of 67/67
Vektorska grafika se sastoji iz serije proračunatih matematičkih jednačina. Jednostavnije rečeno, sastoji se od poligon-objekata kao što su: Tekst Linije (krive i prave) Pravougaonici ili kvadrati Krugovi ili elipse

Vektorska grafika

  • View
    357

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Vektorska grafika

Vektorska grafika se sastoji iz serije proraunatih matematikih jednaina. Jednostavnije reeno, sastoji se od poligon-objekata kao to su: Tekst Linije (krive i prave) Pravougaonici ili kvadrati Krugovi ili elipse

Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je nain prikazivanja slike pomou geometrijskih oblika kao to su take, linije, krive i poligoni, a koji su zasnovani na matematikim jednainama.

vektor opisuje se duinom i smerom u prostoru slikovne datoteke sadre opise pomou linija, oblika i boja Na pr. RECT 0,0,200,200 RECT 0,0,200,200,RED,BLUE

Poreenje bitmape i vektorske grafikeveliina datoteke - za gornji primer oko 30 bytova alfanumerfikih podataka nasuprot 5000 bytova (200x200/8) za crno-belu sliku ili 40 000 (200x200) za sliku s 256 boja kod vektorskih slika se ne mogu pojedine informacije pridruivati nekom delu objekta (npr. delovi crte u vie boja) pri poveanju bitmap slike opada kvalitet slike (zupasta izoblienja crta) delovi bitmap slike se ne mogu pomaknuti tako da se sauvaju objekti koji su nacrtani ispod (kod pomeranja ostaje prazan prostor)

U principu, vektorski oblici se mnogo lake pamte nego zahtevne rasterske (bitmapirane) slike. Skoro svi dananji raunarski grafiki prikazi prevode vektorsku sliku u rasterski format. Rasterska slika je memorisana u memoriju i sadri podatke za svaki pojedinani piksel neke slike. Pojam vektorska grafika je veinom korien u kontekstu dvo-dimenzionalne raunarske grafike. Skoro svako 3D prikazivanje je izvreno pomou 2D vektorske tehnike (pomou taaka, linija i poligona).

Vektorska grafika je dobra za uklanjanje nepotrebnih detalja sa neke fotografije. Na ovoj slici je prikazano kako se vektorska grafika moe dobro upotrebiti u informacijskoj grafici i prikazivanju linijske umetnosti.

PrimerKao primer, razmotrimo krug nekog radiusa r. Glavni podaci koje raunarski program treba da zna kako bi isrctao krug su:1. radius r 2. koordinatnu poziciju centralne take kruga 3. stil i boju linije (moe biti i providna) 4. stil i boju punjenja objekta (moe biti i providno)

Prednosti nad rasterskom grafikomOvako mala koliina informacija omoguuje mnogo manju veliinu datoteke Mogunost pribliavanja (zoom) bez gubitka na kvalitetu Sve ove informacije su zapamene i mogu se kasnije menjati, to znai da pomeranje, skaliranje, rotiranje i popunjavanje, itd., ne smanjuju kvalitet crtea kao kod rasterske slike.

Boja se kod vektorske grafike odreuje po dimenzijama povrina objekata iz kojih se sastoji grafika, tako to kod, koji ide sa slikom, govori programu koja boja se nalazi u kojim dimenzijama poligona.

Prednost vektorske grafike je, to se veoma lako vri promena njene veliine bez gubitka na kvalitetu. To je mogue poto je vektor grafika, kao to je ve reeno, skup matematikih jednaina prenesenih na ekran, tako da preraunavanjem jednaina po novim parametrima dobijamo efekat poveanja ili smanjenja.

Vektorska grafika opisuje slike koristei linije i krive koje se zovu vektori, koji sadre informacije o bojama i poziciji.

Editovanjem

vektorskog

crtea

modifikuju

se

karakteristike linija i kriva kojima se opisuje dati oblik.

JEDNOSTAVNI GEOMETRIJSKI OBLICILinije Poligoni Krugovi i elipse Bezierove krive Tekst (raunarski fontovi, kao to je TrueType, nastali su od Bezierovih krivih) Bezierove krive vrsta parametarskih krivih treeg reda sa geometrijskim uslovima koji ukljuuju dve krajnje take i dve dodatne kontrolne take

Tako je mogue pomerati, transformisati i menjati boje vektorske slike bez naruavanja kvaliteta slike.

Prikaz vektorske grafike ne zavisi od rezolucije to znai da e njen kvalitet biti isti na bilo kom ureaju i u bilo kojoj rezoluciji, za razliku od bitmapirane grafike.

Svaka linija, u vektorskoj grafici, definisana je poloajem poetne i krajnje take u odgovarajuem koordinatnom sistemu.

Pri tome, najjednostavniji element grafikog prikaza, koji je ujedno i nosilac geometrijske informacije, je taka iji je poloaj odreen pripadajuim koordinatama.

Ako niz taaka spojimo linijama (vektorima) definie se objekat.

Vektorski grafiki prikazi su vrlo precizni i mogu biti vrlo sloeni.

VEKTORSKE RADNJEVektorski grafiki programi obino omoguuju okretanje, pomeranje, skaliranje (saimanje ili poveavanje), iskrivljavanje i ostale transformacije objekata, povezivanje jednostavnih objekata u vie komplikovanih. Zahtevnije transformacije ukljuuju i Boolove operacije (unija, razlika, presek, itd.). Vektorska grafika je savrena za jednostavne ili sloene crtee koji ne treba da budu fotorealistini. Na primer, PostScript i PDF stranice koriste jezik vektorskog grafikog modela.

Vektorska grafika naj. karakteristike

Objekti su zadani implicitno (npr. matematickom formulom) - slika se svaki put iznova crta; Unos podataka: crtanje, zadavanje koordinata (brojeva), preuzimanje izlaznih podataka nekog programskog paketa, digitalizacija, GPS; Nacin zapisa: podaci o poloaju i svojstvima objekata (manje datoteke); Raspoznavanje znacenja objekata, velike mogucnosti preoblikovanja i promene svojstava; Jasnoca crtea zavisi od rezolucije izlaznog uredaja; Primene: CAD, GIS, dijagrami, ...

Formati zapisa koji se najvie koriste u vektorskoj grafici su: 1. DXF - (Data Exchange Format) format definisan u programskom sistemu AutoCAD i opte prihvaen kao standard za razmenu podataka.

2. DWG - (Drawing File) takoe AutoCAD-ov format koji ima iste entitete (elemente) kao i DXF.

3. DGN - (Design File) format prilagoen radu na MicroStation platformi.

4. IGES - (International Graphics Exchange Format) format velikih mogunosti koji zauzima sve vee mesto kao standard u CAD/CAM sistemima. Zapis je u ASCII kodu tako da je sadraj IGES datoteke mogue proitati pomou bilo kojeg tekst editora.

Jedan od problema sa kojim se korisnik moe sresti u radu sa grafikom jeste problem formata zapisa.

Kako se grafiki sadraji pojavljuju u celom nizu razliitih formata, vrlo je teko pronai program koji podrava ba sve formate.

Savremeni programi za rad sa bitmapiranim slikama podravaju razliite formate koji u sebi sadre visok stepen saimanja grafike informacije.

Pri ovom saimanju slika se prihvatljivo oteuje kako bi se dobio bolji uinak saimanja.

U pravilu ovakvi se sadraji koriste za objavljivanje na Internetu i u drugim primenama u kojima je veliina zapisa izrazito znaajna.

Jednostavno reeno, pripremate li neki sadraj, koristite formate koji ne unose ovakva oteenja sve dok ilustraciju ne zavrite u potpunosti.

Ukoliko vam je slika potrebna u saetom obliku, tada je u takav format treba snimiti na samom kraju.

Pri tome nije loe sauvati i izvorni oblik slike ako se kasnije pojavi potreba za dodatnom obradom i zahvatom.

VEKTORSKA GRAFIKA

VEKTORSKA GRAFIKA

Najoptije gledano, sve grafike formate koji se javljaju na Internetu moemo podeliti na: 2D formate i 3D formate.

Vektorski i rasterski model Dva osnovna nacina predstavljanja objekata; Komplementarni modeli: nema boljeg i loijeg;

VEKTORSKA GRAFIKA

Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je nain prikazivanja slike pomou geometrijskih oblika kao to su take, linije, krive i poligoni. Pojam vektorska grafika je veinom koriten u kontekstu dvodimenzionalne raunarske grafike. Skoro svako 3D prikazivanje je izvreno koristei 2D vektorske tehnike (pomou taaka, linija i poligona).

Crtanje i prednostiKao primer, razmotrimo krug nekog radiusa r. Glavni podaci koje raunarski program treba da zna kako bi isrctao krug su: radius r koordinatnu poziciju centralne take kruga stil i boju linije (pored toga to je mogu initi najrazliitiji abloni npr. crta-taka-crta ili zvezda-mesec-zvezda i sl. moe biti i delimino ili potpuno prozirna ili nemati debljinu = ne postojati) stil i boju unutranjosti objekta (moe biti i delimino ili potpuno proziran) Prednosti ovakvog naina crtanja nad rasterskom grafikom: Ovako mala koliina informacija omoguuje mnogo manju veliinu datoteke Mogunost pribliavanja (zoom) bez gubitka na kvalitetu Sve ove informacije su zapamene i mogu se kasnije menjati, to znai da pomeranje, promena rezolucije, okretanje, popunjavanje itd. ne smanjuje kvalitet crtea kao kod rasterske slike

Vektorske radnjeVektorski grafiki programi obino omoguuju okretanje, pomeranje, saimanje, poveavanje, iskrivljivanje i ostale promene objekata, kao i menjanje z-redoslijeda i povezivanje jednostavnih objekata u vie komplikovanih. Zahtevnije promene ukljuuju i bulove operacije (unija, razlika, presjek, itd.). Vektorska grafika je savrena za jednostavne ili sloene crtee koji ne trebaju biti foto realistini. Na primer, PostScript i PDF stranice koriste jezik vektorskog grafikog modela.

OsnoveSlika je modelirana kao matematiki opis kolekcije pravih i krivih linija i oblika. Prikazivanje ovakve grafike zahteva proraun za generisanje vrednosti odgovarajuih piksela. Obino je takav model napravljen pomou grafikih programskih jezika kao to su: Postscript ili PDF

KoordinateKoordinatni sistemi Transformacije koordinatnog sistemaKoordinatni sistem korisnika (relativni) Koordinatni sistem ureaja za prikazivanje Transformacija se vri automatski (Postscript interpreter)

Koordinate i vektori

Jednaina prave Y = 5X / 2 + 1 (0,1), (1,4), (2,6), (3,9)..... Efekat stepenica Nedovoljna frekvencija odabiranja. Uvek prisutna usled konanih dimenzija piksela i vrlo velikih promena vrednosti susednih piksela

Renderovanje = odabiranje (u prostoru) i rekonstrukcija originala Aproksimacija linije sa trakom irine 1 piksel, ako se ne vodi rauna o orijentaciji piksela kriterij za zacrnjenje piksela na je da je bar polovina svakog piksela prekriveno sa pravom

Svetlost piksela je proporcionalna sa veliinom preseene povrine

ObliciPravougaonici i kvadrati (sa i bez zaobljenih uglova) Elipse Krunice Prave linije Polilinije i poligoni (zatvorene polilinije) Beierove krive (glatke krive)

polilinija

KriveBeierove kriveKompletno definisane sa etiri take (kontrolne take = dve krajnje + dve za pravac) Rastojanje od krajnje take do odgovarajue take koja odreuje pravac definie kada e se kriva poeti znaajnije kriviti. to je vee to rastojanje kriva se kasnije poinje kriviti. Beierove krive treeg stepena (kubne)

PutanjeSvaka kriva linija se moe aproksimirati skupom pravih linija (problem veliine zapisa); Beierove krive se lako i glatko nastavljaju; Skup pravih i krivih linija (segmenata) ini putanju (otvorena i zatvorena); Take gde se segmenti spajaju nazivaju se bazne take.

Spajanje krivih

Grubi spoj dve Beijerove krive

PutanjeApstraktni pojmovi

Otvorene putanje(kolekcija pravih i krivih linija segmenata)

Zatvorene putanje

Potezi kao fizika realizacija putanjaKarakteristike potezaBoja i teina (debljina) Karakteristike zavretaka linija (poteza) Otri Zaobljeni Izdueni Spojevi na uglovima Obian Zaobljen Zarubljen

Vrste linija (poteza) i njenih zavretaka

Naini spajanja linija (poteza)

Sloene putanje

Algoritam za odreivanje vidljivosti pojedinih povrina

TransformacijeTranslacija Skaliranje Rotacija ( oko take) Refleksija (oko linije) Ugaone deformacije

o Transliranje

o

Rotacija (oko take) Skaliranje Refleksija (oko linije)

o

o

Ugaone deformacije

CORELDRAW

Program CorelDraw je nastao 1989 godine , kao sveobuhvatan studio za grafiko dizajniranje usmeren uglavnom na rad sa vektorskim objektima i grafikama. Svakako da nijednog trenutka on nije bio usamljen kao aplikacija, uz instalaciju samog CorelDraw programa dolazi ceo spektar pomonih programa, alata, pribora, fontova, sliica, fotografija profesionalnog kavaliteta i iroka paleta drugih korisnih alata. On je umetniki studio u malom, koji omoguava izradu i modifikaciju crtea najrazliitijih vrsta, upotrebu izvanrednih efekata za tekst, laku izradu logotipa, reklama I postera.

CorelDraw X3 dolazi u pratnji pomonih programa, koji se instaliraju zajedno sa njim. To su : 1. COREL PHOTO PAINT - Aplikacija za rad i izradu bit-mapiranih slika i grafika 2. COREL R.A.V.E. - Aplikacija za kreiranje vektorskih animacija ,koji poseduje sve neophodne alate za rad za kreiranje Web stranica u formatu Macromedia Flash, kao i kratkih video zapisa u popularnom AVI ili QT formatima . 3. COREL CAPTURE - Ukoliko imate potrebu da ukradete animaciju ili sliku pokretanja strelice misa po ekranu ili procesa rada na vaem raunaru ili u nekim programu . 4. BIT STREAM FONT NAVIGATOR - Font menader, koji vam daje mogucnost da vidite i instalirate fontove na vaem raunaru. 5. COREL TRACE - Program koji omoguava pravljenje vektorske od bitmapirane grafike.