of 269 /269
PARTEA INTÎl PETROLUL Şl GAZELE NATURALE 1. BITUMENELE NATURALE Prin bitumin natural se defineşte un amestec complex şi variabil de hidrocarburi gazoase, lichide şi solide, şi după gradul de predominare a unei faze bitumenele n aturale pot fi lichide, gazoase sau solide. 1.1. ORIGINEA BITUMENELOR Bi tumenele naturale nt foar te r ăsp înd it e în scoar ţ a terest r ă, în spe- ci al in ro cile sedimentare ş i, în ac est ca z, sîn t co ns iderate că au or igine or gani că ext er nă !. "ai ra r, bitumene le sîn t în lnit e ş i în ro ci le me ta- mo rf ice ş i er up ti ve ş i în aces t ca z s- a co ns ider at că au origine anor ga- nic a sau min era lă in ter nă! #  pr ez enţ a lor în aceste roci pu ne pr oblema ex ist enţ e i un ei legături ge neti ce cu ac estea. $. "r azec, pr in anal og ie cu conc epţ i a as up ra pr ov enienţ ei ap elor din scoar ţ a ter estr ă, a nu mi t bitu- menele din pr ima catego ri e hid roc arb ur i vad oase ş i pe cele din categoria a doua hidrocarburi juvenile. 1.1.1. BITUMENE DE ORIGINE ANORGANICĂ (MINERALA SAU INTERNA) %o at e bi tumenele din aceast ă categor ie, fie el e în stare ga zoas ă, li - ch idă sau solid ă, sînt legate de acti vi tatea vulc anică ş i trebuie co ns ide- ra te ca un pr od us de de ga ze if icare a ma gmei. &e me n ţ ioneaz ă , sp re ex empl if icar e, că fu mer ol el e vulca ni lor 'ezuviu ş i (tna co nţ in ),*+ metan. în ma gma în curs de cons olidare sau în magma consolidat ă sîn t ma ri ca nt it ă ţ i de subs tan ţ e vo latile în sol uţ ii ş i, adeseo ri , se găsesc ş i hi dr o- ca rbur i. î nd magma se r ă ceş te repede, ea co nţ ine o ma re ca nt ita te de ga ze care n-au putu t fi el iminate co mple t, spre deoseb ire de cazu l nd ma gma se cons olidează le nt , în adînci me, ş i gazele el iminat e se dizo lvă tr ep ta t în solu ţ i ile ap oa se care se ri dic ă sp re su pr af a ţ ă , pr in fisu ri , ş i a un g ch iar la su pr af aţă sub fo rmă de izvo ar e termo- mi ne rale. în cu rsu l as cens iuni i solu ţ i ilo r apoase, din aces tea se de pune o part e din subs tan- ţ ele mi nerale co nţ inu te fo rmîndu-se fi lo ane, da r odat ă cu mi ne ralele se separ ă ş i hid rocarbur ile co nţ inut e. $. "r azec , pl ecînd de la aceast ă ob- serv aţ ie, a a u ns la conc luzia că ex ist ă hi dr oc ar bu ri în ză cămintel e fi- lo nie ne . Produs ele de degaze ifi care a magmei po t a un ge la supr af aţ ă sub formă de gaz carbonic asociat cu o cantitate mică de metan formînd mof ete le . î nd consolida rea magmei ar e loc la suprafaţă, pr odusul de- gazeificării se degaă sub formă de  fumerole.

Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

Embed Size (px)

Text of Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  1/269

  PARTEA INTl

  PETROLUL l GAZELE NATURALE

  1. BITUMENELE NATURALE

  Prin bitumin natural se definete un amestec complex i variabil dehidrocarburi gazoase, lichide i solide, i dup gradul de predominare aunei faze bitumenele naturale pot fi lichide, gazoase sau solide.

  1.1. ORIGINEA BITUMENELOR

  Bitumenele naturale snt foarte rspndite n scoara terestr, n spe-cial in rocile sedimentare i, n acest caz, snt considerate c au origineorganic extern!. "ai rar, bitumenele snt ntlnite i n rocile meta-morfice i eruptive i n acest caz s-a considerat c au origine anorga-nica sau mineral intern!# prezena lor n aceste roci pune problemaexistenei unei legturi genetice cu acestea. $. "razec, prin analogie cuconcepia asupra provenienei apelor din scoara terestr, a numit bitu-menele din prima categorie hidrocarburi vadoase i pe cele din categoriaa doua hidrocarburi juvenile.

  1.1.1. BITUMENE DE ORIGINE ANORGANIC(MINERALA SAU INTERNA)

  %oate bitumenele din aceast categorie, fie ele n stare gazoas, li-chid sau solid, snt legate de activitatea vulcanic i trebuie conside-rate ca un produs de degazeificare a magmei. &e menioneaz, spreexemplificare, c fumerolele vulcanilor 'ezuviu i (tna conin ),*+metan.

  n magma n curs de consolidare sau n magma consolidat snt maricantiti de substane volatile n soluii i, adeseori, se gsesc i hidro-carburi. nd magma se rcete repede, ea conine o mare cantitate degaze care n-au putut fi eliminate complet, spre deosebire de cazul cndmagma se consolideaz lent, n adncime, i gazele eliminate se dizolvtreptat n soluiile apoase care se ridic spre suprafa, prin fisuri, iaung chiar la suprafa sub form de izvoare termo-minerale. n cursulascensiunii soluiilor apoase, din acestea se depune o parte din substan-ele minerale coninute formndu-se filoane, dar odat cu mineralele sesepar i hidrocarburile coninute. $. "razec, plecnd de la aceast ob-servaie, a auns la concluzia c exist hidrocarburi n zcmintele fi-loniene. Produsele de degazeificare a magmei pot aunge la suprafasub form de gaz carbonic asociat cu o cantitate mic de metan formndmofetele. nd consolidarea magmei are loc la suprafa, produsul de-gazeificrii se dega sub form defumerole.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  2/269

  1.1.2. BITUMENE DE ORIGINE ORGANICA (EXTERNA)

  n anumite condiii, substana organic din rocile sedimentare setransform n hidrocarburi care impregneaz aceste roci.

  n lipsa oxigenului, materia organic, prin bituminizare se transformn bitumen i prin incarbonizare, n crbune. Procesul de incarbonizareare loc n trei faze/ turbificare, humificare i incarbonizare propriu-zis.n prima faz, de turbificare, celuloza, sub aciunea bacteriilor anae-robe, se descompune n bioxid de carbon, metan, ap i acizi solubili nap. n aceast faz, substana vegetal, parial transformat, reacio-neaz cu acizii i d natere la turb. n cea de a doua faz, de humifi-care, lignina este atacat de acizi i transformat n acizi humici, careapoi trec n bitumene, iar n ultima faz, de incarbonizare, prin elimi-narea apei i a gazelor din humin, se aunge la formarea crbunilorhumici. 0leiurile, cerurile i rinile care rmn, se transform n bitu-mene, din care se degaeaz cele volatile, iar cele fixe, rmn n masahuminei i astfel rezult crbuni mai mult sau mai puin bituminoi.

  1.2. BITUMINIZAREA

  Pe fundul apelor stttoare dulci, slcii sau srate, n lipsa oxigenu-lui, are loc descompunerea materiei organice, n special a grsimilor, dincare rezult, n afar de metan, i alte hidrocarburi, amoniac, hidrogensulfurat etc. n procesul de bituminizare, soluiile saline contribuie lasaponificarea grsimilor, iar silicea coloidal, argilele, etc, au rol decatalizator i rein produsele obinute din descompunerea grsimilor,ferindu-le de contactul cu oxigenul. Primul produs de transformare amateriei organice, depus pe fundul apelor slcii sau srate, este, dupPolonie 1*2+!, sapropelul, caracterizat ca un ml unsuros, cu miros greu,format din materia organic n putrefacie i ml mineral.

  1.3. CLASIFICAREA BITUMENELOR NATURALE

  3 clasificare a bitumenelor naturale trebuie s in seama fie de le-gtura genetic de derivare natural a diferiilor compui i materia

  prim din care rezult, fie de starea fizic a lor, fie de legturile fizi-co-chimice dintre bitumene i roci. ele mai cunoscute clasificri, dup

  principiile enumerate sint cele ntocmite de h. (ngler, 4. 4oefer i$. "razec.

  lasificarea h. (ngler. n aceast clasificare, chimic-genetic, auto-rul pleac de la anabitumene, considerate ca primul produs de trans-formare a materiei organice, n urma unui proces de fermentaie anae-rob, i deosebete cinci clase de bitumene i anume/

  1! Anabitumene 5 amestec de materie organic n diferite stadii detransformare i de materie organic netransformat. n compoziia ana-

  bitumenelor intr grsimi, acizi grai, parafine fosile, ozocherit, asfaltetc.)! Polibitumene 5 produse de polimerizare i de oxidare a anabitu-

  menelor, insolubile la rece n solvenii hidrocarburilor.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  3/269

  +! Catabitumene 5 produse rezultate din depolimerizarea anabitu-menelor. atabitumenele snt reprezentate prin bitumenelo mobile aleisturilor bituminoase i snt solubile n solvenii hidrocarburilor.

  6! Ecgonobitumene 5 care rezult din depolimerizarea ana-poli-ca-tabitumenelor, snt solubile n solvenii hidrocarburilor i reprezentate

  prin bitumenele din petrolul brut i gazele naturale.7! Oxibitumene 5 produi de oxidare a petrolului asfaltul, ozo-

  cherita etc!.lasificarea 4oefer. 8utorul, dup starea fizic a bitumenelor, a deo-sebit trei grupe/ 5 bitumene gazoase gazele naturale!, 5 bitumene li-chide petrolul!, 5 bitumene solide asfaltul, ozocherita, parafina etc!.

  lasificarea $. "razec ine seama de legturile fizico-chimice dintrebitumene i roci i consider dou grupe de bitumene/ libere i fixe. 9ingrupa bitumenelor libere fac parte hidrocarburile gazoase, lichide i so-lide care ocup porii rocilor fr s fie legate de sedimentul mineral.(le snt solubile n solvenii hidrocarburilor, la rece, i pot fi extrase

  prin nclzire i presiune. 9in grupa bitumenelor fixe sau nelibere facparte hidrocarburile care snt intim legate de sedimentul mineral. (lesnt insolubile n solvenii hidrocarburilor i nu pot fi extrase dect prindistilare la temperaturi de peste +22:.

  1.4. RELATIA DINTRE BITUMENE l CRBUNI

  ntre incarbonizare 5 procesul de formare al crbunilor 5 care seface pe seama materiei vegetale 5 i bituminizare, la care iau parteatt grsimile organismelor animale ct i ale organismelor vegetale, estegreu s se traseze o limit. 9atorit faptului c, n natur, materia su-

  pus procesului de transformare nu este complet difereniat, ntre bi-tumene i crbuni snt termeni intermediari. a mod de genez, crbunii

  bituminoi fac trecerea ntre incarbonizare i bituminizare, prin aceeac bitumenele din aceti crbuni i au originea n uleiurile, cerurile irinile materiei vegetale. Pentru bitumene se poate admite c materiavegetal a luat parte la formarea lor, dar nu n exclusivitate, spre deo-

  sebire de crbuni, unde teoria originii vegetale este valabil, n modexclusiv.

  1.5. TIPURI PRINCIPALE DE BITUMENE NATURALE

  Petrolul ieiul! este un amestec natural, lichid i inflamabil, de hidro-carburi gazoase, lichide i solide, n care hidrocarburile gazoase i so-lide snt dizolvate n hidrocarburile lichide, formnd soluii sau suspensiicoloidale. n studiul zcmintelor de petrol prezint o deosebit impor-tan, din punct de vedere teoretic i practic, cunoaterea tipurilor de

  petrol i n aceast direcie se cunosc o serie de clasificri, dintre carese menioneaz clasificarea ;arpatic< a prof. . reang 1*=1!, carecaracterizeaz ieiurile prin dou trsturi chimice de baz/

  1! ompoziia fondului de hidrocarburi.)! Proporia componenilor/ cear, compui de natur asfaltic, com-

  pui cu sulf i distilat pn la )22:.

  9

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  4/269

  ompoziia fondului de hidrocarburi, respectiv totalitatea hidrocar-burilor coninute n iei este dat de indicii structurali

  o/ rt o/ rt o/ rt/ov-Jp> /o*-1A- /o'"A'

  care exprim distribuia carbonului n structuri P 5 >?o carbon pa-

  rafinic, 'fcf 5 'o carbon naftenic, '[email protected] 5 :?o carbon aromatic!.aracterizarea calitii ieiului prin nsuirile de interes practic seface prin indicii de calitate: co?2 cear!, ro?2 riniA :?o asfaltene!, s:?2sulf!, do?2distilat n greutate pn la )22:!.

  9up compoziia fondului de hidrocarburi au fost separate apte clasede ieiuri, definite i delimitate pe baza variaiei valorilor indicilorstructurali, inndu-se seama de modul cum influeneaz caracterul chi-mic general componentele generale cunoscute cantitativ prin aceti in-dici/

  . Clasa de ieiuri parafinice o?2CpDE).. Clasa de ieiuri parafinnajtneice :?2pD72# pACvD-*2.. lasa de ieiuri parafinaromatice pD72# P-4?2C6D*2.'. Clasa de ieiuri parafinnajtenaromatice PD72# C!"Cl#$

  o/0c;4>io.'. Clasa de ieiuri parafinaromatonaftenice :?op D72# F6 DF'#o?2c#vD12.

  '. lasa de ieiuri naftenaromatice o?2pG72# 'oH DH.'. Clasa de ieiuri aromatonajtenice o?2CpG72# o?o C%AD IH.lasa 5 ieiuri parafinice 5 a fost definit numai prin caracte-

  rul parafinic, care predomin cu mult fa de celelalte o? 2pDE)!. nclasele i , pe lng caracterul parafinic, predominant, este impor-tant i caracterul naftenic sau cel aromatic i ieiurile snt denumite

  parafin-naftenice sau parafin-aromatice.lasele ' i ' snt definite prin toate cele trei caractere, cel para-

  finic fiind predominant. ndicii :?o .v i o? 2C, snt ambii mai mari ca 12.Jieiurile snt parafin-naften-aromatice sau parafin-aromato-naftenice,

  dup cum primul indice este mai mare sau mai mic dect ultimul.lasele ' i ' conin ieiuri n care carbonul parafinic este com-parativ mult sczut :?2pG72!, scderea fiind marcat n denumirileclaselor# ieiurile se numesc naften-aromatice sau aromato-naftenice,dup raportul de mrime al indicilor structurali corespunztori.

  n aceeai clas, ieiurile se deosebesc prin valorile indicilor de ca-litate, pe baza crora au fost delimitate caracterele/ neceros cG)# ceroscD)#. puin ru&inos rG12# r'&inos 12DrG)7 rK o?2 rini A o?o asfaltene!#asfaltos LMD)7# nesulfuros sG2,7# sulfuros sD2,7. 0n iei ntrunete nu-mai trei din cele apte caractere menionate, ceea ce a dus la definireaa 1) grupe de ieiuri/

  5 ceroase 5 puin rinoase 5 nesulfuroase#5 ceroase 5 puin rinoase 5 sulfuroase#5 ceroase 5 rinoase 5 sulfuroase#

  5 ceroase 5 rinoase 5 nesulfuroase#5 ceroase 5 asfaltoase nesulfuroase#5 ceroase 5 asfaltoase 5 sulfuroase#5 neceroase 5 puin rinoase 5 nesulfuroase#5 neceroase 5 puin rinoase 5 sulfuroase#

  10

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  5/269

  5 neceroase 5 rinoase 5 nesulfuroase#5 neceroase 5 rinoase 5 sulfuroase#5 neceroase 5 asfaltoase 5 nesulfuroase#5 neceroase 5 asfaltoase 5 sulfuroase.Nezultatele analizei de clasificare se exprim prin formula de clasi-

  ficare care conine clasa, indicii structurali, grupa i indicii de calitate,n exemplul dat se menioneaz indicii structurali pentru ieiurile din

  oligocenul de la Oeamna i anume/ p =+# H )2# H 1E, respectiv,fac parte din clasa parafin-naften-aromatice, iar dup indicii de calitatecK+,7# rK7,=# sK2,1)# dK6),+>?2# face parte din grupa ceroase-pu-in rinoase-nesulfuroase.

  Oazele naturale snt produse ale descompunerii materiei organice nabsena oxigenului i n afar de metan ele conin i alte gaze. n de-pozitele sedimentare din ;formaiunea cu gaze< din Bazinul %ransilva-niei, zcmintele de gaze conin n general/ 46 *5**!# Q 2,)52,!# 2)2,--2,*o?2!# 4e 2,221!.

  0nele zcminte de gaze din Bazinul %ransilvaniei au concentraiin metan pnR la **,* i snt nsoite de cantiti mici de etan, butan,propan, care nu depesc ordinul zecimilor de procente i de hidrocar-buri lichide uoare pentani, hexani, heptani! a cror concentraie va-riaz n urul miimilor de procente. 9e regul, n cantiti de ordinul

  zecimilor sau sutimilor de procente se ntlnete dioxidul de carbon iazotul, dar se cunosc i zcminte cu coninut ridicat de dioxid de car-bon, cum snt unele zcminte situate n partea de est a Bazinului %ran-silvaniei umed, Benid, %rceti, Sirtu! i n Bazinul Panonian Pi-colt, iocaia59iosig!, n ambele cazuri zcmintele snt situate n apro-pierea eruptivului neogen. "etanul n cantiti foarte mici se gsetei n rocile eruptive sticloase i n gazele produse de activitatea vulca-nic i post-vulcanic. 0n coninut ridicat de 2) se ntlnete n aranoastr i n zcmintele de gaze sub care snt orizonturi de lignit ncurs de degazeificare ca, de exemplu, zcmintele din dacian din 9e-presiunea Precarpatic!.

  Oazele naturale se mpart n/5 ga(e neasociate, care se gsesc ca gaze libere n condiii iniiale

  ale unui zcmnt ce nu conine petrol#

  5 ga(e di(olvate, care n condiii iniiale de zcmnt se gsesc di-zolvate n petrol#

  5 ga(e asociate care se gsesc sub form de gaze libere fie n ace-lai strat cu petrolul, dar formnd un cap de gaze gaz-cap!, fie c segsesc n orizonturile superioare ale unei formaiuni geologice i subele snt zcminte de petrol i n acest caz ele formeaz ;cupole de gazeona Cutelor ?iapire: pe structurile din partea de nord, la contactul cuPintenul de 'leni, rezervoarele snt formate din nisipuri i gresii meo-ian, helveian i oligocen!, n [ona utelor 9iapire propriu-zis, n hel-veian, buglovian, sarmaian, meoian, dacian i levantin, din nisipuri igresii# nisipuri i nisipuri marnoase n ponian, microconglomerate n sar-maian Boldeti!, nisipuri grosiere n levantin.

  ?epresiunea 8etic': gresii n eocen i oligocen, nisipuri grosiere i mi-croglomerate n burdigalian, nisipuri i gresii conglomeratice n helveian,nisipuri i gresii n tortonian, nisipuri, nisipuri grosiere i gresii n sarma-ian i nisipuri i gresii n meoian.

  @a(inul Panonian: zonele alterate ale fundamentului cristalin, conglo-meratele i gresiile din helveian i tortonian, pietriurile, gresiile i nisi-

  purile din [email protected](inul 7aramure&idui: gresia de [email protected](inul )ransilvaniei: nisipuri, nisipuri marnoase, marne nisipoase i

  gresii n tortonian, buglovian, sarmaian i, uneori, i n panonian.Platforma 7oldoveneasc': gresii n tortonian, nisipuri n buglovian i

  nisipuri i gresii n sarmaian.

  ?epresiunea @rladului: calcare n triasic, gresii n urasic dogger! igresii i nisipuri n sarmaian.Promontoriul !ord?obrogean: gresii n paleozoic, gresii i nisipuri n

  tortonian, sarmaian i meoian.Platforma 7oesic': calcare fisurate i poroase n devonian, conglome-

  rate, gresii n permo-triasic inferior, gresii silicioase n triasicul inferior,dolomite, dolomite microgranulare, gresii dolomitice n triasicul mediu,calcare, dolomite, gresii n triasicul superior, gresii, nisipuri n liasic-dog-ger, gresii silicioase n dogger, calcare, calcare fisurate, dolomite nmalm-neocomian, calcare microcristaline fisurate, calcare cretoase, cal-care microcristaline fisurate i vacuolare, gresii glauconitice n neoco-mian, calcare i marnocalcare fisurate, calcare fisurate, calcare micro-

  cristaline, calcare oolitice, grezoase, cretoase, microcristaline fisurate ivacuolare, pseudoolitice, calcarenite, gresii glauconitice n cretacicul in-ferior# calcare n apian, calcare fisurate, grezoase, pseudoolitice, gresiimarnoase, gresii silicioase, calcaroase, glauconitice, nisipuri, nisipuri glau-conitice n albian# calcare cretoase n tortonian, gresii calcaroase, nisi-

  puri, nisipuri marnoase, marne grezoase, calcare cretoase, calcare gre-zoase, calcare microcristaline n sarmaian. Oresii, nisipuri, nisipurimarnoase, gresii oolitice n meoian# nisipuri, marne nisipoase i marnegrezoase n ponian i nisipuri n dacian.

  9up cum reiese din cele de mai sus, chiar pentru un acelai tip derezervor granular sau carbonatat snt mai multe varieti de roci. Nocilerezervor formeaz rezervoare care pot avea forma de strate, de unde idenumirea acestora de rezervoare stratiforme, delimitate n acoperi iculcu de roci impermeabile. 8ceste rezervoare, din punct de vedere lito-logic, n general, snt omogene. 9e asemenea, rezervoarele se pot prezentaca formaiuni de roci masive, formate de cele mai multe ori din calcarevacuolare, fisurate sau din nisipuri sau gresii i a cror grosime este maren raport cu ntinderea i au n acoperi roci impermeabile, iar n culcu,ap tabular. 8ceste rezervoare, din punct de vedere litologic, pot fi omo-gene i neomogene. Nezervoarele pot fi i sub form de lentile de roci po-rospermeabile delimitate din toate prile de roci impermeabile sau deroci slab acvifere sau parial de roci impermeabile, parial de roci sub-

  40

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  35/269

  acvifere. 8ceste rezervoare pot avea i forme neregulate, ca zone fisurate,n roci compacte i delimitate din toate prile de roci compacte sau finfisurate, cu ap.

  3.4. ROCI FROTECTOARENocile protectoare snt rocile care au rolul de a protea zcmintele de

  hidrocarburi de degradare. (le snt impermeabile, suficient de groase,plastice i rezistente la deformri.

  8ceste roci nchid rezervoarele n mod diferit, funcie de tipul aces-tora, n cazul rezervoarelor stratforme boltite, nchiderea lor de ctrerocile protectoare are loc att n acoperiul, ct i culcuul patul! acestora,iar n cazul rezervoarelor ecranate nchiderea lor are loc pe suprafeelede discontinuitate tectonic, stratigrafic sau litologic, spre deosebire derezervoarele delimitate litologic, care snt nchise de ur mpreur.

  a exemple tipice de roci protectoare se cunosc argilele i marnele, nspecial argilele hidrolizate, isturile argiloase, silicioase, gresiile i calca-rele compacte, lipsite de fisuri i ntlnite pe ntinderi mari. 9epozitelehalogene, prin sare, anhidrit, gips, de grosimi i ntinderi suficient de mari

  pot fi, de asemenea, roci protectoare pentru acumulrile de hidrocarburi.0neori stratele productive snt erodate i petrolul din zona de aflori-

  ment se asfaltizeaz, formndu-se un dop de asfalt care are rol de rocprotectoare pentru zcmntul de petrol cantonat n aceleai strate, darsituate mai os structural.

  n ara noastr, rocile protectoare, n general, snt reprezentate prinargile i marne, miocenul cu sare sau printr-un dop de asfalt, cum este ca-zul zcmintelor de petrol din oligocenul structurii &olon.

  9e asemenea, datorit rocilor protectoare, o formaiune geologic' ncare snt cantonate zcminte de hidrocarburi poate fi mprit pe com

  plexe, iar acestea, pe ori(onturi sau straturi. ntercalaiile de roci protec-toare, groase de 657 m pot s realizeze o izolare etan a stratelor pro-ductive, cu presiuni diferite i dau posibilitatea unei exploatri separate iselective. ntercalaiile de roci impermeabile dintre complexe i, uneori,chiar cele dintre straturile acestora, dau posibilitatea unor corelri a dia-grafiilor profilelor sondelor pe ntinderi mari, respectiv dau posibilitatea

  punerii n eviden, destul de uor, a unor obiective de exploatare.

  3.5. CAPCANEea de a cincea condiie pentru formarea zcmintelor de petrol i de

  gaze este impus de existena unui aranament tectonic, stratigrafie saulitologic n care snt prinse hidrocarburile ntr-un echilibru stabil, de undei numele acestui aranament de capcan.

  Sactorii tectonici structurali!, stratigrafici i litologici, n general, ac-ioneaz simultan i influena predominant, n timp, a unuia dintre ace-tia, determin tipul capcanei. nfluenele factorilor orogenetici i epiro-genetici n formarea capcanelor snt sintetizate n tabelul =.

  41

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  36/269

  )abelul

  )n%luena %actorilor oro&enetici i epiro&cnctici in %ormarea capcanelor

  Sactorii Nezultatele aciunii factorilororogenetici i epirogenetici

  %ipul capcanelor Negiuni incare sentlnesc

  3rogene-tici

  8nticlinale"onoclinaleSalii

  %ectonic, format princutarea rezervorului%ectonic, format prinfalierea rezervorului

  utate

  (piro-genetici

  8nticlinale aplatizate %ectonic, format prinboltirea slab a rezer-vorului

  Platform

  %ransgresiuni i regre-siuni care dau natere

  la/a! discordane stratigra-ficeb! efilri stratigrafice ca-re au loc ntre fazde regresiune i o fa-z de transgresiunec! variaii de facies

  &tratigrafic, format caurmare a acoperirii dis-

  cordante a rezervoruluide roci impermeabile$itologic, format prinnchiderea litologic arezervorului efilat sauprin delimitare litologic,din toate prile

  utate i deplatform

  apcanele litologice pot fi singetice sau epigenetice. Primele pot s seformeze n timpul acumulrii depozitelor sedimentare, ca urmare a varia-

  iilor de facies. apcanele epigenetice se formeaz n timpul transformriidepozitelor sedimentare n roc, datorit diagenezei.

  4. !ACTORII l SEMNELE DEGRADRII ZCMINTELORDE PETROL l GAZE

  4.1. FACTORII DEGRADRII ZCMINTELOR DE PETROL l GAZE

  Sormarea ca, de altfel, i degradarea zcmintelor de petrol i gaze nusnt, de cele mai multe ori, dect rezultatele unor procese de migraie ahidrocarburilor n scoara terestr. nd n scoara terestr are loc o cir-culaie intens a apelor, procesele de migraie a hidrocarburilor pot ducechiar la o distrugere a zcmintelor, dac nveliul protector a fost erodat.&pre deosebire de petrol, gazele snt deplasate mult mai greu, aceasta da-torit densitii lor care este mult mai mic. Oazele snt antrenate de apnumai n cazul cnd snt dizolvate n aceasta.

  42

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  37/269

  9in cele cunoscute pn n prezent, se consider c factorii care ducla degradarea zcmintelor de hidrocarburi pot fi/ mecanici, geochimici,

  biochimici i industriali.-actorii mecanici. 8ceti factori snt rezultatul aciunilor forelor oro-

  genice i epirogenice care pot, n anumite condiii, s provoace distruge-rea aranamentelor structurale n care snt cantonate zcmintele de hi-drocarburi. Sormaiunile geologice cutate i exondate aungnd la supra-fa snt supuse unor procese de eroziune care, uneori, pot fi att de marinct, n afar de nveliul protector al zcmintelor, snt erodate i rocilerezervor i chiar rocile generatoare de hidrocarburi, n parte. 0n astfel deexemplu de distrugere a zcmintelor este cunoscut n ara noastr, n

  partea de nord a subzonei interne a fliului din "oldova, unde eroziuneaa auns pn la isturile negre bituminoase, considerate ca roci generatoarede hidrocarburi. n unele cazuri datorit forelor epirogenice, zcmintele

  pot aunge pn la adncimi mari, unde, la temperaturi mari, snt supusemetamorfismului i snt distruse.

  Sactorii mecanici s-au manifestat n special n regiunile cutate vechii snt n curs de dezvoltare n regiunile mai tinere.

  &pre deosebire de regiunile cutate, n regiunile de platform, din cauzalipsei, n general, a aflorimentelor, a accidentelor tectonice de mare an-vengur, care snt rare i nclinrilor mici ale stratelor, care fac ca depla-sarea apelor subterane s fie lent, procesele de distrugere ale zcminte-lor snt ncetinite. n aceste regiuni, zcmintele de hidrocarburi snt bineconservate, ceea ce a dat posibilitatea existenei acestora din cambrian

  pn n depozitele sedimentare tinere.-actorii geochimici. 9atorit aciunilor sulfailor din apele de circulaie

  subterane, zcmintele de hidrocarburi pot fi distruse. Jieiul din diferi-tele orizonturi ale unui zcmnt, alimentat de aceeai surs, poate diferidin punctul de vedere al compoziiei chimice i al greutii specifice. &ntstructuri ale cror orizonturi superioare conin un iei cu o greutate spe-

  cific mare i n care snt compui ai sulfului, iar orizonturile inferioareconin un iei uor, respectiv au o greutate specific mic. 9ac proceselede oxidare a hidrocarburilor au loc la limita dintre petrol i ap, este po-sibil ca, n timp, zona de petrol cuprins ntre ap i capul de gaze s fiedistrus sau mult micorat i, uneori, ntrerupt datorit unui proces dedegradare datorat sulfailor din zcmntul de petrol.

  -actorii biochimici. n procesele chimice de degradare a zcmintelorde petrol intervin i bacteriile anaerobe desulfurante, care dau natere la

  procese ce duc la asfaltizarea petrolului.-actorii industriali ai degradrii zcmintelor snt determinai de eroritehnice ce pot avea loc att n foraul sondelor ct i n exploatarea zc-

  mintelor de hidrocarburi. n timpul foraului sondelor, dintre erorile ce

  ^t aprea i care pot duce la degradarea prematur a zcmintelor semenioneaz/5 blocarea stratelor productive datorit folosirii unor fluide de fora

  neadecvate sau unor imperfeciuni n cimentarea coloanelor, ceea ce poateduce la inundarea prematur a unor orizonturi productive.

  n exploatarea zcmintelor pot avea loc erori care s duc la degra-darea prematur a zcmintelor, datorit perforrii eronate a unui inter-val, n sensul c s-a luat n considerare, n intervalul fixat i poriuni dinHtratele inundate i stratele cu gaze, adiacente.

  n cazul cnd au loc adiionri de strate cu presiuni foarte diferite, i-eiul din stratul cu presiune mare invadeaz stratul cu presiune mic.

  4#

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  38/269

  9egradarea zcmintelor are loc, uneori, i datorit exploatrii strate-lor cu raie gaze-iei foarte mare i a stratelor din cupola de gaze a unuizcmnt de petrol.

  4.2. SEMNELE DEGRADRII ZCMINTELOR

  DE PETROL l GAZE&emnele degradrii zcmintelor de hidrocarburi pot fi active i n

  acest caz denumite indici activi sau pot fi inactive, i se numesc indicifosili de degradare. ndicii activi arat c procesul de degradare a zc-mintelor are loc i n prezent i aceste semne indici! se pot repeta, spredeosebire de indicii inactivi a cror activitate nu se rennoiete, ea a avutloc n trecut i a lsat semne la suprafaa scoarei terestre.

  unoaterea acestor semne indici! la suprafaa scoarei terestre poatepune problema cercetrii zcmintelor de hidrocarburi din adncime, nvederea stabilirii unei legturi a acestora cu semnele de la suprafa. ncazul cnd nu este o comunicaie ntre zcmntul din adncime, i semnele

  de la suprafa datorit, de exemplu, unei falii etane care separ mareparte din zcmnt, pot avea loc activiti de explorare sau de exploatare.%oate semnele de degradare snt luate n considerare n lucrrile de pros-

  peciuni i explorare i interpretate ct mai corect posibil n ceea ce pri-vete legtura lor cu zcmintele din adncime i, respectiv, perspectivelesubsolului suprafeei cercetate.

  nidicii activi de degradare snt/ emanaiile de gaze, vulcanii noroioi,ivirile de iei.

  Emanaiile de ga(e, reprezentate, n general, prin metan, se manifestla suprafaa scoarei terestre fie violent, cnd gazele filtreaz cu intermi-ten prin fisuri sau falii, fie lent, cnd filtreaz prin porii rocilor. n afarde metan, cnd provin din zcmintele de petrol, gazele conin n cantitimici i hidrocarburi superioare. Oazele pot iei i de sub ap, manifes-

  tndu-se sub form de bule i, n acest caz, metanul provine din putrezi-rea unor substane organice, pe fundul mlatinilor i este cunoscut subnumele de ;gaz de balt

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  39/269

  este cazul i la noi n ar zona Pcle!, se explic prin aceea c structurilerespective snt formate din mai multe blocuri separate de falii etane,

  Mel c zcmintele snt conservate, nefiind afectate de degradare.4virile de iei. 8ceste iviri apar fie n legtur cu faliile sau cu liniile

  de nclecare, fie cu zonele de fisuri, cum este cazul unora dintre acestezone situate n bolile cutelor anticlinale. 8ceste iviri au debite, n general,foarte mici, dar se cunosc n 8merica de Qord iviri care au debite de sutede litri pe zi.

  Jieiurile parafinoase se cunosc unieori i dup irizaiile pe care leformeaz cu apa. rizaiile formate de ieiurile parafinoase se caracteri-zeaz prin aceea c lovite, ele se desfac n fii cu marginile rotunde, spredeosebire de irizaiile produse de humaii ferici, care se ntlnesc nochiurile de ap de prin pduri i care lovite, se desfac n fragmente col-uroase.

  )ndicii inactivi %osili de degradare snt/ ivirile de asfalt i de ozo-cherita.

  Asfaltul provine din oxidarea ieiurilor naftenice i cnd ivirile deieiuri naftenice snt mari i condiiile topografice permit, se formeaz

  adevrate lacuri de asfalt $acul &ahalin 5 0.N.&.&., $acul Brea 5nsula %rinidad!. &e cunosc impregnaii de asfalt n nisipuri, gresii i cal-care care fac obiectul unor exploatri, cum snt zcmintele de asfalt nvalcare la 'al de %ravers (lveia! i la &eXssel Srana!, iar la noi n arsint zcminte de asfalt n nisipurile i gresiile pliocene la "atia Pra-hova! i 9erna Bihor!.

  3zocherita i alte parafine fosile se formeaz prin degradarea ieiurilorparafinoase. 8pariii de ozocherita la noi n ar se cunosc pe Prul lui%udorache, afluent al 'ii &lnic-"oldova. mportante zcminte de ozo-c$erite se cunosc n 0.N.&.&. la &tarunia i BorXslaT, precum i n &.0.8.,in PensXlvania.

  n afar de indici activi i fosili mai snt i indici indireci de degradare

  i anume/ izvoarele de ape srate i izvoarele de ape sulfuroase.zvoarele de ap srate, spre deosebire de celelalte ape srate, coniniod, brom i acizi naftenici. zvoarele de ape sulfuroase i au originea noxidarea sulfurilor din roci sau provin n urma reducerii sulfailor subaciunea hidrocarburilor. 4idrogenul sulfurat rezultat este luat n soluiede apele de circulaie care alimenteaz izvoarele sulfuroase de la supra-fa. Prezena hidrocarburilor n acest proces indic legtura izvoarelorsulfuroase cu procesele de distrugere a hidrocarburilor, fie ele diseminatesau acumulate n roci.

  . LEGILE GEOLOGICE ALE ACUMULRII PETROLULUIl GAZELOR NATURALE.

  BAZINELE PETROLI!ERE l GAZEI!ERE

  Problema legilor care guverneaz rspndirea zcmintelor de petroli gaze n scoara terestr a format i formeaz o preocupare a geolo-gilor petroliti. a urmare a acestei preocupri a aprut i necesitatea

  4

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  40/269

  raionrii teritoriilor scoarei terestre n subsolul crora au fost desco-perite sau snt probabile sau posibile zcminte de petrol i de gaze.

  [cmintele de petrol i de gaze snt situate n subsolul acelor re-giuni din scoara terestr care au funcionat, un timp geologic de_/ de ndelungat, ca depresiuni. Pentru formarea, acumularea i conser-varea petrolului i a gazelor, condiia fundamental este scufundarea

  prelungit a regiunii n care a avut loc o astfel de acumulare, regiunen care tendina de scufundare i ngropare a sedimentelor predominaatt n timpul micrilor de oscilaii mici, cit i n timpul micrilor demare anvergur ale scoarei. &cufundarea este favorabil formrii hi-drocarburilor atta timp ct zcmintele nu se vor afla n condiii detemperatur i presiuni nalte, care s distrug i sa disperseze hidro-carburile.

  ncercri de raionare a teritoriilor petrolifere i gazeifere sigure, pro-babile sau posibile, care au funcionat ca depresiuni, au fost fcute ncdin cea de-a doua umtate a secolului trecut, iniial pe criterii geo-grafice i, ulterior, pe criterii geologice.

  n anul 1*2) $. "razec a demonstrat raiunea raionrii zcminte-

  lor de hidrocarburi din ara noastr pe criterii geologice. unoscndu-seunele particulariti din punct de vedere geologic ale rspndirii zc-mintelor de hidrocarburi s-au schiat legi dup care s se poat cor.G-dera c a avut loc rspndirea zcmintelor n scoara terestr n leg-tur cu zonele geotectonice. niial, n raionarea geotectonic a apru/termenul de provincie petrolifer' &i ga(eijer' ce definea regiunea insubsolul creia erau zcminte. n timp, s-a pus n eviden grupareaconstant a acumulrilor de hidrocarburi n legtur cu zonele struc-turale sau cu zonele de discordane stratigrafice sau de efilare regionala complexelor sedimentare n profilul crora snt roci rezervor i a ap-rut termenul de (on' de acumulare. Nspndirea zonelor de acumularen diferite regiuni de scufundare intens n structura actual a scoar-ei a servit drept criteriu pentru a considera acest fel de regiuni drept

  ba(in petrolifer iga(eifer . 3. Brod, 1*7+!.Pentru a se putea stabili rspndirea acumulrilor de petrol i ga)en scoara terestr este necesar s se cunoasc proporia i trsturilecaracteristice ale bazinelor petrolifere i gazeifere. Nspndirea constantan orice bazin a zcmintelor de hidrocarburi este determinat att destructura actual a acestuia, ct i de delimitarea lui geomorfologicR.

  . 3. Brod a pus la baza clasificrii bazinelor petrolifere i gazeiferecriterii geotectonice i geomorfologice. 8utorul a definit prin bazin pe-trolifer i gazeifer o regiune nchis do intens scufundare i de lungidurat a scoarei terestre de care snt legate zone de acumulare de pe-trol i gaze. Pe baza criteriilor menionate, toate regiunile nchise iscufundate ale scoarei terestre pot fi mprite n trei grupe principale

  de bazine.9in prima grup fac parte bazinele din depresiunile de platforma,care, din punct de vedere tectonic, snt legate de acele sectoare alescoarei terestre care se afl n faza de dezvoltare platformic. 9e celemai multe ori aceste bazine snt mrginite de versanii ridicrilor bol-tite platformice sau de zonele de ridicare, ngropate i dispuse liniar,n unele cazuri, delimitarea bazinului, pe poriuni relativ mici, este f-cut de edificii muntoase preteriare, nivelate.

  n grupa a doua de bazine snt cuprinse regiunile premuntoase, descufundare a scoarei terestre i, n acest caz, bazinele snt mrginite de

  46

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  41/269

  o parte de- edificii muntoase, respectiv de un versant cutat, iar de cealal-t parte, de un versant de platform.

  n a treia grup de bazine snt cuprinse bazinele intramuntoase, va-riate att din punctul de vedere al poziiilor lor geotectonice, cit i din

  punctul de vedere al dezvoltrilor geologice n timp.unoaterea trsturilor caracteristice ale tipurilor de bazine petro-

  lifere i gazeifere trebuie s serveasc drept criteriu principal n apre-cierea perspectivelor petrolifere i gazeifere a teritoriilor scoarei te-restre i raionarea acestora pe baza sistematizrii datelor geologice sdea posibilitatea cunoaterii legilor care dirieaz distribuia zcmin-telor de hidrocarburi, problem studiat nc din primele stadii ale dez-voltrii geologiei petrolului.

  5.1. BAZINELE PETROLIFERE l GAZEIFERE DE PLATFORMA

  8ceste bazine prezint o serie de caractere care le deosebesc de ce-lelalte dou grupe principale de bazine i anume/

  5 depozitele sedimentare ale acestor bazine, care n general sntde dimensiuni foarte mari, au nclinri mici, pe ntinderi regionale#

  5 din profilul geologic al depozitelor sedimentare, numai o foartemic parte apare la zi, din care cauz suprafeele de ptrundere a apeide la suprafa, n adncime, snt foarte reduse ca dimensiuni#

  5 zcmintele de hidrocarburi snt legate genetic de complexele deroci sedimentare formate n stadiul platformic de dezvoltare a sectoa-relor considerate ale scoarei terestre#

  5 zcminte de hidrocarburi n rocile metamorfice sau cristaline fi-surate ale fundamentului platformei pot fi ntlnite numai n cazul cndgazele i petrolul au migrat n acestea din rocile sedimentare care for-meaz cuvertura fundamentului#

  5 formarea zonelor structurale, caracterizate, n general, de cutelargi sau de alte ridicri ale depozitelor sedimentare, este legat, deregul, de micrile difereniale ale fundamentului platformei. Bazinele

  petrolifere i gazeifere de platform cuprind dou subgrupe/o! bazine legate de depresiunile din prile centrale ale platformelor#=! bazine legate de depresiunile marginale ale platformelor.

  @a(inele legate de depresiunile din p'rile centrale ale platformelor se caracterizeaz prin/

  5 complexele de roci sedimentare din depresiunile platformice si-tuate n zonele centrale ale platformelor s-au format, de regul, n ba-zine epicontinentale#

  5 acumularea depozitelor sedimentare, a cror grosime este relativredus are loc, de regul, relativ ncet, iar presiunea i temperaturacresc odat cu adncimea i aceast cretere, care depinde n mod strictde grosimea depozitelor sedimentare, este relativ mic#

  5 procesul de descompunere a materiilor organice ngropate, nso-i M. de formarea de bitumene, are loc relativ ncet, ca urmare a celormenionate mai sus#

  5 oscilaiile fundului depresiunii ca i a nivelului de eroziune, nprile centrale ale platformelor au loc ncet, iar faciesul de acelai tipacoper zone mari i prezint slabe variaii att n timp ct i n spaiu,ceea ce face ca diferenierea suprafeelor de care snt legate acumulri

  4'

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  42/269

  de hidrocarburi s aib loc ntr-un interval de timp mai ndelungat/5 greutatea relativ mic a depozitelor sedimentare, care n gene-

  ral snt de grosimi mici, limiteaz deplasarea hidrocarburilor prin psubcapilari ai rocilor slab permeabile#

  5 procesele tectonice snt de intensitate slab i, ca urmare, p` \

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  43/269

  iin sectorul respectiv al scoarei terestre, fie ulterior dup ce s-a ter-at formarea acestui sector.

  n etapa dezvoltrii geosinclinalului din sectorul respectiv, ngropa-rea i transportarea materiilor organice a avut loc n condiiile uneicumulri rapide a unor complexe groase de sedimente, n care pre-/< -min componenii terigeni. 8dncimile mari de scufundare a com-Cxelor sedimentare de grosimi mari provoac o cretere foarte marea temperaturii i presiunii care contribuie la accelerarea descompuneriimateriilor organice, respectiv la formarea bitumenelor#

  5 procesele tectonice intense i presiunea litostatic mare deter-in migraia hidrocarburilor#5 oscilaiile frecvente ale fundului bazinului i ale nivelului de ero-

  ciune duc la schimbri de transformare a materiilor organice i de acu-mulare a bitumenelor rezultate#

  5 deplasarea continu a regiunilor de maxim scufundare, apariiair noi pante structurale i a noi depresiuni duc la deplasarea zone-lor de acumulare#

  5 zonele de acumulare de petrol i gaze de pe versantul cutat al

  azinului snt legate de forme structurale, reprezentate prin zonele an-tielinale frontale mari ale edificiilor cutate ct i prin zonele de acu-mulare legate de suprafee de discordane i de efilare a colectorilor.

  9up vrst depunerilor de care snt legate, n. aceste bazine s-au se-parat dou subgrupe i anume/

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  44/269

  seori asemntoare cu cele din versantul cutat al bazinelor premun-toase, iar condiiile din prile centrale snt de cele mai multe ori ase-mntoare cu condiiile ntlnite n bazinele de platform.

  9up vrsta edificiilor muntoase care le mrginesc, bazinele dinaceast grup se subdivid n/

  @a(ine ale c'ror limite muntoase snt formate din edificii de cut'ri

  tinere. 8ceast subgrup, dup caracterele geotectonice ale depunerilor,cuprinde dou tipuri de bazine i anume/ un tip din care fac parte ba-zinele legate de sinclinale i grabene relativ mici i un tip care se re-fer la vastele depresiuni interne, plate, sau la sectoare ale acestora.Siecare tip are dou varieti/ prima varietate se refer la bazinele in-tramuntoase legate de sectoarele actualelor geosinclinale sau de sec-toarele mobile ale scoarei terestre, iar a doua varietate privete depre-siunile intramuntoase delimitate de edificiile cutate n teriar.

  Bazinele intramuntoase ale edificiilor de cutri tinere snt umpluten special cu depozite sedimentare care au adesea o grosime de 222512 222 m i snt mai ales de vrst teriar i n mai mic msur mezo-zoice. [onele de acumulare din prile interioare ale bazinului se asea-mn cu zonele bazinelor de platform i cu cele de pe marginile plat-

  formice ale bazinelor de avanfose, iar zonele de acumulare de pe ver-santul cutat seamn, de regul, cu zonele de pe marginea cutat a ba-zinelor de avanfos. a exemplu de astfel de bazine se menioneazBazinele $os 8ngeles, 'entura, din partea de vest a aliforniei.

  a exemple de depresiuni intramuntoase ale edificiilor cutate n ter-iar i formate ca efect al diverselor grabene sau depresiuni i de caresnt legate bazine intramuntoase, se poate meniona Bazinul olumbian,Bazinul 'ienez 5 "orav etc. 9rept exemplu de bazin intramuntos, mr-ginit de edificii cutate tinere i format prin efectul unui masiv medianntr-un sector mobil al scoarei terestre, se poate da Bazinul &ud "a-rea aspic#

  @a(ine ale c'ror limite muntoase snt formate de elemente structurale i ca exemplu de depresiuni delimitate de elemente structurale me-

  zozoice se menioneaz Bazinele "unilor &tncoi.%ot din aceast subgrup snt considerate c fac parte, uneori, ibazinele insuficient studiate.

  Bazinele petrolifere i gazeifere, din toate cele trei grupe, dup struc-tur pot fi cu structur relativ simpl sau cu structur relativ complex,iar dup ncadrare, aceasta poate fi la suprafa, mai mult la suprafa,n mare parte ngropat, parial subacvatic i n mare parte subacvatic.

  (xemple de bazine de platform/5 cu structur relativ simpl i ncadrate la su-

  prafa 5 Nin#

  5 cu structur relativ simpl i ncadrare mai multla suprafa 5 Wzl-Wum#5 cu structur relativ simpl i ncadrare parial

  subacvatic 5 %aiTan#5 cu structur relativ simpl i ncadrare n mare

  parte subacvatic 5 'estul 8ustra-liei#

  5 Oolful Ouineea#

  0

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  45/269

  5 cu structur relativ complex i ncadrare maimult la suprafa

  5 cu structur relativ complex i ncadrare nmare parte ngropat

  5 cu structur relativ complex i ncadrare n

  mare parte subacvatic

  (xemple de bazine pe avanfose premuntoase!/5 cu structur relativ simpl i ncadrare mai mult

  la suprafa

  5 cu structur relativ complex i ncadrare maimult la suprafa

  5 cu structur relativ simpl i ncadrare n mare

  parte ngropat5 cu structur relativ complex i ncadrare n

  mare parte subacvatic

  (xemple de bazine intramuntoase/

  5 cu structur relativ simpl i ncadrare la su-prafa

  5 cu structur relativ simpl i ncadrare parialsubacvatic

  5 cu structur relativ complex i ncadrare la su-prafa

  5 cu structur complex i ncadrare parial sub-acvatic

  5 Qord (uro-pean#

  5 Qord aspic#

  5 Bahia#5 &ergipe-8la-

  goas.

  5 Qord Precar-patic#

  5 %iman-Pecio-ra#

  5 Preandinentral#

  5 Bengal#5 8lasVa de

  Qord.

  5 %huringian#5 %ransilvaniei#5 "endoza#

  5 'est (nglez,&ud 8ustra-lian, 8lasVade &ud#

  5 Panonian,3rdos#

  5 (st "areaQeagr#

  5 "arocan.

  . 3. Brod prin clasificarea ntocmit a cutat c delimiteze bazinelepetrolifere i gazeifere cunoscute i probabile i, pe msur ce se vorobine noi date, n special din zonele subacvatice, desigur c se vor

  pune n eviden noi caracteristici ale bazinelor i vor fi probabil icazuri cnd unele bazine mai puin cercetate n prezent vor fi reconsi-derate ca poziie n clasificarea ntocmit. Naionarea fcut permite schi-area principalelor legi care dirieaz rspndirea acumulrilor de pe-trol i gaze n scoara terestr.

  4* 1

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  46/269

  Pentru o ct mai bun cunoatere a principalelor caractere ale bazi-nelor petro-gazeifere, n special n ceea ce privete delimitarea lor, ti-

  purile de zone de acumulare i rspndirea acestora n cadrul unui ba-zin ca i varietatea obiectivelor de exploatare, n cele ce urmeaz, se

  prezint ntr-o form succint exemple de bazine de platform, pre-muntoase i intramuntoase.

  5.4. E(EMPLE DE BAZINE PETROLIFEREl GAZEIFERE PE GLOB

  Bazine de platform. @a(inul !ord 7area Caspic'. 8cest bazin, si-tuat la marginea sud-estic a platformei ruse, este, att din punct devedere stratigrafie, ct i tectonic, un bazin petro-gazeifer complex.

  n partea de nord i de nord-vest bazinul este mrginit de bomba-mentul 'olga-0ral al platformei ruse i fundamentul n aceast partea bazinului este precambrian, acoperit de un nveli format din depo-

  zite devoniene, carbonifere i n parte permiene, depozite n care sntzcminte de petrol i de gaze. Bazinul este mprit de catena 0zenii-ciVinsV, care se consider a fi prelungirea vestic a zonei anticlinale-lor din regiunea Neazan 5 3hlebininsV, n dou. Partea de nord a ba-zinului este cunoscut sub numele de 9epresiunea 0zenii-rghiz sauBuzuluV!, iar cea de-a doua parte, la sud de catena 0zenii-ciVinsV, re-

  prezint o alt depresiune de ntindere foarte mare. n 9epresiunea0zenii-rghiz, cea mai mare importan, n ceea ce privete capacita-tea petro-gazeifer, o au depozitele carbonifere i permiene. n depre-siunea sudic, nveliul sedimentar are o grosime ele circa 1) 222 m in depozitele permiene ale acestuia snt numeroase domuri de sare deunde i numele acestei depresiuni de regiunea aspic cu domuri desare. 8ceast regiune are o ramificaie, care nu este dect avanfosa ba-

  Vir a 0ralului, care delimiteaz n est i sud-est acest bazin i n alecrei depozite permiene snt zcminte de petrol i gaze. n partea desud, Bazinul Qord "area aspic este delimitat de o barier ngropat,reprezentat prin zone formate din depozite paleozoice cutate, dispuseliniar.

  "ari zone de acumulare de petrol i de gaze cu zcminte foartebogate snt situate pe marginile de nord, nord-vest i nord-est ale ba-zinului, aici fiind situate marile zcminte din BaViria, %ataria, dinregiunile Wuibiev, &aratov i altele. n profilul lito-stratigrafic al aces-tor regiuni, rocile-mam din devonian, carbonifer i permian snt re-

  prezentate printr-o serie de complexe pelitice de culoare cenuie. npartea de nord a bazinului cele mai bogate zcminte snt cantonate

  n devonian i care formeaz zone de acumulare legate de efilarea re-gional a colectorilor nisipoi, de mare grosime. 8lte zone de acumu-lare snt legate de ridicri platformice, de foarte mari ntinderi, carecomplic versanii bombamentului 'olga-0ral, cunoscut n unele lucrrii sub numele de bombamentul %tar i ale cror zcminte snt can-tonate i n carbonifer i uneori i n permian. Pe marginea de vest a

  bazinului, n regiunile &aratov i 'olvograd, zonele de acumulare aubogate zcminte de petrol i gaze n devonian i carbonifer. 9ar, z-cminte de petrol i gaze, mult mai mari, se gsesc n partea de sud aregiunii Wuibev, n zone de acumulare care complic marginea nord-

  52

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  47/269

  vestic a 9epresiunii 0zenii-rglliz. 9e asemenea, pe toat ntinderea/ei periferice a depresiunii 0zenii-rghiz sint zone de acumulare de

  .rol i gaze, formate din brachianticlinale i care au ca obiective dexploatare devonianul, carboniferul i permianul. Qumeroase zcminte

  petrol i gaze snt legate de domurile de sare din aceast depre-siune, n ceea ce privete depozitele mezozoice, acestea s-au dovedit

  roductive, n special, n partea de sud-est a bazinului, n regiuneaECmba, ntre fluviile 0ral i (mba i pe marginea de vest a bazinului.

  &e consider c, condiiile de acumulare a petrolului i gazelor din

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  48/269

  bonifer inferior, iar rocile rezervor snt formate din calcarele ordovicienei devoniene i gresiile carbonifere. 9in punct de vedere tectonic, acest

  bazin, mai mult sau mai puin simetric, nu este complicat. [onele deacumulare, formate n general din brachianticlinale, lungi de circa Vm i late de 15+ Vm, se situeaz att n partea central a bazinului,ct i pe marginea lui, fiind legate de monoclinale. [cmintele snt n

  general de tip masiv, n proeminene structurale i biogene, formate dincalcare recifale i delimitate litologic, n lentile care nu depesc 12 m.3biectivele de exploatare, pentru petrol i gaze, snt cantonate n calca-rele din ordovician, devonian mediu i n gresiile din carbonifer.

  @a(inul 4llinois intern de est! este delimitat la nord de Bolta Zis-consin, la nord-est de Bolta WanVaVee, la nord-est de Bolta "ississippi,la sud de scufundarea estic a Bolii 3zarV, la sud-est i vest de Bol-ile $incoln i 3zarV, la est de Bolta incinnati, iar la sud-est de anti-clinalul Qash viile, precum i de o serie de fracturi din zona de confluen- a fluviilor 3hio i "ississippi. Peste fundamentul precambrian ur-meaz depozite paleozoice, de la cambrian pn la carbonifer inclusiv,care nsumeaz o grosime de circa ) E22 m. ntervalul stratigrafie de

  la cambrian pn la devonian inclusiv se caracterizeaz prin depozitecarbonatate, iar carboniferul, prin nisipuri i argile, cu intercalaii decrbuni. Noci-mam snt considerate complexele argiloase negre i com-

  plexele de calcare bituminoase, iar rocile rezervor snt formate din calcare,gresii i nisipuri de vrst carbonifer i calcare de vrst devonian i,mai rar, se ntlnesc roci rezervor carbonatate i n paleozoicul inferior.9e aceste roci rezervor snt legate zcmintele de petrol i gaze dinacest bazin. n partea de nord a bazinului au fost puse n eviden oserie de ridicri ngropate de care snt legate cute anticlinale care for-meaz zone de acumulare, cum este marea zon $a &alle, cu zcmintede tip masiv, n proeminene structurale, de eroziune i biogene, iar n

  partea de sud-est a bazinului, zcmintele snt legate de lentile de ni-sip, lungi i nguste, care s-au format n legtur cu vechile albii ale

  [email protected](inul 8olfului 7exic. 8cest bazin se situeaz n partea de sud-est

  a &.0.8., pe teritoriul statelor %exas, $ouisiana, 8rVansas, "ississippi,8labama, pe teritoriul "exicului i n parte al ubei i o mare partea lui este situat sub apele Oolfului "exic. n partea de nord-vest estemrginit de sistemul cutat ZaVita, la nord de versantul sudic al bomba-mentului 3zarV, n spre est de o serie de fracturi i intruziuni care-1 des-

  part de bazinul llinois. n vest, n extremitatea de nord, bazinul estedelimitat de bombamentul BRnd, iar n extremitatea sudic, de zonelede ridicare oncho-$lano i "arathon care-1 separ de Bazinul Permian.n continuare, spre sud, n "exic, limita vestic a bazinului este formatde sistemul cutat &ierra "adre 3riental, iar la sud, n regiunea sistemu-

  lui %ehuantepeV i a Peninsulei uVatan, este mrginit de &ierrele din8merica entral. $a sud-est delimitarea este fcut n zona de adn-cimi mici dintre peninsula uVatan i uba care nchide versantul sud-estic al depresiunii Oolfului "exic. Partea de nord a limitei vestice esteformat de boltirile Sloridei i prelungirea ngropat n lanul hercinical 8ppalailor. a limit nord-estic este considerat versantul sudical bombamentului incinati. [onele de acumulare de petrol i gaze dinacest bazin snt legate att de unele mari accidente tectonice, ct i deefilarea regional i acoperirea discordant a colectorilor de pe margi-nile marilor ridicri. apacitatea petro-gazeifer este legat de interva-

  4

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  49/269

  ul stratigrafie urasic-cuaternar. Pe coasta de vest a Oolfului "exic sntne de acumulare legate de diapirismul srii, iar n "exic, este zona de

  acumulare ,.entura do aur

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  50/269

  tele fiind de tip stratiform boltit, ecranat litologic i delimitat litoli fic.n celelalte regiuni obiectivul principal de exploatare l formeaz cre-tacicul i maoritatea zcmintelor snt stratiforme boltite. n regiuneaWerci, zcmintele legate de structuri diapire, cantonate n principal ndepozitele miocene, snt de mai mic importan.

  @a(inul 8olfului Arab =Persie+, pronunat asimetric, este delimitat

  la nord i nord-est de edificiul muntos %aurus, spre est i sud, de edi-ficiul muntos [agros, la vest de versantul de est al scutului 8rab, lasud de o proeminen a fundamentului platformei 8rabe, iar la sud-estse scufund n spre partea de sud a raVului i pe litoralul i sub apelegolfului. n acest bazin, unul din cele mai bogate clin lume, se deose-

  besc dou mari regiuni/ una pe marginea cutat i una pe margineade platform. 9e ntindere foarte mare, ocup partea de nord-vest a%urciei i &iriei, i n continuare spre sud, este situat n ran, raV, 8ra-

  bia &audit, WuTeit, [ona Qeutr, @atar, nsula Bahrein, (miratele8rabe. Pe marginea cutat a bazinului snt zone de acumulare, legatede cute asimetrice, n %urcia, &iria, raVul de nord, i n partea de sud-vest a ranului. n %urcia obiectivele de exploatare snt cantonate n

  paleozoic, triasic, cretacic, n &iria, n calcarele cretacicului superior,urasicului i triasicului, iar n raV, n calcarele cretacicului i oligo-cenului. ea mai mare structur din raVul de nord este structura Wir-VuV, lung de circa 112 Vm i lat de +,E Vm, ai crui colectori snt re-

  prezentai printr-o serie de calcare, puternic fisurate, groas de +26 m.n ran obiectivul de exploatare l formeaz calcarul de 8smari oli-gocen superior 5 miocen inferior!, care are o grosime de circa +22 m.Pe marginea de platform a bazinului snt structuri legate de ridicriale platformei, n raVul de sud, WuTeit, [ona Qeutr, Bahrein, @atar,8rabia &audit, (miratele 8rabe i sub apele golfului i au ca principalobiectiv de exploatare calcarele i nisipurile urasicului i cretacicului.0nele structuri au zcminte de petrol i n paleozoic. n 8rabia &au-dit este marea zon de acumulare OhaTar, care are o lungime de circa

  ))7 Vm i este format din cute anticlinale dispuse [email protected](inul @engal. &ituat pe cursul inferior al fluviilor Oange i Brah-maputra, se deschide, n partea lui de sud, n Oolful Bengal, iar la nord,est i vest este delimitat de edificii muntoase. Pe marginea cutat a

  bazinului, n special, au fost puse n eviden, n neogen, o serie decute anticlinale, dispuse liniar i de care snt legate zcminte de pe-trol i gaze n oligocen i miocen.

  @a(inul Appala&ian, situat n partea de nord a Platformei Qord-8merican, este delimitat la nord-vest de versantul bombamentului in-cinatti, la nord i nord-est de elemente structurale ale &cutului ana-dian, la sud de un mare element structural, iar la sud-est de sistemulcutat 8ppalachian. Peste fundamentul precambrian urmeaz depozite

  paleozoice cambrian, silurian, devonian, carbonifer, permian! care n-sumeaz o grosime de circa = 22 m i n profilul lito-stratigrafic al aces-tor depozite rocile-mam snt reprezentate prin calcare bituminoase nsilurian i devonianul superior i prin isturi argiloase-bituminoase ndevonianul inferior i mediu. ntervalul stratigrafie cambrian-devonianinferior se caracterizeaz prin calcare i gresii, iar restul intervalului,

  prin gresii, nisipuri i argile. [onele de acumulare de pe marginea cu-tat a bazinului snt legate de cute anticlinale nguste, ca de altfel sin zona axial a bazinului, unde se consider c snt legate de dislo-caiile fundamentului. Pe marginea platformic a bazinului, zonele de

  6

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  51/269

  ..cumulare snt legate de efilarea regional a colectoarelor. n general,zcmintele de petrol snt localizate n zona axial a bazinului, iar z-cmintele de gaze, de-a lungul marginii cutate a bazinului i n parteade nord-vest a marginii platformice.

  @a(inul BestCanadian este situat ntre versantul vestic al &cutu-lui anadian i edificiul cutat, n mezozoic, al "unilor &tncoi. Peste

  fundamentul precambrian urmeaz depozite paleozoice i mezozoice carensumeaz o grosime de circa 6 222m, din care 1 722 m au depozitelecretacice. 3biectivele principale de exploatare snt colectorii carbonataicC./n devonian i colectorii nisipoi din cretacicul superior i, de impor-ta subordonat, cei calcaroi din carbonifer. Pe versantul platfor-m/c al- bazinului snt zone de acumulare legate de efilarea rezervoare-lor nisipoase ale cretacicul ui superior, n sus, pe nclinarea regional astratelor de pe versantul &cutului anadian i zone de acumulare legatede boltiri formate din calcare recifale. Pe versantul vestic, cutat, al ba-zinului, structurile petrolifere snt legate de cutele frontale din sistemul"unilor &tncoi. [cmintele de pe versantul cutat al bazinului sntcantonate n calcarele carbonifere dintr-o serie de structuri rsturnate

  i nclecate, de tectonic [email protected](inul Alas5a de !ord, situat n nordul Peninsulei 8lasVa are ocu-pat partea nordic de marginea Platformei 8rctice. Peste fundamen-tul cristalin urmeaz depozite mezozoice care descriu o serie de cute$tnticlinale ngropate de care snt legate zcminte de petrol, cantonatein cretacic.Bazine intramuntoase. @a(inul Biene(7orav este legat de un gra-

  ben de direcie nord-est5sud-est. Prile centrale, scufundate, ca i su-dic, ale acestui bazin ocup partea de est a 8ustriei, iar prelungirealui nordic se ntinde n partea de vest a N. &. ehoslovacia. (ste n-cadrat la nord-est de arpaii 8puseni, la est de arpaii "ici, la vestde 8lpii alcaroi i de zona fliului i la sud-est de lanurile muntoase$eitha i Nosalien. Peste fundamentul cristalin urmeaz nveliul sedi-mentar format din depozite mezozoice si ale fliului cretacic superiori paleogen, puternic compartimentate, acoperite de depozite neogene,>.are prezint variaii de grosime i de facies. 8ceste depozite sedimen-tare au cea mai mare grosime n partea central, scufundat, a bazi-nului i snt de grosime mai mic pe marginile acestuia. n afar defaliile care determin grabenul, de care este legat acest bazin, mai snto serie de falii care compartimenteaz bazinul n zone cu condiii dife-rite n ceea ce privete posibilitile de formare a zcmintelor de hi-drocarburi. [cmintele de petrol i gaze din bazinul 'ienez-"orav de

  pe teritoriul 8ustriei snt legate de depozite ce aparin mezozoicului,paieogenului, miocenului i pliocenului. Nocile rezervor, n mezozoic,snt formate din dolomite, dolomite brecifiate, calcare, n paleogen, din

  gresii glauconitice fisurate, iar n miocen i pliocen, din gresii i nisi-puri. [cmintele snt stratiforme boltite, stratiforme ecranate strati-grafie i litologic, delimitate litologic i de tip masiv, legate de cute an-ticlinale, brachianticlinale i monoclinale care formeaz mai multe zone//L acumulare. Pe teritoriul N. &. ehoslovacia, n acest bazin, au fost^ n eviden structuri petrolifere i gazeifere legate n special de

  brachianticlinale i au ca obiectiv de exploatare fliul paleogen, helve-tianul, tortonianul i sarmaianul. [cmintele, n general, snt strati-/ rme boltite, ecranate tectonic, iar pe unele structuri snt delimitate logic.

  7

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  52/269

  @a(inul Best Engle(, situat n centrul prii de vest a "arii Britaniieste umplut cu depozite paleozoice de care este legat capacitatea pe-tro-gazeifer. &e consider drept roc-mam crbunii bituminoi dincarbonifer, care au o mare rspndire n acest bazin compartimentat.

  @a(inul Est 7area !eagr', situat pe litoralul "rii Qegre din regiu-nea Oruziei de 'est, se ntinde n mare parte sub apele mrii, iar par-

  tea central a acestuia este delimitat de edificiile cutate ale rimeei,aucazului "are, aucaznlui "ic i ale &istemului Pontic.n acest bazin umplut cu depozite mezozoice, obiectivele de exploa-

  tare snt legate de [email protected](inul

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  53/269

  brian sau de falii. &tructurile se caracterizeaz printr-o tectonic foartecomplicat.

  @a(inul

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  54/269

  mulare formate din cute anticlinale dispuse liniar n culise, sub apelegolfului, altele snt parial terestre, parial subacvatice i au ca obiec-tiv de exploatare formaiunile geologice din baza mezozoicului.

  @a(inul Columbian =7agdalena+ este situat ntr-o depresiune ngust,cuprins ntre ordilierele estic i central ale 8nzilor, din parteanord-vestic a 8mericii de &ud i se ntinde pe cursul milociu al ru-

  lui "agdalena. Sundamentul estimat la o adncime de peste 12 222 meste format din depozitele mezozoice calcaroase, groase de circa 6 222 mi din depozite teriare, groase de circa 222 m i formate, n special,din complexe argilo-nisipoase i conglomerate. Nocile-mam snt repre-zentate, n cretacic, prin argile i marnocalcare bituminoase, iar n pa-leogen, prin argile negricioase. 8cumulrile de hidrocarburi snt can-tonate n calcarele cretacice i, n special, n gresiile paleogene. &truc-turile, reprezentate prin cute anticlinale faliate, dispuse liniar i liniarn culise, formeaz zone de acumulare pe marginea de est i pe mono-clinalul de pe marginea de vest a bazinului.

  6. CLASI!ICAREA ZCMINTELOR DE 'IDROCARBURI

  lasificarea zcmintelor de hidrocarburi este absolut necesar pen-tru tratarea tiinific a problemelor ce privesc proiectarea explorrii in special a exploatrii zcmintelor.

  niial, nc din a doua umtate a secolului trecut, la baza clasificriizcmintelor de hidrocarburi au stat criterii genetice. Pe baza acestor cri-terii, n anul 1, 4oefer a mprit zcmintele de hidrocarburi n pri-

  mare i secundare.Prin ('c'mnt primar 4oefer definea zcmntul cantonat n rezervoa-rele din cuprinsul unei formaiuni n care snt i roci generatoare dehidrocarburi, iar prin ('c'mnt secundar, zcmntul care s-a format nurma unui proces de migraie, din afara formaiunilor cu roci-mam, res-

  pectiv hidrocarburile snt cantonate n rezervoarele din formaiuni lip-site de roci-mam.

  lasificarea genetic a fost preluat de ". . 8bramovici 1*2!,Q. 'assoievici 1*+2!, O. "acovei 1*+!.

  n prezent clasificrile genetice, nu pot fi folosite, deoarece nc nuse cunoate o metod cu autorul creia s poat fi identificate cu toatsigurana rocile generatoare de hidrocarburi.

  n schimb, criteriul structural tectonic!, s-a dovedit adecvat scopuluiurmrit i el st la baza a numeroase clasificri structurale.

  n 1*2) $. "razec clasific zcmintele de hidrocarburi n dou maricategorii/

  5 zcminte legate de regiuni puin dislocate#5 zcminte legate de regiuni puternic dislocate.n perioada 1*)251*+), pe lng criteriul structural, n noile clasifi-

  cri este ntlnit i criteriul stratigrafie i se dezvolt clasificarea structu-ral-stratigrafic. n aceeai perioad, "c. ollough introduce i noiunea

  =2

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  55/269

  de ;capcan

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  56/269

  s-a mai considerat nc o grup de zcminte intermediare, combinate,mixte, sau de trecere de la o grup la alta de zcminte.

  . 3. Brod, dup raporturile dintre gaze, petrol i ap din cuprinsulrezervoarelor naturale, a mai ntocmit o clasificare a zcmintelor dehidrocarburi n categorii i clase.

  9up clasificarea lui 8. . $everson, zcmintele se mpart n struc-

  turale, stratigrafice i combinate.n ultimii ani se discut tot mai mult despre noi tipuri de zcminte,care snt puse destul de greu n eviden, de unde i numele acestor z-cminte de discrete, subtile sau ascunse.

  6.1. CLASIFICAREA ZCMINTELOR DUP FORMA REZER%ORULUIl TIPUL CAPCANEI

  6.1.1. GRUPA ZCMINTELOR STRATI!ORME

  8ceste zcminte snt cantonate n rezervoare naturale ce au formde strat i grosimea i litologia de ntinderi mari, n raport cu par-tea ocupat de hidrocarburi i snt limitate n acoperi i culcu de rociimpermeabile. [cmintele stratiforme, dup condiiile de apariie i ti-

  purile capcanelor care condiioneaz formarea acumulrilor de hidro-carburi, se mpart n dou subgrupe/ zcminte stratiforme boltite i z-cminte stratiforme ecranate.

  6.1.1.1. Z)*)+,-/l/ 0,+/ l,/

  8pariia capcanei n cuprinsul acestor rezervoare este determinatde cutarea stratelor.

  Sormarea zcmintelor este determinat de presiunea apei n susulstratului care mpinge i nchide hidrocarburile n capcan.aractere generale ale zcmintelor stratiforme boltite/

  5 snt cuprinse n rezervoare naturale ce au forma de strat i sntdelimitate n culcu i acoperi de roci greu permeabile i pstreaz ca-racterul de strat, grosimea i litologia pe ntinderi mari, fa de parteaocupat de hidrocarburi, care formeaz colectorul#

  5 cnd snt compartimentate de falii n blocuri, ntre forma boitei iconturul zcmntului exist o asemnare care face ca forma zcmntu-lui n plan s fie, n general, o elips, iar n seciune vertical s aparca o acumulare de bolt n care hidrocarburile i apa s-au separat dupgreutile specifice, apa marginal nchiznd conturul zcmntului, maimult sau mai puin, dup izobata stratului#

  5 ntr-un zcmnt boltit cu o permeabilitate bun i uniform, li-mita ap-petrol urmrete n general izobata stratului, devierile de laizobata stratului fiind influenate de nclinarea, grosimea stratelor i degradul de variaie a permeabilitii rezervorului. 8pa poate avea un rolactiv, deplasndu-se n sus pe nclinarea stratului sau uneori, are un rol

  pasiv. nd se spriin att pe acoperiul, ct i pe culcuul rezervorului,apa este marginal. nd rezervorul are o grosime mare i o nclinaremic, apa se spriin numai pe acoperi i, n acest caz este tabular'.

  62

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  57/269

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  58/269

  -ig. F. nchiderea i contu-rul zcmntului masiv de

  bolt/l 5 suprafaa petrolifer frap# ) 5 suprafaa petrolifercu ap tabular# i 5 nchi-derea efectiv# g 5 grosimearezervorului.

  nd nchiderea efectiv a zcmintelor este mai mare dect grosimea re-zervorului limita petrol-ap sau gaze-ap poate s aib contur dublu,unul la acoperiul zcmntului i altul la culcuul zcmntului. n acestultim caz, n plan orizontal se proiecteaz un contur interior i un con-tur exterior fig. 6!, sau un singur contur cnd se proiecteaz limita res-

  pectiv la umtatea distanei dintre acoperi i culcu. n cazul cnd n-chiderea efectiv a zcmntului este egal sau mai mic dect grosimearezervorului, conturul interior nu mai apare i zcmntul are ap tabu-lar fig. 7!. nchiderea efectiv' a ('c'mntului se refer la intervalul din-tre axa colectorului i izobata conturului acvifer, iar nchiderea teo-retic a zcmntului se definete prin distana dintre axa colectorului

  i izobata cea mai oas care se nchide n urul axului, pe bolt, pe falii,pe discordane sau pe linia de efilare a rezervorului. $a zcmintele stra-tiforme boltite, puternic accidentate, cnd sritura faliei este mai maredect grosimea stratelor, limita ap-petrol difer de la un bloc la altul.9ac n fiecare bloc exist cte un cap de gaze, fiecare bloc este indepen-dent din punct de vedere hidrodinamic, dar din punct de vedere struc-tural face parte din zcmntul respectiv#

  5 zcmntul stratiform boltit neaccidentat, cu intercalaii dese deroci impermeabile, prezint pentru fiecare strat o limit ap-petrol sauap-gaze i, n seciunea vertical, aceast limit se prezint pentru totzcmntul sub forma unei linii n zigzag#

  5 zcmintele stratiforme boltite din cuprinsul unui anticlinal dintr-oregiune cutat snt pronunat boltite i, adeseori, compartimentate de fa-lii, spre deosebire de cele din regiunile de platform unde bolile cutelorau nclinri mici i n general nu snt faliate. nd snt compartimentatede falii, acestea snt, uneori, de mare anvergur, aungnd chiar pn lafundament#

  5 n regiuni cu o tectonic legat de diapirismul srii, zcmintelestratiforme boltite pot fi afectate de falii. n cazul unei cute anticlinalelegate de diapirismul profund se pot forma zcminte stratiforme boltitenesau! accidentate de falii#

  5 n cazul unei diapirism exagerat, zcmintele snt ecranate peflancurile srii, iar n cazul cnd rezervorul se efileaz n sus, pe flancu-rile masivului de sare, zcmintele snt ecranate litologic.

  =+

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  59/269

  -ig. #. nchiderea i conturulzcmntului stratiform de

  bolt/a 5 n seciune# b 5 n plan#i 5 nchiderea efectiv# g 9 gro-simea rezervorului# C=9 conturulinterior# Cf 5 conturul exterior#* 5 suprafaa petrolifer frap# ) 5 suprafaa petrolifer cuap de talp# + 5 ap marginal.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  60/269

  -ig. F. nchiderea i contu-rul zcmntului masiv de

  bolt/l 5 suprafaa petrolifer frap# ) 5 suprafaa petrolifercu ap tabular# i 5 nchi-derea efectiv# g 5 grosimearezervorului.

  nd nchiderea efectiv a zcmintelor este mai mare dect grosimea re-zervorului limita petrol-ap sau gaze-ap poate s aib contur dublu,unul la acoperiul zcmntului i altul la culcuul zcmntului. n acestultim caz, n plan orizontal se proiecteaz un contur interior i un con-tur exterior fig. 6!, sau un singur contur cnd se proiecteaz limita res-

  pectiv la umtatea distanei dintre acoperi i culcu. n cazul cnd n-chiderea efectiv a zcmntului este egal sau mai mic dect grosimearezervorului, conturul interior nu mai apare i zcmntul are ap tabu-lar fig. 7!. nchiderea efectiv' a ('c'mntului se refer la intervalul din-tre axa colectorului i izobata conturului acvifer, iar nchiderea teo-retic a zcmntului se definete prin distana dintre axa colectorului

  i izobata cea mai oas care se nchide n urul axului, pe bolt, pe falii,pe discordane sau pe linia de efilare a rezervorului. $a zcmintele stra-tiforme boltite, puternic accidentate, cnd sritura faliei este mai maredect grosimea stratelor, limita ap-petrol difer de la un bloc la altul.9ac n fiecare bloc exist cte un cap de gaze, fiecare bloc este indepen-dent din punct de vedere hidrodinamic, dar din punct de vedere struc-tural face parte din zcmntul respectiv#

  5 zcmntul stratiform boltit neaccidentat, cu intercalaii dese deroci impermeabile, prezint pentru fiecare strat o limit ap-petrol sauap-gaze i, n seciunea vertical, aceast limit se prezint pentru totzcmntul sub forma unei linii n zigzag#

  5 zcmintele stratiforme boltite din cuprinsul unui anticlinal dintr-oregiune cutat snt pronunat boltite i, adeseori, compartimentate de fa-lii, spre deosebire de cele din regiunile de platform unde bolile cutelorau nclinri mici i n general nu snt faliate. nd snt compartimentatede falii, acestea snt, uneori, de mare anvergur, aungnd chiar pn lafundament#

  5 n regiuni cu o tectonic legat de diapirismul srii, zcmintelestratiforme boltite pot fi afectate de falii. n cazul unei cute anticlinalelegate de diapirismul profund se pot forma zcminte stratiforme boltitenesau! accidentate de falii#

  5 n cazul unei diapirism exagerat, zcmintele snt ecranate peflancurile srii, iar n cazul cnd rezervorul se efileaz n sus, pe flancu-rile masivului de sare, zcmintele snt ecranate litologic.

  =+

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  61/269

  +lasi%icarea ,'c'mintelor stra-ti%orme !oltite. n subgrupa zc-mintelor stratiformc boltite, inde-

  pendent de regiunile geologice dincare fac parte, au fost separatetrei genuri de zcminte ianume/

  >'c'minte stratijorme neaccidentate, care au dou specii/

  5 zcminte stratiforme bolti-te cu bolta slab pronunat fig =!#

  5 zcminte stratiforme boltite cu bolta bine pronunat fig. #.>'c'minte stratijorme boltite slab accidentate, necompartimentate n

  blocuri tectonice separate. $a acest gen de zcminte au fost distinsedou specii/

  5 zcminte compartimentate de falii epianticlinale care au bolileafectate de falii ce nu depesc limitele zcmntului. &ritura faliei estemai mic dect grosimea stratului i nu provoac, n plan, deplasarealimitei ap-petrol#

  5 zcminte stratiforme boltite slab accidentate, compartimentate defalii ce depesc limitele zcmntului. n cazul cnd stratele din blocurilecompartimentate nu mai snt n contact ntre ele, datorit intercalaiilorimpermeabile, rezervoarele respective se comport ca rezervoare inde-

  pendente.>'c'mintele stratiforme boltite compartimentate de falii n blocuri

  tectonice separate. $a acest gen de zcminte au fost separate dou specii/5 zcminte stratiforme boltite, puternic accidentate, cu boli com-

  partimentate de falii epianticlinale. Nezervoarele din compartimentele de-terminate de falii epianticlinale, chiar cnd decalaul este numai cu puinmai mare dect grosimea stratului productiv, se comport, n procesulexploatrii, ca rezervoare separate. Saliile depind limitele rezervoare-lor separate de intercalaii marnoase se comport ca falii etane#

  5 zcminte puternic accidentate, cu boli compartimentate de faliicare depesc limitele zcmntului. 8ceste zcminte snt compartimen-

  64

  -ig. =. [cmint stratiform slab boltit/5 gaze# 5 petro # 5 ap # 5 roc m-

  permea e.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  62/269

  -ig.E.[cmintstratiform

  pute

  rnicboltit/

  a 5reprezentarea nsecCiunetransvers

  al aunul

  zcmintstratiformputernicboltit# b

  5reprezent

  area nplan

  orizontal#l9lG 9direcia

  sec-iunii# i

  5izobate

  construitela

  acoperiul

  rezervorului# 8

  5 ap#P5

  petrol#l.a.p.5limita

  ap?petrol.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  63/269

  -ig.

  a 9i9r

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  64/269

  H. [Rcmnt stratiiCorm boltit puternic compartimentat de o falienormal/

  reprezentarea n secCiune transversal# b 5 reprezentarea n plan orizontal#5 direcia seciunii# i5 izobate construite la acoperiul rezervorului#A 9 ap#P5 petrol# l.a.p.5 limita ap?petrol#-5 falie normal.

  -ig. I. [Rcmnt stratiform boltit puternic compartimentat de ofalie invers/

  a 5 reprezentarea n seciune transversal/ b 5 reprezentarea n planorizontal# 454 5 direcia sec

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  65/269

  -ig. *1. [cmnt stra-tiiCorm boltit puterniccompartimentat de o fa-lie normal i de o fa-lie invers/a 5 reprezentarea n sec-iune transversal# b 9 re-prezentarea n plan# 494G

  5 direcia seciunii# i 5izobate construite la aco-periul rezervorului# A 5ap# P 5 petrol# l.a.p. 9limita ap?petrol# Pi 5 fa-lie normal# - 5 falie in-vers.

  pe fiecare flanc i cte o sond pe fiecare periclin. n cazul cnd snt falii,discordane sau efilri ale stratelor productive, numrul sondelor de ex-plorare preliminar este, n general, mai mare#

  5 cunoaterea variaiei grosimii stratelor din cuvertura zcmntului,n special pe baza datelor de fora, ct i a variaiei grosimii i litofaciesu-lui rezervoarelor#

  5 caracteristicile colectoarelor i fluidelor pe ntreg zcmntul pebolt, flancuri, pe pericline!.

  ondiionat de rezultatul obinut de la sonda amplasat pe ax, se fo-reaz locaiile de pe flancuri i pericline. 9e asemenea forarea locaii-lor pe un profil este condiionat de rezultatele obinute de la sondelede pe profilul precedent, n cazul cnd nu snt, ntre aceste profile de son-

  de, falii etane. 9ac s-au gsit gaze n bolt i ap pe un flanc nu se ex-clude existena ieiului pe periclinele cutei. Suncie de rezultatele obi-nute prin foraul de explorare preliminar se proiecteaz foraul de con-turare.

  6.1.1.2. Z)*)+,-/l/ 0,+/ /*-/

  Apariia capcanei este determinat de existena ecranului, care poatefi tectonic, stratigrafie sau litologic. n cazul zcmintelor stratiformeecranate tectonic, ecranul taie i nchide rezervorul n sus pe nclinarealui prin o roc impermeabil. Partea faliat a formaiunii productive iacontact cu o roc impermeabil. Pentru zcmintele stratiforme ecranate

  stratigrafie, micrile epirogenice combinate cu cele orogenice snt facto-rii principali ai ecranului stratigrafie care acoper discordant, prin rocipuin impermeabile, stratele retezate de eroziune ale rezervoarelor n carei face apariia capcana. n ceea ce privete zcmintele stratiforme ecra-

  66

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  66/269

  nate litologic, factorul litologic duce la formarea capcanei, prin trecereagradat de la un facies grosier la vin facies pelitic. n depunerile legatede zonele de lupt dintre uscat i ap, n vecintatea liniei de rm, areloc o schimbare de litofacies, care poate fi local sau regional. &chimb-rile liniei de rm, influenate de micrile pe vertical, snt nsoite nunumai de o variaie de litofacies, dar i de o efilare a rezervoarelor.

  Sormarea zcmintelor este determinat de presiunea apei n susulstratului, care mpinge i nchide hidrocarburile n capcan, iar punerean loc a zcmintelor are loc dup apariia ecranului. 9ac, n timp, nurma relurii micrilor tectonice, au aprut falii, ntr-o acumulare de

  bolt sau monoclinal, zcmntul ecranat tectonic se poate forma dupproducerea faliei, ca rezultat al redistribuirii hidrocarburilor n interio-rul rezervoarelor.

  aractere generale ale zcmintelor stratiforme ecranate/5 cuprind zcmintele de hidrocarburi formate ntr-un rezervor stra-

  tiform care, n afar de pat i acoperi, formate din roci impermeabile au,n partea superioar, un ecran care determin apariia capcanei#

  5 n partea inferioar a rezervorului, nchiderea zcmntului este

  fcut de ap, care se spriin pe acoperiul i patul rezervo- -?Crului.

  lasificarea zcmintelorstratiforme ecranate. orespun-ztor celor trei tipuri de zc-minte, se deosebesc trei genuride zcminte i anume/

  >'c'minte stratiforme ecranate tectonic, care au dou spe-cii/

  a! zcminte ecranate de ofalie simpl fig. 11 i fig. 1)!#

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  67/269

  b! zcminte ecranate de ofalie cu structur complex, ca-zul zcmintelor ecranate deroci intrusive sau de masive desare fig. 1+!.

  >'c'minte stratiforme ecranate stratigrafie, la care au fostdeosebite, de asemenea douspecii/

  5

  67

  -ig. *. a 5 reprezentarea n seciune a unuirezervor stratiform ecranat tectonic, de o fa-lie simpl# b 5 reprezentarea n plan orizon-tal# ?5B 5 direcia seciunii# i 5 izobate

  construite la acoperiul rezervorului# i.f 5izobatele faliei# i.f.r. 5 intersecia faliei cuacoperiul rezervorului#-5 falie.

  -ig. **. [cmnt strati-form ecranat tectonic de o

  l,/ 0,+7l)8* 9petrol# ) 5 ap# / 9 rociimpermeabile#- 9 falie.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  68/269

  -ig. */. [cmnt strati form ecra-nat de o falie cu structur com-plex datorit rocilor intrusiveregiunea %ampico-%uxpan, "e-xic!.

  -ig. *#. [cmnt stratiformecranat de o suprafa de dis-

  cordan plan d:1 5 petrol# ) 5 ap# + 5 roci

  impermeabile.

  a 5 reprezentarea n seciune/ 49r 5 direciaseciunii# b 9 reprezentarea n plan orizontal#i 5 izobate construite la acoperiul rezervo-rului# i.d. 9 izobatele discordanei# i.d.r. 5 in-

  tersecia discordantei cu acoperiul rezervoru-lui.

  5 zcminte ecranate de o suprafa de discordant plan fig. 16 ifig. 17!#

  5 zcminte ecranate de o suprafa de discordan complex, la< caresuprafaa de discordan taie fie capete de strat, fie zcminte stratiforme

  boltite n zona lor de bolt fig. 1=!#>'c'minte stratiforme ecranate litologice, la care, dup modul de efi-

  lare a rezervoarelor, se deosebesc dou specii#5 zcminte stratiforme ecranate prin efilarea rectilinie a rezervoare-

  lor fig. 1E i fig. 1!#5 zcminte stratiforme ecranate prin efilarea curbilinie a rezer-

  voarelor, n form de feston fig. 1*!. 9in aceast categorie fac parte izcmintele ecranate de dopuri de asfalt.a exemple de zcminte stratiforme ecranate tectonic se pot men-

  iona zcmintele din monoclinalele din zona cutelor diapire i 9epresiu-nea Oetic, iar ca exemple de zcminte stratiforme ecranate stratigrafie,se citeaz zcmintele din prepliocenul unitilor mai sus menionate.

  a exemplu de zcmnt ecranat litologic prin efilarea rectilinie arezervorului se citeaz zcmntul din complexul sarmaian ' de peflancul de nord al structurii Jicleni din 9epresiunea Oetic.

  6

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  69/269

  -ig. *. [cmnt strati-form ecranat de o supra-fa de discordan com-

  plex structura 4ausVir-chen, bazinul 'ienez-"o-rav!/*5 petrol# ) 5 gaze.

  -ig. *J. [cmintestrati forme ecranatelitologic prin efilarearectilinie a rezervo-rului /*5 petrol# ) 5 ap.

  ro!lemele eplor'rii ,'c'mintelor strati%orme ecranate. Principalaproblem a explorrii zcmintelor stratiforme ecranate const n pune-rea n eviden a zacamntului, n partea cea mai ridicat structural acapcanei, n apropierea ecranului tectonic, stratigrafie sau litologic cti mai os pe flanc, pentru cunoaterea conturului acvifer.

  Pe baza informaiilor obinute prin prospeciunile geofizice, cartareageologic i, dac este cazul, i dup datele foraului structural de pros-

  peciune, se d o reprezentare aproximativ a formei rezervorului ct ia ecranelor i se amplaseaz sonde, n general, n numr de trei, pe pro-file transversale care au ca obiective precizarea ecranului, a grosimii iformei rezervorului, iar n faza de explorare preliminar au ca obiectivdescoperirea zacamntului. 0nele sonde amplasate mai os structural vor

  -ig. *H. Nezervor ecranat litologic/a 5 reprezentarea n seciune# b 5 re-prezentarea in plan orizontal# 49r 5 di-recia seciunii# i 5 izobate a acoperi-ul rezervorului# i.p. 5 izopachite# e.l. 5ecran litologic.

  -ig. *I. [cminte stratiformeecranate litologic prin efilareacurbilinie n form de feston! a

  rezervorului/*5 pe.rol# ) 5 ap.

  =*

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  70/269

  putea pune n eviden conturul acvifer sau vor cdea n zona de ap,sau alte sonde amplasate mai sus structural vor putoa gsi partea infe-rioar a rezervorului sau vor depi linia ecranului, ceea ce face ca ce-lelalte forae s fie condiionate de primele rezultate obinute. Suncie derezultatele explorrii preliminare urmeaz explorarea de conturare, etapn care ordinea de spare a sondelor este condiionat de rezultatele ob-

  inute n explorarea preliminar.

  6.1.2. GRUPA ZCMINTELOR MASI+E

  8ceste zcminte studiate iniial ca zcminte cu form neregulat,au fost separate de . 3. Brod 1*62! ca o grup aparte, n urma cercet-rilor fcute asupra zcmintelor din Platforma Nus legate de proeminen-ele unor serii groase de roci neseparate de roci impermeabile.

  8pariia capcanei n cazul acestor zcminte este legat de cauzelece determin formarea proeminenelor i care pot fi tectonice, de eroziunesau biogene. Proeminenele tectonice se formeaz n urma boltirii roci-

  lor masive, boltiri nsoite de fisurarea rocilor care capt nsuiri derezervor natural i care permit deplasarea liber a fluidelor. apcana,n cazul proeminenelor de eroziune, se formeaz n condiiile supuneriirocilor compacte, aciunii agenilor de eroziune ce dau natere unui reliefde eroziune ale crui proeminene, datorit agenilor externi de distru-gere, capt nsuiri de rezervor natural, prin formarea unor zone de

  permeabilitate i porozitate mrit. n ceea ce privete formarea capca-nei n proeminene de calcare biogene, aceasta are loc cnd calcarele bio-gene, supuse mult timp aciunii agenilor externi i procesului de circu-laie i de splare a apelor capt nsuiri de rezervor natural prin for-marea unor zone de permeabilitate i porozitate mrit.

  n toate cele trei cazuri, rocile respective dup ce au cptat nsu-iri de rezervor natural, datorit micrilor epirogenice snt ngropate iacoperite de roci impermeabile.

  Sormarea zcmintelor are loc dup scufundarea proeminenelor iacoperirea lor de roci impermeabile, datorit mpingerii pe vertical ahidrocarburilor de ctre ap n capcan. Sorma zcmntului este datde forma stratelor impermeabile din acoperi.

  aracterele generale ale acestor zcminte pot fi rezumate astfel/5 snt cantonate n rezervoare naturale groase, omogene din punct

  de vedere litologic, formate fie din roci de tip granular, compacte, fisu-rate, fie din roci de tipul calcarelor i dolomitelor, fie de tipul rocilor me-tamorfice sau eruptive ce au zone de porozitate i permeabilitate mriten urma unor procese de diagenez#

  5 pot fi cantonate i n rezervoare alctuite din roci stratificate ne-

  omogene, de natur litologic diferit 5 gresii, calcare fisurate, conglo-merate slab cimentate, gipsuri fisurate i dolomite n cazul zcmintelorn preeminene de eroziune!, n care, n urma unor procese tectonice saude eroziune, s-au format zone de permeabilitate i porozitate mrite, ne-separate de roci impermeabile ca de altfel i la rezervoarele omogene.

  5 apa, petrolul i gazele snt separate dup suprafee plane, care taientreaga mas a rezervorului, indiferent de natura litologic a rocilor/

  5 n timpul exploatrii, rezervorul masiv se comport ca un rezer-vor unic, avnd aceleai suprafee de contact ap-pctrol i gaze-petrol petoat ntinderea proeminenelor izolate sau grupate#

  70

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  71/269

  5 n rezervoarele omogene dinpunct de vedere litologic, ca i ncele neomogene, snt zone de marei mic permeabilitate, funcie de ca-re i debitele sondelor snt diferite#

  5 apa se deplaseaz pe vertica-l, de la talp spre acoperiul rezer-vorului i avansarea limitei ap-pe-trol poate varia uneori pentru unelezone ale rezervorului de la orizon-tal, datorit variaiei permeabilitii.

  +lasi%icarea ,'c'mintelor masive. 9up cauzele care determin for-marea proeminenelor, zcmintele masive se mpart n trei subgrupe/

  >'c'minte masive n proeminene tectonice, subgrup la care s-au deo-sebit dou genuri de zcminte/

  5 zcminte masive n proeminente nefaliate, cu rezervor omogenfig. )2 i fig. )1!#

  5 zcminte masive n proeminene separate de falii, cu rezervoromogen fig. ))!.

  Siecare gen din aceste zcminte, fie ele faliate sau nefaliate, cu-prinde, dup structura rezervorului, care poate fi omogen sau neomo-gen, cte dou specii.

  a exemple de zcminte masive n proeminene tectonice din regiunicutate se menioneaz zcmintele din seria calcarelor de 8smari ran!,

  -ig. *. [cmnt masiv, n rezervor omogen/a5 reprezentarea n seciune# b 5 reprezentarea in plan ori-zontal# ?5?C 5 direcia seciunii# i 5 izobate la acoperiul zR-cRmntului# P 5 petrol# A5 ap# l.a.p.5 limita ap?petrol

  tabular.

  -ig. . [cmnt masiv n proemi-nen tectonic, n rezervor omogen fa-

  liat/1 5 petrol# ) 5 ap# + 5 roci impermea-

  bile# l.a.p. 5 limit ap-petrol tubular.

  '1

  -ig. 1. [cmnt masiv n proemi-nen tectonic nelaliat, n rezer-

  vor omogen/* 5 petrol# ) 5 ap# + 5 roci im-

  permeabile.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  72/269

  iar din regiuni de platform, zc-mintele din calcarele namuriene dinPlatforma Nus.

  >'c'minte masive n proeminene de ero(iune, ca de exemplu z-cmntul din structura Noberson

  5 &.0.8. fig. )+ i fig. )6!.

  >'c'minte masive n proeminenede calcare biogene, la care se deose-

  besc dou genuri/- zcminte masive n proeminene izolate fig. )7!#

  5 zcminte masive n proeminene grupate, ca de exemplu zcmin-tele din masivele de calcare biogene din BaViria 0.N.&.&.! fig. )=!.

  [cmintele masive se ntlnesc n regiunile cutate, dar predominn regiunile de platform.

  n ara noastr se cunosc zcminte de tip masiv n Platforma "oe-

  sic i de trecere de la stratiforme boltite la zcminte de tip masiv, 5ca de exemplu n oligocenul subzonei externe a fliului paleogen din"oldova, unde limita ap5petrol este tabular din cauza discontinuitiiintercalaiilor impermeabile.

  Problemele explorrii zcmintelor masive. 8ceste probleme se re-fer la litologia rezervorului, la lipsa intercalaiilor impermeabile, la va-riaia porozitii i permeabilitii rezervorului, la condiiile de zc-mnt ale ieiului i gazelor, i la adncimea la care este ntlntR limitaap5petrol tabular, pus n eviden prin )5+ sonde i caracteristic

  pentru aceste zcminte.9ac n cazul proeminenelor tectonice, conturul zcmntului este,

  n general, de form oval, n cazul zcmintelor legate de proeminenele

  de eroziune i, uneori, i n cazul zcmintelor legate de proeminenebiogene, forma conturului zcmntului este sinuoas, datorit neregula-

  72

  -ig. /. [cmnt masiv n proemi-nent de eroziune structura Nober-son 5 &.0.8.!/

  *5 petrol# ) 5 ap.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  73/269

  -ig. #.Nezerv

  ormasiv

  nproemi

  nende

  eroziun

  e/a 5reprezentarea nseciune#b 5

  reprezentarea nplan#

  49f 9direcia

  seciunii#*5

  petrol# 5 ap# +5 roci

  impermea-

  bile# i

  5izobatela

  acoperiul

  zcmntului#

  l.a.p. 5limitaapR-

  petroltabular.

 • 8/13/2019 Sem 2 Geologia Zacamintelor de Hidrocarburi Complet

  74/269

  -ig. . [cmnt masiv n proeminenede calcare biogene grupate, cu acelai

  acvif ci-ti 5 reprezentarea n seciune# b 9 repre-zentarea n plan# l9lG 5 direcia seciunii#* 5 petrol# 5 ap# / 5 roci impermea-

  bile#l.a.p. 9

  limita ap-petrol tabulara.ritailor formelor rezervoarelor din relieful de eroziune, acoperite deroei impermeabile. Pentru un zcmnt masiv, de gaze, presiunea iniial

  poate s rezulte din prim