Spm 1249 2006 Sejarah k1 Berjwp

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Spm 1249 2006 Sejarah k1 Berjwp

  1/7

  !t!tll!ixmtffinru-xffi-

  SULIT1249tlSejarahKertas INov./Dis.20061 am LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006SEJARAH

  Kertas1Satuam

 • 8/2/2019 Spm 1249 2006 Sejarah k1 Berjwp

  2/7

  SULITPada tahun 1922, pengkaji Mesir PurbaHoward Carter menemui mayat TutankhamunII yang diselaputi emas.I Merujuk pernyataan di atas, aPakahkesimpulan yang dapat dibuat?A Upacarapemujaan semangatB Konsep kehidupan selePasmatiC Percayakepadakelahiran semulaD Amalan penyembahannenek moyang

  Masyarakat Indus telah menjalankanhubungan perdagangan dengan masyarakatMesopotamia.2 Apakah bukti arkeologi Yangpernyataandi atas?A Cap mohor

  -B Batu bersuratC Tembikar tanahD Gendanggangsa

  menyokong

  5 BagaimanakahRom menjadi spada ahun 509 S.M.?A Penaklukanorang gasarB PenjajahanJulius CaesarC PertabalanMaharajaAuguD Pemberontakangolonganp

  6 Berdasarkan rajah di atas,legalisme dilaksanakan?A Hakim dibayar gajiyangB Rakyat di bawah penguasC Raja harusmemiliki kuasD Juri dilantik dariPa

  Undang-undangTiada perasaanb

  Penguatkuasaadipelihara

 • 8/2/2019 Spm 1249 2006 Sejarah k1 Berjwp

  3/7

  SULITThrikh Peristiwa

  6 Ogos 10M. 17Ramadhan) Wahyu pertamakepada NabiMuhammads.a.w.

  9 Peristiwa di atas menunjukkanA agama slam tersebarB kemunculankerajaan IslamC penentangan Arab Quraisy terhadapIslamD pemisah Zaman Jahiliah dengan ZamanIslam

  Undang-undangbertulisUndang-UndangLaut Melaka

  13 Bagaimanakah cara pembentuIslam di atas?A Pengislaman akyatB Pengislaman emerintahC Penguasaan erdaganganD Penghapusan engaruhHindMeng'apakah undang-undangdilaksanakan sepenuhnya olehIslam di Asia Tenggara?A Pembesarkurang memberi gB Mendapat tentangan daripadC Masih terikat dengan undadatD Perang saudara di kalanga

  tempatanApakah ciri matrilineal dalamAd

  t4

  l5

 • 8/2/2019 Spm 1249 2006 Sejarah k1 Berjwp

  4/7

  SULITTahun Pemodal China19101920r930

  7\Vo64Vo37Vo

  18 Berdasarkan jadual di atas, mengapa-kah penguasaan pemodal China dalamsektor perlombongan bijih timah me-rosot?A Gangguankongsi gelapB Pengenalankapal korekC Kekurangan tenaga mahirD Peningkatan kemasukan buruh

  L9 Pada tahun 1917, undang-undang per-khidmatan syarikat insurans telah men-gasingkan insurans nyawa daripada insu-fans

  Mengapakah kerajaan BritisEnakmen Pendaftaran Sekol1920 di Tanah Melayu?I Menyekat pengaruh komuII Mengawal aktiviti sekolaIII Mengurangkan kadar butaIV Mengehadkan pengguibundaA IdanIIB II dan IIIC mdanIVD IdanIV

  Tahun Perkara18871889

  Akta Kampung UAkta Perkampung

  Apakah implikasi pengenalakepadaBurma?A Pengaruh golongan agam

 • 8/2/2019 Spm 1249 2006 Sejarah k1 Berjwp

  5/7

  27

  28

  SULIT26 Mengapakah corak gerakannasionalisme diAsia Tenggara berubah daripada sederhanakepada radikal?A Sekatanpengaruh luar

  B Perjuangan idak berkesanC Kekurangan sumber kewanganD Sokongan pemerintah tempatanApakah implikasi pelaksanaan birokrasiBarat kepadanegara Thai?A PersaingankuasaBaratB Pemantapan uasa rajaC Pengekalan kemerdekaanD Penguasaan konomi oleh pembesarApakah kesan dasar pentadbiran British diTanah Melayu pada awal abad ke-20?I Pembukaan bandar baruII Pertambahan buruh asingIII Pengenalanpendidikan vernakularIV Peningkatan taruf hidup penduduk

  32

  33

  MengapakahpenyerahanerseolehpemimpindanpersatuanaSarawak?A Penentangan ajlis NegerB Penipuan erhadappembesC Penghapusanak istimewaD Percanggahan dengan P194IMengapakah ata Negara pewarganegara alaysia?I Memupukperpaduanil Menanam emangat ajaIII Mengukuhkan edaulatanIV Menerapkanemangatat

  Tarikh Peristiwa8 Februari1946 Vyner Brooke menSarawakkepada ke

  British.

 • 8/2/2019 Spm 1249 2006 Sejarah k1 Berjwp

  6/7

  SULIT

  36 Apakah langkah yang perlu diambil bagimenghadapicabarandi atas?A KekayaannegaradikongsiB Pelaburanasing ditingkatkanC PeluangpekerjaanditambahD Budaya cemerlangdiamalkan

  38 Apakah masalahyang dihadabekas tanah jajahan Barat sDunia Kedua?I Membentuk kerajaanbaruII Mewujudkan PerPaduan aIII Membangunkan sektor ekoIV MenghapuskanwarisanPeA I,II dan III C I, ilIB I, II dan IV D II, II

  39 Mengapakah Rancangan CokepadanegaraanggotaKomaA Membiayai PengajianPelaB Memajukan sektor PertanC Menggalakkanaktiviti pelD Menyediakankemudahan

  Berdasarkan rajah di atas,40

  PerikatanKuasaTengah 1882) Austria-Hungary

 • 8/2/2019 Spm 1249 2006 Sejarah k1 Berjwp

  7/7

  IA'KERTAS 1-18 2A 3A79 8C 9D138 1.4C 15D19B 20c 2lD25C 268 27C31B 32D 33B37C 38A 39A

  4A 5D10D 11B16A 17822A 23828A 29D34A 35D40D