SILABUS AKADEMSKA 2016/2017. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

 • View
  230

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of SILABUS AKADEMSKA 2016/2017. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2016/2017. GODINA ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Opa povijest knjievnosti 1 antiki period, FIL KOB 114

  (Silabus za vjebe)

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Muhamed Delilovi

  Saradnik Fahrudin Kujundi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvod

  Jorge Luis Borges: Besmrtnik; Danilo Ki: Enciklopedija mrtvih 3.10-9.10.

  2. Ep o Gilgameu Potop u Gilgameu, Bibliji i Kuranu 10.10-

  16.10. 3. Homer i antiki heroji

  Uvod u grku tragediju 17.10-23.10.

  4. Eshil: Orestija Komparativna analiza: Eshilova Orestija Shakespeareov Hamlet 24.10-

  30.10. 5. Sofoklo: Antigona i Kralj Edip

  Kralj Edip i: Poe (Ukradeno pismo), Ibsen (Divlja patka), Freud i Edipov kompleks

  31.10-6.11.

  6. Euripid: Medeja i Bakhe Danis Tanovi: Pakao (01:40:00)

  7.11-13.11.

  7. Ponavljanje i priprema za ispit Kitof Kjelovski: Dekalog, 1. dio (47:00) 14.11-

  20.11.

  8. Provjera znanja studenata 21.11-

  27.11.

  9. Analiza ispitnih radova i upute za pisanje seminarskih radova Uvod u komediju: Henry Bergson, O smijehu

  28.11-4.12. 10. Tragedija i komedija: Ivo Brean, Predstava Hamleta u selu Mrdua Donja

  Stara atika komedija: Aristofan, Lisistrata 5.12-11.12.

  11. Aristofan: abe i Ptice Nova atika komedija: Menandar, Namor

  12.12-18.12.

  12. Rimska komedija: Plaut, Aulularia i Hvalisavi vojnik Zakljuak: antika komedija savremena popularna TV komedija

  19.12-25.12.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  13. Grka i rimska kultura Vergilijeva Eneida i rimski heroj

  26.12-1.1. 14. Uvod u antiki roman

  Grki ljubavni roman: Heliodor, Teagen i Harikleja

  2.1-8.1.

  15. Rimski roman: Apulej, Zlatni magarac Petronije, Satirikon Ponavljanje i priprema za ispit 9.1-

  15.1. 16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2016/2017. GODINA ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Teorija kulture i umjetnosti 1, FIL KOB 132

  (Silabus za vjebe)

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Edin Pobri

  Saradnik Fahrudin Kujundi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvod: Jurij Borjev, funkcije umjetnosti

  (na primjeru: Stefan Arsenijevi, Atorzija) 3.10-9.10.

  2. Mimezis: odnos knjievnosti i stvarnosti 10.10-16.10.

  3. Pozitivizam: iri filozofski okvir i pristup knjievnosti (na primjeru: Danilo Ki, Rani jadi) 17.10-

  23.10. 4. Ruski formalizam

  (na primjeru: Danilo Ki, Rani jadi) 24.10-30.10.

  5. Umjetnost i komunikacija: Roman Jakobson 31.10-6.11.

  6. Umjetnost i igra: Johan Huizinga, Homo ludens 7.11-13.11.

  7. Ponavljanje i priprema za ispit 14.11-20.11.

  8. Provjera znanja studenata 21.11-

  27.11.

  9. Knjievne epohe: umjetnost i historija 28.11-4.12. 10. E. H. Gombrih: Saga o umjetnosti

  (Prethistorija, Egipat, Grka) 5.12-11.12.

  11. E. H. Gombrih: Saga o umjetnosti (Grka, Rim) 12.12-

  18.12. 12. E. H. Gombrih: Saga o umjetnosti

  (Srednji vijek) 19.12-25.12.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  13. Renesansa 26.12-

  1.1. 14. Antika i renesansa: Vitruvije, ljudsko tijelo i arhitektura

  BBC The Beauty of Diagrams: Vitruvian Man (30:00) 2.1-8.1.

  15. Manirizam 9.1-15.1. 16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2016/2017. GODINA ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Poetika dramske knjievnosti, FIL KOB 416

  (Silabus za vjebe)

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Devad Karahasan

  Saradnik Fahrudin Kujundi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Aristotelova Poetika

  3.10-9.10.

  2. Grka tragedija i tragiki heroj 10.10-16.10.

  3. Klasina i maniristika drama 17.10-23.10.

  4. Bergsonova teorija smijeha 24.10-30.10.

  5. Grka komedija 31.10-6.11.

  6. Rimska komedija 7.11-13.11.

  7. Tipovi dramskog hronotopa 14.11-20.11.

  8. Provjera znanja studenata 21.11-

  27.11.

  9. Praktini radovi studenata: osnove dramske situacije 28.11-4.12. 10. Praktini radovi studenata: tipovi dramske napetosti

  5.12-11.12.

  11. Praktini radovi studenata: stupnjevi sloenosti dramskog lika 12.12-18.12.

  12. Praktini radovi studenata: odnos lika i siea 19.12-25.12.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  13. Praktini radovi studenata: tipovi dramskog hronotopa 26.12-

  1.1. 14. Praktini radovi studenata: odnos izmeu traginog i kominog

  2.1-8.1.

  15. Praktini radovi studenata: dramatizacija pripovijetke 9.1-15.1. 16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2016/2017. GODINA ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Knjievnost, scenario, film, FIL KOB 530

  (Silabus za vjebe)

  Predmetni nastavnik Doc. dr. Almir Baovi

  Saradnik Fahrudin Kujundi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvod: knjievnost i film

  3.10-9.10.

  2. Osnove filmskog jezika (Pokret kamere, rakursi, planovi, kadrovi) 10.10-

  16.10. 3. Osnove filmskog jezika

  (Montaa, rezovi, filmski prostor) 17.10-23.10.

  4. Film i san 24.10-30.10.

  5. Knjievnost i film: prikaz mirisa Parfem: Patrick Zuskind Tom Tykwer 31.10-

  6.11. 6. Studentski radovi: filmske kritike

  7.11-13.11.

  7. Studentski radovi: filmske kritike 14.11-20.11.

  8. Provjera znanja studenata 21.11-

  27.11.

  9. Studentski radovi: kratki filmovi 28.11-4.12. 10. Studentski radovi: kratki filmovi

  5.12-11.12.

  11. Knjievnost i film: Lolita Vladimir Nabokov, Stanley Kubrick, Adrian Lyne 12.12-

  18.12. 12. Studentski radovi: filmske kritike

  19.12-25.12.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  13. Studentski radovi: filmske kritike 26.12-

  1.1. 14. Seminarski radovi studenata: prikaz i analiza

  2.1-8.1.

  15. Seminarski radovi studenata: prikaz i analiza 9.1-15.1. 16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2016/2017. GODINA ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Uvod u filmologiju, FIL KOB 456

  (Silabus za vjebe)

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Senadin Musabegovi

  Saradnik Fahrudin Kujundi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka 1. 2011. Mark Cousins: The Story of Film 1. epizoda (01:00)

  1895. Louis Lumire: Poliveni poljeva (00:01) 1898. Georges Melies: etiri problematine glave (00:01) 1902. Georges Melies: Put na Mjesec (00:13)

  3.10-9.10.

  2. 1920. Robert Wiene: Kabinet doktora Caligarija (01:12) 1924. Rene Clair: Meuin (00:20)

  10.10-16.10.

  3. 1928. Carl T. Dreyer: Stradanje Ivane Orleanske (01:22) 1928. Luis Bunuel: Andaluzijski pas (00:17)

  17.10-23.10.

  4. 1925. Sergej M. Ejzentajn: Oklopnjaa Potemkin (01:10) 24.10-30.10.

  5. 1929. Dziga Vertov: ovjek s filmskom kamerom (01:07) 31.10-

  6.11. 6. 2006. Sophie Fiennes & Slavoj iek: Pervertitov vodi kroz film (02:30)

  7.11-13.11.

  7. 2012. Sophie Fiennes & Slavoj iek: Pervertitov vodi kroz ideologiju (02:10) 14.11-20.11.

  8. Provjera znanja studenata 21.11-

  27.11.

  9. 1934. Jean Vigo: Atalanta (01:30) 28.11-4.12. 10. 1941. Orson Welles: Graanin Kane (02:00)

  5.12-11.12.

  11. 1945. Roberto Rossellini: Rim, otvoreni grad (01:42) 12.12-

  18.12. 12. 1950. Vittorio de Sica: Kradljivci bicikla (01:30)

  19.12-25.12.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  13. 1962. Michelangelo Antonioni: Pomrina (02:05) 26.12-

  1.1. 14. 1962. Jean-Luc Godard: ivjeti svoj ivot (01:24)

  2.1-8.1.

  15. 1983. Andrej Tarkovski: Nostalgija (02:05) 9.1-15.1. 16.

  Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2016/2017. GODINA ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Baze podataka, FIL KOB336

  Predmetni nastavnik doc. dr. Lejla Hajdarpai

  Saradnik -

  RASPORED PREDAVANJA

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Studenti e se upoznati sa sadrajem kolegija, nainom rada, literaturom i njihovim

  obvezama u okviru kolegija. 3.-

  07.10.2016.

  2. Elektronski informacijski sistemi i njihova izgradnja. 10.-

  14.10.2016.

  3. Znaaj, uloge i zadaci baza podataka u informacijskom sistemu.

  17.-

  21.10.2016.

  4. Vrste baza podataka. 24.-28.10.2016.

  5. Oblikovanje baza podataka (1. dio).

  31. 10.-04.11.2016.

  6. Oblikovanje baza podataka (2. dio).

  07.-11.11.2016.

  7. Sistemi za upravljanje bazom podataka.

  14.-18.11.2016.

  8. Provjera znanja studenata 21.-22.11.2016.

  9. Temeljna arhitektura Interneta.

  28.11.-

  02.12.2016.

  10. Naela k