30

Click here to load reader

CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

946/2 PERCUBAAN STPM 2010

PENGAJIAN PERNIAGAAN

KERTAS 2

SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM

ANJURAN BERSAMAJABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL AMAN

DAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA(PKPSM) KEDAH.

Arahan kepada calon:

1

Page 2: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

Cadangan skema jawapan

1. a) – hak berkenaan upah dan gaji

- hak terhadap rehat

- hak terhadap tempoh waktu kerja

- hak terhadap cuti umum/hari pelepasan

- hak terhadap kerja lebih masa

- hak terhadap cuti tahunan

- hak terhadap cuti sakit

(pilih mana-mana 4 x ½ m=2M). Semak 4 yang teratas sahaja.

b) - ketelusan, objektiviti dan kebebasan

- kerahsiaan ke atas maklumat yang diperolehi

- kemahiran dan kemampuan dalam menjalankan kerja-kerja audit

- mempunyai perancangan yang tersusun dalam menjalankan kerja-kerja audit

- memnuhi tuntutan undang-undang dan keperluan pihak tertentu

- mendapatkan rumusan audit dan alporan

( 6 fakta x ½ m )

c) i. Pihak bank/Institusi kewangan

- pembiayaan modal kerja

- overdraf

ii. Pihak kerajaan.

-agensi yang terlibat.

iii. Syarikat modal teroka.

iv. Pembekal

-kredit perdagangan

v. Penjualan saham

vi. Koperasi kredit.

(Fakta & huraian= 1m, fakta sahaja 0m, huraian shj 0m)

(Tiga teratas dari jawapan calon setiap satu satu markah mesti ayat yang

lengkap.)

2

Page 3: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

d) - memberi pendidikan koperasi dengan mengedarkan bahan cetak

- memberi latihan kepada pihak pengurusan koperasi

- dan memberi kursus kepada pihak pengurusan koperasi

(pilih mana-mana 2= mak 2 m)

e) - mendapat sumber lebih murah

- mengelakkan tarif dan kuota

- meningkatkan saiz pasaran

- mendapat pindahan teknologi

- memperolehi ekonomi bidangan

- meningkatkan kemahiran pengurusan

(pilih mana-mana 2 = mak 2m)

f) - menggalakkan sektor swasta untuk mengambil bahagian dalam

membangunkan kawasan serantau meliputi Indonesia, Malaysia dan

Negara Thai.

- mengekploit kelebihan daya saing dalam sektor ekonomi tertentu dan

mempertingkatkan persaingan dalam bidang pelaburan dan eksport.

- mengurangkan kos logistik.

- mnegurangkan kos pengeluaran dan pengedaran di kawasan terlibat.

(pilih mana-mana 3 = mak 3m)

(g) (i) Perlaksanaan tanggungjawab sosial akan meningkatkan kos dan

menjejaskan keuntungan perniagaan.

(ii) Faedah tanggungjawab sosial dinikamati oleh masyarakat, bukan

perniagaan.

(iii) Tanggungjawab sosial adalah tanggungjawab kerajaan kerana

syarikat telah membayar cukai korporat.

(iv) Tanggungjawab sosial bukan matlamat perniagaan /

perlaksanaannya akan mencabuli matlamat utama perniagaan

untuk menmaksimumkan keuntungan.

(v) Perniagaan kurang kepakaran dalam melaksanakan

tanggungjawab sosial.

3

Page 4: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

(vi) Perniagaan kurang akauntabiliti / rasa tanggungjawab terhadap

masyarakat awam.

[Pilih mana-mana 2 huraian yang pertama: 1 huraian 1m, 2 x 1m = 2m]

h) (i) Memberikan pendidikan kepenggunaan

(ii) Memberikan khidmat nasihat dan bantuan bagi menangani

masalah kepenggunaan.

(iii) Menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan kepengunaan.

(iv) Membuat laporan tentang kajian dan penyelidikan.

(v) Menerima aduan daripada pengguna dan membuat siasatan

(vi) Memperjuangkan hak-hak pengguna.

[Pilih mana-mana 4 yang pertama: 4 x1/2 1m = 2m]

i) (i) Dapat meluaskan pasaran bagi produk dan perkhidmatan secara

global.

(ii) Maklumat yang diberikan adalah dalam bentuk audio visual yang

dapat menarik lebih ramai pelanggan.

(iii) Dapat memasarkan barangan dan perkhidmatan dengan lebih

mudah dan cepat.

(iv) Mengelakkan daripada peraturan yang ketat dan kerenah birokrasi

yang dikenakan oleh sesebuah negara kerana maklumat disebarkan

menggunakan jaringan internet.

[Pilih mana-mana 3 yang pertama: 3 x 1m = 3m]

j) (i) Fizikal

Perkara-perkara yang berkaitan dengan persekitaran iaitu seperti

bunyi bising, deringan telefon, danlain-lain.

(ii) Psikologikal

Perkara-perkara yang berkaitan dengan emosi/ciri peribadi/tanggapan

diri/pengalaman / pendidikan dan yang menganggu perasaan seperti

marah, sedih.

Maks 2 m

4

Page 5: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

2. a)

i) Meningkatkan taraf hidup

- peluang pekerjaan

- keperluan barangan & perkhidmatan/kepelbagaian

- kemudahan asas

- menambahbaik pendapatan

- pelaksanaan dasar kerajaan DPN

ii) Menyumbang untuk meningkatkan ekonomi negara

- memastikan pengwujudan produk dan perkhidmatan baru/ditawarkan

kepada masyarakat

- kegiatan mengeksport barangan

- mewujudkan peluang pekerjaan

- membayar cukai

iii) Membangunkan industri sokongan.

- mewujudkan vendor-pertumbuhan masyarakat perdagangan &

perindustrian bumiputra

- membangunkan IKS

(1 isi 1 markah-mak 3; 3x3=9)

b) i. Menggunakan jenama yang sudah terkenal.

ii. Imej yang baik.- nama baik dipercayai (goodwill)

iii. Berisiko rendah

iv. Mempercepatkan perkembangan perniagaan.-menambahkan

v. Faedah ekonomi bidangan

vi. Faedah kepada usahawan yang tidak berpengalaman.-pakej latihan dan promosi

vii. Franchaisor memberikan bantuan modal.(dr segi francaisor sebagai perujuk)

Memudahkan bank (peminjam)

viii.Meluaskan pasaran

(4 fakta + 4 huraian). Fokus kepada francaisi

5

Page 6: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

c) - MATRADE

- Maklumat dan peluang-peluang pasaran eksport.

- kesesuaian pasaran.

- MARA

- prasarana dan premis perniagaan.

- khidmat nasihat dan perundingan

- KARYANEKA – kraftangan

- kedai

- pasaran eksport

- MARDI

- meningkatkan kualiti produk

- meningkatkan imej keluaran, perakuan MARDI.

- PUNB

- menggalakkan penyertaan bumiputra dalam sektor peruncitan(PROSPER)

- bantuan kewangan dan khidmat nasihat berkaitan pasaran.

- Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar.

- Kaedah:

. membeli produk yang dihasilkan

. menyediakan ruang pameran dan menganjurkan pameran.

. menyediakan premis perniagaan.

. menyediakan khidmat nasihat berkaitan pemasaran.

. Pusat dagangan utama (PDU)

- Konsep.

. konsep payung

Ambil mana-mana empat, badan kerajaan 1m, huraian 1m (4x2)

6

Page 7: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

3 a) i- Laporan bulanan

- laporan yang disediakan untuk jangka masa pendek

- mengukur prestasi aktiviti pemasaran pada setiap bulan

- sebagai alat perbandingan dengan aktiviti pemasaran

yang dirancang

ii- Laporan tahunan

- menilai pencapaian jabatan pemasaran dalam tempoh

setahun

- pencapaian diukur berbanding perancanagn tahunan yang

ditetapkan

- berdasarkan laporan pengurus pemasran dapat

dikenalpasti langkah-langkah penambahbaikan yang boleh

dilakuakn pada tahun akan datang

iii. Laporan suku tahunan

- dibuat untuk tiga/enam bulan

- sebagai perbandingan dengan laporan pemasaran bagi

suku tahun yang sama tahun sebelumnya

- untuk mengenalpasti adakah terdapat peningkatan atau

penurunan dalam pencapaian aktiviti jabatan pemasaran

iv. Laporan kemajuan

v. Laporan pertengahan tahun

(fakta 1 m = huraian 1 m; 2m x 4 fakta=mak 8m)

7

Page 8: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

b)

i Nisbah Semasa aset semasa

liabiliti semasa

27900

11000

=2.5:1 (2m)

ii Nisbah Cepat aset semasa – inventori

liabiliti semasa

27900-4250

11000

=2.2:1 (2m)

iii Nisbah hutang jumlah libiliti

jumlah aset

18600

43650

=0.426 or 42.6%

(2m)

iv Pusing ganti

inventori

kos barang untuk dijual

inventori

11700

4250

=2.75:1 (2m)

v Tempoh kutipan

purata

akaun belum terima

jualan sehari

5400

24500/364

=79 hari

atau

5400

24500/365

=80 hari (2m)

( Pengiraan 1 m; jawapan 1 m = 2 m). Formula tiada markah.

Betul semua, bonus 1m Maks 11m

8

Page 9: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

c) i. Pemegang saham – pihak yang membeli saham atau bakal membeli saham.

(1m)

Kepentingan

membuat keputusan sama ada membeli atau menjual saham

melihat dari segi keuntungan dan risiko

(mana-mana satu @ 1 markah)

ii. Pemberi kredit / pemiutang – terdiri daripada peminjam jangka panjang seperti bank

(1m)

kepentingan

kemampuan syarikat membayar hutang

melihat syarikat dapat mengurus kewangan dengan baik

(mana-mana satu fakta @ 1 markah)

iii. Pihak pengurusan – pihak yang mengurus syarikat.

(1m)

kepentingan

melihat tahap prestasi dan pencapaian syarikat agar tindakan pembetulan dapat

dilakukan

nisbah yang baik akan meyakinkan pihak luar membuat keputusan

(mana-mana satu fakta @ 1 markah)

Maksimum = 6 markah

9

Page 10: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

4. a) i. Kaedah Kumpulan Fokus.

- 8 – 15 orang

- terdiri daripada pelbagai latarbelakang.

- menilai maklumat yang pelbagai

- digunakan untuk menapis idea

- terdapat pemudahcara.

- kritikan dibenarkan

- ahli bebas dalam memberikan idea.

ii. Kaedah Sumbangsaran.

- 8-15 orang

- boleh digunakan utk mendapatkan seberapa banyak idea.dan selesaikan

masalah.

- Kaedah dijalankan.

- Peraturan.

. pemudah cara.

. pusingan/giliran

. pencatat idea di atas kertas flip

. seberapa banyak idea yang mungkin.

. tidak boleh mengkritik idea orag lain.

. menggunakan bahasa yang asas

. memberikan motivasi kepada individu lain.

iii. Analisis kemahiran tenaga Manusia.

- menyediakan data-data yang berkaitan sumber manusia.

- pengklasan berdasarkan aspek tertentu./kemahiran

- menilai keupayaan setiap personel yang terlibat.

- menggunakan kebolehan/kepakaran mereka dalam membangunkan idea baru.

( 2 isi x 1 m =2m x 3, mak 6 m)

10

Page 11: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

b) Proses merealisasikan idea

i. Tahap Idea.

- proses mencari seberapa banyak idea

- kaedah penyelidikan pemasaran.

ii. Tahap Konsep

- menapis idea yang diperolehi untuk mendapatkan idea yang boleh

dibangunkan.

- kaedah yang biasa digunakan spt kaedah berfikir

- kaedah penyelidikan pemasaran

- menambah idea jika idea difikirkan perlu

- produk secara fizikal belum wujud.

iii. Tahap Pembangunan produk

- produk dibangunkan secara fizikal

- tujuannya untuk mendapatkan respon pengguna

- melakukan ujian pemasaran

- penambahan dan pembuangan idea boleh dilaksanakan

iv. Tahap ujian pemasaran.

- tujuannya adalah bagi mencapai objektif yang ditetapkan spt:

. penguasaan pasaran utk tempoh tertentu

. keuntungan utk tempoh tertentu

. kuantiti utk tempoh tertentu.

- jikalau berjaya produk akan dikomersialkan jikalau tidak langkah pertama

akan diulang semula atau diberhentikan.

v. Tahap Pengkomersialan

- pemilihan strategi memulakan perniagaan.

Fakta 1m dan huraian 1m (5x2)

11

Page 12: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

c) Tiga pihak yang memerlukan RP

i. Bank/pemberi pinjaman/pembiaya

- dapat meyakinkan pembiaya

- RP mestilah berkualiti, baik dan meyakinkan.

ii. Pembekal.

- menawarkan kredit kpd perniagaan.

- memberikan perkhidmatan yang berkualiti

- meningkatkan kepercayaan.

iii. Pekerja.

- maklumat yang diberikan dapat menarik minat calon-calon yang

Berkelayakan.

- membolehkan perniagaan berkembang dengan cepat.

- insentif

- peluang

iv. Pelanggan

v. pelabur

vi. usahawan

Pihak 1m, 1 huraian 1m, 2 huraian 2 markah. (3x3)

12

Page 13: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

5 a)

Jenis (1) Aktiviti/Huraian (1)

Belia Melibatkan belia dalam aktiviti yang berfaedah kepada mereka

dengan penglibatan aktif golongan tersebut seperti ternakan,

pertanian dll

Kebajikan Keahlian terdiri daripada sukarelawan yang bergiat cergas

membuat amal dan memberi sumbangan kepada golongan tertentu

yang perlukan bantuan seperti kutipan derma mangsa rebut

Kebudayaan Keahlian tertumpu kepada golongan yang berminat dalam

kebudayaan. Kegiatan utamanya adalah mempromosikan aktiviti

kebudayaan seperti tarian tradisional, teater, silat dll

Pendidikan Aktiviti utama adalah berkaitan dengan pendidikan. Mengadakan

ceramah motivasi dan mengadakan kelas-kelas bimbingan,

memberi nasihat kepada ahli-ahlinya berkaitan pendidikan.

Sukan Menggalakkan jenis sukan tertentu dalam kalangan ahli. Aktiviti

sukan menjadi agenda utama dari segi latihan, penganjuran

pertandingan dll

Pekerjaan/profession Diwujudkan berasaskan pekerjaan. Keahlian terdiri daripada

individu yang mempunyai kerjaya yang sama atau mempunyai

kaitan rapat. Aktiviti seperti kursus professional, dialog, bengkel,

seminar dll.

Sosial dan rekreasi Kegiatan utamanya adalah menganjurkan aktiviti rekreasi seperti

memanjat gunung, berkayak, mengembara dll

Agama Tumpuan diberikan kepada kegiatan keagamaan yang ditujukan

khas untuk ahli dan amnya kepada masyarakat yang menanuti

agama berkenaan seperti ceramah agama, kursus haji dll

Wanita Ahli pertubuhan hanya untuk kaum wanita sahaja. Aktiviti yang

dijalankan adalah berkaitan dan untuk kepentingan wanita sahaja

seperti menjahit, memasak, kesihatan dll

Perdagangan/

Kepenggunaan

Aktiviti yang berkaitan dengan kepenggunaan seperti menanggani

isu kenaikan harga barang

(pilih mana-mana 5 = 5 x 2m)

13

Page 14: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

b) - Semua ahli boleh terlibat dengan sebarang aktiviti yang dijalankan

oleh kelab.

- hanya membayar yuran keahlian kelab.

- boleh melakukan berbagai-bagai aktiviti

- proses penubuhan lebih mudah dan cepat

- mengutamakan kepentingan kumpulan dan masyarakat lebih

daripada individu

- mempunyai matlamat yang dikongsi bersama

- pengurusan secara demokrasi

- tidak mementingkan keuntungan kewangan tetapi pentingkan isu

yang dibentangkan.

(pilih mana-mana 4 = 4 x 2m)

c) Persamaa antara koperasi dengan kelab

- keanggotaan secara sukarela

- pengurusan secara demokrasi

- menggalakkan kerjasama dikalangan ahli

- menggalakkan pendidikan dan latihan daya saing

- sumber kewangan dari yuran ahli

- mempunyai matlamat yang dikongsi bersama.

- mempunyai isu-isu yang dikongsi bersama

- Kebajikan ahli

(Pilih mana-mana 7)

6 a) Surat Kredit

-dikeluarkan oleh bank pengimport kepada pengeksport [1]

-ia merupakan jaminan pihak bank pengimport kepada

pengeksport bahawa pihak bank pengimport bertanggungjawab

membayar harga barangan yang diekport oleh pengekport kepada

pengimport. [2]

-pengeksport perlu sediakan dokumen spt bil muatan, polisi insuran,

dan invois untuk dikemukakan.[1]

-mengelakkan risiko pengimport tidak membayar.[1]

[mak 4 m]

14

Page 15: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

b) - Struktur dan tingkat pembangunan yang berbeza di antara

negara, contoh negara maju dengan negara membangun.

- Struktur iklim dan ekonomi yang hampir sama di setiap negara

boleh mewujudkan keperluan dan sumber yang sama di setiap

negara, tidak memerlukan perdagangan antarabangsa dilakukan.

- Dasar perlindungan kepentingan nasional seperti kawalan dan

sekatan import barangan.

- Hubungan diplomatik

- ekonomi( ayat lengkap 2 m)

(ambil semua)

c) i) Maksud promosi pelaburan

- suatu tindakan untuk menarik pelabur membuat pelaburan ke

sesebuah negara.[1]

- pelabur yang terlibat ialah pelabur asing dan tempatan yang

melabur modal, kepakaran dan teknologi khususnya pelabur

asing.[2] mak[3]

ii) 4 bentuk promosi pelaburan

1. Taraf perintis[1]

o Kerajaan akan mengecualikan

cukai keuntungan kepada

Pelabur baru di antara dua hingga lima tahun[1]

Boleh menggalakan pelaburan luar akan datang ke

Malaysia untuk melaburkan modal di dalam negara[1]

o Taraf perintis akan dilanjutkan selama satu tahun jika

pelaburan dibuat di kawasan pembangunan kerajaan,

menggunakan sumber tempatan dan mengeluarkan

barangan yang diutamakan oleh kerajaan.[1]

2. Galakan penempatan[1]

Menggalakan taburan industri di seluruh negara[1]

Pengecualian cukai selama sepuluh tahun bagi industri yang

dibuka di kawasan-kawasan pembangunan[1]

15

Page 16: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

Contoh kawasan pembangunan di negeri Kedah, Pahang,

Kelantan, Perlis, sabah, sarawak, Terengganu dan Johor

Tenggara[1]

3. Kredit cukai pelaburan[1]

Diberikan kepada syarikat yang tidak layak mendapat faedah

taraf perintis[1]

Jumlah kredit bergantung pada nilai perbelanjaan modal, iaitu

tidak kurang daripada 25%.[1]

Tambahan potongan diberi sebanyak 5% jika terletak di

kawasan perdagangan dengan mengeluarkan barangan yang

diutamakan dan menggunakan barangan tempatan.[1]

4. Galakan eksport[1]

Elaun eksport sebanyak lima sen diberi setiap ringgit pertambahan

dalm eksport dan lapan sen setiap ringgit penggunaan bahan

mentah yang melebihi 50%.[1]

Diberi elaun susut nilai yang dipercepatkan, iaitu mempercepatkan

kadar susut nilai bagi belanja modal dengan menggunakan teknik-

teknik pengeluaran dan mendirikan kilangmenggunakan teknologi

moden.[1]

Elaun ini dipercepatkan sehingga 40% setahun dan mengurangkan

cukai yang perlu dibayar.[1]

Potongan untuk memajukan eksport. Potongan ke atas

perbelanjaan diberi kepada syarikatbyang telah habis tempoh

keistimewaan taraf perintis.[1]

5. Galakan perhotelan[1]

6. Galakan khas industri elektronik[1]

7. Galakan khas perusahaan pertanian[1]

8. Insentif penggunaan air dan elektrik[1]

Mengurangkan kadar pembayaran apabila mencapai satu kadar

yang telah ditetapkan[1]

Mana-mana 4 (fakta 1m, H 2m)

[mak 15]

16

Page 17: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

7. (a) Sebab wujudnya gerakan pengguna

(i) Ketidak adilan dan ketidak puasan pengguna

Pengguna selalu ditindas

Penipuan dan penyelewengan oleh pengeluar

Pengeluar terlalu pentingkan keuntungan maksimum

(Mana-mana 2 isi)

(ii) Pencabulan hak-hak pengguna

Mendapat barang keperluan

Mendapat barang yang selamat

Mendapat maklumat

Mendapat barang asas

Mendapat pampasan

Memilih

Mendapat alam sekitar yang bersih

(Mana-mana 3 isi)

Mak 5 m

(b) Etika peniaga kepada

(i) pelanggan:

(i) menyesuaikan barangan dengan perubahan citarasa pelanggan.

(ii) menyampaikan barangan kepada pelanggan tepat pada masa / kualiti

/ kuantiti/ tempat yang sesuai.

(iii) memberi maklumat penuh / label tentang barangan.

(iv) tidak menyorok barang untuk tujuan keuntungan.

(v) bersikap profesional dalam tindakannya terhadap pelanggan.

(vi) menawarkan barang pada harga yang berpatutan.

(vii) menawarkan barang / perkhidmatan yang selamat kepada pelanggan.

(viii) kaedah pemasaran / promosi / pengiklanan / pembungkusan yang

jujur.

(ix) membina kepakaran dalam bidang perniagaannya supaya

boleh menjadi tempat rujuk pelanggan.

[Pilih mana-mana 5 huraian, 1 huraian 1m, 5 x 1m = 5m]

17

Page 18: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

(ii) Pekerja

(i) Mewujudkan tempat kerja yang kondusif dan selamat

(ii) Menjaga kebajikan pekerja

(iii) Bersikap adil dalam pengambilan pekerja, penilaian prestasi.

(iv) Mengambil kira idea dan pandangan pekerja

(v) Membayar upah dan gaji yang setimpal

(vi) Memelihara kepentingan setiap pekerja selaras dengan tenaga yang

disumbangkan.

(vii) Ganti rugi dan jaminan kerja yang mencukupi perlu diberi apabila

pekerja berhenti.

(viii) Peniaga perlu mewujudkan satu situasi kerja yang boleh

meningkatkan keupayaan kerja seperti hubungan mesra dan

persekitaran kerja yang selesa

(ix) Peniaga perlu mengadakan sistem penyertaan atau kerja berpasukan

untuk meningkatkan keupayaan, kemahiran dan daya cipta kepada

semua pekerja.

[Pilih mana-mana 5 huraian, 1 huraian 1m, 5 x 1m = 5m]

Maks 10m

18

Page 19: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

(c) Lima jenis jenayah kolar putih

(i) Rasuah

Menerima @ memberi suapan dengan niat untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu

(ii) Penyelewengan

Menggelapkan harta atau memberikan atau mengambil harta kepada

yang bukan haknya atau tembelang perbuatan yang diketahui boleh

mendatangkan keuntungan yang ia bertanggungjawab.

(iii) Pecah amanah

Penyalahgunaan harta yang telah diamanahkan untuk kepentingan

diri.

(iv) Konflik kepentingan

Mendahului atau mengutamakan kepentingan peribadi berbanding

kepentingan syarikat.

(v) Penyalahgunaan kuasa

Menggunakan kedudukan jawatan untuk memenuhi keperluan

peribadi.

[Fakta 1m, 1 huraian 1m, 5 x 2m = 10m]

19

Page 20: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

8. (a) Bentuk-bentuk komunikasi

1. Komunikasi Menegak

Pengarah Urusan

komunikasiMenegak dari Komunikasi menegak drBawak ke atas atas ke bawah

Pengurus Cawangan Kulim

Ketua Jabatan

`Rajah (1)

Berlaku antara peringkat-peringkat yang berbeza/berlainan

Komunikasi 2 hala

Objektif – menggalakkan interaksi/motivasi dan mendapatkan

maklumat

[Maks 4 markah]

2. Komunikasi mendatar

20

Pengurus Cawangan

Kulim

Pengurus Cawangan

Jitra

Pengurus Cawangan

Sungai Petani

Page 21: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

rajah komunikasi mendatar

Berlaku antara sama taraf jawatan/bahagian/unit yang sama

Suatu kaedah menyelesaikan masalah secara berkumpulan

Objektif- menyelaraskan kerja atau menyelesaikan masalah

secara menyeluruh/bahagian

[ Maks 4 markah]

3. Komunikasi Melintang

rajah komunikasi melintang

Berlaku secara tidak formal sahaja

Objektif – kurangkan birokrasi, menjimatkan masa dan interaksi

social

[Maks 4 markah]

[Maksima 12 markah]

(b) Tiga media yang boleh digunakan

E-mail – merupakan mesej atau surat yang dihantar menerusi kaedah

elektronik menggunakan talian telefon atau internet.

Faksimili – penghantaran gambar, dokumen bertulis atau teks dari satu

lokasi ke lokasi lain menggunakan talian telefon.

Mel suara – gabungan telefon dan komputer di mana dua pihak boleh

berhubung antara satu sama lain. Penghantaran mesej adalah dalam bentuk

suara.

21

PengurusCawangan Jitra

Ketua Jabatan Kewangan Jitra

Pengurus Cawangan Kulim

Ketua Jabatan Pemasaran Kulim

Page 22: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

Telesidang – kaedah elektronik yang membolehkan seorang atau lebih

individu berhubung secara bersemuka dengan pihak lain ditempat yang jauh. Ia

boleh terdiri daripada kaedah video sidang, komputer sidang atau audio sidang.

Telefon – perbualan lisan menerusi gagang telefon atau telefon bimbit

atau huraian yang bersesuaian.

[Pilih mana-mana 3, semak first 3]

[Fakta = 1m + Huraian 1m]

(c) Prinsip-Prinsip Perundingan

(i) Responsif

Bermaksud tindak balas secara rasional semasa perundingan diadakan.

Menunjukkan sifat jujur dan ikhlas

Perlu menyatakan kepentingan pinjaman tersebut kepada perniagaan

Perlu membuktikan keupayaan membayar balik dengan memberi bukti

yang menyakinkan

Menyakinkan rekod perniagaan atau keputusan analisis perniagaan yang

telah dijalankan.

(ii) Bersopan

Merupakanadab/prosedur/tatacara bagaimana sepatutnya perundingan

dijalankan.

Perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Mewujudkan sikap saling menghormati antara pemohon pinjaman dengan

pihak bank.

Suasana yang harmoni dapat mengurangkan kekecewaan jika pinjaman di

tolak

Perlu mengambil kira sosio budaya, situasi dsb.

(iii) Saling Membantu

Saling memahami antara satu sama lain.

Berusaha mencari penyelesaian terbaik yang boleh diterima oleh

kedua belah pihak.

Mempunyai sikap bertolak ansur

Sikap saling membantu dapat mengekalkan hubungan yang baik

dengan pihak bank.

22

Page 23: CADANGAN SKEMA JAWAPAN · Web view946/2 PERCUBAAN STPM 2010 PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN KEDAH DARUL

[Fakta 1m, 1 huraian 1m; 3 X 2= 6m.]

Jika betul semua, bonus 1m

23