Click here to load reader

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA ... ... Količina goriva, maziva i rashladnih tečnosti je detaljno navedena u Anexu 3 - Obrazac za cijenu ponude. 9. Tehničke specifikacije

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA ... ... Količina goriva, maziva i rashladnih tečnosti je...

 • Stranica 1 od 31

  Broj protokola: 02/6-05-25445-1/15

  Broj javne nabavke: Nabavka broj 6 – Robe iz Plana nabavki za 2015. godinu

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE

  TEČNOSTI

  OTVORENI PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

  ZA LOT-ove 3, 8 i 9

  ZAKLJUČUJE SE OKVIRNI SPORAZUM NA 2 (DVIJE) GODINE

  Tuzla, 16.11.2015.god.

 • URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA

  Stranica 2 od 31

  SADRŽAJ

  SADRŽAJ ...................................................................................................................................... 2

  OPŠTI PODACI .......................................................................................................................... 4 1. Podaci o ugovornom organu ................................................................................................ 4 2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt ................................................................................... 4 3. Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa ........................ 4

  4. Redni broj nabavke .............................................................................................................. 4 5. Podaci o postupku javne nabavke ........................................................................................ 4

  PODACI O PREDMETU NABAVKE ........................................................................................ 5 6. Opis predmeta nabavke ........................................................................................................ 5 7. Podjela na lotove: DA ......................................................................................................... 5

  8. Količina predmeta nabavke .................................................................................................. 5

  9. Tehničke specifikacije ......................................................................................................... 5 10. Mjesto isporuke roba: ...................................................................................................... 5

  11. Rok isporuke roba ............................................................................................................ 6

  USLOVI ZA KVALIFIKACIJU ............................................................................................... 6 12. Uslovi za kvalifikaciju ..................................................................................................... 6

  13. Ostali uslovi za kvalifikaciju ............................................................................................ 7

  PODACI O PONUDI .................................................................................................................... 9 14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude ......................................................................... 9 15. Način dostavljanja ponuda ............................................................................................... 9 16. Način dostavljanja dokumenata ..................................................................................... 10

  17. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda ..................................................................... 10

  18. Obrazac za cijenu ponude .............................................................................................. 10 19. Način određivanja cijene ponude ................................................................................... 10 20. Valuta ponude ................................................................................................................ 11

  21. Kriterij za dodjelu ugovora ............................................................................................ 11 22. Jezik i pismo ponude ...................................................................................................... 11

  23. Rok važenja ponude ....................................................................................................... 11

  OSTALE INFORMACIJE ......................................................................................................... 12 24. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda ..................................................................... 12 25. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda ..................................................................... 12 26. Nacrt okvirnog sporazuma ili osnovni elementi okvirnog sporazuma ........................... 12

  OSTALI PODACI ....................................................................................................................... 13 27. Zaključivanje okvirnog sporazuma na duži period ........................................................ 13 28. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma ....................................................... 13 29. Podugovaranje ................................................................................................................ 13

  30. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi) ............................................ 13 31. Rok za donošenje odluke o izboru ................................................................................. 14 32. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču ......................................................... 14

  DODATNE INFORMACIJE ..................................................................................................... 14

 • URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA

  Stranica 3 od 31

  33. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije ................................................ 14

  34. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja ........................... 14 35. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata ......................................................... 15 36. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda .............................................................................. 15 37. Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske ponuđene cijene 16 38. Preferencijalni tretman domaćeg .................................................................................... 16

  39. Pouka o pravnom lijeku.................................................................................................. 17

  PRILOZI/ANEKSI: .................................................................................................................... 17

  ANEX I: SADRŽAJ PONUDE ................................................................................................. 18

  ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 3) ......................................................................... 19

  ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 8) ........................................................................ 21

  ANEX II: OBRAZAC ZA PONUDU (LOT 9) ......................................................................... 23

  ANEX III: OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ................................. prilog: tabela u Excel-u

  ANEX IV: IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 45. ................................... 25

  ANEX V: IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 47. ...................................... 26

  ANEX VI: PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA . 27

  ANEX VII: OKVIRNI SPORAZUM ...................................................................................... 28

 • URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA

  Stranica 4 od 31

  OPŠTI PODACI

  1. Podaci o ugovornom organu

  Ugovorni organ: Tuzlanski kanton, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, koji

  prema Uredbi o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona

  („Sl. novine TK-a“ broj: 10/12), vrši poslove zajedničkih javnih nabavki za potrebe kantonalnih

  organa uprave, samostalnih uprava, samostalnih upravnih organizacija, specijalizirane

  organizacije, upravnih organizacija u sastavu ministarstava, reguliranog tijela, posebnog organa,

  pravosudnih organa i osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona čiji je osnivač

  Skupština Kantona.

  Adresa: Rudarska 57, 75 000 Tuzla

  Broj bankovnog računa: 1321000256000080

  IDB/JIB: 4209421180009

  Telefon: 035 369-320

  Faks: 035 369-320

  Web adresa: www.vladatk.kim.ba

  2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

  Kontakt osoba: Adnan Hadžić

  Telefon: 035 369-304

  e-mail: [email protected]

  3. Popis privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa

  Nema privrednih subjekata sa kojima na osnovu člana 52. stav 4) Zakona o javnim nabavkama,

  ugovorni organ ne može zaključivati sporazume.

  4. Redni broj nabavke

  Broj nabavke: Nabavka broj 6- Robe iz Plana javnih nabavki za 2015. godinu

  Broj prethodnog informacijskog obavještenja: 1116-1-1-48-3-58/15.

  5. Podaci o postupku javne nabavke

  a. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni b. Procijenjena vrijednost javne nabavke: 25.752,58 KM (bez PDV-a) c. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: robe d. Okvirni sporazum (sa 1-jednim privrednim subjektom) e. Period na koji se zaključuje okvirni sporazum: 2 godine.

  http://www.vladatk.kim.ba/

Search related