of 77 /77
1 SADRŽAJ SAŽETAK ............................................................................................................................... .4 1 Uvod .................................................................................................................................... 5 1.1.Geografski položaj BPK-a................................................................................................ 5 1.2. Povijest i organizacija visokoškolske ustanove .............................................................. 5 1.3.Primjena Bolonjskog procesa na VŠU ............................................................................. 8 1.3.1. Ciklusi obrazovanja ................................................................................................. 9 1.3.2. Dodatak diplomi ..................................................................................................... 10 1.3.3. Informacija o visokoškolskom sistemu .................. Error! Bookmark not defined. 1.3.4.ECTS ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.5. Cjeloživotno učenje ............................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.6. Mobilnost studenata i nastavnika ............................ Error! Bookmark not defined. 1.3.7. Ishodi učenja i provođenja kvalifikacijskog okvira Error! Bookmark not defined. 1.3.8. Učešće studenata u radu univerziteta ...................... Error! Bookmark not defined. 1.3.9. Istraživanje i naučno-istraživački rad ......................................................................15 1.4. Veze sa okruženjem privredom i socijalnim partnerima .............................................. 16 1.5. Finansiranje VŠU .......................................................................................................... 17 2. Provođenje samovaluacije .............................................................................................. 18 2.1.Tim za samovaluaciju ................................................................................................... 18 2.2. Postupak samovaluacije ................................................................................................ 18 3. Standardi i kriteriji ........................................................................................................... 20 3.1. Razvoj i strategija VŠU ................................................................................................. 20 3.2.Upravljanje, unutarnje osiguranje kvaliteta u nastavnom procesu .................................22 3.2.1. Upravljanje, osiguranje kvalitet i kultura kvalitete ................................................. 22 3.3. Procedure za osiguranje kvalitete studijskih programa............................. .................... 30 3.4. Pristupanje VŠU bolonjskim procesima ...................................................................... 33 3.4.1. Procedure za ocjenjivanje studenata ....................................................................... 41 3.5. Ljudski resursi .............................................................................................................. 45 3.6. Kvalitet fizičkih resursa ................................................................................................ 65 3.7. Informacijski sistemi ..................................................................................................... 69 3.8. Informacija i prezentacija za javnost .............................................................................72 3.9. Međunarodna saradnja...................................................................................................75

SADRŽAJ - iug.ba

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SADRŽAJ - iug.ba

1.3.Primjena Bolonjskog procesa na VŠU ............................................................................. 8
1.3.1. Ciklusi obrazovanja ................................................................................................. 9
1.3.2. Dodatak diplomi ..................................................................................................... 10
1.3.4.ECTS ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.3.5. Cjeloivotno uenje ............................................... Error! Bookmark not defined.
1.3.6. Mobilnost studenata i nastavnika ............................ Error! Bookmark not defined.
1.3.7. Ishodi uenja i provoenja kvalifikacijskog okvira Error! Bookmark not defined.
1.3.8. Ueše studenata u radu univerziteta ...................... Error! Bookmark not defined.
1.3.9. Istraivanje i nauno-istraivaki rad ......................................................................15
1.4. Veze sa okruenjem privredom i socijalnim partnerima .............................................. 16
1.5. Finansiranje VŠU .......................................................................................................... 17
2. Provoenje samovaluacije .............................................................................................. 18
2.1.Tim za samovaluaciju ................................................................................................... 18
2.2. Postupak samovaluacije ................................................................................................ 18
3.1. Razvoj i strategija VŠU ................................................................................................. 20
3.2.Upravljanje, unutarnje osiguranje kvaliteta u nastavnom procesu .................................22
3.2.1. Upravljanje, osiguranje kvalitet i kultura kvalitete ................................................. 22
3.3. Procedure za osiguranje kvalitete studijskih programa............................. .................... 30
3.4. Pristupanje VŠU bolonjskim procesima ...................................................................... 33
3.4.1. Procedure za ocjenjivanje studenata ....................................................................... 41
3.5. Ljudski resursi .............................................................................................................. 45
3.7. Informacijski sistemi ..................................................................................................... 69
3.9. Meunarodna saradnja...................................................................................................75
4.1.SWOT analiza ................................................................................................................. 76
5. Prilozi ............................................................................................................................... 77
Goradu
73 000 Gorade
038-941-843
Fadil Tanjo, prof.
Web strana www.iug.ba
formom i oblikom sainjen u skladu sa Pravilnikom o postupku
akreditacije visokoškolskih ustanova u BPK-a, (Slubene novine BPK-a,
04/20) gdje je propisan minimalan sadraj ovog izvještaja, a standardi koji
se koriste, sadrani su u dokumentu „Standardi i smjernice za osiguranje
kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“ („Slubeni glasnik
Bosne i Hercegovine“, broj 13/08). Kljuni dokument kojim je definisan
sistem osiguranja kvaliteta u BiH je Okvirni zakon o visokom obrazovanju
u BiH usvojen 2007. godine („Slubeni glasnik BiH“, broj 59/07 i 59/09).
Postupak samovrednovanja provodi se na nain i po postupku propisanom
Pravilnikom o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu. Svrha
samoevaluacijskog izvještaja je da visokoškolska ustanova komparativno
prati svoj razvoj kroz periode i godišnjim osvrtom na napredak ili zastoj u
odreenim segmentima, pravi akcioni plan poboljšanja ili odravanja
kvalitete u odreenim kriterijima kvalitete. Proces samoevaluacije je
ujedno i priprema za provoenje akreditacije i standarda kvaliteta koji su
sa njom povezani. Na temelju l. 48. Okvirnog zakona o visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija za razvoj visokog obrazovanja
i osiguranje kvaliteta je izradila referentni dokument „Kriteriji za
akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH“ („Slubeni glasnik BiH“, broj
75/10). U postupku akreditacije visokoškolske ustanove utvruje se
stepen ispunjenosti kriterija prema Odluci o kriterijima za akreditaciju,
broj 05-33-720-1/16 od 23.11.2016 godine i Odluke o izmjenama i
dopunama odluke o normama kojima se odreuju minimalni standardi u
podruju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini („Slubeni glasnik
BiH“, broj 26/19). Pri izradi ovog samoevaluacijskog izvještaja, koji
izrauje ova VŠU, kao vodi za praenje ispunjenosti kriterija korišten je i
dokument „Odluka o normama kojima se odreuju i minimalni standardi
u podruju visokog obazovanja u Bosni i Hercegovini“ (“Slubeni glasnik
BiH“, br. 100/11 i 26/19). Pri izradi samoevaluacijskog izvještaja
primjenjuje se i Zakon o visokom obrazovanju BPK-a, (Slubene novine
broj 2/10 i 12/14 i 10/17). Samoevaluacija se provodi po Zakonu o
visokom obrazovanju BPK-a u skladu sa lanom 30. i lanom 7. izmjena i
dopuna Zakona o visokom obrazovanju BPK-a (Sl. novine BPK 10/17),
ovog zakona i Pravilnikom o postupku akreditacije visokoškolskih
ustanova u BPK-a (Sl. novine BPK-a broj 04/20) akreditacije
visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BPK-a.
BPK-a Gorade je jedan od najmanjih od 10 kantona – federalnih
administrativnih jedinica - u sastavu Federacije Bosne i Hercegovine (U daljem
tekstu: FBiH). Prostire se na površini od 504,6 km² i ima veoma povoljan
konfigurativni geografski poloaj koji se protee po istonim padinama
Jahorine, Borovca i Kleka, na prosjenoj nadmorskoj visini od 345 metara, što
uslovljava blagu, kontinentalnu klimu, kratke zime i topla duga ljeta. U
sastavu BPK-a, nalaze se 3 opine: Gorade, Foa - Ustikolina i Pale - Praa.
Administrativno-politiko središte kantona je u Goradu. BPK-a se dodiruje
sa opinom Trnovo iz FBiH, Kanton Sarajevo, te 5 opina iz Republike Srpske
(Foa, Kalinovik, Novo Gorade, Pale i Rogatica). Prosjena godišnja
temperatura zraka u BPK-a kree se oko 10° C, sa zimskom temperaturom u
prosjeku oko 0.6° C, a ljetnom temperaturom u prosjeku oko 18°C. Primarnu
nadlenost za visoko obrazovanje ima Kantonalno Ministarstvo za
obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport, što je ureeno navedenim
odgovarajuim kantonalnim zakonima i drugim propisima. Trenutno u BPK-a
Gorade egzistiraju tri srednje škole kojima je osniva Skupština BPK-a
Gorade, te je u akademskoj godini 2019/2020. u srednjim školama je bilo
upisano ukupno 850 uenika (broj uenika u navedenom periodu u srednjim
školama varira, ali nema znaajnog smanjenja broja uenika. Na podruju
BPK-a Gorade nema registrovanih fakulteta, ali je u akademskoj 2013/2014
godini djelovala dislocirana nastava Pravnog i Ekonomskog fakulteta iz
Sarajeva te Mašinskog fakulteta i Fakulteta informacionih tehnologija iz
Mostara. Na osnovu procjene Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku
kulturu i sport BPK-a Gorade da postojala je potreba za egzistenciju
visokoškolske ustanove, kako bi se omoguila edukacija zainteresovanim
studentima koji nisu u mogunosti pohaati fakultete u drugim mjestima.
1.2. Povijest i organizacija visokoškolske ustanove
Mr Elma Brutus i dr Emir Duranovi su na poziv iz zajednice/Bosansko-
podrinjskog kantona prihvatili mogunost da pokrenu incijativu za
registraciju i osnivanje visokoškolske ustanove. Od strane Osnivaa je
podnesen zahtjev za osnivanjem Internacionalnog univerziteta u Goradu (u
daljem tekstu Univerzitet). U potpunosti je provedena procedura za
osnivanjem Univerziteta. 2020. godine, Univerzitet je dobio još jednog
suvlasnika Univerziteta gdin. Mehmet Naci Efe. Univerzitet je nastavno-
nauna, visokoškolska ustanova osnovana privatnim kapitalom. Osnovana je
u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH (Slubeni glasnik
BiH broj 59/07), te Zakonom o visokom obrazovanju BPK-a Gorade (Slubene
novine BPK-a, broj 2/10 i 12/14). Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku,
6
kulturu i sport Bosansko podrinjskog kantona Gorade je izdalo Odobrenje za
rad - Licencu broj 10-38-2437-7/14 od 24. 09. 2014. godine kojim su
osnovane akademske studije. Organizacija Internacionalnog univerziteta u
Goradu, definisana je Statutom Univerziteta, kao i tijela Univerziteta i tijela
fakulteta. U ovisnosti od nastavno-naunih i pedagoških zahtjeva, odnosno
zahtjeva obima i vrste posla, Univerzitet je osnovao razliite tipove
organizacionih jedinica u svom sastavu i to: organizacione jedinice za
ostvarivanje obrazovne djelatnosti. Univerzitet na osnovnim, magistarskim i
doktorskim studijima organizira fakultete, institute itd. Organizacione jedinice
nemaju svojstvo pravne osobe. Organizacione jedinice za ostvarivanje
obrazovne djelatnosti istupaju u pravnom prometu pod zajednikim nazivom
Univerziteta uz dodatak naziva fakulteta. Na Univerzitetu se organiziraju:
Rektorat i Strune slube. Kao funkcionalne jedinice Univerzitet organizira:
1. Biblioteku;
3. Centar za edukaciju;
6. Centar za odnose sa javnošu Univerziteta;
7. Druge funkcionalne jedinice Univerziteta.
Univerzitet obrazuje i druge organizacione jedinice (zavode, centre,
laboratorije i dr.). Odluku o broju i vrsti organizacionih jedinica donosi
Upravni odbor Univerziteta na prijedlog Senata. Na Univerziteta egzistira 4.
Fakulteta sa pripadajuim studijskim programima i to kako slijedi:
Fakulteti - organizacione jedinice univerziteta
Fakultet zdravstvenih nauka (FZN)
Medicina 360 Medicina 180
Stomatologija 360 Stomatologija 180
Farmacija 300 Farmacija 180
7
I ciklus ECTS
Poslovna
ekonomija
Fakultet tehnikih nauka (FTN)
Arhitektura 240 Arhitektura 60 Arhitektura 180
Graevina 180 Graevina 120 Graevina 180
Geodezija 180 Geodezija 120 Geodezija 180
Elektrotehnika 240 Elektrotehnika 60 Elektrotehnika 180
Fakultet edukacijskih nauka (FEN)
Psihologija 240 Psihologija 60 Psihologija 180
Turski jezik i
1. Rješenje - sudska licenca, dostupno na: www.iug.ba
2. Licenca za rad Univerziteta, dostupno na: www.iug.ba
3. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Univerziteta,
dostupno na: www.iug.ba
5. Šematski prikaz makroorganizacije Univerziteta, šematski prikaz
strunih slubi i sistematizacija radnih mjesta, dostupno na: www.iug.ba
6. Upravljaka struktura, dostupno na: www.iug.ba
7. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dostupno na:
www.iug.ba
na: www.iug.ba
na: www.iug.ba
pravila studiranja i druge informacije vezane za dodiplomski studij),
dostupno na: www.iug.ba
pravila studiranja i druge informacije vezane za dodiplomski studij)
dostupno na: www.iug.ba
12. Poslovnici o radu nauno - nastavnih vijea fakulteta, dostupno na:
www.iug.ba
14. Poslovnik o radu Senata, dostupno na: www.iug.ba
1.3. PRIMJENA BOLONJSKOG PROCESA NA VISOKOŠKOLSKOJ
USTANOVI
Uvoenjem Bolonjskog procesa u BiH, je najvaniji i najrasprostranjeniji
reformski proces visokog obrazovanja u Evropi koja se opredijelila za stvaranje
jedinstvenog akademskog prostora kao odgovor na sveukupan proces
globalizacije i tehnološkog razvoja, u kojem e biti omoguena akademska i
studentska mobilnost kao i prepoznavanje diploma. Bolonjski proces definiše
osnovne ciljeve reforme visokog obrazovanja. Magna Charta Univesitatum iz
1988. godine je bila pretea Evropskog prostora visokog obrazovanja. Na ovaj
nain afirmirana je sloboda i autonomija kao fundamentalna naela na kojima
se mora temeljiti razvoj visokog obrazovanja. Cilj Bolonjskog procesa je
uspostava jedinstvenog Evropskog obrazovnog prostora koji studentima
omoguava pokretljivost i konkuretno znanje, a zemljama potpisnicama
Bolonjske deklaracije razvoj društva temeljenog na znanju. Univerzitet, od
svog osnivanja djeluje na principima bolonjskog procesa. Studije na
Univerzitetu se za prvi, drugi i trei ciklus izvode na osnovu Nastavnih planova
i programa, ije su procedure i dizajniranje, kao i studijski programi detaljnije
opisane u Statutu i drugim opim pravnim aktima. Nastavni plan prikazuje se
u obliku tabela koje sadre: duinu trajanja studija (semestre), prikaz
obaveznih i izbornih predmeta po studijskim godinama i semestrima, ukupno
radno optereenje, po predmetu, broj ECTS bodova za svaki predmet. Podaci
o predmetu sadre: naziv predmeta i odgovarajuu šifru za lakšu identifikaciju
predmeta, kratak opis programa predmeta, naznaku o obaveznim i izbornim
predmetima, duinu trajanja nastave - godinu/studija-semestar, broj sati
nedjeljno, metodu nastave i savlaivanja gradiva, ECTS bodove predviene za
odreeni predmet, preporuenu literaturu potrebnu za studij i polaganje
ispita, kao i dopunsku literaturu. Nastavni plan obaveznih i izbornih
predmeta, za sve nivoe studija donosi Senat Univerziteta na osnovu prijedlog
Nastavno-naunog Vijea, te tijela za osiguranje kvalitete. Nastavni plan
osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija koji se izvode po Sporazumu sa
drugim Univerzitetima na osnovi sporazuma o saradnji, donose organi tih
savremenim pedagoškim principima uvaavajui jednosemestralni karakter
predmeta i strukturalne zahtjeve iz Statuta Univerziteta (studijski programi i
syllabusi). Taan kalendar organizacije i realizacije studijskih programa za
studijsku godinu utvruje i objavljuje Senat najkasnije mjesec dana prije
poetka nastave. Nastava se odvija prema predvienom rasporedu nastave.
Raspored nastave za odreeni semestar se moe vidjeti na oglasnim ploama
za odreeni odsjek na Univerzitetu, kao i na Web site Univerziteta i svakog
fakulteta pojedinano. Raspored sadri oznaku smjera, status redovni ili
vanredni, akademsku godinu, semestar, poetak i kraj trajanja predmeta,
šifru predmeta, ime nastavnika i asistenta, termini testova i raspored sa
danom i satom odravanja. Pregled rasporeda na raspolaganju je na link-u
svakog od Fakulteta.
na Univerzitetu. dostupno na: www.iug.ba
1.3.1. Ciklusi obrazovanja
1.1. Upis na studij (obrasci) dostupno na: www.iug.ba
1.2. Pravila studiranja dostupno na: www.iug.ba
1.3. Nastavni planovi i programi, dostupno na: www.iug.ba
1.4. Procedura prijave, pisanja i odbrane diplomskog rada (pravilnik),
dostupno na: www.iug.ba
Visoko obrazovanje je organizirano u tri ciklusa studija, i to:
- Prvi ciklus studija koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova (etiri studijske
godine) ili 180 ECTS bodova (tri studijske godine) koji vodi do
akademske titule i strunog zvanja Bakalaureat/Bachelor,
- drugi ciklus studija koji se vrednuje sa 60 ECTS bodova (jedna studijska
godina) ili 120 ECTS bodova (dvije studijske godine), što sa prvim
ciklusom studija ukupno iznosi 300 ECTS bodova (ukupno pet
studijskih godina), a koji vodi do akademske titule i strunog zvanja
magistar,
- trei ciklus studija koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova (tri studijske
godine), što sa prvim i drugim ciklusom studija ukupno iznosi 480 ECTS
bodova (ukupno osam studijskih godina), a koji vodi do akademske
titule i naunog zvanja doktor nauka.
2.2. Pravila studiranja, dostupno na: www.iug.ba
2.3. Nastavni planovi i programi, dostupno na: www.iug.ba
2.4. Procedura prijave i odbrane magistarskog rada, dostupno na: www.iug.ba
3. Doktorski studij, III ciklus,
3.1. Upis na studij, dostupno na: www.iug.ba
3.2. Pravila studiranja, dostupno na: www.iug.ba
3.3. Nastavni planovi i programi, dostupno na: www.iug.ba
3.4. Procedura prijave i odbrane doktorske disertacije. dostupno na:
www.iug.ba
1.3.2. Dodatak diplomi
U cilju reforme visokog obrazovanja, 30. jula 2007. godine donesen je Okvirni
zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kojim su ustanovljeni
osnovni principi i standardi za sticanje visokog obrazovanja u Bosni i
Hercegovini, u skladu s relevantnim odredbama Evropske konvencije o zaštiti
ljudskih prava i osnovnih sloboda ( ETS No. 5, 1950.) i njenih protokola,
Preporukom Komiteta ministara Vijea Evrope o priznavanju i ocjeni kvaliteta
privatnih visokoškolskih ustanova (R(97)1), Preporukom o pristupu visokom
obrazovanju (R(98)3) i Preporukom o istraivakom zadatku univerziteta
(R(2008)8) i drugim relevantnim principima meunarodno priznatih pravnih
instrumenata ija je drava ugovornica i Bosna i Hercegovina, te u skladu s
Konvencijom Vijea Evrope/UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom
obrazovanju u evropskoj regiji (ETS No. 165, 1997.). Dodatak diplomi je
dokument vezan za visokoškolsku diplomu, koji za cilj ima da unaprijedi
internacionalnu „transparentnost“, te da olakša akademsko i profesionalno
priznavanje kvalifikacija (diploma, stepena, uvjerenja, itd.). Zamišljen je tako
da da opis prirode, nivoa, konteksta i statusa programa koji uspješno završio
nosilac originalne kvalifikacije, kojoj je dodatak priloen. Dodatak diplomi ne
treba da podlijee bilo kakvim vrijednosnim sudovima, izjavama o
ekvivalentnosti ili prijedlozima za priznavanje.
Dodatak diplomi (Diploma Supplement ) se na Internacionalnom univerzitetu
u Goradu izdaje uz diplomu. Dodatak diplomi je dokument vezan za
visokoškolsku diplomu, koji ima za cilj da unaprijedi internacionalnu
transparentnost, te da olakša akademsko i profesionalno priznavanje
kvalifikacija (diploma, stepena, uvjerenja, itd.). Internacionalni univerzitet u
Goradu izdaje dodatak diplomi na jezicima: bosanski, hrvatski, srpski i
engleskom jeziku.
1.1 Prezime,
1.5.Drava roenja,
2. INFORMACIJE O KVALIFIKACIJI,
Naziv zvanja (puni, skraeni),
2.3 Naziv ustanove koja dodjeljuje kvalifikaciju Status (vrsta/kontrola),
2.4 Jezik/jezici nastave/ispita.
3.1 Ciklus studija,
4. INFORMACIJE O SADRAJU I OSTVARENIM REZULTATIMA
4.1 Nain studiranja,
4.3 Detalji o programu,
4.5 Sveukupna klasifikacija,
5.1 Pristup nastavku studija,
Opis visokoškolskog sistema u kojem je osoba imenovana u originalnoj
kvalifikaciji diplomirala mora se pored diplome, izdati i Dodatak diplomi.
Dodatak diplomi na Internacionalnom uniiverzitetu u Goradu, sadri svih
osam propisanih elemenata, datum kao Model dodatka diplomi za BiH,,
Slubeni glasnik BiH 13/08,,. Dodatak diplomi obrazloen je i u Statutu
Univerziteta.
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) je sistem
prikupljanja i prenošenja bodova, a zasnovan je na procesu i ishodima uenja.
Kredit - bodovi odraavaju kvantitativnu koliinu rada potrebnu za uspješno
završavanje svakog pojedinanog predmeta, edukativnog modula odnosno
pedagoške aktivnosti u odnosu na ukupni kvantitativno izraeni rad potreban
da bi se kompletirala puna godina akademskih studija. Sistem je uveden u
sklopu bolonjskog procesa s ciljem olakšavanja planiranja, provoenja,
priznavanja i vrednovanja kvalifikacija i jedinica uenja, kao i studentske
mobilnosti. Kredit - bodovi (ECTS) predstavljaju numerike vrijednosti koje su
alocirane za pojedini predmet, odnosno pojedinanu pedagošku aktivnost
studenta koji se zasebno vrednuju i predstavljaju kvantitativnu izraenu
normu rada potrebnog da bi se uspješno završio navedeni predmet ili
edukativni modul odnosno obavila traena aktivnost studenta. Procjena
uloenog rada obuhvata mjerenje ueša studenta na predavanjima,
praktinom radu, seminarima, vjebama, projektima, individualnom uenju,
istraivanju izvora, radionicama i simulacijama, te vrijeme potrebno za
evaluaciju i druge oblike procjenjivanja aktivnosti studenta. Dodjeljeni ECTS
kredit - bodovi sa metodologijom i parametrima metrike za pojedini predmet,
odnosno pojedinanu pedagošku aktivnost predstavljaju sastavni dio
Nastavnog plana i programa i usvajaju se u okviru Nastavnog plana i
programa. Sistem ECTS kredit - bodova u okviru Nastavnog plana i programa
predstavlja istovremeno i sistem transfera kredit - bodova u okviru evropskog
sistema mobilnosti studenata i transparentnosti visokoškolskog obrazovanja,
kao i sistem akumulacije kredit bodova u okviru metrike studijskih programa
i vertikalne prohodnosti studenata na studiju. Metodologija primjene i visina
dodjeljenih kredita je usklaena sa preporukama ECTS – European Credit
Transfer System.
predmeta dostupno na: www.iug.ba
bodova dostupno na: www.iug.ba
1.3.5. CJELOIVOTNO UENJE
Pojam cjeloivotnog uenja odreen je injenicom da se odvija tijekom cijelog
ivota pojedinca. Cjeloivotno uenje definiše se kao aktivnost uenja tokom
ivota gdje je osnovni cilj unapreivanje znanja, vještina i sposobnosti unutar
line, graanske, društvene i poslovne perspektive. Obrazovni sistem
cjeloivotnog obrazovanja usmjereniji je korisnicima. Pojedinci postaju
aktivnim uesnicima obrazovnog procesa, emu doprinosi upotreba
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Upotreba ICT-a u obrazovanju
nudi mogunost za inovacije metoda uenja i obrazovanja. Neke od
realizovanih aktivnosti iz programa cjeloivotnog uenja su ueše studenata
u organizaciji naunih skupova na Univerzitetu, promocija asopisa, knjiga.
Ueše studenata u pisanju i istraivanju vannastavno. Univerzitet je
organizovao radionice, predavanja na razliite teme gdje su uestvovali i
zaposlenici univerziteta.
Mobilnost studenata i nastavnika se odnosi na boravak studenata ili
nastavnika Univerziteta, fakulteta na drugom Univerzitetu, u svrhu studija ili
rada. Pojam se najviše odnosi na meunarodnu mobilnost (boravak na
Univerzitetu, odnosno fakultetu izvan matine zemlje), ali moe se odnositi i
na period studija na drugom Univerzitetu, fakultetu u matinoj zemlji.
Takoer, pojam se moe odnositi na kratke programe razmjene (npr. period od
jednog semestra ili jedne akademske godine koji se onda priznaje na matinoj
instituciji) ili na cijelovite studijske programe koji završavaju dodjelom
diplome (degree programme). Internacionalni univerzitet u Goradu ima
potpisane ugovore o suradnji, koji omoguavaju mobilnosti studenata i
nastavnika, kako je predvieno sporazumima koji se navode u dijelu izvještaja
iz oblasti meunarodne saradnje. Mobilnost studenata moe biti formalna –
ECTS i neformalna – poput internshipa, ljetne škole; a mobilnost nastavnika
putem odlazaka na semestralna predavanja, konferencije, studijski boravci.
Mobilnošu se moe smatrati i organizovanje meunarodnih konferencija ,,
kod kue,, strana literature, strani profesori i sl., kao i ueše u
meunarodnim projektima, te izvoenje nastave na stranim jezicima.
Odreeni broj studenata su bili na studijskim posjetama u inostranstvu.
Zatim, prisustvovali su razliitim edukacijama internacionalnog karaktera.
studija. Odreeni broj nastavnika je na temelju sporazuma odrao nastavu na
Univerzitetima u zemlji i inostranstvu.
PRILOG ZA MOBILNOST NASTAVNIKA I STUDENATA
- Pravilnik o mobilnosti studenata, akademskog osoblja i prenosu ECTS
bodova dostupno na: www.iug.ba
Dokument „Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini“ je usklaen
sa Evropskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloivotno uenje. On definiše,
koordinira, upravlja i smiješta kvalifikacije u strukturu od osam referentnih
nivoa (od kojih neki mogu imati podnivoe). Svaki referentni nivo obuhvata
definiranu kombinaciju znanja, vještina i kompetencija, odnosno standard
postignua tog i prethodnih kvalifikacijskih nivoa, iz ega se moe zakljuiti
da svaki viši kvalifikacijski nivo implicira da osoba ima više znanja, vještina i
kompetencija kao ishoda uenja. Postojea rješenja, titule i diplome na
Univerzitetu su u cjelosti u skladu sa kvalifikacijskim okvirom BiH. U okviru
matine oblasti nauke, obrazovanje se ostvaruje prema obrazovnim
akademskim i profesionalnim profilima u skladu sa nastavnim planom i
programom prvog, drugo i treeg ciklusa. Polaznu osnovu za definiranje
obrazovnih profila i akademskih programa predstavljaju ciljevi i misija
Univerziteta. Studijski program ini odobreni skup predmeta priznatih kao
uvjet za dodjelu diplome, odnosno kvalifikacije, koji je definiran skupom
obrazovnih ishoda i kompetencija koje treba da se postignu da bi se ostvario
odgovarajui (propisan) broj ECTS bodova (Evropskog sistema transfera i
akumulacije bodova). Za program studija u cjelini i za svaki obrazovni element
programa definiraju se ishodi obrazovanja koje studenti moraju postii i
odgovarajue kompetencije koje studenti moraju posjedovati po završetku
obrazovnog procesa. Obrazovni ishodi su odgovarajua obrazovna postignua
studenta kojima se definiraju oekivana znanja studenta i nivo razumijevanja
predmeta, te sposobnost iskazivanja i upotrebe tih znanja nakon završetka
procesa uenja/studiranja. Obrazovni ishodi impliciraju i odgovarajue
kriterije procjene koji se koriste da bi se prosudilo da li su oekivani ishodi
postignuti.
- Nastavni planovi i programi, dostupno na: www.iug.ba
- Statut dostupno na: www.iug.ba
Zastupanje interesa i potreba studenata Univerziteta regulirano je Statutom,
Univerziteta. Radi ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, Studentski
parlament bira i predstavnike studenata u Senat Univerziteta, vodei rauna
da predstavljaju prvi, drugi i trei obrazovni ciklus. Predstavnici studenata
svih fakulteta i ciklusa su lanovi i Nastavno-naunog Vijea. Studenti imaju
svoje predstavnike i u Odboru za kvalitet, što podrazumijeva njihovu
ukljuenost u sve sfere rada Univerziteta, i uestvovanje u davanju mišljenja,
prijedloga i u odluivanju. Ueše studenata u odluivanju moe se pratiti i
putem zapisnika sa sjednica Nauno-nastavnog vijea fakulteta, Senata,
Odbora za kvalitet.
- Zapisnici Nastavno-Naunih vijea fakulteta i Senata, Skupštine
studenata dostupno na: www.iug.ba
- Statut dostupno na: www.iug.ba
Strategijom razvoja naune djelatnosti Univerziteta, definisane su temeljne
odrednice razvoja naune djelatnosti, statutarne odredbe naune djelatnosti,
organi Univerziteta za provedbu naunog rada. Organi provedbe nauno-
istraivakog rada su: Senat, Rektor, Prorektor za nauni rad i meunarodnu
suradnju i Institut. Formiran je Institut. Institut je naunoistraivaka
organizacija u sastavu Univerziteta, bez svojstva pravnog lica. Institut obavlja
naunoistraivaku djelatnost, kao i druge djelatnosti iz oblasti društvenih
nauka, ekonomije, prava itd. Više o organizaciji, kapacitetima i poslovima
Instituta u Statutu i Poslovniku o radu Instituta. Podrška istraivaima
omoguena je ukljuivanjem nastavnog osoblja u projekte, te obezbjeenjem
sredstava za rad Instituta u svim njegovim aktivnostima, kao i u pripremi
planiranih aktivnosti za svaku akadmsku godinu od strane Univerziteta, a
aktivnosti po odobrenim projektima su finansijski pokrivene projektnim
budetom. Dodatna podrška i stimulacija za nastavno osoblje u nauno
istraivakom radu postoji putem sistema nagraivanja po osnovu
produktivnosti. Univerzitet objavljuju Zbornike radova i asopise, koji su na
raspolaganju na Web stranici Univerziteta. Univerzitet je organizovao naunu
konferencije meunarodnog karaktera “Etika Bosne i Hercegovine“ i pored ve
odrane konferencije iz 2019. godine, Univerzitet priprema narednu naunu
konferenciju „“Etika i politika u Bosni i Hercgovini“.
1. Statut dostupno na: www.iug.ba
2. Zbornici radova i asopisi dostupno na: www.iug.ba
3. Strategija razvoja naune djelatnosti dostupno na: www.iug.ba
4. Sistem nagraivanja po osnovu produktivnosti dostupno na: www.iug.ba
5. Pravilnik o nagradama i priznanjima dostupno na: www.iug.ba
1.4. VEZE S OKRUENJEM, PRIVREDOM I SOCIJALNIM PARTNERIMA
Rad Univerziteta, putem aktivnosti koje obavlja, ima utjecaj na razvoj domae
privrede, dravne uprave, uslunog sektora, kao i okruenja openito. Putem
izvoenja nastavnog procesa, Univerzitet se rukovodi potrebama privrede za
odreenim vrstama kvalificiranih kadrova, koji e svojim angamanom u
raznim sektorima dati doprinos razvoju preduzea u kojima se zapošljavaju.
Svoj doprinos razvoju domae privrede daje i putem nauno-istraivakog
rada, odranih konferencija, izrade strategije razvoja, instruktivne nastave za
pravosudni ispit itd. U cilju uvršivanja veza sa okruenjem, Univerzitet
sklapa sporazume sa definisanim podrujima saradnje. Putem gostovanja
privrednika i predavanja koja odravaju za studente, ostvaruje se veza sa tim
segmentom, kao i putem prakse koje studenti obavljaju u poduzeima sa
kojima se sklapaju ugovori. Studenti redovito u sklopu nastave posjeuju
kompanije, ustanove, bolnice, klinike centre u sklopu praktine nastave. U
nastavku su ugovori o saradnji sklopljeni sa drugim institucijama i
ustanovama.
1. Fondacija zaklada Evropa,
3. Sporazum o saradnji Tvornica alata Gorade,
4. Privredna komora BPK-a,
6. JU SMŠ“ Enver Pozderovi,
7. Sporazum o poslovno tehnikoj saradnji Goradeputevi d.d., Gorade,
8. Sporazum o nastavno-edukativnoj saradnji u oblasti praktine nastave,
Univerzitetski Kliniki centar Sarajevo,
12. Sporazum o saradnji, Privredna komora BPK-a,
13. Ugovor o saradnji JU Dom za stara i iznemogla lica Gorade,
14. Ugovor o zakupu poslovnog prostora JU SMŠ „Enver Pozderovi“,
15. Sporazum o poslovno-thnikoj saradnji, Srednja tehnika škola
„Hasib Hadovi“,
17. Sporazum o nauno-poslovnoj i tehnikoj saradnji, Zavod za javno
zdravstvo BPK-a
Univerzitet se u potpunosti finansira iz sopstvenih sredstava, odnosno prihode
ostvaruje od školarina. Ostvareni dobitak se veim dijelom reinvestira u
opremu, prostor i dodatno usavršavanje nastavnog osoblja. Finansijska
politika Univerziteta trenutno je usmjerena na obezbjeenje izvora
finansiranja sa optimalnim kreditnim zaduenjem u svrhu izgradnje zdrade
Univerziteta. Za aktivnosti nauno-istraivakog rada se u skladu sa
odobrenim projektima financiranje vrši iz projektom odobrenih sredstava
Univerziteta. Planovi poslovanja su usmjereni na ostvarenje visokog kvaliteta
poslovanja, kako bi u skoroj budunosti Univerzitet bio prepoznat kao
privatna visokoškolska ustanova koja prua nastavu i provodi istraivanja od
javnog interesa. Strategija obezbjeenja finansijskih sredstava razmatra i
potencijalne rizike koji mogu da se jave u procesu obezbjeenja financijskih
sredstava i nain kako da se minimiziraju njihovi utjecaji ma krajnje rezultate.
PRILOZI ZA FINANCIRANJE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
-Planovi poslovanja i izvještaji o poslovanju dostupno na: www.iug.ba
Univerzitet se u potpunosti finansira iz sopstvenih sredstava, odnosno prihode
ostvaruje vršenjem usluga na domaem trištu. Ostvareni dobitak se veim
dijelom reinvestira u opremu, prostor i dodatno usavršavanje nastavnog
osoblja. Finansijska politika Univerziteta usmjerena je na obezbjeenje izvora
finansiranja sa optimalnim kreditnim zaduenjem. Za aktivnosti nauno-
istraivakog rada vrši se finansiranje iz odobrenih sredstava. Planovi
poslovanja su usmjereni na ostvarenje visokog kvaliteta poslovanja, kako bi u
skoroj budunosti Univerzitet bio prepoznat kao privatna visokoškolska
ustanova koja prua nastavu i provodi istraivanja od javnog interesa.
Univerzitet nema finansijsku podršku iz budeta Kantona. Plan poslovanja
usvaja se na godišnjem nivou. Strategija obezbjeenja finansijskih sredstava
razmatra i potencijalne rizike koji mogu da se jave u procesu obezbjeenja
financijskih sredstava i nain kako da se minimiziraju njihovi utjecaji na
krajnje rezultate. Pitanje financiranja regulirano je Statutom Univerziteta,
poglavlje XIX.
Samoevaluacija se na Univerzitetu provodi svake godine, na kraju tekue
akademske godine i u periodu od 2016. godine do 2020. godine izvršeno je pet
samoevaluacija. Postupak samoevaluacije se provodi u skladu sa Pravilnikom
o osiguranju kvalitete, gdje samoevaluaciju prema pravilniku provodi tim za
samoevaluaciju u skladu sa odlukom Senata, a izvještaj se usvaja na Odboru
za kvalitet, te nakon toga na Senatu. Prethodni izvještaji o samoevaluaciji
uraeni su:
2.1. TIM ZA SAMOEVALUACIJU
Na sjednici Senata od 29.08.2016. usvojena je Odluka o formiranju tima za
izradu samoevaluacijskog izvještaja za 2016. godinu. Odlukom o formiranju
tima za izradu samoevaluacijskog izvještaja imenovano je 5 lanova tima, sa
navedenim imenom, prezimenom i funkcijom koju obavlja na Univerzitetu.
Pored lanova tima koji ine zaposlenici (nastavno i nenastavno osoblje),
lanove tima ine i studenti, koji su i lanovi Odbora za kvalitet. Odlukom je
utvreno odgovorno tijelo za izradu samoevaluacijskog izvještaja, kao i
postupak usvajanja izvještaja.
- Odluka o formiranju tima za izradu samoevaluacijskog izvještaja
dostupno na: www.iug.ba
izvještaja, dostupno na: www.iug.ba
djelatnosti, organizacionih jedinica, kvaliteta nastave i rada nastavnog i
nenastavnog osoblja. Postupak samoevaluacije sainjava definiranje ciljeva
samoevalucije, formiranje tima, izradu, razmatranje i usvajanje. U Statutu je
navedeno da se postupak samoevaluacije provodi na nain i po postupku
propisanim Pravilnikom o osiguranju kvalitete. Sakupljanjem i obradom
ka stalnom unapreenju kvalitete i ispunjenju svih kriterija navedenim u
aktima kojima se interno i eksterno reguliraju ova podruja rada VŠU.
Univerzitet provodi kontinuirano samoevaluaciju, te na osnovu izvještaja i
akcionih planova, radi na poboljšanju kvalitete rada u svim segmentima
djelovanja, a što je i osnovni cilj izrade samoevaluacijskog izvještaja. On
obuhvata preispitivanje: normi i vrijednosti institucije, upravljanje,
organizaciju i financiranje, sistem upravljanja kvalitetom, nastavno i
nenastavno osoblje, studente, nastavne procese, nauno - istraivaki rad,
meunarodnu suradnju, resurse, komuniciranje s javnošu. Samoevaluacija
se provodi tokom cijele akademske godine putem provoenja aktivnosti i
analize aktivnosti u skladu sa dinamikom koja se utvruje na poetku svake
akademske godine u skladu sa Planom rada. Ona se odvija na svim nivoima,
te obuhvata analize na Nauno-nastavnim vijeima, Senatu, Odboru za
kvalitet ili radnim grupama koje se formiraju radi posebnih namjena.
Postupak izrade obuhvatao je niz radnih sastanaka Centra za unapreenje
kvalitete, koji je Odlukom definiran kao odgovorno tijelo prilikom izrade
izvještaja, sa lanovima tima, ukljuujui i druge korisnike kvalitete, u cilju
prikupljanja potrebnih informacija za izradu izvještaja. Neke od aktivnosti
odvijale su se i putem e-mail komunikacija, ovisno o tome da li se radi o
prikupljanju ili analizi podataka. Nakon prikupljenih informacija, Centar je
pristupio izradi izvještaja i dostavio lanovima tima, te se dalje, izvještaj
razmatrao na sastanku Odbora za kvalitet. Nakon konanog usvajanja
izvještaja, Odbor za kvalitet upuuje izvještaj Senatu na razmatranje i
usvajanje.
analize rezultata anketiranja, analize strukture upisanih studenata,
analize prolaznosti, analiza meunarodne saradnje, analiza fizikih
resursa, analiza nastavnog i nenastavnog osoblja, IT resursa,
bibliotekih resursa, planovi i izvještaji Centra za unapreenje kvalitete,
analiza odnosa s javnošu, produktivnost nastavnog osoblja, sistemi
nagraivanja, analiza i usaglašavanje studijskih programa, formiranje
radne grupe Odbora za kvalitet za izradu plana poboljšanih studijskih
programa, usvajanje novih nastavnih planova i programa, pravila
studiranja). dostupno na: www.iug.ba
Visokoškolska ustanova indicira ispunjenost kriterija i standarda, uvaavajui
standarde i smjernice, a prema pokazateljima za svaki od standarda, shodno
dokumentu „Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini“ („Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine“,
broj 13/08), Pravilniku o akreditaciji visokoškolskih ustanova u BPK-a.
3.1. Razvoj i strategija visokoškolske ustanove
Univerzitet izrauje Strategiju u postupku javnog konsultiranja sa svim
zainteresiranim stranama, formalno je usvaja i ini je javno dostupnom.
Strategijom, Univerzitet utvruje svoju misiju i viziju, strateške ciljeve, te
relevantne planove i aktivnosti za svaki strateški cilj, Univerzitet ima efikasan
sistem i procedure za praenje ispunjenja planova i realizaciju strateških
ciljeva Univerzitet izrauje Strategiju u postupku javnog konsultiranja sa svim
zainteresiranim stranama, formalno je usvaja putem Senata i ini je javno
dostupnom na svojoj Web stranici. Strategija Univerziteta definisana je
Statutom, te se na osnovu opih strateških pravaca pristupa izradi operativnih
strategija. Prva operativna strategija izraena je za period 2016-2020.godina,
a koja je obuhvatila strateške ciljeve i glavne zadatke za navedeni period, kao
i indikatore. Tokom implementacije Strategije raene su analize nivoa
izvršenja sa prijedlozima i zakljucima putem Senata. Tokom izrade prve i
tekue operativne strategije lanovi tima su konsultirali unutrašnje i vanjske
aktere gdje je organizirano više sastanaka i konzultacija sa vlasnicima
Univerziteta, predstavnicima privrednika i studenata, na kojima su
identifikovana kljuna pitanja koja je potrebno riješiti kroz buduu Strategiju.
Pored redovnih sastanaka lanovi povjerenstva su komunicirali i putem e-
mailing liste koja je formirana na poetku rada komisije. To je u prvom redu
svakako provoenje politike kvaliteta na Univerziteta koje se ogleda u
obezbjeivanju resursa za izvoenje kvalitetnog nastavnog procesa u skladu
sa bolonjskim principima, te obrazovanje kadrova u multidisciplinarnim
podrujima sa operativnim znanjima i fokusom na razvoj kreativnih
sposobnosti studenata. Strateški ciljevi koji su definisani u Operativnoj
strategiji polaze izmeu ostalog i od uloge Univerziteta u lokalnoj zajednici i
okruenju. Privrednici s kojima je povjerenstvo obavilo razgovor su istakli da
Univerzitet treba da razvija i oblike cjeloivotnog uenja putem kojeg bi kadrovi
koji su zaposleni u privredi imali priliku da razvijaju komunikacijske i
informacijske vještine te menaderske sposobnosti. Ova informacija je bila od
velikog znaaja za predstavnike Univerziteta obzirom da je u BiH praksa da
cjeloivotna uenja i kurseve i radionice iz raznih disciplina organizuju
certificirane agencije te Univerzitet do sad nije organizovalo takve vidove
obrazovanja, što e sad uvrstiti u strategiju i realizovati, putem osposobljenog
21
kadra i slubi. Kako bi Univerzitet ispunio ova oekivanja potrebno je, osim
prilagoenog nastavnog plana i programa, angaovanje kadrova sa naunim
dignitetom koji svojom kompetentnošu, sposobnošu i znanjem mogu da
doprinesu ispunjavanju ciljeva Strategije Univerziteta. Predstavnici studenske
organizacije su istakli potrebu za proširenjem i prilagoavanjem fizikih
resursa Univerziteta, kako bi studentima pruili sve potrebne uslove za
kvalitetan nastavni i vannastavni proces, tako da su osim angaovanja
naunog kadra prioroteti Univerziteta i izgradnja fizikih resursa i i
kontinuirana obuka nenastavnog kadra (u podruju komuniciranja i odnosa
s javnošu, IT tehnologija i marketinga). Zahvaljujui spremnosti svih aktera
da surauju, komisija nije imala drugih problema oko izrade Operativne
strategije tako da je nacrt strategije prezentovan lanovima Senata i usvojen.
Strategijom za period 2016-2020 visokoškolska ustanova utvruje svoju
misiju i viziju, strateške ciljeve, te relevantne planove i aktivnosti za svaki
strateški cilj, iji se detalji mogu vidjeti na Web stranici, gdje je strategija
postavljena za javnost. Planovi i aktivnosti specifinih strateških ciljeva
navedeni su u operativnoj strategiji za period 2016-2020. godina, kojom su
definisani: glavni strateški ciljevi, glavni zadaci, indikatori, nosioci izvršenja
zadataka, nosioci analize uspješnosti, sa dinamikom izvršenja. Ciljevi se
utvruju tako što Univerzitet konstultuje sve zainteresovane aktere u
njihovom definisanju, prati kretanja u okruenju i na osnovu potreba
okruenja identificira svoje ciljeve. Univerzitet svoju viziju budunosti zasniva
na pretpostavci da se društva u regionu nalaze u specifinom procesu
promjena, reformi i tranzicije prema graanskom demokratskom društvu, koje
karakterizíraju parlamentarni pluralizam, pravna drava, vladavina
zakonitosti i trišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva. U okviru
tih zadataka, Univerzitet nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.
Kvalitet nastavnog kadra jami realiziranje ovih ciljeva. Efikasan sistem i
procedure za praenje ispunjenja planova i realizaciju strateških ciljeva
omoguavaju da se u svakom trenutku moe mjeriti stepen izvršenja ciljeva i
kvalitete njihovog izvršenja. U okviru operativne strategije, i dinamike
aktivnosti i analize uspješnosti, definisani su nosioci evaluacije ciljeva i
dinamika. Pored navedenog dokumenta, putem Procedure za osiguranje
kvalitete studijskih programa definisana su podruja regulisanja, postupak
usvajanja, ciljevi i podruja analize, postupak analize i mjere unapreenja.
Realizacija zadataka usvojene strategije za period 2016-2020. godine se
redovno pratila i razmatrala u odgovarajuim tijelima (Nastavno-nauno
vijee, Senat). Više detalja o do sada izvršenim aktivnostima, kao i njihovim
analizama u skladu sa strateškim ciljevima operativnog plana navedeno je u
samoevaluacijskom izvještaju u okviru kriterija na koje se te analize i odnose.
22
2. Strategija obezbjeenja kvaliteta i procedure za obezbjeenje kvaliteta na
Internacionalnom univerzitetu u Goradu, dostupno na: www.iug.ba
3. Formiranje komisije za izradu strategije, dostupno na: www.iug.ba
4. Izvještaj komisije o postupku izrade operativne strategije i usvajanje
strategije. dostupno na: www.iug.ba
KVALITETE U NASTAVNOM PROCESU
formalizirane pravnim aktima visokoškolska ustanova promovira kulturu
kvaliteta, razvija sveobuhvatan i efikasan sistem za unutrašnje osiguranje
kvaliteta u cilju poboljšanja nastave, nauno - istraivakog rada, te procesa
upravljanja i administracije politika. Procedure za unutrašnje osiguranje
kvaliteta definirani su formalno donesenim aktom. Univerzitet ima formalno
tijelo za osiguranje kvaliteta, ija je uloga, odgovornosti i aktivnosti jasno
utvrena pravnim aktima. Uloga studenata sva tri ciklusa u upravljanju
visokoškolskom ustanovom je i u sistemu unutrašnjeg osiguranja kvaliteta
jasno i institucionalno definisana.
KVALITETE
odjeljku „Organizacija“, sa pripadajuim dokumentima koji je poblie
objašnjavaju, omoguavaju djelotvorno korištenje resursa, te definiranu
Politiku kvalitete, koja je dalje razraena odgovarajuim pravilnicima i
procedurama za razvoj sistema unutrašnjeg osiguranja kvaliteta, koji su
navedeni kao prilog ovog dijela izvještaja u odgovarajuim odjeljcima.
Studentima je omogueno ueše u donošenju odluka i rješavanju problema,
što je pojašnjeno na sjednicama Odbora za osiguranje kvaliteta, Nauno-
nastavnih vijea i Senata, gdje su navedena njihova ueša su navedeni kao
prilozi odjeljaka ovog kriterija. Procedurom osiguranja kvalitete studijskih
programa definisan je postupak usvajanja, ciljevi, podruja regulisanja,
postupak analize i mjere unapreenja. Tijela odgovorna za provoenje politike
i procedura za osiguranje kvaliteta su Odbor za osiguranje kvaliteta. Izvještaji,
analize i preporuke Odbora za kvalitet se redovno razmatraju na Nauno-
nastavnim vijeima, Senatu, Odboru za kvalitet. Studenti, kvalitetu nastavnog
procesa vrednuju putem anketa koje se odvijaju u skladu sa Pravilnikom o
vrednovanju kvalitete, te se u skladu sa dobivenim povratnim informacijama
poduzimaju dalje mjere unapreenja. Univerzitet ima djelotvornu
Organizacijska i upravljaka struktura formalizirane su Statutom
Univerziteta. U prilogu je navedena je ogranizacijska i upravljaka struktura,
sa organizacionim šemama, kao i link-ovi putem kojih su odgovarajui
dokumenti i organizaciona šema.
Statutom visokoškolske ustanove jasno su definirane uloge i nadlenosti
upravnih i rukovodnih tijela, nain izbora upravnog odbora, rektora,dekana i
drugih rukovodeih osoba, te posebno odnosi organizacijskih jedinica
(fakulteta, studijskih programa, instituta) i menadmenta visokoškolske
ustanove. Stupanj integracije visokoškolske ustanove, koordinacija
organizacijskih jedinica i studijskih programa definirana je tako da
visokoškolska ustanova moe ispuniti svoju misiju i realizirati strateške
ciljeve. Povezanost dijelova strukture omoguava i efikasnu distribuciju
odgovornosti. Upravljaka struktura koncipirana je tako da ukljuuje
odgovorne osobe iz svih podruja rada Univerziteta. U radu sa inspekcijama
nadlenim Ministarstvom obrazovanja za mlade, nauku kulturu i sport, (BPK-
a), Univerzitet ostvaruje punu saradnju, a tokom izrade Zakona o visokom
obrazovanju (BPK-a), Univerzitet je uestvovao u svim radnim konsultacijama
koje je Ministarstvo organizovalo u periodu izmjene Zakona i dalo svoje
primjedbe i sugestije.
1. Pravilnik o osiguranju kvalitete, dostupno na: www.iug.ba
2. Razmatranje izvještaja o radu Centra za kvalitet na odboru i Senatu
2016., 2017, 2018. i 2019.godine, dostupno na: www.iug.ba
3. Odluka o lanovima odbora za kvalitet, dostupno na: www.iug.ba
4. Analize pripremljene i izvršene u koordinaciji Odbora za kvalitet, dostupno
na: www.iug.ba
sistem za unutrašnje osiguranje kvaliteta u cilju poboljšanja nastave, nauno-
istraivakog rada, te procesa upravljanja i administracije. Koncept osiguranja
kvaliteta na Univerzitetu omoguava sveobuhvatnost sistema za unutrašnje
osiguranje kvalitete putem definisanih procesa i procedura. Opredjeljenje za
kulturu kvaliteta definisano je Politikom kvaliteta, Strategijom osiguranja
kvaliteta, iz kojih proizlaze i dalje procedure za praenje kvalitete rada koji
obuhvata nastavu, nauno-istraivaki rad i procese upravljanja i
administracije. U cilju kontinuiranog unapreenja kvaliteta obrazovnog,
nauno-istraivakog i upravljakog procesa, rukovodstvo Univerziteta je
i ostalih vrijednosti Univerziteta koje podupiru ostvarenje misije i vizije
definisane Statutom. Pravo i obaveza svih zaposlenih je da sprovode Politiku
kvaliteta, unapreuju kvalitet i da svojim radom doprinose naunom i
strunom ugledu Univerziteta. U skladu sa aktivnostima (Statut) koje
obezbjeuju realizaciju ciljeva Politike kvaliteta, Univerzitet sprovodi
kontinuirano postupak samovrednovanja i ocjenjivanja kvaliteta svojih
studijskih programa, opih uvjeta rada, rada organizacionih jedinica za
ostvarivanje obrazovne djelatnosti, organizacionih jedinica za logistiku i
funkcionalnih jedinica, kvaliteta nastave i rada nastavnog osoblja. Svi
zaposlenici su odgovorni za sprovoenje Politike kvaliteta i davanje prijedloga
za dalje unapreenje kvaliteta. Strategija osiguranja kvalitete proizlazi iz
definisane strategije sa prateom operativnom strategijom, misijom i vizijom,
te ciljevima poslovanja (Statut), uz opredjeljenje da stalno i sistematski radi
na unapreenju sistema upravljanja kvalitetom. Strategijom osiguranja
kvalitete definisane su: oblasti osiguranja kvalitete, ciljevi, mjere za osiguranje
kvalitete, subjekti osiguranja kvaliteta. Aktivnosti Univerziteta definirane su i
putem operativne strategije, sa definisanim nosiocima aktivnosti, nosiocima
analiza i dinamikom realizacije. Kvalitet rada Univerziteta podrazumijeva
sveobuhvatnost svih aktivnosti i procesa, koja je omoguena i opisana u
svakom kriteriju pojedinano, sa navedenim dokumentima koji te aktivnosti
odreuju, definišu i opisuju putem jasnih procedura. Dio politike kvalitete
definisan je i putem Kodeksa ponašanja i nastavnike etike. Osnovni principi
Kodeksa ponašanja i nastavnike etike na Univerzitetu proizlaze iz
Statutarnih odredbi vezanih za Strategiju razvoja Univerziteta za misiju, za
viziju i za ciljeve poslovanja Univerziteta. Univerzitet kao institucija od javnog
je znaaja za cijelo društvo usmjereno je na razvoj obrazovanja i nauke iz
oblasti visokog obrazovanja. Pored podruja regulisanja obuhvaenih
kodeksom ponašanja i poslovnom etikom, znaaj ovog dokumenta i njegove
primjene je i u opredjeljenju za: ljudska prava, autonomiju, zabranu
diskriminacije, slobodu mišljenja i izraavanje mišljenja. U cilju promovisanja
kvalitete, organiziraju se radionice, formalni i neformalni sastanci, okrugli
stolovi, kao i informacije putem Web stranice. Za kvalitet studija otvoren je
poseban odjeljak na Web stranici u meniju ,, kvalitet studija,, gdje se mogu
pratiti dokumenti vezani za kvalitet studija, rezultati izvršenih anketiranja,
zapisnici sastanaka Odbora za kvalitet, kao i organizacija internih radionica
iz oblasti kvalitete. U svojim štampanim promotivnim brošurama, kao i
Vodiima za budue studente, promovira se kvaliteta, a postojei studenti i
šira zajednica upoznati su sa djelovanjem Univerziteta putem redovitog
auriranja novosti na web stranici.
25
Prilog:
www.iug.ba
www.iug.ba
Politika i procedure za unutrašnje osiguranje kvaliteta definirani su formalno
donesenim aktom. Unutrašnje osiguranje kvalitete regulisano je Pravilnikom
o sistemu o vrednovanju kvaliteta, kojim su propisana podruja vrednovanja,
organizacija i djelovanje sistema za kvalitet Univerziteta. Organizacija i
standardi djelovanja sistema za kvalitetu podlijeu naelima, kriterijima i
mjerilima vrednovanja uinkovitosti svih znanstveno-nastavnih programa
rada i studijskih programa. U sistemu vrednovanja uvaavaju se posebnosti
djelokruga rada svake pojedine organizacijske jedinice Univerziteta. Kultura
kvalitete gradi se u svim aspektima djelovanja i kroz sve normativne akte.
Politika kvalitete definisana je i Statutom. Svi sudionici Univerziteta (studenti,
nastavnici, administrativno i tehniko osoblje, uprava) smatraju se
unutarnjim korisnicima sustava za kvalitetu i promicateljima osiguranja i
unapreenja kvaliteta Univerziteta. Vanjski korisnici (druge razine sistema
obrazovanja, privredni subjekti, lokalna i kantonalna uprava, zdravstvene
ustanove itd.) ukljueni su u provjeru valjanosti, svrsishodnosti i kvalitete
rada Univerziteta a kao izvor podataka za vrednovanje i kao sastavni dio
organizacione jedinice sistema za kvalitetu Univerziteta. Pravilnikom o
sistemu za kvalitet su odreene organizacione jedinice sistema za kvalitetu,
kao i njihova ovlaštenja i zadaci. Univerzitet ima i Kodeks ponašanja i
nastavnike etike kojim se regulišu pitanja ponašanja studenata i svih
zaposlenih na Univerzitetu, a detalji dokumenta se mogu vidjeti na navedenom
link-u.
- Pravilnik o osiguranju kvalitete dostupno na: www.iug.ba - Pravilnik o nadlenostima, poslovnim zadacima i podruju djelovanja
centra za osiguranje kvaliteta dostupno na: www.iug.ba - Statut dostupno na: www.iug.ba - Kodeks ponašanja i nastavnike etike dostupno na: www.iug.ba
Univerzitet,, ima formalno tijelo za osiguranje kvaliteta, ija je uloga,
odgovornosti i aktivnosti jasno utvrena pravnim aktima. Formalna tijela za
osiguranje kvaliteta su Centar za unapreenje kvaliteta, kao i Odbor za
kvalitet, navedeno u Pravilniku o osiguranju kvalitete.
Odbor za kvalitet sainjavaju:
3. Direktor Centra za unapreenje kvaliteta Univerziteta,
5. Po jedan predstavnik nastavnog osoblja sa svakog Fakulteta (ukupno etiri
predstavnika),
6. Rukovodilac nastavne slube;
7. Rukovodilac studenske slube;
8. Rukovodilac IT slube
9. Po jedan predstavnik studenata sa svakog Fakulteta za sva tri ciklusa
studija (ukupno tri predstavnika)
procesa, administrativnih slubi i studenata u procesu uspostavljanja i
unapreenja kvalitete.
Odbor provodi strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i
postupcima osiguranja i unapreenja kvalitete.
2. Odbor predlae Rektoru i Senatu konkretne projekte i aktivnosti te potie
inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i unapreenja kvalitete.
3. Odbor osigurava djelotvornost postupka unapreenja kvalitete i nadzire
uinkovitost sprovoenja internih mehanizama za osiguranje i unaprjeenje
kvalitete na sastavnicama Univerziteta.
Centar za unapreenje kvalitete ima slijedee zadatke i nadlenosti:
1. Centar u suradnji s Odborom razvija, mreu za upravljanje i unaprjeenje
kvaliteta Univerziteta i integrisanje u nacionalnu mreu za unapreenje
kvalitete.
2. Centar u suradnji s Odborom pokree i koordinira inicijativu i sprovoenje
razvojnih programa u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeenje
kvaliteta.
sistemsko praenje i posebice:
- potie i organizira stalne rasprave o kvaliteti, širenje kulture kvalitete u
akademskoj i neakademskoj javnosti,
jedinica Univerziteta,
27
javnog mnjenja),
- provodi analize i prikuplja informacije o kvaliteti od svih korisnika sistema,
- istrauje uzroke nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja,
- uspostavlja sistem interne kontrole, kao i temeljne pretpostavke upravljanja
kvalitetom,
prijedloge i kritike,
rukovoditelja i administrativnog osoblja
- organizira, sprovodi i obrauje ankete studenata vezano za kvalitet rada
profesora i asistenata.
Rad tijela za osiguranje kvalitete rezultirao je najprije prijedlozima
dokumenata koja regulišu podruje kvalitete, i usvojena su putem Odbora za
kvalitet i Senata. Izvještaje o radu Centra na mjesenom nivou razmatra,
Odbor za kvalitet. Godišnji izvještaji se razmatraju na Odboru za kvalitet i
nakon usvajanja na Senatu. Izvještavanje u pogledu anketiranja studenata,
nastavnog osoblja i nenastavnog osoblja obavlja se u skladu sa Pravilnikom o
vrednovanju kvaliteta rada. Korisnici izvještaja putem analiza poduzimaju
dalje aktivnosti. Aktivnosti tijela za osiguranje kvalitete utiu na stalni razvoj
i podizanje kvalitete u svim segmentima rada i putem izrade
samoevaluacijskih izvještaja, kojima Centar za kvalitet daje prijedloge za
poboljšanja, putem akcionog plana. Centar za kvalitet je od 2016 do 2020.
godine uradio etiri samoevaluacijskih izvještaja, sa navedenim akcionim
planovima, a pored ovih prijedloga, Centar za kvalitet i putem NNV i Senata
upuuje na potrebe podizanja svijesti o kvaliteti, te izvršavanju svih aktivnosti
koje su njome predviene, a neke od aktivnosti i rasprava Centra su navedene
i u link-ovima u prilogu ovog odjeljka.Ankete za studente su provedene za
zimski i ljetnji semestar akademske 2016/17. Sve ankete provode se na nain
definisan Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada. Postupak provoenja
anketa i rezultati anketa razmatraju se u skladu sa Pravilnikom o vrednovanju
kvaliteta rada i na Nauno - nastavnom Vijeu i Senatu. Za postupak
anketiranja definirana je Procedura postupka anketiranja i analize kvaliteta
rada po anketnim upitnicima. Kao rezultat rasprava o anketiranjima proizašlo
je i opredjeljenje za novi pristup anketiranju za magistrante, kao i
obogaivanje sistema online anketiranja za dodiplomski studij. U 2017/18,
Centar za kvalitet je u suradnji sa studentskom organizacijom Univerziteta
izvršio i anketiranje pod nazivom zadovoljstvo studenata na Univerzitetu, koje
je zajedno sa rezultatima anketiranja nastavnog osoblja i predmeta za zimski
ciklus 2018/19, razmatrano na Nauno nastavnim vijeima i Senatu. Pored
redovitih anketa, izvršena je ankete o korupciji, gdje su studenti i zaposlenici
iznijeli stavove o ovoj pojavi na Univerzitetu. Pored navedenih anketa, Centar
28
za kvalitet je izvršio i anketiranje studenata zadovoljstvom studentske i
nastavne slube, a izradom samoeavluacijskog izvještaja u 2020. godinu
Centar pored postojeih anketa daje prijedloge za uvoenje anketiranja
diplomiranih studenata i izmjene i dopune svih dokumenata kojima se
reguliše kvaliteta, s ciljem nadogradnje sistema kvalitete. Rezultati
studentskih anketa se objavljuju na web stranici. Kao rezultat ankete
nastavnog osoblja dobiva se povratna informacija o istim pokazateljima koje
vrednuju studenti, te se komparacijom dobivaju informacije o samoevaluaciji
nastavnog osoblja. Ankete definišu i podruja za koja osoblje iskazuju interes
za dodatnu obuku ili za doprinos u obuavanju iz oblasti: upotreba
savremenih tehnologija; savremeni oblici nastave; komunikacijske vještine;
metode i tehnike provjere znanja; organizovanje nastave u cilju efikasnog
izvoenja svih predvienih aktivnosti. Na osnovu dobivenih rezultata Centar
za kvalitet u saradnji sa menadmentom, nastavnim osobljem i ostalim
slubama organizuje radionice na teme za koje se iskae interes. Kao rezultat
provedene ankete odrane su dvije radionice iz navedenih oblasti: sa ciljem
razmjene iskustava, kao i davanja podrške novouposlenom nastavnom osoblju
u njihovom daljem radu. Radionica pod nazivom ,,Metode i oblici rada u
nastavi,, odrana je u aprilu 2012. Centar daje preporuke izmjena naina
anketiranja nastavnog osoblja, i promjenu dinamike anketiranja, kako bi se
poveao odaziv i dao vei doprinos nastavnog osoblja u ovom segmentu.
2017. godine, odrana je radionica sa istim elementima kao u prethodnoj
godini, a kao unapreenje rada i praenje aktivosti demonstratora, Centar je
predloio i obrazac praenja aktivnosti demonstratora na predmetu na kojem
je angairan, koji se nakon završenog ciklusa dostavlja prorektoru za nastavu,
potpisan od strane studenta i/ili profesora ili asistenta. Obuka demonstratora
je izvršena i 2018. godine, te ima karakter stalne aktivnosti.
Centar za kvalitet je organizovao jednu radionicu za demonstratore studenta,
izvršio redovno anketiranje studenata, nenastanog i nastavnog osoblja, kao i
istraivanje o zadovoljstvu studenata, koordinirao sve aktivnosti analiza i
priprema za samoevaluacioni izvještaj, inicirao proces poboljšanja studijskih
programa, uestvovao u izradi Operativne strategije za period 2016 - 2020, te
radio na izmjenama i dopunama dokumenata iz oblasti kvalitete koje su zbog
aktualnih promjena trebale biti revidirane.
- Prilog za sistem unutrašnjeg osiguranja kvaliteta, dostupno na: www.iug.ba
1. Pravilnik o osiguranju kvalitete, dostupno na: www.iug.ba
2. Razmatranje izvještaja o radu i Centra za kvalitet na Odboru i Senatu
2018. i 2019. god. dostupno na: www.iug.ba
3. Zapisnici za kvalitet, dostupno na: www.iug.ba
4. Odluka o lanovima Odbora za kvalitet, dostupno na: www.iug.ba
5. Analize pripremljene i izvršene u koordinaciji Centra za kvalitet, dostupno
na: www.iug.ba
god., dostupno na: www.iug.ba
7. Predstavljanje kvalitete na Univerzitetu. dostupno na: www.iug.ba
Uloga studenata sva tri ciklusa u upravljanju visokoškolskom ustanovom je i
u sistemu unutrašnjeg osiguranja kvaliteta jasno i institucionalno definisana.
Studenti su adekvatno i aktivno ukljueni u ocjenu i poboljšanje kvaliteta kroz
sve organe Univerziteta (Senat, Nastavno – nauno vijee, Vijee smjera, Odbor
za kvalitet i sl.) kao i davanju mišljenja o profesorima, asistentima,
predmetima i nastavnim programima kroz anonimne ankete, koje se provodite
na sva tri ciklusa studiranja na Univerzitetu. Ueše studenata u tijelima
regulisano je Statutom. Studenti su zastupljeni i u Odboru za kvalitet. Putem
svojih predstavnika studenti delegiraju pitanja od interesa za sve studente
uešem u tijelima Univerziteta (nastavno - nauna vijea i Senat), kao i
Odboru za kvalitet. Individualno pitanja od interesa za studente omoguavaju
se popunjavanjem anketa, kontaktima putem e - mail, konsultacijama, a koja
se razmatraju i rješavaju na nauno - nastavnim vijeima, Senatu. Centar za
kvalitet je u 2018. godine odrao sastanak ijaj osnovna svrha bila
prezentacija sistema kvaliteta Univerziteta, upute o voenju dokumentacije,
auriranje informacija na web stranici Univerziteta, organizacija rada ( pomo
u vidu kratke radionice), nain voenja zapisnika i publikovanje na web
stranici Univerziteta, prijedlozi za predstavnike u Odboru za kvalitet, kao i
zajedniko organizovanje i obrada podataka kod istraivanja zadovoljstva
studenata kvalitetom studija. Anketiranje studenata definisano je Pravilnikom
o vrednovanju kvaliteta rada, a postupak anketiranja definisan je Procedurom
postupka anketiranja i analize kvaliteta rada po anketnim upitnicima. Putem
anketnih upitnika studenti ocjenju rad nastavnog osoblja, literaturu,
organizaciju nastave, daju mišljenja i prijedloge za poboljšanje. Rezultati se
redovito razmatraju na NNV i Senatima, i objavljuju na web stranici
Univerziteta. Ankete se provode za svaki predmet putem online ankete koja je
aktivna u periodu od petnaest dana, u pravilu od sedme do devete sedmice
trajanja predmeta. Ciklus predavanja i vjebi traje šest sedmica, te se od
sedmice sedam do sedmice devet odvijaju aktivnosti testiranja na predmetima,
tako da je studentima omogueno da u tom periodu odgovore na sva pitanja
koja obuhvataju pitanja o kvaliteti rada profesora i asistenata, dostupnosti
literature, organizaciji nastave, pitanjima na testovima. Sadraj anketa
redovnog i vanrednog studija, kao i DL studija na raspolaganju je putem linka,
pri emu se vodi rauna da sadraj pitanja odgovara nainu studiranja (DL
studij), kao i godini studiranja na redovnom i vanrednom dodiplomskom
studiju. Ankete magistarskog studija koncipirane su prema potrebama studija
ciklusa dva. Pripremu anketiranja organizuje Centar za kvalitet, a obradu i
pisanje izvještaja radi Centar za kvalitet, u skladu sa gore navedenim
dokumentima kojima se reguliše ova aktivnosti. Anketiranje na doktorskom
studiju izvršeno je od 2016/2017 ak. godine, jer se ono odvija nakon što se
zadovoljstvu studenata Univerziteta, aktivno su ukljueni studenti, koji su
zajedno sa Centrom za kvalitet radili na pripremi izvještaja za
istraivanje.Izvještaji o anketama dostavljaju se u skladu sa Pravilnikom o
vrednovanju kvalitete rada, a poduzimanje mjera unapreenja. Rezultati
anketa razmatraju se na nauno - nastavnim vijeima fakulteta, a sumarni na
Senatu. Centar za kvalitet šalje informacije o zadovoljenju uslova u svakom
izvještaju. Studenti su u kvaliteti ukljueni na razne naine, i motivisani da
razvijaju aktivnosti od znaaja za budue i trenutne studente, a putem
odravanjem radionica na temu rada na studijama sluaja, uešem na
lokalnim i meunarodnim studentskim takmienjima, pisanjem radova na
nauno-strunim konferencijama, radom na promotivnim aktivnostima
Univerziteta.
Zapisnik Fakulteta društvenih nauka , dostupno na: www.iug.ba
Zapisnik Fakulteta zdravstvenih nauka, dostupno na: www.iug.ba
prigovori studenata – rezultati ankete , taka 3 zapisnika sjednica
FDN, dostupno na: www.iug.ba
FZN, dostupno na: www.iug.ba
predavanjima, zapisnik FDN, dostupno na: www.iug.ba
prijedlog studenata za uvoenje praktinih vjebi, FZN, dostupno na:
www.iug.ba
www.iug.ba
3.3.1. procedure za predlaganje, prihvaanje, praenje i provoenje studijskih
programa su uspostavljene i primjenjuju se za svaki studijski program,
3.3.2. procedure posebno reguliraju: naziv i ciljeve studijskog programa;
ishode uenja iskazane za ukupnu kvalifikaciju i za svaki predmet; uvjete za
upis na studijski program; vrstu studija i nain izvoenja; bodovnu vrijednost
svakog predmeta iskazanu shodno ECTS - u; nain ocjenjivanja na predmetu;
relevantnost kvalifikacija osoblja i resursa,
3.3.3. visokoškolska ustanova analizira i kontinuirano tei unapreenju
studijskih programa.
Univerzitet ima formalno uspostavljene procedure na osnovu kojih donosi, te
kontinuirano prati realizaciju studijskih programa, periodino vrši reviziju
osigurava realnu procjenu koliine studentskog optereenja. Pokazatelji
navedenog standarda se svake godine analiziraju na Senatu i u skladu sa tim
donose odluke o potrebi unapreenja studijskih programa, nastavnih planova
i syllabusa. Posljednja revizija studijskih programa uraena je 2019, godine iz
koje su proizašli novi nastavni planovi i programi I i II ciklusa, kao i revidiranje
i modernizacija syllabusa.
Pitanja koja se regulišu u postupku definirana su slijedeim aktima:
Statut Univerziteta, dostupno na: www.iug.ba
Procedure za osiguranje kvalitete studijskih programa. dostupno na:
www.iug.ba
prelazak sa druge visokoškolske ustanove i produetak školovanja; uenje na
daljinu. Iz ovog dokumenta proizlaze i Pravila studiranja I, II i III ciklusa, kao
i Nastavni plan I, II i III ciklusa.
Studijske programe usvaja Senat na prijedlog Nastavno-naunog vijea, a
procedure reguliraju:
1. naziv i ciljevi studijskih programa – usvaja Senata na prijedlog Nastavno-
naunog vijea
2. ishodi uenja – usvaja Nastavno-nauno vijee,
3. uslovi za upis na studijski program – usvaja Senat prema definisanim
Pravilima studiranja,
4. vrsta studija i nain izvoenja – usvaja Senat prema definisanim Pravilima
studiranja,
5. bodovna vrijednost svakog predmeta iskazana u skladu sa ECTS – usvaja
Senat sa nastavnim planu i programu,
6. nain ocjenjivanja na predmetu – usvaja Senat prema definisanim Pravilima
studiranja
7. obaveznu literaturu - usvaja Senat na prijedlog NNV-a,
8. podaci o nastavnicima i saradnicima na predmetu – usvaja Senata na
prijedlog Nastavno-naunog Vijea,
9. relevantnost kvalifikacija osoblja i resursa – Senat na prijedlog Nastavno-
naunog vijea.
Studijski program ini odobreni skup predmeta priznatih kao uvjet za dodjelu
diplome odnosno kvalifikacije, koji je definiran skupom obrazovnih ishoda i
kompetencija koje treba da se postignu da bi se ostvario odgovarajui
(propisan) broj ECTS bodova (Evropskog sistema transfera i akumulacije
bodova). Za program studija u cjelini i za svaki obrazovni element programa
kompetencije koje studenti moraju posjedovati po završetku obrazovnog
procesa. Svi studijski programi u skladu su s misijom visokoškolske ustanove
i podupiru je. Programi su dizajnirani shodno kvalifikacijskom okviru,
pojašnjeno pod odjeljkom „Ishodi uenja“ i provoenje kvalifikacijskog okvira.
Ishodi uenja studenata su navedeni na razini studijskog programa i svakog
kolegija, jasno opisuju znanja i vještine koje e studenti imati po završetku
studija. Nain alociranja ECTS bodova osigurava realnu procjenu koliine
studentskog optereenja. Programi su dizajnirani sukladno paljivo
identificiranim aktualnim ciljevima. Nastavne metode su prikladne za
prenošenje znanja i potiu studente na samostalno uenje i vlastitu
odgovornost (case-study, projekt, radionica, interaktivno uenje, i sl.). Tamo
gdje je to u skladu s ishodima uenja, studenti imaju mogunost primijeniti i
razviti naueno u kontekstu praktine primjene, kao što su struna praksa,
stairanje, poslovno partnerstvo, volonterski rad i sl. Primjenjivost nastavnih
metoda Univerziteta kao i uspješnost oituju se u prethodno navedenim
studentskim takmienjima na meunarodnom i lokalnom nivou, gdje redovito
postiu zapaene rezultate. Studijskim programom (syllabus) utvruju se:
Naziv i ciljevi studijskog programa;
Vrsta studija i ishod procesa uenja sa definiranim kompetencijama
koje treba da dobije student nakon savladavanja programa;
Lista obaveznih i izbornih studijskih podruja odnosno predmeta koji
ine studijski program sa okvirnim sadrajem, ciljevima i opisom
predmeta;
Nain izvoenja studija i potrebno vrijeme za izvoenje pojedinih oblika
studija;
ECTS;
Bodovna vrijednost završnog rada na studijama prvog, drugog i treeg
ciklusa iskazana u ECTS bodovima;
Preduslovi za upis pojedinih predmeta i grupe predmeta;
Literatura i izvori potrebni za savladavanje nastavnog programa svakog
pojedinog predmeta;
Druga pitanja od znaaja za izvoenje studijskog programa.
Vještine i kompetencije predstavljaju skup sposobnosti (kapaciteta) studenta
izraen kroz dinamiku kombinaciju atributa (svojstava), specifinih
sposobnosti i vještina studenta vezanih za teorijska znanja i razumijevanje
predmeta, njegovu praktinu i operativnu primjenu, te stavove, vještine i
33
odgovarajueg obrazovnog programa a koji zajedno omoguavaju
kompetentno obavljanje odreenih zadataka (poslova) na nain koji dozvoljava
procjenu nivoa - stepena sposobnosti izvršenja (ispunjenja) tih zadataka.
Kompetencije ine dio obrazovnog procesa, iji finalni proizvod predstavlja
diploma odnosno kvalifikaciju. Ishodi uenja za svaki predmet, sa svim
ostalim elementima koji se odnose na predmet ( šifra, nivo, godina, semestar,
broj ECTS bodova, ukupno optereenje, cilj predmeta, vještine, ishodi,
preduvjet polaganja, sadraj predmeta, nain izvoenja nastave, sistem
ocjenjivanja, literatura), navedeni su u spisku predmeta i syllabusima. Znanja
i kompetencije koje završeni studenti dobivaju na dodiplomskom,
magistraskom i doktorskom studiju navedena su za svaki studijski progam u
dokumentu Nastavni plan i program. Nastavni plan i program definiše i
ukupno radno optereenje, kao i broj ECTS bodova po predmetu, te vrstu
radnog optereenja, u skladu sa Pravilima studiranja. Na univerzitetu, studij
se organizuje kroz redovni i vanredni studij kao i studij na daljinu (distance
learning). Studiranje na daljinu (distance learning) je studiranje u cjelosti
prema redovnom nastavnom programu i uz dobijanje iste diplome po
završetku studija kao i redovni studenti. Razlika od redovnog studiranja je u
tome što studenti ne moraju prisustvovati predavanjima nego predavanja
sluša putem raunarske tehnologije, interneta i web stranica Univerziteta u
bilo koje vrijeme i na bilo kojoj udaljenosti. U okviru ovog kriterija pogledati i
informacije i linkove navedene u uvodnim dijelovima izvještaja.
3.4. Pristupanje visokoškolske ustanove bolonjskim procesima
Osiguranje kvaliteta studijskih programa omoguava se stalnim praenjem i
provjerom njihovih ciljeva, strukture, te prikupljanjem informacija o kvalitetu
programa i njihovom analizom. Procedurom za usvajanje studijskih programa
i procedurom za analizu studijskih programa definišu se ciljevi, podruja,
postupci i mjere unapreenja. Analize studijskih programa ukljuuju: podatke
o svršenim studentima, prosjena duina trajanja studija, sistem dobivanja
povratnih informacija od studenata putem anketiranja. Aktiviranjem Alumnija
bi se trebao uspostaviti i sistem praenja informacija sa trišta rada, kao i
povratne informacije od diplomiranih studenata. Opravdanost upisnih kvota
sa društvenim potrebama oituje se i kroz suradnju sa nadlenim
ministarstvom za obrazovanje koji svake godine u skladu sa potrebama,
odobrava kvote. Analizom kvalitete i strukture upisanih studenata obuhvata
se analiza završnog uspjeha u srednjoj školi, kao i vrsta završenog
srednjoškolskog obrazovanja, kako bi se utvrdila sljednost u nastavku
obrazovanja, i postojanje predznanja iz oblasti za koje se budui student
opredjeljuje. Analizom zastupljenosti upisanih studenata po regionima
utvruje se kanton ili opina iz koje studenti dolaze, u postocima, kako bi se
imala i polazna osnova pri izradi Plana promocije. Prolaznost na prvoj godini
34
aktivnosti po pojedinim predmetima ili smjerovima, kao pokazatelj za dalja
poboljšanja, obzirom da uspjeh u prvoj godini stvara temelje za nastavak
školovanja ili donošenje odluke studenata da napuste Univerzitet, ukoliko ne
uspijevaju savladati nastavne predmete. Popularnost studijskih programa se
takoe analizira u cilju utvrivanja opravdanosti aktiviranja odreenog
studijskog programa.
www.iug.ba
GODINA:
2. struktura upisanih studenata,
5. prijedlozi izmjene i dopune nastavnih planova,
6. razmatranja na tijelima Univerziteta, usvajanje revidiranih studijskih
programa, nastavnih planova i programa i pravila studiranja,
7. syllabusi.
FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA
I ciklus / / / / / / / / / / / /
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
I ciklus 2 0 37 0 12 0 30 0 27 0 / /
Redovan/vanredan 2 0 37 0 12 0 30 0 27 0 / /
III ciklus 2 0 6 0
redovan/vanredan 2 0 6 0
Ukupno po
akademskoj godini
I ciklus / / 4 5 / / / / / 1 / /
Redovan/vanredan / / 4 5 / / / / / 1 / /
Redovan/vanredan / / 3 3 / / 1 5 / / / /
II ciklus / / 1 1 / // / / / / /
I ciklus 1 10 4 1 5 1 / 1 / / / /
Redovan/vanredan 1 10 4 1 5 1 / 1 / / / /
II ciklus / / / / / / / 3 / 3 / /
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
I ciklus 2 15 7 15 13 7 5 17 2 3 3 5
Redovan/vanredan 2 15 7 15 13 7 5 17 2 3 3 5
II ciklus / 4 / 3 / / 1 5 / 1 / 1
redovan/vanredan / 4 / 3 / / 1 5 / 1 / 1
III ciklus / / 2 1 / / / / / / / /
I ciklus / / 2 0 / / / / / / / /
I ciklus / 1 4 / / / / / / / /
Redovan/vanredan / 1 4 4 / / / / / / / /
II ciklus / 2 / / / / / / / / / 1
redovan/vanredan 2 / 1 3 / / / / / / / /
I ciklus 2 3 3 2 3 3 / / / 1 / /
Redovan/vanredan 2 3 3 2 3 3 / / / 1 / /
II ciklus 0 6 0 2 / / / / / 3 / 3
redovan/vanredan / 6 0 2 / / / / / 3 / /
III ciklus / / 2 0 0 1 / / / / 1 1
redovan/vanredan / / 2 0 0 1 / / / / / 1
Ukupno po
akademskoj godini
I ciklus / / / / / / / / / / / /
/ / / / / /
napomena Na ovom studijskom programu od 2014-2020. nije bilo upisanih studenata.
39
I ciklus 0 3 0 3 0 3 / / / / / /
Redovan/vanredan 0 3 0 3 0 3 / / / / / /
II ciklus // / / 5 / 1 / / / / / /
I ciklus / / / / / / 4 1 / / / /
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
I ciklus 4 0 19 0 18 3 5 2 0 1 / /
Redovan/vanredan 4 0 19 0 18 3 5 2 0 1 / /
II ciklus / / / / / / / / / / / 1
I ciklus / / / / / / / / / / / /
/ / / / / /
napomena Na ovom studijskom programu od 2014-2020. nije bilo upisanih studenata.
Prema zakljuku Senata sa Sjednice, 29.08.2017. taka AD 4. prema
predstavljenom broju studenata po smjerovima, konstatovano je da je
potrebno uraditi reviziju studijskih programa i na tijelima kvalitete i NNV
uputiti na razmatranje i prijedlog studijskih programa od 2014/2015. godine.
Na osnovu zakljuka sa sjednice Senata, odrana je sjednica radne grupe
41
programe za koje postoji dovoljan broj prijavljenih studenata,
2. Na osnovu dokumentacije i zakljuaka prethodno izvršenih analiza:
2.1. FZN NNV sjednica - taka 3 i taka 4. analiza studijskih programa po
elementima,
2.2. FDN NNV sjednica - taka 3. i taka 4. analiza studijskih programa po
elementima,
2.3. FEN NNV sjednica - taka 3. i taka 4. analiza studijskih programa po
elementima,
2.4. FTN NNV sjednica 31, taka 2 i taka 3- analiza studijskih programa,
2.5. SENAT sjednica , 29.08.2017.. taka 6- prijedlozi izmjena i dopuna NPP,
2.6. SENAT sjednica 15.09.2017. taka 16- analiza statistikih podataka.
Prema zakljuku Senata sa Sjednice, prema predstavljenom broju studenata
po smjerovima, konstatovano je da je potrebno uraditi reviziju studijskih
programa i na tijelima kvalitete i NNV uputiti na razmatranje i prijedlog
studijskih programa od 2014/2015.godine. Na osnovu zakljuka iz sjednice
Senata, odrana je sjednica radne grupe Odbora za kvalitet, koji je razmatrao
prijedloge poboljšanja studijskih programa i Prijedlozi radne grupe raeni su
na osnovu
programe za koje postoji dovoljan broj prijavljenih studenata,
2. Na osnovu dokumentacije i zakljuaka prethodno izvršenih analiza:
2.1. FZN NNV sjednica - taka 3 i taka 4 analiza studijskih programa po
elementima,
2.2. FDN NNV sjednica - taka 3 i taka 4 analiza studijskih programa po
elementima,
2.3. FEN NNV sjednica - taka 3 i taka 4 analiza studijskih programa po
elementima,
2.4. FTN NNV sjednica 31, taka 2 i taka 3- analiza studijskih programa,
2.5. SENAT sjednica , 29.08.2017.. taka 6- prijedlozi izmjena i dopuna NPP,
2.6. SENAT sjednica 15.09.2017. taka 16- analiza statistikih podataka
Nakon usaglašavanja predmeta na dodiplomskim i magistarskim studijama,
lanovi radne grupe sainili su prijedlog nastavnih planova i programa i
prijedloge za Senat u vezi sa brojem studijskih programa, Studijski program.
1. Nastavni planovi i programi,
2. Pravila studiranja,
4. Pravilnik o akademskim zvanjima,
42
Visokoškolska ustanova ima i provodi procedure koje jame fer, transparentno
i konzistentno ocjenjivanje studenata utvrene formalnim aktom koje usvaja
Senat Univerziteta, kontinuirano prikuplja podatke i analizira uspjeh
studenata (analiza prolaznosti) na nivou studijskog programa i visokoškolske
ustanove, te preduzima aktivnosti na unapreenju uspjeha studenata.
Univerzitet ima i provodi procedure koje jame fer, transparentno i
konzistentno ocjenjivanje studenata utvrene formalnim aktom (odlukom)
koje usvaja Senat. Pravila studiranja regulišu ocjenjivanje studenata.
Pravilima studiranja za I, II i III ciklus se ureuju organizacija i izvoenje
ciklusa studija koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija,
magistarskog i doktorskog studija, kao i druga pitanja koja se odnose na
organizaciju studija, trajanje studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja,
uvjeta i postupka provoenja završnog rada, isprave o studijima i druga
relevantna pitanja od znaaja za dodiplomski, magistarski i doktorski studij.
Pravilima studiranja I ciklusa regulira se:
- organizacija studija,
- trajanje studija,
- isprave o studijima.
Rezultati testova I, II, III i popravnih testova objavljuju se u roku od 3 dana od
dana testiranja. Studenti imaju mogunost uvida u testove na zahtjev. Prag
prolaznosti je jednak na svim predmetima i definisan Pravilima studiranja.
Sve provjere znanja studenta su javne. Studenti imaju prava da prisustvuju
polaganju bilo kojeg ispita ukoliko se polaganje ispita organizuje usmeno i u
skladu sa prostornim mogunostima. Student moe podnijeti prigovor na
ocjenu dobijenu na ispitu, ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa
Zakonom ili Pravilima studiranja. Student podnosi prigovor Dekanu Fakulteta
u roku od tri dana od dana saopštenja ocjene. Dekan donosi rješenje po
prigovoru studenta u roku od pet dana od dana prijema prigovora. Student
ima pravo na uvid u rad. Zahtjev za uvid duan je podnijeti najkasnije 5 dana
nakon objavljivanja rezultata. Ukoliko student u tri navrata ne prikupi
dovoljan broj bodova i ne poloi ispit, etvrti put polae usmeni ispit pred
komisijom od 3 lana koje imenuje dekan Fakulteta.Ukoliko student iz
opravdanih razloga nije mogao pristupiti testovima, ima pravo da polae
usmeni ispit pred komisijom od 3 lana koju imenuje dekan Fakulteta.
43
2. SEMINARSKI RAD/ESEJ 0-15 % -BODOVA
3. PARCIJALNI TEST 0-30% -BODOVA
4. ZAVRŠNI ISPIT 0-45% -BODOVA
Ocjenjivanje studenata i ECTS ocjenjivanje
ECTS
bodova)
B 9 iznad prosjeka, sa ponekom greškom ( nosi 85- 94 bodova)
C 8 prosjean, sa primjetnim greškama ( nosi 75-84 bodova)
D 7
bodova)
F,FX 5
rada ( manje od 55 bodova)
ECTS = European Credit Transfer System ECTS = Europski sistem prenosa
bodova radi mobilnosti studenata,
- Obim studija
- Nastavni plan i program
- Uslovi za upis studenata
- Prelazak u narednu godinu studija
- Ovjera semestra i studijske godine
44
- Student koji je stekao pravo da ispit polae pred Komisijom
- Promjena studijskog programa
- Postupak izrade i odbrane završnog – magistarskog rada na II ciklusu
studija
Prikupljanje bodova i ocjenjivanje studenata magistarski studij
Studenta znanstvenog magistarskog studija provodi se na principu bodovanja
raznih aktivnosti studenta u savladivanju pojedinog predmeta. Visina ocjene
zavisi od prikupljenih bodova koji se prikupljaju tokom predavanja i ispit na
slijedei nain:
bodova)
B 9 iznad prosjeka, sa ponekom greškom ( nosi 85- 94 bodova)
C 8 prosjean, sa primjetnim greškama ( nosi 75-84 bodova)
D 7
bodova)
F,FX 5
rada ( manje od 55 bodova)
Prilog pravila studiranja - II ciklus studija dostupno na: www.iug.ba
Pravilima studiranja III ciklusa regulira se:
- Evropski sistem prenosa bodova,
- Nastavni plan i program,
- Uslovi za upis studenata,
- Prelazak u narednu godinu studija,
- Ovjera semestra i studijske godine,
- Prestanak status studenta,
Doktorski studij se realizira kroz:
- prvu godinu studija: I i II semestar,
- drugu godinu studija: III i IV semestar, i
- treu godinu studija: V – VI semestar.
U skladu sa ECTS sistemom doktorski studij iznosi 180 ECTS bodova odnosno
30 ECTS po jednom semestru (šest semestara po 30 ECTS). U skladu sa
evropskim sistemom prenosa bodova (ECTS) studenti se pri upisu na
doktorski studij prizna 300. ECTS bodova (180. ECTS bodova na prvom
ciklusu studija i 120. ECTS bodova na drugom ciklusu studija - magistarski
studij). Po odbrani doktorske disertacije student - doktorant dobija novih 180.
ECTS bodova i što ukupno na svim studijama donosi 480. ECTS bodova.
- Prilog pravila studiranja III ciklus www.iug.ba
Univerzitet redovito i kontinuirano prikuplja podatke i analizira uspjeh
studenata (analiza prolaznosti) na nivou studijskog programa i visokoškolske
ustanove, te preduzima aktivnosti na unapreenju uspjeha studenata. Analiza
prolaznosti studenata se vrši na nauno - nastavnim Vijeima fakulteta, za
zimski i ljetnji semestar, po završetku semestra, kao i na Senatu. Prema
dogovoru se analize prolaznosti mogu raditi i samo putem Senata, obzirom da
su lanovi Senata ujedno i lanovi naunonastavnih vijea, ukljuujui
Dekane. Informacije o prolaznosti dostavlja nastavna sluba Univerziteta koji
omoguava da se za svaki predmet dobiju informacije o svim elementima
bitnim za kvalitetnu analizu prolaznosti. U sluajevima nezadovoljavajue
prolaznosti, poduzimaju se aktivnosti za postizanje poboljšanja. Na sjednici
Senata 23.04.2015.god. konstatovano je da se u analizu prolaznosti uvrsti i
pokazatelj prosjenih ocjena na predmetu. Dostavljene tabele za analizu
prolaznosti od 2015. godine sadre i ovaj element, uz podatke o predmetu,
nastavnom osoblju, broju studenata koji su pristupili ispitu, broj studenata
koji su poloili ispit, broj studenata koji nisu poloili ispit i procenat
prolaznosti, kao i naredne analize koje su dostavljene su uraene u skladu sa
zakljucima na sjednici 24. Senata od 23.04.2015. god.
PRILOG - ANALIZE PROLAZNOSTI STUDENATA dostupno na: www.iug.ba
- Zapisnik N-N vijea FDN dostupno na: www.iug.ba
- Zapisnik N-N vijea FZN dostupno na: www.iug.ba
Primjer podataka pri analizi prolaznosti na nastavnom predmetu
Farmakologija
PROLAZNOST
Vanredan 4
Pored analiza prolaznosti, ocjena predmeta se utvruje putem anketiranja
studenata, koji ocjenjuju nastavnike, ali i predmet i njegove elemente i te
analize se rade redovito na NNV, Senatu, nakon svakog bloka nastave.
Rezultati anketiranja se objavljuju na web stranici. Više o analizama anketa
navedeno je u kriterijumima.
- Rezultati-anketiranja-studenata dostupno na: www.iug.ba
Visokoškolska ustanova obezbjeuje dovoljan broj kvalificiranog nastavnog
kadra (nastavnici i saradnici) kako bi postigla obrazovne ciljeve, uspostavila i
nadzirala akademska pravila i osigurala odrivost svojih studijskih programa.
Univerzitet je raspisao konkurs koji je u proceduri, za zasnivanje i prijem u
radni odnos nastavnika i saradnika