of 23 /23
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU DOKUMENTACIJA u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje REDOVITI PROFESOR Pristupnik: dr.sc. GORAN KUŠEC, izvanredni profesor Znanstveno područje: Biotehničke znanosti Znanstveno polje: Poljoprivreda Stručno povjerenstvo: Prof. dr. sc. Antun Petričević, redoviti profesor Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, redoviti profesor Prof. dr. sc. Bela Njari, redoviti profesor Osijek, 2009.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Embed Size (px)

Text of SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U...

Page 1: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

DOKUMENTACIJA

u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje

REDOVITI PROFESOR

Pristupnik:

dr.sc. GORAN KUŠEC, izvanredni profesor

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Poljoprivreda Stručno povjerenstvo: Prof. dr. sc. Antun Petričević, redoviti profesor Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, redoviti profesor Prof. dr. sc. Bela Njari, redoviti profesor

Osijek, 2009.

Page 2: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Dr. sc. Antun Petričević, profesor emeritus, Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilišta

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Dr. sc. dr. h.c. Gordana Kralik, redovita profesorica, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Dr. sc. Bela Njari, redoviti profesor, Veterinarski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu

Osijek, 19. listopada 2009.

PREDMET: Izvješće Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Gorana

Kušeca, izvanrednog profesora, znanstvenog savjetnika za izbor u

znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

FAKULTETSKOM VIJEĆU

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

u Osijeku na svojoj 8. redovitoj sjednici za akademsku godinu 2008./2009. održanoj 20.

travnja 2009. godine imenovalo je članove Stručnog povjerenstva za provoñenje postupka

izbora dr. sc. Gorana Kušeca, izvanredni profesor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti

profesor za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda,

znanstvena grana stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku.

U skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03,

105/04 i 174/04), Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama,

Pravilniku o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 76/05; 113/05 i

118/05) te Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 38/97 i 84/05)

Fakultetskom vijeću podnosimo sljedeće

Page 3: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

I Z V J E Š Ć E

o ispunjavanju uvjeta za izbor pristupnika dr. sc. Gorana Kušeca, izvanrednog

profesora u znanstveno-nastavno zvanje

REDOVITI PROFESOR

Izbor u znanstveno zvanje - znanstveni savjetnik

Matični odbor za područje biotehničkih znanosti - polje poljoprivreda, šumarstvo, drvna

tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj 22. rujna 2009.

godine donio je odluku o izboru dr. sc. Gorana Kušeca, izvanrednog profesora, u znanstveno

zvanje znanstveni savjetnik.

Stoga se podneseno Izvješće odnosi samo na nastavnu i stručnu djelatnost dr. sc. Gorana

Kušeca, izvanrednog profesora, te na ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora za izbor u

znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.

Nastavna djelatnost pristupnika dr. sc. Gorana Kušeca

Dr. sc. Goran Kušec je od 1. srpnja 1993. kao asistent na predmetu „Poznavanje animalnih

proizvoda” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 1. listopada 1997. Izabire se u

suradničko zvanje asistent na predmetima „Poznavanje animalnih proizvoda“, „Tehnologija

mlijeka“ i „Tehnologija mesa“. Od 31. listopada 2002. pristupnik je izabran za docenta i

nositelja predmeta „Tehnoologija mesa i „Tehnologija animalnih proizvoda“ na

Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a od 02. ožujka 2006. godine obnaša dužnost

izvanrednog profesora na istim predmetima.

Prema Bolonjskom programu Sveučilišnog studija Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku

koordinator je modula „Animalni proizvodi“ na preddiplomskom studiju te „Animalni

proizvodi-osiguranje kakvoće“ i „Genomika u zootehnici“. Na Stručnom studiju

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku koordinator je modula „Animalni proizvodi“ te

„Tehnologija prerade mesa“ na sveučilišnom preddiplomskom studiju Agronomskog i

prehrambeno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru). Na poslijediplomskom

specijalističkom studiju „Kakvoća si sigurnost animalnih proizvoda“ je koordinator

obaveznog modula pod nazivom „Kakvoća si sigurnost animalnih proizvoda“ te je suradnik

na modulu „Animalni proizvodi za posebne namjene“. Na poslijediplomskom

Page 4: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

specijalističkom studiju „Proizvodni sustavi“ je suradnik na modulima „Animalni proizvodi

za posebne namjene“, „Kakvoća animalnih proizvoda“ i „Propisi u stočarskoj proizvodnji“.

Na doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti, smjer Stočarstvo je koordinator modula „Rast

i razvoj domaćih životinja“ te suradnik na modulima „Kakvoća animalnih proizvoda-meso i

mlijeko“ i Molekularne metode u zootehnici“.

Podaci o mentorstvu pristupnika na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima, te voñenju magistarskih i doktorskih radova

U radu sa studentima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Goran Kušec bio je

mentor 11 diplomskih radova.

Pristupnik je bio član povjerenstva za obranu jednog (1) magistarska rada , te je bio mentor

jednog (1) magistarskog radsa. Trenutno je imenovan mentorom jedne (1) doktorske

disertacije.

Pristupnik je objavio šest (6) radova u koautorstvu s dodiplomskim studentima.

Objavljeni znanstveni radovi, uredništvo zbornika radova sa znanstvenih skupova,

obavljene recenzije i sudjelovanje na znanstvenim skupovima

Uz kvalifikacijske radove, magisterij i doktorat znanosti, kao autor ili koautor objavio je 73

znanstvena rada od kojih je 9 indeksiranih u bazi Current Contents.

Pristupnik je recenzirao je 11 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa

znanstvenih skupova.

Pristupnik je sudjelovala na 6 domaćih skupova i 11 meñunarodnih znanstvenih skupova-

Sudjelovanje na znanstvenim nacionalnim i inozemnim projektima

Pristupnik je trenutno voditelj jednog (1) nacionalnog znanstvenog projekta, te je suradnik na

jednom (1) znanstvenom nacionalnom projektu i na jednom (1) meñunarodnom projektu.

Ispunjenje uvjeta rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor:

Prema uvjetima Rektorskog zbora u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ – 123/03.; 198/03.; 105/04.; 105/04. i 174/04.) uz opće uvjete

Page 5: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

(potvrda o pozitivno ocijenjenom rezultatu studentske ankete za pristupnika dr.sc. Gorana Kušeca; nalazi se u prilogu) i sljedeće uvjete: - Da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati. Nastavna djelatnost pristupnika dr.sc. Gorana Kušeca Nastava tijekom suradničkog zvanja asistent, od akademske godine ak. god.1993/94 do ak. god.

2002/03

Br. Naziv predmeta Satnica, tjedno

Studij Norma sati

1 Poznavanje animalnih proizvoda-

vježbe 3+2 Stručni studij u Vinkovcima

30h/semestru×1 semestar×8god.×1 norma sat=240h

2 Tehnologija mlijeka-vježbe 3+2 Sveučilišni diplomski studij 30h/semestru×2 semestra×8god.×1

norma sat=240 h

3 Tehnologija mesa-vježbe 3+2 Sveučilišni diplomski studij 30h/semestru×1 semestar×8god.×1

norma sat=240h

Nastava u zvanju docent, od akademske godine od ak. god 2002/03 do ak. god. 2006/07

1 Tehnologija animalnih proizvoda-

predavanja 3+2 Sveučilišni diplomski studij

45h/semestru×1 semestar×3god.×2 norma sata=270h

2 Tehnologija mesa-predavanja 3+2 Sveučilišni diplomski studij 45h/semestru×1 semestar×3god.×2

norma sata=270h

3 Mljekarstvo-predavanja 3+2 Sveučilišni diplomski studij 45h/semestru×2 semestra×3god.×2

norma sata=540h

4 Poznavanje animalnih proizvoda-

predavanja 3+2 Stručni studij u Vinkovcima

45h/semestru×1 semestar×3god.×2 norma sata=270h

5 Tehnologija mesa-predavanja 3+2 Stručni studij u Vinkovcima 45h/semestru×1 semestar×3god.×2

norma sata=270h

6 Tehnologija mlijeka-predavanja 3+2 Stručni studij u Vinkovcima 45h/semestru×1 semestar×3god.×2

norma sata=270h

Nastava u zvanju izvanredni profesor, od akademske godine od ak. god. 2006/07 do ak. god. 2008/09

1 Tehnologija animalnih proizvoda-

predavanja 3+2 Sveučilišni diplomski studij

45h/semestru×1 semestar×2god.×2 norma sata=270h

2 Tehnologija mesa-predavanja 3+2 Sveučilišni diplomski studij 45h/semestru×1 semestar×2god.×2

norma sata=270h

3 Mljekarstvo-predavanja 3+2 Sveučilišni diplomski studij 45h/semestru×2 semestra×2god.×2

norma sata=540h

4 Poznavanje animalnih proizvoda-

predavanja 3+2 Stručni studij u Vinkovcima

45h/semestru×1 semestar×2god.×2 norma sata=270h

5 Tehnologija mesa-predavanja 3+2 Stručni studij u Vinkovcima 45h/semestru×1 semestar×2god.×2

norma sata=270h

6 Tehnologija mlijeka-predavanja 3+2 Stručni studij u Vinkovcima 45h/semestru×1 semestar×2god.×2

norma sata=270h

7 Kakvoća i standardizacija animalnih

proizvoda-predavanja 3+2 Stručni studij u Vinkovcima

45h/semestru×1 semestar×1god.×2 norma sata=270h

8 Higijena u proizvodnji animalnih

proizvoda-predavanja 3+2 Stručni studij u Vinkovcima

45h/semestru×1 semestar×1god.×2 norma sata=270h

9 Animalni proizvodi-modul 45 Sveučilišni preddiplomski studij 45×2god.×2 norma sata=180h 10 Animalni proizvodi-modul 45 Stručni studij u Vinkovcima 45×2god.× 2 norma sata=180h

UKUPNO 5400h Ukupan broj održanih norma sati od zimskog semestra akademske godine 1993/04 do ljetnog semestra akademske godine 2008/09 iznosio je 5400 sati.

Page 6: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

- Da ispunjava četiri (4) od osam (8) propisanih uvjeta: 1. daje autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili

dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva;

2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom;

3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij;

4. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na meñunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na meñunarodnom znanstvenom skupu;

5. da je bio najmanje četiri godine član ureñivačkog odbora znanstvenog časopisa ili daje bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga;

6. da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova;

7. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom meñunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu;

8. da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana predavanja.

Pristupnik ispunjava slijedećih 6 uvjeta: 1. Da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva;

- Pristupnik je u koautorstvu objavio jedan sveučilišni udžbenik i dva priručnika: 1.1. Udžbenik: Kralik G., Kušec G., Kralik D., Margeta V. (2007) Svinjogojstvo –

biološki i zootehnički principi. Sveučilišni udžbenik, Grafika d.o.o. Osijek 1.2. Priručnci:

Petričević A., Njari B., Kušec G., Anñelić T. (2006): Priručnik za ocjenu kakvoće svinjskih trupova (skripta za klasifikatore). Hrvatski stočarski centar. Petričević A., Njari B., Kušec G., Anñelić T. (2006): Priručnik za ocjenu kakvoće goveñih trupova (skripta za klasifikatore). Hrvatski stočarski centar.

Page 7: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

2. Da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio najmanje četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom;

- Pristupnik je bio voditelj deset (11) diplomskih radova:

R. br.

Ime i prezime kandidata

Naslov teme Datum obrane

Sveučilište, Fakultet

1. Davor Batinić

Utvrñivanje kakvoće polovica i mesa svinja

31.03.2003. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

2.

ðurkin Ivona

Utjecaj spola na klaonička svojstva svinja istočne hrvatske

06.10.2005. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

3.

Zeman Vlatka

Proizvodnja i zaštita autohtonih mesnih proizvoda prema pravilnicima EU

28.04.2006. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

4.

Sanja Papić Kakvoća sirovog mlijeka u istočnoj slavoniji

22.02.2008. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

5.

Ukmar Robert

Objektivno utvñivanje postotaka mesa u svinjskim polovicama

17.03.2008. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

6.

Natalija Bestvina

Istraživanje kakvoće svinjskog mesa

28.03.2008. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

7.

Ines Jerković

DNA metodologija u istraživanju kvalitete svinjskog mesa

10.09.2008. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

8.

Martina Perković

Mogučnosti zaštite hrvatskih autohtonih sireva

23.02.2009. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

9.

Boris Lukić Istraživanje kakvoće mesa hibridnih svinja

04.03.2009. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

10.

Davor Kekez

Utjecaj postmortalne glikolize na kvalitetu mesa teških svinja

20.03.2009 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

11. Džano Ćerimović

Propisi o kakvoći i sigurnosti mlijeka i mliječnih proizvoda u EU

24.04.2009.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, stručni studij u Vinkovcima

Page 8: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

- objavio pet (6) znanstvenih radova u koautorstvu sa studentom: 1. Kušec G., ðurkin I., Petričević A., Kralik G., Maltar Z. (2006.): Utjecaj spola na

distribuciju tkiva u svinjskim polovicama. Krmiva, 48(3):131-142. CAB Abstracts AN: 20063141139

2. Kušec G., ðurkin I., Petričević A., Kralik G., Maltar Z., Margeta V., Hanžek D. (2007): Equations for lean share estimation in swine carcasses in Croatia. Agriculture 13(1):70-73. CAB Abstracts AN:20073238457

3. Bestvina N., Hanžek D., ðurkin I., Maltar Z., Margeta V., Kralik G., Kušec G.

(2008): Razvrstavanje svinjskog mesa prema kvaliteti. Poljoprivreda 14(2):62-67.

4. Ukmar R., ðurkin I., Maltar Z., Kralik G., Petričević A., Kušec G. (2008): Leanness and carcass composition of pigs in Croatia. Meso, X(6):452-458.

5. Jerković, I., ðurkin, I., Margeta, V., Kralik, G., Kušec, G. (2009): Molekularni

pristup u istraživanju kvalitete svinjskog mesa. Meso XI (3): 180-188. 6. ðurkin I., Kušec G., Kralik G., Margeta V., Maltar Z., Lukić B., Radišić Ž.

(2009): Meat and carcass quality of hybrid pigs form eastern Croatia. 55th ICoMST, 16-21.08.2009, Copenhagen. Proceedings, CD.

3. Da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na meñunarodnim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na meñunarodnom znanstvenom skupu;

- pristupnik je održao jedanaest (11) priopćenja na meñunarodnim znanstvenim skupovima: 1. 3rd International Symposium "Animal Science Days" - Perspectives in the

Production of Various Kinds of Meat, Bled, 26-29.09.1995 2. 8th International Symposium Animal Science Days - Animal Products and Human

Health, Osijek, 20.-22. 09.2000. 3. 9th International Symposium Animal Science Days, Radenci, Slovenia, 03.-

05.10.2001. 4. 10th International Symposium “Animal Science Days”, Pecs, Hungary, 16.-18.10.

2002. 5. 11th International Symposium „Animal Science Days“, Poreč, 23.-26.9. 2003. 6. 13th International Symposium «Animal Science Days», Agripolis, Padova, Italy,

12.-15.09.2005. 7. 14th International Symposium „Animal Science Days, Lillafüred, Hungary, 11.-

13.10.2006. 8. 15th International Symposium „Animal Science Days“, Osijek, Croatia, 19.-

21.09.2007. 9. 53rd International Congress of Meat Science and Technology, Beijing, China, 5-

10.8. 2007.

Page 9: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

10. 54th International Congress on Meat Science and Technology, Cape Town, South Africa, 10.-15.8.2008.

11. 16th Int. Symposium Animal Science Days, Strunjan, Slovenia, 17.-19.9.2008

- te šest (6) priopćenja na domaćim znanstvenim skupovima: 1. XXXI. Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Pula, 25.-28.02.1995. 2. XXXIII. Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Pula, 25-28.02.1997 3. XXXIV. Znanstveni skup hrvatskih agronoma, Pula, 25.-28.02.1998 4. XXXVIII. Znanstveno-stručni skup hrvatskih agronoma s meñunarodnim

sudjelovanjem, Opatija, 19.-21.02.2003 5. XIII. Meñunarodno savjetovanje „Krmiva 2006“, Opatija, 05.-08.06.2006. 6. Kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju - HDBMB2008,

Osijek, 17. do 20. 09. 2008. 4. Da je najmanje četiri godine član ureñivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga;

- Pristupnik je od 2002.- godine do danas član Ureñivačkog odbora znanstveno-stučnog časopisa “Poljoprivreda”.

5. Da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova;

- Pristupnik je na traženje Uredništva znanstveno-stručnog časopisa “Poljoprivreda” recenzirao tri (3) rada 2005. godine i osam (8) radova 2007. godine. Ukupno je recenzirao jedanaest (11) znanstvenih radova u znanstvenom časopisu.

6. Da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom meñunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu;

- Pristupnik je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZOS pod nazivom “Rano predviñanje kvalitete svinjskih polovica i mesa“ (br. 079-0790566-0184)

- Pristupnik je suradnik na meñunarodnom projektu od 2006.- danas pod

nazivom: „Reorientation of Academic Education in Agriculture in SE Europe - Curriculum Development in Animal Breeding and Animal Husbandry, Norwegian - (SEE)“.

Page 10: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

ZAKLJUČAK, MIŠLJENJE I PRIJEDLOG STRUČNOG POVJERENSTVA

Temeljem gore navedenog Stručno povjerenstvo utvrñuje da prof. dr. sc. Goran Kušec,

izvanredni profesor, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivrednog

fakulteta u Osijeku u potpunosti udovoljava uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

redoviti profesor prema uvjetima iz članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom

obrazovanju (NN123/03, 198/03, 105/04 i 174/04), Pravilniku o uvjetima za izbor u

znanstvena zvanja (NN 84/05), te Nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i

stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06.).

Stručno povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Poljoprivrednog fakulteta u

Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izbor prof. dr. sc. Gorana Kušeca,

izvanrednog profesora u znanstveno-nastavno zvanje

REDOVITI PROFESOR

iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda, znanstvena

grana Stočarstvo.

Osijek, 19. listopada 2009.

Page 11: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

BIBLIOGRAFSKI PODACI:

C U R R I C U L U M V I T A E

Osobni podaci:

Prezime: Kušec Ime: Goran Datum i mjesto roñenja: 28. ožujka 1963. Narodnost: Hrvat Državljanstvo: Hrvatsko Institucija: Poljoprivredni fakultet u Osijeku Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 Tel: 031/224-233 Fax: 031/207-017 E - mail: [email protected]

Akademsko obrazovanje: Doktorat 22. studenog 2001.

Faculty of Agricultural Science Georg-August-University Göttingen

Magisterij 20. veljače 1997.

Veterinarski fakultet u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu

Diploma 17. ožujka 1989.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kretanje u službi:

Zvanje (godina od-do) docent od 2002. - 2006. izvanredni profesor 2006. - danas

Usavršavanja (ustanova, mjesto/država, razdoblje od-do):

Faculty of Agriculture Skopje / R.Macedonija / 28.10.2002.-02.11.2002. – APPLICATION OF MOLECULAR METHODS IN SELECTION AND CONSERVATION OF DOMESTIC ANIMALS Slovak Agrcultural University Nitra Fakulty of Agronomy / Slovakia /22.11.- 29.11.2002. – COURSE IN THE BIOPSY PROCEDURE 14.11.2005.-14.12.2005. - Universität für Bodenkultur; Beč/Austrija – TEMPUS PROJEKT CD-19052 „Development of professional BSc and Msc course and short proffesional courses in Farm Production and Managment“ 01.05.2006.-30.05.2006. - Universität Stuttgart/ Njemačka – TEMPUS PROJEKT CD-19052 „Development of professional BSc and Msc course and short proffesional courses in Farm Production and Managment“

Nastavna djelatnost (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski studiji):

„Animalni proizvodi” – preddiplomski studij „Tehnologija prerade mesa”-preddiplomski studij Agronomskog i Prehrambreno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru „Animalni proizvodi” – stručni preddiplomski studij „Animalni proizvodi-osiguranje kakvoće”-diplomski studij „Genomika u zootehnici”-diplomski studij „Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda”-poslijediplomski specijalistički studij „Kakvoća animalnih proizvoda”- poslijediplomski specijalistički studij „Rast i razvoj domaćih životinja” – doktorski studij „Animalni proizvodi za posebne namjene” - poslijediplomski specijalistički studij; predavač „Propisi u stočarskoj proizvodnji” - poslijediplomski specijalistički studij; predavač „Kakvoća animalnih proizvoda-meso i mlijeko” – doktorski studij; predavač „Molekularne metode u zootehnici” – doktorski studij; predavač

Gostujući nastavnik : - Funkcije (naziv funkcije, ustavnova, razdoblje od-do):

Predstojnik zavoda za specijalnu zootehniku 2006.- danas

Članstvo u društvima: „Hrvatsko Agronomsko društvo” - 1993.- 2009. Nagrade: - Jezici: engleski, njemački

Page 12: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

ŽIVOTOPIS:

Goran Kušec roñen je 28. ožujka 1963. godine u Osijeku, gdje je završio osnovnu i

srednju školu. Godine 1988. završio je studij stočarstva na Poljoprivrednom fakultetu u

Osijeku. Iste godine boravio je pet mjeseci u Velikoj Britaniji radi usavršavanja engleskog

jezika. Od 1989.-1991. godine radio je u Integralnom informatičkom inženjeringu IPK-a

Osijek u timu za stočarstvo. Od prosinca 1991. do rujna 1992. provodi u redovima Hrvatske

vojske. Od 1. srpnja 1993. godine obavlja poslove mlañeg asistenta na Poljoprivrednom

fakultetu u Osijeku na predmetu «Poznavanje animalnih proizvoda», «Tehnologija mesa» i

«Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda». Poslijediplomski studij iz Higijene i tehnologije

namirnica životinjskog podrijetla na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je

19. veljače 1997. godine obranivši obranivši magistarski rad pod naslovom «Istraživanje

prinosa mesa svinja različite genetske osnove» i stekao akademski stupanj magistra znanosti

iz područja biomedicina, polje veterina. Mr.sc. Goran Kušec 1997. godine izabran je u

suradničko zvanje asistent za predmete „Poznavanje animalnih proizvoda“, „Tehnologija

mlijeka“ i „Tehnologija mesa“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Godine 1999. odlazi

na doktorski studij na Institut za uzgoj i genetiku domaćih životinja „Georg August“,

Sveučilišta u Göttingenu, SR Njemačka, gdje je 22. studenoga 2001. godine stekao zvanje

doktora biotehničkih znanosti, polje agronomija, grana stočarstvo, obranivši disertaciju po

nazivom „Growth pattern of hybrid pigs as influenced by MHS-genotype and feeding

regime“. Godine 2002. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz predmeta

„Tehnologija animalnih proizvoda“, „Tehnologija mesa“ i „Mljekarstvo“, a 2006. izabran je u

znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz istih predmeta. Izradio je nastavni plan i

program za tri nova modula na studiju Zootehnike Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od

kojih su dva obvezna (Animalni proizvodi – V semestar prediplomskog studija; Animalni

proizvodi – osiguranje kakvoće – II semestar diplomskog studija), dok je jedan modul izborni

(Genomika u zootehnici – III semestar diplomskog studija). Takoñer je izradio nastavni plan i

program za module: ʺAnimalni proizvodiʺ (stručni studij u Vinkovcima), ʺRast i razvoj

domačih životinjaʺ (doktorski studij poloprivredne znanosti, smjer Stočarstvo), ʺKakvoća i

sigurnost animalnih proizvodaʺ (poslijediplomski specijalistički studij Kakvoća i sigurnost

animalnih proizvoda), te Kakvoća animalnih proizvoda (poslijediplomski specijalistički studij

proizvodni sustavi). Koordinator je svih navedenih modula.

Prof.dr.sc. Goran Kušec je bio suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja

i športa RH: br.4-05-076 «Čimbenici proizvodnje visokokvalitetnog pilećeg i svinjskog mesa»

Page 13: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

(1993.-1995.), br. 0079110 «Iskorištavanje kapaciteta rasta svinja i peradi u cilju

poboljšavanja kakvoće mesa» (1995.-2000.) i br. 0079020 «Specifičnosti rasta i kakvoća

mesa peradi i svinja» (2001.-2005.); na VIP projektima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva «Optimalni modeli svinjogojstva na obiteljskim gospodarstvima

istočne Hrvatske» (1998.-2001.) i «Ekološka proizvodnja svinja na obiteljskom

gospodarstvu» (2002.-2005.), te VIP projektu ʺUtvrñivanje udjela mišićnog tkiva u

trupovima svinjaʺ (2005.-2007.) te na tehnologijskom projektu „Omega pilići“ (TP-03-

0079-01; od 2005.-2008.). Od 2002.-2005. bio je suradnik na meñunarodnom programu

ʺNorwegian SEE Programme in Agriculture ʺCompetence transfer and institucional contact

and coperation between Faculties of Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine“ i to

suradnik na podprojektu „Unification and Improving of Selection of Domestic Animals of

SEE“ te voditelj podprojekta „Identification and Conservation of Animal Genetic Resources

in SEE“. Godine 2007. bio je voditelj projekta „Proizvodnja tradicionalnih autohtonih

proizvoda od svinjskog mesa na obiteljskim farmama Osječko-baranjske županije“. Trenutno

je voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Rano

predviñanje kvalitete svinjskih polovica i mesa“ (br. 079-0790566-0184) i suradnik na

meñunarodnom projektu Reorientation of Academic Education in Agriculture in SE Europe -

Curriculum Development in Animal Breeding and Animal Husbandry, Norwegian - South

Eastern Europe (SEE) Programme: “Institutional Collaboration Between Academic

Institutions in Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine In Norway and Bosnia &

Herzegovina,Croatia and Serbia & Montenegro”, kao i domaćim projekatima «Specifičnosti

rasta svinja i peradi i kakvoća proizvoda» (br. 079-0790566-0567, Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i sporta) i „Kakvoća svinjskih trupova u funkciji povećanja konkurentnosti

svinjogojstva“ (br. VIII-5-23/08, VIP projekt Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog

razvoja).

Tijekom stručnog usavršavanja 2002. godine pohañao je tečaj iz molekularne biologije u

Skopju, Makedonija i biopsije tkiva u Nitri, Slovačka. U okviru TEMPUS projekta proveo je

mjesec dana kao gostujući profesor na BOKU sveučilištu (Universität für Bodenkultur) u

Beču, Republika Austrija 2005. godine te 2006. na Sveučilištu u Stuttgartu (Universität

Stuttgart), Savezna Republika Njemačka.

Od 2004. član je Radne jedinice za kontrolu ocjenjivanja na liniji klanja životinja – KOLK

pri Hrvatskom stočarskom centru. Godine 2005. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog

ureñenja i graditeljstva imenovalo ga je članom Komisije za ocjenu studije o utjecaju na

okoliš za zahvat izgradnje farme „Nukleus stada svinja“ u Velikoj Branjevini. Iste godine

Page 14: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Ministarstvo ga je imenovalo članom Povjerenstva za izradu Programa razvitka svinjogojske

proizvodnje u Republici Hrvatskoj, koordinatorom za uspostavu laboratorija za analizu

kakvoće mesnih proizvoda u sklopu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, za projekt

„Poticanje gospodarstva i zapošljavanja u prehrambenom sektoru Hrvatske – Prerada mesa“ u

organizaciji Njemačkog društva za tehničku suradnju (GTZ), predstavnikom radne

podskupine za pripremu pregovora o članstvu RH u EU za poglavlje 11. Poljoprivreda i

ruralni razvitak (goveñe i juneće meso, svinjetina) i predstavnikom radne podskupine za

pripremu pregovora o članstvu RH u EU za poglavlje 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i

fitosanitarni nadzor (područje sigurnost hrane – politika kvalitete). Višegodišnji je član

ocjenjivačkog suda pri ocjenjivanju kakvoće slavonskog kulena u organizaciji HGK –

Županijske komore Osijek te jedan od voditelja tečaja Hrvatskog Stočarskog Centra za obuku

klasifikatora goveñih i svinjskih trupova na liniji klanja. Član je Hrvatskog agronomskog

društva. Od 2. prosinca 2002. godine je član Ureñivačkog odbora znanstveno-stručnog

časopisa „Poljoprivreda“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

U koautorstvu je objavio ukupno 73 znanstvena rada (9 radova citiranih u Current

Contensu, 36 citiran u CAB i FSTA, 24 rada objavljena na meñunarodnim i domaćim

znanstvenim skupovima), 4 stručna rada, jedan udžbenik u koautorstvu i 2 priručnika u

koautorstvu. Sudjelovao je na 11 meñunarodnih i 6 nacionalnih znanstvenih skupova.

Znanstveni radovi vezani su za problematiku kakvoće trupova i mesa domaćih životinja,

ponajviše svinja i peradi, kao i rast životinja u odnosu na morfološke promjene i razvoj tkiva.

Osim toga, znanstveni interes u posljednje vrijeme proširen je na istraživanja sastava trupa i

kvalitete mišićnog tkiva s obzirom na kandidatne gene i genetske markere. Tečno govori

engleski i njemački jezik.

Page 15: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Popis znanstvenih radova:

Znanstveni radovi (a1) s meñunarodno priznatom recenzijom koji su indeksirani u referalnim časopisima (Science Citation Indeks, Current Contents)

1. Kralik G., Kušec G., Petričević A., Živković J.(1997): Meat yield evaluation in pig carcasses. Živočišná výroba 42(10): 473-479. SCIENCE CITATION INDEX DIALOG(R) File 34: Sci Search(R) Cited Ref Sci (c)1999 06216657 Genuine Article YC487 Current Contents/ALL 93-98 AN YC 487-0007

2. Kušec G., Kralik G., Petričević A., Živković J. (1998): Influence of genotype on meat yield estimation

in swine carcasses. Czech Journal of Animal Science, Živočyšna vyroba, 43(2), 87-91. SCIENCE CITATION INDEX DIALOG(R) File 34: Sci Search(R) Cited Ref Sci (c)1999 06570067 Genuine Article ZB609. Current Contents/ALL 93-98 AN:ZB609-0006, CAB 03588097 1999 AN: 980105884 FSTA 00761705 1999 1998-06-s0887

3. Kralik G., Kušec G., Scitovski R., Škrtić Z., Petričević A.(1999): Growth and carcass quality of

broilers. Czech Journal of Animal Science Živočišna Vyroba, 44(5)1999, 233-237. SCIENCE CITATION INDEX DIALOG(R) File 34: Sci Search(R) Cited Ref Sci (c)1999 07726717 Genuine Article 200PN Current Contents/ Agriculture, Biology & Environmental Sciences AN: 200PN-0008. Document Delivery: 200PN; CAB 03735674 1999 AN: 990104722; CAB 036858541999 AN: 990101982; CAB 03685832 1999 AN: 990101960

4. Kralik G., Škrtić Z., Kušec G., Kadlec J. (2003): The influence of rape seed / oil on the quality of

chicken carcasses. Czech Journal of Animal Science 48 (2):77-84. Current Contents/ Agriculture, Biology & Environmental Sciences AN: 672JB-0004.

5. Kušec G., Baulain U., Henning M., Köhler P., Kallweit E. (2005): Fattening, carcass and meat quality

traits of hybrid pigs as influenced by MHS genotype and feeding systems. Archiv für Tierzucht, 48(1):40-49. Current Contents/All Editions, AN 897PY-0006.

6. Kušec G., Kralik G., Horvat D., Petričević A., Margeta V. (2005): Differentiation of pork longissimus

muscle regarding the variation in water holding capacity and correlated traits. Proceedings of the 13th International Symposium «Animal Science Days», Agripolis, Padova, 12-15.09.2005., Italian Journal of Animal Science, 4(3):79-81. Animal Sciences in Current Contents/Agricultural, Biology & Environmental Sciences, AN:005EX-0011, 2006.

7. Margeta, V., Kralik G., Kušec, G., Baulain, U. (2006): Lean and fat development in the whole body and

hams of hybrid pigs studied by magnetic resonance tomography. Czech Journal of Animal Science 52(5)130-137. Current Contents/ Agriculture, Biology & Environmental Sciences AN: 2007-168EG-0003.

8. Kušec, G., Baulain, U., Kallweit, E., Glodek P. (2007): Influence of MHS genotype and feeding regime on allometric and temporal growth of pigs assessed by magnetic resonance imaging. Livestock Science 110(1-2):89-100. Current Contents/ Agriculture, Biology & Environmental Sciences AN: 2007-194DC-0010.

9. Kušec G., Kralik G., ðurkin I., Baulain U., Kallweit E. (2007): Optimal slaughter weight of pigs assessed by means of asymmetric S-curve. Czech Journal of Animal Science 53(3):98-105. Current Contents, Agriculture, Biology & Environmental Sciences, AN: 2008-284CF-0002

Page 16: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Znanstveni radovi (a2) koji su indeksirani u referalnim časopisima (CAB, FSTA)

1. Kralik G., Mandić M., Karuza Lj., Kušec G. (1994): Sastav mišićnog i abdominalnog masnog tkiva s obzirom na spol brojlera. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, 24(1), 88-93. CAB Abstracts 03001502 1995 Accession Number: 950103703

2. Kralik G., Kušec G., Škrtić Z., Mudrić S. (1995): Carcass traits of modern chicken genotypes. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo (No.Supp.22), p.225-231 Research Reports of 3rd Int.Symp."Animal Science Days" - Perspectives in the Production of Various Kinds of Meat, 225-231, Bled, 26-29.09.1995. CAB Abstracts 03235747 1997 Acession Number: 960402800

3. Kralik G., Petričević A., Kušec G. (1995): Meatiness and qualitative meat properties of Croatian Crossbreeds and Hypor pigs. Stočarstvo, 49(9/12), 315-319 CAB Abstracts AN: 19960102646

4. Kralik G., Petričević A., Fazekaš J., Gutzmirtl D., Gutzmirtl I., Kušec G. (1996): Utjecaj genotipa nerasta

na mesnatost svinjskih polovica i kakvoću mišićnog tkiva. Stočarstvo, 50(1), 3-9. CAB AN: 980101834

5. Kušec G., Kralik G., Petričević A., Živković J. (1997): The Application of Different Equations For Meat Yield Estimation in Swine Carcasses. Poljoprivredna znanstvena smotra, 62(1-2), 18-22. CAB AN: 980106374

6. Kralik G., Maltar Z., Domjanović V., Kušec G. (1998): Učinkovitost Grosala u tovu svinja. Krmiva, 40 (6), 329-335. CAB 03679342 1999 AN: 991401700

7. Kušec G., Kralik G., Petričević A., Gutzmirtl D., Jovanovac S.(1998): Influence of genotype on tissue growth in swine. Zbornik Biotehniške fakultete v Ljubljani, p.105-109. CAB 03685822 AN: 990101950

8. Domaćinović M., Petričević A., Steiner Z., Kušec G. (1998): Utjecaj različite pripreme obroka u tovu svinja na prinos i kakvoću mesa. Krmiva 40(6), 309-316. CAB Abstracts 1999 AN: 19991401698

9. Kralik G., Kušec G., Scitovski R., Škrtić Z., Petričević A. (1998): A carcass quality of broilers related

to growth rate in fattening. Stočarstvo 52(4)265-271. CAB Abstracts AN:199901101982 10. Kralik G., Jelen T., Scitovski R., Kušec G. (1999): Analysis of phenotypic expression and growth of gilts

using asymmetric S-function. Krmiva, 41(4), 159-165. CAB 03790408 AN: 19990107452

11. Petričević A., Kralik G., Gutzmirtl D., Kušec G. (2001): Kakvoća polovica svinja različitih genotipova na obiteljskim gospodarstvima. Poljoprivreda, 7(1):42-46. CAB Abstracts 2001, AN: 20013109202

12. Kralik G., Scitovski R., Kušec G. (2001): Modeli procjene maksimuma rasta kod provenijencija tovnih pilića. Poljoprivreda, 7(1):37-41. CAB Abstracts 2001, AN: 20013109192

13. Kralik G., Škrtić Z., Kušec G. (2001): Utjecaj hranidbe na kakvoću trupova pilića i sastav trbušnog

masnog tkiva. Krmiva, 43(1):3-10. CAB Abstracts AN: 20013071344 14. Kralik G., Petričević A., Škrtić Z., Kušec G. (2001): More on the relation between meat percentage and

meat quality traits in swine carcasses. Research Reports of 9th International Symposium Animal Science Days, 03.-05.10.2001., Radenci, Slovenia, Supplement 31, p.199-204. CAB Abstracts AN 20043012825

15. Petričević A., Kralik G., Tolušić Z., Škrtić Z., Kušec G. (2001): Percentage and distribution of tissues

in pig carcasses in relation to (S)EUROP classes. Research Reports of 9th International Symposium Animal Science Days, 03.-05.10.2001., Radenci, Slovenia, Supplement 31, p.205-211. CAB Abstracts 2004/01-2005/02, AN 20043012826

16. Kralik G. Bogut I., Škrtić Z., Kušec G. (2002): The effect of multienzyme preparation on the growth

performance of broilers. Proceedings of the 10th International Symposium “Animal Science Days”,

Page 17: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Pecs, 16-18 October 2002, Acta Agraria Kaposváriensis 6(2):245-252. CAB Abstracts 2003, AN: 20033133713

17. Kralik G., Kušec G., Gutzmirtl H., Petričević A., Grgurić D. (2002): Correlation between meat color

and some indicators of carcass and meat quality of pigs. Acta Agraria Kaposváriensis 6(2):253-258. CAB Abstracts 2003, AN: 20033133715

18. Kušec G., Kralik G., Gutzmirtl H., Petričević A., Grgurić D. (2002): Influence of terminal sire breed on

carcass and meat quality traits of pigs. Acta Agraria Kaposváriensis 6(2):259-264. CAB Abstracts 2002, AN: 20033133716

19. Tolušić Z., Kralik G., Kušec G., Petričević A., Gutzmirtl H. (2003): Economic consequences of

different lean percentage estimation methods. 11th International Symposium Animal Science Days 2003, Poreč, 23-26 Sept. 2003, Agriculturae Conspectus Scientificus, 68(2), 121-125. CAB Abstracts 2003, AN: 20033167076

20. Kušec G., Kralik G., Petričević A., Gutzmirtl H., Grgurić D. (2003): Meat quality indicators and their

correlation in two different crosses of pigs. Agriculturae Conspectus Scientificus, 68(2), 115-119. CAB Abstracts, AN: 20033167075

21. Kralik G., Margeta V., Kušec G., Maltar Z.(2003): Intenzitet prirasta i kakvoća svinjskih trupova.

Krmiva, 45(16):303-308. CAB Abstracts 2003, AN: 20043005805

22. Kralik G., Petričević A., Kušec G., Hanžek D., Gutzmirtl D. (2004): Pokazatelji kvalitete svinjskih trupova i mesa. Krmiva, 46(5):227-236. Food Science and Technology Abstracts, AN 2005-05-Sj0854.

23. Kušec G., Kralik G., Petričević A., Margeta V., Gajčević Z., Gutzmirtl D., Pešo M. (2004): Differences

in slaughtering characteristics between crossbred pigs with Pietrain and Duroc as terminal sire. Acta agriculturae slovenica, 1, 121-128. CAB Abstracts AN: 20063201987

24. Kušec G., ðurkin I., Petričević A., Kralik G., Maltar Z. (2006.): Utjecaj spola na distribuciju tkiva u svinjskim polovicama. Krmiva, 48(3):131-142. CAB Abstracts AN: 20063141139

25. Margeta, V., Kralik G., Kušec, G., Baulain, U. (2007): Allometric growth of tissues in pig hams.

Agriculture 13(1):163-166. CAB Abstracts AN: 20073238478 26. Kušec G., Kralik G., ðurkin I., Petričević A., Hanžek D. (2007): Factors discriminating between

different pork quality conditions. Agriculture 13(1):66-69. CAB Abstracts AN:20073238456 27. Kušec G., ðurkin I., Petričević A., Kralik G., Maltar Z., Margeta V., Hanžek D. (2007): Equations for

lean share estimation in swine carcasses in Croatia. Agriculture 13(1):70-73. CAB Abstracts AN:20073238457

28. ðurkin, I., Kušec G., Kralik G., Petričević A., Margeta V., Hanžek D., Maltar Z. (2008): Raspodjela

uzoraka svinjskog mesa prema otpuštanju mesnog soka. Meso X(I):30-34. CAB Abstracts AN:20083085066

29. Kušec, G., Kralik, G., Margeta, V., ðurkin, I., Hanžek D. (2008): Utjecaj repičinog ulja u obroku na

kvalitativna svojstva mišićnog tkiva svinja. Krmiva, 50(2):95-100. CAB Abstracts AN:20093009378 30. ðurkin, I., Kušec, G., Kralik, G., Gajčević, Z., Maltar, Z. (2008): Utjecaj hranidbenih tretmana na

kvalitativna svojstva mišićnog tkiva pilića. Krmiva, 50(2):89-93. CAB Abstracts AN:20093009377 31. Vincek D., ðurkin I., Kralik G., Petričević A., Baulain U., Kušec G. (2008): Utjecaj hranidbenog

tretmana na karakteristike rasta svinja. Krmiva, 50(2):63-72. CAB Abstracts AN:20093009374

Page 18: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Znanstveni radovi (a3) objavljeni u zbornicima radova s meñunarodnih znanstvenih skupova s recenzijom uredništva

1. Petričević A., Kralik G., Kušec G., Maltar Z. (1995): Reliability of the pig carcass meatiness evaluation

related to different fat thickness. Research Reports of 3rd Int.Symp. "Animal Science Days" - Perspectives in the Production of Various Kinds of Meat, 137-141, Bled, 26-29.09.1995.

2. Kralik G., Petričević A., Kušec G., Škrtić Z.(1996): The possibility of increasing the amount of linolenic

acid in the broiler meat. Poster Proceedings of 42nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), "Meat for the Consumer", Lillehammer, 1-6 September 1996, Norway, p.220-221.

3. Petričević A., Kralik G., Kušec G. (1998): Relation between important indicators of the pig meat

quality. 44th International Congress of Meat Science and Technology, 30.08.-04.09.98., Barcelona Spain, Congress Proceedings “Meat Consumption and Culture”, Volume II, p. 512-513.

4. Opačak A., Treer T., Kušec G., Stević I. (1998): Influence of linolenic acid from peleted food on muscle

lipid composition of tench (Tinca tinca L.). 44th International Congress of Meat Science and Technology, 30.08.-04.09.98., Barcelona Spain, Congress Proceedings “Meat Consumption and Culture”, Volume II, p. 668-669.

5. Kralik G., Petričević A., Kušec G., Grgas A. (1999): Influence of growth promotors on swine carcass

traits. 45th International Congress of Meat Science and Technology, 1.-6.kolovoza 1999., Yokohama, Japan, Congress Proceedings, Vol.II, p.486-487.

6. Petričević A., Kralik G., Kušec G., Bukvić Ž.(1999): Share, distribution and quality of meat in

carcasses of pigs of different genotype. 45th International Congress of Meat Science and Technology, 01.-06.08. 1999., Yokohama, Japan, Congress Proceedings, Vol.II, p.492-493.

7. Kralik G., Ivanković S., Petričević A., Kušec G. (1999): Effect of probiotic Vebac supplement on the meat quality of broilers. Proceedings of 14th European Symposia on the Quality of Poultry Meat, 8th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, 19.-23.09.1999., Bologna, Italy, p. 92-97.

8. Senčić ð., Kralik G., Kušec G., Margeta V. (2000): Slaughtering quality of crossbred pigs with German Landrace and Pietrain as terminal breeds. 8th International Symposium Animal Science Days - Animal Products and Human Health, Osijek 20-22 Sept., Agriculture, 6(1), 157-159.

9. Petričević A., Kralik G., Gutzmirtl D., Kušec G. (2000): Share and quality of muscle tissue in carcasses

of pigs produced on family farm. Agriculture 6(1), 154-156. 10. Kralik G., Kušec G. (2001): Carcass and meat characteristics of Croatian pigs. 47th International

Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), Kraków, Poland, 26-31 Aug., Congress Proceedings, Vol. I, 2-P26, p.160-161.

11. Kralik G., Kušec G., Ivanković S. (2001): Effect of dietary oils on fatty acids content in chicken meat.

47th International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST), Kraków, Poland, 26-31 Aug., Congress Proceedings, Vol. I, 3-P28, p.230-231.

12. Kralik G., Bogut I., Škrtić Z., Kušec G. (2001): The influence of multienzyme preparation on growth

intensity of broilers. IV. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 20. 09.2001., str. 152-158.

13. Kušec G., Kralik G., Petričević A. (2002): Influence of breed and sex on carcass and meat quality traits in pigs. 48th ICoMST, Rome, 25-30 Aug. 2002, Congress Proceedings, Vol. II, p.686-687.

14. Kralik G., Kušec G., Margeta V., Hanžek D. (2006): Carcass traits and meat quality of different pig genotype. 52nd International Congress of Meat Science and Technology, Dublin 13.-18.08.2006., Dublin, Irska, p. 69-70.

Page 19: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

15. Kušec G., Kralik G., Petričević A., ðurkin I., Margeta V., Maltar Z. (2006): Comparison of different methods for lean percentage evaluation in pig carcasses. Proceedings of the 14th International Symposium „Animal Science Days“, Acta Agraria Kaposváriensis, 10(2):57-62.

16. Kralik G., Petričević P., Kušec G., Margeta V., Škrtić (2006): Comparison of carcass and meat quality

of purebred, F1 and three-way crossbred pigs. Proceedings of the 14th International Symposium „Animal Science Days“, Acta Agraria Kaposváriensis, 10(2):71-76.

17. Kralik G., Petrak T., Kušec G., Margeta V. (2007): Effect of rapeseed oil in the diet on carcass traits

and meat quality of pigs. Proceeding of 53rd International Congress of Meat Science and Technology, Beijing, China, 5-10 Aug. 2007, p. 249-250.

18. Kušec G., ðurkin I., Petričević A., Kralik G., Maltar Z., Margeta V., Hanžek D. (2007): Pig carcass

grading in Croatia. Proceeding of 53rd International Congress of Meat Science and Technology, Beijing, China, 5-10 Aug. 2007, p. 131-132.

19. Kušec G., Kralik G., ðurkin I., Petričević A., Margeta V., Hanžek D., Maltar Z. (2007): Discrimination

between excessive and acceptable drip loss in pork longissimus muscles. Proceeding of 53rd International Congress of Meat Science and Technology, Beijing, China, 5-10 Aug. 2007, p. 343-344.

20. Djurkin I., Kusec G., Petricevic A., Kralik G., Maltar Z., Margeta V. (2008): Lean share of Croatian

pigs assessed by previous and current EU legislation. 54th International Congress on Meat Science and Technology, 10-15 August, Cape Town, South Africa, CD.

21. Kušec G., Djurkin I., Kralik G., Baulain U., Kallweit E. (2008): Allometric vs. Dynamic models in the

investigation of pig growth. 54th International Congress on Meat Science and Technology, 10-15 August, Cape Town, South Africa, CD.

22. Kušec G., Kralik G., ðurkin I., Vincek D., Petričević A., Baulain, U. (2008): Asymmetric S-function in

the prediction of growth characteristics of hybrid pigs. 16th Int. Symposium Animal Science Days, 17-19 Sep., Strunjan, Slovenia, Acta agriculturae Slovenica, 2:173-180.

23. ðurkin I., Kušec G., Kralik G., Margeta V., Maltar Z., Lukić B., Radišić Ž. (2009): Meat and carcass quality of hybrid pigs form eastern Croatia. 55th ICoMST, 16-21.08.2009, Copenhagen. Proceedings, CD.

24. Kušec G., ðurkin I., Petričević A., Kralik G., Maltar Z., Margeta V. (2009): Carcass leanness of pigs in

Croatia estimated by EU referent method. Proceedings of he 17th International Symposium Animal Science Days, Padova, 15-18 Sept., Ital.J.Anim.Sci., 8(3):249-251.

Page 20: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj
Page 21: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Sveučilište J.J. Strossmayera U Osijeku POLJOPRIVREDNI FAKULTET u Osijeku Trg Sv. Trojstva 3 Klasa: 602-04/09-04/12 Ur.br: 2158-22-02-09-2 Osijek, 28. listopada 2009. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja FAKULTETSKOM VIJEĆU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA

U OSIJEKU - ovdje - Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku održano 28. listopada 2009. godine razmatrajući prijavu pristupnika natječaju dr.sc. Gorana Kušeca, izvanrednog profesora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za radno mjesto redoviti profesor iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, znanstvena grana stočarstvo u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom, podnosi slijedeće

I Z V J E Š Ć E Na natječaj objavljen u Narodnim novinama, u dnevnom listu “Glas Slavonije” Osijek i na internet stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku dana 04. svibnja 2009. godine prijavu je podnio samo jedan pristupnik i to:

Dr.sc. Goran Kušec, izvanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Prijava je zaprimljena 05. svibnja 2009. godine. Uvidom u prijavu i natječajnu dokumentaciju Povjerenstvo utvrñuje:

- da prijava pristupnika natječaju nema formalnih nedostataka - da pristupnik ispunjava opće uvjete i psihofizičke osobine za izbor u znanstveno-nastavno

zvanje redoviti profesor odnosno da je pristupnik upisan u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod matičnim brojem 209153 u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika za znanstveno područje Biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, znanstvena grana stočarstvo.

Temeljem utvrñenog Povjerenstvo upućuje Fakultetskom vijeću Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku prijavu pristupnika .dr.sc. Gorana Kušeca na daljnji postupak, tj. da se izabere u redovitog profesora

Povjerenstvo:

Page 22: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

Klasa: 602-04/09-04/12 Ur.broj: 2158-22-02-09-3 Osijek, 29. listopada 2009. Na temelju članaka 93. stavka 2.podstavka 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04., 174/04. i 46/07.) i sukladno članku 41. Statuta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Naputka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, suradnička,nastavna i stručna zvanja od 25. siječnja 2006. godine, a na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 19. listopada 2009. godine i na temelju pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta u zvanja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 28. listopada 2009. godine Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na 1. redovitoj sjednici u akademskoj 2009/2010. godini održanoj 29. listopada 2009. godine pod točkom 4 b dnevnog reda donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Prof. dr. sc. Goran Kušec bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno

mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda znanstvene grane stočarstvo na Fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je na vrijeme od pet (5) godina u skladu s člankom 102. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”123/03., 198/03.,105/04. i 174/04.)

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukldno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”123/03., 198/03.,105/04., 174/04. i 46/07.)

Obrazloženje Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 17. travnja 2009. godine (Klasa: 112-02/09-02/2 Ur.Broj:2158-60-01-09-81) za raspisivanje Natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 20. travnja 2009. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstvno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvnog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo. Na natječaj objavljen u ”Narodnim novinama”, ”Glasu Slavonije” i Internet stranici od 04..svibnja 2009. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo, prijavu je u otvorenom roku podnio samo jedan pristupnik, dr.sc. Goran Kušec, izvanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Povjrenstvo za provjeru uvjeta utvrdilo je da pristupnik Natječaja ima proveden izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, imenovano Odlukom Fakultetskog vijeća Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku od 20. travnja 2009. godine, u

Page 23: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/390_oranusecalbert2.pdf · tehnologija, biotehnologija i prehrambena tehnologija na 2. sjednici održanoj

sastavu: prof. emer. Antun Petričević, znanstveni savjetnik, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i prof. dr. sc. Bela Njari, znanstveni savjetnik Veterinarskog fakulteta u Zagrebu dostavilo je izvješće Fakultetskom vijeću 14. svibnja 2009. godine s pozitivnim mišljenjem o ispunjenosti uvjeta iz Pravilnika o uvjetima za izbor u zvanja s prijedlogom izbora prof. dr. sc. Gorana Kušeca u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku prihvatilo je 04. lipnja 2009. godine Izvješće s prijedlogom Stručnog povjerenstva i utvrdilo da prof. dr. sc Goran Kušec ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.. Matični odbor za područje Biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda donio je 22. rujna 2009. godine Odluku o izboru prof. dr. sc. Gorana Kušeca u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju poljoprivreda. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 22. rujna 2009. godine utvrñeno je da je dr. sc Goran Kušec upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Fakulteta dostavilo je pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora dr. sc. Gorana Kušeca u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog Fakultetsko vijeće je utvrdilo da prof. dr. sc. Goran Kušec ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci. Pouka o pravnom lijeku Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke.

Dostavljeno:

1. Prof. dr. sc. Goran Kušec 2. Tajništvo Fakulteta 3. Pismohrana Fakultetskog vijeća 4. Prismohrana Fakulteta