Click here to load reader

Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

  • View
    351

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Ujian Sumatif dan Ujian Formatif, Taksonomi Bloom, JSU & PBS

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN1.0

JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

UJIAN FORMATIF & UJIAN SUMATIFPERBEZAA N DEFINISI UJIAN SUMATIF Ujian Sumatif: proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. Pensijilan atau penggredan

UJIAN FORMATIF Ujian Formatif: bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. Untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. Menumpukan kepada membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria tertentu. Membantu guru mengenalpasti kelemahan & tahap penguasaan setiap orang pelajar bagi tajuk pengajaran tertentu. Boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar (sebab guru membimbing pelajar). Sepanjang pengajaran Domain psikomotor dan afektif Berubah-ubah Dibentuk khas Tiada gred diberikan, memadai lulus atau gagal sahaja; kepelbagaian soalan ujian adalah minimum; Tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain; Guru harus mencadang tindakan susulan dengan mengulang semula pengajaran. Ujian Rujukan Kriteria (contoh: ujian segak/ jasmani (subjek PJK), ujian Diagnostik, ujian memandu, ujian amali)

FUNGSI

KELEBIHA N

lebih luas & digubal di peringkat kebangsaan. membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar lain di Malaysia.

MASA PENEKAN AN SIFAT KESUKAR AN KEKURAN GAN

Pada akhir unit atau kursus Domain kognitif Beraneka jenis Senang hingga sukar Tidak memberi maklumat terperinci tentang kemahiran pelajar; hanya menekankan pelajar yang kurang baik kepada pelajar lain; pelajar yang rendah markahnya boleh lulus; keputusan ujian tidak mengambarkan sama ada murid adalah bersedia untuk bergerak ke peringkat yang lebih tinggi atau lebih baik. Ujian Rujukan Norma (contoh: ujian objektif, ujian kertas/ pensil, ujian kepantasan, ujian lisan, ujian saringan)

JENIS UJIAN 1

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

2.0 TAKSONOMI BLOOMDEFINISI DOMAIN KOGNITIF

o melibatkan pemikiran pelajar dimana menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan ketrampilan berfikir. o Bercorak hierarki: tahap rendah kepada tahap yang tinggi. o Mempunyai 6 aras kognitif:

dengan pembangunan kebolehan otot yang pelbagai dari pergerakan refleks mudah untuk TUJUAN ketepatan dan kreativiti dalam Membentuk objektif-objektif pembelajaran secara berkesan. melaksanakan kemahiran. o Amat releven dalam bidang DOMAIN PEMBELAJARAN pendidikan: Pendidikan Jasmani, Terbahagi kepada tiga (3) iaitu: Muzik, Drama,Seni & Kursus Domain kognitif, psikomotor & afektif Vokasional. o Taksonomi Dave, Anita Harrow SENARAI KATA KHUSUS DOMAIN KOGNITIF DOMAIN AFEKTIF (1972) dan Jewett & Mullan (1977), o Merujuk kepada perkembangan emosi dan perasaan seperti Simpson (1972) dalam Domain sikap, minat, nilai murid dan cara penyesuaian diri pelajar. Psikomotor.o Perasaan murid yang suka atau benci terhadap sesuatu mata

Kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organisma itu. (Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005).

DOMAIN PSIKOMOTOR

o berkaitan

pelajaran sangat penting;o Guru - mewujudkan suasana pembelajaran yang baik, o Murid - membentuk sikap positif terhadap pelajaran

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan) perasaan positif, cth:kegembiraan; Afektif Neutral sedikit6 ARAS KOGNITIF(1) PENGETAHUAN (4) ANALISIS

o Sasaran afektif: Afektif Positif - pelajar mengalam

2

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARANo Pengetahuan bermaksud keupayaan o Analisis bermaksud keupayaan memecahkan mengingat fakta, prinsip, prosedur dan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil peristiwa yang berlaku. kepada yang ringkas. o Terdapat tiga peringkat: o Terdapat tiga jenis analisis: a) Pengetahuan fakta khusus. a) Analisis unsur b) Pengetahuan tentang cara mengendalikan b) Analisis hubungan sesuatu. c) Analisis prinsip c) Pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak(2) KEFAHAMAN (5) SINTESIS

JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

o o

Kefahaman bermaksud keupayaan pelajar Kesediaan pelajar untuk memberi perhatian kepada bermaksud memberi huraian atau makna sesuatu o Sintesis 1.0 PENERIMAAN keupayaan sesuatu perkara. menggabungkan NILAI unsur-unsur dan bahagianTerbahagi kepada tiga; bahagian Berusaha mendengar supaya sesuatu dokumen itu a) Menterjemah menjadi lebih berstruktur,tersusun dan b) Menafsir 3 menyeluruh. jenis penerimaan: c) Mengekstrapolasi Sedar (berbentuk kognitif) o Terbahagi kepada tiga jenis sintesis: Sintesis penyampaian, Sintesis himpunan & Sintesis Kesediaan menerima cadangan

4.0 PENGORGANISASIANke dalam sistem Pengalaman diasimilasikan nilai yang berkembang 2 jenis pengelolaan nilai: Mengkonsepsulisasikan nilai Penyusunan nilai Ketepatan dan kestabilan nilai telah dicapai 5.0 PENGHAYATAN dan dimanifestasikan dalam bentuk tingkahlaku 2 jenis perwatakan: Miripan kepada nilai tertentu Perwatakan yang membawa maksud individu itu mempunyai suatu sistem tersendiri .

Pengambilan bahagian secara satu peringkat 2.0 PEMBERIANdan terdapat terkawal Menunjukkan minat (6) PENILAIAN RESPON o Aplikasi bermaksud keupayaan o Penilaian bermaksud keupayaan menilai berinteraksi dengan rangsangan HIERARKI DOMAIN AFEKTIF menggunakan konsep, prinsip teori, hukum, sesuatu perkara berasaskan kriteria yang 3 jenis tindakbalas prosedur, langkah dan kaedah am dalam perlu diketahui pelajar. situasi khusus dan situasi am. o Pelajar perlu membuat pertimbangan Tindak balas mengikut arahan o Contoh soalan: tentang nilai sesuatu idea hasil kerja Selesaikan persamaan serentak berikut: penyelesaian bahan, balas dengan sendiri Tindak sesuatu idea atau 3x + 2y = 4 sebagainya. x + 6y = 3 Tindak balas yang menghasilkan kepuasan Harga aktif dalam perbincangan / pengalaman atau nilai dikaitkan 3.0 PENGHARGAAN denganaktiviti 2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan) respon terhadap rangsangan NILAI(3) APLIKASI

3 jenis nilaian: Penerimaan nilai 3

Pemilihan sesuatu nilai

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

2.0 TAKSONOMI BLOOM (sambungan) TAKSONOMI DALAM DOMAIN PSIKOMOTOR

4

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

Dave (1967) Dave,

Simpson (1972)

R. (1967). Domain Taksonomi Simpson, E.J. (1972) telah Psychomotor. Berlin: membahagikan pembelajaran International Conference of psikomotor kepada tujuh (7) tahap Educational Testing. Beliau telah penguasaan kemahiran: membuat cadangan pecahanpecahan domain psikomotor kepada lima (5) bahagian:

Anita Harrow (1972) dan Jewett & Mullan (1977) sistem empat (4) peringkat berdasarkan dan disesuaikan daripada kerja Harrow (1972) dan Jewett & Mullan (1977):

Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan Kertas ujian dapat digubal secara sistematik, Memberi panduan untuk membentuk format ujian, Kesahan Taburan dari segi persampelan

3.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)sukatan adalah Ciri-ciri utama JSU? Bentuk & tempoh masa ujian Kandungan topik-topik yang akan diuji Aras kemahiran untuk soalan atau item Proses

Siapa yang membuat JSU? Penggubal kurikulum & sukatan pelajaran Guru-guru mengajar m/p Langkah-langkah

Apakah itu Jadual Spesifikasi Ujian pelajaran adalah terjamin, (JSU)?o Kubiszyn dan Borich (2003), JPU adalah carta dua seimbang, 5 hala yg mengaitkan objektif pengajaran dgn kandungan pengajaran. Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran,

soalan

mengikut

tajuk

o Test Bluekesukaran ujian dapat JSU Kepentingan Aras Print & Test Spesification dikekalkan dari

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

4.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

1

KONSEP PBS P

2

KOMPONEN KERANGKA STANDARD PBS PRESTASI P

4

KAEDAH PELAKSANAAN PBS

PPDirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa, dan direkod oleh sekolah.

PAJS K

merupakan pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekiah Rendah (KSSR).

Dilaporkan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan, kokurikulum yang dikawal dan kokurikulum KERANGKA DOKUMEN STANDARD PS PP P si PRESTASI Dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi S ebahag ian luar. daripada Pentaksiran Sekolah dilaksana proses p&p dalam bentuk formatif dan sumatif.

m mentaksir bidang akademk dan bukan akademik.

3(sambungan)

CIRI-CIRI PBS

H olistik

Dilaksanakan di peringat sekolah dan/ atau pusat untuk mengukur kebolehan semulajadi,kemahiran berfikir, Merujuk k S epadukemahiran menyelesai an S S bang eim F leksibel tandard masalah,minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid. PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD STANDARD PRESTASI

merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang pencapaian atau penguasaan seseorang individu dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaram berdasarkan satu penanda aras (benchmark) yang telah dikenal pasti. 6 memandu pentaksir bagaimana aktiviti pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan secara adil dan berfokus merujuk kepada

KPN 4053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JOSEPHINE ANAK ANDREW ALAM 2012

7