Click here to load reader

Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej ... informacyjne polskiej... · PDF filePODSTAWY FUNKCJONOWANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ Organy opiniodawczo-doradcze Prezesa GUS Wiceprezes

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej ... informacyjne polskiej... · PDF...

Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej

Urzd Statystyczny w Szczecinie

Agnieszka Brzeziska

Szczecin, kwiecie 2012 r.

Podstaw prawn dziaalnoci statystycznej jest : Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z pniejszymi zmianami)

Suby statystyki publicznej :

- Gwny Urzd Statystyczny

- urzdy statystyczne (16)

- jednostki obsugi statystyki publicznej

Statystyka publiczna wchodzi w skad administracji rzdowej i tym samym naley do systemu suby cywilnej.

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Organy opiniodawczo-doradcze Prezesa GUS

Wiceprezes Gwnego Urzdu

Statystycznego

Prezes Gwnego

Urzdu Statystycznego

Dyrektorzy Urzdw Statystycznych (16 urzdw)

Urzd Statystyczny

(w 16 wojewdztwach)

Jednostki podporzdkowane Prezesowi GUS

Wiceprezes Gwnego Urzdu

Statystycznego

Gwny Urzd Statystyczny

podlego subowa wspdziaanie, kontakty robocze

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie spoeczestwa, organw

pastwa i administracji publicznej oraz podmiotw gospodarki narodowej o sytuacji spoeczno ekonomicznej kraju.

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Do zada sub statystyki publicznej naley przede wszystkim: - organizowanie i przeprowadzanie bada statystycznych

(w tym spisw powszechnych), - udostpnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji

statystycznych, - opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i

definicji podstawowych kategorii, - prowadzenie krajowych rejestrw urzdowych podmiotw

gospodarki narodowej (REGON) i podziau terytorialnego (TERYT),

- popularyzacja wiedzy o statystyce.

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Przyjmuje si, e statystyka publiczna powinna peni nastpujce funkcje:

Wspomaga rozwj spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dostarczajc informacji, metainformacji i wiedzy statystycznej o zjawiskach i procesach objtych badaniami statystycznymi oraz prowadzc edukacj statystyczn spoeczestwa.

Przyczynia si do podniesienia sprawnoci i efektywnoci funkcjonowania pastwa poprzez zapewnienie zaplecza informacyjnego, analitycznego i metodycznego wadzom pastwowym i samorzdowym wspomagajc te organy w procesie podejmowania decyzji.

Inicjowa obserwacj statystyczn nowych zjawisk i procesw w spoeczestwie i gospodarce oraz opracowywa metody ich identyfikacji i pomiaru, wykorzystujc najlepsze metody i technologie statystyczne.

Opracowywa standardy informacyjne dla systemw informacji spoecznej i gospodarczej kraju, wspomaga ich wdraanie i stosowanie oddziaujc tym samym na jako i integralno informacji w badaniach statystycznych prowadzonych poza systemem statystyki publicznej oraz w administracyjnych systemach informacyjnych.

Aktywnie i systematycznie bada potrzeby informacyjne spoeczestwa, gospodarki, organw pastwa wszystkich szczebli i innych jednostek sektora publicznego w zakresie zapotrzebowania na informacje statystyczne. Na tej bazie tworzy ofert informacyjn i kreowa potrzeby informacyjne.

Podstawowe zadanie, jakim jest dostarczanie rzetelnej i obiektywnej informacji statystycznej, statystyka spenia prowadzc badania statystyczne.

Zakres bada prowadzonych przez oficjaln statystyk na dany

rok zawarty jest w PROGRAMIE BADA STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ, ktry uchwalany jest w drodze rozporzdzenia Rady Ministrw.

BADANIA STATYSTYCZNE

BADANIA STATYSTYCZNE

Od 1 stycznia 2009 roku Gwny Urzd Statystyczny wprowadzi jako obowizujc elektroniczn form

przekazywania danych w sprawozdaniach statystycznych. Portal Sprawozdawczy (zamieszczony na stronie internetowej

GUS www.stat.gov.pl) umoliwia wypenienie formularza on-line i off-line.

BADANIA STATYSTYCZNE

Badania statystyczne prowadzone przez statystyk publiczn w ramach PBSSP posiadaj szereg cech odrniajcych je od innych form dziaalnoci badawczej prowadzonych przez rne podmioty funkcjonujce w sektorze prywatnym i publicznym:

W wikszoci przypadkw uczestnictwo sprawozdawcw w badaniach jest obowizkowe i uchylanie si od tego ustawowego nakazu jest obarczone sankcjami karnymi.

Zakres przedmiotowy. Badania statystyczne statystyki publicznej mog dotyczy kadej dziedziny ycia spoecznego i gospodarczego oraz wystpujcych w nim zjawisk dajcych si obserwowa i analizowa z wykorzystaniem metod statystycznych.

Zakres podmiotowy. Badania statystyczne statystyki publicznej s prowadzone jako badania pene caej zbiorowoci (na przykad spisy powszechne obejmujce ca populacje mieszkacw kraju), albo jako badania reprezentacyjne na wylosowanej lub dobranej celowo prbie danej zbiorowoci.

rda danych wykorzystywane w badaniach. Suby statystyczne maj upowanienie do zbierania danych ze wszystkich dostpnych rde- bezporednio od podmiotw gospodarczych, osb fizycznych oraz do sigania po administracyjne systemy informacyjne, ewidencje i rejestry.

Zastosowanie jednolitej bazy metodycznej i standardw informacyjnych, co ma zapewnia porwnywalno danych w ujciu przestrzennym i czasowym oraz umoliwi dokonywanie (przynajmniej w czci) porwna midzynarodowych.

Badania w przewaajcej mierze finansowane s z budetu pastwa, a wyniki realizowanych zada stanowi dobro publiczne i podlegaj okrelonym rygorom udostpniania odbiorcom.

BADANIA STATYSTYCZNE

Schemat procesu realizacji bada

gromadzenie

przechowywanie

opracowywanie

ogaszanie

udostpnianie rozpowszechnianie

dziaania realizowane przez suby statystyki publicznej

zbieranie danych

spoeczestwo

podmioty gospodarcze

organy publiczne instytucje

BADANIA STATYSTYCZNE

METODY I RDA POZYSKIWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH

Samodzielne sporzdzanie i przekazywanie informacji przez podmiot

(sprawozdawc)

Bezporedni wywiad, przeprowadzony przez ankietera statystycznego bd

rachmistrza spisowego

Informacja bezporednia/notowanie

Pomiary, szacunki i inne prace eksperckie, wykonane przez rzeczoznawcw

statystycznych

Wyniki bada statystycznych

Wyniki bada naukowych, w tym metody eksperckie

Informacyjne systemy administracyjne

Rejestry urzdowe

BADANIA PIERWOTNE BADANIA WTRNE

BADANIA STATYSTYCZNE

Cao systemu informacji statystycznej mona podzieli na dwa

bloki tematyczne :

STATYSTYKA SPOECZNA

STATYSTYKA GOSPODARCZA

STATYSTYKA SPOECZNA

- ludno i procesy demograficzne,

- rynek pracy i wynagrodzenia,

- aktywno ekonomiczna ludnoci,

- edukacja,

- warunki ycia ludnoci,

- ochrona zdrowia i opieka spoeczna,

- kultura, sport i rekreacja,

- dziaalno naukowo badawcza,

- organizacje spoeczne, religijne i narodowociowe

STATYSTYKA GOSPODARCZA

- rolnictwo i lenictwo, - ochrona rodowiska, - budownictwo, - przemys, - transport i czno, - gospodarka morska, - finanse, - handel, - gospodarka komunalna, - gospodarka mieszkaniowa

SYSTEM PUBLIKACYJNO - INFORMACYJNY

Zgromadzone dane statystyczne s upowszechniane

i udostpniane przez organy statystyki publicznej w formie:

- wydawnictw (publikacje, foldery),

- opracowa sygnalnych,

- komunikatw prasowych,

- obwieszcze i komunikatw Prezesa GUS,

- informacji udzielanych uytkownikom bezporednio w urzdzie, telefonicznie lub korespondencyjnie,

- zbiorw na nonikach elektronicznych,

- komputerowych serwisw informacyjnych (Internet)

SYSTEM PUBLIKACYJNO - INFORMACYJNY

Opracowania na indywidualne

zmwienie

Publikacje

i opracowania statystyczne

Zestawienia niepublikowane udostpniane w postaci tablic wynikowych

Dane udostpniane w postaci elementarnej za pomoc baz danych

OGLNE ZASADY UDOSTPNIANIA DANYCH

Statystyka publiczna zapewnia:

- rwnoprawny,

- rwnoczesny,

- rwnorzdny

dostp do informacji statystycznych.

OGLNE ZASADY UDOSTPNIANIA DANYCH

Wszystkie informacje uzyskane z bada prowadzonych zgodnie z programem bada statystycznych maj charakter

danych oficjalnych statystyki publicznej Zbierane i gromadzone w badaniach statystyki publicznej dane

indywidualne i dane osobowe s poufne i podlegaj szczeglnej ochronie. Dane te mog by wykorzystywane wycznie do opracowa, zestawie

i analiz statystycznych. Udostpnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych jednostkowych dla innych ni wyej podane celw jest zabronione (tajemnica statystyczna).

DANE JEDNOSTKOWE

Pojcie danych jednostkowych ustawodawca definiuje jako:

- dane osobowe dajce si powiza z konkretn osob fizyczn,

- dane indywidualne dajce si powiza z konkretnym podmiotem gospodarki narodowej, inn osob prawn lub jednostk organizacyjn niemajc osobowoci prawnej i ich dziaalnoci.

UDOSTPNIANIE DANYCH

Nieodpatnie realizowane s zamwienia na dane publikowane w ukadzie okrelonym w programie bada statystycznych statystyki publicznej.

Odpatnie udostpniane s dane w ukadzie i agregacjach

wymagajcych odrbnych oblicze i dodatkowego przetwarzania wynikw bada.

UDOSTPNIA

Search related