Click here to load reader

ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

  • View
    267

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

ROLUL EVALU RII N ORIENTAREA I OPTIMIZAREA NV RII LA COPIII PRE COLARI

A educa, lumina si orienta c r rile vie ii copiilor este o mare responsabilitate, educatoarea avd for a de a p trunde n sufletul copilului, cuvntul, atitudinea si ndemnurile sale fiind definitorii. Elementul care contribuie la sporirea interesului fa de educa ia copilului este evaluarea activit ilor din acest important sector al sistemului de nv mnt sau aprecierea valorii n func ie de un criteriu. Evaluarea este un act absolut necesar n procesul conducerii unei activit i i n luarea deciziilor, ea furniznd informa ii necesare regl rii i amelior rii activit ii didactice, prin adoptarea m surilor corespunz toare situa iilor de instruire. Ea este prezent n orice activitate pedagogic i se afl n rela ie de interdeterminare, de interac iune func ional cu predarea i nv area, f cndu-le mai eficiente. Prin activit ile educative, evaluarea este menit s realizeze cunoa terea i aprecierea schimb rilor produse de copii n toate planurile personalit ii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al capacit ilor creative etc.). Esen a ac iunii de evaluare este de a cunoa te efectele activit ii desf urate n vederea perfec ion rii procesului n etapele urm toare. Rezultatele constatate pot fi apreciate i aplicate corespunz tor, n m sura n care sunt puse n leg tur cu componentele procesului didactic i cu ntreaga activitate.

n vederea realiz rii sarcinilor nv mntului, este necesar o riguroas proiectare i evaluare a procesului instructiv-educativ. Trebuie ca, n fiecare moment, s tim ce avem de realizat, prin ce con inuturi , informa ionale realiz m obiectivele propuse, prin ce metode i procedee, cum verific m dac copii au realizat obiectivele propuse, ce m suri trebuie luate n cazul in care anumite obiective n-au fost realizate integral. nLa gr dini , evaluarea are un caracter specific. Unii copii par s aib perioade de progres vizibil ce alterneaz cu perioade de regres. Comportamentul copilului pre colar este determinat de o serie de factori, dintre care amintim: Factorii genetici; Particularit ile arhitecturii neuronale; Modelul intern de ata ament, Mediul(ambientul familial educatinal i rela iile interumane). De regul , este dificil s cuantifici exact achizi iile dabndite de copii n urma unei singure activit i de inv are, deoarece pre colarii i modific comportamentul treptat, pe parcursul mai multor secven e de nv are (motiv pentru care activit ile integrate , interdisciplinare sunt mai eficiente dect cele tradi ionale, desf urate pe categorii de activit i).

Evaluarea pre colarului poate fi realizat innd cont de trei tipuri diferite de cadre de referin : Capacitatea copilului de a- i analiza propria activitate-autoevaluare; aactivitatePresta ia copilului n cadrul grupei- evaluare normativ ; grupeiProgresele copilului n func ie de obiectivele prev zute n program evaluare formativ . Din perspectiv temporal , la gr dini exist urm toarele forme de evaluare: evaluarea ini ial realizat la nceput de ciclu sau nceput de an colar i este menit s stabileasc nivelul de preg tire al copiilor, condi iile n care ace tia se pot integra n programul stabilit; evaluare continu sau formativ presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic. Evaluarea continu presupune nu numai verificarea copiilor, asimilarea cuno tin elor, ci i cunoa terea de c tre copii a rezultatelor ob inute; evaluarea sumativ implic o estimare global a rezultatelor la finele unei perioade lungi de instruire, o apreciere final a unei activit i educa ionale.

Fiec rei dintre formele de evaluare trebuie s -i corespund un document distinct, ce con ine date i informa ii reale despre copii. La gr dini nu se dau teme scrise pentru acas , note i nici nu se acord calificative copiilor, educatoarea poate n schimb s constate dac un copil a atins sau nu un nivel de dezvoltare utiliznd instrumente pentru:

nregistrarea comportamentelor pe domenii de dezvoltare prin care s urm reasc la copii: dezvoltarea fizic , s n tate i igien personal ; dezvoltarea socio-emo ional ; sociodezvoltarea limbajului, a comunic rii i a premiselor citit-scrisului; cititdezvoltarea cognitiv i cunoa terea lumii; capacit i i atitudini de nv are. nregistrarea comportamentelor pe domenii experen iale: Domeniul limb i comunicare; Domeniul tiin e; Domeniul estetic i creativ; Domeniul psihomotric; Domeniul om i societate;

Evaluarea- surareaEvaluarea-m surarea-aprecierea se realizeaz n func ie de obiectivele propuse dup dou criterii: a. informarea asupra modului de operare, n activitatea practic (aptitudini, atitudini, ac iuni i comportamente, cu scopul de a evalua efectele actului pedagogic). b. depistarea nsu irilor naturale ale copilului ct i perspectiva dezvolt rii sale, deoarece f r control nu tim ce facem i incotro mergem. Din aceast perspectiv , controlul, aprecierea, evaluarea i indrumarea, realizate cu discern mnt, cu tact pedagogic, omenie i principialitate constituie un puternic factor motiva ional pozitiv n dezvoltarea copilului. Pe lng metodele tradi ionale de evaluare care sunt au ap rut o nou categorie de metode i anume metodele ealternative de evaluare care au valen e formative mai pronun ate. Metodele moderne de evaluare pot fi aplicate cu succes n nv mntul pre colar, deoarece ele dezvolt i valorizeaz o serie de calit i, nsu iri, competen e care au implica ii asupra personalit ii copiilor (independen n realizarea sarcinilor, responsabilitate, creativitate, perseveren , participare i interes etc.).

Dintre metodele altenative de evaluare amintesc: Portofoliul; h r ile conceptuale; proiectul; jurnalul reflexiv; metoda R.A.I.; tehnica 3-2-1; 3studiul de caz; observarea sistematic a activit ii i comportamentlui copilului; investiga ia; nregistr rile audio i video; Pentru o evaluare ct mai corect se stabile te, n func ie de natura activit ilor de nv are, strategia de evaluare, respectiv: 1. Ce evalu m - lista de ntreb ri, proiectul, procesul de nv are, partenerii; 2. Cum evalu m - forme de evaluare; 3. Rolul educatoarei - de partener, de ghid, de evaluator continuu i la sfr itde proiect; 4. Stabilirea standardelor de evaluare.

Prin utilizarea metodelor, procedeelor i tehnicilor de evaluare se urm re te: identificarea nivelului ini ial de preg tire a copilului; stabilirea volumului i calit ii cuno tin elor dobndite ntr-o anumit ntrperioad ; determinarea lacunelor existente n preg tirea acestora; adaptarea strategiilor didactice la situa ia concret a grupei n vederea atingerii obiectivelor propuse; informarea copiilor asupra pozi iei pe care o ocup n raport cu cerin ele programei i motivarea acestora pentru ob inerea unor performan e superioare; informarea p rin ilor n legatur cu evolu ia situa iei copiilor ca premiz pentru o colaborare mai strns n solu ionarea problemelor educative de interes comun; determinarea elementelor necesare aprecierii calit ii preg tirii educatoarelor; stabilirea gradului de corelare a cadrului material si a conducerii unit ii de nv mnt cu obiectivele instruirii.

Evaluarea prin metoda proiectelor prezint i alte avantaje: acord aten ie sporit colabor rii cu p rin ii, realiznd un adev rat parteneriat pentru educa ie; ofer condi ii de nv are eficient pentru to i copiii din gr dini , conduce la optimizarea c ilor pentru un nv mnt colar eficient; solicit competen a profesional a fiec rui cadru didactic. Prin metoda proiectelor , evaluarea copiilor verific formarea urm toarelor lor capacit i i cuno tinte: nsu irea unor tehnici de investiga ie/c utare i utilizare a bibliografiei(dic ionare ilustrate, atlase, albume, c r i pentru copii etc.), a calculatorului, a unor aparate de laborator; g sirea de solu ii de rezolvare simple i originale a unor probleme; colectarea, sortarea, inventarierea, preg tirea, manipularea materialelor delucru; implicarea n rezolvarea situa iilor ap rute; aplicarea de solu ii la situa ii noi;

prezentarea concluziilor pe baza noti elor din timpul muncii de teren; capacitatea de a observa i a- i alege metode de lucru, colaboratorii/echipa; acapacitatea de a compara i m sura rezultatele la care ajunge el nsu i, fa de cele ini iale (autoapreciere); capacitatea de a- i utiliza cuno tin ele n contexte noi. aEvaluarea prin metoda proiectelor la vrste timpurii poate fi utilizat n toate formele ei ( ini ial , continu , sumativ ), ns , datorit duratei mari de timp n care se deruleaz proiectul, poate fi un bun instrument pentru evaluarea sumativ , implicnd i multe elemente de autoevaluare. Astfel, proiectul poate fi privit att ca desf urare propriu- zis a procesului propriunv rii, ct i ca produs final al acestuia. Concluziile de la finalizarea proiectului trebuie s fie anun ate copiilor, dar i p rin ilor. Copiii vor fi ajuta i s revad i s evalueze etapele i fazele principale ale investiga iilor, s selecteze materialul care va exprima cel mai curat povestea proiectului lor.

Ajuta i de educatoare, copiii vor g si, cu siguran , idei originale de realizare a invita iilor (scrisori de mul umire, invita ii decorate de ei, afi e), precum i pentru desf urarea ct mai atractiv a festivit ii. Copiii pot prezenta povestea proiectului i sub form combinat , de joc dramatic, povestire, expuneri, de albume, nregistr ri audio i video. Pentru ob inerea unui spectacol reu it, educatoarea trebuie s men in o permanent colaborare ntre pre colari. Reprezentarea final a temei investigate n cadrul proiectului de cercetare poate fi concretizat printr-o activitate practic printrsau artistic a copiilor, n care ei vor folosi cuno tin ele acumulate n decursul investiga iilor. Al turi de ei sunt implica i: speciali ti, p rin i i al i membrii ai comunit ii. De exemplu pentru temele ,,Fo nete de toamn , ,,Co ul cu fructe, ,,In c mara bunicii, ,,Coroni a toamnei evaluarea s-a srealizat prin proiectul ,,Bog iile toamnei , concretizat printrprintrun carnaval desf urat n prezen a invita ilor - p rin i, bunici, prieteni.

Prin Metod

Search related