Click here to load reader

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG. TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG. TỔ VẬT LÍ. KIỂM TRA BÀI CŨ. 1.Trình baøy caùch ngaém chöøng vaø vieát coâng thöùc soá boäi giaùc cuûa kính hieån vi?. Với Đ = OC c. Để quan sát các thiên thể ở rất xa ta cần sử dụng dụng cụ quang học nào ?. BÀI 34: KÍNH THIÊN VĂN. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

 • 1.Trnh bay cach ngam chng va viet cong thc so boi giac cua knh hien vi?Vi = OCc

 • quan st cc thin th rt xa ta cn s dng dng c quang hc no ?

 • Sau y l mt s hnh nh vknh thin vn.

 • i quan st thin vn

 • Pha trong i quan st.

 • Hnh nh sao Mc do knh thin vn chp

 • Hnh nh chp bng knh thin vn

 • Knh thin vn dng lm g?nh qua knh c gc trng nh th no?I. CNG DNG V CU TO CA KNH THIN VN - Knh thin vn l dng c quang b tr cho mt quan st cc vt rt xa bng cch to nh c gc trng ln hn gc trng vt nhiu ln.- Cu to : Gm hai b phn chnh : + Vt knh L1: l thu knh hi t c tiu c ln+ Th knh L2: l thu knh hi t c tiu c nhKnh thin vn c cu to nh th no?Nguyn tc to nh ca knh thin vn nh th no?

 • II. S TO NH BI KNH THIN VN.nh AB qua thu knh hi t O1 l nh g, u?

 • II. S TO NH BI KNH THIN VN. nh ca thin th to bi knh thin vn l nh o, ngc chiu vi vt, c gc trng ln hn nhiu ln so vi gc trng trc tip vt. nh sau cng nm trong khong nhn r ca mt ta ch cn iu chnh th knh L2Ti sao khi iu chnh knh thin vn, ta khng phi di ton b knh nh vi knh hin vi?

 • III. S BI GIC CA KNH THIN VN.Khi ngm chng v cc (Hnh 34.3)

 • Bi tp v d SGK:Vit s to nh?Vy: l = f1+f2=90 (1) vi l l khong cch gia vt knh v th knh.

 • CU HI 2KNH THIN VNCU TOS BI GICCU HI 1

 • I. CNG DNG V CU TO CA KNH THIN VN - Knh thin vn l dng c quang b tr cho mt quan st cc vt rt xa bng cch to nh c gc trng ln hn gc trng vt nhiu ln.- Cu to : Gm hai b phn chnh : + Vt knh L1: l thu knh hi t c tiu c ln+ Th knh L2: l thu knh hi t c tiu c nh

 • III. S BI GIC CA KNH THIN VN.Khi ngm chng v cc: f1 l tiu c ca vt knh.f2 l tiu c ca th knh.

 • Bi tp.Cu1: S bi gic ca knh thin vn ngm chng v vc c biu thc no:A. f1 + f2 .B. f1/ f2 .C. f2/f1 .D. f1 f2.P N

 • Bi tp.Cu1: S bi gic ca knh thin vn ngm chng v vc c biu thc no:A. f1 + f2 .B. f1/ f2 .C. f2/f1 .D. f1 f2.

 • Cu2: Mt ngi mt tt nhn mt ngi sao qua knh thin vn m khng iu tit. Khong cch t vt knh n th knh l 84cm. phng i gc l 20. Tnh tiu c ca vt knh v th knh.A. f1 = 4cm; f2 = 80cm. B. f2 = 4cm; f1 = 76cm.C. f1 = 80cm; f2 = 4cm.D. f1 =80cm; f2= 8cm.P NBi tp.

 • Cu2: Mt ngi mt tt nhn mt ngi sao qua knh thin vn m khng iu tit. Khong cch t vt knh n th knh l 84cm. phng i gc l 20. Tnh tiu c ca vt knh v th knh.A. f1 = 4cm; f2 = 80cm. B. f2 = 4cm; f1 = 76cm.C. f1 = 80cm; f2 = 4cm.D. f1 =80cm; f2= 8cm.Bi tp.

Search related