Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  1/18

  1

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  UJIAN PERCUBAANPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 21/1SEJARAHKertas 1Ogos1 jam Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi60 soalan

  2. Jawabsemua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C, danD.Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertasobjektif yang disediakan.

  4. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yangtidak dikehendaki itu danhitamkan pilihan anda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak

  JABATAN PELAJARAN NEGERIWILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  2/18

  2

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  1 Rajah 1 menunjukkan salah satu kaedah lisan dalam pengkajian Sejarah.

  Rajah 1

  Apakah X?A PengisahanB Lakonan pentasC Puisi-puisi lamaD Ucapan pemimpin

  2 Dialog berikut mungkin berlaku di sebuah sekolah.

  Apakah yang dimaksudkan dengan animisme?A Kehidupan selepas matiB Pemujaan roh nenek moyangC Setiap benda mempunyai semangatD Pengebumian bersama bekalan makanan

  3 Maklumat berikut menunjukkan kerajaan awal di Asia Tenggara.

  Apakah asas kegiatan ekonomi kerajaan tersebut?A PertanianB PerikananC PerdaganganD Perlombongan

  Sastera rakyat

  Mitos

  Lagenda

  X

  Murid : Cikgu, apakah kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Paleolitik?Cikgu : Mereka mengamalkan animisme.

  Angkor

  Funan

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  3/18

  3

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  4 Rajah 2 berkaitan dengan pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan olehParameswara.

  Rajah 2

  Apakah X?A Mengekalkan budaya tempatanB Memiliki pertahanan semulajadiC Memenuhi kehendak pembesar negeri

  D Mempunyai pelbagai kegiatan ekonomi

  5 Pernyataan berikut berkaitan hubungan Melaka dengan negara luar.

  Mengapakah Parameswara bertindak sedemikian?A Mengawal kegiatan lanunB Menerima bantuan ketenteraanC Mendapat pengiktirafan kedaulatanD Menyeragamkan pentadbiran tempatan

  6 Maklumat berikut berkaitan dengan usaha pemerintah Melaka untukmenambahkan pendapatan kerajaan pada abad ke-15.

  Apakah sistem cukai tersebut?A BerkanunB KeuntunganC PendapatanD Berkeutamaan

  Faktor-faktor

  Perairan yang strategik

  Terlindung dari tiupan angin monsun

  x

  Parameswara telah menjalin hubungan diplomatik dengan China

  Peratus cukai yang tertentu dikenakan kepadapedagang mengikut tempat asal pedagang.

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  4/18

  4

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  7 Senarai berikut merujuk kepada cara-cara perluasan kuasa Melaka pada kurunke-15?

  Apakah X?A Persaingan kuasaB Penerokaan daerahC Perkahwinan politikD Pertukaran wilayah

  8 Jadual 1 merujuk kepada kedatangan Portugis ke Melaka.

  Jadual 1

  Apakah tujuan ketibaan beliau?

  Tahun Peristiwa

  1509 Kedatangan Lopez de Sequeire

  A Memonopoli perdaganganB Membina kubu pertahananC Menjalin hubungan diplomatikD Meningkatkan kemahiran pelayaran

  9 Pernyataan berikut menunjukkan Sultan Mahmud Syah menolak tuntutanPortugis.

  Apakah kesan tindakan tersebut terhadap Melaka?

  A Perebutan kuasaB Kejatuhan kerajaanC Kebangkitan rakyat tempatanD Perpindahan pusat pentadbiran

  10 Rajah 3 menunjukkan hasil karya zaman kegemilangan Johor pada kurun ke-17.

  Rajah 3

  Apakah X ?A Hikayat JohorB Tuhfat al NafisC Sejarah MelayuD Salasilah Melayu

  Penaklukan

  Kerelaan sendiri X

  Enggan membebaskan tawanan dan membayar ganti rugi

  Karya

  X

  Hikayat Hang Tuah

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  5/18

  5

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  11 Pernyataan berikut menunjukkan campur tangan Bugis di Johor.

  Apakah syarat tersebut?A Diiktiraf sebagai Bendahara

  B Menguasai laluan Selat MelakaC Dilantik sebagai Yamtuan MudaD Mengetuai Angkatan Perang Johor

  12 Pada tahun 1765, Sultan Terengganu telah menghantar bunga emas kepadaSiam.

  Apakah tujuan baginda berbuat demikian?A Mempunyai kekayaan negeriB Mengukuhkan amalan tradisiC Menghargai sumbangan rakyatD Menjalin hubungan persahabatan

  13 Apakah tujuan hukuman yang dijatuhkan dalam Adat Temenggung?A PemulihanB PengajaranC PencegahanD Pemeliharaan

  14 Senarai berikut berkaitan dengan peralatan tradisional yang sering digunakanoleh masyarakat Melayu.

  Peralatan tersebut sering digunakan ketikaA berjual beliB menangkap ikanC berburu binatangD membuat kraf tangan

  15 Maklumat berikut merupakan kepercayaan masyarakat di Sabah.

  Suku kaum manakah yang mengamalkan kepercayaan tersebut?A MurutB BajauC BidayuhD Kadazandusun

  Mematuhi undang-undang adat untuk mengelakkan wabakpenyakit, bencana alam dan kerosakan tanaman.

  Orang Bugis bersetuju membantu Raja Sulaiman secara bersyarat

  Serkap

  Tanggul

  Tangguk

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  6/18

  6

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  16 Pernyataan berikut menunjukkan tindakan Sultan Kedah pada tahun 1800.

  Mengapakah baginda berbuat demikian?

  A Melicinkan pentadbiranB Meningkatkan ekonomiC Memerlukan ketenteraanD Memajukan perhubungan

  17 Jadual 2 menunjukkan perpindahan pentadbiran Negeri-negeri Selat.

  Tahun Peristiwa

  1 April 1867 Pentadbiran Negeri-negeri Selat berpindah kePejabat Tanah di London

  Jadual 2

  Apakah status Negeri-negeri Selat berikutan perkembangan tersebut?A Tanah JajahanB Tanah NaunganC Negeri MerdekaD Negeri Berdaulat

  18 Senarai berikut merupakan kawasan tumpuan pelabur Eropah pada kurun ke-19.

  Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut?A PertanianB PerikananC PerdaganganD Perlombongan

  19 Dialog berikut mungkin berlaku di Larut pada tahun 1848.

  Mengapakah langkah tersebut diambil?A Menamatkan pergaduhanB Memajukan perlombonganC Menasihati dalam pentadbiranD Menggubal perlembagaan negeri

  Kerling, Selangor

  Kelian Pauh, Perak

  Sg. Lembing, Pahang

  Ngah Ibrahim : Saya perlukan bantuan tuan di Larut.Kapten Speedy : Baiklah, saya bersedia membantu.

  Sultan Dziauddin telah menandatangani PerjanjianPersahabatan dan Perikatan dengan Gabenor George Leith

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  7/18

  7

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  20 Jadual 3 berkaitan dengan perjanjian antara British dan Siam.

  Tahun Peristiwa

  1902 Perjanjian Pengisytiharan British Siam

  Jadual 3

  Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Negeri-negeri Melayu Utara?A Mempunyai ResidenB Menjadi naungan SiamC Mendapat bantuan ketenteraanD Memberi konsesi kepada kuasa asing

  21 Maklumat berikut berkaitan dengan Sistem Kangcu.

  Bagaimanakah sistem tersebut memberi kemajuan kepada Johor?A Memelihara kemerdekaan

  B Meningkatkan pendapatanC Menyatupadukan pendudukD Mewujudkan bandar-bandar baru

  22 Dialog berikut mungkin berlaku di Johor pada awal kurun ke-20.

  Sultan Ibrahim : British mencadangkan supaya meminjam200,000 dolar untuk membina landasankeretapi.

  Dato Abdul Rahman Andak: Lebih baik Tuanku tidak mengambil pinjamantersebut.

  Mengapakah Dato Abdul Rahman berpandangan sedemikian?A Mengukuhkan kekayaanB Mengelakkan perbalahanC Mengutamakan pendidikanD Mengekalkan kedaulatan negeri

  23 Maklumat berikut menunjukkan tindakan James Brooke semasa mengadap SultanBrunei pada tahun 1842.

  Datang bersama angkatan tentera lautyang diketuai oleh Edward Belcher.

  Mengapakah James Brooke bertindak sedemikian?A Menamatkan pemberontakanB Mengesahkan kedudukannyaC Menghapuskan kegiatan lanunD Mengawal kemaraan kuasa asing

  Diperkenalkan oleh Temenggung Ibrahim pada tahun 1833.

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  8/18

  8

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  24 Senarai berikut merujuk jabatan baru yang ditubuhkan semasa pemerintahankeluarga Brooke di Sarawak.

  Apakah tujuan jabatan tersebut ditubuhkan?A Melicinkan pentadbiranB Menjimatkan perbelanjaanC Menyeragamkan pemerintahanD Mengukuhkan pengaruh tempatan

  25 Mengapakah Charles Brooke tidak menggalakkan pembinaan sekolah suku kaumDayak?A Menerima tentangan rakyatB Menghadapi masalah kewanganC Mengekalkan cara hidup tradisional

  D Mewujudkan pentadbiran rakyat tempatan

  26 Peta 1 menunjukkan Sabah dibahagikan kepada beberapa daerah oleh SyarikatBorneo Utara British (SBUB).

  Peta 1

  Apakah tujuan pembahagian daerah tersebut?A Memajukan bidang pertanianB Mewujudkan keamanan negeriC Memudahkan urusan pentadbiranD Mengukuhkan kemajuan perdagangan

  Jabatan Polis

  Jabatan Kastam Jabatan Kehakiman

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  9/18

  9

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  27 Dialog berikut merujuk tindakan Syarikat Borneo Utara British (SBUB) terhadaprakyat tempatan di Sabah.

  Mengapakah tindakan tersebut diambil oleh SBUB?A Mengukuhkan kuasaB Menarik pelaburan asingC Meningkatkan hasil eksportD Mengatasi masalah kewangan

  28 Gambar 1 adalah Skuad Terbang yang ditubuhkan di Sabah pada tahun 1900.

  Gambar 1

  Siapakah yang mengganggotai pasukan tersebut?A Penduduk tempatanB Pegawai anak negeriC Sukarelawan tempatanD Pegawai polis tempatan

  29 Mengapakah ladang tebu banyak dibuka di Seberang Perai dan Perak pada kurunke-19?A Galakan pemerintahB Permintaan meningkatC Kemasukan buruh cinaD Pelaburan syarikat tempatan

  30 Jadual 5 berkaitan dengan perkembangan perlombongan.

  Tahun Peristiwa

  1934 Perjanjian Majlis Bijih Timah AntarabangsaJadual 5

  Apakah tujuan perjanjian tersebut ditandatangani?A Meneroka kawasan baruB Menambahkan pengeluaranC Meningkatkan cukai eksportD Menstabilkan harga pasaran

  Petani A : Kita dipaksa membayar cukai.Petani B : Cukai tanah, kepala, lesen perahu dan senjata.

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  10/18

  10

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  31 Jadual 6 menunjukkan pengasingan kaum di Tanah Melayu mengikut pekerjaanpada awal kurun ke-20.

  Kaum Kegiatan

  Melayu Pertanian

  India Perladangan

  Cina Perlombongan

  Jadual 6Apakah kesan daripada keadaan tersebut?A Mewujudkan kestabilan politikB Meningkatkan jurang ekonomiC Menggalakkan kerjasama kaumD Mengukuhkan pendapatan rakyat

  32 Gambar 2 menunjukkan pengikut Dol Said menentang pasukan Kapten Wyliedalam Perang Naning pada tahun 1831.

  Gambar 2Apakah faktor kejayaan Dol Said dalam perang tersebut?I Menggunakan senjata modenII Menerima bantuan pembesarIII Menggunakan taktik perang gerilaIV Mendapatkan bantuan kewanganA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  33 Pernyataan berikut merujuk hukuman terhadap pembesar tempatan di Perak.

  Apakah rumusan terhadap tindakan British tersebut?A Kegigihan pemerintahB Keangkuhan penjajahC Keberanian pembesarD Kepelbagaian hukuman

  Dato Maharaja Lela telah digantung sampai mati

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  11/18

  11

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  34 Jadual 8 menunjukkan gerakan nasionalisme pada awal kurun ke-20.

  Jadual 8Apakah persamaan yang terdapat pada gerakan tersebut?

  Negara Gerakan

  Mesir IslahTurki Pan-Islam

  A Menaikkan amalan cukaiB Menentang penjajahan asingC Menghapuskan sistem feudalD Memutuskan hubungan diplomatik

  35 Kaum Muda menggunakan akhbar untuk menyebarkan idea pemulihan Islam diTanah Melayu pada awal kurun ke-20.

  Apakah akhbar yang digunakan oleh golongan tersebut?

  A Al-ImamB NerachaC PengasuhD Lidah Benar

  36 Jadual 9 berkaitan dengan kebangkitan Jepun sebagai kuasa imperialis.

  Tahun Peristiwa

  1895 Memenangi Perang China-Jepun PertamaJadual 9

  Mengapakah Negara China menjadi sasaran awal perluasan kuasa Jepun?

  A Meluaskan pasaran baruB Memiliki modal yang besarC Menjamin bekalan tenaga kerjaD Menjadi model pasaran perindustrian

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  12/18

  12

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  37 Peta 2 merujuk kepada kawasan kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

  Peta 2

  Apakah tujuan Jepun mengadakan rancangan tersebut?

  A Mempelbagaikan budayaB Memantapkan pentadbiranC Mengukuhkan kuasa politikD Mewujudkan kawasan ekonomi

  38 Gambar 4 berkaitan dengan lagu kebangsaan yang dinyanyikan pada setiap pagiketika penjajahan Jepun di Tanah Melayu.

  Gambar 4

  Apakah tujuan lagu tersebut dinyanyikan?A Menjalin hubungan diplomatikB Mewujudkan perpaduan kaum

  C Memajukan pendidikan negaraD Memupuk kesetiaan kepada pemerintah

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  13/18

  13

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  39 Senarai berikut berkaitan dengan pertubuhan yang muncul pada kurun ke-20.

  Apakah persamaan pertubuhan tersebut?A Menyekat kemasukan imigranB Menentang penjajahan kuasa asingC Melaksanakan pentadbiran peralihanD Mewujudkan kerjasama antara negeri

  40 Pernyataan berikut adalah antara kesan sekatan ekonomi yang dikenakanterhadap Jepun di Tanah Melayu.

  Apakah langkah Jepun untuk mengatasi masalah tersebut?A Menyediakan bantuan modalB Memberi latihan dalam pertanianC Memperkenalkan ekonomi kawalanD Mengadakan rundingan perdamaian

  41 Tindakan berikut dilakukan oleh Parti Komunis Malaya ketika kekosongan politikdi Tanah Melayu.

  Apakah kesan daripada tindakan tersebut?A Mengisytiharkan daruratB Mewujudkan sekolah tenteraC Mengawal kuasa politik peribumiD Menggalakkan ketegangan kaum

  Force 136

  Gerila Kinabalu

  Askar Melayu Setia

  Beras tidak dapat diimport dariThailand dan Burma

  Membunuh sesiapa yang diangap bersalah

  Menyeksa sesiapa yang dianggap bersubahat dengan Jepun

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  14/18

  14

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  42 Rajah 5 berkaitan dengan pentadbiran Malayan Union pada tahun 1946.

  Rajah 5

  Apakah X?A Parlimen BritishB Pertubuhan PolitikC Raja BerperlembagaanD Keistimewaan orang Melayu

  43 Pembentukan Malayan Union pada tahun 1946 menimbulkan rasa tidak puas hati

  oleh orang Melayu.

  Bagaimanakah orang Melayu menentang penubuhan tersebut?I Mendapatkan sokongan negara luarII Menubuhkan gerakan bersenjataIII Menghidupkan persatuan MelayuIV Mengadakan demonstrasi secara amanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  44 Maklumat berikut merujuk kepada kegiatan agresif Parti Komunis Malayamenjelang tahun 1935.

  Melancarkan mogok dan sabotaj

  Mengapakah tindakan tersebut dilakukan?A Melumpuhkan ekonomiB Menuntut kenaikan gajiC Membantah pembubaran partiD Menamatkan kebangkitan rakyat

  45 Pembunuhan tiga orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput,Perak telah menyebabkan darurat diisytiharkan di seluruh negara.

  Apakah tujuan British mengisytiharkan darurat tersebut?A Menyusun semula masyarakatB Melindungi kepentingan ekonomiC Mengukuhkan kedaulatan negeriD Menubuhkan parti yang bersifat radikal

  Ciri-ciri

  Kerakyatan

  Gabungan negeri-negeri

  X

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  15/18

  15

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  46 Senarai berikut berkaitan dengan Rancangan Briggs.

  Apakah kesan rancangan tersebut?A Melumpuhkan gerakan komunisB Meningkatkan bilangan pegawaiC Mengukuhkan pendapatan negeriD Mengurangkan kuasa pemerintah

  47 Senarai berikut berkaitan dengan cadangan laporan pelajaran Tanah Melayu padatahun 1950-an.

  Apakah laporan tersebut?A Laporan RazakB Laporan BarnesC Laporan Fenn-WuD Ordinan Pelajaran

  48 Maklumat berikut merujuk kepada agensi yang ditubuhkan oleh Dato Onn Jaafarpada tahun 1951.

  Apakah kepentingan agensi tersebut kepada orang Melayu ?A Meningkatkan taraf hidupB Memupuk kesedaran politikC Melatih pemimpin tempatanD Membuka penempatan baru

  49 Senarai berikut menunjukkan tokoh yang telah berjasa kepada negara.

  Apakah sumbangan tokoh tersebut?A Mengasaskan Parti NegaraB Mengganggotai Sistem AhliC Mempertahankan hak peribumiD Menuntut kemerdekaan negara

  Tun Dr Ismail

  Dato Nik Ahmed Kamil

  Tun Abdul Razak Hussein

  Gerakan kelaparan

  Kad catuan makanan

  Sistem pendaftaran kebangsaan

  Mewujudkan sekolah umum

  Mewajibkan pendidikan rendah Membentuk sistem peperiksaan yang sama

  Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  16/18

  16

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  50 Senarai berikut berkaitan dengan pindaan Suruhanjaya Reid pada tahun 1957.

  Apakah X?A Perjanjian pertahananB Penguasaan perniagaanC Pemberian kerakyatan terbukaD Pembukaan kawasan petempatan

  51 Maklumat berikut berkaitan dengan kejayaan negara dalam menggubalperlembagaan.

  Apakah iktibar yang dapat diambil daripada kejayaan tersebut?A Bersatu ke arah wawasanB Bijaksana menyelesaikan masalahC Berbangga dengan budaya negaraD Berkorban mempertahankan maruah bangsa

  52 Rajah 6 menunjukkan perubahan pentadbiran di Sarawak.

  1846 1946James Brooke sebagai Raja Sarawak Kerajaan British

  Rajah 6

  Bagaimanakah perubahan tersebut berlaku?A Menandatangani perjanjian merdekaB Melaksanakan pilihan raya umumC Menggunakan perundangan negeriD Memantapkan kuasa pembesar tempatan

  53 Maklumat berikut menunjukkan tindakan masyarakat di Sarawak pada tahun1947.

  Mengapakah tindakan tersebut diambil?A Menuntut kedaulatan negeriB Menentang monopoli ekonomiC Membendung perpecahan kaumD Menghapuskan ancaman komunis

  Konsep Raja Berperlembagaan

  Agama Islam sebagai agama rasmi Pembahagian kuasa pusat dan negeri X

  Tunjuk perasaan besar-besaran di Kuching

  Perhimpunan oleh 250 perwakilan bumiputera

  Perlembagaan Merdeka 1957 melibatkansoal kerakyatan, bahasa dan agama.

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  17/18

  17

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  54 Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut?

  A Menuntut diadakan pilihan rayaB Menggubal perlembagaan negeriC Memimpin gerakan antipenyerahanD Menguruskan pentadbiran tempatan

  55 Apakah usaha British untuk mengukuhkan pentadbiran di Sabah sehingga tahun1962?A Meminda perlembagaan negeriB Mengembalikan kuasa pembesarC Membentuk jawatankuasa perpaduanD Memperkenalkan parti mengikut kaum

  56 Ucapan berikut berkaitan dengan idea penubuhan Persekutuan Malaysia olehTunku Abdul Rahman pada tahun 1961.

  Apakah matlamat penubuhan persekutuan tersebut?A Menggubal perlembagaan negeriB Mengukuhkan keselamatan negaraC Menubuhkan jawatankuasa perpaduanD Memenuhi tuntutan pemimpin masyarakat

  57 Pernyataan berikut berkaitan dengan langkah ke arah pembentukan Malaysia.

  Apakah tujuan penubuhan jawatankuasa tersebut?A Mengukuhkan perpaduan kaumB Melaksanakan pilihanraya awamC Mempertingkatkan kekuatan pertahananD Mengadakan perbincangan antara pemimpin

  Lambat-laun Tanah Melayu harus bersefahamandengan Britain dan rakyat-rakyat Singapura, BorneoUtara, Brunei dan Sarawak

  Awang Rambli

  Morshidi Sidek

  Bujang Suntong

  Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

 • 8/8/2019 Sejarah Percubaan PMR 2010 KL

  18/18

  18

  21/1@Percubaan 2010 Hak cipta JPNWPKL Lihat sebelahSULIT

  58 Maklumat berikut berkaitan dengan tindakan parti politik di Singapura.

  Mengapakah parti tersebut menyokong pembentukan Malaysia?

  A Mengukuhkan kedudukan partiB Meningkatkan perpaduan kaumC Memulihkan ekonomi masyarakatD Memantapkan kawalan keselamatan

  59 Jadual 10 adalah reaksi parti politik terhadap pembentukan Malaysia.

  Parti politik Pendirian awal Pendirian akhir

  Pasok Momogun Menentang MenyokongParti Bersatu Menyokong bersyarat MenyokongParti Kebangsaan Sarawak(SNAP)

  Menentang Menyokong

  Jadual 10

  Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada reaksi tersebut?A Bijak merancang strategiB Berusaha kearah kejayaanC Berani membuat perubahanD Bertolak ansur dalam urusan

  60 Maklumat berikut berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh Indonesiaterhadap Malaysia ketika peristiwa konfrontasi.

  Apakah usaha yang dilakukan untuk menangani peristiwa tersebut?A Mengadakan rundinganB Menggubal perlembagaanC Mewartakan kawasan hitamD Membawa masuk pemimpin luar

  SOALAN TAMAT

  Melakukan pencerobohan

  Memutuskan hubungan diplomatik

  Parti Tindakan Rakyat (PETIR)menyokong pembentukan Malaysia