30
Skema jawapan percubaan PP1 (2010) Soalan 1 a) Enam faktor pengeluaran : i. Tanah ii. Modal iii. Mesin iv. Buruh v. Teknologi vi. Keusahawanan b) Proses perniagaan 1. Merupakan langlah-langkah untuk mengusahakan sesuatu perniagaan bermula Daripada pihak peniaga kepada pengguna 2. Proses tersebut ialah input, transformasi, autput, pemasaran dan keuntungan. c) Maksud pepimpinan: 1. Satu proses mempengaruhi pekerja 2. Menjalankan tugas yang ditetapkan 3. Mencapai matlamat organisasi d) Tiga faedah keaada pengurus jika menggunakan carta organisasi sebagai alat pengurusan 1. Urutan aktiviti boleh dikenal pasti dan kerja ini dijalankan secara langkah demi langkah 2. Perkembangan projek dapat dikawal selia dari mula mula projrk himhhan ke akhir projek

Skema jawapan percubaan PP1 (2010)€¦ · Web viewSkema jawapan percubaan PP1 (2010) Soalan 1. Enam faktor pengeluaran : Tanah. Modal. Mesin. Buruh. Teknologi. Keusahawanan. b) Proses

Embed Size (px)

Citation preview

Skema jawapan percubaan PP1 (2010)

Soalan 1

a) Enam faktor pengeluaran :i. Tanahii. Modaliii. Mesiniv. Buruhv. Teknologivi. Keusahawanan

b) Proses perniagaan

1. Merupakan langlah-langkah untuk mengusahakan sesuatu perniagaan bermula

Daripada pihak peniaga kepada pengguna

2. Proses tersebut ialah input, transformasi, autput, pemasaran dan keuntungan.

c) Maksud pepimpinan:

1. Satu proses mempengaruhi pekerja

2. Menjalankan tugas yang ditetapkan

3. Mencapai matlamat organisasi

d) Tiga faedah keaada pengurus jika menggunakan carta organisasi sebagai alat

pengurusan

1. Urutan aktiviti boleh dikenal pasti dan kerja ini dijalankan secara langkah demi

langkah

2. Perkembangan projek dapat dikawal selia dari mula mula projrk himhhan

ke akhir projek

3. Boleh dilakukan pengubahsuaian aktiviti dan penggunaan sumber dari mula

Projek hingga ke akhir projek.

e) Dua kaedah pengurusan inventori:

1. Analisis ABC

Satu cara mengurus inventori secara mengklasifikasi jenis-jenis inventori mengikut nilai wang semasa.

2. Pesanan EOQ

pengurusan untuk meminimumkan kos pemegangan dan pemesanan inventori dengan mengenalpasti kuantiti pesanan yang terbaik bagi sesebuah perniagaan.

3.JIT

Kaedah untuk meminumkan penyimpanan inventori dalam organisasi.dan pengurasan inventori ini biasanya di pertangungjawabkan kepada pembekal.

Jawab mana-mana 2. (F-1/2, H-1/2)

f) Empat prinsip inovasi di dalam menyumbangkan proses pembuatan keputusan:

- Melibatkan idea yang boleh digunakan

- Bersifat mudah

- Melibatkan konsep dan presepsi

- Dapat mengenalpasti peluang

g) i) Secara tetap

- sesuai untuk industri besar dan berat

- peralatan, mesin dan pasukan kerja di bawah ke tapak pengeluaran

ii) Secara proses

- sesuai untuk peralatan yang digunakan secara am

- peralatan ini dikendalikan oleh pakar dan profesional

iii) Secara produk

- mirip kepada barisan pemasangan yang terdapat di kilang pengeluaran

- semua mesin disusun mengikut barisan operasi yang diperlukan untuk

Memasang sesuatu produk

h) i) Kepentingan boleh diinsuranskan

- harta hak milik sendiri yang mempunyai kepentingan secara langsung

Ke atas pemilik

ii) Penuh percaya

- sebarang maklumat tentang perkara yang diinsuranskan adalah tepat

dan betul dengan si diinsuranskan dan penginsurans

iii) Ganti rugi

- pembayaran ganti rugi di antara mana-mana yang terdedah antara jumlah

kerugian atau jumlah premium yang diinsuranskan

I) Perubahan sikap dikenali sebagai perubahan psikologi dan emosi[1m]. Kesan nya i) murung

ii) mengelak diri apabila diberi tugasan

iii) sikap panas baran [mana-mana 2 x 1/2m]

J) Dikenali sebagai analisis sebab dan kesan kerana ia menunjukkan sebab dan kesan daripada sesuatu peristiwa (1m) bagi membantu ahli kumpulan menggambar, mengkategori dan menilai segala kemungkinan daripada sebab dan kesan yang timbul. Mengambarkan masalah yang sedang dihadapi (1m)

Cadangan skema soalan 2

2 a) Tujuan Penilaian Prestasi:

Penilaian atau Pentadbiran Bimbingan dan Pembangunan

Memberi maklumbalas tentang tahap pencapaian kepada pekerja

Membentuk data yang sah bagi tujuan pemberian gaji dan kenaikan pangkat

Membantu pengurus membuat keputusan berkaitan dengan pemberhentian dan amaran kepada pekerja yang mempunyai prestasi yang kurang memuaskan

Menjadi asas yang kukuh kepada mana-mana kes industri yang di bawa ke mahkamah

Fakta 1m, Huraian 3m

Memberikan nasihat dan bimbingan kepad pekerja bagi membina potensi masa hadapan

Membentuk komitmen pekerja kepada organisasi,perbincangan peluang kerjaya didalam organisasi

Memberi dorongan kepada pekerja untuk berusaha

Memberikan pengiktirafan kepada kejayaan pekerja

Mengukuh hubungan pengurus dengan pekerja

Mengatasi masalah pekerja Menetapkan jangkaan prestasi baru

terhadap pekerja untuk meningkatkan prestasi mereka

Menegaskan gelagat yang dikehendaki dan yang perlu dielakkan.

Fakta 1m, huraian 4m

I) Empat kepentingan Latihan dn Pembangunan1. Mempertingkatkan produktiviti pekerja [1/2m]

*Pengatahuan dan kemahiran,pengalaman yang didapati sewaktu latihan

membolehkan pekerja memberikan sumbangan lebih bermakna.

*Kesanya produktiviti pekerja meningkat

*pekerja produktif menyumbang kepada peningkatan daya saing dalam organisasi

2. Meningkatkan kepuasan bekerja[1/2m]*latihan dan Pembangunan diberikan kepada pekerja sebagai penghargaan atas sumbangan. Kepuasan pekerja akan mendorong untuk tingkatkan prestasi

*Pekerja yang gembira dan puas hati akan lebih setia kepada organisasi. Kepuasan kepada pekerja akan mendorong untuk tingkatkan prestasi

3. Meningkatkan motivasi pekerja[1/2m]*Pekerja yang diberi latihan,kini ada ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk diaplikasikan ditempat kerja.Ini dapat meningkatkan kepuasan bekerja. teknikal

*Semangat kerja yang tinggi dan keinginan untuk membawa pembaharuan kepada organisasi akan membantu meningkatkan prestasi

4. Menghargai sumbangan pekerja[1/2m]*Pekerja akan merasai mereka dihargai oleh pihak pengurusan

*Latihan dan Pembangunan yang dilaksanakan memberikan tanggapan positif kepada kepada pekerja terhadap sumbangan mereka dalam organisasi

5. Mendedahkan pekerja kepada kemahiran dan pengetahuan baru*Semasa latihan pekerja didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran baru, selaras dengan perubahan persekitaran perniagaan

*Selaras dengan perubahan teknologi bagi melahirkan pekerja yang berdaya saing

Mana-mana empat, [fakta 1, H=1m]

II) Perbezaan antara program latihan dan PembangunanPerkara Latihan PembangunanFokus Kepada pekerja yang sedang

berkhidmatPekerjaan sekarang dan masa hadapan

Skop Tumpuan kepada individu Tumpuan kepada sekumpulan pekerjaJangkamasa Segera atau semasa Untuk jangkamasa panjangMatlamat Memperbaiki kelemahan

kemahiran sekarang dan meningkat prestasi

Persediaan bagi keperluan pekerjaan pada masa hadapan,misalnya bagi tujuan kenaikan pangkat

Contoh kemahiran

Kemahiran berkomunikasiPenggunaan komputer programKepimpinanPembuat keputusanKemahiran

KepimpinanKemahiran delegasiPembuatan keputusnPengurusan perubahan

Mana-mana 4 isi x 2 markah

Cadangan skema soalan 3

i. Kerajaan

*Pihak yang mentadbir sesebuah negara dan bertanggungjawab untuk melaksanakan

dasar-dasar serta menguatkuasakan undang-undang.

*Perniagaan harus mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan

oleh kerajaan seperti membayar cukai pendapatan, tidak terlibat dalam aktiviti haram

dan tidak menaikkan harga barang sesuka hati. Tindakan akan diambil terhadap

perniagaan yang melakukan kesalahan.

*Kerajaan perlu memberi galakkan dan insentif yang berpatutan kepada perniagaan.

Contohnya, dasar kerajaan menggalakkan perkembangan teknologi maklumat

menggalakkan perkembangan industri automotif. Antara insentif lain ialah taraf

perintis, pelepasan cukai dan promoi pelaburan.

(Pilih mana-mana 3H x 3m)

ii. Pembiaya dan pemodal

*Pembiaya merupakan pihak yang menyediakan kemudahan kewangan untuk

perniagaan bagi membolehkan perniagaan menjalankan aktiviti perniagaannya.

Sumber kewangan boleh diperoleh sama ada dalam bentuk ekuiti atau pinjaman.

*Pemodal pula ialah pelabur yang menyumbangkan modal atau keperluan kewangan

ke dalam perniagaan mereka.

*Pembiaya bagi sesebuah perniagaan meliputi pelabur atau pemegang saham dan

pihak bank yang menawarkan kemudahan pinjaman.

*Pelabur dalam sesebuah perniagaan biasanya akan melantik para pengurus untuk

menguruskan aktiviti perniagaan bagi pihak mereka. Para pengurus harus

menggunakan sumber-sumber perniagaan dengan sebaik mungkin supaya

keuntungan perniagaan dapat dimaksimumkan.

*Keuntungan perniagaan yang tinggi membolehkan perniagaan membayar dividen

yang lebih tinggi kepada pelabur.

(Pilih mana-mana 3H x 3m)

iii. Pesaing

*Pesaing merujuk kepada perniagaan lain yang mengeluarkan sesuatu barangan untuk

keperluan pelanggan yang sama dalam industri yang sama.

*Perniagaan harus mengawasi kegiatan dan mengenal pasti kekuatan serta kelemahan

pesaing supaya dapat bersaing dengan lebih baik.

*Perniagaan harus menawarkan barang dan perkhidmatan yang lebih berkualiti

berbanding dengan barang atau perkhidmatan yang ditawarkan pesaing. Strategi ini

adalah penting untuk mengelakkan pelanggan beralih kepada keluaran pesaing yang

boleh menyebabkan jualan perniagaan terjejas.

*Pesaing yang sihat mendorong setiap perniagaan untuk mengeluarkan barang dan

perkhidmatan yang lebih bermutu. Kesannya, keperluan pengguna dapat dipuaskan

dan taraf hidup masyarakat akan meningkat.

*Bagi persaingan dalam negara, pesaing ialah pihak yang mengeluarkan barang atau

perkhidmatan yang sama. Persaingan dibezakan melalui mutu, harga, bahan dan kos

yang terlibat. Pengeluaran secara besar-besaran akan dapat mengurangkan kos seunit

keluaran dan secara tidak langsung mempunyai kelebihan persaingan dari aspek kos

dan harga.

*Pesaing dari luar negara merupakan persaingan dalam memasang barang atau

perkhidmatan keluaran negara dengan keluaran negara lain.

(Pilih mana-mana 3H x 3m)

Soalan 3b

Perbezaan antara Pemilikan Tunggal dengan Perkongsian.

Kedai Runcit Jacky (Pemilikan Tunggal)

Modal disumbang oleh pemilik sendiri daripada hasil tabungan atau peminjam daripada keluarga.

Dari segi milikan dimiliki oleh seorang peniaga /pemilik sahaja. Cara penubuhan mesti didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Perlu mengisi dan

melengkapkan Borang A serta perlu membayar yuran pendaftaran. Ciri-ciri utama pemilikan tunggal merupakan perniagaan yang paling tua dan paling banyak

terdapat di Malaysia. Modal dan saiz perniagaan selalunya kecil, pemilik dan perniagaan tunggal tidak boleh dipisahkan serta diuruskan oleh pemiliknya.

( 1 dimensi 1 markah , 1 ciri 1 markah)

Perniagaan Batik Ahmad dan Rakan-rakan (Perkongsian)

Modal disumbangkan oleh rakan-rakan kongsi mengikut jumlah yang dipersetujui seperti dalam perjanjian.

Dimiliki oleh sekurang-kurangnya 2 orang dan tidak melebihi 20 orang bagi perniagaan biasa. Mesti didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Perlu mengisi dan melengkapkan

Borang A. Perlu juga menyatakan perkara-perkara berikut dalam borang tersebut iaitu tempoh perkongsian, sumbangan modal oleh setiap rakan kongsi dan nama syarikat.

Ciri-ciri utama; keuntungan dibahagikan mengikut syarat seperti dalam perjanjian, iaitu biasanya mengikut modal yang disumbangkan oleh setiap ahli. Liabiliti tidak terhad kecuali bagi pekongsi berhad. Diuruskan oleh rakan kongsi yang aktif yang mungkin dibayar gaji mengikut syarat perjanjian. Rakan kongsi berhad tidak boleh campur tangan dalam pengurusan perniagaan tetapi berhak menerima bahagian keuntungannya. Perniagaan perkongsian tidak dikenakan cukai perniagaan tetapi rakan-rakan kongsi perlu membayar cukai pendapatan perseorangan.

( 1 dimensi 1 markah , 1 ciri 1 markah)

Cadangan skema Soalan 3c

Jawapan

Perkhidmatan boleh dianggap sebagai perniagaan yang penting. Sektor perkhidmatan ini mengeluarkan produk tidak nampak [m] dan individu yang terlibat perlu mempunyai kemahiran yang berkaitan[m].Kategori perkhidmatan

i)Perkhidmatan pengeluaran [1/2m]

*Pengagihan secara runcit atau borong-mewujudkan perkhidmatan untuk

menyampaikan barangan keperluan daripada pengeluar kepada pengguna

akhir(jual beli)[1/2m]

*Iklan-untuk menarik dan memujuk pengguna membeli. [1/2m]

*Pergudangan-barangan yang sudah siap sebelum dihantar kepasaran akan

barangan dipasaran

* Pengangkutan untuk menyampaikan kepasaran samada darat,laut dan

udara[1/2m]

ii)Perkhidmatan Kewangan[1/2m]

* Insuran-memberi perkhidmatan perlindungan keatas risiko yang

diinsurankan[1/2m]

* Pinjaman dan bank-menjalankan aktiviti mengendalikan urusniaga

kewangan,memberikan pinjaman kepada perniagaan dan menguruskan

simpanan pelanggan[1/2m]

iii)Perhubungan[1/2m]

*Perhubungan telefon,pos, internet-menyediakan kemudahan untuk

mendapatkan Maklumat dan perkembangan mengenai perniagaan juga

kemudahan untuk menyebarkan maklumat tentang keluaran ke pasaran[1/2m]

*Memudahkan aktiviti jual beli(Beli secara on-line)

*Mudah mendapatkan maklum balas dari pelbagai pihak seperti

pelanggan[1/2m]

iv)Perkhidmatan Profesional dan pembangunan sumber manusia[1/2m]

*Doktor,jurutera,peguam arkitek-menyediakan perkhidmatan khusus dan

memerlukan kelulusan dikalangan ahlinya[1/2m]

*Menyediakan perkhidmatan rundingan dan nasihat[1/2m]

*Pembangun sumber manusia telah menjadi satu aktiviti strategik dengan

membekalkan perniagaan dengan sumber manusia yang mempunyai kepakaran

dan kemahiran serta pengetahuan pengurusan yang terkini.[ 1/2m]

*Perkhidmatan yang disediakan termasuklah peningkatan produktiviti melalui

motivasi dan pengurusan pengagihan sumber manusia di dalam bidang

strategik seperti teknologi maklumat[1/2m]

v)Perkhidmatan perhotelan dan pelancungan[1/2m]

*Menyediakan kemudahan istirehat dan rekreasi. Pelancung yang datang

menggunakan pesawat,penginapan dihotel,chalet dan tempat

penginapan, membeli belah,menggunakan kemudahan perbankan dan

menikmati budaya dan makanan tempatan[1m]

*Merupakan industri yang luas dan banyak menymbangkan kepada pengaliran

matawang asing ke negara Malaysia dan memberikan kesan terhadap berbegai

sektor ekonomi di dalam negara[1/2m]

vi)Perkhidmatan pendidikan[1/2m]

*Menyediakan prasarana pendidikan yang formal[1/2m]

*Melahirkan ilmuan dalam bidang sains dan teknologi, perubatan ,teknologi

maklumat dan pendidikan sains sosial yang diperlukan untuk memenuhi

permintaan negara pada masa depan[1/2m]

*Satu bidang industri yang besar yang dapat menyumbangkan kepada kemajuan

ekonomi negara berupaya bersaing di peringkat antarangsa.[ 1/2m]

ii)Perkhidmatan Kewangan[m]

* Insuran-memberi perkhidmatan perlindungan keatas risiko yang

diinsurankan[m]

* Pinjaman dan bank-menjalankan aktiviti mengendalikan urusniaga

kewangan,memberikan pinjaman kepada perniagaan dan menguruskan

simpanan pelanggan[m]

iii)Perhubungan[m]

*Perhubungan telefon,pos, internet-menyediakan kemudahan untuk

mendapatkan Maklumat dan perkembangan mengenai perniagaan [m] juga

kemudahan untuk menyebarkan maklumat tentang keluaran ke pasaran[m]

*Memudahkan aktiviti jual beli(Beli secara on-line)

*Mudah mendapatkan maklum balas dari pelbagai pihak seperti pelanggan[m]

iv)Perkhidmatan Profesional dan pembangunan sumber manusia[m]

*Doktor,jurutera,peguam arkitek-menyediakan perkhidmatan khusus dan

memerlukan kelulusan dikalangan ahlinya[m]

*Menyediakan perkhidmatan rundingan dan nasihat[m]

*Pembangun sumber manusia telah menjadi satu aktiviti strategik dengan

membekalkan perniagaan dengan sumber manusia yang mempunyai kepakaran

dan kemahiran serta pengetahuan pengurusan yang terkini.[m]

*Perkhidmatan yang disediakan termasuklah peningkatan produktiviti melalui

motivasi dan pengurusan pengagihan sumber manusia di dalam bidang

strategik seperti teknologi maklumat

v)Perkhidmatan perhotelan dan pelancungan[m]

*Menyediakan kemudahan istirehat dan rekreasi. Pelancung yang datang

menggunakan pesawat,penginapan dihotel,chalet dan tempat

penginapan, membeli belah,menggunakan kemudahan perbankan dan

menikmati budaya dan makanan tempatan[m]

*Merupakan industri yang luas dan banyak menymbangkan kepada pengaliran

matawang asing ke negara Malaysia dan memberikan kesan terhadap berbegai

sektor ekonomi di dalam negara[m]

vi)Perkhidmatan pendidikan[m]

*Menyediakan prasarana pendidikan yang formal[m]

*Melahirkan ilmuan dalam bidang sains dan teknologi, perubatan ,teknologi

maklumat dan pendidikan sains sosial yang diperlukan untuk memenuhi

permintaan negara pada masa depan[m]

*Satu bidang industri yang besar yang dapat menymbangkan kepada kemajuan

ekonomi negara berupaya bersaing di peringkat antarabangsa.[m]

Cadangan jawapan soalan 4

(a) Proses Perancangan

i)Menetapkan matlamat (F-1) huraian (1 ½ m)-calon dikehendaki menghurai bagaimana matlamat perniagaan,misi dan visi dan target syarikat dlm perniagaan air mineral dibuat

ii)Menganalisis persekitaran(F-1)huraian (1 ½ m)-menganalisis kemungkinan persekitaran tugas dan persekitaran mempengaruhi perniagaan mereka

iii)Menetapkan alternative((F-1) huraian (1 ½ m)-menetapkan beberapa alternative yang akan diambil oleh perniagaan hasil dari analisis persekitaran yang telah dibuat.(Contoh-menetapkan beberapa alternative seperti menjurus kepada pengeluaran air mineral berkualiti tinggi/air mineral berperisa/air minuman biasa)

iv)Menilai alternative(F-1) huraian (1 ½ m)-menilai setiap alternative yang dibuat beserta dengan alasan apa akan terjadi pada setiap alternative tersebut.

v)Memilih dan melaksanakan alternative(F-1 huraian (1 ½ m) menyatakan pilihan beserta alasan mengapa alternative tersebut dipilih

soalan mesti dikaitkan dengan kes walaupun sekali.Jika tidak markah 0.(Maksimum 12 markah)

(b)Kepentingan perancangan

i)Membantu untuk mencapai matlamat organisasi

ii)Menentukan hala tuju perniagaan

iii)Mengagih sumber dengan cekap

iv)Meningkatkan komitmen pekerja

v)Memudahkan proses membuat keputusan

vi)memudahkan proses pengawalan

vii)sebagai factor penyatu (Jawab enam pertama.F1-H - ½ m) =(1 ½ X 6=9m)

(c) Ciri Matlamat yang baik

i) Jelas dan mudah difahami

ii) dapat diukur dengan mudah

iii) Realistik

iv) Mempunyai jangka masa tertentu

(jawab4X 1m=4m)

Cadangan jawapan soalan 5

(a) Peranan pengedaran

i)Menyediakan maklumat (mendapat maklumbalas terus dari pengguna dan menyalurkannya terus kepada pengeluar)

ii)Mengadakan promosi (memujuk pengguna membeli produk pemasar)

iii)Menjalin hubungan baik (hubungan dengan pihak berkepentingan dalam perniagaan)

iv)memenuhi kehendak pengguna(membolehkan produk dijual kepada pengguna dalam kuantiti sesuai dan bukannya dalam bentuk pukal)

v)Perundingan(pengantara antara pengeluar dengan orang tengan)

vi)Perancang produk (maklumat dari pengedar membantu pengeluar merancang produk mereka)

vii)Penanggung risiko (risiko semasa pengedaran seperti kemalangan,cuaca,kerosakan,kecurian ditanggung pengedar)

(F-1,H-1 jawab mana-mana 5 X2=10m)

(b)Dua bentuk konflik

i) Konflik mendatar-konflik pada satu tahap pengedaran yang sama-contoh – pengedar motosikal dari sebuah dengan pengedar motosikal syarikat lain (F-1,H-2,Contoh-2)

ii)Konflik menegak-konflik pada dua tahap berbeza-contoh-pemasar yang memasar sesuatu barangan menghadapi masalah dengan pengeluar barangan yang sama yang turut menjual barangan tersebut (F-1,H-2,Contoh-2)

(c)pengurusan Saluran pengedaran

i) Memilih ahli saluran pengedaran(Pemilihan berdasarkan pengalaman,barisan produk dan prestasi) (F-½ m,H-1)

ii)memotivasi saluran (untuk meningkatkan usaha pengedaran,caranya dengan komisyen,elaun,pakej percutian,cthnya antara EON dan proton) (F-½ m,H-1,cth- ½ m)

iii)Menilai saluran pengedaran (Adakah ahli saluran pengedaran menetapi standard,kuota dll) (F-½ m,H-1)

Cadangan jawapan soalan 6(a) i)Membuat perancangan kewangan syarikat (Termasuk menyediakan belanjawan tahunan,dan

melakukan analisis kewangan,mengurus data kewangan secara sistemetik,mengawal kedudukan kewangan )

ii)Mendapatkan sumber pembiayaan (Apabila syarikat memerlukan pembiayaan modal.memastikan sumber pembiayaan yang lebih menguntungkan dan kurang memberikan kesan tidak baik kepada syarikat termasuk kadar pinjaman yang tinggi.ini juga termasuk mengenalpasti keberkesanan penggunaan ekuiti)

iii)Menentukan sasaran kewangan (menentukan sasaran untung,Ini termasuk menentukan kadar keberuntungan syarikat dan tahap kecairan syarikat serta kemampuan syarikat membiayai kos pengeluaran.)

iv)Memilih saluran pelaburan terbaik (Keupayaan mengenalpasti pelaburan yang memberikan pulangan yang tinggi kepada syarikat.ini termasuk keupayaan mengenalpasti pelaburan yang berisiko tinggi dan rendah.keupayaan mengenalpasti bentuk pelaburan samada menekankan kepada pertambahan modal tetap,modal kerja atau modal pertumbuhan)

v)Bertanggungjawab terhadap penyata kewangan(Ini termasuk menyediakan dan bertanggungjawab keatasnya,iaitu memastikan ianya disediakan secara benar serta mampu mengambarkan kedudukan sebenar syarikat,dan mampu menjadi alat kawalan syarikat)

vii)Menjadi wakil pembayar dan penerima bayaran (memastikan segala hutang pembekal dibayar mengikut tempoh dan tidak melebihi tempoh had kredit. Memastikan semua hutang syarikat dikutip dari pelangan dalam tempoh ditentukan.)

Jawab mana-mana empat.F-1,H-2. (4X3=12m)

(b)

5 markah untuk rajah

CEO-½ m

Pengurus sumber manusia

-½ m

Pengurus R & D

-½ m

Pengurus Kewangan½ m

Pengurus Pemasaran

-½ m

Pengurus Pengeluaran

-½ m

Institusi Kewangan -½ m

Organisasi kerajaan & Perundangan-½ m

NGO/ Pertubuhan/ Persatuan-½m

Masyarakat -½ m

Huraian4 markah untuk huraian hubungan sesama jabatan dalam organisasi (1X4=4)4 markah untuk hubungan dengan organisasi luar (1X4=4)

Sesama jabatan dalam organisasi yang samaJabatan Pengeluaran-Hubungan perlu untuk memastikan keupayaan pembelian input untuk proses pengeluaran-Maklumat dari jabatan pengeluaran perlu untuk memastikan pembelian input mengikuti piawai yang diperlukan oleh jabatan pengeluaran.

Jabatan Pemasaran-Hubungan dengan Jabatan pemasaran perlu untuk mengetahui keperluan jabatan Pemasaran turutamanya peruntukan untuk mempromosi produk-Maklumat ini penting kerana promosi juga termasuk dalam kos pengeluaran

Jabatan Penyelidikan dan pembangunan-Kerjasama ini perlu bagi mengetahui keparluan Jabatan R&D kerana jabatan ini biasanya memerlukan peruntukan kewangan yang tinggi bagi memastikan produk yang dihasilkan memenuhi kehendak pengguna.-Kegagalan Jabatan Kewangan menyediakan peruntukan yang cukup untuk R&D biasanya menyebabkan produk yang dikeluarkan oleh syarikat sukar berkembang

Jabatan Sumber manusia-hubungan ini perlu kerana peruntukan kewangan amat diperlukan oleh jabatan sumber manusia kerana sebarang pertambahan pengambilan pekerja baru adalah bergantung kepada kemampuan kewangan syarikat.-Sebarang perlaksanaan terhadap keperluan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan pekerja juga adalah bergantung kepada keupayaan dan kemampuan jabatan kewangan

Hubungan dengan organisasi luarInstitusi Kewangan-Hubungan ini perlu untuk menyakinkan pihak pembiaya untuk proses pinjaman kewangan-Hubungan baik ini juga perlu untuk memudahkan segala macam urusan kewangan seperti urusan bank dan seumpamanya.

Organisasi kerajaan & Perundangan-hubungan ini perlu untuk membolehkan syarikat memahami kehendak perundangan,supaya syarikat mampu beroperasi pada landasan yang perlu.-Kemudahan dari segi perlesenan dan penguatkuasaan undang-undang juga menjejaskan operasi syarikat.Oleh yang demikian hubungan baik ini juga perlu.-Memudahkan proses pembayaran cukai dan seumpamanya

NGO/Pertubuhan lain-Hubungan ini perlu untuk menyelesaikan sebarang isu berbangkit terutamanya isu-isu yang sering diperjuangkan oleh NGO2.-Hubungan ini juga perlu untuk membolehkan syarikat turut menyumbang kepada hasrat merealisasikan perjuangan NGO dan pertubuhan luar.

Masyarakat-Keperluan terhadap memenuhi tanggungjawab social terhadap masyarakat memerlukan hubungan baik dengan masyarakat.-Keperluan menjalankan operasi syarikat tanpa menjejaskan kepentingan umum

Cadangan skema soalan 7

a) i)

(1/2m )

0.6

Q1

Q2 0.4 Q2 (1/2m )

A

(1/2m )

0.6 Q1

B Q1

0.4 Q2

(1/2m )

C Q1

0.6 (1/2M)

Q2 0.4

(1/2m)

Petunjuk

A- Personaliti Jutawan B- Personaliti artisC- Tanpa PersonalitiQ1-Keadaan ekonomi Berkembang(0.6) Q2-Keadaan ekonomi meleset(0.4)

Jawapan mesti lengkap untuk satu cabang ,baru dapat (im) x 3 =3m

ii)Pilihan Personaliti Jutawan

Keadaan ekonomi berkembang Keadaan ekonomi meleset

0.6 x 1.4 juta =RM 840,000.00 (1/2m )

0.4 X -RM 80,00.00 = -RM 400,000.00(1/2m)

Jangkaan nilai kewangan = RM 840,000.00 + (-RM 440,000.00) = RM 440,000.00(1m)

ii)Pilihan Personaliti Artis

Keadaan ekonomi berkembang Keadaan ekonomi meleset

0.6 x 1.0 juta =RM 600,000.00(1/2m ) 0.4 X -RM 60,00.00 = -RM 240,000.00(1/2m)

Jangkaan nilai kewangan = RM 600,000.00 + (-RM 240,000.00) = RM 360,000.00 (1m)

iii) Jangkaan nilai kewangan-kos

Pilih Personaliti Jutawan = RM 440,000.00-RM 100,000.00 = RM 340,000.00 (1m)

Pilih Personaliti artis = RM 360,000.00-RM 50,000.00 = RM 310,000.00 (1m)

Keputusan terbaik : Memilih Personaliti Jutawan dengan jangkaan pulangan sebanyak RM 310,000.00 (1m)

b)

Kemahiran Pengurusan Atasan

Kemahiran Teknikal Tidak penting kerana tidak terlibat secara langsung dalam kerja yang memerlukan kemahiran manual.[1m]

Kemahiran manusia Amat penting kerana pengurus perlu juga mendorong dan memimpin pekerja dibawahnya.[1m]

Kemahiran Pengurusan masa Penting untuk membolehkan ia menggunakan masa dengan berkesan.[1m]

Kemahiran membuat keputusan Amat penting kerana setiap masa ia perlu membuat keputusan terhadap semua aspek perniagaan.[1m]

Kemahiran Konsepsual Amat penting kerana pengurus perlu bertindakbalas dengan cepat terhadap sebarang perubahan dalam persekitaran persekitaran dalaman dan luaran.[1m]

c)

Tabii orang Berkesan(1/2m)

Maksud

(1/2m)

Huraian

Bersikap proaktif Bertindak tanpa diarah dan berinisiatif

1. Kenalpasti idea-idea baru(1/2m) 2.Kawal dan sesuaikan diri dengan persekitaran (1/2m) 3.Meramal apa yang bakal berlaku(1/2m) 4. Keupayaan menangani perubahan(1/2m) (Pilih mana-mana 2 x 1/2m)

Mulakan sesuatu dengan mengingat matlamat

Menetapkan matlamat sebelum bertindak

1.Ada arah tujuan atau garisan panduan(1/2m) 2.Tetapkan keutamaan kerja(1/2m) 3.Selesaikan tugas ikut urutan(1/2m) 4.Mempunyai senarai tugas(1/2m)

(Pilih mana-mana 2 x 1/2m)

Lakukan perkara yang utama dahulu

Melakukan perkara yang penting dahulu

1.Ikut ketepan(1/2m) 2.Elak pembaziran masa(1/2m)

Berfikiran menang-menang

Membuat sesuatu yang boleh memberikan kebaikan atau manafaat kepada semua pihak

1.Ambil keputusan yang tidak menjejaskan mana-mana pihak(1/2m) 2.Keputusan positif,adil dan tidak berat sebelah(1/2m)

Cuba memahami dahulu,kemudian cuba untuk difahami

Berusaha untuk memahami sesuatu isu 1.Berusaha untuk memahami ,merasai

perasaan dan masalah orang lain,bertimbang rasa,empati (1m)

Bersinergi Mengambil kesempatan atas apa yang berlaku dan

1.Setiap kelemahan akan diubah menjadi

merebut peluang yang wujud

kekuatan(1/2m)

2.Merebut semua peluang(1/2m)

3..Bekerjasama dalam kumpulan(1/2m)

4.Menghargai perbezaan dan menghasilkan kekuatan yang lebih besar(1/2m)

(Pilih mana-mana 2 x 1/2m)

Tajamkan gergaji Sentiasa meningkatkan kemahiran dan adakan perubahan pada diri sendiri

Jasmani-fizikal sentiasa dijaga i-emosi - sentiasa dikawal

Rohani-sentiasa mempunyai pegangan agama yang kukuh

Intelek –Sentiasa menambah ilmu pengetahuan.

(mesti ada ke empat-empat JERI, kurang satu dapat 1/2m saja)

Cadangan jawapan 8a) Maksud ketegangan ialah satu tekanan fizikal / fisiologi dan psikologi yang dihadapi ( ½

m) akibat kegagalan bertindakbalas sewajarnya dengan persekitaran dalaman iaitu jangkaan terhadap diri sendiri dan luaran seperti harapan organisasi atau pihak lain . (½ m)

Pengkelasan tanda ketegangan:i) aspek fisiologi

Ia dapat memberi kesan kepada kesihatan dan fizikal pekerja(1/2) Contoh : tekanan darah tinggi, lemah jantung, pening kepala, keletihan(1/2)

ii) Aspek psikologi Dapat dilihat apabila pekerja gagal menghadapi tekanan / mengatasi

masalah yang dihadapi.(1/2) Mudah marah, ganas, cemas / bimbang , rendah diri dan tidak puas hati.

(1/2)

iii) Aspek gelagat Pertukaran tingkah laku dari normal/ biasa kepada luar biasa(1/2) contoh : ponteng kerja , banyak / kurang makan , minum arak,

penyalahgunaan dadah, produktiviti menurun dan peningkatan lantik henti(1/2)

iv) Aspek Kognitif Dapat dilihat melalui ketidakcekapan minda dan daya kreativiti(1/2) Gagal membuat keputusan yang baik, tidak cekap(1/2)

(b) Sebagai majikan, bincangkan tindakan yang wajar diambil bagi menyelesaikan masalah ketegangan yang dihadapi pekerja [8m]

Cadangan jawapanTindakan yang wajar diambil oleh pihak majikan bagi menyelesaikan masalah ketegangan yang dihadapi pekerjanya ialah :

i) Iklim organisasi yang baiko Berusaha mewujudkan persekitaran organisasi yang harmoniso Contoh : wujud hubungan pekerja dan majikan yang mesra, kurang

birokrasi, menjaga kebajikan pekerja dan lain-lain

ii)Program kaunselingo Adakan khidmat kaunseling kepada pekerja yang hadapi masalah

sama ada tentang kerja / peribadi

iii)Program sokongan keluargao Berusaha mengurangkan beban masalah pekerja berkeluargao Contoh : sediakan pusat jagaan kanak-kanak, jadual kerja anjal

dan lain-lain

iv)Program pengurusan ketegangano Dilaksanakan dengan penekanan pendekatan fizikal dan mentalo Contoh : latihan teknik meditasi, senaman / senamrobik beramai-

ramai, kursus pengurusan hidup dll.

(c) Terangkan empat aspek utama yang dapat menjana ke arah kejayaan seimbang dan kepentingannya kepada organisasi perniagaan [12]

Cadangan jawapan

4 Aspek utama yang dapat menjana kearah kejayaan seimbang dan kepentingan nya kepada organisasi perniagaan ialah :

i) Jasmani

o Menyentuh aspek fizikal seperti kesihatan badan dan cara pemakanan

o Individu perlu amalkan cara pemakanan sihat dan lakukan senaman untuk kecergasan fizikal / kesihatan badan

o Jasmani sihat menyumbang kepada kecerdasan mindao Dapat bekerja dengan cekap, mengurangkan cuti, kos perubatan

dll

ii) Rohani

o Menyentuh aspek kejiwaan, serta pegangan hidup / agama

o Dapat timbulkan kesedaran agar tidak lakukan perkara yang bertentangan dengan nilai moral, agama, undang-undang dll

o Akan menjadi panduan / matlamat hidup

o Dapat melahirkan peekrja yang jujur, berakhlak mulia

o Dapat elak berlaku jenayah kolar putih, penyelewengan, rasuah dll

iii) Emosi

o Merujuk kepada perasaan dan tahap ketegangan yang dialami seseorang

o ketegangan perlulah di tahap yang minima yang boleh dikawal dan dapat timbulkan motivasi

o jika ketegangan tinggi, ini akan jejaskan prestasi individu

o emosi seimbang dapat meningkatkan kepuasan kerja, jati diri, tahan menghadapi tekanan gembira dan meningkatkan prestasi.

iv)Intelek

o Menyentuh aspek kemahiran teknikal/ ilmu pengetahuan dllm

o Mmesti ditingkatkan dari semasa ke semasa dan dapatkan kemahiran baru yang pelbagai

o membolehkan individu mengembangkan potensi diri dan berbakti kepada Negara

o dapat meningkatkan kecekapan , dapat kawal pekerja lain , menghasilkan idea dan keputusan yang bernas dll

( Fakta 1m , Definisi 1m, Kepentingan 1m)