of 21/21
TEORII ASOCIAŢIONISTE / BEHAVIORISTE ALE ÎNVĂŢĂRII

Teorii asociaţioniste- behavioriste ale învăţării

  • View
    2.554

  • Download
    23

Embed Size (px)

Text of Teorii asociaţioniste- behavioriste ale învăţării

TEORII ASOCIA IONISTE /BEHAVIORISTE ALE NV RII

Primele cercet ri asupra nv rii s-au realizat dintr-o perspectiv behaviorist . Behaviorismul este orientarea psihologic fondat de John B. Watson, care sus ine c obiectul de studiu al psihologiei este comportamentul, singurul care poate fi studiat n mod obiectiv, care poate fi observat, m surat, cuantificat. Comportamentul, n accep ie behaviorist , este ansamblul de r spunsuri ajustate stimulilor care l declan eaz . Astfel, psihologia reprezint studiul cuplului stimul-r spuns. De la acest premis s-a plecat i n studiul nv rii concepute drept o schimbare observabil a comportamentului produs de experien . Abordarea behaviorist a nv rii a generat cteva premise importante pentru nv are, i anume: asocia iile sunt c r mizile nv rii acelea i legi fundamentale opereaz n toate situa iile, indiferent de con inutul nv rii sau de persoana care nva stabilirea leg turilor dintre stimul i r spuns este influen at de nt rire. Printre reprezentan ii cei mai de seam ai acestei orient ri se num r : I. P. Pavlov, E. L. Thorndike, E. R. Guthrie, C. L. Hull, B. F. Skinner, E. C. Tolman.

CONDI

IONAREA CLASIC

- I. P. PAVLOV

Condi ionarea clasic , numit i condi ionare respondent , a fost descris i explicat de fiziologul rus Ivan Petrovici Pavlov, laureat al Premiului Nobel pentru medicin n 1904 pentru cercet ri referitoare la fiziologia sistemului digestiv. Pavlov a descris primul fenomenul condi ion rii clasice n experimentele pe care le-a f cut cu cinii. Prin teoria propus cu privire la mecanismele de producere a reflexelor condi ionate, Pavlov a reu it s explice fundamentele generale ale nv rii. n timp ce studia digestia, savantul rus a observat c un cine ncepea s saliveze nu numai atunci cnd mnca, ci i la vederea farfuriei cu mncare sau a persoanei care i-o aducea. Acest cine nv ase s asocieze imaginea farfuriei cu gustul hranei.

Experimentul lui Pavlov este descris n schema urm toare: 1. SN (hran ) RN (saliva ie) 2. SC (sunet) SN (hran ) RN (saliva ie) 3. SC (sunet) RC (saliva ie) SN = hrana este un stimul necondi ionat, ea provoac , n mod normal, f r o condi ionare prealabil , o reac ie de salivare SC = sunetul, un stimul condi ionat, el nu provoac saliva ia dect cu condi ia asocierii cu SN i a respect rii anumitor reguli RN = saliva ia este un r spuns necondi ionat atunci cnd este provocat de vederea hranei RC = saliva ia este un r spuns condi ionat atunci cnd ea este provocat doar de sunetul clopo elului. Potrivit lui Pavlov, realitatea unei asemenea condi ion ri demonstreaz c un animal poate crea o asociere ntre un stimul, ini ial neutru (sunetul clopo elului nu avea puterea de a produce saliva ia) i un r spuns comportamental (saliva ia). Aceast asociere S-R constituie traseul extern i observabil al instaur rii unei cuno tin e noi, stabilite prin experien .

Pentru ca r spunsul condi ionat s se produc , este necesar s fie ndeplinite cteva condi ii: s existe contiguitate temporal ntre cei doi stimuli SC i SN, adic cei doi stimuli s fie prezenta i la un timp foarte scurt unul dup cel lalt la fiecare asociere, stimulul condi ionat trebuie s precead stimulul necondi ionat (ordinea anterograd SC-SN). Ordinea invers , prezentarea simultan a celor doi stimuli, ori asocierea lor aleatorie nu produc condi ionarea sau au o eficien redus un anumit num r de repeti ii ale cuplajului celor doi stimuli o anumit intensitate a stimulului necondi ionat, adic m rimea recompensei utilizate ca nt ritor. Interpret rile cognitiviste contrazic teza behaviorist : condi ionarea nu depinde numai de num rul de asocieri SC-SN i de contiguitatea temporal , ci i de calitatea anticipatorie a lui SC fa de SN. n activitatea sa Pavlov a identificat i alte procese ale condi ion rii clasice: generalizarea (acelea i r spunsuri ob inute n urma stimulilor similari), discriminarea (r spunsuri diferite la stimuli similari dar nu identici) i stingerea (dispari ia, extinc ia gradual a r spunsului nv at).

CONDI

IONAREA REAC IILOR EMO IONALE

JOHN B. WATSON

Watson a utilizat procesul condi ion rii clasice pentru a demonstra modul n care se nva anumite reac ii emo ionale. mpreun cu studenta sa, Rosalie Rayner, a organizat un experiment n care un b ie el de 11 luni, Albert, a nv at s se team de un obolan alb prin asocierea repetat a prezen ei obolanului cu un zgomot puternic. n experiment, obolanul (SC) a fost prezentat primul, apoi s-a produs un zgomot puternic (SN) chiar n spatele lui Albert. Dup cteva asemenea asocieri, copilul manifesta o fric evident (RC) doar la vederea obolanului alb, pe care nainte de experiment i pl cea s -l alinte. Teoreticienii nv rii sus in c aceast condi ionare clasic este responsabil de apari ia mai multor fobii.

Condi ionarea reac iilor emo ionale reprezint un aspect important pentru activitatea educa ional . Calitatea emo iilor i a sentimentelor tr ite de elev n coal nu este deloc o problem neglijabil . De obicei profesorii sunt aproape exclusiv preocupa i de transmiterea de cuno tin e, dar este cel pu in la fel de important ca elevul s asocieze cu cuno tin ele transmise emo ii pozitive. Fiecare profesor are un anumit stil de predare, de evaluare, de rela ionare cu elevii, o anumit expresivitate verbal i nonverbal ce nso e te discursul s u n clas . Dac , odat cu materia predat , profesorul transmite elevilor s i entuziasm i pl cere a muncii n clas , dac nsu irea cuno tin elor se realizeaz ntr-o atmosfer pl cut , prietenoas , f r amenin ri cu note mici sau pedepse, atunci elevii vor asocia nv area i activitatea colar n ansamblul s u cu evenimente pozitive, pl cute i vor avea un randament mai ridicat.

Din nefericire, sunt numeroase situa ii n care elevii asociaz activit ile colare cu evenimente nepl cute. Profesorii excesiv de autoritari, care pedepsesc frecvent, care umilesc i ntre in n clas un climat tensionat i determin pe elevi s se ndep rteze de coal i s dobndeasc o aversiune fa de acest mediu educa ional. Prin condi ionare clasic , pedeapsa duce la respingere sau fric fa de cel care pedepse te, dar i fa de situa ia n care a ap rut activitatea colar . Este foarte important ca profesorul s con tientizeze aceste aspecte legate de condi ionarea reac iilor emo ionale, pentru c ele pot genera fobii colare. Un copil pedepsit la coal pentru un comportament gre it poate s manifeste fric la vederea c r ilor de coal i a altor obiecte asociate cu coala.

TEORIA CONEXIONIST

- E. L. THORNDIKE

Sistemul conexionist, ntemeiat pe cercet rile experimentale pe animale ale lui Thorndike, este o extensie teoretic , revizuit , a asocia ionismului i empirismului engelz reprezentat de Locke, Hobbes, Berkley i Millis. Teoria lui cu privire la nv are, numit conexionism, expus n volumul de debut Animal intelligence (1898), sus ine c procesul nv rii se bazeaz pe formarea de conexiuni n creier. Thorndike pare s fi pornit de la observa ii simple pe care le-a teoretizat prea pripit. I-au fost suficien i puii unei pisici de cas pe care i a ezase ntr-o cutie. Puii ncercau s scape din cutie i ntmpl tor, unii au reu it s desfac lac tul, eliberarea din cu c era rezultatul dorit i puiul a asimilat relativ u or s repete conduita salvatoare. Puiul nva prin ncercare si eroare. nv area progresiv prin sc derea pn la eliminarea complet a num rului de erori i prin cre terea num rului de reu ite, pn la fixarea definitiv a comportamentului corect. R spunsurile bune repetate erau nt rite prin ob inerea hranei.Tentativele ncununate de succes sunt re inute, cele ce duc la e ec sunt inhibate.

Avem de a face cu prima formulare a psihologiei stimul-r spuns, dar i cu prima formulare a legii nt ririi unei leg turi S-R printr-o recompens , lege care va fi dezvoltat cteva decenii mai trziu de Burrhus F. Skinner. Thorndike a formulat legile acestei forme de nv are, i anume: Legea st rii de preg tire este un principiu accesoriu, deoarece descrie substratul fiziologic al legii efectului. Acesta atest circumstan ele n care cel care nva tinde s fie satisf cut ori nesatisf cut, s accepte sau s resping . Thorndike n elege starea de preg tire ca o tendin spre ac iune, iar ndeplinirea ac iunii este satisf c toare, n timp ce nemplinirea ei devine sup r toare. Legea exerci iului exprim faptul c soliditatea unei leg turi S-R este dependent de num rul repeti iilor. Thorndike arat c exersarea n sine nu asigur eficien a consolid rii, ci este necesar i oferirea de recompense i de feedback asupra activit ii desf urate. Legea efectului se refer la nt rirea sau sl birea unei leg turi ca rezultat al consecin elor pe care acesta le are. Dac o leg tur ntre S i R este urmat de satisfac ie ea se nt re te, iar dac este urmat de insatisfac ie, leg tura sl be te.

Thorndike a fost preocupat de optimizarea nv rii colare i a eviden iat trei aspecte ce trebuie luate n considerare de profesori care permit facilitarea acesteia: identificarea corect a conexiunilor ce trebuie realizate i a celor care trebuie distruse n procesul form rii elevilor stabilirea riguroas a situa iilor de nv are bazate pe satisfac ie i a celor bazate pe insatisfac ie provocarea controlat tiin ific a satisfac iilor i insatisfac iilor n situa ii educa ionale date. Profesorul devine un manager al procesului de instruire a unui elev care este f cut con tient de caracteristicile i standardele de performan ce trebuie atinse. Cu toate contribu iile sale importante, Thorndike a fost criticat pentru faptul c a efectuat extrapol ri nepermise de la psihologia animal la psihologia uman . El a crezut c educa ia poate fi explicat n aceia i termeni care descriu exact dresajul. Omul ns nu este doar animal, chiar dac poate fi redus la animalitate prin dresaj, manipulare, fanatizare. Dup 1930, Thorndike nsu i pare a- i fi dat seama de enorma eroare.

NV

AREA PRIN CONTIGUITATE

E. GUTHRIE

Guthrie a introdus n psihologia american conceptul de asociere prin contiguitate, care a dinamitat tradi iile asocia ioniste i a deshis noi orizonturi behaviorismului. Guthrie a n zuit s formuleze o lege unic a nv rii pe baza acestui concept. Baza teoriei este legea nv rii prin contiguitate pe care el a formulat-o pentru prima dat n 1935 i a revizuit-o apoi de cteva ori. Prima formulare, n exprimarea original este urm toarea: o combina ie de stimuli care nso e te o mi care, la apari ia sa, tinde s fie urmat de acea mi care. S-ar putea spune c primul contact al subiectului cu o anumit situa ie declan eaz instantaneu o reac ie dominant . Fenomenul despre care vorbe te Guthrie pare similar cu ceea ce ni se ntmpl atunci cnd ne facem prima impresie despre o persoan sau o situa ie nou . Aceasta r mne dominant i influen eaz orice alte reac ii/r spunsuri ulterioare. nv m spontan, instantaneu, ntr-o clip sus inea Guthrie n nv area contigu , reac ia este asociat cu stimuli noi. Noile combina ii de reac ii rezult din conflict i interferen , ele reprezint reac ii de compromis fa de noi combina ii de stimuli.

CONDI

IONAREA OPERANT PROGRAMATE

B. F. SKINNER

I A INSTRUIRII

o

Cea mai radical transformare a behaviorismului clasic watsonian a fost realizat de psihologul american B. F. Skinner. El prive te comportamentul ca mecanism pentru regularizarea consecin elor ambientale. Un organism nu are doar reac ii la stimuli, ca n condi ionarea clasic , el ini iaz comportamente cu scopul de a determina anumite schimb ri n mediu. Astfel, comportamentul unui organism poate contribui la ob inerea rezultatelor dorite. Skinner a fost preocupat s n eleag modalit iile de interac iune ale organismului cu mediul s u i eviden iaz trei condi ii de interac iune ntre organism i mediu: o anumit ocazie n care survine comportamentul comportamentul propriu-zis consecin ele comportamentului. n numeroasele experimente pe care le a realizat, Skinner ajunge la concluzia c rela ia esen ial nu este ntre stimul i r spuns, ci ntre comportament i consecin a nt ritoare.

Un stimul care joac un rol nensemnat n probabilitatea dominant are un efect mai mic sau chiar nici un efect asupra organismului. Interac iunea dintre organism i mediu este posibil ntre nt ritori pozitivi i negativi. Un nt ritor care devine posibil la un r spuns este numit operator. Comportamentul operator este comportamentul emis n timp ce comportamentul de r spuns este unul evocat din reflex ca o reac ie la stimuli, primul fiind condi ionat instrumental, iar ultimul clasic. Skinner a formulat n acest fel o lege a condi ion rii operatorii care sus ine c : dac apari ia unui operator este urmat de prezentarea unui stimul de nt rire, atunci puterea e crescut , urmeaz stingerea, iar puterea este diminuat cnd stimulul de nt rire e ueaz n a succeda un operator care deja primise putere.

TEORIA

NT RIRII

Una dintre contribu iile cele mai importante ale lui Skinner n problematica nv rii o reprezint teoria nt ririi. nt rirea este procesul prin care introducerea unui anumit stimul sau eliminarea unui stimul dintr-o situa ie m resc probabilitatea apari iei unui comportament. Un nt ritor este definit prin efectele sale. Orice stimul este un nt ritor dac spore te probabilitatea unui r spuns. Exist mai multe tipuri de nt ritori: nt ritori primari: sunt acei stimuli sau evenimente care satisfac nevoile primare ale organismului i care consolideaz f r s fie nevoie de vreo nv are (hrana, apa, sexul) nt ritori secundari: sunt acei stimuli care devin nt ritori n urma asocierii constante cu un factor primar de nt rire (de exemplu notele). nt ritori generaliza i: acei nt ritori secundari care nso esc o gam larg de nt ritori primari (banii care asigur hrana, apa, locuin a, relaxarea).

nt rirea poate fi realizat n dou moduri: prin furnizarea unui stimul pl cut dup producerea unui anumit comportament, i atunci vorbim de nt rire pozitiv prin ndep rtarea unui stimul nepl cut sau aversiv dup producerea unui anumit comportament i atunci vorbim despre nt rire negativ . Pedeapsa este n opinia lui Skinner, inversul nt ririi . Pedeapsa presupune eliminarea sau cel pu in diminuarea comportamentului. Un comportament urmat de pedeaps este mai curnd, de genul s nu mai faci a a ceva. Este un efect care define te o consecin din categoria pedepsei. Asemenea nt ririi, pedeapsa poate lua una din cele dou forme: Prima este pedeapsa de tipul I cunoscut ca prezentarea pedepsei. Intervine cnd apari ia stimulului urmeaz comportamentului n descre tere. Este atunci cnd un profesor le anun elevilor suplimentarea temei sau un alt tur de pist de alergat pentru g l gie n clas sau la ora de educa ie fizic . A doua este pedeapsa de tipul al II-lea, sau pedeaps de ndep rtare/de eliminare deoarece implic ndep rtarea stimulului. Sunt acele pedepse de tipul interdic iilor pe care le pun profesorii i chiar p rin ii: pentru c s-a sunat de cinci minute i pentru c ai venit abia acum, o s pt mn nu mai ai voie s mergi n pauz n curtea colii.

Programe de nt rire: Skinner i Ferster au descris dou tipuri de programe de nt rire: Programe de nt rire nonintermitent sunt continua nt rire n care fiecare r spuns emis este nt rit i extinc ia n care nici un r spuns nu este nt rit. Programe de nt rire intermitent sunt de dou tipuri: nt rire propor ional , n care nt rirea se face n func ie de un anumit num r de r spunsuri furnizate de organism i nt rirea la interval, n care nt rirea este furnizat numai dup un anumit interval de timp. Fiecare tip de nt rire intermitent se poate realiza, la rndul ei, prin mai multe modalit i, respectiv: nt rirea n propor ie fix : n care un r spuns este nt rit la completarea unui num r fix de r spunsuri num rate din nt rirea precedent . nt rirea n propor ie variabil : se refer la situa ia n care nt rirea este ob inut dup un num r de r spunsuri date, dar acest num r variaz impredictibil. nt rirea la interval fix: n care primul r spuns ce are loc dup un interval dat de timp m surat de la nt rirea precedent este nt rit. nt rirea la interval variabil: are loc atunci cnd perioada de timp care trebuie s treac pn la o nou nt rire a comportamentului se modific de fiecare dat .

a)

b)

c)

d)

INSTRUIRE

PROGRAMAT

Nevoia de r spunsuri numeroase, care s fie imediat nt rite, folosirea cu preponderen a nt ririlor pozitive n raport cu nt ririle negative, precum i parcurgerea secven ial a materiei de nv at au constituit premisele dezvolt rii unei tehnologii a nv rii cunoscute sub numele de instruire programat . Aten ia fa de instruirea programat a nceput odat cu introducerea ma inilor de predare ca auxiliare tehnologice. Prima ma in de acest gen a fost cea a lui Sydney I. Pressey de la Universitatea din Ohio. Ea a fost conceput ca o ma in de autoscorare a testelor: studentul cite te ntreb rile n ma in , selecteaz r spunsul din mai multe posibilit i, apoi apas pe butonul corespunz tor acelui r spuns. Dac el este corect, pe ecran apare ntrebarea urm toare, iar dac exist o gre eal , ntrebarea nu se schimb . Ma ina lui Skinner era diferit de cea a lui Pressey: studentul trebuie s - i compun r spunsul ntr-un spa iu special rezervat, nu s i-l selecteze dintr-un set de alternative. Un motiv pentru a face acest lucru este faptul c el trebuie s - i aminteasc i nu s recunoasc - s dea un r spuns la fel de bine i s vad dac este corect. Un alt motiv este faptul c materialul efectiv cu alegeri multiple trebuie s con in r spunsuri gre ite, care nu- i au locul n procesul delicat de formare a comportamentului, pentru c ele nt resc forme nedorite.

Sistemul program rii ia n considerare aproape toate cerin ele elementare ce decurg din legile psihologice ale nv rii. Acest lucru se poate remarca n principiile care stau la baza proiect rii unui astfel de program: Principiul pa ilor mici i al procesului gradat realizat prin segmentarea materiei de studiu n unit i mici, accesibile elevului i prin parcurgerea acestora n mod gradat de c tre elev, pn la solu ionarea sarcinii de nv are. Principiul particip ri active elevul este mobilizat, r spunde la ntreb ri, propune solu ii, rezolv n mod independent, avanseaz la urm toarea etap n func ie de r spunsurile oferite. Principiul verific rii imediate a r spunsului elevul prime te pentru fiecare r spuns al s u informa ii despre rezultatele ob inute. Principiul respect rii ritmului individual de studiu fiecare elev i stabile te singur viteza i timpul de lucru. Principiul reu itei potrivit c ruia programul trebuie astfel conceput nct s asigure condi ii de succes pentru to i elevii.

BEHAVIORISMUL

INTEN IONAL

E. C. TOLMAN

E. C. Tolman construie te o variant a teoriei behavioriste numit behaviorism inten ional, n care rolul principal l are comportamentul inten ional, adic un comportament reglat n concordan cu scopuri determinabile obiectiv. Tolman afirm c n nv are trebuie s inem cont i de variabile intermediare situate ntre stimul i r spuns, f r de care nu se poate n elege comportamentul, iar aceste variabile intermediare includ procese cognitive i de atingere a scopului. Psihologul american a ar tat c se poate nv a ceva f r o modificare aparent a comportamentului, elementul nv at r mnnd latent i nemanifestndu-se att timp ct nu este necesar. Teoria lui privind comportamentul inten ional reprezint o premis important pentru studiile efectuate de teoreticienii motiva iei i ai abord rilor umaniste ale nv rii.

BIBLIOGRAFIE

Cace, C. (2007) Psihologia educa iei teorie, metodologie i practic , editura ASE, Bucure ti Cosmovici, A. (1999) - Psihologie colar , editura Polirom, Ia i Negre Dobridor, I. , Pni oar , I.O (2008) tiin a nv rii de la teorie la practic , editura Polirom, Ia i S l v stru, D. (2009) Psihologia nv educa ionale, editura Polirom, Ia i rii teorii i aplica ii