Analisis Soalan Spm k1

Embed Size (px)

Citation preview

ANALISIS SOALAN SPM KERTAS 1

ANALISIS SOALAN SPM KERTAS 1

EMBED Word.Document.12 \s ANALISIS SOALAN SPM SEBENAR KERTAS 1 MENGIKUT SUBTAJUK TINGKATAN 4

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

1.1 Makna Tamadun1

1.2 Ciri-Ciri Tamadun

Petempatan kekal

Kehidupan berorganisasi

Sistem Pemerintahan

Pengkhususan pekerjaan

Agama dan kepercayaan

Bahasa dan sistem tulisan

1.3 Proses Pembentukan Tamadun

Mesopotamia213

Mesir Purba111115

Indus2114

Hwang Ho1113

Jumlah3042122216

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUNTAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

2.1 Latar belakang tamadun

Yunani

Rom

India

China

2.2 Aspek-aspek peningkatan tamadun

Politik

Pemerintahan & Ptdbrn1113

Perundangan11

Perluasan kuasa112

Ekonomi

Pertanian11

Perdagangan11

Perusahaan

kewangan

Sosial

Pendidikan112

Falsafah11

Sains dan Teknologi

Seni bina11

Bahasa

Kesusasteraan

Sistem sosial11

2.3 Sumbangan Tamadun

Yunani1113

Rom112

India

China

2.4 Kemunculan agama dan Ajaran Utama Agama

Agama Hindu11

Agama Budha

Agama Kristian11

Agama Islam

Confucianisme

Taoisme

Jumlah2622321220

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

3.1 Bentuk2 kerajaan awal

3.1.1 Ciri-ciri kerajaan Agraria11114

3.1.2 Ciri-ciri kerajaan Maritim11114

Saling melengkapi11

3.2 Pengaruh agama Hindu Buddha dlm kerajaan awal11

3.2.1 Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha

Penaklukan

Perdagangan

Keagamaan

pemerintah

3.2.2 Pengaruh dalam sistem pemerintahan 11

3.2.3 Pengaruh dalam kesenian dan kesusasteraan

Seni bina11

Sastera1

JUMLAH2011223214

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAHTAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

4.1 Zaman Jahilliah

Masy. Arab Jahilliah

Ciri-ciri Masy. Jahilliah1121117

4.2 Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Kehidupan sebelum Menjadi Rasul

Keperibadian 1113

Kerasulan11

4.3 Penyebaran Islam di Makkah112

4.4 Reaksi Masyarakat Arab terhadap Islam

Penerimaan 11

Penentangan112

JUMLAH3131222216

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAHTAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

5.1 Perjanjian Aqabah 1 & 2

5.2 Hijrah

Konsep Hijrah11

Sebab dan tujuan hijrah

Kepentingan hijrah22

5.3 Piagam Madinah

Kandungan Piagam11

Kepentingan Piagam 11

5.4 Penyebaran Islam1113

5.5 Perjanjian Hudaibiyah11

Kepentingan Perj. Hudaibiyah11

Pemb. Semula Kota Makkah11

Kepentingan Pembukaan11

JUMLAH1202212213

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYATAHUN & SOALAN

040506070809 1011JUM

6.1 Krjn. Khulafa al Rasyidin

Konsep Khalifah

Syarat & cara Pemilihan11

Tugas Khalifah

Sumbangan Khulafa11112118

6.2 Kerajaan Bani Umaiyah 213

6.3 Kerajaan Bani Abbasiyah

6.4 Kerajaan Turki Uthmaniyah11

Faktor Penyebaran Islam ke Eropah11

6.5 Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain

Cara Pertembungan112

Kesan Pertembungan112

JUMLAH2313232215

BAB 7 :ISLAM DI ASIA TENGGARATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

7.1 Teori kedatangan Islam 1113

Dari Sem. Tanah Arab11

Dari China

Dari India

7.2 Penyebaran Islam ke AT11

Perdagangan 11

Perkahwinan

Pengislaman Pemerintah11

Kelahiran Kerajaan Islam112

Pusat Kebudayaan11

Peranan Mubaligh

Keistimewaan Islam

7.3 Pengaruh Islam di AT

Pemerintahan & Ptdbrn11

Sis. Pendidikan

Bahasa & kesusasteraan

Cara hidup11

Kesenian

Ekonomi

JUMLAH0121222212

BAB 8 : PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA TAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

8.1 Kesan kedatangan Islam terhadap Politik

Pentadbiran112

Perundangan2114

8.2 Kesan kedatangan Islam terhadap Sosiobudaya11

Pendidikan1113

Bahasa & Kesusasteraan

Kesenian11

Gaya Hidup

8.3 Kesan kedatangan Islam terhadap Ekonomi

Perdagangan11

Penggunaan Mata Wang

Percukaian11

JUMLAH1022222213

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAHTAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

9.1 Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

Zaman Gelap dan cirinya1113

Zaman Renaissance11

Zaman Reformation11114

9.2 Penjelajahan dan Penerokaan11114

9.3 Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindudustrian

Perkembangan Bdg Pertanian

Perkembangan Bdg Perindustrian11

Kesan Rev. Pertanian & Perindustrian224

9.4 Imperialisme Barat di Asia

Faktor yg mendorong kedatangan kuasa Barat112

Kesan Imperialisme

JUMLAH3413222219

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

10.1 Ekonomi Tradisional11

10.2 Ekonomi Dagangan11

Sis. Pertanian Komersial2114

Industri Perlombongan123

Tenaga Buruh Luar

Institusi Kewangan & Insurans1113

10.3 Dasar British terhadap pertanian

Undang2 Berhubung Tanah11215

Dasar Terhadap Pekebun Kecil

10.4 Kesan-kesan Dasar Ekonomi11

Pembandaran

Pembentukan Masy. Berbilang Kaum112

Sis. Pend. Vernakular1214

Sektor Perkilangan

Sis. Pengangkutan & Perhubungan

Perkhidmatan Kesihatan

JUMLAH4362223222

TINGKATAN 5

BAB 1 :KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ATTAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

1.1 Imperialisme Barat di AT

Imperialis Barat

Faktor-Faktor Imperialis Barat112

1.2 Perubahan Sistem Politik

Pengenalan Sistem Birokrasi Barat123118

1.3 Nasionalisme di Asia Tenggara

Faktor Kemunculan Nasionalisme1214

Perkembangan Nasionalisme2112118

JUMLAH4452321223

BAB 2 :NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PD2TAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

2.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British

Sebab Penentangan11

Peristiwa Penentangan Pemimpin Tempatan

Naning112

Sarawak11

Perak1113

N. Sembilan

Pahang

Kelantan11

Terengganu11

Sabah

2.2 Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua11

Faktor Pemangkin Nasionalisme

Gerakan Islah112

Akhbar, Majalah Dan Novel111115

Perjuangan Persatuan Melayu11

Gerakan Nasionalisme semasa Pend. Jepun11

JUMLAH2332133219

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

3.1 Latar belakang Pembinaan Negara dan Bangsa11

3.1.1 Pembinaan Negara Dan Bangsa

Perancis

Itali112

Jerman1113

Madinah

Malaysia

3.1.2 Ciri-Ciri Negara Dan Bgsa

3.2 KMM Asas Pembentukan Negara Dan Bangsa

Ciri Negara dan Bangsa Dalam KMM11

3.3 Warisan Negeri-negeri Melayu

Johor11

Kelantan

Terengganu11

Negeri Sembilan1113

JUMLAH0112222212

BAB 4 :PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

4.1 Malayan Union

Sebab Pengenalan MU1113

Ciri Perjanjian MU

Reaksi terhadap MU11

Tindakan Orang Melayu Menentang MU1113

4.2 Persekutuan Tanah Melayu112

Tokoh Pengerak PTM

4.3 Pergerakan Politik di Sabah Dan Sarawak

Sabah11

Sarawak1113

JUMLAH1112222214

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

5.1 Sistem Ahli1124

5.2 Pakatan Murni

Pakatan Murni Pra Perikatan11

Perikatan serta Pilihan raya Band. Ng dan MPP112

Perikatan & P.Murni ke arah Kemerdekaan11

5.3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Suruhan jaya Reid112

Isi Penting Perjanjian 11

Kepentingan Perjanjian

Peranan Tokoh2 Kemerdekaan11

JUMLAH1002223212

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIATAHUN & SOALAN

040506070809 1011JUM

6.1 Cadangan ke arah Pembentukan Malaysia112

6.2 Faktor2 pembentukan Malaysia

Faktor Politik1113

Faktor Ekonomi

Faktor Sosial

6.3 Reaksi terhadap Pembentukan Malaysia

6.3.1 Reaksi Dalam Negeri

Singapura

Sarawak & Sabah112

Brunei

6.3.2 Reaksi Negara Luar

Indonesia112

Filipina

6.4 Langkah2 Pembentukan Malaysia22

6.5 Perjanjian Malaysia 1963

Inti Pati perjanjian Malaysia 196311

JUMLAH1002232212

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

7.1 Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

Perlembagaan2114

Raja Berpelembagaan11

Kuasa Pemerintahan112

Pilihan raya111126

Parti Politik di Malaysia sehingga 1963

7.2 Negara Persekutuan

Kerajaan Persekutuan11

Kerajaan Negeri

7.3 Lambang-lambang Negara

Jata Negara11

Bendera Kebangsaan

Lagu kebangsaan

JUMLAH2112213315

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAANTAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

8.1 Pembangunan Ekonomi

8.1.1 Ran. Pembangunan 5 tahun

Tahap 1 (1956-1970)

Ran. Malaya 1

( RIDA & FELDA )1113

Ran. Malaya 211

Ran. Malaysia 1

( MARA, MARDI, MIDA)112

Tahap 2 ( 1971-1990)

Ran. Malaysia 2112

Ran. Malaysia 3

Ran. Malaysia 4

Ran. Malaysia 5

8.1.2 Dasar Pembangunan Ekonomi

Dasar Pertanian Negara11

Dasar Penswastaan11

Dasar Hala Tuju Cara Baru

Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

Dasar Kependudukan11

8.2 Pembangunan dan Perpaduan Bangsa

Rukun Negara112

Dasar Pendidikan11

Akta Bahasa

Dasar Kebudayaan

Sukan untuk perpaduan11

8.3 Malaysia ke arah negara Maju

Wawasan 2020 112

JUMLAH2433210215

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSATAHUN & SOALAN

0405060708091011JUM

9.1 Konflik Antarabangsa

Perang Dunia Pertama 1211117

Perang Dunia Kedua11114

Kemunculan Blok Dunia

Perang Dingin

9.2 Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa.

9.2.1 Dasar luar Malaysia

Asas penggubalan Dasar Luar2114

Perkembangan Dasar Luar Malaysia11

9.2.1 Malaysia dalam Ptbhn. Antarabangsa11

KOMANWEL1113

PBB11

NAM112

NEGARA SELATAN

OIC1113

9.2.2 Malaysia dalam Ptbhn. Serantau

ASA

MAPHILINDO11

ASEAN112

9.2.4. Cabaran masa depan

Globalisasi

ICT11

Koridor Raya Multimedia

K-ekonomi

K-masyarakat

JUMLAH6642333330

PPMP SEJARAH NEGERI JOHOR

14

ANALISIS SOALAN SPM KERTAS 1

ANALISIS SOALAN SPM SEBENAR KERTAS 1 MENGIKUT SUBTAJUK

TINGKATAN 4

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

1.1 Makna Tamadun

1

1.2 Ciri-Ciri Tamadun

Petempatan kekal

Kehidupan berorganisasi

Sistem Pemerintahan

Pengkhususan pekerjaan

Agama dan kepercayaan

Bahasa dan sistem tulisan

1.3 Proses Pembentukan Tamadun

Mesopotamia

2

1

3

Mesir Purba

1

1

1

1

1

5

Indus

2

1

1

4

Hwang Ho

1

1

1

3

Jumlah

3

0

4

2

1

2

2

2

16

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

2.1 Latar belakang tamadun

Yunani

Rom

India

China

2.2 Aspek-aspek peningkatan tamadun

Politik

Pemerintahan & Ptdbrn

1

1

1

3

Perundangan

1

1

Perluasan kuasa

1

1

2

Ekonomi

Pertanian

1

1

Perdagangan

1

1

Perusahaan

kewangan

Sosial

Pendidikan

1

1

2

Falsafah

1

1

Sains dan Teknologi

Seni bina

1

1

Bahasa

Kesusasteraan

Sistem sosial

1

1

2.3 Sumbangan Tamadun

Yunani

1

1

1

3

Rom

1

1

2

India

China

2.4 Kemunculan agama dan Ajaran Utama Agama

Agama Hindu

1

1

Agama Budha

Agama Kristian

1

1

Agama Islam

Confucianisme

Taoisme

Jumlah

2

6

2

2

3

2

1

2

20

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

3.1 Bentuk2 kerajaan awal

3.1.1 Ciri-ciri kerajaan Agraria

1

1

1

1

4

3.1.2 Ciri-ciri kerajaan Maritim

1

1

1

1

4

Saling melengkapi

1

1

3.2 Pengaruh agama Hindu Buddha dlm kerajaan awal

1

1

3.2.1 Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha

Penaklukan

Perdagangan

Keagamaan

pemerintah

3.2.2 Pengaruh dalam sistem pemerintahan

1

1

3.2.3 Pengaruh dalam kesenian dan kesusasteraan

Seni bina

1

1

Sastera

1

JUMLAH

2

0

1

1

2

2

3

2

14

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

4.1 Zaman Jahilliah

Masy. Arab Jahilliah

Ciri-ciri Masy. Jahilliah

1

1

2

1

1

1

7

4.2 Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Kehidupan sebelum Menjadi Rasul

Keperibadian

1

1

1

3

Kerasulan

1

1

4.3 Penyebaran Islam di Makkah

1

1

2

4.4 Reaksi Masyarakat Arab terhadap Islam

Penerimaan

1

1

Penentangan

1

1

2

JUMLAH

3

1

3

1

2

2

2

2

16

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

5.1 Perjanjian Aqabah 1 & 2

5.2 Hijrah

Konsep Hijrah

1

1

Sebab dan tujuan hijrah

Kepentingan hijrah

2

2

5.3 Piagam Madinah

Kandungan Piagam

1

1

Kepentingan Piagam

1

1

5.4 Penyebaran Islam

1

1

1

3

5.5 Perjanjian Hudaibiyah

1

1

Kepentingan Perj. Hudaibiyah

1

1

Pemb. Semula Kota Makkah

1

1

Kepentingan Pembukaan

1

1

JUMLAH

1

2

0

2

2

1

2

2

13

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

6.1 Krjn. Khulafa al Rasyidin

Konsep Khalifah

Syarat & cara Pemilihan

1

1

Tugas Khalifah

Sumbangan Khulafa

1

1

1

1

2

1

1

8

6.2 Kerajaan Bani Umaiyah

2

1

3

6.3 Kerajaan Bani Abbasiyah

6.4 Kerajaan Turki Uthmaniyah

1

1

Faktor Penyebaran Islam ke Eropah

1

1

6.5 Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain

Cara Pertembungan

1

1

2

Kesan Pertembungan

1

1

2

JUMLAH

2

3

1

3

2

3

2

2

15

BAB 7 :ISLAM DI ASIA TENGGARA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

7.1 Teori kedatangan Islam

1

1

1

3

Dari Sem. Tanah Arab

1

1

Dari China

Dari India

7.2 Penyebaran Islam ke AT

1

1

Perdagangan

1

1

Perkahwinan

Pengislaman Pemerintah

1

1

Kelahiran Kerajaan Islam

1

1

2

Pusat Kebudayaan

1

1

Peranan Mubaligh

Keistimewaan Islam

7.3 Pengaruh Islam di AT

Pemerintahan & Ptdbrn

1

1

Sis. Pendidikan

Bahasa & kesusasteraan

Cara hidup

1

1

Kesenian

Ekonomi

JUMLAH

0

1

2

1

2

2

2

2

12

BAB 8 : PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

8.1 Kesan kedatangan Islam terhadap Politik

Pentadbiran

1

1

2

Perundangan

2

1

1

4

8.2 Kesan kedatangan Islam terhadap Sosiobudaya

1

1

Pendidikan

1

1

1

3

Bahasa & Kesusasteraan

Kesenian

1

1

Gaya Hidup

8.3 Kesan kedatangan Islam terhadap Ekonomi

Perdagangan

1

1

Penggunaan Mata Wang

Percukaian

1

1

JUMLAH

1

0

2

2

2

2

2

2

13

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

9.1 Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

Zaman Gelap dan cirinya

1

1

1

3

Zaman Renaissance

1

1

Zaman Reformation

1

1

1

1

4

9.2 Penjelajahan dan Penerokaan

1

1

1

1

4

9.3 Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindudustrian

Perkembangan Bdg Pertanian

Perkembangan Bdg Perindustrian

1

1

Kesan Rev. Pertanian & Perindustrian

2

2

4

9.4 Imperialisme Barat di Asia

Faktor yg mendorong kedatangan kuasa Barat

1

1

2

Kesan Imperialisme

JUMLAH

3

4

1

3

2

2

2

2

19

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

10.1 Ekonomi Tradisional

1

1

10.2 Ekonomi Dagangan

1

1

Sis. Pertanian Komersial

2

1

1

4

Industri Perlombongan

1

2

3

Tenaga Buruh Luar

Institusi Kewangan & Insurans

1

1

1

3

10.3 Dasar British terhadap pertanian

Undang2 Berhubung Tanah

1

1

2

1

5

Dasar Terhadap Pekebun Kecil

10.4 Kesan-kesan Dasar Ekonomi

1

1

Pembandaran

Pembentukan Masy. Berbilang Kaum

1

1

2

Sis. Pend. Vernakular

1

2

1

4

Sektor Perkilangan

Sis. Pengangkutan & Perhubungan

Perkhidmatan Kesihatan

JUMLAH

4

3

6

2

2

2

3

2

22

TINGKATAN 5

BAB 1 :KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI AT

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

1.1 Imperialisme Barat di AT

Imperialis Barat

Faktor-Faktor Imperialis Barat

1

1

2

1.2 Perubahan Sistem Politik

Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

1

2

3

1

1

8

1.3 Nasionalisme di Asia Tenggara

Faktor Kemunculan Nasionalisme

1

2

1

4

Perkembangan Nasionalisme

2

1

1

2

1

1

8

JUMLAH

4

4

5

2

3

2

1

2

23

BAB 2 :NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PD2

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

2.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British

Sebab Penentangan

1

1

Peristiwa Penentangan Pemimpin Tempatan

Naning

1

1

2

Sarawak

1

1

Perak

1

1

1

3

N. Sembilan

Pahang

Kelantan

1

1

Terengganu

1

1

Sabah

2.2 Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua

1

1

Faktor Pemangkin Nasionalisme

Gerakan Islah

1

1

2

Akhbar, Majalah Dan Novel

1

1

1

1

1

5

Perjuangan Persatuan Melayu

1

1

Gerakan Nasionalisme semasa Pend. Jepun

1

1

JUMLAH

2

3

3

2

1

3

3

2

19

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

3.1 Latar belakang Pembinaan Negara dan Bangsa

1

1

3.1.1 Pembinaan Negara Dan Bangsa

Perancis

Itali

1

1

2

Jerman

1

1

1

3

Madinah

Malaysia

3.1.2 Ciri-Ciri Negara Dan Bgsa

3.2 KMM Asas Pembentukan Negara Dan Bangsa

Ciri Negara dan Bangsa Dalam KMM

1

1

3.3 Warisan Negeri-negeri Melayu

Johor

1

1

Kelantan

Terengganu

1

1

Negeri Sembilan

1

1

1

3

JUMLAH

0

1

1

2

2

2

2

2

12

BAB 4 :PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

4.1 Malayan Union

Sebab Pengenalan MU

1

1

1

3

Ciri Perjanjian MU

Reaksi terhadap MU

1

1

Tindakan Orang Melayu Menentang MU

1

1

1

3

4.2 Persekutuan Tanah Melayu

1

1

2

Tokoh Pengerak PTM

4.3 Pergerakan Politik di Sabah Dan Sarawak

Sabah

1

1

Sarawak

1

1

1

3

JUMLAH

1

1

1

2

2

2

2

2

14

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

5.1 Sistem Ahli

1

1

2

4

5.2 Pakatan Murni

Pakatan Murni Pra Perikatan

1

1

Perikatan serta Pilihan raya Band. Ng dan MPP

1

1

2

Perikatan & P.Murni ke arah Kemerdekaan

1

1

5.3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Suruhan jaya Reid

1

1

2

Isi Penting Perjanjian

1

1

Kepentingan Perjanjian

Peranan Tokoh2 Kemerdekaan

1

1

JUMLAH

1

0

0

2

2

2

3

2

12

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

6.1 Cadangan ke arah Pembentukan Malaysia

1

1

2

6.2 Faktor2 pembentukan Malaysia

Faktor Politik

1

1

1

3

Faktor Ekonomi

Faktor Sosial

6.3 Reaksi terhadap Pembentukan Malaysia

6.3.1 Reaksi Dalam Negeri

Singapura

Sarawak & Sabah

1

1

2

Brunei

6.3.2 Reaksi Negara Luar

Indonesia

1

1

2

Filipina

6.4 Langkah2 Pembentukan Malaysia

2

2

6.5 Perjanjian Malaysia 1963

Inti Pati perjanjian Malaysia 1963

1

1

JUMLAH

1

0

0

2

2

3

2

2

12

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

7.1 Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

Perlembagaan

2

1

1

4

Raja Berpelembagaan

1

1

Kuasa Pemerintahan

1

1

2

Pilihan raya

1

1

1

1

2

6

Parti Politik di Malaysia sehingga 1963

7.2 Negara Persekutuan

Kerajaan Persekutuan

1

1

Kerajaan Negeri

7.3 Lambang-lambang Negara

Jata Negara

1

1

Bendera Kebangsaan

Lagu kebangsaan

JUMLAH

2

1

1

2

2

1

3

3

15

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

8.1 Pembangunan Ekonomi

8.1.1 Ran. Pembangunan 5 tahun

Tahap 1 (1956-1970)

Ran. Malaya 1

( RIDA & FELDA )

1

1

1

3

Ran. Malaya 2

1

1

Ran. Malaysia 1

( MARA, MARDI, MIDA)

1

1

2

Tahap 2 ( 1971-1990)

Ran. Malaysia 2

1

1

2

Ran. Malaysia 3

Ran. Malaysia 4

Ran. Malaysia 5

8.1.2 Dasar Pembangunan Ekonomi

Dasar Pertanian Negara

1

1

Dasar Penswastaan

1

1

Dasar Hala Tuju Cara Baru

Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

Dasar Kependudukan

1

1

8.2 Pembangunan dan Perpaduan Bangsa

Rukun Negara

1

1

2

Dasar Pendidikan

1

1

Akta Bahasa

Dasar Kebudayaan

Sukan untuk perpaduan

1

1

8.3 Malaysia ke arah negara Maju

Wawasan 2020

1

1

2

JUMLAH

2

4

3

3

2

1

0

2

15

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

9.1 Konflik Antarabangsa

Perang Dunia Pertama

1

2

1

1

1

1

7

Perang Dunia Kedua

1

1

1

1

4

Kemunculan Blok Dunia

Perang Dingin

9.2 Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa.

9.2.1 Dasar luar Malaysia

Asas penggubalan Dasar Luar

2

1

1

4

Perkembangan Dasar Luar Malaysia

1

1

9.2.1 Malaysia dalam Ptbhn. Antarabangsa

1

1

KOMANWEL

1

1

1

3

PBB

1

1

NAM

1

1

2

NEGARA SELATAN

OIC

1

1

1

3

9.2.2 Malaysia dalam Ptbhn. Serantau

ASA

MAPHILINDO

1

1

ASEAN

1

1

2

9.2.4. Cabaran masa depan

Globalisasi

ICT

1

1

Koridor Raya Multimedia

K-ekonomi

K-masyarakat

JUMLAH

6

6

4

2

3

3

3

3

30

AZILLAH BT ABDULLAH

JKD SEJARAH DAERAH KLUANG 12

ANALISIS SOALAN SPM KERTAS 1

ANALISIS SOALAN SPM SEBENAR KERTAS 1 MENGIKUT SUBTAJUK

TINGKATAN 4

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

1.1 Makna Tamadun

1

1.2 Ciri-Ciri Tamadun

Petempatan kekal

Kehidupan berorganisasi

Sistem Pemerintahan

Pengkhususan pekerjaan

Agama dan kepercayaan

Bahasa dan sistem tulisan

1.3 Proses Pembentukan Tamadun

Mesopotamia

2

1

3

Mesir Purba

1

1

1

1

1

5

Indus

2

1

1

4

Hwang Ho

1

1

1

3

Jumlah

3

0

4

2

1

2

2

2

16

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

2.1 Latar belakang tamadun

Yunani

Rom

India

China

2.2 Aspek-aspek peningkatan tamadun

Politik

Pemerintahan & Ptdbrn

1

1

1

3

Perundangan

1

1

Perluasan kuasa

1

1

2

Ekonomi

Pertanian

1

1

Perdagangan

1

1

Perusahaan

kewangan

Sosial

Pendidikan

1

1

2

Falsafah

1

1

Sains dan Teknologi

Seni bina

1

1

Bahasa

Kesusasteraan

Sistem sosial

1

1

2.3 Sumbangan Tamadun

Yunani

1

1

1

3

Rom

1

1

2

India

China

2.4 Kemunculan agama dan Ajaran Utama Agama

Agama Hindu

1

1

Agama Budha

Agama Kristian

1

1

Agama Islam

Confucianisme

Taoisme

Jumlah

2

6

2

2

3

2

1

2

20

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

3.1 Bentuk2 kerajaan awal

3.1.1 Ciri-ciri kerajaan Agraria

1

1

1

1

4

3.1.2 Ciri-ciri kerajaan Maritim

1

1

1

1

4

Saling melengkapi

1

1

3.2 Pengaruh agama Hindu Buddha dlm kerajaan awal

1

1

3.2.1 Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha

Penaklukan

Perdagangan

Keagamaan

pemerintah

3.2.2 Pengaruh dalam sistem pemerintahan

1

1

3.2.3 Pengaruh dalam kesenian dan kesusasteraan

Seni bina

1

1

Sastera

1

JUMLAH

2

0

1

1

2

2

3

2

14

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

4.1 Zaman Jahilliah

Masy. Arab Jahilliah

Ciri-ciri Masy. Jahilliah

1

1

2

1

1

1

7

4.2 Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Kehidupan sebelum Menjadi Rasul

Keperibadian

1

1

1

3

Kerasulan

1

1

4.3 Penyebaran Islam di Makkah

1

1

2

4.4 Reaksi Masyarakat Arab terhadap Islam

Penerimaan

1

1

Penentangan

1

1

2

JUMLAH

3

1

3

1

2

2

2

2

16

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

5.1 Perjanjian Aqabah 1 & 2

5.2 Hijrah

Konsep Hijrah

1

1

Sebab dan tujuan hijrah

Kepentingan hijrah

2

2

5.3 Piagam Madinah

Kandungan Piagam

1

1

Kepentingan Piagam

1

1

5.4 Penyebaran Islam

1

1

1

3

5.5 Perjanjian Hudaibiyah

1

1

Kepentingan Perj. Hudaibiyah

1

1

Pemb. Semula Kota Makkah

1

1

Kepentingan Pembukaan

1

1

JUMLAH

1

2

0

2

2

1

2

2

13

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

6.1 Krjn. Khulafa al Rasyidin

Konsep Khalifah

Syarat & cara Pemilihan

1

1

Tugas Khalifah

Sumbangan Khulafa

1

1

1

1

2

1

1

8

6.2 Kerajaan Bani Umaiyah

2

1

3

6.3 Kerajaan Bani Abbasiyah

6.4 Kerajaan Turki Uthmaniyah

1

1

Faktor Penyebaran Islam ke Eropah

1

1

6.5 Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain

Cara Pertembungan

1

1

2

Kesan Pertembungan

1

1

2

JUMLAH

2

3

1

3

2

3

2

2

15

BAB 7 :ISLAM DI ASIA TENGGARA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

7.1 Teori kedatangan Islam

1

1

1

3

Dari Sem. Tanah Arab

1

1

Dari China

Dari India

7.2 Penyebaran Islam ke AT

1

1

Perdagangan

1

1

Perkahwinan

Pengislaman Pemerintah

1

1

Kelahiran Kerajaan Islam

1

1

2

Pusat Kebudayaan

1

1

Peranan Mubaligh

Keistimewaan Islam

7.3 Pengaruh Islam di AT

Pemerintahan & Ptdbrn

1

1

Sis. Pendidikan

Bahasa & kesusasteraan

Cara hidup

1

1

Kesenian

Ekonomi

JUMLAH

0

1

2

1

2

2

2

2

12

BAB 8 : PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

8.1 Kesan kedatangan Islam terhadap Politik

Pentadbiran

1

1

2

Perundangan

2

1

1

4

8.2 Kesan kedatangan Islam terhadap Sosiobudaya

1

1

Pendidikan

1

1

1

3

Bahasa & Kesusasteraan

Kesenian

1

1

Gaya Hidup

8.3 Kesan kedatangan Islam terhadap Ekonomi

Perdagangan

1

1

Penggunaan Mata Wang

Percukaian

1

1

JUMLAH

1

0

2

2

2

2

2

2

13

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

9.1 Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

Zaman Gelap dan cirinya

1

1

1

3

Zaman Renaissance

1

1

Zaman Reformation

1

1

1

1

4

9.2 Penjelajahan dan Penerokaan

1

1

1

1

4

9.3 Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindudustrian

Perkembangan Bdg Pertanian

Perkembangan Bdg Perindustrian

1

1

Kesan Rev. Pertanian & Perindustrian

2

2

4

9.4 Imperialisme Barat di Asia

Faktor yg mendorong kedatangan kuasa Barat

1

1

2

Kesan Imperialisme

JUMLAH

3

4

1

3

2

2

2

2

19

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

10.1 Ekonomi Tradisional

1

1

10.2 Ekonomi Dagangan

1

1

Sis. Pertanian Komersial

2

1

1

4

Industri Perlombongan

1

2

3

Tenaga Buruh Luar

Institusi Kewangan & Insurans

1

1

1

3

10.3 Dasar British terhadap pertanian

Undang2 Berhubung Tanah

1

1

2

1

5

Dasar Terhadap Pekebun Kecil

10.4 Kesan-kesan Dasar Ekonomi

1

1

Pembandaran

Pembentukan Masy. Berbilang Kaum

1

1

2

Sis. Pend. Vernakular

1

2

1

4

Sektor Perkilangan

Sis. Pengangkutan & Perhubungan

Perkhidmatan Kesihatan

JUMLAH

4

3

6

2

2

2

3

2

22

TINGKATAN 5

BAB 1 :KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI AT

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

1.1 Imperialisme Barat di AT

Imperialis Barat

Faktor-Faktor Imperialis Barat

1

1

2

1.2 Perubahan Sistem Politik

Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

1

2

3

1

1

8

1.3 Nasionalisme di Asia Tenggara

Faktor Kemunculan Nasionalisme

1

2

1

4

Perkembangan Nasionalisme

2

1

1

2

1

1

8

JUMLAH

4

4

5

2

3

2

1

2

23

BAB 2 :NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PD2

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

2.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British

Sebab Penentangan

1

1

Peristiwa Penentangan Pemimpin Tempatan

Naning

1

1

2

Sarawak

1

1

Perak

1

1

1

3

N. Sembilan

Pahang

Kelantan

1

1

Terengganu

1

1

Sabah

2.2 Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua

1

1

Faktor Pemangkin Nasionalisme

Gerakan Islah

1

1

2

Akhbar, Majalah Dan Novel

1

1

1

1

1

5

Perjuangan Persatuan Melayu

1

1

Gerakan Nasionalisme semasa Pend. Jepun

1

1

JUMLAH

2

3

3

2

1

3

3

2

19

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

3.1 Latar belakang Pembinaan Negara dan Bangsa

1

1

3.1.1 Pembinaan Negara Dan Bangsa

Perancis

Itali

1

1

2

Jerman

1

1

1

3

Madinah

Malaysia

3.1.2 Ciri-Ciri Negara Dan Bgsa

3.2 KMM Asas Pembentukan Negara Dan Bangsa

Ciri Negara dan Bangsa Dalam KMM

1

1

3.3 Warisan Negeri-negeri Melayu

Johor

1

1

Kelantan

Terengganu

1

1

Negeri Sembilan

1

1

1

3

JUMLAH

0

1

1

2

2

2

2

2

12

BAB 4 :PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

4.1 Malayan Union

Sebab Pengenalan MU

1

1

1

3

Ciri Perjanjian MU

Reaksi terhadap MU

1

1

Tindakan Orang Melayu Menentang MU

1

1

1

3

4.2 Persekutuan Tanah Melayu

1

1

2

Tokoh Pengerak PTM

4.3 Pergerakan Politik di Sabah Dan Sarawak

Sabah

1

1

Sarawak

1

1

1

3

JUMLAH

1

1

1

2

2

2

2

2

14

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

5.1 Sistem Ahli

1

1

2

4

5.2 Pakatan Murni

Pakatan Murni Pra Perikatan

1

1

Perikatan serta Pilihan raya Band. Ng dan MPP

1

1

2

Perikatan & P.Murni ke arah Kemerdekaan

1

1

5.3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

Suruhan jaya Reid

1

1

2

Isi Penting Perjanjian

1

1

Kepentingan Perjanjian

Peranan Tokoh2 Kemerdekaan

1

1

JUMLAH

1

0

0

2

2

2

3

2

12

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

6.1 Cadangan ke arah Pembentukan Malaysia

1

1

2

6.2 Faktor2 pembentukan Malaysia

Faktor Politik

1

1

1

3

Faktor Ekonomi

Faktor Sosial

6.3 Reaksi terhadap Pembentukan Malaysia

6.3.1 Reaksi Dalam Negeri

Singapura

Sarawak & Sabah

1

1

2

Brunei

6.3.2 Reaksi Negara Luar

Indonesia

1

1

2

Filipina

6.4 Langkah2 Pembentukan Malaysia

2

2

6.5 Perjanjian Malaysia 1963

Inti Pati perjanjian Malaysia 1963

1

1

JUMLAH

1

0

0

2

2

3

2

2

12

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

7.1 Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

Perlembagaan

2

1

1

4

Raja Berpelembagaan

1

1

Kuasa Pemerintahan

1

1

2

Pilihan raya

1

1

1

1

2

6

Parti Politik di Malaysia sehingga 1963

7.2 Negara Persekutuan

Kerajaan Persekutuan

1

1

Kerajaan Negeri

7.3 Lambang-lambang Negara

Jata Negara

1

1

Bendera Kebangsaan

Lagu kebangsaan

JUMLAH

2

1

1

2

2

1

3

3

15

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

8.1 Pembangunan Ekonomi

8.1.1 Ran. Pembangunan 5 tahun

Tahap 1 (1956-1970)

Ran. Malaya 1

( RIDA & FELDA )

1

1

1

3

Ran. Malaya 2

1

1

Ran. Malaysia 1

( MARA, MARDI, MIDA)

1

1

2

Tahap 2 ( 1971-1990)

Ran. Malaysia 2

1

1

2

Ran. Malaysia 3

Ran. Malaysia 4

Ran. Malaysia 5

8.1.2 Dasar Pembangunan Ekonomi

Dasar Pertanian Negara

1

1

Dasar Penswastaan

1

1

Dasar Hala Tuju Cara Baru

Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

Dasar Kependudukan

1

1

8.2 Pembangunan dan Perpaduan Bangsa

Rukun Negara

1

1

2

Dasar Pendidikan

1

1

Akta Bahasa

Dasar Kebudayaan

Sukan untuk perpaduan

1

1

8.3 Malaysia ke arah negara Maju

Wawasan 2020

1

1

2

JUMLAH

2

4

3

3

2

1

0

2

15

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

TAHUN & SOALAN

04

05

06

07

08

09

10

11

JUM

9.1 Konflik Antarabangsa

Perang Dunia Pertama

1

2

1

1

1

1

7

Perang Dunia Kedua

1

1

1

1

4

Kemunculan Blok Dunia

Perang Dingin

9.2 Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa.

9.2.1 Dasar luar Malaysia

Asas penggubalan Dasar Luar

2

1

1

4

Perkembangan Dasar Luar Malaysia

1

1

9.2.1 Malaysia dalam Ptbhn. Antarabangsa

1

1

KOMANWEL

1

1

1

3

PBB

1

1

NAM

1

1

2

NEGARA SELATAN

OIC

1

1

1

3

9.2.2 Malaysia dalam Ptbhn. Serantau

ASA

MAPHILINDO

1

1

ASEAN

1

1

2

9.2.4. Cabaran masa depan

Globalisasi

ICT

1

1

Koridor Raya Multimedia

K-ekonomi

K-masyarakat

JUMLAH

6

6

4

2

3

3

3

3

30

AZILLAH BT ABDULLAH

JKD SEJARAH DAERAH KLUANG 12