of 12 /12
© Ana Gostinčar Blagotinšek Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu. 7 RAZISKOVANJE - SNOVI Ana Gostinčar Blagotinšek Gradivo je nastalo kot spremljevalno besedilo delavnic v okviru projekta FIBONACCI. Nekateri njegovi deli so namenjeni učitelju, nekateri učencem.

RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

  • Upload
    doanque

  • View
    228

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf ·...

Page 1: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

7

RAZISKOVANJE - SNOVI

Ana Gostinčar Blagotinšek

Gradivo je nastalo kot spremljevalno besedilo delavnic v okviru projekta FIBONACCI.

Nekateri njegovi deli so namenjeni učitelju, nekateri učencem.

Page 2: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

Cilji: Učenci 1. razred

mešajo snovi in spoznavajo spreminjanja lastnosti, spoznavajo postopke za ločevanje trdnih zmesi

spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo, da so nekateri pojavi obrnljivi

2. razred

mešajo snovi in spoznavajo spreminjanja lastnosti, spoznavajo postopke za ločevanje trdnih zmesi

spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo, da so nekateri pojavi obrnljivi

3. razred

spoznavajo spreminjanje snovi pri segrevanju spoznavajo lastnosti zraka vedo, da pri delu nastajajo odpadki, za odpadke je potrebno poskrbeti, nekatere odpadke

lahko ponovno uporabimo

4. razred

znajo razvrstiti in uvrstiti snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota) razumejo povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo spoznajo, katere snovi so prepustne in katere neprepustne za vodo in zrak utemeljijo uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in transport snovi (npr.

steklenice, zabojniki) znajo dokazati, da obstajajo med magnetom in železom privlačne sile ter med magneti

privlačne in odbojne sile znajo raziskati možnosti uporabe magnetov spoznajo, da lahko jeklene predmete namagnetimo ugotovijo, nekatere snovi prevajajo električni tok in katere ne

Spreminjanje lastnosti snovi:

spoznajo, da se zmesi lahko ločijo na različne načine in da nekatere zmesi težko ločimo na sestavine

znajo opisati primere mešanja in ločevanja snovi v naravi spoznajo posledice segrevanja in ohlajanja na spremembe lastnosti snovi znajo dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi spoznajo in znajo utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov znajo razložiti škodljivost divjih odlagališč ter pomen urejenih odlagališč vedo, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, plastika, kovine)

5. razred

Shranjevanje snovi:

Učenci

znajo dokazati, da vsako telo zavzema prostor

Page 3: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

razumejo, da gre v posodo tem več snovi, čim večjo prostornino ima posoda in čim bolj snov stlačimo oz. zgostimo

znajo dokazati, da se npr. pri presipanju in prelivanju prostornina in masa snovi ohranjata, ne glede na obliko posode

vedo, da se pri trdnih snoveh s spreminjanjem oblike njihova prostornina in masa ohranjata vedo, da se pri plinih s spreminjanjem prostornine (posode) masa ohranja, gostota spreminja spoznajo pojem gostota (snovi) spoznajo različne načine in posode oz. prostore za shranjevanje snovi v različnih agregatnih

stanjih

Snovi v naravi:

Voda

Učenci

spoznajo agregatna stanja vode in njihove lastnosti spoznajo razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. izparevanja znajo razložiti procese in pomen kroženja vode v naravi spoznajo razloge za stekanje tekoče vode proti morju spoznajo razliko med površinskimi vodami in podtalnico spoznajo pomen podtalnice kot vira pitne vode

Zrak

Učenci

spoznajo, da Zemljo obdaja plast zraka (atmosfera) spoznajo, da je zrak zmes različnih plinov in jih znajo poimenovati (dušik, kisik, ogljikov

dioksid) spoznajo alternativne vire energije

Postopki:

Učenec/ učenka: predlaga, kako kaj odkrijemo, kako izvedemo poskus, napoveduje izid poskusa. uporablja preproste pripomočke, izvede poskus, opazuje in razlaga opazovanja. opazuje in primerja telesa, snovi, ţiva bitja in pojave, poišče preproste povezave . primerja fotografije, kratka besedila, razlikuje med dejstvi in stališči. podatke beleţi na različne načine, uporablja tabele in preproste grafe. predlaga raziskovalna vprašanja naredi preprost vprašalnik, opazovalni list svoje delo predstavi, poroča OPOMBA: Delavnica je prirejena za uporabo v 2. Razredu OŠ, zato vsebina sledi ciljem tega razreda.

Page 4: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

Raziskovalni pouk

Ugotavljanje otroških predstav.

Zastavljanje (strokovnih) vprašanj.

Kaj …

Kateri …

Kako …

Zakaj …

Kaj se bo zgodilo, če …

Iskanje odgovorov na vprašanja

Opazovanje in merjenje

Pregled literature, spletnih virov; vprašamo starše ali strokovnjaka

Analiza podatkov

Načrtujemo in izvedemo »pošten« poskus.

Razvijanje »naravoslovnih« spretnosti/veščin.

Opazovanje

Razvrščanje in urejanje (objektov, podatkov, …)

Zastavljanje raziskovalnih vprašanj

Merjenje in beleţenje

Delo s podatki

Sporočanje

Kontrola spremenljivk

Napovedovanje, postavljanje hipotez

Sklepanje

Posploševanje

Refleksija

Page 5: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

Raziskovalni pouk za učence prve triade:

Raziskovalni postopek vsebuje preveč faz, da bi jih učenci vse lahko izvajali samostojno.

Predlagamo, da se pri različnih »raziskavah« osredotočite na eno fazo, ki jo učenci izvajajo

samostojno, ostale izvajate vodeno.

Faze raziskovalnega postopka in organizacija pisnega dokumentiranja dela učencev:

KAJ ŢELIMO IZVEDETI?

KAJ ZA TO POTREBUJEMO?

KAKO BOMO TO STORILI?

KAJ SE JE ZGODILO?

KAJ SMO UGOTOVILI?

Page 6: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

KAJ ŽELIMO IZVEDETI?

KAJ ZA TO POTREBUJEMO?

KAKO BOMO TO STORILI?

Page 7: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

KAJ SE JE ZGODILO?

KAJ SMO UGOTOVILI?

Page 8: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

NAČRTOVANJE RAZISKAVE

Raziskujemo

Kaj lahko spreminjamo:

Kaj lahko merimo ali opazujemo:

Page 9: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

Ko kaj se bo

spremenimo zgodilo z ?

Naše vprašanje je:

Da bo raziskava poštena, ne bomo spreminjali naslednjih

spremenljivk:

Napoved (hipoteza):

Če spremenimo , se bo z zgodilo…..

ker

(spremenljivka,

ki jo

spreminjamo)

(spremenljivka,

ki jo merimo ali

opazujemo)

(spremenljivka,

ki jo

spreminjamo)

(spremenljivka,

ki jo merimo

ali opazujemo)

Page 10: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

Načrt poskusa:

Kaj bomo naredili, da bomo spreminjali našo izbrano

spremenljivko?

Katere pripomočke potrebujemo za poskuse in merjenje?

Kako bomo prikazali, kaj se je zgodilo? S preglednico,

prikazom, ali kako drugače?

Page 11: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

kar smo spreminjali

Rezultati:

kar smo merili

Kaj se je zgodilo? Tabela z rezultati:

Page 12: RAZISKOVANJE - SNOVI - fibonacci-project.sifibonacci-project.si/gradiva/raziskovanje_snovi.pdf · spoznavajo snovi v različnih agregatnih stanjih (led, sneg in tekoča voda), spoznavajo,

© Ana Gostinčar Blagotinšek

Fibonacci Slovenija www.fibonacci-project.si Nerecenzirano in nelektorirano delovno gradivo. Dovoljujemo fotokopiranje delovnih listov za uporabo v razredu.

kar smo merili

kar smo spreminjali

Kaj se je zgodilo? Grafični prikaz: