Seminari 1

  • View
    85

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Seminari 1

SEMINARSKE TEME IZ UPOREDNE PRAVNE TRADICIJESeminarski rad treba da bude samostalan tekst sainjen na osnovu ponuene literature, kao i odgovarajue literature koju student sam bude pronaao. Ukupan broj bibliografskih odrednica ne mora biti vei od pet, a spisak koriene literature se navodi na kraju rada. Seminarski rad mora nositi lini autorski peat studenta i ne sme predstavljati prostu kompilaciju pojedinih delova iz literature. Kod pojedinih tema se naroito oekuje kritiki odnos studenata prema stavovima u ponuenoj literaturi. Mesta koja se preuzimaju od drugih autora moraju biti oznaena u fusnotama. Podnoenje seminarskog rada koji je nabavljen preko Interneta ili od studenata iz prethodnih generacija podlee sankciji u skladu sa Statutom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Obim seminarskog rada iznosi do 10 strana teksta u fontu 12 Times New Roman sa proredom 1,5. Vie studenata moe raditi seminarski rad na istu temu, ali dva ili vie studenata ne mogu raditi zajedniki seminarski rad. Radovi se mogu pripremiti i u obliku Power Point prezentacije. Najbolji seminarski radovi se brane pred studentima na seminarskim asovima, s tim to najvie tri studenta u istom terminu mogu zajedno braniti rad na istu temu. Rok za predaju radova je: za teme iz primitivnog prava 20. oktobar, za teme iz starog veka 1. novembar, za teme iz srednjeg veka 15. novembar, a za teme iz moderne drave i pravne tradicije 1. decembar.

Razvoj porodice i primitivno pravo

2

Morgan, L., Engels, F., Mandi, O.,

Drevno drutvo, Beograd 1981 Poreklo porodice, privatne svojine i drave (naroito poglavlje I i II) O povezanosti klasifikatornih rodbinskih sistema sa produkcionim odnosima prvobitne zajednice, Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu 1948 Razvitak civilizacije, Beograd 1965, str. 49-56.

Vajs, A.,

Mladenovi, M., Sociologija porodice, Beograd (bilo koje izdanje) Thomson,G., Studies in Ancient Greek Society, The Prehistoric Aegean, New York 1965, str. 58-87.

Drutveni poloaj ene u primitivnom pravuBahofen, J., Matrijarhat, Sremski Karlovci 1992

3Engels, F., Bebel, A., Keekjan, Poreklo porodice, privatne svojine i drave (naroito poglavlja I i II) ena i socijalizam, Beograd 1956 (naroito poglavlje "ena u prolosti") Opta istorija drave i prava, I (str. 9-31), Beograd 1946

Mandi, O., O povezanosti klasifikatornih rodbinskih sistema sa produkcionim odnosima u prvobitnoj zajednici, Zbornik Pravnog Fak. Zagreb, 1948 Vezel, U., Mit o matrijarhatu, Beograd, 1980

Stanimirovi, V., Brana davanja u istoriji, Beograd 2006

TABU (tabuisana lica, stvari i radnje) U PRIMITIVNOM PRAVU

Mandi, O., Frejzer, D.,

Od kulta lubanje do hrianstva, Zagreb 1954 (naroito str. 11-79) Zlatna grana, Beograd 1937 (1977), naroito str. 225-333

4Malinovski, B., Magija, nauka i religija, Beograd 1971 ajkanovi, V., O magiji i religiji, Beograd 1985 Bandi, D., Dirkem, E., Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba, Beograd 1980 Elementarni oblici religijskog ivota, Beograd 1982

Thomson, G., Studies in Ancient Greek Society, The Prehistoric Aegean, New York 1965, str. 33-58.

RELIGIJA I PRIMITIVNO PRAVOFiamengo, A., Kako je postala religija, Sarajevo 1957. Mandi, O., Dirkrem, E., Od kulta lubanje do hrianstva, Zagreb 1954 Elementarni oblici religijskog ivota, Beograd 1982

Lucien Henry, Porijeklo religije, Zagreb 1952

5de Kulan, F., Antika drava, Beograd 1956 (naroito str. 3 - 26) Andre Leroj-Gourhau, Religije prethistorije, Zagreb 1952 Mos, M., Eliade M., Weber, M., Sociologija i antropologija, Beograd 1982 Istorija verovanja i religijskih ideja, Beograd 1991 Sociologija religije, Zagreb 2000

HOMEROVI EPOVI KAO PRAVNI SPOMENIKHomer: Odiseja (bilo koje izdanje)

Struve, V.V. Kalistov, D.P., Stara Grka, Sarajevo 1965 (str. 77-94) de Kulan, F., Antika drava, Beograd. 1956 (naroito str. 89-112) Engels, F., Poreklo porodice, privatne svojine i drave (naroito poglavlja IV i V)

Keekjan, S.F., Opta istorija drave i prava I, Beograd 1946 (str. 117-127)

6Margeti, L., Scena suenja na Ahilovom titu, Zbornik radova iz pravne istorije posveen Albertu Vajsu, Beograd 1969 Finley, M. I., The World of Odysseus, London 1977

PATRIJARHALNO, ORIJENTALNO I ANTIKO ROPSTVOEngels, F., Poreklo porodice, privatnog vlasnitva i drave (pogl. V-IX)

Keekjan, S.F., Opta istorija drave i prava, Beograd 1946 (str. 31-33, 55-57, 81-87, 133-136, 173-177) Avdijev, V.J., Istorija Staroga Istoka, Beograd 1952 Stanojevi, O., Rimsko pravo (bilo koje izdanje), odeljak Status libertatis Avramovi, S., "Grundrisse" i Marksov koncept antikog tipa proizvodnje i zemljine svojine, Anali PFB 1983/1-4, 23-39.

7Westermann, W.L., The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Philadelphia 1955 (na Filozofskom fakultetu)

PRAVNI I DRUTVENI POLOAJ ENE U ROBOVLASNIKOM DRUTVUde Kulan, F., Antika drava, Beograd 1956 (naroito str. 26 - 89) Boi, A., Bebel, A., Poloaj ene u privatnom pravu kroz istoriju do danas, Zagreb ena i socijalizam, Beograd 1956. (naroito pogl."ena u prolosti")

Stanojevi, O., Rimsko pravo (bilo koje izdanje), odeljak Poloaj ene Morus, R.L., Historija seksualnosti, Zagreb 1967, str. 21 103 Tanahil, R., ovek i seks, Beograd 1983

8Stanimirovi, V., Brana davanja u istoriji, Beograd 2006 Westbrook, R., Old Babylonian Marriage Law, Baltimore 1991

KLINOPISNO PRAVO i NAJSTARIJI ZAKONICI SVETA

Avdijev, V.I., Istorija starog Istoka, Beograd 1952 Vii, M., Zakonici drevne Mesopotamije (bilo koje izdanje)

Koroec, V., Sadanje stanje prouavanja pravnih izvora pisanih klinopisnim pismom, Anali PFB 1957/1 Kramer, S. N., Historija poinje u Sumeru, Zagreb 1966 Vajs, A., Ruth, M.T., Neke karakteristike starih kodeksa, Anali PFB 1969/2 Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta 1995

Westbrook, R., A History of Ancient Near Eastern Law, Brill Leiden Boston 2003, I, str 1- 88

9

KRIVINO-PRAVNI PROPISI U HAMURABIJEVOM ZAKONIKUVii, M., Zakonici drevne Mesopotamije (bilo koje izdanje)

Markovi, ., Zakonik Hamurabia, vavilonskog kralja, Beograd 1925 Milovi, ., Krivino pravo Hamurabijevog zakonika, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/1970.

Keekjan, S.F.,Opta istorija drave i prava, Beograd 1946 (naroito str. 79-81, 107113) Vajs, A., 94) Osnovi Opte istorije drave i prava I, Beograd 1960 (str. 55-64, 83-

Avdijev, V.J., Istorija starog Istoka, Beograd 1952 (naroito str. 47 - 61) Westbrook, R., A History of Ancient Near Eastern Law, Brill Leiden Boston 2003

10

DRAVNO UREENJE I PRAVO STAROG EGIPTAAvdijev, V.A., Istorija starog Istoka, Beograd, 1952 (str. 80-181) Keekjan, S.F.,Opta istorija drave i prava, Beograd 1946 (naroito str. 37-54) Manojlovi, G., Povijest staroga Orijenta, Zagreb 1923 (knj. I, str. 143-220) akov-Kovaljov, Stari Istok, Beograd 1973. Montet, P., Egipat u doba Ramzesa, Zagreb 1979

Tanasijevi, M., Renik egipatske civilizacije, Beograd 1989 Teodorides, A., Pravda u starom Egiptu, Kulture Istoka, Beograd 1986 Teodorides, A., Krivino pravo i protivpravne radnje u starom Egiptu, Glasnik PF u Kragujevcu 1978 1979. Donaldi, S., Likovi starog Egipta, Beograd 2005

11

POSTANAK I UREENJE STAROJEVREJSKE DRAVEAvdijev, V.A., Istorija starog Istoka, Beograd, 1952 (str. 208-229) Gams, A., Gams, A., Dubnov, S., Drutvene borbe kod stvaranja stare jevrejske drave, Jevrejski Almanah 1955/56, str. 17-27 Biblija u svetlu drutvenih borbi, Beograd 1970 Kratka istorija jevrejskog naroda, Beograd 1954

Goldberg, D. Rejner, D, Jevreji - Istorija i religija, Beograd 2003 Stepanovi, ., Suenje Isusu pravni aspekti, Beograd 2008 Stari zavet Watson, A., (bilo koje izdanje) Jesus and the Law, Athens Georgia 1996

12

DRAVNO UREENJE ATINE I ATINSKA DEMOKRATSKA TRADICIJAAristotel, Ustav atinski, Beograd 1997 (Zagreb 1948)

de Kulan, F., Antika drava, Beograd 1956 (naroito str. 120-178, 271-282) Struve, V.V. Kalistov, D.P., Stara Grka, Sarajevo 1965 (str. 228 234) Engels, F., Poreklo porodice, privatne svojine i drave (bilo koje izdanje), naroito pogl. V

Avramovi, S., Elementi pravne drave i individualna prava u Atini, Pravna drava u antici - pro et contra, Beograd 1998 (str. 7-41) Cvetkovi, V., Polis i filozofija, Beograd 2000 Hansen, M.H., The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, Oxford 1991 Harris, E., Democracy and the Rule of Law in Classical Athens, Cambridge 2006

13

PRAVO U ATINIAvramovi, S., O podeli na javno i privatno pravo u grkim polisima, Anali PFB 1982/5, 821-826. Avramovi, S., Isejevo sudsko besednitvo i atinsko pravo, Beograd 2005 (naroito str. 31-51; 81 99) Nikoli, D., Margeti, L., Uporedna pravna istorija, Ni 2005 (str. 91 102) O starogrkom nasljednom pravu, iva antika 1962/12 (Biblioteka na Filozofskom fakultetu)

Avramovi, S., Epiklera, kadestai i epibalontes - sporne ustanove antikog grkog prava, Anali PFB 1979/5-6, 475-490. Tir, G., Todd, S.C., Smrtna kazna za ubistvo u Atini, Anali PFB 1988/3 The Shape of Athenian Law, Oxford 1993

14

SUDSKO GOVORNITVO U ATINIAvramovi, S., Isejevo sudsko besednitvo i antiko grko pravo, Beograd 2005 (naroito str. 17-27, 51-99) Avramovi, S., Rhetorike techne vetina besednitva i javni nastup, Beograd 2008 (str. 79-117) Petrovi, S., Kvintilijan, uri, M., Aristotel, Retorika, Ni 1975 (str. 17-24, 163-185) Obrazovanje govornika, Sarajevo, 1985 (129-141, 506-524) Sofisti i njihov istorijski znaaj, Beograd 1955 Retorika I-III, Beograd 1987 (prevod M. Vii)

Maricki - Gadjanski, K., Helenski retori kao politiari, Godinjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1997/25, 5-17 Worthington, I., A Companion to Greek Rhetoric, Oxford 2007 (str. 203-219)

15

KRVNA OSVETA KOD SLOVENSKIH NARODAKadlec, K., Mareti, T., Prvobitno slovensko pravo pre X veka, Beograd 1924 (naroito str. 891