8
KPN 4053 PENTAKSIR 1.0 UJIAN FORMATIF Ujian Formatif: bahan atau alat ujian yang dib untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkem yang diajar. Untuk memperbaiki lagi mutu proses pe pembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan k pembelajaran murid secara serta-merta. Menumpukan kepada membandingkan penca dengan kriteria tertentu. Membantu guru mengenalpasti kelemahan & tah setiap orang pelajar bagi tajuk pengajaran tertentu Boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belaj membimbing pelajar). Sepanjang pengajaran Domain psikomotor dan afektif Berubah-ubah Dibentuk khas Tiada gred diberikan, memadai lulus atau kepelbagaian soalan ujian adalah minimum; Tid kira kedudukan seseorang pelajar berbanding lain; Guru harus mencadang tindakan susulan den semula pengajaran. Ujian Rujukan Kriteria (contoh: ujian segak/ ja PJK), ujian Diagnostik, ujian memandu, ujian ama RAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE A 1 UJIAN FORMATIF & UJIAN SUMATIF PERBEZAAN ibina oleh guru mahiran bahasa DEFINISI Ujian Sumatif: proses p pada akhir satu peringk pembelajaran dalam kalan engajaran dan kelemahan dan FUNGSI Pensijilan atau penggred capaian pelajar hap penguasaan u. jar (sebab guru KELEBIHAN lebih luas & digubal di p membandingkan pencap Malaysia. MASA Pada akhir unit atau kurs PENEKANAN Domain kognitif SIFAT Beraneka jenis KESUKARAN Senang hingga sukar gagal sahaja; dak mengambil dengan pelajar ngan mengulang KEKURANGAN Tidak memberi maklu hanya menekankan pel pelajar yang rendah ma mengambarkan sama ad peringkat yang lebih tin asmani (subjek ali) JENIS UJIAN Ujian Rujukan Norma ujian kepantasan, ujian l ANAK ANDREW ALAM 2012 UJIAN SUMATIF penilaian yang dijalankan secara menyeluruh kat pembelajaran untuk menentukan tahap ngan murid. dan peringkat kebangsaan. paian seseorang pelajar dengan pelajar lain di sus umat terperinci tentang kemahiran pelajar; lajar yang kurang baik kepada pelajar lain; arkahnya boleh lulus; keputusan ujian tidak da murid adalah bersedia untuk bergerak ke nggi atau lebih baik. (contoh: ujian objektif, ujian kertas/ pensil, lisan, ujian saringan)

Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

1

1.0 UJIAN FORMATIF & UJIAN SUMATIFUJIAN FORMATIF PERBEZAAN UJIAN SUMATIF

Ujian Formatif: bahan atau alat ujian yang dibina oleh guruuntuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasayang diajar.

DEFINISI Ujian Sumatif: proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruhpada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahappembelajaran dalam kalangan murid.

Untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran danpembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan danpembelajaran murid secara serta-merta.

FUNGSI Pensijilan atau penggredan

Menumpukan kepada membandingkan pencapaian pelajardengan kriteria tertentu.

Membantu guru mengenalpasti kelemahan & tahap penguasaansetiap orang pelajar bagi tajuk pengajaran tertentu.

Boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar (sebab gurumembimbing pelajar).

KELEBIHAN lebih luas & digubal di peringkat kebangsaan.

membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar lain diMalaysia.

Sepanjang pengajaran MASA Pada akhir unit atau kursus

Domain psikomotor dan afektif PENEKANAN Domain kognitif

Berubah-ubah SIFAT Beraneka jenis

Dibentuk khas KESUKARAN Senang hingga sukar

Tiada gred diberikan, memadai lulus atau gagal sahaja;kepelbagaian soalan ujian adalah minimum; Tidak mengambilkira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajarlain; Guru harus mencadang tindakan susulan dengan mengulangsemula pengajaran.

KEKURANGAN Tidak memberi maklumat terperinci tentang kemahiran pelajar;hanya menekankan pelajar yang kurang baik kepada pelajar lain;pelajar yang rendah markahnya boleh lulus; keputusan ujian tidakmengambarkan sama ada murid adalah bersedia untuk bergerak keperingkat yang lebih tinggi atau lebih baik.

Ujian Rujukan Kriteria (contoh: ujian segak/ jasmani (subjekPJK), ujian Diagnostik, ujian memandu, ujian amali)

JENIS UJIANUjian Rujukan Norma (contoh: ujian objektif, ujian kertas/ pensil,ujian kepantasan, ujian lisan, ujian saringan)

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

1

1.0 UJIAN FORMATIF & UJIAN SUMATIFUJIAN FORMATIF PERBEZAAN UJIAN SUMATIF

Ujian Formatif: bahan atau alat ujian yang dibina oleh guruuntuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasayang diajar.

DEFINISI Ujian Sumatif: proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruhpada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahappembelajaran dalam kalangan murid.

Untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran danpembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan danpembelajaran murid secara serta-merta.

FUNGSI Pensijilan atau penggredan

Menumpukan kepada membandingkan pencapaian pelajardengan kriteria tertentu.

Membantu guru mengenalpasti kelemahan & tahap penguasaansetiap orang pelajar bagi tajuk pengajaran tertentu.

Boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar (sebab gurumembimbing pelajar).

KELEBIHAN lebih luas & digubal di peringkat kebangsaan.

membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar lain diMalaysia.

Sepanjang pengajaran MASA Pada akhir unit atau kursus

Domain psikomotor dan afektif PENEKANAN Domain kognitif

Berubah-ubah SIFAT Beraneka jenis

Dibentuk khas KESUKARAN Senang hingga sukar

Tiada gred diberikan, memadai lulus atau gagal sahaja;kepelbagaian soalan ujian adalah minimum; Tidak mengambilkira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajarlain; Guru harus mencadang tindakan susulan dengan mengulangsemula pengajaran.

KEKURANGAN Tidak memberi maklumat terperinci tentang kemahiran pelajar;hanya menekankan pelajar yang kurang baik kepada pelajar lain;pelajar yang rendah markahnya boleh lulus; keputusan ujian tidakmengambarkan sama ada murid adalah bersedia untuk bergerak keperingkat yang lebih tinggi atau lebih baik.

Ujian Rujukan Kriteria (contoh: ujian segak/ jasmani (subjekPJK), ujian Diagnostik, ujian memandu, ujian amali)

JENIS UJIANUjian Rujukan Norma (contoh: ujian objektif, ujian kertas/ pensil,ujian kepantasan, ujian lisan, ujian saringan)

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

1

1.0 UJIAN FORMATIF & UJIAN SUMATIFUJIAN FORMATIF PERBEZAAN UJIAN SUMATIF

Ujian Formatif: bahan atau alat ujian yang dibina oleh guruuntuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasayang diajar.

DEFINISI Ujian Sumatif: proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruhpada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahappembelajaran dalam kalangan murid.

Untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran danpembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan danpembelajaran murid secara serta-merta.

FUNGSI Pensijilan atau penggredan

Menumpukan kepada membandingkan pencapaian pelajardengan kriteria tertentu.

Membantu guru mengenalpasti kelemahan & tahap penguasaansetiap orang pelajar bagi tajuk pengajaran tertentu.

Boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar (sebab gurumembimbing pelajar).

KELEBIHAN lebih luas & digubal di peringkat kebangsaan.

membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar lain diMalaysia.

Sepanjang pengajaran MASA Pada akhir unit atau kursus

Domain psikomotor dan afektif PENEKANAN Domain kognitif

Berubah-ubah SIFAT Beraneka jenis

Dibentuk khas KESUKARAN Senang hingga sukar

Tiada gred diberikan, memadai lulus atau gagal sahaja;kepelbagaian soalan ujian adalah minimum; Tidak mengambilkira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajarlain; Guru harus mencadang tindakan susulan dengan mengulangsemula pengajaran.

KEKURANGAN Tidak memberi maklumat terperinci tentang kemahiran pelajar;hanya menekankan pelajar yang kurang baik kepada pelajar lain;pelajar yang rendah markahnya boleh lulus; keputusan ujian tidakmengambarkan sama ada murid adalah bersedia untuk bergerak keperingkat yang lebih tinggi atau lebih baik.

Ujian Rujukan Kriteria (contoh: ujian segak/ jasmani (subjekPJK), ujian Diagnostik, ujian memandu, ujian amali)

JENIS UJIANUjian Rujukan Norma (contoh: ujian objektif, ujian kertas/ pensil,ujian kepantasan, ujian lisan, ujian saringan)

Page 2: Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

2

2.0 TAKSONOMI BLOOM

DEFINISIKajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasanorganisma berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organis-ma itu. (Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005).

TUJUANMembentuk objektif-objektif pembelajaran secara berkesan.

DOMAIN PEMBELAJARANTerbahagi kepada tiga (3) iaitu:

Domain kognitif, psikomotor & afektif

DOMAIN KOGNITIFo melibatkan pemikiran pelajar dimana

menekankan aspek intelektual sepertipengetahuan, pengertian, danketrampilan berfikir.

o Bercorak hierarki: tahap rendahkepada tahap yang tinggi.

o Mempunyai 6 aras kognitif:

PENILAI-AN

SINTESIS

ANALISIS

APLIKASI

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN

DOMAIN PSIKOMOTORo berkaitan dengan pembangunan

kebolehan otot yang pelbagai daripergerakan refleks mudah untukketepatan dan kreativiti dalammelaksanakan kemahiran.

o Amat releven dalam bidangpendidikan: Pendidikan Jasmani,Muzik, Drama,Seni & KursusVokasional.

o Taksonomi Dave, Anita Harrow(1972) dan Jewett & Mullan (1977),Simpson (1972) dalam DomainPsikomotor.

DOMAIN AFEKTIFo Merujuk kepada perkembangan emosi dan perasaan seperti

sikap, minat, nilai murid dan cara penyesuaian diri pelajar.o Perasaan murid yang suka atau benci terhadap sesuatu mata

pelajaran sangat penting;o Guru - mewujudkan suasana pembelajaran yang baik,o Murid - membentuk sikap positif terhadap pelajarano Sasaran afektif: Afektif Positif - pelajar mengalam

perasaan positif, cth:kegembiraan; Afektif Neutral – sedikitatau tidak mengalami sebarang perasaan; Afektif Negatif -pelajar mengalami perasaan negatif, cth:kebosanan

o

Page 3: Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

3

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)6 ARAS KOGNITIF

(1) PENGETAHUANo Pengetahuan bermaksud keupayaan

mengingat fakta, prinsip, prosedur danperistiwa yang berlaku.

o Terdapat tiga peringkat:a) Pengetahuan fakta khusus.b) Pengetahuan tentang cara mengendalikan

sesuatu.c) Pengetahuan tentang perkara yang

bersifat sejagat dan abstrak

(4) ANALISISo Analisis bermaksud keupayaan memecahkan

sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecilkepada yang ringkas.

o Terdapat tiga jenis analisis:a) Analisis unsurb) Analisis hubunganc) Analisis prinsip

(2) KEFAHAMANo Kefahaman bermaksud keupayaan pelajar

memberi huraian atau makna sesuatuperkara.

o Terbahagi kepada tiga;a) Menterjemahb) Menafsirc) Mengekstrapolasi

(5) SINTESISo Sintesis bermaksud keupayaan

menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itumenjadi lebih berstruktur,tersusun danmenyeluruh.

o Terbahagi kepada tiga jenis sintesis: Sintesispenyampaian, Sintesis himpunan & Sintesiscadangan

(3) APLIKASIo Aplikasi bermaksud keupayaan

menggunakan konsep, prinsip teori, hukum,prosedur, langkah dan kaedah am dalamsituasi khusus dan situasi am.

o Contoh soalan:Selesaikan persamaan serentak berikut:

3x + 2y = 4x + 6y = 3

(6) PENILAIANo Penilaian bermaksud keupayaan menilai

sesuatu perkara berasaskan kriteria yangperlu diketahui pelajar.

o Pelajar perlu membuat pertimbangantentang nilai sesuatu idea hasil kerjapenyelesaian bahan, sesuatu idea atausebagainya.

SENARAI KATA KHUSUS DOMAIN KOGNITIF

Page 4: Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

4

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)

HIERARKI DOMAIN AFEKTIF

o Kesediaan pelajar untuk memberi perhatiankepada sesuatu

o Berusaha mendengaro 3 jenis penerimaan:

i. Sedar (berbentuk kognitif)ii. Kesediaan menerimaiii. Pengambilan bahagian secara terkawal

1.0 PENERIMAAN NILAI

2.0 PEMBERIAN RESPON

o Menunjukkan minat dan terdapat satu peringkatberinteraksi dengan rangsangan

o 3 jenis tindakbalasi. Tindak balas mengikut arahan

ii. Tindak balas dengan sendiriiii. Tindak balas yang menghasilkan kepuasan

aktif dalam perbincangan / aktiviti

3.0 PENGHARGAAN NILAI

o Harga atau nilai dikaitkan dengan pengalamanrespon terhadap rangsangan

o 3 jenis nilaian:i. Penerimaan nilai

ii. Pemilihan sesuatu nilaiiii. Komitmen

4.0 PENGORGANISASIAN

o Pengalaman diasimilasikan ke dalamsistem nilai yang berkembang

o 2 jenis pengelolaan nilai:i. Mengkonsepsulisasikan nilai

ii. Penyusunan nilai

5.0 PENGHAYATAN

o Ketepatan dan kestabilan nilai telahdicapai dan dimanifestasikan dalam bentuktingkahlaku

o 2 jenis perwatakan:i. Miripan kepada nilai tertentu

ii. Perwatakan yang membawa maksudindividu itu mempunyai suatu sistemtersendiri .

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

4

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)

HIERARKI DOMAIN AFEKTIF

o Kesediaan pelajar untuk memberi perhatiankepada sesuatu

o Berusaha mendengaro 3 jenis penerimaan:

i. Sedar (berbentuk kognitif)ii. Kesediaan menerimaiii. Pengambilan bahagian secara terkawal

1.0 PENERIMAAN NILAI

2.0 PEMBERIAN RESPON

o Menunjukkan minat dan terdapat satu peringkatberinteraksi dengan rangsangan

o 3 jenis tindakbalasi. Tindak balas mengikut arahan

ii. Tindak balas dengan sendiriiii. Tindak balas yang menghasilkan kepuasan

aktif dalam perbincangan / aktiviti

3.0 PENGHARGAAN NILAI

o Harga atau nilai dikaitkan dengan pengalamanrespon terhadap rangsangan

o 3 jenis nilaian:i. Penerimaan nilai

ii. Pemilihan sesuatu nilaiiii. Komitmen

4.0 PENGORGANISASIAN

o Pengalaman diasimilasikan ke dalamsistem nilai yang berkembang

o 2 jenis pengelolaan nilai:i. Mengkonsepsulisasikan nilai

ii. Penyusunan nilai

5.0 PENGHAYATAN

o Ketepatan dan kestabilan nilai telahdicapai dan dimanifestasikan dalam bentuktingkahlaku

o 2 jenis perwatakan:i. Miripan kepada nilai tertentu

ii. Perwatakan yang membawa maksudindividu itu mempunyai suatu sistemtersendiri .

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

4

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)

HIERARKI DOMAIN AFEKTIF

o Kesediaan pelajar untuk memberi perhatiankepada sesuatu

o Berusaha mendengaro 3 jenis penerimaan:

i. Sedar (berbentuk kognitif)ii. Kesediaan menerimaiii. Pengambilan bahagian secara terkawal

1.0 PENERIMAAN NILAI

2.0 PEMBERIAN RESPON

o Menunjukkan minat dan terdapat satu peringkatberinteraksi dengan rangsangan

o 3 jenis tindakbalasi. Tindak balas mengikut arahan

ii. Tindak balas dengan sendiriiii. Tindak balas yang menghasilkan kepuasan

aktif dalam perbincangan / aktiviti

3.0 PENGHARGAAN NILAI

o Harga atau nilai dikaitkan dengan pengalamanrespon terhadap rangsangan

o 3 jenis nilaian:i. Penerimaan nilai

ii. Pemilihan sesuatu nilaiiii. Komitmen

4.0 PENGORGANISASIAN

o Pengalaman diasimilasikan ke dalamsistem nilai yang berkembang

o 2 jenis pengelolaan nilai:i. Mengkonsepsulisasikan nilai

ii. Penyusunan nilai

5.0 PENGHAYATAN

o Ketepatan dan kestabilan nilai telahdicapai dan dimanifestasikan dalam bentuktingkahlaku

o 2 jenis perwatakan:i. Miripan kepada nilai tertentu

ii. Perwatakan yang membawa maksudindividu itu mempunyai suatu sistemtersendiri .

Page 5: Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

5

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)

TAKSONOMI DALAM DOMAIN PSIKOMOTOR

Dave (1967) Dave, R. (1967). Domain Psychomotor.

Berlin: International Conference ofEducational Testing. Beliau telahmembuat cadangan pecahan-pecahandomain psikomotor kepada lima (5)bahagian:

Simpson (1972) Taksonomi Simpson, E.J. (1972) telah

membahagikan pembelajaran psikomotorkepada tujuh (7) tahap penguasaankemahiran:

Anita Harrow (1972) danJewett & Mullan (1977)

sistem empat (4) peringkat berdasarkan dandisesuaikan daripada kerja Harrow (1972) danJewett & Mullan (1977):

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

5

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)

TAKSONOMI DALAM DOMAIN PSIKOMOTOR

Dave (1967) Dave, R. (1967). Domain Psychomotor.

Berlin: International Conference ofEducational Testing. Beliau telahmembuat cadangan pecahan-pecahandomain psikomotor kepada lima (5)bahagian:

Simpson (1972) Taksonomi Simpson, E.J. (1972) telah

membahagikan pembelajaran psikomotorkepada tujuh (7) tahap penguasaankemahiran:

Anita Harrow (1972) danJewett & Mullan (1977)

sistem empat (4) peringkat berdasarkan dandisesuaikan daripada kerja Harrow (1972) danJewett & Mullan (1977):

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

5

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)

TAKSONOMI DALAM DOMAIN PSIKOMOTOR

Dave (1967) Dave, R. (1967). Domain Psychomotor.

Berlin: International Conference ofEducational Testing. Beliau telahmembuat cadangan pecahan-pecahandomain psikomotor kepada lima (5)bahagian:

Simpson (1972) Taksonomi Simpson, E.J. (1972) telah

membahagikan pembelajaran psikomotorkepada tujuh (7) tahap penguasaankemahiran:

Anita Harrow (1972) danJewett & Mullan (1977)

sistem empat (4) peringkat berdasarkan dandisesuaikan daripada kerja Harrow (1972) danJewett & Mullan (1977):

Page 6: Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

6

3.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

o Kubiszyn dan Borich (2003), JPU adalah carta duahala yg mengaitkan objektif pengajaran dgnkandungan pengajaran.

o Test Blue Print & Test Spesificationo Satu kerangka ujian

Bentuk & tempoh masa ujianKandungan topik-topik yang akan diujiAras kemahiran untuk soalan atau itemBilangan soalan yg akan diuji

Apakah itu Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)?

Penggubal kurikulum & sukatanpelajaranGuru-guru mengajar m/p

Siapa yang membuat JSU? Ciri-ciri utama JSU?

Mengelakkan daripada membina ujian secarasembaranganKertas ujian dapat digubal secara sistematik,Memberi panduan untuk membentuk formatujian,Kesahan dari segi persampelan sukatanpelajaran adalah terjamin,Taburan soalan mengikut tajuk adalahseimbang,Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran,Aras kesukaran ujian dapat dikekalkan daritahun ke tahun, walaupun item dibina olehpembina lain,Mengambil kira bilangan masa yangdiperuntukkan untuk sesuatu topik.

Kepentingan JSU

Langkah-langkah Membina JSU Proses Membina JSU

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

6

3.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

o Kubiszyn dan Borich (2003), JPU adalah carta duahala yg mengaitkan objektif pengajaran dgnkandungan pengajaran.

o Test Blue Print & Test Spesificationo Satu kerangka ujian

Bentuk & tempoh masa ujianKandungan topik-topik yang akan diujiAras kemahiran untuk soalan atau itemBilangan soalan yg akan diuji

Apakah itu Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)?

Penggubal kurikulum & sukatanpelajaranGuru-guru mengajar m/p

Siapa yang membuat JSU? Ciri-ciri utama JSU?

Mengelakkan daripada membina ujian secarasembaranganKertas ujian dapat digubal secara sistematik,Memberi panduan untuk membentuk formatujian,Kesahan dari segi persampelan sukatanpelajaran adalah terjamin,Taburan soalan mengikut tajuk adalahseimbang,Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran,Aras kesukaran ujian dapat dikekalkan daritahun ke tahun, walaupun item dibina olehpembina lain,Mengambil kira bilangan masa yangdiperuntukkan untuk sesuatu topik.

Kepentingan JSU

Langkah-langkah Membina JSU Proses Membina JSU

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

6

3.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

o Kubiszyn dan Borich (2003), JPU adalah carta duahala yg mengaitkan objektif pengajaran dgnkandungan pengajaran.

o Test Blue Print & Test Spesificationo Satu kerangka ujian

Bentuk & tempoh masa ujianKandungan topik-topik yang akan diujiAras kemahiran untuk soalan atau itemBilangan soalan yg akan diuji

Apakah itu Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)?

Penggubal kurikulum & sukatanpelajaranGuru-guru mengajar m/p

Siapa yang membuat JSU? Ciri-ciri utama JSU?

Mengelakkan daripada membina ujian secarasembaranganKertas ujian dapat digubal secara sistematik,Memberi panduan untuk membentuk formatujian,Kesahan dari segi persampelan sukatanpelajaran adalah terjamin,Taburan soalan mengikut tajuk adalahseimbang,Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran,Aras kesukaran ujian dapat dikekalkan daritahun ke tahun, walaupun item dibina olehpembina lain,Mengambil kira bilangan masa yangdiperuntukkan untuk sesuatu topik.

Kepentingan JSU

Langkah-langkah Membina JSU Proses Membina JSU

Page 7: Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

7

4.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Dilaporkan untuk mendapatkanmaklumat tentang kapasiti danpotensi jasmani, sukan,kokurikulum yang dikawal dankokurikulum

PAJSK

Dirancang, dibina, ditadbir,diperiksa, direkod dan dilapor olehguru di sekolah yang melibatkanmurid, ibu bapa dan organisasiluar.Pentaksiran Sekolah dilaksanadalam bentuk formatif dan sumatif.

PS

Dirancang, dibina dan dilaporoleh Lembaga Peperiksaantetapi ditadbir, diperiksa, dandirekod oleh sekolah.

PP

Dilaksanakan di peringatsekolah dan/ atau pusatuntuk mengukur kebolehansemulajadi,kemahiran berfikir,kemahiran menyelesaikanmasalah,minat, kecenderungan,sikap dan personaliti murid.

PPsi

2 KOMPONEN PBS

merupakan pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilaiaspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) danpsikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah PendidikanKebangsaan dan Kurikulum Standard Sekiah Rendah (KSSR).

mentaksir bidang akademk dan bukan akademik.

1 KONSEP PBS

Holistik Sepadu Seimbang FleksibelMerujukStandard

Sebahagiandaripada

proses p&p

3 CIRI-CIRI PBS

Page 8: Ujian Sumatif Dan Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

8

(sambungan)

KERANGKA DOKUMEN STANDARD PRESTASI

KERANGKA STANDARD PRESTASI

PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD

STANDARD PRESTASImerupakan satu pernyataan yang menerangkan tentangpencapaian atau penguasaan seseorang individu dalamsesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempohpembelajaram berdasarkan satu penanda aras (benchmark)yang telah dikenal pasti.

memandu pentaksir bagaimana aktiviti pentaksiran bolehdan dapat dilaksanakan secara adil dan berfokus merujukkepada standard yang ditetapkan.

PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD

4 KAEDAH PELAKSANAAN PBS