Click here to load reader

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“

VŠ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“
3. VEIKLOS PRIORITETAI .................................................................................................................. 7
5. IŠTEKLIAI ........................................................................................................................................ 15
3
2020–2023 MET STRATEGIJA
vadovaujantis galiojaniais Lietuvos Respublikos teiss aktais.
1. VEIKLOS APRAŠYMAS
aplinkosaugin samprat.
Vš „Grunto valymo technologijos“ vizija – Švari ir sveika šalies aplinka.
VERTYBS
poiri vairovei, bendradarbiavimui, pozityvioms iniciatyvoms tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu.
INOVATYVUMAS IR NUOLATINIS TOBULJIMAS – Vš „Grunto valymo technologijos“
vertina ir skatina darbuotoj krybiškum, nauj galimybi valg, greitai ir lanksiai reaguoja
aplinkos pokyius ir aktyviai prisideda prie j krimo.
ATSAKOMYB – Vš „Grunto valymo technologijos“ darbas grindiamas atsakomybs u savo
veikl ir klientams teikiam paslaug kokyb principu, kuris yra svarbus vykdant staigos veikl ir
gyvendinant projektus.
ir socialiai palankios darbo slygos.
BENDRADARBIAVIMAS – Vš „Grunto valymo technologijos“ bendradarbiauja su šalies
mokslo staigomis, savivaldybi administracijomis, visuomeninmis aplinkosauginmis ir kitomis
organizacijomis. Tai padeda staigai tobulti ir gerinti savo paslaugas.
NE PELNO SIEKIMAS – Vš „Grunto valymo technologijos“ veikla ir bendradarbiavimas su
išoriniais partneriais pagrstas operatyviu ir greitu aplinkosaugini problem sprendimu, o ne pelno
siekimu aplinkos apsaugos sskaita ir dirbtinai keliamomis darb kainomis neatsivelgiant btinas
snaudas.
Vš „Grunto valymo technologijos“ yra staiga, steigta Aplinkos ministerijos 1997 m. staigos
pagrindiniai tikslai yra: tenkinti viešuosius interesus vystant dirvoemio, grunto ir vandens telkini,
uteršt organins kilms teršalais tyrimo ir valymo, gamtini resurs atstatymo darbus, kuriant ir
tobulinant aplinkos valymo technologijas ir priemones, skleidiant ekologines inias, vykdant ekologin
visuomens švietim.
savimons ugdymas.
Eksperimentin veikla, susijusi su nauj, organinius teršalus oksiduojani, mikroorganizm
paieška, nauj technologij, metod krimas ir jau esam tobulinimas, bei j pritaikymas aplinkos
bklei gerinti;
tyrimas;
Technini sprendim ir projekt taršai lokalizuoti ir likviduoti parengimas ir diegimas;
Vandens telkini ir uteršt teritorij tvarkymo projekt rengimas.
Ekologini avarij likvidavimas.
finansuoja j leidyb, rengia ir remia aplinkosaugos projektus. staiga yra parengusi ir išleidusi ne vien
knyg tokia tematika. 2019 metais knyg šia tematika dar padaugjo. staigos specialistai pareng ir
išleido knyg „Biologiškai skaidi atliek tvarkymas“, taip pat išleido Dešimtkalb gamtins
geografijos termin odyn. Leidiniai išdalinti bibliotekoms, švietimo staigoms, kitoms institucijoms.
Taip Vš „Grunto valymo technologijos“ skatina vystyti alij ekonomik ir tausoti gamtos išteklius
bei gyvendinti iedins ekonomikos principus.
staiga negauna finansavimo iš valstybs biudeto, todl, siekiant atlikti viešosios staigos
funkcijas ir tenkinti viešuosius interesus, vykdoma gamybin veikla, o gautas pelnas skiriamas paios
staigos, Lietuvos mokykl, draugij, socialini staig, Lietuvos aplinkosaugos sistemos institucij
inicijuojamiems aplinkosauginiams projektams organizuoti, remti, suteikiant finansin param, steigiant
prizus.
Klaipdos ir Jonavos rajonuose kurtuose skyriuose. Per metus šiuose objektuose gali bti sutvarkoma
iki 15 000 ton pavojing atliek. Gamybinse bazse pagrindiniai grunto, dumblo ir vandens valymo
darbai atliekami šiltuoju met laiku. gyvendinant projektus uterštas gruntas / dumblas taip pat
valomas ir valomoje vietoje rengtose laikinose valymo aikštelse. staigos veiklos laikotarpiu
naudojant biologinius metodus išvalyta daugiau nei 280 tkstani ton dirvoemio, grunto, vandens ir
dumblo. Tokiu bdu staiga gyvendina Jungtini Taut darnaus vystymosi strategij, iedins
ekonomikos principus ir taip pat tenkina viešj interes apsaugant visuomen nuo alingo aplinkos
poveikio.
Lietuva yra tranzito šalis, per jos teritorij geleinkeliais ir vamzdynais transportuojama nafta, jos
produktai. Klaipdos regione vykdoma laivyba, naftos perdirbimas ir perkrovimo darbai. Visa minta
veikla kelia potenciali aplinkos taršos naftos produktais grsm. staigos skyriai yra strategiškai
tinkamose Lietuvos vietose, t. y. pajrio zonoje (Klaipdos r.) ir vidurio Lietuvoje (Jonavos r.) Kadangi
Vš „Grunto valymo technologijos“ savinink yra valstyb, ekologini avarij atvejais staigos
padaliniai, esantys pajryje ir vidurio Lietuvoje, gali bti efektyviai panaudoti avarij ir j padarini
likvidavimui ir naftos produktais ar kitomis kenksmingomis mediagomis uteršt atliek tvarkymui.
staigos specialistai, turintys ilgamet patirt, rengia uteršt teritorij valymo projektus ir planus,
juos gyvendina. Plsdami veikl, pritaikydami Skandinavijos šali paviršini vandens telkini valymo
patirt, staigos specialistai rengia paviršini vandens telkini tvarkymo ir j bkls gerinimo projektus
bei juos realizuoja.
nuolat bendradarbiauja su mokslo institucijomis kuriant ir tobulinant technologijas, pritaikomas staigos
gamybinje veikloje. 18 staigos atlikt eksperimentini darb biotechnologijos, aplinkosaugos ir
sveikatos apsaugos srityse pripainta išradimais ir patentuoti, 6 staigos darbuotoj darbai patentuoti
Rusijos Federacijoje.
straipsniuose, per radij ir televizij. staigos specialistai skaito paskaitas, pranešimus Lietuvos švietimo
staigose, konferencijose, sudaro galimyb studentams atlikti praktik gamybinse bazse.
Vš „Grunto valymo technologijos“ išskirtinumas yra tai, kad tenkinant viešuosius interesus ji
apjungia ir pritaiko savo gamybins veiklos praktin patirt visuomens aplinkosaugins sampratos ir
savimons ugdymo procese.
5
finansiniai rodikliai yra skmingos ir stabilios veiklos rezultatas. Nors kai kuriais metais fiksuojami
svyravimai pajam straipsnyje, taiau savalaikiais ir tinkamais sprendimais utikrinamas pastovus
grynasis pelningumas. staiga yra likvidi ir finansiškai pajgi vykdyti dabartin veikl ir naujus
projektus.
Faktiniai/prognozuojami
rodikliai
2016
m.
2017
m.
2018
m.
2019
m.*
2020
m.
2021
m.
2022
m.
2023
m.
Grynasis pelnas, tkst.
Grynasis pelningumas, % 18,77 11,13 12,80 15,12 10,81 11,57 12,0 12,1
Nuosavo kapitalo
*duomenys neaudituoti
analiz. Išorini aplinkos veiksni analiz PESTAT atlikta pagal Porterio penki jg model.
Pateikiami svarbesni analizs rezultatai:
ministerijai, kurios vadovyb tiesiogiai priklausoma nuo valdanij politini partij ir vyriausybs
sprendim. Didioji dalis staigos usakov yra savivaldybi administracijos, o ne privats asmenys.
Savivaldybi prioritetai ir tikslai tiesiogiai priklauso nuo politik, kurie valdo savivaldybes ir gali teikti
prioritetus sritims, nesusijusioms su staigos vykdoma veikla ir teikiamomis paslaugomis;
6
vykdomos veiklos poreikio augim;
Socialiniai veiksniai turi takos staigos veiklai, kadangi viešajame sektoriuje pirmenyb
teikiama maai kainai, o ne kokybei, todl staigos paslaug usakovai neturi motyvacijos ieškoti
kokybišk paslaug teikimo;
darbas;
paslaug usakovams bus taikomi grietesni aplinkosauginiai reikalavimai ir jie bus priversti ieškoti
atliekam darb ar teikiam paslaug kokybs;
Teisiniai veiksniai yra labai svarbs staigos vykdomai veiklai. Vš „Grunto valymo
technologijos“ vykdo pavojing atliek tvarkymo ir aplinkos bkls gerinimo veikl vadovaudamasi
0atliek tvarkym reglamentuojaniais teiss aktais. Teiss akt neišbaigtumas, nekonkretumas,
valstybs institucij silom priemoni, neatsivelgiant šalies gamtines slygas, teikimas gali turti
takos staigos veiklai.
staiga jai pavestas funkcijas efektyviai vykdo iš staigos vykdomos veiklos gaunam lš.
staigos veikloje taikomas kompiuterinis valdymas ir kontrol. diegtos ir sertifikuotos
kokybs, aplinkos apsaugos bei darbuotoj sveikatos ir saugos vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 standart reikalavimus. Tai leidia pasiekti didel veiklos kontrols
efektyvum.
tiksliai analizuoti ir planuoti paslaug ir kit priemoni vykdymo procesus.
Atrinkti svarbs vidaus veiksniai pateikiami kaip stiprybs ir silpnybs, o atrinkti svarbs išors
veiksniai pateikiami kaip galimybs ir grsms.
Stiprybs:
uteršt grunt, dumbl ir vanden valymo pajgum turjimas (Klaipdos ir Jonavos
aikštels ir btina technika);
staigos Klaipdos skyrius yra vienintelis objektas Lietuvos pajryje, kuris priklauso valstybei
ir yra pajgus priimti didiulius galim ekologini avarij ir j padarini metu susidariusi pavojing
atliek kiekius u maiausius kaštus, kurie tekt valstybei avarij likvidavimo metu;
glaudus bendradarbiavimas su mokslo institucijomis;
mokslin–tiriamoji veikla, jos pripainimas;
gamybin veikla pagrsta aplinkai nekenksmingais biologiniais naftos produkt valymo
metodais, kuri rezultatas – ne susidaranios atliekos, o išvalytas gruntas, dumblas ir vanduo;
aukšta paslaug kokyb;
paslaug teikimas laiku;
pastovs paslaug usakovai;
palanki geografin staigos skyri vieta šalies teritorijoje;
dalykinis bendradarbiavimas su Lietuvos ir usienio partneriais;
bendradarbiavimas su savivaldybi administracijomis ir aplinkosaugos specialistais;
aplinkos, kokybs ir darbuotoj saugos bei sveikatos vadybos sistem diegimas ir j nuostat
vykdymas.
Silpnybs:
7
technika);
Klaipdos skyrius neturi valomo grunto kaup formavimo ir vartymo technikos (vartytuvo);
btinyb atlikti nuotek valymo rengini rekonstrukcij Klaipdos skyriuje.
Galimybs:
pelno panaudojimas aplinkosauginiam švietimui ir staigos technins bazs stiprinimui;
biologiškai skaidi atliek tvarkymo technologij išbandymas ir sisavinimas;
grunto, uteršto sunkiaisiais metalais, valymo technologij ir naujos rangos išbandymas ir
sisavinimas;
galimyb prisidti prie teiss akt, reglamentuojani Vš „Grunto valymo technologijos“
veiklos sritis, krimo ir tobulinimo;
pavojing atliek laikinas saugojimas, vykus avarijai ar esant ekstremaliai situacijai;
nauj bendradarbiavimo partneri paieška Lietuvoje ir kaimyninse šalyse.
Grsms:
skirtingose institucijose;
propagavimas;
skaidrumo ir darb kokybs, nes nra numatomi pagrindiniai reikalavimai – turima atitinkama technin
baz, patirtis valant panašios apimties objektus, nuobaudos u aplinkosauginius nusiengimus
(patraukimas administracinn ar baudiamojon atsakomybn) ir kt. Pasitaiko atvej, kuomet rašomi
nieko nelemiantys finansiniai rodikliai ir pan.
planuojant naujas veiklas, pvz., biologiškai skaidi atliek tvarkymas, grunto, uteršto
sunkiaisiais metalais valymas, prireiks nauj specialist ir darbinink. Rinkoje sudtinga rasti
specialist, kurie dirbt su naujomis veiklomis ar technologijomis, staigai gali bti sunku rasti bei juos
pritraukti.
Apibendrinus analizs rezultatus matoma, kad stiprybi ir galimybi yra daugiau nei
silpnybi ir grsmi.
3. VEIKLOS PRIORITETAI
slygomis.
3. Aktyvinti Vš „Grunto valymo technologijos“ ir mokslo institucij bendradarbiavim.
4. Teikti praktinio – technologinio pobdio ekspertines paslaugas.
5. Ugdyti visuomens aplinkosaugin smoningum ir aktyvum.
6. Tobulinti socialiai atsakingos staigos valdymo principus socialiniu, aplinkosaugos ir staigos valdymo
aspektais. 7. Ieškoti galimybi plsti staigos teikiam paslaug spektr.
4. TIKSLAI, UDAVINIAI, PRIEMONS IR J VERTINIMO RODIKLIAI
Tikslas
Udavinys
Priemons
8.1. Mainti
institucijomis gyvendinti
ir vyriausieji
ir vyriausieji
ir vyriausieji
skyri vedjai,
vyr.
finansininkas,
administratori
us
Vadovybs
atstovas
kokybei,
aplinkos
Skyri vedjai
4. Vykdyti
maiau aplink
teršiani preki
ir paslaug
iniciatoriai ir
paslaugas gaunamas lšas. Investicijoms, gamybini bazi pltimui, aplinkosauginei, eksperimentinei
veiklai vykdyti naudojamos iš staigos pelno skiriamos lšos.
Visus numatytus tikslus ir udavinius numatoma gyvendinti su turimais kompetentingais
darbuotojais ar pagalb, esant btinybei, pasikvieiant partnerius bendram tikslui pasiekti.
6. RIZIKOS VALDYMAS
Eil.
1. Teiss akt, reglamentuojani
teritorij ir paviršini vandens
staigos pajamos pagal auditori bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos rekomendacijas bei vadovaujantis staigos
patvirtinta apskaitos politika pripastamos kaupimo principu, išvalius priimt naftos produktais uteršt
grunt, dumbl, vanden. Priimt, bet neišvalyt atliek vert apskaitoma gaut išankstini mokjim
straipsnyje. staigos Klaipdos bei Jonavos skyriuose sandliuojamas uterštas gruntas, dumblas,
vanduo išvalomas per 2–3 metus. Kadangi nuolatos priimamos valymui naujai atveamos valytinos
atliekos, galima teigti, kad artimiausius 4 metus bus utikrintas stabilus, sklandus skyri darbas ir
pajam lygis išliks stabilus.
Iki 2014 m. nema pajam dal (10–15 %) sudarydavo naftos geologini grini dumblo
valymo pajamos. Taiau naftos kain kritimas smarkiai sumaino naftos paieškas, nauj grini
skaii Lietuvoje bei tuo paiu ir atveamo valymui dumblo kiek. Šiuos praradimus planuojama
kompensuoti didesnmis vykdom aplinkosaugini ir uteršt teritorij tvarkymo projekt
gyvendinimo pajamomis.
Prognozuojama, kad pajamos 2019–2023 m. sudarys apie 850–950 tkst. eur bei bus išlaikytas
10 % grynasis pelningumas. Tikimasi skmingai vykdyti uteršt teritorij tvarkymo projektus,
finansuojamus Europos Sjungos struktrini fond investicij juos gyvendinant bei skmingai
realizuojant.
16
PRINCIPAI
tinkamai, o aplinkos slygos daug nepakito, strategija nekeiiama. Jei udaviniai gyvendinti netinkamai
ar reikšmingai pasikeit aplinkos slygos (pastebtos ryškios j kitimo tendencijos), strategija iš naujo
peririma ir tobulinama. Labai pasikeitus aplinkos slygoms, strategija turi bti peririma ir keiiama
nelaukiant metini rezultat.
enkliai skiriasi, iš naujo atliekama aplinkos veiksni analiz. Jei analiz rodo, kad rezultatai nepasiekti
dl strategijos netinkamo gyvendinimo – tobulinami strategijos gyvendinimo mechanizmai ir
priemons. Strategini udavini gyvendinimas stebimas kas metus, priklausomai nuo udavini
gyvendinimo rodikli.

Search related