of 56 /56
UVOD U REHABILITACIJU prof dr Tamara Popović Visoka medicinska škola Prijedor

UVOD U REHABILITACIJU - vmspd.com · psihodijagnostika

Embed Size (px)

Text of UVOD U REHABILITACIJU - vmspd.com · psihodijagnostika

 • UVOD U REHABILITACIJU

  prof dr Tamara Popovi

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • TERMIN REHABILITACIJA NASTAO JE OD LATINSKE RIJEI REHABILITATIO PONOVNO USPOSTAVLJANJE RANIJEG STANJA, VRAANJE RANIJEG UGLEDA U OBINOM IVOTU, POLITIKOM I PROFESIONALNOM STATUSU.

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • U MEDICINSKOJ TERMINOLOGIJI POJAM REHABILITACIJA SE ODNOSI NA ONESPOSOBLJENU OSOBU

  DEFINICIJA SZO : MEDICINSKA REHABILITACIJA JE PROCES KRAJNJEG MOGUEG OSPOSOBLJAVANJA OSOBE SA NESPOSOBNOU KROZ RAZVIJANJE DO MAKSIMUMA NJEGOVIH FIZIKIH, MENTALNIH, SOCIJALNIH I PROFESIONALNIH MOGUNOSTI

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • REHABILITACIJA DEF. KAO

  UPOTREBA SVIH SREDSTAVA U

  CILJU SMANJENJA UTICAJA

  POSLJEDICA ONESPOSOBLJENOSTI

  I OGRANIENOG UEA, KAO I

  POMO LJUDIMA SA

  ONESPOSOBLJENOU DA

  OSTVARE OPTIMALNU SOCIJALNU

  INTEGRACIJU

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • PROCES AKTIVNE PROMJENE KROZ

  KOJI OSOBA SA

  ONESPOSPOSOBLJENJEM STIE

  ZNANJE I VJETINE POTREBNE ZA

  OPTIMALNU FIZIKU, PSIHOLOKU I

  SOCIJALNU FUNKCIJU

  REHABILITACIJA DRUGA ANSA

  IVOTA

  ISPIT SAVJESTI SPOSOBNIH PREMA

  ONESPOSOBLJENIMAVisola Medicinska kola Prijedor.

 • FILOZOFIJA REHABILITACIJE

  OSOBA SA ONESPOSOBLJENJEM JE

  LINOST

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • POZNATE LINOSTI SA MENTALNIM

  OBOLJENJEM I TJELESNIM

  INVALIDITETOM

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • problem?

  Jim Carrey - Actor

  Catherine Zeta Jones

  - Actor

  Marcus

  Trescothick -

  Cricketer

  Frank Bruno -

  Boxer

  GoK Wan Fashion

  Designer

  Kerry Katona

  Reality TV contestant

  Susan Boyle Singer

  Stephen Fry

  Writer/ presenter

  Gail Porter

  TV presenter

  Britney Spears - Singer

  Obsessive Compulsive Disorder

  Depression

  Stress-Related Illness

  Alzheimers Disease (Dementia)

  Bi-Polar Disorder

  Post Natal Depression

  Panic Attacks

  Terry Pratchett

  Discworld Author

 • Jim Carrey glumac

  Susan Boyle pjevaica

  Terry Pratchett Discworld Author

  Catherine Zeta-

  Jones gglumica

  DepresijaStresom

  uzrokovana bolest

  Alzheimerova(Dementcija)

  Bipolarno oboljenje

 • ISTORIJSKI RAZVOJ

  I FAZA intolerantan odnos drutva prema osobama sa onesposobljenjem robovlasniko doba

 • ISTORIJSKI RAZVOJ

  II FAZA invalidne osobe drutvo tolerie ali ne prua pomo (porodica)-feudalizam

  III FAZA tolerancija i pruanje odreene pomoi (azil za slijepe, gluve)

  IV FAZA mogunost obrazovanja i osposobljavanja djece i omladine ( mentalno retardirani, gluvi i slijepi)-18.vijek

 • ISTORIJSKI RAZVOJ

  DANAS !?

 • ISTORIJSKI RAZVOJ 1951. GODINE VLADA SFRJ ZATRAILA

  JE OD OUN (ORGANIZACIJA

  UJEDINJENIH NACIJA) ORGANIZACIJU

  SLUBE REHABILITACIJE

  PRVA USTANOVA U BEOGRADU BIO JE

  ZAVOD ZA REHABILITACIJU RATNIH

  VOJNIH INVALIDA KOJA JE DANAS

  PRERASLA U KLINIKU ZA FIZIKALNU

  MEDICINU I REHABILITACIJU

  POSLIJE 1995. RAZVOJ

  REHABILITACIJE U ZAJEDNICI (CBR I

  CMZ)Visoka medicinska kola Prijedor

 • DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA OUN

  SVA LJUDSKA BIA SE RAAJU SLOBODNA I JEDNAKA U DOSTOJANSTVU I PRAVIMA

  Na temelju principa socijalnog modela izdan je osnovni dokument UN-a Standardna pravila za izjednaavanje mogunosti za osobe s invaliditetom (48. zasjedanje Glavne skuptine UN, decembar 1993, Rezolucija 48/96), koji sadrava smjernice za politiku svih drava.

  U tom se dokumentu posebno istie razvijanje svijesti o potrebama i pravima osoba sa tekoama u razvoju,mentalnim oboljenjima kao to su prava na zdravstvenu zatitu, rehabilitaciju i pomagala. Drava je obvezna osigurati odgoj i obrazovanje u maksimalno integrisanim uslovima.

 • ZAKON O ZATITI LICA/OSOBA SA

  MENTALNIM POREMEAJIMA

  2004. USVOJILA SKUPTINA RS

  OSNOVNA NAELA , NAIN

  ORGANIZOVANJA I PROVOENJA

  ZATITE KAO I PRETPOSTAVKE ZA

  PRIMJENU MJERA I POSTUPANJA

  PREMA LICIMA SA MENTALNIM

  POREMEAJIMA

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • PODJELA MEDICINSKE

  REHABILITACIJE

  Medicinskarehabilitacija

  Medicinskarehabilitacija

  (u uem smislu)

  Socijalnarehabilitacija

  Profesionalnarehabilitacija

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • PODJELA MEDICINSKE REHABILITACIJE

  MEDICINSKA REHABILITACIJA : SVE AKTIVNOSTI KOJE SE PROVODE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, A KOJIMA JE CILJ DA IZLIJEE AKTUELNU BOLEST ILI POVREDU, SMANJENJE NJENE POSLJEDICE I RAZVIJU PREOSTALE FIZIKE I PSIHIKE SPOSOBNOSTI svrha pomoi je da dalja pomo postane suvina Kesler

  SOCIJALNA REHABILITACIJA : SASTAVNI DIO REHABILITACIJE OD SAMOG POETKA, VEZAN JE ZA PORODICU, RADNU SREDINU, DRUTVENOPOLITIKE ORGANIZACIJE I USTANOVE A CILJ JE POTPUNA RESOCIJALIZACIJA OSOBE SA ONESPOSOBLJENOU

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • PODJELA MEDICINSKE

  REHABILITACIJE

  PROFESIONALNA REHABILITACIJA :

  ONAJ DIO KONTINUIRANOG I

  KOORDINISANOG PROCESA

  REHABILITACIJE KOJI PRUA

  MOGUNOST PROFESIONALNE

  ORIJENTACIJE, OBUAVANJA I

  SELEKTIVNOG ZAPOLJAVANJA

  OSOBA SA NESPOSOBNOU

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

  U REHABILITACIJI

  ZDRAVLJE : STANJE POTPUNOG FIZIKOG , MENTALNOG I SOCIJALNOG BLAGOSTANJA, A NE SAMO ODSUSTVO BOLESTI

  NORMALNO STANJE : ONO STANJE KOJE JE NORMALNO ILI PROSJENO ZA OSOBE ISTE DOBI, POLA, KULTURE I OBRAZOVANJA I UKLAPA SE U KONCEPT ZDRAVLJA , PONAANJA, SOCIJALNE BRIGE, SAMOSTALNOSTI I EKONOMSKE NEZAVISNOSTI

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • MENTALNO ZDRAVLJE JE

  INTEGRALNA I ESENCIJALNA

  KOMPONENTA ZDRAVLJA .

  DEFINICIJA ZDRAVLJA

  PODRAZUMIJEVA DA SE RADI O

  CJELOVITOM FIZIKOM,

  MENTALNOM I SOCIJALNOM

  BLAGOSTANJU A NE ODSUSTVO

  BOLESTI ILI NEMOI.

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • MENTALNO ZDRAVLJE JE STANJE

  BLAGOSTANJA U KOJEM POJEDINAC

  OSTVARUJE VLASTITE POTENCIJALE,

  NOSI SE SA NORMALNIM IVOTNIM

  STRESOVIMA, PRODUKTIVNO RADI I

  DOPRINOSI SVOJOJ ZAJEDNICI.

  MENTALNO ZDRAVLJE JE TEMELJ ZA I

  INDIVIDUALNU DOBROBIT I

  DJELOTVORNO FUNKCIONISANJE

  ZAJEDNICE.

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • UZROCI NARUAVANJA

  MENTALNOG ZDRAVLJA SIROMATVO

  NISKI STEPEN EDUKACIJE

  BRZE DRUTVENE PROMJENE

  STRES NA POSLU

  SPOLNA I RODNA DISKRIMINACIJA

  SOCIJALNA IZOLOVANOST

  NEZDRAV STIL IVOTA

  NASILJE

  SOMATSKE BOLESTI

  POVREIVANJE LJUDSKIH PRAVA

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • SPECIFINE STRATEGIJE I INTERVENCIJE ZA OUVANJE I

  UNAPREENJE MENTALNOG ZDRAVLJA (PREMA

  SVJETSKOJ ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI )

  INTERVENCIJE U RANOM DJETINJSTVU

  PODRKA DJECI

  SOCIO-EKONOMSKO OSNAIVANJE ENA

  SOCIJALNA PODRKA STARIJOJ POPULACIJI

  PROGRAMI ORIJENTISANI KA VULNERABILNIM

  GRUPAMA: MANJINE, DOMOROCI, MIGRANTI, OSOBE

  POGOENE SUKOBIMA I KATASTROFAMA

  AKTIVNOSTI PROMOCIJE MENTALNOG ZDRAVLJA U

  KOLAMA

  INTERVENCIJE NA POSLU

  POLITIKA STVARANJA ADEKVATNIH STAMBENIH USLOVA

  PROGRAMI PREVENCIJE ZDRAVLJA

  PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

  U REHABILITACIJI

  BOLEST : SVAKO ODSTUPANJE OD STANJA ZDRAVLJA, ODNOSNO NEKI ODREENI PATOLOKI PROCES KOJI IMA SVOJE KARAKTERISTINE SIMPTOME I KOJI MOE ZAHVATITI CIJELI ORGANIZAM ILI OSTATI LOKALIZOVAN U POJEDINIM ORGANIMA

  POVREDA : OZLJEDA ILI OTEENJE JEDNOG ILI VIE DIJELOVA TIJELA, KOJE MOE BITI IZAZVANO FIZIKIM, HEMIJSKIM I PSIHIKIM UTICAJIMA

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

  U REHABILITACIJI OTEENJE : PRIVREMENI ILI TRAJNI

  PSIHIKI, ANATOMSKI ILI FIZIOLOKI GUBITAK, POREMEAJ STRUKTURE ILI FUNKCIJE

  ONESPOSOBLJENOST (INVALIDNOST) : STANJE KOJE JE POSLJEDICA POVREDE, OBOLJENJA ILI UROENE MANE U KOJEM OSOBA NIJE U MOGUNOSTI DA OBAVLJA NEKE AKTIVNOSTI, NA NAIN I U OBIMU KOJI SE SMATRA NORMALNIM ZA OSOBE ISTIH GODINA, POLA, KULTURE I OBRAZOVANJA

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • PODJELA INVALIDNOSTI PREMA FUNKCIONALNOJ

  KLASIFIKACIJI

  TJELESNA INVALIDNOSTOTEENJE LOKOMOTORNOG APARATA

  OTEENJE CNS I PNS

  OTEENJE HRONINIM OBOLJENJIMA

  POREMEAJI PSIHOMOTORIKE

  FIZIKO-SENZORNA INVALIDNOST

  OTEENJE VIDA

  OTEENJE SLUHA

  OTEENJE GOVORA I GLASA

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • PSIHIKA INVALIDNOST

  POSLJEDICA PROBLEMA U MENTALNOM RAZVOJU

  POSLJEDICA MENTALNIH OBOLJENJA

  VIESTRUKA INVALIDNOSTUDRUENA DVA ILI VIE OTEENJA

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

  U REHABILITACIJI TEKA ONESPOSOBLJENOST : ONO ONESPOSOBLJENJE

  KOJE UGROAVA FUNKCIJU DO TAKVOG STEPENA DA JE OSOBA SA NESPOSOBNOU ZAVISNA OD DRUGIH OSOBA ZA SIGURNU EGZISTENCIJU ILI JE JAKO ZAVISNA O TEHNIKIM POMAGALIMA

  UMJERENA ONESPOSOBLJENOST : ONA ONESPOSOBLJENOST KOJA UGROAVA FUNKCIJU DO SREDNJEG STEPENA TAKO DA OSOBA SA NESPOSOBNOU MOE BITI SAMOSTALNA UZ NEOPHODNA TEHNIKA POMAGALA

  LAKA ONESPOSOBLJENOST : ONO ONESPOSOBLJENJE KOJE UGROAVA FUNKCIJU DO MANJEG STEPENA TAKO DA OSOBA SA NESPOSOBNOU MOE BITI SAMOSTALNA BEZ POTREBE ZA TEHNIKIM POMAGALIMA ILI DRUGIM OSOBAMA

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

  U REHABILITACIJI HENDIKEP : ODSUSTVO POTREBNIH USLOVA

  ODNOSNO NEPOVOLJAN POLOAJ ZA OSOBU SA NESPOSOBNOU U ISPUNJENJU ULOGE KOJA JOJ PRIPADA OBZIROM NA GODINE, POL, SOCIJALNU I KULTURNU ULOGU

  HENDIKEP JE SMETNJA IVOTNIM NAVIKAMA JEDNE OSOBE KOJU ODREUJE DINAMIKA INTERAKCIJA IZMEU LINIH FAKTORA I FAKTORA SREDINE

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • HENDIKEP

  - Hendikep orijentacije

  - Hendikep psihike zavisnosti

  - Hendikep mobilnosti

  - Hendikep profesije zanimanja

  - Hendikep socijalne integracije

  - Hendikep vlastitog ekonomskog

  izdravanja

 • HENDIKEPIRANI SU ONI KOJI IZGUBE HRABROST-Drago Vuenovi

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • Visola Medicinska kola Prijedor.

  OTEENJE NESPOSOBNOST HENDIKEP

  Organ Osoba Drutvo

  Oteenost Aktivnost ParticipacijaTjelesne strukture,

 • PRIMJERI ZA VJEBU

  OSOBA SA AMPUTACIJOM

  POTKOLJENICE

  OSOBA SA OBOLJENJEM OKA I

  GUBITKOM VIDA

  STARIJA OSOBA SA PRELOMOM

  KUKA

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • MEDICINSKI MODEL

  INDIVIDUALNA PATOLOGIJA

  PROBLEM POJEDINCA- OSOBA

  TREBA DA SE MIJENJA I DA SE

  PRIDRAVA SAVJETA STRUNJAKA

  BIOMEDICINSKI MODEL-AKCENAT

  LIJEENJE

  FUNKCIONALNI MODEL FOKUS

  FUNKCIONALNE POSLJEDICE

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • SOCIJALNI MODEL

  RAZVIJA SE POSLJEDNJIH 30

  GODINA

  ONESPOSOBLJENJE NIJE BOLEST

  PROMOVIE OSOBU KAO AKTIVNI

  SUBJEKAT

  FAKTORI OKRUENJA(SOCIO-

  POLITIKI PRISTUP

  SOCIJALNO-POLITIKI PRISTUP

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • INKLUZIVNI MODEL -

  HOLISTIKIPOMIRENJE DVA SUPROTSTAVLJENA

  MODELA

  UKLJUUJE :

  LINE

  FAKTORE SREDINE

  SUBJEKTIVNU PROCJENU SITUACIJE

  INVALIDNOSTI

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • Sistem segregacije

  Sistem integracije

  Model inkluzivne edukacije

  SEGREGACIJA INTEGRACIJA INKLUZIJA(naglaava) (naglaava) (naglaava)

  Servise za pomo osobama

  s invaliditetom

  Potrebe osoba s

  invaliditetom

  Prava osoba s

  invaliditetom

  Servisi koji postoje u

  specijalnim ustanovama

  Dobrobiti za osobe s

  invalidietom koje prua

  sredina u koju su

  integrirani

  Dobrobiti za sve kroz

  angaman svih

  Invalidnost je problem koji

  se treba rijeiti (od strane

  specijaliste)

  Invalidnost je problem koji

  se da rijeiti

  Svi imaju svoje vrijednosti

  / sposobnosti

 • HABILITACIJA : PROCES BUENJA I AKTIVIRANJA

  SPOSOBNOSTI ODNOSNO FUNKCIJA KOJE NISU NIKADA POSTOJALE ILI SU POSTOJALE U RUDIMENTNOM STEPENU SVOG RAZVOJA I TO KOD DJECE KOJA SU RTVA NEKOG NASLJEDNOG, UROENOG ILI U NAJRANIJEM PERIODU IVOTA STEENOG OTEENJA

  Kongenitalne anomalije (amelija,fokomelija, spina bifida)

  Oteenja na poroaju (oteenje pleksusa brahijalisa,

  Bolest i oteenja prije razvoja odreene funkcije (paraplegija prije razvijene funkcije hoda)l

 • PRINCIPI REHABILITACIJE

  PRIMUM NON NOCERE!

  BLAGOVREMENI POETAK

  KONTRAINDIKACIJE SU ISPRED

  INDIKACIJA!

  KONTINUITET RADA U REHABILITACIJI

  ( svi segmenti zdravstvenog sistema od

  primarnog do tercijarnog i rehabilitacija u

  zajednici)

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • HOLISTIKI pristup svaka osoba psiho-

  fiziko-socijalna cjelovitost

  INDIVIDUALIZACIJA u pristupu, potovanje

  svake osobe kao linosti

  MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP (primjena

  svih medicinskih i nemedicinskih

  dostignua)

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • PACIJENT

  PSIHIJATAR

  MEDICINSKA

  SESTRA

  RADNI

  TERAPEUT

  LOGOPED

  PSIHOLOG

  SOCIJALNI

  RADNIK

  KONSULTANTI

  PORODICA

  TIMSKI RAD

 • PRINCIPI REHABILITACIJE

  AKTIVNO UEE PACIJENTA

  (subjekt u rehabilitaciji)

  RAZVIJANJE PREOSTALIH

  SPOSOBNOSTI

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • CILJEVI REHABILITACIJE

  SMANJENJE OTEENJA UZROKOVANOG BOLEU

  POBOLJANJE FUNKCIONISANJA I

  AKTIVNOSTI OBOLJELE ILI POVRIJEENE

  OSOBE I KVALITETA IVOTA

  OMOGUAVANJE PARTICIPACIJE OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA U DRUTVENOM IVOTU, INTEGRACIJA U PORODICI I DRUTVU - RESOCIJALIZACIJA

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • METODE REHABILITACIJE

  OPTA I SPECIJALNA NJEGA

  PSIHOFARMAKOTERAPIJA

  PSIHOLOKA PODRKA-RJEAVANJE PSIHIKIH I PSIHOLOKIH PROBLEMA

  RJEAVANJE SOCIJALNIH PROBLEMA

  OKUPACIONA TERAPIJA

  UVJEBAVANJE AKTIVNOSTI DNEVNOG

  IVOTA I TRANSFERA

  EDUKACIJA I OBRAZOVANJE

  Visoka medicinska kola Prijedor

 • NJEGA BOLESNIKA

  - osnovna higijena pacijenta i prostorije

  - tehnike pozicioniranja pacijenta

  - tehnike problema samozbrinjavanja

  - tehnike kod sfinkterijalnih smetnji inkontinencija

  stolice i mokrae

  - lijeenje problema dekubitusa

  - edukacija pacijenta i porodice

  - tehnike psihoterapijskih postupaka

 • RJEAVANJE SOCIJALNIH

  PROBLEMA

  - socijalni radnik

  - informacija o pacijentu i porodici o

  dostupnim uslugama

  - kontakt sa centrima za socijalni rad

  - ukljuivanje u rehabilitacioni tim

  - sugestije u modeliranju zakonskih

  regulativa

 • PSIHOLOKA PODRKA

  PSIHODIJAGNOSTIKA

  PSIHOTERAPIJA INDIVIDUALNA I

  GRUPNA

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • RADNA TERAPIJA

  - OKUPACIONA

  - ZABAVNA

  - FUNKCIONALNA

  - PREDPROFESIONALNA

 • PROFESIONALNA REHABILITACIJA

  - UTICAJ MENTALNOG OBOLJENJA NA

  RADNU SPOSOBNOST

  - EVALUACIJA PREOSTALIH

  SPOSOBNOST OSOBE SA

  INVALIDITETOM

  - SELEKTIVNO ZAPOLJAVANJE

 • ZAPOLJAVANJE OSOBA SA

  MENTALNIM OBOLJENJIMA

  U ZATITNIM RADIONICAMA

  U KUNIM USLOVIMA (RAD NA SIC)

  SA ODREENIM ADAPTACIJAMA I

  MODIFIKACIJAMA

  RADNA MJESTA SA ZDRAVIM

  OSOBAMA UZ ODREENE

  MODIFIKACIJE

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • UDRUENJA MENTALNO OBOLJELIH I NJIHOVIH

  PORODICA (U BL ZAJEDNO)

  dnevna okupacia mentalno oboljelih

  jaanje socialnih kapaciteta,

  oivljavanje i realizovanje radnih potenciala,

  bolja komunikacia,

  smanjenje izolacie i obiljeenosti,

  kontrola bolesti,

  prevencia bolnikog lieenja, suicida i institucionalnog

  smetaa,

  podrka porodicama oboljelih,

  smanjenje stigme, informisanje,

  zatita ljudskih prava,

  poboljanje opteg kvaliteta i bezbiednosti ivota oboljelih i

  njihovih porodica.

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • UDRUENJE ZAJEDNO

  AKTIVNOSTI DNEVNOG IVOTA

  PSIHOTERAPIJSKE GRUPE

  MUZIKE, KREATIVNE RADIONICE

  SPORTSKO REKREATIVNE

  RADIONICE

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • PROCJENA REINTEGRACIJE

  POKRETLJIVOST U STANU

  POKRETLJIVOST U ZAJEDNICI

  ZADOVOLJSTVO SA BRIGOM O SEBI

  ANGAOVANJE U RADNIM OKOLNOSTIMA

  UEE U REKREACIJI

  UEE U SOCIJALNIM AKTIVNOSTIMA

  ULOGA U PORODICIMA

  ZADOVOLJSTVO DRUTVENIM ODNOSIMA

  ZADOVOLJSTVO DRUTVOM

  UEE U IVOTNIM DOGAAJIMA

  Visola Medicinska kola Prijedor.

 • Visola Medicinska kola Prijedor.

  Susan Boyle Singer

 • Visola Medicinska kola Prijedor.