelskim poduzećima kao i njihovom poslovnom okruženju. Moći će u potpunosti pratiti nastavak studija i bolje savladavati gradivo koje potiče studene i menadžere u planiranju, organiziranju, vođenju i kontroliranju poslovnih procesa u hotelijerskim i ugostiteljskim poduzećima. Sadržaj predmeta

POJAM I DEFINIRANJE MENADŽMENTA: Definiranje menadžmenta. Priroda, ciljevi i zadaci menadžmenta. Menadžment kao proces. Menadžment: umjetnost, znanost ili vještina. Odnos menadžmenta i organizacije. Menadžment i njegova okolina. Globalni menadžment. Komparativni menadžment. Etička i socijalna dimenzija menadžmenta. Poduzetnički menadžment. Poduzetnik, poduzetništvo. Oblici poduzeća. Okolina poduzeća. Etika , moral i bonton hotelskog menadžmenta. TEORIJE MENADŽMENTA: Odnos između teorija organizacije i teorija menadžmenta. Temelji modernog menadžmenta. Strukturalni, bihevioralni i integrativni pristupi. Novi nekonvencionalni pristupi. Pristup organizacijske kulture. Zahtjevi za izvrsnošću. Globalni pristup menadžmentu. Poduzetnički, racionalni, razvojni i metafizički menadžment. FUNKCIJE MENADŽMENTA: Planiranje. Predviđanje. Modeli predviđanja. Ciljevi i planiranje. Misija, strateški, taktički i operativni ciljevi. Upravljanje pomoću ciljeva. Uloga ciljeva u planiranju. Menadžment pomoću ciljeva – standardi i pokazatelji uspješnosti. Pojam, proces, elementi i važnost planiranja. Vrste i razine planova. Implementacija plana. Strateško planiranje. Odlučivanje kao menadžerski proces, definicija odlučivanja, preduvjeti planiranja, procesi donošenja odluka, tehnike odlučivanja, modeli odluka, sustavi za podršku odlučivanja. Organiziranje. Principi organiziranja. Organizacijska diferencijacija. Neformalna organizacija. Dileme u organizaciji. Vrste organizacijskih struktura. Dimenzije organizacijske strukture. Karakteristike efikasne organizacije. Raspon kontrole i organizacijska struktura. Modeli za unapređenje organizacije. Vođenje. Značenje vodstva. Uloga vođe. Teorije vodstva. Stilovi vođenja. Dinamika vodstva. Uspješnost vođenja. Transformacijsko vodstvo. Interpersonalna dinamika. Grupe i upravljanje grupama. Upravljanje konfliktima. Komuniciranje. Upravljanje ljudskim potencijalima. Proces upravljanja. Zadaci. Pribavljanje, izbor i raspored osoblja. Motiviranje. Procjena uspješnosti. Kadroviranje. Obrazovanje i razvoj. Razvoj menadžmenta. Programi menadžerskog treninga. Karijera menadžera.

Strategije razvoja karijere, konflikt u menadžmentu, stres, osobine menadžera u hotelijerstvu. Kontroliranje. Značaj i funkcija kontrole. Sustav i proces kontrole. Vrste konrole. Kritičke točke i standardi. Preventivna i korektivna kontrola. Model korektivne kontrole. Tehnike i metode kontrole. Uspješnost kontrole. STATEŠKI MENADŽMENT: Priroda strateškog menadžmenta. Komponente strategije. Strateške razine. Strateške poslovne jedinice. Proces oblikovanja strategije. SWOT analiza. TOWS matrica. Modeli portfolio analize. Korporacijske, poslovne i funkcijske strategije. Glavne vrste strategija. Porterove generičke kompetitivne strategije. MENADŽERI I RAZINE MENADŽMENTA: Menadžerski posao. Menadžerske uloge. Menadžerske funkcije. Tipovi menadžera karakteristični za pojedine faze razvoja poduzeća. Razine menadžmenta. Znanja odnosno vještine menadžera. Gdje organizacije pronalaze uspješne menadžere. Kako menadžeri trebaju upravljati svojim vremenom. Uloga menadžera u novim uvjetima. Menadžment i informacijski sustavi. Yield menadžment. Politika i cijena troškova. Obavezna literatura

Cerović Z., „ Hotelski menadžment“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija 2010. Dopunska literatura

1. Koontz H. & Weihnricht H., „Menadžment“, Mate Zagreb, Zagreb 1998. 2. Buble M. „Menadžment“, Ekonomski fakultete Split, Split 2006. 3. Sikavica P., Bahtijarević Šiber F. i Pološki Vokić N.,“Temelji menadžmenta“, Školska knjiga Zagreb, Zagreb 2008. 4. Sikavica P., Bahtijarević Šiber F. i Pološki Vokić N.,“Suvremeni menadžment – Vještine, sustavi i izazovi“, Školska

knjiga Zagreb, Zagreb 2008. 5. Dujanić M.,“Menadžment“, Veleučilište u Rijeci, Rijeka 2007. 6. Porter M.E., „konkurentska prednost“, Masmedia Zagreb, Zagreb 2008.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Edna Mrnjavac Naziv predmeta Promet u turizmu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 ECTSa Broj sati (P+V+S) 60 (30+0+30)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim značajkama prometa te međuzavisnošću prometa i turizma. Studente se uvodi u značajke prometnih grana, te prometnih usluga kao turističkog proizvoda. Elaboriraju se ekološki i sigurnosni aspekti prometa te njihov ograničavajući utjecaj na turizam. Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se od studenata usvajanje temeljnih spoznaja o ulozi prometa u turizmu, sposobnost interpretacije osnovne terminologije prometa, razlikovanje i pravilno tumačenje karakteristika različitih prometnih grana u turizmu, te razvijanje individualnih vještina i prihvaćanju načela timskog rada baziranog na argumentiranom zastupanju vlastitih spoznaja i stavova. Sadržaj predmeta

Teorijska osnova prometa. Prometni sustav i sustav turizma. Međuzavisnost prometa i turizma. Promet u povezivanju emitivnog i receptivnog tržišta. Cestovni promet. Željeznički promet. Zračni promet. Pomorski promet. Unutarnji vodni promet. Telekomunikacijski promet. Poštanski promet. Ostali oblici prometa. Prometna usluga kao turistički proizvod. Ekonomika eksploatacije prometnih grana i prometne infrastrukture. Utvrđivanje vrijednosti prometne usluge. Sigurnost u prometu turista. Ekološki aspekti prometa. Koncept održivog razvitka prometa i turizma. Obavezna literatura

Mrnjavac, E.: Promet u turizmu, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2006. (2.izdanje) Dopunska literatura

1. Coltman, M.M.: Introduction to Travel and Tourism – An International Approach, Wiley, New Jersey, 1989. 2. Page, J.S.: Transport and Tourism, Longman, New York, 1999. 3. Pender, L.: Travel, Trade and Transport, Continuum, London and New York, 2001. 4. 4. Zelenika, R.: Prometni sustav, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2001.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Daniela Gračan Naziv predmeta Specifični oblici turizma Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+0+15)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su na temelju teorijskih dostignuća znanstvene analize i aktualne prakse prikazati obilježja pojedinih specifičnih oblika turizma. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon određenog perioda studiranja/učenja studenti će biti sposobni učiniti sljedeće: Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove vezane uz specifične oblike turizma kao što su nautički turizam, mice turizam, gradski turizam, turizam događaja, omladinski turizam, kulturni turizam, kamping turizam, eko turizam i tome slično; Objasniti, razlikovati i interpretirati navedene oblike turizma; te Izraditi, osmisliti i primijeniti odgovarajući specifični oblik turizma na određenu turističku destinaciju. Sadržaj predmeta

Temeljne odrednice i razlozi pojave specifičnih oblika turizma. Klasifikacija i obilježja specifičnih oblika turizma. Razvoj i menadžment specifičnih oblika turizma. Učinci razvoja specifičnih oblika turizma. Praćenje trendova specifičnih oblika turizma u svijetu. Stupanj razvoja specifičnih oblika turizma u Republici Hrvatskoj. Resursne mogućnosti i pravni okvir za realizaciju različitih vrsta i oblika turizma u Hrvatskoj. Obavezna literatura

1. Pančić Kombol, T. Selektivni turizam : uvod u menadžment prirodnih i kulturnih resursa. Matulji : TMCP Sagena, 2000. 2. Čorak, S., et.al., Hrvatski turizam – plavo, bijelo, zeleno, Institut za turizam Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

1. Pretula, M. Selektivni oblici turizma u Hrvatskoj u usporedbi sa sličnim europskim i svjetskim destinacijama : magistarski rad. Opatija: M. Pretula, 2008.

2. Kesar, O. Specifični oblici turizma kao nositelji održivog razvoja destinacije u: Turizam i sport - razvojni aspekti. Zagreb : Školska knjiga, 2007.

3. Štifanić, E. Selektivni turizam kao izvor rasta turističke potrošnje i njegov utjecaj na gospodarski rast : magistarski rad / Pula: E. Štifanić, 2008.

4. Jadrešić, V. Selektivni turizam pouzdano sredstvo za revitalizaciju prostorno-ekološke i kulturne baštine Hrvatske /Turizam, 39, 2 ; str. 35-38, 1991.

5. Antunac, I. Selektivne vrste turizma /Turizam, 39, 4; str. 113-117, 1991.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Renata Fox / Mr.sc. Brigita Bosnar-Valković

Naziv predmeta Engleski B2 Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Engleski jezik B2 usmjeren je na razvijanje jezičnih/komunikacijskih/društvenih/kulturnih vještina bitnih za buduće profesionalne aktivnosti sadašnji studentica/studenata u međunarodnom turizmu i hotelskom menadžmentu. Naglasak je na društveno-retoričkim aspektima komunikacije u turizmu i hotelskom menadžmentu. Ovisno o (poznatim) budućim profesionalnim potrebama studentica/studenata, definiranim na osnovu njihovih profesionalnih namjera, želja i težnji, prethodne analize potreba tržišta rada, analize dostupnih nastavnih materijala, te rezultata relevantnih znanstvenih istraživanja, definirane su potrebne kompetencije, kao i znanja/vještine na makro (čitanje, slušanje, govor, pisanje) i mikro (npr. tekstualni konektori, oznake diskursa) razini. Budući da su jezične vještine povezane i da uporaba/razvijanje jedne vještine neizbježno zahtijeva uporabu (i utječe na razvijanje) druge vještine, pristup usvajanju navedenih vještina je integriran.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Studentice/studenti će moći

− definirati/interpretirati ključne pojmove u turizmu i ugostiteljstvu − opisati procese i trendove u turizmu i ugostiteljstvu − primijeniti stečena znanja i vještine u različitim društvenim/profesionalnim situacijama vezanim za turizam i

ugostiteljstvo − nastaviti samostalno razvijati stečena znanja i vještine

Sadržaj predmeta

What is tourism. World destinations. Tour operators. Tourist motivations. Travel agencies. Transport in tourism. Accommodation. Marketing and promotion. The airline industry. Holidays with a difference. Reservations and sales. Airport departures. Obavezna literatura

Walker, R. & Harding, K. (2010) Tourism 1. Oxford University Press Dopunska literatura

Izvorni tekstovi iz struke.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Nevenka Blažević Naziv predmeta Prvi strani jezik (B2) - njemački I Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“

Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog predmeta su: a) Razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija na razini B2 b) Razvijanje jezičnih vještina (slušanja i čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja) kao osnovnih pretpostavki za

stjecanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci sukladno očekivanim ishodima učenja. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti u stanju: − razumjeti riječi, fraze i rečenice iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. informacije koje se odnose na

neposrednu okolinu, obrazovanje, posao i sl.) i razgovore u hotelu, restoranu i turističkoj agenciji; − čitati odabrane tekstove iz područja turističke struke (oglas za radno mjesto, hotelski prospekt, prognoza vremena,

vozni red, opis turističke destinacije, program putovanja, jelovnik, recept i sl.); − na osnovu obrađenih tekstova postavljati i odgovarati na pitanja o temama iz svakodnevnog života (npr.o temama

koje se odnose na neposrednu okolinu, obrazovanje, posao i sl.) i iz područja turističke struke, opisati svoje obrazovanje i radno mjesto, simulirati razgovore na recepciji, u restoranu i u turističkoj agenciji;

− napisati prijavu za radno mesto i životopis, sastaviti kratki program putovanja, napisati i potvrditi rezervaciju smještaja, zapisati biIješke i poruke, ispuniti formulare osobnim podacima ( npr. unijeti ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu).

Sadržaj predmeta

Zanimanja u turizmu. Planiranje putovanja. Vrste putovanja. Turistička agencija. Smještajni objekti u turizmu. Prijamni odjel. Hotelsko domaćinstvo. Odjel hrane i pića. Razgovori u turističkoj agenciji, na recepciji, u hotelskom domaćinstvu i u restoranu. Zemlje njemačkog govornog područja kao turističke destinacije. Obavezna literatura

Blažević, N. (2010) Deutsch im Tourismus 1, Školska knjiga, Zagreb. Dopunska literatura

Blažević, N. (2008) Deutsch in Hotellerie und Tourismus, Školska knjiga, Zagreb. (odabrani tekstovi)

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Dolores Miškulin Naziv predmeta Prvi strani jezik (B2)-talijanski I Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 1. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ciljevi ovog predmeta su: a) Razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija na razini B2. b) Razvijanje jezičnih vještina (slušanja i čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja) kao osnovnih pretpostavki za

razvijanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti u stanju: − Razumjeti riječi, fraze i rečenice iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. informacije koje se odnose na

neposrednu okolinu, obrazovanje, posao i sl.) i razgovore u hotelu, restoranu i turističkoj agenciji. − Čitati odabrane tekstove iz područja turističke struke (oglas za radno mjesto, hotelski prospekt, prognoza

vremena, vozni red, opis turističke destinacije, program putovanja, jelovnik, recept i sl.) − Na osnovu obrađenih tekstova postavljati i odgovarati na pitanja o temama iz svakodnevnog života (npr.o temama

koje se odnose na neposrednu okolinu, obrazovanje, posao i sl.) i iz područja turističke struke. Opisati svoje obrazovanje i radno mjesto. Voditi razgovore na recepciji, u restoranu i u turističkoj agenciji.

− Napisati prijavu za radno mesto i životopis, sastaviti kratki program putovanja, napisati i potvrditi rezervaciju smještaja, zapisati biIješke i poruke, ispuniti formulare osobnim podacima ( npr. unijeti ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu).

Sadržaj predmeta

Zanimanja u turizmu. Planiranje putovanja. Vrste putovanja. Turistička agencija. Smještajni objekti u turizmu. Prijamni odjel. Hotelsko domaćinstvo. Odjel hrane i pića. Razgovori u turističkoj agenciji, na recepciji, u hotelskom domaćinstvu i u restoranu. Osobine Hrvatske kao turističke destinacije. Obavezna literatura

Miškulin Čubrić, D. (2007) Talijanski za hotelijerstvo i turizam, FTHM, Zagreb. Dopunska literatura

Miškulin Čubrić, D. (2002) L'italiano per il turismo e l'industria alberghiera 2, Školska knjiga, Zagreb.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof . dr. sc. Milena Peršić Naziv predmeta Računovodstvo Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 9 ECTSa Broj sati (P+V+S) 75 (30+45+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznavanje studenata sa temeljnim instrumentima računovodstva, računovodstvenim kategorijama, procesima, temeljnim financijskim izvještajima, te računovodstvenim propisima i standardima. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog predmeta, student će biti sposoban razumjeti sadržaj računovodstvenih kategorija obuhvaćenih u poslovnim knjigama hotelskih poslovnih sustava, kao i karakter računovodstvenih informacija prezentiranih u temeljnim financijskim izvještajima. Program je prvenstveno orijentiran na osposobljavanje budućih hotelskih menadžera da znaju prepoznati i koristiti računovodstvene informacije, nasuprot sličnim programima s naglaskom na knjigovodstvene tehnike. Naglasak je na razvijanju kritičkog mišljenja kod studenata, kako bi mogli povezivati teorijska polazišta sa zahtjevima prakse a i radi povezivanja pojedinačnih poslovnih promjena sa informacijskim zahtjevima menadžmenta i eksternih korisnika. Ishodi učenja se mogu prepoznati u činjenici da će student biti sposoban:

− Razumjeti mjesto i ulogu računovodstvenog informacijskog sustava u teoriji i praksi, te polazišta koja treba uvažavati u njegovu ustroju u hotelijerstvu (Zakon o računovodstvu, hrvatski i međunarodni standardi financijskog izvještavanja)

− Koristiti računovodstveni kategorijalni sustav u tumačenju poslovnih promjena u hotelskim poslovnim sustavima (statički i dinamički definirane računovodstvene kategorije.

− Primijeniti načela bilančne ravnoteže u bilježenju poslovnih promjena u poslovne knjige, kao i u izradi temeljnih financijskih izvještaja

− Povezivati teorijska polazišta i praktične mogućnosti u praćenju reprodukcijskog procesa, temeljeno na kontnom planu, a s posebnim naglaskom na razumijevanju uzročno-posljedičnih veza i odnosa u specifičnim uvjetima poslovanja hotelskih poslovnih sustava

− Obrazložiti računovodstveni aspekt informacija o dinamički definiranim računovodstvenim kategorijama (troškovi, učinci, rashodi, prihodi i rezultati), te načina njihove pripreme sukladno informacijskim zahtjevima internih i eksternih korisnika

− Shvatiti čitati i tumačiti stavke temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice / kapitala) a kao pretpostavke ocjenu uspješnosti poslovanja hotelskih poslovnih sustava u kontekstu odredbi važećih propisa, nacionalnih i međunarodnih računovodstvenih standarda.

Sadržaj predmeta

Sadržaj predmeta je usmjeren na stjecanje temeljnih znanja o pojmu, sadržaju i ulozi računovodstvenog informacijskog sustava u teoriji i praksi. Naglasak je na osposobljavanju studenata za razumijevanje računovodstvenog procesa i korištenje računovodstvenih informacija, kao osnove poslovnog odlučivanja u hotelskim poslovnim sustavima. U izučavanju ove problematike, mogu se izdvojiti slijedeće tematske cjeline:

− Računovodstveni informacijski sustav; Povijesni razvoj; Računovodstveni koncepti (načela); Računovodstvena funkcija u hotelskim poslovnim sustavima

− Instrumenti računovodstva (računovodstvene isprave, poslovne knjige, temeljni financijski izvještaji) i njihova primjena u teoriji i praksi;

− Konta kao metode obuhvaćanja poslovnih promjena; Konta po sadržaju i konta po obliku; Šifriranje konta primjenom kontnog plana; Bilježenje poslovnih promjena na kontima glavne knjige; Otvaranje (početni salda) i zaključivanje / zatvaranje konta glavne knjige (zaključni saldo); Sastavljanje izvještaja temeljem stanja na kontima glavne knjige krajem razdoblja; Konta u praksi hotelskih poslovnih sustava;

− Bilanca kao temeljni financijski izvještaj, koji pruža informacije o financijskom položaju poslovnog sustava (vrste bilanci, načela razvrstavanja računovodstvenih kategorija u aktivni i pasivi bilance; oblici bilance); Bilančne promjene na imovini kapitalu i obvezama (centripetalna, centrifugalna, koncentrična, periferijska); Bilančne promjene na rashodima i prihodima;

− Troškovi i učinci (pojmovno razgraničenje troškova i učinaka, prirodne vrste troškova, troškovi u internom obračunu, kalkulacija cijene koštanja), te sastavljanje izvještaja za interne korisnike

− Rashodi i prihodi. Rashodi u hotelijerstvu (pojam i vrste, pojmovno razgraničenje u odnosu na troškove i izdatke, izvješćivanje o rashodima); Prihodi u hotelijerstvu (pojam i vrste, pojmovno razgraničenje u odnosu na učinke i primitke, izvješćivanje o prihodima); Bilježenje poslovnih promjena procesa realizacije;

− Račun dobiti i gubitka (pojam i sadržaj, obračunsko načelo, oblici i metode prezentiranja rashoda, prihoda i rezultata); Međuzavisnost i uvjetovanost internog obračuna i eksterno iskazanog rezultata;

− Izvještaj o novčanom toku (primici i izdaci te njihovo pojmovno razgraničenje u odnosu na prihode i rashode, novčano načelo, direktna i indirektna metoda; čisti novčani tok);

− Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice / kapitala (uloženi kapital, zadržani kapital); Međuzavisnost i uvjetovanost temeljnih financijskih izvještaja

− Zakon o računovodstvu; Računovodstvena načela i standardi; Hrvatski standardi financijskog izvještavanja; Međunarodni standardi financijskog izvještavanja.

Obavezna literatura

1. Grupa autora (red. Gulin,D., Žager,L.): RAČUNOVODSTVO (2010), III izm. izdanje, Ekonomski fakultet Zagreb i Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2010. (izabrana poglavlja)

2. Ilić/Janković, S - Vlašić, D.: Vježbe iz kolegija Računovodstvo /Osnove računovodstva, Opatija, 2003. ili kasnija izdanja 3. Kontni Plan, Zakon o računovodstvu i PPP prezentacije (dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta)

Dopunska literatura

1. Cote, R. (2006) Basic Hotel and Restaurant Accounting Educational Institute, American Hotel & Lodging Association, Lansing

2. Cote, R. (1997) Understanding Hospitality Accounting I , Educational Institute, American Hotel & Lodging Association, Lansing

3. Cote, R. (1996) Understanding Hospitality Accounting II, Educational Institute, American Hotel & Lodging Association, Lansing

4. Gray, W. S. (1996) Hospitality Accounting, McGraw-Hill/Irwin London, Boston, New York, Toronto… 5. Guilding, Ch. (2009) Accounting Essentials for Hospitality Managers, Elsevier, Ltd Burlington 6. Horngre,Ch.T., Sundem,G.I., Elliott,J.A.(1999) Introduction to Financijal Accounting, VII ed., Prentice Hall, Upper

Saddle River, New Jersey 7. Moncarz,E.S., Portocarrero, N.J. (2003) Accounting for Hospitality Industry 8. Thomas,A., Ward,A.M. (2009) Introduction to Financial Accounting, VI ed., The McGraw Hill Companies, London,

Boston, New York, Toronto… 9. Weygandt,J.J., Kimmel,P.D., Kieso,D.E. 8 (2008) VI ed. Financial Accounting A Focus on Fundamental, WILEY, John

Wiley & Sons, Inc. Europe, Asia, Africa, Middle East.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana Naziv predmeta Ekonomika turizma Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 9 ECTSa Broj sati (P+V+S) 75 (30 + 0 + 45)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Student upoznaje ključne pojmove u turizmu i specifičnosti funkcioniranja turističkog tržišta. Poseban naglasak u okviru predmeta je na izučavanju ekonomskog funkcioniranja turizma u okviru nacionalnog gospodarskog sustava, te utvrđivanju doprinosa turizma nacionalnoj ekonomiji. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz predmeta Ekonomika turizma student će: − Ispravno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove iz područja ekonomike turizma − Objasniti i koristiti metode utvrđivanja doprinosa turizma gospodarskom sustavu pojedine zemlje − Usporediti, razlikovati i opisati ekonomske i društvene doprinose i utjecaje koje turizam polučuje na okruženje − Analizirati sekundarne podatke, pravilno ih interpretirati i koristiti − Argumentirati interdisciplinarni karakter turizma i opisati specifičnosti turizma koje iz toga proizlaze

Sadržaj predmeta

Turističko tržište – obilježja, specifičnosti. Etimologija i terminologija turizma. Organizacijske specifičnosti. Turistička ponuda – definicija, obilježja, struktura, trendovi, predviđanje globalnih kretanja. Analiza i klasifikacija resursa. Prirodni i društveni resursi. Ekonomska valorizacija i zaštita resursa u turizmu. Turistička potražnja – definicija, obilježja, trendovi, predviđanje kretanja turističke potražnje. Uloga i značaj posrednika za funkcioniranje turističkog tržišta. Globalni trendovi i njihov utjecaj na kretanja na turističkom tržištu. Mjesto i uloga turizma u nacionalnom gospodarstvu. Turizam kao ekonomska kategorija. Obuhvat turizma u nacionalnom gospodarstvu, međuzavisnost turističkog i gospodarskog razvoja. Uloga i značaj turizma za gospodarski i društveni razvoj (direktni i indirektni). Ekonomske funkcije turizma – multiplikativna, induktivna, konverzijska, zapošljavanje, poticanje međunarodne razmjene, apsorpcijska, uravnoteženje platne bilance, razvoj gospodarski nedovoljno razvijenih područja, integracijska, akceleracijska. Društvene funkcije turizma - kulturna i obrazovna funkcija turizma, zdravstvena funkcija turizma, sportsko-rekreacijska funkcija turizma, politička i socijalna funkcija turizma Ekonomski učinci turizma. Turistička potrošnja – pojam i obilježja. Klasifikacija i mjerenje ekonomskih učinaka turizma. Planiranje i održivi razvoj turizma. Specifične odrednice planiranja razvoja turizma – ekonomski utjecaji, društveni utjecaji, utjecaji na okoliš. Ekonomske implikacije održivog razvoja turizma. Obavezna literatura

1. Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. i dr.: Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav, Školska knjiga, Zagreb, 2011. (odabrana poglavlja)

2. Blažević, B.: Turizam u gospodarskom sustavu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija, 2007. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura

1. Dwyer, L., Forsyth, P., Dwyer, W.: Tourism Economics and Policy, Channel View Publications, Bristol, 2010. 2. Tribe, J., The Economics of Leisure and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999. 3. Bull, A.,The Economics of Travel and Tourism, Longman Australia, Melbourne, 1995. 4. Lundberg, D.E., Krishnamoorthy, M., Stavenga, M.H.: Tourism Economics, John Wiley & Sons, New York, 1995.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Ines Milohnić Naziv predmeta Poduzetnički menadžment i inovacije Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 ECTSa Broj sati (P+V+S) 60 (30+0+30)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Cilj predmeta Poduzetnički menadžment i inovacije je potaknuti studente na sustavno i cjelovito obuhvaćanje znanja, vještina i kompetencija o osnovnim zakonitostima poduzetničkog menadžmenta, s posebnim naglaskom na posebnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Cilj navedenog predmeta ogleda se u stjecanju temeljnih, teorijskih ali i novih praktičnih znanja i vještina funkcija planiranja, organiziranja, kadrovskog odabira, vođenja i kontriliranja kako u organizacijskom tako i u društvenom smislu, kako bi student na preddiplomskom studiju mogao lakše i cjelovitije pratiti razvoj zakonitosti suvremenih pristupa poduzetničkog menadžmenta sa posebnim naglaskom osiguranja dodatne vrijednosti i konkurentnosti na turističkom tržištu kao i zadovoljenja potreba i motiva suvremenog gosta. Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekivani ishodi za predmet Poduzetnički menadžment I inovacije jesu:

− interpretirati teorije poduzetničkog menadžmenta − interpretirati i primijeniti znanja sa svrhom stvaranja koncepta poduzetničkog menadžmenta u turističko-ugostiteljske

organizacije − analizirati (kvantitativne i kvalitativne ocjene) okruženje i formulirati strategije turističkih i ugostiteljskih organizacija − analizirati i objasniti poslovne planove turističko-ugostiteljskih organizacija − primijeniti primjerene razine spoznaja iz područja strateškog poduzetničkog menadžmenta − primijeniti temeljne poduzetničke i menadžerske vještina uspostavljanja i održavanja konkurentnosti − poticanje razvijanja novih teorijskih osnova poduzetničkog menadžmenta, te praktičnu implementaciju istih u

gospodarske subjekte − opisati i objasniti upravljanje, razvijanje i implementaciju novog poslovnog pothvata u turizmu i ugostiteljstvu − izmjeriti i ocijeniti financiranje novog pothvata u turističko-ugostiteljskim organizacijama − razvijanje specifičnih konceptualnih modela, instrumenata i mehanizama za implementaciju

poduzetničkih/menadžerskih modela u turističko-ugostiteljskoj praksi Sadržaj predmeta

Određenje i značaj poduzetničkog menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu. Teorije poduzetničkog menadžmenta. Specifičnosti poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu. Poduzetničke i menadžerske funkcije. Teoretska i praktična znanja o poduzetničkim i menadžerskim vještinama. Proces stvaranja i razvoja novog pothvata s naglaskom na inovacije u smislu kreiranja poslovne ideje. Pojmovno određenje i obilježja poduzeća u turizmu i ugostiteljstvu. Poduzetničke i menadžerske strategije kao dijelovi poslovne strategije. Inovacijski menadžment. Definiranicija inovacije i inovatora. Zakonitosti inoviranja na turističko-ugostiteljskom tržištu. Analiza temeljnih zakonitosti i obilježja konkurentskih prednosti. Temeljne paradigme konkurentskih prednosti. Analiza konkurentskih prednosti. Izgradnja i održavanje konkurentskih prednosti u dinamičnom okruženju. Strategije implementacije i kreiranje uzajamnih partnerstva u dinamičnom okruženju. Pravno okruženje: zakonodavna regulativa i mjere Vlade.

Obavezna literatura

1. Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D.A., Poduzetništvo, Mate Zagreb, 2011. 2. Cerović, Z.: Hotelski menadžment, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, 2010. 3. Cetinski, V. , Milohnić, I., Perić, M.; Menadžment malog i srednjeg ugostiteljskog poduzeća, Fakultet za menadžment u

turizmu i ugostiteljstvu Opatija, 2009. Dopunska literatura

1. Choo, S., Entrepreneurial Management, Tilde University Press, 2011. 2. Vujić, V., Poduzetništvo i menadžment u uslužnim djelatnostima, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Opatija, 2010. 3. Kaplan, J.M., Warren, A.; Patterns of Entrepreneurship Management, 3rd Edition, Wiley, 2009. 4. Chaston, I., Entrepreneurial Management in Small Firms, Sage Pubns Ltd, 2009. 5. Burns, P., Corporate Entrepreneurship, Palgrave-Macmillan, 2008. 6. Drucker, P., Innovation and Entrepreneurship, Butterworth-Heinemann, Elsavier , 2007. 7. Calvin, R.J.; Entrepreneurial Management, Tata Mcgraw Hill, 2003.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović Naziv predmeta Menadžment kvalitete u turizmu Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+0+15)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Razumijevanje kvalitete i savladavanje teorije i prakse upravljanja kvalitetom u turističkim poduzećima i implementacija sustava kvalitete u praksu turističke destinacije. Očekivani ishodi učenja za predmet

Student će nakon položenog ispita biti u stanju: − interpretirati teoriju upravljanja kvalitetom − interpretirati i primijeniti sustav upravljanja kvalitetom u turistička poduzeća i turističku destinaciju − analizirati važnost kvalitete u postizanju konkurentske prednosti − opisati o objasniti prednosti koje se postižu implementacijom sustava kvalitete − opisati i objasniti standarde u turizmu i njihov utjecaj na kvalitetu turističkih usluga − opisati i usporediti specifičnosti upravljanja kvalitetom za različite turističke destinacije − izmjeriti i ocijeniti kvalitetu destinacije i turističkog proizvoda.

Sadržaj predmeta

Definicija kvalitete. Elementi kvalitete i rangiranje. Kvaliteta i zadovoljstvo turista. Kvaliteta i konkurentnost. Povijesni razvoj TQM-a. Pojam i značenje TQM-a. Osiguranje i praćenje kontinuiranih poboljšanja. Upravljanje potpunom kvalitetom u turizmu. Standardi u turizmu. Implementacija TQM-a u turistička poduzeća. Upravljanje kvalitetom turističke destinacije (IQM). Specifičnosti IQM-a za različite turističke destinacije. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete destinacije i turističkog proizvoda. Obavezna literatura

Avelini Holjevac, I., Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2002. (odabrana poglavlja) Dopunska literatura

1. Oakland, J.S., Total Quality Management – Text with Cases, Elsevier Butteworth-Heinemann, Oxford, 2003. 2. A manual for evaluating the quality performance of tourist destinations and services, European Communities ,

Luxembourg, 2003. 3. Towards quality urban tourism – Integrated quality Management (IQM) of urban tourist destinations, European

Comission, Brussels, 2000. 4. Towards quality coastal tourism –Integrated quality Management (IQM) of coastal tourist destinations, European

Comission, Brussels, 2000. 5. Towards quality rural tourism –Integrated quality Management (IQM) of rural tourist destinations, European

Comission, Brussels, 2000

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović Naziv predmeta Menadžment kvalitete u hotelijerstvu Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+0+15)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Razumijevanje kvalitete i savladavanje teorije i prakse upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu. Očekivani ishodi učenja za predmet

Student će nakon položenog ispita biti u stanju: − interpretirati teoriju upravljanja kvalitetom − interpretirati i primijeniti sustav upravljanja kvalitetom u hotelska poduzeća − analizirati važnost kvalitete u postizanju konkurentske prednosti − opisati i objasniti utjecaj kvalitete na zadovoljstvo gosta − opisati i objasniti prednosti koje se postižu implementacijom sustava kvalitete − primijeniti metode poboljšanja procesa − opisati i objasniti hotelske standarde i njihov utjecaj na kvalitetu hotelskih usluga.

Sadržaj predmeta

Definicija kvalitete. Elementi kvalitete i rangiranje. Kvaliteta i zadovoljstvo gosta. Kvaliteta i konkurentnost. Povijesni razvoj TQM-a. Pojam i značenje TQM-a. Implementacija TQM-a. Osiguranje i praćenje kontinuiranih poboljšanja. Upravljanje potpunom kvalitetom u hotelijerstvu. Hotelski standardi. Standardi i kvaliteta hotelskih usluga. Implementacija TQM-a u hotelska poduzeća. Obavezna literatura

Avelini Holjevac, I., Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2002. (odabrana poglavlja) Dopunska literatura

1. Juran, J.M., Gryna, F.M., Planiranje i analiza kvalitete, Treće izdanje, Mate, Zagreb, 1999. 2. King, J.H., Cichy, R.F., Managing for Quality in the Hospitality Industry, Pearson- Prentiss Hall, Upper Saddle River,

New Jersey, 2005. 3. Oakland, J.S., Total Quality Management – Text with Cases, Elsevier Butteworth-Heinemann, Oxford, 2003. 4. Besterfield, D.H., Besterfield-Michna, C., Besterfield, G.H., Besterfield-Sacre, M, Total Quality Management, Third

Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Renata Fox / Mr. sc. Brigita Bosnar-Valković Naziv predmeta Engleski B2 Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2.godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Engleski jezik B2 usmjeren je na razvijanje jezičnih/komunikacijskih/društvenih/kulturnih vještina bitnih za buduće profesionalne aktivnosti sadašnji studentica/studenata u međunarodnom turizmu i hoteskom menadžmentu. Naglasak je na društveno-retoričkim aspektima komunikacije u turizmu i hotelskom menadžmentu. Ovisno o (poznatim) budućim profesionalnim potrebama studentica/studenata, definiranim na osnovu njihovih profesionalnih namjera, želja i težnji, prethodne analize potreba tržišta rada, analize dostupnih nastavnih materijala, te rezultata relevantnih znanstvenih istraživanja, definirane su potrebne kompetencije, kao i znanja/vještine na makro (čitanje, slušanje, govor, pisanje) i mikro (npr. tekstualni konektori, oznake diskursa) razini. Budući da su jezične vještine povezane i da uporaba/razvijanje jedne vještine neizbježno zahtijeva uporabu (i utječe na razvijanje) druge vještine, pristup usvajanju navedenih vještina je integriran. Očekivani ishodi učenja za predmet

Studentice/studenti će moći − definirati/interpretirati ključne pojmove u turizmu i ugostiteljstvu − opisati procese i trendove u turizmu i ugostiteljstvu − primijeniti stečena znanja i vještine u različitim društvenim/profesionalnim situacijama vezanim za turizam i

ugostiteljstvo − nastaviti samostalno razvijati stečena znanja i vještine

Sadržaj predmeta

Arrivals. A place to stay. Tourist information services. Holiday rep. Eating out. Rural tourism. Attractions and events. On tour. Hotel entertainment. Specialised tourism. Business travel. Checking out. Obavezna literatura

Walker, R. & Harding, K. (2010) Tourism 2. Oxford University Press Dopunska literatura

Izvorni tekstovi iz struke.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Nevenka Blažević Naziv predmeta Prvi strani jezik (B2)-njemački II Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta: a) Razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija na razini B2 b) Razvijanje jezičnih vještina (slušanja i čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja) kao osnovnih pretpostavki za

stjecanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci sukladno očekivanim ishodima učenja Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti u stanju: − razumjeti riječi, fraze i rečenice iz tekstova koji se obrađuju tijekom nastave; − čitati odabrane tekstove iz područja turističke struke (hotelski prospekt, opis turističke destinacije, program

putovanja, recept, poslovno pismo, intervju, reportaža i sl.); − na osnovu obrađenih tekstova postavljati i odgovarati na pitanja o temama iz područja turističke struke (npr.o

temama koje se odnose na trendove u turizmu, ekologiju u turizmu, hotelske sadržaje i usluge, Hrvatsku kao turističku destinaciju, zabavu u hotelu i turističkom mjestu, tipologiju gostiju, reklamacije) i simulirati razgovore u hotelu i turističkoj agenciji, te jednostavne poslovne razgovore;

− napisati poslovno pismo (upit, ponudu, rezervaciju, obračun, reklamaciju) i sastaviti program putovanja. Sadržaj predmeta

Trendovi u turizmu. Organizatori putovanja. Program putovanja. Vrste hotela. Kategorizacija hotela. Hotelski sadržaji i usluge. Hrvatska kao turistička destinacija. Kulturno-povijesna baština Hrvatske. Zabava u hotelu i turističkom mjestu. Tipologija gostiju. Reklamacije. Poslovno komuniciranje. Obavezna literatura

Blažević, N. (2010) Deutsch im Tourismus 2, Školska knjiga, Zagreb. Dopunska literatura

Blažević, N. (2008) Deutsch in Hotellerie und Tourismus, Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Dolores Miškulin Naziv predmeta Prvi strani jezik (B2)-talijanski II Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su: a) Razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija na razini B2. b) Razvijanje jezičnih vještina (slušanja i čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja) kao osnovnih pretpostavki za

razvijanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti u stanju: − Razumjeti riječi, fraze i rečenice iz tekstova koji se obrađuju tijekom nastave. − Čitati odabrane tekstove iz područja turističke struke (hotelski prospekt, opis turističke destinacije, program

putovanja, recept, poslovno pismo, intervju, reportaža i sl.) − Na osnovu obrađenih tekstova postavljati i odgovarati na pitanja o temama iz područja turističke struke (npr.o

temama koje se odnose na trendove u turizmu, ekologijju u turizmu, hotelske sadržaje i usluge, Hrvatsku kao turističku destinaciju, zabavu u hotelu i turističkom mjestu, tipologiju gostiju, reklamacije). Voditi razgovore u hotelu i turističkoj agenciji i kratke poslovne razgovore.

− Napisati poslovno pismo i sastaviti program putovanja. Sadržaj predmeta

Trendovi u turizmu. Organizatori putovanja. Program putovanja. Vrste hotela. Kategorizacija hotela. Hotelski sadržaji i usluge. Hrvatska kao turistička destinacija. Kulturno-povijesna baština Hrvatske. Zabava u hotelu i turističkom mjestu. Tipologija gostiju. Reklamacije. Poslovno komuniciranje. Obavezna literatura

Miškulin Čubrić, D. (2007) Talijanski za hotelijerstvo i turizam, FTHM, Zagreb. Dopunska literatura

Miškulin Čubrić, D. (2002) L'italiano per il turismo e l'industria alberghiera 2, Školska knjiga, Zagreb.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc.dr.sc. Lorena Bašan / Doc.dr.sc. Dina Lončarić Naziv predmeta Marketing Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 9 ECTSa Broj sati (P+V+S) 75 (30+0+45)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Marketing predstavlja koncept i filozofiju poslovanja, kojoj se u današnjim uvjetima poslovanja na tržištu pridaje sve veći značaj. Upravo poznavanje potreba i zahtjeva potrošača, što predstavlja suštinu marketinške koncepcije, je temeljna odrednica uspješnosti poslovanja poslovnih subjekata na tržištu. Iz navedene činjenice proizlaze i osnovni ciljevi predmeta: 1. upoznavanje studenata sa pojmom i važnošću marketinga 2. ovladavanje znanjima potrebnim za razumijevanje marketinške koncepcije, kroz stjecanje specifičnih znanja vezanih uz tržišno poslovanje i marketinško okruženje, istraživanje i segmentaciju tržišta, ponašanje potrošača, elemente marketing miksa, te planiranje, organiziranje i kontrolu marketinških aktivnosti 3. primjenjivanje stečenog znanja u konkretan marketinški kontekst Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita očekuje se da će student bii sposoban: 1. interpretirati koncepciju marketinga kao suvremenu poslovnu filozofiju poslovanja 2. primjeniti proces istraživanja i segmentacije tržišta 3. ukazati na čimbenike od utjecaja na ponašanje potrošača i interpretirati proces donošenja odluke o kupnji 4. ukazati na važnost primjene odgovarajuće kombinacije elemenata marketing miksa, kao pretpostavke zadovoljavanja potreba i želja potrošača i profitabilnog poslovanja poduzeća 5. interpretirati elemente marketing miksa: proizvod, cijenu, distribuciju i promociju 6. interpretirati proces strateškog planiranja, te organizacije i kontrole marketinških aktivnosti Sadržaj predmeta

1. Marketing - suvremena koncepcija poslovanja 2. Marketing okruženje 3. Tržište i tržišno orijentirano poslovanja 4. Istraživanje tržišta 5. Ponašanje potrošača 6. Segmentacija tržišta 7. Upravljanje marketinškim funkcijama - proizvod 8. Upravljanje marketinškim funkcijama – cijena 9. Upravljanje marketinškim funkcijama – distribucija 10. Upravljanje marketinškim funkcijama – promocija 11. Planiranje marketinga 12. Organizacija i kontrola marketinških aktivnosti

Obavezna literatura

1. Grbac, B., Stvaranje i razmjena vrijednosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci,, 2012. 2. Vranešević, T. i drugi, Inovativni marketing, TIVA, CRODMA, 2008.

Dopunska literatura

1. Kotler, Ph. i drugi,. Osnove marketinga, MATE, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2006. 2. Kotler, Ph., Upravljanje marketingom , MATE d.o.o. Zagreb, 2001.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Slobodan Ivanović Naziv predmeta Ekonomika ugostiteljskih poduzeća Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“

Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 9 ECTSa Broj sati (P+V+S) 75 (45+0+30)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ekonomika poduzeća znanstvena je i nastavna disciplina koja se bavi gospodarskim problemima ugostiteljskog poduzeća i njihovima ponašanjem na domaćem i svjetskom turističkom tržištu. Kroz prizmu znanosti ekonomika poduzeća proučava njegove gospodarske probleme, istražuje čimbenike njihova uspjeha i spoznaje zakonitosti pojava u njihovu poslovanju. Ekonomika poduzeća istovremeno je i teorijska i praktična disciplina. Njezina je teorijska značajka u tomu što nastoji proširiti i doći do novih spoznaja, a praktična značajka u činjenici da polazi od postojećih gospodarskih problema poduzeća i da se u njihovoj ugostiteljskoj praksi provjerava ispravnost vlastitih pretpostavki i praktičnih spoznaja. Definirajući ciljeve ekonomike ugostiteljskih poduzeća tada se može reći da ona :

− potiče i razvija istraživački rad na području gospodarenje u poduzeću − sistematizira znanja i nove spoznaje u području ekonomike ugostiteljskih poduzeća utemeljene na znanstvenim

postignućima i iskustvima razvijenih zemalja svijeta i EU − kao nastavna disciplina obrazuje i stvara menadžere za potrebe uspješnog poslovanja ugostiteljskog poduzeća

uključujući razne organizacije i javne ustanove − razrađuje odnos tehničko-tehnoloških, organizacijsko-kadrovskih i ekonomskih aspekta poslovanja u ugostiteljstvu − identificira prevladajuće razvojne tendencije kojima se trasira budućnost ugostiteljstva u EU i svijetu − stvara nova promišljanja u kontekstu promjena što ih svakodnevno nosi turbulentno turističko tržište.

Spomenuti ciljevi ekonomike ugostiteljskih poduzeća odredili su pristup, metode i tehnike istraživanja i izlaganja. Pristup istraživanja i izlaganja kroz ovaj predmet je sustavan i holistički. To znači da se istraživanju, promišljanju i zaključivanju o ekonomici kao djelu mikroekonomije pristupa u kontekstu postignuća što ih nosi i razvija suvremena znanstveno-tehnološka revolucija uz respektiranje životne zbilje odnosno praktičkih mogućnosti primjene u turizmu i ugostiteljstvu. Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Ekonomika ugostiteljskih poduzeća (9ECTS) mogu: − Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove iz ekonomike ugostiteljskih poduzeća − Objasniti i interpretirati teorijske postavke u domeni upravljanja, kontroliranja rukovođenja i odlučivanja

menadžera. − Objasniti i analizirati bit ekonomike kao teorije i prakse u ugostiteljstvu koja predstvalja sastavnicu i odrednicu

poduzetničke ekonomije u uvjetima znanstveno-tehnološke revolucije i modernog turističkog tržišta − Izračunati i analizirati dobivena mjerila uspješnosti poslovanja ugostiteljskog poduzeća i njegov poslovni rezultat − Definirati metode iznalaženja i odvajanja stalnih i promjenjivih troškova, te napraviti kalkulaciju prodajne cijene

usluga. − Procijeniti i kritički argumentirati definiranu poslovnu politiku i odluke ugostiteljskog poduzeća

− Argumentirati stavove i odluke u svezi investicijskih projekata i financijske politike ugostiteljskog poduzeća − Samostalno izraditi plan ekonomike poslovanja ugostiteljskog poduzeća kroz ekonomiku resursa, proizvodno

uslužnog procesa i poslovnih funkcija u poduzeću Sadržaj predmeta

EKONOMSKI ASPEKTI UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI : karakteristike ugostiteljstva kao proizvodno uslužna djelatnost, povezanost ugostiteljstva i turizma, mjere ekonomske politike usmjerene na razvoj ugostiteljstva. EKONOMIKA UGOSTITELJSKIH PODUZEĆA: povijesni razvitak ekonomike ugostiteljstva kao društvene znanosti, predmet i metode ekonomike, mjesto ekonomke ugostiteljstva u sustavu ekonomskih znanosti, pojam, vrste i značajke ugostiteljskog poduzeća, poslovanje ugostiteljskog poduzeća na turističkom tržištu ( načela poslovanja, poslovna politika, planiranje i proces financiranja u poduzeću ), praćenje poslovanja ugostiteljskog poduzeća kroz proces kontrole, analize i ekonomskog nazora-revizije. SREDSTVA REPRODUKCIJE U UGOSTITELJSKOM PODUZEĆU: pojam i podjela sredstva ( fiksna i tekuća imovina poduzeća), amortizacija i sustav obračuna u ugostiteljstvu, održavanje i ulaganje u fiksnu imovinu, nastup i poslovanje ugostiteljskog poduzeća na turističkom tržištu, praćenje i analiza poslovanja ugostiteljskog poduzeća TEORIJA TROŠKOVA U UGOSTITELJSTVU: pojam troškova i njihova povezanost s ekonomikom poslovanja, troškovi prema elementima trošenja u proizvodno-uslužnom procesu, troškovi prema obračunu i evidenciji po jedinici proizvoda i samih usluga, troškovi prema ovisnosti o stupnju zaposlenosti, troškovi po mjestu nastanka i nositelju troškova, planiranje, analiza i racionalizacija troškova u poduzeću, kalkulacija proizvoda i usluga u ugostiteljstvu, proračun troškova za različite stupnjeve iskoristivosti kapaciteta, troškovi, prihodi i iskoristivost kapaciteta, primjena teorije troškova u politici cijena, funkcionalna analiza vrijednosti ugostiteljskih usluga odnosno turističkog proizvoda POSLOVNI REZULTAT UGOSTITELJSKOG PODUZEĆA: Obračun poslovanja, Bilanca stanja poduzeća, Utvrđivanje rezultata poduzeća, Upravljanje prihodima u ugostiteljskom poduzeću, Upravljanje rashodima u ugostiteljskom poduzeću, Promjena vrijednosti zaliha, Poslovni rezultat, Utvrđivanje vrijednosti poduzeća, USPJEŠNOST I MJERILA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA UGOSTITELJSKOG PODUZEĆA: Pojmovno određenje uspješnosti poslovanja, Instrumenti praćenja poslovnog uspjeha, Značaj pokazatelja za upravljanje poslovnim rezultatom, Mjerenje proizvodnosti rada u ugostiteljstvu, Ekonomičnost i rentabilnost poslovanja, Povezanost i međusobna ovisnost mjerila uspješnosti poslovanja, Čimbenici uspješnosti poslovanja, Ostala mjerila uspješnosti poslovanja. CJENOVNA POLITIKA U UGOSTITELJSTVU: Formiranje i politika cijena u ugostiteljstvu, Metode formiranja cijene, Utjecaj tržišnih čimbenika na cijene u ugostiteljstvu, kalkulacija cijena PRINCIPI PRODAJE U UGOSTITELJSTVU: Funkcija marketinga u ugostiteljstvu, Trendovi u hotelskom marketingu, Marketinški plan, Istraživanje i segmentacija tržišta, Prodaja ugostiteljskih usluga, Ekonomska propaganda i marketinški mix, Kvaliteta u ugostiteljstvu, Održivi razvoj kvalitete temeljem potpunog upravljanja kvalitetom, Promocija i kanali prodaje u ugostiteljstvu EKONOMIKA INVESTICIJA U UGOSTITELJSTVU: Investicije i motivi investiranja u ugostiteljstvu, Investicijska odluka, Planiranje,priprema, ocjena i izvedba investicijskog projekta, Rješavanje investicijskih problema, Inovacijski procesi i informacijska tehnologija u ugostiteljstvu, Ekonomika okoliša i budućnost ugostiteljstva Obavezna literatura

1. Ivanović S., Mikinac, K., Perman L., Ekonomika ugostiteljskih poduzeća, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatiji, 2011.

2. Jelavić,A., Ravlić,P.,Starčević,A.,Šamanović,J., Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb u suradnji s Ekonomskim fakultetom Rijeka i Ekonomskim fakultetom Split, Zagreb,1995.

Dopunska literatura

1. Davison,R.,Tourism in Europe, Pitman Publisching, London,1992. 2. Kasavana,M.L.,Brooks,R.M., Managing Front Office Operartions EI of H&MA, East Lansing, Michigan,1995. 3. Walker,J.R. Introduction to Hospitality Prentice Hall,Upper Suddle River, New Jersey,1996

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Greta Krešić Naziv predmeta Hrana i prehrana Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 ECTSa Broj sati (P+V+S) 60 (30+0+30)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Osposobiti studente da prepoznaju i razlikuju specifičnosti sastava, prehrambene vrijednosti, načina prerade i značajki kvalitete i sigurnosti namirnica biljnog i životinjskog podrijetla. Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon položenog ispita iz kolegija Hrana i prehrana studenti mogu: − Definirati osnovne komponente hrane. − Razumjeti i objasniti specifičnosti sastava pojedinih skupina namirnica. − Razlikovati namirnice unutar pojedinih skupina obzirom na njihovu prehrambenu vrijednost i kvalitetu. − Usporediti procese proizvodnje i prerade unutar skupina namirnica biljnog i životinjskog podrijetla. − Vrednovati značajke kvalitete i sigurnosti namirnica važne za njihovu primjenu u turizmu i ugostiteljstvu.

Sadržaj predmeta

Komponente hrane (bjelančevine, ugljikohidrati, masti, vitamini, minerali, voda). Konzerviranje namirnica. Žitarice i pekarski proizvodi. Voće i prerađevine. Povrće i prerađevine. Vino. Jaka alkoholna pića. Pivo. Osvježavajuća bezalkoholna pića. Meso i prerađevine. Mlijeko i prerađevine. Jaja i prerađevine. Obavezna literatura

Šimundić, B. Prehrambena roba, prehrana i zdravlje, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, 2008. Dopunska literatura

1. Herceg,Z., Režek Jambrak, A., Brnčić, Rimac, S., Krešić, G. Procesi konzerviranja hrane, novi postupci, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.

2. Kovačević, D. Sirovine prehrambene industrije - meso i riba, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, 2005. 3. Mandić, M. Znanost o prehrani, Sveučilište J.J. Strossmayer, Osijek, 2003. 4. McWilliams, M. Food Fundamentals, Prentice Hall, 2008.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Mislav Šimunić Naziv predmeta Informacijska i komunikacijska tehnologija u turizmu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+0+15)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Kolegij uvodi studenta u razumijevanja primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u kontekstu suvremenog elektroničkog poslovanja. Cilj kolegija jest u tome da studenti shvate i prihvate osnovne ideje i prednosti primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju te usvoje potrebna znanja za konkretnu primjenu u istih poslovnoj praksi turističkih poduzeća. Očekivani ishodi učenja za predmet

Ishodi učenja očituju se u usvajanju znanja o stanju razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije, te s obzirom na globalne trendove i promjene, u mogućnostima njihove primjene u poslovnoj praksi . Studenti će sa usvojenim znanjem, vještinama i kompetencijama (u kontekstu primjene informacijske i komunikacijske tehnologije) dobivenim kroz nastavni proces biti osposobljeni za sudjelovanje u „e-tržišnoj utakmici“ 21. stoljeća. Sadržaj predmeta

Pojmovno određenje ICTa, informacija kao resurs u turizmu, globalne promjene -suvremeni trendovi – poslovanje u turizmu, značaj interneta i weba za poslovanje u turizmu, suvremena programska-poslovna rješenja, e ured, e-tvrtka, e poslovanje, sigurnost e-poslovanja u turizmu. Obavezna literatura

1. Galičić, V., Šimunić, M.: Informacijski sustavi i elektroničko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu, FTHM Opatija, Opatija, 2006. (odabrana poglavlja)

2. Vesna Bosilj Vukšić i dr: Poslovna informatika, Element, Zagreb, 2009. Dopunska literatura

1. Vlahović, Nikola… (et al): Infomatika u poslovanju:priručnik, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.g 2. Šimović, Vladimir, (et al.) Osnove informatike, Zagreb:Goldeb Marketing-Tehnička knjiga: Učiteljski fakultet Sveučilišta,

2010.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Mislav Šimunić Naziv predmeta Informacijska i komunikacijska tehnologija u hotelijerstvu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+0+15)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Kolegij uvodi studenta u razumijevanja primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u kontekstu suvremenog elektroničkog poslovanja. Cilj kolegija jest u tome da studenti shvate i prihvate osnovne ideje i prednosti primjene Informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom poslovanju te usvoje potrebna znanja za konkretnu primjenu u istih poslovnoj praksi, posebice u hotelijerstvu. Očekivani ishodi učenja za predmet

Ishodi učenja očituju se u usvajanju znanja o stanju razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije, te s obzirom na globalne trendove i promjene, u mogućnostima njihove primjene u poslovnoj praksi hotela . Studenti će sa usvojenim znanjem, vještinama i kompetencijama (u kontekstu primjene informacijske i komunikacijske tehnologije) dobivenim kroz nastavni proces biti osposobljeni za sudjelovanje u „e-tržišnoj utakmici“ 21. stoljeća. Sadržaj predmeta

Pojmovno određenje ICTa, informacija kao resurs u hotelijerstvu, globalne promjene -suvremeni trendovi – poslovanje u hotelijerstvu, značaj interneta i weba za poslovanje ui hotelijerstvu, suvremena programska-poslovna rješenja, e ured, e-tvrtka, e poslovanje, sigurnost e-poslovanja hotela. Obavezna literatura

3. Galičić, V., Šimunić, M.: Informacijski sustavi i elektroničko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu, FTHM Opatija, Opatija, 2006. (odabrana poglavlja)

4. Vesna Bosilj Vukšić i dr: Poslovna informatika, Element, Zagreb, 2009. Dopunska literatura

3. Vlahović, Nikola… (et al): Infomatika u poslovanju:priručnik, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.g 4. Šimović, Vladimir, (et al.) Osnove informatike, Zagreb:Goldeb Marketing-Tehnička knjiga: Učiteljski fakultet Sveučilišta,

2010.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Renata Fox Naziv predmeta Engleski B1 Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Engleski jezik B1 usmjeren je na razvijanje jezičnih/komunikacijskih/društvenih/kulturnih vještina bitnih za buduće profesionalne aktivnosti sadašnji studentica/studenata u međunarodnom turizmu i hoteskom menadžmentu. Naglasak je na društveno-retoričkim aspektima komunikacije u turizmu i hotelskom menadžmentu. Ovisno o (poznatim) budućim profesionalnim potrebama studentica/studenata, definiranim na osnovu njihovih profesionalnih namjera, želja i težnji, prethodne analize potreba tržišta rada, analize dostupnih nastavnih materijala, te rezultata relevantnih znanstvenih istraživanja, definirane su potrebne kompetencije, kao i znanja/vještine na makro ( čitanje, slušanje, govor, pisanje) i mikro (npr. tekstualni konektori, oznake diskursa) razini. Budući da su jezične vještine povezane i da uporaba/razvijanje jedne vještine neizbježno zahtijeva uporabu (i utječe na razvijanje) druge vještine, pristup usvajanju navedenih vještina je integriran. Očekivani ishodi učenja za predmet

Studentice/studenti će moći

− definirati/interpretirati ključne pojmove u turizmu i ugostiteljstvu − opisati procese i trendove u turizmu i ugostiteljstvu − primijeniti stečena znanja i vještine u različitim društvenim/profesionalnim situacijama vezanim za turizam i

ugostiteljstvo − nastaviti samostalno razvijati stečena znanja i vještine

Sadržaj predmeta

What is tourism. World destinations. Tour operators. Tourist motivations. Travel agencies. Transport in tourism. Accommodation. Marketing and promotion. The airline industry. Holidays with a difference. Reservations and sales. Airport departures. Obavezna literatura

Walker, R. & Harding, K. (2010) Tourism 1. Oxford University Press Dopunska literatura

Izvorni tekstovi iz struke.

OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Nevenka Blažević Naziv predmeta Drugi strani jezik (B1)-njemački I Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su: a) Razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija na razini B2 b) Razvijanje jezičnih vještina (slušanja i čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja) kao osnovne pretpostavke za

stjecanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci sukladno očekivanim ishodima učenja Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti u stanju: − razumjeti riječi, fraze i rečenice iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. informacije koje se odnose na

neposrednu okolinu, obrazovanje, posao i sl.) i razgovore u hotelu, restoranu i turističkoj agenciji; − čitati odabrane tekstove iz područja turističke struke (oglas za radno mjesto, hotelski prospekt, prognoza vremena,

vozni red, opis turističke destinacije, program putovanja, jelovnik, recept i sl.); − na osnovu obrađenih tekstova postavljati i odgovarati na pitanja o temama iz svakodnevnog života (npr.o temama

koje se odnose na neposrednu okolinu, obrazovanje, posao i sl.) i iz područja turističke struke, opisati svoje obrazovanje i radno mjesto i simulirati razgovore na recepciji, u restoranu i u turističkoj agenciji;

− napisati kratki životopis, sastaviti kratki program putovanja, napisati i potvrditi rezervaciju smještaja, zapisati biIješke i poruke i ispuniti formulare osobnim podacima (npr. unijeti ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu).

Sadržaj predmeta

Zanimanja u turizmu. Vrste putovanja. Planiranje putovanja. Turistička agencija. Smještajni objekti u turizmu. Prijamni odjel. Hotelsko domaćinstvo. Odjel hrane i pića. Razgovori u turističkoj agenciji, na recepciji, u hotelskom domaćinstvu i u restoranu. Zemlje njemačkog govornog područja kao turističke destinacije. Obavezna literatura

Blažević, N. (2010) Deutsch im Tourismus 1, Školska knjiga, Zagreb. Dopunska literatura

Blažević, N. (2008) Deutsch in Hotellerie und Tourismus, Školska knjiga, Zagreb. (odabrani tekstovi)

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Doc.dr.sc. Dolores Miškulin Naziv predmeta Drugi strani jezik (B1)-talijanski I Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTSa Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta: a) Razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija na razini B1. b) Razvijanje jezičnih vještina (slušanja i čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja) kao osnovnih pretpostavki za

razvijanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti u stanju: − Razumjeti riječi, fraze i rečenice iz tekstova koji se obrađuju tijekom nastave. − Čitati odabrane tekstove iz područja turističke struke (hotelski prospekt, opis turističke destinacije, program putovanja,

recept, poslovno pismo, intervju, reportaža i sl.) − Na osnovu obrađenih tekstova postavljati i odgovarati na pitanja o temama iz područja turističke struke (npr.o temama

koje se odnose na trendove u turizmu, ekologiju u turizmu, hotelske sadržaje i usluge, Hrvatsku kao turističku destinaciju, zabavu u hotelu i turističkom mjestu, tipologiju gostiju, reklamacije).

− Voditi razgovore u hotelu i turističkoj agenciji i kratke poslovne razgovore. − Napisati poslovno pismo i sastaviti program putovanja.

Sadržaj predmeta

Definicija pojma „turizam“ / „turisti“. Tipovi turizma. Kako i kuda se putuje. Trendovi u turizmu. Nautički turizam. Turizam i održivi razvoj. Turizam i wellness. Seoski turizam. Profesije u turizmu i ugostiteljstvu. Sastavljanje C.V.-a. Putničke agencije. Thomas Cook i preteče organiziranih putovanja. Osmišljavanje programa putovanja. Organizacija aktivnog odmora. Organizacija poludnevnog /cjelodnevnog izleta. Prijevoz putnika. Ugovor o prijevozu. Ugovor o najmu automobila. Prodaja putničkih karata za različita prijevozna sredstva. Obavezna literatura

Miškulin Čubrić, D. (2007) Talijanski za hotelijerstvo i turizam, FTHM, Opatija. Dopunska literatura

Miškulin Čubrić, D. (2002) L'italiano per il turismo e l'industria alberghiera 2, Školska knjiga, Zagreb.

OPĆE INFORMACIJE Nositelj predmeta Jadranka Škunca Naziv predmeta Drugi strani jezik (B1)- francuski I Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Status predmeta Obvezni Godina 2. godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 3 ECTS-a Broj sati (P+V+S) 30 (15+15+0)

OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta: a) Razvijanje temeljnih jezičnih kompetencija na razini A2/B1. b) Razvijanje jezičnih vještina (slušanja i čitanja s razumijevanjem, govora i pisanja) kao osnovne pretpostavke za

stjecanje komunikacijske kompetencije u turističkoj struci sukladno očekivanim ishodima učenja. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti u stanju: − razumjeti riječi, fraze i rečenice iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. informacije koje se odnose na

neposrednu okolinu, obrazovanje, posao i sl.) i razgovore u hotelu, restoranu i turističkoj agenciji; − čitati odabrane jednostavne tekstove iz područja turističke struke (oglas za radno mjesto, hotelski prospekt,

prognoza vremena, vozni red, opis turističke destinacije, program putovanja, jelovnik, recept i sl.); − na osnovu obrađenih tekstova postavljati i odgovarati na pitanja o temama iz svakodnevnog života (npr.o temama

koje se odnose na neposrednu okolinu, obrazovanje, posao i sl.) i iz područja turističke struke, opisati svoje obrazovanje i radno mjesto i simulirati razgovore na recepciji, u restoranu i u turističkoj agenciji;

− napisati kratki životopis, sastaviti kratki program putovanja, napisati i potvrditi rezervaciju smještaja, zapisati biIješke i poruke i ispuniti formulare osobnim podacima (npr. unijeti ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu).

Sadržaj predmeta

Zanimanja u turizmu. Vrste putovanja. Planiranje putovanja. Turistička agencija. Smještajni objekti u turizmu. Prijamni odjel. Hotelsko domaćinstvo. Odjel hrane i pića. Razgovori u turističkoj agenciji, na recepciji, u hotelskom domaćinstvu i u restoranu. Zemlje francuskog govornog područja kao turističke destinacije. Obavezna literatura

Corbeau, S., Dubois, Ch., Perfornis, J.-L., Tourisme.com, CLE International/SEJER, Paris, 2006. Dopunska literatura

Calmy, A., Le français du Tourisme, Hachette, Paris, 2004 (odabrani tekstovi)