Click here to load reader

T.B. Gizli Celse Zabıtları

 • View
  273

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of T.B. Gizli Celse Zabıtları

 • DEVRE : I C I L T : 3 TMA SENES :

  T.B.

  Gizli Celse Zabtlar

  22 Temmuz 1338 (1922)

  Mncerecat

  1. ZAPTI SABIK HLSASI

  2. EVRAKI VARDE

  Tezkereler /. Mu Mebusu sabk Kasm Efendiye

  dair Mdafaai Milliye Vekletinden mevrut tezkere.

  2. Erzurum Mebusu smail Hakk Bey hakknda darp maddesi ile alkal Adliye Vekleti tezkeresi.

  Sayfa 548

  548

  548

  548

  548

  3. arki Karahisar Mebusu Memduh Bey hakknda katil ve sair maddelerle alkal Adliye Vekleti Tezkeresi. 548:549

  Sayfa

  549

  549 549

  '4. Mu Mebusu Kasm Efendi hakknda tecavzat lisaniyede bulunmak maddesi ile alkal Adliye Vekletinden mevrut tezkere.

  5. Dersim Mebusu Abdlhak Tevfik Beyin polisi tahkir maddesi ile alkal Adliye Vekletinden mevrut tezkere.

  3. MZAKERE EDLEN MEVAD 7. Krehir Mebusu sabk Bekir Efen

  dinin istidas hakkndaki stida Encmeni Mazbatasnn tesrii mzakeresine dair Dersim Mebusu Mustafa Bey ve rfe kasn in takriri 549:550

  2. Merkez Kumandan Nihat Paa hakknda Adliye Encmeni mazbatas. 550:574

  Cilt : 21

  78 nci nikat 2 ve 3 nc Celseler

 • : 78 22 . 7 . 1338 C : 2

  YETM SEKZNC NKAT

  22 Temmuz 1338 Cumartesi

  Mndf Celse

  Alma Saalti 5.15*

  RES : kinci Reisvektti Adnan Beyefendi.

  KTP : Atf Bey (Kayseri)

  RES Hafi Celse almtr. Efendftr Nihad Paa haikknda AdTiye Encmeni

  mazbatasnn hafiyen mzakeresi iin Heyet'i Vekile canibinden bir teklif vaki oldu. Bu teklifi kabul edenler ltfen ellerini kaldrsn.. Kabul ed'ilm'itir.

  Efendim mazbatay okumadan evvel, msaade bu-yursanz, celsei hafiyece havale edilecek evrak vardr, bunlar havale edelim. (Celsenin sonunda sesleri) Pekla celsenin sonunda olsun. Evvela celsei hafiye zapt sabkn okuyalm.

  1. ZAPTI SABK HULSASI

  YETM ALTINCI NKAT

  19 Temmuz 1338 Sah

  KNC CELSE Birinci refe vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin tah

  t riyasetlerinde bilinikad, zapt sabk hulsas kraat ve aynen kabul olundu. Mdafaai Milliye Btesinin heyeti umumiyesi hakkndaki mzakereye devam olunarak teneffs iin celse tatiil olundu.

  NC CELSE Vehbi Efendi Hazretlerinin taht riyasetlerinde bi

  linikad Mdafaai Milliye btesinin heyet'i umumiye -si hakknda rrizakere ceryan etil skele khyas Yahya Efendinin esbab katli hakknda tahkikatta bulun

  mak zere Trabzona izam edilecek heyete Meclis azasndan zatn intihabna dair cra Vekilleri riyaseti tezkeresi kraatle intihabn perembe gn icras karargir oldu ve perenbe gn itima olunmak zere celseye nihayet verildi.

  Reis Ktip Adnan

  Ktip Kayseri

  Atiif

  sparta Hseyin Hsn

  RES Efendim, zapt sabk hakknda sz isti-yen var m?.. Zapt sabk aynen kabul edilmitir.

  2, EVRAKI VARDE

  Tezkereler 1. Mu Mebusu sabk Kasm Efendiye dair

  Mdafaai Milliye Vekletinden mevrut tezkere.

  RES Efendim havale edeceimiz eyler gayet ksadr. Msaade buyurursanz bunlar havale edelim. Zaten cebe yeniden alyor. Mu Mebusu sabk Kasm Efendiye da'ir Mdafaai Milliye Vekletinden bir evrak vardr. Kura ekip onu havale edelim. Kura nc ubeye isabet etti.

  MEHMET KR BEY (Karahisarsahip) Drdnc ubede evrak vardr, oraya g M n efendim.

  RES O halde msade buyurursanz, bilkura drdnc ubeye havale edelim. Drdnc ubeye

  1 havalesini kabul edenler ltfen ellerini kaldrsn. Kabul edilmitir.

  2. Erzurum Mebusu smail Hakk Bey hakknda darp maddesi ile alkal Adliye Vekleti tezkeresi.

  RES Darp meselesii hakknda Erzurum Mebusu smail Bey hakknda Adliye Vekletinden mevrud evrak var. Ba kura birinci ubeye havale ediyoruz.

  3. arki Karahisar Mebusu Memduh Bey hakknda katil ve sair maddelerle alkal Adliye Vekleti tezkeresi.

  RES Katil vesaireden mahkm Karahisan ark Mebusu Memduh Bey hakknda evrak vardr.

  HASP BEY (Mara) Onun evrak nc ubededir.

  - 548

 • : 78 22 . 7 . 1338 C : 2

  R'ES O halde miiisade buyurursanz bu evrak da nc ubeye havale edelim. nc ubeye gn-derulmesini kabul edenler ltfen ellerini kaldrsn.. Kaibul edillmtir.

  4. Mu Mebusu Kasm Efendi hakknda teca-vzat lisaniyede bulunmak maddesi ile alkal Adliye Vekletinden mevrut tezkere.

  3. MZAKER

  /. Krehir Mebusu sabk Bekir Efendinin istidas hakkndaki stida Encmeni Mazbatasnn tesrii mzakeresine dair Dersim Mebusu Mustafa Bey ve rf e kasnn takriri.

  RES Krehir Mebusu sabk Bekir Efendinin istidas hakkndaki istida encmeni mazbatasnn mzakeresi hakknda Dersim Mebusu Mustafa Beyle r-fdkasmn tesrii mzakeresine dair bir takriri vardr, bunu okutacam.

  Riyaseti Celileye Krehir Mebusu sabk Bek'ir Efendinin Riyase

  ti Celileye takdim ed'ip istida encmenine muhavvel ve Encmenden heyet Umumiyeye takdim olunup kraet ve tasvip olunan istidasnn mstaceliyetle mzakeresini teklif eyleriz. 2 Temmuz 1338

  Ders'im Denizli Mustafa Mazlum Baba

  Van Dersim Tevfik Mustafa

  Ktahya Kngr Bes'im Atalay Tevfik

  Ergani Ergani Hakk Srr

  tel Tokat Ltfi Ham di Kars Kngr

  Cavid Ziya Erzurum Malatya

  Salih Hac Bedir Erzincan Mardin

  Mehmed Emin Esat ts/tanbul Krehir

  Arif Yahya Galip Bitlis Erzurum Vehbi Asm

  Krehir Kngr Rza Tahir

  RElS Tecavzat lisaniyeden dolay Mu Mebusu Kasm Efendi hakknda dier evrak vardr. Onu da drdnc ubeye havale ediyoruz.

  5. Dersim Mebusu Abdlhak Tevfik Beyin polisi tahkir maddesi ile alkal Adliye Vekletinden mevrut tezkere.

  RES Pol'isi tahkir maddesinden dolay Dersim Mebusu Abdlhak Tevfik Beyin evrak vardr. nc ubeye havale ediyoruz.

  EDLEN MEVAD

  Kngr Kngr Behet Neet Bitlis Mu

  (Okunamad Ahmed Ham di Maras Bayid Hasip Atif Ergani Hakkri

  Mahmut Sait Tufan Mu Eskiehir

  Kasm Mehmed Emin Siverek Ergani

  Lutfi Nzhet Can'ik Eskiehir

  Sleyman Eyp Sabri stanbul Amasya Ali Rza Rza

  Biga Sivas Hamd Zi'yaeddin

  Malatya Krehtir Feyzi Sadk

  Karahisarisahip Eskiehir Ali Hsrev Sami

  Saruhan orum brahim Sreyya Dursun

  Saruhan Karahisarisahip Avni mer Ltfi

  Edirne Nide eref Mustafa Hilmi Nide Kastamonu

  Mehmed Ata Hasan Sabri Konya stanbul

  Arif Ahmed kr RES Bunun ilk celsei hafiyede mzakeresini

  kabul edenler.. MEHMED KR BEY (Karahisarisahip)

  Hayr efendim; celsei aleniyeye aittir. nki evvelce celimi aleni yede mevzubahs olmutur. ntihaba aittir. Bunun aleni mzakeresi lzmdr.

  549

 • t : 78 22 . 7 . 1338 C : 2

  RES Efendim istida Encmeninin mazbatas celsei hafiyede okunmasn iaret ediyor, onun iin.

  HAKKI HAM BEY (Sinop) Celsei hafiye teklif eden arkadalar esbabn izah ettikten sonra riyaset reye vazeder. Bir defa esbabn izah etsinler.

  RES Esbabm imdi izah edecek arkada var m? (Yok sesleri) O halde celsei hafiyede olmasn kabul ediyor musunuz? (Hayr sesleri) Kabul edilmedi. O halde celsei aleniyede mzakereye koyacaz.

  2. Merkez Kumandan Nihat Paa hakknda Adliye Encmeni mazbatas.

  RES Nihad Paa hakknda Adliye Encmeni maztoatas vardr okunacak.

  Adliye Encmeni Mazbatas Nfuzu mamuresini suiistimal ve hfi kanun

  muamele icra tmek maddesinden dolay iden el ektirilen ElcezJire kumandan Nihad Paa hakknda icra klnan ibu evrak tahkikiye 1 i ecel t tetkik heyeti umumiyede Encmenimize tevdi klnmakla mtalaa ve tetkik olundu.

  tcra klman tahkikata nazaran marnileyhin hilaf kanun olmak zere icra eyledii beyan olunan efl, islamlardan bedeli nakdi almak ve resay aair ile aavattan hediye alp ve hediye vermek ve hayvanatn a'skerlere ray ettirmek ve mal sandklarna zabit ikam'esile memurine maa verdirmemek ve baz kesan memleketlerinden uzaklatrmak ve gasbe-dilen nukudunu ahaliye tazmin ettirmek ve orduya odun verecei bahanemle Ymni Beyi askerlikten tecil eylemek ve mnakaaya koymakszn erzak askeriyeyi hanesinde ihale eylemek ve polie muameltnda kayn biraderini dahi terik etmek ve sahte ve-:ka vererek bir zabiti stanbul a gndermek ve Nusaybin kaymakam Kadri Beyi himaye eylemesi yznden Gmrk varidatnn tenakusuna sebebiyet vermek ve Mardin Mntka Kumandan Hseyin Beyin btn suiistimaltna kar himaye eylemek ve eshab cina-yatitan Haor ve rfekasn para mukabilinde affeylemek maddelerinden barettir.

  Evrak mevcuda mnderecatna ve marnileyhin venmi olduu esvaplara nazaran istanbul'un dveli mtelife tarafndan igali ve harekt milKye do-laysile Tkiye Byk Millet Meclisi hkmetinin Anadoluda teekkl zerine tahrikat ecnebiyeye pek msait olan Elcezire ktasn milli ceryana istinaden hsn suretle idaresi vesaireyi mutazammn Heyeti Vekile karart ile Byk Millet Meclisi Riyasetinin 27/6/1337 tarihli talimatnamesi ahkmna tevfikan

  Nihad Paa bir takm vezaif ile Elcezire ktasna memur tayin edilerek izam klnm ve memuriyeti md-detince muamelt, mahallinin kabiliyeti ve zamann ceryan, efkrn icabatna tevfik hareket ederek temini asayi ile, ordu tekil ve tehiz ve ilbas eylediini ve btn icraatn halkn emniyeti mtekabilesine ve hkmeti m ili iyeye merbutiy etlerini temine ve mali muamelt dahi veridat nisbetinde idaresine ve ordunun tehiz ve il bas hususunda ittihaz ettii tedabiri, zamann icabat'ile tevfik eylemee hasrederek, usul muvaffakiyetti temin eylediini ve icraat umumiyesini Byk Millet Meclisi Hkme'Jinin evamir ve talimatna tevfik hareket eylemekten ibaret olduunu ifade eylemi ve encmenimiz dahi, tahkikat hazirann heyeti umumiyesi itibarile mahiyeti meseleyi tavzihe kfi olduu kanaatnda bulunmu olmakla Heyeti umum'iyeye arz olunur. 15 Temmuz 1338.

  Adliye Encmeni Reisi Mazbata Muharriri Canik Erturul Emin Mustafa Kemal Ktip Aza

  'Karahisarisahip smail kr

  Aza Aza Siirt Krehir

  Mustafa Basri Sadk

  Aza Aza Karahisar arki Nide

  Vasf Mustafa Hilmi Aza Aza

  Kayseri M ara Sabit Mehmed Hasip

  RES Encmen namna sz syliyecek var m? MUSTAFA KEMAL BEY (Erturul) Efen-

  C'.m Elcezire Cephesi Kumandan Nihad Paa hakknda vukubulan ihbarat zerine Mdafaai Milliy

Search related