Click here to load reader

Równowaga chemiczna · 2017-10-16 · Równowaga chemiczna Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 23 RÓWNOWAGA CHEMICZNA. 1) Oblicza się na podstawie powyższych wzorów wartość

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Równowaga chemiczna · 2017-10-16 · Równowaga chemiczna Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 /...

 • Równowaga chemiczna

  2.8.1. Pojęcia podstawowe

  2.8.2. Prawo działania mas

  2.8.3. Związek stałej równowagi z funkcjami termodynamicznymi

  2.8.4. Izobara van’t Hoffa

  2.8.5. Izoterma van Laara- Plancka

  2.8.6. Reguła Le Chatelier-Browna

  2.8.7. Ilościowa analiza stanu równowagi

 • W zależności od składu mieszaniny reakcyjnej możemy oczekiwać samorzutnego

  przebiegu reakcji w prawo, w lewo (samorzutnie przebiega reakcja przeciwna) lub

  pozostawania przez nią w równowadze.

  substraty

  produkty

  droga reakcji

  ∆G

  ∆GSP

 • procesy przebiegają w kierunku wywołującym taką zmianę wartości

  parametrów układu, która pociąga za sobą zmniejszanie wartości

  entalpii swobodnej

  substraty

  produkty

  droga reakcji

  ∆G

  ∆GSP

 • PRAWO DZIAŁANIA MAS

  Powinowactwo chemiczne dla reakcji:

  i

  i

  ii

  i

  ii

  i

  i aRTpTA ln),(0

  ...ln),( 21 210

  aaRTpTA ii

  i

  Wprowadzając oznaczenie ),(),(ln 0 pTpTKRT ii

  ia

  r

  ra aaaRTpTKRTA

  ...ln),(ln 21 21W stanie równowagi: A=0

  r

  ra aaapTK

  ...),( 21 21Prawo działania mas Guldberga-Waagego (1867)

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 42.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Wniosek

  Dla reakcji: NvMvBvAv NMBA

  BA

  NM

  Y

  v

  rówB

  v

  rówA

  v

  rówN

  v

  rówMv

  rówYY

  rówaa

  aaaQK

  pozostającej w stanie równowagi, wielkość K, zwana termodynamiczną

  stałą równowagi tej reakcji

  jest wielkością charakterystyczną dla reakcji i stałą w danej temperaturze.

  PRAWO DZIAŁANIA MAS

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 52.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Przykład rozpiętości zmian entalpii swobodnej

  Wypadek sterowca Hindenberg

  H2(g) + 1/2O2(g) = H2O (g)

  ∆G° = - 228 kJ

  Keq = exp(- ∆G ° /RT) = 1.7 x 1038

  Lek + Enzym = Kompleks Lek-Enzym

  ∆ G ° = - RTln(Keq) = - 40 kJ

  Keq = exp(- ∆G ° /RT = 107

  KRTGr ln0

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 62.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • W jaki sposób stała równowagi zależy od entropii i entalpii reakcji?

  0 ro GA

  0ln KRTGOr

  KRTGOr ln

  RSRTHRTSTHRTG OrOrOrOrRr eeeeK

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 72.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Obliczanie standardowego powinowactwa i stałej równowagi

  a

  o KRTA ln

  rr

  o STHA

  i

  om

  iir SS,

  om

  ipiCv.

  ,

  Równania te pozwalają na obliczenie stałej równowagi, o ile znane

  są wartości standardowe ciepła reakcji oraz standardowej entropii

  spowodowanej reakcją. W obliczeniach standardowego powinowactwa

  reakcji korzysta się z reguły z możliwości przedstawienia sumy:

  jako szeregu potęgowego:

  22,

  ,

  TTTCv omipi

  o iiom

  itwi SvTHvTA ,298,

  ,298,

  dTTTT

  TdTTTT

  TT

  298

  3

  298

  22

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 82.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Przykład

  Obliczyć wartość stałej równowagi oraz standardowego

  powinowactwa reakcji syntezy amoniaku.

  322 23 NHNH 0

  ,

  00

  ii

  pT

  r vS

  S

  0

  ,

  00

  ii

  pT

  r vG

  G

  000

  rrr STHG

  rrr

  pT

  STHGG

  A

  ,

  00

  itw,Hir vH RT

  AKa ln

  aby obliczyć wartość

  standardowego

  powinowactwa reakcji w

  określonej temperaturze

  należy znać standardowe

  ciepła i entropie reakcji w tej

  temperaturze.

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 92.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • IZOBARA VAN’T HOFFA

  ZALEŻNOŚĆ STAŁEJ RÓWNOWAGI OD TEMPERATURY

  ),(/ pTKe aRTAo

  i

  iiaKRT ln

  P

  o

  i

  i

  i

  P

  i

  o

  ii

  p

  a

  TT

  RT

  T

  RT

  K

  11ln

  Różniczkując względem temperatury:

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 102.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Z poprzedniej relacji oraz na podstawie równania

  Gibbsa-Helmholtza można otrzymać:

  2

  0

  2

  ,1ln

  RT

  H

  T

  H

  RT

  K rmo

  i

  i

  i

  p

  a

  2

  0ln

  T

  H

  T

  K r

  p

  a

  dT

  T

  HKd ra 2

  0

  ln

  2

  1

  2

  1

  2

  0

  ln

  T

  T

  r

  T

  T

  a dTT

  HKd

  Równanie izobary (van’t Hoffa)

  Van’t Hoff otrzymał jako

  pierwszy nagrodę Nobla

  z chemii w 1901.

  Postać scałkowana:

  IZOBARA VAN’T HOFFA (cd)

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 112.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Zakładając niezależność

  entalpii reakcji od

  temperatury:

  Zależność logK od l/T w niewielkim zakresie temperatur:

  a - dla reakcji endotermicznych,

  b - dla reakcji egzotermicznych

  12

  0

  ,,

  11lnln

  12 TTR

  HKK rTaTa

  Uwaga:

  Ściśle biorąc ciepło reakcji

  jest funkcją temperatury –

  prawo Kirchoffa. Oznacza to,

  że wykres nie będzie na ogół

  liniowy, lecz złożoną funkcją

  temperatury

  IZOBARA VAN’T HOFFA (cd)

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 122.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Przykład

  Na podstawie tablic fizykochemicznych obliczyć temperaturę, w której stała

  równowagi poniższej reakcji jest równa jedności.

  22)(2 COHOHCO g

  ),(ln),( pTKRTpTA azadanie sprowadza się do obliczenia temperatury, w której A(T,p)=0.

  Dane termodynamiczne:

  253

  3

  2

  263

  2

  253

  2

  11

  ,

  1

  298,

  1

  ,

  298,

  1046,01010,442,280,1375,110

  1030,1113,304,2288,241

  1092,01017,167,28

  1054,81004,915,442,39451,393

  TTCO

  TOH

  TTH

  TTCO

  molKJ

  C

  molkJ

  A

  molkJ

  H

  g

  m

  ptw

  m

  tw

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 132.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • kJAvA

  kJHvH

  itwi

  M

  itwir

  8,28

  21,41

  ,298,298

  ,

  ,298,298,

  dTTT

  TT

  HA

  T

  TAT OOO

  298

  3

  2

  0

  32298

  298

  Zależność A°(T)=f(T)

  Przykład (cd)

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 142.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • IZOTERMA VAN LAARA-PLANCKA

  ZALEŻNOŚĆ STAŁEJ RÓWNOWAGI OD CIŚNIENIA

  ),(/ pTKe aRTAo

  i

  iiaKRT ln

  M

  i

  i

  i

  T

  i

  o

  ii

  T

  a VRTpRTP

  K

  11ln

  Różniczkując względem ciśnienia:

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 152.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • RT

  V

  p

  K or

  T

  a

  ln

  dPRT

  VKd

  o

  ra

  ln

  2

  1

  2

  1

  ln

  P

  P

  o

  r

  P

  P

  a dPRT

  VKd

  korzystając z równania Gibsa-Helmholtza uzyskuje się analogicznie zależność

  ciśnieniową:

  IZOTERMA VAN LAARA-PLANCKA

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 162.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Przykład

  Stała równowagi reakcji syntezy amoniaku w temperaturze T1 i pod ciśnieniem p1wynosi K1. Obliczyć stałą równowagi tej reakcji w tej samej temperaturze ale pod

  ciśnieniem p2.

  p

  v

  p

  K i

  T

  x

  lnW tym przypadku

  2132 iv

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2 lnln22ln2

  1

  p

  p

  p

  p

  p

  dp

  pK

  pKp

  px

  x

  1

  2

  1

  2

  p

  p

  pK

  pK

  x

  x 2

  1

  212

  p

  ppKpK xx

  całkując w granicach od p1 do p2 otrzymamy:

  322 23 NHHN

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 172.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • REGUŁA PRZEKORY LE CHATELIERA-BROWNA (1887)

  0ln

  0

  p

  ao

  rT

  KH

  0ln

  0

  p

  ao

  rT

  KH

  0ln

  0

  T

  ao

  rp

  KV

  0ln

  0

  T

  ao

  rp

  KV

  HENRI LOUIS

  LE CHATELIER (1850-1936)

  Zależność stałej równowagi od temperatury zależy od

  efektu cieplnego reakcji

  Zależność stałej równowagi od ciśnienia zależy od

  efektu objętościowego reakcji

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 182.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Co powiesz o energetyce reakcji,

  którą zademonstrowano obok?

  Co powiesz o wpływie ciśnienia na tę reakcję?”

  N2O4 (g) 2 NO2 (g)

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 19

 • Wpływ T, P na położenie stanu równowagi

  N2(g) + 3H2(g) = 2 NH3(g) ( = -2; Ho

 • CO(g) + H2O(g) = CO2(g) +H2(g) ( = 0 Ho

 • Gaz obojętny nie bierze udziału w reakcji (formalnie możemy przypisać mu

  współczynnik stechiometryczny równy zeru), ale jego obecność zmniejsza ułamki

  molowe reagentów gazowych poprzez zwiększenie sumarycznej liczby moli (N).

  Przykład - Wpływ gazu obojętnego na położenie stanu równowagi

  Kppxg

  o

  ii

  )/(

  KNppng g

  o

  iii

  )/1()/(

  g

  i

  i KNppng

  o

  i

  )/(

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 222.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

  N

  nx ii

 • 1. i > 0 (wzrost objętości dla zachodzącej reakcji )

  g

  i

  i KNppng

  o

  i

  )/(

  Trzy jakościowo różne skutki dodania gazu obojętnego do układu reakcyjnego

  2. i < 0 (zmniejszenie objętości dla zachodzącej reakcji)

  g

  i

  i KNppng

  o

  i

  )/(

  Po dodaniu gazu neutralnego równowaga przesuwa się w prawo

  Po dodaniu gazu neutralnego równowaga przesuwa się w lewo

  3. i = 0 (objętość nie zmienia się podczas reakcji) gaz obojętny

  nie wpływa na położenie stanu równowagi.

  Wniosek: wpływ gazu obojętnego odpowiada odwrotnemu

  wpływowi ciśnienia (stężenia) - zwiększenie ilości gazu obojętnego

  powoduje zmniejszenie ciśnień cząstkowych (stężeń) reagentów

  Przykład - Wpływ gazu obojętnego na położenie stanu równowagi

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 232.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • 1) Oblicza się na podstawie powyższych wzorów wartość standardowego

  powinowactwa reakcji A° w danej temperaturze.

  2) Oblicza się odpowiadającą temu powinowactwu wartość K.

  3) Ułożenie bilansu stechiometrycznego reakcji i wyrażenie liczb moli poszczegól-

  nych reagentów jako funkcji jednej zmiennej: liczby postępu reakcji

  4) Wyrażenie ułamków molowych reagentów jako funkcji zmiennej

  i przedstawienie równania na stała równowagi jako równania o jednej niewiadomej

  5) Rozwiązanie tego równania, tzn. obliczenia wartości odpowiadających stanowi

  równowagi.

  6) Obliczenie ułamków molowych w stanie równowagi na podstawie związków

  między xi a ustalonych w punkcie (4).

  Obliczanie stężeń reagentów w stanie równowagi

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 242.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • MA 2 O

  A

  M

  O

  A

  O

  M

  PP

  P

  PP

  PPK

  22

  OPP

  PK

  2

  2

  2

  11

  14

  OPP

  11

  4 2

  OP

  PK

  2

  2

  1

  4

  Przykład: analiza ilościowa stanu równowagi

  n

  n

  nn

  nn

  n

  nn M

  MA

  AA 2

  1

  2

  1

  A M

  początkowo n 0

  zmiana do stanu równowagi

  w stanie równowagi

  ułamek molowy, x

  ciśnienie cząstkowe

  Jeśli A i M są gazami doskonałymi

  P

  1

  2

  n n2

  1n n2

  1

  1

  1

  2

  P

  1

  1

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 252.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Przykład: Obliczanie stężeń reagentów w stanie równowagi

  ),(ln),( pTKRTpTA a

  Reakcja pomiędzy gazami doskonałymi:

  przebiega do ustalenia się stanu równowagi. Znając

  wartość powinowactwa standardowego tej reakcji

  obliczyć ułamki molowe i stężenia cząstkowe

  wszystkich reagentów w stanie równowagi.

  Ponieważ wartość A° jest dana wprost obliczenie K jest bardzo proste:

  Bilans stechiometryczny:

  ABBA 221

  221

  in

  21

  21

  lub 121

  21

  21

  121

  ABBA 222

  1

  2

  1

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 262.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • 11121

  21

  22 ABBAk nnnn

  121

  22 AAnx

  121

  22 BBnx

  ABAB nx

  22 BA

  ABx

  xx

  xK

  221 1

  736,2

  Wyrażenie ułamków molowych przez i zapis prawa działania mas:

  Przykład (cd)

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 272.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Przykład

  Mieszaninę równych objętości N2 i H2 przepuszczono pod ciśnieniem 1,5106 Pa

  nad katalizatorem w temp. 600 K. Gaz wychodzący z pieca reakcyjnego zawierał

  4 % NH3. Zakładając, że w reaktorze został osiągnięty stan równowagi reakcji

  obliczyć dla niej wartość stałej równowagi.

  322 23 NHHN

  in 1 31 2

  ix 21

  12

  1

  12

  31

  112

  2

  12in

  32

  3

  21

  32

  3

  2

  31

  116

  31

  12

  22

  3

  HN

  NH

  xxx

  xK

  Bilans stechiometryczny:

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 282.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • Przykład obliczania wartości stałej równowagi

  HClClH 222

  HBrBrH 222

  222

  1

  2

  1BrHClClHBr

  2132

  1AAA

  2

  1213 lnlnln

  2

  1ln

  K

  KKKK

  Znając wartości stałych równowag

  reakcji w tej samej temperaturze:

  obliczyć stała równowagi poniższej reakcji przebiegającej w tej samej temperaturze:

  Zgodnie z prawem Hessa

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 292.8. Równowaga chemiczna

  RÓWNOWAGA CHEMICZNA

 • 0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcjiU

  łam

  ek

  mo

  low

  y

  H2

  N2

  NH3

  Ar

  0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Uła

  me

  k m

  olo

  wy

  H2

  N2

  NH3

  Ar

  Bilans materiałowy

  Ilość

  początkowa/mol

  H2(g) : 3,00

  N2(g) : 1,00

  NH3(g) : 0,00

  Ar(g) : 0,00

  Ilość

  początkowa/mol

  H2(g) : 3,00

  N2(g) : 1,00

  NH3(g) : 0,00

  Ar(g) : 2,00

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Ilo

  ść/m

  ol

  H2

  N2

  NH3

  Ar

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Ilo

  ść/m

  ol

  H2

  N2

  NH3

  Ar

  3H2(g) + N2(g) = 2 NH3(g)

 • 0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Uła

  me

  k m

  olo

  wy

  H2

  N2

  NH3

  Ar0,0

  2,0

  4,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Ilo

  ść/m

  ol

  H2

  N2

  NH3

  Ar

  Ilość początkowa/mol

  H2(g) : 3,00

  N2(g) : 5,00

  NH3(g) : 0,00

  Ar(g) : 0,00

  0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Uła

  me

  k m

  olo

  wy

  H2

  N2

  NH3

  Ar

  Ilość początkowa/mol

  H2(g) : 3,00

  N2(g) : 3,00

  NH3(g) : 0,00

  Ar(g) : 0,00

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Ilo

  ść/m

  ol

  H2N2

  NH3

  Ar

  Bilans materiałowy H2(g) + N2(g) = 2 NH3(g)

 • Bilans materiałowy

  0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Uła

  me

  k m

  olo

  wy

  HI

  NH3

  Ar Ilość

  początkowa/mol

  NH4I(s) : 1,00

  NH3(g) : 0,50

  HI(g) : 0,00

  Ar(g) : 1,000,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  -0,5 0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Uła

  me

  k m

  olo

  wy

  HI

  NH3

  Ar

  0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcjiU

  łam

  ek

  mo

  low

  y

  HI

  NH3

  Ar0,0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  0,0 0,5 1,0

  Współrzędna reakcji

  Uła

  me

  k m

  olo

  wy

  HI NH3

  Ar

  NH3(g) + HI(g) = NH4I(s)

  Ilość

  początkowa/mol

  NH4I(s) : 1,00

  NH3(g) : 0,00

  HI(g) : 0,00

  Ar(g) : 0,00

  2.8. Równowaga chemiczna Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.8 / 32