of 23 /23
Uloga Žene 23.02.2011.

Uloga Žene

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uloga Žene. 23.02.2011. Uvod:. Većina vjernika u Božjoj Crkvi su žene. Ponekad je teško imati cijelu sliku ove teme zbog kulture u kojoj živimo, tradicije, subjektivnosti, predrasuda, naše prošlosti, i na kraju netočnog ili nedovoljnog poznavanja Riječi... - PowerPoint PPT Presentation

Text of Uloga Žene

Page 1: Uloga Žene

Uloga Žene23.02.2011.

Page 2: Uloga Žene

Većina vjernika u Božjoj Crkvi su žene. Ponekad je teško imati cijelu sliku ove teme

zbog kulture u kojoj živimo, tradicije, subjektivnosti, predrasuda, naše prošlosti, i na kraju netočnog ili nedovoljnog poznavanja Riječi...

Ponekad zbog ne dovoljnog znanja kako teoriju staviti u praksu...

Uvod:

Page 3: Uloga Žene

Možda ponajveći problem leži u tome što i sami učenjaci, teolozi nerijetko imaju poprilično drugačija mišljenja

Cilj ove poruke nije proglašenje dogme (mišljenja bez kritičkog razmišljanja).

Vjerojatnost davanja svevremenskog odgovora i slike koja je potpuna je nepravedna za očekivati...

Page 4: Uloga Žene

...ali dio odgovora i slike vjerujemo da će biti jasniji!

Ne zauzimamo niti jedan od 2 ekstremna pogleda:

1. 1.Kor. 11:3-6, 14:33-35, 1.Tim 2:8-14, apsolutna zabrana za spomenuta djelovanja...

2. mišljenje je da su gore navedeni djelovi isključivo stvar kulture onog doba te da kao takvi su marginalni za nas danas – žena može imati potpuni autoritet u Crkvi

Ekstremi:

Page 5: Uloga Žene

I reče JAHVE, Bog: Nije dobro da čovjek bude sam...

...načinit ću mu pomoć kao on.

Postanak 2:18

Page 6: Uloga Žene

Nema tu više ni Židova ni Grka; nema više ni roba ni slobodnjaka; nema više ni muškog ni ženskog jer ste svi samo jedan u KRISTU ISUSU.

Galaćanima 3:28

Page 7: Uloga Žene

Pavao nikada nije utvrđivao, uvjeravao ili savjetovao superiornost muškarca nad ženom...on je učio o ulogama!

Velika razlika!!! Uloga nas ne čini boljima ili lošijima, ona je

samo mjesto djelovanja. Pavao je učio puno iznad tradicionalnog

pogleda na ulogu žene prema Židovskim učenjima (odvojene i u tišini u Sinagogama nasuprot pravima da se mole i prorokuju – 1.Kor 11:5)

Pavao i uloga žene

Page 8: Uloga Žene

Gledajući iz današnjeg kuta kontekst vremena i kulture i tradicije, Pavao je bio prvak u davanju prava i časti ženi.

Bio je avant garde – predvodnik svog vremena

U usporedbi sa drugim religijama sa istoka ili sa Islamom postoji velika superiornost u pravima žena u Kršćanstvu

Pavao i uloga žene

Page 9: Uloga Žene

Važno za znati! 1)1.Kor 7:1 Pavao odgovara na specifična

pitanja 2) Pavao piše u vremenima kada su uvjeti

bili nemalo nesigurni, opasni i pogibeljni (red 26)

3) u poganskim gradovima gdje su učenici živjeli, nemoral je bio vrlo visok

4) za vjerovati je da su mnoge Pavlove upute dane kao savjet, a ne kao upute za sva vremena

Pavao, Crkva u Korintu i uloga žene

Page 10: Uloga Žene

Drugačiji životni uvjeti će dati malo prostora i elastičnosti...Uloga žene u Crkvi je jedna od tih.

Novi uvjeti mogu ubiti staro slovo (npr. ropstvo).

Ulogu žene je potrebno promatrati kroz cijelu Riječ, ne samo nekoliko redaka.

Page 11: Uloga Žene

1) Polovina stanovništva Rimskog Carstva su bili robovi

2) Status žene je bio vrlo nizak, bile su velikom većinom neobrazovane i promatrane kao pokretna imovina

3) U molitvama, Židovi bi zahvaljivali BOGU što nisu žena

4) Držalo se i poštivalo ne komuniciranje muškarca sa ženom na javnim mjestima

Kulturološki faktor

Page 12: Uloga Žene

5) Ići izvan mjesta stanovanja bez pokrivene ili obrijane glave je označavalo osobu kao nemoralnu (žene na istoku)

6) Na slavljenju u Sinagogama, žene su bile odvojene od muškaraca. U svom domu bi tražile odgovore od svojega muža ili kojeg muškarca.

Kulturološki faktor

Page 13: Uloga Žene

Niti jedan od navedenih faktora ne pronalazi usporedbu sa današnjicom.

Gledajući to tako, Pavlove upute dobivaju smisao i važnost...no jesu li i danas jednako praktične?

Pavlov cilj je bio 1.Kor. 14:33

Kulturološki faktor

Page 14: Uloga Žene

1. Kor. 12:11 jel moguće da je DUH dao ženi dar, a da ga mi zbog nerazumijevanja uloge žene ne damo na korištenje?

Administrativna uloga, sudjelovanje u misiji, učenje, proricanje...uloga žene kroz Bibliju

A što je s kuhanjem...? Činjenica je i istina da NZ ne stavlja ženu u

dominantnu poziciju vodstva...,ali nerijetko puta su u tom istom NZ žene bile fenomenalan partner u vođenju, djelujući u nekim ulogama i kvalitetnije nego muškarac.

Pozicija žene

Page 15: Uloga Žene

HR vs. Armenija Flp 2:1-4 Ef. 5:21

Žene u Hrvata

Page 16: Uloga Žene

Rim.16 (Pavao nije vidio kontradikcije u ovome) red 1 Feba "đakonica."Postoji rasprava da li se

διάκονος (diakonos) ovdje odnosi na specifičan ured unutar crkve. Jedan kontekstualni argument se koristi za podršku ovom pogledu je da je Feba bila povezana sa specifičnom Crkvom, u Kenhreji (nadomak Korinta), i kao takva bi stoga bila đakon te crkve. U NZ postoje pojedinci koji su nazivani διάκονος , a odnose se na pojedine crkve, ali znanstveni/učenjački konsenzus je da takve osobe nisu đakoni, nego sluge/poslužitelji ili vjerski službenici.

Neke od žena i njihove uloge

Page 17: Uloga Žene

Teolozi vjeruju da su neke žene djelovale u određenim ulogama sa ili bez naslova đakon.

Na primjer, Epafra je povezan s crkvom u Kološanima i nazivan je διάκονος u Kol 1:07, ali većina suvremenih prijevoda ga NE smatra đakonom.

U 1 Tim 4:06 Pavao naziva Timoteja διάκονος, Timotej je bio povezan s crkvom u Efezu, ali on očito nije bio đakon.

Neke od žena i njihove uloge

Page 18: Uloga Žene

Pogled koji je prihvaćen je da je Feba bila sluga/poslužitelj/vjerski službenik Crkve, a ne đakonica.

Važno za reći je i to da je ovaj zaključak snažan pokušaj da se dođe do najtočnijeg mogućeg prijevoda.

"Priscila"i "Priska" su ista osoba. Autor DA, Luka koristi puno ime Priscila, a Pavao koristi deminutiv Priska.

Neke od žena i njihove uloge

Page 19: Uloga Žene

Rim 16:3, Djela 18:26 Priscila i Akvila Junija, suradnica, poznata i apostolima. Rim 16:12, sve žene Djela 21:9, Filipove kćeri Flp 4:2-3

Smisao darova: 1.Kor 14:3

Neke od žena i njihove uloge

Page 20: Uloga Žene

Žena je BOGOM stvorena muškarcu za partnera

Mnogi savjeti i upute iz 1. stoljeća su kultrološkog značaja.

DUH daje darove, treba ih koristiti Ključ svega je poniznost i ljubav!!! 1.Kor

13:1-13

Zaključak

Page 21: Uloga Žene

Biblija (KS) J.Oswald Sanders:‘Dynamic Spiritual

Leadership’ J.D.Douglas & Merill C.Tenney :‘NIV

COMPACT Dictionary of the Bible’ Web: Bible.org Web: douglasjacoby.com

Izvori:

Page 22: Uloga Žene

Hvala na slušanju :-)

Page 23: Uloga Žene

Pitanja i Odgovori...?