UIC objava 432

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UIC objava 432

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  1/50

  4 38 - 2 

  Obiljeavanje teretnih kola 

  UIC CODE 

  7. izdanje, maj 2004. godine 

  Prevod 

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  2/50

  Objava klasifikovana u oblastima:

  IV  - Eksploatacija

  IX   Informatika   Razno

  Primjena:Stupa na snagu 01. maja 2004. godine Svi lanovi Meunarodne eljeznike unije 

  Registar auriranja 

  1. izdanje, januar  1960. Prethodno ifrovana pod brojem 438,  sa naslovom "Identifikacioneoznake na teretnim kolima"   ukinuta u januaru 1968. godine da bi

  bilo podijeljena na:  Objavu 438-1 (1. izdanje) i Objavu 438-2 (4. izdanje)

  6. izdanje, januar 1987. Novo izdanje u januaru  1994., ukljuujui 4 izmjene

  7. izdanje, maj 2004.  Kompletna prerada objave, ponovno otipkano u FrameMaker-u, adaptacija za vodi urednika M1 

  Osoba odgovorna za ovu objavu je navedena u Zborniku UIC objava

  O  438-2 

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  3/50

  Sadr aj 

  Saetak  ............................................................................................................................. .1 

  1    Svrha ..................................................................................................................... ... 2 

  2 -  Cilj  ........................................................................................................................ 3 

  3    Broj kola ........................................................................................................... 4 

  3.1   Identifikacija kapaciteta interoperabilnosti .......................................................... 4 

  3.2   Identifikacija dr ave u kojoj su teretna kola registrovana .......................... 4 

  3.3 - Identifikacija glavnih tehnikih karakteristika ............................................... 4 

  3.4 - Identifikacija serijskog broja ..................................................................... 4 

  3.5   Automatska provjera ........................................................................................... 5 

  4    Slovne oznake ............................................................................................................ 6 

  4.1   Slovo koje oznaava kapacitet interoperabilnosti .............................................. 6 

  4.2   Slovna oznaka dr ave u kojoj su teretna kola registrovana -Slovna oznaka vlasnika kola ................................................................................ 6 

  4.3   Slovna oznaka glavnih tehnikih karakteristika ................................................... 6 

  5 -  Natpis oznake sanduka kola .................................................................................... 8 

  6    Primjena .................................................................................................................... 9 

  Prilog A   Dodjela ifara "kapaciteta interoper abilnosti" za razliite vrste voznih sredstava ....................................................................................... 10 

  Prilog B   ifre "kapaciteta interoperabilnosti" koje se koriste za kola ...................... 11 

  Prilog C   ifre dr ava u kojima su kola registrovana ................................................ 12 

  Prilog D   Pravila za odreivanje kontrolne cifre ...................................................... 15

  Prilog E    Slovna oznaka za teretna kola osim zglobnih kola ivagonskih jedinica ........................................................................................ 16

  E.1 - Slovna kategorija: E  Otvorena kola sa visokim stranicama ........................... 17 

  E.2   Slovna kategorija: F - Otvorena kola sa visokim stranicama ............................ 18

  O  438-2

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  4/50

  E.3 - Slovna kategorija: G   Zatvorena kola ............................................................... 20

  E.4 - Slovna kategorija: H   Zatvorena kola .............................................................. 21 

  E.5 - Slovna kategorija: I   Kola sa kontrolisanom temperaturom ............................. 22

  E.6 - Slovna kategorija: K   Dvoosovinska plato kola ............................................... 23

  E.7 - Slovna kategorija: L 

   Dvoosovinska plato kola ................................................. 24E.8 - Slovna kategorija: O   Mjeovita plato i otvorena kola sa visokim stranicama .. 25

  E.9 - Slovna kategorija: R   Plato kola sa obrtnim postoljem ..................................... 26

  E.10 -Slovna kategorija: S - Plato kola sa obrtnim postoljem ..................................... 27

  E.11 -Slovna kategorija: T   Kola sa pominim krovom ............................................ 28

  E.12 -Slovna kategorija: U   Speci jalna kola .............................................................. 30

  E.13 -Slovna kategorija: Z   Kola cisterne .................................................................. 32

  Prilog F   Slovna oznaka zglobnih kola i vagonskih jedinica ........................................ 33 

  F.1 - Slovna kategorija: F   Otvorena kola ................................................................. 34

  F.2 - Slovna kategorija: H   Zatvorena kola ............................................................... 35

  F.3 - Slovna kategorija: I - Kola sa kontrolisanom temperaturom ............................... 36

  F.4 - Slovna kategorija: L   Plato kola sa pojedinanim osovinama ........................... 37

  F.5 - Slovna kategorija: S - Plato kola sa obrtnim postoljem ...................................... 38

  F.6 - Slovna kategorija: T   Kola sa pominim krovom ............................................... 39

  F.7 - Slovna kategorija: U   Speci jalna kola ............................................................... 41

  F.8 - Slovna kategorija: Z   Kola cisterne ................................................................... 43

  Prilog G   Standardne numerike oznake teretnih kola ................................................ 44 

  Literatura ...........................................................................................................................45

  438-2 

  O

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  5/50

  1  438-2 

  Saetak 

  U jednom eljeznikom sistemu, veoma je vano da svako vozilo ima svoj broj. On ga na jedinstvenoznaava i omoguuje razumijevanje meu eljeznikim preduzeima (P),  preduzeima zainfrastrukturu i nadlenim organima za registraciju teretnih kola kako bi se: 

  - izdavale potvrde za vozilo; 

  - kontrolisalo vozilo u funkciji; 

  - upravljalo odr avanjem ; 

  - meusobno isporuivala i prihvatala vozila izmeu P-a; 

  - vr ila finansijska poravnanja. 

  Postojea struktura broja sadr i ifru, na 3. i 4. cifri,  preduzea koje je vlasnik vozila ili koje je registrovalo privatno vozilo. Restrukturisanja eljeznica u mnogim dr avama su dovela to ponovnog 

  razmatranja ovog koncepta. Njegova promjena u ifru dr ave znai sljedee: 

  - da P ne zavisi od drugog P pri registraciji vlastitih teretnih kola; 

  - da vlasnik kola moe izabrati P za koje eli mu obezbijedi transportnu uslugu. 

  Ova objava opisuje strukturu broja teretnih kola i oznaku koja se koristi za identifikaciju vozila.

  Imajui u vidu ifru dr ave i upotrebu skraenica, da bi se identifikovala dr ava u kojoj su kola 

  registrovana i vlasnik kola, primjenjivae se sistem brojeva, koji je usklaen sa razvojem eljeznica.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  6/50

  2  438-2 

  1 - Svrha 

  Svrha ove objave je da se opie identifikaciona oznaka koja se koristi za vrijeme saobraaja zaidentifikaciju teretnih kola i obrtnih postolja koja se koriste u intermodalnom transportu . 

  NB : U svrhu ove objave, pojam "teretna kola" e se ubudue odnositi na "eljezniko obrtno postolje koje se koristi u intermodalnom transportu".

  Jedna identifikaciona oznaka teretnih kola sadr i strukturisan broj koji omoguava nedvosmislenu 

  identifikaciju kola. 

  Ovaj broj se dopunjava sa slovnim oznakama, koje su opisane u ovoj objavi. 

  Ova objava ne opisuje: 

  - ostale oznake i znakove koji su navedeni na drugom mjestu u specifikacijama o interoperabilnosti

  i vaeim propisima; 

  - procedure za registraciju, unos u bazu podataka i odobrenje teretnih kola, koje vr e nadleni organi u svakoj dr avi, u skladu sa dr avnim pravnim propisima koji su usklaeni sa vaeimmeunarodnim zakonima i meunarodnim sporazumima.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  7/50

  3  438-2 

  2 - Cilj 

  Teretna kola koja sobraaju na eljeznikoj infrastrukturi u unutranjem i meunarodnom s 

  saobraaju morajuu nositi identifikacionu oznaku koja je navedena u ovoj objavi, u skladu sa

  vaeim zakonima i sporazumima.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  8/50

  4  438-2 

  3    Broj kola

  Broj kola e sadr ati ukupno 12 cifara koje su podijeljene u pet elemenata: 

  1.  kapacitet interoperabilnosti (2 cifre); 

  2.  dr ava u kojoj su kola registrovana  (2 cifre);

  3.  glavne tehnike karakteristike (4 cifre); 

  4.  serijski broj (3 cifre); 

  5.  cifra za automatsku provjeru. 

  Svaki element e biti tampan slijedom kako je gore navedeno. 

  3.1    Identifikacija kapaciteta interoperabilnosti

  Kapacitet interoperabilnosti teretnih kola e biti naznaen na sanduku kola,  u skladu sa sistemom ifrovanja koji je naveden u Prilozima A - strana 10  i B - strana 11. 

  3.2    Identifikacija dr ave u kojoj su kola registrovana 

  Dr ava u kojoj su kola registrovana bie naznaena upotrebom sistema numerikog ifrovanja, koji je 

  opisan u  UIC objavi 920-14  (vidjeti Literaturu  - strana 45). ifre su navedene u koloni CPriloga C - strana 12. 

  3.3    Identifikacija glavnih tehnikih karakteristika 

  Za oznaavanje glavnih tehnikih karakteristika svakih kola koristie se etvorocifreni broj. 

  NB : Posebnim kolima e biti dodijeljen poseban sistem numerisanja  (vidjeti  Prilog B), za kojise ne primjenjuju odredbe taaka 3.3  i 3.4. 

  Ovaj broj e biti odabran iz jedne od tabela datih u Prilogu G - strana 44 ove objave, gdje e prva cifra oznaavati kategoriju   standardan ili poseban tip   kojoj kola pripadaju. 

  3.4    Identifikacija serijskog broja

  Svakoj od ovih kategorija e biti dodijeljena jedna ili vie serija od 1000 brojeva za svaku klasu kola

  koje su definisane identinom kombinacijom tehnikih karakteristika.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  9/50

  5  438-2 

  3.5    Automatska provjera

  Cifra za automatsku provjeru e biti smjetena s desne strane stvarnog broja kola i razdvojena od 

  njega crticom. 

  Cifra za automatsku provjeru e biti odreena u skladu sa UIC objavom 913  (vidjeti Prilog D -

  strana 15  i Literaturu    strana 45).

  Cifra za automatsku provjeru e se primjeniti na svih 11 cifara koje ine, zajedno s njom, 

  identifikacioni broj kola. 

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  10/50

  6  438-2 

  4    Slovne oznake

  4.1    Slovo za kapacitet interoperabilnosti

  Kapacitet interoperabilnosti kola e biti prikazan slovima  (uporedi Prilog B,  fusnote b. ic. - strana  11),  u skladu sa odredbama koje su navedene u vaeim specifikacijama o inter oper abilnosti i meunarodnim propisima. 

  Ova slovna oznaka e biti dodana blizu prve dvije cifre broja. 

  4.2    Slovna oznaka dr ave u kojoj su kola registrovana   Slovna

  oznaka vlasnika kola

  NB : Vlasnik kola je svako lice koje, u svojstvu vlasnika ili nosica prava, koristi kola u transportne

  svrhe tokom odreenog vremenskog perioda. 

  Dr ava u kojoj su kola registrovana bie naznaena upotrebom alfabeta koji je opisan u Prilogu 4 

  Konvencije iz 1949. godine i lana 45(4) Konvencije iz 1968. godine o drumskom saobraaju (uporedi. Kolonu B Priloga C - strana 12).

  Ova oznaka je podvuena i tampana blizu 2 cifre ifre koja oznaava dr avu u kojoj su kola

  registrovana. 

  Preporuuje se da vlasnik kola doda vlastitu skraenicu nakon oznake dr ave, sa crticom izmeu. 

  O skraenicama vlasnika kola odluuju nadloni organi za registraciju u svakoj dr avi. 

  Vlasniku kola se takoe preporuuje da ispie naziv preduzea i kontaktne detalje na sanduku kola, 

  u skladu sa vaeim propisima. Ova oznaka je obavezna u odsustvu skraenice vlasnika kola. 

  U sluaju gdje su preduzea za infrastrukturu vlasnici kola, na njih se odnose ista pravila kao za P. 

  4.3    Slovna oznaka za glavne tehnike karakteristike 

  Glavne tehnike karakteristike kola su ispisane slovima na sanduku kola. 

  Slovna oznaka glavnih tehnikih karakteristika kola e sadr ati: 

  -  jedno veliko slovo,  poznato kao "slovo kategorije" koje oznaava kategoriju kola  (otvorena sa visokim stranicama, zatvorena, plato, itd.) i vrstu kola (standardna ili specijalna); 

  - mala slova, poznata kao "slovne podserije", koja omoguavaju raspoznavanje osnovnih oper ativnihkarakteristika kola sa stanovita njihove upotrebe. Ove slovne podserije mogu biti vana na ili na meunarodnom ili na dr avnom nivou, u skladu sa pravilima dr avnih organa nadlenih za registraciju.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  11/50

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  12/50

  31 RIV 23 RIV 33  RIV 43 

  80 D-DB 80  D-BASF 84 NL-ACTS 87 

  5    Natpis oznake na sanduku kola

  Ova oznaka e biti ispisana na sanduku kola kako slijedi: 

  F

  8  438-2 

  0691 235-2  7369 553-4 4796 100-8  4273 361-3 

  Tanoos Zcs Slpss Laeks 

  izuzev kod kola gdje na sanduku nema dovoljno prostora za ovu vrstu rasporeda, posebno u sluaju 

  plato kola. U tom sluaju, raspored oznake e biti sljedei: 

  01 87  3320 644-7 

  RIV F-SNCF Ks 

  Oznaka nee biti smjetena na visinu veu od 2 metra iznad nivoa ine. 

  Velika slova i cifre koje ine broj kola bie najmanje 80 mm u visini.  Manja visina se moekoristiti samo ne ma druge mogunosti ve da se oznaka smjesti na podunim nosaima. 

  Ostale dimenzije koje se tiu oznake  (irina slova ili cifara,  debljina i razmak natpisa, itd.) se ostavljaju na izbor vlasnicima kola u skladu sa vaeim propisima, ali se moraju izabrati tako 

  imajui u vidu maksimalnu preglednost. 

  Kada je jedna ili vie slovnih podserija koja se odnose na dr ave ispisano na kolima, ova

  dr avna oznaka mora biti prikazana nakon oznake meunarodnim slovima i odvojena crticom od istih. 

  Sve druge oznake i znakovi bie prikazani u skladu sa specifikacijama o interoperabilnsti i vaeim 

  propisima. Ove indikacije moraju apsolutno biti odvojene od bilo kakvih informacija koje su

  prikazane kao rezultat primjene ove objave, naroito ukoliko su prikazane u numerikom obliku.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  13/50

  9  438-2 

  6 - Primjena 

  Nova kola koja su odobrena za saobraaj nakon datuma primjene ove objave nosie identifikacione 

  oznake u skladu sa ovom objavom . 

  U sluaju gdje oznake na drugim kolima odstupaju od odredaba iz ove objave, iste e biti usklaene 

  sa novim pravilma kako i kada se ukae prilika za to. Potpuno usklaivanje se mora obaviti do

  31.12.2010. godine.

  PPW (Uslovi korienja teretnih kola u meunarodnom saobraaju) kola, sa irinom kolosijeka od1 520 mm i brojevima sa 8  cifara, bie numerisani u skladu sa ovom objavom najkasnije: 

  - sa 31.12.2008. godine za PPW kola koja mogu saobraati u meunarodnom saobraaju udr avama gdje su RIV P registrovana; 

  - sa 31.12.2014. godine za ostala PPW  kola. 

  NB : PPW   kola,  sa irinom kolosijeka od 1 520 mm i brojem sa 8 cifara, bie dozvoljena zaza saobraanje tokom prelaznog perioda u meunarodnom saobraaju (u skladu sa propisom). 

  Uslovi koji upravljaju primjenom e biti revidirani u skladu sa vaeima specifikacijama o

  interoperabilnosti i meunarodnim pravilima na dan primjene ove objave.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  14/50

  10 438-2 

  Prilozi

  Prilog A   Dodjela ifara "kapaciteta inter operabilnosti"

  razliitim vrstama voznih sredstava 

  Teretna kola 01 to 09 10 to 19 20 to 29 30 to 39 40 to 49 80 to 89 

  Putnika kola  50 to 59 60 to 69 70 to 79 

  Lokomotive, motorna kola, specijalna vozila 90  to 99

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  15/50

  Prilozi

  Prilog B   ifre kapaciteta interoperabilnosti" koje se koriste za teretna kola

  2. cifra  0  1  3 4 5 6 7 8 9 

  1st

   cifra  irina kol. fiksna ili prom.  fiksna promjenjljiva fiksna promjenjljiva  fiksna promjenjljiva f iksna prom jenjljiva  fiksna ili p

  sa osovinama 

  TSI/COTIF kolae vlasnika koji je RIV P d f

  TSI/ COTIF kola iji je vlasnik preduzee (P ili ne) stupilo u sporazum sa R IV P-em d

  Industrijska kola h

  Rezervna 

  Slubena kola a

  Unutranji saob.ili me.

  saobraaj po poseb sporaz. 

  sa obr. post. 

  sa osovinama 

  sa obr. post. 

  sa osovinama e

  sa obr. post. e

  Saobraaj 

  TSI/COTIF b

  PP W  c g

  Bez TSI/COTIF b

  iPP W  

  c

  Ostala TSI/COTIF kola

  Ostala kola iji je vlasnik preduzee (P ili ne) stupio u sporazum sa P-em u Prilogu C   strana 12, kolona D ili E

  Ostala kola posebnimnumerisa

  Unutr . saobme. sao

  prema possporazum

  Meunarodni Unutranji Meunarodni Unutranji Meunarodni Unutranji Meunarodni saob. po poseb. saobraaj saob. po poseb. saobraaj saob. po poseb. saobraaj saob. po poseb. 

  sporazumu  saobraaj sporazumu sporazumu sporazumu 

  Unutranjisaobraaj 

  11  

  a  a 2 

  PPW kola (prom. ir.

  TSI/ COTIF kola iji je vlasnik d 

  TSI/ COTIF kola iji je vlasnik RIV P d

  ili PP W  kola  i

  Ostala kola 

  RIV P 

  ili PPW kola  i 

  PPW kola (f iks. ir.

  Kola sa

  i PPW kola 

  a. Osim ako nije drugaije navedeno, ifre 1x i 2x i ifre 40 i 80 su rezervisane za kola iji su vlasnici navedeni u Prilogu C, kolona D.

  b. Do stupanja na snagu drugih preporuka u TSI (tehni ke specifikacije za interoperabil nost) ilili COTIF (Konvencija o meunarodnom prevozu eljeznicom), znak RIV na sanduku kola oznaava da su usklaena sa odredbama Tehnike unije eljeznica (UT) i UICstandarda.

  c. Osim ako nije drugaije predvieno PPW propisom, skraenica PPW na sanduku kola oznaava da su kola usklaena sa ovim propisom.

  d. Spisak lanova RIV je datu u Prilogu C, kolona E.e. Fiksna ili promjenjljiva irina kolosijeka.f . ifre 0x i 1x su dodijeljene istom P.g. Spisak lanova PPW   je dat u Prilogu C, kolona F.h. TSI/COTIF (RIV do s tupanja na snagu) i PPW   propisi nisu obavezni za industrijska kola. Isto vai za kola sa pojedinanim osovinama. Takoe ovo obuhvata probna kola za lanove OSD.i. PPW kola sa irinom kolosijeka od 1435 mm, ifrovana sa ovim iframa, usklaena su sa TSI/COTI F specifikacijama (RIV do stupanja na snagu). Isto vai za neka PPW kola sa irinom kolosijeka od 1520 mm (na osnovu propisa). j. Take 3.3 i 3.4 se nee primjeniti na strkturu broja koji sadr i ovu vrstu ifre.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  16/50

  Preduzea  Alf abetska Numer ika  pomenuta u 

  ifra  ifra  Prilogu B - strana 11 

  Preduzea Preduzea

  lanice RIV lanice PPW  Dr ave 

  [Kolona A] [Kolona B] [Kolona C] [Kolona D]  [Kolona E  ]Kolona F]

   Albanija 

   Alir  

  Njemaka 

  Jermenija 

   Austr ija 

   Azerbejdan 

  Belgija 

  Bjelor usija

  Bosna i Hercegovina 

  Bugarska 

  Kina 

  S. Koreja 

  J. Koreja 

  Hrvatska 

  Kuba 

  Danska 

  Egipat

  panija 

  Estoni ja 

  Finska

  Francuska 

  Gr uzija 

  Gr ka 

  Maarska 

  Ir ak

  Ir an 

   AL  41  HSh  HSh 

  DZ 

   ARM 

   A 

   AZE b

  92 

  80 

  58 

  81 

  SNTF 

  DB DB

   AAE a

   ARM 

  ÖBB  ÖBB 

  57   AZ 

  B  88  SNCB/NMBS  SNCB/NMBS 

  BLR b

  BIH 

  21  BC  BC 

  44  RS  RS 50  FBH  FBH

  BG 52  BDZ, SRIC  BDZ  BDZ 

  KZD RC

  PRK b

  ROK 

  HR

  DK 

  ET 

  33 

  30 

  61 

  78 

  40 

  86 

  90 

  KZD 

  ZC  ZC 

  KNR 

  H  

  FC 

  H

  DSB, BS  DSB 

  ENR 

  E  71  RENFE  RENFE 

  EST  26 

  FIN  10 

  F  87 

  GE  28 

  GR 73 

  H  55 

  IRQ  99 

  IR  96 

  12

  EVR  EVR 

  VR, RHK  VR 

  SNCF, RFF  SNCF 

  GR  GR

  CH  CH

  M V 

  438-2 

  M V MÁV 

  GySEV/ROeEE

  IRR  IRR

  RAI R AI 

  Prilozi

  Prilog C   ifre dr ava u kojima su kola registrovana 

  Situacija sa 1.1.2003. godine

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  17/50

  Preduzea  Alf abetska  Numer ika  pomenuta u 

  ifra  ifra Prilogu B - strana 11 

  Prilozi

  Dr ave Preduzea Preduzea

  lanice RIV lanice PPW  

  [Kolona A] [Kolona B] [Kolona C] [Kolona D]  [Kolona E]  [Kolona F]

  Irska 

  Izrael 

  Italija

  Japan 

  Kazahstan 

  Kirgistan 

  Letoni ja

  Liban 

  Litvani ja 

  Luksemburg 

  Makedoni ja (BJR)

  Maroko 

  Moldavija 

  Mongolija 

  Norveka 

  Uzbekistan 

  Holandija 

  Poljska 

  Por tugal 

  eka Republika 

  Rumunija

  V. Britanija 

  Rusija 

  Sr bija-CG

  Slovaka

  Slovenija 

  vedska 

  vajcarska 

  Sirija 

  Tadik istan 

  IRL  60 

  IL  95 

  I 83 

  J  42 

  KZ  27 

  KS  59 

  CIE 

  IR

  FS FS

  FNME

  EJRC 

  KZH  KZH 

  KRG  KRG 

  RO 53  CFR  CFR 

  GB  70  EWS, RT  EWS 

  RUS  20  RZD

  CFR 

  RZD 

  YU  72  J   J  

  SK  56  SSK, SR  SSK SSK 

  SLO  79  S  S 

  S  74  GC, BV  GC 

  CH  85  SBB/CFF/FFS 

  SYR  97  CFS CFS 

  TJ  66  TZD  TZD

  13 438-2 

  SBB/CFF/FFSa BLS

  LV  25  LDZ  LDZ 

  RL  98  CEL 

  LT  24  LG  LG  LG

  L  82  CFL  CFL 

  MK 65  CFARYM (M)  CFARYM (M) 

  M A  93  ONCFM 

  MD  23  CFM  CFM 

  MGL  31  MTZ  MTZ 

  N  76  NSB, JBV  NSB 

  UZ  29  UTI  UTI 

  NL  84  NS  NS

  PL  51  PKP  PKP  PKP 

  P  94  CP, REFER  CP 

  CZ  54  D  D

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  18/50

  Prilozi

  Dr ave 

  Preduzea  Alf abetska Numer ika  pomenuta u

  ifra  ifra  Prilogu B - str. 11 

  Preduzea Preduzea

  lanice RIV lanice PPW  

  [Kolona A] [Kolona B] [Kolona C] [Kolona D]  [Kolona E]  [Kolona F]

  Tunis 

  Turkmenistan 

  Turska

  Ukr ajina 

  Vijetnam

  TN  91  SNCFT 

  TM  67  TRK 

  TR 75  TCDD  TCDD 

  U A  22  UZ  UZ 

  VN 32  DSVN 

  14 438-2 

  a. Tokom prelaznog perioda i do 31.12.2010 . godine, sljedea preduzea mogu koristiti numeriki ifru dr ave gdje su kola registrovana :

  - AAE: 68

  - BLS: 63

  - FNME: 64

  - GySEV/ROeEE: 43 b. ifre koje treba potvrditi.

  NB : Kola koja su mogla biti numerisana sa iframa za internu upotrebu 34 do 39 i 45 do 49, bie renumerisana u skladu sa ovom objavom najkasnije do 31.12.2010. godine.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  19/50

  1  -

  2  -

  Neka je osnovni broj 3  3  8  4  4  7  9  6  1  0

  Faktor mnoenja 2  1  2 1  2  1  2  1 2  1 

  6  3  16 4  8  7  18 6  2  0 

  Zbir  6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1+ 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52 

  Jedinina cifra ovog zbira je 2. 

  Broj kontrolne cifre e stoga biti 8 pa tako osnovni broj postaje registracioni broj

  33 84 4796 100 - 8. 

  Neka je osnovni broj 3  1  5  1  3  3  2  0  1  9

  Faktor mnoenja 2  1  2 1  2  1  2  1 2  1 

  6  1  10 1  6  3  4  0  2  9 

  Zbir: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40 

  Jedinina cifra ovog zbira je is 0. 

  Kontrolna cifra e stoga biti 0 i osnovni broj tako postaje registr acioni  broj31 51 3320 198 - 0. 

  15

  16

  438-2 

  Prilozi

  Prilog D    Pr avila za odreivanje kontrolne cifre 

  Kontrolna cifra se odreuje na sljedei nain  (vidjeti UIC objavu 913):

  - cifre u parnim pozicijama osnovnog broja (brojei zdesna) se uzimaju po svojoj decimalnoj 

  vrijednosti; 

  - cifre u neparnim pozicijama osnovnog broja (brojei zdesna) se mnoe sa 2; 

  - zatim se utvr uje suma koju ine cifre u parnim pozicijama i sve cifre od iznosa koji se dobije sa neparnih pozicija; 

  -  jedinina cifra sume se zadr ava; 

  - komplement koji je potreban da dovede jedininu cifru do 10 ini kontrolnu cifru; ukoliko je ova jedinina cifra nula, onda e kontrolna cifra biti takoe nula. 

  Primjeri

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  20/50

  16 438-2 

  Prilozi 

  Prilog E    Slovne oznake teretnih kola osim zglobnih

  kola i vagonskih jedinica 

  Definicija kategorije i slovne podserije 

  1. Vane napomene 

  U tabelama u prilogu: 

  - podaci dati u metrima se odnose na unutranju duinu kola (lu); 

  - podaci dati u tonama (tu) odgovaraju najveoj granici tovarenja prikazanoj u tabeli tovarenja za dotina teretna kola. Ova granica se utvr uje u skladu sa procedurama koje su navedene u UIC objavi 700   (vidjeti Literaturu   strana 45). 

  2. Slovna podseri ja  za meunarodni saobraaj i koja je zajednika za sve kategorije 

  q  elektrini grejni kabal koji se moe napajati sa svim prihvaenim naponima. 

  qq kabal i instalacije za elektrino grijanje koji se moe napajati sa svim prihvaenim naponima. 

  s teretna kola koja su odobrena za saobraaj pod "S" uslovima,  kako je navedeno u UICobjavi  432   (vidjeti Literaturu   strana 45). 

  ss teretna kola koja su odobrena za saobraaj pod "SS" uslovima,  kako je navedeno u UICobjavi  432 . 

  3. Slovna podserija za unutran ji saobraaj 

  t, u, v, w, x, y, z

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  21/50

  obinog tipa prevrtljiva sa ela i sa strane, te sa ravnim podom 

  sa 2 osovine: lu  7,70 m; 25 t  tu  30 t

  sa 4 osovine: lu  12 m; 50 t  tu  60 t 

  sa 6 ili vie osovina: lu  12 m; 60 t  tu  75 t

  sa 4 osovine 

  sa 6 ili vie osovina 

  Reference wagon 

  slovna

  podserija 

  aa 

  kk

  l

  sa 2 osovine: tu

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  22/50

  Prilozi

  E.2 - Slovna kategorija: F   Otvorena kola sa visokim stranama

  Referentna kola 

  slovna

  podserija 

  cc  s gravitacionim istovar om, sa podeavanjem, na  izabranu stranu, nisko 

  f

  f f

  fff

  kk

  l

  ll 

  podesna za saobraaj sa Velikom Br itani jom

  podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom) 

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom) 

  sa 2 ili 3 osovine: tu

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  23/50

  19 438-2 

  Prilozi

  Metoda istovara ovih kola je definisana kombinacijom sljedeih karakteristika: 

  Raspored istovarnih otvora: 

  u sredini:  Otvor je iznad kolosijene ose; 

  na izabranu: Otvori sa obje strane kolosijeka,  izvan ina (kod ovih kola, istovar se vr i: 

  stranu - istovremeno, kada potpuni istovar kola zahti jeva upotrebu otvora sa ob je strane te, 

  - na izabr anu stranu onda kada je potpun istovar  kola mogu upotrebom otvora na  jedno j strani; 

  sa visoka: Donja ivica istovarnoga otvora (bez obzira na pomini nastavak istovar noga otvor a)nalazi se najmanje 0,700 m iznad GI, i omoguava pri jem r obe na tr ansporter; 

  nisko: Don ja ivica istovar noga otvor a nalazi se iznad GI toliko nisko da pr ihvat r obe na transporter  nije mogu. 

  Brzina istovara: 

  odjednom: Istovarni otvor i mogu se ponovno zatvoriti tek nakon potpunog istovara ili, 

  sa podeavanjem: Istovar  se u svakom tr enutku moe podesiti ili ak prekinuti.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  24/50

  kola obinog t ipa sa na jmanje 8 otvora za prozraivanje 

  sa 2 osovine: 9 m  lu < 12 m; 25 t  tu  30 tsa 4 osovine: 15 m  lu 18 m 

  za prevoz itarica 

  za prevoz voa i povr a 

  sa 2 osovine: tu < 20 t;sa 4 osovine: tu < 40 t; sa 6 ili vie osovina: tu  30 t;sa 4 osovine: tu > 60 t; sa 6 ili vie osovina+: tu > 75 t 

  o  sa 2 osovine: lu < 12 m i utovarnim prostorom  70 m3

  p  sa koniarskom ku

  icom 

  a

  a. Vai samo za kola sa irinom kolosijeka od 1520 mm. b. Pojam "za voe i povr e" se odnosi samo na kola sa dodatnim otvorima za prozraivanje u nivou poda.

  20

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  25/50

  Prilozi

  E.4    Slovna kategorija: H   Zatvorena kola

  poseban tip 

  sa 2 osovine: 9 m  lu  12 m; 25 t  tu  28 tsa 4 osovine: 15 m  lu < 18 m; 50 t  tu  60 t

  sa 6 ili vie osovina: 15 m  lu < 18 m; 60 t  tu  75 t

  sa 4 osovine 

  sa 6 ili vie osovina 

  sa 2 osovine: 12 m  lu  14 m i utovarnim prostorom  70 m3 a

  sa 4 ili vie osovina: 18 m  lu

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  26/50

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  27/50

  obinog tipa sa preklopivim niskim stranicama i sa kratkimstupcima lu  12 m; 25 t  tu  30 t

  Prilozi

  E.6    Slovna kategorija: K  - 2-osovinska plato kola

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  b  sa dugim stupcima 

  g  prilagoena za prevoz kontejnera i sa pominim pokrovom i vrstim visokim eonim stranicama 

   j sa amortizacionim ureajem 

  k  tu 

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  28/50

  Prilozi

  E.7    Slovna kategorija: L  - 2-osovinska plato kola

  posebnog tipa 

  lu  12 m; 25 t  tu  30 t

  b  sa posebnom opremom za osiguranje kontejnera srednje vel. 

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  c  sa obrtnom oljom prilagoena za prevoz automobila,  jednopodna bd 

  f

  f f

  fff

  hh 

  podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom)

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom)

  i sa pominim krovom I vrstim visokim eonim stranicama 

  ii 

   j

  k  tu 

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  29/50

  Prilozi

  E.8    Slovna kategorija: O   Mjeovita otvorena plato kola

  Referentna kola 

  slovna

  podserija 

  438-2 

  obinog tipa sa 2 ili tri osovine sa stranicama preklopivim na pod i sa stupcima 

  sa 2 osovine: lu  12 m; 25 t  tu  30 t 

  sa 3 osovine: lu  12 m; 25 t  tu  40 t 

  a  sa 3 osovine 

  f podesna za saobraaj sa VB 

  f f podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom)

  fff   podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom) 

  k  tu 

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  30/50

  Prilozi

  E.9    Slovna kategorija: R   Plato kola sa obrtnim postoljima

  obinog tipa, sa preklopivim niskim eonim stranicama i sa stupcima 

  18 m  lu < 22 m; 50 t  tu  60 t Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  e g 

  lu  22 m 

  sa preklopivim niskim bonim stranicama 

  prilagoena za prevoz kontejnera 

  hh  prilagoena za prevoz limenih kotura, u uspravnom poloaju 

  i sa pominim krovom i vrstim visokim eonim stranicama 

   j sa amortizacionim ureajem 

  k  tu 

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  31/50

  Prilozi

  E.10   Slovna kategorija: S   Plato kola sa obrtnim postoljima

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  posebnog tipa 

  sa 4 osovine: lu  18 m; 50 t  tu  60 t 

  sa 6 ili vie osovina: lu  22 m; 60 t  tu  75 t

  a  sa 6 osovina (2 obratna postolja sa 3 osovine)

  aa  sa 8 ili vie osovina 

  aaa  sa 4 osovine (2 obrtna postolja sa 2 osovine) a 

  b  nosa srednjih pa-kontejnera b c

  c  sa obrtnom oljom 

  f

  f f

  fff

  prilagoena za prevoz vozila, viepodni c

  podesna za saobraaj u Velikoj Britaniji 

  podesna za saobraaj u Velikoj Britaniji (samo tunelom)

  podesna za saobraaj u Velikoj Britaniji (samo trajektom)

  g  prilagoena za prevoz kontejnera,ukupne duine  60 (osim srednjih pa-kontejnera)

  gg  prilagoena za prevoz kontejnera,ukupne duine > 60 (osim srednjih pa-kontejnera) c d e 

  h  prilagoena za prevoz limenih kotura, u leeem poloaju 

  hh  prilagoena za prevoz limenih kotura, u uspravnom poloaju

  i sa pominim pokrovom I vrstim visokim eonim stranicama 

  ii 

   j

  k  sa 4 osovine: tu

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  32/50

  Prilozi

  E.11   Slovna kategorija: T   Kola sa pominim krovom 

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  aa 

  b sa 4 ili vie osovina: lu  18 m 

  c  sa vratima na eonim stranicama 

  dd  sa gravitacionim istovarom, s podeavanjem, na izabranu stranu, nisko 

  e  sa visinom svijetlog otvora vrata veom od 1,90 m 

  f

  f f

  fff

  hh 

  i

   j

  podesna za saobraaj u Velikoj Britaniji 

  podesna za saobraaj u Velikoj Britaniji (samo tunelom) 

  podesna za saobraaj u Velikoj Britaniji (samo trajektom) 

  za itarice 

  prilagoena za prevoz limenih kotura, u leeem poloaju

  prilagoena za prevoz limenih kotura, u uspravnom poloaju 

  sa amortizacionim ureajem 

  k  sa 2 osovine: tu

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  33/50

  29 438-2 

  Prilozi

  Metoda istovara ovih kola je definisana kombinacijom sljedeih karakteristika: 

  Raspored istovarnih otvora: 

  u sredini: Otvor je iznad kolosijene ose; 

  na izabranu: Otvori sa obje strane kolosijeka,  izvan ina (kod ovih kola, istovar se vr i: 

  stranu - istovremeno, kada potpuni istovar kola zahti jeva upotrebu otvora sa ob je str ana te, - na izabr anu stranu onda kada je potpun istovar  kola mogu upotrebom otvora na 

   jedno j strani; 

  sa visoka: Donja ivica istovarnoga otvora (bez obzira na pomini nastavak istovar noga otvor a)nalazi se najmanje 0,700 m iznad GI, i omoguava pri jem r obe na tr ansporter; 

  nisko: Don ja ivica istovar noga otvor a nalazi se iznad GI toliko nisko da pr ihvat r obe na transporter  nije mogu. 

  Brzina istovara: 

  odjednom: Istovarni otvor i mogu se ponovno zatvoriti tek nakon potpunog istovara ili, 

  sa podeavanjem: Istovar  se u svakom tr enutku moe podesiti ili ak prekinuti.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  34/50

  Prilozi

  E.12   Slovna kategorija: U   Specijalna kola

  Referentna kola 

  slovna

  podserija 

  kola koja ne spadaju u kategorije F, H, L, S or Z 

  sa 2 osovine: 25 t  tu  30 t

  sa 3 osovine: 25 t  tu  40 t

  sa 4 osovine: 50 t  tu  60 t

  sa 6 ili vie osovina: 60 t  tu  75 t

  a  sa 4 osovine 

  aa  sa 6 ili vie osovina 

  c  sa istovarom pod pritiskom 

  d  sa gravitacionim istovarom, s podeavanjem, na izabranu stranu, visoko 

  dd  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, na izabranu stranu, nisko 

  f

  f f

  fff

  i

  kk

  l

  ll 

  podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom)

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom)

  za itarice 

  prilagoena za prevoz predmeta koji bi natovareni na obina kola prekoraivali

  sa 2 ili tri osovine: tu

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  35/50

  31 438-2 

  Prilozi

  Metoda istovara ovih kola je definisana kombinacijom sljedeih karakteristika: 

  Raspored istovarnih otvora: 

  u sredini:  Otvor je iznad kolosijene ose; 

  na izabranu: Otvori sa obje strane kolosijeka,  izvan ina (kod ovih kola, istovar se vr i: 

  stranu - istovremeno, kada potpuni istovar kola zahti jeva upotrebu otvora sa ob je str ana te, - na izabr anu stranu onda kada je potpun istovar  kola mogu upotrebom otvora na 

   jedno j strani; 

  sa visoka: Donja ivica istovarnoga otvora (bez obzira na pomini nastavak istovar noga otvor a)nalazi se najmanje 0,700 m iznad GI, i omoguava pri jem r obe na tr ansporter; 

  nisko: Don ja ivica istovar noga otvor a nalazi se iznad GI toliko nisko da pr ihvat r obe na transporter  nije mogu. 

  Brzina istovara: 

  odjednom: Istovarni otvor i mogu se ponovno zatvoriti tek nakon potpunog istovara ili, 

  sa podeavanjem: Istovar  se u svakom tr enutku moe podesiti ili ak prekinuti.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  36/50

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  Prilozi

  E.13   Slovna kategorija: Z   Kola cisterne

  sa metalnim spremnikom, za prevoz tenosti ili gasova 

  sa 2 osovine: 25 t  tu  30 t

  sa 3 osovine: 25 t  tu  40 t

  sa 4 osovine: 50 t  tu  60 t

  sa 6 ili vie osovina: 60 t  tu  75 t

  a  sa 4 osovine 

  aa  sa 6 ili vie osovina 

  b  za naftne derivate 

  c  sa istovarom pod pritiskom 

  d  za prehrambene i hemijske proizvode 

  e  sa ureajem za zagrijavanje 

  f podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  f f podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom)

  fff   podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom) 

  g  za prevoz gasova pod pritiskom, tenih gasova ili gasova otopljenih pod pritiskom 

  i sa nemetalnim spremnikom 

   j sa amortizacionim ureajem 

  k  sa 2 ili tri osovine: tu

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  37/50

  33 438-2 

  Prilozi

  Prilog F    Slovne oznake za zglobna kola i vagonske

   jedinice 

  Definicija kategorije i slovne podserije 

  1. Vane napomene 

  U tabelama u prilogu, podaci dati u metrima se odnose na unutranju duinu kola (lu).

  2. Slovna podserija za meunarodni saobraaj, koja je zajednika za sve kategorije 

  q  elektrini grejni kabal koji se moe napajati sa svim prihvaenim naponima. 

  qq kabal i instalacije za elektrino grijanje koji se moe napajati sa svim prihvaenim naponima. 

  s teretna kola koja su odobrena za saobraaj pod "S" uslovima,  kako je navedeno u UICobjavi  432  

  ss teretna kola koja su odobrena za saobraaj pod "SS" uslovima,  kako je navedeno u UIC

  objavi  432 . 

  3. Slovna podserija za unutranji saobraaj 

  t, u, v, w, x, y, z

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  38/50

  Prilozi

  F.1    Slovna kategorija: F   Otvorena kola

  zglobna kola ili vagonsska jedinica od 2 elementa 

  22 m  lu < 27 m 

  a  sa obrtnim postoljima 

  c  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, na izabranu stranu, visoko a

  cc  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, na izabranu stranu, nisko a

  e  od 3 elementa 

  ee  od 4 ili vie elemenata 

  f podesna za saobraaj sa velikom Britanijom 

  f f podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom)

  fff   podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom) 

  l sa gravitacionim istovarom, odjednom, istovremeno na obje strane, at the top a

  ll  sa gravitacionim istovarom, odjednom, istovremeno na obje strane, at the bottom a

  m  utovarna duina sa 2 elementa: lu  27 m 

  mm utovarna duina sa 2 elementa: lu < 22 m 

  o  sa gravitacionim istovarom, odjednom, u sredini, visoko a

  oo  sa gravitacionim istovarom, odjednom, u sredini, nisko a

  p  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, u sredinu, visoko a

  pp  sa gravitacionim istovarom, s podeavanjem, u sredinu, nisko a

  r zglobna kola 

  rr   vagonska jedinica 

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  34 438-2 

  a. Kola sa gravitacionim istovarom u kategoriji F su otvorena kola, koja nemaju ravan pod niti se mogu prevrtati ni sa ela niti sa strane.

  Metoda istovara ovih kola je definisana kombinacijom sljedeih karakteristika: 

  Raspored istovarnih otvora: 

  u sredini: Otvor je iznad kolosijene ose; 

  na izabranu: Otvori sa obje strane kolosijeka,  izvan ina (kod ovih kola, istovar se vr i: 

  stranu - istovremeno, kada potpuni istovar kola zahti jeva upotrebu otvora sa ob je str ane te, - na izabr anu stranu onda kada je potpun istovar  kola mogu upotrebom otvora na 

   jedno j strani; 

  sa visoka: Donja ivica istovarnoga otvora (bez obzira na pomini nastavak istovar noga otvor a)nalazi se najmanje 0,700 m iznad GI, i omoguava pri jem r obe na tr ansporter ; 

  nisko: Don ja ivica istovar noga otvor a nalazi se iznad GI toliko nisko da pr ihvat r obe na transporter  nije mogu. 

  Brzina istovara: 

  odjednom: Istovarni otvor i mogu se ponovno zatvoriti tek nakon potpunog istovara ili, 

  sa podeavanjem: Istovar  se u svakom tr enutku moe podesiti ili ak prekinuti.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  39/50

  Prilozi

  F.2    Slovna kategorija: H   Zatvorena kola

  Zglobna kola ili vagonska jedinica od 2 elementa 

  22 m  lu < 27 m 

  a  sa obrtnim postoljima 

  c  sa vratima na eonim stranicama cc sa vratima na eonim stranicama i sa unutranjou ureenom za prevoz vozila 

  d  sa poklopcima na podu 

  e  od 3 elementa 

  ee  od 4 ili vie elemenata

  f podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  f f podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom)

  fff   podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom)

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija g  za itarice 

  h  za voe i povr e 

  i

  ii 

  sa otvorivim (pominim) bonim stranicama

  sa vrlo glomaznim otvorivim (pominim) bonim stranicama 

  l sa pominim pregradama 

  ll  sa pominim pregradama koje se mogu blokirati 

  m  utovarna duina sa 2 elementa: lu  27 m 

  mm utovarna duina sa 2 elementa: lu < 22 m 

  r zglobna kola 

  rr   vagonska jedinica 

  438-2 

  c

  c

  a. Pojam "fza voe i povr e" se odnosi samo na kola koja imaju dodatne otvore za prozraivanje u nivou poda.b. Vai samo za kola za irinu kolosijeka od 1435 mm.c. Ove pomine pregrade se mogu privremeno ukloniti.

  35

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  40/50

  Prilozi

  F.3    Slovna kategorija:  I   Kola sa kontrolisanom temperaturom

  kola hladnjaa sa toplotnom izolacijom klase IN, sa izmjenom 

  vazduha ventilatorom, podnim reetkama i posudama za led  3,5 m3

  Zglobna kola ili vagonska jedinica od 2 elementa 

  22 m  lu < 27 m 

  a  sa obrtnim postoljima 

  c  sa kukama za meso 

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  ee 

  f

  f f

  fff

  gg h 

  i

  za prevoz ribe 

  sa elektrinom ventilacijom 

  od 4 elementa ili vie 

  podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom)

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom)

  sa toplotnom izolacijom klase IR

  hladnjaa hlaena iz rashladnog ureaja tehniko-prateih kola 

  ii  pratea tehnika kola 

  l izolovana bez posuda za led 

  m  utovarna duina sa 2 elementa: lu  27 m 

  mm utovarna duina sa 2 elementa: lu < 22 m 

  36 438-2 

  hladnjaa sa rashladnim ureajem 

  hladnjaa hla

  ena te

  nim gasom 

  a b 

  a b 

  a  c

  o  posude za led manje od 3,5 m3 c

  oo  od 3 elementa 

  p  bez reetaka 

  r zglobna kola 

  rr   vagonska jedinica 

  a. Slovna podserija "l" nee biti oznaena na kolima koja nose slovnu podseriju "g", "gg", "i" ili "ii".b. Pojam "pratea tehnika kola" se istovremeno odnosi na mainska kola, radionika kola (oba sa ili bez prostora za spavanje)

  i kola sa prostorom za spavanje.

  c. Slovna podserija "o" nee biti oznaena na kolima koja nose podseriju "l".

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  41/50

  Referentna kola 

  slovna

  podserija 

  Zglobna kola ili vagonska jedinica od 2 elementa 

  22 m  lu < 27 m 

  a  zglobna kola 

  aa  vagonska jedinica b  nosa srednjih pa-kontejnera 

  c  sa obrtnom oljom 

  f

  f f

  fff

  podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom) 

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom) 

  hh  prilagoena za prevoz limenih kotura, u uspravnom poloaju 

  i sa pominim krovom I vrstim visokim eonim stranicama 

  ii 

   j

  l

  mm

  oo 

  p r

  utovarna duina sa 2 elementa: 18 m  lu < 22 m 

  utovarna duina sa 2 elementea: lu < 18 m

  od 3 elementa 

  od 4 ili vie elemenata 

  bez niskih stranica

   b

  utovarna duina sa 2 elementa: lu  27 m 

  a. Za kontejnere sa tr eim strojem kako je opisano u UIC objavi 590.b. Natpis slovne podserije  "l" ili "p"  je izboran za kola koja nose slovnu podseriju  "b", "c", "d", "e", "g", "h", "hh", "i" ili "ii".

  Meutim, numerike ifre moraju uvijek odgovarati slovnim oznakama na teretnim kolima.

  c. Kola koja se koriste iskljuivo za transport kontejnera (osim srednjih pa-kontejnera ).

  d. Kola koja se koriste samo za prevoz limenih kotura.e. Vai samo za kola za irinu kolosijeka od 1435 mm.

  37 438-2 

  a b 

  b ednopodni, za prevoz motornih vozila 

  b viepodni, za prevoz motornih vozila 

  b  cprilagoena za prevoz kontejnera 

  b d prilagoena za prevoz limenih kotura, u leeem poloaju 

  e b sa vrlo glomaznim pominim limenim pokrovom I vrstim visokim eonim sranicama 

  sa amortizacionim ureajem 

  b bez stupaca 

  Prilozi

  F.4    Slovna kategorija: L   Plato kola sa pojedinanim osovinama

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  42/50

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  43/50

  Zglobna kola ili vagonska jedinica od 2 elementa 

  22 m  lu < 27 m 

  Prilozi

  F.6    Slovna kategorija: T   Kola sa pominim krovom 

  Referentna kola 

  slovna 

  podserija 

  a  sa obrtnim postoljima 

  b  visina svijetlog otvora vrata > 1,90 m c  sa vratima na eonim stranicama 

  dd 

  ee 

  f

  f f

  fff

  hh 

  i

   j

  l

  ll 

  za itarice 

  Prilagoena za prevoz limenih kotura, u leeem poloaju 

  Prilagoena za prevoz limenih kotura, u uspravnom poloaju 

  sa otvorivim (pominim) bonim stranamaa

  sa amortizacionim ureajem 

  sa gravitacionim istovarom, odjednom, istovremeno, na obje strane, visoko 

  mm utovarna duina sa 2 elementa: lu < 22 m 

  o  sa gravitacionim istovarom, od jednom, u sredini, visoko 

  oo  sa gravitacionim istovarom, odjednom, u sredini, nisko p  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, u sredini, visoko 

  pp  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, u sredini, nisko 

  r zglobna kola 

  rr   vagonska jedinica 

  a. Slovna podserija "b" nee biti oznaena na kolima koja nose podseriju "d", "dd", "i", "l", "ll", "o", "oo", "p" ili "pp".b. Kola sa gravitacionim istovarom u kategoriji T su kola koja imaju otvorivi krov tako da je u otvorenom poloaju sanduk po cijeloj duini

  Slobodan (otvoren). Ta kola nemaju raven pod niti ih je mogue prevrtati sa ela ili sa strane.

  39 438-2 

  a  b 

  a b 

  a b sa gravitacionim istovarom, odjednom, istovremeno, na obje strane, nisko 

  utovarna duina sa 2 elementa: lu  27 m 

  a b 

  a b 

  a b 

  a b 

  sa gravitacionim istovarom, s podeavanjem, na izabranu stranu, visoko  b

  sa gravitacionim istovarom, s podeavanjem, na izabranu stranu, nisko 

  od 3 elementa 

  od 4 ili vie elemenata 

  podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom)

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom)

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  44/50

  40 438-2 

  Prilozi

  Metoda istovara ovih kola je definisana kombinacijom sljedeih karakteristika: 

  Raspored istovarnih otvora: 

  u sredini:  Otvor je iznad kolosijene ose; 

  na izabranu: Otvori sa obje strane kolosijeka,  izvan ina (kod ovih kola, istovar se vr i: 

  stranu - istovremeno, kada potpuni istovar kola zahti jeva upotrebu otvora sa ob je strane te, - na izabr anu stranu onda kada je potpun istovar  kola mogu upotrebom otvora na 

   jedno j strani; 

  sa visoka: Donja ivica istovarnoga otvora (bez obzira na pomini nastavak istovar noga otvor a)nalazi se najmanje 0,700 m iznad GI, i omoguava pri jem r obe na tr ansporter; 

  nisko: Don ja ivica istovar noga otvor a nalazi se iznad GI toliko nisko da pr ihvat r obe na transporter  nije mogu. 

  Brzina istovara: 

  odjednom: Istovarni otvor i mogu se ponovno zatvoriti tek nakon potpunog istovara ili, 

  sa podeavanjem: Istovar  se u svakom tr enutku moe podesiti ili ak prekinuti. 

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  45/50

  Prilozi

  F.7    Slovna kategorija: U   Specijalna kola

  zglobna kola ili vagonska jedinica od 2 elementa 

  22 m  lu < 27 m 

  a  sa obrtnim postoljima 

  c  sa istovarom pod pritiskom d  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, na izabranu stranu, visoko 

  Referentna kola 

  slovna

  podserija 

  dd 

  ee 

  f

  f f

  fff

  i

  l

  ll 

  za itarice 

  prilagoena za prevoz predmeta koji bi utovareni na obina kola prekoraivali

  teretni profil a 

  mm utovarna duina sa 2 elementa: lu < 22 m 

  o  gravitacioni istovar, odjednom, u sredini, visoko 

  oo  gravitacioni istovar, odjednom, u sredini, nisko 

  p  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, u sredinu, visoko 

  pp  sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem , u sredinu, nisko 

  r zglobna kola 

  rr   vagonska jedinica 

  41 438-2 

  a sa gravitacionim istovarom, sa podeavanjem, na izabranu stranu, nisko 

  od 3 elementa 

  od 4 ili vie elemenata 

  podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom) 

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom)

  a sa gravitacionim istovarom, odjednom, istovremeno, na obje strane, visoko 

  a sa gravitacionim istovarom, odjednom, istovremeno, na obje strane, nisko 

  utovarna duina sa 2 elementa: lu  27 m 

  a b 

  a. Kola sa gravitacionim istovarom u kategor iji U su zatvorena kola koja se mogu tovariti kroz jedan ili vie utovarnih otvora koji se nallazeu gornjem dijelu sanduka, i ije ukupne dimenzije otvora su manje od duine sanduka. Ova kola nemaju ravan pod niti se mogu

  prevrtati sa ela ili sa strane. 

  b. Posebno :- kola sa sputenim podom,

  - kola sa sredinjim udubljenjem,

  - kola stalno opremljena dijagonalnim osloncima.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  46/50

  42 438-2 

  Prilozi

  Metoda istovara ovih kola je definisana kombinacijom sljedeih karakteristika: 

  Raspored istovarnih otvora: 

  u sredini:  Otvor je iznad kolosijene ose; 

  na izabranu: Otvori sa obje strane kolosijeka,  izvan ina (kod ovih kola, istovar se vr i: 

  stranu - istovremeno, kada potpuni istovar kola zahti jeva upotrebu otvora sa ob je str ane te, - na izabr anu stranu onda kada je potpun istovar  kola mogu upotrebom otvora na 

   jedno j strani; 

  sa visoka: Donja ivica istovarnoga otvora (bez obzira na pomini nastavak istovar noga otvor a)nalazi se najmanje 0,700 m iznad GI, i omoguava pri jem r obe na tr ansporter; 

  nisko: Don ja ivica istovar noga otvor a nalazi se iznad GI toliko nisko da pr ihvat r obe na transporter  nije mogu. 

  Brzina istovara: 

  odjednom: Istovarni otvor i mogu se ponovno zatvoriti tek nakon potpunog istovara ili, 

  sa podeavanjem: Istovar  se u svakom tr enutku moe podesiti ili ak prekinuti.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  47/50

  sa metalnim spremnikom, za prevoz tenosti ili gasova 

  zglobna kola ili vagonska jedinica od 2 elementa 

  22 m  lu < 27 m 

  Prilozi

  F.8    Slovna kategorija: Z   Kola cisterne

  Referentna kola 

  f

  f f

  fff

  Slovna h

  podserija i

   j

  sa obrtnim postoljima 

  sa istovarom pod pritiskom

  sa ugraenim grejnim ureajima 

  podesna za saobraaj sa Velikom Britanijom 

  podesna za saobraaj sa VB (samo tunelom) 

  podesna za saobraaj sa VB (samo trajektom) 

  za prevoz gasova pod pritiskom, tenih gasova ili gasova otopljenih pod pritiskom 

  sa nemetalnim spremnikom 

  sa amortizacionim ureajem 

  utovarna duina sa 2 elementa: lu  27 m 

  438-2 

  mm utovarna duina sa 2 elementa: lu < 22 m o  od 3 elementa 

  oo  od 4 ili vie elemenata 

  r zglobna kola 

  rr   vagonska jedinica 

  a. Slovna podserija "c" nee oznaavati kola koja nose podseriju "g".

  43

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  48/50

  44 438-2 

  Prilozi

  Prilog G - Standardne numerike oznake

  teretnih kola

  Prilog G, koji odgovarara Prilogu 3 estog izdanja ove objave, prikazuje u tabelamanumer ike oznake sa 4  fire koje su povezane sa glavnim tehnikim karakteristikama kola. 

  U vezi sa ovim Prilogom,  koji je distribuisan putem posebnog medija, moete se konsultovati na internet stranici UIC-a (www.uic.org) u sekciji predvienoj za teretni saobraaj.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  49/50

  45 438-2 

  Literatura

  1. UIC objave 

  Meunarodna eljeznika unija (U IC)

  UIC   objava  br . 432 :  Teretna kola - Brzina kretanja - Tehni  ki  uslovi,  9. izdanje, Januar 2002. 

  UIC objava br. 438-1: Obilje avanje  eljezni  kih putni  kih kola, 3. izdanje,  Apr il 2004. 

  UIC objava br. 438-3: Obilje avanje vu nih vozila, 1. izdanje od 01.11.71. i  3 izmjene (novo izdanje trenutno u izradi)

  UIC objava br. 438-4: Obilje av anje vozila specijalne namjene, (objava eka na odobrenje)

  UIC objava br . 590 :  Mali  kontejneri  i  srednji  kontejneri   - Tehni  ki  uslovi  koje moraju zadovoljiti  za njihovo kori  enje u me unarodnom saobra aju, 10. izdanje od 1.1.79. i 4 izmjene

  UIC objava br . 592 -4: Zamjenjljivi  kolski  sanduci koji  se prenose zahvatnim klije tima -Tehni  kiuslovi, 1. izdanje od 1.7.85   Novo izdanje od 1.7.95. 

  UIC objava  br . 700 : Kategorizacija pruga   Granice tovarenja teretnih kola,  9. izdanje od 1.7.87. i 2  izmjene

  UIC objava br. 913: Automatsko provjeravanje osnovih brojeva, 1. izdanje od 1.1.64. 

  UIC objava br.  920 -1: Standard no numeri  ko kodiranje  eljezni  kih preduze a i preduze a za 

  infrastrukturu, 5. izdanje, mart 2003. 

  UIC objava br. 920 -14: St andar d no numeri  ko kodiranje dr  ava u  eljezni  kom saobra aju,

  (1. izdanje u pripremi)

  2. Zapisnici sa sastanaka

  Meunarodna eljeznika unija (U IC)

  Izvr  ni odbor ( Pitanje 4/ C  / F I C 1    A uriranje objave 438 -2  ), maj 1986. 

  UIC  / OSJD Zajedni  ka grupa   U a uriranje objave 438 -2, oktobar 1990. 

  Pod-komitet za izvr  na pitanja u teretnom saobra aju (Pitanje 4/C/FIC 1.1   Numeri  ko

  ozna avanje kola koja su podesna za voze prazna pri brzini do 12 0  k m/h ),  januar 1992.

  Komisija za teretni saobra aj ( Odobrenje UIC objav e 438 -2 " Ozna avanje teretnih kola"),

  oktobar 2002-

  Komisija za infrastrukturu ( Odobrenje UIC objav e  438 -2   " Ozna avanje teretnih kola "),novembar 2002.

   

 • 8/18/2019 UIC objava 432

  50/50

  Upozorenje 

  Nijedan dio ove publikacije se ne smije kopirati, reprodukovati ili distribuisati na bilo koji nain, ukljuujui 

  i elektronski, izuzev za privatnu i individualnu upotrebu, bez izrazitog doputenja Meunarodne

  eljeznike unije (UIC). Isto se odnosi na prevod, adaptaciju, ureivanje ili reprodukciju pomou bilo kakvemetode ili procedure. Iskljuivi izuzeci su -  navodei ime i prezime autora i izvora   analize i kratki navodiopravdani kritikom, argumentativnom obrazovnom, naunom ili informativnom prirodom publikacije u koju su uvr teni".

  (lanovi L 122-4 i L122-5 Francuskog Kodeksa o intelektualnom vlasnitvu).© Meunarodna eljeznika unija (UIC) - Pariz, 2003. godine

  tampa: Meunarodna eljeznika unija (UIC)16,  r ue  Jean Rey  75015 Par is  - France, maj 2004. godine Dépôt Légal May 2004