Click here to load reader

Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 5

 • View
  100

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 5. Dr Małgorzata Ganczar. Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznej. Punkt 7a w art. 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (wprowadzono nowy dział – Informatyzacja). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 5

 • Dr Magorzata Ganczar

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejPunkt 7a w art. 5 ustawy zdnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (wprowadzono nowy dzia Informatyzacja).Przepisy dotyczce dziau Informatyzacji weszy w ycie 1 lipca 2002 r. Wtedy take Premier wskaza ministra waciwego dla kierowania tym dziaem zosta nim Minister Nauki i jednoczenie Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych. Od 2005 roku dziaem informatyzacja kieruje Minister Spraw Wewntrznych i Administracji.

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejZgodnie z art. 12a ustawy o dziaach administracji rzdowej do zakresu dziaania ministra waciwego do spraw informatyzacji nale sprawy:

  infrastruktury informatycznej oraz systemw i sieci teleinformatycznych, technologii i technik informacyjnych oraz standardw informatycznych, informatyzacji administracji rzdowej i samorzdowej, wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki, edukacji informacyjnej oraz usug teleinformatycznych i multimedialnych, zastosowa informatyki w spoeczestwie informacyjnym, w szczeglnoci w gospodarce, bankowoci i edukacji, realizacji zobowiza midzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji.

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejUstawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne.Przedmiotem ustawy jest okrelenie podstawowych zasad:ustanawiania Planu Informatyzacji Pastwa oraz projektw informatycznych opublicznym zastosowaniu, ustalania minimalnych, gwarantujcych otwarto standardw informatycznych, wymaga dla systemw teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych oraz do rejestrw publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej miedzy podmiotami publicznymi, dostosowania systemw teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych do minimalnych wymaga dla tych systemw,

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejdostosowania rejestrw publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do wyznaczonych minimalnych wymaga, gwarantujcych otwarto systemw informatycznych, kontroli projektw informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemw teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych, rejestrw publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi, wymiany informacji drog elektroniczn, w tym dokumentw elektronicznych, pomidzy podmiotami publicznymi a podmiotami niepublicznymi, ustalania i publikacji specyfikacji rozwiza stosowanych w oprogramowaniu umoliwiajcym czenie i wymian informacji, w tym przesanie dokumentw elektronicznych, pomidzy systemami teleinformatycznymi podmiotw publicznych a systemami podmiotw nie bdcych podmiotami publicznymi.

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejUSTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne oraz niektrych innych ustaw (zmiany wejd w ycie w czerwcu 2010 roku)Zakres przedmiotowy ustawy zosta poszerzony o konieczno :ustalenia Krajowych Ram Interoperacyjnoci systemw teleinformatycznych w sposb gwarantujcy neutralno technologiczn i jawno uywanych standardw i specyfikacji,dostosowania systemw teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych do Krajowych Ram Interoperacyjnoci systemw teleinformatycznych w sposb gwarantujcy neutralno technologiczn i jawno uywanych standardw i specyfikacji,dostosowania rejestrw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do Krajowych Ram Interoperacyjnoci systemw teleinformatycznych w sposb gwarantujcy neutralno technologiczn i jawno uywanych standardw i specyfikacji,

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejDodano punkty 8-10:funkcjonowania elektronicznej platformy usug administracji publicznej, zwanej dalej ePUAP;funkcjonowania centralnego repozytorium wzorw pism w postaci dokumentw elektronicznych;realizacji zada wynikajcych ze Strategii rozwoju spoeczestwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej Strategi;

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejPodmioty publiczne zobowizane do stosowania przepisw niniejszej ustawy zostay wymienione w art. 2 u.i. i s to:organy administracji rzdowej, organy kontroli pastwowej i ochrony prawa, sdy, jednostki organizacyjne prokuratury, a take jednostki samorzdu terytorialnego i ich organy, jednostki budetowe, zakady budetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budetowych, fundusze celowe, samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej, Zakad Ubezpiecze Spoecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, pastwowe lub samorzdowe osoby prawne utworzone na podstawie odrbnych ustaw w celu realizacji zada publicznych. Przepisy ustawy stosuje si do wyej wymienionych podmiotw publicznych w zakresie w jakim realizuj one zadania publiczne.

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejZadania publiczne to normatywnie postulowane dla dobra wsplnego zachowania, za ktre odpowiedzialno ponosz organy administracji rzdowej i samorzdu terytorialnego oraz inne organy pastwowe. W wietle Konstytucji zadania publiczne s wykonywane na podstawie i w granicach prawa przez podmioty sprawujce wadz publiczn (art. 7 Konstytucji), w tym w istotnej czci przez samorzd terytorialny wykonujcy te zadania w imieniu wasnym i na wasn odpowiedzialno, za porednictwem organw stanowicych i wykonawczych (art. 16 Konstytucji). Zadania publiczne mog by wykonywane przez podmioty publiczne niemajce kompetencji wadczych albo wrcz przez podmioty niepubliczne. Gwnym kryterium dla uznania danych zada za publiczne jest okoliczno, e pastwo lub samorzd terytorialny ponosz w wietle prawa odpowiedzialno za ich realizacj. Nie traktuje si jako kryterium kwalifikacji do kategorii zada publicznych samego wykonywania zada w ramach struktur organizacyjnych pastwa lub samorzdu. W przypadku upowanienia innych podmiotw do wykonywania zada publicznych odpowiedzialno organw pozostaje, natomiast zmienia si zakres i formy aktywnoci oraz odpowiedzialnoci.

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznej

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejW myl artykuu 2 ust. 3 u.i.(po nowelizacji) przepisw ustawy nie stosuje si do przedsibiorstw pastwowych, spek handlowych, sub specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu, Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Narodowego Banku Polskiego. Jednak w przypadku, gdy w zwizku z realizacj zada przez te podmioty zaistnieje obowizek przekazywania informacji do i od podmiotw nie bdcych organami administracji rzdowej, stosuje si przepisy niniejszej ustawy w takim zakresie w jakim jest to potrzebne dla zapewnienia, aby systemy suce do wymiany danych pomidzy tymi podmiotami speniay poza minimalnymi wymaganiami, warunek rwnego traktowania rozwiza informatycznych.

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejW wyniku nowelizacji dodano do art. 2 ust. 4 w brzmieniu:Przepisw rozdziau 4 nie stosuje si do :jednostek badawczorozwojowych,uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonychprzez ni jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich,Trybunau Konstytucyjnego, Sdu Najwyszego, sdw administracyjnych,Najwyszej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamici Narodowej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, GeneralnegoInspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowegooraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejDu zalet uchwalonej ustawy jest wprowadzenie przepisw definiujcych i ujednolicajcych terminologi informatyczn wystpujc w rnych aktach prawnych. Art. 3 u.i. definiuje nastpujce pojcia: system teleinformatyczny jako zesp wsppracujcych ze sob urzdze informatycznych i oprogramowania, zapewniajcy przetwarzanie i przechowywanie, a take wysyanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc waciwego dla danego rodzaju sieci urzdzenia kocowego,

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejinformatyczny nonik danych materia lub urzdzenie suce do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej (po nowelizacji wyrzucenie)

  Ponadto w ustawie zawarto legalne definicje: dokumentu elektronicznego, rejestru publicznego, minimalnych wymagania dla systemw teleinformatycznych, rejestrw publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej. Terminy te wystpuj w szeregu aktw prawnych. Ustawa o informatyzacji, w kwestii definicji systemu teleinformatycznego oraz definicji rodkw komunikacji elektronicznej odsya do przepisw ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn.

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejNowelizacja wprowadza legalne definicje nowych terminw:elektroniczna platforma usug administracji publicznej profil zaufany ePUAP podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAPpodpis systemowy ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza urzdowe powiadczenie odbioru

 • Podstawy prawne informatyzacji administracji publicznejinteroperacyjno zdolno rnych podmiotw oraz uywanych przez nie systemw teleinformatycznych i rejestrw publicznych do wspdziaania na rzecz osignicia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych systemw teleinformatycznych i rejestrw publicznych,neutralno technologiczna zasada rwnego traktowania przez wadze publiczne technologii teleinformatycznych i tworzenia warunkw do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania moliwoci eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji eksploatowanych systemw teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkure

Search related