of 146 /146
s. RIIL{I S[ .[ s ^ hdTui- ffi{Js"rlN ffi}3H ffi [A VOLLT&4{J L l/tr # a stf# m beatm q,_{tm. e i oft tate ara a*

Sfantul Augustin VI. Despre Magistru. Despre Viata Fericita. Despre Nemurirea Sufletului

Embed Size (px)

Text of Sfantul Augustin VI. Despre Magistru. Despre Viata Fericita. Despre Nemurirea Sufletului

s. RIIL{I S[ s hdTui- ffi{Js"rlN^

.[

ffi}3H ffiL VOLLT&4{J# am

[Al/tr

stf#q,_{tm.

beatm

e

i

oft

tate

ara

a*

1

Augustiu, sf0ntul ncpereche, dupd care filosofia a incetat sI fie alta decfit e regtin6, mirificulougetfitor care

ni l-a ffncreptinat , : ,"q pc Flaton, a etitorit.cultura '.

VqI

oum sil se priveascd pe sino

in

' azfi inve

flno

a

fat Piumea

r'

iubitii,

vorbcgteo iatd, de*acumVasile Sav

si romAne$te.

OljEP'/t Clv{},ltA

X

ll UI

Enel-riririic,rr sive De fide, spe et charitate " H-nciriridi,:n sau Despre credinqE, speranth si iubire De fii{e et Syrnbolo - Despre credingi si Crer De Synlbok::sermo ad catectrumenos - Despre Crez c*tre caflecl"rurnerr Dc lib.;r,; arhimio " l"iberul arhim"u t)e musica - Desprre muzi*i

TV Ccntra academicsrs " Contra academicilor , Ile oreiine - Despre ordine\,

V

De quantitate animae " Despre carrtitatea sufXetuluri5r-rlilceuia - 5t}trlocv[ De rrafllra b ni " Despre natura bir'relui De agone christiano - Despre lupta crestini De n'raglstro - Despre magistrul,t . ,r l,r

W

{}e beata vita, l)espre viatn fericiti[Je irnmortalitate anin-rae " L)espre nernurirea sui"leu;lui

xsBN t?3-95-sLa&"?

Coleclia:

SFAI{ft]L AUGU STINSf, Augutin

Opem

Coondonator : tr/asile Sau

\mnia

Coferta, &rinLuca

\ {. cIP a Bibliorocii Bfg"" AUGUSIIN,SL

Concepliegraficd: MihaiBenect

Oprna Ountn Volur.aul VI

Nagonale a Romaniei:

DESPRE MAGISTRUISBN: 9?&86102&?821.124'OZ.g?

(DE MAGISTRO)

-

186.1

DESPRE,

\rIIqA FERICflh.

(DE BEATA VITA)@

Edttura Decia

DtrSPREW(DE IMMORTALITATE ANIMAE)

Sru

Edilie bilingvi Text latin-romin Traducere, note introductive, note

;i comentarii de

VASTLE SAV

Redactor: Mdddlin Amzolini Tehnorcdacror: Crierian Moisn Comanda

nr.

4640

EDITT]RA DACIA ClqlNaPoca

IVOTA ASUPRA EDTTIEICu prezentul volunt. Editura Daafu r:ontinud editartra, in text paralel latin-rom6n-- a tlperei complete a Sfhnnrlui Auplrstin.

Aceastd intreprindere nu Poate fi realizarea unui singur traducAtor, nici rnicar a unei generalii de traducAtori, ci tretrtrie sd fie opera unei culnrri. Performanfa traducdtortrltri consistd in redarea, pentru prima dat6"in ror,nAlleqte - itr su,:cesiunea ace$t()r ()pere, in care e.ste gengral expusd credinla, cregtind -, a tutur(tr dialogurilor filosodice augrrstiniene.

l.

EnchiridionDe Fide

Symbla ad catahumenas - f-]espre Cru cdtrc catq:humeni 2. De libero arbitio - Despre'liberul qrbitrtt 3. De musica - I)espre muzicci 4. Contra Academicos - Contra ocademicilor I)e ordine - Despre ordine De quantitctte animae - Despre cantikttea sutletului

lh

et Symtnlo' -

-

Ench;iridionul (Manual de uedinpd)I)esprc. crddinga

si'Cr",

5. Soliloquia - Solibcoii De natura boni - Despre natura binelui De agone christfttno - Despre lupla creptin