Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  1/22

  JABATAN PELAJARAN TERENGGANUKEMENTERIANPELAJARAN MALAYSIA

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009PEPERIKSAAN PERCUB'AAN

  23/1

  GEOGRAFIKertas 1Ogos2009

  Satu jam lima betas minitJAN GAN BUKA K ERT A S SO ALAN IN l SEBiNGGA nmERITAilU

  1. Kertas so ala n in ; m en ga nd un gi 60 soalan.2. Jawtibsemua,$oaliln.3. Tlap-tiap soalan d l ib l ; o /eh .empa tp i lih ttn jawap tin , iait A,B, etlan D~Bagi setlapso ala n; p iJ ih .sa tu ja wa pa n sa ha ja . ffitamunjawapan anda pada kertasjawapanob je k ti / yang disediakan:' ,4. Jika o ne /a J te nd ak in en tJ ra tja wa pa n,p ad am ka n la nd o y arig te la h dibU(jf, Kemudiohhitamkanjawapanyang barn. .5. Anda dibenarkan menggtmakana!at geometri.6_ Anda dibenarkPn menggunakan kalku la tor yang' {i ckdc boleh djprQgram.

  Disediakanoleh:A~M NEGERI TERENGGANU

  Dibiayai oleh:KERAJAAN NEGERI TE:Q:NGGANU

  Dicetak oleh:Percetak4n Yayas4h lSliaII Tenngganu Sdn.BMTel: 6(}9-666 S6I1166,1/860} Faks: 609-66& O 6 : l J ! O l j ( j J

  Kertas soa lan ini mengandungi 21 halaman bercetak

  23/1 e 2009Hak Cipta Jabatan P ela ja ra n T ere n gg a n u [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  2/22

  SULIT 2 23/1Soalan 1 hingga 6 berdasarkan pets di bawah.

  36 r------r------~--~~_r~~~--=_~~~~_r __~~

  't.

  55 S629~----~----~----+-----+-~~~~~~~~+51 57 582 53 54

  Skala Lcm bersamaan 0.5 km

  @~ kontur i masjid- - Sek. sekolah. , . . . , - sungai~ ~ hutan t ~ getah:~-+-- -- . . . _paya bakau .$..-,*,- padi- ....-:: ._. - - - - _ ... ..-. . . . . .~'M::r~ pantai berpasir )( jambatan

  ja la n ra ya petempatanSULIT

  Utarat[Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  3/22

  SULIT 3 23/11. Sungai Manis mengalir ke arah

  A utaraB selatanC barat lautD timur laut

  30

  2. Apakah ciri fizikal di segi empat grid di atas ?A tomboloB tetanjungC batu sisaD beting pasir

  3. Bearing sukuan simpangjalan raya Kg. Permai (RG 529307) dari puncak BukitMerpati (RG 555357) ialahA U27TB U63TC S 27 BD S 63 B

  4. Pola petempatan berkelompok terdapat di segi empat grid

  A D 313053 54

  BD33253 54 CD43356 57 DD 323157 585. Luas kawasan paya bakau dalam peta ialah

  A 3.0 km persegiB 6.0 Ian persegiC 9.0 kmpersegiD 12.0 Io n persegi

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  4/22

  SULIT 4

  6. An tara berikut yang m anakah benar ?A Bukit Geliga bercerun curamB Padi ditanam dua kali setahunC Puncak tertinggi ialah Bukit BesarD Getah diusahakan secara kebun kecil

  7. Apakah waktu tempatan di Bandar X dalam Rajah 1 ?15TJ d a rX

  9 Q O T

  IBandary9.30 pagiRajah 1

  A 230 pagiB 4.30 pagiC 230petangD 4.30 petang

  8. Peta 1 menunjukkan banjaran gunungdi Sabahdan Sarawak.Di manakahletaknya Gunung Murud?

  SULIT

  23/1

  [Libat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  5/22

  SULIT 5 23/19. Apakah ben tuk m uka brun i kesan hakisan om bak ?

  A . LagunB Gerbang IautC Anak tanjungD Pantai berpasir

  10. Apakah ben tuk m uka bum i yang terdapat di h ilir su n gai ?I DeltaII JeramHI Lurah 'V'IV TetarnbakA I dan IIB I dan IVC II dan HID III dan IV

  II. M aklum at berikut m erujuk kepada kawasan tanah pam ah di M alaysia. Kawasan beralun Tan ih gam but

  Di m an akah kaw asan terse but ?A Delta RajangB Delta KelantanC Dataran JohorD Dataran Hilir Perak

  12. Apakah ciri sistem gun un g lipat tua ?I Kawasan yang stabilII Banjarannya tinggi-tinggiIII Terbentuk 35 juta tahun dahuluIV Berpunca dar i D ataran T in ggi Y un nanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  ._

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  6/22

  SULIT 6 23/113. Apakah ben tuk m uka bum i yang dikaitkan dengan pem yataan berikut ?

  Terben tuk daripada proses pem en dapan M enghubungkan daratan dengan pulau

  A telukB betingC tan jungD tombolo

  14. Maklumat di bawah me ru ju k k ep ad a k ep en tin gan su ngai di Malaysia. Men jan a kuasa hidroelektrik M em bekal air dom estik

  Apa ka h su ng ai te rse bu t ?A MudaB BemamC RajangD Kinabatangan

  IS. Kawasan mana.kah dalam P eta 2 m em pn nyai persam aan kepen tin gan den gan Rajah 2 ?Pulau Jawa, In don e si a

  11Aktivi ti p e rt an i an di c er un b uk it b erte re s

  Rajah 2

  P eta 2 : MALA YSIA

  SULIT [Lihat sebelab

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  7/22

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  8/22

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  9/22

  SULIT 9 23/121, Di kawasan manakah aktivitimemburu karibu dijalankan oleh kawn Inuit?

  A SiberiaB GreenlandC Gurun TharD Lembangan Amazon

  22. Kegiatan manakah meningkatkan kandungan gas-gas rumah hijau ?I Pelupusan sampabII Pembakaran hutanIII Pembinaan bangunan konkritIV Pembuangan sisa kumbahanA I dan IIB I dan IVG II dan IIID nldanIV

  23. K om bin asi m an akah ben ar an tara jen is tan ih den gan tum bu han sem u la jadi ?Jenis tanih Jenis k o k

  A Laterit MerantiB Be trC Gambut0 Aluvium Ta

  24. Maldumat berikut merujuk. kepada cirisejenis hutan diMalaysia . Akar banir Empat lapisan

  Apakah hutan tersebut ?A HutanpantaiBHutan gunungC Hutan hujan tropikaD Hutan paya a ir masin

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  10/22

  SULIT 10 23/125. Maklumatdi bawah merujuk kepada ciri tumbuhan semulajadi.

  D irian tulen Daun gugur pada musim kemarau

  Tum buhan te rs ebut te rd ap at di k aw asan P eta 5 y an g b ertan da

  fPeta 5 : DUNIA

  26. Apakah eiri tumbuhan semula jadi di kawasanberlorek dalam Peta 6 ?

  fP eta 6 : D UNIA

  A Berdaun lebarB Berakar panjangC Pokok berbentuk konD Tum buhan lan tai padat

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  11/22

  SULIT 11 23/1'l.7~ Apak ah k ep en tin gan tum bu han sem u la jadidi k aw asan b erik ut ?I . . Kuala GUla , P e ra k I

  I Kawasan tadahanII Sumber kayu ba lakI n Kawasan ekopela nconganIV Tem pat pedindungan hidupan liarA Idan IIB I dan IVC Il.dan IIID III dan IV

  28. Apakah kegunaan tum buhan berikut ? Kacip Fatim ah H em pedu Bum i

  A Vami sB PelekatC Pewarn aD Perubatan

  29. Di kawasanmanaka11 terdapatnya tumbuhan dibawah? Rafj1esia Laurel

  A Hutan pantaiBHutan gunungCHutan huJan tropikaD Hutanpaya airtawar30. Apakah kesanpenerokaanhutan wbat kegiatan pertanian pindah ?

  A HuJanas idB BanJir kilatC Tanah runtuhD Pencemaranudara

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  12/22

  SULIT 12 23/1

  31. Negeri yang paling rendah kepadatan penduduk.di Malaysia ialahA Sabah 'B PedisC PahangD Sarawak

  32. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorekdalam P eta 7?

  utPeta 7 : SEMENANJUNG MALAYSIA

  A Pusat pelanconganB Pusat perindustrianC Kawasan pertan ianD Kawasan perlombongan

  33. Antara berikut faktor manakah mempengaruhi taburanpenduduk di Malaysia?I Bencana alamII Sumber mineralIII Kesuburan tanihIV Keadaan cuacaA JdanIIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  13/22

  SULIT 13 2~/l34 . Apakah yan g bolehdikaitkan den gan perkahw in an awal terhadap ciri kepen dudukansesebuah negara ?

  ABCD

  Jangka hayat meniagkat.. .Kadar kelahi ra n men i ngkatTaraf k esih atan me n in gkatTaraf p endi dik an me n in gka t

  35. Antara berikut manakah petempatan awal di tepi sungai ?I MelakaII Santubong111 Kota TampanIV lahar LamaA I dan IIB I dan IVC II dan II ID . III dan IV

  36. Apakah pola petempatan merujuk kepada pernyataan di bawah ? Susunan rumahpadat Terdapat ban gun an pen tadbiran

  A BerkelompokB BerselerakC BerpusatD BeJjajar

  37. Kombinasi ma nak ah b en ar antara bandar dan fungsinya ?

  Bdar Fungsip~...A KotaBharu PerikananB Lumut Bandar dirajaC Bintulu PerindustrianD Sandakan Pend id ik an ti ng gi

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  14/22

  SULIT 1438. B an dar m an akah berfun gsi sebagai pusat pen tadbiran n egeri da lam P eta 8 ?

  23/1

  39. Apakah faktor mem penga ruh i pe rkem bangan petempa tan di X dan Y dalam P eta 9?

  P eta 8 : MALAY SIA

  SULIT [Lihat sebelah

  Peta 9 : MALA YSIAA PertanianB PerikananC PembalakanD Perlombongan

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  15/22

  SULIT 15 23/140. Apakah kesan pembandaran e li sesebuahbandar ?

  I Kadar emigran meningkatII Kemahiran buruh meningkatIII Peluang pekeriaan bertambahIV Kemudahan infrastruktur bertambahA I dan IlB I dan IVC IIdan IIID III dan IV

  41. Landasan kereta api awal di Malaysia dibina untuk mengangku tA SimenB petroleumC kayu balakD bijill timah

  42. Pelabuhan manakahdalam Peta 10 dikaitkan dengan maklumat di bawah ? Mempunyai kemudahan kontena Mengendalikan perdagangan antarabangsa

  Pea 10: MALAYSIA

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  16/22

  SULIT 16 23/1

  43. D i manakah terdapatnya alat perhubungan yang dikaitkan dengan pernyataanberikut ?Siaran langsun g bo la sepak di En glan d dapat disaksikan o leh rakyat Malaysia

  A' KuantanB KuchingC PutrajayaD Sandakan

  44. Apakah halangan kemajuan pembinaan jalan raya di Sabah dan Sarawak ?I Hutan tebalII Bergunung-ganangIII P enduduk jarangIV Kurang sumber ekonomiA I dan IIB I dan IVC II dan II ID III dan IV

  45. Apakah sum ber yang dikaitkan den gan m aklum at di bawah ? Mineral.Sumbertenaga

  A KaolinB FosfatC KuprumD Arangbatu

  46. Antara berikut sumber manakah yang bo leh d ipe rbaharui ?I Air11 HutanIII Batu kapurIV PetroleumA I dan.IlB I dan IVell dan IIID III dan IV

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  17/22

  SULIT 17 23/147.Perlombongan bijih t imah diMalaysia telah mempengaruhi perkembangan bandar

  A IpohB Alor SetarC ShahAlamD Port Dickson

  48. P ilih p adan an yan gb en ar an tara m i neral dan lokasinya.Mineral LokasiA Bauksit BauB Kuprum Teluk Ramunia

  C Kaolin RaubD Arangbatu Silimpopon

  49. Peta 11menuniukkan lokasi empangan hidroelektrik di Malaysia.

  Peta 11: MALA YSIAPadanan manakah b en ar an ta ra su n ga i dan empanganhidroelektr ik '1

  SunaiA IB IIC IIID IV

  SULIT [Libat .sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  18/22

  SULIT 18 23/150. Dima nak ah lo kasi p usat perlin du ng an seladan g dalam P eta 1 21

  Peta 12 : MALAYSIA51. Makluma t berikut m e ru ju k: k ep ada p enguru sa n sumber,

  P rogram kitar semula P enggun aan som ber altematif

  Apakahsumbet tersebut 1I MineralII HutanIII TanihIV AirA I dan IIB IdanIVC II da n II ID IIIdanIV

  52. Apakah kegiatan ekonomi primer?A Pem balakanB PerdaganganC PelanconganD Perindustrian

  SULIT [Lihat sebelab

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  19/22

  SULIT 1 9 23/153. D i m anakah terletaknya kawasan Q me ru ju k k ep ad a ma.k lumat di bawah ?

  ,. Tanam an jualan:. Tanam an hawa sederhana ' _ _ _ : : 1 Kawasan Q IA Ban jaran TahanB Banjaran KeledangC Banjaran TitiwangsaD Banjaran Kapuas Hulu

  54 . M aklum at berikut m erujuk: kepada alat tan gkapan ikan . Pukat tarik P ukat hanyut

  A pak ah jen is perikanan yang dijalankan ?A AirtawarB LautdalamC AkuakulturD P inggir pan tai

  55. Kom bin asi m an akah ben ar ten tang jen is in dustri dan lokasinya ?Jen is Kawasan

  A Autom otif Bayan Lepas, P ulau P in an gB Petrokim ia Ke rte h, Te re ngg anuC Tekstil S hah A lam , S elan go rD Simen G urun , K edah

  SULIT [Lihat sebelab

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  20/22

  SULIT 20

  56. Di manakah lokasi industri di bawah dalam Peta 13 ?1 Gas asti 1 . . .. .- - - - - - . > 1 Baja urea

  P eta 13 : _MALAYSIA

  57. Apakah jenis pelancongan berdasarkan Gambarrajah 2 ?

  Gambar rajah 2A EkopelanconganB AgropelanconganC Pelancongan sukan dan rekreasiD Pelancongan budaya dan warisan

  23/1

  SULIT [Lihat sebelah

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  21/22

  SULIT 21

  58. Peta 14 menunjukkan lokasi tanaman diMalaysia.

  Peta 14 : MALAYSIAKombinasi manakah benar antara lokasi dan jenis tanaman?

  Kawasan TanamanA I NanasB II TebuC III SaguD IV Kelapa

  59. Apakah kesan aktiviti e l i bawah terhadap alam sekitar? Pembakaran terbuka Industri perkilangan

  A JerebuB HujanasidC PulauhabaD Penipisan lapisan ozon

  60. Maklumat di bawah merujuk. kepada kerjasama ekonomiantarabangsa.I Malaysia I - < : = = = : > I JepunApakahjenis kerjasama tersebut?A SerantauB DuahalaC AntarabangsaD Segitiga pertumbuhan

  KERTAS SOALAN TAMATSULIT

  23/1

 • 8/6/2019 Percubaan Geografi PMR Terengganu 2009

  22/22

  - IIo -