Click here to load reader

Uputstvo Za Izradu Diplomskog

  • View
    29

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upute za izradu diplomskog rada

Text of Uputstvo Za Izradu Diplomskog

_____________________________________________________________________________UPUTSTVO ZA IZRADUSEMINARSKOG I DIPLOMSKOG RADAAutori:Mr. Snjeana Brki_Mr. Eldin Mehi_Vanja Kenji_, dipl. komp. i dipl. bibl.Izdava_:Ekonomski fakultet u SarajevuGlavni i odgovorni urednik:DekanProf. dr. Muris _i_i_Urednik:Prof. dr. Hasan Muratovi_Recenzenti:Prof. dr. Nenad Brki_Prof. dr. Nijaz Bajgori_Godina izdanja:2006.--------------------------------------------------_________________________________________________________________________________________________ !__"_!# _$____________________%____________&____' __________&__' _______&__(_______)________*__+&___,_-_*__.__________* ___________/_+__' ____0________1__2 _3_41____ _5_#___' _________0___/_____ _4__41_5________0______&_________6_________________778!_2_8_!__#__ _,_-_*__+&___1 ______*__.______9____ ____:__4!21#41____________________________________________________... U profesionalnom i poslovnom ivotu ima danas malo oblasti u kojima,pored ostalog, nije nuna, ili bar dobrodola, sposobnost i vi_nostprikupljanja informacija, razvijanja ideja i dobrog pisanja. (Midhat ami_)PREDGOVORPoznavanje metodologije i tehnike izrade stru_nih radova, te vjetina dobrogpisanja, odlike su visokoobrazovanih stru_njaka razli_itih profila. Ta znanja i vjetinepo_inju se sticati i razvijati ve_ tokom studija na visokokolskim ustanovama, budu_ida se svrha studiranja ogleda i u razvijanju sposobnosti samostalnog pisanja radovakoji _e zadovoljiti osnovne standarde date nau_ne oblasti. Iz tog razloga izradastru_nih prvenstveno seminarskih i diplomskih - radova1 jedna je od obavezastudenata na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.Dosadanja praksa na naem fakultetu pokazala je, me_utim, da se studentiprilikom pisanja radova suo_avaju sa nizom poteko_a koje su naj_e_e posljedicanepoznavanja osnovnih metodolokih i tehni_kih pravila. Iako je postupak izradenau_nog i stru_nog rada opisan u brojnim djelima, studenti ta djela zbog njihoveopirnosti i uoptenosti nerado _itaju. Rezultat je znatan broj nekonzistentnih,metodoloki nekorektnih i tehni_ki neure_enih radova koji, da bi dostiglizadovoljavaju_i nivo kvaliteta i bili prihva_eni, zahtijevaju zna_ajan dodatniangaman i mentora i studenata. Stoga se ukazala potreba za jednim kra_imuputstvom za izradu seminarskih i diplomskih radova, koje bi bilo posebnoprilago_eno studentima dodiplomskog studija ekonomije i biznisa.Prihvatili smo se zahtijevnog zadatka pripreme Uputstva u elji dapomognemo i studentima i njihovim mentorima: studentima - da steknu i unaprijedeznanja i vjetine u pisanju stru_nih radova koja _e im omogu_iti brzo i uspjenoizvravanje te vrste obaveza tokom studija, ali posluiti i kasnije, kada se po_nu bavitisvojom profesijom; mentorima - da se posvete onom bitnom u radovima, njihovomsadraju, umjesto da svaki put studente iznova upu_uju na osnovna metodoloka itehni_ka pravila izrade rada.1 Studenti koji studiraju po novom konceptu studiranja ECTS, susreta_e se sa potrebom izrade i drugihvrsta studentskih radova. Izrada tih radova je predmet posebnog uputstva koje je u pripremi.IIPri izradi Uputstva koristili smo relevantne i aktuelne izvore - kako djelapriznatih stru_njaka iz oblasti metodologije, tako i uputstva za izradu stru_nih radovakoja su u upotrebi na fakultetima drutvenih nauka u zemlji i inostranstvu. U timizvorima pronali smo mnoga korisna pravila, objanjenja i savjete koja smo zatimugra_ivali u nae uputstvo, nastoje_i ih pri tome to je mogu_e vie pojednostaviti iprilagoditi. To je na posao u_inilo jo sloenijim, ali smo smatrali da je naa obavezai odgovornost da pokuamo napraviti djelo koje _e se _itati i koje _e biti nadasvekorisno onima kojima je namijenjeno, to je zna_ilo da ga moramo koncizno,jednostavno i jasno napisati.Na kraju, eljeli bismo se zahvaliti svima onima koji su na razne na_inedoprinijeli da Uputstvo bude napisano i objavljeno: Upravi Fakulteta Dekanu Prof.dr. Murisu _i_i_u, Prodekanu za nastavu i nau_no-istraiva_ki rad Van. prof. dr.Nenadu Brki_u i Prodekanu za materijalno-finansijska pitanja Van. prof. dr. VeljkuTrivunu, rukovodiocu Bibliote_ko Informacionog centra Fakulteta gospo_i BiserkiSabljakovi_, rukovodiocu Slube za rad sa studentima gospo_i Almi Vrani_ iIzdava_koj djelatnosti Fakulteta. Nadamo se da _e ovaj na zajedni_ki poduhvat bitiuspjean - da _e Uputstvo ispuniti svoju svrhu i biti od koristi kolegama nastavnicimai brojnim generacijama naih studenata.AutoriIIIS A D R A JPREDGOVOR1. UVOD 22. STRU_NI RADOVI NA DODIPLOMSKOM STUDIJU 42.1. Seminarski rad 42.2. Diplomski rad 53. PRIPREME ZA IZRADU RADA 53.1. Izbor oblasti i teme 53.2. Izbor i koritenje literature 63.3. Formulisanje naslova rada 83.4. Odre_ivanje strukture rada 83.5. Uloga mentora 84. OSNOVNI ELEMENTI RADA 94.1. Naslovna stranica 94.2. Predgovor 94.3. Sadraj 104.4. Uvod 104.5. Razrada teme 124.6. Zaklju_ak 144.7. Literatura 145. PISANJE TEKSTA I TEHNI_KA OBRADA RADA 155.1. Korice i naslovna stranica 155.2. Sadraj 155.3. Pisanje teksta 205.4. Citiranje i parafraziranje 235.5. Plagijarizam 245.6. Referenciranje 255.6.1. Bibliografski (referensni) sistemi 255.6.1.1. Autor-datum sistem referenciranja 265.6.1.2. Numeri_ki sistem referenciranja 265.7. Ilustracije 29IV5.8. Prilozi 325.9. Popis koritene literature 325.10. Popis ilustracija i priloga 365.11. Numerisanje stranica 365.12. Prijelom, tampanje i uvezivanje rada 366. PRIJAVA, PREDAJA I ODBRANA RADA 376.1. Prijava, predaja i odbrana seminarskog rada 376.2. Prijava, predaja i odbrana diplomskog rada 386.2.1. Prijava rada 386.2.2. Predaja rada 396.2.3. Odbrana rada 39LITERATURA 42- 2 -1. UVODU Uputstvu za izradu seminarskog i diplomskog rada izloene su osnovemetodologije i tehnike izrade stru_nih radova na dodiplomskom studiju, kao iformalne procedure prijave, predaje i odbrane tih radova koje se primjenjuju naEkonomskom fakultetu u Sarajevu. Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskograda koncipirano je tako da postepeno vodi studente kroz _itav postupak od trenutkakada izaberu temu rada do trenutka kada rad bude prihva_en odnosno odbranjen. Dabi se na jednostavan i razumljiv na_in objasnilo kako nastaje dobar studentski stru_nirad, uvrtena su detaljna objanjenja i koriteni brojni primjeri izrade pojedinihdijelova rada. Pri tome se nastojalo odgovoriti upravo na ona pitanja i dileme sakojima se studenti naj_e_e suo_avaju, kada se prihvate ovog zahtijevnog zadatka.Uputstvo po_inje od definicije i svrhe seminarskog i diplomskog rada,ukazuju_i pri tome na njihove sli_nosti i razlike. Budu_i da postoje brojne sli_nostiizme_u seminarskog i diplomskog rada, postupak njihove izrade je ve_im dijelomidenti_an. Iz tog razloga su u ovom uputstvu mnogi dijelovi postupka izradezajedni_ki izloeni za obje vrste rada, dok su posebno obra_eni samo oni dijelovipostupka izrade, prijave i odbrane koji se razlikuju za navedene radove i u kojimadolaze do izraaja njihove specifi_nosti. Postupak kod zavrnog seminarskog radakoji na kraju studija pripremaju studenti VI stepena (dvogodinja Poslovna kola) nepominje se posebno u Uputstvu, zato to je taj postupak gotovo identi_an opisanompostupku kod diplomskog rada.U nastavku Uputstva, u tre_em poglavlju, podrobno su opisane neophodnepripreme za pisanje rada, sa namjerom da se studenti upute kako da izaberuodgovaraju_u temu, da prona_u i koriste relevantnu literaturu i da odrede okvirnisadraj rada. _etvrto poglavlje posve_eno je definisanju osnovnih elemenataseminarskog i diplomskog rada, kao to su naslovna strana, sadraj, uvod, glavni dio,zaklju_ak i dr., kao i detaljnom objanjavanju na_ina njihove izrade.Kako nije dovoljno samo dobro napisati rad, ve_ ga treba u_initi preglednim,gramati_ki i pravopisno korektnim, tehni_ki ure_enim, u petom poglavlju je izloenna_in pisanja i tehni_ke obrade rada. Pridravanjem navedenih tehni_kih pravilapostie se da dobro napisan rad dobije dodatnu vrijednost; i suprotno - neuvaavanjetih pravila moe umanjiti kvalitet dobro napisanog rada.- 3 -Kona_no, u zavrnom poglavlju su za svaku vrstu rada detaljno opisane vae_eprocedure prijave, predaje i odbrane. U praksi moe do_i do manjih odstupanja odopisanih postupaka, posebno u pogledu procedura vezanih za seminarski rad koje sumanje formalizirane, jer su pojedina pitanja u nadlenosti predmetnog nastavnikaodnosno mentora i nisu striktno regulisana fakultetskim ili univerzitetskim pravilima.Ovaj kratki pregled Uputstva imao je za svrhu da ukae na njegovusveobuhvatnost i sistemati_nost, te zna_aj njegove primjene za studente. Uvjereni smoda _e dosljedna primjena Uputstva omogu_iti laku i bru izradu sadrajnokonzistentnog, metodoloki ispravnog i tehni_ki ure_enog stru_nog rada, kao injegovu uspjenu odbranu.- 4 -2. STRU_NI RADOVI NA DODIPLOMSKOM STUDIJUStru_ni rad predstavlja vrstu pisanog rada koji sadri korisne priloge izdomena odre_ene struke. Stru_ni rad ne mora biti izvorno istraivanje i ne morasadrati nove, originalne nau_ne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastojise u prikupljanju i tuma_enju ve_ poznatih _injenica, informacija, stavova i teorija, nana_in koji doprinosi irenju nau_nih spoznaja, razvijanju novih pristupa uinterpretaciji i primjeni postoje_ih nau_nih rezultata i prilago_avanju tih rezultatapotrebama savremene teorije i prakse.Postoji vie vrsta stru_nih radova, ali _e nae izlaganje biti usmjereno na dvijevrste stru_nih radova sa kojima se naj_e_e susre_u studenti dodiplomskog studija:a) seminarski rad, ib) diplomski rad.2.1. Seminarski radSeminarski rad je stru_ni rad koji sadri samostalnu stru_nu obradu odre_enetematike iz nastavnog programa na dodiplomskom studiju. Svrha seminarskog rada jeu proirivanju i produbljivanju teoretskog i prakti_nog znanja iz odre_ene oblasti,razvijanju sposobnosti koritenja razli_itih izvora podataka, te usavravanju vjetinepisanja.2 Izradom seminarskog rada student sti_e prva iskustva u pisanju stru_nih inau_nih radova. Iz tog razloga seminarski rad treba shvatiti, izme_u ostalog, i kaosvoje