rpp pembelahan sel biologi SMA

 • Author
  delsa

 • View
  282

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of rpp pembelahan sel biologi SMA

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  1/21

  RPP PEMBELAHAN SEL

  PENGEMBANGAN KURIKULUM

  TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

  MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

  SESUAI KURIKULUM 2013

  OLEH :

  NAMA : AHMAD NAJMUL ABIDIN

  NIM : 201110070311036

  KELAS : BIOLOGI V A

  JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI

  AKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  JANUARI 201!

  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

  Sekolah : SMAN 1 Rambah, Pekanbaru-Riau

  Mata Pelajaran : Biologi

  Kelas / Semester : X ! "ua Belas # / ! Satu #

  Materi Pokok : Pembelahan Sel

  Alokasi $aktu : % Minggu & ' (P

  A" K#$%&'&* I'*

  1) Mengha*ati +an mengamalkan ajaran agama *ang +ianutn*a

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  2/21

  ) Mengha*ati +an mengamalkan erilaku jujur, +isilin, tanggung ja.ab, e+uli !gotong

  ro*ong, kerjasama, toleran, +amai#, santun, resonsi +an roakti +an menunjukan sika

  sebagai bagian +ari solusi atas berbagai ermasalahan +alam berinteraksi se0ara eekti

  +engan lingkungan sosial +an alam serta +alam menematkan +iri sebagai 0erminan bangsa

  +alam ergaulan +unia

  %) Memahami, menerakan, +an menganalisis engetahuan aktual, konsetual, rose+ural, +an

  metakogniti ber+asarkan rasa ingin tahun*a tentang ilmu engetahuan, teknologi, seni,

  bu+a*a, +an humaniora +engan .a.asan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, +an

  era+aban terkait en*ebab enomena +an keja+ian, serta menerakan engetahuan

  rose+ural a+a bi+ang kajian *ang sesiik sesuai +engan bakat +an minatn*a untuk

  meme0ahkan masalah)

  ') Mengolah, menalar, men*aji, +an men0ita +alam ranah konkret +an ranahabstrak terkait

  +engan engembangan +ari *ang +ielajarin*a +i sekolah se0ara man+iri serta bertin+ak

  se0ara eekti +an kreati, +an mamu menggunakan meto+a sesuai kai+ah keilmuan

  B" K#$%&'&* D++, -+ I-*.+'#,

  K#$%&'&* D++, %+-+ KI/1 :

  1)1 Mengagumi keteraturan +an komleksitas 0itaan uhan tentang struktur +an ungsi "NA,

  gen +an kromosom +alam embentukan +an e.arisan siat serta engaturan roses a+a

  mahluk hi+u

  1) Men*a+ari +an mengagumi ola ikir ilmiah +alam kemamuan mengamati bioroses)

  1)% Peka +an e+uli terha+a ermasalahan lingkungan hi+u, menjaga +an men*a*angi

  lingkungan sebagai manisestasi engamalan ajaran agama *ang +ianutn*a)

  K#$%&'&* D++, %+-+ KI/2 :

  )1 Bererilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terha+a +ata +an akta, +isilin, tanggung ja.ab, +ane+uli +alam obser2asi +an ekserimen, berani +ansantun +alam mengajukan ertan*aan +an

  berargumentasi, e+uli lingkungan, gotong ro*ong, bekerjasama, 0inta +amai, beren+aat

  se0ara ilmiah +an kritis, resonsi +an roakti +alam +alam setia tin+akan +an +alam

  melakukan engamatan +an er0obaan +i +alam kelas/laboratorium mauun +i luar

  kelas / laboratorium)

  ) Pe+uli terha+a keselamatan +iri +an lingkungan +engan menerakan rinsi keselamatan

  kerja saat melakukan kegiatan engamatan +an er0obaan +i laboratorium +an +i lingkungan

  sekitar)

  K#$%&'&* D++, %+-+ KI/3 :

  %)' Menganalisis roses embelahan sel

  I-*.+'#, :

  %)')1 Sis.a +aat menjelaskan engertian embelahan sel

  %)') Sis.a +aat menjelaskan taha-taha embelahan mitosis a+a ase interase +an mitotik

  %)')% Sis.a +aat menjelaskan taha-taha embelahan meiosis a+a meiosis +an

  %)')' Sis.a +aat membe+akan embelahan mitosis +an meiosis

  %)')3 Sis.a +aat menjelaskan roses erbe+aan gametogenesis a+a he.an +an tumbuhan tingkat

  tinggi

  %)')4 Sis.a +aat membe+akan keterkaitan antara embelahan mitosis +an meiosis +engan

  e.arisan siat

  K#$%&'&* D++, %+-+ KI/! :

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  3/21

  ')' Men*ajikan +ata hasil analisis embelahan sel)

  I-*.+'#, :

  ')')1 Sis.a +aat mengamati ase-ase embelahan mitosis a+a ase interase +an mitotik melalui

  er0obaan a+a ujung akar ba.ang merah !Allium cepa# +ilaboraturium menggunakan

  mikrosko

  ')') Sis.a +aat men*ajikan +ata hasil +ari engamatan tentang taha-taha embelahan mitosis

  a+a ase interase +an mitotik a+a ujung akar ba.ang merah !Allium cepa# melalui +iskusi

  kelomok

  ')')% Sis.a +aat mengamati taha-taha embelahan meiosis a+a meiosis +an melalui

  er0obaan a+a serbuk sari bunga a+am ha.a !Rhoeo discolor# +ilaboraturium menggunakan

  mikrosko

  ')')' Sis.a +aat men*ajikan +ata hasil +ari engamatan tentang taha-taha embelahan meiosis

  a+a meiosis +an a+a serbuk sari bunga a+am ha.a !Rhoeo discolor# melalui +iskusi

  kelomok

  C" T+ P&$&++,+

  P&,'&$+ P&,'+$+

  Melalui mengkaji literatur +an melihat +iagram/gambar atau menonton animasi tentang

  embelahan mitosis sis.a +aat menjelaskan engertian embelahan sel +an ase

  embelahan mitosis a+a ase interase +an mitotik +engan tekun +an mengagumi ola ikir

  se0ara ilmiah

  P&,'&$+ K&-+

  Melalui engamatan mikrosko +ilaboraturium sis.a +aat menganalisis tentang taha-taha

  embelahan mitosis a+a ase interase +an mitotik a+a ujung akar ba.ang merah !Allium

  cepa# +engan teliti, mengagumi keteraturan +an komleksitas 0itaan uhan a+a mahlukhi+u

  P&,'&$+ K&'*4+

  Melalui mengkaji literatur +an melihat +iagram/gambar atau menonton animasi tentang

  embelahan meiosis sis.a +aat menjelaskan taha-taha embelahan meiosis a+a meiosis

  +an +engan tekun +an mengagumi ola ikir se0ara ilmiah

  P&,'&$+ K&&$%+'

  Melalui engamatan mikrosko +ilaboraturium sis.a +aat menganalisis taha-taha

  embelahan meiosis a+a meiosis +an a+a serbuk sari bunga a+am ha.a !Rhoeo

  discolor# +engan teliti, mengagumi keteraturan +an komleksitas 0itaan uhan a+a mahluk

  hi+u

  P&,'&$+ K&*$+

  Melalui mengkaji literatur +an melihat +iagram/gambar atau menonton animasi tentang

  gametogenesis a+a he.an +an tumbuhan tingkat tinggi sis.a +aat menjelaskan roses

  sermatogenesis +an oogenesis a+a he.an +an menjelaskan taha-taha mikrosorogenesis

  +an megasorogenesis a+a tumbuhan tingkat tinggi +engan tekun +anmengagumi ola ikir

  se0ara ilmiah

  P&,'&$+ K&&+$

  Melalui mengkaji literatur tentang embelahan mitosis +an meiosis sis.a +aat

  membe+akan keterkaitan antara embelahan mitosis +an meiosis +engan e.arisan siat

  +engan tekun, mengagumi keteraturan +an komleksitas 0itaan uhan a+a mahluk hi+u

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  4/21

  D" M+'&,* P&$&++,+

  P&,'&$+ P&,'+$+

  a) Pembelahan sel

  b) Mitosis

  5ase embelahan mitosis :

  1) nterase

  5ase ertumbuhan rimer

  5ase sintesis

  5ase ertumbuhan seku+er

  ) Mitotik

  Proase

  Metaase

  Anaase

  eloaseP&,'&$+ K&-+

  a) Pembelahan sel

  b) Mitosis

  5ase embelahan mitosis :

  1) nterase

  5ase ertumbuhan rimer

  5ase sintesis

  5ase ertumbuhan seku+er

  ) Mitotik

  Proase Metaase

  Anaase

  eloase

  P&,'&$+ K&'*4+

  0) Mieosis

  ahaan Pembelahan meiosis :

  1) Meiosis

  Proase 1

  Metaase 1

  Anaase 1

  eloase 1

  ) Meiosis

  Proase

  Metaase

  Anaase

  eloase

  P&,'&$+ K&&$%+'

  0) Mieosis

  1) ahaan Pembelahan meiosis :

  a) Meiosis

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  5/21

  Proase 1

  Metaase 1

  Anaase 1

  eloase 1

  b) Meiosis

  Proase

  Metaase

  Anaase

  eloase

  P&,'&$+ K&*$+

  ) 6ametogenesis

  a) 7e.an

  Sermatogenesis

  8ogenesis

  b) umbuhan tingkat tinggi Mikrosorogenesis

  Megasorogenesis

  P&,'&$+ K&&+$

  +) Keterkaitan antara embelahan mitosis +an meiosis +engan e.arisan siat

  1) Pe.arisan siat melalui embelahan mitosis

  ) Pe.arisan siat melalui embelahan meiosis

  E" M&'#-& P&$&++,+

  1) Meto+e lmiah

  ) Pembelajaran Kontekstual%) Pembelajaran Kooerati

  " M&-*+5 A+' -+ S$&, P&$&++,+

  1) M&-*+

  9i+eo interakti tentang embelahan mitosis +an meiosis

  harta tentang embelahan mitosis +an meiosis

  2" A+' -+ ++

  an belajar : Buku, ;ato, ;", 6a+jet +an sumber ajar *ang rele2an

  ktikum : Mikrosko, objek glass, gelas enutu, ka0a enga+uk, iet +an jarum rearat

  raktikum : Akar ujung ba.ah merah !Allium cepa#, serbuk sari bunga a+am ha.a !Rhoeo discolor#,

  larutan 7;, e.arnaan asetokarmin, larutan iksasi, larutan alkohol +an gliserin

  3" S$&, B&++,

  a) Buku sis.a

  b) Buku Biologi ambell

  0) Sumber-sumber lain *ang rele2an

  +) ;KS

  e) Buku etunjuk raktikum

  ) harta mitosis +an meiosis

  G" L+4.+/+4.+ K&4*+'+ P&$&++,+

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  6/21

  P&,'&$+ P&,'+$+ ! & '3 menit #

  a) Pen+ahuluan !13 menit#

  "imulai +engan ber+oa, mengabsen keha+iran sis.a +an men*iakan eserta +i+ik untuk

  mengikuti elajaran

  Pen+i+ik menjelaskan eta konse embelajaran tentang embelahan sel

  Pen+i+ik men*amaikan tujuan embelajaran

  b) Kegiatan nti !4= Menit#

  1) Mengamati

  Mengakaji literatur mengenai embelahan mitosis *ang meliuti ase interase +an mitotik

  Melihat +iagram/gambar atau menonton animasi tentang embelahan mitosis *ang meliuti

  ase interase +an mitotik

  ) Menan*a

  Sis.a +iminta untuk membuat ertan*aan tentang materi *ang belum +iahami +alam bentuk

  tulisan +ikertas

  %) Mengumulkan "ata "iskusi mengenai erbe+aan tahaan embelahan mitosis a+a ase interase +an ase mitotik

  +engan menggunakan berbagai sumber belajar seerti buku, internet, 0harta +an sumber lain

  *ang rele2an

  ') Mengasosiasi

  Peserta +i+ik mengisi ;KS *ang telah +ise+iakan

  Menarik kesimulan mengenai erbe+aan tahaan embelahan mitosis *ang terja+i a+a ase

  interase +an ase mitotik +engan menggunakan o.er oint

  3) Mengkomunikasi

  Memresentasikan hasil +iskusi +an menja.ab jika a+a ertan*aan serta tanggaan +ari

  au+iens0) Penutu !13 Menit#

  Menan*akan aakah a+a materi *ang belum +iahami

  Memberi e2aluasi berua menja.ab soal ilihan gan+a

  Proses belajar +iakhiri +engan ber+oa bersama

  P&,'&$+ K&-+ ! & '3 menit #

  a) Pen+ahuluan !1= Menit#

  "imulai +engan ber+oa, mengabsen keha+iran sis.a +an men*iakan eserta +i+ik untuk

  mengikuti elajaran

  Pen+i+ik men*amaikan tujuan embelajaran *ang sama +engan materi sebelumn*a melalui

  raktikum tentang embelahan mitosis

  b) Kegiatan nti !43 Menit#

  1) Mengamati

  Men0oba mengamati +ilaboraturium melalui mikrosko tentang taha-taha embelahan

  mitosis a+a ase interase +an mitotik a+a ujung akar ba.ang merah !Allium cepa# +engan

  berbagai erlakuan +engan benar +an teliti

  ) Menan*a

  Sis.a +iminta untuk menuliskan ertan*aan terkait +engan engamatan *ang belum +iahami

  +i lembar kerja kelomok *ang telah +ise+iakan +imeja ruangan

  %) Mengumulkan "ata

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  7/21

  Melakukan er0obaan +ilaboraturium +engan memasukkan ujung akar ba.ang merah !Allium

  cepa# ke+alam larutan iksasi selama kurang lebih %= menit +engan berbagai erlakuan

  seerti hi+rolisa +engan 7; +an +ianaskan a+a suhu 4== selama 13 menit kemu+ian

  memberikan e.arnaan +engan asetokarmin

  Mengamati +engan mikrosko mengenai taha-taha embelahan mitosis a+a ase interase

  +an mitotik a+a ujung akar ba.ang merah !Allium cepa# +engan benar +an teliti

  ') Mengasosiasi

  Menganalisis hasil er0obaan tentang taha-taha embelahan mitosis a+a ase interase +an

  mitotik a+a ujung akar ba.ang merah !Allium cepa# +ilaboraturium a+a lembar kerja

  berua laoran tertulis *ang telah +isiakan +an kemu+ian +i simulkan

  3) Mengkomunikasi

  Men*amaikan hasil analisis er0obaan tentang taha-taha embelahan mitosis a+a ase

  interase +an mitotik a+a ujung akar ba.ang merah !Allium cepa# se0ara berkelomok

  +i+ean ruangan +ilaboraturium

  0) Penutu !13 Menit# Menan*akan aakah +ari raktikum tentang embelahan mitosis a+a *ang belum +iahami

  Menge2alusi +engan 0ara menga+akan ost tes

  Proses raktikum +iakhiri +engan ber+oa bersama

  P&,'&$+ K&'*4+ ! & '3 menit #

  a) Pen+ahuluan !1= Menit#

  "imulai +engan ber+oa, mengabsen keha+iran sis.a +an men*iakan eserta +i+ik untuk

  mengikuti elajaran

  Pen+i+ik men*amaikan tujuan embelajaran

  b) Kegiatan nti !43 Menit#1) Mengamati

  Mengkaji literatur mengenai tahaan embelahan meiosis a+a meosis +an

  Melihat +iagram/gambar atau menonton animasi tentang embelahan meiosis a+a meiosis

  +an

  ) Menan*a

  Sis.a +iminta untuk menuliskan ertan*aan +engan 0ara menulis +ikertas lano +an +itemel

  +i+ean aan tulis

  %) Mengumulkan "ata

  "iskusi mengenai erbe+aan embelahan meiosis a+a meiosis +an +engan

  menggunakan berbagai sumber belajar seerti buku, internet, 0harta, 2i+eo +an sumber lain

  *ang rele2an

  ') Mengasosiasi

  Menarik kesimulan mengenai erbe+aan embelahan mitosis *ang terja+i a+a ase interase

  +an ase mitotik +engan menggunkan kertas lano

  3) Mengkomunikasi

  Memaarkan kesimulan hasil +iskusi se0ara lisan +i+ean kelas

  0) Penutu !13 Menit#

  Menan*akan aakah a+a materi embelahan meiosis a+a *ang belum +iahami

  Memberi e2aluasi berua ost tes

  Proses belajar +iakhiri +engan ber+oa bersama

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  8/21

  P&,'&$+ K&&$%+' ! & '3 menit #

  a) Pen+ahuluan !1= Menit#

  "imulai +engan ber+oa, mengabsen keha+iran sis.a +an men*iakan eserta +i+ik untuk

  mengikuti elajaran

  Pen+i+ik men*amaikan tujuan embelajaran *ang sama +engan materi sebelumn*a melalui

  raktikum tentang embelahan meiosis

  b) Kegiatan nti !43 Menit#

  1) Mengamati

  Men0oba mengamati +ilaboraturium melalui mikrosko tentang taha-taha embelahan

  meiosis a+a meiosis +an a+a serbuk sari bunga a+am ha.a !Rhoeo discolor)+engan

  emberian e.arnaan asetokarmin +engan benar +an teliti

  ) Menan*a

  Sis.a +iminta untuk menuliskan ertan*aan terkait +engan engamatan *ang belum +iahami

  +i lembar kerja kelomok *ang telah +ise+iakan +imeja ruangan%) Mengumulkan "ata

  Melakukan er0obaan +ilaboraturium +engan meletakkan keala sari a+a ob*ek glass +an

  meneteskan +engan e.arna asetokarmin kemu+ian menghaluskan keala sari,

  menga+uk +an menutu +engan ob*ek glass

  Mengamati +engan mikrosko mengenai taha-taha embelahan meiosis a+a meiosis +an

  a+a serbuk sari bunga a+am ha.a !Rhoeo discolor# +engan benar +an teliti

  ') Mengasosiasi

  Menganalisis hasil er0obaan tentang taha-taha embelahan meiosis a+a meiosis +an

  a+a serbuk sari bunga a+am ha.a(Rhoeo discolor)+ilaboraturium a+a lembar kerja berua

  laoran tertulis *ang telah +isiakan +an kemu+ian +i simulkan3) Mengkomunikasi

  Men*amaikan hasil analisis er0obaan tentang taha-taha embelahan meiosis a+a

  meiosis +an a+a serbuk sari bunga a+am ha.a (Rhoeo discolor)se0ara berkelomok

  +i+ean ruangan +ilaboraturium

  0) Penutu !13 Menit#

  Menan*akan aakah +ari raktikum tentang embelahan meiosis a+a *ang belum +iahami

  Men*amaikan emberian tugas ortoolio mengenai embelahan mitosis +an meiosis

  Proses raktikum +iakhiri +engan ber+oa bersama

  P&,'&$+ K&*$+ ! & '3 menit #

  a) Pen+ahuluan !1= Menit#

  "imulai +engan ber+oa, mengabsen keha+iran sis.a +an men*iakan eserta +i+ik untuk

  mengikuti elajaran

  Pen+i+ik men*amaikan tujuan embelajaran

  b) Kegiatan nti !43 Menit#

  1) Mengamati

  Mengkaji literatur atau buku tentang gametogenesis a+a he.an *ang meliuti roses

  sermatogenesis +an oogenesis

  Mengkaji literatur atau buku tentang gametogenesis a+a tumbuhan tingkat tinggi *ang

  meliuti taha-taha mikrosorogenesis +an megasorogenesis

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  9/21

  Melihat +iagram/gambar atau menonton animasi tentang gametogenesis a+a he.an *ang

  meliuti roses sermatogenesis +an oogenesis +an tumbuhan tingkat tinggi *ang meliuti

  taha-taha mikrosorogenesis +an megasorogenesis

  ) Menan*a

  Sis.a +iminta untuk menuliskan ertan*aan berua materi *ang ti+ak +imengerti +i selembar

  kertas *ang telah +ise+iakan

  %) Mengumulkan "ata

  "iskusi mengenai erbe+aan gametogenesis a+a he.an +an tumbuhan tingkat tinggi +an

  hubungan +engan embelahan mitosis +an meiosis +engan menggunakan berbagai sumber

  belajar seerti buku, internet, 0harta, 2i+eo +an sumber lain *ang rele2an

  ') Mengasosiasi

  Menarik kesimulan tentang erbe+aan roses gametogenesis a+a he.an melalui roses

  sermatogenesis +an oogenesis +engan roses gametogenesis a+a tumbuhan tingkat tinggi

  melalui taha mikrosorogenesis +an megasorogenesis

  3) Mengkomunikasi Memresentasikan hasil +iskusi +an menanggai tanggaan +ari aa *ang telah +isamaikan

  se0ara lisan sebagai engambilan nilai a+a eserta +i+ik

  0) Penutu !13 Menit#

  Menan*akan aakah +ari raktikum a+a materi embelahan meiosis a+a *ang belum

  +iahami

  Menge2aluasi +engan memberi soal uraian

  Proses belajar +iakhiri +engan ber+oa bersama

  P&,'&$+ K&&+$ ! & '3 menit #

  a) Pen+ahuluan !1= Menit# "imulai +engan ber+oa, mengabsen keha+iran sis.a +an men*iakan eserta +i+ik untuk

  mengikuti elajaran

  Pen+i+ik men*amaikan tujuan embelajaran

  b) Kegiatan nti !43 Menit#

  1) Mengamati

  Mengkaji mengenai litaratur tentang keterkaitan e.arisan siat melalui embelahan mitosis

  +an meiosis

  ) Menan*a

  Sis.a +iminta membuat ertan*aan tentang materi *ang belum +iahami +i kertas *ang su+ah

  +ise+iakan oleh eserta +i+ik

  %) Mengumulkan "ata

  "iskusi mengenai erbe+aan antara keterkaitan e.arisan siat melalui embelahan mitosis

  +an meiosis +engan menggunakan berbagai sumber belajar seerti buku, internet +an sumber

  lain *ang rele2an

  ') Mengasosiasi

  Menarik kesimulan tentang erbe+aan keterkaitan e.arisan siat melalui embelahan

  mitosis +an meiosis

  3) Mengkomunikasi

  Memaarkan hasil +iskusi se0ara lisan

  0) Penutu != Menit#

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  10/21

  Menan*akan aakah +ari raktikum a+a materi embelahan meiosis a+a *ang belum

  +iahami

  Men*amaikan emberian tugas rojek berua laoran

  Menge2aluasi +engan megerjakan soal ilihan gan+a +an essa*

  Proses belajar +iakhiri +engan ber+oa bersama

  H" P&*+*+

  1) (enis : es +an non tes

  ) eknik +an bentuk enilaian :

  a. Penilaian kometensi sika meliuti :

  1) Rerata hasil obser2asi

  ) Penilaian "iri

  %) Penilaian Seja.at

  ') (urnal

  I',$& : L*+' +$%*,+ 1

  b. Penilaian kometensi engetahuan:

  1) es tulis

  ) es lisan

  %) 7asil +iskusi

  ') Penugasan

  I',$& : L*+' +$%*,+ 2

  c. Penilaian kometensi keteramilan:

  1) Penilaian rojek) Penilaian ortoolio

  %) Penilaian Praktikum

  I',$& : L*+' +$%*,+ 3

  Malang, 13 (anuari =1'

  Mengetahui

  Kelaa Sekolah SMA 6uru Mata Pelajaran Biologi

  D," H" S&%'*+ R*+-*5 M"P- A$+- N+$

  A*-* NIP"186212071899112002 NIM"

  201110070311036

  L+$%*,+ 1+" P&*+*+ K#$%&'&* S*.+%

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  11/21

  1" P&*+*+ S*.+% S*+ T&,+-+% G, P&4++,

  No Nama

  Perilaku *ang +iamati a+a Proses

  Pembelajaran

  MenghormatiPenuh

  Perhatian

  Kejujuran

  1 A"AM K?9N

  N89ANAN"A

  AK7SANA

  @5AR

  R,*. P&*+*+ S*.+% S*+ T&,+-+% G, P&4++,

  Perilaku *ang +iamati

  a+a Proses

  Pembelajaran

  Skor n+ikator

  Menghormati

  ' Sis.a selalu menghormati guru +an selalumenunjukkan erilaku santun terha+a guru +an

  selalu mematuhi nasihat guru)

  % Sis.a menghormati guru +an menunjukkan erilaku

  santun terha+a guru +an mematuhi nasihat guru)

  Sis.a 0uku menghormati guru +an menunjukkan

  erilaku 0uku santun terha+a guru +an 0uku

  mematuhi nasihat guru)

  1 Sis.a ti+ak menghormati guru +an ti+ak

  menunjukkan erilaku santun terha+a guru +an ti+ak

  mematuhi nasihat guru)

  Penuh Perhatian

  ' Sis.a selalu menunjukkan sika ositi +an kasih

  sa*ang kea+a guru)

  % Sis.a menunjukkan sika ositi +an kasih sa*ang

  kea+a guru)

  Sis.a 0uku menunjukkan sika ositi +an kasih

  sa*ang kea+a guru)

  1 Sis.a kurang menunjukkan sika ositi +an kasih

  sa*ang kea+a guru)

  Kejujuran

  ' Sis.a selalu bertutur kata aa a+an*a, selalu +aat

  +ier0a*a, selalu tulus +alam mengerjakan tugas +ari

  guru)

  % Sis.a bertutur kata aa a+an*a, +aat +ier0a*a,

  tulus +alam mengerjakan tugas +ari guru)

  Sis.a 0uku +aat +ier0a*a, 0uku tulus +alam

  mengerjakan tugas +ari guru)

  1 Sis.a selalu ti+ak +aat +ier0a*a, ti+ak tulus +alam

  mengerjakan tugas +ari guru)

  R,*. %&*+*+ *.+% +'

  Kriteria Skor n+ikator

  Sangat Baik !SB# ' Selalu santun +alam bersika +an

  bertutur kata kea+a guru +an teman

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  12/21

  Baik !B# % Sering santun +alam bersika +an

  bertutur kata kea+a guru +an teman

  uku !# Ka+ang-ka+ang santun +alam bersika

  +an bertutur kata kea+a guru +an teman

  Kurang !K# 1 i+ak ernah santun +alam bersika +anbertutur kata kea+a guru +an teman

  2" P&*+*+ S*.+% S*+ T&,+-+% M+'&,* P&$&&++,+

  No Nama

  Perilaku *ang +iamati a+a Proses

  Pembelajaran

  Rasa ngin

  ahuSenang Ketertarikan

  1 A"AM K?9N

  N89ANAN"A

  AK7SANA

  @5AR

  R,*. P&*+*+ S*.+% S*+ T&,+-+% M+'&,* P&$&++,+

  Perilaku *ang +iamati

  a+a Proses

  Pembelajaran

  Skor n+ikator

  Rasa ngin ahu

  ' Sis.a selalu menunjukkan rasa ingin tahu +engan

  bertan*a, +an men0ari inormasi +ari berbagai

  sumber)

  % Sis.a menunjukkan rasa ingin tahu +engan bertan*a,

  +an men0ari inormasi +ari berbagai sumber)

  Sis.a 0uku menunjukkan rasa ingin tahu +engan

  bertan*a, +an men0ari inormasi +ari berbagai

  sumber)

  1 Sis.a kurang atau ti+ak menunjukkan rasa ingin

  tahu +engan bertan*a, +an men0ari inormasi +ari

  berbagai sumber)

  Senang

  ' Sis.a selalu menunjukkan rasa senang +engan .ajah

  0eria saat menerima materi elajaran)

  % Sis.a menunjukkan rasa senang +engan .ajah 0eriasaat menerima materi elajaran)

  Sis.a 0uku menunjukkan rasa senang +engan

  .ajah 0eria saat menerima materi elajaran)

  1 Sis.a kurang atau ti+ak menunjukkan rasa senang

  +engan .ajah ti+ak 0eria saat menerima materi

  elajaran)

  Ketertarikan

  ' Sis.a sangat tertarik materi elajaran +engan selalu

  bertan*a +an mereson ertan*aan guru)

  % Sis.a tertarik materi elajaran +engan bertan*a +an

  mereson ertan*aan guru)

  Sis.a 0uku tertarik materi elajaran +engan

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  13/21

  ka+ang-ka+ang bertan*a +an mereson ertan*aan

  guru)

  1 Sis.a ti+ak tertarik materi elajaran +an ti+ak

  bertan*a +an mereson ertan*aan guru)

  3" P&*+*+ S*.+% S*+ T&,+-+% P,#& P&$&++,+

  No Nama

  Perilaku *ang +iamati a+a Proses

  Pembelajaran

  Akti 5okus Antusias Pemahaman

  1 A"AM K?9N

  N89ANAN"A

  AK7SANA

  @5AR

  R,*. P&*+*+ S*.+% S*+ T&,+-+% P,#& P&$&++,+Perilaku *ang +iamati

  a+a Proses

  Pembelajaran

  Skor n+ikator

  Akti

  ' Sis.a selalu roakti +an selalu berkontribusi +alam

  +iskusi kelas, selalu memulai +iskusi a+a isu-isu

  *ang terkait +engan materi)

  % Sis.a roakti +an berkontribusi +alam +iskusi

  kelas, memulai +iskusi a+a isu-isu *ang terkait

  +engan materi)

  Sis.a 0uku roakti +an 0uku berkontribusi +alam+iskusi kelas, ka+ang-ka+ang +iskusi a+a isu-isu

  *ang terkait +engan materi)

  1 Sis.a ti+ak roakti +an ti+ak berkontribusi +alam

  +iskusi kelas, ti+ak ernah memulai +iskusi a+a isu-

  isu *ang terkait +engan materi)

  5okus

  ' Sis.a selalu memerhatikan, selalu memahami

  instruksi, selalu konsentrasi a+a tugasn*a)

  % Sis.a memerhatikan, memahami instruksi,

  konsentrasi a+a tugasn*a)

  Sis.a 0uku memerhatikan, 0uku memahami

  instruksi, 0uku konsentrasi a+a tugasn*a)

  1 Sis.a ti+ak memerhatikan, ti+ak memahami

  instruksi, ti+ak konsentrasi a+a tugasn*a)

  Antusias

  ' Sis.a sangat antusias +engan materi *ang +iajarkan

  +an selalu mereson ertan*aan +ari guru)

  % Sis.a antusias +engan materi *ang +iajarkan +an

  mereson ertan*aan +ari guru)

  Sis.a agak antusias +engan materi *ang +iajarkan

  +an jarang mereson ertan*aan +ari guru)

  1 Sis.a ti+ak antusias +engan materi *ang +iajarkan

  +an jarang atau ti+ak ernah mereson ertan*aan+ari guru)

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  14/21

  Pemahaman

  ' Sis.a sangat mengerti +an selalu +aat

  menginterretasikan, menjelaskan materi +engan

  benar +engan bahasan*a sen+iri

  % Sis.a mengerti +an +aat menginterretasikan,

  menjelaskan materi +engan benar +engan bahasan*a

  sen+iri Sis.a 0uku mengerti +an 0uku +aat

  menginterretasikan, menjelaskan materi +engan

  benar +engan bahasan*a sen+iri

  1 Sis.a ti+ak mengerti +an ti+ak +aat

  menginterretasikan, menjelaskan materi +engan

  benar +engan bahasan*a sen+iri

  " C#'# D,+ C&. P&*+*+ D*,*

  No

  )

  Pertan*aan a i+ak

  1 "alam ekserimen sa*a mengakaji literatur

  embelahan mitosis +an meiosis terha+a ase-

  ase embembelahann*a, sa*a men0atat

  erbe+aan *ang terja+i a+a embelahan

  mitosis +an meiosis

  Sa*a men*elesaikan tugas ekerimen sesuai

  +engan .aktu *ang telah +itentukan

  % Sa*a melaorkan hasil ekserimen sesuai

  +engan literatur *ang sa*a kaji

  ' +sb

  ;" C#'# D,+ C&. P&*+*+ S&++'

  No

  )

  Pertan*aan a i+ak

  1 Mau menerima en+aat teman

  Memaksa teman untuk menerima en+aatn*a

  % Memberi solusi terha+a en+aat *ang

  bertentangan

  ' "aat bekerja sama +engan teman *ang

  berbe+a status sosial, suku +an agama

  3 +sb

  C#'# P&4#++N*+* K#$%&'&* S*.+% (M+'+ P&++,+)

  No Nama 8BS P" PS (urn RNil RAP8R !;B7#

  Kual "esk

  1 Ani C3

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  15/21

  hormat

  kea+aguru)

  Namun kontrol

  +iri erlu

  +itingkatkan"

  K&'&,+4+:

  1) R 8BS : Rerata hasil obser2asi

  ) P" : Penilaian "iri

  %) PS : Penilaian Seja.at

  ') (RN : (urnal

  3) KA; : Kualiikasi/Pre+ikat

  4) "?SK : "eskrisi

  L+$%*,+ 2

  P&*+*+ K#$%&'&* P&4&'++

  1" T& '*

  C#'# S#+ P**+ G+-+

  Kometensi "asar : %)'Menganalisis roses embelahan sel

  or : Sis.a +aat membe+akan taha-taha embelahan mitosis

  +an meiosis

  Rumusan butir soal

  Perhatikan tabel berikut ini E

  No) aha-taha embelahan sel

  1 AnaaseProaseMetaase eloase MetaaseProaseeloaseAnaase

  % ProaseMetaaseAnaaseeloase

  ' Proase Metaase eloase Anaase

  Proase Anaase Metaase eloase

  3) Proase Metaase Anaase eloase

  Proase Metaase Anaase eloase

  "ari tabel +iatas manakah *ang termasuk taha-taha embelahan mitosis +an meiosis))))))

  a) 1 +an %

  b) 1 +an '

  0) 1 +an 3

  +) +an '

  e) % +an 3

  Kun0i : ?

  C#'# S#+ U,+*+

  Kometensi "asar : %)'Menganalisis roses embelahan sel

  n+ikator : Sis.a +aat menjelaskan +an membe+akan taha-taha

  embelahan sel mitosis +an meiosis

  Rumusan butir soal

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  16/21

  "i+alam embelahan sel se0ara mitosis ter+aat ase interase +an mitotik se+angkan a+a

  embelahan sel se0ara meiosis ter+aat taha meiosis +an ) "alam ern*ataan tersebut

  a) (elaskan erbe+aan embelahan a+a ase interase +an mitotik F

  b) Aakah erbe+aan antara roase +engan roase

  0) Aakah erbe+aan meiosis +an F

  +) Aakah *ang membe+akan taha embelahan sel se0ara mitosis +engan meiosis F

  C#'# P&4#++ N*+* K#$%&'&* P&4&'++

  No Nama Nilai 7arian RN

  7

  NS NAS R

  N;

  Raor !;B7#

  K"-

  1

  K"

  -

  +st K8N9 PR?"

  1 An+i

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  17/21

  PR K

  Keterangan skor:

  ' I jika sis.a menunjukkan akti2itas asek *ang +inilai lebih +ari % kali

  % I jika sis.a menunjukkan akti2itas asek *ang +inilai -% kali I jika sis.a menunjukkan akti2itas asek *ang +inilai 1 kali

  1 I jika sis.a ti+ak menunjukkan akti2itas asek *ang +inilai)

  Nilai I jumlah skor erolehan & 1==

  Skor maksimal !3#

  L&$+, P&*+*+ P,&&'+*

  Mata Pelajaran :

  Kelas / Semester :oik :

  $aktu Pelaksanaan :

  N

  oNama

  Asek Pengamatan

  (uml

  ah

  Skor

  Nil

  ai

  K

  et)

  Per0a

  *a

  +iri

  Sik

  a

  ata

  Baha

  sa

  Krea

  ti

  Mengha

  rgai

  en+aa

  t teman

  1 A"AMK?9N

  N89ANA

  N"A

  AK7SANA

  @5AR

  Keterangan skor:

  ' I jika sis.a menunjukkan akti2itas asek *ang +inilai lebih +ari % kali

  % I jika sis.a menunjukkan akti2itas asek *ang +inilai -% kali

  I jika sis.a menunjukkan akti2itas asek *ang +inilai 1 kali

  1 I jika sis.a ti+ak menunjukkan akti2itas asek *ang +inilai)

  Nilai I jumlah skor erolehan & 1==

  Skor maksimal !3#

  L+$%*,+ 3

  P&*+*+ K#$%&'&* K&'&,+$%*+

  C#'# R,*. K&,+$%*+ B&,*;+,+

  Kriteria Skor n+ikator

  % ;an0ar

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  18/21

  Kelan0aran !5luen0*# Kurang ;an0ar

  1 i+ak ;an0ar

  Pengu0aan !ronun0iation# % Baik

  Kurang Baik

  1 i+ak Baik

  ntonasi !ntonation#

  % Sesuai

  Kurang Sesuai

  1 i+ak Sesuai

  Pilihan Kata !"i0tion#

  % eat

  Kurang eat

  1 i+ak eat

  C#'# P&-#$+ P&&.#,+ P,#&.

  No) Asek *ang +inilai Skor Maks

  1 Persiaan

  ;atar Belakang !teat I % G kurang teat I G ti+ak teat

  I 1#

  Rumusan Masalah !teat I % G kurang teat I G ti+ak

  teat I 1#

  4

  Pelaksanaan

  a) Keakuratan +ata/inormasi !akurat I % G kurang akurat I

  G ti+ak akurat I 1#

  b) Kelengkaan +ata !lengka I % G kurang lengka I G

  ti+ak lengka I 1#0) Analisis +ata !baik I % G kurang baik I G ti+ak baik I 1#

  +) Kesimulan !teat I % G kurang teat I G ti+ak teat I

  1#

  1

  % Pelaoran hasil

  a) Sistematika laoran !baik I % G kurang baik I G ti+ak

  baik I 1#

  b) Penggunaan bahasa !sesuai kai+ah I % G kurang sesuai

  kai+ah I G ti+ak sesuai kai+ah I 1#

  0) Penulisan/ejaan !teat I % G kurang teat I G ti+ak

  teat/ban*ak kesalahan I 1#

  +) ;amiran !menarik I % G kurang menarik I G ti+ak

  menarik I 1#

  1

  Skor maksimal %=

  C#'# T4+ P#,'##*#

  Mata elajaran : Biologi

  Kelas/Semester : X /

  Peminatan : lmu Alam

  (u+ul Portoolio : Pen*usunan laoran raktikum embelahan sel

  an : Peserta +i+ik +aat men*usun laoran raktikum biologi +engan benar)ng lingku:

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  19/21

  1) Kar*a ortoolio *ang +ikumulkan a+alah seluruh hasil laoran raktikum biologi kelas

  X semester 1)

  ) Setia laoran hasil raktikum +ikumulkan selambat-lambatn*a satu minggu setelah eserta

  +i+ik melaksanakan raktikum)

  %) Penilaian kar*a ortoolio terilih +ilaksanakan satu minggu sebelum langan Akhir

  Semester 1)

  raian tugas ortoolio:

  1) Buatlah laoran raktikum Biologi untuk seluruh kegiatan raktikum selama semester 1)

  ) ;aoran raktikum meliuti: ersiaan, elaksanaan, +an hasil raktik)

  %) "iskusikan +engan guru untuk memilih beberaa kar*a/laoran raktikummu *ang terbaik

  untuk +inilai)

  R,*. P&*+*+ P#,'##*# P,+.'*.$ B*##4*

  Kriteria Skor n+ikator

  Persiaan

  % Pemilihan alat +an bahan teat

  Pemilihan alat atau bahan

  1 Pemilihan alat +an bahan ti+ak teat

  Pelaksanaan

  % ;angkah kerja +an .aktu elaksanaan teat

  ;angkah kerja atau .aktu elaksanaan teat

  1 ;angkah kerja +an .aktu elaksanaan ti+ak teat

  7asil

  % "ata akurat +an simulan teat

  "ata akurat atau simulat teat

  1 "ata ti+ak akurat +an simulan ti+ak teat

  C#'# P&4#++ N*+* K#$%&'&* K&'&,+$%*+

  No

  )

  Nama Prakt Proj Porto R N; Raor !;B7#

  K8N9 PR?"

  1 An+i C=

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  20/21

  Pengetahuan Keteramilan Sika

  A ')== ')== SB !Sangat Baik#

  A- %)44 %)44

  B %)%% %)%% B !Baik#

  B %)== %)==B- )44 )44

  )%% )%% !uku#

  )== )==

  - 1)44 1)44

  " 1)%% 1)%% K !Kurang#

  " 1)== 1)==

  L+$%*,+ =

  n+ikator Materi okok Komtensi "asar %)'

  %)')1 Sis.a +aat menjelaskan engertian

  embelahan sel

  %)') Sis.a +aat menjelaskantaha-

  taha embelahanmitosis a+a ase

  interase +an mitotik

  %)')% Sis.a +aat menjelaskan taha-

  taha embelahan meiosis a+a

  meiosis +an

  %)')' Sis.a +aat membe+akan

  embelahan mitosis +an meiosis%)')3 Sis.a +aat menjelaskan roses

  erbe+aan gametogenesis a+a

  he.an +an tumbuhan tingkat tinggi

  %)')4 Sis.a +aat membe+akan

  keterkaitan antara embelahan

  mitosis +an meiosis +engan

  e.arisan siat

  A) Pembelahan Sel

  B) Mitosis

  5ase embelahan mitosis :

  1) nterase

  5ase ertumbuhan rimer

  5ase sintesis

  5ase ertumbuhan seku+er

  ) Mitotik

  Proase

  Metaase

  Anaase eloase

  ) Meiosis

  1) ahaan Pembelahan meiosis :

  a) Meiosis

  Proase

  Metaase

  Anaase

  eloase

  b) Meiosis

  Proase

  Metaase

  Anaase

  eloase

  ) 6ametogenesis

  a) 7e.an

  Sermatogenesis

  8ogenesis

  b) umbuhan tingkat tinggi

  Mikrosorogenesis

  Megasorogenesis

  ") Keterkaitan antara embelahan mitosis+an meiosis +engan e.arisan siat

 • 7/25/2019 rpp pembelahan sel biologi SMA

  21/21

  1) Pe.arisan siat mealui embelahan

  mitosis

  ) Pe.arisan siat melalui embelahan

  mieosis

  Kometensi "asar ')'

  ')')1 Sis.a +aat mengamati ase-aseembelahan mitosis a+a ase

  interase +an mitotik melalui

  er0obaan a+a ujung akar ba.ang

  merah !Allium cepa# +ilaboraturium

  menggunakan mikrosko

  ')') Sis.a +aat men*ajikan +ata hasil

  +ari engamatan tentang taha-taha

  embelahan mitosis a+a ase

  interase +an mitotik a+a ujung akar

  ba.ang merah !Allium cepa# melalui

  +iskusi kelomok

  ')')% Sis.a +aat mengamati taha-taha

  embelahan meiosis a+a meiosis

  +an melalui er0obaan a+a serbuk

  sari bunga a+am ha.a !Rhoeo

  discolor# +ilaboraturium

  menggunakan mikrosko

  ')')' Sis.a +aat men*ajikan +ata hasil

  +ari engamatan tentang taha-taha

  embelahan meiosis a+a meiosis

  +an a+a serbuk sari bunga a+amha.a !Rhoeo discolor# melalui

  +iskusi kelomok