of 27 /27
REGRESIJSKE ANALIZE in VEČNIVOJSKO MODELIRANJE Psihologija - magistrski študij Metodologija psihološkega raziskovanja 2003/04 Gregor Sočan Katedra za psihološko metodologijo

Regresija: napovedovanje, opis odnosov

 • Author
  spencer

 • View
  65

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REGRESIJSKE ANALIZE in VEČNIVOJSKO MODELIRANJE Psihologija - magistrski študij Metodologija psihološkega raziskovanja 2003/04 Gregor Sočan Katedra za psihološko metodologijo. Regresija: napovedovanje, opis odnosov. Korelacija: opis velikosti povezanosti (stopnja prileganja modela). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Regresija: napovedovanje, opis odnosov

 • REGRESIJSKE ANALIZEinVENIVOJSKO MODELIRANJE

  Psihologija - magistrski tudijMetodologija psiholokega raziskovanja2003/04

  Gregor SoanKatedra za psiholoko metodologijo

 • Regresija: napovedovanje, opis odnosovKorelacija: opis velikosti povezanosti (stopnja prileganja modela)Osnovni model multiple linearne regresije:

 • multipli R (mera korelacije - variira med 0 in 1), b koeficienti (nagibi) in regresijska konstanta, koeficienti (mere pomembnosti posameznih prediktorjev).

  Parametre navadno raunamo po naelu najmanjih kvadratov.PARAMETRI:

 • Kaj vpliva na multiplo korelacijo? korelacije prediktorjev s kriterijem () korelacije med prediktorji (), vplivne toke (/), napaka merjenja (), variabilnost vzorca (/).Stabilnost (SE) modela odvisna od: korelacij med prediktorji (), velikosti vzorca (), vplivnih tok ().

 • N = 100r = 0,09N = 101r = 0,31

 • N = 100r = 0,81N = 101r = 0,74

 • Nekaj pogostih zablod: meanje statistine in praktine pomembnosti; stat. nepomemben r korelacije ni; meanje korelacije in vzronosti; ignoriranje nazadovanja proti povpreju.

 • Statistina pomembnost: t-test (b, r); Fisherjev z test (razlika med dvema neodvisnima r); F-test (R, razlika med dvema vgnezdenima R).Intervali zaupanja odvisni od: viine korelacije, velikosti vzorca in oddaljenosti osebe od povpreja prediktorjev.

 • Vzorni multipli R je pristranska ocena populacijskega.1. Izraun popravljenega (adjusted) R.2. Vsaj 20-30 oseb na prediktor (e prediktorji visoko korelirani, potreben veji N!).priporoljiva ukrepa:

 • REGRESIJSKE PREDPOSTAVKE:

  1. nakljuno vzorenje (neodvisnost opazovanj):Vsaka oseba ima enako verjetnost, da bo izbrana v vzorec.

  Najpogosteje krena pri vestopenjskem vzorenju.Kritev resno vpliva na inferenne teste.

 • 2. linearnostPovezanost lahko najbolje opiemo s premico.

  Ugotavljanje: F-test, rezidualni graf.

  Kritev vpliva tudi na interpretacijo korelacijskih in regresijskih koeficientov.

 • Primer rezidualnega grafa pri nelinearni povezanosti:

 • 3. homoscedastinost

  Standardna napaka napovedi je enakana celotnem razponu X.Heteroscedastinost je lahko posledicaneustreznega zdruevanja skupin.Ugotavljanje: rezidualni graf.Kritev vpliva tudi na interpretacijo korelacijskih in regresijskih koeficientov.

 • Primer rezidualnega grafa pri heteroscedastinosti:

 • 4. normalnost porazdelitve rezidualov

  (implikacija: OS je intervalna)

  Preverjanje: histogram / P-P graf rezidualov.

  Kritev vpliva na inferenne teste inna pravilnost intervalov zaupanja za Y.

 • Kako poroati o regresijski analizi?

  Prediktor

  b

  SE(b)

  (

  t

  p

  konstanta

  3,11

  ,42

  7,34

  < 0,001

  Kodiranje-hit.

  0,0049

  0,0007

  0,53

  7,07

  < 0,001

  Sternberg-nap.

  0,0688

  0,0215

  0,24

  3,02

  ,002

  R = 0,59popravljeni R = 0,58

  F(2,117) = 31,4p < 0,001

  SNN = 0,80

 • Pri postopnem vkljuevanju prediktorjev:

  Prediktor

  b

  SE(b)

  (

  t

  p

  1. korak

  konstanta

  3,009

  0,433

  6,95

  < 0,001

  Kodiranje-hit.

  ,00050

  0,0007

  0,54

  6,98

  < 0,001

  2. korak

  konstanta

  3,11

  0,418

  7,34

  < 0,001

  Kodiranje-hit.

  0,0049

  0,0007

  0,53

  7,07

  < 0,001

  Sternb.-nap.

  0,0688

  0,0215

  0,24

  3,02

  ,002

  Prediktorji

  R

  popr. R

  (R2

  SNN

  F

  p

  Kodiranje-hit.

  0,54

  0,54

  0,29

  0,83

  48,7

  < 0,001

  Kodiranje-hit.,

  Sternb.-nap.

  0,59

  0,58

  0,06

  0,80

  31,4

  < 0,001

 • Analiza potiMetoda preverjanja vzronih odnosov med ve opazovanimi spremenljivkami hkrati (poseben primer strukturnega modeliranja).

  Doloimo lahko multiple korelacije za posamezne spremenljivke; neposredne in posredne vplive; stopnjo prileganja celotnega modela.

 • Analiza potiSquared Multiple Correlations for Structural Equations kajenje: 0.20alkohol: 0.43 droge: 0.48

  Standardized Total Effects of starost on Y kajenje: 0.44alkohol: 0.56 droge: 0.57

  Standardized Indirect Effects of starost on kajenje - -alkohol: 0.17droge: 0.27

 • nelinearna pretvorba; nelinearni len kot nov prediktor (tudi pri interakciji); iterativno ocenjevanje parametrov; e odnos monoton: neparametrina regresija (na temelju rangov).Kategorini prediktorji: uvedemo dihotomne indikatorske spremenljivke.Robustna regresija: opazovanja obteimo glede na odstopanje od veine tok.

  Nelinearni odnosi:

 • Hierarhino linearno modeliranje(venivojsko modeliranje, multilevel modeling)Teave pri vestopenjskem vzorenju: odvisnost opazovanj (efektivni N < N); razlini odnosi na razlinih ravneh - na kateri ravni velja naa interpretacija?HLM omogoa analizo na ve ravneh hkrati in upoteva odvisnost opazovanj.

 • Osnovni model za 1 prediktor:Yij = 0j +1Xij + RijYij = vrednost OS za osebo i v skupini jXij = vrednost NS za osebo i v skupini j0j = regr. konstanta v skupini j1 = regr. nagib Rij = rezidual (napaka napovedi)Izhodie HLM: regresijski parametri po skupinah so nakljune spremenljivke.

 • Model z nakljunim preseiem (random intercept model)0j = 00 + U0j00 = povpreno preseie za vse skupineU0j = odklon v skupini j

  Model postane: Yij = 00 +1Xij + U0j + Rijfiksni del nakljuni del

 • Vkljuimo lahko prediktorje na ve ravneh:Yij = 00 +10Xij + 01Zj + U0j + Rij

  Zj = spremenljivka na drugi ravni (skupinska sprem.)01= regresijski nagib skupinske spremenljivke

  Preko skupin se lahko spreminjajo tudi nagibi: model z nakljunimi nagibi (random slope model)

 • Rezultati HLM: regresijski parametri (po skupinah) komponente variance.Alternativa modelu z nakljunimi preseii: analiza kovariance (ANCOVA), e: skupine niso (kvazi)nakljuno vzorene, so skupine dovolj velike, nas ne zanimajo uinki skupinskih spremenljivk.

 • Literatura za regresijsko analizo:na kratko: Nunnally, J.C. in Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Stevens, J. (1996, 2001). Applied multivariate statistics for the social sciences. Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum.

  za poglobljen tudij: Darlington, R.B. (1990). Regression and linear models. New York: McGraw-Hill. Pedhazur, E.J. (1997). Multiple regression in behavioral research (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston. Ryan, T.P. (1997). Modern regression methods. New York: Wiley.

  Literatura za HLM:Snijders, T.A.B. in Bosker, R.J. (1999). Multilevel analysis. An introduction to basic and advanced multilevel modeling. London: Sage.