of 36 /36
TELESNE TE TELESNE TE Č Č NOSTI NOSTI I FIZIOL I FIZIOL OŠKI OŠKI RASTVORI (vrste i RASTVORI (vrste i primena) primena)

Telesne Tecnosti i Fizioloski Rastvori

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Telesne Tecnosti i fizioloski rastvori

Text of Telesne Tecnosti i Fizioloski Rastvori

 • TELESNE TETELESNE TENOSTI NOSTI I FIZIOLI FIZIOLOKI OKI

  RASTVORI (vrste i RASTVORI (vrste i primena)primena)

 • Distribucija telesnih tenosti

  Oko 60% TM odraslog oveka ini VODA

  Na molekularnom nivou, voda ini 90% zapremine svih molekula

  Fundamentalani znaaj ima za odravanje

  strukture i funkcije svih elija

 • 1/4

  ICT:55%~75%

  Intravaskularnaplazma

  EkstravaskularnaIntersticijumska

  tenost

  UKUPNA UKUPNA TELESNA TELESNA

  VODAVODA

  ECTECT

  3/4

  2/3

  1/3

  Odeljci telesnih tenosti

  Zavisi od: Pola Uzrasta % telesne masti

 • Odeljci telesnih tenosti Intracelularna tenost (ICT)

  Ekstracelularna tenost (ECT)o Intersticijumska tenosto Intravaskularna (krvna plazma)o Limfao Transcelularne tenosti i (CST, ona vodica, sekreti

  GIT-a) i tenosti u potencijalnim prostorima (peritonealna, perikardijalna, pleuralna, sinovijalna)

 • Korigovana telesna masa (bezmasna telesna masa)Korigovana telesna masa (bezmasna telesna masa) predstavlja predstavlja razliku izmeu telesne mase i ukupune mase masnog tkiva.razliku izmeu telesne mase i ukupune mase masnog tkiva.

 • Unos vode 60 % tenosti 30 % hrana 10 % metabolika voda

  Izluivanje vode 28 % isparavanje preko

  plua/koe (nevidljivi gubitak)

  8 % znojenje 4 % feces 60 % urin

 • Osmolalnost vs. osmolarnost

  - OSMOLARNOST = broj mola rastvorene supstance u litri rastvora, npr. 1 molarni rastvor ureje = 60g ureje + H2O do 1 L rastvora

  - OSMOLALNOST = broj osmola rastvorene supstance u 1kg H2O, npr. 1 molalni rastvor ureje = 60g ureje + 1000g H2O

 • - OSMOLALNOST = mera ukupne konc. osmotski aktivnih estica u rastvoru

  - Sa porastom osmolalnosti raste broj osmotski aktivnih estica (tj. broj molekula vode u rastvoru opada)

  - Osmolalnost telesnih tenosti je ~ 300 mOsm/L

  Osmolalnost (osmol/kg H2O)

 • Sastav intracelularne vs. extracelularne tenosti

  Jonski sastav u kvalitativnom smislu (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl, HCO3, PO43..) je veoma razliit

  Osmolalnost je skoro identina - * princip ekviosmolalnosti - izoosmolalnosti

  Zbir svih anjona uvek je jednak zbiru svih katjona sa jedne strane membrane - * princip elektroneutralnosti

  DVA IVOTNO VANA PRINCIPADVA IVOTNO VANA PRINCIPA

 • JONSKI SASTAV TELESNIH TENOSTIJONSKI SASTAV TELESNIH TENOSTI

 • Gibbs Donnan-ova ravnotea1. Proizvod difuzibilnih jona (K+ x A-) sa obe

  strane membrane je isti2. Broj pozitivnih jona je vei u plazmi a broj

  negativnih jona je vei u intersticijskoj tenosti

  3. Zbir difuzibilnih jona (K+ i A-) je vei u plazmi nego u intersticijumu (13>12)

  4. Elektrina neutralnost se odrava u oba odeljka (9 A- : 9 K+; 6 K+ : 6 A-)

  5. Uspostavljanje malog elektrinog potencijala kroz kapilarnu membranu (1mV)

 • Kretanje tenosti i elektrolita

  PLAZMA

  Intersticijska tenost

  Intraelijska tenostOSMOZA

  STARLINGOVESILE

  OSMOZA

 • elijske membrane su visoko selektivno propustljive

  Mnogi joni i molekuli prolaze usporeno i oteano (i do milion puta sporije od vode)

  Kretanje tenosti i elektrolita

  Voda prolazi lako (direktno kroz lipidni dvosloj, kroz vodene kanale - AKVAPORINI, transcitoza)

 • elijska membrana

  ICT

  Na+K+

  IntersticijumH2O

  H2O

  elijska membrana je apsolutno permeabilna za H20.

  [K+] =4 [K+] =150

  Na+= 144Na+= 10

  Permeabilna je i za K+ koji ulazi radi uspostavlajnja elektrine neutralnosti (nepermeabilnih proteinskih anjona). Malo prolazi Na+, ali radom Na-K pumpe odrava se gradijent koncentracije jona!

 • OsmozaNeto difuzija vode kroz semipermeabilnu membranu (od

  mesta manje ka mestu vee koncentracije rastvorene supstance odn. iz rastvora sa veim u rastvor sa manjim hemijskim potencijalom vode).

  Hemijski potencijal vode se poveava sa poveanjem: hidrostatskog pritiska i temperature rastvora, a smanjuje usled prisustva drugih rastvorenih (nedifuzibilnih) estica.

 • Osmoza predstavlja kretanje vode niz koncentracioni gradijent

  Voda se kree slobodno sve dok se ne izjednae koncentracije osmotski aktivnih estica - odnosno dok se ne povisi hidrostatski pritisak na jednoj strani membrane, kada je neto fluks vode kroz membranu 0.

  Znai:

 • Pritisak koji je dovoljan da zaustavi osmozu

  Veliina OP jednaka je hidrostatskom pritisku koji se mora primeniti na rastvor da bi se zaustavio proces osmoze vode

  Koligativna osobina rastvora - Zavisi od broja rastvorenih nedifuzibilnih estica (molekula ili jona) a ne od njihovih hemijskih karakteristika (veliine, mase ili naelektrisanja)

  Osmotski pritisak ()

 • S SS

  S S S

  S S SS

  S

  S S

  = p

  Osmotski pritisak ()(Van`t Hoffova jedn. - modifikovani gasni zakon)

  (mmHg) = n x R x T

  V = c x R x T

  c = osmolalnost (n/V)R = gasna konstantaT = apsolutna temperaturaR x T = 19,3 mmHg

 • Osmotski refleksioni koeficijent ()

  Mera relativne permeabilnosti membrane za osmotski aktivne estice.

  0 < < 1

  elije razliitih tkiva imaju razliiti osmotski refleksioni koeficijent za iste

  molekule.

 • = 1 0 < < 1 = 0 = x teor.

  Npr. NaCl: = 1 urea; = 0,02; glicerol = 0,4 voda: = 0

 • Toninost - stepen uticaja rastvora na volumen (tonus) elije

  potopljene u njemu.

 • Izoosmolarni vs. izotoniniIzoosmotski rastvor

  Hiperosmotski rastvor

  Hipoosmotski rastvor

  Izoosmotski rastvori - iste osmotske koncentracije

  Izotonini rastvori - istog osmotskog pritiska

  Izoosmotski rastvor moe ali ne mora biti i izotonian

  0,9% NaCl (154 mmol/L) - 1,8% ureja - 280 mmol/L glicerol - Sva tri rastvora su izoosmotska sa krvnom

  plazmom ali je samo 0,9% rasvor NaCl izotonian sa krvnom plazmom

 • Fizioloki rastvoriFizioloki rastvorisu rastvori koji prema svojim fiziko - su rastvori koji prema svojim fiziko - hemijskim osobinama imitiraju unutranju hemijskim osobinama imitiraju unutranju sredinu organizma u kojoj elije zadravaju sredinu organizma u kojoj elije zadravaju svoj normalni oblik i funkciju. svoj normalni oblik i funkciju.

  Primena u klinikoj praksi i laboratorijskim Primena u klinikoj praksi i laboratorijskim istraivanjima (istraivanjima (in vitroin vitro).).

 • Prosti * (0,9% NaCl, 5% glukoza)* samo izotonija Sloeni ( Ringer, Krebsov ) Izotonija, izojonija, izohidrija, izotermija

  Podela fiziolokh rastvora:Podela fiziolokh rastvora:

 • Slani rastvori (NaCl) Razliitih koncentracija: hipotonian (0,2%), izotonian (0,9%),

  hipertonian (5%). Dekstroza u slanom rastvoru

  Glukoza se brzo metabolie do CO2 + H2O Uneti volumen se zbog toga distribuira i intracelularno kao i

  ekstracelularno Unosi se u razliitim koncentracijama (5%,10%,20%,25%,50%) Koriste se istovremeno za nadoknadu vode kao i u energetske

  svrhe Dekstran

  Dugolanani polisaharid Predstavlja zamenu za plazmu

  VRSTE RASTVORA koje se najee VRSTE RASTVORA koje se najee primenjuju u klinici:primenjuju u klinici:

 • PoremePoremeaj balansa vodeaj balansa vode Dehidratacija

  Izotonina ravnomerni gubitak vode i elektrolita; smanjenje volumena krvi (ECT)

  Hipertonina gubitak vode vei od

  gubitaka elektrolita

  Hipotonina gubitak elektrolita vei od gubitka vode

  Hiperhidrtacija Izotonina

  povean volumen ECT

  Hipertonina povean unos Na+; osmoza vode iz ICT u ECT

  Hipotonina trovanje vodom, osmoza vode u ICT

 • OsmolarOsmolarnostnost

  ECF ICF

  Osmolarnost

  300

  Volumen14 L 28 L

  Osmolarnost =

  14x300 = 4200 mOsm

  Osmolarnost = 28x300 =

  8400 mOsm

  Totalna Osmolarnost = 42 x 300 =

  12,600 mOsm

 • Kapilar Intersticijumski prostor

  P=15-35 mmHg P=1-2 mm Hg

  posm = 28 mmHg posm = 3 mmHg

  Hidrostatski gradient pritisak

  Onkotski gradient pritisaka

  Osmotski pritisak nepermeabilnih proteina

  Osmotski pritisak nepermeabilnih proteina

  KKAPILAPILARNAARNA D DIINAMINAMIKAKA (STARLING (STARLINGOVE SILEOVE SILE))

 • KRETANJEKRETANJE TENOSTITENOSTI

  Starlingove sile = (Pc + Pi) - (Pi + Pp) Pc = HIDROSTATSKISKI PRITISAK

  plazme Pi = KOLOIDNI OSMOTSKI PRITISK intersticijalne tenosti Pi = HIDROSTATSKISKI PRITISAK

  - intersticijalne tenosti Pp = KOLOIDNI OSMOTSKI PRITISK

  - plazme

 • 1) Obilno znojenje2) Isparavanje (perspiratio)

  to ima za posledicu:

  1) Smanjenje volumena krvi i TA, poveanje osmolalnosti

  2) Voda prelazi iz intersticijuma u kapilare

  3) Osmozom voda iz elija prelazi u intersticijum

  DO GUBITKA VODE DO GUBITKA VODE DOLAZI USLED: DOLAZI USLED:

 • Gubitak telesnih tenosti (dehidratacija) koja sadri vodu i elektrolite uglavnom nastaje zbog poveanog znojenja. Dolazi i do poveanja telesne temperature i smanjenja volumena krvi (smanjuje se udarni volumen) kao i do smanjenja miine snage i izdrljivosti odn. celokupne fizike efikasnosti.

  MVS = UV x SF (Minutni volumen) (Udarni volumen) (Srana frekvenca)

  DEHIDRATACIJA: MVS = UV x SF

  Fizika aktivnost i dehidratacija

 • Dehidracija: ta se dogadja za vreme vebanja?

  Miina kontrakcija

  Produkcija toplote

  Telesna Temperatura

  Stepen znojenja

  Snienje telesne temp.

  Telesne

  tenosti

  Ako nema rehidracije

  Volumen krvi

 • VANOST HIDRATACIJE Voda & elektroliti su vani za obavljanje fizike aktivnosti jer:

  1. Odravaju volumen krvi & osmolarnost za efikasan transport O2 i regulaciju krvnog pritiska

  4. Reguliu telesnu temperaturu mehanizmom znojenja

  7. Brojna absorbciona & lubrikantna svojstva

  6. Homeostaza metabolikih & enzim. funkcija

  3. Omoguavaju nervnu kondukciju za funkciju miia

  2. Uklanjaju toksine i produkte razgradnje

  5. Za obnavljanje energetskih depoa (npr. miini glikogen) tokom oporavka

 • TEZE ZA SEMINAR TELESNE TENOSTI I FIZIOLOKI RASTVORI (vrste i primena)

  1. Telesna voda. Koliina i distribucija vode u organizmu. 2. Razmena vode sa spoljanjom sredinom (unos i izdavanje)3. Bioloke membrane (elijska membrana i kapilarni zid) i odeljci telesnih tenosti4. Volumen i sastav elektrolita u telesnim tenostma organizma5. Faktori koji odreuju raspodelu vode i elektrolita (Gibbs Donanova ranotea, osmoza, osmotski pritisak) 6. Fizioloki rastvori (prosti i sloeni) vrste i primena 7. Fizika aktivnost i homeostaza vode i elektrolita

  Slide 1Distribucija telesnih tenostiSlide 3Slide 4Odeljci telesnih tenostiSlide 6Slide 7Balans vodeSlide 9Slide 10Sastav intracelularne vs. extracelularne tenostiSlide 12Gibbs Donnan-ova ravnoteaKretanje tenosti i elektrolitaSlide 15elijska membranaOsmozaZnai:Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22Slide 23Izoosmolarni vs. izotoniniSlide 25Slide 26Slide 27Poremeaj balansa vodeOsmolarnostSlide 30KRETANJE TENOSTISlide 32Slide 33Slide 34Slide 35Slide 36