9
KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012 1.0 UJIAN FORMATIF & UJIAN SUMATIF UJIAN FORMATIF PERBEZAAN UJIAN SUMATIF Ujian Formatif: bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. DEFINISI Ujian Sumatif: proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. Untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. FUNGSI Pensijilan atau penggredan Menumpukan kepada membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria tertentu. Membantu guru mengenalpasti kelemahan & tahap penguasaan setiap orang pelajar bagi tajuk pengajaran tertentu. Boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar (sebab guru membimbing pelajar). KELEBIHAN lebih luas & digubal di peringkat kebangsaan. membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar lain di Malaysia. Sepanjang pengajaran MASA Pada akhir unit atau kursus Domain psikomotor dan afektif PENEKANAN Domain kognitif Berubah-ubah SIFAT Beraneka jenis Dibentuk khas KESUKARAN Senang hingga sukar Tiada gred diberikan, memadai lulus atau KEKURANGA N Tidak memberi maklumat terperinci tentang 1

Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

1.0 UJIAN FORMATIF & UJIAN SUMATIF UJIAN FORMATIF PERBEZAAN UJIAN SUMATIF

Ujian Formatif: bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar.

DEFINISI Ujian Sumatif: proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid.

Untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.

FUNGSI Pensijilan atau penggredan

Menumpukan kepada membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria tertentu.

Membantu guru mengenalpasti kelemahan & tahap penguasaan setiap orang pelajar bagi tajuk pengajaran tertentu.

Boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar (sebab guru membimbing pelajar).

KELEBIHAN lebih luas & digubal di peringkat kebangsaan.

membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar lain di Malaysia.

Sepanjang pengajaran MASA Pada akhir unit atau kursus

Domain psikomotor dan afektif PENEKANAN Domain kognitif

Berubah-ubah SIFAT Beraneka jenis

Dibentuk khas KESUKARAN Senang hingga sukar

Tiada gred diberikan, memadai lulus atau gagal sahaja; kepelbagaian soalan ujian adalah minimum; Tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain; Guru harus mencadang tindakan susulan dengan mengulang semula pengajaran.

KEKURANGAN Tidak memberi maklumat terperinci tentang kemahiran pelajar; hanya menekankan pelajar yang kurang baik kepada pelajar lain; pelajar yang rendah markahnya boleh lulus; keputusan ujian tidak mengambarkan sama ada murid adalah bersedia untuk bergerak ke peringkat yang lebih tinggi atau lebih baik.

Ujian Rujukan Kriteria (contoh: ujian segak/ jasmani (subjek PJK), ujian Diagnostik, ujian memandu, ujian amali)

JENIS UJIAN Ujian Rujukan Norma (contoh: ujian objektif, ujian kertas/ pensil,

ujian kepantasan, ujian lisan, ujian saringan)

1

Page 2: Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

2.0 TAKSONOMI BLOOM

DEFINISI Kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organis- ma itu. (Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005).

TUJUAN Membentuk objektif-objektif pembelajaran secara berkesan.

DOMAIN PEMBELAJARAN Terbahagi kepada tiga (3) iaitu: Domain kognitif, psikomotor & afektif

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan) 6 ARAS KOGNITIF

2

DOMAIN KOGNITIFo melibatkan pemikiran pelajar dimana

menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan ketrampilan berfikir.

o Bercorak hierarki: tahap rendah kepada tahap yang tinggi.

o Mempunyai 6 aras kognitif:

DOMAIN PSIKOMOTORo berkaitan dengan pembangunan

kebolehan otot yang pelbagai dari pergerakan refleks mudah untuk ketepatan dan kreativiti dalam melaksanakan kemahiran.

o Amat releven dalam bidang pendidikan: Pendidikan Jasmani, Muzik, Drama,Seni & Kursus Vokasional.

o Taksonomi Dave, Anita Harrow (1972) dan Jewett & Mullan (1977), Simpson (1972) dalam Domain Psikomotor.

DOMAIN AFEKTIFo Merujuk kepada perkembangan emosi dan perasaan seperti

sikap, minat, nilai murid dan cara penyesuaian diri pelajar.o Perasaan murid yang suka atau benci terhadap sesuatu mata

pelajaran sangat penting; o Guru - mewujudkan suasana pembelajaran yang baik,

o Murid - membentuk sikap positif terhadap pelajaran

o Sasaran afektif: Afektif Positif - pelajar mengalam

perasaan positif, cth:kegembiraan; Afektif Neutral – sedikit atau tidak mengalami sebarang perasaan; Afektif Negatif - pelajar mengalami perasaan negatif, cth:kebosanan

Page 3: Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

(1) PENGETAHUAN o Pengetahuan bermaksud keupayaan

mengingat fakta, prinsip, prosedur dan peristiwa yang berlaku.

o Terdapat tiga peringkat:a) Pengetahuan fakta khusus.b) Pengetahuan tentang cara mengendalikan

sesuatu.c) Pengetahuan tentang perkara yang

bersifat sejagat dan abstrak

(4) ANALISISo Analisis bermaksud keupayaan memecahkan

sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil kepada yang ringkas.

o Terdapat tiga jenis analisis:a) Analisis unsur b) Analisis hubungan c) Analisis prinsip

(2) KEFAHAMAN o Kefahaman bermaksud keupayaan pelajar

memberi huraian atau makna sesuatu perkara.

o Terbahagi kepada tiga;a) Menterjemah b) Menafsirc) Mengekstrapolasi

(5) SINTESISo Sintesis bermaksud keupayaan

menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih berstruktur,tersusun dan menyeluruh.

o Terbahagi kepada tiga jenis sintesis: Sintesis

penyampaian, Sintesis himpunan & Sintesis cadangan

(3) APLIKASI o Aplikasi bermaksud keupayaan

menggunakan konsep, prinsip teori, hukum, prosedur, langkah dan kaedah am dalam situasi khusus dan situasi am.

o Contoh soalan: Selesaikan persamaan serentak berikut:

3x + 2y = 4 x + 6y = 3

(6) PENILAIANo Penilaian bermaksud keupayaan menilai

sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui pelajar.

o Pelajar perlu membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan, sesuatu idea atau sebagainya.

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)

3

SENARAI KATA KHUSUS DOMAIN KOGNITIF

HIERARKI DOMAIN AFEKTIF

Kesediaan pelajar untuk memberi perhatian kepada sesuatu

Berusaha mendengar

3 jenis penerimaan:

Sedar (berbentuk kognitif)

Kesediaan menerima

Pengambilan bahagian secara terkawal

Kesediaan pelajar untuk memberi perhatian kepada sesuatu

Berusaha mendengar

3 jenis penerimaan:

Sedar (berbentuk kognitif)

Kesediaan menerima

Pengambilan bahagian secara terkawal

1.0 PENERIMAAN NILAI1.0 PENERIMAAN NILAI

2.0 PEMBERIAN RESPON2.0 PEMBERIAN RESPON

Menunjukkan minat dan terdapat satu peringkat berinteraksi dengan rangsangan

3 jenis tindakbalas

Tindak balas mengikut arahan

Tindak balas dengan sendiri

Tindak balas yang menghasilkan kepuasan aktif dalam perbincangan / aktiviti

Menunjukkan minat dan terdapat satu peringkat berinteraksi dengan rangsangan

3 jenis tindakbalas

Tindak balas mengikut arahan

Tindak balas dengan sendiri

Tindak balas yang menghasilkan kepuasan aktif dalam perbincangan / aktiviti

3.0 PENGHARGAAN NILAI3.0 PENGHARGAAN NILAI

Harga atau nilai dikaitkan dengan pengalaman respon terhadap rangsangan

3 jenis nilaian:

Penerimaan nilai

Pemilihan sesuatu nilai

Komitmen

Harga atau nilai dikaitkan dengan pengalaman respon terhadap rangsangan

3 jenis nilaian:

Penerimaan nilai

Pemilihan sesuatu nilai

Komitmen

4.0 PENGORGANISASIAN4.0 PENGORGANISASIAN

Pengalaman diasimilasikan ke dalam sistem nilai yang berkembang

2 jenis pengelolaan nilai:

Mengkonsepsulisasikan nilai

Penyusunan nilai

Pengalaman diasimilasikan ke dalam sistem nilai yang berkembang

2 jenis pengelolaan nilai:

Mengkonsepsulisasikan nilai

Penyusunan nilai 5.0 PENGHAYATAN5.0 PENGHAYATAN

Ketepatan dan kestabilan nilai telah dicapai dan dimanifestasikan dalam bentuk tingkahlaku

2 jenis perwatakan:

Miripan kepada nilai tertentu

Perwatakan yang membawa maksud individu itu mempunyai suatu sistem tersendiri .

Ketepatan dan kestabilan nilai telah dicapai dan dimanifestasikan dalam bentuk tingkahlaku

2 jenis perwatakan:

Miripan kepada nilai tertentu

Perwatakan yang membawa maksud individu itu mempunyai suatu sistem tersendiri .

Page 4: Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan)

TAKSONOMI DALAM DOMAIN PSIKOMOTOR

4

Page 5: Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

Dave (1967) Dave, R. (1967). Domain Psychomotor.

Berlin: International Conference ofEducational Testing. Beliau telah

membuat cadangan pecahan-pecahan domain psikomotor kepada lima (5) bahagian:

Simpson (1972) Taksonomi Simpson, E.J. (1972) telah

membahagikan pembelajaran psikomotor kepada tujuh (7) tahap penguasaan kemahiran:

Anita Harrow (1972) danJewett & Mullan (1977)

sistem empat (4) peringkat berdasarkan dan disesuaikan daripada kerja Harrow (1972) dan Jewett & Mullan (1977):

3.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

5o Kubiszyn dan Borich (2003), JPU adalah carta dua

hala yg mengaitkan objektif pengajaran dgn kandungan pengajaran.

o Test Blue Print & Test Spesification

o Satu kerangka ujian

Bentuk & tempoh masa ujian Kandungan topik-topik yang akan diuji Aras kemahiran untuk soalan atau itemBilangan soalan yg akan diuji

Apakah itu Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)?

Apakah itu Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)?

Penggubal kurikulum & sukatan pelajaranGuru-guru mengajar m/p

Siapa yang Ciri-ciri utama JSU?

Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan Kertas ujian dapat digubal secara sistematik,Memberi panduan untuk membentuk format ujian,Kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin,Taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang,Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran,Aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun, walaupun item dibina oleh pembina lain,Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.Kepentingan JSULangkah-langkah Proses

Page 6: Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

4.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

(sambungan)

6

Dilaporkan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan, kokurikulum yang dikawal dan kokurikulum

PAJSK

Dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan

murid, ibu bapa dan organisasi luar.

Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk formatif dan sumatif.

PS

Dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa, dan direkod oleh sekolah.

PP

Dilaksanakan di peringat sekolah dan/ atau pusat untuk mengukur kebolehan semulajadi,kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah,minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid.

PPsi

22 KOMPONEN PBS

merupakan pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekiah Rendah (KSSR).

mentaksir bidang akademk dan bukan akademik.

11 KONSEP PBS

KERANGKA DOKUMEN STANDARD PRESTASIKERANGKA DOKUMEN STANDARD PRESTASI

KERANGKA STANDARD PRESTASIKERANGKA STANDARD PRESTASI

STANDARD PRESTASImerupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang

pencapaian atau penguasaan seseorang individu dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaram berdasarkan satu penanda aras (benchmark) yang telah dikenal pasti.

memandu pentaksir bagaimana aktiviti pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan secara adil dan berfokus merujuk kepada standard yang ditetapkan.

PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARDPENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD

44 KAEDAH PELAKSANAAN PBS

Holistik Sepadu

Seimbang

Fleksibel

Merujuk Standard

Sebahagian daripada

proses p&p

33 CIRI-CIRI PBS

Page 7: Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

7