Click here to load reader

uputstvo za izradu seminarskog i završnog (diplomskog) rada

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of uputstvo za izradu seminarskog i završnog (diplomskog) rada

 • 1

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TRAVNIK

  UPUTSTVO ZA IZRADU

  SEMINARSKOG I ZAVRNOG (DIPLOMSKOG) RADA

  Mr. Ruica Popovi, dipl. ing.

  Travnik, 2011.

 • 2

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TRAVNIK

  S A D R A J

  Strana

  U V O D............................................................................................................................................3 1. POJAM I SVRHA PISANJA SEMINARSKOG I ZAVRNOG RADA....................................................................................................................4 2. PRIPREME ZA PISANJE SEMINARSKOG I ZAVRNOG RADA....................................................................................................................5

  2.1. Izbor teme.......................................................................................................................5 2.2. Bibliografska priprema...................................................................................................6 2.3. Struktura rada.................................................................................................................6 2.4. Uloga mentora..............................................................................................................10

  3. DOKUMENTACIONA OSNOVA PISANJA SEMINARSKOG I ZAVRNOG RADA..................................................................................................................10

  3.1. Citati.............................................................................................................................10 3.2. Fusnote.........................................................................................................................10

  4. JEZIK I STIL RADA................................................................................................................12

  4.1. Jezik..............................................................................................................................12 4.2. Stil................................................................................................................................13

  5. TEHNIKA OBRADA SEMINARSKOG I ZAVRNOG RADA.......................................13 L I T E R A T U R A......................................................................................................................19 P R I L O Z I..................................................................................................................................20

 • 3

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TRAVNIK

  UVOD Uputstvo za izradu seminarskog i zavrnog rada prije svega je namijenjeno studenima Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku radi lake i bre izrade rada koji e sadrajno, metodoloki i tehniki odgovarati osnovnim zahtjevima za radove ove vrste. Uputstvo moe biti korisno i svim profesorima u ulozi mentora, kao i onima koji obrauju ili tek namjeravaju da obrauju strune probleme. Izradu ovog upustva u velikoj mjeri je uslovila okolnost da studenti imaju odreena znanja i iskustva u izradi razliitih pisanih radova, ali da sve to nije dovoljno, jer je parcijalno i da nije sistematizovano. Posebno su oskudna znanja koja se odnose na osmiljavanje elemenata kompozicije seminarskog i zavrnog (diplomskog) rada, kao i na tehniku obradu. Namjena uputstva u velikoj mjeri je uslovila njegovu strukturu, obim i nain pisanja, didaktiko i tehniko oblikovanje, irinu i druga pitanja. Tekst uputstva je oblikovan u pet djelova (cjelina), izmeu kojih je uspostavljeno sadrajno-logiko jedinstvo. Prvi dio Pojam i svrha pisanja seminarskog i zavrnog rada sadrajem treba da doprinese pravilnom shvatanju pojmova "seminarski rad", "zavrni rad" i diplomski rad, svrhi njihovog pisanja te slinosti i razlike izmeu njih. Drugi dio Pripreme za pisanje seminarskog i zavrnog rada obrauje pripremu studenata za izradu seminarskog i zavrnog (diplomskog) rada, sa namjerom da ih uputi kako da izaberu odgovarajuu temu, da pronau i koriste potrebnu literaturu i da odrede strukturu rada (naslovnu stranu, sadraj, uvod, glavni dio, zakljuak, spisak literature i priloge). U ovom djelu je ukazano i na ulogu mentora u izradi seminarskog i zavrnog (diplomskog) rada. Trei dio Dokumentaciona osnova pisanja seminarskog i zavrnog (diplomskog) rada daje osnovne smjernice za korienje citata u tekstu, kao i fusnota, sa odgovarajuim primjerima. etvrti dio Jezik i stil rada ukazuje na osnovne zahteve jezika i stila koje treba uvaavati pri izradi seminarskog i zavrnog rada. Peti dio Tehnika obrada seminarskog i zavrnog rada usmjerena je na izradu forme, odnosno davanje konanog izgleda rada: oblikovanje teksta i svoenje na odreeni obim; ilustrovanje rada slikama, tabelama i grafikonima; pisanje matematikih formula, kao i nain predaje rada. Uputstvo je sastavljeno tako da poslui studentima na viim godinama studiranja, ali i studentima na prvoj godini koji se tek susreu s pravilima pisanja seminarskog, strunog, naunog i zavrnog rada. Nadamo se da e ovo uputstvo ispuniti svoju ulogu, olakati studentima pisanje radova uz zadovoljavajui kvalitet.

 • 4

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TRAVNIK

  1. POJAM I SVRHA PISANJA SEMINARSKOG I ZAVRNOG RADA Seminarski rad je samostalno struno saoptenje studenta iz odreenog nastavnog predmeta. Njime se obrauje jadan ui ili jednostavniji problem, pri emu je didaktiko-psiholoka poenta u njegovom aktuelizovanju i inoviranju. U sadrajno-logikom pogledu, seminarski rad predstavlja zaokruenu celinu. Svrha pisanja seminarskog rada je:

  - proirivanje i produbljavanje saznanja iz odreene oblasti, - razvijanje samostalnosti u izradi pisanih saoptenja i vjetine pisanja kratke i cjelovite

  analize nekog problema, - razvijanje sposobnosti koritenja razliitih izvora podataka i - priprema studenta za pisanje sloenijih i obimnijih samostalnih radoova, kao to su

  eseji, struni radovi i zavrni rad. Zavrni rad je struni pisani tekst na odreenu temu (problem), iz odreene predmetne (naune) oblasti, ijom izradom student pokazuje strunu osposobljenost, samostalnost i zrelost u rjeavanju pitanja i problema one struke za koju se kolovao, a odnosi se na trogodinji studij. Za razliku od seminarskog rada, zavrni rad je veeg obima i ima vee saznajne vrednosti za strunu ili naunu oblast iz koje se radi. Pie se nakon odsluanih i poloenih ispita, napisanih i odbranjenih obaveznih seminarskih radova, uspeno realizovane strune prakse, kao i drugih zavrnih obaveza. Iako je zavrni rad strunog karaktera, on moe posjedovati i neke odlike naunog rada, kao to su: sistematinost, metodinost i argumentovanost. Zavrni rad predstavlja vrlo specifian didaktiki oblik provjeravanja steenih znanja, ali i specifinu didaktiku formu za dalje osposobljavanje studenata za samostalni rad, proirivanje i produbljivanje znanja. Diplomski rad se odnosi na etvorogodinji studij. Na osnovu iznijetog nije teko zakljuiti da se u didaktiko-metodikom pogledu uoava razlika izmeu seminarskih i zavrnih (diplomskih) radova. Izradom seminarskih radova studenti se vebaju u pismenom saoptavanju svojih misli, znanja, ideja i slino, a zavrnim (diplomskim) radovima studenti dokazuju da je vjeba bila uspjena i u kojoj mjeri su samostalni u izradi pisanih radova.

 • 5

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TRAVNIK

  2. PRIPREME ZA PISANJE SEMINARSKOG I ZAVRNOG RADA

  2.1. Izbor teme Na izbor teme utie veliki broj faktora. Samim tim se i izbor teme sastoji u izvjesnoj mjeri u usklaivanju tih faktora, jer se oni nikada ne pojavljuju izolovano, ve uvijek u meusobnoj interakciji. Teme za seminarske radove mogu da predlau predmetni profesori na poetku realizacije nastave, kada studentima obrazlau program rada za cijeli semestar, odnosno studijsku godinu, a za zavrne radove na poetku zavrne (tree) godine. Predloeni popis tema je iz kompleksa strune problematike predmeta koji se izuavaju tokom studiranja. Za svaku temu prilae se obavezna i preporuena literatura. Broj tema treba da odgovara broju studenata. Predlog tema (bar nekih) za izradu zavrnih radova moe se prepustiti i studentima. Meutim, kad su u pitanju seminarski radovi, to je primjenljivije u viim semestrima. U niim to ne bi bilo racionalno, jer studenti ne poznaju dovoljno sadrajnu irinu i metodoloke probleme struke koju su izabrali. U svakom sluaju, neophodno je studentima omoguiti da u to veoj mjeri aktivno uestvuju u izboru teme. Lini afinitet studenta prema odreenoj naunoj, odnosno strunoj oblasti, od presudnog je znaaja za izbor teme. Osim toga, ne mogu se zanemariti i prethodna znanja i iskustvo studenata. To su bitni motivacioni inioci i neophodni preduslovi da se rad brzo, lako i kvalitetno napie. Tema rada moe da bude povezana sa teorijskim aspektima naune discipline ili sa praktinim aspektima nastavno-predmetne oblasti (praktino istraivanje odreene pojave ili analiza sluaja iz prakse). Bez obzira da li je tema vie pripada teoriji ili praksi, ona treba da zadovolji odreene kriterijume, kao to su:

  - savremenost i aktuelnost, - atraktivnost, - interesantnost, - relevantnost za datu nauno-strunu oblast, - podobnost za obradu (sa stanovita dostupnosti izvora i vremena za obradu), - preciznost u sadrajnoj odreenosti i odmjerenosti (ni preuska niti preiroka), - konkretnos