142
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije Siniša Brlas PSIHOLOGIJA OVISNOSTI U INTERDISCIPLINARNOM KONTEKSTU BORBE PROTIV OVISNOSTI STARE NAVIKE NOVE NAVIKE

PSIHOLOGIJA OVISNOSTI - zzjzvpz.hr · psihološke obrade (psihodijagnostika), pomaganje u rješavanju zdravstvenih potreba korisnika usluga, konzultacije i savjeti, ekspertize,

Embed Size (px)

Citation preview

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“Virovitičko-podravske županije

Siniša Brlas

PSIHOLOGIJA OVISNOSTI

U INTERDISCIPLINARNOM KONTEKSTU BORBE PROTIV OVISNOSTI

STARE NAVIKENOVE NAVIKE

Virovitica 2018.

Siniša Brlas

PSIHOLOGIJA OVISNOSTI

U INTERDISCIPLINARNOM KONTEKSTU BORBE PROTIV OVISNOSTI

PSIHOLOGIJA OVISNOSTI U INTERDISCIPLINARNOM KONTEKSTU BORBE PROTIV OVISNOSTI

AutorSiniša Brlas, prof. psihologije

NakladnikZavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“Virovitičko-podravske županije

Stručni recenzentiProf. dr. sc. Josip BurušićDoc. dr. sc. Marlena PlavšićBerta Bacinger Klobučarić, prof. psihologije LektoricaMartina Bunić, mag. philol. croat.

TisakGrafiti Becker Virovitica

Naklada 250 primjeraka

Virovitica 2018.

Prvo izdanje

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000984386.

ISBN 978-953-7756-28-4

Knjiga je tiskana uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u okviru projekta „Zajedno snažniji u borbi protiv ovisnosti“. Ministarstvo zdravstva ne odgovara za sadržaj materijala.

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez nakladnikova ili autorova pismenog dopuštenja. Instrumenti (anketni upitnici i testovi) koji su prilozi u knjizi autorsko su djelo i ne smiju se koristiti bez odobrenja autora knjige.

SADRŽAJ

1. Uvod 6

2. Mjesto i uloga psihologije u biopsihosocijalnom pristupu problemu ovisnosti 8

3. Mjesto i uloga psihologa u multidisciplinarnom stručnom timu 10

4. Pozicioniranje psihologije ovisnosti u korpusu primijenjene psihologije 12

5. Psihološka osnova ovisnosti 19

5.1. Neki važni pojmovi u psihologiji ovisnosti 19

5.2. Sredstva ovisnosti ili droge; koji pojam upotrebljavati 31

5.3. Tvari sa psihoaktivnim djelovanjem; o čemu sve čovjek može biti ovisan 32

5.4. Zablude o ovisnostima; distinktivni pojmovi važni za razumijevanje

razvoja ovisnosti 33

5.5. Razumijevanje ovisničkog doživljavanja i ponašanja 34

5.6. Psihička i fizička ovisnost; postoji li razdjelnica 36

5.7. Činitelji rizika za nastanak, razvoj i održavanje ovisnosti 37

5.8. Učenje ovisničkog ponašanja 44

5.9. Pamćenje ovisničkog obrasca 47

5.10. Tvrdokornost ovisničkog ponašanja i otpornost na promjene 48

5.11. Psihoteratologija; transgeneracijsko djelovanje sredstava ovisnosti 48

6. Biološka osnova ovisnosti 51

6.1. Postoji li biološka determinanta ovisnosti 51

6.2. Nagradni centri u mozgu; nagrada za djelovanje 52

7. Psihologija u prevenciji ovisnosti 55

7.1. Što je prevencija i zašto je važno preventivno djelovati 55

7.2. Razine preventivnog djelovanja 61

8. Psihološki pristupi ovisnicima 64

8.1. Univerzalni psihološki pristupi; psihoedukacija 64

8.1.1. Učenje socijalnih vještina i navika 65

8.1.2. Usvajanje samozaštitnih stavova u ranoj dobi 66

8.1.3. Razvoj pozitivne slike o sebi 67

8.1.4. Briga o mentalnom zdravlju 68

8.2. Selektivni psihološki pristupi; savjetodavni rad 70

8.2.1. Određenje pojma psihološkog savjetovanja u tretmanu ovisnika 70

8.2.2. Metodologija savjetodavnog rada s ovisnicima 71

8.2.3. Na pojedinca usmjereni zaštitni postupci; individualni

program savjetodavnog rada s ovisnicima 78

8.3. Indicirani psihološki pristupi; tretman ovisnika 80

8.3.1. Modifikacija ponašanja ovisnika 80

8.3.2. Podrška u liječenju ovisnika 82

8.3.3. Rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika 85

8.3.4. Promjena stavova o ovisnosti i ovisničkih navika 87

8.3.5. Rad u grupi ovisnika; prednost ili zabluda 89

8.3.6. Tretman članova obitelji ovisnika; ovisnost o ovisniku 89

9. Komunikacija s ovisnicima 93

10. Evaluacija i supervizija rada psihologa 107

11. Prilozi 118

12. Citirana i preporučena literatura 127

O autoru 131

Iz recenzija 133

Iskoristimo što bolje prostor za napredovanjem i osnažimo vlastite kapacitete za

djelotvorne intervencije.

Autor

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

6

1. UVODU sve naglašenijem interdisciplinarnom kontekstu sustavne borbe protiv ovisnosti

psihologija je kao struka prepoznala svoj prostor za djelovanjem, kako u području

prevencije tako i u području suzbijanja ovisnosti i tretmana ovisnika. No, to je

možda manje iskoristila kao znanost, a više kao pomagačku djelatnost. Kako

god bilo, psihologija se sve značajnije aktivno uključuje u rješavanje društveno

relevantnih javnozdravstvenih pitanja u područjima koja su do nedavno mahom bila

„rezervirana“ za medicinsku struku. Psiholozi kao članovi multidisciplinarnih timova

trenutno imaju nedovoljno definiranu, ali solidno afirmiranu i sasvim prepoznatljivu

i prepoznatu poziciju zdravstvenih suradnika u zdravstvenom sustavu, kao i poziciju

stručnih suradnika u sustavu odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i ostalih sustava.

Samostalna uloga psihologa do sada je bila vezana isključivo za klinički pristup

tretmanu ovisnika i ovisničkog ponašanja, što ju je ujedno i ograničavalo na reaktivno

djelovanje (kada se problem pojavio) dok je proaktivno djelovanje ostalo nedovoljno

usustavljeno i sporadično pa stoga i nedovoljno efikasno. Afirmacijom Nacionalne

strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj proaktivno djelovanje

na prevenciji (osobito primarnoj, koja je neselektivne odnosno univerzalne naravi)

ima sada svoj referentni okvir, a on uključuje jasne ciljeve i očekivanja od svih dionika

u provedbi preventivnih aktivnosti. Preventivne se aktivnosti mahom oslanjaju na

specifičnu edukaciju, psihoedukaciju i suportivne postupke pa je tako psihologija

„postala“ možda i jedina struka koja u sustavu ranoga prepoznavanja problema,

prevencije, rane intervencije i kasnijeg tretmana (ovisnika) može ponuditi cjelovitu

lepezu na znanstvenim spoznajama utemeljenih intervencija. Ovo psihologiji kao

struci daje predvodničku ulogu u nastojanju da se problem ovisnosti učini što

manjim jer je sasvim izvjesno kako se u skoroj budućnosti ovaj problem na žalost

neće dokinuti.

Nepovoljno za psihologiju jest to što se relativno mali broj psihologa bavi psihologijom

ovisnosti, a i od onih koji se njome bave premalo njih istražuje pojavnost, dubinski

analizira mogućnosti i ograničenja struke te nedovoljno publicira tekstove o novim

spoznajama i iskustvima. Zbog toga za hrvatsku psihologiju može biti „opasno“ da

se u nedostatku kritične mase stručnjaka koji će se ovom problematikom baviti

njezin utjecaj relativizira ili okopni.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

7

Kako bi se što jasnije definirale i osvijestile smjernice za djelotvorne intervencije koje

psiholozi mogu provoditi na svim preventivnim razinama, vrlo je važno istraživati

pojavnost, istraženo promišljati u znanstvenom i pomagačkom kontekstu te na

osnovi toga kreirati nove i ekonomičnije metode u radu. Sve to jednako je važno

publicirati kako bi nove spoznaje postale dostupne svima, a nekima možda potaknule

intelektualnu znatiželju koja će ih dovesti do novih spoznaja, što bi svakako stvorilo

dodatnu vrijednost postojećim znanjima i vještinama, a time psihologijsku struku

još bolje pozicioniralo u interdisciplinarnom kontekstu zajedničkog i usklađenog

stručnog djelovanja različitih pomagačkih struka.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

8

2. MJESTO I ULOGA PSIHOLOGIJE U BIOPSIHOSOCIJALNOM PRISTUPU PROBLEMU OVISNOSTI

„Posezanje za štetnim tvarima kao što je droga u vezi je s nizom činitelja koji su

kompleksni, a po svojoj su naravi biološki, psihološki i socijalni. Rizični činitelji za

razvoj problema i/ili poremećaja proizlaze iz međudjelovanja živčanog sustava,

ostalih tjelesnih sustava, obrazaca ponašanja, kognitivnog funkcioniranja i

okolnih činitelja“ (Brlas, 2010., str. 19.), pa se u skladu s time suvremeni pristup

razumijevanju problema ovisnosti naziva biopsihosocijalni pristup. Osim što

slijedom ovoga pristupa psihologija može ponuditi lepezu mogućih intervencija

unutar sustava prevencije i suzbijanja ovisnosti (psihodijagnostiku, psihoedukaciju,

tretman…), zasigurno je i poveznica u razumijevanju bioloških (biološka psihologija),

užih psiholoških (iz grana bazične odnosno teorijske psihologije) i socijalnih

činitelja (socijalna psihologija). Stoga se psihologija polagano, ali sigurno nameće

kao „armatura“ sustava prevencije i suzbijanja ovisnosti u našoj zemlji. Psihologija

može „iz prve ruke“ posegnuti za spoznajama koje objašnjavaju dinamiku razvoja

i održavanja rizičnog i ovisničkog ponašanja (i posljedične ovisnosti), ali ima i alat

koji je efikasan u prevenciji takvoga ponašanja te u tretmanu ovisnika.

Opća psihologija nastoji spoznati zakonitosti i principe o psihičkom funkcioniranju

ovisnika (nastanku i održavanju ovisničkog ponašanja). Fiziološka odnosno biološka

psihologija može istražiti fiziološku odnosno biološku osnovu takvog psihičkog

funkcioniranja ovisnika (osobito elektrokemijske procese u mozgu ovisnika koji

(p)održavaju ovisničko ponašanje). Razvojna psihologija proučava koje promjene

u psihičkom životu ovisnika, pa čak i one prije rođenja, kataliziraju rizike za

ovisnike (osobito unutar sve značajnijeg psihoteratološkog pristupa razumijevanju

negativnih utjecaja ovisnosti roditelja ovisnika, zatim rizike koji se multipliciraju u

adolescenciji ili pak one koji dopiru iz obitelji ovisnika). Socijalna psihologija koja

se bavi proučavanjem društvenog života čovjeka, međusobnih odnosa pojedinca u

grupi i odnosa pojedinca i grupe može dati kvalitetne odgovore o utjecaju okolnih

činitelja u nastanku i održavanju ovisničkog ponašanja, osobito onih koji se dotiču

„okidača“ koji su povod štetnoj zloupotrebi sredstava ovisnosti, ali može pomoći

i u razvoju komunikacijskih vještina dionika u prevenciji i suzbijanju ovisnosti ili u

promociji zdravlja. Psihometrija pak može biti koristan alat u evaluaciji preventivnih

aktivnosti i programa.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

9

Osim što su važne za razumijevanje nastanka i održavanja ovisnosti, sve su

ove spoznaje do kojih psihologija dolazi svojim rastom i razvojem kao znanost

primjenjive. U prvom redu primjena se odnosi na ključni element u borbi protiv

ovisnosti, a to je prevencija rizičnih ponašanja. Psiholozi kao stručnjaci općenito

su dobro senzibilizirani za prepoznati važnost prevencije te imaju važnu zadaću

poticati i ostale stručnjake na prepoznavanje važnosti preventivnog djelovanja.

Primjena spoznaja unutar psihodijagnostike, psihoedukacije, neposrednog

tretmana kao podrške liječenju ovisnika u kliničkom pristupu već je dobro razvijena,

ali prostor za napredovanjem još uvijek postoji.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

10

3. MJESTO I ULOGA PSIHOLOGA U MULTIDISCIPLINARNOM STRUčNOM TIMU

U pokušaju objašnjenja mjesta i uloge psihologa u stručnim timovima koji provode

preventivne aktivnosti ili tretman ovisnika teško je izbjeći sintagmu prema kojoj

je uloga psihologije u ovome kontekstu nezamjenjiva, kad je naprosto tome tako.

Dapače, uloga psihologa u timovima stručnjaka često je predvodnička, a sasvim je

sigurno i gotovo uvijek kohezivna. Tome je tako iz najmanje dva razloga:

1. Psihologija je, kako je već rečeno, poveznica u razumijevanju bioloških, psiholoških

i socijalnih činitelja u razumijevanju problema i

2. Psihologija kao struka ima znanstveno utemeljene kapacitete za kompleksnu i

široko obuhvatnu edukaciju (specifičnu edukaciju i psihoedukaciju) kao i tretman

ovisnika ili tretman ostalih osoba rizičnog ponašanja koje mogu manifestirati

ovisničko ponašanje bez da se kod njih već razvila ovisnost kao bolest.

Multidisciplinarnost u pristupu najuočljivija je u stručnim timovima pri županijskim

zavodima za javno zdravstvo, a možda i još ponegdje u zdravstvenim ustanovama.

Sustavne multidisciplinarnosti drugdje gotovo i nema. Zavodi za javno zdravstvo

imaju ustrojbene jedinice (službe, centre ili djelatnosti) u kojima su unutar

stručnoga tima sistematizirani liječnici (mahom psihijatri), psiholozi (rijetko su

tu i defektolozi ili socijalni radnici, možda i pedagozi, ali kao zatečeno stanje od

ranije, a ne kao predviđeni članovi stručnih timova) i tehničko medicinsko osoblje

(medicinske sestre ili tehničari).

Valja napomenuti kako usprkos tome što psiholozi u ostalim sustavima djeluju u

manjim timovima, izvan timova ili pojedinačno, njihov značaj time nije umanjen.

Ovdje ćemo ukratko opisati poslove, zadaće i kompetencije psihologa u stručnim

timovima.

U kontekstu međusektorske suradnje velik prostor za djelovanje povjeren je

javnozdravstvenom sustavu koji ima formirane stručne timove koji se još od

2000-tih sustavno bave s jedne strane prevencijom, a s druge strane tretmanom

i liječenjem odnosno suzbijanjem ovisnosti (njima je naknadno, negdje oko 2010.

godine, pridružena i skrb o mentalnom zdravlju). Široka je lepeza stručnih postupaka

i aktivnosti koje se provode u ovim službama: pregledi (prvi i kontrolni), intervjui,

savjetovališni tretmani (individualni, obiteljski i skupni savjetodavni rad), rad na

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

11

modifikaciji ponašanja, skupna obiteljska terapija (za članove obitelji i partnere),

skupna socioterapija, rad u malim skupinama, psihijatrijske obrade i pregledi,

psihoterapijski postupci (individualni, obiteljski, skupni), tehnike opuštanja,

psihološke obrade (psihodijagnostika), pomaganje u rješavanju zdravstvenih potreba

korisnika usluga, konzultacije i savjeti, ekspertize, raznolike preventivne aktivnosti

(predavanja, tribine, seminari, radionice, izrada publikacija, medijska promocija

zdravlja i sl.), istraživačke aktivnosti, sudjelovanje u posebnim programima, stručno

usavršavanje i mnogi drugi poslovi koji uključuju interdisciplinarnu i međusektorsku

suradnju. Službe su organizirane na županijskoj razini u mreži županijskih zavoda za

javno zdravstvo (s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kao krovnom ustanovom)

i to tako da se sastoje od stručnih timova koje sačinjavaju liječnici (mahom psihijatri

te medicinske sestre odnosno tehničari) i stručnjaci ostalih struka (mahom

psiholozi). Već samim letimičnim pregledom popisanih poslova koji se u službama

provode odmah je uočljivo kako mnogi od njih uključuju znanja i vještine koje

imaju (i) psiholozi pa je opravdano njihovo značajno mjesto u interdisciplinarnim

stručnim timovima. Javnozdravstveni sustav ima središnju ulogu i odgovornost biti

upućen na ostale dionike u međusektorskom pristupu, a koncipiran je tako da se

aktivnosti usmjeravaju ka promociji zdravlja i prevenciji bolesti. U tom kontekstu

ondje zaposleni psiholozi imaju kapacitete za djelotvorne intervencije, osobito u

ovim područjima:

1. Istraživanje pojavnosti

2. Kreiranje preventivnih i savjetodavnih programa i njihova evaluacija

3. Istraživanje zaštitnih i rizičnih činitelja

4. Medijska promocija zdravlja i zdravog načina življenja

5. Psihoedukacija i specifična edukacija

6. Modifikacija ponašanja

7. Savjetodavni rad s klijentima.

Već letimičnom inspekcijom navedenih područja djelovanja psihologa može se

zaključiti da se aktivnosti psihologa mogu, uvjetno rečeno, podijeliti na proaktivne

i reaktivne. Proaktivno djelovanje bit je univerzalne prevencije, dok se sekundarna

i indicirana prevencija provode u obliku savjetodavnog rada psihologa. Sustavniji

tretmanski postupci za sada ostaju u području reaktivnog doprinosa kliničke

psihologije.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

12

4. POzICIONIRANJE PSIHOLOGIJE OVISNOSTI U KORPUSU PRIMIJENJENE PSIHOLOGIJE

Psihologija ima veliku „sreću“ što se spoznaje do kojih dolazi sustavnim izučavanjem

doživljavanja i ponašanja mogu primjenjivati, gotovo odmah, u neposrednoj praksi.

Osobito je to slučaj kada su spoznaje rezultat istraživanja doživljavanja i ponašanja

unutar ciljanih skupina prema kojima se već i usmjeravaju preventivni postupci. To

psihologiji daje snažan kapacitet pomagačke djelatnosti.

Primijenjena psihologija istražuje putove primjene zakonitosti i spoznaja o

čovjekovom doživljavanju i ponašanju u različitim životnim područjima, pa tako

imamo zaista mnogo područja primijenjene psihologije, a jedna od njih je i psihologija

ovisnosti. Psihologija ovisnosti istražuje pojavnost ovisničkog ponašanja, ali i

uzroke, uzročnike, povode i motive takvoga ponašanja. U kombinaciji s bazičnim

granama psihologije (općom, biološkom, razvojnom i socijalnom psihologijom)

psihologija ovisnosti izgrađuje okvir za razumijevanje ovisnosti i ovisničkog

ponašanja te razvija strategije preventivnog djelovanja, ali i suzbijanja ovisnosti

kao javnozdravstvenog problema kao i tretmana ovisnika. Dakle, u kontekstu borbe

protiv ovisnosti poveznica „sviju psihologija“ jest psihologija ovisnosti koja je kao

područje primjene spoznaja ili grana primijenjene psihologije vezivno tkivo koje će

katalizirati stručne postupke u jedinstveni splet javnozdravstvenog i općedruštveno

korisnog djelovanja na biopsihosocijalnoj platformi.

U hrvatskoj psihologiji psihologija ovisnosti se još uvijek razvija, u posljednje

vrijeme možda nešto intenzivnije, ali je usprkos tome u ovome području stručnoga

djelovanja još uvijek jako veliki prostor za napredovanjem.

Smatram kako su ova četiri područja unutar psihologije ovisnosti osobito važna i da

njima psiholozi trebaju posvetiti osobitu pažnju:

1. definiranje pojmova

2. prevencija

3. tretman i

4. evaluacija.

Obrazložimo ukratko.

U stalnom nastojanju da se što bolje razumije problematika ovisnosti mnogi su

pojmovi još uvijek nedovoljno precizno objašnjeni, osobito oni koji se odnose na

ovisničko ponašanje u širemu smislu. Svoj doprinos ovome problemu nedovoljno

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

13

sistematiziranih pojmova iz područja ovisnosti pokušao sam dati osobno 2011.

godine kada je objavljen prvi rječnik ovisnosti u suvremenoj Hrvatskoj pod nazivom

„Terminološki opisni rječnik ovisnosti; opis važnih termina iz područja ovisnosti o

drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja“. Ovaj rječnik, kojega

sam autor, kasnije je doživio nekoliko ponovljenih izdanja te 2016. godine i novo,

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, a 2017. godine i šesto, preuređeno izdanje u kojima

se nalazi 800 pojmova u vezi s drogom, prekomjerno pijenje alkohola i alkoholizam

te problematično i patološko kockanje.

Slika 1. Naslovnica “Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti” (prvo izdanje)

Slika 2. Naslovnica “Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti” (šesto izdanje)

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

14

Cjeloviti smisleni pristup rješavanju problema nije moguć ako se ne poznaju ishodišta

problema, odnosno uzroci, uzročnici, motivi i povodi koji generiraju i (p)održavaju

određena ponašanja. Njihovo razumijevanje i pravilno opisivanje od presudne je

važnosti za poduzimanje daljnjih aktivnosti, osobito onih usmjerenih ka prevenciji,

ali i tretmanu. Prevencija je „zajednički naziv za skup mjera i postupaka kojima je

cilj spriječiti nastanak ovisnosti i/ili razvoj rizičnog i/ili ovisničkog ponašanja koje

može dovesti do ovisnosti“ (Brlas, 2011., str. 91.) pa je logično pretpostaviti da

je preventivno djelovati moguće jedino ako se prethodno jasno objasne pojmovi

koji samu prevenciju i određuju. U tome smislu sam uložio napor kako bih u svojoj

knjizi „Važno je ne započeti; neki temeljni pojmovi psihologije ovisnosti“ koja je

objavljena 2010. godine pozicionirao psihologiju ovisnosti kao relevantno područje

primijenjene psihologije u cjelokupnom korpusu domaće psihologije. Pokazalo se da

ovakva literatura nedostaje na našem govornom području pa su ubrzo počele stizati

informacije i iz okolnih država u regiji kako se ova knjiga konzultira kao osobito

dobrodošlo štivo u izučavanju pojavnosti, pripremanju stručnih i diplomskih radova

i slično. Ujedno mi je navedena knjiga poslužila kao ishodište za pisanje ove knjige

koju čitate u kojoj su mnogi važni dijelovi naprosto preuzeti kako bi bili upotpunjeni

i još bolje objašnjeni. Čitateljima će se možda učiniti da su pojedine dijelove ove

knjige koju čitaju već negdje pročitali, a to je zbog toga što su pojedini dijelovi ove

knjige namjerno preuzeti iz mojih prethodnih publikacija kako bi bili međusobno

povezani u smislenu cjelinu pod zajedničkim „nazivnikom“ psihologije ovisnosti.

Ova je knjiga u jednome dijelu i kompilacija svih mojih dosadašnjih nastojanja da

psihologiju ovisnosti učinim važnim dijelom primijenjene psihologije.

Slika 3. Naslovnica knjige „Važno je ne započeti“

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

15

Budući da je ovisnost kronična recidivirajuća bolest mozga i razvija se iz ponovljenog

uzimanja droge (u kojoj se nalazi psihoaktivna tvar) tijekom određenog, često

duljeg razdoblja, ovo uzrokuje promjene u mozgu ovisnika zbog čega droge imaju

dugoročno negativne posljedice na mozak (time i na doživljavanje i ponašanje),

što je osnova definicije ovisnosti kao kronične recidivirajuće bolesti mozga. Kao

psiholog sam imao potrebu u posebnoj knjizi opisati biološku osnovu ovisnosti te

istaknuti važnost psihičkih procesa koji su važni u nastanku i održavanju ovisničkog

ponašanja, posebno važnost različitih oblika učenja ovisnosti. Tako je s vremenskim

odmakom u odnosu na prethodno spomenutu knjigu nastala knjiga „Funkcionira li

mozak ovisnika zaista drukčije“ koja je objavljena 2016. godine. Ona opisuje i kako

kemijski medijatori doživljaja ugode koji djeluju na centre ugode u mozgu modeliraju

ponašanje ovisnika prema oblicima ponašanja koja će omogućiti ponovljeni kemijski

obrazac zbog opetovanja ugode te kako opisano stanje u mozgu ovisnika izaziva

na planu njegova ponašanja tzv. reakciju približavanja usmjerenu prema objektu

(drogi) koji će dovesti do nagrade, a zbog čega su ovisnici dosljedni, uporni pa i

agresivni u traženju i uzimanju droge. Nadalje, osobito objašnjava kako se donosi

odluka za uzimanjem sredstava ovisnosti i koja je uloga svjesnog i nesvjesnog u

ovim procesima. Knjiga je stručnoj javnosti predstavljena u Hrvatskom institutu za

istraživanje mozga u Zagrebu povodom 15. tjedna mozga u ožujku 2016. godine, a

u elektroničkom obliku objavljena je i na službenim stranicama Instituta.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“Virovitičko-podravske županije

Siniša Brlas

FUNKCIONIRA LIMOZAK OVISNIKAZAISTA DRUKČIJE

Slika 4. Naslovnica publikacije „Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije“

U odnosu na tretman ovisnosti prevladavajuće bi reaktivno djelovanje psihologa

(koji na žalost znači čekati da se problem pojavi pa potom djelovati) trebalo

proširiti na proaktivne aktivnosti u okviru indicirane prevencije, osobito unutar

savjetodavnog rada s ovisnicima (o tome će i u ovoj knjizi biti još riječi) u kojemu

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

16

području još nedostaje kvalitetnih i na pojedinca usmjerenih (individualno osjetljivih

i prilagodljivih) programa. Na temelju svog dugogodišnjeg iskustva psihologa koji

sudjeluje i u tretmanu ovisnika napisao sam dvije publikacije: „Savjetodavni rad s

ovisnicima“ (2011.) i „Komunikacija s ovisnicima“ (2013.). Ove su publikacije osobito

zainteresirale kolegice i kolege u Srbiji pa sam ih ondje predstavio u više navrata.

ISBN 978-953-7756-03-1

Zavod za javnozdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije www.zzjzvpz.hr

Savjetodavni rads ovisnicima

Siniša Brlas

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

Siniša Brlas

Savjetodavni rads ovisnicima

Sinisa B

rlas - Savjetod

avni rad s ovisnicim

a _P.ind

d 1

21.3.2011 9:39:12

Slika 5. Naslovnica publikacije „Savjetodavni rad s ovisnicima“

ISBN 978-953-7756-13-0

Zavod za javnozdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije www.zzjzvpz.hr

Komunikacijas ovisnicima

Siniša Brlas

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

Komunikacijas ovisnicima

Siniša Brlas

Slika 6. Naslovnica publikacije „Komunikacija s ovisnicima“

U svojim se knjigama i publikacijama uvijek referiram na polazište u svojemu radu, a to

je prevencija. Nije osobita novina ponovno reći kako je bolje spriječiti nego liječiti, ali

ova izreka postaje osobito aktualna kada je se pokuša slijediti u praksi. Tada nastaju

problemi jer većina aktivnosti koje se provode s idejom preventivnog djelovanja na

žalost nema stvarne preventivne učinke. Izostanak mjerljivih preventivnih rezultata

posljedica je nedovoljnog poznavanja metodologije u pristupu prevenciji velikog

broja onih koje se u prevenciju zaklinju. Pokušao sam pomoći svima koji bi zaista

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

17

željeli sustavno preventivno djelovati publikacijom koju sam 2012. godine napisao

pod nazivom „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“. Ova

publikacija donosi metodologiju osmišljavanja i provedbe preventivnih aktivnosti

u koracima; od istraživanja pojavnosti i definiranja potrebe za preventivnim

djelovanjem, preko definiranja ciljeva i aktivnosti, sve do evaluacije istih.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“Virovitičko-podravske županije

Planiranje, programiranje i evaluacija

preventivnih aktivnostiSin

iša

Brl

as

ISBN 978-953-7756-08-6

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije www.zzjzvpz.hr

Siniša Brlas

Planiranje, programiranje i evaluacija

preventivnih aktivnosti

Slika 7. Naslovnica publikacije „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“

Značaj prevencije to je veći što se ona ranije počne primjenjivati, a prognoza je

za pojedinca ili skupinu to bolja što su ranije izloženi prevenciji u svojemu rastu

i razvoju. Najsustavniji pristup prevenciji moguć je upravo ondje gdje su osobe

najreceptivnije za preventivne utjecaje. Nameće se zaključak da je najbolje mjesto

škola. Kroz svoje dugogodišnje iskustvo u radu

u odgojno-obrazovnom sustavu, koristeći

svoja stručna znanja upotpunjena iskustvom

temeljenom na inicijativi, kristalizirao mi se

pristup u preventivnom radu s mladim osobama

(učenicima) koje su u riziku za razvoj ovisnosti

jer započinju eksperimentirati sa sredstvima

ovisnosti. Kako pomoći mladima, ali i njihovim

učiteljima i nastavnicima da pronađu izlaz iz

ovoga labirinta opisao sam u svojoj prvoj knjizi

„Kako pronaći izlaz; vodič za pomoć u suzbijanju

ovisnostima među djecom i mladima“ koja je

objavljena 2008. godine.

Slika 8. Naslovnica knjige „Kako pronaći izlaz“

SINIŠA BRLAS

KAKO

PRO

NA

ĆI I

ZLA

ZZA

VOD

ZA

JAV

NO

ZD

RAV

STVO

"SV

ETI R

OK"

VIR

OV

ITIČ

KO-P

OD

RAV

SKE

ŽUPA

NIJ

ESI

NIŠ

A B

RLA

S

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "SVETI ROK" VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

KAKO PRONAĆI IZLAZVODIČ ZA POMOĆ U SUZBIJANJU OVISNOSTI MEĐU DJECOM I MLADIMA

ISBN 978-953-55137-0-4

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

18

Na koncu, prevencija je toliko zahtjevan i teško mjerljiv skup aktivnosti da se evaluacija

sama nameće kao imperativ. Evaluacija obuhvaća (ili uključuje) vrjednovanje

odnosno samovrjednovanje tijekom provedbe stručnih postupaka i/ili aktivnosti

koje svaki subjekt provodi samostalno s ciljem da utvrdi svoje ili tuđe postignuće,

želje, planove i htijenja prema kriterijima kojima je poučen ili ih je postavio sam

sebi. Važan je to ispravljački mehanizam u radu kojega je cilj poboljšanje radne

efikasnosti i kvalitete rada i stoga je neizostavni dio cjelovitih stručnih aktivnosti. S

obzirom da praksa pokazuje kako osobama koje provode preventivne i tretmanske

aktivnosti vrlo često nedostaju znanja o mjerenju učinaka, 2010. godine napisao

sam publikaciju „Kako znati kamo idemo; vrjednovanje i samovrjednovanje rada

s ovisnicima“ kojom pomažem razumjeti zašto je važno u radu s ovisnicima imati

povratnu informaciju o učinkovitosti poduzetih mjera i postupaka i kako se do

takvih informacija dolazi sustavnim vrjednovanjem.

1

Siniša Brlas

kakoznati kamoidemoZavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“Virovitičko-podravske županije

VR

JED

NO

VA

NJE

I SA

MO

VR

JED

NO

VA

NJE

RA

DA

S O

VIS

NIC

IMA

Slika 9. Naslovnica publikacije „Kako znati kamo idemo“

U svjetlu navedenog jasno je da psihologija ovisnosti može uspješno iskoristiti

mehanizme kojima struka raspolaže kako bi primjena u praksi bila najučinkovitija.

Smatram vrlo vrijednim svaki pokušaj da se o učinjenom ostavi i pisani trag.

Smatram da su moje knjige dodana vrijednost uspješnom pozicioniranju psihologije

kao važne pomagačke struke u složenom kontekstu borbe protiv ovisnosti na svim

razinama.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

19

5. PSIHOLOšKA OSNOVA OVISNOSTI5.1. Neki važni pojmovi u psihologiji ovisnosti

Psihologija ovisnosti tek se razvija u korpusu hrvatske primijenjene psihologije,

a posljedično tome razvija se i nadograđuje terminologija koja psihologijsku

struku pozicionira kao relevantan izvor znanja i vještina usmjerenih pomaganju

ovisnicima ili onima koji su u riziku da postanu ovisnicima. Smatram kako je važno

osvijestiti temeljne pojmove psihologije ovisnosti, pojedine od njih potrebno je još

bolje definirati, a sve je to možda najekonomičnije ako su ovi pojmovi grupirani

i sistematizirani, dakle, ako su na jednome mjestu. Stoga ovdje nudim definicije

više desetaka pojmova koji su ili izvorno psihologijski pojmovi, ali su u kontekstu

prevencije i suzbijanja ovisnosti, ili imaju jasnu poveznicu s doživljavanjem i

ponašanjem pojedinaca koji manifestiraju ovisničko i/ili rizično ponašanje.

Naravno, ovo su samo neki važni pojmovi, ali smatram kako je njihovo poznavanje

sasvim dostatno kako bi se pratila literatura, osobito domaća, ustrojavali se

programi preventivnog djelovanja, provodio se tretman ili se naprosto elementarno

informiralo ili učilo u ovome području psihologije. Ove sam pojmove, kao i mnoštvo

ostalih, definirao u već spomenutom „Terminološkom opisnom rječniku ovisnosti“.

APSTINENCIJA I APSTINENCIJSKA KRIZA

Ovisnik „navučen“ na pojedinu drogu ne dolazi uvijek jednostavno do droge

jer su droge ilegalne tvari i ne mogu se legalno nabaviti. Osim toga, mnogi žele

prestati s ovisničkim ponašanjem, žele se odviknuti i izliječiti i u jednom trenutku

prestaju s uzimanjem droge te započinju apstinenciju. Korisnik droge koji naglo

prestane s aktivnim uzimanjem droge može pokazati tjelesne simptome poput

povišenog krvnog tlaka i grčeva u području trbuha ili emocionalne simptome

poput disforije (suprotno od euforije) i smanjene mogućnosti za doživljavanje

ugode. Ovisnike u apstinenciji obično čekaju bolna fizička i psihička stanja koja

su posljedica nedostatka kemijske tvari koja u organizmu čini drogu. Kod ovih se

osoba razvija čitav niz vrlo neugodnih simptoma (psihičkih i tjelesnih), redovito

više njih, koji se zbog toga što se razvijaju uslijed apstinencije (uzdržavanja) od

droge nazivaju apstinencijskim sindromom ili sindromom ustezanja i koji vode u

tzv. apstinencijsku krizu ovisnika. Uvjetovani apstinencijski simptomi izazvani su

okolinom povezanom s drogom ili drugim znakovima povezanim s njom. Međutim,

u većini slučajeva uvjetovani podražaji izazivaju reakcije upravo slične stvarnim

reakcijama na drogu. Neki autori tvrde (Jurić, 2004., str. 15., prema Ramsay i

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

20

Woods, 1997.) da kad bezuvjetni odgovor slabi djelovanje bezuvjetno podražaja, što

je obično slučaj, uvjetovanje stvara toleranciju, a kad bezuvjetni odgovor pojačava

djelovanje bezuvjetnog podražaja, uvjetovanje izaziva senzibilizaciju.

CENTRI ZA UGODU U MOZGU

Centri koji u mozgu reguliraju ponašanje (na način da potiču na ponavljanje ponašanja

koje je dovelo do ugode) posredstvom kemijskih promjena i procesa. Posebno se

to odnosi na limbičke strukture poput amigdaloidnih jezgara. Međutim, i strijarni

sustav u regulaciji ovisničkog ponašanja ima važnu ulogu jer se unutar njega nalazi

i jezgra nucleus accumbens (nukleus akumbens) u kojoj završava dio vlakana iz

dopaminskog sustava, odnosno otpušta se dopamin. Dopamin se sintetizira u crnoj

jezgri i važan je neurotransmiter iz skupine biogenih amina (biološki aktivnih tvari

koje kao neurotransmiteri omogućuju prijenos živčanih impulsa unutar živčanog

sustava) koji sudjeluje u tjelesnom sustavu nagrada i nastanka ovisnosti te potiče

želju za ponovnim uzimanjem psihoaktivne tvari odnosno droge. Na opisani način

nucleus accumbens igra važnu ulogu u potkrepljivanju ovisničkog ponašanja (i

ponašanja uopće). Dopamin dalje prenosi informacije iz nucleusa accumbensa u dio

mozga zadužen za kratkoročno pamćenje te čuvstva ili emocije (hipokampus), ali

informaciju o ugodi prenosi i u svjesni dio mozga; u centar za mišljenje, dugoročno

pamćenje i asocijacije. Ovisnik tako „utiskuje“ spoznaju o ugodi (pamti ugodu), dok

podatke i spoznaju o opasnostima i posljedicama ponašanja zanemaruje.

DElUZIJE

Misli i vjerovanja otporna na sve činjenice koje govore protiv njih. Ovisnici usvajaju

takve činjenice koje su tvrdokorne i otporne na promjene pa je stoga ovisničko

ponašanje vrlo teško modificirati, a to otežava stručne postupke koji tijekom

odvikavanja od ovisnosti uključuju modifikaciju ponašanja.

DEPERSONAlIZACIJA

Patološki promijenjen doživljaj vlastitog identiteta i/ili vlastitog tijela. Javlja se i

kod psihotičnih poremećaja izazvanih uzimanjem droga.

DOPAMINSKI (DOPAMINERGIČKI) SUSTAV

Fiziološki sustav kojim se koristi dopamin. Unutar strijarnog sustava u mozgu nalazi

se i jezgra nucleus accumbens (nukleus akumbens) u kojoj završava dio vlakana

iz dopaminskog sustava, odnosno otpušta se dopamin. Dopamin dalje prenosi

informacije iz nucleusa accumbensa u dio mozga zadužen za kratkoročno pamćenje

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

21

te čuvstva ili emocije (hipokampus), ali informaciju o ugodi prenosi i u svjesni

dio mozga; u centar za mišljenje, dugoročno pamćenje i asocijacije. Ovisnik tako

„utiskuje“ spoznaju o ugodi (pamti ugodu), dok podatke i spoznaju o opasnostima i

posljedicama ponašanja zanemaruje.

HAlUCINACIJE

Doživljaji koji su po sadržaju vrlo slični percepciji (opažanju), ali nastaju bez

neposrednog podražaja u okolini. Uzroci halucinacija mogu biti uvjeti u okolini, ali

i nenormalna stanja svijesti u koje se osoba dovodi i uzimanjem droga, posebno

halucinogenih.

HAlUCINOGENI (PSIHODISlEPTICI, PSIHOMIMETICI)

Kemijske tvari koje svojim djelovanjem na središnji i vegetativni živčani sustav

izazivaju (i kod normalnih ljudi) čitav niz teškoća u psihičkom funkcioniranju koje

nazivamo psihotičnim simptomima (nepredvidive promjene raspoloženja, povećanu

osjetljivost na podražaje, depersonalizaciju i niz fizioloških promjena). Nazivaju se

još i psihotomimeticima (meskalin, psilocibin, lSD, hašiš).

KOMPUlZIVNA (ZlO)UPOTREBA DROGE

Neodoljiva potreba za izvođenjem radnji i održavanjem ponašanja koja su

usmjerena nabavci i/ili (štetnoj) zloupotrebi droge. Svrha je takvoga ponašanja

smanjenje napetosti izazvane anksioznošću. Ako ste prepoznali redundanciju u

terminu „štetna zloupotreba droge“ koji se nekako uvriježio u stručnoj literaturi,

želim pojasniti kako se zloupotreba odnosi na ponašanje usmjereno uzimanju i/ili

posjedovanju zabranjenih tvari, a ovo ponašanje štetno je ako ima štetne posljedice

po pojedinca (jer nije uvijek jasno ima li ili nema uzimanje neke tvari u sasvim

određenom trenutku baš jasne štetne posljedice), pa ovaj pojam ustvari naglašava

tu vezu ponašanja koje dovodi do štete za zdravlje. U tome kontekstu taj ću pojam

još koristiti u ovoj knjizi.

MOTIVACIJSKA TOKSIČNOST DROGE

Sposobnost droge da poremeti normalnu motivaciju pojedinca. Sredstva ovisnosti

mogu poremetiti motivacijsku hijerarhiju na dva načina. Prvo, mogu brzo istisnuti

druge motive u životu pojedinca, „probijajući“ se prema vrhu hijerarhijske piramide.

Drugo, mogu poremetiti sposobnost ostalih, prirodnih nagrada za motiviranje

ponašanja i tako potisnuti ona ponašanja koja do zadovoljstva dovode ulaganjem

truda i često napornog rada.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

22

MOTIVI (ZA DROGIRANJEM)

Pobude koje ovisničko djelovanje čovjeka usmjeravaju u određenom smjeru i ka

određenom cilju (nabavci i uzimanju droge) te održavaju to djelovanje. Kako su

motivi povezani s potrebama (i sa željama), tada je jasno da će u pristupu analizi

motiva koji (p)održavaju ovisničko ponašanje interes biti usmjeren ka analizi

potreba (za doživljavanjem ugode).

NARKOANAlIZA

Izvorno psihoterapijski postupak tijekom kojega se osobi daju droge, najčešće iz

grupe barbiturata, s ciljem psihičkog opuštanja i postizanja stanja emocionalne

ravnodušnosti, pa čak i smanjenja budnosti. Ponekad se koristi tijekom psihoterapije

(kako je navedeno), ali povremeno i ilegalno u različitim „ispitivačkim“ situacijama

kada se od osobe nastoje doznati određene informacije.

NARKOSUGESTIJA

Psihoterapija sugestijom tijekom koje se bolja sugestibilnost osobe nastoji postići

tako da se osobi daju droge (osobito narkotici).

OBRASCI DROGIRANJA/OVISNIČKOG PONAŠANJA

Stupnjevi razvoja ovisničkog ponašanja. Mogu se prepoznati ovi obrasci:

1. Eksperimentalni obrazac koji se svodi na nekoliko puta ponovljeno uzimanje

alkohola ili doge, nakon čega se takvo ponašanje napušta.

2. Socijalno-rekreacijski obrazac odnosi se na situacijski uvjetovano konzumiranje

pojedinog sredstva, najčešće u skupini vršnjaka i prigodno te uglavnom ne

prerasta okvire samokontroliranog ponašanja.

3. Okolinsko-situacijski obrazac odnosi se na situacije koje su nelagodne i u kojima

pojedinac u želji da izbjegne nelagodu posegne za ovisničkim sredstvima. Ako

uspije u redukciji nelagode, velika je vjerojatnost da će ponoviti to iskustvo i u

različitim drugim nelagodnim situacijama te tako generalizirati ponašanje koje

može prerasti u naviku.

4. Droga (ili alkohol) postaje dijelom svakodnevnog života kada se ne može

napustiti prethodni obrazac pa ako se takvo ponašanje ne prekine, dovodi do

posljednjeg obrasca (koji slijedi).

5. Kompulzivno uzimanje droge (ili alkohola) znači često i intenzivno konzumiranje

bez kontrole, što dovodi do razvoja ovisnosti.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

23

OKIDAČI

Podražaji koji su, prethodno neutralni, uparivanjem s ovisničkim ponašanjem stekli

sposobnost izazvati žudnju za drogom i potaknuti na ovisničko ponašanje (na

primjer kretanje ovisnika koji se vratio s rehabilitacije dijelovima grada u kojima se

ranije drogirao može kod njega potaknuti ponovnu želju za drogom).

OVISNIČKO PONAŠANJE

To je ponašanje koje uključuje zlouporabu sredstava ovisnosti (droga). Ovisničko

ponašanje ne vodi nužno u ovisnost, ali je takvo ponašanje rizično za razvoj

ovisnosti. Međutim, iako ovisničko ponašanje ne mora završiti ovisnošću (može

se svesti samo na eksperimentiranje sredstvima ovisnosti), ovisnost svakako

uključuje ovisničko ponašanje osobe koja uzima sredstva ovisnosti (drogu). Važna

odrednica ovisničkog ponašanja, posebno u poodmaklom ovisničkom stažu, jest

tvrdokornost toga ponašanja i otpornost na promjene. Ovisnici naime usvajaju

navike koje uključuju aktivnosti usmjerene pronalaženju i zlouporabi droge i koje

je zbog adiktivnosti djelovanja droge koju zloupotrebljavaju vrlo teško, a ponekad i

nemoguće mijenjati.

OVISNIK

Ovisnik je osoba koja usvaja ovisničko ponašanje i u tome ponašanju ustraje često

se ne obazirući na rizike i opasnosti. Njegova ovisnost razvija se iz ponovljenog

uzimanja droge tijekom određenog, često duljeg razdoblja, a uzrokuje promjene u

mozgu ovisnika. Stanje ovisnosti može, ali i ne mora biti praćeno razvojem fizičke

ovisnosti o drogi, pri čemu se fizička ovisnost odnosi na stanje povezano s tjelesnim

reakcijama na apstinenciju (apstinencija je uzdržavanje ili odricanje od sredstva

ovisnosti ili droge). Fizička ovisnost nije nužna da ovisnik nastavi s uzimanjem

sredstava ovisnosti jer ovisnost dominira ponašanjem pojedinca, neovisno o tome

je li droga stvorila i fizičku ovisnost.

OVISNOST

U suvremenom svijetu suočeni smo sa sve većim ekstenzitetom i intenzitetom

teškoća, poremećaja i bolesti. Neke od njih poznate su odavno, no neke su sasvim

nove. Zanimljivo je promatrati kako se pojedina ponašanja različito definiraju i u

skladu s time tretiraju upravo ovisno o razvoju znanosti i javne svijesti o važnosti

zdravoga življenja. Tako je s alkoholom, duhanskim proizvodima, hašišem i

marihuanom, pa čak i s morfijem koji nekada prije nisu bili proskribirani, a sada su na

„crnim“ listama kao opasna sredstva koja uništavaju živote i postaju javni problem.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

24

Tako je i s mnogim novim sredstvima koja su često sintetizirani kemijski proizvodi

sasvim novog i često nepoznatog i nestabilnog kemijskog sastava. Postalo je jasno

da su to sredstva koja čovjeka mogu zarobiti u mreži štetnih, za njega i njegovu

okolinu opasnih i potencijalno smrtonosnih opasnosti. Čovjek koji ih se dotakne

postaje i uglavnom doživotno ostaje ovisan o njima - postaje ovisnikom.

Ovisnost je kronični recidivirajući poremećaj, a prati ga ponašanje usmjereno

prema traženju i uzimanju sredstva ovisnosti (droge koja sadrži psihoaktivnu tvar),

gubitak kontrole u uzimanju droge i pojava negativnog emocionalnog stanja kada

se pristup drogi onemogući.

Postoli li sklonost ka ovisnosti? Epidemiološke studije pokazuju da je ovisnost o

drogi nasljedan poremećaj i procjenjuje se da je približno 40 – 60 % rizika za razvoj

ovisnosti o alkoholu i drogama genetski determinirano (Jurić, 2004., str. 5., prema

Nestler, 2001.).

OVISNOST O OVISNIKU

Naučeno ponašanje tijekom zajedničkog života s ovisnikom u kojem se razvijaju

sociopatološki odnosi međuovisnosti među članovima obitelji ovisnika i ovisnika

samog (engl. codependency syndrome). Radi se o psihičkom poremećaju koji ima

prepoznatljiv patološki obrazac doživljavanja i ponašanja pri čemu je osobi ovisnoj

o ovisniku često teže nego samome ovisniku. Posljedica je čitav niz emocionalnih

i socijalnih teškoća i deficita koje imaju članovi obitelji ovisnika (ne mogu

uspostaviti prisne emocionalne odnose s drugim ljudima, nepovjerljivi su, imaju

nisko samopoštovanje i često se optužuju za sve što krene po zlu). Kako se radi o

obiteljskoj dinamici, kao mjera liječenja uvodi se obiteljska (ili neka druga grupna)

terapija. Često se članovi obitelji uključuju u različite suportivne skupine ili grupe

samopomoći (kao što su kod nas za alkoholičare klubovi liječenih alkoholičara ili u

svijetu anonimni alkoholičari ili anonimni kockari). Međutim, osim grupne terapije i

svakom je pojedinom članu obitelji potreban individualni pristup. Svim je pristupima

zajedničko nastojanje da se članovi obitelji emocionalno odvoje i udalje od ovisnosti

pojedinog člana njihove obitelji, ali ne i od samoga ovisnika (člana obitelji).

POVODI ZA ŠTETNU ZlOUPOTREBU

Neposredni „okidači“ (engl. trigger) koji čovjeka uvode u svijet ovisničkog ponašanja.

Na primjer, nakon svađe s djevojkom mladić može pokušati tugu i frustraciju „ubiti“

u alkoholu; student, kako bi se opustio prije ispita, se može „napušiti“ marihuane

i slično.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

25

PSIHIČKA OVISNOST

Stanje organizma u kojemu se razvijaju isključivo psihičke reakcije na uzimanje

droge i/ili apstinenciju od droge u smislu nekontrolirane želje za drogom. Može se

opisati i kao skupina pojava ponašanja i kognicije koje se razvijaju nakon ponavljane

uporabe pojedinih tvari i redovito uključuju jaku želju za uzimanjem te tvari kao i

poteškoće u kontroli njezina uzimanja (poteškoće u kontroli ponašanja). Navedene

poteškoće dovode do navikavanja na drogu.

PSIHOAKTIVNA (PSIHOTROPNA) TVAR (U DROGI)

Psihoaktivne tvari (nazivamo ih još i djelatne tvari) u drogama jesu one tvari koje

djeluju na središnji živčani sustav i tako mijenjaju psihofizičko funkcioniranje

čovjeka; njegove psihičke procese (osjete, percepciju, mišljenje, govor, raspoloženje)

i njegovo ponašanje.

PSIHODElICI

Psihodelične droge koje izazivaju specifične i prilično pouzdane promjene psihičkih

procesa, posebno raspoloženja, percepcije i rasuđivanja (lSD, fenciklidin, meskalin).

PSIHODEPRESORI

Depresor(i) središnjeg živčanog sustava. Sredstva koja imaju umirujuće ili

uspavljujuće djelovanje. Načelno se mogu svrstati u ove kategorije:

1. sredstva za umirenje (sedativi, benzodiazepini, hipnotici, neopijatski analgetici,

pojedini antiepileptici)

2. alkohol

3. opijati (opijatske droge kao heroin, morfin, kodein, metadon).

PSIHOSTIMUlATORI (PSIHOSTIMUlANSI)

Kemijske tvari koje potiču funkcioniranje središnjeg živčanog sustava, „podižu“

raspoloženje, povećavaju osjećaj ugode (imaju mehanizam snažnog nagrađivanja

u mozgu), održavaju stanje budnosti i proizvode euforiju. U stimulativna sredstva

spadaju kokain, amfetamini, metamfetamini, metilfenidat, Ritalin, nikotin.

PSIHOTERATOlOGIJA

Interdisciplinarna znanstvena disciplina koja nastoji otkriti koji su štetni utjecaji

teratogena na psihičke procese i ponašanje nerođene (u prenatalnom razvoju) i

rođene jedinke.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

26

REHABIlITACIJA (OVISNIKA)

Pomaganje ovisniku da se oporavi od droge. Uključuje učenje zdravih i socijalno

prihvatljivih obrazaca ponašanja koji ne uključuju drogiranje kako bi se postiglo

optimalno poboljšanje svih funkcija ovisnika da ga se u svim vidovima života

učini (ponovno) normalno funkcionirajućom osobom. Rehabilitirati znači dovesti

ovisnika do njegovog punog tjelesnog, psihičkog, socijalnog, radnog, rekreativnog

i edukacijskog potencijala koji je usklađen s oštećenjima i ograničenjima u

funkcioniranju ovisnika.

RESOCIJAlIZACIJA (OVISNIKA)

Ponovno uključivanje ovisnika u mrežu normalnih i zdravih socijalnih odnosa radi

afirmacije psihosocijalnih kapaciteta (bivšeg) ovisnika. Resocijalizacija je sredstvo,

a često i pretpostavka uspješnog rehabilitiranja ovisnika u socijalno funkcionalnu i

društveno korisnu osobu.

RIZIČNO PONAŠANJE

Ponašanje koje proizvodi rizik od štetne zloupotrebe sredstava ovisnosti (ili drugog

oblika aberantnog ponašanja). Takvo ponašanje ne mora, ali i može uključivati i

ovisničko ponašanje.

SAVJETODAVNI RAD (S OVISNIKOM)

Slijed profesionalnih (stručnih) postupaka usmjerenih ka osposobljavanju ovisnika

da se samostalno suočava sa životnim problemima i iskoristi sve svoje potencijale

na način da ublaži vlastite slabosti i razvije svoje snage te u potpunosti iskoristi

preostali prostor za napredovanjem. Dakle, cilj psihologijskog i svakog drugog

savjetovanja nije liječenje već poučavanje i učenje pojedinca vještinama samopomoći.

SOCIJAlNI PRITISAK

Socijalni utjecaj koji proizlazi iz zamišljenih ili stvarnih očekivanja drugih

pojedinaca ili skupina i koji se doživljava kao obveza da se pojedinac ponaša u

skladu s očekivanjima ili zahtjevima skupina kojima pripada ili im želi pripadati.

Zbog ovakvoga se pritiska mnoga djeca i mladi, ali i odrasli, ponašaju u skladu s

očekivanjima drugih, a protiv osobnih izvornih uvjerenja, i zbog toga su mladi ljudi

često spremni „platiti visoku cijenu“ ulaska u neko društvo, na primjer pušenjem

duhanskih proizvoda, pijenjem alkoholnih pića ili uzimanjem sredstava ovisnosti

(droge) jer se to od njih očekuje.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

27

SOCIJAlNI UTJECAJI

Svaki utjecaj koji dolazi iz socijalnog okruženja osobe i u kojemu neka osoba ili

skupina svojim prisustvovanjem djeluje na doživljavanje i ponašanje druge osobe ili

skupine tako da kod njih izaziva promjene u uvjerenjima, stavovima, emocijama i

ponašanju. Ovakvi su se utjecaji pokazali iznimno značajnima u nastanku, razvoju i

održavanju ovisničkog ponašanja, posebno kod djece i mladih.

TOlERANCIJA I SENZIBIlIZACIJA

Zbog kemijskih promjena u mozgu ovisnici će reagirati različito na različite doze

sredstva koje uzimaju. Razvoj stanja u kojemu je za jednaki učinak prethodnome

potrebna veća količina istoga sredstva ili smanjenje učinka ako se uzima ista

količina sredstva naziva se tolerancijom. Tolerancija se razvija kod većine ovisnika

i na većinu droga. Međutim, umjesto tolerancije može se razviti i senzibilizacija

pri čemu korisnik postaje osjetljiviji na pojedino sredstvo bez povećavanja doze

(posebno se to događa s kokainom). Pojava tolerancije ili senzibilizacije dijelom

ovisi i o rasporedu i dinamici uzimanja pa se mogu uočiti obrasci prema kojima

se može zaključiti da u slučaju uzimanja sredstava ovisnosti u većim intervalima

nastaje senzibilizacija, a tolerancija nastaje u slučaju uzimanja sredstava ovisnosti

kontinuirano. Međutim, dvije ili više droga mogu koristiti isti enzimski sustav, „tijelo

ih ne može raspoznati i tako se razvije tolerancija unatoč tome što droge korisniku

izgledaju drugačije“ (Klarić, 2007., str 33.). To nazivamo unakrsna tolerancija.

Biološki mehanizmi ovih pojava nisu u potpunosti poznati.

Čini se da i učenje ima važnu ulogu u razvoju tolerancije na drogu i pojavu

apstinencijskih simptoma. Proučavanja te uloge usmjerena su na tri pojave: zavisnu

toleranciju na drogu, uvjetovanu toleranciju na drogu i uvjetovane apstinencijske

simptome (Jurić, 2004., str. 14., prema Pinel, 2001.). Autor ih tumači na sljedeći način.

Zavisna tolerancija pojavljuje se kao reakcija na one učinke droge koje čovjek

stvarno doživljava. Izaziva je doživljaj prekida određenih neuralnih aktivnosti, a ne

samo uzimanje sredstva koje izaziva prekid.

Uvjetovana tolerancija na drogu situacijski je uvjetovana pojava da su učinci

tolerancije najizraženiji kad se droga uzima u situacijama u kojima se i ranije uzimala.

Ona je možda najistaknutija pri uzimanju heroina. Potvrđuje ju veća smrtnost

nakon uzimanja heroina u novoj okolini nego tamo gdje je obično uziman. Ponekad

se pojavljuje i suprotni učinak jer dolazi do situacijski specifične senzibilizacije.

Ona je dokazana kod amfetamina. Sposobnost amfetamina da potiče motoričku

aktivnost pojačava se kad se amfetamin uzima u istom okruženju u kojemu je bilo

i prethodno uzimanje.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

28

UČENJE OVISNOSTI

Razvijanje i održavanje onih ponašanja koja opetovano vode ka ponovljenom

uzimanju tvari koja imaju adiktivna svojstva. Ponovljenim uzimanjem tvari stvara

se neurokemijski obrazac u mozgu uzimatelja koji u svojoj biti ima potkrjepljujući

učinak odnosno djeluje kao nagrada za (ovisničko) ponašanje. Tako se usvaja i razvija

ovisničko iskustvo. Promijenjena sinaptička povezanost odražava se u promjenama

koje su uočljive i kod normalnog učenja i pamćenja, pa tako ovisničko ponašanje

postaje vrlo tvrdokorno i otporno na promjene (što otežava odvikavanje). Iako se

ovisnost kao bolest u iznimnim slučajevima može naslijediti, ona se kao sociološki,

psihološki i kulturološki problemni obrazac prvenstveno uči.

Učenje ovisnosti može biti:

a) Asocijativno učenje

Jednostavni oblik učenja ovisničkog ponašanja i ovisnosti u osnovi kojega

je uspostavljanje veza između pojava na temelju njihove bilo prostorne bilo

vremenske blizine (uključuje sposobnost pojedinih znakova povezanih s drogom

da potaknu povratak uzimanju droge). Tvrdokornost ovisnosti o drogi može

odražavati ustrajnost specifično promijenjene sinaptičke povezanosti kakva

se javlja i kod normalnog formiranja pamćenja, odnosno može proizaći iz

abnormalnog uključivanja dugotrajnog asocijativnog pamćenja.

b) Kemijsko učenje u užem smislu

Usvajanje ovisničkog ponašanja posredstvom kemijskih promjena i procesa u

mozgu koji dovode do ugode u slučaju njihova podraživanja. U osnovi nagradnog

djelovanja su neuroprijenosnici koji kao kemijski medijatori doživljaja ugode

djeluju na centre ugode u mozgu i modeliraju ponašanje na način da pojedinac

ustraje u ponašanjima koja ga dovode do ugode. Nagradno iskustvo i ponašanje

koje je dovelo do nagrade pojedinac pamti i opetuje ga te tako razvija sklonost

uzimanju droga svojevrsnim oblikom kemijskog učenja.

c) Učenje u socijalnom kontekstu

Učenje ovisničkog ponašanja i ovisnosti u interakciji sa socijalnom okolinom.

Oblik učenja ovisnosti kojim se često opisuje nastanak i razvoj ovisničkog

ponašanja i ovisnosti kod djece i mladih. Djeca i mladi žele se ponašati kao ostali u

njihovoj okolini; što su kronološki bliže adolescenciji, više se usmjeravaju na svoje

vršnjake, a manje na „odrasle“ osobe (roditelje, učitelje). Opažanjem ponašanja

drugih osoba usvajaju opažena ponašanja kao vlastita učenjem posljedica

koje je u određenim situacijama izazvalo ponašanje modela (pojednostavljeno

rečeno, obnavljaju se ponašanja za koja je model bio nagrađivan, a izbjegavaju

ona ponašanja koja su za model imala kao posljedicu svojevrsnu kaznu).

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

29

Posrijedi je oblik socijalnog učenja koje još nazivamo i učenje po modelu i što je

izraženiji socijalni utjecaj na pojedinca to je izraženije socijalno učenje. Osobe

u (socijalnom) okruženju modeli su čija ponašanja velikim dijelom pojedinci

uključuju u repertoar vlastitog ponašanja, pa ako ostali u neposrednoj okolini

(posebno oni s kojima se često i neposredno osoba susreće i druži) u svojemu

repertoaru ponašanja imaju usvojena te manifestiraju i ovisnička ponašanja,

navedenim obrascem modeliranja ponašanja njihova (ovisnička) ponašanja mogu

se preuzeti i kao vlastita. Socijalizacijski utjecaji prisutni su tijekom cjelokupnog

života čovjeka, ali su posebno izraženi i utjecajni u djetinjstvu i adolescenciji pa

su stoga djeca i mladi ona populacija koja je posebno izložena ovim negativnim

utjecajima i rizicima koji iz njih proizlaze. Zbog toga utjecaj vršnjaka u nastanku

ovisnosti zauzima vrlo visoko mjesto u rangu rizičnih utjecaja na početak

zlouporabe sredstava ovisnosti.

UČENJE OVISNIČKIH NAVIKA

Učenjem stečeni obrasci ovisničkog ponašanja u određenim situacijama, a formiraju

se i učvršćuju opetovanim ponavljanjem. Ovisnici su postali ovisnicima ponavljanjem

ovisničkog ponašanja koje ih je dovodilo do droge i koje im nije ostavljalo prostora

za druge oblike ponašanja koji nisu povezani s ovisničkim. Ovisnici razvijaju

naviku ovisničkog ponašanja koja svakim novim drogiranjem postaje sve čvršća,

čak i automatizirana. Međutim, naučeno se može i odučiti, ako je osoba za to

motivirana. Stoga je u postupku odvikavanja ovisnika važno ovisničke navike

nastojati dezautomatizirati, da bi se one potom ugasile, odnosno da bi nestale.

USVAJANJE OVISNIČKIH STAVOVA

Stečene, tvrdokorne i na promjene otporne organizacije emocija, vrjednovanja i

ponašanja prema sredstvima ovisnosti odnosno drogama. Ovisnici uglavnom imaju

pozitivan stav prema drogi (osobito u početku drogiranja) pa je jasno da je iznimno

teško tako formirane stavove mijenjati. Međutim, ako se okolnosti izmijene i

ovisnika se dovede u situaciju da isproba nova i pozitivna životna iskustva koja nisu

povezana s drogiranjem, onda se otvara prostor za promjenom stava, a time i za

promjenom ponašanja koja su povezana sa stavom. Stav ima vrlo složenu psihološku

strukturu koja uključuje znanja (kognitivnu komponentu), osjećaje (emocionalnu

komponentu) i spremnost na ponašanje ili akciju (konativnu komponentu). Dakle,

ako ovisnik drogu vrjednuje pozitivno odnosno kao nešto za njega dobro i doživljava

ugodu njezina djelovanja, jasno je kako ovo emocionalno stanje daje njegovu stavu

(da je droga dobra) neslućenu snagu i poticaj za daljnje drogiranje, odnosno takav

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

30

je pojedinac spreman na aktivnosti koje će ga ponovno dovesti u ovaj za njega

ugodan emocionalni okvir koji još više učvršćuje njegov stav. Ovaj gotovo spiralni

obrazac samoodržavajući je; ovisnik je vrlo selektivan prema informacijama o drogi

(pogotovo o štetnim utjecajima droge), čak i brže zaboravlja informacije koje nisu u

skladu s njegovim ovisničkim ponašanjem, a svakako izbjegava osobe koje imaju od

njega suprotne stavove i koje bi mu mogle proturječiti.

UVJETOVANA TOlERANCIJA (NA DROGU)

Situacijski uvjetovana pojava da su učinci tolerancije najizraženiji kad se droga uzima

u situacijama u kojima se i ranije uzimala. Ona je možda najistaknutija pri uzimanju

heroina. Potvrđuje ju veća smrtnost nakon uzimanja heroina u novoj okolini nego

tamo gdje je obično uziman. Ponekad se pojavljuje i suprotni učinak jer dolazi do

situacijski specifične senzibilizacije. Ona je dokazana kod amfetamina. Sposobnost

amfetamina da potiče motoričku aktivnost pojačava se kad se amfetamin uzima u

istom okruženju u kojemu je bilo i prethodno uzimanje.

UVJETOVANI APSTINENCIJSKI SIMPTOM(I)

Promjene u organizmu ovisnika izazvane okolinom povezanom s drogom ili drugim

znakovima povezanima s njom. U većini slučajeva uvjetovani podražaji izazivaju

reakcije upravo slične stvarnim reakcijama na drogu. Kada bezuvjetni odgovor

slabi bezuvjetni podražaj, što je obično slučaj, uvjetovanje stvara toleranciju, a kad

bezuvjetni odgovor pojačava bezuvjetni podražaj, uvjetovanje izaziva senzibilizaciju.

UZROCI OVISNOSTI

Stanja (unutarnja ili vanjska) koja stvaraju okvir za ovisničko ponašanje. Pod

okvirom se podrazumijeva struktura potreba i želja koje proizlaze iz navedenih

stanja. Uzroci mogu biti intrapsihičke prirode (tjelesna ili psihička bolest, teškoće

u emocionalnom ili kognitivnom funkcioniranju, pobudljivost ( engl. arousal) i sl.)

ili socijalno uvjetovani (narušena obiteljska situacija, utjecaj vršnjaka, dosada i sl.).

Pojedini uzroci mogu uključivati i psihičke i socijalne utjecaje istodobno pa je njihov

zasebni utjecaj teško ekstrapolirati, a to je ponekad važno učiniti kako bi se na iste

moglo djelovati. To je, na primjer, slučaj sa zabavom, neznanjem i drugima za koje

nije uvijek sasvim jasno proizlaze li više iz osobina pojedinca ili iz utjecaja kojima je

taj pojedinac u okolini izložen, ali vrlo je vjerojatno posrijedi oboje.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

31

UZROČNICI OVISNOSTI

Činitelji koji su neposredno povezani s uzrocima i koji iz njih proizlaze, samo

što predstavljaju sasvim konkretne činitelje unutar navedenih skupina uzroka, a

koji se daju identificirati i konkretizirati. Na primjer, tjeskobu koju osjeća zbog

nemogućnosti zadovoljenja neke svoje potrebe pojedinac može pokušati ublažiti

opijanjem alkoholom koji, kako je poznato, ima izrazito anksiolitičko djelovanje.

Roditeljska zabrana izlazaka kod mladih također potiče tjeskobu koje će se pojedinac

možda pokušati riješiti opijanjem ili „bijegom“ od stvarnog svijeta u svijet droge.

ZAVISNA TOlERANCIJA (NA DROGU)

Reakcija na one učinke droge koje čovjek (osoba koja uzima drogu) stvarno

doživljava. Izaziva je doživljaj prekida određenih neuralnih aktivnosti, a ne samo

uzimanje sredstva koje izaziva prekid.

ŽUDNJA (ZA DROGOM)

Snažna želja za drogom koju pojedinac ne može ignorirati, a često niti kontrolirati.

5.2. Sredstva ovisnosti ili droge; koji pojam upotrebljavati

Iako postoje i terminološka i smislena distinkcija, ovdje ćemo ipak termine droga i

sredstva ovisnosti koristiti kao sinonime. Droge i sredstva ovisnosti nisu međutim

istoznačni pojmovi. Ključan je razlog taj što sredstva ovisnosti označavaju sredstva

koja razvijaju ovisnost posebno u tjelesnom (fizičkom), ali i u psihičkom smislu, a

droge se odnose i na navedena sredstva, ali i na sredstva koja ne razvijaju ovisnost

(barem ne u tjelesnom smislu). Zanimljiva je i definicija droga prema kojoj su one

„bilo koja tvar koja je namijenjena djelovanju na tijelo, a nije hrana.“ (Vasta, 2005.,

str. 145.). Razumijevanje značenja droga u tako širokom kontekstu olakšava nam

premostiti terminološke razlike u određivanju temeljnog značenja ovoga pojma.

Međutim, nikako nije prihvatljivo za sva sredstva ovisnosti koristiti pojam „opojne

droge“, a ovaj se izraz u svakodnevnoj komunikaciji često može čuti kako se koristi

kao sinonim za droge općenito. Nisu sve droge opojne nego mogu imati i drugačije

učinke (stimulirajuće, halucinogene i sl.), a njihovo djelovanje ovisi o psihoaktivnoj

tvari koju sadrže.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

32

5.3. Tvari sa psihoaktivnim djelovanjem; o čemu sve čovjek može biti ovisan

U prethodnom su poglavlju definirane psihoaktivne tvari kao tvari koje djeluju na

središnji živčani sustav, a ovo djelovanje može biti:

• stimulirajuće(takvetvarinazivamopsihostimulatorimailipsihostimulansima

središnjeg živčanog sustava, a u tu se skupinu ubrajaju amfetamini,

metamfetamini, MDMA i sl.)

• umirujućeiliuspavljujućeodnosnodeprimirajuće(takvetvarinazivamo

psihodepresorima ili depresantima središnjeg živčanog sustava, a u tu se

skupinu ubrajaju opijum, morfij, heroin, metadon i sl.)

• halucinogeno(takvetvariizazivajuhalucinacijeiliobmaneuopažanju,i

deluzije ili zamisli i vjerovanja otporna na sve činjenice koje govore protiv njih,

a u tu se skupinu u prvom redu ubraja lSD, ali čak i kokain i hlapljiva otapala

mogu imati halucinogene učinke)

• hipnotičkoisedativno(takvetvariumirujuilipotičunaspavanje,autuse

skupinu ubrajaju hipnotici, barbiturati, sedativi i sl.)

Ponegdje u literaturi može se pronaći i podjela droga u skupine koja se temelji na

njihovim kliničko-farmakološkim osobitostima. Ova podjela polazi od toga da svaka

droga ima karakteristike po kojima se razlikuje od drugih droga, no bez obzira na

razlike pojedine droge u pojedinoj skupini imaju bitne zajedničke karakteristike.

Sličnosti se temelje na farmakološkom i kliničkom djelovanju djelatnih tvari u drogi,

a s obzirom na to droge se dijele u nekoliko osnovnih skupina: opijati, tvari koje

imaju sedativno i anksiolitičko djelovanje odnosno psihodepresori (benzodiazepini,

sedativi, alkohol), simpatomimetici (aktiviraju simpatički živčani sustav),

kanabinoidi (osnovna psihoaktivna tvar je tetrahidrokanabinol), halucinogeni i

psihodelici te organska otapala.

Vidimo da u podjelama mnoštva sredstava (droga) koje imaju svojstvo djelovanja

na psihičke procese i ponašanje, kojim god putom krenuli, uvijek možemo izlučiti

nekoliko temelnih (bazičnih) skupina djelovanja. Međutim, temeljno je to da

psihoaktivne tvari u drogama, kakve god one bile, djeluju na središnji živčani

sustav tako da mijenjaju psihofizičko (posljedično i psihosocijalno) funkcioniranje

pojedinca koji ih unosi u svoje tijelo; mijenja njegove psihičke procese i doživljavanje

kao i njegovo ponašanje koje sve više postaje usmjereno ponovnoj nabavci droge.

Za razvoj ovisnosti posebno su važne nagradne posljedice djelovanja ili nagrada

za djelovanje odnosno ponašanje pojedinca. Ovo djelovanje može biti upravljano

vanjskim situacijama, ali može biti posljedica i neposrednog električnog i/ili

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

33

kemijskog djelovanja psihoaktivne tvari na „centre ugode“ u mozgu. Električna,

kemijska ili elektrokemijska stimulacija koja proizvodi ugodu motivira pojedinca

na ponašanja kojima će ponoviti ovaj obrazac i nerijetko se čak pretpostavlja i

zadovoljenju primarnih (za hranom, vodom, spavanjem), a pogotovo sekundarnih

(naučenih odnosno socijalnih) potreba. Ponašanja pojedinca usmjerena nalaženju i

uzimanju droga ovisnička su ponašanja, a motivirana ugodom praćena su ne samo

(i ne uvijek) fiziološkim odgovorom u mozgu nego i subjektivnim doživljajima ugode,

zadovoljstva i relaksacije.

5.4. zablude o ovisnostima; distinktivni pojmovi važni za razumijevanje razvoja ovisnosti

Nekoliko temeljnih pojmova može sasvim dobro objasniti gdje je razdjelnica

između ponašanja koja se smatraju rizičnima pa i ovisničkima i ovisnosti kao

javnozdravstvenog problema, ali i bolesti od koje treba liječiti pojedince i društvo.

Svaka zloupotreba droge štetna je; droga nanosi štetu pojedincu, njegovoj

obitelji i društvu u cjelini. Pojedinac se može razboljeti, doći u sukob sa zakonom,

sukobiti se s kriminalnim miljeom u kojemu se kreće, a svaka preprodaja ima

nepovoljne društvene posljedice (odljev novca u crnu zonu, kriminalna ponašanja,

kontaminiranje populacije i slično). Međutim, neće svaka štetna zloupotreba droge

dovesti do razvoja ovisnosti. Drogiranje je svakako po zdravlje štetno ponašanje, ono

znači odljev novca iz regularnih novčanih tijekova u ilegalne i svakako je zakonima

zabranjeno ponašanje. U takvoj, iako nepovoljnoj konstelaciji događaja i ponašanja,

pojedinci ipak neće nužno postati ovisnicima. Oni će zloupotrebljavati droge i njihov

dijagnostički opis ponašanja upućuje na ovisničko ponašanje, ali se kod njih neće

ispuniti kriteriji da ih se dijagnosticira kao ovisnike. Kod nekih drugih pojedinaca iz

skupine onih koji zloupotrebljavaju droge razvit će se bolest ovisnosti. Dakle, dio

ovisnika drognim se kriminalom počinje baviti primarno kako bi zaradio, a dio od

njih i konzumira droge pa postaju ovisnicima. Ove su osobe primarno kriminalci, a

sekundarno ovisnici. Drugi dio ovisnika drogira se, a preprodajom droge prisiljeni

su se baviti kako bi mogli financirati svoju ovisnost. Oni su primarno ovisnici, a

sekundarno kriminalci. Znači da se štetna zloupotreba ponekad ukriži s uzimanjem

droge, a ponekad i ne. Ako se droga i uzima, kod nekih pojedinaca to nikada neće

prerasti u ovisnost. Kod nekih na žalost hoće. Dapače, kod potonjih se ponekad

razvije i poliupotreba droga u situacijama kada se više droga ili uzima istovremeno

ili jedna za drugom, i to barem godinu dana.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

34

Razvojem tehnologije i komunikacijskih mogućnosti u svijetu razvija se i ponuda.

U posljednje vrijeme svjetsku stručnu javnost sve više zaokuplja pojava tzv.

legalnih droga. legalne su droge tvari koje su predmetom zlouporabe, bilo u

čistom obliku ili kao pripravak, mogu predstavljati prijetnju javnom zdravlju, a nisu

pod kontrolom relevantnih UN konvencija i/ili nacionalnih zakonodavstava. Kod

uporabe novih droga pažnja se najviše usmjerava na klupsku subpopulaciju (partyji

i slične manifestacije), kao i na rekreativni sport (osobito na teretane) te korisnike

raznovrsnih dijetetskih pripravaka iza kojih se često kriju po zdravlje štetni sastojci

(često se na ovakvim proizvodima navede da nisu za ljudsku upotrebu pa onda

nema niti obveze za deklariranjem točnog sastava). Zloupotrebu ovih tvari također

nazivamo ovisnošću, iako još uvijek nije jasno kako i koje od ovih tvari djeluju i u

kojemu se smislu razvija njihov psihoaktivni učinak te dovode li do ovisnosti ili ne.

Percepcija je javnosti takva da se redovito gotovo sve osobe koje zloupotrebljavaju

drogu naziva ovisnicima, iako to mnogi od njih nisu. Iako manifestiraju ovisničko

ponašanje time što zloupotrebljavaju sredstva ovisnosti, mnogi nisu razvili ovisnost

kao bolesno stanje koje trebaju liječiti. Ovoj zabludi na žalost ne mogu izmaknuti

čak niti pojedini stručnjaci koji se bave ovisnicima. Zato i osobe koje nisu ovisnici

takvima tretiraju, pa i pokušavaju liječiti stanja koja nisu ovisnost.

Važno je znati i zapamtiti sljedeću distinkciju: svi ovisnici nužno manifestiraju

ovisničko ponašanje, ali nisu sve osobe koje manifestiraju ovisničko ponašanje

samim time već i ovisnici.

5.5. Razumijevanje ovisničkog doživljavanja i ponašanja

Prirodan osjećaj zadovoljstva i naše dobro raspoloženje kontrolirano je i regulirano

u mozgu kemijskim medijatorima doživljaja ugode (to su mahom neuroprijenosnici

dopamin, norepinefrin ili noradrenalin) koje nazivamo endogenim (nastalima unutar

organizma) morfinima. Duboko u mozgu prenose se osjećaji zadovoljstva i nagrade

za pojedina naša ponašanja. U tome „putu nagrade“ najviše sudjeluju stanice

dopaminergičkog puta. Oni djeluju na centre ugode u mozgu i modeliraju ponašanje

usmjereno traženju ponašanja koja će omogućiti ponovljeni kemijski obrazac zbog

opetovanja ugode koja djeluje kao nagrada za ponašanje. Opisano stanje u mozgu

izaziva na planu ponašanja tzv. reakciju približavanja usmjerenu prema objektu koji

će dovesti do nagrade. Zbog toga se svi mi ponašamo na način da želimo ponoviti

aktivnosti koje nas dovode u stanje ugode. No, ne mogu svi postići ugodu u životu

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

35

u svakodnevnim normalnim aktivnostima. Ako se nagradni efekt ne može postići

prirodnim procesom u mozgu, nagradni se učinci mogu postići i uvođenjem tvari u

mozak na bazi egzogenih morfina (kao što su morfij ili heroin), a tim putom kreću

ovisnici. Kod ovisnika koji uzima heroin ovaj izvana uneseni (egzogeni) morfin u

mozgu brzo počne djelovati na iste receptore na koje djeluju i endogeni morfini.

Mozak odgovara osjećajem euforije, ali obično je takva stimulacija dopaminom

pretjerana, mnogo snažnija nego stimulacija koja se može proizvesti precizno

ugođenim mehanizmom prirodne kontrole endorfinima. To bitno skraćuje vrijeme

razvoja asocijativnih veza u mozgu koje su temelj razvoja ovisnosti. Osim toga,

dopaminski su neuroni prirodno pod stalnom kontrolom inhibicijskih neurona.

No, egzogeni morfini koji se unose u organizam djeluju na inhibicijske neurone na

način da ih „isključuju“ i tako sprječavaju inhibiciju i omogućuju nekontroliranu

mozgovnu aktivnost dopaminskih neurona. Zbog adaptacije mozak se prilagođava

na promijenjene uvjete, postaje manje osjetljiv na heroin jer se razvija tolerancija i

stoga je svakim unosom u organizam potrebna veća količina droge. Ako droge nema,

ako ovisnik apstinira, javlja se stanje suprotno euforiji – disforija – i ona snažno

prati apstinencijski sindrom. Opisani obrazac temelj je ovisničkog doživljavanja.

Na planu ponašanja ovisnika glavno je obilježje ovisnosti nekontrolirano i prisilno

ponašanje kojega karakterizira dominantan angažman u traženju i uzimanju droge.

Upravo zbog opisanog mozgovnog obrasca ovisnici su tako dosljedni u traženju

i uzimanju droge, a isti neurokemijski obrazac dovodi i do uzbuđenja prilikom

kockanja. Različiti ovisnici (pa i kockari) čine to na različit način jer postoje

individualne razlike i razlike u strukturi ličnosti u motiviranom ponašanju koje je u

vezi s razlikama u mozgovnom nagradnom kemizmu pojedinca.

S obzirom na to da opisani neurokemijski obrazac dovodi i do uzbuđenja prilikom

kockanja, to je jedna važna poveznica između „pravih“ ovisnosti i ponašanja koja

proizlaze iz gubitka kontrole poriva odnosno motiviranog ponašanja (što u svojoj

biti jest kockanje). Razlike su posljedica toga kako se u mozgu u kemijskom obliku

atribuira nagrada za djelovanje.

Nezgoda je s nagradnim iskustvom i postupkom (ponašanjem) koji je doveo do

nagrade ta što pojedinac pamti ovaj obrazac te razvija sklonost uzimanju droga

(ili sklonost kockanju) svojevrsnim oblikom kemijskog učenja.

Složenost mozga osigurava preživljavanje tako što se nagrađuju ponašanja koja

omogućuju preživljavanje. Kada se aktivira sustav nagrađivanja, dolazi do promjena

u rasponu od laganog povišenja raspoloženja do intenzivne ugode ili euforije, i ta

psihološka stanja pomažu u usmjeravanju ponašanja prema prirodnim nagradama.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

36

Međutim, nevolja nastaje zbog toga što neke tvari aktiviraju sustave nagrade u

mozgu neposredno, tako da zaobilaze osjetne receptore koji posreduju prirodnim

nagradama, istodobno mijenjajući njihovo uobičajeno kemijsko funkcioniranje čime

se stvara podloga ovisnosti (na primjer, kofein iz kave, čaja i visokoenergetskih

napitaka te nikotin iz duhana aktiviraju sustave nagrade u mozgu neposredno,

a tako je i s drugim drogama koje i mnogo snažnije neposredno aktiviraju sustave

nagrade u mozgu).

5.6. Psihička i fizička ovisnost; postoji li razdjelnica

Većina ljudi može postići zadovoljstvo u životu u svakodnevnim aktivnostima.

Takvima ne treba „stimulacija“ izvana pa im ne trebaju niti učinci sredstava (droga)

koji tako djeluju. Dapače, takvim se ljudima ne sviđaju psihoaktivni učinci droga pa

ih niti ne počinju uzimati. Nekima je potrebna samo povremena stimulacija ranije

opisanog psihofiziološkog puta nagrade kako bi osjećaj ugode bio dostatan. Zaista

je moguće da neki ljudi mogu uzimati samo umjerene doze neke droge i nikada ne

prijeđu na visoke pa stoga i ne razviju ovisnost. Upravo ova potreba da se postigne

stanje ugode uvođenjem egzogenih morfina (uzimanjem droga opijatskih učinaka)

sugerira da psihička ovisnost prethodi fizičkoj ovisnosti, jer ljudi kojima droge

„trebaju“ svojim ponašanjem učine da onda o tim drogama njihov mozak kasnije i

postane ovisan. Moguće je da postoje osobe koji ne mogu normalno funkcionirati

samo s vlastitim endogenim morfinima (endorfinima), ne mogu postići ugodu ma

što činili, pa iz psiholoških razloga imaju potrebu za uvođenjem opijata (najčešće

heroina) izvana. Već je navedeno da ovaj heroin u mozgu vrlo brzo počne djelovati

na iste receptore kao i endogeni morfini te čovjek postigne željeni osjećaj ugode.

Međutim, zbog adaptacije se mozak prilagođava na heroin, razvija toleranciju

zbog koje je svakim unosom u organizam potrebna veća količina droge, a njezinim

unosom osoba je korak bliže fizičkoj ovisnosti.

Dakle, psihofiziologija mozga u osnovi koje su elektrokemijski procesi (u prvom redu

kemijski procesi posredovani dopaminergičkim sustavom) uvjetuje interindividualne

razlike u (ne)ovisničkom ponašanju pojedinaca. Budući da je kemijska i anatomska

struktura mozga određena rođenjem (DNA zapisom), može se pretpostaviti da

postoji individualna genetska predisponiranost razvoju ovisnosti. Međutim, ono

što je presudno jest iskustvo pojedinca; njegova izloženost okidačima iz okoline

koji će potaknuti ovisničko ponašanje. Dakle, uvijek obrasce ponašanja uvjetuju i

geni i okolina, no životna iskustva kataliziraju procese koji se potom odražavaju

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

37

na promijenjene neuronske sinaptičke veze i neurokemiju neurotransmiterskih

sustava. Stoga stroge razdjelnice među njima nema.

5.7. činitelji rizika za nastanak, razvoj i održavanje ovisnosti

S obzirom da vrlo vjerojatno postoji individualna genetska predisponiranost razvoju

ovisnosti, a razvoju ovisnosti prethodi ovisničko ponašanje, možemo s velikom

sigurnošću pretpostaviti kako su povodi početku zlouporabe droga vrlo stabilni

rizični činitelji determinirani s jedne strane nasljeđem, a s druge strane iskustvom

pojedinca koji se zatekne u nekoj od rizičnih životnih situacija. Ovakvo saznanje

bitno olakšava usmjeravanje preventivnih aktivnosti u borbi protiv ovisnosti jer

stručnjacima preventivcima otvara putove za preventivno djelovanje na činitelje

koji su okidačima ovisničkog ponašanja.

Uzimajući u obzir navedeno, u radu s osobama koje manifestiraju ovisničko

ponašanje (uključujući i ovisnike) ispituje se i istražuje utjecaj rizičnih činitelja na

početak zlouporabe sredstava ovisnosti.

Koncept rizika do sada je u literaturi prilično elaboriran, ali nije do kraja razjašnjen.

Autori se u priličnoj mjeri slažu da biti u riziku znači biti izložen izvjesnoj vjerojatnosti

da će se neki ishod dogoditi, ali nikako ne implicira siguran ishod. Rizik također

nije uniformna kategorija već kontinuum na skali od minimalnog, preko udaljenog

i visokog pa do neizbježnog rizika (Bašić 2009., str. 37.). Termin rizika upotrebljava

se „za označavanje niza pretpostavljajućih uzroka/učinaka u dinamici koji dijete

ili adolescenta stavljaju u opasnost od budućih negativnih događaja. Riječ je o

specifičnim ponašanjima, stavovima ili nedostacima koji se pojavljuju kao inicijalni

markeri kasnijih problema u ponašanju.“ (Bašić 2009., str. 36.). O uzrocima i

uzročnicima ovisnosti kao specifičnog nepovoljnog ishoda već je bilo riječi ranije u

ovoj knjizi. Zloupotreba sredstava ovisnosti kod mladih svrstava ih u skupinu osoba

koji su u znatnom riziku da im u odrasloj dobi bude narušeno zdravlje i umanji se

kvaliteta života općenito, što potvrđuje i iskustvo neposrednog rada s ovisnicima.

Metodologija je često takva da se ovi činitelji rangiraju prema značaju koje im pridaju

ispitanici. U populaciji ovisnika u našoj se zemlji ovi činitelji mogu rangirati u ove tri

kategorije: teškoće sa samokontrolom ponašanja (znatiželja, zabava i dosada), utjecaji koji

dopiru iz socijalnog okruženja (utjecaj vršnjaka ili partnera i želja za samopotvrđivanjem)

i psihološki razlozi u vrlo širokom spektru teškoća i poremećaja u psihičkom

funkcioniranju čovjeka, i to upravo navedenim redom. Promotrimo ih podrobnije.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

38

SAMOKONTROlA PONAŠANJA

Oni koji uzimaju drogu misle da je droga rješenje njihovih problema, ali naravno

griješe. Vrlo se brzo pokaže da je droga njihov novi životni problem. Što je dodatno

loše, ona to postaje gotovo odmah, i prije nego što se razvije ovisnost, pa čak i

kada se ne razvije, jer čovjek mijenja svoje ponašanje i svoje navike, uplašen je i

razmišlja o tome kako doći do droge. Strahove koje želi pobijediti uzimanjem droge

zamjenjuje novim strahovima vezanima uz drogu. Osim što nije riješio probleme

zbog kojih se počinje drogirati, stvara nove probleme vezane uz drogiranje.

Ponašanje narkomana (još jedan naziv za osobu koja zloupotrebljava droge)

usmjereno je od početka u pogrešnom smjeru; on umjesto da razgovara o svojim

problemima (onima prije drogiranja) s članovima obitelji i prijateljima, možda i sa

stručnjacima, umjesto da pruži priliku vjeri u ljude kojima je okružen, pruža priliku

neprijatelju koji će ga uništiti.

Kao pojedinci u životu smo motivirani ponašati se na određeni način jer očekujemo

da ćemo tim ponašanjem zadovoljiti potrebe. Međutim, ako osoba nije na vrijeme

naučila kako zadovoljiti potrebe na prirodan način, ona će to kasnije u životu činiti na

pogrešan način; razvijat će aberantne oblike ponašanja, kao što je i drogiranje. Osim

toga, nemogućnost zadovoljenja potreba dovodi čovjeka u stanje nelagode, tjeskobe,

pa i stresa. To su prijeteća stanja koja je moguće izbjeći ili je barem moguće umanjiti

njihovo negativno djelovanje ulaganjem većega napora u aktivnosti koje dovode do

zadovoljenja potreba. Ako to ne uspije, aktiviraju se tzv. obrambeni mehanizmi koji

mogu umanjiti ovu unutarnju napetost pojedinca, ali gotovo redovito narušavaju

socijalne odnose pojedinca s okolinom. Narušeni socijalni odnosi pak mogu biti

sami za sebe dovoljan okidač osobama koje žele biti dobro uklopljene da se uklope

uz pomoć droge. Dakle, u konačnici uvijek ostaje pitanje pravilnog usmjeravanja

vlastitog ponašanja u aktivnosti koje mogu ili za koje mislimo da mogu dovesti do

zadovoljenja potreba. Nevolja kod sredstava ovisnosti je u tome što ta sredstva

zaista kratkoročno mijenjaju kemizam mozga na način da proizvode osjećaj ugode

i prividno udaljavaju od problema, a to je ono što pojedinac akutno treba. Takva je

osoba motivirana i dalje se drogirati jer želi ponoviti i zadržati taj osjećaj. Adiktivnost

droga istodobno onemogućuje samokontrolu ponašanja vezanog uz drogiranje u

smislu da ovisnici više ne mogu prestati s takvim ponašanjem čak i kada to zaista

žele. Ovisnost je u biti stalna neadekvatna potraga za zadovoljenjem potreba koja

proizlazi iz nemogućnosti zadovoljenja tih potreba.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

39

SOCIJAlNI UTJECAJI

Mladi su ljudi (a uglavnom je prvo iskustvo s drogom vezano uz adolescenciju)

znatiželjni i imaju vrlo istraživalačku narav. To je jedno od glavnih obilježja ovog

razvojnog razdoblja. Osim toga obilježja, izražena je i njihova potreba odvajanja

od primarne zajednice (obitelji) i razvijanja pripadnosti vršnjačkim, ponekad i

subkulturnim skupinama. Takva situacija u kojoj se mladi ljudi zateknu ubrzo

stvara socijalni kontekst u kojemu je socijalni pritisak na pojedinca toliko snažan

i tako stvaran da je mlada osoba uglavnom spremna platiti i vrlo visoku cijenu za

ulaznicu u društvo kojemu želi pripadati. Ako društvo (vršnjaka) konzumira sredstva

ovisnosti, to povećava rizik od zloupotrebe kod svakog pojedinca koji tome društvu

pripada. Rizik od razvoja ovisnosti povećava se što je početak zloupotrebe ranije

u životu, posebno ako je to još u osnovnoškolskom razdoblju. Djeca u riziku (djeca

iz socijalno ugroženih obitelji, djeca alkoholičara ili djeca ovisnika ili ovisnica,

napuštena ili odgojno zapuštena djeca odnosno djeca bez odgovarajuće roditeljske

skrbi, asocijalna djeca, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca s intelektualnim

teškoćama) pritom imaju još lošiju prognozu jer „mlade osobe, koje su korisnici

većeg broja droga i koji su uključeni u različita delikventna ponašanja, imaju

dulju kriminalnu karijeru i karijeru uporabe droga, pa imaju manju vjerojatnost

da će „prerasti“ svoje devijantno ponašanje i slabije reagiraju na liječenje i druge

intervencije.“ (Wenar, 2003., str. 322.).

Socijalni pritisak djeca i mladi uglavnom ne doživljavaju kao pritisak na vlastito

ponašanje, ali je njegovo djelovanje svakako pojačano željom i potrebom djeteta

da se uklopi u društvo vršnjaka; oni uče ponašanja preuzimajući tuđa ponašanja

kao svoja. Što je izraženiji socijalni utjecaj na pojedinca, to je i socijalno učenje

izraženije. Opažanjem ponašanja drugih osoba usvaja ta ponašanja kao svoja. Osobe

u (socijalnom) okruženju modeli su čija se ponašanja velikim dijelom preuzimaju i

uključuju u repertoar vlastitog ponašanja. Zato se ovaj oblik učenja naziva još i

učenje po modelu jer se ustvari radi o svojevrsnom modeliranju ponašanja. Ovakvi

socijalizacijski utjecaji prisutni su tijekom cjelokupnog života čovjeka, ali su

posebno izraženi i utjecajni u djetinjstvu i adolescenciji „kada vršnjačke skupine

služe kao vježbalište za interpersonalne odnose odraslih“ (lebedina Manzoni, 2007.,

str. 160.).

Do rane adolescencije (puberteta) prevladavajući utjecaj na život djeteta ima

njegova primarna obitelj, a ulaskom u adolescenciju neposredni utjecaj roditelja

slabi, a snaži osjećaj i potreba pripadnosti skupinama vršnjaka. Vršnjaci pripadniku

grupe daju osjećaj pripadanja onome što je izvan roditeljskog utjecaja i pristup

socijalnom prostoru u kojemu odraslima nije mjesto i kojemu da gotovo i ne

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

40

mogu prići. Takve grupe definiraju vlastite, često i subkulturne oblike ponašanja;

nerijetko se propisuju i stil odijevanja i glazba koja se sluša i žargon kojim se članovi

sporazumijevaju. Socijalni pritisak ovakvih grupa toliko je snažan da mladi ljudi često

napuštaju svoje osobne interese, vrijednosti i stavove kako bi se što bolje uklopili.

To je gotovo alternativni svijet koji se odraslima često čini konfuzan, bez smisla i

strukture i opasan za djecu. No nikako nije tako. Napokon, pa gotovo svi odrasli su

u svojoj adolescenciji iskusili navedene socijalizacijske utjecaje, pa eto, nisu svi zbog

toga stradali. Međutim, u ovoj buri izgradnje vlastitih vrijednosti treba biti oprezan

opažač ponašanja jer određene promjene u vrijednosnom sustavu kod adolescenta

mogu biti posljedica (a ne uzrok) aberantnog ponašanja, odnosno mogu (ali ne

moraju) biti i simptom neprimjerenih oblika ponašanja. Dakle, mladi s elementima

poremećaja u ponašanju nemaju nekakav obrnuti sustav vrijednosti u odnosu

na vršnjake koji ne pokazuju odstupanja u ponašanju (prije se može dogoditi da

nemaju nikakav sustav vrijednosti u životu); ono po čemu se razlikuju jest način na

koji žele postići ciljeve i zadovoljiti potrebe, a činjenica je da mnogi mladi ne mogu

svoje socijalne (sekundarne) potrebe (za prihvaćanjem, poštovanjem, zabavom…)

zadovoljiti na socijalno prihvatljiv način. Zlouporaba droga jedan je od alternativnih

načina da zadovolje ove potrebe. Tako kod tinejdžera koji eksperimentira sa

sredstvima ovisnosti često imamo priliku uočiti kako on to čini u želji da postigne

iste ciljeve u životu koje želi postići i većina njegovih vršnjaka socijalno prihvatljivim

ponašanjem, ali je, eto, on „izabrao“ ovaj način. Oni koji nemaju vrijednosni sustav

s drogom eksperimentiraju jer isprobavaju sve mogućnosti koje im se ukažu i za

koje postoji i najmanja mogućnost da će ih dovesti do zadovoljenja potrebe ili

jednostavno ugode u životu, po načelu da ako to rade i (neki) drugi, možda je i za

njih dobro.

S obzirom da su u osnovi socijalnih utjecaja na razvoj ovisničkog ponašanja

pojedinca procesi (osobito socijalnog) učenja, može se zaključiti da se i odvikavanje

od ovisničkog ponašanja odnosno ponašanje suprotno od ovisničkoga može naučiti

(odnosno da se ovisničko ponašanje može odučiti). Modifikacija ponašanja kao

oblik učenja adekvatnih oblika ponašanja posebno je efikasna kod osoba koje

još nisu razvile ovisnost kao bolesno stanje, ali pokazuju elemente ovisničkog

i/ili aberantnog ponašanja, pa se nastoji dokinuti neprikladno ponašanje i naučiti

novo odnosno prikladno ponašanje (sustavnom desenzibilizacijom, operantnim

uvjetovanjem, učenjem po modelu, preplavljivanjem podražajima).

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

41

PSIHOlOŠKI RAZlOZI

U početku su uzimanje i zlouporaba sredstava ovisnosti obično praćeni povećanjem

raspoloženja i sličnim (uglavnom relaksirajućim) promjenama u doživljavanju koje

vode ka njihovu ponovnom povremenom ili rekreativnom korištenju. ljudi izloženi

pritiscima i stresu razvijaju različite teškoće u psihičkom funkcioniranju iz kojih

ponekad ne mogu izaći korištenjem vlastitih raspoloživih kapaciteta samopomoći,

pa posežu za različitim kemijskim sredstvima koja kataliziraju psihičke procese

ka izlasku iz problema. Ovakva sredstva, posebno droge, uistinu mogu dovesti do

kratkoročnog poboljšanja psihičkog stanja, ali dugoročno uglavnom dovode do

pogoršanja u odnosu na inicijalno stanje prije uzimanja sredstva. Nije to teško

razumjeti jer ovako postupaju i liječnici kada propisuju lijekove koji se koriste za

umirenje, kao antidepresivi, katalizatori raspoloženja, za poboljšanje pamćenja,

jačanje koncentracije, poboljšanje raspoloženja i slično, u želji i s ciljem da pomognu

pacijentima razriješiti psihičke teškoće ili probleme bilo u budnom stanju, bilo one

s usnivanjem ili prosnivanjem. Upotreba takvih psihofarmaka osobito je porasla

od osamdesetih godina prošloga stoljeća. Ono što je ovdje važno jest činjenica da

unatoč tome što mnogi od navedenih lijekova imaju adiktivno svojstvo (mogu u

pacijenta razviti ovisnost, pogotovo u psihičkom smislu), propisuju se, a često i

ordiniraju pod liječničkim nadzorom. Međutim, problemi nastaju onda kada ljudi

sami odluče uzimati sredstva prema svojoj slobodnoj procjeni; jednako se to odnosi

na lijekove kao i na kemijska sredstva koja nisu lijekovi. Mnoga od tih sredstava

zaista imaju djelovanja koja suzbijaju akutne simptome pojedine tegobe, a njihova

moguća neželjena djelovanja i nuspojave u trenutku uzimanja (zlouporabe) osobi

koja ih uzima nisu prioritetna.

Na primjer, traumatizirane osobe koje imaju razvijene fobije problem mogu

riješiti samo ako ga uoče i ispravno lociraju, odnosno mogu biti kritični prema

njemu. Istraživanja Gasser i Speich (2007.) pokazuju da im to omogućava recimo

lSD (engl. lysergic acid diethylamide), halucinogena droga koja kao djelovanje

ima pojačanu, čak i ekstremno pojačanu percepciju pa neki, posebno anksiozni

pojedinci navode kako im ona „otvara dušu“ i omogućava da dopru do onih

zakutaka vlastite spoznaje do kojih prije nisu mogao doprijeti i koji im sada otvaraju

nove mogućnosti rješavanja problema. Halucinogene droge organskog podrijetla

(kao što je na primjer u području Amazonije halucinogeno sredstvo „jopo“ koji se

obilno koristi u šamanizmu) dovode mozak osobe koja ga uzima u stanje slično snu

dok je, pojednostavljeno rečeno, tijelo istodobno budno. Krajnji učinak djelovanja

vrlo je različit kod domorodačkog stanovništva u odnosu na učinak koji te tvari

imaju na pridošlice iz drugog vrijednosnog sustava; unos halucinogenih droga

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

42

bez „unosa“ dodatnih informacija (očekivanja) o djelovanju droge bitno određuje

konačno djelovanje (šamani ih uzimaju s ciljem da postignu točno određeno „stanje

svijesti“, dok zapadnjaci uglavnom s njima eksperimentiraju). Može se uočiti kako

u opisanom slučaju upravo psihološki razlozi (kao što je očekivanje) kataliziraju i

determiniraju djelovanje droge.

Psihološki razlozi ne samo da su povod štetnoj zloupotrebi druge, već oni mogu biti

i povod ozbiljnom znanstvenom istraživanju utjecaja droge na psihičke procese,

uključujući tegobe i bolesti. Poznato je tako da se istražuju djelovanja medicinske

marihuane (koja ima vrlo visok postotak od čak 15 - 20 % psihoaktivne tvari

tetrahidrokanabinola) kod osoba oboljelih od teških bolesti kao što su rak ili multipla

skleroza i kojima se ona propisuje kao sredstvo smanjivanja bolova. Manje je možda

poznato da se čak se i MDMA (engl. methylenedioxymethamphetamine) koristi

kao asistent sredstvo psihoterapiji poslijetraumatskog stresnog poremećaja (valja

napomenuti da se ovaj poremećaj ne odnosi samo na ratna traumatska iskustva, već

i na žrtve seksualnog zlostavljanja, nasilnih zločina i ostala traumatska iskustva).

Zbog opisanih i srodnih djelovanja mnoge zemlje dopuštaju istraživanja pojedinih

droga i ostavljaju prostor mogućnostima njihove kontrolirane medicinske uporabe.

Tako se u pojedinim zemljama sve više pacijentima zaista propisuju medicinski

psihodelici i marihuana, ali pod strogo kontroliranim uvjetima, a čini se kako je to

početak novoga trenda u razumijevanju, tretmanu i korištenju pojedinih sredstava

koja su posljednjih desetljeća bila proskribirana. Navedeno samo ponovno pokazuje

da droge imaju vrlo složene, ali sasvim izvjesne učinke na psihičke procese.

Malo je poznato kako su se hašiš i marihuana legalno kupovali i koristili u 19. i

početkom 20. stoljeća, a lSD je laboratorijski razvijan sve do pred gotovo 35 godina

(kemičar Albert Hofmann prvi je sintetizirao lSD još 1943. godine). Da ne bude

zabune, ova sredstva i nadalje će ostati zabranjena za nekontroliranu zlouporabu

jer bez kontrolirane primjene mogu izazvati iznimno štetne posljedice (tako je i

unatoč navedenim ograničenim medicinskim primjenama lSD i nadalje označen

kao izuzetno opasna droga).

Kako se multipliciraju tegobe i bolesti modernoga svijeta, tako se mijenja i slika

koju pojedina sredstva imaju u javnosti. Halucinogene droge poput lSD-a izazivaju

još uvijek javni prijezir uzrokovan vjerojatno slikom o hipijima s kojima tu drogu

najviše povezuju, a koji su kao sociološki fenomen označeni pretežno antisocijalnim

atributima. S marihuanom, koju prema nekim procjenama svakodnevno u svijetu

uzima oko 4 % ukupne svjetske populacije, slika je već drugačija i ona je stoga

manje društveno neprihvatljiva. S druge strane, s pojedinim je sredstvima situacija

takva da ona gotovo i nisu prepoznata kao sredstva s adiktivnim svojstvima

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

43

(na primjer, smatra se da 4 – 7 % američkih studenata prije ispita uzima Ritalin,

lijek koji se koristi za suzbijanje teškoća sa smanjenom pažnjom) i javnost prema

njima nije tako diferentna, dapače, čak u velikom dijelu javnosti postoji otvoreno

odobravanje njihova korištenja.

U psihološkom smislu i „u istraživanjima ličnosti sve se više koriste psihoaktivne

droge“ (Fulgosi, 1994., str. 51.), a to je kao i velik broj drugih istraživanja povezano

s prednostima i nedostacima. Prednosti su u tome što nam takva istraživanja daju

odgovore na pitanja o povezanosti pojedine droge s ponašanjima i doživljavanjima

uslijed uzimanja droge, dok je nedostatak u tome što je u fiziološkom smislu teško

utvrditi specifično mjesto djelovanja droge unutar živčanog sustava (mozga).

Rezultati ovakvih istraživanja danas nam omogućuju klasificirati psihoaktivne

droge, prvenstveno kao psihostimulatore (koji pobuđuju odnosno ekscitiraju

aktivnost središnjeg živčanog sustava) ili psihodepresore (koji destimuliraju

odnosno inhibiraju aktivnost središnjeg živčanog sustava).

Odgovor na pitanje koristite li se ili ne u medicinske ili istraživačke svrhe sredstva

koja mogu dovesti do ovisnosti sigurno nije jednoznačan, pogotovo ako je riječ o

korištenju droga u svrhu liječenja. Ono što je jasno jest da korištenje tih sredstava

treba biti to strože i pažljivije što se manje poznaju njihova djelovanja, bilo željena

ili neželjena. Stoga su nužna daljnja istraživanja djelovanja droga.

Može se sažeti kako ljudi uzimaju drogu jer žele nešto promijeniti u svojim životima,

a ne znaju kako bi to drugačije ili misle da je drogiranje kraći i jednostavniji put do

cilja. Naravno da drogiranje nije rješenje - ono je problem samo po sebi, ne rješava

probleme nego stvara nove probleme. Tako istraživanja pokazuju (prema Wenar,

2003., str. 213.) da se „uporaba alkohola i drugih sredstava vidi kod 15 do 33 % onih

koji izvrše suicid, a „želja za smrću“ povećava se nakon započinjanja uporabe tvari.“

Stoga su psihološki razlozi jedni od važnijih činitelja štetne zloupotrebe droga i

treba ih nastaviti istraživati.

Treba još napomenuti kako su prema podacima Foundation for a Drug - Free World

iz 2008. godine razlozi zbog kojih se ljudi upuštaju u štetnu zloupotrebu droga,

usprkos vrlo izvjesnim lošim ishodima, ovi:

1. Da se uklope u društvo prijatelja

2. Da pobjegnu od napetosti i da se opuste

3. Da „ubiju“ dosadu

4. Da se osjećaju snažnijima u svakom smislu

5. Zbog bunta prema nekomu ili nečemu

6. Zato što su znatiželjni pa eksperimentiraju.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

44

5.8. Učenje ovisničkog ponašanja

Iako se ovisnost kao bolest u iznimnim slučajevima može naslijediti (preciznije

je o tome opisano kod utjecaja droga kao teratogena u prenatalnom razvoju

pojedinca), ona se kao sociološki, psihološki i kulturološki problemni obrazac

prvenstveno uči. Temelji ovisnosti i jesu biopsihosocijalni, s naglašenim učenjem

kao temeljnim procesom u nastanku, razvoju i održavanju ovisničkog ponašanja i

ovisnosti. Složenost ovoga procesa determinira i složenost učenja koje se pojavljuje

u različitim oblicima, a najvažnije ćemo pokušati podrobnije objasniti u nastavku.

Učenje je proces u kojemu dolazi do relativno trajne promjene u ponašanju osobe koja

uči, a ova se promjena u ponašanju događa pod utjecajem iskustva pojedinca. Uče

se stavovi, navike, ovisnička ponašanja u užem smislu. Biti ovisnikom znači razvijati

i održavati ona ponašanja koja opetovano vode ka ponovljenom uzimanju tvari

koja ima adiktivna svojstva. Ponovljenim uzimanjem tvari stvara se neurokemijski

obrazac u mozgu uzimatelja koji u svojoj biti ima potkrepljujući učinak odnosno

djeluje kao nagrada za (ovisničko) ponašanje. Promijenjena sinaptička povezanost

koja se pritom događa na staničnoj razini odražava se u promjenama koje su

uočljive i kod „normalnog“ učenja i pamćenja, pa tako ovisničko ponašanje postaje

vrlo tvrdokorno i otporno na promjene (što otežava odvikavanje).

UČENJE OVISNOSTI U SOCIJAlNOM KONTEKSTU

Djeca i mladi žele se ponašati kao ostali u njihovoj okolini; što su kronološki bliže

adolescenciji, više se usmjeravaju na svoje vršnjake, a manje na „odrasle“ osobe

(roditelje, učitelje). U prethodnom je tekstu opisano na koji način dolazi do

modeliranja ponašanja (ili je bolje reći kako pojedinci i skupine u socijalnom okruženju

modeliraju ponašanje pojedinca) na način da opažanjem ponašanja drugih osoba

usvajaju ta ponašanja kao vlastita. Ovakvim oblikom socijalnog učenja (koje još

nazivamo i učenje po modelu) pojedinci uče ponašanja ponašajući se kao modeli,

i to učenjem posljedica koje je u određenim situacijama izazvalo ponašanje modela

(pojednostavljeno, reproduciraju se ponašanja za koja je model bio nagrađivan,

a izbjegavaju ona ponašanja koja su za model imala kao posljedicu svojevrsnu kaznu).

Što je izraženiji socijalni utjecaj na pojedinca, to je i socijalno učenje izraženije. Ako

modeli u neposrednoj okolini pojedinca (posebno oni koji su toj osobi važni, koji su

dijelom njezina života i s kojima se često i neposredno susreću i druže) u svojemu

repertoaru ponašanja imaju usvojena te manifestiraju i ovisnička ponašanja,

navedenim obrascem modeliranja ponašanja njihova (ovisnička) ponašanja mogu

postati i ponašanja toga pojedinca.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

45

Socijalizacijski utjecaji prisutni su tijekom cjelokupnog života čovjeka, ali su

posebno izraženi u djetinjstvu i adolescenciji pa su stoga djeca i mladi populacija

posebno izložena rizicima koji iz ovih utjecaja proizlaze. Zbog toga utjecaj vršnjaka u

nastanku ovisnosti zauzima vrlo visoko mjesto u rangu rizičnih utjecaja na početak

zlouporabe sredstava ovisnosti.

UČENJE NAVIKA

Navike su učenjem stečeni obrasci ponašanja u određenim situacijama, a formiraju

se i učvršćuju opetovanim ponavljanjem. Tako su i ovisnici postali ovisnicima

ponavljanjem ovisničkog ponašanja koje ih je dovodilo do droge i koje im nije ostavljalo

prostora za druge oblike ponašanja koji nisu povezani s ovisničkim. Ovisnici razvijaju

naviku ovisničkog ponašanja koja svakim novim drogiranjem postaje sve čvršća, čak

i automatizirana. Međutim, dobra je vijest da se naučeno može i odučiti, naravno

ako je osoba za to motivirana. Stoga je u postupku odvikavanja ovisnika važno

ovisničke navike nastojati dezautomatizirati, da bi se one potom ugasile, odnosno

da bi nestale.

USVAJANJE STAVOVA

Stavovi su stečene, i to prilično tvrdokorne i na promjene otporne organizacije

emocija, vrjednovanja i ponašanja prema onome što je objekt stava. Ako je kod

ovisnika objekt stava sredstvo ovisnosti odnosno droga, i ako ovisnici imaju

pozitivan stav prema drogi (a uglavnom imaju, osobito u početku drogiranja), onda

je jasno da je iznimno teško tako formirane stavove mijenjati. Međutim, ako se

okolnosti izmijene i ovisnika se dovede u situaciju da isproba nova i pozitivna životna

iskustva koja nisu povezana s drogiranjem, onda se otvara prostor za promjenom

stava, a time i za promjenom ponašanja koja su povezana sa stavom. Stav ima

vrlo složenu psihološku strukturu koja uključuje znanja (kognitivnu komponentu),

osjećaje (emocionalnu komponentu) i spremnost na ponašanje ili akciju (konativna

komponenta). Dakle, ako ovisnik drogu vrjednuje pozitivno odnosno kao nešto za

njega dobro i doživljava ugodu njezina djelovanja, jasno je kako ovo emocionalno

stanje daje njegovu stavu iznimnu snagu i poticaj za daljnje drogiranje. Takav je

pojedinac spreman na aktivnosti koje će ga ponovno dovesti u ovaj za njega ugodan

emocionalni okvir koji još više učvršćuje njegov stav. Ovaj obrazac doživljavanja

i ponašanja je samoodržavajući; ovisnik je vrlo selektivan prema informacijama o

drogi (pogotovo o štetnim utjecajima droge), čak i brže zaboravlja informacije koje

nisu u skladu s njegovim ovisničkim ponašanjem, a svakako izbjegava osobe koje

imaju suprotne stavove njegovima i koje bi mu mogle proturječiti.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

46

POZITIVNO I NEGATIVNO POTKREPlJENJE POVEZANO S OVISNOŠćU

„Ponovljeno uzimanje droge proizlazi iz neurokemijskog djelovanja koje uzrokuje

efekte pozitivnog potkrepljenja (nagradu) drogom.“ (Jurić, 2004., str. 13.). Međutim,

kada se pristup drogi onemogući dolazi do redukcije u moždanoj funkciji nagrade

i pojavljuje se negativno emocionalno stanje koje ovisnik želi izbjeći, a to može

biti dodatna motivacija za ponovno uzimanje droge. Ovo se naziva negativnim

potkrepljenjem.

Kod apstinencije od uzimanja droga ustezanje dovodi do pada razine dopamina

i serotonina koji su odgovorni za osjećaj ugode, što dovodi do izrazite neugode

kao kazne jer nema droge. Kako bi izmaknuo neugodi, ovisnik ponovno poseže za

drogom i uspostavlja potrebnu razinu dopamina i serotonina. Ali zbog tolerancije,

istovjetnom se dozom droge osjećaj ugode više ne može postići pa se pojavljuju

simptomi apstinencijske krize. Ovisnik sada drogu želi uzimati isključivo zbog

izbjegavanja neugode, a osnovni mu je motiv uklanjanje simptoma apstinencijske krize.

Tolerancija tako dovodi do toga da žudnja za drogom ustvari raste uzimanjem droge.

U ovom obrascu ovisničkog ponašanja neurokemijsko djelovanje droge je podražaj

koji povećava vjerojatnost ponovljenog uzimanja droge. Također i negativno

emocionalno stanje koje dolazi nakon inhibicije moždane funkcije nagrade

(u apstinenciji, kada droge nema) jest složeni podražajni sklop koji povećava

vjerojatnost ponovljenog uzimanja droge kojom ovisnik želi izbjeći to negativno

emocionalno stanje. Kombinacija pozitivnog i negativnog potkrepljenja pruža

izuzetno moćnu motivacijsku snagu za nekontrolirano uzimanje droge. Upravo ovaj

obrazac karakterizira i jako dobro opisuje tvrdokornost ovisnosti.

OVISNOST I ASOCIJATIVNO UČENJE

Asocijativno učenje jednostavan je oblik učenja u osnovi kojega je uspostavljanje

veza između pojava na temelju njihove bilo prostorne bilo vremenske blizine.

Istraživanjima se sve više naziru povezanosti fizioloških promjena koje su u osnovi

ovisnosti i psihičkih procesa poput učenja i pamćenja. Iz perspektive ponašanja

ovisnika, „neke manifestacije njegove ovisnosti, poput sposobnosti pojedinih

znakova povezanih s drogom da potaknu povratak uzimanju droge, opisuju se

kao oblici asocijativnog učenja.“ (Jurić, 2004., str. 18.). Navedeni autor tvrdi kako

tvrdokornost ovisnosti o drogi može odražavati ustrajnost specifično promijenjene

sinaptičke povezanosti kakva se javlja i kod normalnog formiranja pamćenja,

odnosno može proizaći iz abnormalnog uključivanja dugotrajnog asocijativnog

pamćenja. Konačno, i učenje navika može biti važno u pomaku od kontroliranog

ponašanja prema nekontroliranom uzimanju droge.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

47

KEMIJSKO UČENJE

U ovoj je knjizi opisano gdje u mozgu postoje centri koji reguliraju ponašanje

posredstvom kemijskih promjena i procesa koji dovode do ugode u slučaju njihova

podraživanja. U osnovi nagradnog djelovanja su neuroprijenosnici koji kao kemijski

medijatori doživljaja ugode djeluju na centre ugode u mozgu i modeliraju ponašanje

na način da pojedinac ustraje u ponašanjima koja ga dovode do ugode. Međutim, ovo

nagradno iskustvo i ponašanje koje je dovelo do nagrade pojedinac pamti i opetuje

ga te tako razvija sklonost uzimanju droga svojevrsnim oblikom kemijskog učenja.

Iako definicije učenja naglašavaju trajnost promjena ponašanja do kojih dolazi

pod utjecajem iskustva, a ne promjena pod utjecajem umora, sredstava ovisnosti i

sličnoga, ovdje nagradno iskustvo koje dovodi do opetovanog ponašanja (uzimanja

droge) zbog adiktivnosti droge upravo dovodi do trajne promjene ponašanja uslijed

prethodnog ovisničkog iskustva. Time svako iskustvo drogiranja koje je dovelo do

nagrade povećava u mozgu vjerojatnost ponavljanja ovisničkog ponašanja čime se

uslijed kemijske medijacije u mozgu uči ponašajni aspekt koji će ponovno dovesti

do ugode.

Sposobnost učenja ne ovisi toliko o volumenu mozga (njegovoj veličini), kako se

ranije smatralo, već je puno važniji čimbenik struktura mozga, a ona je kod ovisnika

narušena. Stoga je kod ovisnika promijenjena i sposobnost učenja prosocijalnih

oblika ponašanja što otvara prostor mehanizmima učenja ovisnosti koji često

uključuje asocijalne pa i antisocijalne obrasce ponašanja.

5.9. Pamćenje ovisničkog obrasca

Uz učenje se uvijek veže i pamćenje. Ova dva psihička procesa nedjeljiva su, pa

pamćenje naučenog obrasca ovisničog ponašanja pretpostavlja i njegovo kasnije

reproduciranje koje se temelji na nagradnom iskustvu. Postupak koji ga je doveo

do nagrade ovisnik pamti i razvija sklonost (ponovnom) uzimanju droge iz koje

je psihoaktivna tvar imala nagradni učinak. Hipokampus i amigdala sudjeluju u

pohrani ovoga iskustva. Dopamin prenosi informacije iz nukleusa akumbensa u dio

mozga zadužen za kratkoročno pamćenje te čuvstva ili emocije (hipokampus), ali

informaciju o ugodi prenosi i u svjesni dio mozga; u centar za mišljenje, dugoročno

pamćenje i asocijacije.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

48

5.10. Tvrdokornost ovisničkog ponašanja i otpornost na promjene

Ovisnici razvijaju naviku ovisničkog ponašanja koja svakim novim uzimanjem

droge postaje sve čvršća. Navike kao oblici naučenog ponašanja temelje se na

opetovanom ponašanju koje se uvelike producira ovisno o stavovima, a stavovi se

temelje na neposrednom iskustvu s objektom stava, a to je kod ovisnika droga.

Osnova je složene strukture stava kognitivna komponenta (svakako mišljenje kao

osobito složeni psihički proces). Međutim, upravo je mišljenje kao složeni psihički

proces kod ovisnika narušeno djelovanjem droge na mozak i promjenama u njegovoj

strukturi. Deficiti u psihičkom funkcioniranju dovode potom do sve ozbiljnijih

teškoća u socijalnom funkcioniranju ovisnika. Nedostatak socijalnih vještina kao

naučenih i uvježbanih ponašanja koja dovedena pod kontrolu pojedinca pomažu u

(samo)zaštiti (osobito mladih) i od zlouporabe sredstava ovisnosti i ostalih rizičnih

ponašanja, kod ovisnika povećava rizik od usvajanja rizičnih ponašanja i zloupotrebe

sredstava ovisnosti te ustrajanja u takvom ponašanju bez obzira na opasnosti.

Tvrdokornost ovisničkog ponašanja posljedica je učenja koje se pak temelji na

promijenjenoj sinaptičkoj povezanosti, otežava odvikavanje od uzimanja droga;

ovisnika je teško odučiti od ovisničkog ponašanja što čini neizvjesnim proces

liječenja i psihosocijalnog oporavka ovisnika.

5.11. Psihoteratologija; transgeneracijsko djelovanje sredstava ovisnosti

Štetni utjecaji sredstava ovisnosti (droga) toliko su opsežni da se ispoljavaju

transgeneracijski; kako u psihološkom smislu kroz narušenu psihosocijalnu

strukturu članova obitelji (koji te utjecaje prenose u svoje nove obitelji) tako i

u smislu nasljeđenih utjecaja od roditelja ovisnika. Droge su iznimno utjecajni

teratogeni (teratogeni su ne-genetski činitelji koji mogu uzrokovati abnormalnosti

u prenatalnom razvoju), tako da ovisnici svojoj još nerođenoj djeci mogu u

nasljedstvo ostaviti posljedice svoje ovisnosti pa čak i ovisnost samu jer „djeca

čije su majke ovisne o drogi mogu se roditi također ovisna o drogi“ (Vasta, 2005.,

str. 151.). Teratologija i posebno psihoteratologija (Vasta, 2005., str. 132 - 152.)

nastoje otkriti koji su to štetni utjecaji teratogena na psihičke procese i ponašanje

nerođene i rođene jedinke. Ovdje će biti riječi samo o nekima od njih.

Područje teratologije „uzburkalo“ se još sredinom prošloga stoljeća kada se na tržištu

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

49

pojavilo jedno sredstvo za umirenje pod nazivom talidomid (Vasta, 2005., str 133.).

Između ostalih, to su sredstvo uzimale i trudnice, a liječnici su vrlo brzo uočili

kako se povećao broj novorođene djece s nepotpuno razvijenim udovima. Kako

su se uzroci za to pripisali upravo ovom sredstvu, naglo je započelo istraživanje

mogućih štetnih utjecaja i ostalih kemijskih sredstava (mahom lijekova), ali i stanja,

infekcija i drugih opasnosti iz okoline koji mogu dovesti do malformacija ploda

(malformacija je morfološka promjena koja zbog endogenih poremećaja nastaje

tijekom organogeneze odnosno procesa oblikovanja organa) ili defekata pojedinih

područja. Do sada su istraženi mnogi utjecaji, a među njima i sredstva ovisnosti

(droge). Za pojedina sredstva došlo se do ovih zaključaka (Vasta, 2005., str. 134 - 150.):

1. Pušenje duhanskih proizvoda u trudnoći, posebno nikotin u njima, dovodi do

zastoja u rastu ploda, preranog rođenja djeteta, povećanog rizika od smrti

novorođenčeta, kasnijih teškoća s pažnjom, pretjerane impulzivnosti, a za više

od 50 % povećava se vjerojatnost (rizik) od pojave malignih oboljenja kod

djeteta.

2. Pijenje alkohola u trudnoći može narušiti intelektualno funkcioniranje djeteta

i dovesti do mentalne retardacije, dijete može pokazivati apstinencijske

simptome i može razviti tzv. fetalni alkoholni sindrom (fetalni alkoholni sindrom

je medicinski naziv za posljedice koje pogađaju bebe onih majki koje tijekom

trudnoće piju alkoholna pića, pri čemu stradavaju udovi, lice, srce, spolovilo,

pažnja i intelektualne sposobnosti djeteta).

3. Ako trudnica unosi u organizam kofein u većim količinama, to može dovesti do

preranog rođenja djeteta i/ili zastoja u njegovu psihofizičkom rastu i razvoju

te atrofije mišićja i reflekasa kao i do teškoća sa spavanjem. Kofein se nalazi

u kavi, čaju, energetskim pićima pa čak i u čokoladi, a kao prirodna tvar nalazi

se u listovima, sjemenkama i plodovima više od 60 biljnih vrsta širom svijeta i

ponekad se dodaje hrani i napicima tijekom procesa proizvodnje da bi se pojačao

njihov okus, a dodaje se i lijekovima kako bi se poboljšala njihova učinkovitost, te

je važno da se dnevna količina od maksimalnih 500 miligrama kofeina (otprilike

četiri šalice kave) ne smije premašiti.

4. Zlouporaba heroina i kokaina kod trudnice ovisnice može već kod novorođene

bebe provocirati apstinencijske simptome pa i krize (dakle, već je malo dijete

ovisnik). Nisu iznimka niti krvarenja u mozgu djeteta koja onda mogu dovesti do

raznih drugih organskih oštećenja. Takvo dijete često ima teškoće s motorikom

i pažnjom. Povećava se i rizik sindroma iznenadne smrti dojenčeta.

5. Trudnice koje puše marihuanu ili uzimaju halucinogene droge (kao lSD) mogu

roditi razdražljivo dijete. Takva djeca imaju lošu habituaciju (privikavanje) na

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

50

vidne podražaje i postižu u prosjeku slabije rezultate na verbalnim testovima i

testovima pamćenja.

6. Čak i pojedini lijekovi (talidomid, antikonvulzivi, antipsihotici i anksiolitici,

antikoagulacijski lijekovi, antihipertenzivi, citostatici), pogotovo ako se ne

uzimaju uz liječničku preporuku mogu kod djeteta dovesti, kako koji, do čitavog

niza teškoća, deficita i abnormalnosti te se povećava rizik od pobačaja, problema

s disanjem kod djeteta, malformacije glave i udova, oštećenja srca i središnjeg

živčanog sustava, zastoja u rastu, oštećenja unutarnjih organa pa i smrti.

Naravno, rizik od nepoželjnog djelovanja teratogena vjerojatno je veći ako je ovisnica

majka. Međutim, ako je i otac prilikom začeća djeteta imao ili ima ovisničko iskustvo

(pod utjecajem je droge), rizik je velik jer mu je genetski materijal kontaminiran.

Možemo pretpostaviti što bi moglo biti (ili što se događa) s djetetom ako su oba

roditelja ovisnici.

Zbog navedenih nepovoljnih utjecaja teratogena presudna je njihova prevencija i

identifikacija te rana (prenatalna) dijagnostika, a onda eventualno i (često kirurška)

intervencija.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

51

6. BIOLOšKA OSNOVA OVISNOSTI

6.1. Postoji li biološka determinanta ovisnosti

Obrasce ponašanja determiniraju i geni i utjecaji iz okoline, pri čemu ponekad

prevladava jedan, a ponekad drugi činitelj. Postajanje ovisnikom potaknuto je

promjenama u psihofiziologiji odnosno biokemiji mozga. Anatomska struktura

i kemijski procesi u mozgu određeni su zapisom u DNA. Međutim, ovisničko

iskustvo pojedinca može modificirati anatomiju mozga (veze među neuronima

mijenjaju se pa se mijenja struktura mozga ovisnika) i kemiju mozgovnih aktivnosti

(neuroprijenosnike i receptore).

„Istraživanja su pokazala (Fulgosi, 2004., str. 45.) da u mozgu postoje centri koji

reguliraju ponašanje posredstvom kemijskih promjena i procesa. Posebno se to

odnosi na limbičke strukture poput amigdaloidnih jezgara. Međutim, i strijarni

sustav u regulaciji ovisničkog ponašanja ima važnu ulogu jer se unutar njega nalazi

i jezgra nucleus accumbens (nukleus akumbens) u kojoj završava dio vlakana iz

dopaminskog sustava, odnosno otpušta se dopamin. Dopamin se sintetizira u crnoj

jezgri i važan je neurotransmiter iz skupine biogenih amina (biološki aktivnih tvari

koje kao neurotransmiteri omogućuju prijenos živčanih impulsa unutar živčanog

sustava) koji sudjeluje u tjelesnom sustavu nagrada i nastanka ovisnosti te potiče

želju za ponovnim uzimanjem psihoaktivne tvari odnosno droge. Na opisani način

nucleus accumbens igra važnu ulogu u potkrepljivanju ovisničkog ponašanja (i

ponašanja uopće). Dopamin dalje prenosi informacije iz nucleusa accumbensa u dio

mozga zadužen za kratkoročno pamćenje te čuvstva ili emocije (hipokampus), ali

informaciju o ugodi prenosi i u svjesni dio mozga; u centar za mišljenje, dugoročno

pamćenje i asocijacije. Ovisnik tako „utiskuje“ spoznaju o ugodi (pamti ugodu),

dok podatke i spoznaju o opasnostima i

posljedicama ponašanja zanemaruje.“

(Brlas, 2010., str. 41.-42.).

Navedeno jasno pokazuje kako

je ovisnost determinirana

biokemijskim procesima

u mozgu ovisnika koji su

naposlijetku i osnova psihičkih

procesa i ponašanja ovisnika.NUCLEUS ACCUMBENS (NUKLEUS AKUMBENS)

AMYGDALA (AMIGDALA)

SUBSTANTIA NIGRA (CRNA TVAR / JEZGRA)

HIPPOCAMPUS (HIPOKAMPUS)Slika 10. Centri koji u mozgu reguliraju ponašanje posredstvom kemijskih promjena i procesa (preuzeto iz publikacije „Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije“, str. 9.)

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

52

6.2. Nagradni centri u mozgu; nagrada za djelovanje

Mozgovna stimulacija koja dovodi do ugode motivira pojedinca da ponovi ponašanja

kojim će se ponoviti i ugoda. Složenost mozga i osigurava preživljavanje jedinke

tako što se nagrađuju upravo ona ponašanja koja omogućuju preživljavanje, i to

određenim slijedom prema važnosti zadovoljenja potreba. Ovu hijerarhiju potreba

opisuje poznata Maslowljeva piramida još od prije 70-tak godina koja slikovito

sugerira da se pojedina viša skupina potreba može pojaviti tek ako je barem dijelom

udovoljeno nižoj skupini potreba. To bi značilo da čovjek prvo zadovoljava primarne

i fiziološke potrebe, a tek potom sve ostale.

POTREBA ZASAMOOSTVARENJEM

POTREBA ZASAMOPOŠTOVANJEM

POTREBA ZA PRIPADANJEMI LJUBAVLJU

POTREBA ZA SIGURNOŠĆU

BIOLOŠKE ILI PRIMARNE POTREBE

Slika 11. Maslowljeva piramida hijerarhije potreba (preuzeto iz publikacije „Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije“, str. 15.)

Ovaj koncept kod ovisnika pada u vodu. Motivacijska snaga droge za kojom žude

u njihovom je mozgu kreirala vlastiti fiziološki obrazac koji uobičajene fiziološke

potrebe „prvoga reda“ (kao što je recimo potreba za hranom) može učiniti gotovo

irelevantnima. Već je navedeno da su i za razvoj ovisnosti također važni nagradni

efekti ponašanja. Ovaj se nagradni obrazac ponekad nametne u hijerarhiji motiva

(potreba) tako da poremeti tu hijerarhijsku strukturu potreba, pa čak i primarne

potrebe dođu u drugi plan te kod ovisnika možemo govoriti o „osobi koja je odabrala

na umjetan način zadovoljavati svoje potrebe i koja je djelomično ili potpuno izgubila

kontrolu nad drugim mogućnostima izbora.“ (Klapež 2004., str. 25.). Sredstva

ovisnosti mogu poremetiti motivacijsku hijerarhiju na dva načina: mogu brzo

istisnuti druge motive u životu pojedinca „probijajući“ se prema vrhu hijerarhijske

piramide i mogu poremetiti sposobnost ostalih, prirodnih nagrada za motiviranje

ponašanja. Ovisnička ponašanja motivirana ugodom praćena su doživljajima ugode

i relaksacije u tolikoj mjeri da droge mogu imati vrlo široko anksiolitičko, pa čak i

antidepresivno djelovanje, a to još više potkrijepljuje i učvršćuje ovisničko ponašanje.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

53

Poznato je kako socijalna deprivacija i siromašna socijalna okolina kao stresori

dovode do nepovoljnih promjena koje se u metabolizmu događaju na bazi

endogenih morfina, što kod pojedinaca izloženih takvim utjecajima povećava

sklonost uzimanju droga u formi egzogenih morfina jer je dokazano kako opijatni

peptidi koji se sintetiziraju u mozgu imaju iste efekte kao egzogeni opijati. Kada su

posrijedi i fizičke i psihičke manifestacije ugode, onda one redovito imaju sinergijsko

djelovanje. Kako se pojedinac odluči uzimati tvari koje će posredstvom psihoaktivnog

djelovanja u mozgu dovesti do ugode koju pojedinac ne može ostvariti prirodnim

putem? To se događa u situacijama kada pojedinac „zaključi“ da ne može zadovoljiti

potrebe, osobito one socijalne ili stečene (William Glasser naziva ih psihološkim

potrebama) prirodnim putem, pa odabire ponašanja za koja pretpostavlja da će

mu pomoći zadovoljiti ove potrebe alternativnim oblicima ponašanja. Prema

Glasseru psihološke su potrebe: potreba povezivanja u odnosu (ljubav, pripadanje i

povezivanje), potreba za kompetencijom (moć u smislu samopouzdanja, uvažavanje

od okoline i važnost drugima), potreba za slobodom (autonomija, samostalnost) i

potreba za zabavom i istraživanjem (znatiželja i učenje). S obzirom da su psihološke

potrebe nastale u odnosu pojedinca s ostalim ljudima, osobito njemu važnima, a

socijalna deprivacija ometa zadovoljenje tih potreba, ovisnik se okreće sredstvima

koja će na bazi egzogenih morfina kompenzirati ovaj deficit koji izvorište ima u

nedostatnim socijalnim odnosima. Zašto se to nekima događa, dok drugima

ne? Odgovor je u tome što „svi imamo iste potrebe, razlika je samo u njihovom

intenzitetu…i u načinu na koji ih zadovoljavamo.“ (Klapež 2004., str. 9.). Dodao bih,

razlika je u nagradnom potencijalu pojedinih oblika ponašanja kod svakoga od nas.

U elektrokemijskom smislu u osnovi nagradnog djelovanja neuroprijenosnici su

dopamin i norepinefrin (noradrenalin). Na slici 11. pojednostavljeno je pokazano

kako funkcionira sinaptički prijenos dopamina. Normalan osjećaj zadovoljstva i

dobro raspoloženje kontrolira regulirano otpuštanje dopamina, a ovu regulaciju

posreduju endorfini (endogeni morfini). Mozak na to odgovara osjećajem ugode. Ovaj

elektrokemijski obrazac koji dovodi do ugode i zadovoljstva možemo nazvati „put

nagrade“. Egzogeni morfini (opijati) djeluju na sličan način - indirektno pospješuju

lučenje dopamina iz dopaminskih neurona. Dopaminski neuroni su pod stalnom

kontrolom inhibicijskih neurona. Opijati (recimo heroin) kao egzogeni morfini

djeluju na inhibicijske neurone, inhibiraju ove inhibicijske neurone (“isključuju ih“)

i tako dokidaju inhibiciju dopaminergičkog sustava te omogućuju nekontroliranu

aktivnost dopaminskih neurona. Ovakva inhibicija inhibicije uzrokuje stimulaciju u

mozgu koja je pretjerana i mnogo snažnija nego stimulacija precizno ugođenim

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

54

mehanizmom prirodne kontrole endorfina. Mozak se na ovo stanje adaptira, ali

su posljedice toga dramatične. Prvo, potrebno je više egzogenih morfina (droge,

na primjer heroina) da se postigne željeno stanje ugode čime se pojedinac uvodi

u začarani krug razvoja ovisnosti. Drugo, dopaminergički sustav postaje manje

osjetljiv na endogene morfine tako da se u odsustvu egzogenih morfina (droge)

ne otpušta dovoljno dopamina mehanizmom prirodne aktivnosti enndorfina što

dovodi do suprotnog stanja željenome, do disforije (negativnog raspoloženja

različitog intenziteta odnosno stanja suprotnog euforiji).

PRESINAPTIČKIMJEHURIĆ

DOPAMINSKI TRANSPORTER

DOPAMINSKI RECEPTOR

POSTSINAPTIČKINEURON

DOPAMIN

PRESINAPTIČKINEURON

Slika 12. Sinaptički prijenos dopamina (preuzeto iz publikacije „Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije“, str. 11.)

Kada se aktivira sustav nagrađivanja, dolazi do promjena u rasponu od laganog

povišenja raspoloženja do intenzivne ugode ili euforije i ta psihološka stanja pomažu

u usmjeravanju ponašanja prema prirodnim nagradama. Međutim, nevolja nastaje

zbog toga što neke tvari aktiviraju sustave nagrade u mozgu neposredno, tako

da zaobilaze osjetne receptore koji posreduju prirodnim nagradama, istodobno

mijenjajući njihovo uobičajeno kemijsko funkcioniranje čime se stvara podloga

ovisnosti (na primjer, kofein iz kave, čaja i visokoenergetskih napitaka te nikotin

iz duhana aktiviraju sustave nagrade u mozgu neposredno, a tako je i s drugim

drogama koje i mnogo snažnije neposredno aktiviraju sustave nagrade u mozgu).

Kronična izloženost drogi uzrokuje stabilne strukturalne promjene u mozgu na

molekularnim i (među)staničnim razinama koje su u osnovi tih abnormalnosti.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

55

7. PSIHOLOGIJA U PREVENCIJI OVISNOSTI

7.1. što je prevencija i zašto je važno preventivno djelovati

Preventivne su aktivnosti ključni elemenat u borbi protiv ovisnosti. Iako se ponekad

u literaturi, a svakako još učestalije u svakodnevnom govoru pojmovi prevencija i

suzbijanje ovisnosti koriste kao inačice, u kreiranju mjera prevencije i suzbijanja

(ovisnosti) svakako je potrebno uočiti distinkciju.

Prevencija ovisnosti skup je mjera i postupaka usmjerenih ranom otkrivanju znakova

koji upućuju na elemente ovisničkog ponašanja. Ona uključuje osmišljavanje

osnaživanja kapaciteta pojedinaca, njihovih obitelji te stručnih osoba i nadležnih

tijela u donošenju pozitivnih odluka i smanjivanju štete zbog donesenih negativnih

odluka. Dakle, smisao je prevencije spriječiti nastanak problema i stoga ona

uključuje ukupnost radnji koje se poduzimaju da se spriječi nastanak, održavanje i

razvoj ovisničkog ponašanja i ovisnosti. Posljedica je prevencije proaktivna zaštita

od ovisnosti.

Suzbijanje ovisnosti usmjereno dokidanju problema ovisnosti koji se već aktualizirao,

ili umanjivanju nastale (ili moguće) štete od posljedica ovisnosti. Uključuje svjesne

napore kojima se problem koji je već nastao svodi pod manju mjeru, dovodi pod

kontrolu ili dokida promjenom neprihvatljivog ponašanja pojedinca ili „stišavanjem“

javnozdravstvenih aspekata (čak i epidemije).

Međutim, usprkos ovoj distinkciji pojmova u stvarnom se životu mjere i postupci

prevencije i suzbijanja ovisnosti u značajnom opsegu podudaraju te je opravdano

prevenciju i suzbijanje ovisnosti promatrati kao cjeloviti sklop aktivnosti. Stoga,

iako smo osvijestili distinkciju ovih pojmova, ipak ćemo u tekstu koji slijedi ove

pojmove često međusobno čvrsto vezivati i spominjati u istome kontekstu borbe

protiv ovisnosti. Smatram da je tako dobro činiti i u svakodnevnom preventivnom

radu.

U našoj je zemlji sustav prevencije i suzbijanja ovisnosti vertikalno i horizontalno

protočan, a to znači da je pokriven formalnim i operativnim aktima od najviše

državne razine pa sve do lokalne i/ili institucionalne primjenjivosti gdje se ista

razina operativnih mjera i postupaka razlikuje s obzirom na specifičnost sredine

i/ili institucije u kojoj se primjenjuje.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

56

Trenutna je organizacija prevencije i suzbijanja ovisnosti u našoj zemlji ova:

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj

Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj

Nacionalni programi

Županijski akcijski planovi suzbijanja zlouporabe droga

Preventivni planovi i programi

Županijski preventivni plan(ovi) i program(i)

Školski preventivni plan(ovi) i program(i) u svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi

(i ostali preventivni planovi i programi po resorima)

Međutim, sustavi koji dolaze u dodir s ranjivim pojedincima ili ovisničkom

populacijom moraju biti više protočni i surađivati na području prevencije. Dobra

međusektorska suradnja treba biti temeljena na interdisciplinarnom pristupu, ali

treba imati i svoj formalni okvir za djelovanje - suradnja treba biti protokolirana.

U tome smislu učinjeni su napori u pojedinim područjima naše zemlje, ali još ima

značajnog prostora za napredovanjem.

Problem je s preventivnim aktivnostima što se one često provode ad hoc. Kod

stručnjaka uglavnom postoji dobra volja za djelovanjem, postoje i kapaciteti za

djelovanje, prilično često postoji i manje-više jasna ideja o tome što bi trebalo,

a što ne činiti, ali ne postoji usustavljenost u pristupima. Tek je ponekad jasno

kojim se ciljevima u radu teži, ali često nedostaje jasna vizija o tome gdje se, kada i

na koji način želi biti u budućnosti.

„Mnogi autori smatraju…kako pristup istraživanja usmjerenih na izučavanje

epidemioloških rizika i zaštitnih čimbenika omogućuje okvir za planiranje i vođenje

preventivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Skupljanje podataka o rizičnim i zaštitnim

čimbenicima na razini zajednice omogućava identificiranje najčešćih čimbenika

u danom području i njihovo svrstavanje u prioritete za rješavanje. Preventivne se

intervencije tada selektiraju za primjenu, pri čemu se vodi računa o njihovoj učinkovitosti.

Upotrebljavajući te podatke preventivni se programi mogu usmjeriti na specifična

područja i različite populacije…“ (Bašić 2009., str. 25.). Ovaj malo dulji citat izvrsno i

sažeto upućuje na važnost i potrebu sustavnog pristupa istraživanju činitelja koji imaju

utjecaja na nastanak problema kojega treba prevenirati, a potom jasno upućuje na

logičnu nužnost programiranog i ciljevima usmjerenog preventivnog djelovanja.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

57

Dodatna je teškoća kod preventivnih aktivnosti u tome što se one vrlo teško mogu

vrjednovati, pogotovo objektivno. Stoga, ako ne postoji strategija djelovanje koja

će uključiti činitelje, opis njihovih zadataka, ciljeve kojima se teži, vremenski rok

izvršenja i evaluativne mehanizme za mjerenje učinaka, rad na prevenciji može

se lako pretvoriti u pokušaje s pogreškama koje u ovome području nikako nisu

dobrodošle, pri čemu se znatno troše unutarnji i vanjski resursi i gubi se vrijeme

u aktivnostima koje niti su planirane, a učinci kojih nisu mjerljivi. „Kako se može

znati u kojem smjeru idu ili su se pomaknuli rezultati nekih intervencija i što točno

znače neki pomaci za populaciju…ako nema točno određenih učinkovitih načina

praćenja?“ (Bašić 2009., str. 25.).

Dakle, od prevencije se očekuje da bude učinkovita, a da bi takva bila mora se

oslanjati na utemeljenu procjenu potreba za preventivnim djelovanjem i dobro

strukturiranim (planiranim i programiranim) preventivnim aktivnostima s mjerljivim

učincima.

Što je planiranje i programiranje prevencije?

Planiranje i programiranje prevencije jasna je strategija jedinstvenog djelovanja

različitih činitelja u različitim aktivnostima i okolnostima na različitim ciljevima,

ali sa zajedničkom vizijom i misijom koje ujedinjavaju ove različite činitelje, njihove

aktivnosti i ciljeve u jedinstveni mehanizam s preventivnim učincima. Stoga je

planiranje i programiranje djelovanja preduvjet uspjeha u preventivnim aktivnostima.

Plan i program, često oboje u jednom dokumentu, strateški je okvir za djelovanje.

Međutim, između plana i programa postoji jasna distinkcija. Plan definira razvojne

prioritete kroz aktivnosti (mjere) i ciljeve te iste redefinira (nakon evaluacije) kroz

izmjene u preventivnim aktivnostima ili postupcima, a program operacionalizira

ciljeve, metode, izvršitelje, vremenski okvir izvršenja i način evaluacije.

Planiranje je aktivnost kojom raspoređujemo definirane sadržaje kroz sasvim

određeno i unaprijed poznato vremensko razdoblje. Ovo vremensko razdoblje može

biti dulje (tada najčešće govorimo o godišnjem (ponekad i višegodišnjem) ili makro

planiranju) i kraće (tada govorimo o mikro planiranju; kvartalnom, mjesečnom,

tjednom pa čak i dnevnom).

Nacionalna strategija i akcijski planovi primjer su makro planiranja, dok na primjer

školski programi prevencije ovisnosti ulaze u kategoriju mikro planiranja. Planiranje

je dakle vremenski determinirano, ali je određeno i funkcijom koju ima u određenom

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

58

kompleksu aktivnosti. Stoga, ako plan:

1. samo predlaže sadržaje aktivnosti koji se mogu, ali i ne moraju ostvariti, tada

govorimo o okvirnom planiranju

2. određuje sadržaje aktivnosti, tada govorimo o globalnom planiranju

3. određuje plan akcije koja obuhvaća mjere i postupke kojima se dolazi do cilja,

tada govorimo o akcijskom planiranju

4. određuje slijed aktivnosti i resurse potrebne za njihovo izvršenje, tada govorimo

o izvedbenom ili operativnom planiranju.

Programiranje je aktivnost kojom se određuje sadržajni i vremenski okvir izvršenja

i način evaluacije pojedinih područja aktivnosti ili programskih sadržaja. Kao i

planiranje i programiranje je vremenski determinirano, ali je programirati vrlo

zahtjevno u duljem vremenskom razdoblju zbog velikog broja sistematskih i

nesistematskih činitelja koji djeluju na programsku strukturu tijekom realizacije

plana i programa. Stoga je vrlo važno da program bude prilagodljiv i da se izrađuje

na razini mikro programiranja (analogija s mikro planiranjem) jer je vrlo vjerojatno

da će ga s vremenom biti potrebno dopunjavati i/ili mijenjati.

Prvi temelj kvalitetnog planiranja i programiranja je poznavanje inicijalnog

stanja i u skladu s time definiranje ciljeva u radu, a „…dobro postavljene i vođene

epidemiološke studije…postaju valjani instrumenti za procjenu prevencijskih potreba

neke populacije.“ (Bašić 2009., str. 25. i 26.). Ciljevi su obično definirani okvirnim

planovima (Nacionalnom strategijom i akcijskim planovima), ali je zato vrlo važno

utvrditi stanje pojavnosti u sredini za koju se planiraju i programiraju aktivnosti.

Dakle, istraživačka je aktivnost prethodnica neposrednom aktivnom djelovanju u

smjeru dostizanja ciljeva, iako je važno napomenuti kako istraživanje pojavnosti

također može (i treba) biti i jedan od ciljeva djelovanja i dijelom preventivnog

plana i programa. Iako istraživanje pojavnosti i nije sasvim usustavljeno, važnost

istraživanja sve je više prepoznata, pa već i kod studenata mnogih pomagačkih

struka (na primjer diplomski rad Hlupić, 2017.).

Drugi temelj kvalitetnog planiranja i programiranja je poznavanje unutarnjih resursa

(snaga i slabosti) te vanjskih prilika i prijetnji koje mogu interferirati s planiranim i

programiranim aktivnostima (SWOT analiza).

Plan i program kao cjelina strateški je dokument osobnog ili timskog razvoja kojim

se dakle definiraju prioriteti i ciljevi, ali i metode, izvršitelji, vremenski okvir izvršenja

i način evaluacije. Ustvari je optimalno rješenje da plan i program bude i osobni

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

59

i timski. Izrada ovoga dokumenta zahtijeva sustavan pristup i dobro razrađenu

metodologiju koja je u koracima koji slijede jedan za drugim:

1. Upoznavanje stanja

2. Definiranje ciljeva

3. Definiranje ciljane skupine

4. Definiranje aktivnosti za ciljanu skupinu

5. Provedba aktivnosti

6. Vrjednovanje i samovrjednovanje provedenih aktivnosti

7. Evaluacija plana i programa

8. Analiza svih provedenih aktivnosti i priprema za nove aktivnosti odnosno

reprogramiranje.

Cjelovita i smisleno zaokružena akcija planiranja i programiranja preventivnih

aktivnosti, te praćenja i (re)programiranja stručnih postupaka slijedi ovu proceduru:

1. Upoznavanje (analiza) stanja i definiranje ciljeva

Na početku je dobro provesti detaljnu subjektivnu samoanalizu (subjektivno

samovrjednovanje). Ona se provodi iz perspektive svih dionika u preventivnim

aktivnostima (individualno i zajednički).

Zatim se provodi i objektivno samovrjednovanje (instrumentima), uočavanjem

vlastitih prednosti (snaga), nedostataka (slabosti) i mogućnosti (uključujući

ograničenja) u radu. Ono se također provodi iz perspektive svih dionika u

preventivnim aktivnostima (individualno i zajednički).

Korak koji slijedi je analiza stanja pojavnosti (ovisnosti i ostalih aberantnih

ponašanja, kao i rizičnih činitelja). Ova analiza ne bi trebala biti ad hoc procjena

već sustavno, po mogućnosti longitudinalno, transverzalno i kohortno praćenje

ciljane populacije prema ranije utvrđenim kriterijima.

Pokazatelji do kojih ćemo doći kroz opisane aktivnosti osnova su za određivanje

ostvarivih ciljeva usmjerenih ciljanim skupinama.

Ciljevi su odredišta na kojima u budućnosti želimo biti. Odredišta koja sami

zadajemo definiraju se našim željama i htijenjima, a u njihovoj su osnovi

potrebe. Stoga je prilikom kreiranja ciljeva važno upoznati strukturu potreba.

Međutim, odredišta kao ciljevi mogu biti i određena „izvana“ - zahtjevima posla

ili nalogodavca. Tada cilj može biti zadovoljenje zadanih zadaća, a potreba je

osjećaj uspjeha u ostvarivanju zadaća ili priznanje za uspješan rad.

1. globalni ciljevi (konačno stanje u kojemu želimo biti nekada u budućnosti)

2. specifični ciljevi (učinci koji se mogu objektivno mjeriti)

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

60

3. operativni ciljevi (opisana konkretna i stvarna ponašanja korisnika (na

primjer, pisanje zadaća s onima kojima teško ide u školi, rješavanje nekog

socijalnog pitanja korisnika, neposredno zapošljavanje, uključivanje u

terapijsku zajednicu, promjena konkretne terapije).

O uspješnom ostvarivanju ciljeva ovisi motivacija za daljnji rad, a o motivaciji

ovisi ustrajnost u radu na novim ciljevima.

2. Planiranje i programiranje tijeka akcije – kojim putom do cilja (izrada preventivnog

plana i programa):

Na temelju prethodnog treba odrediti razvojne prioritete i ostvarive ciljeve

te opisati nove aktivnosti ili uvesti izmjene u preventivnim aktivnostima ili

postupcima (pretpostavka za potonje je da preventivni programi već postoje) za

koje je dobro da budu dijelom osobnog i/ili timskog razvojnog preventivnog plana

i programa. Ono što će uslijediti nakon uspješnog planiranja i programiranja

odnosi se na neposrednu provedbu planiranih i programiranih sadržaja, ali o

aktivnostima na njihovoj realizaciji ovdje neće biti govora.

3. Evaluacija i reprogramiranje programa

Provedbom aktivnosti, (ponovnom) evaluacijom postupaka i reprogramiranjem

razvojnog plana i programa evaluirat će se preventivni plan i program kao cjelinu,

te će se temeljem dobivenih spoznaja uvoditi možebitne potrebne izmjene i

dopune u smjeru kreiranja optimalnih uvjeta za dostizanje ciljeva.

Sve navedeno pokazuje kako je u pristupu prevenciji potrebno slijediti unaprijed

jasno definiranu proceduru koja se temelji na stručno utemeljenoj metodologiji

(zasnovanoj na dokazima i teorijskim postavkama). Jedino je tako moguće učinke

provedenih aktivnosti odmjeriti o jasne kriterije povezane s postavljenim ciljevima.

„Postoje mnogi argumenti prema kojima uspješna i teorijski utemeljena istraživanja i

intervencije za postizanje i održavanje zdravlja (zdravih ponašanja) … ovise o čvrstom

oslanjanju na … teorije (najčešće biopsihosocijalni okvir)…“ (Bašić 2009., str 157.).

Prema svemu rečenom proizlazi da je prevencija vrlo kompleksan skup radnji i aktivnosti

strateški orijentiranih sprječavanju pojave problema. To traži sustavnost i mudrost

kako se ne bi dogodili neki nepredviđeni ishodi. Preventivne intervencije mogu biti

sveobuhvatne strategije djelovanja usmjerene na cjelokupnu zajednicu, ali mogu biti

usmjerene i na pojedine uže ciljane populacijske skupine unutar zajednice (djecu i mlade,

roditelje (uključujući i obitelj u cjelini), učenike u školama (školsko okruženje) i sl.).

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

61

7.2. Razine preventivnog djelovanja

U smislu prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti od ranije je prihvaćena podjela

prema kojoj se prevencija dijeli na primarnu, sekundarnu i tercijarnu.

PRIMARNA PREVENCIJA

Uključuje informativni, edukativni i savjetodavni rad o mogućim štetnim

posljedicama ovisničkog ponašanja, ali i složene mjere i postupke usmjerene

osnaživanju i pomoći pojedincima i skupinama u razvijanju pozitivnih životnih

stilova i učenju donošenja pozitivnih odluka u životu.

SEKUNDARNA PREVENCIJA

Uključuje neposredni rad s osobama koje se rizično ponašaju i/ili već eksperimentiraju

sa sredstvima ovisnosti, ali i selektivno usmjerene aktivnosti prema onim skupinama

koje možemo nazvati rizičnima.

TERCIJARNA PREVENCIJA

Uključuje kompleksne psihosocijalne i medicinske tretmane osoba koje su u doticaju

sa sredstvima ovisnosti, a u smjeru sprječavanja daljnjeg ovisničkog ponašanja ili

smanjivanja štete od takvoga ponašanja.

Relativno noviji pristupi preventivnom djelovanju od sredine devedesetih godina

prošloga stoljeća prepoznaju pak razliku između univerzalne, selektivne i indicirane

prevencije koja samo donekle zamjenjuje prijašnji koncept primarne, sekundarne i

tercijarne prevencije. Polazište ove podjele jest pretpostavka rizika od zloupotrebe

droga s obzirom da se prema tome kreiraju i preventivne intervencije.

UNIVERZAlNA PREVENCIJA

Usmjerena je na cijelu populaciju jer se pretpostavlja da svi pojedinci imaju jednaki

rizik za zloupotrebu, odnosno toga rizika nema. Cilj mjera koje se provode unutar

ove preventivne razine je spriječiti početak štetne zloupotrebe.

SElEKTIVNA PREVENCIJA

Usmjerena je rizičnim pojedincima i/ili skupinama. Stoga se na ovoj preventivnoj

razini naglašava važnost identifikacije rizičnih činitelja za razumijevanje početka

štetne zlouporabe, posebice među mladima.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

62

INDICIRANA PREVENCIJA

Usmjerena je na pojedince sa značajnim rizikom razvoja štetne zlouporabe i/ili

ovisnosti, te na ciljane specifične intervencije.

Psiholozi su važna karika u lancu biopsihosocijalnog pristupa u borbi protiv

ovisnosti općenito. Područja djelovanja psihologa koja je potrebno unaprjeđivati

unutar prevencije i suzbijanja ovisnosti su u vrlo širokom rasponu, ali na svim

razinama prevencije. U skladu s ovom ulogom psihologa, unutar struke je postignut

svojevrsni konsenzus oko smjernica za psihološku djelatnost kojih je srž sudjelovanje

psihologa u provođenju i poboljšavanju raznolikih preventivnih mjera u borbi protiv

svih oblika ovisnosti primjenjujući suvremene psihologijske spoznaje i metode rada.

Ove su smjernice dijelom projekta koji pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog

zdravlja“ u našoj zemlji od 2010. godine pokušava afirmirati kapacitete struke za

djelotvorne intervencije u širemu kontekstu proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju.

Smjernice koje se mogu pronaći i u knjizi „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja;

prijedlog smjernica za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog

zdravlja“ su ove:

A) NA RAZINI UNIVERZAlNE PREVENCIJE:

I. Unaprjeđivati širu međusektorsku suradnju u prevenciji i liječenju ovisnosti,

a posebno suradnju među psiholozima koji rade u različitim sektorima i na

različitim razinama zdravstvene zaštite

II. Sudjelovati u kreiranju strateških dokumenata za prevenciju i suzbijanje ovisnosti

te u izradi operativnih planova i programa prevencije i suzbijanja ovisnosti

III. Istraživati i publicirati rezultate istraživanja i razvijati psihološku disciplinu koja

se bavi ovisničkim ponašanjem

IV. Sudjelovati u senzibiliziranju javnosti:

• o opasnostima ovisničkog ponašanja

• za prepoznavanje znakova ovisničkog ponašanja kod bliskih osoba

• o nužnosti pravovremenog reagiranja i traženja stručne pomoći

• za aktivno sudjelovanje u prevenciji ovisnosti kroz angažman u udrugama

(organizacijama civilnog društva)

V. Kreirati, provoditi, evaluirati učinkovitost i unaprjeđivati programe poticanja

usvajanja pozitivnih društvenih vrijednosti te razvoja emocionalnih i socijalnih

vještina

VI. Razvijati mehanizme istraživanja i praćenja pojavnosti svih oblika ovisnosti

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

63

VII. Razvijati mehanizme istraživanja i praćenja rizičnih ponašanja djece i mladih za

razvoj ovisnosti (rano pijenje, „ekscesivno“ pijenje alkohola za zabavu, uzimanje

droga).

B) NA RAZINI SElEKTIVNE PREVENCIJE:

I. Razvijati, sudjelovati u provođenju, evaluirati učinkovitost i unaprjeđivati

sveobuhvatne preventivne intervencije u zajednici usmjerene jačanju zaštitnih

i suzbijanju rizičnih čimbenika za razvoj ovisnosti i pojavnost različitih oblika

ovisnosti

II. Sudjelovati u provedbi preventivnih programa, posebno školskih programa

prevencije ovisnosti

III. Provoditi psihoedukaciju o samozaštitnim mehanizmima izbjegavanja ovisničkog

ponašanja

IV. Razvijati primjereni psihodijagnostički instrumentarij za identificiranje

ovisničkog ponašanja

V. Razvijati mehanizme evaluacije učinkovitosti preventivnih postupaka i programa

VI. Razvijati, provoditi, evaluirati učinkovitost i unaprjeđivati programe

savjetodavnog rada s osobama koje su visokorizične za razvoj ovisnosti.

C) NA RAZINI INDICIRANE PREVENCIJE:

I. Sudjelovati u provođenju tretmana osoba koje su u skupinama procijenjenim kao

visokorizičnima za razvoj ovisnosti

II. Provoditi diskretni osobni zaštitni program osoba koje u skupinama procijenjenim

kao visokorizičnima za razvoj ovisnosti ili pokazuju elemente ovisničkog

ponašanja

III. Sudjelovati u savjetovanju tijekom liječenja ovisnika, posebno u postupcima

rehabilitacije i resocijalizacije (liječenih) ovisnika.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

64

8. PSIHOLOšKI PRISTUPI OVISNICIMA

8.1. Univerzalni psihološki pristupi; psihoedukacija

Specifična edukacija korisnika (najčešće rizičnih pojedinaca i/ili skupina, ovisnika

o drogama ili članova njihovih obitelji) o psihičkim procesima i ponašanjima koji

prate zloupotrebu droga i/ili odvikavanje od droga jedan je od onih važnih koraka u

prevenciji i suzbijanju ovisnosti koji se često „preskoči“ kada se kreiraju programske

aktivnosti. Slično je i s aktivnostima unutar tretmana odnosno liječenja ovisnika.

Naprosto se previdi činjenica da su znanja pretpostavka razvoju vještina, u ovom

slučaju socijalnih vještina, komunikacijskih vještina, vještina samopomoći i ostalih

važnih vještina. Tu su zatim i znanja o vlastitim psihičkim procesima koje je važno

prepoznavati i osvijestiti kao i ona specifična znanja koja mogu voditi izlasku iz

problema. Sva se ova znanja usvajaju kroz manje-više složeni sustav specifične

edukacije koju nazivamo psihoedukacijom. Njezina složenost uvjetuje da mora biti

organizirana, a to znači da mora biti:

PRAVODOBNA

Pravodoban pristup informiranju i/ili educiranju uzima u obzir spoznaje o početku

i povodima eksperimentiranja u ranoj životnoj dobi. Te su spoznaje od presudne

važnosti kako bi se edukacija usmjerila upravo prije početka kronološke dobi u kojoj

djeca i mladi započinju s eksperimentiranjem. Ako se tada smanji njihov interes i

isprovocira odbojnost prema ovim sredstvima, amortizirat će se rizik prvoga uzimanja.

PRIMJERENA

To znači ciljano usmjerena na populaciju kojoj se obraća s jasno definiranim ciljevima

koji se žele postići. Potrebno je voditi računa o metodičkim i didaktičkim oblicima

prezentiranja sadržaja (koji ovise o dobi i mogućnostima recepcije onih kojima se

edukacija obraća), a to znači da ovakvu edukaciju mogu provoditi samo obučene i

kompetentne osobe u pedagoškom smislu.

CJElOVITA

Najlošije rezultate u procesu poučavanja polučuju metode poučavanja (ako ih uopće

tako možemo zvati) koje sadržaje ostavljaju nedorečenima, pitanja ostavljaju bez

odgovora i nisu obuhvatne. U takvoj situaciji, kada se radi o sredstvima ovisnosti,

zaista može doći do opasnosti od povećanog interesa djece i mladih ako se sadržaji

prezentiraju djelomično, parcijalno i selektivno. Nužno je da se o sadržajima kaže

sve relevantno i da niti jedno od mogućih pitanja ne ostane bez odgovora.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

65

INFORMATIVNA

Opseg informacija kojima će osobe koje su kao slušači uključene u edukaciju

raspolagati mora biti veći nakon edukacije nego što je to bio prije nje. Jednostavno

je to pravilo koje ne vodi nužno i jednostavnim putem do cilja. Osmisliti informativnu

edukaciju znači imati dobar uvid u predznanja populacije kojoj se obraćamo, a to

opet mogu utvrditi samo stručne i pedagoški kompetentne osobe. Tek se tada može

pristupiti kreiranju prezentacija koje će biti u funkciji nadopune postojećih znanja.

EDUKATIVNA

Smisao edukacije jest stjecanje znanja te razvoj vještina i sposobnosti. Mnoge

edukacije to „zaboravljaju“ pa nude uglavnom samo informacije iz pojedinog od

ovih područja, ne uzimajući u obzir nužnost cjelovitog pristupa. Znanja se u prvome

redu odnose na spoznaje o štetnim utjecajima i načinima suočavanja s problemnim

situacijama u životu. Vještine se odnose na socijalne odnose. Sposobnosti uključuju

osobine koje omogućuju uspjeh u odupiranju iskušenjima.

SUPORTIVNA

Sve navedeno treba biti podrška čovjeku (posebno mladom čovjeku) u donošenju

pozitivnih i zdravih životnih odluka. Jedan od ciljeva edukacije jest da se čovjek

nakon nje osjeća kompetentnijim u donošenju pozitivnih životnih odluka i ustraje u

pozitivnim ponašanjima.

PROTEKTIVNA

Znanja, vještine i sposobnosti kojima će čovjek raspolagati nakon završene edukcije

(ili ciklusa edukacija) trebaju ga učiniti pripremnim za samozaštitu u provocirajućim

i rizičnim situacijama.

8.1.1. Učenje socijalnih vještina i navika

Socijalne vještine su naučena i uvježbana ponašanja (premda su neki ljudi i biološki

socijalno i emocionalno vještiji od drugih) koja dovedena pod osobnu kontrolu

pomažu u (samo)zaštiti (osobito mladih) i od zlouporabe sredstava ovisnosti i

ostalih rizičnih ponašanja.

Temeljni je proces stjecanja socijalnih vještina učenje. Bez učenja nema razvoja

naučenih oblika ponašanja, da bi se potom naučeno u učestaloj primjeni razvilo

kao vještina. Vještine se dakle razvijaju vježbanjem prethodno naučenog. Ovo je

obrazac stjecanja vještina općenito, pa tako naravno i socijalnih vještina.

Socijalne se vještine usvajaju i razvijaju (uvježbavaju) tijekom cijeloga života. To je

stoga što se, kako je naglašeno, vještine temelje na učenju, a učenje je cjeloživotni

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

66

proces. Ipak, razvoj socijalnih vještina najdinamičniji je u ranim razvojnim

fazama psihosocijalnog rasta i razvoja djeteta. Djetetov socijalni razvoj polazi

od egocentičnog ka policentričnom pozicioniranju vlastitoga sebe u socijalnom

kontekstu. Dijete se od jedinke koja misli da je u središtu svijeta pozicionira u sve

složenijoj mreži socijalnih odnosa u kojoj se njegova središnja uloga mijenja. Na

tome putu u pravilu slabi prvotno presudan utjecaj odraslih, a sve je snažniji utjecaj

vršnjaka. Vršnjački odnosi postaju djetetu izrazito važni i za njegov emocionalni

razvoj. Sve to pomaže mladom čovjeku pozicionirati se u socijalnom kontekstu,

prilagođavati se te uspostavljati i razvijati odnose (pa i trajne) s drugim ljudima.

Nedostatak socijalnih vještina ili nedovoljno razvijene socijalne vještine povećavaju

rizik od usvajanja rizičnih ponašanja i zloupotrebe sredstava ovisnosti. Osobe

koje teško sklapaju i održavaju prijateljstva ili emocionalne odnose s drugim

ljudima ili se osjećaju tjeskobno kada su u društvu drugih osoba, dakle oni koji se

teško „uklope“ jer nemaju razvijene socijalne vještine, u riziku su da razviju neki

od oblika neprimjerenog ponašanja. Stoga su razvijeni mnogi pristupi treninga

socijalnih vještina kao oblik psihoedukacije tijekom kojega se uče i uvježbavaju

oblici socijalnog ponašanja koji će pojedincu olakšati socijalnu interakciju, inkluziju

i osobnu prilagodbu u socijalnom okruženju. Kada se jednom usvoje nove socijalne

vještine kao stabilni oblik ponašanja pojedinca u socijalnom okruženju, kažemo da

su razvijene navike (navike druženja, interpersonalnog komuniciranja, pomaganja

drugima u nevolji i sl.). Osnovni činitelji ovoga obrasca su ponavljanje odnosno vježba.

Pojedinac se, dakle, mora permanentno dovoditi u situaciju socijalne interakcije

kako bi postigao stalnost, a možda čak i automatizaciju svojega ponašanja.

8.1.2. Usvajanje samozaštitnih stavova u ranoj dobi

Preduvjet za usvajanje samozaštitnih ponašanja jest usvajanje stavova koji će

pojedinca usmjeriti u smjeru odgovarajućeg ponašanja. Samozaštitna ponašanja

su naučena i uvježbana pozitivna ponašanja koja dovedena pod osobnu kontrolu

umanjuju rizike za pojedinca. Stavovi se stječu u neposrednom kontaktu sa

socijalnom okolinom, pa je od presudne važnosti za usvajanje stavova to u kakvoj se

socijalnoj okolini osoba kreće. Osobito je to važno kod mladih koji su u intenzivnom

psihosocijalnom razvoju kada na njih utjecaj imaju mnoge vršnjačke skupine. Utjecaj

ovih skupina nije uvijek pozitivan i konstruktivan na proces socijalizacije pojedinca.

Ako socijalizacija pođe u krivom smjeru, ostaje mogućnost ponovne socijalizacije

koju zovemo resocijalizacija. Ovdje se vraćamo na ono što je već spomenuto u

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

67

ovoj knjizi, a to je nastojanje da se ovisnika dovede u situaciju da isproba nova i

pozitivna životna iskustva koja nisu povezana s uzimanjem droge, sve kako bi došlo

do promjene njegova stava prema drogi, a time i promjene ponašanja koja su sa

stavom povezana.

Ako se u ranom djetinjstvu formiraju pozitivni stavovi oni će vrlo rano oblikovati i

odgovorna i nerizična ponašanja mladoga čovjeka, što će značiti ranije usvajanje

samozaštitnih vještina.

8.1.3. Razvoj pozitivne slike o sebi

Biti svjestan sebe samoga, imati sliku o tome tko smo i što smo u različitim

aspektima svojega života nije jednostavna zadaća, a za pojedince je to čak i vrlo

zahtjevno. Poneki se u ovome području gotovo i ne snalaze. A pojam o sebi bitno

nam određuje život. Fenomenološka organizacija vlastitog iskustva i ideja o sebi

samima u svim aspektima života (tzv. self-koncept) omogućuje nam da upoznamo

svoje kapacitete, a osobito vlastita ograničenja. O tome ovisi koje ćemo događaje u

životu smatrati manje, a koje više važnima, što ćemo, kada i zašto poduzimati, koje

ćemo si ciljeve postavljati i u konačnici koliko ćemo svime time biti zadovoljni kao i

zadovoljni svojim životom u cjelini.

Osobito je važno prepoznati, upoznati i osvijestiti vlastita ograničenja. Poznajući

ih i biti ih svjestan omogućuje nam djelovati u skladu s njima. Takav pristup

pretpostavka je življenja u skladu (s mogućnostima i ograničenjima), ne u neskladu,

a povratni rezultat jest zadovoljstvo sobom i pozitivna slika o sebi. Život u skladu

s realnošću znači i realan osjećaj samopoštovanja. Samopoštovanje znači osjećati

se dobro onda kada mislimo o sebi. No, često se događa da osoba samu sebe ne

poznaje. Zbog toga je izgubljena i ne zna što može očekivati od sebe i svojega

života. Tada je sve u životu prepreka koja se teško savladava, a rezultat je slika o

sebi kao o nekompetentnoj osobi. Život bude prožet negativnim poimanjem sebe

i zasnovan na negativnim mislima. Tada se često posegne za sredstvima za koje

pojedinac misli da su nadomjestak sreće u životu, ili ih koristi da barem privremeno

pobjegne od nelagode koja ga prati, a put ugode koji se pritom kao neurokemijski

obrazac aktivira u mozgu samo potkrjepljuje daljnje ponašanje koje čovjeka može

učiniti ovisnim.

Stoga je zadaća psihologa pomoći pojedincima razviti takvu sliku o sebi koja će im

omogućiti svođenje vlastitoga života u referentni okvir realnosti.

Slika o sebi sastoji se od znanja o sebi, očekivanja od sebe te vrednovanja sebe.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

68

Znanje o sebi ima tjelesnu, aktivnu i društvenu komponentu. Uključuje poznavanje

vlastitoga tijela kao i vlastitoga doživljavanja i ponašanja (psihičkih procesa kao što

su osjeti, čuvstva, motivi i ostalih, ali i želje, potrebe i htijenja). Također uključuje

svjesnost o vlastitim sposobnostima, ali posebno o vlastitim ograničenjima. Znanje

o sebi omogućuje nam da se prepoznamo kao pojedinci u grupi, ali i kao pripadnici

grupe ili grupa.

Očekivanja od sebe posredovana su kompozicijom koja nastaje kad u odnos stavimo

sliku o sebi kakvi smo (stvarno) u odnosu na to kakvima bismo željeli biti (idealno),

odnosno kakvi mislimo (ili drugi misle) da bismo trebali biti. Ako se ovi aspekti

međusobno kod pojedinca ne mogu elementarno uskladiti, osoba ima problem -

osjeća kako nije uspjela ostvariti ciljeve koje si je ili sama postavila ili koje su joj

postavili drugi.

Uvijek ćemo i sami procjenjivati koliko vrijedimo u vlastitim očima; vrjednujemo se.

To činimo svakodnevno; procjenjujemo ono što smo i kakvi smo, uspoređujemo s

onim što bismo i kakvima bismo željeli biti, a to usklađujemo s onim što bismo mogli

ili trebali biti. Rezultat je subjektivna procjena samopoštovanja; ako je procjena

negativna, naše samopoštovanje bit će nisko, i obrnuto, ako je procjena pozitivna

naše samopoštovanje bit će visoko. Rezultat toga je i različiti stupanj osjećaja

vlastite vrijednosti, pri čemu je kod ovisnika često ovaj stupanj samopoštovanja i

osjećaja vlastite vrijednosti nizak ili vrlo nizak. Koristeći specifična znanja o razvoju

slike o sebi, psiholog u radu s ovisnicima, ali i u radu s ranjivim pojedincima i/ili

skupinama, može bitno suportivno djelovati na preveniranju rizičnih ponašanja kao

i katalizirati proces liječenja ako se bolest razvila.

8.1.4. Briga o mentalnom zdravlju

Nakon što je tijekom 2010. godine donesena Nacionalna strategija zaštite

mentalnog zdravlja za razdoblje od 2011. do 2016. godine, skupina psihologa

zaposlenih u županijskim zavodima za javno zdravstvo (predvodničku su ulogu imali

Marina Gulin, Viktor Božičević i Siniša Brlas) pokrenula je inicijativu za afirmaciju

primijenjene psihologije u rješavanju društveno relevantnih pitanja prevencije i

očuvanja mentalnog zdravlja kako bi potaknuli unaprjeđivanje međusektorske

suradnje u provođenju mjera iz Nacionalne strategije te zajedničkim djelovanjem

pridonijeli ostvarenju ciljeva. Prvobitna je namjera bila, u okviru šire teme u početku

nazvane „Psihologija i pitanja mentalnog zdravlja“, a kasnije pretočene u projekt

pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“, razmotriti kapacitete

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

69

psihologije za djelotvorne intervencije u području očuvanja i zaštite mentalnog

zdravlja, posebno za mjere univerzalne prevencije na svim „razinama“ djelovanja

psihologa. Želja je bila afirmirati proaktivno djelovanje u području cjelovite skrbi o

mentalnom zdravlju kao svojevrsnu reakciju na do tada prevladavajuće reaktivno

djelovanje u području isključivo kliničke psihologije.

Ova inicijativa navedene skupine psihologa potaknuta je uvođenjem zaštite

mentalnog zdravlja kao zasebne djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite

u okviru službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje

ovisnosti pri županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Dodana vrijednost ove inicijative ogledala se i u smislu poticanja i unaprjeđivanja

međusektorske suradnje u provođenju mjera Nacionalne strategije, pa se slijedom

toga na stručnim skupovima okupljaju psiholozi i istaknuti profesionalci u

relevantnim područjima primijenjene psihologije, kao i predstavnici suradničkih

struka, kako bi u raspravama osvijestili mogućnosti i ograničenja za proaktivno

djelovanje. Namjera je ove javne rasprave naravno bila i razmotriti kapacitet

promijenjene psihologije za djelotvorne intervencije u području zaštite i promicanja

mentalnog zdravlja, posebno za mjere univerzalne prevencije u očuvanju mentalnog

zdravlja i prevenciji poremećaja, pa tako i prevenciji ovisnosti.

Rezultat je ovih napora bio da se po prvi puta u našoj zemlji postigne konsenzus na

najširoj platformi zajedničkog djelovanja psihologa i da se što jasnije i eksplicitno

definiraju smjernice za izradu standarda rada za psihološku djelatnost u zaštiti i

promicanju mentalnog zdravlja.

Slijedom svih ovih aktivnosti izrađene su smjernice koje bi mogle postati i standardi

rada psihologa na ovome području. Nakon izrade smjernica uslijedilo je još nekoliko

relevantnih publikacija unutar ovoga projekta.

Jedno od područja, u publikaciji „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; prijedlog

smjernica za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja“

(u poglavlju 3.4.8. Nastaviti provoditi i poboljšavati mjere borbe protiv svih oblika

ovisnosti) donosi prijedlog smjernica za psihološku djelatnost kojima se potiče

sudjelovati u provođenju i poboljšavanju mjera borbe protiv svih oblika ovisnosti

primjenjujući suvremene psihologijske spoznaje i metode rada. Ove su smjernice

već navedene u prethodnom poglavlju.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

70

8.2. Selektivni psihološki pristupi; savjetodavni rad

8.2.1. Određenje pojma psihološkog savjetovanja u tretmanu ovisnika

Savjetodavni rad s osobama koje imaju problem, a koji zahtjeva savjetodavnu

intervenciju, polazi od pretpostavke da je pojedinac sposoban sudjelovati u jednom

takvom procesu, dapače, pretpostavlja očuvane intrapsihičke kapacitete koji će mu

pomoći suočiti se s problemom. Ono što je vrlo često teškoća u radu s ovisnicima

jest činjenica da njihovo aktualno psihofizičko stanje, koje je posljedica ovisničkog

ponašanja, otežava ili onemogućuje njihov angažman u smjeru kvalitetnog

suočavanja s problemom, a još im manje omogućuje aktivaciju preostalog prostora

za napredovanjem. Ponekad je teškoća i činjenica što se u postupcima liječenja

ovisnosti pozornost vrlo često posvećuje isključivo liječenju kao medicinskom procesu

usmjerenom na bolest, a psihoedukacija, rehabilitacija i resocijalizacija gotovo

jednako često izostaju što povećava rizik neuspjeha u tako necjelovitom tretmanu

ovisnika. Stoga u cjelovitom biopsihosocijalnom pristupu razumijevanju ovisnosti

i tretmanu ovisnika nužna sastavnica liječenja (kakvoga sada poznajemo) mora

biti i suportivna savjetodavna intervencija usmjerena ponovnom osposobljavanju

(liječenog) ovisnika za koliko-toliko normalan život.

Važno je naglasiti kako cilj psihologijskog i svakog drugog savjetovanja nije

liječenje, već osposobljavanje pojedinca za samostalno suočavanje sa životnim

problemima i iskorištavanje svojih potencijala tako da ublaži osobne slabosti

i usmjeri snage te iskoristi preostali prostor za osobnim napredovanjem. Dakle,

glavni je cilj savjetodavnih intervencija naučiti pojedinca vještinama samopomoći.

Bitno je istaknuti kako savjetodavni rad nikako ne uključuje davanje savjeta, već

je savjetovanje problem pojedinca uvjetovan izborom metoda i tehnika kojima

se nastoji pomoći pojedincu da dođe do cilja. Idealan je cilj rješenje problema,

a optimalni je cilj smanjenje intenziteta i trajanja problema.

Savjetodavni postupci usmjereni su aktiviranju, reaktiviranju ili mijenjanu psihičkih

procesa (prvenstveno emocija, mišljenja i motivacije) i ponašanja, pa je stoga

savjetovanje nužno psihološki proces (jer zadire u psihičke procese) odnosno

psihologijska intervencija (jer se u repertoaru intervencija koriste spoznaje i metode

psihologijske struke). To ne znači da savjetovatelji moraju nužno biti psiholozi, ali

svakako trebaju dobro vladati znanjima o psihičkim procesima i vještinama koje

razvija psihologijska struka.

Ovakav je pristup usmjeren na osobu, a ne na bolest, jer ovisnik najbolje zna gdje ga

i koliko boli i tišti i on je taj koji će uz stručnu pomoć pokušati pronaći put izlaska

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

71

iz problema. U ovome se pristupu jasno ogleda stav Carla Rogersa prema kojemu

klijent zna najbolje. Upitna je teza zna li zaista ovisnik što je za njega najbolje,

ali je važna smjernica slijedeći koju savjetovatelj može postići da ovisnik ponovno

uspostavi samousmjeravanje u pozitivnim stavovima i ponašanju. Terapijski učinci

koji se postižu u radu s ovisnicima kroz savjetodavni pristup proizlaze iz odnosa

koji se uspostavlja u permanentnom komunikacijskom procesu u kojem podjednako

sudjeluju i primatelj savjetodavne pomoći i savjetovatelj; „unutarnji svjetovi“ i

jednoga i drugoga podjednako su važni u oblikovanju odnosa koji bi trebao rezultirati

napretkom u rješavanju problema koje ima ovisnik.

O savjetodavnom radu s ovisnicima opširnije sam pisao u svojoj knjizi „Savjetodavni rad

s ovisnicima“ iz 2011. godine i ovo će se poglavlje velikim dijelom oslanjati na tu knjigu.

8.2.2. Metodologija savjetodavnog rada s ovisnicima

Savjetodavni rad s ovisnicima započinje prvim savjetodavnim intervjuom. To je

razgovor između osobe koja pruža savjetodavnu pomoć i osobe koja tu pomoć

traži ili prima. Tijekom tog se intervjua pronalaze (ponekad i ne pronalaze) uzroci

nastalog stanja ovisnosti, ali se i kreiraju načini i putovi rješavanja problema. Stoga

je prvi intervju tijekom savjetovanja važno sredstvo u radu s ovisnicima i od iznimne

je važnosti za daljnji tijek savjetodavnog procesa te o njemu može ovisiti čak i

krajnji ishod savjetovanja. Zbog toga je bitno ovaj intervju strukturirati ili barem

polustrukturirati kako bi obuhvatio ključna područja u upoznavanju i razumijevanju

ovisnika kao pojedinca. To su ova područja:

1. Razumijevanje i prihvaćanje problema i potrebe za pomoći

Ovisnik je savjetovatelju u početku procesa najčešće (iako ne uvijek) jedini izvor

informacija o problemu s kojim dolazi te je važno razgovor usmjeriti u smjeru

dobivanja što jasnije slike o problemu. Također je savjetovatelju vrlo važno

spoznati kako problem vidi sam ovisnik jer je to u funkciji identifikacije njegovih

intrapsihičkih kapaciteta za suočavanje s problemom.

2. Nastanak, održavanje i razvoj ovisnosti

Ovo područje usmjerava na skup pitanja kojima se nastoji spoznati:

a) kada se problem pojavio, koji su uzroci, uzročnici i povodi za ovisničko

ponašanje, koliko problem traje, mijenja li se u vremenu i koliko ga ozbiljnim

subjektivno doživljava ovisnik

b) ima li problem i u kolikoj mjeri utjecaj na svakidašnji život ovisnika i kako se

ovisnik nosi s posljedicama svoje ovisnosti

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

72

c) imaju li ostali u ovisnikovom okruženju i kakav utjecaj na nastanak, razvoj i

održavanje problema ili pak na njegovo rješavanje

d) je li ovisnik i kako pokušavao riješiti svoj problem.

3. Osobna i obiteljska povijest

Budući da savjetodavni rad barem u jednome svome dijelu uključuje i osnaživanje

obiteljske podrške, ondje gdje je to moguće i ako ovisnik uopće ima obitelj,

važno je unaprijed znati kakva je povijest i struktura obitelji ovisnika, kakvi su

odnosi među članovima obitelji, imaju li članovi obitelji kapacitete da se nose s

problemom ovisnosti svojega člana i je li se možda kod njih već razvila ovisnost

o ovisniku (na engleskom poznat ka codependency syndrome o kojemu će još

biti riječi u ovoj knjizi). U ovome dijelu razgovora treba prikupiti najviše općih

heteroanamnestičkih podataka i o samome ovisniku.

4. Povijest bolesti

Kada se ovisnici uključuju u savjetodavni postupak, ponekad već imaju dijagnozu

ovisnosti (već su ranije uključeni u liječenje pa imaju povijest bolesti), ali ponekad

i nemaju. Savjetovatelj obično može kvalitetno iskoristiti većinu podataka iz

postojeće povijesti bolesti (pogotovo one o uzrocima bolesti, terapiji i tijeku

liječenja), ali često mora potražiti dodatne informacije o mogućem hereditetu,

komorbiditetu i mogućoj aktualnoj zloupotrebi sredstava ovisnosti. Zdravstveno

stanje ovisnika dijelom je njegova općeg psihofizičkog funkcioniranja i mentalnog

zdravlja u širem smislu i stoga je poznavanje zdravstvenog stanja i povijesti

bolesti ovisnika jedan od važnijih elemenata u mozaiku koji savjetovatelj treba

posložiti kada priprema savjetodavni proces.

5. Klinička procjena kognitivnih i emocionalnih kapaciteta ovisnika

U neposrednom radu s ovisnicima, posebno u kreiranju individualnog savjetovanja,

osnovni metodološki pristup usmjeren je pronalaženju konkretnih, osebujnih

i za pojedinca jedinstvenih osobina. Ovakav idiografski pristup omogućuje

savjetovatelju procjenu aktualnih kognitivnih i emocionalnih kapaciteta ovisnika

na kojima se kasnije osnivaju sasvim konkretni postupci unutar savjetodavnog

procesa.

Međutim, intervju je vrlo korisna, ali i vrlo zahtjevna forma koja se razlikuje s

obzirom na strukturu i s obzirom na svrhu, a stručnjak koji vodi intervju treba

poticati i motivirati klijenta, ohrabrivati ga da daje korisne i točne informacije,

bilježiti odgovore što preciznije (zato je dobro da intervju ima strukturu) te

uključivati i planirati daljnju akciju. „Sugovornik će pristati na intervju ako razumije

njegovu svrhu i ako intervju percipira kao sredstvo za postizanje željenih promjena,

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

73

a intervjuera kao sposobnu i dobronamjernu osobu“ (lučanin i Despot lučanin

2010., str. 47.).

U području psihološkog savjetovanja intervjuer je obično i savjetovatelj.

Savjetovateljima se obično smatraju one stručne osobe koje savjetovanje kao

sredstvo u radu koriste u svom svakodnevnom pomagačkom poslu, dakle u jednom

sustavnom pristupu. Dalje u tekstu sugeriraju se iskustvene i praktične smjernice o

metodama i tehnikama savjetodavnog rada s ovisnicima koje dobro usustavljene i

programirane mogu dovesti do željenih ciljeva.

Premda je stručna kompetentnost nužan preduvjet djelovanja u kompleksnim i

raznolikim aktivnostima na suzbijanju ovisnosti, i to kroz vrlo heterogene oblike

rada, ipak je u osnovni alat pomagačkih aktivnosti, a pomaganje ovisnicima

svakako je takva aktivnost, svjesno i s namjerom za pružanjem pomoći motivirano

ponašanje (altruizam) koje uključuje uživljavanje u emocionalna stanja drugih osoba

(empatiju). Najvažnija je vještina koja se razvija „korištenjem“ ovih alata aktivno i

potkrepljujuće slušanje, a „…slušati (za razliku od čuti) treba naučiti, jer je slušanje

stečena vještina…“ (Hartley i Branthwaite 2002., str. 47 - 48.). Altruizam kao težnja

dobrobiti drugih osoba koja uključuje osobno odricanje danas se čini tako rijetkom

pojavom pa se tako čak i u pomagačkim zanimanjima za koja se pretpostavlja da

regrutiraju mahom altruistične osobe mogu identificirati osobe koje nisu doista

altruistične. Teškoća s altruizmamo jest u tome što se često „obično“ prosocijalno

ponašanje poistovjećuje s altruizmom, ne vodeći računa o specifičnoj motivacijskoj

osnovi stvarnog altruističnog ponašanja. Važna osnova altruističnog ponašanja

usmjerenog tretmanu ovisnika jest empatijska reakcija pobuđena percipiranom

ili zamišljenom nevoljom ovisnika, i ova reakcija uvijek mora imati trajnu narav u

nastojanju da se doživljaji ovisnika „osjete“ kao osobni. Valja naglasiti kako pojedini

savjetovatelji u tome uspijevaju u tolikoj mjeri da njihov osjećaj tuđe nevolje može

biti tako intenzivan kao da je nastao u njima samima. To je empatija u pravome

smislu i jedino je takva osnova stvarnog altruističnog ponašanja usmjerenog ka

tretmanu ovisnika u stvarnoj želji da se pomogne.

Savjetodavni rad ustvari je jedan razvojni proces koji, iako ima jasnu percepciju

o željenim ishodima, često odmah od početka ne može definirati sve elemente

savjetodavnog procesa. Ovi će se elementi definirati u hodu, dakle tijekom

neposrednog rada s ovisnikom u komunikacijskom procesu. Na ovaj će se način

savjetodavni rad izgrađivati i razvijati, a u tome procesu važno je usporedno raditi na

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

74

razvojnim kapacitetima i savjetovatelja i ovisnika. Rad na razvojnim kapacitetima

savjetovatelja uključuje:

JAČANJE SAMODISCIPlINE

Kada se jednom u savjetovanje uključi ovisnik kao ravnopravni sukreator

savjetodavnog procesa, savjetovatelj više nema mogućnost iz toga procesa izaći

bez njegova naprasnog prekida. Stoga ovakav pristup u radu s ovisnicima nije za

malodušne i neodlučne; zahtjeva disciplinu i ustrajnost koji će biti otporni mnogim

iskušenjima koja će se tijekom procesa pojavljivati. Posebno je važno voditi računa

o tome da se učini sve kako bi se izbjegle teškoće tijekom savjetovanja. Kada se

jednom započne s procesom savjetovanja, rizici izviru sa svih strana: iz različitih

sustava vrijednosti, razlika u obrazovnoj razini, spolne orijentacije, kulturalnih

razlika, a posebno su dramatični emocionalni rizici po obje uključene strane.

Od savjetovatelja se stoga očekuje da kontrolira tijek savjetodavnog procesa.

Savjetovateljeva znanja o psihičkim procesima i ponašanju moraju biti neupitna.

IZGRADNJU ODNOSA PREMA SEBI

Tijek savjetodavnog procesa sam po sebi znači izloženost rizicima od pogrešaka,

a jasno je kako ljudi po svojoj prirodi teže mogu izbjeći nelagodu povezanu s

teškoćama. Moguće izmicanje teškoćama tijekom savjetovanja može savjetovatelja

usmjeriti više prema samome sebi nego prema klijentima (ovisnicima) što slabi

njihovo empatijsko razumijevanje osobe s problemom. Savjetovatelj ne može

ovisniku iskazivati prihvaćanje i empatiju ako je usmjeren isključivo na samoga

sebe. Stoga je vrednovanje osobnoga rada, a posebno samovrednovanje, neophodna

sastavnica stručnih postupaka jer je to važan korektivni mehanizam u radu.

Odnos savjetovatelja prema samome sebi treba nužno biti njegujući i prihvaćajući

kao i odnos prema klijentu (ovisniku). Osluškujući sebe savjetovatelj osigurava

kongruentnost i autentičnost u radu s klijentima. Osluškivanjem sebe savjetovatelj

bolje upoznaje i lakše prihvaća samoga sebe. Prihvaćanje sebe i rad na osobnome

razvoju sasvim je suprotan od sebičnosti (s kojom ga neuki često uspoređuju) jer se

osniva na realnoj procjeni osobnih sposobnosti i mogućnosti, ali i jasnoj percepciji

osobnih nedostataka koje ne treba razumijevati kao problem nego kao prostor za

osobnim napredovanjem.

RAST I RAZVOJ U EMPATIJI

Savjetovatelj koji je usmjeren na ovisnika zna da se stavovi, uvjerenja i postupci

ovisnika mogu mijenjati i da ovisnik, ma kako god mu loše bilo, još uvijek ima

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

75

očuvane kapacitete za samoaktualizaciju. Savjetovatelj će stoga raditi na stvaranju

takvih uvjeta za savjetodavni rad u kojima će prepoznavati i poticati, a ponekad i

kreirati, uvjete za napredovanje savjetodavnog procesa. Savjetovatelj stoga mora

biti autentičan (kongruentan) i kao takav odašilje ovisniku poruku da je u redu

biti takav kakv jesi, ali da određena ponašanja (pogotovo ovisnička) nisu poželjna

i treba ih mijenjati. Savjetovatelj mora moći vjerovati ovisniku, a to nije uvijek

jednostavna zadaća, kako bi mu bio u mogućnosti pružiti podršku uvažavanjem i

prihvaćanjem. Uvažavanjem i prihvaćanjem ovisnika kreira se kontekst u kojemu

se kod savjetovatelja može razviti empatijsko razumijevanje koje je nužno za

razumijevanje ovisnikova problema. Kada to ovisnik osjeti, osim što će mu to biti

jedinstveno životno iskustvo, sam će tražiti snagu i neće od savjetovatelja očekivati

da mu daje gotova rješenja i odgovore na sva pitanja.

Rad na razvojnim kapacitetima ovisnika uključuje:

RAZVOJ SlIKE O SEBI; OSVJEŠćIVANJE OVISNIKA

Pokazalo se da direktivni pristupi tretmanu ovisnika ne samo da nisu dali dobre

rezultate, već se u velikom broju slučajeva „stručnjaci“ u radu s ovisnicima nisu niti

približili ciljevima - ako su uopće i bili postavljeni ciljevi. Direktivnim se pristupom

pred ovisnike postavljaju zadaće i kreiraju se očekivanja kojima oni svojim

intrapsihičkim kapacitetima ne mogu udovoljiti i tako ih se učini neuspješnima.

Ovi neuspjesi ne pridonose osjećaju osobne vrijednosti. Naprotiv, devastiraju kod

ovisnika sliku o sebi, a slika o sebi odraz je vrednovanja sebe u odnosu na okolinu

u kojoj živimo i neposredno djeluje na naše aktivnosti (ponašanje) u okolini. Zbog

toga se ovisnici s naporom aktiviraju u smjeru promjene svojega ponašanja. Stoga

je savjetovatelju važno vjerovati da ovisnik može pronaći put naprijed i na tome ga

putu treba ohrabrivati, motivirati, aktivirati i osvješćivati.

ISKORIŠTAVANJE PROSTORA ZA NAPREDOVANJEM; AKTIVIRANJE OVISNIKA

Rješenje za aktiviranje ovisnika da riješi problem leži u zajedničkom kreiranju ciljeva.

Savjetovatelj pomaže ovisniku osvijestiti njegove osobne kapacitete za donošenjem

odluka i djelovanjem, te oni u suradnji kreiraju ostvarive kratkoročne i srednjoročne,

a samo iznimno i dugoročne ciljeve tretmana. Kratkoročni i ostvarivi ciljevi ključ su

pomaka u tretmanu ovisnika jer se dostizanjem ovih ciljeva ovisnik samopotkrjepljuje

i tako razvija osjećaj sigurnosti u sebe, odnosno osjećaj osobne kompetentnosti.

Ovaj mu osjećaj pomaže izgraditi realniju sliku u sebi i samoprihvaćanje sa svim

teškoćama, problemima i manama, ali i resursima koje ima. To su zdravi temelji

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

76

na kojima se može graditi neki daljnji terapijski postupak specifično usmjeren

pojedinim aspektima ovisnikova psihofizičkog i psihosocijlanog funkcioniranja.

UČENJE I VJEŽBANJE; PSIHOEDUKACIJA I RAZVIJANJE SOCIJAlNIH VJEŠTINA

Spomenuti Carl Rogers vjerovao je da postoji jedna motivacijska sila koja pojedince

„tjera“ na osobni razvoj, a nazvao ju je aktualizacija. Prema ovom shvaćanju pojedinac

će, usprkos svim preprekama i teškoćama na koje nailazi na životnome putu,

nastojati ostvariti svoje mogućnosti. Ako u radu s ovisnicima slijedimo ovu ideju

možemo ih motivirati da ustraju u nastojanjima da im bude bolje. Međutim, ovaj

je proces zakučast i ovisniku ga nije lako osvijestiti. Stoga je kroz psihoedukacijski

postupak ovisnicima potrebno pomoći kako bi učinili introspektivni uvid, učvrstili

osobnu motivacijsku osnovu i poduzeli akciju te ustrajali u pozitivnim aktivnostima

s ciljem uvježbavanja vještina usmjerenih sebi i drugima u okolini. Adekvatnom

slikom o sebi ovisnik može kreirati osnovu za adekvatno ponašanje. Na tom će

ga putu voditi savjetovatelj koji je usmjeren na ovisnika i koji zna da mu je glavna

zadaća naučiti ovisnika vještinama samopomoći.

Savjetodavni rad je vještina i kao svaka druga vještina razvija se i utvrđuje

vježbanjem, dakle ponavljanjem. Međutim, pretpostavka za vježbanje jest

kapacitiranost pojedinca sposobnostima (a to su navedeni altruizam i empatija)

i znanjima o savjetodavnom radu. Smatram da su altruizam i empatija temeljne

individualne osobine koje određuju razinu uspješnosti u savjetodavnom rada

s ovisnicima, a da su znanja organizirane informacije koje ima savjetovatelj o

savjetodavnom radu. Znanja se u ovome kontekstu odnose na skup intervencija koje

se nazivaju savjetodavnim metodama ili pomažućim strategijama. Metodologija je

važna jer je važno tko, kako i kome nešto čini pa je eklektički pristup koji koristi

intervencije iz različitih terapijskih pravaca za ovisnike s heterogenim problemima

i čestim komorbiditetom možda optimalno rješenje u tretmanu ovisnika. Pritom

posebno treba paziti da ovisnik ne postane ovisan o savjetovanju i ne preuzme

savjetovanje kao osobni životni stil. Teškoća jest i to što se učinci savjetovanja

često ne mogu sa sigurnošću povezati s pojedinim provedenim postupcima. Zbog

složenosti savjetodavnog procesa važno ga je organizirati i dobro strukturirati, a to

pretpostavlja poznavanje koraka (faza) kroz koje prolazi rad s osobama koje imaju

problem u vezi s ovisnosti, a kako bi taj rad bio zaista usmjeren ciljevima.

Pružanje profesionalne savjetodavne pomoći, pa čak samo i razgovor s ovisnikom,

treba dakle slijediti sasvim određene faze, a raspoloživo vrijeme treba uskladiti sa

strukturom termina savjetovanja.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

77

Faze u savjetodavnom radu s ovisnicima su:

1. Utvrđivanje problema i potrebe za pomoći

Cilj je ove faze navesti ovisnika da shvati svoj problem. Pri tome je važno (aktivno)

slušati, voditi računa o verbalnoj, paraverbalnoj i neverbalnoj komunikaciji te

analizirati očekivanja i percepciju savjetovanja.

2. Uspostavljanje odnosa

Ponašanje savjetovatelja treba biti u funkciji pozitivne komunikacije. Ovdje

je posebno važna empatija. „Ako uspijem uspostaviti određenu vrstu odnosa,

druga će osoba otkriti u sebi sposobnost da taj odnos iskoristi za rast, pa će

doći do promjene i osobnog razvoja.“ (Rogers 1967, prema Hartley i Branthwaite

2002., str. 41.).

3. Određivanje ciljeva, strukture i tijeka savjetovanja

Diskusija treba biti konkretna i u vezi sa sasvim određenim problemima i

očekivanjima. Potrebno je utvrditi koje su mogućnosti ovisnika i jesu li one u

skladu s njegovim očekivanjima. U doživljavanju i ponašanju potrebno je mijenjati

samo ono što osobi smeta. Ovdje se može pojaviti problem da pojedinac ništa

ne želi mijenjati u svojemu doživljavanju i ponašanju, i to zbog toga što mu to u

tome trenutku iz bilo kojega razloga odgovara. To je problem koji je vrlo tipičan

za rad s ovisničkom populacijom, ali koji je potrebno riješiti na način da ovisnik

osvijesti sve činjenice koje ne želi i/ili ne može priznati.

U ovoj je fazi potrebno dogovoriti tehniku daljnjega rada; čestinu susreta,

trajanje svakog pojedinog susreta (obično ne dulje od sat vremena) i način

komunikacije (ovdje je posebno važno da kontaktiranje u vezi s problemom nije

izvan termina i strukture savjetovanja).

4. Rad na postizanju ciljeva

Ciljevi ovise o stilovima rada, a savjetovatelj treba odrediti osnovnu strategiju;

hoće li se koncentrirati na kognitivne ili na emocionalne vidove problema.

Na kognitivnom je planu osnovna zadaća pomoći ovisniku pronaći putove

rješavanja problema; ne nuditi gotova rješenja, već ovisnika poučiti donošenju

samostalnih odluka. U emocionalnom smislu potrebno je raditi na smanjenju

intenziteta emocija (jer emocionalno “preplavljivanje” može negativno djelovati

na kognitivne sposobnosti). Ciljevi u radu s ovisnicima mogu biti psihoedukacija,

modifikacija ponašanja, promjene ovisničkih navika, promjene stavova,

rehabilitacija, resocijalizacija ili izlječenje.

5. Povećanje svjesnosti

Važno je da ovisnik osvijesti osobne emocije (čuvstva) i osobne mehanizme

kojima se može suprotstaviti problemu. U istraživanje emocija ne treba na

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

78

silu ulaziti ako ovisnik tomu pruža otpor; korisnije je procijeniti bolji trenutak.

Korisno je i da savjetovatelj diskretno provjeri povijest bolesti ovisnika s kojim je

u odnosu.

6. Procjena učinaka savjetovanja

Na kraju savjetovanja, a ponekad i nakon završetka pojedinih savjetodavnih

cjelina, dobro je proraditi tijek savjetovanja, svakako po mogućnosti evaluirati

postignute ciljeve i na koncu oprezno zaključiti savjetovanje. O evaluaciji

(vrednovanju) rada psihologa bit će još riječi u daljnjemu tekstu. Procjena učinaka

nije jednostavna metodološka zadaća, a otežava ju i realna mogućnost da bilo

savjetovatelj bilo ovisnik subjektivno precijene ili podcijene učinke savjetovanja,

pa stoga i taj pristup treba biti dobro osmišljen i što je više moguće strukturiran.

8.2.3. Na pojedinca usmjereni zaštitni postupci, individualni program savjetodavnog rada s ovisnicima

S obzirom na definiciju savjetovanja prema kojoj je ono problem pojedinca uvjetovan

izborom metoda i tehnika kojima se nastoji pomoći pojedincu da dođe do cilja

(a cilj je rješenje (ili barem smanjenje intenziteta i trajanja) problema), te s obzirom

na činjenicu da su savjetodavni postupci usmjereni aktiviranju, reaktiviranju

ili mijenjanu čovjekovih psihičkih procesa (prvenstveno emocija, mišljenja i

motivacije) i ponašanja, a osnovno je sredstvo savjetovatelja komunikacija s

klijentom, može se zaista zaključiti kako je i ciljano usmjerena komunikacija

s ovisnicima tijekom tretmana, s obzirom da uključuje navedene postupke u

tretmanu, zaista savjetodavna intervencija. To je u radu s ovisnicima važno

osvijestiti jer prevladavajući biopsihosocijalni pristup razumijevanju i tretmanu

ovisnosti podrazumijeva interdisciplinarni pristup koji nipošto ne uključuje samo

liječenje ovisnika, već mnogobrojne, mnogostruke i slojevite akcije suportivne,

rehabilitativne i resocijalizacijske naravi.

Iako savjetodavni rad ne uključuje davanje savjeta, ipak tretman ovisnika zahtjeva

ciljano usmjereno davanje preporuka, pogotovo kada su u pitanju postupci

vezani uz neposredno liječenje ovisnika. Iako preporuke ovisnicima moraju biti

jasno formulirane, ipak jasna i nedvosmislena poruka ne znači nužno i njezino

razumijevanje i prihvaćanje od strane ovisnika.

Formalna struktura savjetodavnog rada nameće potrebu i programiranje pristupa

u rješavanju problema zlouporabe sredstava ovisnosti. Ovdje se daje jedan model

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

79

savjetodavnog rada koji sam osobno razvio slijedeći navedene smjernice iz

prethodnog teksta, a koji se može primjenjivati u radu s ovisnicima. Sadržajno

uključuje četiri modula ili koraka (evidentiranje, aktiviranje, odvikavanje i

vrjednovanje) unutar kojih su definirani ciljevi svake faze savjetodavnog rada te

aktivnosti na postizanju ovih ciljeva. Osim toga, predviđeni su i modeli evaluacije u

provedbi programiranih aktivnosti. Ovaj se program savjetodavnog rada osniva na

prethodno objašnjenoj teorijskoj osnovi, a proizlazi iz mojega višegodišnjeg iskustva

u neposrednom radu s ovisnicima i u tome je njegova prednost u odnosu na neke

druge pristupe koji nemaju ovu iskustvenu komponentu.

OKVIRNI PROGRAM SAVJETODAVNOG RADA S KlIJENTIMA

(problem konzumiranja sredstava ovisnosti)

Trajanje Aktivnost Ciljevi Korisnici

EVIDENTIRANJEPrvi susret Upoznavanje s načinom rada,

razgovor o problemu i razlozima koji su doveli do problema

Aktualiziranje problema.Uspostavljanje odnosa savjetovatelj-klijent

Eksperimentatoriovisnici

Prvi susret Početak detoksikacije (u ambulantama ili bolnicama)

“Čišćenje” organizma Ovisnici

Drugi susret Ukoliko klijent dođe drugi put, dogovoriti zajedničke daljnje aktivnosti, upoznati ga s programom rada i ispuniti Pompidou upitnik

Određivanje strukture i cilja savjetovanjaPlaniranje tijeka akcijeEvidentiranje klijenta

Eksperimentatoriovisnici

AKTIVIRANJETreći susret Zajedničko pronalaženje načina

prestanka konzumiranja (ukoliko je konzument), upoznavanje sa sustavom testiranja

Aktiviranje klijentaPovećanje svjesnosti klijenta

Eksperimentatoriovisnici

Četvrti susret Prvo testiranje (test trake i sl.) Utvrđivanje konzumira li klijent sredstva ovisnosti

Eksperimentatoriovisnici

Peti susret Komentiranje rezultata testiranja i dogovaranje o uključivanju članova obitelji u rad (klijent sam odabire člana obitelji ili prijatelja koji će mu biti podrška)

Produbljivanje povjerenja i podrške

Eksperimentatoriovisnici

ODVIKAVANJE

Šesti susret Obiteljski savjetodavni rad Ustrojiti sustav obiteljske podrške

Eksperimentatoriovisnici

Sedmi susretInformiranje klijenta o vrstama sredstava ovisnosti i štetnosti njihova utjecaja

Educiranje Eksperimentatori

Osmi susret Poticanje klijenta da pronađe alternativne (zdrave) načine življenja Motiviranje Eksperimentatori

ovisnici

VRJEDNOVANJE

Deveti susret Drugo testiranje (test trake i sl.) Retestiranje Eksperimentatoriovisnici

Deseti susret Procjenjivanje efikasnosti savjetodavnog rada

Valorizacija rada i procjenjivanje efekata savjetovanja Eksperimentatori

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

80

Program predstavlja operacionalizaciju (primjenu) općih metoda i tehnika

savjetodavnog rada na sasvim konkretnu populaciju u stvarnim problemskim

situacijama i kao takav slijedi osnovne principe savjetodavnog rada. Oživotvoren

je u neposrednoj praksi, a rezultat je neposrednog savjetodavnog rada tijekom

tretmana ovisnika u izvanbolničkom sustavu liječenja u Zavodu za javno zdravstvo

„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Najvažniji ciljevi koji se nastoje postići ovim pristupom su ovi:

1. aktualiziranje problema zbog kojega je ovisnik postao ovisnikom

2. aktiviranje ovisnika da “radi na sebi” u smjeru rješavanja problema

3. povećanje svjesnosti o štetnosti posljedica pojedinih oblika doživljavanja i

ponašanja

4. produbljivanje povjerenja ovisnika u sebe i u osobe oko njega (osobito bliske

osobe) i razvijanje podrške (osobito obiteljske)

5. psihoedukacija i specifična edukacija ovisnika o štetnosti sredstava ovisnosti

6. motiviranje ovisnika da ustraje u pozitivnim aktivnostima.

Prilikom kreiranja ovoga modela rada s osobama koje su u dodiru sa sredstvima

ovisnosti osnovna je vodilja bila strukturirati model koji će biti prilagodljiv i stoga

primjenjiv na različitu populaciju, ali i na različite probleme. Ovaj izvorni (opisani)

model zaista je vrlo prilagodljiv i moguće ga je derivirati u željenome smjeru (na

primjer u smjeru tretmana alkoholičara i sl.).

8.3. Indicirani psihološki pristupi; tretman ovisnika

8.3.1. Modifikacija ponašanja ovisnika

Modifikacija ponašanja vrlo je kompleksan skup pristupa koji se primjenjuje onda

kada se pojedino ponašanje želi promjeniti tako da bude u skladu sa zahtjevima

socijalne okoline. U slučaju modifikacije ovisnika rekli bismo da je dodatni zahtjev

koji se postavlja pred modifikaciju ovisničkog ponašanja – zdravlje.

Princip je kod modifikacije ponašanja ovisnika ustvari vrlo jednostavan, a polazi

od toga da se cjelovito ponašanje ovisnika (u kojemu je samo jedan dio ovisničko

ponašanje) razlaže u serije manjih sukcesivnih segmenata ponašanja; ona

primjerena ponašanja osnažuju se, a neprimjerena i štetna nastoje se mijenjati.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

81

Ovdje se opet oslanjamo na jedan od temeljnih psihičkih procesa, a to je učenje.

Modifikacija ponašanja počiva na činjenici da je svako naučeno ponašanje moguće

i odučiti. U tom procesu ponovnog učenja cilj je ponašanje ovisnika podići na višu

funkcionalnu razinu, a to se može postići jedino zamjenom neprikladnih oblika

ponašanja onim prikladnim, socijalno prihvatljivim i za pojedinca zdravim oblicima

ponašanja. Dakle, pred ovisnika čije se ponašanje nastoji modificirati postavljaju

se jasne zadaće. Svaka se dobro izvršena zadaća tijekom toga procesa zasebno

nagrađuje. Na ovaj način osoba ima bolji osobni uvid u tijek procesa i osobnog

napredovanja te u funkciji toga napredovanja razvija pozitivnu sliku o sebi.

Napredovanje u modifikaciji ponašanja važno je potkrijepljivati (reći ćemo

nagrađivati). Vrsta nagrade ovisi o mnogim činiteljima, redom osobne naravi, ali je

najvažnije da nagrada bude primjerena i da motivira osobu kako bi ona ustrajala u

promjeni ponašanja. Pritom su efikasnije socijalne nagrade (pohvale, odobravanje,

priznanje, socijalna prihvaćenost, ponekad samo i smiješak) od onih materijalnih.

Nagrađivati ponašanja možemo stoga što je poznat mehanizam upravljanja

ponašanjem (ovdje važnu ulogu ima motivacija), a u osnovi kojega je zadovoljenje

potreba. Ako u radu s ovisnicima uspješno identificiramo osobne potrebe ovisnika

(a to je jedna od važnih zadaća psihologa), te ako pomognemo njima samima

osvijestiti njihove osobne potrebe, na dobrom smo putu da ih motiviramo za

promjenu ponašanja. O potrebama i njihovom zadovoljenju bilo je već riječi u ovoj

knjizi.

Ciljevi modifikacije ponašanja su prekinuli nepoželjne i za osobu štetne oblike

ponašanja (za ovisnike to znači prekinuti njihova ovisnička ponašanja) te pomogli u

usvajanju prilagođenih oblika ponašanja (kod ovisnika to znači usvojiti neovisnička i

zdrava ponašanja). Psiholog i psihijatar William Glasser svojom poznatom Teorijom

izbora sugerira da su naša ponašanja naš osobni izbor uvjetovan psihološkim

potrebama pa stoga svaka osoba koja je u nefunkcionalnom i/ili rizičnom ponašanju

može „pokrenuti sustav reorganizacije ponašanja i kreirati nova kojima će…

zadovoljiti jednu ili više svojih potreba i opet zadobiti kontrolu nad svojim životom.“

(Klapež 2004., str. 10.). Zbog toga se ova njegova teorija još naziva i „psihologijom

unutarnje kontrole i psihologijom osobne slobode“ (Klapež 2004., str. 8.).

Modifikacija ponašanja u neposrednom radu s ovisnicima dijelom je savjetodavnog

rada s ovisnicima kao dio tretmana u okviru indicirane prevencije, a također je

važan dio složenijih psihoterapijskih kliničkih reaktivnih postupaka u okviru liječenja

ovisnika, bez obzira oslanja li se ili ne na neku posebnu teoriju.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

82

8.3.2. Podrška u liječenju ovisnika

Psiholozi su rijetko samostalni u provedbi aktivnosti usmjerenih ka borbi

protiv ovisnosti, već su redovito članovi timova koji u međusektorskom i/ili

interdisciplinarnom pristupu osmišljavaju i provode mjere i postupke, najčešće one

preventivne. I kada sudjeluju u neposrednom tretmanu ovisnika, najčešće tijekom

postupka liječenja, oni su dio tima iako je neposredni rad s ovisnicima gotovo

isključivo individualan. Tijekom liječenja ovisnika psiholog može imati klinički

pristup koji je uglavnom reaktivne naravi, ali može djelovati u proaktivnom smislu

u okviru indicirane prevencije. Nedovoljno upućeni mogu nerazlikovati klinički od

preventivnog pristupa u radu psihologa, a zavarati može to što su oba pristupa

ustvari tretman ovisnika.

Psiholozi nisu liječnici i ne liječe ovisnike, ali sudjeluju u njihovom liječenju na

jedan od ova dva opisana načina. To sudjelovanje psihologa u liječenju ovisnika

gotovo je neophodna podrška liječenju bez koje liječenje ne može biti cjelovito,

a usudio bih se reći niti učinkovito. Bez podrške liječenju ovisnika u najširemu

kontekstu, nema niti uspješne borbe protiv ovisnosti. To je stoga što je ovisnost

složeni biopsihosocijalni problem društva (a ne samo pojedinca) i jedino se u

međusektorskom i interdisciplinarnom pristupu mogu polučiti rezultati.

Podrška liječenju ovisnika može i treba dolaziti s različitih razina:

a) Podrška društva (razine prevencije i tretmana)

Najšira društvena zajednica, dakle društvo u cjelini, armatura je cjelovitog pristupa

u borbi protiv ovisnosti jer je upravo društvo odgovorno za postavljanje referentnog

okvira za djelovanje. Stoga su iznimno važni ključni strateški dokumenti pojedine

države koji usmjeravaju borbu protiv ovisnosti. U našoj su to državi Nacionalna

strategija i Akcijski plan (spomenuti već u ovoj knjizi) koji vrlo dobro opisuju sustav

borbe protiv ovisnosti, te mnogobrojni preventivni programi po resorima. Ovdje bih

kao osobito usustavljene i kontinuirane istaknuo djelatnosti ili službe za prevenciju

i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja pri zavodima

za javno zdravstvo te školske programe prevencije ovisnosti odnosno školske

preventivne programe. Psiholozi su u zavodima za javno zdravstvo sistematizirani

kao članovi stručnoga tima i tako su u prilici kreirati i provoditi preventivne i

tretmanske aktivnosti na najširoj platformi preventivnog djelovanja u lokalnoj

(ali i široj) zajednici. Školski preventivni program ima svaka odgojno-obrazovna

ustanova. Svaki školski preventivni program ima koordinatora na razini ustanove,

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

83

a među njima je velik broj školskih psihologa. Na ovaj način psiholozi doprinose

prevenciji u odgojno-obrazovnom sustavu. Podrška društva i/ili države ogleda se i

u činjenici da su mnoge aktivnosti, od prevencije do tretmana, izravno ili neizravno

potpomognute od države.

b) Obiteljska podrška

Ovisnici u našoj zemlji uglavnom ostaju u svojim obiteljima. Obitelj skrbi o njima,

i usprkos mogućim nedaćama, teškoćama i obiteljskim lomovima ipak ostaje uz

svojega člana i uz njegovu ovisnost, liječio se on ili ne. Mora se reći da je to povoljna

konstelacija okolnosti i za ovisnika, ali i za proces liječenja kada se jednom ovisnik

u njega uključi. U velikom broju društava ovisnici su u puno nepovoljnijoj situaciji jer

ih obitelj napušta ili oni napuštaju svoju obitelj. Obiteljska podrška iznimno je važna

jer predstavlja poznato i relativno sigurno okruženje iz kojega ovisnik može crpiti

podršku i snagu za životne borbe. Nažalost, ponekad se dogodi da uslijed bolesti

ovisnosti njezinog člana naruši obiteljska homogenost i dinamika inerpersonalnih

odnosa, do te mjere da obitelj postane ovisna o ovisniku unutar obitelji

(tzv. codependency syndrome). Ovisnost o ovisniku u literaturi je i u praksi poznati

obrazac obiteljske dinamike ovisnika. Radi se o psihičkom poremećaju koji ima

prepoznatljiv patološki obrazac doživljavanja i ponašanja pri čemu je osobi ovisnoj

o ovisniku često teže nego ovisniku samom. Posljedica je niz psihičkih (osobito

emocionalnih) i socijalnih teškoća i deficita koje imaju članovi obitelji ovisnika.

O ovom sociopatološkom obrascu bit će još govora u knjizi.

c) Grupe samopomoći

Ovdje se radi o jednom sustavu uzajamne pomoći članova grupe koji imaju iste ili

slične probleme i teškoće koje iz tih problema proizlaze. U našoj je zemlji u ovome

smislu dobro organiziran sustav klubova liječenih alkoholičara (KlA), u posljednje

vrijeme razvija se mreža klubova ovisnika o kocki (KlOK), dok su grupe samopomoći

ovisnika o drogama uglavnom asimilirane u rad terapijskih zajednica ili komuna.

Psiholozi vrlo aktivno sudjeluju u radu grupa samopomoći kao edukatori u vođenju

grupa tako da voditeljima grupa pomažu u rehabilitacijskom i (re)socijalizacijskom

procesu. Važno je uočiti razdjelnicu u radu unutar grupa samopomoći čiji su

članovi obično liječeni ovisnici s duljim stažem apstinencije od grupnoga rada s

ovisnicima koji se uključuju u tretman ili su kraće vrijeme u tretmanu. O grupnom

radu s ovisnicima kao vrlo specifičnom i često kontroverznom obliku rada bit će još

posebno riječi.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

84

d) Terapijske zajednice ili komune

Terapijska zajednica koja se još naziva i komunom jest najčešće stambena

zajednica liječenih ovisnika koja osigurava dugotrajni boravak (liječenih) ovisnika i

tretman ovisničkog ponašanja na način da (relativno) izolira pojedinca iz socijalnog

okruženja, posebno onoga u kojemu se drogirao, dakle onoga okruženja u kojemu je

problem i nastao. Većina ovakvih zajednica očekuje od ovisnika izvjesnu pripremu

prije uključivanja, iako ima i nekih koje prihvaćaju ovisnike i neposredno „s ulice“.

„Da bi zajednica bila kvalitetna mora se neprestano prilagođavati potrebama

korisnika i zajednički pronalaziti odgovore na njihove potrebe.“ (Klapež 2004.,

str. 47.). Ponekad zajednica nudi psihosocijalni tretman, liječenje i učenje životnih

vještina i navika kao oblik rehabilitacije pa je u tome smislu kombinacija grupe

samopomoći i manje ili više usustavljenog tretmana, „no, bez obzira na to kako se

model mijenjao, cijeli je program utemeljen na načelima terapija u zajednici i njezinim

osnovnim elementima: samopomoć, odgovornost za sebe i druge, za vlastito i tuđe

napredovanje, učenje socijalnih vještina, sustav ograničavanja i napredovanja…“

(Klapež 2004., str. 103.). Često su i psiholozi, kao suradnici, uključeni u pojedini

oblik rada u ovakvim zajednicama, pa ondje ponekad koriste i elemente pojedinih

psihoterapijskih pravaca (kao što su realitetna terapija ili teorija izbora i sl.).

e) Vjerska pomoć i podrška

Iako ovaj oblik pomoći ovisnicima u našoj zemlji nije usustavljen na način da je u

potpunosti povezan s ostalim oblicima institucionalnog djelovanja, ipak se mogu

razlučiti najmanje dva oblika ove pomoći. Prvo, određene terapijske zajednice ili

komune osnovane su i podržavane, posredno ili neposredno, od aktivnih pripadnika

vjerskih zajednica, a njihova unutarnja struktura i sadržaj rada s ovisnicima uvelike

se oslanjaju na religioznost, a država ih u određenoj mjeri podupire. Ovako zamišljeno

djelovanje ustvari je indicirana prevencija ovisnosti. Drugo, istraživanja su pokazala

da religioznost doprinosi mentalnom zdravlju (osobito socijalizaciji mladih) i stoga

je protektivni činitelj tijekom psihosocijalnog rasta i razvoja (više o tome može

se pročitati u mojoj knjizi „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; pomaže li

religioznost mentalnom zdravlju mladih“). Crkve i vjerske zajednice razumiju ovaj

doprinos religioznosti pojedinca njegovom mentalnom zdravlju (osobito o tome pišu

teolozi psiholozi) koji možda nije primarni učinak vjere (to bi po vjeri bilo spasenje

duše), ali je „sekundarni…učinak poboljšanje tjelesnog i duševnog zdravlja.“ (Nikić

2011., str. 251.). Nije sporno da ispovijed ima relaksirajući utjecaj i „umiruje“ savjest

te pomaže osloboditi pojedinca osjećaja krivnje, a time mu pomaže iskoraknuti

iz perspektive bolesti (ovisnosti) i „vizualizirati zdravlje“ kao imperativ. Ovdje se

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

85

pokazuju učinci na razinama univerzalne i selektivne prevencije. Kada sve uzmemo

u obzir, vjerska pomoć proteže se na svim razinama prevencije i u tome smislu vrlo

je relevantna i u cjelokupnom konceptu prevencije ovisnosti.

PSIHOLOGIJA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA

POMAŽE LI RELIGIOZNOST MENTALNOM ZDRAVLJU MLADIH

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“Virovitičko-podravske županije

Siniša Brlas

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

Sini

ša B

rlas

ISBN 978-953-7756-17-8

PSIHOLOGIJA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA

POMAŽE LI RELIGIOZNOST MENTALNOM ZDRAVLJU

MLADIH

Slika 13. Naslovnica publikacije „Pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih“

f) Školovanje, rehabilitacija i resocijalizacija (uvod u sljedeće poglavlje)

Završetkom liječenja ovisnika ne završava se i skrb o njima. liječenim je ovisnicima

važno promijeniti životnu orijentaciju koja ih je dovela u ovisnički položaj pa im je

podrška uže i šire socijalne okoline presudna u daljnjem održavanju teško postignute

apstinencije. Nakon liječenja je optimalno ovisnika uključiti u mrežu normalnih i

svakodnevnih socijalnih odnosa, pomoći im da dovrše često zapostavljeno školovanje i

ponovno ih osposobiti da budu korisni članovi društva. Njihova socijalna i svaka druga

rehabilitacija toliko je opsežan proces da mu je potrebno posvetiti i posebnu cjelinu.

8.3.3. Rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika

Dva su temeljna pojma koja je u ovome kontekstu korisno rasvijetliti, a to su:

• Rehabilitacija

Razvojem ovisnosti i ovisničkog ponašanja ovisnik postaje nefunkcionalna osoba.

Obično u životu ovisnika ostaje pustoš koju je potrebno ponovno osmisliti u

sadržajan život i bivšeg ovisnika učiniti ponovno funkcionirajućom osobom.

• Resocijalizacija

Ovisnost za sobom povlači i narušene socijalne odnose. Mreža socijalnih

odnosa ovisnika bitno je sužena i odnosi se uglavnom na krug ostalih ovisnika i

kriminalni milje u kojemu se ovisnik kreće kako bi nabavljao ili preprodavao drogu.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

86

Već u postupku odvikavanja, a osobito nakon završenog liječenja, važno

je uključivanje ili ponovno uključivanje osobe u mrežu normalnih i zdravih

socijalnih odnosa. Ovaj proces zovemo resocijalizacija i ona je sredstvo,

a često i pretpostavka uspješnog rehabilitiranja liječenog ovisnika u socijalno

funkcionalnu i društveno korisnu osobu.

U Republici Hrvatskoj proces resocijalizacije protokoliran je formalnim aktom koji

se zove „Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa

rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu,

te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju

apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja“ i koji je donijela Vlada

Republike Hrvatske 19. travnja 2007. godine.“. Iz njega iščitavamo ove prioritete:

a) Pomoć ovisnicima koji su u nekom od tretmana lijecenja ili onima koji su

uspješno završili neki od tretmana liječenja, u završavanju osnovnog i srednjeg

obrazovanja ili prekvalifikaciji zanimanja

b) Osmišljavanje programa stručne prekvalifikacije na temelju relevantnih

statističkih pokazatelja o stručnoj spremi ovisnika i njihovoj motiviranosti za

doškolovanje ili prekvalifikaciju te sukladno stvarnim potrebama tržišta rada

c) Poticanje programa zapošljavanja ovisnika koji su završili programe rehabilitacije

u terapijskim zajednicama

d) Posebna pozornost posvetit će se ponovnom uključivanju u društvo osoba koje

su izdržale kaznu zatvora ili su se vratile iz odgojnih ustanova

e) Posebnu pozornost potrebno je usmjeriti daljnjem oblikovanju djelatnosti

za poticanje socijalne uključenosti onih skupina ovisnika o drogama koji su

uključeni u djelatnosti na drugim područjima – primjerice programi održavanja

metadonom, ovisnici u zatvorima, odgojnim domovima i slično

f) Osnivanje stambenih zajednica za ovisnike koji se nakon završene rehabilitacije

ili odsluženja kazne zatvora ne mogu vratiti u svoju sredinu zbog obiteljskih,

socijalnih i stambenih uvjeta (beskućništvo i slično).

Isti dokument uz opći cilj (sustavno i trajno rješavanje pitanja društvene reintegracije

ovisnika nakon završenog odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj

zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi) definira i ove posebne ciljeve:

1. Analizirati, vrednovati i unaprjeđivati rad udruga koje djeluju na području resocijalizacije

i poticati osnivanje udruga za socijalnu potporu ovisnicima o opojnim drogama

(koje pružaju usluge savjetovanja vezanih uz ostvarivanje prava na zapošljavanje,

prekvalifikaciju, doškolovanje i uključivanje u druge društvene aktivnosti)

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

87

2. Edukaciju stručnjaka i volontera za rad na području resocijalizacije

3. Povezivanje i suradnju stručnjaka i institucija za resocijalizaciju s institucijama

za liječenje, rehabilitaciju i penalni tretman ovisnika

4. Izradu projekta resocijalizacije na temelju analize stanja o broju rehabilitiranih

ovisnika, njihovoj motiviranosti za doškolovanje i zaposlenje, te potrebama

tržišta rada u pojedinim županijama

5. Osmišljavanje mogućih programa izobrazbe i stručne prekvalifikacije na temelju

relevantnih statističkih pokazatelja o stručnoj spremi ovisnika i njihovoj

motiviranosti za doškolovanje, te njihovo provođenje

6. Dugoročno planiranje individualnih programa i praćenje nakon završenog

liječenja

7. Poticanje zapošljavanja bivših ovisnika.

U stvarnosti je za provedbu ovoga projekta neophodna međusektorska suradnja

Projektom predviđenih dionika. Iako postoje objektivne teškoće u provedbi Projekta,

on je dobra osnova za razvijanje sustavnog pristupa socijalnoj rehabilitaciji ovisnika.

Pretpostavka rehabilitacije liječenih ovisnika jest njihova promjena stavova u vezi s

drogom koja ih je i dovela u složenu životnu situaciju.

8.3.4. Promjena stavova o ovisnosti i ovisničkih navika

Ovisničke navike razvijaju se relativno učestalom zloupotrebom droge. Ove navike

mogu, ali i ne moraju rezultirati ovisnošću. U procesu habituacije osoba koja ispoljava

ovisničko ponašanje, ali još nije postala ovisnikom, može prekinuti s uzimanjem droge

bez pojave apstinencijskih teškoća, odnosno može prekinuti proces navikavanja

koji svakim novim uzimanjem droge povećava vjerojatnost razvoja ovisnosti. Kod

ovisnosti je navika razvijena, ovisnička ponašanja imaju prilično pravilan i ustaljeni

slijed vrlo stalnih i stabilnih oblika ponašanja ovisnika. Dapače, ovisničke navike mogu

biti toliko čvrste da se njihovo ponašanje gotovo automatizira u aspektima traženja

droge i njezine neposredne zloupotrebe unošenjem u organizam.

Kako je stečena navika uzimanja droge, tako se može steći i navika neuzimanja droge.

To znači da se ovisničko ponašanje može i dezautomatizirati, što bi ustvari bio cilj

modifikacije ponašanja u tretmanu ovisnika.

Psihologija poznaje obrazac prema kojemu se provodi deautomatizacija navika: ona

se ustvari temelji na izbjegavanju onih oblika ponašanja (to su kod ovisnika ovisnička

ponašanja) te usvajanju i vježbanju onih ponašanja koja isključuju zloupotrebu droge.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

88

Uspjeh u dezautomatizaciji ovisničkih navika ovisi o ovim činiteljima:

1. Promjeni stavova ovisnika

2. Motivaciji za ustrajnom promjenom ponašanja

3. Vježbanju neovisničkih ponašanja.

Psiholog ima presudnu ulogu u sva tri koraka koji će ovisnika udaljiti od njegove

ovisnosti. Stav ovisnika može se promijeniti pod utjecajem novih životnih okolnosti

(recimo, ovisnica dobije dijete o kojemu treba brinuti) i/ili novih iskustava (iskustvo

dobroga provoda u društvu prijatelja, ali bez konzumiranja droge). Psiholozi bi pri

tome trebali djelovati na promjenu stava ovisnika u dva smjera: u smjeru promjene

intenziteta stava i u smjeru promjene smjera stava. Vjerojatnije je da će se u početku

procesa promjene stava kod ovisnika bolji rezultati postići u smjeru promjene

intenziteta stava. Važno je ovisniku ponuditi nove informacije na kojima će kasnije

temeljiti svoje nove stavove o drogi. Dobrodošla su i sasvim nova iskustva koja će

ovisniku pomoći da afirmira svoje preostale kapacitete za nošenje sa zahtjevima

života. Mora se reći kako u ovome dijelu izlaganja novim iskustvima nezamjenjivu

ulogu imaju brojne terapijske zajednice u kojima ovisnici upravo grade novi pristup

prema svojemu životu. To je ustvari jedan proces (ponovne) osobne izgradnje.

Do promjene stava lakše će doći kada je ovisnik koji se odvikava u grupi osoba koje

imaju slično iskustvo i koje, što je osobito važno, dijele zajedničke norme i nove

životne ideale zdravlja i normalnog života bez droge. Očekivanja grupe u terapijskoj

zajednici doprinose promjeni ranijih stavova liječenog ovisnika, a promjena stava

osigurava liječenom ovisniku podršku ostalih članova grupe. Trud koji pojedinac

ulaže u promjenu osobnog stava dovest će do njegove promjene slike o sebi i rasta

toliko neophodnog samopoštovanja.

Međutim, svaka promjena ponašanja povezana je s motivacijim. Ovisniku stoga treba

pomoći osvijestiti koje će potrebe biti u mogućnosti zadovoljiti nove navike koje

će isključivati štetnu zloupotrebu droge. U tretmanu ovisnika ovdje se krije jedan

od ključnih trenutaka, a on ovisi više o stručnjaku savjetovatelju nego o ovisniku.

Naime, to u kojoj će mjeri ovisnik biti receptivan za nove informacije i nova iskustva ovisi

o tome koliko će ga stručnjak (rekao bih voditelj kroz proces) uspješno zainteresirati

(motivirati) za nova iskustva. Ovaj uspjeh pak ovisi o vrsti i snazi argumenata koje će

voditelj koristiti u interakciji s ovisnikom, a posebno o odnosu između savjetovatelja i

klijenta (ovisnika). Argumenti su ništa drugo nego poduka o zdravim stilovima življenja

i benefitima koje ovisnik može očekivati kada prestane s ovisničkim ponašanjem.

Ova je poduka vrlo ekstenzivna i kreće se u rasponu od psihoedukacije do modifikacije

ponašanja usvajanjem zdravih životnih stilova u ponašanju.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

89

Vježbanje neovisničkih ponašanja korak je koji dolazi nakon osobnog osnaživanja

sada već bivšeg ovisnika; onda kada ovisnikova ovisnička ponašanja postanu

dezautomatizirana i kada se na temelju promijenjenog smjera u stavovima bivši

(liječeni) ovisnici otisnu u smjeru osobne izgradnje. Temelji se na poduci koju ovisnik

dobije u početku odvikavanja, motivaciji tijekom cjelokupnog procesa i ustrajnosti

u vježbanju zdravoga života s novim navikama.

8.3.5. Rad u grupi ovisnika; prednost ili zabluda

Mnoge kontroverze prate rad s grupom ovisnika, osobito onih koji još nisu

uspostavili sasvim stabilnu apstinenciju. Rekao bih da se ove kontroverze često

javljaju i opravdano. Ako na trenutak stavimo po strani nepobitne prednosti rada

u grupi, susretanja kao obliku grupnog terapijskog ili tek savjetodavnog pristupa,

ovakav oblik rada s ovisnicima koji još nisu u fazi stabilne apstinencije može donijeti

i vrlo izvjesne teškoće. Naime, grupa u kojoj sudjeluju liječeni ovisnici predstavlja

mjesto susreta s drugim ovisnicima, a samim time to je i potencijalno mjesto

razmjene kontakata među njima za možebitno kasnije umrežavanje radi preprodaje

droge. Naravno da navedeno nije obrazac po kojemu se ponašaju svi liječeni

ovisnici uključeni u grupni rad, ali su dosadašnja iskustva dovoljna da se razmotre

prednosti i nedostaci ovakvoga pristupa u radu s liječenim ovisnicima. Ovisnici su

vrlo specifična populacija, iznimno su osjetljivi na stigmatizaciju (osobito ako su

motivirani za odvikavanje) i diskrecija im je jako važna. Stoga možda bolje reagiraju

na individualni nego na grupni pristup u tretmanu, osobito na onaj koji ne uključuje

klinički psihoterapijski pristup već savjetodavni rad psihologa u okviru indicirane

prevencije. S druge strane, potrebno je dodatno i pažljivo istražiti učinke rada s

grupama ovisnika jer su ovi učinci još nedovoljno poznati, a svakako su vrlo oskudno

stručno i znanstveno dokumentirani.

8.3.6. Tretman članova obitelji ovisnika; ovisnost o ovisniku

Već je rečeno kako su ovisnici u našoj populaciji vrlo rijetko napušteni od svoje obitelji,

već naprotiv ostaju u obitelji i obitelj o njima skrbi. To je donekle drukčije iskustvo

od onoga koje imaju ovisnici u mnogim drugim društvima kada bivaju ostavljeni da

sami brinu o sebi i svojoj ovisnosti. Međutim, ono što je dobro za ovisnika ponekad

ima negativne posljedice na ostatak njegove obitelji jer članovi obitelji ovisnika često,

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

90

osobito kada je u pitanju dugotrajna ovisnost njihova člana, razvijaju obiteljsku

psihopatologiju koja može dramatično narušiti cjelokupnu obiteljsku dinamiku.

Tako formirana obiteljska dinamika u literaturi je poznata kao ovisnost o ovisniku.

Ovisnost člana obitelji mijenja cjelokupnu obitelj; pojavljuje se konflikt odbijanja

ovisnika i njegove ovisnosti s jedne strane i potrebe za razumijevanjem i pomoći

ovisniku s druge strane. Ovisnost je kronična, recidivirajuća i teško izlječiva bolest i

članovi obitelji ovisnika trajno su u stanju tjeskobe, iščekivanja i straha. Čovjek nauči

živjeti s tim problemom pa članovi obitelji ovisnika razvijaju obrambene mehanizme

kojima sebe štite od psihičkog stradavanja; agresiju ne usmjeravaju prema ovisniku,

već je pomiču prema nekom drugom ili prema sebi, negiraju ovisnost, projiciraju

moguće uzroke stanja na uzročnike koji su izvan njihove kontrole (društvena kriza,

kriminal ili sudbina) ili rezignirano zaključuju kako ništa ne mogu učiniti jer je to

izvan njihove kontrole. ljudi se nauče tako živjeti i postanu ovisni o ovisniku kao što

je i on ovisan o njima (na engleskom se to jeziku naziva codependency syndrome).

Ovdje se radi o psihičkom poremećaju koji ima prepoznatljiv patološki obrazac

doživljavanja i ponašanja pri čemu je osobi ovisnoj o ovisniku često teže nego

ovisniku samom. Posljedica je niz emocionalnih i socijalnih teškoća i deficita koje

imaju članovi obitelji ovisnika u uspostavljanju emocionalnih odnosa s drugim

ljudima, nepovjerljivi su, imaju nisko samopoštovanje i često se optužuju za sve što

krene po zlu.

Osobito stradavaju djeca ovisnika koja teško mogu skrbiti za svoje potrebe

jer su potrebe roditelja ovisnika važnije, moraju paziti da ne učine nešto što bi

moglo dodatno frustrirati već frustriranog roditelja ovisnika. Takva su djeca

obično plaha i plašljiva, depresivna, tjeskobna i pod stalnim su stresom, imaju i

teškoće u učenju, aberacije u ponašanju, sklonost delinkventnom i asocijalnom ili

antisocijalnom ponašanju, a kroz model socijalnog učenja često imaju naučenu,

možda još i genetsku sklonost da i sami započnu s ovisničkim ponašanjem. Često

su zanemarivana i emocionalno i tjelesno zlostavljana te imaju veću vjerojatnost

da stradaju od nekog psihičkog poremećaja. Paradoksalno je da takvoj djeci trebaju

roditelji koji će se pojačano skrbiti o njima, a oni imaju roditelje o kojima se treba

skrbiti. Takva djeca zanemaruju vlastite osjećaje i potrebe, vežu se za ovisnost

svojega roditelja, a psihoanalitičari tvrde kako u pronalaženju životnih partnera

djeca ovisnika nesvjesno mogu za svojega partnera izabrati ovisnika, mogu imati

vezu u kojoj će biti preosjetljivi za potrebe partnera ili biraju partnere koji nesvjesno

nad njima uspostavljaju emocionalnu kontrolu prema očekivanjima koja su razvila u

roditeljskom domu. Takve bismo veze mogli nazvati ovisničkim vezama.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

91

Sljedeći poster koji sam izložio na 20. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa

u Dubrovniku 2012. godine shematski prikazuje nastanak i razvoj opisanog

psihopatološkog obrasca.

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 7.-10. studenog 2012.Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva

Siniša Brlas, prof.Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

Cilj: Upoznati psihopatologiju obitelji ovisnika i usmjeriti obiteljski tretman u smislu prevencije ovisnosti članova obitelji ovisnika.

Ovisnost o ovisniku u literaturi je i praksi poznati obrazac obiteljske dinamike ovisnika. Radi se o psihičkom poremećaju koji ima prepoznatljiv patološki obrazac doživljavanja i ponašanja pri čemu je osobi ovisnoj o ovisniku često teže nego ovisniku samom. Posljedica je niz emocionalnih i socijalnih teškoća i deficita koje imaju članovi obitelji ovisnika.

PSIHOPATOLOGIJA OBITELJI OVISNIKA

ovisnost o ovisniku(codependency syndrome)

OVISNIK U OBITELJI

TJESKOBA, IŠČEKIVANJE, STRAH...

POVEĆANI RIZIK OD RAZVOJA OVISNOSTI I KOD ČLANOVA OBITELJI OVISNIKA

OBRAMBENI MEHANIZMI:

• AGRESIJA (POMAKNUTA)• NEGIRANJE (OVISNOST)• PROJICIRANJE (NA VANJSKE UZROČNIKE)• REZIGNACIJA

RAZVIJANJE OBRASCA NAUČENE OVISNOSTI O OVISNIKU I OVISNOSTI

OVISNIKA O NJEGOVOJ OBITELJI (CODEPENDENCY SYNDROME)

POSLJEDICE ZA ČLANOVE OBITELJI OVISNIKA:

• TEŠKOĆE U USPOSTAVLJANJU MEĐULJUDSKIH ODNOSA• NEPOVJERLJIVOST• NISKO SAMOPOŠTOVANJE• SAMOOPTUŽIVANJE...

POSLJEDICE ZA DJECU OVISNIKA:

• POSTAJU PLAHA, PLAŠLJIVA I DEPRESIVNA• POD STALNIM SU STRESOM• IMAJU TEŠKOĆE S UČENJEM• IMAJU ABERACIJE U PONAŠANJU• ZANEMARUJU OSOBNE POTREBE• IMAJU POVEĆANU SKLONOST OVISNIČKIM VEZAMA

ODBIJANJE OVISNOSTIČLANA OBITELJI

ŽELJA ZA PRIHVAĆANJEMI POMOĆI OVISNIKU

KONFLIKT

Slika 14. Poster s temom ovisnosti o ovisniku prikazan na 20. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa

Tretman ovoga poremećaja kreće se u rasponu od različitih oblika obiteljske

terapije, preko uključivanja u udruge samopomoći pa do individualnih tretmanskih

pristupa. Ono što je zajedničko svim pristupima jest usporedna skrb o članovima

obitelji i liječenje ovisnika u obitelji. Ako se ne liječi ovisnost člana obitelji koji je

ovisnik (što je i uzrok problema), bit će vrlo slaba učinkovitost svih suportivnih

aktivnosti koje su usmjerene na posljedice.

Postoje i liste simptoma po kojima se može procijeniti je li došlo do odnosa ovisnosti o

ovisniku (na primjer nisko samopouzdanje članova obitelji, neprepoznavanje granica

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

92

između sebe i ovisnika, pretjerana briga o ovisniku (koja prelazi granice empatije i

altruizma), disfunkcionalna komunikacija, zanemarivanje vlastitih potreba na račun

potreba ovisnika, disfunkcija u intimnim i seksualnim odnosima itd.), ali obično ne

moraju biti prepoznati svi simptomi kako bi se uspješno prepoznao ovaj odnos pa

su te liste samo orijentacijske.

Ovaj poremećaj kao i tretmanske pristupe istoga prate izvjesne kontroverze.

Naime, mnogi smatraju kako ovakvu obiteljsku dinamiku uopće ne treba tretirati,

već treba uklanjati isključivo uzroke, a članovima obitelji pružiti kratkoročnu

podršku jer je proces reverzibilne naravi te može doći do njegove suspenzije i bez

osobite stručne pomoći. Pojedini autori čak smatraju da codependency syndrome

u nekim okolnostima može imati i povoljne veze s obiteljskim funkcioniranjem jer

prema njima osnažuje intrapsihičke kapacitete članova obitelji i interpersonalne

veze među članovima obitelji.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

93

9. KOMUNIKACIJA S OVISNICIMAS obzirom na prirodu ovisnosti kao javnozdravstvenog problema prema kojoj

je posezanje za štetnim tvarima kao što je droga u vezi s nizom činitelja koji su

kompleksni, a po svojoj su naravi biološki, psihološki i socijalni, pristup tretmanu

nužno uključuje uspostavljanje neposrednog odnosa između stručnjaka i ovisnika.

Ovaj odnos uključuje i neposrednu razmjenu poruka, signala i informacija koje su

utjelovljene uglavnom u govoru, najčešće u glasovnom govoru, a tek povremeno

u nekom drugom obliku (pismu ili sl.). Interaktivni odnos koji uključuje proces

slanja, prenošenja i primanja poruka (informacija) nazivamo komunikacijom. Cilj je

komunikacije da putem želja i namjera ljudi djeluju na emocije i ponašanje drugih,

a to je u radu s ovisnicima važno pa je stoga i komunikacija važno sredstvo u radu

s ovisnicima.

Komunikacija je tako važan alat u neposrednom odnosu s ljudima da sam joj 2013.

godine posvetio posebnu publikaciju pod nazivom „Komunikacija s ovisnicima“.

U ovoj sam publikaciji, koja je temelj i teksta o komunikaciji u ovoj knjizi, detaljnije

naglasio važnost komunikacije u radu s ovisnicima, opisao sam tijek komunikacijskog

procesa, ali sam upozorio i na teškoće koje se mogu pojaviti u komunikaciji.

Na početku ćemo definirati preduvjete za komunikaciju općenito. Za uspješnu

komunikaciju moraju biti zadovoljeni osnovni uvjeti, a to su:

1. Izvor informacije (pošiljatelj)

Prijenosu informacije prethodi njezino odašiljanje, a osobu koja odašilje

informaciju nazivamo izvorom ili pošiljateljem informacije.

2. Prijenosni (komunikacijski) vod (kanal)

Tijekom komunikacije informacija se može prenositi na različite načine

(govorom, pismom, pokretanjem dijelova tijela, izrazom lica...), a „medij“ kojim se

informacija prenosi nazivamo prijenosnim (komunikacijskim) vodom (kanalom).

3. Odredište (primatelj)

Informaciju koju je netko odaslao netko drugi prima, a ovo se odredište u

komunikacijskom procesu naziva primateljem.

Ako tijekom komunikacijskog procesa izostane bilo koji od navedenih uvjeta,

komunikacije neće biti. Osim toga, ako bilo koji uvjet bude otežan, i komunikacija će

u cijelosti biti otežana. U radu s ovisnicima uočljivo je to na više načina: bilo u teškoći

dobivanja informacija od ovisnika (kada su oni pošiljatelji informacija), bilo u teškoćama

s recepcijom uputa koje stručnjak ima za ovisnike tijekom tretmana (kada su ovisnici

primatelji informacija). U ovim elementima komunikacija s ovisnikom najviše „zapinje“.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

94

Tijekom neposredne komunikacije s ovisnikom stručnjak i ovisnik se izmjenjuju u

ulogama pošiljatelja i primatelja informacija i u takvom se odnosu nastoji pronaći

najbolji put ka rješenju problema. Budući da vrlo vjerojatno postoji opća sposobnost

odašiljanja i primanja neverbalnih signala (uspješni pošiljatelji informacija

uglavnom su i uspješni primatelji informacija), ulaganje napora u razvijanje vještine

odašiljanja olakšava i pospješuje vještinu „čitanja“ neverbalnih signala, što je dobit

za međuljudsku komunikaciju.

Čovjek je svjesniji riječi koje izgovara nego „govora“ vlastitoga tijela, ali poruka koja

se verbalizira, odnosno prenosi riječima, može biti čak i bitno izmijenjena kada joj

korespondiraju neverbalni znakovi jer poruke koje odašiljemo pokretima dijelova

tijela djeluju na ono što je izrečeno (bilo da potvrđuju, negiraju ili naprosto vrjednuju

ono što je verbalizirano).

VERBAlNA I PARAVERBAlNA KOMUNIKACIJA

Verbalnu je komunikaciju jednostavnije podvesti voljnoj kontroli na način da

upravljamo dogovorenim i naučenim sustavom znakova koje nazivamo simbolima

i koji artikulirani kao govor taj govor čine simboličkim procesom. Međutim,

govorno izražavanje kao verbalni komunikacijski kanal prate i promjene u načinu

izgovora riječi, a te se promjene nazivaju paraverbalnim znacima. Paraverbalna je

komunikacija stoga dijelom verbalne komunikacije.

Verbalna komunikacija ostvaruje se putem govora. Sredstvo za artikulaciju govora

je jezik, i iz toga proizlazi da verbalna komunikacija ima prednost u odnosu na

neverbalnu, a sastoji se u mogućnosti brzog prijenosa informacija između pošiljatelja

i primatelja. Međutim, verbalna komunikacija ima i vrlo značajno ograničenje,

a to je da je ovisna o poznavanju govora odnosno jezika osoba koje međusobno

komuniciraju. Uz verbalnu se komunikaciju vezuje i paraverbalna komunikacija

koja prati verbalnu te olakšava razumijevanje riječi tijekom govora, a ponekad je

čak i uvjet razumijevanja izgovorenog ili napisanog. Paraverbalna komunikacija

uključuje visinu i jačinu glasa, naglasak, ton glasa, njegovu boju, brzinu izgovora

riječi, glasnoću te pauze u govoru.

NEVERBAlNA KOMUNIKACIJA („GOVOR TIJElA“)

Neverbalna komunikacija posredovana je znakovima koje nazivamo signalima,

prirodnim i urođenim ili naučenim znakovima koji se odnose na pokretanje i držanje

dijelova tijela (osobito lica), a to neverbalnu komunikaciju čini univerzalnim oblikom

komunikacije. Za razliku od verbalne komunikacije koja traje samo tijekom govora,

neverbalna komunikacija traje dokle su god sudionici komunikacije u (bliskom)

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

95

kontaktu. Neverbalna je komunikacija stoga iscrpnija (približno 92% informacija

koje čovjek može percipirati prima putem neverbalne komunikacije). Međutim,

prijenos informacija sustavom neverbalnih znakova može biti dugotrajniji od govora

(jer jedna izgovorena ili napisana riječ može zamijeniti mnoštvo znakova), što je

neekonomično, a to je i ograničenje neverbalne komunikacije u odnosu na verbalnu.

Kod usklađivanja sudionika u komunikaciji važno je i međusobno praćenje

neverbalnih znakova (signala) tijekom kumunikacije. Zato je tijekom međusobne

komunikacije važno da sjednemo na isti ili sličan način kao sugovornik kao bismo bili

u ravnopravnom komunikacijskom odnosu i aktivno ga slušamo (treba procesirati

informacije koje od sugovornika dobivamo, a u tome je smislu dobro povremeno

prepričati dijelove razgovora te reagirati bez odgode i iskreno).

Čovjek neverbalno često prenosi i ono što ne želi ili ne namjerava otkriti o sebi.

Stoga korigiranje osobnoga govora tijela može biti i korisno u komunikacijskom

procesu, ali pri korekciji govora tijela stručnjak bi trebao paziti. Previše pozornosti

usmjerene na kontroliranje tjelesnih pokreta može predstaviti stručnjaka vrlo lažno

u očima klijenta. To se događa zbog podsvijesti koja je snažno uključena u govor tijela.

Zbog toga treba procijeniti koji to pokreti ostavljaju negativan dojam na klijenta i

koje su misli i čuvstva u pozadini ovih pokreta pa te pokrete ciljano i svjesno treba

kontrolirati kako bi komunikacija u cijelosti bila u funkciji uspostavljanja odnosa s

klijentom.

FORMAlNA KOMUNIKACIJA S KlIJENTIMA

Komunikacija s ovisnicima je formalne naravi pa stoga ova komunikacija treba

biti u funkciji pružanja pomoći, od utvrđivanja problema i potrebe za pomoći pa

do procjene učinaka tretmana odnosno evaluacije. Proces formalne komunikacije

treba uvijek nastojati organizirati u istom prostoru, unutar prethodno dogovorenog

ritma održavanja razgovora i vremenski ograničeno (kod savjetodavnih razgovora

obično ne dulje od 50 do 60 minuta).

Stručna osoba koja kontrolira komunikacijski proces svakako treba izbjegavati

razgovor o nevažnim temama koje nisu sadržajno u vezi s problemom jer se takav

neformalni razgovor odulji, oduzme vrijeme od vremena za savjetovanje, a onda se

često dogodi da se naprasno prekine takav tijek razgovora što može provocirati

konfliktnu situaciju koja narušava daljnji odnos. Stručnjak koji kontrolira komunikaciju

s klijentom svakako treba izbjegavati pokazivanje dosade ili nestrpljivosti, nedosljedno

postavljanje pitanja, pretjerano govorenje na način da klijent većinu vremena šuti i

sluša te upotrebu sugestivnih pitanja koja sužavaju ovisniku prostor za odgovorom.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

96

NEFORMAlNA KOMUNIKACIJA; GDJE, KADA I KOlIKO

S klijentima nije poželjno o sadržaju tretmana razgovarati izvan termina i strukture

tretmana jer u neformalnim susretima izostaje važan element stručnoga rada, a to je

priprema, pa postoji prijetnja da stručnjak izgubi utjecaj nad procesom komunikacije

s klijentom. S klijentima se izvan termina i strukture tretmana neformalno može

komunicirati samo u slučajnim susretima i to u okviru pravila lijepog ponašanja

(pozdravljanje, kurtoazna pitanja i slično) te tijekom psihoedukacije koja je

usmjerena ka razgovoru o komunikaciji kao procesu i poučavanju ovisnika pravilima

uspješnog komuniciranja. No, i tada ovakvo komuniciranje treba biti ograničeno.

USPOSTAVlJANJE ODNOSA S OVISNIKOM

Neverbalna komunikacija neposredniji je oblik međuljudske interakcije i ona

često predstavlja ključ uspješne komunikacije i razumijevanja među ljudima. Iako

je poznato da se većina prvih dojmova temelji na neverbalnim signalima, čovjek

se u interakciji s drugim ljudima najviše usredotočuje na svoje riječi i često nije

potpuno svjestan onoga što njegovo tijelo odašilje sugovorniku. Budući da je

usmjeren na ono što govori, ne usmjerava dovoljno svoju pozornost na neverbalne

signale, iako bi to bilo poželjno, pa je stoga u svjetlu uspostavljanja odnosa odmah

na samome početku komunikacije važno osvijestiti neverbalne signale, nastojati

primjereno oblikovati neverbalne poruke i kreirati pozitivno ozračje za daljnji

rad s klijentima. Dakle, važno je ostaviti dobar prvi dojam. Verbalna i neverbalna

komunikacija ispunjavaju različitu funkciju; verbalna komunikacija uspješnija je u

prenošenju logičkih ili apstraktnih ideja, a neverbalna komunikacija regulira odnose

u međuljudskoj interakciji i služi za izražavanje stavova i emocija pa tako presudno

djeluje na odnose među osobama u interakciji.

Stoga je važno u ranoj fazi uspostavljanja odnosa pridržavati se osnovnih pravila:

- tijekom komunikacije orijentirati se prema klijentu

- tijelo neka bude uspravno

- kod iznošenja stavova i mišljenja klijenta gledati u oči i ne „sakrivati“ pogled jer

to može upućivati na neiskrenost (pogled u oči neka ne traje predugo da klijentu

ne postane nelagodno).

Komunikacija uključuje izvjesnu fizičku blizinu stručnjaka i klijenta pa treba pažljivo

ulaziti u prostor klijenta. Psihološka podjela prostora dijeli ga na:

• Intimniprostor

Udaljenost od 15 do 45 cm oko sebe ljudi još doživljavaju svojim tijelom pa

je prići tako blizu dopušteno isključivo intimnim i bliskim osobama. Prilikom

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

97

stručnoga rada ponekad je potrebno „narušiti“ ovaj prostor klijenta (posebno

se to odnosi na intervencije zdravstvenog osoblja). Pritom treba biti iznimno

pažljiv i svoje postupke svesti samo na stručne postupke. Kako ulazak u intimni

prostor vjerojatno ne odgovara klijentu, uglavnom ne odgovara niti onome koji s

njime radi.

• Osobniprostor

Udaljenost od 45 do 120 cm između osoba, uglavnom između poznatih ljudi

ili ljudi s kojima komuniciramo na sastancima, prilikom druženja i slično. Na

ovoj udaljenosti još nećemo komunicirati s klijentom tijekom prvih susreta, ali

kad uspostavimo odnos s njime tada se i naš psihološki prostor može mijenjati

i smanjivati udaljenost između nas i ovisnika; maksimalno na osobni prostor,

a samo iznimno i na intimni prostor (kako je već objašnjeno).

• Socijalniprostor

Udaljenost od 120 cm do 3,5 m na kojoj većinom komuniciraju ljudi koji se ne

poznaju, a osobito početkom rada s klijentima, te su među njima i naši klijenti.

To je upravo primjerena udaljenost za stručni rad s klijentima tijekom prvih

susreta pa bi i uvjete radne okoline trebalo unaprijed tome prilagoditi.

• Javniprostor

Udaljenost veća od 3,5 m, uglavnom među ljudima na javnim mjestima gdje se

ljudi ne poznaju te se jedni drugima niti ne približavaju osim ako za to nemaju

razlog. Takav bi prostor trebalo osigurati klijentima ako kojim slučajem čekaju u

čekaonicama ili na sličnim mjestima.

Mnogi socijalni psiholozi smatraju vizualnu komunikaciju jednim od najvažnijih

kanala, ako ne i najvažnijim kanalom neverbalne komunikacije. Vizualna komunikacija

odnosi se ne samo na gledanje i kontakt očima nego i na viđenje dostupnih i korisnih

socijalnih znakova. Prepoznavanje socijalnih znakova koje klijent odašilje može biti

presudno u stvaranju mozaika informacija o klijentu i problemu s kojim je došao.

Vizualni je kontakt prvi izazov u susretu s klijentom.

Vizualna komunikacija ima dvije osnovne funkcije:

1. Izražajnu (odnosi se na prenošenje stavova i emocija)

2. Informacijsku (upravlja društvenim susretima i „nadgleda“ ih).

U specifičnim situacijama, kao što su pomagačke aktivnosti, čovjek je prisiljen

pustiti u svoj intimni prostor neznanca, a to izaziva nelagodu jer znači izvjesno

narušavanje osobnog prostora, odnosno narušavanje onoga prostora kojega netko

smatra osobnim teritorijem. Ovo zasigurno otežava uspostavljanje odnosa u

kojemu će obje strane biti opuštene i receptivne signalima one druge strane, a u

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

98

takvim situacijama komunikacija bi čak bila i nemoguća kada čovjek ne bi mogao

protumačiti neverbalne znakove (signale) druge osobe i prikladno na njih reagirati.

Za društvene sposobnosti (među kojima su svakako i pomagačke) ključno je da

čovjek opaža, tumači i odgovara na emocionalne i međuljudske signale. Čovjek

kojemu nedostaju ove vještine može imati teškoće u suočavanju s emocijama

onih s kojima se susreće. Osoba koja je sposobna ostaviti dobar dojam obično je

vješta i u praćenju osobnih izraza emocija i sposobna je uživljavati se u čuvstvena

ili emocionalna stanja drugih osoba, a to svakako doprinosi uspostavljanju odnosa.

Takva je osoba empatična i altruistična, a to su osnovni alati u radu s klijentima,

osobito s ovisnicima.

Uspostavljanje odnosa s ovisnikom nije moguće ako kod stručnjaka ne postoji

svjesno i s namjerom za pružanjem pomoći motivirano ponašanje (altruizam) koje

uključuje uživljavanje u emocionalna stanja drugih osoba (empatiju). Važna osnova

altruističnog ponašanja usmjerenog tretmanu ovisnika jest empatijska reakcija

pobuđena percipiranom ili zamišljenom nevoljom ovisnika, i ova reakcija uvijek

mora imati trajnu narav u nastojanju da se doživljaji ovisnika „osjete“ kao osobni.

Valja naglasiti kako pojedini stručnjaci u tome uspijevaju u tolikoj mjeri da njihov

osjećaj tuđe nevolje može biti tako intenzivan kao da je nastao u njima samima.

To je empatija u pravome smislu i jedino je takva osnova stvarnog altruističnog

ponašanja usmjerenog tretmanu ovisnika.

Nije loše komunikaciju započeti smiješkom. „Načelo smiješka“ važno je i često je

primjenjivo u kontaktnim zanimanjima. Poznato je da osmijeh dovodi do ugodne

atmosfere u odnosima među ljudima. Naravno, nikako se nije dobro usiljeno ceriti

jer je tada lako uočljivo kako je ovaj oblik neverbalne komunikacije neiskren i može

proizvesti tjeskobu kod sugovornika. Uz smiješak se nije loše niti rukovati s klijentom

jer će to olakšati međusobni ulazak u prikladan psihološki prostor sugovornika.

TIJEK KOMUNIKACIJSKOG PROCESA U RADU S OVISNICIMA

Prvi korak: Postavljanje očekivanja

Sustavna komunikacija s klijentom započinje oblikovanjem predviđanja da će se

u budućnosti dogoditi promjene u smjeru rješavanja problema. Ovo predviđanje

rezultat je, s jedne strane, želje i/ili potrebe klijenta da riješi svoj problem što ga

dovodi u stanje povećane pripravnosti i spremnosti na akciju, dok je s druge strane

stručnjakovo predviđanje promjena iskustveno oblikovano jer on zna da su njegovi

prethodni postupci doveli do željenih promjena u smjeru rješavanja problema, što

ga učvršćuje u uvjerenju da i dalje nastoji pomoći. Sve to znači da su i stručnjak

i klijent od početka tretmana u stanju udešenosti u kojemu njihovi stavovi,

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

99

motivacija i ponašanje organiziraju kognitivni i emocionalni set koji omogućuje i

predviđanje i ostvarivanje željenog ishoda. Ovo hipotetičko stanje organizma naziva

se očekivanjem. Bez očekivanja željenih ishoda nema niti motivacije za djelovanjem.

Valja naglasiti kako se uvjerenje povezano s relativno nepredvidivim ishodima

određuje fenomenološki, na temelju subjektivnih procjena vjerojatnosti ishoda.

Ostvare li se očekivani ishodi, barem u jednome dijelu, to povećava vjerojatnost

ustrajanja u započetim aktivnostima. Dapače, kod vrlo empatičnih stručnjaka može

se razviti i stanje tzv. očaravajuće obuzetosti koje označava potpunu uronjenost u

tretman i koja je samopotkrjepljujuća u tolikoj mjeri da se takvi pojedinci posvećuju

tretmanu klijenata zbog klijenata samih, neovisno o mogućim rizicima i ne očekujući

profit. Budući da se očaravajuća obuzetost naziva još i optimalnim doživljajem ili

iskustvom koje je najbliže opisu onog što nazivamo srećom, jasno je kako takvi

pojedinci zaista mogu u svojemu poslu doživjeti sreću i optimalno zadovoljstvo koje

ih potkrjepljuje i motivira na daljnje aktivnosti.

Očekivanja u tretmanu ovisnika najčešće mogu biti:

1. Umanjivanje intenziteta i trajanja teškoća koje se razvijaju kod ovisnika

2. Detoksikacija, apstinencija, održavanje te liječenje ovisnika

3. Izlječenje ovisnika

4. Stjecanje i primjena znanja i (odučenih) životnih vještina i navika ovisnika

(rehabilitacija)

5. Uključivanje ovisnika u mrežu normalnih i zdravih socijalnih odnosa

(resocijalizacija)

Drugi korak: Definiranje zadataka

U skladu s očekivanjima koja se formiraju tijekom neposredne komunikacije s

ovisnikom kao klijentom, zajednički se kreiraju ciljevi i usmjeravaju se zadaci

tretmana. Ove je ciljeve odmah na početku tretmana potrebno osvijestiti i

verbalizirati na ovisniku razumljiv način kako bi se kreirala očekivanja i stvorila

motivacijska osnova za akciju usmjerenu ka rješavanju problema.

Ciljevi povezani s očekivanjima i s ciljevima povezani zadaci tretmana ovisnika

mogu biti ovi:

• Stjecanjeznanja(psihoedukacijaispecifičnaedukacija)

Točna i nedvosmislena informacija ovisnicima može ubrzati tijek liječenja,

pomoći u donošenju ispravnih i zdravih odluka i u konačnici spasiti život.

Informiranje s ciljem trajne promjene ponašanja (učenja) važno je sredstvo

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

100

u radu s ovisnikom, ustvari toliko važno da u konačnici može biti cilj sam za

sebe. Ovisnike je potrebno podučiti o štetnosti djelovanja sredstava ovisnosti,

a posebno o donošenju zdravih životnih odluka, prihvaćanju vlastitih emocija,

samokritičnosti, pa čak i osnovnim životnim znanjima o tome kako stjecati nova

znanja i kako potražiti pomoć.

• Promjeneponašanja(modifikacijaponašanja)

Ovisnici manifestiraju ovisnička ponašanja. Ona su usmjerena neprekidnom

traženju podražaja (zlo)upotrebom droge i devastiranjem svojega života i života

bliskih im osoba. Takva je ponašanja u postupku pružanja stručne pomoći

ovisniku potrebno modificirati. Promjenom obrasca ponašanja od ovisničkog

ka neovisničkom ponašanju ovisnik prestaje tražiti drogu i zadovoljstvo počinje

nalaziti u normalnim i svakodnevnim životnim aktivnostima. On možda još

uvijek jest ovisnik, možda će to nažalost zauvijek i ostati, ali barem njegovo

ponašanje više nije ovisničko.

• Promjenenavika

Navike su učenjem stečeni obrasci ponašanja u određenim situacijama,

a formiraju se i učvršćuju opetovanim ponavljanjem iste aktivnosti. Tako su i

ovisnici postali ovisnicima ponavljanjem ovisničkog ponašanja koje ih je dovodilo

do droge i koje im nije ostavljalo prostora za druge oblike ponašanja koja nisu

povezana s ovisničkim. Ovisnici razvijaju naviku ovisničkog ponašanja koja svakim

novim drogiranjem postaje sve čvršća, čak i automatizirana. Međutim, dobra je

vijest da se naučeno može i odučiti, naravno ako je osoba za to motivirana.

Stoga je u postupku odvikavanja ovisnika važno kao cilj definirati kako će se

ovisničke navike dezautomatizirati, da bi se one potom ugasile, odnosno

nestale. Promjenama navika svakako doprinosi i pridržavanje liječničkih uputa

jer ponašanje u skladu s uputama ovisniku daje novi kontekst za djelovanje u

kojemu se on „bori“ sa svojim problemima i tako umanjuje anksioznost u vezi s

problemom.

• Promjenestavova

Stavovi su stečene, i to prilično tvrdokorne i na promjene otporne organizacije

emocija, vrjednovanja i ponašanja prema onome što je objekt stava. Ako je kod

ovisnika objekt stava sredstvo ovisnosti odnosno droga, i ako ovisnici imaju

pozitivan stav prema drogi (a uglavnom imaju, osobito u početku drogiranja),

onda je jasno da je iznimno teško tako formirane stavove mijenjati. Međutim,

ako se okolnosti izmijene i ovisnika se dovede u situaciju da isproba nova i

pozitivna životna iskustva koja nisu povezana s drogiranjem, onda se otvara

prostor za promjenom stava, a time i za promjenom ponašanja u vezi sa stavom.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

101

• Izlječenje

Ovisnost je bolest i kao kod svake bolesti cilj je postupaka usmjerenih ka

bolesniku ili njegovo izlječenje ili barem smanjivanje štete od bolesti. Ponekad je

izlječenje teško dokučiv cilj tretmana pa se aktivnosti usmjeravaju detoksikaciji

ili održavanju apstinencije.

• Rehabilitacija

Razvojem ovisnosti i ovisničkog ponašanja ovisnik postaje nefunkcionalna

osoba. Čak i ako se tijek bolesti preokrene u smjeru liječenja pa čak i mogućeg

izlječenja, obično u životu ovisnika ostaje pustoš koju je potrebno ponovno

osmisliti u sadržajan život i bivšeg ovisnika učiniti ponovno funkcionirajućom

osobom.

• Resocijalizacija

Ovisnost za sobom povlači i pokidane socijalne odnose. Mreža socijalnih

odnosa ovisnika bitno je sužena i odnosi se uglavnom na krug ostalih ovisnika

i kriminalni milje u kojemu se kreće kako bi nabavljao ili preprodavao drogu.

U postupku odvikavanja ponovno uključivanje osobe u mrežu normalnih i zdravih

socijalnih odnosa (resocijalizacija) sredstvo je, a često i pretpostavka, uspješnog

rehabilitiranja u socijalno funkcionalnu i društveno korisnu osobu.

O uspješnom ostvarivanju ciljeva ovisi motivacija za daljnji rad, a o motivaciji ovisi

ustrajnost u radu na novim ciljevima pa su važne komunikacijske zadaće u tretmanu

ovisnika postavljanje očekivanja i kreiranje ciljeva. Ovdje je važno istaknuti kako je

često bolje do glavnog cilja ići u malim koracima. Mali su koraci ustvari kratkoročni,

obično jednostavniji ciljevi koje će biti lakše ostvariti, a uspjeh u ostvarivanju ciljeva

svakako je u funkciji motivacije i za klijenta i za savjetovatelja.

PRAKTIČNA UPOTREBA GOVORA

U komunikaciji s ovisnicima raspoloživo vrijeme značajan je činitelj u tretmanu.

Bilo da se stručnjak nema dovoljno vremena posvetiti pojedinom ovisniku, bilo

da ovisnici prihvaćaju samo kratke savjetodavne susrete, vrijeme predviđeno

za tretman treba optimalno iskoristiti. To znači da stručnjak treba imati dobre

komunikacijske vještine, a one se usvajaju vježbanjem.

Ovdje se daju praktični savjeti koji u neposrednom radu s ovisnicima mogu poboljšati

komunikacijske vještine.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

102

Ako ste u komunikaciji s ovisnikom bilo pošiljatelj bilo primatelj poruke:

• Argumentirajte ono što iznosite

• Pažljivo saslušajte ovisnika i odvojite za to vremena koliko je potrebno

• Provjerite jeste li ovisnika dobro razumjeli

• Potvrdite ovisniku da ste ga razumjeli

• Uložite trud da pratite i osobne i ovisnikove verbalne i neverbalne signale.

Ako ste u komunikaciji s ovisnikom pošiljatelj poruke:

• Donesite odluku što ćete reći

• Odredite pravo vrijeme da kažete što ste namjeravali reći

• Prije nego nešto izgovorite, zapitajte se hoće li ovisnik razumjeti ono što govorite

i prilagodite se ovisniku kao svojemu sugovorniku

• Prije nego što izgovorite željeno, zapitajte se još jednom koji su razlozi zbog

kojih to želite reći

• Pitajte klijenta da sažme što ste rekli kako biste provjerili je li primio poruku

kako ste željeli.

Ako ste u komunikaciji s ovisnikom primatelj poruke:

• Pažljivoizainteresiranoslušajteovisnika,slušajteaktivno-znatiaktivnoslušati

ovisnika znači davati povratne informacije ovisniku da ga slušamo i razumijemo

što govori

• Uvijekpozornostusmjeritenaovisnikakojivamseobraća

• Buditepripravnidokrajasaslušatiionosčimeseineslažete;bitćevremenaza

protuargumente

• Omogućiteovisnikudaizneseidodatnapojašnjenjaakosupotrebna.

STRUKTURIRANJE TIJEKA KOMUNIKACIJSKOG PROCESA;

FAZE U KOMUNIKACIJI S OVISNICIMA

Na tijek komunikacijskog procesa mogu djelovati mnogi činitelji koji nisu pod

neposrednom kontrolom tijekom tretmana: obitelj, partneri, ostali ovisnici s kojima

je u kontaktu, narkodileri kao i komorbiditet. Sve to može otežati pa čak i onemogućiti

komunikaciju, posebno ako ona nije konzistentna u sadržaju i trajanju. Stoga je

komunikacijski proces potrebno strukturirati, a to uključuje sve faze u komunikaciji

s ovisnikom. Komunikacija s ovisnikom usmjerena je fazama savjetodavnog rada pa

su faze u komunikaciji s ovisnikom upravo faze savjetodavnog rada o kojima je bilo

riječi u prethodnim poglavljima pa ih ovdje nećemo ponavljati.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

103

Imperativ je u radu imati pozitivnu komunikaciju s ovisnicima. Međutim,

komunikacija između stručnjaka i ovisnika može biti i neuspješna, i to posebno ako:

1. Ovisnika informiramo na nerazumljiv način

2. Ako ovisnici nemaju elementarna znanja o tjelesnim i psihičkim procesima pa

zbog toga ne razumiju upute i smisao tretmana

3. Ovisnici imaju kriva vjerovanja koja im onemogućuju prihvaćanje sadržaja i tijeka

tretmana.

Iskustvo i istraživanja u zdravstvu diljem svijeta pokazuju da nedjelotvorna

komunikacija između pacijenta i kliničara umanjuje točnost dijagnoze. Neka od tih

istraživanja pokazuju:

1. Mnogi kliničari dopuštaju klijentima (pacijentima) samo nakratko izložiti priču

o svojoj bolesti bez da ih prekinu (pojedina istraživanja navode kako je to samo

18 sekundi vremena za klijenta (pacijenta) prije negoli ga druga strana prekine u

iznošenju priče)

2. Mnogi kliničari niti ne dopuštaju priliku klijentima (pacijentima) ispričati svoju

priču o vlastitoj bolesti, što je gotovo nevjerojatno.

Onemogućavanjem klijentu da verbalizira svoje mišljenje stručnjak se lišava važnih

činjenica do kojih se može doći samo introspektivnim uvidom i koje mogu značajno

doprinijeti ispravnoj dijagnozi. Dvosmjerna komunikacija između stručnjaka i

ovisnika jedan je od najučinkovitijih prediktora pridržavanja uputa tijekom tretmana.

Zanemariti aktivnu ulogu klijenta u tretmanu najčešće će oni koji polaze od

pretpostavke da onaj tko traži pomoć takvu pomoć u cijelosti i prihvaća. Međutim,

iskustvo i istraživanja pokazuju kako je primarna determinanta pridržavanja

uputa tijekom tretmana upravo kvaliteta interakcije između stručnjaka i klijenta.

Razvijanjem učinkovitih komunikacijskih vještina ovisnik će postati kompetentan i

aktivan sudionik u tretmanu, a time će se povećati vjerojatnost uspjeha tretmana.

Međutim, treba biti svjestan i ograničenja u komunikaciji tijekom rada s ovisnicima.

Ova ograničenja rezultat su s jedne strane aktualnih deficita u psihofizičkom,

odnosno psihosocijalnom funkcioniranju, a s druge strane straha.

Zastrašujuća upozorenja o tijeku i mogućem ishodu bolesti (ovisnosti) najčešće

su nekorisna jer kod ovisnika dovode do emocionalnog preplavljivanja i ne djeluju

na promjenu ovisnikovih nepoželjnih oblika ponašanja. Dapače, zastrašivanjem se

obično postižu suprotni učinci; ovisnik zaključuje da je već prekasno za ulaganje

napora i može odustati od tretmana i/ili liječenja.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

104

Ovisnike zato naprosto treba pridobiti za suradnju u tretmanu i zato se ovdje

navode neki prijedlozi kako ovisnike pridobiti na suradnju:

1. Angažirajte se

Angažman je veza između stručnjaka i ovisnika koja se nastavlja kroz cijeli

tretman i postavlja „pozornicu“ za uspostavljanje partnerstva. Uspješan

angažman uključuje prije svega pokazivanje interesa za ovisnika kao osobe.

Ishodi uspješnog angažmana su nagradni: brže i bolje prikupljanje dijagnostičkih

informacija, uspostavljanje uspješnog odnosa (ovisnik će imati osjećaj

partnerstva sa stručnjakom), pridržavanje terapije i uspješniji tretman u cijelosti.

2. Budite empatični

Empatija je uz altruizam jedan od najvažnijih alata u pomagačkim aktivnostima.

Barijeru u uspostavljanju odnosa može stvoriti poistovjećivanje empatije sa

suosjećanjem. Ovisnici silno žele da ih se doživljava kao osobe, i to ravnopravne,

pa je aktivno slušanje ovisnika, direktan pogled u njega kada govori i povremeno

verbaliziranje onoga što je rekao najbolji put ka razvoju empatije.

3. Obrazujte ovisnike s kojima komunicirate

Slaba edukacija ovisnika proizvod je loših komunikacijskih vještine kliničara,

a edukacija ovisnika uključuje pružanje znanja i razumijevanja, dok u isto vrijeme

kod njih umanjuje nesigurnost i tjeskobu. Treba znati kako ovisnici (kao i bolesnici

općenito) prije nego što se obrate za pomoć već imaju svoju dijagnozu. Ono

što je izazov za stručnjaka jest da ovisnike pripremi na kompetentnu dijagnozu

koja će vjerojatno biti oprečna njihovoj (ovisnikovoj). Izazov je za stručnjaka

da ovisnik i on dođu do sporazuma o dijagnozi i tretmanu za što je ovisnika

potrebno kapacitirati potrebnim informacijama.

Kada se ovisnicima prvo prezentira dijagnoza, oni istu upamte, često su njome

impresionirani i nisu dovoljno receptivni za informacije koje stručnjak odašilje o

tome što bi u vezi s dijagnozom ovisnici trebali činiti. Stoga je osnovna preporuka

stručnjacima da se ovisnika informira na način da mu se najprije jasno protumači

potencijalni tretman, a potom mu se kaže dijagnoza.

4. Regrutirajte ovisnike na suradnju

Postavite ovisnicima vrlo učinkovito pitanje: “Što mislite da Vam se događa?”.

Iznenadit ćete se koliko ćete vrijednih informacija dobiti odgovorom ovisnika

na ovo pitanje. Štoviše, i ovisnika ćete zainteresirati da se nastavi propitivati

što mu se zaista događa. Bit će to ovisniku poziv stručnjaka na suradnju u

donošenju zajedničkih odluka o tijeku tretmana, a odnos između stručnjaka i

ovisnika je ključan činitelj u pridržavanju dogovorenog tretmana. Važno je znati

da na pridržavanje režima tretmana (posebice liječenja) djeluje i to kako ovisnik

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

105

percipira ozbiljnost svoje bolesti, osobnu osjetljivost na bolest i djelotvornost

propisane terapije.

TEŠKOćE U KOMUNIKACIJSKOM PROCESU I KAKO IH IZBJEćI

Navedeno je kako se tijekom neposredne komunikacije s ovisnikom stručnjak

i ovisnik izmjenjuju u ulogama pošiljatelja i primatelja informacija i u takvom se

dinamičnom interaktivnom odnosu povećava vjerojatnost za nesporazume. Izvor

nesporazuma može biti u pošiljatelju ili u primatelju informacija (ponekad i oboje),

a teškoće može prouzročiti i kakav ometajući podražaj, smetnja ili interferencija

(tzv. šum) u komunikacijskom kanalu koja se pridružuje komunikaciji, a ne potječe

od pošiljatelja i/ili primatelja informacija.

Uglavnom se smetnje u komunikaciji mogu podijeliti u govorne i razgovorne teškoće

ili smetnje.

1. Govorni poremećaji su smetnje u govornoj produkciji koje otežavaju, a ponekad

čak i onemogućavaju proces komunikacije. Mogu se podijeliti na:

a) poremećaje u artikulaciji (loš izgovor koji ga čini nerazumljivim)

b) glasovne smetnje (u visini, glasnoći, fleksibilnosti i trajanju izgovorenih

cjelina)

c) poremećaje respiratorne koordinacije (kao kod mucanja).

2. Razgovorne teškoće su smetnje koje proizlaze iz neposrednog komunikacijskog

konteksta, a najčešće su:

a) nepoznavanje jezika (dijalekti i slično)

b) šum u komunikacijskom kanalu (nepovoljni fizikalni uvjeti, udaljenost između

sugovornika, buka u prostoriji…).

Na pojedine teškoće ili smetnje možemo djelovati tako da način izražavanja

prilagodimo sugovorniku i/ili situaciji (izgovor možemo učiniti razgovjetnijim,

možemo govoriti glasnije i jasnije, možda sporije itd.), dok na pojedine teškoće

ili smetnje ne možemo djelovati bez radikalnije intervencije (kao na primjer kod

mucanja) i njima se ustvari mi trebamo prilagoditi.

Ponekad su teškoće u komunikaciji takve da rezultiraju konfliktima, što je za

komunikacijski proces tijekom tretmana ovisnika i (često) teško uspostavljeni odnos

povjerenja i suradnje između stručnjaka i ovisnika potencijalno devastirajuće.

Konflikt se odnosi na situaciju u kojoj kod ljudi postoje suprotna ponašanja, namjere

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

106

i čuvstva ili emocije. Ako se konfliktna situacija u kojoj se zateknemo ne može brzo i

uspješno riješiti, postajemo frustrirani. Do konflikata dolazi u situacijama u kojima

različito od drugih opažamo promjene oko sebe i zbog toga imamo drukčije mišljenje

i stavove, zatim zbog toga što su nam u životu važne različite vrijednosti više nego

drugima, ili zato što je struktura naše osobnosti drukčija od ostalih sudionika u

konfliktu.

Na izbjegavanje konflikata može se djelovati:

• pažljivim i aktivnim slušanjem i poštivanjem sugovornika

• korištenjem argumenata u raspravi

• kontroliranjem ponašanja koja su povezana s čuvstvima ili emocijama kojima

smo preplavljeni tijekom konflikta

• odašiljanjem pomirljivih poruka.

Konflikti ne moraju nužno imati negativne posljedice na međuljudsku komunikaciju.

Moguće je upravljati konfliktima i spriječiti njihov negativan utjecaj, a čak je i

moguće konflikte iskoristiti kao moderatore još kvalitetnije komunikacije. Kroz

konflikte upoznajemo sugovornike, njihove stavove, navike, namjere i potrebe pa

im se ubuduće možemo bolje prilagoditi, a jednako tako sugovornici upoznaju i nas.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

107

10. EVALUACIJA I SUPERVIzIJA RADA PSIHOLOGA

U gotovo svakoj aktivnosti koju u životu svjesno poduzimamo postavljamo

samima sebi pitanja o tome vode li nas naši postupci do željenog cilja i jesu

li svrhoviti. Nitko ne želi gubiti vrijeme i energiju ustrajući na ponašanjima koja

su nesvrhovita. Dakle, bez obzira činimo li to svjesno i s namjerom ili ne, tijekom

rada neprestano „provjeravamo“ koliko nas to što činimo vodi k cilju. Tako sami

sebi dajemo povratnu informaciju o vlastitim postupcima i njihovim rezultatima.

Ustvari samovrjednujemo svoj rad. Samovrjedovanje u radu s ovisnicima važno je

jer kao stručnjaci želimo znati vode li nas naši postupci ka ciljevima ili je potrebno

poduzimati mjere modifikacije aktivnosti koje provodimo. Bez evaluacije tretmana

ne možemo znati je li tretman uspješan. Stoga sam i ovoj temi posvetio osobitu

pažnju pa sam evaluaciju tretmana pomno opisao u svojoj publikaciji iz 2010.

godine pod nazivom „Kako znati kamo idemo; vrjednovanje i samovrjednovanje

rada s ovisnicima“. Ovdje u tekstu preuzet ću veći dio iz navedene publikacije.

Povratnu informaciju o radu ne moramo dobiti samo od sebe samih; naš rad može

vrjednovati i netko drugi koji ili dobro poznaje i prati naš rad ili je dijelom onoga

što radimo (uključen je posredno ili neposredno u aktivnosti koje izvodimo, kao što

je to na primjer slučaj s ovisnicima koji su kao klijenti (pacijenti) dijelom našega

rada). Međutim, cjelovitu sliku o tomu što i kako radimo možemo dobiti jedino ako

prikupljamo podatke o napredovanju i od sebe samih, ali i od onih koji u okruženju

prate naš rad ili u njemu sudjeluju.

Samovrjednovanje i vrjednovanje dijelovi su jedinstvenog sustava vrjednovanja ili

evaluacije rada, što je posebno važno ako je taj rad u stručnom smislu slojevit i

multidisciplinaran, a time i kompleksan. Što je složenija struktura postupaka koje

poduzimamo, ishodi su neizvjesniji i višeznačniji i teže je procijeniti približavamo li

se postavljenim ciljevima. Rad s ovisničkom populacijom zasigurno je takav oblik

rada. Stoga je posebno važno kontinuirano provjeravati uspješnost u poduzetim

postupcima. Onaj tko svoje postupke vrjednuje samo i jedino prema konačnom

ishodu, a ne vrjednuje i pojedine faze rada koji vodi k cilju, izlaže se riziku pripisati

(pogotovo pozitivne) ishode samo vlastitim postupcima. Osim što to nije ispravno,

jer ne možemo znati jesu li ishodi rezultat naših postupaka ili su interferirale i o

nama neovisne varijable, opasno je jer na taj način propuštamo uvidjeti propuste

u radu i izlažemo se riziku ponoviti ih, možda i s negativnim posljedicama. Ne

možemo znati jesmo li i gdje smo pogriješili ako sličnim postupcima u dvije različite

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

108

situacije dobijemo potpuno oprečne rezultate. Pripisati ih interindividualnim

razlikama može biti samo djelomično točno, ali je svakako nepotpuno. Ne smijemo

propustiti uzeti u obzir i intraindividualne razlike - razlike u postupanju. U svakom

ozbiljnom radu, a posebno u pomagačkom radu s ljudima, pa još dodatno ako se radi

o ranjivoj populaciji, korigirati postupke u radu nužno je i osnova je prilagodljivosti

interindividualnim razlikama korisnika.

Vjerojatno svatko na neki način preispituje svoj rad, ali obično je riječ o ad-hoc

samoprocjenama pa su informacije do kojih se na taj način dođe samo djelomično

iskoristive za daljnji rad. Za kvalitetnije informacije, posebno one koje će biti

objektivnije i na osnovi kojih će se moći uvoditi nužne promjene u radu, potreban je

sustavni i standardizirani pristup.

ZAŠTO JE VAŽNO PROVODITI VRJEDNOVANJE I SAMOVRJEDNOVANJE RADA

Evaluacija vlastitoga rada važan je ispravljački mehanizam u radu. Izvor je to

podataka o tome koliko pridonosimo nekom procesu i koliko smo uspješni u

približavanju prije postavljenim ciljevima rada. S obzirom na teškoće na koje

nailazimo u svojemu stručnom radu, poduzimamo niz mjera i postupaka kojima

želimo poboljšati kvalitetu rada, a time i dati doprinos kvalitetnijem radu u cjelini.

Stoga je važno pa i nužno osvijestiti vlastito mišljenje o svom mjestu i ulozi koju

imamo u aktivnostima koje izvodimo, ali je važno znati što o rezultatima našega

rada misle drugi, osobito korisnici naših usluga.

Rezultate rada moguće je pravilno valorizirati isključivo sustavnim praćenjem efekata

putem složenog sustava povratnih informacija (engl. feed-back mehanizama) koji

se nazivaju sustavom vrjednovanja i samovrjednovanja. Dakle, kako bismo znali

postižemo li željene ciljeve postupcima koje koristimo u radu, potrebno je razviti

i mehanizme (samo)vrjednovanja rada, a ono je presudno važno kako bismo na

temelju povratnih informacija (od drugih ili od sebe samih) kreirali nove i prikladnije

postupke u vlastitom radu. Također je važno te postupke provoditi sustavno jer

nam to omogućuje kontinuirano (a ne samo jednokratno) praćenje aktivnosti koje

izvodimo, a praćenje kontinuiteta u radu važno je jer su postupci preveniranja,

liječenja i rehabilitiranja ovisnika po svojoj prirodi dugotrajni. Dakle, cilj je evaluacije

u cjelini poboljšanje radne efikasnosti i kvalitete rada. Dok je u pojedinim ljudskim

aktivnostima moguće lako mjeriti efikasnost, pa i kvalitetu rada, a to je zato što je

rad moguće normirati, u radu s ovisničkom populacijom (i uopće u radu s ljudima)

vrlo je teško, a ponekad i nemoguće rad normirati. No, i u takvim situacijama

potrebna nam je povratna informacija o tome kako radimo.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

109

SAMOVRJEDNOVANJE RADA

Želimo li do povratnih informacija o tome koliko smo uspješni u onome što radimo

doći od sebe samih, provodimo postupke kojima sami vrjednujemo vlastiti rad pa

tada govorimo o samovrjednovanju. Samo je po sebi jasno da je samovrjednovanje

izloženo subjektivnoj samoprocjeni. Iako se može učiniti kako nam subjektivne

informacije o nama samima nisu baš korisne jer nisu objektivne, to je daleko od

istinitoga. Subjektivna procjena iznimno je važna za vlastiti rad jer mnogo više

nego drugi oblici procjenjivanja uključuje emocionalni odnos prema vlastitom

radu, odnosno omogućuje nam dosegnuti procjenu zadovoljstva vlastitim radom i

napredovanjem. To je moguće stoga što ljudi imaju sposobnost opažanja vlastitih

psihičkih procesa korištenjem introspektivnog uvida u vlastito doživljavanje i

ponašanje. Osim opisanog subjektivnog samovrjednovanja, samovrjednovanje može

biti i objektivnije. Ono je najčešće uključeno u strukturirani stručni (savjetodavni,

psihoedukacijski ili drugi) postupak i često je, iako ne i uvijek, posredno.

VRJEDNOVANJE RADA

Naš rad može biti vrjednovan i od strane različitih drugih osoba. Ovaj oblik

vrjednovanja uključuje vrjednovanje od strane osoba izvan našeg neposrednog

radnog okruženja (primjer za to mogu biti supervizija, razni formalni izvještaji i

slično) i/ili vrjednovanje od strane osoba unutar našeg neposrednog rada (tako

naš rad mogu vrjednovati naši nadređeni, sustručnjaci ili drugi stručnjaci s kojima

neposredno surađujemo, ali i klijenti odnosno pacijenti kojima pružamo stručnu

pomoć) pa u tome smislu razlikujemo vanjsko i unutarnje vrjednovanje.

Samovrjednovanje i vrjednovanje rada dijelom su jedinstvenog procesa evaluacije

rada, ali je ta dva specifična postupka potrebno razlikovati. Jedinstvo se očituje

i u činjenici da je moguće provoditi samovrjednovanje i uključivanjem elementa

vanjskog vrjednovanja u instrumente koje koristimo (ovo se može uočiti i u

prijedlogu instrumenta samovrjednovanja koji se nalazi dalje u tekstu), a moguće

je i provoditi vrjednovanje uključivanjem elemenata samovrjednovanja (iako je

ovaj evaluativni pristup rjeđi u praksi, ponekad je „vanjskim“ procjenjivačima lakše

procijeniti pojedini oblik našega ponašanja ako imaju uvid u naš subjektivni doživljaj

u vezi s tim oblikom ponašanja, odnosno lakše im je procijeniti nas ako znaju što

sami o sebi mislimo).

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

110

Opisani koncept evaluacije može se prikazati i u shematskom obliku:

Slika 15. Shematski prikaz koncepta evaluacije

VRJEDNOVANJE I SAMOVRJEDNOVANJE PRIMJENOM INSTRUMENATA

Dakle, vrjednovanje odnosno samovrjednovanje postupak je koji svaki subjekt

provodi samostalno s ciljem da utvrdi svoje ili tuđe postignuće, želje, planove i

htijenja prema kriterijima kojima je poučen ili ih je postavio sam sebi. Iako su u taj

postupak ponekad uključeni elementi subjektivne procjene, ipak je u prvome redu

cilj da postupak bude što objektivniji.

Svaki postupak u koji se svjesno upustimo s namjerom da dođemo do informacija

o tome koliko smo uspješni u onome što radimo gotovo po pravilu započinje nekim

oblikom samoprocjene. Ta samoprocjena može biti strukturirana, ali se u stvarnom

životu i radu puno češće radi o ad-hoc promišljanju o vlastitoj uspješnosti u onome

što radimo i o promišljanju o mogućim putovima i ishodima onoga što ćemo činiti

ubuduće. Svatko se može sjetiti takvih trenutaka u svojemu radu. Iako ovakvi

postupci nemaju formalnu strukturu, nisu niti normirani pa često čak niti unaprijed

planirani, ipak su nam spoznaje do kojih dolazimo na ovaj način važne u planiranju

daljnjega rada. Ono što je nedostatak ovakvoga pristupa jest što se rezultati takve

samoprocjene vrlo brzo izgube; ako ne bilježimo ono što smo zaključili, a uglavnom

je tako, korist od takve samoprocjene uglavnom je kratkoročna. Međutim, ako

samoopažanje pokušamo usustaviti i razviti za primjenu, nastat će instrument koji

ima više prednosti pred ad-hoc samoprocjenom. Te prednosti su ove:

1. Primjenom standardiziranog i unificiranog pristupa uvijek ćemo imati isti

podražajni sklop (ista pitanja koja si postavljamo) na temelju kojega ćemo

procjenjivati vlastiti rad

2. Podatke do kojih dođemo na ovakav način ne moramo još i dodatno bilježiti ili

pamtiti jer su upisani u obliku odgovora na pitanja koja smo sami sebi postavili

3. Nalaze dobivene uzastopnom primjenom ovakvoga pristupa (i instrumenta) bit

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

111

ćemo u mogućnosti međusobno uspoređivati, što će nam omogućiti sustavno

samopraćenje u vremenskom slijedu

4. Na poslijetku, primjenom istoga pristupa i kod drugih (recimo, kod sustručnjaka)

imamo mogućnost komparativne analize naših i tuđih postupaka, te gotovo

trenutačno možemo procijeniti svoje mjesto u nekom stručnom ili suradničkom

kontekstu.

Bez obzira je li samoprocjena onoga što činimo paušalna ili je ona sustavna i

strukturirana, doći ćemo do izvjesnih podataka o tome kako vidimo svoj vlastiti

rad. Na temelju toga izgradit ćemo i vrijednosne sudove prema svojemu radu. Svrha

samovrjednovanja jest:

1. uočiti vlastite prednosti (snage) u aktivnostima koje izvodimo

2. uočiti vlastite nedostatke (slabosti), odnosno prepoznati prostor za osobnim ili

skupnim napredovanjem

3. uočiti vlastite mogućnosti i ograničenja.

Svrhu (samo)vrjednovanja potrebno je odvojiti od cilja zbog kojega započinjemo s

ovim postupcima. Cilj (samo)vrjednovanja očituje se u potrebi poboljšanja radne

efikasnosti i kvalitete rada. Svrha (samo)vrjednovanja očituje se u potrebi da

dođemo do informacija i spoznaje o tome vode li nas naši postupci do željenog

cilja, dakle jesmo li ostvarili želje, planove i htijenja u vezi s ciljevima rada koje smo

si postavili ili su nam postavljeni. Prema tome, (samo)vrjednovanje je ispravljački

mehanizam u radu i vodi nas do cilja kroz vlastiti rad.

Osnova postupka evaluacije jest postavljanje pitanja. Temeljna pitanja koja treba

postaviti su:

1. Kakva smo ustanova?

2. Kakav sam stručnjak?

3. Kakav smo tim?

4. Kako sve to znam(o)?

5. Što zajednički možemo učiniti da budemo bolji?

6. Što osobno mogu učiniti da budem uspješniji (uspješnija)?

Ovo su temeljna pitanja evaluacije rada i iz njih se deriviraju konkretna i ciljano

usmjerena pitanja u samom instrumentu koji će se primjenjivati u pojedinoj situaciji

evaluacije. U konstruiranju instrumenta treba pripaziti evaluira li se osobni ili timski

rad; u strukturnom smislu radi se o istom pristupu, ali u sadržajnom smislu osobni

i timski rad treba razlikovati.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

112

Savjetodavni rad s ovisničkom populacijom može se evaluirati u tri točke:

a) Provesti detaljnu samoanalizu iz perspektive svih dionika u preventivnim

aktivnostima ili u postupcima tretmana (uključujući i liječenje)

b) Provesti samovrjednovanje, uočavanjem vlastitih prednosti, nedostataka

(slabosti) i mogućnosti (uključujući ograničenja)

c) Odrediti razvojne prioritete i ciljeve kroz izmjene u preventivnim aktivnostima

ili postupcima tretmana (liječenja) za koje je dobro da budu dijelom osobnog

ili timskog razvojnoga plana, a on je ključni element kojim se definiraju ciljevi,

metode, izvršitelji, vremenski okvir izvršenja i način evaluacije.

U evaluacijskom instrumentu najčešće se koriste pitanja ili tvrdnje u obliku

skale procjene, pitanja višestrukog izbora, tvrdnje s afirmirajućim i negirajućim

odgovorima te pitanja otvorenog tipa. Odgovori na takva pitanja omogućuju i

kvalitativnu i kvantitativnu evaluacijsku analizu. Promotrimo zašto se primjenjuju

pojedini oblici pitanja i koje su njihove posebnosti i prednosti.

1. Grafičke skale procjene

U strukturalnom smislu radi se o dužini (crti) na čijim su krajevima napisane

ekstremne vrijednosne kategorije promatrane osobine ili stanja, a zadatak je

onoga koji procjenjuje da na toj dužini odredi mjesto za koje se njemu čini da

najbolje odgovara promatranoj osobini ili stanju. Prednost je ove metode u tome

što procjenjivač može vrlo jednostavno, samo označavanjem mjesta na dužini, dati

svoju procjenu i što se ta procjena može brojčano izraziti i kvantificirati. Nedostatak

je taj što je ovakav oblik procjenjivanja subjektivan i što označena veličina ovisi o

mnogim, pa čak i slučajnim čimbenicima.

Primjer grafičke skale procjene:

Opća procjena mojega zadovoljstva suradnjom s kolegama:

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 NISAM UOPćE ZADOVOlJNA (ZADOVOlJAN) U POTPUNOSTI SAM ZADOVOlJNA (ZADOVOlJAN)

2. Pitanja višestrukog izbora

Ovaj tip pitanja omogućuje onome čija se procjena traži izbor između više

ponuđenih alternativa. Prednost je ovakvih pitanja u tome što onaj tko konstruira

instrument može ograničiti moguće odgovore s obzirom na područje interesa, ali je

ograničavanje odgovora unutar samo nekoliko alternativa ujedno i ograničenje za

one procjenjivače koji bi željeli dati opširniji odgovor ili procjenu.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

113

Primjer pitanja višestrukog izbora:

Ometa li me neuspjeh u postizanju zadanih ciljeva u daljnjemu radu?

a) da, u potpunosti

b) da, samo djelomično

c) uopće ne

3. Tvrdnje s afirmirajućim i negirajućim odgovorima

U ovakvim se procjenama od procjenjivača očekuje da se odredi prema pojedinoj

trvrdnji, ali ne i da je vrednuje. Ispod ovakvih su tvrdnji upisana slova T i N, a

procjenjivač samo treba jednostavno zaokružiti slovo T ako se s tvrdnjom slaže

(smatra da je točna), odnosno slovo N ako se s njom ne slaže (smatra da je netočna).

Primjer tvrdnje s afirmirajućim i negirajućim odgovorima:

Smatram kako bolje rezultate u radu postižem kada radim sam(a) nego kada radim

u timu.

T N

4. Pitanja otvorenog tipa

Pitanja otvorenog tima ostavljaju mogućnost davanja opsežnijih odgovora onima

kojima su pitanja s referentnim okvirom „preuska“ za svu raznolikost procjena

koje oni mogu dati. U ovakvim se pitanjima procjenjivaču omogućuje da slijedom

sadržaja pitanja napiše (ili izrekne) što god misli i o tome želi napisati.

Primjer pitanja otvorenog tipa:

U radu me najviše ometa(ju):

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Prilikom konstrukcije pitanja potrebno je također voditi računa o:

- redoslijedu pitanja, i to na način da se započne s jednostavnijim pitanjima kako

procjenjivač ne bi odmah na početku ispunjavanja instrumenta zastao i kako bi

se senzibilizirao za procjenjivanje, pa možda i naučio kako odgovarati na pitanja

(pogotovo ako nema prethodna iskustva o tome), tako da zahtjevnija pitanja

treba ostaviti za kraj

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

114

- grupiranju pitanja u pojedine smislene kategorije i cjeline, i to na način da se

pitanja koja se odnose na isto područje procjene grupiraju

- tome da slijed pitanja bude što sličniji slijedu koji bi ta pitanja imala i u

uobičajenom razgovoru o istoj temi i

- tome da pitanja ne pobude kod procjenjivača osjećaj krivnje za procjenu koju daje.

Velika je prednost ovakvog pristupa (samo)vrjednovanju njegova iznimna

prilagodljivost. Ona se očituje u tome da se instrument vrjednovanja može po

potrebi prilagoditi posebnostima u liječenju ovisnika kao i posebnostima u radu na

prevenciji, sprječavanju i suzbijanju ovisnosti.

Izrada instrumenta slijedi zakonitosti, a tijek izrade instrumenta je ovaj:

• Određivanjeciljamjerenja

• Konstrukcijainstrumenta-formuliranjepitanjasobziromnaciljilisvrhu

• Evaluacijainstrumenta–unutarnjai/ilivanjska

• Primjenainstrumenta

• Evaluacijaizprimjene

• Korekcijainstrumentazakonačnuprimjenu

Na početku svakog instrumenta je uputa. Ona je važna jer uvodi korisnika u

smisao postupka koji izvodi i definira ciljeve (svrhu) i korist koji se tim postupkom

(vrjednovanja ili samovrjednovanja) žele postići. Također bi trebala biti motivirajuća

za onoga tko sudjeluje u postupku evaluacije odnosno trebala bi zainteresirati

procjenjivača za sudjelovanje u evaluaciji. Razlučimo uputu iz jednog takvog

instrumenta kako bismo malo preciznije objasnili navedeno.

1. Uputa uvodi procjenjivača u postupak i informira ga

„Samovrjednovanje (samoprocjena) vlastitoga rada važan je ispravljački

mehanizam u radu. Izvor je to podataka o tome koliko pridonosimo i koliko smo

uspješni u približavanju prije postavljenim ciljevima rada.“

2. Uputa definira ciljeve (svrhu) postupka i motivira procjenjivača

„S obzirom na teškoće na koje nailazimo u svojemu stručnom radu, poduzimamo

niz mjera i postupaka kojima želimo poboljšati kvalitetu rada, a time i dati

doprinos kvalitetnijem radu u cjelini.“

U prilogu knjige nalaze se dva prijedloga instrumenata za evaluaciju: jedan se odnosi

na samovrjednovanje (samoprocjenu) vlastitoga rada, a drugi na procjenu efekata

rada od strane osoba koje primaju savjetodavnu pomoć.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

115

Područja samovrjednovanja koja uključuje navedeni prijedlog instrumenta

samovrjednovanja ili samoprocjene rada su su:

• zadovoljstvoradomiemocionalnistatus

• vanjskovrjednovanje

• motivacijazarad

• stručnekompetencije.

POSEBNI OBlICI EVAlUACIJE RADA S OVISNIČKOM POPUlACIJOM

• Vrjednovanje odnosno samovrjednovanje provedbe programa savjetodavnog

rada, psihoedukacije i (re)habilitacije ovisnika putem kontrole apstinencije

u obliku testiranja na sredstva ovisnosti (najčešće u mokraći) tijekom

provedbe programa, onda kada je testiranje moguće s obzirom na ograničenja

(nemogućnost uzimanja uzorka mokraće, nedostatak testova za utvrđivanje

„novih“ droga i slično)

U ovoj je knjizi već opisan jedan model savjetodavnog rada koji se primjenjuje u

radu s ovisnicima, a sadržajno uključuje četiri modula ili koraka (evidentiranje,

aktiviranje, odvikavanje i vrjednovanje) unutar kojih su definirani ciljevi svake

faze savjetodavnog rada te aktivnosti na postizanju ovih ciljeva. Predviđeni su i

modeli evaluacije u provedbi programiranih aktivnosti.

Uspjeh u ostvarivanju ciljeva u pojedinoj fazi (koraku) provedbe programa

djelomično možemo vrjednovati i metodom test-retest. Testiranje ovisnika

provodi se brzim imunokromatografskim testovima u obliku panel pločica

za kvalitativno otkrivanje sredstava ovisnosti (u svježoj mokraći), a rezultat

takvoga testa na sredstva ovisnosti u retest postupku može biti mjera

uspješnosti programa (na primjer, ako je osoba u prvom testiranju bila pozitivna

na koje sredstvo ovisnosti, a onda nakon provedenih programiranih aktivnosti

negativna, može se s određenom vjerojatnošću zaključiti o korisnosti provedenih

postupaka koji su doveli do apstinencije ili odvikavanja). Osim toga, posljednjim

dolaskom koji je ujedno i posljednji korak u provedbi programa zajednički se

(ovisnik i stručna osoba) procjenjuje efikasnost i korisnost provedenih postupaka

psihoedukacije, rehabilitacije, odvikavanja ili liječenja; uspješnost se procjenjuje

zajedničkom subjektivnom procjenom kao i anonimnim instrumentom

vrjednovanja (u prilogu je primjer instrumenta vrjednovanja od strane korisnika).

• Vrjednovanje odnosno samovrjednovanje specifične edukacije ovisnika

primjenom testova informiranosti (primjeri su u prilogu knjizi) koji služe kao

povratna informacija o stupnju informiranosti o pojedinom sredstvu ovisnosti

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

116

• Supervizijakaooblikvrjednovanjarada

Supervizija sve više postaje općeprihvaćena i nezamjenjiva metoda stručnog

odnosno profesionalnog razvoja stručnjaka koji neposredno i intenzivno rade

s ljudima pružajući im stručnu pomoć (pomagačka zanimanja). Supervizija je

proces interakcije supervizora i supervizanta u kojemu je cilj transformirati

spoznaje do kojih je supervizant došao procesom supervizije u njegovu (buduću)

profesionalnu aktivnost. Ova aktivnost uključuje učenje uvidom u situaciju. Svrha

je jednostavna: pomoći stručnjaku svladati prepreke u radu i što je moguće više

i bolje iskoristiti vlastiti prostor za napredovanjem jer procesom supervizije

supervizant dolazi do podataka o vlastitom radu, a to je ishod sukladan ishodu

(samo)vrjednovanja rada. Stoga je ključno, naravno, da je supervizor sustručnjak

supervizantu.

ŠTO ČINITI S POKAZATElJIMA O VRJEDNOVANJU I SAMOVRJEDNOVANJU RADA

Standardizirani postupak evaluacije koji ima strukturu omogućuje ovo:

• dobivanjejasnihinedvosmislenihodgovoranapostavljenapitanja

• uspoređivanjeodgovoravišeosobakojesunasvrjednovalenaistinačin

• uspoređivanje nalaza o provedenom vrjednovanju u vremenu (praćenje

napredovanja u radu)

• izražavanjenalazastatističkimvrijednostimai

• praćenjeemocionalnogzdravljauradu.

Standardizacija postupka (samo)vrjednovanja omogućuje nam kvantitativnu i

kvalitativnu analizu na temelju koje ćemo što je moguće više objektivno procjenjivati

rezultate rada i uvoditi moguće promjene u radu. Promjene u radu mogu se definirati

kao:

• poboljšanjeradnogučinka

• povećanjekvaliteterada

• povećanjezadovoljstvaradomi

• povećanjezadovoljstvaklijenata(pacijenata)provedenimpostupcima.

Sve navedeno ili pojedino od toga može biti cilj radne aktivnosti i povećati uspjeh

(ili vjerojatnost uspjeha) u radu. Ciljevi su opisana zamišljena ponašanja kojima

se teži u radu. U svakom trenutku izvođenja aktivnosti možemo opisati trenutna

ponašanja i postignuća i usporediti ih s opisanim zamišljenim ponašanjima i

postignućima pa ako se u određenoj mjeri podudaraju, tada znamo da smo na

pravom putu ka ostvarivanju cilja, no ako se ne podudaraju, vrijeme je za promjenu

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

117

pristupa ili za ulaganje dodatnog napora u željenom smjeru. Ako evaluacija pokaže

da se ne približavamo cilju, možemo učiniti nešto od ovoga:

• Korekcijuplanaiprogramarada

Prevencija, suzbijanje i liječenje ovisnosti složen je proces koji mora biti

organiziran tako da nužno uključuje dobro planiranje i programiranje, a ono

uključuje, između ostaloga, i postavljanje ciljeva u radu, odnosno vrjednovanje

rada s obzirom na postavljene ciljeve. Ukoliko rezultati provedenih postupaka

(samo)vrjednovanja ukažu na to da se planiranim i programiranim oblicima rada

ne postižu postavljeni ciljevi, potrebno je mijenjati strukturu i sadržaj plana i

programa te ih uskladiti s ciljevima.

• Preusmjeravanjeimodificiranjeaktivnosti

Ponekad se tijekom rada pokaže kako je plan i program dobar okvir za rad, ali

su pojedini postupci neadekvatni. Tada se modifikacija rada usmjerava samo

prema tim pojedinim postupcima.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

118

11. PRILOzI

Prilog 1.INSTRUMENT SAMOVRJEDNOVANJA (SAMOPROCJENE) RADA

Samovrjednovanje (samoprocjena) rada

Ime i prezime (tko želi): ___________________________________________________

Ustanova: _______________________________________________________________

Datum: __________________________________________________________________

Uputa:

Samovrjednovanje (samoprocjena) vlastitoga rada važan je ispravljački

mehanizam u radu. Izvor je to podataka o tome koliko pridonosimo i koliko

smo uspješni u približavanju prije postavljenim ciljevima rada. S obzirom na

teškoće na koje nailazimo u svojemu stručnom radu, poduzimamo niz mjera

i postupaka kojima želimo poboljšati kvalitetu rada, a time i dati doprinos

kvalitetnijem radu u cjelini. Stoga na ovome listiću iznosim mišljenje o svom

mjestu i ulozi u ustanovi u kojoj radim.

ZADOVOlJSTVO RADOM I EMOCIONAlNI STATUS

1. Opća procjena osobnoga zadovoljstva svojim radom

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 NISAM UOPćE ZADOVOlJNA (ZADOVOlJAN) U POTPUNOSTI SAM ZADOVOlJNA (ZADOVOlJAN)

2. Koliko sam uspješno ostvarila/ostvario planirane i programirane aktivnosti?

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 POTPUNO NEUSPJEŠNO POTPUNO USPJEŠNO

3. Procjena osobnoga emocionalnoga stanja u ovome trenutku tijekom rada

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 UOPćE SE NE MOGU OPUSTITI U POTPUNOSTI SAM OPUŠTENA (OPUŠTEN)

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

119

4. Opća procjena osobnoga zadovoljstva statusom u svojoj ustanovi (stručnom timu)

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 NISAM UOPćE ZADOVOlJNA (ZADOVOlJAN) U POTPUNOSTI SAM ZADOVOlJNA (ZADOVOlJAN)

5. Koliko sam zadovoljna/zadovoljan suradnjom s rukovoditeljem?

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 NISAM UOPćE ZADOVOlJNA (ZADOVOlJAN) U POTPUNOSTI SAM ZADOVOlJNA (ZADOVOlJAN)

6. Mogu li popisati poslove i programska područja za koja sam isključivo ja

zadužen/a i odgovoran/na?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7. Mogu li popisati poslove i zadaće kojima sam u svojoj ustanovi (timu) zadužena/

zadužen, iako nisu moji poslovi?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Imam li kakve prijedloge u smjeru povećanja stupnja zadovoljstva poslom?

Ovdje ih upisujem.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

VANJSKO VRJEDNOVANJE

9. Od koga tražim vrjednovanje uspješnosti svoga rada?

a) od kolega (kao superviziju)

b) od pacijenata (klijenata)

c) od rukovoditelja

d) od roditelja pacijenata (klijenata)

e) od vanjskih institucija

f) ni od koga do sada

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

120

10. Imam li jasne ciljeve i prioritete u radu?

DA NE

11. Mijenjam li ciljeve i prioritete u odnosu na različite rezultate vrjednovanja?

DA NE

12. Koje sve instrumente samovrjednovanja koristim u radu?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

MOTIVACIJA ZA RAD

13. Što me u radu najviše motivira?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

14. Koliko sam motivirana/motiviran za rad?

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 UOPćE NISAM U POTPUNOSTI JESAM

15. Što me u radu najviše demotivira?

a) plaća

b) radno vrijeme

c) (ne)suradnja s rukovoditeljem

d) opis zaduženja

e) uvjeti rada

f) (ne)uspjeh u rješavanju problema

g) nerealna očekivanja dionika

h) nedostatak priznanja za uspjeh u radu

i) nedostatak suradnje s nadređenim institucijama

j) preopterećenost

k) nešto drugo (upisujem) ____________________________________

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

121

16. Kako mogu utjecati na čimbenike koji me demotiviraju u radu?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

STRUČNE KOMPETENCIJE

17. Pitam li se jesam li dovoljno sposobna/sposoban za posao koji radim?

a) ne, nikada se ne pitam

b) da, ponekad se pitam

18. Koliko dionici imaju koristi od mojega rada?

a) nedovoljno

b) dovoljno

c) i više nego što treba

19. Što poduzimam kako bih napredovala/napredovao u stručnim znanjima i

vještinama?

a) gotovo ništa

b) samo ono što moram

c) sve što mogu

20. Koliko poduzimam u smislu napredovanja u stručnim poslovima i zadaćama?

a) nedovoljno

b) dovoljno

c) i više nego što treba

21. Koliko sam učinkovita/učinkovit u radu?

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 NISAM UOPćE UČINKOVITA (UČINKOVIT) U POTPUNOSTI SAM UČINKOVITA (UČINKOVIT)

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

122

Prilog 2.

INSTRUMENT VRJEDNOVANJA RADA OD STRANE KORISNIKA

VRJEDNOVANJE PROGRAMA RADA

Uputa:

Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja kako bismo na temelju odgovora

ubuduće mogli što bolje prilagoditi način rada u Centru potrebama klijenata.

Anketa je anonimna. Zanima nas samo Vaše osobno mišljenje.

Hvala na suradnji!

• MolimoVasdanasljedećojskaliprocjeneizrazitesvojeopćenitozadovoljstvo

načinom rada (označite znakom “X”).

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 UOPćE NISAM ZADOVOlJNA/ZADOVOlJAN U POTPUNOSTI SAM ZADOVOlJNA/ZADOVOlJAN

• Koliko ste zadovoljni komunikacijom sa savjetovateljem tijekom rada (označite

znakom “X”)?

1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 ---------- 5 UOPćE NISAM ZADOVOlJNA/ZADOVOlJAN U POTPUNOSTI SAM ZADOVOlJNA/ZADOVOlJAN

• Mislite li da Vam je dolazak na savjetodavne razgovore ili liječenje pomogao

u rješavanju problema zbog kojih ste došli (zaokružite slovo ispred jednog od

ponuđenih odgovora)?

a) da, pomoglo mi je u potpunosti

b) da, pomoglo mi je djelomično

c) ne, nije mi pomoglo

• Ako imate kakvu primjedbu na rad, ovdje možete upisati.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• Biste li komu drugomu tko ima problem preporučili ovakav oblik rada (zaokružite

slovo ispred jednog od ponuđenih odgovora)?

a) da, svakako bih

b) možda

c) ne, nikako ne bih

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

123

Prilog 3.

TEST INFORMIRANOSTI O MARIHUANI

Uputa:

Ovo je test koji služi kao povratna informacija o stupnju informiranosti o

pojedinom sredstvu ovisnosti, u ovom slučaju o marihuani.

Molimo Vas da pokušate odgovoriti na što je moguće više pitanja kako bismo

utvrdili stupanj Vaše informiranosti radi daljnjega edukativnog i informativnog

rada.

1. Aktivni sastojak u marihuani zove se _____________________________________

ili skraćeno (akronim) _______ .

2. Biljka od koje se dobiva marihuana zove se ___________________ .

3. Cvjetovi marihuane ne sadrže uopće psihoaktivnu tvar.

T N

4. Marihuana mijenja stanje svijesti konzumenta.

T N

5. Hašiš i marihuana dobivaju se iz iste biljke.

T N

6. U marihuani ima više psihoaktivne tvari nego u hašišu.

T N

7. Joint (džoint) je smjesa:

a) različitih vrsta marihuane

b) marihuane i duhana

c) marihuane i hašiša

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

124

8. Nakon konzumiranja marihuane zjenice osobe su:

a) sužene

b) proširene

c) nepromijenjene

9. Konzumiranje marihuane utječe kod vozača na procjenu udaljenosti vozila na

cesti, ali ne i na reakciju osobe na zvukove s ceste.

T N

10. Tragovi marihuane u tijelu (u mokraći) osobe mogu se pronaći još nakon nekoliko:

a) sati

b) dana

c) tjedana

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

125

Prilog 4.

TEST INFORMIRANOSTI O HEROINU

Uputa.

Ovo je test koji služi kao povratna informacija o stupnju informiranosti o

pojedinom sredstvu ovisnosti, u ovom slučaju o heroinu.

Molimo Vas da pokušate odgovoriti na što je moguće više pitanja kako bismo

utvrdili stupanj Vaše informiranosti radi daljnjega edukativnog i informativnog

rada.

1. Heroin je sredstvo ovisnosti koji se ubraja u skupinu:

a) psihostimulatora

b) psihodepresora

2. Heroin je izvorno prah __________________ boje.

3. Heroin se zloupotrebljava i pušenjem.

T N

4. Heroin se dobije sušenjem smole sirovog ___________________ .

5. Nečistoća u heroinu može biti čak i do:

a) pet puta više od samoga heroina

b) deset puta više

c) pedeset puta više

6. U mokraći je heroin moguće detektirati deset dana nakon konzumiranja.

T N

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

126

7. Heroinsku ovisnost često prate teške zarazne bolesti,

a to su __________________________ i _____________ .

8. Hepatitis C moguće je spriječiti cijepljenjem.

T N

9. Čisti heroin lako je topiv u vodi.

T N

10. Heroin koji se injekcijom ubrizgava u krvnu žilu može istu začepiti.

T N

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

127

12. CITIRANA I PREPORUčENA LITERATURA

1. Bašić, J. (2009.): Teorije prevencije – prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, Školska knjiga, Zagreb

2. Berke, J. D. & Hyman, S.E. (2000.): Addiction, Dopamine, and the Molecular Mechanisms of Memory; Neuron, Vol. 25, 515–532, Cell Press

3. Bozarth, M.A. & Wise, R.A. (1984.): Anatomically distinct opiate receptor fields mediate reward and physical dependence; Science 244: 516-517

4. Božičević, V., Brlas, S. i Gulin, M. (2011.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja – prijedlog smjernica za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

5. Božičević, V., Brlas, S. i Gulin, M. (2012.): Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja – priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

6. Brlas, S. (2005.): Program savjetodavnoga rada u okviru provedbe školskoga preventivnoga programa u srednjoj školi, „Život i škola“ broj 13, Osijek

7. Brlas, S. (2008.): Kako pronaći izlaz - vodič za pomoć u suzbijanju ovisnosti kod djece i mladih, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

8. Brlas, S. (2010.): Kako znati kamo idemo - vrjednovanje i samovrjednovanje rada s ovisnicima, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

9. Brlas, S. (2010.): Važno je ne započeti - neki temeljni pojmovi psihologije ovisnosti, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

10. Brlas, S. (2011.): Terminološki opisni rječnik ovisnosti; - opis važnih termina iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja, prvo izdanje, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

11. Brlas, S. (2011.): Savjetodavni rad s ovisnicima, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

12. Brlas, S. (2012.): Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

13. Brlas, S. (2013.): Komunikacija s ovisnicima, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

14. Brlas, S. (2016.): Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica

15. Brlas, S. (2017.): Terminološki opisni rječnik ovisnosti; - opis važnih termina iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja, (6., preuređeno izdanje), Medicinska naklada, Zagreb

16. Brlas, S. i Gorjanac, V. (2015.): Priručnik: radionice u borbi protiv ovisnosti (edukacijske i socijalizacijske radionice za djecu i mlade), Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Osijek

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

128

17. Brlas, S. i Majurec, M. (2001.): Slobodno vrijeme učenika; način provođenja slobodnog vremena, zadovoljstvo i potrebe „Život i škola“ broj 6, Osijek

18. Chiara, G.D. (1999.): Drug addiction as dopamine-dependent associative learning disorder, European Journal of Pharmacology

19. Cohen, J. (2000.): The Cognative and Behavioral Effects of Nicotine: An Argument for Brain=Behavior, http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro01/web1/Cohen.html, 11.09.2009.

20. Corey, G. (2004.): Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije, Naklada Slap, Jastrebarsko

21. Čale Mratović, M. (2009.): Pušenje izaziva depresiju, http://www.zzjzdnz.hr/djelatnosti/skolska_medicina/zdravstveni_odgoj/191-ch-0?&l_over=1, 2. 11. 2009.

22. Dijksterhuis, A., Bos, M.W., Nordgren, l.F. & Van Baaren, R.B. (2006.): On making the right choice: The deliberation-without-attention effect, Science, 311, 1005-1007.

23. Dijksterhuis, A., Bos, M.W., Nordgren, l.F. & Van Baaren, R.B. (2006.): Making choices without deliberation, Science, 312, 1472.

24. Dijksterhuis, A., Bos, M.W., Nordgren, l.F. & Van Baaren, R.B. (2006.): Complex choices better made unconsciously, Science, 313, 760-761.

25. Dorner, D. (1997.): The logic of failure-Recognizing and avoiding error in Complex Situations, Perscus books reading, Massachusetts

26. Farrenkopf, C., (2000.): Cocaine and the Brain: The Neurobiology of Addiction, http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro01/web1/index.html, 11.09.2009.

27. Fulgosi, A. (1994.): Biološke osnove osobina ličnosti, Naklada Slap, Jastrebarsko28. Gasser, P. & Speich, B. (2007.): lSD-Assisted Psychotherapy in the Treatment

of Anxiety Secondary to life Threatening Illness, http://www.maps.org/research/cluster/psilo-lsd/, 11. 9. 2009.

29. Gieringer, D. (2001.): Cannabis Vaporization: A Promising Strategy for Smoke Harm Reduction, Journal of Cannabis Therapeutics Vol. 1#3-4, 153-70

30. Gigerenzer, G. (2007.): Gut feelings: The intelligence of the unconscious, Viking Press, New York (UK edition: The intelligence of the unconscious. New York, Penguin Books, New York, 2007. German translation: Bauchentscheidungen: Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition, Bertelsmann, München, 2007.)

31. Gilbert, D. (2007.): Stumbling on Happines, Vintage32. Goldstein, R. Z. & Volkow, N. D. (2002.): “Drug addiction and its underlying

neurobiological basis: neuroimaging evidence for the involvement of the frontal cortex.”, Am J Psychiatry 159(10): 1642-52.

33. Hartley, J. i Branthwaite, A. (2002.): Psiholog u praksi, Naklada Slap, Jastrebarsko

34. Hlupić, I. (2017.): Osobine ličnosti i motivacija za uzimanje marihuane i „novih droga“ kod studenata, diplomski rad, Zagreb

35. Ibanez, A., Blanco, C., et al. (2003.): “Genetics of pathological gambling”, J Gambl Stud 19(1): 11-22.

36. Ilić, S., Zoričić, Z. i Torre, R. (2009.): Differences in socio-demographic factors related to compulsive gambling and alcohol addiction, Alcoholism 2009;45(2);107-114, Zagreb

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

129

37. Jurić, M. (2004.): Biološke osnove ovisnosti, http://www.geocities.com/barbun88/fax/Bioloskeosnoveovisnosti.htm, 11. 9. 2009.

38. Katalinić, D., Kuzman, M. i Pejak, M. (2009.): Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2008. godini, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Zagreb

39. Klapež, B. (2004.): Živjeti bez droge, Alinea, Zagreb40. Klarić, D. (2007.): Droga - nerješiv problem; priručnik za edukatore, Dvotočka,

Zagreb41. Klarić, D. (2007.): Znanje daje sigurnost; priručnik za roditelje i edukatore

o ponašanjima, pojavama i događajima koji mogu ugroziti sigurnost djece i mladeži, Znanje daje sigurnost, Zagreb

42. Klein, G. (1999.): Sources of power: how people make decisions, MIT press43. Koić, E. (2009.): Problematično i patološko kockanje, Zavod za javno zdravstvo

„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Virovitica (prema izvornom radu objavljenom u znanstvenom časopisu Collegium Antropologicum: Koic E., Đorđevic V., Filakovic P., Nadj S. “Alea Iacta Est” (A Case Series Report of Problem and Pathological Gambling). Coll. Antropol. 33 (2009) 3:961-971. Case report.)

44. Koić, E., Per-Kožnjak, J. i Đorđević, V. (2007.): Sredstva i metode liječenja osoba s izraženim patološkim kockanjem, Zbornik sažetaka 1. hrvatskog interdisciplinarnog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem „Kockanje“, str. 106-108, lions Club Vereucha-Virovitica, Virovitica

45. Koob, G.F., Sanna, P.P. & Bloom, F.E. (1998.): Neuroscience of addiction; Neuron, Vol. 21 467 – 476, Cell Press

46. Koob, G.F., Sanna, P.P. & Bloom, F.E. (1998.): Neuroscience of addiction; Neuron, Vol. 21 467 – 476, Cell Press

47. lebedina Manzoni, M. (2007.): Psihološke osnove poremećaja u ponašanju, Naklada Slap, Jastrebarsko

48. Kuzman, M., str. ur. (1994.): Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, Deseta revizija /MKB-10/, Svezak 1, Medicinska naklada, Zagreb

49. lacković-Grgin, K. (2006.): Psihologija adolescencije, Naklada Slap, Jastrebarsko

50. lučanin, D. i Despot lučanin, J. (2010.): Komunikacijske vještine u zdravstvu, Zdravstveno veleučilište, zagreb i Naklada Slap, Jastrebarsko

51. Nelson-Jones, R. (2007.): Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju, Naklada Slap, Jastrebarsko

52. Nester, J.E. (2001.): Molecular basis of long-term plasticity underlaying addiction, Nature Reviews Neuroscience vol. 2, no. 2, 119-128, Nature Publishing Group

53. Nestler E.J. (2001.): Molecular neurobiology of addiction, Am J Addict, 10(3):201-17.

54. Nikoć, M. (2011.): Očima psihologa teologa, Zaklada biskup Josip lang, Zagreb55. Pinel J.P. (2002.): Biološka psihologija; Naklada Slap, Jastrebarsko56. Problematika droga - mjere, 13. 8. 2009., http://www.nijd.uredzadroge.hr/

index.php/hr/problematika-droga-mjere/, 11. 9. 2009.

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

130

57. Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja (2007.), https://drogeiovisnosti.gov.hr/istaknute-teme/projekt-resocijalizacije/851, 26. 7. 2016.

58. Radović, S. (2004.): Prevencija i zaštita od droge; što trebate znati o drogama, Naklada Žagar, Rijeka

59. Rosić, V. (2005.): Odgoj, obitelj, škola, Naklada Žagar, Rijeka60. Ruse, J.M., Jerome l., Mithoefer, M.C., Doblin, R. & Gibson, E. (2008.): Treatment

Manual for MDMA-Assisted Psychotherapy for Treatment of PTSD, http://www.maps.org/mdma/, 11. 9. 2009.

61. Sakoman, S. (2002.): Obitelj i prevencija ovisnosti, SysPrint, Zagreb62. Sakoman, S. (2007.): Ovisnost o igrama na sreću - ozbiljan društveni problem,

Zbornik sažetaka 1. hrvatskog interdisciplinarnog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem „Kockanje“, str. 16-17, lions Club Vereucha-Virovitica, Virovitica

63. Sakoman. S. (2009.): Školski program prevencije ovisnosti, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

64. Smokvina-Korbar, R. (1997.): Životni izbori mladeži u uvjetima vrijednosnih sukobljavanja, Nastavni vjesnik, 83-85

65. Strong, E. (1959.): Vocational interest 18 years after, University of Minessota Press, Minneapolis

66. The Truth About Drugs; Fact You need to know, actions you need to take (2008), http://www.drugfreeworld.org/#/freeinfo/truth-about-drugs-information,

11. 9. 2009.67. Vasta, R. (2005.): Dječja psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko 68. Vizler, J. (2004.): Povezanost percepcije roditeljskog ponašanja i sramežljivosti

i asertivnosti školske djece (diplomski rad), Zagreb 69. Vrhovac, B., Jakšić, B., Reiner, Ž. i Vucelić, B. (2008.). Interna medicina. Naklada

ljevak, zagreb70. Wenar, C. (2003.): Razvojna psihopatologija i psihijatrija (od dojenačke dobi

do adolescencije), Naklada Slap, Jastrebarsko71. Willenbrock, H. (2009.): Tajna ispravnog odabira, GEO hrvatsko izdanje broj

02/09, 24-3772. Zarevski, P. (1995.): Psihološki aspekti ovisnosti mladih, Zbornik radova

„Zajednički protiv ovisnosti“, str. 255-264, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Zagreb

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

131

O AUTORUIme i prezime

Siniša Brlas

Zvanje

profesor psihologije

Datum i mjesto rođenja

4. listopada 1969. u Virovitici

Zaposlen

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Djelatnost za

prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja

Profesionalni životopis

Završio je studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u

Zagrebu 1995. godine. U odgojno-obrazovnom sustavu napredovao je u zvanje

stručnog suradnika mentora. Predavač je u Visokoj školi za menadžment u turizmu

i informatici u Virovitici.

Bio je voditelj stručnih vijeća psihologa u osnovnim i srednjim školama. Radio je

kao stručni suradnik psiholog i nastavnik u osnovnim i srednjim školama, u sustavu

socijalne skrbi (referada za brak i obitelj, provedba mjera nadzora nad izvršenjem

roditeljske skrbi i pojačane brige i nadzora) i u policiji (kao službenik za skrb o

stradalnicima Domovinskog rata). Ima iskustva i u sustavu obrazovanja odraslih.

Volontirao je kao psiholog u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Borova.

Također ima iskustvo rada u ispitivanju javnog mnijenja te u izdavačkoj djelatnosti.

Bio je član Upravnog odbora i dopredsjednik Društva psihologa Virovitičko-

-podravske županije. Kratko je bio član Matice Hrvatske. Bio je član Stručne

radne skupine Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske za

izradu Nacionalne strategije i Nacionalnog akcijskog plana, kao i u stručnom timu

Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu edukacije voditelja školskih programa

prevencije ovisnosti. Član je Povjerenstva za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-

-podravske županije i Vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Virovitičko-podravske

županije. Član je Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-

-podravske županije. Do sada je napisao više knjiga iz područja prevencije i suzbijanja

ovisnosti, jedan rječnik ovisnosti i jedan srednjoškolski udžbenik. Tri autorske

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

132

knjige otkupljene su sredstvima Državnog proračuna za sve škole u zemlji. Jedan

je iz skupine psihologa koji su potaknuli stručnu javnu raspravu o kapacitetima

psihologije za djelotvorne intervencije u području proaktivne skrbi o mentalnom

zdravlju u okviru jedinstvenog projekta „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“.

U području skrbi o mentalnom zdravlju autor je dvije knjige, a urednik je i koautor u

još pet knjiga. Bavi se istraživačkim radom u vezi s pitanjima djece i mladih, autor je

ili koautor više stručnih i popularnoznanstvenih članaka u različitim publikacijama,

koautor je nekoliko desetaka ostalih publikacija te je svojim samostalnim ili

zajedničkim radovima aktivno sudjelovao u nizu domaćih i inozemnih stručnih i

znanstvenih skupova.

Za svoj stručni rad 2010. godine dobio je visoko priznanje Hrvatskog psihološkog

društva „Marulić; Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i

promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

133

Iz RECENzIJA

(…) Iz ovog opsežnog i tematski raznovrsnog popisa obuhvaćenih područja i tema

može se vidjeti tematska usmjerenost knjige, ali i njezina obuhvatnost. Autor nastoji

na jednom mjestu dati informacije o brojnim aspektima koje je moguće sagledati

kada se govori o fenomenu ovisnosti te nastoji pružiti uporabljive informacije

korisne u radu različitih profesija i stručnjaka brojnih profila. Kombinirajući

dosadašnje publikacije koje je u zadnjem desetljeću objavio na ovu temu, uz pružanje

potpuno nove informacije koja služi za cjelovitiji pristup fenomenu ovisnosti, autor

je priredio jedinstvenu publikaciju. Ona odražava i stručni pristup autora, koji je na

jednoj strani u svakodnevnom neposrednom radu s ovisnostima, a na drugoj je u

zadnjem desetljeću pokazao i svoju zainteresiranost za istraživački i publicistički

rad. Kombiniranjem ta dva pristupa nastala je i ova knjiga kakvih u hrvatskom

govornom prostoru ima vrlo malo ili ih uopće nema.

Stoga je jasno da će ova knjiga naići na priličan interes, primarno u publici koja

će biti zainteresirana da na jednom mjestu pronađe informacije o većini bitnih

aspekata pristupa i rada s populacijom koja se suočava s izazovima ovisnosti. Time

će knjiga i ostvariti svoj cilj, kao što će ostvariti i svoju svrhu kao jedan od aspekata

ukupnih aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske

županije i dokazanog stručnog tima Zavoda.

Predlažem da se ova vrijedna knjiga objavi, kao što je preporučam čitateljima,

napose stručnjacima u radu s djecom i mladima.

Prof. dr. sc. Josip Burušić

(…) Djelo je pisano kao svojevrstan vodič za rad psihologa i psihologinja s osobama

ovisnim o drogama i to s naglaskom na rad unutar djelatnosti za prevenciju i

izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja pri županijskim

zavodima za javno zdravstvo. Autor nudi teorijsku potporu, nacionalne strateške

okvire i praktične savjete koji mogu poslužiti kao smjernice, osobito osobama

koje se u taj posao uvode. Publikacija je također korisna za ostale članice i članove

interdisciplinarnih timova koji se bave ovim područjem kako bi jasnije razumjeli

kojim sve kompetencijama u svom radu raspolažu osobe psihološke struke.

Nekoliko je važnih poruka koje ova monografija prenosi. Ona šalje jasnu poruku da

za bolesti ovisnosti postoje učinkoviti načini prevencije i tretmana, a višekratno se

ističe da je neizostavan dio tog procesa evaluacija rada. Nadalje, ona predstavlja

PS

IHO

LOG

IJA

OV

ISN

OS

TI

U I

NT

ER

DIS

CIP

LIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

134

snažnu podršku psiholozima i psihologinjama da rade timski te da prepoznaju kako

sve struka za koju su se obrazovali može biti primijenjena u prevenciji i tretmanu

bolesti ovisnosti. Osim toga, autor svojim primjerom pokazuje kolegicama i

kolegama da o svome radu promišljaju, da artikuliraju čime se bave i vrednuju svoj

rad, bilo samoprocjenom, bilo vanjskom procjenom te kontinuirano prilagođavaju

svoj rad potrebama klijenata i klijentica.

Monografija „Psihologija ovisnosti“ prof. Siniše Brlasa, kao i ostale njegove

publikacije, uvelike je usmjerena promoviranju i zaštiti mentalnog zdravlja, a time

i kvalitete života u zajednici. Neka to posluži kao poziv i poticaj kolegicama i

kolegama da promiču spoznaje iz psihologije u okolini u kojoj djeluju jer time dopiru

do šire publike od one s kojom neposredno rade i njihov je doprinos mentalnom

zdravlju na taj način obuhvatniji i snažniji.

Doc. dr. sc. Marlena Plavšić

(…) Aktualno djelo “Psihologija ovisnosti u interdisciplinarnom kontekstu borbe

protiv ovisnosti” logična je nadogradnja kompletnog autorovog opusa, i to u

jednom osebujnom smislu. Naime, spomenuta knjiga, pored toga što je rezultat

dugogodišnjeg angažiranog uranjanja u temu ovisnosti, ujedno je rezultat sabiranja

cjelokupnog niza vlastitih publikacija sklopljenih u cjelinu. Uz to je obogaćena

nizom novih saznanja, ali i promišljanjima koja potiču čitatelja na reakciju (na

osobna propitivanja, samouvid, vlastite afektivne reakcije...), paralelno nastojeći

otvoriti neka “nova vrata”. (…) Autor stavlja temu ovisnosti u široki društveni

kontekst što daje dodatnu vrijednost sadržaju knjige. (…) Psihologijska znanja i

vještine autor donosi na dovoljno generalni način da ih svaki stručnjak, rukovodeći

se tim smjernicama, može uklopiti u vlastite specifičnosti u radu, svoju naobrazbu

glede psihoterapijskih pravaca i osobni stil. Autor svoju sigurnost u stavovima i

razmišljanjima s lakoćom prenosi u pisanu formu. Stil pisanja karakterizira

uspostavljanje neposrednosti u odnosu s čitateljem, što je njegova već od ranije

poznata vještina koju on dozirano koristi. Na uvjerljiv način potiče stručnjake na

samonadograđivanje i samonapredovanje navodeći čitatelja na dublja promišljanja.

(…) Knjiga se preporuča svakome tko se na bilo koji način želi informirati o bilo kojem

aspektu ovisnosti, pa će stoga biti korisna širokom krugu čitatelja – studentima kao

udžbenik zbog stručnog, ali razumljivog rječnika i jasno prezentirane građe, mladim

stručnjacima koji tek startaju na svom putu karijere jer daje niz korisnih i praktičnih

podataka, stručnjacima s više radnog iskustva koji trebaju neprestano širiti vlastite

stručne obzore i nadopunjavati znanja, ključnim ljudima i pozicijama kreiranja

PS

IHO

LOG

IJA O

VIS

NO

ST

I U IN

TE

RD

ISC

IPLIN

AR

NO

M K

ON

TE

KS

TU

BO

RB

E P

RO

TIV

OV

ISN

OS

TI

135

zdravstvenog ustroja imajući na umu autorovo podrobno opisivanje problematike iz

svakog kuta, laicima glede područja psihologije koji će zbog “pitkosti” sadržaja naći

niz potrebnih objašnjenja kada se žele informirati o ovisnostima, drugim strukama

koje žele naći praktične informacije. (…).

Berta Bacinger Klobučarić, prof.

PSIHOLOGIJA OVISNOSTI

U INTERDISCIPLINARNOM KONTEKSTU BORBE PROTIV OVISNOSTI

9 7 8 9 5 3 7 7 5 6 2 8 4

ISBN 978-953-7756-28-4