Click here to load reader

Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 4

 • View
  68

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 4. Dr Małgorzata Ganczar. EPUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Definicja ustawowa ePUAPu (wejdzie w życie w czerwcu 2010 r.). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 4

 • Dr Magorzata Ganczar

 • EPUAPElektroniczna Platforma Usug Administracji Publicznej

 • Definicja ustawowa ePUAPu (wejdzie w ycie w czerwcu 2010 r.)elektroniczna platforma usug administracji publicznej - system teleinformatyczny, w ktrym instytucje publiczne udostpniaj usugi przez pojedynczy punkt dostpowy w sieci Internet;

 • Podstawowe zaoenia architektoniczne e-PUAP nie zastpuje systemw dziedzinowych (nalecych do jednostek administracji rzdowej i samorzdowej) e-PUAP jest dla obywatela bram (ang. gateway) do wiata administracji. Stanowi jednolity interfejs do wszystkich usug udostpnianych publicznie. Jednostkom administracji rzdowej i samorzdowej e-PUAP udostpnia wsplne usugi, pozwalajce na efektywn realizacj docelowych funkcji dla obywatela. e-PUAP zawiera katalog usug elektronicznych oferowanych przez jednostki administracji rzdowej i samorzdowej (oraz sam e-PUAP).Z tego katalogu mog korzysta: obywatele (relacja G2C: Government to Citizen) firmy (relacja G2B: Government to Business) jednostki administracji (relacja G2G: Government to Government)

 • Podstawowe zaoenia architektoniczneNa podstawie projektu Wrota Polski utworzono Elektroniczn Platform Usug Administracji Publicznej (ePUAP), ktra jest spjnym i systematycznym programem dziaa zmierzajcych do uzyskania penej funkcjonalnoci elektronicznej administracji w Polsce. Realizacja projektu zostaa podzielona na dwa etapy, w ramach ktrych wyodrbniono projekt e-PUAP obejmujcy lata 2006-2008 oraz projekt e-PUAP2, ktry bdzie wdraany w latach 2008-2013. Podstaw formaln i merytoryczn Elektronicznej Platformy Usug Administracji Publicznej stanowi: Strategie Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2013Program "Wrota Polski", ustawa o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne, Plany Informatyzacji Pastwa na lata 2006 i 2007-2010, w ktrych podstawow rol integrujc zasoby i systemy informatyczne administracji publicznej peni platforma ePUAP.

 • Podstawowe zaoenia architektonicznePatrzc na e-PUAP od strony organizacyjno-technicznej stanowi ona wspln infrastruktur udostpnienia przez dowolne jednostki administracji publicznej usug publicznych w kanaach elektronicznych w relacjach z obywatelami, przedsibiorcami i innymi jednostkami administracji publicznej. Obejmuje w tym znaczeniu take wszelkie mechanizmy koordynacji usug publicznych wiadczonych przez kilka podmiotw publicznych. Wdroenie projektu e-PUAP ma zapewni bezpieczne, zgodne z obowizujcym prawem przekazywanie informacji i dorczanie dokumentw przez organy administracji publicznej, poprzez zastosowanie usugi identyfikacji i uwierzytelnienia osb, podmiotw i systemw, usugi przekazywania dokumentw z wykorzystaniem legalnych skrzynek elektronicznych, usugi identyfikacji i powiadamiania nadawcw i adresatw, uwierzytelnienia przekazywanych dokumentw, potwierdzenia przedoenia dokumentw, znakowania czasem itd.

 • EPUAP

 • Usugi realizowane w ramach e-PUAPMoemy wyrni cztery poziomy dojrzaoci usug e-administracji, w zalenoci od stopnia komunikacji urzdu z obywatelem oraz rodzaju zoonoci prowadzonych usug:1. Poziom Informacyjny urzd publikuje informacje na stronie www, mieszkacy przegldajc witryny urzdu na komputerach lub w specjalnych kioskach informacyjnych, uzyskuj potrzebne im informacje;2. Poziom Interakcyjny uytkownik ma moliwo komunikowania si drog elektroniczn z pojedynczymi urzdami, lecz urzdy nie zawsze komunikuj si drog internetow z uytkownikiem.3.Poziom Transakcyjny uytkownik ma moliwo komunikowania si drog elektroniczn z pojedynczymi urzdami, a aplikacje urzdw odpowiadaj mu elektronicznie;4. Poziom Integracyjny - portale o okrelonym przeznaczeniu udostpniaj informacje pochodzce z rnych urzdw i umoliwiaj realizacj transakcji. Systemy wewntrzne zostay zintegrowane na podstawie dopasowania procesw administracyjnych. Integracja stwarza moliwo dokonania wszystkich czynnoci niezbdnych do zaatwienia danej sprawy urzdowej drog elektroniczn - od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy i po ich wypenieniu odesanie ich droga internetow (czasami wypenienie formularzy online na stronie internetowej), a po uiszczenie wymaganych opat i otrzymanie oficjalnego zezwolenia, zawiadczenia, decyzji lub innego dokumentu, o ktry stara si dana osoba.

 • Usugi realizowane w ramach e-PUAPPodstawowe usugi oferowane w ramach e-PUAP obejmuj swym zakresem m.in.:1.usugi rejestrowe, dotyczce zintegrowanego dostpu do zasobw informacyjnych administracji publicznej, 2.usugi wsppracy przy tworzeniu, publikacji i zarzdzaniu rekomendacjami interoperacyjnoci, dostarczania wzorcw referencyjnych i transformacji danych, 3.usugi patnoci elektronicznych, pochodzcych wprawdzie spoza administracji ale niezbdne z punktu widzenia realizacji zada publicznych drog elektroniczn.

 • Podstawowe zaoenia architektoniczneusugii inf.dlaklienta

  G2CG2BObywatelJednostkiadministracji rzdowej i samorzdowej

 • Usugi przed wdroeniem e-PUAPModel przed wdroeniem e-PUAP. Chaos informacyjny: obywatel posiada dostp do wielu portali dotyczcych rnych sfer jego ycia (w kontekcie e-government) brak jednego punktu kontaktu dla obywatela wiele podej do typowych problemw w ramach rnych systemw e-government (uwierzytelnianie, patnoci, dostp do podstawowych danych obywatela itp.) wykonywanie tej samej pracy wielokrotnie (niska efektywno kosztowa)

 • Usugi po wdroeniu e-PUAPObywatele-PUAP Katalog usug dlaobywatelaWykorzystaniewsplnych usug,wyszukiwanie oferowanych usugUdostpnienie / przekierowanie usugdo e-PUAP

 • Role - podstawowa koncepcja organizacyjnaW jakiej roli wystpuje e-PUAP w przypadku kadej z usug?Jakiego rodzaju funkcje i usugi oferuj?Role e-PUAP:Katalog (ang. Directory) e-PUAP zawiera odnonik do serwisu internetowego obsugujcego dan usug. e-PUAP peni rol portalu internetowego(katalog linkw, wyszukiwarka).Bramka (ang. Gateway) e-PUAP zawiera mechanizmy identyfikacji, autentykacji i autoryzacji obywatela (zaufana strona). Po zalogowaniu si do e-PUAP obywatel ma dostp do usugi (bez koniecznoci logowania). Obywatel moe bezporednio w e-PUAP wypeni formularz zwizany z usug, jednak bdzie on przetwarzany w stosownym systemie jednostki administracji.Notyfikator (ang. Notifier) e-PUAP informuje obywatela o zdarzeniach go dotyczcych (np. zalege podatki, przypomnienie o opatach). Po zalogowaniu si klient e-PUAP otrzymuje zagregowan informacj o zdarzeniach w administracji, ktre go dotycz (w formie osobistego informatora). e-PUAP odbiera informacje o zdarzeniach od zewntrznychsystemw (np. resortowych). Koordynator (ang. Coordinator) e-PUAP nie tylko odbiera informacje o zdarzeniach dotyczcych usugi, ale take przesya je do innych systemw. W ten sposb pozwala na koordynacj procesw pomidzy wieloma rozwizaniami informatycznymi. Ta rola wymaga najbardziej zaawansowanych mechanizmw.

 • Rola: KatalogodnonikiKatalog Wzorzec architektoniczny katalogu zakada agregacj danych o odnonikach, ich aktualizacj itp. Architektura moe by w caoci oparta o mechanizmy portalowe.Wymagany jest standard aktualizacji informacji katalogowych i ewentualnie zawartoci. Dopuszczamy kilka poziomw aktualizacji od prostych odnonikw wraz z meta Informacjamido pobierania opisw za pomoc RSS (zewn.portale umieszczaj specyficzne dane dla e-PUAP w formie czystej informacji).

 • Rola: BramkaBramka Wzorzec architektoniczny oparty jest o rozszerzony katalog. W tej roli e-PUAPprzejmuje odpowiedzialno za identyfikacj i autentykacj obywatela.W szczeglnoci obywatel uzyskuje dostp do usugi po zalogowaniu si w e-PUAP. Dalej obsug w caoci prowadz zewntrzne (np. resortowe) serwisy. Moliwe jest wysanie danych dotyczcych usugi bezporednio z e-PUAP (jeli formularz jest dostpny w e-PUAP).usugi jako odnoniki, lubusugi jako web-servicewywoanie usugiuwierzytelnienie / autoryzacja

 • Rola: NotyfikatorNotyfikator Rozszerzenie modelu bramki. W tym modelu e-PUAP odbiera zdarzenia od systemw administracji pastwowej wysyane w okrelonym formacie. Dla celw informowania obywatela mog zdarzenia te agregowa, priorytetyzowa i obrabia. e-PUAP staje si odbiornikiem informacji, a nie tylko bramk przekazujc zdarzenia na zewntrz. Notyfikatorzdarzenia zdarzenia

 • Rola: KoordynatorKoordynator W przypadku Notyfikatora e-PUAP peni rol odbiorcy komunikatwod zewntrznych systemw. Celem bya prezentacja obywatelowi najbardziej istotnych dlaniego informacji (dotyczcych go osobicie). W przypadku Koordynatora wprowadzamymoliwo wysyania komunikatw do zewntrznych systemw. e-PUAP staje si brokereminformacyjnym administracji pastwowej. W adnym jednak wypadku nie przejmujefunkcjonalnoci innych systemw (resortowych). NotyfikatorKoordynatordwukierunkowakomunikacja pomidzyjednostkami administracjiz wykorzystaniem e-PUAP

 • EPUAP - korzyci dla usugobiorcw Oszczdno czasu oraz zwikszenie produktywnoci - wikszo tradycyjnych form kontaktu przedsibiorcy lub obywatela z instytucj publiczn wymaga co najmniej wizyty na poczcie. Kontakt kanaem elektronicznym moliwy jest bez wstawania zza biurka, z domu, z biura, przy zastosowaniu technologii mobilnych rwnie np. w czasie podry. Zaoszczdzony w ten sposb czas moe by wykorzystany w sposb przynoszcy przedsibiorstwu wicej korzyci ni np. czas spdzony z dokumentami na poczcie.

 • EPUAP - korzyci dla usugobiorcw Zapewnienie elastycznoci dostpu - kana elektroniczny moe by czynny 24 godziny na dob przez siedem dni w tygodniu, w wita. Podobnie elastyczny jest pod wzgldem miejsca dostpu. Taka elastyczno pozwala na lepsze gospodarowanie czasem przez przedsibiorcw i obywateli. Szczeglne znaczenie ma to dla drobnych przedsibiorcw czy te przedstawicieli wolnych zawodw, ktrzy w godzinach pracy mog powici swj czas swoim klientom, a sprawy urzdowe zaatwia w bardziej dogodnych godzinach. Rwnie pracownicy dziki temu mog zaatwia swoje sprawy urzdowe poza