Spm 1249 2009 Sejarah k1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Spm 1249 2009 Sejarah k1

  1/7

  SULIT

  LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9SEJARAHKertas 1Nov./Dis.1 am

 • 8/2/2019 Spm 1249 2009 Sejarah k1

  2/7

  SULITL Dalam karyanya Muqaddimah,lbn Khaldunmenekankan ciri kehidupan bandar yangbertamadun.

  Apakah ciri kehiduPan ersebut?A KebebasanberagamaB KesejahteraanhiduPC Kemajuan ekonomiD Ketinggian moral2 Perkembangan angpesatdalamperancangan

  bandarberlaku pada sekitartahun2000 S.M.dalam Tamadun ndus.Apakahfaktor yang mendorongperkembangantersebut?A Kemahiran ilmu geometriB Kejayaan kegiatan penerokaanC KeluasankawasanPemerintahan

  Mengapakah konsep berikerajaanawal di Asia Te

  . Konsep dewa-. Konsep orde k

  A MempelbagaikanstiaB Mengekalkan pentadC MenggambarkanupaD Memperkukuhkan ked

  P ada zamanpemerintahaI, kerajaan Angkor beberas yang mencukupikeperluanrakyat.

 • 8/2/2019 Spm 1249 2009 Sejarah k1

  3/7

  SULIT9 Selepas dua tahun perjanjian Hudaibiyahdimeterai,orangQuraisy Makkah mencabuliperjanjian tersebut dengan menyokongBani Bakar yang berperang dengan Bani

  Khuza'ah.Apakah kesan daripada pencabulantersebut?A Penyebaran slam tergendalaB Pembukaansemula kota MakkahC PendudukMadinah semakin terancamD Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w.terhalang10 Orang Mawali ialah orang bukan Arab yangmemeluk Islam.

  Antarayangberikut, yang manakahberkaitandengan mereka?A Diwajibkan menyertai kerahantenagaB Dikenakan bayarancukai tambahan

  4 Senarai berikut adalaIslam ke Asia Tenggara. Islam dari A. Islam dari I. Islam dari C

  Apakah persamaancarberdasarkanketiga-tigaA Menerusi kegiatan peB Melalui pertukarankC Melalui kegiatanperD Menerusi kegiatanke

  Undang-undangberikutkerajaan Melayu se15

 • 8/2/2019 Spm 1249 2009 Sejarah k1

  4/7

  SULIT18 Apakah kesanpenaklukan Sepanyol terhadapkawasanberikut pada abadke-15?

  A Tamadun tempatan tergugatB Pemerintahan tempatan dikekalkanC Taraf hidup masyarakat meningkatD Perdaganganantarabangsaberkembang19 Jadual 1 menunjukkan nilai eksport getahTanahMelayu antara ahunl93O -1932.

  Tahun Nilai (PaunSterling)1930 28 208000

  ))

  Mengapakah perubahaA MemperkukuhkanberajaB Memantapkan pentC Memelihara kedaulD Memenuhi tuntutanPertubuhan Muhammpertubuhan pentingnasionalisme ahapperApakah matlamat petersebut?A MempertahankantempatanB Meningkatkan kerjaC MemperjuangkankD Menghindari ancam

 • 8/2/2019 Spm 1249 2009 Sejarah k1

  5/7

  SULIT26 Kata perbilanganoleh masvarakat i

  A TeokrasiB Demokrasi

  Alam berajaLuak berpenghuluSuku berlembagaAnak buahberbuapakApakah corak pentadbiranyang digambarkanoleh kata perbilangan adat tersebut?

  adat berikut diamalkanNegeri Sembilan.

  C AutokrasiD Birokrasi27 Tokoh berikut mengamalkan konseprealpolitikserta olitik darah anbesisemasamemerintaherman adaabadke-19.

  30 Jadual 3 menunjukkrayaMajlis Perundan

  Parti BilYaPerikatanPAS

  Jadu4put uh manifesto Pamembawakepada kemA Peningkatan taraf kB PengekalansistemC Peluang pekerjaanD Perjuangan kemerdGambar 2 menunju31

 • 8/2/2019 Spm 1249 2009 Sejarah k1

  6/7

  SULIT33 Apakah hak keistimewaan yang diperolehSarawak dan Sabah apabila menyertaiPersekutuanMalaysia pada tahun 1963?A Menentukan agama rasmi negeriB Mengawal hal ehwal imigresenC Menentukan dasar uar negeriD Mengawal sumberkewangan negeri34 Sejak tahun 1957, PerlembagaanMalaysiatelah dipinda beberapakali.

  Mengapakah perlembagaan tersebutdipinda?A Perubahanekonomi semasaB Mengelak tekananpihak luarC Memastikan kelancaranpentadbiranD Mematuhi perintah Majlis Raja-Raja

  37 Rajah 1 menerangkananmemajukanekonomi ne

  RajahApakah kesan angkah teA Pembukaan anahperbesaranB PerkembanganpesatC PeningkatanproduktivD Penglibatan bumipuperusahaan

  Lembaga PernDesa (RIDA)Majlis AmanahBank Bumiput

 • 8/2/2019 Spm 1249 2009 Sejarah k1

  7/7

  KERTAS 1lD 2A 387B 8C 9813B t4C 15A19D 208 zlc25C 268 27A31A 32C 33B37D 38A 39C

  4C 5Dl0B 11C168 17D22D 23A28D 29D34C 35B40A