of 38 /38
TEKNIK MENJAWAB EKONOMI ASAS

teknik menjawab soalan EA

Embed Size (px)

Text of teknik menjawab soalan EA

TEKNIK MENJAWAB EKONOMI ASAS

2 KERTASKERTAS 1 OBJEKTIF (40 SOALAN 1JAM 15 MINIT) KERTAS 2 (ESEI) JAWAB 4 SOALAN BAHAGIAN A 5 SOALAN JAWAB 3 BAHAGIAN B 1 SOALAN (WAJIB JAWAB) SETIAP SOALAN MENGANDUNGI BAB TINGKATAN 4 DAN 5

PANDUAN UMUMBAHAGIAN A * CALON DIKEHENDAKI PILIH 3 SOALAN DARIPADA 5 SOALAN YANG DIBERI

*

MARKAH YANG DIPERUNTUKKAN IALAH 75PERUNTUKAN MASA - 1 JAM 30 MINIT MASA BAGI SETIAP SOALAN - 30 MINIT AGIHAN SOALAN BERDASARKAN BAB-BAB T4 DAN T5 SOALAN TERDIRI DARIPADA BAB TERTENTU ATAU GABUNGAN BAB YANG ADA KAITAN

PANDUAN UMUMBAHAGIAN B CALON DIKEHENDAKI MENJAWAB 1 SOALAN WAJIB SATU PETIKAN KES ANGGARAN 150 PERKATAAN PETIKAN DIIKUTI DENGAN 2 ATAU 3 CERAIAN ITEM SETIAP ITEM MENGUJI KEFAHAMAN CALON MERUJUK PERENGGAN TERTENTU DALAM PETIKAN BERBENTUK KAJIAN KES DI MANA SOALAN :a) BAB TERTENTU T4 ATAU T5 b) GABUNGAN BAB-BAB T4 DAN T5 JUMLAH MARKAH IALAH 25 MARKAH PERUNTUKAN MASA 30 MINIT

PANDUAN UMUMSemasa menjawab, calon perlu:Baca kesemua soalan dengan teliti. Cari, kenalpasti dan gariskan perkataan @ frasa yang menjadi kata kunci soalan Cari, kenalpasti dan gariskan kata tugas Senaraikan fakta @isi-isi penting Buat rangka jawapan Pilih 3 soalan yang mempunyai paling banyak fakta @ isi-isi penting. Tulis jawapan berdasarkan pendekatan

3S

PEDEKATAN JAWAPANJawapan atau persembahan calon yang dicadang oleh pemeriksa perlulah :-

SHORT(RINGKAS/PENDEK) Jawapan perlulah padat dan ringkas Fakta berdasarkan peruntukkan markah Tidak perlu pendahuluan - Tidak perlu mengulas soalan SIMPLE (MUDAH) Menggunakan ayat-ayat yang mudah dan ringkasSMART (KEMAS) Jawapan perlulah kemas dan teratur Huraian fakta tersusun - Memadai satu atau dua ayat bagi setiap fakta Tulisan boleh dibaca

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali rumus yang tepat, menulis dan menunjukkan proses pengiraan dalam jawapan dan memberi jawapan yang tepat

Contoh SoalanHitungkan keanjalan harga permintaan buah durian apabila harga meningkat.(2 markah)

1. Hitungkan

(SPM 3bi 2007)

KEMAHIRAN KUANTITATIFSemasa menjawab soalan berbentuk kuantitatif ini, calon perlu berpandukan langkah-langkah berikut : Rumus/Formula Yang Tepat

Rumus yang tepat hendaklah ditulis dengan lengkap Jalan @ Proses Pengiraan Yang Terperinci

Proses pengiraan ditunjukkan dengan teliti, lengkap dan mengikut urutan Jawapan Yang Tepat Jawapan atau nilai yang dikehendaki oleh soalan digaris dengan yakin

SENARAI RUMUS/FORMULA PENDAPATAN BOLEH GUNA

PENDAPATAN BOLEH CUKAI = Pendapatan Tahunan Jumlah Pelepasan Cukai PENDAPATAN BOLEH GUNA = Jumlah Pendapatan Jumlah potongan Wajib 2. KEANJALAN HARGA PERMINTAAN/PENAWARAN = Peratus Perubahan Kuantiti Peratus Perubahan Harga = Kuantiti Baru- Asal X 100 Kuantiti Asal Harga Baru- Asal X 100 Harga Asal

SENARAI RUMUS/FORMULA3. FUNGSI PENGELUARAN JANGKA PENDEK JENIS-JENIS KELUARAN Keluaran Purata = Jumlah Keluaran Bil. Input Berubah Keluaran Sut = Perubahan Jumlah Keluaran Perubahan Bil. Input Berubah JENIS-JENIS KOS PENGELUARAN Jumlah Kos = Kos Tetap + Kos Berubah Kos Purata = Jumlah Kos Jumlah Keluaran Kos Sut = Perubahan Jumlah Kos Perubahan Jumlah Keluaran 4. IMBANGAN AKAUN SEMASA = Imbangan Dagangan + Imbangan + Bayaran Perkhidmatan Pindahan

CONTOH

Contoh mengira keanjalan harga permintaan; Apabila harga barang X berubah daripada RM10 kepada RM20, kuantiti barang X yang diminta berkurang sebanyak 50%. Hitungkan keanjalan harga permintaan bagi barang X.

Contoh Pengiraan Keluaran Purata dan Keluaran SutTanah (unit) Buruh (unit) JK (unit) KP (unit) 6 7 8 KS (unit) 6 8

11 1

01 2

06 14

KP =

11 1

34 5

2432 37

108 5 4 3 2 0 -1

JK Input Berubah JK Input Berubah

87.4 6.8

KS =

11 1

67 8

4144 46

6.35.8 5.1

11

910

4645

4.5

CONTOH Keanjalan Harga Permintaan Ed= Peratus Perubahan Kuantiti Diminta Peratus Perubahan Harga = Kuantiti Baru- Asal X 100 Kuantiti Asal

Harga Baru- Asal X 100 Harga Asal= 50% RM20-10 X 100 RM10 = 0.5 = 50 100

TUGASAN 1Jenis Perbelanjaan Upah buruh Bahan mentah Sewa pejabat Gaji pengusaha Jumlah (RM) 1000 2000 600 1500

Berdasarkan jadual di atas, Nyata dan hitungkan kos-kos yang ditanggung oleh firma tersebut dalam pengeluaran jangka pendeknya itu?

JAWAPAN1. Kos tetap (kos yang ditanggung akibat penggunaan input tetap) = Sewa pejabat = RM600 Kos berubah (kos yang ditanggung akibat penggunaan input berubah) = Upah buruh + bahan mentah + gaji pengusaha = RM1,000 + RM2,000 + RM1500 = RM4,500

2.

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali ciri-ciri utama perkara yang dibincangkan, menulis dan menunjukkan perbezaan ciri dalam jawapan calon.

Contoh SoalanBezakan antara input tetap dan input berubah dalam proses pengeluaran

2. Bezakan

(SPM 2 c 2006)

BERIKAN TIGA PERBEZAAN INPUT BERUBAH DAN INPUT TETAP

INPUT BERUBAH Berubah mengikut tingkat keluaran Wujud dalam jangka pendek dan panjang Tidak wujud walaupun output sifar

INPUT TETAP Tidak berubah mengikut tingkat keluaran Wujud dalam jangka pendek sahaja

Wujud walaupun output sifar

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali dan memilih rajah yang tepat, melukis (menggunakan kertas geraf) dan menunjukkan label semua item yang berkaitan pada rajah tersebut.

Contoh SoalanLukiskan pembentukan keluk permintaan pasaran di atas kertas graf dgn menggunakan skala 2cm : 8 unit (paksi kuantiti) dan skala 2cm : RM10.00 (paksi harga) [08 markah] (SPM 2008)

3. Lukiskan

KEMAHIRAN MELUKIS Jenis-jenis kemahiran melukis yang terlibat : MELUKIS KELUK ( bab 3,4 dan 5 Tkn. 4) KELUK PERMINTAAN & PENAWARAN (INDIVIDU/PASARAN) KELUK KESEIMBANGAN PASARAN

MELUKIS RAJAH ALIRAN (bab 5 Tkn. 4) RAJAH ALIRAN FIZIKAL ALIRAN WANG RAJAH ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN EKONOMI 2 SEKTOR

MELUKIS GERAF /CARTA (bab 2 dan 3 Tkn.5) GERAF PALANG / BAR CARTA GARISAN

KELEMAHAN JAWAPAN CALON

Calon akan kehilangan markah dengan mudah : RAJAH TIDAK DILABEL DENGAN LENGKAP

TIADA TITIK ORIGIN 0 SKALA YANG TIDAK KONSISTEN PAKSI RAJAH SALAH/TERBALIK RAJAH YANG DILUKIS SALAH

1. LABEL TIDAK LENGKAP

30

A

Keluk Permintaan

20

BC

10

0

10

20

30

2. PAKSI SALAHKuantiti Diminta (unit) D 30 A Keluk Permintaan

20

BC D Harga (RM)

10

0

10

20

30

3. TIADA TITIK ORIGINHarga (RM) D 30 A Keluk Permintaan

20

BC D Kuantiti Diminta (unit) 10 20 30

10

4. SKALA TIDAK KONSISTENHarga (RM) D 45 A Keluk Permintaan

25

BC D Kuantiti Diminta (unit)

10

0

10

30

45

5. KELUK YANG SALAHHarga (RM) D 30 C Keluk Permintaan

20A D

B

10

Kuantiti Diminta (unit)

0

10

20

30

CONTOH RAJAH ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN EKONOMI 2 SEKTORPasaran FaktorPendapatan Faktor Pengeluaran Faktor Pengeluaran (T U M B)

JENIS UNIT EKONOMI

Sektor Firma

Sektor Isi RumahJENIS UNIT EKONOMI

Barang & Perkhidmatan Aliran Fizikal

Pasaran Barang

Perbelanjaan penggunaan

Aliran Wang

JENIS ALIRAN

GRAF BAR YANG MENUNJUKKAN KELUARAN DALAM NEGARA KASAR BAGI SETIAP SEKTOR EKONOMI DARI TAHUN 1960 HINGGA 2000Sumbangan % 45

40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1995 2000Sektor ekonomi; UTAMA KEDUA KETIGA

Tahun

GRAF GARIS YANG MENUNJUKKAN PERUBAHAN PERATUS BAGI BARANG-BARANG YANG DIIMPORT OLEH MALAYSIA PADA TAHUN 1990,1995 DAN 2000% sumbangan

50 -

BARANG PERANTARAAN45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

BARANG PENGGUNA

BARANG PELABURAN

BARANG IMPORT UNTUK EKSPORT SEMULA

1990

1995

2000

Tahun

PENDEKATAN JAWAPAN CALON

Semasa melukis, calon perlulah : MELUKIS RAJAH YANG TEPAT/BETUL MENENTUKAN PAKSI RAJAH BETUL

MENGGUNAKAN SKALA YANG KONSISTEN MENANDAKAN TITIK ORIGIN 0 MELABEL RAJAH DENGAN LENGKAP

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta dan konsep tertentu, menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab.

Contoh SoalanTerangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut. (SPM 2008)

4. Terangkan

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta, konsep, fungsi dan memperihalkan dengan panjang lebar dan terperinci secara teratur.

Contoh SoalanHuraikan dua sumber pendapatan Encik Samad selain daripada yang dinyatakan di atas. (SPM 2007)

5. Huraikan

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta, konsep, fungsi dan memberi penerangan daripada pelbagai aspek.

Contoh SoalanPermintaan sesuatu barangan di pasaran hanya ditentukan oleh harga barangan itu sendiri. Bincangkan. (SPM 3 b 1997)

6. Bincangkan

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas Huraian Contoh Soalan

7.Bagaimanakah

Kata tugas jenis ini Bagaimanakah titik E menguji kebolehan calon dicapai. mengingat kembali fakta, (SPM 2005) konsep, fungsi dan memperihalkan / memberi penerangan tentang cara / keadaan / langkah / kejadian.

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta, konsep, fungsi dan memberi sebab.

Contoh SoalanMengapakah ibu mementingkan ibu mementingkan beras berbansing anak patung (SPM 2005)

8. Mengapakah

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali dan fakta, konsep, fungsi dan memberi pandangan / idea / pendapat dengan mempertimbangkan perkara positif atau negatif.

Contoh SoalanCadangkan empat cara bagaimana En. Halim boleh menggunakan wang ganjaran yang diterimanya itu untuk menambah pendapatannya.

9. Cadangkan

(SPM 2 b 1995)

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas Huraian Contoh Soalan

10. Jelaskan

Kata tugas jenis ini Jelaskan empat menguji kebolehan kepentingan calon mengingat belanjawan peribadi kembali fakta, konsep, fungsi dan memberi [4 markah] penerangan tentang (SPM 2008) sesuatu supaya mudah difahami.

KATA TUGAS DALAM SOALAN ESEI EKONOMI ASASKata Tugas HuraianKata tugas jenis ini menguji kebolehan calon mengingat kembali dan memilih ciri, dan menulis kembali ciri tersebut tanpa penerangan @ [email protected] contoh.

Contoh SoalanNyatakan jenis imbangan dagangan tersebut

11.Nyatakan, Senaraikan

(SPM 2008)