of 32 /32
BP Modeli podataka Modeli podataka Specifikacija šeme baze podataka Informacioni sistemi i baze podataka

Specifikacija šeme baze podataka - acs.uns.ac.rs · –objedinjeno posmatranje struktura podataka i operacija nad podacima • operacijska komponenta – proceduralna (C++, Java)

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Specifikacija šeme baze podataka - acs.uns.ac.rs · –objedinjeno posmatranje struktura podataka...

 • BP Modeli podataka

  Modeli podataka

  Specifikacija eme baze podataka

  Informacioni sistemi i baze podataka

 • BP Modeli podataka 2 / 36

  Sadraj

  Pojam modela podataka

  Strukturalna komponenta MP

  Integritetna komponenta MP

  Operacijska komponenta MP

  Modeli podataka

 • BP Modeli podataka 3 / 36

  Model podataka

  Model podataka (MP)

  matematika apstrakcija

  putem koje se gradi

  ema baze podataka, koja treba da predstavlja

  model baze podataka informacionog sistema

  pogled na strukture (model) posmatranog dela realnog sistema

  slui za predstavljanje

  logikih struktura obeleja (LSO) realnog sistema

  ogranienja u odnosima izmeu podataka o stanjima realnog

  sistema

  dinamike izmene stanja realnog sistema, putem operacija

  nad podacima

 • BP Modeli podataka 4 / 36

  Model podataka

  Model podataka (MP)

  trojka

  (S, I, O)

  S - strukturalna komponenta

  omoguava modeliranje LSO, kao statike strukture eme

  BP

  I - integritetna komponenta

  omoguava modeliranje ogranienja nad podacima u BP

  O - operacijska komponenta

  modeliranje dinamike izmene stanja

  podataka u BP i

  same eme BP

 • BP Modeli podataka 5 / 36

  Model podataka

  Deo realnog sveta Apstraktna predstava

  RADNIK

  MBR IME PRZ ZAN

  Model realnog sveta Apstraktna predstava

  RADNIK

  MBR IME PRZ ZAN

  RADNO MESTO

  PROJEKAT

  Tip entiteta N(Q, C)

 • BP Modeli podataka 6 / 36

  Sadraj

  Pojam modela podataka

  Strukturalna komponenta MP

  Integritetna komponenta MP

  Operacijska komponenta MP

  Modeli podataka

 • BP Modeli podataka 7 / 36

  Strukturalna komponenta MP

  Koncept

  apstraktna (i formalna) predstava jedne klase

  pojmova

  kojima se modeluju delovi realnog sveta

  Primitivni (atomini) koncept

  uvodi se i postoji "per se"

  percipira se njegova semantika u realnom svetu

  ne moe se dalje dekomponovati na koncepte nieg

  reda

  primitivni pojam, za koji najee nije mogue uvesti

  formalnu definiciju

 • BP Modeli podataka 8 / 36

  Strukturalna komponenta MP

  Strukturalna komponenta sadri

  skup primitivnih koncepata

  sa skupom datih osobina svakog koncepta,

  skupom pravila (definicija i ablona) za njihovo korienje i

  opisanom moguom semantikom

  skup formalnih pravila za kreiranje sloenih

  koncepata

  polazei od primitivnih koncepata ili prethodno definisanih

  sloenih koncepata

  omoguava proirivanje inicijalno definisanog MP

  skup unapred kreiranih sloenih koncepata

  sa skupom datih osobina svakog koncepta,

  skupom pravila (definicija i ablona) za njihovo korienje i

  opisanom moguom semantikom

 • BP Modeli podataka 9 / 36

  Strukturalna komponenta MP

  Primer pravila za izgradnju sloenih koncepata

  tip poveznika

  formira se korienjem koncepata

  tip entiteta

  niz tipova

  rekurzivna struktura

  skup obeleja

  skup ogranienja

  naziv tipa

  i pravila

  N(N1,..., Nm, Q, C)

  sa moguom semantikom

  tip poveznika slui da modeluje veze izmeu klasa realnih

  entiteta ili prethodno uspostavljenih poveznika

 • BP Modeli podataka 10 / 36

  Sadraj

  Pojam modela podataka

  Strukturalna komponenta MP

  Integritetna komponenta MP

  Operacijska komponenta MP

  Modeli podataka

 • BP Modeli podataka 11 / 36

  Integritetna komponenta MP

  Integritetna komponenta sadri

  skup tipova ogranienja (uslova integriteta) sa

  skupom datih osobina svakog tipa ogranienja, koje ukljuuju

  pravila

  formalnog specificiranja i

  interpretacije (validacije, provere zadovoljenja)

  skupom pravila (definicija i ablona) za njihovo korienje i

  opisanom moguom semantikom

  skup formalnih pravila za izvoenje zakljuaka o

  vaenju ogranienja

  skup formalnih pravila za kreiranje novih tipova

  ogranienja

  polazei od poznatih koncepata

  omoguava proirivanje inicijalno definisanog MP

 • BP Modeli podataka 12 / 36

  Integritetna komponenta MP

  Pomou tipova ogranienja iskazuju se

  konkretna ogranienja koja se odnose na

  mogue vrednosti obeleja (podataka) ili

  mogue odnose izmeu pojava povezanih tipova

  Primeri

  ogranienje kljua (integritet entiteta)

  Radnik({MBR, PRZ, IME, JMBG}, {MBR, JMBG})

  ogranienje domena Dom(OCENA) ::= {d d 5 d 10}

  Kardinalitet tipa poveznika

  jedan nastavnik moe predavati najvie jedan predmet

  student iz jednog predmeta ima najvie jednu ocenu

 • BP Modeli podataka 13 / 36

  Integritetna komponenta MP

  Validacija ogranienja provera vaenja

  ogranienja

  moe se ugraditi u

  transakcione programe, ili

  specifikaciju eme baze podataka, sa implementacijom u

  okviru SUBP

  tako da SUBP vri automatsku proveru zadovoljenja

  Reenje kojem se moe teiti

  sva ogranienja podataka ugraditi u emu BP i prepustiti

  proveru SUBP-u

  pojedina ogranienja ugraditi i u transakcione programe

  u cilju poboljanja udobnosti rada korisnika

  kada je UI transakcionog programa sposoban da "trenutno"

  odreaguje na pokuaj naruavanja ogranienja

 • BP Modeli podataka 14 / 36

  Sadraj

  Pojam modela podataka

  Strukturalna komponenta MP

  Integritetna komponenta MP

  Operacijska komponenta MP

  Modeli podataka

 • BP Modeli podataka 15 / 36

  Operacijska komponenta MP

  Operacijska komponenta

  modeliranje dinamike izmene stanja u sistemu BP

  skup tipova operacija sa

  skupom datih osobina svakog tipa operacije, koje ukljuuju

  pravila

  formalnog specificiranja i

  izvrenja nad podacima

  skupom pravila (definicija i ablona) za njihovo korienje i

  opisanom moguom semantikom

  definie

  upitni jezik / jezike

  jezik / jezike za manipulisanje podacima i

  jezik / jezike za definiciju podataka

 • BP Modeli podataka 16 / 36

  Operacijska komponenta MP

  Upitni jezik

  Query Language (QL)

  tipovi operacija za iskazivanje upita (selekcije

  podataka) nad BP

  Jezik za manipulisanje podacima

  Data Manipulation Language (DML)

  tipovi operacija za izmenu stanja BP (auriranje)

  u cilju praenja izmena stanja podataka u realnom sistemu

 • BP Modeli podataka 17 / 36

  Operacijska komponenta MP

  Jezik za definiciju podataka

  Data Definition Language (DDL)

  tipovi operacija za kreiranje i modifikaciju specifikacija

  eme BP

  fizike strukture BP

  prava pristupa i zatite BP

  novih tipova operacija (programa) za upravljanje podacima

 • BP Modeli podataka 18 / 36

  Operacijska komponenta MP

  Specifikacija operacije sadri komponente

  aktivnost

  specifikacija akcije nad podacima u BP

  selekcija

  specifikacija dela BP (u DML i QL) ili dela eme BP (u DDL),

  nad kojim se sprovodi specificirana aktivnost

 • BP Modeli podataka 19 / 36

  Operacijska komponenta MP

  Selekcija putem vrednosti obeleja

  asocijativno adresiranje

  iskazuje se putem logikih izraza

  mogua upotreba logikih operatora (AND, OR, NOT)

  mogua upotreba relacionih izraza i operatora

  {, =, >=,

 • BP Modeli podataka 20 / 36

  Operacijska komponenta MP

  Primer:

  TE Radnik({MBR, IME, PRZ, ZAN}, {MBR})

  selekcioni izraz

  IME = Ivo AND ZAN IN ['In', 'Eko']

  primer u jeziku SQL

  SELECT MBR, PRZ, IME, ZAN

  FROM Radnik

  WHERE PRZ LIKE 'Petr%' AND MBR > 100

 • BP Modeli podataka 21 / 36

  Operacijska komponenta MP

  Operacijska komponenta moe biti

  proceduralna (navigaciona)

  selekcija vri izbor jednog objekta iz BP

  selekcija se vri putem indikatora aktuelnosti, ili putem

  odnosa izmeu podataka

  proceduralnost sa programskim petljama i uslovnim

  grananjima

  definie se TA i KAKO

  specifikaciona (deklarativna)

  selekcija vri izbor skupa objekata iz BP

  selekcija se vri na osnovu vrednosti obeleja

  neproceduralnost

  definise se samo TA

 • BP Modeli podataka 22 / 36

  Operacijska komponenta MP

  TA?

  KAKO?

 • BP Modeli podataka 23 / 36

  Sadraj

  Pojam modela podataka

  Strukturalna komponenta MP

  Integritetna komponenta MP

  Operacijska komponenta MP

  Modeli podataka

 • BP Modeli podataka 24 / 36

  Modeli podataka

  Model tipova entiteta i poveznika (ER)

  Mreni model

  Hijerarhijski model

  Relacioni model

  Logiki i verovatnosni (fuzzy) logiki modeli

  Objektno orijentisani model

  Objektno relacioni model

  XML model

 • BP Modeli podataka 25 / 36

  Modeli podataka

  Model tipova entiteta i poveznika (ER)

  semantiki model podataka

  modifikacija

  Proireni model tipova entiteta i poveznika (EER)

  MP konceptualnog nivoa "blii" korisniku po vrsti

  primenjenih koncepata

  nastao na osnovama starijih modela

  Semantike hijerarhije (Smith i Smith)

  Semantiki model (Hammer i Mcleod)

 • BP Modeli podataka 26 / 36

  Modeli podataka

  Hijerarhijski model

  implementacioni model podataka

  tipine strukture eme BP

  strukture stabla nad tipovima slogova

  operacijska komponenta proceduralna

  tipian predstavnik: IBM DL/I sa programskim jezikom PL/I

  Mreni model

  implementacioni model podataka

  tipine strukture eme BP

  strukture mree nad tipovima slogova, korienje tipova setova

  operacijska komponenta proceduralna

  CODASYL DBTG standard

  tipini predstavnici: IDMS, IDS-II sa programskim jezikom

  Cobol

 • BP Modeli podataka 27 / 36

  Modeli podataka

  Relacioni model

  implementacioni model podataka

  tipine strukture eme BP

  strukture tabela slogova relacija, kao skupova n-torki

  operacijska komponenta deklarativna

  ANSI SQL standard

  tipini predstavnici RDBMS: Oracle, MS SQL Server, Ingres,

  Informix, Sybase, DB2, sa programskim jezikom SQL

  Logiki i verovatnosni (fuzzy) logiki modeli

  dalja nadgradnja relacionog modela

  uvoenje dedukcije u baze podataka

  baza podataka injenica i baza pravila rezonovanja

  pridruivanje verovatnoa podacima u bazi

  rezonovanje u svetu rasplinute logike, na intervalu [0, 1]

 • BP Modeli podataka 28 / 36

  Modeli podataka

  Objektno orijentisani model

  zasnovanost na

  mrenom i semantikim modelima

  objektno orijentisanoj paradigmi i programskim jezicima

  koncepti klase, tipa, operacije i interfejsa

  objedinjeno posmatranje struktura podataka i

  operacija nad podacima

  operacijska komponenta proceduralna (C++, Java)

  Objektno relacioni model

  implementacioni model podataka

  kombinuje sve osobine relacionog i OO modela podataka

  savremeni ORDBMS nastaju evolucijom RDBMS i nasleuju

  sve osobine RDBMS

 • BP Modeli podataka 29 / 36

  Modeli podataka

  XML model

  zasnovanost na

  XML jezicima i tehnologijama

  paradigmi analognoj hijerarhijskom modelu podataka i tzv.

  "logikim vezama"

  implementacioni model podataka

  tipine strukture eme BP

  strukture stabla nad elementima i atributima

  ema BP se opisuje putem XML Schema jezika

  operacijska komponenta deklarativna

  ANSI SQL:2006 standard

  XPath i XQuery jezici

 • BP Modeli podataka 30 / 36

  Sadraj

  Pojam modela podataka

  Strukturalna komponenta MP

  Integritetna komponenta MP

  Operacijska komponenta MP

  Modeli podataka

 • BP Modeli podataka 31 / 36

  Pitanja i komentari

  ?

 • BP Modeli podataka

  Modeli podataka

  Specifikacija eme baze podataka

  Informacioni sistemi i baze podataka