Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  1/23

  2

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  1. Pengertian sejarah berikut telah dikemukakan oleh Tokoh X.

  Tokoh X ialah

  A. Herodotus

  B. R.O Winstedt

  C. Abdul Hadi Hassan

  D.Muhd. Yusof Ibrahim

  2. Pendapat berikut tentang pentafsiran satu peristiwa sejarah.

  Perbezaan pendapat terhadap pentafsiran tersebut disebabkan oleh

  A.Mencari keuntungan

  B. Maklumat bertentangan

  C. Penulisan yang berbeza

  D. Pandangan yang berlainan

  3. Maklumat berkaitan zaman Logam yang wujud di negara kita.

  Jika anda hidup pada zaman di atas, apakah kegiatan yang anda lakukan?

  A.Mencipta barang kemas

  B. Membuat peralatan tembikarC. Menghasilkan peralatan logam

  D.Menjalankan kegiatan berpindah-randah

  Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

  Tokoh X

  Sejarawan Barat

  Sejarawan tempatanTokoh tempatan ialah pejuang yang berani

  kerana menentang penjajahan British

  Tokoh tempatan ialah pemberontak kerana

  menentang penjajahan British

  Zaman Logam di Malaysia bermula kira-kira 4000 tahun dahulu

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  2/23

  3

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  4. Jadual di bawah menunjukkan kerajaan maritim di Asia Tenggara.

  Kerajaan Maritim Lokasi

  Kedah Tua

  Srivijaya

  Majapahit

  Kedah

  Sumatera

  Jawa

  Apakah ciri-ciri kerajaan tersebut?

  A. Penduduknya padat

  B. Terletak di persisiran pantai

  C. Membina empangan dan saliran

  D.Mengamalkan sistem cukai berkeutamaan

  5. Parameswara memilih Orang laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka keranamereka

  A.Mengaku taat setia

  B. Mahir membuat kapal

  C. Mempunyai peralatan senjata moden

  D.Merupakan pendudukMelaka yang paling ramai

  6. Peta berikut menunjukkan arah penjelajahan orang Portugis ke Timur.

  Apakah faktor kedatangan Portugis ke Timur?

  I. Penemuan jalan laut.II. Menguasai perdagangan.

  III. Pembukaan Terusan Suez.IV. Memerlukan bahan perindustrian.

  A. I dan II

  B. I dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  3/23

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  4/23

  5

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  10. Portugis

  Acheh Johor

  Rajah di atas merujuk kepada peristiwa perang antara tiga kuasa iaitu Portugis, Acheh dan

  Johor.

  Apakah punca utama peperangan tersebut?

  A.Menyekat pengaruh agama

  B. Mengukuhkan kuasa politik

  C. Mendapatkan sumber emas

  D.Menguasai jalan perdagangan.

  11. Jadual dibawah menunjukkan peristiwa yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Johor.

  Kurun Peristiwa

  Ke-17 Perang Johor-Jambi

  Ke-18 X

  Apakah peristiwa X ?

  A. Campurtangan British

  B. Ancaman Majapahit

  C. Serangan Belanda

  D. Penglibatan Bugis

  12.Kerajaan Terengganu mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Sultan

  MansorShah 1.

  Peranan penting pelabuhan negeri Terengganu di Kepulauan Melayu pada zaman tersebut

  adalah sebagai pelabuhan

  A. kerajaanB. entrepot.C.pembekal.D.pedalaman.

  PerangTigaSegi

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  5/23

  6

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  13.Maklumat berikut berkaitan dengan isi kandungan undang-undang yang diamalkan di

  negeri-negeri Melayu.

  y Adat lembaga negeri, keistimewaan raja sertapembesar

  y Undang-undang jenayah, penderhaka, penzina danundang-undang awam

  Undang-undang X ialah

  A. Hukum Kanun Melaka

  B. Undang-undang Kedah

  C. Undang-undang Pahang

  D. Undang-undang 99 Perak

  14. Perayaan Hari Gawai diraikan oleh masyarakat Iban di Sarawak pada bulan Jun setiap

  tahun.

  Apakah tujuan sambutan perayaan tersebut?

  A. Hari pemujaan

  B. Tanda Kesyukuran

  C. Permulaan tahun baru

  D. Permulaan mencari rezeki

  15. Pasar tamu merupakan tempat masyarakat pelbagai etnik berjual beli di Sabah.Nilai yang diperoleh jika berkunjung ke Pasar tamu tersebut ialah semangat.

  A. muhibbah

  B.patriotisme

  C. Setiakawan

  D.bersatu-padu

  Undang-undang X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  6/23

  7

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  16. Ilustrasi berikut menunjukkan Stamford Raffles menandatangani perjanjian denganTemenggung Abdul Rahman pada Januari 1819.

  Kesan perjanjian tersebut ialah

  A perpecahan wilayah Johor

  B pembahagian kawasan pengaruhC British bertapak secara rasmi di Singapura

  D Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura

  Surat-surat Kew

  17. Perjanjian di atas telah ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan kerajaanBritish.

  Apakah kesan daripada perjanjian tersebut?

  A Perang Napoleon tamatB Perancis menguasai Belanda

  C British menduduki jajahan Belanda di TimurD British memonopoli perdagangan Kepulauan Melayu

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  7/23

  8

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  18. Jadual berikut berkaitan dengan Sistem Residen .

  Tokoh Negeri

  J.W.W Birch Perak

  J.G Davidson Selangor

  J.P Rodger Pahang

  Apakah peranan pegawai tersebut ?

  A menjalankan kutipan cukaiB melantik pembesar tempatan

  C memperkenalkan budaya BaratD menasihat sultan dalam pentadbiran

  y Residen Jeneral terlalu berkuasay Kuasa raja-raja berkurangan

  19.Maklumat di atas menerangkan kritikan Sultan Idris dalam Durbar kedua di Kuala Lumpur.Apakah kesan kritikan tersebut?

  A Jemaah Menteri dibentuk

  B Perlembagaan negeri dibentukC Pentadbiran tradisional dimantapkan

  D Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan

  Selepas Perjanjian Bangkok1909 , J.S.Mason dilantik sebagai PenasihatBritish di Kelantan.

  20. Pernyataan di atas merujuk kepada usaha peluasan kuasa British di Kelantan.Mengapakah Sultan Kelantan tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut?

  A Menggugat kedaulatan negeri

  B Menyekat aktiviti perdaganganC Mencabul adat istiadat Melayu

  D Menjejas hubungan dengan Siam

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  8/23

  9

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  21. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan Hak Wilayah Asingan

  Smith seorang warga British di Siam dihadapkan ke Mahkamah keranamelakukan jenayah.Semasa pengadilan diadakan, Smith mendapat Hak

  Wilayah Asingan.

  Berdasarkan maksud Hak Wilayah Asingan, kesnya diadili mengikut perundangan

  A Britain

  B SiamC Perancis

  D Antarabangsa

  22.Melalui Sistem Kangcu, orang Cina perlu mendapatkan Surat Sungai untuk mengusahakan

  pertanian.Surat tersebut diperlukan untuk mengusahakan tanaman

  A TebuB Nanas

  C Buah palaD Lada hitam

  Pangeran Indera Mahkota: Saya akan menaikkan cukai terhadap hasil penduduk

  Pembantu Pangeran : Bagus juga cadangan Pangeran. Ini dapat menambahkan

  pendapatan

  23. Dialog di atas mungkin berlaku di Sarawak pada tahun 1830-an.

  Apakah kesan tindakan tersebut?

  A Kebangkitan rakyat berlakuB Pelabuhan asing berkurangan

  C Kemajuan infrastruktur terjejas

  D Perpindahan penduduk ke pedalaman

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  9/23

  10

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  24. Jadual berikut menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasapentadbiran keluarga Brooke di Sarawak.

  Kaum Bidang pekerjaan

  Melayu Pentadbiran

  Iban KetenteranCina Perdagangan

  Apakah kesan pelaksanaan tersebut?A Mempelbagaikan kemahiran penduduk

  B Mengukuhkan kedudukan pemerintahC Menjamin perpaduan rakyat

  D Meningkatkan taraf hidup

  25. Perkara berikut terkandung dalam perjanjian antara Charles Brooke dengan British pada

  tahun 1888.

  y British melindungi Sarawak

  y British mengawal hal ehwal luar negeri

  Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Sarawak?

  A Pelaksanaan Sistem ResidenB Menjadi negeri naungan British

  C Bebas daripada ancaman lanunD Membantutkan kebangkitan rakyat

  26. Dialog berikut mungkin berlaku di Sabah pada tahun 1888.

  Pegawai A : Kita perlu mendapat piagam daripada British.

  Pegawai B : Ya, ya, piagam itu sangat penting kepada Persatuan Sementara Borneo Utara BritishBerhad.

  Apakah kepentingan piagam tersebut?

  A.MentadbirS

  abahB. Memajukan Sabah

  C. Meluaskan kawasan jajahan

  D.Memperoleh modal yang lebih besar

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  10/23

  11

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  27. Peta berikut menunjukkan pembinaan landasan kereta api di Sabah.

  Apakah tujuan pembinaan landasan tersebut?

  A Pertambahan penduduk

  B Pembukaan tanah pertanian

  C Pengangkutan bahan mentah ke pelabuhan

  D Pengangkutan tradisional merosot

  28. Mengapakah rancangan yang berikut diperkenalkan?

  Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan pada tahun 1922.

  A.Mengurangkan cukai tanah

  B. Mengehadkan pengeluaran getahC. Mengawal kemasukan buruh asing

  D.Menyekat kemasukan pelabur asing

  29. Jadual di bawah menunjukkan pekerjaan mengikut kaum di Tanah Melayu pada awal abad

  ke-20.

  Kaum Pekerjaan

  Melayu Petani dan nelayan

  Cina Pelombong dan peniaga

  India Pekerja ladang

  Apakah kesan perkembangan tersebut?

  A. Kemasukan pengaruh asing

  B. Kewujudan jurang ekonomi

  C. Peningkatan kadar pengangguran

  D. Penghijrahan penduduk tempatan

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  11/23

  12

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  30. Pernyataan di bawah ini dikaitkan dengan usaha pembebasan Kedah dari Siam.

  Usaha Sultan Ahmad Tajuddin membebaskan Kedah dari tahun

  1823 1838 gagal.

  Mengapakah usaha tersebut gagal?

  A. British membantu Siam

  B. Rakyat Kedah tidak bersatu

  C. Kubu pertahanan Siam kukuh

  D. Strategi perang kurang terancang

  31. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan sebab kebangkitan Dato Maharajalela di Perak.

  J.W.W Birch dibunuh pembesar Perak kerana mencabuli adatorang Melayu.

  Pencabulan adat tersebut ialah

  A. mengurangkan kuasa sultan.

  B. melarang aktiviti keagamaan.

  C. mengharamkan amalan hamba.

  D. mengambil hak pungutan cukai.

  32. Berikut merupakan tokoh tempatan sekitar abad ke-19.

  Mat Kilau

  Tok Janggut

  Tok Gajah

  Persamaan tokoh di atas ialah

  A.pejuang Kaum Muda

  B.pemimpin berhaluan kiri

  C. merancang pembunuhan Residen British

  D. menentang British secara terbuka

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  12/23

  13

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  33.Senarai di bawah ini adalah peristiwa bersejarah yang berlaku di negara luar.

  Perang Rusia Jepun

  Gerakan Pan Islam Turki

  Gerakan Pemulihan

  Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap Tanah Melayu?

  A. Perang Dunia Pertama meletus

  B. Pemberontakan menentang British

  C. Peningkatan Semangat Kebangsaan

  D. Penglibatan British dalam pentadbiran

  34. Garis masa di bawah merujuk kepada penubuhan Persatuan Melayu.

  Tahun Persatuan

  1937 Persatuan Melayu Perak

  1938 Persatuan Melayu Pahang

  1939 Persatuan Melayu Sarawak

  Apakah tujuan persatuan di atas dibentuk?

  I Memperjuangkan kemerdekaan

  II Mencetuskan perjuangan radikal

  III Meningkatkan taraf sosial

  IV Mengukuhkan kedudukan ekonomi

  A. I dan II

  B. II dan IV

  C. II dan III

  D. III dan IV

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  13/23

  14

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  35. Maklumat berikut merujuk kepada tokoh Asia sekitar awal kurun ke-20.

  Tokoh Negara

  Jose Rizal Filipina

  Soekarno Indonesia

  Mahatma Ghandi India

  Apakah kepentingan tokoh berikut kepada penduduk Tanah Melayu?

  A.Melahirkan kebanggaan penduduk

  B. Menyemarakkan semangat kebangsaan

  C. Menghapuskan kesangsian antara kaum

  D.Membina semangat perpaduan

  36.Keratan akhbar berikut menunjukkan ruangan khas dalam akhbar Fajar Asia.

  Bagaimanakah program penggalakan budaya Jepun dilaksanakan?

  A.Menjalankan pertanian sara diri

  B. Menggunakan bahasa pengantar JepunC. Mengeluarkan buku tentang budaya JepunD.Menghapuskan pengaruh sekolah Inggeris

  37. Slogan di bawah digunakan oleh tentera Jepun sebagai propaganda untuk menyerang Asia

  Tenggara.

  Mengapakah penduduk tempatan terpengaruh dengan slogan tersebut?

  A. Kejayaan tentera Jepun dalam perang China-JepunB. Melibatkan diri dalam zon ekonomi JepunC. Slogan berunsur anti penjajah baratD. Kemunculan semangat kebangsaan38. Jadual berikut menunjukkan kenaikan harga barang keperluan makanan semasa

  Asia Untuk Orang Asia SemangatAsia

  Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya:

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  14/23

  15

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  pendudukan Jepun di Tanah Melayu.

  Jenis Barang 1941 1943

  Beras (sekilogram) $0.12 sen $0.28 sen

  Telur (sebiji) $0.03 sen $5.00 sen

  Gula (sekilogram) $0.16 sen $7.60 sen

  Apakah langkah Jepun untuk menghadapi krisis berkenaan?

  A. Menghapuskan aktiviti pasaran gelapB. Mencetak mata wang pokok pisangC. Memperkenalkan kad catuanD. Mengimport barang makanan dari Thailand

  39. Senarai berikut adalah layanan Jepun semasa menduduki Tanah Melayu.

  Kaum Layanan

  Melayu Baik

  Cina Buruk

  India Baik

  Mengapakah pihak Jepun memberikan layanan yang baik terhadap kaum India?

  A. Jepun mengambil mereka sebagai buruhB. Kaum India hanya golongan minoriti dalam masyarakatC. Kaum India tidak memberikan ancaman kepada tentera Jepun

  D. Jepun memerlukan kerjasama mereka untuk menentang British

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  15/23

  16

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  40. Maklumat berikut menerangkan tentang keadaan di Tanah Melayu.

  Kekosongan politik di Tanah Melayu selepas pengunduran tentera Jepuntelah diisi oleh peristiwa Keganasan 14 hari oleh Parti Komunis Malaya.

  Apakah ciri-ciri peristiwa tersebut?

  I Ketegangan kaum terjadi

  II Tunjuk perasaan berlakuIII Pemboikotan barangan

  IV PKM menghukum rakyat sesuka hati

  A I dan IIB I dan IV

  C II dan IIID III dan IV

  41. Rajah berikut merujuk kepada struktur pentadbiran Malayan Union.

  X merujuk kepada

  A. Majlis TertinggiB. Majlis PusatC. Majlis MelayuD. Majlis Penasihat

  42. Rajah berikut merujuk kepada perubahan cogan kata UMNO.

  A. BeraniB. MerdekaC. PerpaduanD. Kerjasama

  XHidup Melayu

  GabenorMalayan Union

  Majlis

  Eksekutif

  Majlis

  Undangan

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  16/23

  17

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  43. Jadual berikut merujuk kepada penubuhan PKM.

  Tahun Tempat Peristiwa

  1930Tanah Melayu

  Penubuhan Parti Komunis

  Malaya (PKM)

  Apakah matlamat penubuhan parti tersebut?

  A. Menubuhkan sebuah kerajaan RepublikKomunis MalayaB. Melindungi buruh-buruh Cina daripada penindasan kongsi gelapC. Melatih anggota baru untuk menyebarkan fahaman komunisD. Membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British secara kekerasan

  44. Pernyataan berikut menerangkan keadaan semasa darurat.

  Seramai 400 000 penduduk setinggan Cina yang tinggal di pinggirhutan telah terlibat dalam program penempatan semula yang

  melibatkan 400 buah kampung baru di seluruh Tanah Melayu.

  Mengapakah program tersebut diadakan?

  A. Meningkatkan taraf hidup pendudukB. Memajukan kawasan pedalaman

  C. Melumpuhkan gerakan Min YuenD. Menjimatkan kos pentadbiran

  45. Maklumat berikut menunjukkan pandangan Sir Gerald Templer mengenai langkah

  membanteras komunis.

  Apabila Sir Gerald Templer dilantik menjadi Pesuruhjaya Tinggi Britishdi Tanah Melayu, beliau menyedari bahawa penggunaan kekerasan dan

  senjata semata-mata tidak akan berjaya membanteras pengaruh komunis.

  Apakah tindakan beliau untuk mengatasi masalah tersebut?

  A Melancarkan perang sarafB Menyerang secara gerila

  C Mengadakan perang dinginD Berperang dengan senjata lama

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  17/23

  18

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  46. Rajah berikut menunjukkan laporan pendidikan yang dicadangkan untuk Tanah

  Melayu

  Tahun Laporan Pendidikan

  19511951

  1956

  Laporan BarnesLaboran Fenn-Wu

  Laporan Razak

  Apakah isu penting yang dibincangkan dalam semua laporan pendidikan tersebut ?

  A Pendidikan rendahB Pendidikan vokasional

  C Pendidikan kebangsaanD Melaksanakan pilihan raya umum

  47. Pernyataan berikut merujuk kepada Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC).

  Usaha untuk mencapai perpaduan kaum di Tanah Melayu telahdimulakan sejak tahun 1949 melalui penubuhan Jawatankuasa

  Hubungan Antara Kaum (CLC)

  Apakah usaha yang dibuat oleh CLC untuk mencapai perpaduan kaum ?

  AB

  CD

  Kelonggaran syarat kerakyatan persekutuanBahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar tunggal

  Memberi bantuan ekonomi kepada golongan pendatangMengadakan pungutan suara di Majlis Perundangan Persekutuan

  48. Pernyataan berikut menerangkan syarat kerakyatan persekutuan

  Seseorang warganegara British dan koloni-koloninya yang telah

  menetap di negeri ini selama 10 tahun daripada 12 tahun secaraberturut-turut

  Syarat kerakyatan persekutuan tersebut diperolehi secara

  A

  BC

  D

  jus soli

  naturalisasipermohonan

  kuat kuasa undang-undang

  49. Senarai berikut merujuk perkara yang dipinda oleh Parti Perikatan terhadap laporan

  Suruhanjaya Reid

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  18/23

  19

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  y Bahasa

  y Hak istimewa

  y Agama

  Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada pindaan di atas ?

  I Bersyukur

  II BerwawasanIII Bermuafakat

  IV Bertolak ansur

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  50. Rajah berikut merujuk kepada satu peristiwa penting yang berlaku di Kuala Lumpur

  Tarikh 30 Ogos 1957

  Tempat Padang Kelab Selangor,Kuala Lumpur

  Peristiwa X

  Apakah X ?

  A. Upacara menandatangani perjanjian LondonB. Perisytiharan tarikh kemerdekaanC. Bendera Union Jackditurunkan

  D. Pemasyhuran kemerdekaan

  51. Mengapakah perkataan merdeka perlu dilaungkan pada 31Ogos setiap kali sambutankemerdekaan negara?

  A Memupuk semangat rakyat supaya lebih bersikap patriotik

  B Sebagai kata-kata semangat untuk memeriahkan sambutan kemerdekaanC Perkataan merdeka terkandung dalam perisytiharan kemerdekaan

  D Merupakan amalan orang tua-tua dahulu apabila menyambut kemerdekaan

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  19/23

  20

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  52. Jadual berikut menunjukkan pegawai British yang ditugaskan untuk mendapatkanpersetujuan pembesar tempatan.

  Pengenalan Malayan Union di

  Tanah Melayu

  Penyerahan Sarawak

  kepada British

  Harold MacMichael X

  X ialah

  A. Arden ClarkeB. Duncan StewartC. Richard NewbouldD. Gerard T.MacBryan

  53. Pentadbiran Sarawak di atas berubah dari P ke Q pada tahun 1946.

  Apakah sebab perubahan?A. Kekalahan JepunB. Pentadbiran tentera BritishC. Pelaksanaan Perlembagaan 1941D. Penyerahan Sarawak kepada British

  54. Jadual berikut menunjukkan tarikh penyerahan Sabah dan Sarawak kepada British.

  Tarikh Peristiwa

  1 Julai 1946 British menguasai Sarawak

  15 Julai 1946 British menguasai Sabah

  Jadual 6

  Mengapakah berlaku keadaan sedemikian?

  A Menyeragamkan sistem pentadbiranB Membendung ancaman komunis

  C Memenuhi permintaan rakyat

  D Desakan kerajaan British

  55. Pernyataan berikut menunjukkan kegagalan gerakan antipenyerahan.

  P

  Charles Vyner

  Brooke

  Q

  Sir Charles

  Arden Clarke

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  20/23

  21

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  Menjelang tahun 1950, perjuangan gerakanantipenyerahan menjadi lumpuh.

  Mengapakah perjuangan tersebut gagal?

  A. Masalah kewanganB. Masalah kepimpinanC. Perpecahan parti politikD. Tindakan kekerasan British

  56. Jadual berikut menerangkan parti politik di Sabah.

  Tarikh

  penubuhanJanuari 1962

  PengasasOrang Kaya-kaya SedomonG.S.Sundang

  MatlamatMelindungi kepentingan penduduk dikawasan pedalaman sabah

  Apakah parti yang mempunyai ciri-ciri tersebut?

  A. USNOB. UNKOC. PasokMomogunD. Persatuan Cina Sabah

  57.Senarai berikut ialah gabungan parti-parti politik.

  y Parti Perikatan Sabah

  y Parti Perikatan Sarawak

  Apakah persamaan perjuangan antara kedua-dua parti tersebut?

  A. Membentuk gagasan Indonesia RayaB. Membantah syorSuruhanjaya Cobbold

  C. Menyokong gagasan Persekutuan MalaysiaD. Menuduh Malaysia sebagai neokolonialisme

  58. Jadual berikut ada kaitan dengan penubuhan Persekutuan Malaysia.

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  21/23

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  22/23

  23

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah

  SULIT

  60. Gambar berikut menunjukkan dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957.

  60.Apakah kepentingan dokumen tersebut?

  A.Mengandungi syarat-syarat untuk menjadi pemimpinB. Menandakan negara bebas daripada penjajahanC. Sebagai panduan untuk mentadbir negaraD. Menyatakan peraturan hidup warganegara

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah Sejarah

  23/23

  24

  21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah