Click here to load reader

Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 1

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 1. Dr Małgorzata Ganczar. Przeobrażenia społeczne związane z rozwojem cywilizacyjnym. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Technologie informacyjne w administracji publicznej wykład 1

 • Dr Magorzata Ganczar

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymSpoeczestwo jako zorganizowana grupa spoeczna obejmujca og obywateli iinne mniejsze spoecznoci, na przestrzeni lat podlega nieustannym przeobraeniom, rozwija si mentalnie, kulturowo, naukowo, tworzone s nowe wynalazki, nowe narzdzia pracy. Czowiek wci dy do polepszenia warunkw yciowych, do usprawnienia instrumentw wspomagajcych sprawne funkcjonowanie spoeczestwa. Efektem tego zjawiska jest postp, oddziaywujcy na spoeczestwo i warunkujcy jego ewoluowanie. Proces ten zobrazowa mona analizujc przejcie od spoeczestwa agrarnego poprzez industrialne do informacyjnego. Dzi natomiast jestemy wiadkami wchodzenia w nowy etap rozwoju, mianowicie powstaje spoeczestwo sieciowe.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymCzowiek w spoeczestwie agrarnym zajmowa si gwnie produkcj ywnoci, ktra bya podstawowym dobrem gospodarczym tego okresu. Komunikacja midzy ludmi polegaa na bezporednich spotkaniach, na ktre udawano si pieszo lub konno, ewentualnie na wymianie listw przenoszonych bd przewoonych przez kurierw. Nauka za, bya wprawdzie ceniona, aczkolwiek tylko wska grupa spoeczestwa miaa wwczas do niej dostp. Wiedz przekazywano za pomoc ksig, rzadkich ikosztownych lub te drog dyskusji toczonych midzy mnichami bd wrd arystokracji. Natomiast wiedz praktyczn dysponowali mistrzowie rzemielnicy, ktrzy przekazywali j swoim czeladnikom. Ucze nabywa umiejtnoci przez naladowanie mistrza, u ktrego bezporednio terminowa, a jego edukacja trwaa nawet poow ycia.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymDiametralne zmiany nastpiy po pojawieniu si maszyny parowej i elektrycznoci. Gospodarka skoncentrowaa si na wydobyciu surowcw naturalnych i wytwarzaniu dbr konsumpcyjnych, do ktrych dostp sta si powszechny. Za tymi zmianami gospodarczymi poszy ogromne zmiany spoeczne, ludno masowo przenosia si ze wsi do miast, nastpi rozwj demokracji jako systemu politycznego, a ponadto upowszechni si dostp do dbr kultury i do wiedzy. W nowym spoeczestwie industrialnym due znaczenie przypisywano ludzkiej inteligencji, ktra bya konieczna do posugiwania si maszynami w pracy, pniej za do obsugi coraz to nowych wynalazkw takich jak samochd, telefon, czy telewizor.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymNauka bya wic praktyczna i dostpna wikszej liczbie ludzi ni to miao miejsce w spoeczestwie agrarnym. Przekonanie, i brak przekazu wiedzy hamuje rozwj spowodowao zapewnienie wolnego i bezpatnego dostpu do wiedzy publicznej. Caemu spoeczestwu zapewniono edukacj co najmniej na poziomie podstawowym. Natomiast dwudziestoletnia nauka pozwalaa osign poziom uniwersytecki wystarczajcy na czterdzieci lat pracy. Rewolucja przemysowa spowodowana m.in. wynalezieniem telegrafu, telefonu a take nowych rodkw transportu pozwolia na atwiejsz i szybsz komunikacj midzy ludmi oraz sprawniejszy przepyw informacji w porwnaniu z poprzedni epok.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymWpyw przeobrae i nowoci technicznych na moliwoci i sposb dziaania administracji publicznej oraz funkcjonowanie procedur administracyjnych, ktrych rozwj w rnych dziedzinach ycia jest nierozerwalnie zwizany z dokumentem trwale zapisan postaci informacji. Czynnoci zwizane z obsug dokumentw takie jak zapisywanie, przesyanie, powielanie lub kopiowanie a niekiedy i niszczenie determinoway do pojawiania si nowych wynalazkw uatwiajcych ich tworzenie i obieg. Wynalezienie druku stworzyo moliwo sprawnego rozpowszechniania informacji, natomiast telegraf umoliwi szybkie przekazywanie informacji tekstowych na odlego. Nastpnie pojawia si maszyna do pisania, ktra umoliwia szybkie generowanie duej liczby dokumentw w wielu egzemplarzach. W skutek tego powstay liczne biura oraz zostay opracowane specjalne systemy i procedury dotyczce obiegu dokumentw, systemy kartotekowe do ich skadowania i wyszukiwania, a take systemy archiwizowania dokumentw, oczywicie papierowych. Z czasem zaczto stosowa do archiwizowania i udostpniania technik fotograficzn (tzw. mikrofiszki). Pojawiy si take odpowiednie akty prawne regulujce t materi.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymKolejnymi wynalazkami radykalnie usprawniajcymi funkcjonowanie biur i urzdw stay si kserograf i faks, ktre umoliwiy powielanie i transmisj dokumentu bez koniecznoci jego przepisywania. Jednake ze wzgldu na moliwo wykonania nierozpoznawalnych podrbek i montay, zarwno kserokopia jak i obraz dokumentw przesanych faksem nie byy prawnie traktowane jako dokument. Powielony na kserografie lub przesany faksem dokument nie zastpowa obiegu oryginalnych dokumentw papierowych, nie mniej jednak znacznie usprawnia przekaz zawartych w nich informacji. Wreszcie pojawi si komputer. Pocztkowo w wersji duych gabarytowo, scentralizowanych jednostek, poprzez stacjonarne komputery osobiste instalowane nie tylko w urzdach i biurach lecz take coraz czciej w domach, do maej wielkoci komputerw przenonych. Obok komputerw u podstaw spoeczestwa informacyjnego ley unowoczenienie i liberalizacja przepisw dotyczcych telekomunikacji co powoduje jej znaczne upowszechnienie oraz pojawienie si Internetu najbardziej uytecznego i najszybciej rozwijajcego si medium XX w.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymUbiege stulecie mona okreli mianem wieku rewolucji. Jego pocztek to kontynuacja burzliwego rozwoju spoeczestwa przemysowego, ktry rozpocz si pod koniec XIX w. Natomiast w ostatnich jego latach jestemy wiadkami kolejnej rewolucji technicznej rewolucji informacyjnej. Jej motorem stay si: elektronika (przede wszystkim wynalezienie wspomnianych ju komputerw), miniaturyzacja, digitalizacja treci, telekomunikacja, Internet, programowanie pracy urzdze elektronicznych czyli caa technologia komunikacyjno-teleinformatyczna, oznaczona skrtowo ICT(ang. Information and Communication Technology). Czsto w literaturze napotykamy na okrelenie zachodzcych na przeomie XX i XXI w. zmian mianem rewolucji informacyjnej, porwnywanej do fundamentalnych rewolucji cywilizacyjnych agrarnej i przemysowej, decydujcych o obliczu wiata.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymWkontekcie zachodzcych przemian upowszechnio si pojcie spoeczestwa informacyjnego (SI). Okrela ono nowy system spoeczestwa, ksztatujcy si w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarzdzanie informacj, jej jako, szybko przepywu s zasadniczymi czynnikami konkurencyjnoci zarwno wprzemyle jak i w usugach, a stopie rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i uytkowania informacji. Nie jest to oczywicie jedyna istniejca definicja opisujca spoeczestwo informacyjne. Prby zdefiniowania pojcia SI podjte wzwizku z badaniem i analizowaniem zmian zachodzcych wspoeczestwie sigaj lat 60-tych XX w. W pimiennictwie funkcjonuje ju znaczna liczba rnorodnych okrele tego pojcia. We wszystkich ogromne znaczenie przypisuje si informacji. Na jej wymianie i komunikacji midzyludzkiej opiera si rozwj spoeczny, gospodarczy, kulturalny i polityczny w cigu dugiej historii ludzkoci.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymOwa informacja czsto dzi okrelana jest mianem informacji cyfrowej, i charakteryzuje si:transformowalnoci atwe i szybkie przetwarzanie za pomoc komputerw i ludzi, ktrych prac wspomagaj, transmitowalnoci atwe, szybkie i jeeli potrzeba automatyczne transmitowanie przez sieci komputerowe i telekomunikacyjne, replikowalnoci atwe kopiowanie przy czym jako kopii zachowuje dokadnie jako oryginau, niezniszczalnoci oczywicie nie chodzi o brak moliwoci skasowania informacji zpamici komputera lecz o zachowanie jej pierwotnej formy, nie uleganie degradacji, np. zjedzenie przez mole czy te zknicie, jak to zdarza si w przypadku danych zapisanych na papierze.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymSpoeczestwo staje si zatem spoeczestwem informacyjnym, gdy osiga stopie rozwoju oraz skali i skomplikowania procesw odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie wymagajcy zastosowania nowych technik wykorzystywania olbrzymiej masy informacji generowanych przez te procesy. W takim spoeczestwie informacja iwynikajca z niej wiedza oraz nowoczesne technologie s podstawowym czynnikiem wytwrczym a wszechstronnym czynnikiem rozwoju jest waciwe wykorzystywanie teleinformatyki.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymInformacja wie si bezporednio z komunikacj. Definiujc wic pojcie komunikacja bdzie ono zaleao od tego czy komunikacj bdziemy rozumieli jako np. struktury, symbole dziaania, na zasadzie reakcji na bodce, interpretacje, uczestnictwo czy te interakcje. Biorc pod uwag komunikacj elektroniczn naley przyj techniczno-socjalny model strukturalny. Polega on na interakcjach pomidzy wysyajcym dane lub informacje, a odbiorc wiadomoci. S one oczywicie transmitowane w sposb zakodowany jako sygnay elektroniczne poprzez sieci komunikacyjne. Poprzez kodowanie nie nastpuje utrata treci informacji czy danych. Umow elektroniczn mona przedstawi jako wynik procesu komunikacji na drodze elektronicznej, w ktrym owiadczenia (informacje) s transmitowane w sposb zakodowany przez sieci elektroniczne.

 • Przeobraenia spoeczne zwizane z rozwojem cywilizacyjnymSpoeczestwo informacyjne tworzy nowe formy demokracji dziki zwikszonemu dostpowi obywateli do informacji oraz zwielokrotnionym moliwociom wyraania i badania opinii publicznej oraz atwoci organizowania si i uczestnictwa jednostek i grup w spoecznym obiegu informacji. Pene wykorzystanie potencjau demokratyzacyjnego nowych technik informacyjno-komunikacyjnych wymaga zagwarantowania prawa dostpu do informacji, w tym tworzonej i przechowywanej przez administracj publiczn. Powysze czynniki maj wpyw na rozwj i ksztat spoeczestwa informacyjnego. Problematyka SI jest bardzo zoona i ma charakter interdy

Search related