of 4 /4
Magister evropskih študij in zunanjih odnosov EU/magistrica evropskih študij in zunanjih odnosov EU Izbrane kvalifikacije Ime kvalifikacije Magister evropskih študij in zunanjih odnosov EU/magistrica evropskih študij in zunanjih odnosov EU Tip kvalifikacije Diploma druge stopnje Vrsta kvalifikacije Izobrazba Vrsta izobraževanja Magistrsko izobraževanje Trajanje izobraževanja 2 leti Kreditne točke 120 kreditnih točk

Magister evropskih študij in zunanjih odnosov EU

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Magister evropskih študij in zunanjih odnosov EU

Magister evropskih študij in zunanjih odnosov EU/magistrica evropskih študij in zunanjih odnosov EUMagister evropskih študij in zunanjih odnosov EU/magistrica evropskih študij in zunanjih odnosov EU
Izbrane kvalifikacije
Tip kvalifikacije Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vstopni pogoji
• Zakljuen študijski program 1. stopnje s podroja prava ali • zakljuen študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih podroij: v okviru poslovnih in upravnih ved: organizacijske vede, poslovanje, javna uprava; v okviru drubenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika, politine vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje (kandidati se lahko vpišejo v študijski program, v kolikor pred vpisom opravijo izpite bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 32 ECTS) ali • zakljuen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih podroij: v okviru poslovnih in upravnih ved: organizacijske vede, poslovanje, javna uprava; v okviru drubenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika, politine vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje (kandidati se lahko vpišejo v študijski program, v kolikor pred vpisom opravijo izpite bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 32 ECTS) ali • zakljuen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih podroij: v okviru poslovnih in upravnih ved: organizacijske vede, javna uprava; v okviru drubenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika, politine vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje; kandidatu se ob vpisu prizna do 60 ECTS tok ali • zakljuen visokošolski strokovni študijski program in študijski program za pridobitev specializacije iz drugih strokovnih podroij: v okviru poslovnih in upravnih ved: organizacijske vede, javna uprava; v okviru drubenih ved: ekonomija, ekonomska analiza in ekonomska politika, politine vede, sociologija, mednarodni odnosi ter v okviru varnosti: varstvoslovje; kandidatu se ob vpisu prizna 60 ECTS tok.
ISCED podroje ISCED podroje Poslovne in upravne vede, pravo
ISCED podpodroje isced podpodroje pravo
Raven kvalifikacije SOK 8 EOK 7 Druga stopnja
Uni izidi
(splošne kompetence)
teoretinega znanja o vsebini predmetov, ki so v programu magistrskega študija, pravilnega ovrednotenja posameznih sestavin predmeta in drugih po vsebini povezanih vprašanj, kritine presoje novih informacij s tega podroja, kot tudi virov, ki jih vsebujejo, prouevanja, upravljanja, vodenja stvari, ki so povezane z »zunanjimi odnosi EU«,
prouevanja, upravljanja, vodenja stvari, ki so povezane s »pravom evropske integracije«, samostojnega poglabljanja znanja, ki ga je pridobil z individualnim delom med študijem in, v okviru potreb na delovnem mestu, po koncu študija,
(predmetnospecifine kompetence)
prouevanja, upravljanja, vodenja stvari, ki so povezane z zunanjo, varnostno in obrambno politiko EU, mednarodnimi ekonomskimi odnosi EU, ekonomskim sodelovanjem z vzhodno-evropskimi dravami, z gospodarskimi pogodbami med podjetji iz EU in izven EU, s teritorialnim in ezmejnim sodelovanjem EU in z diplomatsko-konzularno slubo EU, prouevanja, upravljanja, vodenja stvari, ki so povezane s poznavanjem pravnega reda EU in odloanjem v Uniji, s pravnimi naeli in ekonomsko politiko notranjega trga EU, z evropskim gospodarskim pravom, s trgom dela v EU, z migracijami in azilsko politiko, s sodnim varstvom v EU s poudarkom na varstvu poslovnih razmerij in z energetsko varnostjo, spremembami podnebja in varstvom okolja v EU, prouevanja, upravljanja, vodenja stvari, ki so povezane s poznavanjem pravnega reda EU na podroju demokracije in poloaja posameznikov v evropskih integracijah ter politike in prava EU o odpravi diskriminacije glede na raso, narodnost in vero.
Ocenjevanje in zakljuevanje
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlino); 9 (prav dobro: nadpovpreno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, e dobi oceno od zadostno (6) do odlino (10).
Napredovanje
Za napredovanje mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 38 ECTS iz nabora predmetov prvega letnika, pri emer mora obvezno opraviti izpit pri naslednjih predmetih: Pravni red EU in odloanje v Uniji, Pravna naela in ekonomska politika notranjega trga EU, Izbirni predmet I.
Prehodnost
Pogoji za pridobitev javne listine
Študent kona študij, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih tok – ECTS (opravi vse izpite, ki jih doloa študijski program ter pripravi in uspešno zagovarja magistrsko nalogo).
Izvajalci kvalifikacije