of 16 /16

SADRŽAJ - bak.hr

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SADRŽAJ - bak.hr

1.2. Osnovni pokazatelji i procjena ostvarenja za 2021. godinu
2. PLAN I PROGRAM RADA VELEUILIŠTA BALTAZAR S KRATKORONIM CILJEVIMA I
MJERLJIVIM INDIKATORIMA ZA 2021. GODINU
2.1. Unaprjeenje kvalitete
2.2. Nastavni procesi
2.3. Cjeloivotno uenje
3. ZAKLJUAK
1. UVOD Program i program rada Veleuilišta Baltazar Zapreši za 2021. godinu predstavlja operativni dokument kojim Veleuilište implementira elemente razvojne strategije za razdoblje 2021. – 2026. godine u plan i program rada u razdoblju od godine dana. Sukladno lanku 29. Statuta Veleuilišta s pravom javnosti Baltazar Zapreši iz Zaprešia, Upravno vijee Veleuilišta 23. studenog 2020. godine usvojilo je Strateški plan razvoja Veleuilišta za razdoblje 2021. do 2026. godine te definiralo misiju, viziju, ope ciljeve te kljune pokazelje i plan realizacije aktivnosti. Temeljem misije, vizije i definiranih dugoronih ciljeva, Veleuilište donosi Plan i program rada za 2021. godinu. Plan i programa rada VBZ-a za 2021. godinu podijeljen je u etiri cjeline:
1. Unaprjeenje sustava kvalitete 2. Nastavni procesi 3. Cjeloivotno uenje 4. Strune i potporne slube
Unaprjeenje sustava kvalitete obuhvaa aktivnosti Odjela za za kvalitetu, uenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija, a neizravno je povezano sa svim poslovnim i obrazovnim procesima na VBZ-u. Nastavni procesi podrazumijevaju sve aktivnosti veleuilišnih odjela preddiplomskih i diplomskih strunih i specijalistikih studija, plan rada katedri te odjela znanstveno- istraivakog i strunog rada, kao i odjela za meunarodnu suradnju i mobilnost. Cjeloivotno uenje obuhvaa nastavne i strune aktivnosti usmjerene na poticanje nastavka školovanja i unaprjeenja strunih i profesionalnih kompetencija studenata, a obuhvaa aktivnosti odjela za cjeloivotno obrazovanje. Strune i potporne slube VBZ-a obavljaju aktivnosti koje nadopunjuju i pomau ostvarenju nastavnih procesa te se odnose na rad referade, knjinice, tajništva i informatiko- raunarske podrške. 1.1. Opi podaci
Veleuilište s pravom javnosti Baltazar Zapreši iz Zaprešia kao visokoškolska ustanova s pravom javnosti zapoelo je s nastavnim radom 2001./2002. akademske godine pod nazivom Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti „Baltazar Adam Kreli“ Zapreši. Pod sadašnjim imenom Veleuilište je upisano u Sudski registar Ministarstva pravosua Republike Hrvatske 11. 04. 2014. godine.
Osniva Veleuilišta je Grad Zapreši, Trg rtava fašizma 1. Sjedište, odnosno adresa Veleuilišta je u Zaprešiu, ulica Vladimira Novaka broj 23. Matini broj Veleuilišta je 080394131, a OIB 70921936463.
Prema Statutu Veleuilišta s pravom javnosti Baltazar Zapreši tijela Veleuilišta su: Upravno vijee, dekan, Struno vijee, Uprava i druga struna i savjetodavna tijela ije se osnivanje, sastav i nadlenost ureuju statutom i/ili drugim opim aktima Veleuilišta.
Veleuilištem upravlja Upravno vijee Veleuilišta koje skrbi o zakonitosti rada, osigurava njegove djelatnosti, nadzire provedbu odluka Strunog vijea Veleuilišta, racionalnu uporabu
materijalnih, kadrovskih i ostalih resursa te obavlja sve druge poslove iz svoje nadlenosti sukladno propisima Republike Hrvatske i opim aktima Veleuilišta.
Veleuilištem ravna dekan kao njegov elnik, predstavlja ga i rukovodi njegovim radom i poslovanjem.
O strunim, znanstvenim i nastavnim pitanjima odluuje Struno vijee Veleuilišta.
Uprava Veleuilišta je pomono i izvršno tijelo dekana koje sudjeluje u pripremi, donošenju i provedbi poslovnih, menaderskih i rukovodnih odluka.
Registrirane djelatnosti Veleuilišta su sljedee:
• ustrojstvo i izvedba preddiplomskih strunih studija u skladu sa zakonom, Statutom i odgovarajuim dopusnicama,
• ustrojstvo i izvedba specijalistikih diplomskih strunih studija u skladu sa zakonom, Statutom i odgovarajuim dopusnicama,
• ustrojstvo i izvedba razliitih oblika strunog usavršavanja iz podruja društvenih znanosti u sustavu cjeloivotnog obrazovanja,
• obavljanje visokostrunog i znanstvenog istraivakog rada,
• organiziranje strunih i znanstvenih konferencija, simpozija, okruglih stolova, seminara i ostalih skupova,
• izdavanje i suizdavanje knjiga i asopisa,
• prodaja knjige, asopisa, skripta i tiskanica za potrebe studenata.
Izjava o viziji
Izjava o misiji
Misija Veleuilišta Baltazar Zapreši jest pruiti kvalitetno obrazovanje i podršku studentima u razvoju njihove karijere te kroz trišno orijentirane studijske programe promicati nova znanja. U suradnji s gospodarstvom, Veleuilište omoguuje studentima aktivno ukljuivanje na trište rada te povezuje studente i poslovnu zajednicu. Veleuilište potie razvoj kreativnih pojedinaca sposobnih za upravljanje poslovnim procesima koji e doprinositi odrivom razvoju društva u cjelini.
Društvena odgovornost
Temeljni ciljevi
razvijati proaktivan pristup u primjeni teorijskih i empirijskih dostignua za unapreenje poslovnih procesa stvarati ozraje etinosti, transparentnosti i odgovornosti rada u svrhu ostvarenja dugorono odrivog poslovanja kontinuirano teiti prema izvrsnosti pruanjem podrške za osobni i profesionalni rast i razvoj svih zaposlenika i studenata Veleuilišta
1.2. Osnovni pokazatelji i procjena ostvarenja za 2021. godinu
2020. Procjena 2021.
Broj studijskih programa - preddiplomski studij 2 2
Broj studijskih programa - diplomski studij 5 5
Broj aktivnih programa cjeloivotnog uenja 1 3
Broj dislociranih studija 2 2
Broj online studijskih programa 2 2
Broj studenata – preddiplomski studij 1081 1020
Broj studenata – diplomski studij 495 470
2. PLAN I PROGRAM RADA VELEUILIŠTA BALTAZAR S KRATKORONIM CILJEVIMA I MJERLJIVIM INDIKATORIMA ZA 2021. GODINU
Temeljem opih ciljeva definiranih Strateškim planom razvoja, Veleuilište donosi kljune pokazatelje uinka (KPI), uz osnovne ciljeve te aktivnosti i resurse na temelju kojih e se navedeni ciljevi ostvariti. Kljuni ciljevi, aktivnosti i resursi donose se posebno za odjele i funkcije unutar Veleuilišta. 2.1. UNAPRJEENJE SUSTAVA KVALITETE
Sustav osiguranja kvalitete u nadlenosti je odjela za kvalitetu, uenje na daljinu i razoj informacijskih tehnologija. Svrha Odjela jest osigurati kvalitetu rada Veleuilišta. To podrazumijeva sve aktivnosti koje se provode s ciljem trajnog poboljšavanja rada institucije.
Zadaa je Odjela u proces ukljuiti sve dionike koji su posredno ili neposredno ukljueni u proces uenja i poduavanja, pritom poštujui Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).
Definirani standardi i smjernice doprinose zajednikom shvaanju sustava kvalitete te njegovu osiguravanju u uenju i poduavanju. Odjel s jedne strane prikuplja i daje informacije o kvaliteti Veleuilišta, a s druge savjetuje i preporua aktivnosti unaprjeenja rada s ciljem uvoenja kulture kvalitete koju prihvaaju svi dionici obrazovnog procesa.
Plan i program rada definiran putem kljunih pokazatelja uspješnosti za UNAPRJEENJE SUSTAVA KVALITETE:
Cilj Nositelj
aktivnosti/ Odgovornost
Vrijeme izvršenja
Procjena troška
Primjena standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Redovan rad
Pozitivna ocjena Veleuilišta kroz reakreditaciju koju provodi Agencija za znanosti i visoko obrazovanje sa ciljem rada svih studija i Veleuilišta u cjelini.
Dobivanje certifikata kvalitete AZVO
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Redovan rad
Godišnja provjera primjene meunarodne norme ISO 9001:2015
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Poveanje kvalitete online nastave sukladno dobivenim dopusnicama
Online koordinatori Predstojnik odjela kvalitete
kontinuirano
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Uvoenje meunarodne norme za sigurnost informacijskog sustava ISO/IEC 27001:2013
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Kontinuirano Redovan rad
Procijeniti stopu zaposlenosti i nezaposlenosti diplomanata
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Uspostaviti jasan i sustavan postupak prikupljanja i primjene informacija razliitih dionika (studenata, poslodavaca, alumnija, akademskog osoblja, strunih tijela itd.) u svrhu razvoja studijskih programa. Obavještavati poslodavce, zajedno s alumnijima i studentima viših godina, o nedavnim poboljšanjima programa i pokazati otvorenost za stalni razvoj utemeljen na dokazima.
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Kontinuirano Redovan rad Baza podataka
Pruati podršku u obliku planova za znanstvena i/ili struna istraivanja svakog odjela; ukljuivanje nastavnika u isto te redovito odravanje sastanaka i praenje ostvarivanja tih planova
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Poticati i pruati podršku nastavnicima pri objavljivanju kvalitetnijih radova
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Redovan rad Izvještaj o odravanju edukacije
Kontinuirano dokumentirati sve aktivnosti kojima se dokazuje društvena relevantnost strunih i/ili znanstvenih istraivanja i prijenosa znanja (npr. projektne aktivnosti)
Predstojnik Veleuilišnog odjela
Kontinuirano Redovan rad Izvješa Odjela za kvalitetu, uenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija
2.2. NASTAVNI PROCESI Nastavni procesi ukljuuju nastavnike, studente i vanjske dionike (suradnike). U radu i ostavarenju aktivnosti koje se odnose na nastavne procese izravno sudjeluju katedre i veleuilišni odjeli preddiplomskih i diplomskih strunih studija, odjel znanstveno-istraivakog i strunog rada te odjel za mobilnost i meunarodnu suradnju. Katedre su organizacijski neovisne nastavne jedinice ustrojene s ciljem podizanja uinkovitosti i efikasnosti strunog i znanstveno – istraivakog rada te studijskih i drugih obrazovnih programa koji se izvode na Veleuilištu. Katedre objedinjuju srodne kolegije u svrhu razvijanja tih kolegija te strunog razvoja nastavnikog kadra.
Pri Veleuilištu s pravom javnosti Baltazar Zapreši trenutno djeluje 6 katedri: 1. Katedra za ekonomiju i kvantitativne analize 2. Katedra za marketing i komunikacije 3. Katedra menadment i poduzetništvo 4. Katedra za financije i raunovodstvo 5. Katedra za pravo i strane jezike 6. Katedra za sociologiju i srodne discipline
Veleuilišni odjeli sudjeluju u aktivnostima obrazovnih procesa. Predstojnik veleuilišnog
odjela izravno rukovodi konkretnim veleuilišnim odjelom, sukladno pravima i obvezama
navedenim u odluci o imenovanju predstojnika. Studiji su ustrojbene jedinice veleuilišnih
odjela koji obavljaju nastavne, strune i istraivake poslove. Veleuilište Baltazar izvodi
sljedee strune studijske programe:
b) Menadment u kulturi,
c) Menadment uredskog poslovanja.
Meunarodna suradnja odnosi se na provoenje aktivnosti u obliku razmjene studenata i
djelatnika Veleuilišta u znanstvenom i/ili strunom podruju. Meunarodna mobilnost je
vrlo vaan dio internacionalizacije Veleuilišta jer kako zaposlenicima, tako i studentima
omoguuje usavršavanje, nova iskustva, nove suradnje, rad na inozemnim projektima,
provoenje istraivanja i mnoge druge aktivnosti koje u konanici pruaju kompetitivnu
prednost u odnosu na druge, kao i ulaz u meunarodno trište rada.
Plan i program rada definiran putem kljunih pokazatelja uspješnosti za NASTAVNE
PROCESE:
proelnik katedre Do 30. rujna 2021.
Redovan rad Izvedbeni plan nastave i zaduenja nastavnika
Izraen plan razvoja nastavnika i katedri
proelnik katedre Zimski semestar 2021.
Redovan rad Plan razvoja nastavnika i katedri
Izraen plan usavršavanja nastavnika
Sustavno pratiti i unapreivati kvalitetu nastavnog procesa te doprinositi razvoju studijskih programa
proelnik katedre i predstojnik odjela za kvalitetu
kontinuirano Redovan rad
Izvješa katedri i Odjela za kvalitetu, uenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija
Izraen plan nabave novih naslova nakladnike djelatnosti Veleuilišta
proelnik katedre godišnje Redovan rad broj objavljenih naslova
Poveanje zadovoljstva studenata sadrajem kolegija na studijskom programu
Voditelj studija, predmetni nastavnici u suradnji s odjelom za kvalitetu
kontinuirano Redovan rad Rezultati studentskih anketa
Provedba projekata tijekom 2021.
kontinuirano Redovan rad Zapoeti i provedeni projekti
Unaprjeenje strune prakse
kontinuirano Redovan rad Unaprijeen model strune prakse
Poveanje meunarodne razmjene studenata u sklopu Erasmus + projekta
voditelj studija i Erasmus koordinator
kontinuirano Redovan rad Promocija Erasmu+ projekta na studijima
Promoviranje studijskih programa (alumni, trenutni studenti)
voditelj studija, nastavnici
Analiza uspješnosti završavanja studija
Voditelj studija, voditelj referade
Poticanje studenata na nastavak školovanja
Voditelj studija
Ljetni semestar
Intenziviranje interne komunikacije u svrhu motiviranja nastavnog osoblja radi unapreenja kvalitete nastavnog procesa.
Voditelj studija Kontinuirano Redovan rad Izvještaji sa sastanaka nastavnika studija
Organizacija terenske
nastave / posjet
nastave
aktivnostima
unaprijeenih online
Voditelji studija u suradnji s pomonicom dekana
kontinuirano Redovan rad Broj sklopljenih ugovora, broj odranih aktivnosti u suradnji s vanjskim dionicima
Poveanje kvalitete nastave – praktini dio
Voditelji studija kontinuirano 30.000,00 Izvedena gostujua predavanja
Uspostavljen i unaprijeen mentorski i tutorski sustav
Voditelji studija u suradnji s dekanom, pomonicom dekana i proelnicima katedri
2.kvartal 2021.
Redovan rad Izvješe o analizi funkcioniranja mentorskog i tutorskog sustava
Priprema silaba pojedinih kolegija na engleskom jeziku te ostalih nastavnih i administrativnih resursa na engleskom jeziku (struna i znanstvena literatura, testovi itd.)
Predstojnik Odjela za mobilnost i meunarodnu suradnju, voditelji studija, proelnici katedri, nositelji i izvoditelji kolegija,
kontinuirano Redovan rad Silabi kolegija na engleskom jeziku
mješovite radne skupine
IPMA REG meunarodna
IPMA REG pojedinane
Potvrde za diplomante
kao Oracle Academy
Koordinatorica projekta
Predstojnica odjela znanstveno- istraivakog i strunog rada
Ljetni semester 2021.
Organiziranje sjednica Gospodarskog savjeta VBZ-a
Predstojnica odjela znanstveno- istraivakog i strunog rada
kontinuirano 10.000,00 kn Zakljuci Gospodarskog savjeta VBZ-a
Prijava na natjeaj za Erasmus + za projekte KA103 i KA107
Erasmus+ koordinatorica
Veljaa 2021.
Redovan rad
Provedba aktualnih Erasmus + projekata
Završni izvještaj
pojedinog projekta.
Analiza završnog izvještaja Agencije za mobilnost i projekte EU za pojedini projekt.
Oraniziranje Erasmus+ info dana
Broj informativnih dogaanja. Broj sudionika informativnih dogaanja.
Organiziranje nastave na engleskom jeziku
Erasmus+ koordinatorica
Kontinuirano Trošak pokriven iz Erasmus+ sredstava
Broj kolegija koji se izvode na engleskom jeziku. Broj studenata (stranih i domaih) ukljuenih u nastavu na engleskom jeziku.
Organiziranje dolaska i boravka studenata i zaposlenika partnerskih visokoškolskih institucija
Erasmus+ koordinatorica
Podrška odlaznim sudionicima mobilnosti
Mjeseni izvještaji
studenata sudionika
Sklopljeni meuinstitucijski ugovori o suradnji za razdoblje 2021.-2027.
Erasmus+
koordinatorica
Implementiran ERASMUS WITHOUT PAPER sustav
Erasmus+ koordinatorica
Registracija i operativno korištenje alata Erasmus+ Dashboard, Erasmus+ App, Online Learning Agreement i IIA Manager.
Unaprjeenje rada Alumni kluba
2.3. CJELOIVOTNO UENJE Cjeloivotno obrazovanje i uenje se izvodi u obliku pojedinanih aktivnosti tijekom godine. Usmjereno je na pouavanje i osposobljavanje vanjskih subjekata, ali i zaposlenika Veleuilišta.
Plan i program rada definiran putem kljunih pokazatelja uspješnosti za CJELOIVOTNO UENJE:
CILJ NOSITELJ AKTIVNOSTI /
Osigurati kontinuitet provedbe seminara za turistikog vodia.
Voditelj seminara i edukacija iz turizma i predsjednik Povjerenstva za provedbu ispita za turistikog vodia
kontinuirano Redovan rad
Implementirati nove sadraje i naine izvoenja programa (onilen) seminara za turistike vodie
Voditelj seminara i edukacija iz turizma i predsjednik Povjerenstva za provedbu ispita za turistikog vodia
1. kvartal 2021.
Novi sadraji dodan programu za turistike vodie. Online izvedba nastave.
Ostvariti suradnju s Turistikom zajednicom grada Zaprešia, turistikom zajednicom Zagrebake upanije, turistikom zajednicom Zadarske upanije
Voditelj seminara i edukacija iz turizma; Uprava Veleuilišta.
2. kvartal 2021.
Potpisan sporazum o suradnji i provedba barem jedne zajednike aktivnosti.
Poboljšanja kvalitete organizacije i izvedbe teajeva cjeloivotnog obrazovanja.
Struni suradnik za cjeloivotno uenje
Prilikom uruenja potvrde o završenom teaju.
Redovan rad
Uvoenje novih programa cjeloivotnog obrazovanja.
Predstojnik Odjela cjeloivotnog obrazovanja
Kontinuirano Redovan rad
Lista adresa bivših i potencijalih polaznika teajeva cjeloivotnog uenja.
2.4. STRUNE I POTPORNE SLUBE Informatika sluba brine o tehnikoj ispravnosti informatike opreme na Veleuilištu. Osim odravanja raunala, Sluba prua podršku prilikom korištenja informacijskih sustava Infoeduka i Baltazar. Knjinica Veleuilišta Baltazar Zapreši visokoškolska je knjinica u sastavu ustanove Veleuilišta Baltazar Zapreši. Knjinica je zatvorenog tipa i svoje usluge prua iskljuivo studentima, nastavnicima, ostalim djelatnicima Veleuilišta i vanjskim suradnicima Veleuilišta. Sluba raunovodstva organizira i upravlja poslovima neprofitnog raunovodstva kao što su voenje propisanih knjigovodstvenih evidencija, obraunavanje plaa i ostalih isplata djelatnicima kao i vanjskim suradnicima, evidentiranje poslovnih promjena i plaanja tuzemnih i inozemnih dospjelih obveza, izrade financijskih izvještaja za potrebe razliitih subjekata. Digitalizacija, zaštita na radu i odnosi s javnošu je jedinica koja je zaduena za provoenje
zaštite na radu Veleuilišta, kroz razna periodina ispitivanja kontinuirano educiranje
zaposlenika, provoenje vjebi i slino. Osim toga vodi rauna o razvoju digitalizacije
Veleuilišta i marketingu Veleuilišta.
Odsjek za poslove studentske referade sastavni je dio Odjela slube za urudbene poslove,
studenske referade i arhivske poslove. Unutar odsjeka studentske referade odvijaju se i
provode poslovi upisa novih studenata, upisa studenat au više godine, organizacija i objava
ispitnih rokova, organizacija obrana završnih radova, organizacija promocija studenata, ispisi
studenata, rješavanje studenskih pisanih podnesaka, pruanje informacija studentima,
provoenje analiza i davanje svih podataka na zahtjev upravi.
Plan i program rada definiran putem kljunih pokazatelja uspješnosti STRUNIH I POTPORNIH SLUBI:
CILJ NOSITELJ AKTIVNOSTI/
Voditelj informatike slube
Prva polovica 2021.
Poboljšani uvjeti odravanja nastave
Nadopuna knjininog fonda (nabava novih knjiga i ostale knjinine grae Pretplata na adekvatne baze podataka preko MZO-a)
Voditelj knjinice, proelnici katedri i voditelji studija, pomonicadekana
kontinuirano 60.000,00 kn
Glavni tajnik Veleuilišta, dekan, Upravno vijee
Do kraja kalendarske 2020. godine, zakonska obveza
Redovan rad Vidljivost knjinice u knjininom sustavu
Poveanje zaštite ouvanja i pohrane završnih radova
Voditelj knjinice, knjiniar,
Redovan rad Pohranjeni završni radovi na siguran nain.
Aktiviranje odsjeka arhiviranja
Glavna tajnica, arhivist Do kraja 2021. Redovan rad Unaprijeeno upravljanje slubenom dokumenatacijom
Unaprijeen sustav uredskog poslovanja
Do kraja 2021. Redovan rad Poboljšani sustav urudbiranja
E-posudba vlastitih izdanja knjiniari, Uredništvo Veleuilišta
Listopad 2021. Redovan rad Posuena literatura koju je izdalo Veleuilište na npr. jedan semestar ili jednu akademsku godinu
Edukacija knjiniara i nastavnog osoblja
Knjiniari u suradnji s drugim knjinicama,
kontinuirano Redovan rad Uvoenje novih praksi Promocija knjinice i njenih usluga
Pokretanje e-asopisa Veleuilišta
Voditelj informatike slube
Edukacija djelatnika slube raunovodstva
Kontinuirano 8.000,00 kn Izvještaj s edukacije
Provoenje ispitivanja propisanih zakonom o zaštiti na radu
Djelatnik slube kontinuirano Pokriveno Ugovorom sa Konspekt d.o.o.
Izvješe o provedenom ispitivanju
Djelatnik slube kontinuirano 50.000,00 kn Unaprijeena web stranica
Uvoenje alata Upisni list Pomonik dekana 2. Kvartal 2021. 10.000,00 kn Smanjeni obujam rada djelatnika, ušteeni resursi
3. ZAKLJUAK
Prema predvienom Godišnjem planu rada VBZ-a veina aktivnosti se ostvaruje temeljem redovnog rada zaposlenika.
Procijenjena vrijednost potrebnih sredstava za nabavku dodatne opreme, nadogradnju web stranice i knjininog fonda iznosi 230.000,00 kn.
Procijenjenja vrijednost potrebnih sredstava za strune edukacije zaposlenika i troškove publiciranja iznosi 112.000,00 kn.
Procijenjenja vrijednost potrebnih sredstava za unaprjeenje nastavnih i poslovnih procesa iznosi 118.000,00 kn.
Navedene potrebe evidentirane su u Planu nabave i Financijskom planu za 2021. godinu
Sve iskazane vrijednosi su s ukljuenim PDV-om.