Tkiva 1.pdf

Embed Size (px)

Text of Tkiva 1.pdf

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  1/120

  BIOHEMIJSKE

  OSOBENOSTI TKIVA

  1. Krv

  2. Jetra

  3. Miii

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  2/120

  Krv

  Proteini plazmeEritrociti

  Leukociti

  Trombociti

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  3/120

  Funkcije krvi

  Respiracija Ishrana

  Ekskrecija (transport krajnjih produkata metabolizma dobubrega, plua, koe i creva radu eliminacije)

  Odravanje acido-bazne ravnotee Regulacija balansa vode

  Regulacija telesne temperature distribucijom toplote

  Odbrana od infektivnih agenasa (leukociti i cirkuliuaantitela)

  Transport hormona i regulacija metabolizma

  Transport metabolita

  Koagulacija

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  4/120

  Proteini plazme

  Plazma se sastoji od vode, elektrolita,

  metabolita, nutritienata, proteina ihormona.

  Sadraj vode i elektrolita je praktino isti kaou ekstracelularnoj tenosti

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  5/120

  Plazma sadri nekoliko stotina razliitih proteina. Proteiniplazme se sintetiu u jetri izuzev imunoglobulina (u Blimfocitima) i hormona koji su proteinske prirode.Najvanijegrupe proteina plazme su:

  albumini

  globulinifibrinogen

  Proteini plazme

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  6/120

  Albumini

  Albumini su prosti proteini. Oni su odgovorni za 70-80% onkotskog

  pritiska plazme poto su najzastupljeniji (oko 60% ukupnih proteinaplazme) i imaju malu molekulsku masu (66,3 kDa

  Zbog visoke koncentracije u plazmi i male molekulske mase oni su odgovorni za

  odravanjeonkotskog pritiska i glavni su proteini u ekstravaskularnimtenostimakao tosu likvor (cerebrospinalna tenost) i intersticijelna tenost.

  Takoe, oni imaju i nespecifinu transportnu ulogu(u obliku su anjona nafiziolokompH i kao takvi su rastvorljivi u vodi) za molekule kao tosu bilirubin,slobodne masne kiseline, liposolubilni hormoni, lipofilni lekovi

  Albumini su i depo aminokiselina; elije ih unose pinocitozom i razgrauju ih,imese dobijaju slobodne amino kiseline koje elijekoriste za svoje potrebe.

  Poluivotalbumina plazme je 15-19 dana.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  7/120

  Albumini:

  Albumini se sintetiuu hepatocitima. Sintetski kapacitet jetre je veliki, takoda i u sluajugubitka albumina iz plazme (npr. u nefrotskom sindromu gdeusled oteenjaglomerularne membrane albumini prolaze kroz bubrenifiltar i gube se urinom) jetra kompenzatorno moe da povea sintezualbumina i za 300%. Ova brzina sinteze albumina je regulisana pre svegakoncentracijom albumina u plazmi

  Povienakoncentracija albumina se javlja samo u sluajuakutnedehidratacije (povraanje, dijareja, opseneopekotine) i sama po sebinema klinikiznaaj.

  Snienakoncentracija albumina se sreeu mnogim patolokimstanjima iuglavnom se klinikiispoljava postojanjem edemavoda izlazi izvaskularnog sistema jer je smanjen koloidno-osmotski pritisak plazme.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  8/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  9/120

  Proteini plazme

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  10/120

  Proteini plazme

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  11/120

  Najvei broj proteina plazme se sintetie u jetri

  Manji broj u plazma elijama (globulini) i

  endotelnim elijama.

  Sintetiu se na poliribozomima vezanim za membranu

  Prolaze kroz glavni sekretorni put, sintetiu se kao preproteini sa aminoterminalnom signalnom sekvencom.

  Obino su podvrgnuti razliitim posttranslacionim modifikacijama

  Proteoliza

  Glikozilacija (skoro svi su glikoproteini, albumin glavni izuzetak, uklanjanje

  terminalne sijalinske kiseline sa nekih plazma proteina izloenih dejstvuneuraminidaze skrauje njihov poluivot u plazmi)

  fosforilacija

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  12/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  13/120

  Albumin 69kD, glavni protein plazme (34-47 g/L

  60% svih proteina plazme

  40% albumina prisutno u plazmi; 60% u EC prostoru

  12g/dan se stvara u jetri

  25% ukupne sinteze proteina u jetri i polovina sekretovanih proteina iz jetre

  Sinteza smanjena u brojnim bolestima, posebno u bolestima jetre,proteinskoj malnutriciji,)

  Smanjuje se odnos albumin/globulini

  585 AK, 17 disulfidnih mostova

  Regulacija osmotskog pritiska

  Transportna uloga (SMK, neki steroidni hormoni, bilirubin, deo triptofana uplazmi, lekovi- sulfonamidi, penicilin G, dikumarol, aspirin)

  Preparati humanog albumina se upotrebljavaju u tretmanu hemoragijskog

  oka i opekotina.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  14/120

  Globulini su sloeniproteini, predstavljaju heterogenu grupu(, i globulini) i imaju specifinu transportnu ulogu(ceruloplazmin transportuje jone bakra; transferin jone

  gvoa; globulini koji vezuju polne hormone). Globuliniuestvujui u specifinojodbrani organizma(imunoglobulini)i u nespecifinojodbrani organizma(proteini akutne faze odkojih su najznaajnijiC-reaktivni protein (CRP), 1 antitripsin,

  proteini sistema komplementa, haptoglobin, ceruloplazmin).

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  15/120

  Proteini akutne faze

  Koncentracija u plazmi poveana u toku akutnih inflamatornih stanja ilisekundarno u odnosu na druge tipove oteenja tkiva (hronina zapaljenja,kancer)

  Poveanje za 50% -1000 puta C-reaktivni protein (reaguje sa C polisaharidom pneumokoka)

  Stimulie klasini put aktivacije komplementa

  1-antitripsin Neutralie neke proteaze u akutnom zapaljenju

  Haptoglobin

  1-kiseli glikoprotein Fibrinogen

  IL-1 osloboen iz mononuklearnih fagocitnih elija stimulator sinteze veinereaktanata akutne faze

  IL-6 takoe stimulator

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  16/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  17/120

  Haptoglobin

  Vezuje ekstrakorpuskularni Hb i gradi vrst nekovalentnikompleks

  4001800 mg/Lkapacitet vezivanja Hb 10 % Hb koji se razgrauje svakog dana je

  ekstrakorpuskularni Hb

  Haptoglobin vezujui Hb (Hb-Hp kompleks, 155 kD)spreava njegov gubitak preko bubrega uva znaajne

  zalihe Fe. Nizak nivo u krvi prisutan kod u pacijenata sa

  hemolitikom anemijom Poluivot Hp 5 dana a Hb-Hp kompleksa 90 min Hb-Hp kompleks se brzo uklanja i katabolie u elijama jetre

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  18/120

  Transferin Transportuje Fe3+ (2 mola Fe3+ na mol transferina)

  Gvoe prisutno u hemoproteinima (hemoglobin, mioglobin,

  citohromi). 1globulin

  Glikoprotein, 80kD, sinteza u jetri

  Na mnogim elijama postoje receptoti za transferin

  Nakon vezivanja transferin/Fe za ove receptre dolazi do internalizacije

  receptorima voenom endocitozom.

  U lizozomima zbog niskog pH Fe disosuje, a apotransferin se ne

  razgrauje ve ostaje vezan za svoj receptor, vraa se u plazmamembranu, zatim se odvaja od receptora i vraa u plazmu gde moe davee nove koliine Fe i da ih transportuje do elija kojima je potrebno

  Koncentracija transferina u plazmi 3 g /Lmoe da vee 3 mg Fe /L Ovo je ukupni kapacitet vezivanja gvoa (total iron-binding capacity)

  Normalno je samo treina zasiena gvoen

  U anemijama sa deficitom gvoa jo manja saturacija (reciprona vezaizmeu serumskog gvoa i ekspresije gena za transferin)

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  19/120

  Feritin Skladiti gvoe

  Apoferitin 440kD, 24 subjedinice, okruuju u micelarnojformi oko 3000-4500 atoma Fe.

  Sadri 23 % Fe Normalno ga ima malo u plazmi (slui kao indikator

  zaliha Fe) Poveanje feritina u plazmi kod prisustva vika gvoa Sinteza receptora za transferin (TfR) i feritina su

  reciprono povezane sa sadrajem Fe u eliji. Kontrola na nivou translacije

  Specifine netranslatorne sekvence mRNK za oba proteina (ironresponse elements) reaguju sa citosolnim proteinom koji jeosetljiv na nivo Fe u eliji

  Visoki nivoi Festimulacija sinteze feritina i degradacija m RNKza TfR, i obrnuto.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  20/120

  Hemosiderin

  Delimino razgraena forma feritina kojajo uvek sadri Fe.

  Detektuje se histolokim bojenjem za Fe

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  21/120

  Hemohromatoza

  Ekcesivno skladitenje Fe u tkivima kojevodi oteenju

  Primarnapoveana reapsorpcija Fe umukozi creva

  Zahvaeni koa, jetra, pankreas.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  22/120

  Ceruloplazmin

  2globulin; 160 kDa Plave boje zbog sadraja Cu Nosi 90% Cu prisutnog u plazmi (veoma

  vrsta veza).Albumin nosi preostalih 10 % (manje

  vrsta veza) Ispoljava Cu-zavisnu oksidaznu aktivnost,

  ali mu fizioloki znaaj jo nije razjanjen Sniena koncentracija u bolestima jetre

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  23/120

  Ceruloplazmin Cu

  Esencijalni mikroelement

  Kofaktor mnogih enzima

  Amino oksidaze

  SOD

  Citohrom oksidaza

  Tirozinaza

  Ukljuen u reakcije hidroksilacije, dizmutacije, oksigenacije Viak Cu oksiduje proteine i lipide, vezuje se za nukleinske

  kiseline, poveava stvaranje slobodnih radikala. Prenosi se iz creva do jetre vezan za albumine, a iz jetre izlazi

  vezan za ceruloplazmin Metalotioninimali proteini u elijama koji vezuju Cu, Zn, Cd,

  Hg.

  Unos metala i neki citokini poveavaju njihovu sintezu Skladite metale u netoksinoj formi

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  24/120

  Ceruloplazmin Menke-ova bolest

  Oteenje nervnog tkiva, vezivnog tkiva, vaskulature mutacija gena za Cu-vezujui P-tip ATPase Ova ATPaza usmerava efluks Cu iz elije Mala ekspresija u elijama jetre tako da jetra nije zahvaena

  Akumulacija Cu u elijama ali smanjena aktivnost mnogihenzima koji sadre Cu (defekna inkorporacija u apoenzime)

  Wilson-ova bolest Nema ekskrecije Cu u u i akumulira se u jetri, mozgu,

  bubrezima, eritrocitima.

  Visak nivo Cu u jetri inhibira sintezu apoceruloplazmina Hemolitika anemija, hronino oboljenje jetre, neuroloki

  simptomi (akumulacija u bazalnim ganglijama), Kayser-Fleicher-ov prsten u kornei.

  Uzrok mutacija posebnog tipa Cu-vezujue ATPase

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  25/120

  Amiloidoza

  Depozicija fragmenata razliitih plazma proteina utkivima

  Fibrilarni proteini se akumuliraju izmeu elija

  Fibrile obino predstavljaju proteolitike fragmenterazliitih plazma proteina, nerazgranati su i imajustrukturu -nabrane ploe.

  Najei prekursori su laki lanci imunoglobulina, zaamiloid vezani protein i transtiretin.

  Uzrok moe biti stvaranje vee koliine prekursorskih proteina Sinteza mutantnih formi

  Amiloidozu mogu uzrokovati i drugi proteini (osimproteina plazme)

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  26/120

  Fibrinogenje glikoprotein izgraenod 6 polipeptidnih lanaca(A2, B2, 2) koji se sintetiu u jetri. Krajevi vlaknaste

  strukture fibrinogena su negativno naelektrisani zbog visokezastupljenosti aspartata i glutamata. Zbog odbijanja ovih

  istoimenih naelektrisanja, vlakna fibrinogena ne mogu da

  spontano polimerizuju.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  27/120

  Glavna uloga eritrocita je dopremanje kiseonika elijamaperifernih tkiva.

  Zreli eritrociti ne sadre organelepa se njihov metabolizamograniava na procese koji se odigravaju u citoplazmi(glikoliza, pentozofosfatni put, reakcije koje tite struktureeritrocita od oteenjaslobodnim kiseoninimradikalima).

  Eritrociti

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  28/120

  Eritrociti Sastavljeni od membrane koja

  okruuje rastvor hemoglobina(95% proteina u eliji)

  Nema intraelijskle organele ijedro

  ATPglikoliza Odravanje oblika Transport jona (Na,K-

  ATPaza=Bikonkavni oblikpoveava odnospovrina/volumen

  olakavajui razmenu gasova Citoskelet znaajan za

  odravanje oblika

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  29/120

  Eritrociti 4,66.2 x 1012 /L - ene

  4,25.4 x 1012

  /Lmukarci Hemoglobin

  120160 g/L ene

  140180 g/L mukarci

  ivotni vek eritrocita 120 dana

  Novi Er koji se pojavljuju u citoplazmi jo uvek sadre ribozome i ostatke ERretikulociti(RNK se u njima boji sa krezil plavim) 1% ukupnog broja Er

  Eritropoetin

  Glikoprotein 166 kDa

  glavni regulator eritrocitopoeze

  sinteza u bubregu-

  Eritropoetin zajedno sa drugim faktorima (IL-3, ILGF) deluje na progenitore

  (BFU-E i CFU-E)

  Rekombinantni eritropoetintretman anemija usled insuficijencije bubrega

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  30/120

  Eritrociti - metabolizam Zavise od glukoze za dobijanje energije

  Membrana sadri visokoafinitetni transporter za glukozu

  Anaerobnom glikolizom (laktat) nastaje ATP

  Nema oksidativne fosforilacije (nema mitohondrija)

  Poseduju brojne transportere koji obezbeuju odravanje balansa vode i elektrolita

  2,3 bisfosfoglicetratregulie transport kiseonika

  Pentozo fopsfatni put (5-10% glukoze) stvara NADPH GSH se sintetie u Er - neutralie potencijalno toksine perokside

  Fe mora biti u Fe2+stanjuNADH methemoglobin reduktaza

  Sinteza glikogena, MK, proteina i nukleinskih kiselina ne postoji u eritrocitima

  Sadre neke enzime metabolizma nukleotida (adenozin deaminaza, pirimidin

  nukleotidaza, adenilat kinaza)deficitneke forme hemolitikih anemija

  Na kraju ivotnog veka globin se razgrauje do aminokiselina, Fe se oslobaa

  ponovo upotrebljava, tetrapirolov prsten hema se konvertuje u bilirubin koji se preko

  ui izluuje u creva.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  31/120

  Glukoza je za eritrocite kljuni molekul i u eliju se unosiolakanom difuzijom pomou GLUT 1 transmembranskihproteina. Jedini nain kojim eritrociti dobijaju energiju je

  oksidacija glukoze u procesu glikolize. Poto eritrocitinemaju mitohondrije, kao proizvod glikolize nastaje laktat,

  koji u laktat dehidrogenaznoj reakciji omoguavaobnavljanjeoksidovane forme NAD to je neophodno da bi se glikoliza i

  dalje odvijala.

  Takoekao intermedijat glikolize nastaje 2,3 bisfosfoglicerat(2,3 BPG), znaajanalosterni regulator vezivanja kiseonika zahemoglobin.

  Glukoza je supstrat i za pentozofosfatni put, metabolikiproces u kome nastaje NADPH, znaajan za odravanjeintegriteta membrane eritrocita.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  32/120

  2,3 BPG -vezno mesto predstavljaju + ostaci

  oba lanca, NH2grupa Liz (EF6) i Hist (H21).One reaguju sa negativnim 2,3 BPG.

  Kod HbF-umesto Hist (21)se nalazi Ser, to

  smanjuje afinitet prema 2,3 BPG

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  33/120

  1520 % glukoze se pretvara u laktat u ovom antu

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  34/120

  Pored glikolize, u eritrocitima se odigrava i pentozofosfatni

  put, u koji ulazi oko 5-10% glukoze prisutne u eritrocitima. U

  ovom metabolikom putu se generie NADPH, znaajan zazatitu lipida i proteina elijske membrane eritrocita odoksidacije slobodnim radikalima kao i za regeneraciju

  redukovanog oblika glutationa (GSH).

  Glavna uloga GSH jeste stabilizacija normalne strukture

  eritrocita i odravanje gvoa koje se nalazi u sastavu

  hemoglobina u fero (+2) oksidacionom stanju. Takoe GSHodrava u redukovanom obliku i ostatke cisteina u sastavuhemoglobina kao i druge proteine sa SH grupama koji se

  nalaze u eritrocitima.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  35/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  36/120

  U reakciji koju katalizuje glukozo 6 fosfat dehidrogenaza

  (G6PDH, kontrolni enzim pentozofosfatnog puta) nastaje

  NADPH. Upravo, ivotni vek eritrocita zavisi od aktivnostiovog enzima jer eritrociti nemaju ribozome pa ne postoji

  mogunost sinteze novog G6PDH proteina. Tako, kako sesmanjuje aktivnost G6PDH, dolazi do akumulacije oteenjanastalih dejstvom slobodnih kiseoninihradikala, todovodido krtosti membrane eritrocita. Faktor koji doprinosi

  znaajnijem nastanku slobodnih radikala u eritrocitima jevisok parcijalni pritisak kiseonika u njima.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  37/120

  U prekursorima zrelih eritrocita se odigrava sinteza hema, iz

  koga se sklapa hemoglobin.

  Hem se sastoji iz porfirinskog prstena u ijem se centrunalazi atom gvoa. Ovaj atom gvoa (Fe+2) jekoordinativnim vezama povezan sa etiri atoma azota kojiulaze u sastav etiripirolova prstena. Ovi pirolovi prsteni su

  meusobno povezani metionil mostovima (-CH-) i takopovezani oni izgraujuporfirinski prsten.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  38/120

  Svaki od etiri pirolovaprstena sadri po dva bona

  lanca supstituisana sa acetil(A), propionil (P), metil (M) i/ili

  vinil (V) grupama. Razliitebone grupe odgovaraju

  razliitim intermedijerima uprocesu sinteze hema. Ustrukturi hema, kao krajnjeg

  proizvoda sinteze se nalaze

  metil, vinil i propionil grupe.

  Stvaranjem kompleksaizmeu hema i proteinanastaju hemoglobin,

  mioglobin i citohromi,

  ukljuujui i citohrom P450.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  39/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  40/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  41/120

  Metilenski most u hemu se raskida, oslobaa se CO i gvoe. Ovo je jedini

  endogeni izvor CO. Potom dolazi do redukcije centralnog metilenskog mosta.

  Prevoenje hema u bilirubin

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  42/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  43/120

  METABOLIZAM GVOA

  Haptoglobin

  Hemopeksin

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  44/120

  MUKOZO KAPILARNA BARIJERA I REGULACIJA

  UNOSA GVOA

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  45/120

  U citosolu se nalaze dva proteina koji odgovaraju na promene

  koncentracije gvoa. Deluju kao efektori kontroliui translaciju iRNKznaajne za metabolizam gvoa.

  IRP (iron regulatory protein) se vezuje za spec. strukturu iRNK. Najbolje jedefinisan IRP-1 koji poseduje Fe4S4 grupu kada je koncentracija gvoavisoka. Ova prostetina grupa aktivira IRP-1 koji sada poseduje aktivnostakonitaze.

  IRE (iron responsible element)

  5 iRNK sadri IRE (feritin teki i laki lanci, sintaza aminolevulinske kis,akonitaza, transferin Re)

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  46/120

  Membrana eritrocita10 glavnih proteina

  Integralni proteini protein za razmenu anjona je glavni integralni protein (10

  transmembranskih domena)

  Stvara tunel za razmenu hlorida i bikarbonata

  Glikoforini A, B i C- jedan transmembranski domen, intenzivnoglikozilirani, polimorfizam osnova MN sistema krvnih grupa

  Periferni proteini

  Spektrin

  Ankirin

  Protein 4.1

  Drugi

  Pomau u odravanju oblika i fleksibilnosti eritrocitaSferocitoza

  hemolitika anemija, splenomegalija Deficit u koliini spektrina ili poremeaj njegove strukture

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  47/120

  MEMBRANA ERITROCITA

  A. Glavni protein, spektrin, je vezan za plazma membranu preko interakcija sa

  ankirinom i trakom 3 (band 3) ili sa aktinom, trakom 4,1 (band 4.1) i glikoforinom.

  Drugi proteini koji ulaze u sastav ovog kompleksa, ali nisu prikazani su

  tropomiozin i aducin.

  B. Pogled iz unutranjosti elije, prema citoskeletu. Zapaa se unakrsnopovezivanje izmeu dimera spektrina za aktin i mesta usidravanja u membranu

  trake 3.

  Povezuje spektrin citoskelet sa

  membranom

  Integralni membranski proteinIntegralni membranski protein

  Povezuje spektrin citoskelet sa

  membranom

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  48/120

  AGENSI KOJI UTIU NA VEZIVANJE KISEONIKA

  2,3-BisfosfogliceratVezivanje protona (Bohr effect)CO2

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  49/120

  Pri smanjenju pH, afinitet Hb ka kiseoniku se smanjuje-

  Bohr-ov efekat

  Uticaj pH na krivu zasienja kiseonikom

  Efekat H+ na vezivanje kiseonika za Hb

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  50/120

  Efekat H+ na vezivanje kiseonika za Hb

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  51/120

  CO2formira karbamate sa N-terminalnom grupom lanaca Hb. Oko 15%

  CO2u krvi se prenosi do plua vezano za Hb. Ova reakcija dovodi dooslobaanja protona, koji uestvuje u Bohr-ovom efektu.Krajnji efekat je stabilizacija deoksi forme Hb.

  Vezivanje CO2za Hb

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  52/120

  Leukociti obuhvataju granulocite i agranulocite.

  U granulocite spadaju leukociti koji poseduju vei brojsekretornih granula. Kada se ove elijeaktiviraju, vezikule sespajaju sa plazma membranom, pri emu se njihov sadrajoslobaatj dolazi do degranulacije.

  Leukociti

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  53/120

  Neut ro fi l i (Ne) su fagociti koji migracijom brzo dospevaju upolje infekcije ili oteenja tkiva. Osnovni nain kojimneutrofili unitavaju fagocitovani materijal je oksidativniprasak.Naime svi granulociti sadreenzim mijeloperoksidazu

  koji katalizuje stvaranje slobodnih radikala. Prilikomdegranulacije njihovih granula (kod Ne granule predstavljaju

  lizozomi) poveavase potronjakiseonika pa time i nastanakkiseoninih radikala. Istovremeno dolazi do oslobaanjalizozomalnog sadraja izvan granulocita to dovodi doinflamatornog odgovora obzirom da se u granulama nalaze i

  medijatori zapaljenskog procesa.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  54/120

  Neutrofili

  - aktivna aerobna glikoliza-aktivni pentozofosfatni put-umereno aktivna oksidativna fosforilacija-visok sadraj lizozomalnih enzima

  Uloga u akutnoj inflamaciji

  Poveanje permeabilnosti krvnih sudova Ulazak aktivisanih neutrofila u tkiva

  Aktivacija trombocita

  Spontano povlaenje Hemotaksini faktori

  Komponente komplementa C5a

  Mali peptidi iz bakterija

  Brojni leukotrieni

  Da bi uli u tkivo cirkuliui neutrofili moraju proi kroz kapilare Kreu se uz zid krvnog suda i adheriraju na povrinu kapilara

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  55/120

  Neutrofili Specifini adhezivni proteini integrini, na povrini PMN

  Receptori za integrine na endotelijalnim elijama Integrini ukljueni u brojne procese meuelijske adhezije ili

  adhezije za komponente ekstracelularnog matriksa.

  Dimeri od i subjedinice koje su nekovalentno povezane Deficitrekurentne bakterijske i gljivine infekcije

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  56/120

  Neutrofili Aktivacija neutrofila

  Interakcija sa bakterijama Vezivanje hemotaksinih faktora Antigen-antitelo kompleksi

  Razvoj respiratornog praska NADPH-oksidaza, mutacija u genu za ovaj enzim dovodi do

  hronine granulomatozne bolesti Mijeloperoksidaza odgovorna za zelenu boju gnoja

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  57/120

  Neutrofili

  Sadre brojne proteinaze, hidrolizuju elastin, razliite tipovekolagena i druge proteine EC matriksa

  Lizozomalni su enzimii postoje u obliku neaktivnih prekursora

  U plazmi i EC se nalaze brojne antiproteinaze

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  58/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  59/120

  Primarna uloga eozinofi la (Eo) jeste unitavanje parazita.

  Granule eozinofila su lizozomi koji sadre kisele hidrolitikeenzime. Broj Eo se poveavau alergijskim reakcijama i astmi.

  Bazof i l i (Ba)su ukljueniu reakcije preosetljivosti, kao tosualergijske reakcije. U njihovim granulama se nalazi histamin

  (nastao dekarboksilacijom histidina).Oslobaanje histaminatokom aktivacije bazofila dovodi do kontrakcije glatkih miiai poveavapermeabilnost krvnog suda. U granulama se jonalaze enzimi, kao to su proteaza, -glukuronidaza ilizofosfolipaza.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  60/120

  Trombociti nastaju fragmentacijom megakariocita i zreli

  trombociti nemaju jedro. Njihova glavna uloga je formiranje

  mehanikogepana mestu oteenjakrvnog suda i sekrecijafaktora koji kontroliuproces koagulacije.

  Na neaktiviranom trombocitu (nije ukljuen u poceskoagulacije) plazma membrana formira invaginacije u vidu

  kanala. Time se poveava povrina membrane trombocitakoja uestvujeu procesu koagulacije.

  Trombociti

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  61/120

  Trombociti su ispunjeni mikrofilamentima i razgranatim

  sistemom aktin/miozin filamenata. Pri aktivaciji trombocita

  dolazi do izmene strukture kontraktilnih elemenata, razvoja

  pseudopodija membrane, toje regulisano jonima Ca++.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  62/120

  TIP GRANULE

  TROMBOCITA

  SADRAJ GRANULE

  Granule velike elektronske

  gustine

  joni Ca++, ADP, ATP i

  serotonin.

  Granule agonist heparina, faktorrasta trombocita, -tromboglobulin,

  fibrinogen, von

  Wilebrandov faktor i drugi

  faktori koagulacije.

  Lizozomalne granule hidrolitiki enzimi koji sesekretuju tokom

  agregacije trombocita i

  procesa koagulacije.

  Tromboks an A 2je g lavn i p ro izvod metabo lizma arah idonske kisel ine utromboci t ima dok zidovi krvnog suda sadrepros tacikl in sintazupa time i

  prostacikl ine (PGI2) koj i nastaju aktivnou ovog enzima. Efekti

  prostacik l ina su suprotn i efekt ima tromboksana A2- smanjuju agregaci ju

  t romboci ta imeograniavajurast koagulum a.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  63/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  64/120

  Aktivacija trombocita moebiti inicirana kolagenom(oteenzid krvnog suda), ADP-om i tromboksanom (osloboeni izdrugih ve aktiviranih trombocita). Kolagen dovodi dohidrolize fosfatidilinozitola, fosfolipida koji se nalazi na

  unutranjojpovrinimembrane trombocita, pri emunastajediacilglicerol (DAG) koji, odgovarajuom signalnomkaskadom, indukuje oslobaanje sadraja granula

  trombocita.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  65/120

  Osloboeni ADP iz granula trombocita indukuje aktivaciju idrugih trombocita. Pored toga ADP izaziva i porast

  unutarelijskog Ca++ koji zajedno sa ve nastalim DAG (izfosfatidilinozitola) stimulie aktivaciju fosfolipaze A2 ijimdelovanjem na membranu dolazi do oslobaanjaarahidonskekiseline iz koje nastaje tromboksan A2. Tromboksan A2

  olakava dalji ulazak jona Ca++ u trombocit. Na ovaj nain

  agregacija trombocita se autokatalizuje.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  66/120

  Fibrinogense nalazi u cirkulaciji ali i u granulama trombocita.

  Sastoji se od dva trostruka heliksa (,,, struktura) koji sumeusobno povezana disulfidnim mostovima na svojim Nterminalnim delovima.

  Fibrinogen

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  67/120

  Fibrinogen ima tri globularna domena, po jedan na svakom

  kraju i jedan u sredini molekula gde su dva heliksa

  meusobnopovezana. Ovaj centralni N terminalni region imanegativno naelektrisanje zbog visokog sadraja aspartata i

  glutamata i upravo ovaj deo molekula onemoguavapolimerizaciju fibrinogena.

  Vezivanje fibrinogena za aktivirane trombocite je neophodnoza njihovu agregacijujer omoguavameusobnopovezivanjetrombocita.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  68/120

  Za aktivaciju fibrinogena u kojoj nastaju fibrinski monomeri je

  odgovoran trombin (prethodno aktiviran koagulacionom

  kaskadom).

  Trombin je serin proteazai sastavljen je od dva polipeptidna

  lanca. On aktivira fibrinogen tako to hidrolizuje etiriarginin-glicin peptidne veze. Ovo omoguava oslobaanjenegativno naelektrisanih krajeva fibrinogena (fibrinopeptidi)

  koji su onemoguavali polimerizaciju fibrinogena. Nastali

  fibrinski monomeri polimerizuju meusobno ali i satrombocitima. Trombin je takoe i direktan aktivatortrombocita jer poseduje specifian receptor na njihovojplazma membrani.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  69/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  70/120

  Faktori koagulacije VII, IX, X i protrombinsadre domene sa jednim ili vie

  ostataka glutamata koji se karboksilacijom prevode u -karboksiglutamat. Upravoje za ovu reakciju neophodno prisustvo vitamina K -karbokdiglutamatprotrombina i faktora X vezuje Ca2+

  Istovremeno Ca2+ formira koordinacioni kompleks sa negativno naelektrisanim

  fosfolipidima membrane trombocita. Ovako formirani kompleks faktora Xa,

  protrombina i trombocita se vezuje za faktor Va. Ovo vezivanje faktora Xa za Va

  dovodi do poveane osetljivosti protrombina na razlaganje pod dejstvom enzima,pri emu on prelazi u oblik trombina.

  Formiranje -karboksiglutamata u sastavu faktora koagulacije se deava jo ujetri. U hepatocitima vitamin K se redukuje u vitamin KH2 (kinon reduktaza).

  Vitamin KH2 je kofaktor karboksilaze koja vri karboksilaciju odgovarajuih

  ostataka glutamata u proenzimima, pri emu nastaju odgovarajui aktivni oblicienzima. Tokom te reakcije vit K se prevodi u oblik vit K epoksida. On se redukuje

  u oblik vit K (vit K epoksid reduktaza) koji se na ovaj nain regenerie.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  71/120

  Za normalan proces koagulacije neophodan je vitamin K.

  Faktori koagulacije VII, IX, X i protrombinsadredomene sa jednim ili vieostataka glutamata koji se karboksilacijom prevode u -karboksiglutamat.Upravo je za ovu reakciju neophodno prisustvo vitamina K.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  72/120

  Proces koagluacije je kontrolisan na razliite naine:

  1. sam trombin ima regulatornu ulogu tako to dovodi do svogpovratnog umnoavanja (aktivacija faktora V, VIII i XI) ali ipovratne inhibicije (trombomodulin endotelnih elija).

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  73/120

  2. protein C i njegov kofaktor protein S usporavaju koagulacionu

  kaskadu. Kada se aktivira protein C on formira kompleks sa

  proteinom S. Ovakav aktivirani kompleks se vezuje za formirani

  ugruak preko Ca/ -karboksiglutamat veznih mesta. Kompleksproteina C i S razara aktivne faktore koagulacije VIIIa i Va, imese smanjuje produkcija trombina. Takoe, on stimulie i sekrecijuPGI2 iz endotelnih elija, ime se smanjuje agregacija trombocita.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  74/120

  3. rezistencija endotelnih elija na trombocite se ostavruje sintezom PGI2 iazot monoksida koji dovode do vazodilatacije i inhibicije agregacijetrombocita. Takoe, endotelne elije sintetiu i faktore koji smanjujuaktivnost trombina. To su trombomodulin i heparan sulfat

  (glikozaminoglikan koji potencira dejstvo antitrombina III). Na ovaj nainneoteen endotel inhibira agregaciju trombocita.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  75/120

  4. Fibrinoliza spreava nekontrolisano formiranje ugruka. Ona obuhvatadejstvo plazmina , serin proteaze koji je prisutan u obliku proenzima

  plazminogena. On je prisutan u cirkulaciji, uglauje se u fibrinsku mreu

  gde se aktivira pod dejstvom aktivatora plazminogena. Dva najznaajnijaaktivatora plazminogena su tkivni aktivator plazminogena iz endotelnih

  elija, i urokinaza koju sintetiu mnoge elije i tkiva. Aktivan plazminrazgrauje fibrinsku mreu.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  76/120

  Jetra

  Centralna uloga u metabolizmu

  Detoksikacija

  Regulacija glikemije, sinteza

  keto tela i uree

  Neki od procesa koji su specifini za jetru

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  77/120

  Neki od procesa koji su specifini za jetruMETABOLIKI PROCES KARAKTERISTIKE

  Sinteza glikogena U stanju sitosti

  Razgradnja glikogena (glukozo

  6-fosfataza)

  U stanju gladovanja- prva linija odravanjaglikemije

  Glukoneogeneza U stanju gladovanja- druga linija odravanjaglikemije (supstrati su laktat iz miia ieritrocita, glicerol iz adipocita i alanin iz miia)

  Sinteza holesterola i

  triacilglicerola

  U stanju sitosti

  Sinteza VLDL U stanju sitosti- endogeno sintetisani

  triacilgliceroli iz glukoze

  Sinteza uree Kod poveanog obrta proteina

  Sinteza ketonskih tela U stanju produenog gladovanja

  Sinteza jedinjenja koja sadre

  azot

  Kreatin, nukleotidi ( i u mozgi i u elijama

  imunog sistema), taurin, glikoholna kiselina,hem (i u kostnoj sri), niacin

  Sinteza proteina plazme Albumini; faktori koagulacije: fibrinogen,

  protrombin, faktori V, VII, IX i X; transferin,

  ceruloplazmin, haptoglobin; apoprotein B-100,

  apoprotein A1, 1 antitripsin

  Detoksikacija Sistem citohroma P450, alkohol dehidrogenaza

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  78/120

  Jetra ima centralnu ulogu u metabolizmu. U njoj se odvijaju

  mnogi procesi biosinteze i razgradnje molekula. Takoe,jetrauklanja potencijalno toksinemolekule, bilo da su oni nastalikao krajnji proizvodi metabolizma (npr NH4+), ili su uneti u

  organizam (npr etanol, ksenobiotici).

  Detoksikacija u hemijskom smislu najee podrazumeva

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  79/120

  j j j ptransformaciju lipofilnih molekula u hidrofilne molekule, koji

  se mogu izluiti iz organizma. Transformacija se odigrava u

  dve faze:

  Faza I- oksidacija, hidroksilacija ili hidroliza pod dejstvom

  enzima. U ovoj fazi nastaju hemijske grupe koje su supstrat

  za fazu II

  Faza II- konjugacija (sulfacija, metilacija). U ovoj fazi semolekul spaja sa nekim metabolitom, najeeglukuronskomkiselinom, glicinom, cisteinom, glutaminom, glutationom i

  sulfatom.

  Na ovaj nain jetra inaktivie i sopstvene proizvodemetabolizma, pri emuza hidroksilaciju i konjugaciju koristimolekule koji su takoenastali u metabolikimprocesima usamoj jetri.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  80/120

  Citohrom P450

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  81/120

  O2se vezuje za P450Fe-hem u aktivnom centru i aktivira se u rekativnu formu

  prihvatanjem elektrona. Elektroni se predaju sa citohrom P450reduktaze, koja

  sadri FAD, FMN ili Fe-S centar koji olakavaju prenos pojedinanog elektronasa NADPH na O2.

  Citohrom P450

  Citohromi P 450 oko 150 izoformi

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  82/120

  -Citohromi P 450oko 150 izoformi- u najveem procentu prisutni u jetri- uglavnom u membranama glatkog ER

  - u adrenalnim lezdama se nalazie u mitohondrijama i ER

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  83/120

  Citohromi P450 su inducibilni enzimi (phenobarbital)

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  84/120

  Regulacija glikemije

  Sinteza i eksport holesterola i TAG

  Ciklus sinteze uree

  Sinteza ketonskih tela

  Biosinteza nukleotida

  Sinteza proteina plazme

  Sinteza glikoproteina i proteoglikana

  Pentozofosfatni put

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  85/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  86/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  87/120

  Jetra ima veoma znaajnu ulogu u regulaciji metabolizmaugljenih hidrata, lipida i proteina. U njoj se odvijaju svi

  metabolikiprocesi, kao i u drugim tkivima, ali i procesi koji

  se u drugim tkivima ne odigravaju kao tosu: defosforilacijaglukozo 6-fosfata (glukozo 6-fosfataza), sinteza ketonskih

  tela, sinteza uree, sinteza VLDL, sinteza unih kiselina idetoksikacija.

  GORIVO ZA JETRU

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  88/120

  GORIVO ZA JETRU

  Za reakcije koje slue za obradu ili inaktivaciju toksina unetih hranom ili nastalihu toku metabolizma, neophondo je prisustvo energije kao i rakcije anabolizma-

  glukoneogeneza i sinteza masnih kiselina. Zbog toga jetra ima visoke

  energetske zahteve i potebu za oko 20% ukupnog telesnog kiseonika.

  Primarni oblik koji predstavlja glavni oblik potrebne energije za odvijanje

  procesa u jetri je ATP, UTP i GTP, NADPH, i acil-CoA tioestri.

  Energija koja je potrebna za njihovu suntezu se dobija direktno iz aerobnogmetabolizma, Krebsovog ciklusa, ili elektron transportnog lanca i oksidativne

  fosforilacije.

  Po unoenju meovitog obroka koji sadri ugljene hidrate, glavno gorivo kojekoristi jetra je glukoza, galaktoza i fruktoza.

  Ukoliko se unosi etanol, jetra je glavno mesto oksidacije etanola pri emu

  nastaje acetat a potom i acetil CoA.

  Tokom nonog gladovanja, masne kiseline su glavno gorivo za jetru. One seoskiduju do CO2 ili ketonskih tela.

  Jetra moe da koristi i sve AK, prevodei ih u glukozu.

  Ciklus sinteze uree slui za odstranjivanje amonijaka.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  89/120

  Metabolizam Ugljenih hidrata u jetri

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  90/120

  Metabolizam Ugljenih hidrata u jetri

  Glukoza kao gorivo

  Regulacija glukokinaze pomou regulatornog protiena(RP).RP je lokalizovan u jedru i u odsustvu glukoze ili prisustvu fruktozo 6-fosfata, vei deoglukokinaze se translocira u jedro i vezuje RP. Ovo dovodi do formiranja inaktivne forme

  glukokinaze.

  Kada doe do porasta koncentracije glukoze ili fruktozo-1-fosfata, glukokinaza se odvajaod RP, translocira se u citoplazmu i aktivno prevodi glukozu u glukozo 6-fosfat.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  91/120

  Metabolizam amino kiselina

  1. Metaboliki putevi za oksidaciju svih AK do CO2. Mogu biti prevedene uketonska tela ili u glukozu (glukoneogeneza).

  2. Ciklus sinteze uree.

  3. Posle meovitog visoko proisnkog obroka, epitelne elije GIT-a koristeaspartat, glutamat i glutamin iz hrane kao gorivo (tokom gladovanja koristeglutamin iz cirkulacije, kao glavno gorivo). Tako, AK unete hranom ne

  dospevaju u sistemsku cirkulaciju. N2 nastao u metabolizmu u GIT-u dolazi

  do jetre kao citrulin ili amonijum jon putem v. Portae.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  92/120

  4. Razgranate AK (valin, leucin, i izoleucin) se malo koriste u jetri, za razliku od drugih

  tkiva koja poseduju psecifine transaminaze.

  5.Azot iz mnogih tkiva dospeva u jetru u obliku alanina (skeletni miii,bubreg,

  mukoza GIT-a) ili glutamina (skeletni miii, plua, nervno tkivo) ili serina (bubreg)

  6. Koristi AK za sintezu proteina.

  Metabolizam amino kiselina

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  93/120

  Posebno je znaajna njena uloga u regulisanju glikemije uperiodu gladovanja to je omogueno razgradnjom depoaglikogena i glukoneogenezom za koju su najei supstrati

  laktat i alanin iz miia,glicerol iz masnog tkiva i glukogeneamino kiseline iz hrane. Sa druge strane, u periodu sitosti,

  glukoza se unosi u hepatocite i uvau vidu glikogena imese spreavanastanak hiperglikemije.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  94/120

  Takoe,jetra sintetie ketonska tela, veoma znaajan izvorenergije pri dugotrajnom gladovanju, koja mogu da koriste

  sva ekstrahepatinatkiva pa i mozak, ali ne i sama jetra. Onane moeda koristi ketonska tela jer sadri jako malo enzima

  transferaze, koja je potrebna za aktivaciju acetoacetata(oksidacija ketonskih tela).

  Svoje sopstvene energetske potrebe jetra zadovoljava na

  razliite naine: oksidacijom glukoze, masnih kiselina iliacetil CoA.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  95/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  96/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  97/120

  Miii

  Skeletni miii

  Srani mii

  Skeletni miii koriste mnoge izvore za generisanje ATP-a:

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  98/120

  g g j

  kreatin fosfat

  glikogen

  masne kiselineketonska tela

  neke amino kiseline

  Glikoliza je u miiima regulisana drugaije nego u jetri.Naime, enzim fosfofruktok inaza 2 ( koji je odgovoran za

  sintezu fruktozo 2,6- bisfosfata, glavnog alosternog

  regulatora glikolize), koji je prisutan u miinim elijamanema regulatorne ostatke serina, tako da se njegovaaktivnost ne moe regulisati fosforilacijom (cAMP zavisnaprotein kinaza), kao u jetri.

  Obzirom da je sam ATP alosterni modulator aktivnosti

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  99/120

  j

  mnogih enzima, on nije najpraktiniji molekul za uvanjeenergije. Ovaj problem miiiprevazilaze tako to energijom

  bogatu fosfatnu vezu uvaju u molekulu kreatin fosfata.Kada je elijipotrebna energija, kreatin fosfat predaje fosfatADP-u, i na taj nainregenerieATP potreban za kontrakcijumiia.

  Sinteza kreatina poinje u bubrezima zavrava se u jetri. Izjetre, kreatin putem krvi odlazi u druga tkiva koja su veliki

  potroai energije i to u skeletne miie, srani mii imozak. U ovim tkivima, a u prisustvu odgovarajuegizoenzima kreatin kinaze (MM, MB i BB), dolazi do

  fosforilacije kreatina u kreatin fosfat.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  100/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  101/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  102/120

  Kreatin fosfat je jedinjenje bogato energijom koje omoguava

  brzu regeneraciju ATP-a iz ADP-a. Sintezu kreatin fosfatakatalizuje enzim kreatin k inaza (CK) i to njeni izoenzimi u

  mozgu (BB), skeletnim (MM) i sranommiiu(MB). Reakcijafosforilacije kreatina u kreatin fosfat je reverzibilna tako da,

  zahvaljujui tome, elije mogu da koriste kreatin fosfat zaobnavljanje ATP-a.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  103/120

  U kom e smeru tei ova reakcija zavisi od odnosakoncentracija ATP sa jedne i ADP i AMP sa druge strane.

  Ukoliko elijatroiATP, dolazi do porasta koncentracije ADP,zbog ega se kreatin fosfat defosforilie, i tom prilikom

  fosforilieADP odnosno regenerieATP.

  Zbog toga kreatin fosfat ima znaajnuulogu, posebno u tokumiineaktivnosti i vebanja,kada dolazi do potronjeATP-aali je isto tako znaajnoda se ATP stalno obnavlja.

  Kreatinin nastaje neenzimskom reakcijom (ciklizacija) iz

  kreatin fosfata. Kreatinin se dalje metabolikine menja, vese uklanja iz organizma urinom.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  104/120

  Koji energetski izvor e miii koristiti u periodu odmorazavisi pre svega od nivoa glukoze, amino kiselina i masnih

  kiselina.

  Oksidacijom masnih kiselina se dobija acetil CoA, koji e uovim uslovima biti dovoljan da zadovolji energetske potrebe.Istovremeno acetil CoA koji nastaje oskidacijom masnih

  kiselina, inhibira piruvat DH komplekspa time i potronjuglukoze (oksidacija glukoze u glikolizi), kao izvora energije u

  miinojeliji.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  105/120

  Izmeu oksidacije glukoze i oksidacije masnih kiselinapostoji ravnotea i ona je regulisana citratom. Kada miineelije sadre dovoljno energije, citrat izlazi iz mitohondrija iaktivira aceti l CoA karboksi lazu (kontrolni enzim sinteze

  masnih kiselina) pri emu nastaje malonil CoA koji inhibirakarni t in palmito i l transferazu-1. Time je onemoguen unossintetisanih masnih kiselina u mitohondrije pa time i njihova

  oksidacija kada miina elija nema potrebe za dobijanjemdodatne enegije.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  106/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  107/120

  U toku miineaktivnosti ATP i kreatin fosfat se brzo troe ikontinuirano obnavljaju. ATP se obnavlja glikolizom

  (aerobnom ili anaerobnom) i oksidativnom fosforilacijom.

  Koliina ATP-a koja se nalazi u miiima je dovoljna da,ukoliko se ne obnavlja, podri kontrakciju miia u prvihnekoliko sekundi dok koliinakreatin fosfata moeda podrikontrakciju miianetodue(oko 10-ak sekundi).

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  108/120

  Da bi se u miiu stimulisala oksidacija glukoze i masnihkiselina potrebno je da se povea protok krvi (dopremanjekiseonika) na raunvazodilatacije za taje potrebno vieod1 minuta. Zbog toga je u prvih nekoliko minuta vebanja,

  glikogen miia osnovni izvor energije koja je potrebna zamiinuaktivnost.

  Glikogenolizom (gl ikogen fos for i laza b) se glikogen razlaena glukozo 1-P, koja se prevodi u glukozo 6-fosfat, oblik koji

  se uvodi u glikolizu (fosfofru ktok inaza 1).

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  109/120

  Glikogenolizom (gl ikogen fos for i laza b) se glikogen razlae

  na glukozo 1-P, koja se prevodi u glukozo 6-fosfat, oblik kojise uvodi u glikolizu (fosfofru ktok inaza 1).

  Glavni alosterni aktivator kontrolnih enzima glikogenolize

  (gl ikogen fosfor i laza b) i glikolize (fosfofru ktok inaza 1) jeAMP. AMP je idealan alosterni aktivator poto se normalnonjegova koncentracija odravaniskom (pod dejstvom enzimaaden ilat kinaze, u miiimanazvanem iokinaze) (AMP + ATP =2ADP). Zbog toga mali pad u nivou ATP-a , do egadolazi utoku miine kontrakcije, dovodi do znatnog porastakoncentracije AMP-a i aktivacije glikogenolize i glikolize.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  110/120

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  111/120

  Kontrola metabolizma glikogena u miiu je kompleksna.Miii ne poseduju receptore za glukagon pa ovaj hormon

  nema uticaja na razgradnju glikogena u miiu. Zbog toga setokom nonoggladovanja sadrajglikogena u miiugotovone menja, uprkos porastu koncentracije glukagona u krvi.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  112/120

  Tokom miine aktivnosti, gl ikogen sintaza je inhibirana, alise moe aktivirati tokom mirovanja, usled porasta nivoainsulina, posle ugljenohidratnog obroka.

  Za razliku od izoenzima koji se nalazi u jetri, izoenzim

  gl ikogen fosfor i laze koji se nalazi u miiima posedujealosterno mesto za vezivanje AMP-a. Po vezivanju AMP-a

  gl ikogen fos for i laza bpostaje aktivna.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  113/120

  Aktivnost gl ikogen fosfor i laze b u miiu se dodatno

  pojaava oslobaanjem jona Ca++ iz depoasarkoplazmatskog retikuluma usled nervnog impulsa to sedeava u toku miine kontrakcije. Osloboeni Ca++ sevezuje za kalmodulin, i nastali kompleks alosterno aktivira

  kinazu gl ikogen fosfo r i laze. Ova kinaza fosforilie gl ikogenfosfor i lazu koja na ovaj nain dostie svoju maksimalnuaktivnost.

  Tokom intenzivnog vebanja,adrenalin aktivira adrenerginereceptore, sistem cAMP-a tonakon serije reakcija dovodi dofosforilacije gl ikogen fosfo r i laze b ime se ona prevodi uaktivnu formu gl ikogen fosfo r i laze a.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  114/120

  Energija za vebanje se u miiu primarno dobija

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  115/120

  Energija za vebanje se u miiu primarno dobijarazgradnjom glikogena a potom oksidacijom masnih kiselina

  i glukoze iz cirkulacije.

  Razgradnjom glikogena nastaje glukozo 6-fosfat koji se

  koristi za aerobnu glikolizu, dok za nju postoje uslovi

  (kiseonik). Meutim, kada NADH vie ne moe da se

  reoksiduje u elektrotransportnom lancu (deficit kiseonika kodintenzivnog vebanja i nedovoljnog protoka krvi kroz mii),dolazi do aktivacije anaerobne glikolize (aktivacija FFK-1

  pomouAMP-a) pri emunastaje laktat. Laktat kasnije moe

  da se iskoristi u miiimau mirovanju, (skeletni i srani)jer jeu ovim miiima, odnos NADH/NAD+ nii nego u miiimatokom vebanja,pa zbog togalaktat DHreakcija teeu smeruformiranja piruvata.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  116/120

  Druga sudbina laktata je njegovo preuzimanje u jetru i ulazak

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  117/120

  uga sudb a a tata je jego o p eu a je u jet u u a a

  u Korijev ciklus.

  Inicijalno, tokom miine aktivnosti (do 1 h), glikemija seodravazahvaljujuiprocesu glikogenolize u jetri.Ukoliko semiina aktivnost produi (nekoliko sati), glavnu ulogu u

  regulisanju glikemije preuzima glukoneogeneza. Na ovajnainse smanjuje iskoriavanjeglukoze iz depoa jetre, zbogpoveanogiskoriavanjadepoa masnih kiselina.

  Preuzimanje glukoze iz cirkulacije u miietokom vebanjajestimulisano porastom nivoa AMP-a i aktivacijom AMP zavisneprotein kinaze, koja stimulie translokaciju GLUT4transportera na membrani miineelije.

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  118/120

  U elijama sranih miia se nalazi izoenzimfosfofru ktok inaza 2(FFK2)koja kataliesintezu fruktozo 2,6-bisfosfata. Za razliku od izoenzima u jetri, ovaj izoenzim je

  aktivan u svom fosforilisanom obliku. Njega aktiviraspecifina kinaza koja se aktivira pod dejstvom insulina. Toomoguava sranom miiu da aktivira glikolizu i koristiglukozu kao izvor energije pri visokoj glikemiji (visok nivo

  insulina).

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  119/120

  U mirovanju, za svoje energetske potrebe srani miinajveim delom koristi masne kiseline (60-80%), laktat iglukozu (20-40%).Najveideo ATP-a (98%) u sranommiiunastaje oksidativnom fosforilacijom a samo 2% nastaje u

  glikolizi.

  Oksidacija masnih kiselina u kardiomiocitima se odvija

 • 7/26/2019 Tkiva 1.pdf

  120/120

  kontrolom aktivnosti enzima aceti l CoA karbo ks i laze (sinteza

  malonil CoA) i maloni l CoA dekarboksi laze (razgradnja

  malonil CoA)

  Laktat koji nastaje u aktivnim skeletnim miiima i ueritrocitima se preuzima u elije sranog miia pomou

  transportera u elijskoj membrani. Poto se unese u sranimiilaktat se oksiduje do CO2 i vode.

  Glukoza se u kardiomiocite unosi olakanom difuzijom,preko dva transportna sistema, GLUT1 i GLUT4(90%). Insulin

  stimuliei poveavabroj GLUT4 transportera, tose deavaiu ishemiji miokarda. Pored toga insulin stimulie i