TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

Embed Size (px)

Text of TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  1/21

  TZ10103KURIKULUM DAN PENGAJARAN

  SEKOLAH RENDAH

  TOPIK 7PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN DISEKOLAH

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  2/21

  PEMBELAJARAN

  Pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsipdan hukum-hukum pembelajaran yangdihasilkan kepada kajian ahli-ahli psikologi

  pendidikan.

  Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akanmemahami pelbagi cara belajar dan seterusnya

  menghubungkaitkan prinsip dan hukumnyadengan kaedah dan teknik mengajar untukmencapai objektif pelajaran dengan berkesan.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  3/21

  TEORI PEMBELAJARAN

  1. Teori Pembelajaran Mazhab Behavioris

  2. Teori Pelaziman Klasik Pavlov

  3. Teori Konstruktvisme

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  4/21

  MODEL PENGAJARAN

  Pengajaran merupakan satu proses yang

  merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan,

  pelaksanaan, penilaian danmaklum balas.

  Terdapat beberapa model pengajaran yang

  berlandaskan proses pengajaran telah dikaji dan

  dibina oleh pakar-pakar pendidik dengan tujuanuntuk menghasilkan proses pengajaran yang

  berkesan

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  5/21

  FUNGSI MODEL PENGAJARAN

  1. Memberi panduan kepada perancang mengajar danguru tentang langkah-langkah mengajar yang utamasupaya membolehkan mereka merancang sertamelaksanakan proses pengajaran.

  2. Membentuk rangka pengajaran yang lengkap untukpenyelia dan penyelidik dalam proses pengajaransebagai rujukan.

  3. Sebagai panduan asas bagi guru dalam sesi maklumbalas serta pengubahsuaian untuk proses pengajaranyang selanjutnya.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  6/21

  MODEL EKSPOSITORI

  Bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci.

  Dalam konteks pengajaran ekspositori merupakanpenyampaian maklumat atau isi kandungan pelajaran

  secara langsung kepada murid-murid di dalam kelas.

  Kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaranmelalui penerangan, bercerita atau demonstrasi dengantujuan mengajar sesuatu.

  Dalam model ekspositori ini, guru memberi peneranganterlebih dahulu dan murid mendengar dengan telitihingga mereka memahami dan mengingatinya ataumerekodkan isi pentingnya dalam buku rekod mereka.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  7/21

  IMPLIKASI PENGAJARAN MODEL

  EKSPOSIT

  ORI Guru dapat menjimatkan masa ketika menyampaikanpelajaran dengan kaedah ini guru dapat terusmenyampaikan semua makluat tentang konsep dalammasa yang lebih singkat.

  Digunakan untuk menyampaikan pelajaran dalamperingkat perkembangan sahaja.

  Berkesan dalam penyampaian kemahiran, konsep dan

  prinsip matematik, sains dan sebagainya.

  Kaedah ekspositori ini adalah serupa dengan teoripembelajaran Ausebel yang menggunakan PengelolaAwaluntuk memperkenalkan suatu pelajaran baru.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  8/21

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  9/21

  MODEL INKUIRI PENEMUAN

  Model inkuiri-penemuan merangkumi semua aktivitimerancang, menyiasat, menganalisis dan menemui.

  Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiranseperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang

  sama untuk membentuk satu generalisasi yangdiharapkan.

  Langkah-langkah Pengajaran Melalui Kaedah InkuiriDan Penemuan

  i. Mengenal pasti topik kajian

  ii. Merancang strategi penyelesaianiii. Mengumpul maklumat yang berkaitan

  iv. Mengkaji dan menganalisis maklumat dikumpul

  v. Membuat generalisasi atau rumusan

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  10/21

  MODEL PEMBELAJARAN

  BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

  Suatu strategi yang dibina untuk melatih muridmemikirkan tentang masa depan secara berkaedah,bermakna dan bertanggungjawab untuk menambahkan

  keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai cabaranhidup dan membuat keputusan.

  Pengajaran KMD adalah suatu kaedah muridmenggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk

  meninjau masa depan perubahan masa lalu ke sekarangdan meramalkan keadaan pada masa depan.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  11/21

  KONSEP KAJIAN MASA DEPAN

  Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuatkeputusan tentang hal masa depan.

  Berkomunikasi secara berkesan tentang hal masa

  depan.

  Membuat kajian dan mengurus tentang hal masadepan.

  Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajianmasa depan.

  Membina sikap dan nilai tentang masa depan.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  12/21

  PRINSIP DAN RASIONAL PENGAJARAN

  BERASASKAN KMD

  1. Prinsip Perubahan.

  pengalaman dahulu tidak semestinya boleh dijadikan asas untukmembuat keputusan dan merancang.

  2. Prinsip Pandangan Jauh

  Era globalisasi - Kemahiran pandangan jauh membolehkanseseorang mengambil langkah-langkah perlindungan sebelumsesuatu perkara berlaku

  3. Prinsip Perancangan Strategik

  Andaian terhadap masa depan boleh membentuk danmempengaruhi rancangan masa kini.

  4. Prinsip Pengupayaan

  Remaja perlu belajar kemahiran perancangan strategik, caramenangani masalah serta cara penyelesaian masalah kendiri -tidak dilanda kebimbangan dalam menghadapi perubahan.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  13/21

  MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN

  MASTERI

  Pendekatan p&p yang berfokus kepada penguasaanmurid dalam sesuatu perkara yang dipelajari.

  Murid boleh diberi peluang untuk maju mengikutkebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri

  serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaanpembelajaran.

  Pebelajaran Masteri wajar kerana

  i. murid mempunyai kebolehan dan keperluanpembelajaran yang berbeza

  ii.Murid memerlukan pendekatan pengajaran danpembelajaran yang sesuai dan berkesan.

  iii.Murid mesti menguasai pengetahuan, kemahirandan sikap yang diajarkan

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  14/21

  PRINSIP ASAS PEMBELAJARAN

  MASTERI

  1. Murid normal boleh mempelajari apa yangdiajarkan oleh guru.

  2. Pembelajaran dipecahkan kepada beberapaunit kecil supaya mudah dikuasai.

  3. Murid memerlukan masa yang mencukupiuntuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran

  yang ditentukan.4. Arahan pengajaran dan pembelajaran bagi

  setiap unit pembelajaran mestilah jelas.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  15/21

  CIRI PEMBELAJARAN MASTERI

  Hasil pembelajaran ditentukan

  Aktiviti p&p bermakna, berkesan, menarik

  dan seronok Bahan p&p yang berkesan

  Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk

  murid yang belum menguasai aras Masteri

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  16/21

  MODEL PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI

  1. Pembelajaran akses kendiri - kaedah pendekatanpembelajaran yang membantu pelajar memperolehkemahiran dan pengetahuan secara berdikari sertamerupakan pengaksesan sumber pembelajaran.

  2. PAK adalah pendekatan pembelajaran yang memberiakses kepada sumber pembelajaran bagi membolehkanmurid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secarakendiri.

  3. Bahan pembelajaran direka dan diuruskan supayamurid belajar mengikut minat, keperluan, tahapkemampuan dan gaya pembelajaran mereka.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  17/21

  PRINSIP PAK1. Self-Directed/ Akses kendiri

  pelajar akan menentukan tajuk dalam yang ingindipelajari

  2. Self-Access/ Akses kendiri

  pelajar mencari dan mendapatkan maklumatmengenai tajuk

  3. Self-Asses / Kadar kendiri

  pelajar membuat penilaian atau penaksiran sendiri

  4. Self-Paced/ Langkah kendiri

  pembelajaran langkah demi langkah mengikut kadarsendiri

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  18/21

  MODEL PEMBELAJARAN SECARA

  ICT

  1. Menggunakan ICT secara berfikrah, terancang danbersesuaian untuk meningkatkan kecekapan prosesdan keberkesanan P&P.

  2. Penggunaan ICT sesuai dengan keperluan murid, sertadapat membuahkan hasil yang diharapkan dalamjangka masa yang munasabah.

  3.Kategori ICT dalam P&P

  i. Tutorialii. Penerokaan (exploratory)

  iii. Aplikasi

  iv. Komunikasi

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  19/21

  i. Tutorial

  diguna untuk menyampaikan kandungan

  pelajaran berdasarkan urutan yang telahditetapkan

  ii. Penerokaan (exploratory)

  diguna untuk menyampaikan kandunganpelajaran berdasarkan urutan yang telah

  ditetapkaniii. Aplikasi

  membantu murid melaksanakan tugasanpembelajaran, bukan sebagai mekanismepenyaluran maklumat P&P.

  iv. Komunikasi

  membolehkan murid dan guru daripada lokasi yangberbeza menghantar, menerima dan berkongsimaklumat yang pelbagai bentuk

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  20/21

  RUMUSAN

  1. Dalam p&p - menjadi satu keutamaan bagi guru mengambil kirabeberapa perkara (matlamat pendidikan, kurikulum mata pelajaranyang diajar dan persekitaran).

  2. Guru bertanggungjawab ke atas pengajaran masing-masing dan

  memberi pertimbangan yang rapi mengenai persekitaranpembelajaran.

  3. Dalam pengajaran harian, guru perlu mengenal pasti isi pengajaranyang hendak disampaikan berdasarkan kurikulum dan sukatanpelajaran - kemudian memikirkan pendekatan, strategi, kaedahyang sesuai dan selaras dengan keperluan, minat dan kebolehanmurid.

  4. Guru yang berkesan sentiasa membuat refleksi terhadappengajaran mereka, membuat pemerhatian untuk mengenal pastikefahaman murid-murid seterusnya mengubahsuai amalanmengikut keperluan.

 • 8/7/2019 TOPIK 7 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH

  21/21

  LATIHAN

  1. Jelaskan elemen-elemen penting dalam pembelajaranMasteri dan bagaimana ia diaplikasikan dalam P&Pseharian.

  2. Cuba anda fikirkan bagaimana penubuhan dan fungsiPembelajaran Akses Kendiri dapat meningkatkanproses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

  3. Anda seorang guru Bahasa Melayu, sediakan satupersediaan mengajar dengan memilih mana-manatopik yang sesuai untuk mengajar melalui ICT