Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

Embed Size (px)

Text of Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

 • 8/16/2019 Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  1/7

  Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  Tentang Bacaan Dalam Tarawih 1 

   ا  ون :د("( "2رواه   ش  

   ش 

    بأ- ا ر-" : نر  ؤ ن أ

  ث

   و

   

  ."ا

   ا

   

   د

   و

  :

   اب

  واا  ةءااأ  او :  هاور "ا( "3) 

   أ ل  أ  ا  : أ " : ف 

  ا   أي  ع ا" رن  ام م

   ادات

   ة

   

   ر

   

   و

   ان

   ذ

   

   ن

   ا

   و

  ا ظ ا ز و  ا ءإو تادا  س راو  

   إ يدؤ و     واا  أ نأ م.

  أ لو: أ   ا ىور:   أ ما نأ

   ت

   ود

   ة

   ا

   واا

   

   ا

   ن

   

   أو

   آت

   

  ج  واا ا ءشو فآ  نآا يآ دو 

    ا         تآ     أ  .ذا ول

  "اا:"ا   ا نأ  عا و   و  ر ااءة

  ام

   

   

  ك

   

   

  ة

  .1 

   ار    ار  شح  ا:اب

 • 8/16/2019 Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  2/7

  Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  Tentang Bacaan Dalam Tarawih 2 

    ن ر آ عواا     ل:ااءة  خا ا

     أ واا ن  اب     أ      أ

   ول

   ات

   أ

  :اء 

   

   أ

   

   

   

   

   أ

   لو: إ  أ       و أ.أ

   ا  ر  :آ        أ أ.او:نأ

    ا واا  ا تا ث او    او 

  او

   ص

   

   رن

   

   

   

   ن

   أ

   ة

   

   

    واا ت د ن     تآ     اءة ة

      ن   وآت اآ آف وشء   

   آت وا او       آ     اءة   

   

   

   آ

   

   اءة

   

   ات

   ث

   ام

   ا

   ل

   إذا أ  اآن   اات ن   ا ر ا 

   س   واا  ا ما ن.و  ون  اب اة

   

  ؤا:ىا ا    أ  ى  أ   اغى اى ر   د أ

  :588

  )

  أ    إا:اق

  شا:ا نوؤاو فوا ةرازو-

  ا: ىوا941ـ-4005

  Vol.5, p.104-105.

 • 8/16/2019 Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  3/7

  Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  Tentang Bacaan Dalam Tarawih 3 

   نا با . ما  ا ر فا  أ و

   اض    اءة  أو  ة    اءة   أد    رن ش

  م

   أ

   

   

   إ

   

   ل

   ااو؟

   اءة

   و

  :

   نإ   ل  وأ    ا  غ  أنام إذا

  ا   ذش   راو تاا   م.أ  نإو

    ما  .:أ نأ واا   اذإ م هو

   

   أ

   

   ه

   ا و

   ن

   ام

   أن

   

   إذا

   واة

   

   

   ام

   .2و اآن   إى و إذا  أن ام ن

   و  اآن«ااو«ة ااء

   

   د

   واا

   

   ااءة

   ا

   

   ا

   رل

   

   

       ر ما أو     ف اال و

   

  اط ا  اه ا ه ام أ  ر ا: اب

  ؤا:ا   اري  زة       ا      أ     د ا   ن ا  أ

  :696

  )

   ا  ا:اق

  شا:تو  ا ا راد-

  ا: ىوا94ـ-400

  Vol.459-460

 • 8/16/2019 Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  4/7

  Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  Tentang Bacaan Dalam Tarawih 4 

  ا ر أ   ن ج قا و  ا.

   ا ا و  ا  ا نآا  نأ او

  اة

   

   

   اآن

   ج

   اس

  .3 

  واا  ةءاا:

  ا  ر أ ل:    نر  ش    م  ام أ

   ق

   و

   اس

   

   او

   ار

   ا

   

   

   و

   

    ان : أ ول ا .اس

   ا ا    و    اس ج اآن ا 

    .ذ  ا  و:سا ل او

   

   أ

   ن

   ورو

   

   ن

   ج

   اق

   

   

   وأ

   

  ص ه ا وأده و ا ائ:اب

  ؤا: ا  ل ك أ

  :ع ت  صة

  ص ا ا /اخ

  اخ

   

  /

   

   ا

   

    ص ا /اخ

  شا:ةا  ا ا-

  ا م:4002

  Vol.1, p.420

 • 8/16/2019 Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  5/7

  Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  Tentang Bacaan Dalam Tarawih 5 

   ا  و   أن  ا:«روى أ ذر ل

    ار  اح ».ةر  واا ئ  و أن

   اق

   

   اأ

  }[ا

  :1/69]اآن 

   

   ل

   

   أول

   

   

   .4ذا  وة  آ م أ  اة

  واا  ةءاا:

  أ

   إ

   او

   ا

   ذة

   

   ا

   اآن

   

   أن

   ا

   ن

   اة      اآن ج   اس   واا.ا  ول

  او:واا  نآا  ا م ب  ا 

  وا  ف   ن  ئ وإن ا  ج واا   رة   .واءة

   ظاو

  :

   ا

   أن

   شء

   

   

   أن

   

   او

   ذ

   وإن وأال ام    او تااو نا  اآن  اة

   

  ه:اب دأو 

  ا  ت)اه

  ظا أو 

  ا   وارا

  ا   وقا د

  ا

  و 

  ا ثدا)

  ؤا

  :..دق

   

   وأصه

   ا

   اه

   

   ورئس

   أذ

    ا

   ى

   

    و

  -

  ا

  شا:ا راد-

  د-ر

  ا:  

   ا ا ا

  ا(ر ت    ة ا ا و)

  Vol.2, p.1090

 • 8/16/2019 Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  6/7

  Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  Tentang Bacaan Dalam Tarawih 6 

   و ار او أن  اآن   اس ج اآن ن 

   .5اخ ا ز

   ا واا  ةءاا:

  (: ) ا      ام ااوااءة   ا

      ادة  أم ا وا ا وا    ااءة

  أ

   ل

   

   و

   اس

   أ

   ة

   

   ان

   ر

  -:إ

   ا   و ا  اا ى إذا   اس   ا

  ا ج سا     افام  و ن إ إذا وا

   إ ف    ا  ام  أ م ا نو   ام

  اة

   

   إ

   ا

   

   

   ور

   ام

   

   وإذا

   آه

  . وا: )اا) ا  أ   أ ا  ااءة

   

  :اب

  ا ها

  ؤا:..  ر ا   ا ..    إا ا .ا   اق

  شا

  :اض

   

   ا

   ار

  -دا

   ا

   ا

  ا:

  924/4099اوى:99-92و7جـ 

  -4094ـ922ا : اجا 

  Vol.3, p.89-90

 • 8/16/2019 Tentang Bacaan Dalam Tarawih_Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  7/7

  Susunan Mohammad Hidir Baharudin

  Tentang Bacaan Dalam Tarawih 7 

  إ     ا  اأ ن  ط شء  اوف

   و ذ   ا  فوا  .ةءا أ  وأ إذا

   

   ا

   اوف

   

   ش

   

   و

   

   ان

   

   

   

   .6و ه  ذ   ااءة

  اب

   ئاو

   ئا

   

  (او

   ا

  )

  ؤا:ا    

  شا:صا راد,دا ا ا  اض

  ا:وا,921/ا ةا,994

  p.95-96