295
Banca Naþionalã a României R R A A P P O O R R T T A A N N U U A A L L 1 1 9 9 9 9 8 8

Raport anual 1998

  • Upload
    lecong

  • View
    289

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport anual 1998

BBaannccaa NNaaþþiioonnaallãã aa RRoommâânniieeii

RRAAPPOORRTT AANNUUAALL

11999988

Page 2: Raport anual 1998

ISSN 1453 – 3936

NNoottãã

Raportul anual pentru anul 1998 a fost analizat ºi aprobat deConsiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale a României în ºedinþa

din 23 iunie 1999 ºi a fost înaintat Parlamentului României înconformitate cu prevederile Legii Statutului Bãncii Naþionale a

României.Unele date statistice au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite în

publicaþiile ulterioare ale Bãncii Naþionale a României.Sursa datelor statistice a fost indicatã expres numai atunci când

acestea au fost furnizate de alte instituþii.Redactarea finalã, traducerea în limba englezã ºi tehnoredactarea au

fost realizate de Direcþia Generalã Politicã Monetarã ºi Valutarã.

Banca Naþionalã a României, Str. Lipscani nr.25, sect.3, cod 70421Tel.312.43.75 - Fax 312.62.61

Page 3: Raport anual 1998

R O M Â N I A

- prezentare generalã -

1. Localizare § În sud-estul Europei Centrale, în interiorul ºi exteriorul arcului munþilor Carpaþi,pe cursul inferior al Dunãrii (1075 Km), cu ieºire la Marea Neagrã (194 Km);§ Totalul graniþelor României însumeazã 3150 Km;§ Vecini: Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Republica Moldova ºi Ucraina.

2. Suprafaþã § 238.391 Kmp (locul 12 în Europa);

§ Structurã: 62 la sutã teren agricol (39 la sutã arabil), 27 la sutã pãduri, 11 lasutã alte terenuri.

3. Populaþie § 22,5 milioane locuitori la 1 iulie 1998 (locul 9 în Europa);

§ Densitate: 94,4 locuitori/kmp;§ Urbanizare: 54,9 la sutã;§ Structura etnicã: 89,5 la sutã români, 7,1 la sutã maghiari, 3,4 la sutã alþii;§ Administrativ, România este împãrþitã în 42 de judeþe (inclusiv municipiul

Bucureºti, cu regim de judeþ); România are un numãr de 263 oraºe (83municipii) ºi 2685 comune;

§ Capitala: municipiul Bucureºti (2 milioane locuitori);§ Limba oficialã: limba românã.

4. Forma de § Republicã, condusã pe baza Constituþiei adoptate în 1991;

guvernãmânt § Puterea legislativã: parlament bicameral;

§ Puterea executivã: guvern condus de un prim-ministru (desemnat de preºe-dintele þãrii, în baza rezultatelor alegerilor generale); § preºedintele þãrii – ales prin scrutin universal pentru un mandat de 4 ani;

5. Moneda § Leul, cu subdiviziunea sa, banul;

naþionalã § În prezent existã convertibilitatea de cont curent;§ Cursul monedei naþionale este stabilit zilnic pe piaþa interbancarã.

Page 4: Raport anual 1998

LISTA ABREVIERILOR

ASAL Împrumut pentru ajustarea sectorului agricolBCE Banca Centralã EuropeanãBERD Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi DezvoltareBET Indicele Bursei de Valori BucureºtiBICE Banca Internaþionalã de Colaborare EconomicãBIRD Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi DezvoltareBII Banca Internaþionalã de InvestiþiiBNR Banca Naþionalã a RomânieiBRI Banca Reglementelor InternaþionaleBUBID Rata dobânzii pe piaþa interbancarã pentru depozitele atraseBUBOR Rata dobânzii pe piaþa interbancarã pentru depozitele plasateCEC Casa de Economii ºi ConsemnaþiuniCEFTA Acordul Central European pentru comerþ liberCFI (IFC) Corporaþia Financiarã InternaþionalãCIP Centrala Incidentelor de Plãþicif cost, asigurare, navluDST Drepturi Speciale de TragereDIV Dispoziþie de încasare valutarãECU unitatea monetarã europeanãeuro moneda unicã europeanãERM Mecanismul cursului de schimb (UE)FED Banca Rezervelor FederaleFESAL Acordul de împrumut pentru ajustare structuralã

în sectorul financiar ºi al întreprinderilorFMI Fondul Monetar Internaþionalfob liber la bordFPS Fondul Proprietãþii de StatG-24 Grupul celor 24 de þãri industrializateIOVR Invalizi, orfani ºi vãduve de rãzboiLIBOR Rata dobânzii de referinþã pe piaþa Londrei pentru

depozitele plasateLORO Conturi de corespondentMIGA Agenþia pentru Garantarea Multilateralã a InvestiþiilorOCDE Organizaþia de Cooperare ºi Dezvoltare EconomicãONU Organizaþia Naþiunilor UnitePIB Produsul Intern BrutRASDAQ Asociaþia Românã a Dealerilor de Valori MobiliareSAL Acordul de împrumut pentru ajustarea structuralã a economieiSEBC Sistemul European al Bãncilor CentraleSPAL Acordul de împrumut pentru ajustare în domeniul forþei de muncã ºi protecþiei socialeTVA Taxa pe valoarea adãugatãUE Uniunea EuropeanãUEM Uniunea Economicã ºi MonetarãUSD dolar SUA

Page 5: Raport anual 1998

CCuupprr iinnss

Capitolul I. SSiinntteezzaa pprriinncciippaalleelloorr eevvoolluuþþiiii eeccoonnoommiiccee,, ffiinnaanncciiaarree,, mmoonneettaarree ººii vvaalluuttaarree îînn aannuull 11999988 .........................................................................9

Capitolul II. EEccoonnoommiiaa mmoonnddiiaallãã îînn aannuull 11999988................................................................................................................22

A. Evaluare generalã..........................................................................................22

B. Þãri în tranziþie din Europa.............................................................................25

Capitolul III. EEccoonnoommiiaa nnaaþþiioonnaallãã îînn aannuull 11999988.......................................................30

A. Formarea ºi utilizarea produsului intern brut.................................................30

B. Evoluþii sectoriale...........................................................................................33

C. Preþurile, veniturile ºi utilizarea forþei de muncã ...........................................37

D. Restructurarea ºi privatizarea .......................................................................40

E. Evoluþii bugetare ºi fiscale .............................................................................42

F. Balanþa de plãþi ºi poziþia investiþionalã internaþionalã ..................................48

Capitolul IV. Politica monetarã a Bãncii Naþionale a României înn aannuull 11999988..........51

A. Politica monetarã ...........................................................................................51

B. Moneda ºi creditul .........................................................................................61

C. Piaþa monetarã ..............................................................................................67

D. Politica valutarã .............................................................................................69

E. Piaþa valutarã .................................................................................................73

F. Piaþa de capital...............................................................................................74

Capitolul V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor ............................................................................................78

A. Autorizarea ºi reglementarea bãncilor ..........................................................83

B. Deschiderea sectorului bancar românesc ....................................................83

C. Supravegherea prudenþialã ..........................................................................86

D. Direcþii de restructurare a sistemului bancar românesc ...............................89

Capitolul VI. AAllttee aaccttiivviittããþþii aallee BBããnncciiii NNaaþþiioonnaallee aa RRoommâânniieeii ..................................91

A. Emisiunea de numerar ..................................................................................91

B. Sistemul de Plãþi în România .........................................................................92

C. Operaþiuni cu Trezoreria statului ...................................................................96

D. Administrarea rezervelor internaþionale ........................................................97

E. Activitatea internaþionalã a Bãncii Naþionale a României..............................99

F. Alte activitãþi .................................................................................................101

Page 6: Raport anual 1998

Capitolul VII. Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierderi ale Bãncii Naþionale a României ..........................................................103

A. Bilanþul la 31 decembrie 1998.....................................................................103

B. Contul de profit ºi pierderi ...........................................................................107

Capitolul VIII. Orientãri ale politicilor Bãncii Naþionale a României în anul 1999 ................................................................................... 110 A. Evaluarea condiþiilor din economie .............................................................110

B. Principalele caracteristici ale politicilor Bãncii Naþionale a României ........112

C. Evaluãri cantitative ......................................................................................113

ANEXE

ORGANIGRAMA BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI LA 31 DECEMBRIE 1998 .....................................................................................................................116

HOTÃRÂREA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI PRIVIND DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI .................118

CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI ...........................................119 RELAÞIILE INTERNAÞIONALE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI .............................................120

LISTA PRINCIPALELOR LUCRÃRI TRANSMISE PARLAMENTULUI DE CÃTRE BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI ÎN ANUL1998............................................................121

LISTA LUCRÃRILOR PUBLICATE ÎN BULETINELE TRIMESTRI ALE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1992 - 1998 ...........................................122

BÃNCILE DIN ROMÂNIA LA 31 DECEMBRIE 1998............................................................................124

INDEX LEGISLATIV

PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE DIN DOMENIUL BANCAR ªI FINANCIAR ADOPTATE ÎN 1998..........................................................127

PRINCIPALELE REGLEMENTÃRI EMISE DE BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL MONETAR, VALUTAR ªI DE CREDIT ÎN 1998............................................................130

SECÞIUNE DE GRAFICE

SECÞIUNE STATISTICÃ

Page 7: Raport anual 1998

LLiissttaa ttaabbeelleelloorr ddiinn tteexxtt

1. Indicatori macroeconomici ai unor þãri cu economie în tranziþie, 1990-1998 .....................28

2. Principalii indicatori macroeconomici în 1998.....................................................................31

3. Evoluþia soldului bugetului general consolidat al statului....................................................43

4. Veniturile ºi cheltuielile bugetului de stat în anul 1998........................................................46

5. Contul curent........................................................................................................................49

6. Structura pe sectoare a firmelor cotate la Bursa de Valori Bucureºti..................................76

7. Structura bãncilor în funcþiune în anul 1998 ........................................................................78

8. Bãncile din România la 31.12.1998 ....................................................................................79

9. Concentrarea portofoliului bãncilor, 1991-1998 ..................................................................80

10. Evoluþia principalilor indicatori de analizã financiarã la nivelul sistemului bancar..............81

11. Bilanþul Bãncii Naþionale a României .................................................................................103

12. Contul de profit ºi pierderi ..................................................................................................108

LLiissttaa ggrraaff iicceelloorr ddiinn tteexxtt

1. Evoluþia preþurilor de consum al populaþiei în 1998 ............................................................38

2. Numãrul de salariaþi din industrie ºi rata ºomajului din economie în 1998 ........................40

3. Evoluþia gradului de fiscalitate ............................................................................................45

4. Ratele medii ale dobânzilor în 1998....................................................................................54

5. Evoluþia/Structura masei monetare în 1998.........................................................................62

6. Evoluþia bazei monetare în 1998 .........................................................................................64

7. Ponderea creditului în valutã ºi a creditului acordat sectorului privat în creditul neguvernamental în 1998....................................................................................................65

8. Evoluþia pieþei monetare interbancare în 1998....................................................................67

9. Cursul de schimb ºi inflaþia .................................................................................................71

10. Evoluþia pieþei valutare interbancare în 1998 ......................................................................74

11. Bursa de Valori Bucureºti în 1998 .......................................................................................76

12. Piaþa RASDAQ în 1998 ........................................................................................................77

Page 8: Raport anual 1998
Page 9: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

9

CCaappiittoolluull II.. SSiinntteezzaa pprriinncciippaalleelloorr eevvoolluuþþiiii eeccoonnoommiiccee,, ffiinnaanncciiaarree,, mmoonneettaarreeººii vvaalluuttaarree îînn aannuull 11999988

1. Acumularea dezechilibrelor, cauzatã de ritmul lent al reformelor ºi caracterul uneoricontradictoriu al politicilor urmate de autoritãþile române, s-a reflectat pregnant în evo-luþia fenomenelor ºi proceselor din economia româneascã în anul 1998. Explozia deze-chilibrului intern în ultima parte a anului a fost favorizatã ºi de condiþiile externe nefavo-rabile ºi în continuã deteriorare, precum ºi de presiunea pe care a început sã oreprezinte serviciul datoriei externe acumulate din 1990 încoace. În timp ce marja demanevrã a autoritãþilor române în conducerea politicii economice s-a îngustat consi-derabil, orientarea de ansamblu a acesteia s-a ameliorat începând din trimestrul IV alanului 1998. Aplicarea cu rigoare ºi fãrã derapaje a acestei orientãri de-a lungul anului1999 ºi în continuare ar contribui la evitarea unei crize de proporþii în economia ºisocietatea româneascã în ansamblul ei ºi la crearea condiþiilor pentru o creºtereeconomicã sãnãtoasã pe termen lung.

2. În 1998, Guvernul ºi Banca Naþionalã a României au fãcut în continuare eforturi pentruliberalizare ºi dezangajarea statului din activitatea economicã, urmãrind funcþionareamai adecvatã a pieþelor în þara noastrã ºi apropierea, pe aceastã cale, de cadrul generalal reglementãrilor care guverneazã funcþionarea economiilor avansate. Acceptarea pre-vederilor Articolului VIII din Statutul FMI privind convertibilitatea de cont curent constituieo dovadã elocventã în acest sens. Dar consecvenþa în liberalizarea activitãþilor econo-mice, deºi pozitivã în ansamblul ei, a dat rezultate mai slabe decât cele urmãrite, îndeo-sebi datoritã faptului cã politicile la nivel macroeconomic nu au fost completate în modadecvat de mãsurile necesare de reformã ºi ajustare la nivel microeconomic. În conse-cinþã, liberalizarea reglementãrilor a condus la un mai mare acces la resurse, tocmaipentru întreprinderile ºi sectoarele neperformante ale economiei, pentru care constrân-gerile bugetare au devenit ºi mai slabe. Acest proces a fost accentuat, pe de o parte, decedãri punctuale repetate ale autoritãþilor la presiunile exercitate de diferite sectoare aleeconomiei, iar pe de altã parte, de înrãutãþirea mediului extern. Rezultanta acestei com-binaþii de factori nu a fost doar o situaþie de suboptim, ci una de regres ºi chiar de slã-bire a structurilor din societatea româneascã. Ieºirea din acest declin nu se poate realizadecât prin menþinerea coordonatelor corecte la nivel macroeconomic ºi accelerarea lanivel microeconomic a restructurãrii ºi privatizãrii.

3. Principala reuºitã a politicii economice urmate de autoritãþi în cursul anului 1998 a fostreducerea semnificativã a ratei inflaþiei. Creºterea preþurilor la consumator, la sfârºitulanului, a fost de 40,6 la sutã, faþã de peste 151 la sutã în 1997. Rata inflaþiei a fost maiscãzutã decât aceea avutã în vedere la începutul anului ºi s-a înscris în zona conside-ratã pe plan mondial a nu mai induce distorsiuni majore în procesul de alocare a resur-selor. Cu toate acestea, nivelul inflaþiei situeazã România printre þãrile în tranziþie cu cele

Page 10: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

10

mai slabe rezultate în acest domeniu. Mai mult, costurile asociate reducerii ratei inflaþieiau fost foarte mari, datoritã în principal inconsistenþelor în formularea ºi aplicarea mix-uluide politici macro ºi microeconomice. Astfel, produsul intern brut a scãzut în 1998 cu 7,3la sutã, în timp ce deficitul contului curent al balanþei de plãþi a ajuns la peste 3 miliardedolari, adicã 7,9 la sutã din PIB, pe seama creºterii continue a importurilor ºi a scãderiiexporturilor.

4. Dificultãþile din economie nu pot fi disociate de acumularea la scara societãþii româ-neºti a unui ansamblu de probleme a cãror amânare, an dupã an, riscã sã genereze si-tuaþii fãrã ieºire. Între aceste probleme, inevitabil intercondiþionate, o importanþã deose-bitã pentru performanþa economicã prezintã urmãtoarele:

4.1. Inconsecvenþa legislativã. În sistemul juridic românesc coexistã reglementãri din pe-rioada interbelicã ºi din timpul economiei planificate centralizat cu acte normative alini-ate la standardele occidentale actuale. Uneori, mãsurile adoptate, chiar dacã în principiucorecte, nu þin seama de nivelul resurselor disponibile, ceea ce are drept efect menþinereaincertitudinilor, a lipsei de consecvenþã ºi, tot mai frecvent, a revenirilor legislative.

4.2. Regimul difuz ºi confuz de proprietate. Privatizarea este lentã ºi ezitantã, iar restitui-rea proprietãþilor nu a fost definitiv tranºatã. Statul rãmâne proprietar majoritar în indus-trie ºi în alte sectoare economice cheie, care se disting prin management tot mai neper-formant ºi rezultate în continuã deteriorare.

4.3. Indisciplina financiarã ºi contractualã perpetueazã un comportament în distonanþãcu cele mai elementare reguli ale economiei de piaþã. În numele respectãrii democraticea drepturilor ºi libertãþilor persoanelor fizice ºi juridice, þara noastrã a ajuns în situaþia încare debitorul, chiar cel de rea credinþã, este apãrat în dauna creditorului. Aceastã starede fapt se regãseºte în lungirea la nesfârºit a acþiunilor în justiþie ºi adoptarea unor soluþiicare dezavantajeazã în fapt creditorul – chiar atunci când câºtigã procesul – ºi în per-petuarea fãrã opreliºti a indisciplinei contractuale ºi de plãþi, debitorii rãu platnici nefiindpractic penalizaþi pentru conduita lor. Aceastã situaþie are un impact negativ asupraînsãºi construirii mecanismelor care stau la baza funcþionãrii economiei de piaþã, în caredisciplina contractualã ºi de plãþi trebuie sã reprezinte o lege de fier, cu mult mai taredecât cea reprezentatã în trecut de disciplina de plan.

4.4. Structurarea lentã a instituþiilor specifice economiei de piaþã. Astfel, Bursa de Valoriºi piaþa RASDAQ au o adâncime modestã, iar rolul lor în alocarea resurselor de investiþiieste marginal. Bursele de mãrfuri funcþioneazã încã ºi mai slab, ceea ce descurajeazãproducþia; este simptomatic în acest sens faptul cã nu este funcþionalã o bursã a cerea-lelor, la nivel naþional, piaþa acestor produse de bazã rãmânând segmentatã ºi lipsitã detransparenþã.

5. Dezechilibrele acumulate în timp ºi perpetuarea problemelor menþionate anterior s-aurãsfrânt în deteriorarea dramaticã a unora din cei mai însemnaþi indicatori sintetici ai

Page 11: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

11

economiei. Astfel, rata economisirii brute s-a cifrat în 1998 la mai puþin de 10 la sutã dinPIB, nivel cu totul insuficient pentru a susþine reluarea creºterii economice. La aceastaau contribuit, în principal, urmãtoarele evoluþii convergent nefavorabile:

5.1. Înrãutãþirea comportamentului agenþilor economici, îndeosebi din industriile rãmaseîn proprietatea statului, care au abandonat, practic în totalitate, funcþia de investiþii-acu-mulare în favoarea funcþiei de asigurare a resurselor în vederea acoperirii costurilorsalariale tot mai mari.

5.2. Agravarea structurii sociale, ca urmare a scãderii populaþiei active – ºi încã ºi mai mult aacelei pãrþi care contribuie direct la formarea veniturilor publice – ºi creºterea concomitentãa ponderii persoanelor asistate, ale cãror venituri sunt constituite prin redistribuire: pensio-nari, ºomeri, bursieri etc. Astfel, în anul 1998, numãrul pensionarilor a continuat sã fie maimare decât cel al salariaþilor, situaþie nesustenabilã, ca urmare a unui regim al pensiilor caredepãºeºte cu mult nu numai potenþialul unei economii sãrace, cum este cea a României,dar care nu ar putea fi tolerat nici în economii cu mult mai performante.

5.3. Consumul administraþiei publice, la rândul lui, s-a înscris pe o nefireascã pantã as-cendentã. Dacã în ultimii ani ai economiei planificate centralizat consumul administraþieipublice se situa, în medie, la mai puþin de 10 la sutã din PIB, acesta a cunoscut o creº-tere constantã începând din 1990, pentru a ajunge în 1998 la aproape 15 la sutã din PIB.Dincolo de nefirescul situaþiei reprezentate de creºterea cu 60 la sutã a consumului pu-blic în condiþiile economiei de piaþã faþã de nivelul înregistrat în timpul planificãrii cen-tralizate, impactul acestei evoluþii se concretizeazã ºi în creºterea consumului ºi scãde-rea economisirii.

6. Singurul segment al societãþii care continuã sã îndeplineascã funcþia de economisire îlreprezintã populaþia. În cursul anului 1998, economiile populaþiei (în lei ºi în valutã) în sis-temul bancar au crescut cu 59,9 la sutã, atingând un total de 41 861,6 miliarde lei. Încondiþiile îngustãrii celorlalte surse de finanþare din economie, economiile populaþiei auajuns sã reprezinte una din puþinele resurse disponibile, pentru atragerea cãreia intrã încompetiþie guvernul (pentru acoperirea deficitului public), întreprinderile (pentru finanþa-rea activitãþii curente ºi a investiþiilor), precum ºi sistemul bancar (pentru acoperirea ra-telor scadente la datoria externã). Aceastã stare de lucruri are ca efect creºterea în con-tinuare a ratelor reale ale dobânzilor ºi îngustarea primejdioasã a capacitãþii de finanþareinternã a investiþiilor, ceea ce poate compromite orice speranþã de creºtere economicãsãnãtoasã pentru decenii de acum înainte.

7. În strânsã conexiune cu scãderea ratei acumulãrii, absorbþia internã, pentru consumºi pentru investiþii, s-a bazat în tot mai mare mãsurã pe resurse externe. Acumularea întimp a deficitelor a ataºat constrângerii externe dimensiuni tot mai semnificative, pentru adeveni, începând din a doua jumãtate a anului 1998, unul dintre factorii cei maiimportanþi de care trebuie sã se þinã seama în construirea politicii economice în

Page 12: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

12

perspectiva anilor urmãtori. La aceastã situaþie s-a ajuns datoritã urmãtoarelor cauzeprincipale:

7.1. Deficitul ridicat al balanþei comerciale. În 1998, deficitul balanþei comerciale (în pre-þuri fob) s-a cifrat la peste 2,6 miliarde dolari, pe seama majorãrii importurilor ºi scãderiiexporturilor, astfel:

ã importurile au crescut cu 4,8 la sutã. Tendinþa ascendentã a importurilor nu este însine negativã, dacã se produc concomitent revigorarea producþiei interne ºi creº-terea exporturilor. În 1998, însã, importurile s-au majorat chiar în condiþiile compri-mãrii puternice a producþiei. Aceasta s-a datorat: constrângerilor bugetare slabe lanivelul întreprinderilor, care au continuat sã importe mai mult decât ar fi justificat ca-pacitatea lor de a oferi produse vandabile pe piaþã; diminuãrii protecþiei vamale, înspecial în raporturile cu þãrile CEFTA (organizaþie la care România a aderat de la 1iulie 1997), dar ºi cu celelalte þãri, ca urmare a mãsurilor de reducere a taxelor va-male; creºterii cererii de consum al populaþiei ca urmare a majorãrii în termeni reali asalariilor, chiar în condiþiile scãderii ofertei de bunuri ºi servicii din producþia internã,aprecierii reale a leului, deoarece deprecierea nominalã a monedei naþionale a fostdepãºitã de rata creºterilor salariale;

ã exporturile au scãzut cu 1,6 la sutã. Mai preocupant este faptul cã România anului1998 a exportat în general aceleaºi produse pe care le exporta ºi cu un deceniu înurmã: produse energointensive, cu valoare adãugatã micã ºi/sau cu grad de tehni-citate redus, pentru care preþurile sunt mici ºi competiþia este durã. Exporturile par sãse fi plafonat în jurul valorii de 8 miliarde dolari anual, începând din 1995, în specialca urmare a ritmului cu totul nesatisfãcãtor al restructurãrii sectorului real al econo-miei. Problemelor din anii anteriori li s-a adãugat, în 1998, scãderea suplimentarã acompetitivitãþii produselor româneºti, datoritã creºterii costurilor interne, în special acelor salariale, aprecierii în termeni reali a monedei ºi concurenþei acerbe din parteaþãrilor asiatice, ale cãror monede s-au devalorizat dupã criza din 1997.

7.2. Creºterea deficitului contului curent, produsã în special ca urmare a evoluþiilor flu-xurilor balanþei comerciale. Deficitul contului curent a crescut continuu, chiar în condiþiilescãderii producþiei ºi deprecierii reale a leului din ultima parte a anului. Nivelul efectiv,de 3 miliarde dolari, a fost cu aproape un miliard de dolari mai mare decât cel prognozatiniþial. În consecinþã, scãderea rezervelor valutare a fost mai mare decât se anticipase,ceea ce s-a repercutat negativ asupra construirii programului valutar, în perspectivaanului 1999.

7.3. Capacitatea limitatã de a atrage resurse financiare externe. Intrãrile autonome decapital ºi fluxurile negeneratoare de datorie externã s-au majorat sensibil în ultimii doiani. În consecinþã, datoria externã pe termen mediu ºi lung a fost cvasistaþionarã în ulti-mii doi ani; ea a ajuns la sfârºitul anului 1998 la 9 081 milioane dolari (23,8 la sutã dinPIB), în creºtere cu numai 497 milioane dolari faþã de sfârºitul anului precedent. În ultima

Page 13: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

13

parte a anului 1998, ca urmare în special a crizei financiare din Rusia, intrãrile autonomede capital în România s-au redus substanþial ºi chiar s-au inversat; mai mult decât atât,autoritãþile publice române nu s-au menþinut în 1998 pe piaþa externã de capital, ceea cea arãtat lipsa unei strategii coerente de finanþare externã.

7.4. Creºterea serviciului datoriei externe prin ajungerea la scadenþã a creditelor trase înperioada 1991-1996 a amplificat importanþa constrângerii externe pentru România. Deºiserviciul datoriei externe devine cu adevãrat important abia în 1999, piaþa de capital ex-ternã evalueazã cu mult timp înainte calitatea strategiilor adoptate de o þarã sau alta, iarreacþia pieþelor la aceste strategii este puternicã.

8. Acumularea în timp a problemelor menþionate a fost favorizatã de rãspunsul neconvin-gãtor al politicilor urmate de autoritãþi. Pânã la jumãtatea anului 1998, evoluþiile în acestplan s-au caracterizat prin:

8.1. Derapajul politicii economice, manifestat prin încetinirea privatizãrii, absenþa prac-ticã a mãsurilor de restructurare în economie ºi creºterea salariilor reale, în contradicþiecu rezultatele în planul producþiei ºi al productivitãþii.

8.2. Incertitudini majore pe scena politicã ºi semnale confuze ºi contradictorii cu privirela orientarea viitoare a politicii economice. Au fost transmise atât din interiorul executi-vului, cât ºi din cadrul majoritãþii parlamentare orientãri în sine lãudabile, dar care nuaveau acoperire în situaþia economiei ºi a finanþelor þãrii. În mod special s-a insistat asu-pra dorinþei de relaxare fiscalã, pe seama reducerii veniturilor statului, concomitent cumajorarea cheltuielilor, orientare care era în contradicþie cu resursele disponibile aleeconomiei ºi cu înrãutãþirea mediului extern.

9. În ultima parte a anului 1998 ºi sub presiunea constrângerii externe s-a produs o ame-liorare a politicilor urmate. Cu toate acestea, profunzimea dezechilibrelor acumulate întimp, ca ºi înrãutãþirea în continuare a mediului extern, au fãcut ca roadele benefice alenoii orientãri sã întârzie, primele efecte sesizabile fiind cele de contracþie suplimentarã aproducþiei, determinate inevitabil de revenirea politicilor în zona sustenabilã. Principalelemãsuri, dureroase ºi nepopulare, dar justificate de situaþia economiei, au fost:

9.1. Accelerarea privatizãrii, concomitent cu mãsuri de reducere a pierderilor din secto-rul rãmas în proprietatea statului, îndeosebi în minerit.

9.2. Renunþarea, în ultimul trimestru al anului, la politica de indexare automatã a salarii-lor. Ca urmare, tendinþa manifestatã pânã în acel moment, de creºtere a salariilor realefãrã legãturã cu rezultatele producþiei, a fost în bunã mãsurã atenuatã.

9.3. Continuarea efortului de a menþine rata inflaþiei în parametrii prognozaþi pentru aceastãperioadã a anului, prin convergenþa politicilor macroeconomice (fiscale ºi monetare) cu mã-surile de ordin structural. A putut fi astfel contracarat eficient impactul asupra preþurilor in-terne pe care l-ar fi putut avea deprecierea leului indusã dupã criza din Rusia. În acest

Page 14: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

14

cadru general trebuie analizate componentele mix-ului de politici economice ale autoritãþilor,între care se înscriu ºi politicile încredinþate prin lege Bãncii Naþionale.

10. Politica monetarã a fost axatã pe reducerea ratei inflaþiei ºi înscrierea acesteia în pa-rametrii avuþi în vedere prin programul guvernamental pentru anul 1998. Principalelecâºtiguri ale orientãrilor urmãrite au fost urmãtoarele:

10.1. S-a reuºit controlul lichiditãþii ºi al agregatelor monetare, în exclusivitate prin mij-loace indirecte. S-a demonstrat astfel cã ancora monetarã poate fi utilizatã cu succespentru stãpânirea inflaþiei, chiar în cazul unei economii precum cea a þãrii noastre, carac-terizatã prin dezechilibre majore ºi un sistem bancar fragil.

10.2. S-a realizat o bunã conlucrare a Bãncii Naþionale cu Ministerul Finanþelor, ceea cea facilitat controlul lichiditãþii.

10.3. S-a pãstrat, în condiþii grele, de accentuare a dezechilibrelor, funcþionarea pieþeimonetare ºi a pieþei valutare, ceea ce a permis reglajul fin al indicatorilor monetari. To-tuºi, funcþionarea unei pieþe secundare a titlurilor de stat rãmâne încã în stadiu incipient.

11. Componenta valutarã a politicii monetare a consemnat, începând cu prima parte aanului 1998, unul dintre cele mai însemnate progrese, prin notificarea oficialã cãtre FMI aacceptãrii de cãtre þara noastrã a obligaþiilor prevãzute în Art. VIII, al. 2-4, din StatutulFMI. Prin aceasta, a fost consfinþitã eliminarea tuturor restricþiilor în tranzacþiile de contcurent ºi este asumat angajamentul autoritãþilor de a nu introduce nici în viitor restricþii laoperaþiunile de cont curent. Aceastã decizie, minuþios pregãtitã, nu a antrenat efectelenegative anticipate de unii analiºti. Dimpotrivã chiar, anunþarea acestei mãsuri a fost unprim semnal clar de continuare a reformei în direcþia utilizãrii pe scarã tot mai largã amecanismelor specifice unei economii de piaþã performante.

12. Anul 1998 a arãtat mai mult ca oricând cã politica monetarã are limite ºi vulnerabili-tãþi ce trebuie recunoscute ºi abordate cu maximã atenþie:

12.1. Bazându-se pe ancora monetarã, Banca Naþionalã exercitã o influenþã indirectãasupra mecanismului dobânzilor din sistemul bancar. Tentativa de influenþare a acestoraîn sensul scãderii, care s-a încercat în vara anului 1998, s-a dovedit în final cu totul pa-sagerã, întrucât piaþa nu a validat un nivel scãzut al ratelor dobânzilor. Comportamentulpieþelor reflectã, de fapt, manifestarea mecanismelor de rãspuns al economiei la con-duita autoritãþilor. Informaþia astfel dobânditã trebuie valorificatã în procesul decizional,pentru a corecta cauzele care genereazã evoluþii nedorite. Aceastã stare de fapt aratãcã mecanismele de piaþã existã ºi funcþioneazã, iar ele îngrãdesc capacitatea autori-tãþilor de a adopta politici insuficient fundamentate.

12.2. Spre sfârºitul anului, accentuarea dezechilibrelor dintre cerere ºi ofertã, atât pepiaþa monetarã, cât ºi în economie în ansamblu, a fãcut ca obiectivul antiinflaþionist al

Page 15: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

15

politicii monetare sã fie atins în condiþiile în care ratele dobânzilor au urcat în palierul cutrei cifre pe piaþa interbancarã. Acest nivel al dobânzilor a reflectat neîncrederea opera-torilor în sustenabilitatea politicii economice de ansamblu a autoritãþilor ºi riscul izbucniriiunei crize financiare majore, legate atât de serviciul datoriei externe, cât ºi de stareasistemului bancar. S-a dovedit încã o datã cã funcþionarea mecanismelor de piaþã careau fost introduse este sensibilã la credibilitatea politicilor economice.

13. La rândul ei, declararea convertibilitãþii leului, conform Articolului VIII al StatutuluiFMI, a fost testatã sever, dupã declanºarea crizei valutare din Rusia, în august 1998. Flu-xurile de capital s-au inversat, ceea ce a dus la deteriorarea bruscã a raportului cerere-ofertã pe piaþa valutarã internã. Banca Naþionalã a respins clar orice formulã administra-tivã de depãºire a crizei, care ar fi avut un efect devastator, pe termen lung, asupra cre-dibilitãþii procesului de reformã. De aceea, variantele între care a avut de optat, subsu-mate neechivoc funcþionãrii fãrã sincope a pieþei valutare, au fost urmãtoarele:

13.1. Sã obþinã rapid resurse financiare de pe piaþa externã pentru a susþine cursul. Oasemenea opþiune nu era viabilã, atât datoritã accesului practic imposibil la aceastãpiaþã în condiþiile crizei internaþionale, cât ºi pentru cã nivelul cursului valutar din acelmoment nu reflecta performanþele economiei, ci fusese menþinut supraapreciat de ofertadin influxurile de capital de pânã atunci.

13.2. Sã accepte o prãbuºire a cursului valutar, pentru restabilirea cât mai rapidã a echi-librului dintre cerere ºi ofertã pe piaþa valutarã. Experienþele altor þãri, printre care Rusiaºi Republica Moldova (care nu au avut alternativã la o asemenea politicã, din cauza re-zervelor valutare insuficiente), aratã cã urmãrile sunt dintre cele mai dramatice: accele-rarea imediatã a inflaþiei, prãbuºirea pieþei financiare interne, demonetizarea accentuatãa economiei, dezorganizarea sistemului bancar, cu efecte de duratã asupra restabiliriiechilibrelor economice.

13.3. Sã urmãreascã deprecierea relativ rapidã, dar controlatã a monedei naþionale,astfel încât revenirea la echilibru sã se realizeze fãrã pierderea încrederii în sistemulbancar ºi fãrã producerea unor rupturi, cu consecinþe imprevizibile, în preþurile relativedin economie. Analizând avantajele ºi dezavantajele fiecãrei variante, precum ºi fezabi-litatea acestora, Banca Naþionalã a optat pentru aceastã ultimã posibilitate de revenire laechilibru, acceptând inevitabilele costuri asociate cu ea: majorarea ratelor dobânzilor ºireducerea rezervelor valutare, pe seama vânzãrilor pe piaþã.

14. Politica fiscalã a Guvernului a rãmas sub control în ceea ce priveºte deficitul bugetarºi s-a materializat prin menþinerea acestuia, ca ºi a deficitului consolidat al statului, la ni-veluri mai scãzute decât cele prognozate. Astfel, deficitul bugetului de stat a fost de10 401 miliarde lei, adicã 3,1 la sutã din PIB, în timp ce deficitul consolidat a fost de11 253 miliarde lei, adicã 3,3 la sutã din PIB. Cu toate acestea, finanþarea deficitului agenerat un dezechilibru de proporþii în sistemul financiar al þãrii. La construirea

Page 16: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

16

programului economic ºi monetar pentru 1998 fusese prevãzut ca o mare parte dindeficitul public sã fie finanþat din surse externe, iar diferenþa din surse interne. Finanþareaexternã în cotele prevãzute – pe care conjunctura externã ar fi permis-o pânã la criza dinRusia – ar fi avut un dublu efect favorabil pe plan intern: pe de o parte, ar fi contribuit lamajorarea rezervelor internaþionale, limitând astfel riscurile ºi scãderea credibilitãþiilegate de serviciul datoriei externe pentru 1999; pe de altã parte, ar fi atenuat în modconsiderabil presiunea reprezentatã de finanþarea internã a deficitului asupra pieþeimonetare. În realitate, deficitul consolidat al statului a fost finanþat, practic integral, dinresurse interne. În consecinþã, s-a produs un important efect de evicþiune a sectoruluineguvernamental de pe piaþa creditului, care a limitat capacitatea de revigorare aeconomiei. De asemenea, au crescut dobânzile, în special pe segmentul cel mai sensibilal pieþei creditului (piaþa interbancarã), ceea ce a avut un impact nefavorabil, ce semenþine ºi în prezent, asupra costului finanþãrii deficitului public.

15. Politica veniturilor a fost permisivã, în special în prima parte a anului 1998. În medieanualã, veniturile salariale din economie au crescut cu 6,8 la sutã în termeni reali, iar înindustrie cu 1,8 la sutã, în contradicþie cu comprimarea producþiei. Creºterea costurilorsalariale a amplificat deteriorarea performanþelor din economie, ceea ce a condus, în fi-nal, la majorarea deficitului extern. Aceastã stare de lucruri pune în luminã, o datã maimult, inconsistenþa teoriilor care mizeazã pe stimularea cererii pentru creºterea produc-þiei. Într-o economie deschisã – cum tinde sã devinã economia româneascã – mai alesdacã oferta internã agregatã este afectatã de constrângeri structurale (calitate necores-punzãtoare a mãrfurilor, parametri tehnico-funcþionali depãºiþi etc.), stimularea cereriiinterne atrage cu preponderenþã înrãutãþirea balanþei de plãþi.

16. Restructurarea sectorului neperformant al economiei a înregistrat rezultate sub aº-teptãri, în cea mai mare parte a anului 1998. Constrângerile bugetare slabe la nivelmicroeconomic au condus, de altfel, la majorarea salariilor ºi menþinerea inelasticã a ce-rerii de importuri, chiar în condiþiile diminuãrii puternice a producþiei. În cursul anului1998 s-a produs o decorelare dramaticã între scãderea producþiei, în unele ramuri cumai multe zeci de procente, ºi menþinerea neschimbatã a numãrului de salariaþi, ale cã-ror salarii reale chiar au crescut, în contradicþie cu performanþele producþiei. Decorelareaa fost mai accentuatã în industriile aflate în proprietatea statului ºi rãmase în poziþie demonopol pe piaþa internã. În consecinþã, procesul de selecþie adversã s-a manifestat cuputere: accesul la resurse a fost menþinut pentru sectorul guvernamental – care a con-sumat mai mult – ºi pentru industriile neperformante, în dauna sectorului performant, cupotenþial de creºtere sãnãtoasã.

17. Privatizarea a evoluat neuniform. În prima jumãtate a anului a stagnat, dupã care acunoscut o accelerare, mai cu seamã în ultimele luni ale anului 1998, când printre alteles-a reuºit privatizarea a 35 la sutã din Societatea naþionalã Romtelecom ºi au fost

Page 17: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

17

finalizate negocierile privind privatizarea primei bãnci mari cu capital majoritar de stat.Pe ansamblul anului 1998, capitalul privatizat echivaleazã cu 8 procente din totalulportofoliului iniþial al FPS, faþã de 10 la sutã din capitalul iniþial care a fost privatizat înîntreaga perioadã 1990-1997. Cu toate acestea, sectorul privat a furnizat în 1998 numai58,3 la sutã din PIB, în creºtere cu doar 0,2 puncte procentuale faþã de 1997. Înindustrie, ponderea sectorului privat s-a cifrat la un nemulþumitor 30 la sutã. Ca urmare,ponderea sectorului privat în economie rãmâne net mai scãzutã decât în þãrile dinEuropa Centralã, iar evoluþia recentã a acestuia este îndoielnicã. Cauzele acestei stãride fapt meritã o analizã detaliatã; probabil, o contribuþie însemnatã revine fenomenuluide selecþie adversã, prin evicþiunea sectorului performant al economiei; cert rãmânefaptul cã, pânã în prezent, managementul privat rãmâne, în multe cazuri, neperformant,asemenea celui din sectorul de stat al economiei.

18. În strânsã corelaþie cu reforma în sectorul real al economiei se pune cu acuitate pro-blema asanãrii ºi restructurãrii sistemului bancar. În 1998 au început sã funcþioneze 4bãnci (din care o sucursalã a unei bãnci strãine) ºi ºi-au încetat activitatea douã su-cursale ale bãncilor strãine; numãrul de instituþii bancare în funcþiune se ridica la 45 lasfârºitul anului 1998. Operând într-un mediu economic puþin favorabil – unele bãnci fiinddeja împovãrate de credite neperformante acumulate în timp în portofoliul lor –, bãncileau reuºit într-o mãsurã insuficientã sã sprijine o creºtere economicã sãnãtoasã. În fapt,creditele acordate agenþilor economici de sistemul bancar au crescut în termeni reali, lasfârºitul anului 1998, cu 15,1 la sutã, faþã de anul precedent, dar partea din credite carea marcat o creºtere mai însemnatã a fost aceea a creditelor clasificate “îndoielnic” ºi“pierdere”, a cãror pondere în totalul creditului neguvernamental a urcat de la 52,6 lasutã în decembrie 1997 la 54,8 la sutã în decembrie 1998. Judecãþile de valoare cu pri-vire la acest nivel trebuie sã fie fãcute þinând seama ºi de urmãtoarele considerente:

18.1. În cursul anului 1998 s-a fãcut simþitã o anumitã schimbare de opticã a conduceri-lor bãncilor, care s-au ferit sã continue o politicã – practicatã pe o scarã destul de largã– de mascare a lipsei de performanþã a unor credite. Altfel spus, bãncile au acceptat sãadopte o conduitã mai realistã, care le-a diminuat profiturile, în favoarea unei evidenþieriºi provizionãri mai adecvate a creditelor neperformante.

18.2. Existã diferenþe însemnate între bãnci, atât în privinþa creditelor neperformante, câtºi a nivelului de provizionare. Un grup de 7 bãnci-problemã (din care 3 au fost sancþio-nate cu ridicarea licenþei de funcþionare de cãtre Banca Naþionalã) are o situaþie finan-ciarã deosebit de precarã: pondere ridicatã a creditelor neperformante (ce urcã la peste80 la sutã din totalul creditelor); diversificare insuficientã a portofoliului de active (ponde-rea covârºitoare revenind plasamentelor în credite); nivel scãzut al provizioanelor de riscconstituite. Dacã sunt excluse bãncile din acest grup, pentru celelalte bãnci din sistemrata riscului de credit este mai micã de 35 la sutã, în timp ce raportul dintre crediteleneperformante ºi totalul activelor coboarã sub 13 la sutã. Mai mult, aceste bãnci au

Page 18: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

18

reuºit sã provizioneze în mare mãsurã creditele devenite neperformante, fapt care leamelioreazã suplimentar situaþia financiarã realã.

19. Chiar dacã sunt avute în vedere aceste amendamente, nu poate fi omis faptul cã si-tuaþia financiarã a bãncilor s-a deteriorat în 1998. Între factorii care au contribuit laaceastã stare de fapt se înscriu:

19.1. Erodarea bazei de capital, sub povara prelungirii inflaþiei galopante. Efecteleacesteia sunt resimþite mai mult în sectorul financiar, unde capitalul se gãseºte în princi-pal sub formã bãneascã, în timp ce în alte industrii capitalul se regãseºte mai ales subformã de echipamente ºi alte bunuri, ce îºi pãstreazã, în general, valoarea chiar în con-diþii de inflaþie. Pentru a contracara, în parte, erodarea bazei de capital a bãncilor, BancaNaþionalã a dus în mod constant o politicã de menþinere a capitalului minim al bãncilor lanivelul standardelor în materie în þãrile occidentale. Ca urmare, a fost evitat procesul deproliferare a unor bãnci mici ºi slabe, care ar fi fost mult mai vulnerabile.

19.2. Deteriorarea performanþelor agenþilor economici, care formeazã clientela bãncilor,ca urmare a mediului economic nefavorabil. În consecinþã, portofoliul creditelor neperfor-mante a crescut.

19.3. Managementul slab al unor bãnci, manifestat prin deficienþe multiple. Unele se re-gãsesc ºi în alte sectoare de activitate, precum disproporþia dintre costurile salariale ºiperformanþele unitãþii în cauzã sau cheltuielile de administrare neraþionale; altele suntspecifice, cum ar fi nerespectarea procedurilor de acordare ºi urmãrire a creditelor,ceea ce a favorizat, în unele cazuri, producerea unor fraude însemnate.

19.4. O bunã perioadã de timp, însuºi regimul fiscal a slãbit bãncile aflate în dificultate,prin înregistrarea automatã, ca venituri, a dobânzilor cuvenite bãncii, chiar dacã nu erauîncasate. Normele de provizionare în vigoare începând din aprilie 1999 au înlãturat acestneajuns.

20. În aceste condiþii, activitatea de supraveghere a sistemului bancar desfãºuratã deBanca Naþionalã trebuie sã aibã o importanþã sporitã. Obiectivul fundamental al acesteiactivitãþi îl constituie realizarea stabilitãþii ºi viabilitãþii întregului sistem bancar, prin intro-ducerea normelor ºi indicatorilor de prudenþã bancarã ºi urmãrirea respectãrii acestora.Scopul urmãrit este acela de a preveni riscul sistemic, respectându-se însã autonomiafiecãrei bãnci în organizarea ºi desfãºurarea activitãþii sale pe baze concurenþiale. Per-formanþele Bãncii Naþionale în exercitarea funcþiei de supraveghere au fost necon-cludente. Riscul de sistem a fost evitat, uneori însã cu preþul acordãrii unor credite dedimensiuni ridicate bãncilor aflate în dificultate. Capacitatea de prevenire a acumulãriicreditelor neperformante a rãmas insuficientã. La aceastã stare de lucruri au contribuitconvergent urmãtoarele cauze:

Page 19: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

19

20.1. Experienþa insuficientã în activitatea de supraveghere. Aceasta este datoratã înspecial evoluþiei extrem de rapide a volumului total al activitãþii bancare în þara noastrã,materializat în creºterea numãrului de unitãþi bancare, a numãrului de operaþiuni ºi a di-versificãrii serviciilor bancare oferite clienþilor.

20.2. Caracterul limitat al capacitãþii de intervenþie a Bãncii Naþionale, aºa cum fusese elconstruit prin legislaþia în vigoare începând din 1991. Instrumentele de care dispunea,potrivit legii, Banca Naþionalã erau insuficiente ºi, prin testare practicã, s-au doveditineficiente. Astfel, cele douã bãnci (Dacia Felix ºi Credit Bank), pentru care BancaNaþionalã a declanºat procedurile de declarare în stare de faliment încã din 1996, aucontinuat sã risipeascã resurse ºi sã fie considerate bãnci, cu ajutorul justiþiei; aceastarefuzã sã accepte cã o instituþie bancarã – cu pierderi ajunse în prezent la sute de mi-lioane de dolari, care depãºesc de zeci de ori capitalul bãncii – nu poate, în mod obiec-tiv, sã funcþioneze. Legislaþia bancarã adoptatã în vara anului 1998 corecteazã în parteneajunsurile cu privire la instrumentele de care dispune Banca Naþionalã pentru exerci-tarea efectivã a funcþiei sale de supraveghere; rãmâne însã de vãzut, la confruntarea cupractica, mãsura în care aceastã legislaþie este suficientã ºi eficace.

21. Evoluþiile în general nefavorabile din activitatea economicã, coroborate cu înrãutãþi-rea condiþiilor internaþionale ºi cu creºterea puternicã a serviciului datoriei externe în anul1999, au antrenat scãderi repetate ale rating-ului de þarã, din partea principalelor agenþiiinternaþionale de profil. Orientarea agenþiilor de rating a fost datoratã atât evoluþiilor nefa-vorabile din economie, cât ºi semnalelor confuze ºi contradictorii transmise de diferitepaliere ale autoritãþilor române (cum ar fi mãsurile de relaxare fiscalã discutate în mo-mente în care, chiar în condiþiile legislaþiei în vigoare, finanþarea era problematicã). Lasfârºitul anului 1998, rating-ul acordat României se situa între B– ºi BB–, faþã de BB– ºiBB+ în anul anterior. Aceastã evaluare a avut la rândul ei un impact negativ asupra influ-xurilor de capital, într-un mediu extern oricum nefavorabil, ceea ce micºoreazã marja demanevrã a autoritãþilor române în conduita politicii economice avute în vedere pentru1999.

22. Principala constrângere cãreia trebuie sã-i facã faþã economia româneascã în 1999este, de departe, aceea externã. Serviciul datoriei externe se ridicã, în acest an, la 3,2miliarde dolari, ceea ce echivaleazã cu 31,5 la sutã din exportul de bunuri ºi servicii pro-gnozat. Acest nivel depãºeºte semnificativ limita de atenþie, consideratã a se situa la 25la sutã din exportul de bunuri ºi servicii, chiar dacã nivelul absolut al datoriei externe(23,8 la sutã din PIB la sfârºitul anului 1998) este încã relativ modest ºi departe de cotelede alarmã. Serviciului datoriei externe i se adaugã deficitul prognozat al contului curent,precum ºi creºterea dezirabilã a rezervelor internaþionale, astfel încât nevoile totale definanþare externã pentru anul 1999 sunt evaluate la peste 5 miliarde dolari. Acest nivel alfinanþãrii nu poate fi atins decât în condiþiile în care programul economic al guvernuluieste credibil ºi el obþine, totodatã, sprijinul instituþiilor financiare internaþionale.

Page 20: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

20

23. În ultima parte a anului 1998 s-au conturat coordonatele unui program economic capabilsã rãspundã constrângerilor externe ºi sã reaºeze þara pe o traiectorie ascendentã, de creº-tere sãnãtoasã, dupã restructurarea sectorului neperformant al economiei. Coordonateleprogramului pus în aplicare de Guvern, împreunã cu Banca Naþionalã, sunt urmãtoarele:

23.1. Reducerea deficitului consolidat al statului ºi înregistrarea unui surplus primar con-siderabil în 1999, pentru a contribui astfel, în mod direct, la reducerea absorbþiei interne ºieliberarea resurselor de creditare disponibile pentru creºterea sectorului neguvernamental.

23.2. Continuarea procesului de dezinflaþie printr-o politicã monetarã prudentã, chiar încondiþiile în care este urmãritã concomitent reducerea deficitului extern prin depreciereaîn termeni reali a monedei naþionale.

23.3. Reducerea considerabilã a pierderilor din sectorul aflat încã în proprietatea statu-lui, prin restructurarea activitãþilor nerentabile, accelerarea privatizãrii ºi oprirea produc-þiei în întreprinderile sau sectoarele de activitate neviabile.

23.4. Corelarea strictã a creºterilor salariale cu ameliorarea performanþelor din producþie,creºterea productivitãþii muncii ºi reducerea arieratelor. Pentru industriile aflate în pro-prietatea statului care înregistreazã pierderi este vizatã în mod direct menþinerea fonduluide salarii la nivelul nominal înregistrat în ultimul trimestru al anului 1998.

23.5. Reducerea deficitului extern la un nivel pentru care poate fi asiguratã finanþareasustenabilã, inclusiv pentru satisfacerea integralã a serviciului datoriei externe. La atin-gerea acestui obiectiv contribuie atât celelalte coordonate ale programului economic,prezentate mai sus, cât ºi deprecierea substanþialã în termeni reali a leului, care aduceparitatea leului la un nivel de echilibru, recunoscut de piaþã ºi, totodatã, amelioreazãcompetitivitatea mãrfurilor româneºti pe pieþele internã ºi externã.

24. În consonanþã cu aceste obiective, Banca Naþionalã îºi va concentra atenþia asupraurmãtoarelor direcþii operaþionale:

24.1. Utilizarea în continuare a bazei monetare ca principalã ancorã antiinflaþionistã.Pentru anul 1999 este proiectatã o creºtere a bazei monetare cu circa 35 la sutã, practicîn linie cu rata prognozatã a inflaþiei din acest an.

24.2. Majorarea rezervelor valutare ale Bãncii Naþionale cu circa 400 milioane dolari faþãde nivelul înregistrat la sfârºitul anului 1998, în condiþiile menþinerii, în a doua jumãtate aanului, a raportului de schimb dintre leu ºi principalele valute înregistrat, în termeni reali,la sfârºitul primului semestru al anului 1999. Nu sunt avute în vedere modificãri majoreale regimului valutar, care corespunde condiþiilor din economia româneascã, dar vacontinua procesul de liberalizare treptatã a fluxurilor de capital.

24.3. Un accent deosebit va fi pus pe perfecþionarea activitãþii de supraveghere bancarã.Atât prin adaptarea reglementãrilor la condiþiile prevãzute în legile bancare adoptate lajumãtatea anului 1998, cât ºi prin acþiunea practicã de aplicare a reglementãrilor, Banca

Page 21: Raport anual 1998

Cap.I. Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1998

21

Naþionalã va urmãri însãnãtoºirea sistemului bancar ºi îmbunãtãþirea funcþionãrii acestuia.

25. Situaþia economiei naþionale rãmâne în continuare fragilã, iar marja de manevrã aautoritãþilor în aplicarea programului stabilit este micã. Aceasta întrucât, pe de o parte,dezechilibrele acumulate în timp nu sunt rezolvate prin simple declaraþii de intenþii, oricâtde coerente ar fi acestea. Pe de altã parte, constrângerea externã rãmâne severã, iar, înabsenþa unor influxuri majore de capital, o crizã de proporþii nu ar putea fi evitatã. Difi-cultatea asigurãrii finanþãrii externe este amplificatã de istoria aplicãrii programelor dereformã, care a fost neconvingãtoare de-a lungul întregului deceniu. Este vital necesarãabandonarea atât a iluziei cã ar exista soluþii miraculoase la problemele economiei, câtºi a unor experimente hazardate de politicã economicã, aºa cum ar fi creºterea defici-tului bugetar sau majorarea salariilor fãrã acoperire în performanþele din producþie. Ase-menea mãsuri, prin care promotorii lor urmãresc stimularea cererii pentru ieºirea dincrizã, s-au dovedit de fapt contraproductive, oriunde ºi oricând au fost aplicate în condi-þiile unei economii deschise, de piaþã. În condiþiile actuale ale þãrii noastre, aplicareaunor asemenea mãsuri ar transmite din nou un semnal confuz cu privire la orientarea po-liticii economice a autoritãþilor, ceea ce ar avea drept urmare probabilã stoparea intrãrilorde capital.

26. Rãmâne în actualitate problema definitivãrii în ritm rapid a procesului de reformã, în-deosebi la nivel microeconomic, pentru a se asigura funcþionarea efectivã ºi eficientã amecanismelor de piaþã ºi a se elimina fenomenele de selecþie adversã, care s-au fãcutsimþite cu putere în 1998. În perspectivã, se pune problema adoptãrii unei strategii petermen lung cu privire la orientarea generalã a dezvoltãrii economiei ºi în mod deosebitcu privire la finanþarea acesteia – internã ºi externã –, strategie a cãrei aplicare trebuiesã fie urmãritã pe orizonturi de timp de ordinul deceniilor, cu mult dincolo de orizontul ci-clului electoral. Absenþa unei asemenea strategii a acutizat pe termen scurt problemelecu care se confruntã România, în special în finanþarea deficitului în cursul anului 1999,iar pe termen lung duce la fructificarea insuficientã ºi îndeobºte la costuri mai mari asurselor care pot fi mobilizate pentru accelerarea dezvoltãrii interne.

27. România a abandonat irevocabil calea unei dezvoltãri autarhice ºi urmãreºte in-tegrarea în structurile Uniunii Europene. Aceastã opþiune trebuie sã se regãseascã în an-samblul conduitei de politicã economicã pe termen lung, dincolo de diferenþele de ac-cent pe care le poate pune alternarea la putere a unor partide politice sau a altora. Des-chiderea în continuare a economiei ºi participarea tot mai intensã la fluxurile mondialede bunuri ºi capitaluri reprezintã, în fapt, opþiunea fundamentalã a naþiunii ºi ea este sin-gura capabilã sã îi asigure pe termen lung prosperitatea. Aceastã opþiune trebuie însãvalidatã neîntrerupt prin politici orientate spre respectarea constrângerilor impuse deînsãºi funcþionarea eficientã a pieþelor. Acþiunea acestora valideazã la rândul ei, politicileconsecvente ºi raþionale, potenþând astfel creºterea economicã durabilã ºi sãnãtoasã.

Page 22: Raport anual 1998

Cap.II. Economia mondialã în anul 1998

22

CCaappiittoolluull IIII.. EEccoonnoommiiaa mmoonnddiiaallãã îînn aannuull 11999988

A. Evaluare generalã

28. Principala caracteristicã a economiei mondiale în 1998 a fost încetinirea creºteriieconomice, comparativ cu anii precedenþi. S-au agravat o serie de dezechilibre apãruteîn anul anterior ºi a apãrut pericolul unei recesiuni globale. Criza declanºatã în varaanului 1997 în þãrile din sud-estul Asiei, care a evidenþiat fragilitatea sistemului finan-ciar-bancar din aceste þãri, a fost urmatã în 1998 de noi faze acute în þãri ca Rusia ºiBrazilia.

28.1. Comerþul internaþional a marcat de asemenea o pierdere netã de ritm comparativcu anul 1997 ºi a apãrut pericolul intensificãrii presiunilor protecþioniste, cu probabilitatemai mare în þãrile cu economii mai puþin performante. Totuºi, procesul de globalizarecontinuã, iar diferenþele dintre pieþe sunt tot mai estompate.

28.2. Flexibilitatea salariilor reale ºi scãderea preþurilor materiilor prime au contribuit latemperarea presiunilor inflaþioniste. Evoluþia descendentã a preþurilor þiþeiului (scãdereacu circa 30 la sutã a preþului în 1998 este cea de a patra ca magnitudine în acest secolºi a doua din deceniul actual) ºi ale materiilor prime a avut consecinþe negative asupraþãrilor exportatoare, cele mai multe fiind þãri în curs de dezvoltare ºi în tranziþie, ale cãrorvenituri s-au redus. Þãrile dezvoltate, de regulã importatoare, au înregistrat o îmbunãtã-þire a raportului de schimb, care a dus la creºterea veniturilor ºi la stimularea consumuluiºi a investiþiilor.

28.3. Problemele economice ale Japoniei ºi celorlalte þãri din sud-estul Asiei s-au datoratîntr-o mãsurã importantã crizei sistemului bancar, pentru salvarea cãruia s-au alocatsume importante din fondurile publice.

28.4. Fluxurile financiare s-au orientat în mai micã mãsurã cãtre þãrile în curs de dezvoltareºi în tranziþie, îndreptându-se cu prioritate cãtre þãrile dezvoltate, care prezintã un grad maiscãzut de risc, cu consecinþa agravãrii situaþiei economiei în primul grup de þãri.

29. PIB a crescut în 1998 pe plan mondial cu circa 2,5 la sutã, faþã de 4,2 la sutã în1997. În þãrile în curs de dezvoltare ritmul mediu de creºtere economicã s-a redus la 3,3la sutã în 1998, dar a continuat sã fie mai ridicat decât în þãrile dezvoltate, unde s-a si-tuat la 1,8 la sutã.

29.1. În SUA, PIB a crescut în 1998 într-un ritm apropiat de cel înregistrat în 1997 (3,9 lasutã). Principalii factori care au susþinut creºterea economicã au fost consumul privat ºiinvestiþiile, îndeosebi în domeniul informaticii. Exporturile practic au stagnat (creºtere denumai 0,5 la sutã), în timp ce importurile s-au majorat cu 10,9 la sutã.

29.2. În Japonia PIB a scãzut în 1998 cu 2,8 la sutã faþã de anul precedent. Cheltuielileinterne de consum au scãzut cu circa 3 la sutã, datoritã în principal crizei sistemului

Page 23: Raport anual 1998

Cap.II. Economia mondialã în anul 1998

23

financiar ºi, în consecinþã, a raþionalizãrii creditului, precum ºi pesimismului consumatori-lor ºi investitorilor.

29.3. Economiile þãrilor Uniunii Europene au marcat o evoluþie mai dinamicã decât înanul precedent. PIB a crescut pe ansamblul zonei euro cu 2,9 la sutã (faþã de 2,5 la sutãîn 1997). În Regatul Unit, unde ciclul economic este decalat faþã de cel din þãrile zoneieuro, ritmul de creºtere s-a redus de la 3,8 la sutã în 1997 la 3,0 la sutã în 1998.

29.4. Evoluþiile economice ale þãrilor în curs de dezvoltare au fost diferite de la o þarã laalta. Unele, cum sunt China, Maroc, India, Egipt, Mexic, Argentina, au înregistrat ritmuride creºtere ridicate. Activitatea economicã a marcat o încetinire evidentã în þãrile dinsud-estul Asiei, unele înregistrând scãderi ale PIB. Aceste þãri au practicat vreme înde-lungatã politici intervenþioniste, care ºi-au dovedit limitele; dacã în perioadele anterioare,de expansiune economicã, asemenea politici au avut succes, ele au devenitcontraproductive ºi fãrã efect în contextul tentativelor de forþare a creºterii într-un mo-ment în care nici economisirea internã, nici cererea externã nu justificã ºi nu permit oasemenea abordare.

30. Comerþul internaþional s-a caracterizat în 1998 printr-o diminuare a ritmului decreºtere. Volumul comerþului mondial a crescut în 1998 cu 3,3 la sutã, cel mai scãzutritm înregistrat dupã 1985, de trei ori mai lent decât în anul precedent. Reducerea ceamai drasticã a ritmului de creºtere a volumului exportului s-a înregistrat în cazul þãrilor încurs de dezvoltare (de la 11,4 la sutã în 1997 la 2,2 la sutã în 1998), urmând þãrile dez-voltate (de la 10,3 la sutã la 3,2 sutã) ºi în mai micã mãsurã þãrile în tranziþie. Importurileau marcat o tendinþã similarã de încetinire a ritmului, mai evidentã tot în cazul þãrilor încurs de dezvoltare, care, dupã o creºtere a volumului importului de 11,2 la sutã în 1997,au înregistrat o reducere a acestuia cu 0,7 la sutã. În þãrile dezvoltate ritmul de creºterea volumului importului s-a redus la 4,7 la sutã în 1998.

31. Balanþa contului curent a continuat sã fie deficitarã în SUA ºi excedentarã în UniuneaEuropeanã ºi Japonia. Deficitul contului curent al SUA a crescut în 1998 la 228,6 mili-arde dolari (2,7 la sutã din PIB), SUA reprezentând în continuare principalul motor alcreºterii economice pe plan mondial ºi contribuind în mãsurã însemnatã la atenuareaefectelor conjuncturii internaþionale nefavorabile din 1998. Excedentul contului curent ascãzut uºor în 1998 în Uniunea Europeanã, la 115,2 miliarde dolari (circa 1,4 la sutã dinPIB) ºi a crescut în Japonia, la 121,1 miliarde dolari (3,2 la sutã din PIB). Þãrile Asiei deSud-Est (Indonezia, Malayezia, Filipine ºi Tailanda), care în 1997 au înregistrat un deficital contului curent de 16,5 miliarde dolari, au realizat în 1998 un excedent, cifrat la 28,5miliarde dolari.

32. Anul 1998 s-a caracterizat printr-o tendinþã de calmare a inflaþiei în majoritatea þãrilorlumii, atât ca urmare a politicilor monetare ºi fiscale restrictive, cât ºi a tendinþei de scã-dere a preþurilor materiilor prime.

Page 24: Raport anual 1998

Cap.II. Economia mondialã în anul 1998

24

32.1. În þãrile dezvoltate rata inflaþiei s-a situat în 1998 la 1,6 la sutã, comparativ cu 2,1 lasutã în anul precedent. În SUA rata inflaþiei s-a redus în 1998 la 1,3 la sutã, în Japonia la0,6 la sutã, iar în Uniunea Europeanã la 1,5 la sutã. În zona euro, datoritã eforturilor între-prinse în vederea îndeplinirii criteriilor de la Maastricht, rata inflaþiei a înregistrat un nivelde numai 1,3 la sutã. Aceste performanþe sunt cele mai bune din ultimele patru deceniiºi ele rãsplãtesc politicile antiinflaþioniste promovate consecvent de aproape 20 de ani.

32.2. Þãrile în curs de dezvoltare au înregistrat în 1998 o ratã medie a inflaþiei de 13,3 lasutã, comparativ cu 11,1 la sutã în anul precedent. Rate mai scãzute ale inflaþiei au ca-racterizat economiile þãrilor din America Latinã (9,4 la sutã) ºi Africa (10,8 la sutã), întimp ce în þãrile în curs de dezvoltare din Asia rata inflaþiei a depãºit atât media pe an-samblul þãrilor în curs de dezvoltare, cât ºi pe cea a anului anterior.

33. ªomajul s-a menþinut la cote înalte în þãrile dezvoltate, situându-se în medie la circa 7la sutã. Evoluþia favorabilã a economiei SUA a condus la reducerea ratei ºomajului la 4,5la sutã în 1998, în timp ce în Japonia rata ºomajului a crescut la 4,1 la sutã (de la 3,4 lasutã). În Uniunea Europeanã, datoritã impozitelor ridicate, ajutoarelor de ºomaj foartegeneroase ºi rigiditãþii pieþei forþei de muncã, rata ºomajului depãºeºte cu mult nivelurileînregistrate în alte þãri industrializate, situându-se în 1998 la 11,7 la sutã. Se apreciazã cãºomajul structural afecteazã 2/3 din numãrul persoanelor fãrã loc de muncã din þãrileUniunii Europene, aceastã problemã stând în centrul atenþiei guvernelor, în cea maimare parte social-democrate, din þãrile respective, fapt care ar putea influenþa politicileviitoare în domeniul monetar ºi fiscal. Spania ºi Irlanda au înregistrat în ultimii ani evoluþiieconomice deosebit de dinamice, bazate pe creºterea productivitãþii muncii, cu preþulunor rate ridicate ale ºomajului. Politicile urmate cu consecvenþã în direcþia corectã, peparcursul mai multor ani, au permis în 1998 reducerea ºomajului ºi în aceste þãri.

34. Ca ºi în anul precedent, politica monetarã a avut ca obiectiv prioritar, în majoritateaþãrilor lumii, menþinerea sub control a inflaþiei. În contextul încetinirii creºterii economicepe plan mondial, în unele þãri politica monetarã a avut de asemenea în vedere, într-oanumitã mãsurã, sprijinirea cererii interne. Politica monetarã în Uniunea Europeanã aprezentat o uºoarã relaxare, în contextul unei politici fiscale dure. Ratele dobânzii auprezentat pe parcursul anului o stabilitate ridicatã.

35. Pentru depãºirea efectelor crizei declanºate în vara anului 1997, þãrile asiatice audepus eforturi serioase în vederea întãririi sectorului financiar-bancar. În Japonia autori-tãþile au adoptat o politicã monetarã prudentã ºi au întreprins unele iniþiative în vedereasoluþionãrii problemei sectorului financiar, dar concretizarea acestora a întârziat. Un planambiþios de transformare a sectorului bancar a fost definitivat de abia în luna octombrie1998, prevãzând un cadru de lichidare a creanþelor îndoielnice, crearea unei comisiispeciale cu competenþe sporite de control ºi asistarea societãþilor financiare în dificul-tate, fie printr-un sistem de ''bãnci-ºtafetã'' (instituþii publice provizorii care pot prelua

Page 25: Raport anual 1998

Cap.II. Economia mondialã în anul 1998

25

activitãþi ale instituþiilor devenite insolvabile), fie sub tutela temporarã a statului. Autoritã-þile au alocat sume considerabile pentru susþinerea financiarã a acestor mãsuri ºi salva-rea bãncilor cu probleme, dar încã solvabile, precum ºi pentru sistemul de garantare adepozitelor. Însãnãtoºirea sectorului bancar a fost consideratã ca fiind esenþialã pentru orelansare durabilã a economiei japoneze.

36. Crizele financiare din ultimii doi ani s-au declanºat în þãrile care practicau un regim maipuþin flexibil al cursurilor valutare. Anul 1998 a marcat într-o serie de þãri o evoluþie cãtrecursuri mai flexibile, în condiþiile gradului sporit de risc valutar. Totuºi, mobilitateacrescândã a capitalurilor pe piaþa internaþionalã impune în continuare necesitatea unorsisteme financiare solide ºi a unei discipline valutare stricte. Þãrile zonei euro au pregãtittrecerea la cea de a treia etapã a Uniunii Economice ºi Monetare ºi introducerea monedeiunice, fluctuaþiile cursurilor valutare având loc în limite mai restrânse decât în anii anteriori.

37. Sfârºitul ''rãzboiului rece'' a determinat în ultimii ani o tendinþã de reducere a cheltu-ielilor militare ºi, în consecinþã, a deficitelor bugetare. Politicile fiscale au vizat ºi în anul1998 în þãrile dezvoltate menþinerea sub control a presiunilor inflaþioniste, iar în þãrile zo-nei euro ºi îndeplinirea criteriilor de convergenþã, având un caracter în general restrictiv.Ponderea deficitului bugetar în PIB a prezentat o tendinþã de scãdere, situându-se peansamblul principalelor þãri dezvoltate la 0,9 la sutã. SUA ºi Canada au înregistrat în1998 excedente bugetare, în Regatul Unit, Germania ºi Franþa deficitele bugetare ºi-auredus ponderea în PIB, în timp ce în Japonia, confruntatã cu recesiune ºi ºomaj, ponde-rea deficitului bugetar în PIB a crescut.

38. Fluxurile internaþionale de capital au marcat în 1998 o reorientare importantã, dinspreþãrile în curs de dezvoltare ºi în tranziþie cãtre þãrile industrializate. Acest fenomen a de-terminat creºterea volatilitãþii pieþelor financiare ºi, în prima parte a anului, creºtereacursurilor acþiunilor pe pieþele þãrilor occidentale, scãderea dobânzilor pe termen lung ºisprijinirea activitãþii economice în aceste þãri. Pe ansamblul anului 1998, creºtereacursului acþiunilor a fost de 18,4 la sutã în SUA ºi 16 la sutã în Uniunea Europeanã.

B. Þãri în tranziþie din Europa

39. În majoritatea þãrilor din Europa Centralã ºi de Est creºterea economicã a continuatîn 1998. Principalul factor care a stimulat creºterea economicã în aceste þãri a fost cere-rea internã, îndeosebi pentru investiþii. Componenta externã a cererii a jucat un rol maipuþin important, în contextul scãderii ritmului comerþului internaþional comparativ cu anulprecedent. Datoritã mãsurilor de restructurare a economiilor, ºomajul a prezentat o ten-dinþã generalã de creºtere. Inflaþia a continuat tendinþa descendentã remarcatã în anulanterior. Deficitul contului curent s-a agravat în majoritatea þãrilor în tranziþie. Politicilemonetare ºi fiscale au vizat în continuare prevenirea recrudescenþei inflaþiei.

Page 26: Raport anual 1998

Cap.II. Economia mondialã în anul 1998

26

40. PIB a crescut în 1998 cu circa 3,2 la sutã pe ansamblu þãrilor în tranziþie din EuropaCentralã ºi de Est, dar a scãzut cu 1,5 la sutã în þãrile membre ale CSI. Reduceri ale PIBs-au înregistrat în România (cu 7,3 la sutã) ºi Republica Cehã (cu circa 2,7 la sutã),precum ºi în Republica Moldova (6 la sutã), Federaþia Rusã (4,6 la sutã) ºi Ucraina (1,5la sutã).

41. Comerþul exterior al þãrilor în tranziþie a marcat o încetinire evidentã faþã de anul pre-cedent: volumul exporturilor a crescut cu 4,1 la sutã, comparativ cu 6,2 la sutã în 1997,mai rapid totuºi decât în celelalte grupe de þãri, iar cel al importurilor a crescut cu numai1,2 la sutã, faþã de 9,3 la sutã în anul anterior. Valoarea exportului a crescut în majorita-tea þãrilor în tranziþie, cu excepþia Federaþiei Ruse, Bulgariei ºi României. Balanþa contuluicurent a fost în continuare deficitarã în þãrile în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est, cuexcepþia Federaþiei Ruse, al cãrei excedent a continuat însã sã scadã. Þãri ca Bulgaria ºiSlovenia, care cu un an în urmã înregistrau uºoare excedente ale contului curent, s-ausituat în 1998 între þãrile cu balanþe deficitare.

42. Politicile monetare ºi fiscale antiinflaþioniste au determinat o tendinþã de calmare ainflaþiei în majoritatea þãrilor în tranziþie. În unele dintre acestea, rata inflaþiei s-a situat în1998 la niveluri exprimate cu o singurã cifrã. Preþurile producãtorilor industriali au marcato încetinire ºi mai evidentã.

43. În condiþiile restructurãrii economice, ºomajul s-a agravat în majoritatea þãrilor întranziþie din Europa Centralã ºi de Est, cu excepþia Bulgariei, Ungariei ºi Sloveniei. Rataºomajului este mai ridicatã în þãri cum sunt Croaþia ºi Slovacia ºi se situeazã sub nivelulde 10 la sutã numai în Republica Cehã ºi Ungaria.

44. Ca ºi în anul precedent, politica monetarã a avut ca obiectiv prioritar, în majoritateaþãrilor în tranziþie, menþinerea sub control a inflaþiei. Creºterea masei monetare s-a situatîn unele þãri (Republica Cehã, Slovacia, Federaþia Rusã) la niveluri inferioare ritmului decreºtere a preþurilor de consum, asistând practic la reducerea masei monetare în ter-meni reali ºi demonetizarea economiilor. Politica valutarã a vizat în principal, de aseme-nea, obiective antiinflaþioniste. Monedele majoritãþii þãrilor în tranziþie au marcat o apreci-ere în termeni reali, singura excepþie notabilã reprezentând-o Federaþia Rusã. Colapsulrublei în luna august a avut un puternic impact asupra monedelor þãrilor membre CSI, in-clusiv asupra leului moldovenesc, dar ºi ale altor þãri în curs de dezvoltare ºi în tranziþie,sporind puternic percepþia riscului pe care îl prezintã aceste þãri. În unele þãri în tranziþiedin Europa deprecierea monedelor naþionale s-a accelerat în a doua parte a anului, cade exemplu în Slovacia, unde creºterea economicã din ultimii ani a fost însoþitã de undeficit al contului curent care a devenit nesustenabil, iar politica monetarã nu a fost co-relatã cu cea fiscalã. Totuºi, la sfârºitul anului 1998 monedele celor mai multe þãri întranziþie din Europa Centralã ºi de Est se apreciaserã, chiar în termeni nominali, compa-rativ cu sfârºitul anului precedent.

Page 27: Raport anual 1998

Cap.II. Economia mondialã în anul 1998

27

45. Politicile bugetare au avut de asemenea un caracter antiinflaþionist, deficitele buge-tare reducându-se în majoritatea þãrilor în tranziþie, cu excepþia Ungariei, Poloniei ºi Re-publicii Cehe. Bulgaria ºi Estonia au încheiat anul cu excedente bugetare, iar Letonia aavut un buget echilibrat. Chiar ºi în Federaþia Rusã, cu toate problemele cu care a fostconfruntatã în vara anului 1998, ponderea deficitului bugetar în PIB s-a redus.

46. Criza declanºatã în Rusia în vara anului 1998 oferã celorlalte þãri în tranziþie o seriede învãþãminte. Astfel, deficitul bugetar, deºi în aparenþã nu foarte ridicat ca pondere înPIB (5 la sutã, comparativ cu 7,3 la sutã în anul precedent), a fost finanþat în cea maimare parte prin influxuri de capital strãin sub forma investiþiilor de portofoliu. Acesteasunt deosebit de volatile ºi au fost atrase la costuri foarte ridicate. Efectul imediat a fostde mascare a dezechilibrelor, care erau adâncite datoritã costului mare al resurselor.Dupã mai puþin de un an a devenit evidentã nesustenabilitatea acestei conduite, iar fugaprecipitatã a capitalului strãin a adâncit criza financiarã.

Page 28: Raport anual 1998

Cap II. Economia mondialã în anul 1998

Tabel nr.1. INDICATORI MACROECONOMICI AI UNOR ÞÃRI CU ECONOMIE ÎN TRANZIÞIE, 1990 - 1998

Bulgaria Cehia Croaþia Polonia România Federaþia Slovacia Slovenia UngariaRusã

Populaþia (mil.loc.) 1998 8,4 10,3 4,6 38,7 22,5 147,5 5,4 2,0 10,2 1990 –9,1 –1,2 –6,9 –11,6 –5,6 –2,0 –2,5 –4,7 –3,5 1991 –11,7 –14,2 –20,0 –7,6 –12,9 –13,0 –14,5 –8,1 –11,9

PIB real 1992 –7,3 –6,4 –11,0 2,6 –8,8 –14,5 –7,0 –5,4 –3,0 (variaþie 1993 –1,5 0,6 –8,0 3,8 1,5 –8,7 –3,7 2,8 –0,6

faþã de anul 1994 1,8 2,7 5,9 5,2 3,9 –12,6 4,9 5,3 2,9 anterior) 1995 2,9 6,4 6,8 7,0 7,1 –4,1 6,8 4,1 1,5

% 1996 –10,1 3,9 6,0 6,1 3,9 –3,4 6,6 3,5 1,3 1997 –6,9 1,0 6,5 6,9 –6,9 0,9 6,5 4,6 4,6 1998 1) 3,5 –2,7 2,7 4,8 –7,3 –4,6 4,4 3,9 5,0 1990 –12,6 –3,6 –11,0 –24,2 –23,7 –0,1 –4,0 –10,5 –9,2

Producþie 1991 –23,3 –21,6 –29,0 –11,9 –22,8 –8,0 –17,8 –12,4 –18,3 industrialã 1992 –22,2 –7,9 –15,0 3,9 –21,9 –18,2 –13,9 –13,1 –9,8 (variaþie 1993 –10,0 –5,3 –6,0 6,3 1,3 –14,2 –13,5 –2,8 4,0

faþã de anul 1994 8,5 2,1 –2,6 12,1 3,3 –20,9 6,4 6,4 9,6 anterior) 1995 4,6 8,7 0,3 9,7 9,4 –2,9 8,3 2,0 4,6

% 1996 –3,3 2,0 3,1 9,0 6,3 –4,0 2,5 1,0 3,4 1997 –7,0 4,5 6,8 10,8 –7,2 2,0 2,7 1,0 11,1 1998 –9,4 1,6 3,7 4,7 –17,0 –5,2 4,6 3,7 12,6 1990 –6,2 –3,1 ... –11,0 1,2 –2,1 –3,3 –4,9 –9,1

Numãr 1991 –18,8 –18,5 ... –8,3 –5,3 –2,6 –7,8 –10,5 –11,0 personal în 1992 –15,1 –12,0 ... –8,6 –10,9 –4,0 –15,8 –10,1 –16,4

industrie 1993 –11,8 –6,2 –4,4 –4,6 –7,0 –3,3 –8,3 –8,5 –14,6 (variaþie 1994 –8,8 –5,3 –4,2 –3,4 –5,3 –10,6 –1,8 –4,8 –7,4

faþã de anul 1995 –6,9 0,6 –3,3 1,0 –8,4 –7,5 4,1 –4,3 –5,4 anterior) 1996 –10,9 –0,8 –1,4 –1,3 –1,1 –5,2 0,0 –7,5 –7,0

% 1997 –20,1 –4,3 –1,7 1,4 –5,5 –8,6 –2,0 –1,3 –0,7 1998 –28,2 –3,3 –3,4 1,9 –3,1 –3,9 -4,1 –1,7 1,6 1990 1,5 0,8 9,3 6,3 ... 0,0 1,6 4,7 1,9 1991 11,1 4,1 14,9 11,8 3,0 0,1 11,8 10,1 7,5

Rata 1992 15,3 2,6 15,2 13,6 8,2 4,8 10,4 13,4 12,7 ºomajului 1993 16,4 3,5 16,9 16,4 10,4 5,7 14,4 15,4 12,6

% 1994 12,8 3,2 17,3 16,0 10,9 7,5 14,8 14,2 10,9 1995 11,1 2,9 17,6 14,9 9,5 8,8 13,1 14,5 10,9 1996 12,5 3,5 15,9 13,2 6,6 9,9 12,8 14,4 10,7 1997 13,7 5,2 17,6 10,3 8,9 11,2 12,5 14,8 10,4 1998 12,2 7,5 18,6 10,4 10,3 12,4 15,6 14,6 9,1 1990 23,8 9,7 609,5 585,8 5,1 5,6 10,4 550,0 28,9

Rata inflaþiei 1991 338,6 56,7 123,0 70,3 170,2 160,4 61,2 117,7 35,0 mãsuratã 1992 91,3 11,1 665,5 43,0 210,4 1 534,7 10,0 207,3 23,0

prin preþurile 1993 69,4 20,8 1 517,5 35,3 256,1 874,5 23,2 32,9 22,5 de consum 1994 96,0 10,0 97,6 32,2 136,7 307,3 13,4 21,0 18,8

(medie 1995 62,1 9,1 2,0 27,8 32,3 197,5 9,9 13,5 28,2 anualã) 1996 123,0 8,8 3,5 19,9 38,8 47,8 5,8 9,9 23,6

% 1997 1 082,9 8,5 3,6 14,9 154,8 14,8 6,1 8,4 18,3 1998 21,3 10,7 5,7 11,8 59,1 27,6 6,7 8,0 14,3 1990 14,7 4,4 455,3 622,4 26,9 ... 4,4 390,0 22,0

Preþurile 1991 296,4 70,4 146,3 48,1 220,1 138,0 68,9 124,1 32,6 producþiei 1992 55,9 9,9 825,5 28,5 184,8 1 949,0 5,3 215,7 11,5 industriale 1993 26,9 13,1 1 512,4 31,9 165,0 941,9 17,2 21,6 10,8 (variaþie 1994 75,0 5,3 77,6 25,3 140,5 337,4 10,0 17,7 11,3

faþã de anul 1995 48,8 7,6 0,7 25,4 35,1 236,9 9,0 12,8 28,9 anterior) 1996 129,6 4,8 1,4 12,4 49,9 50,8 4,1 6,8 21,8

% 1997 888,2 4,9 2,3 12,2 152,7 15,0 4,5 6,1 20,4 1998 20,8 4,9 –1,2 7,3 33,2 7,1 3,2 6,0 11,3 1990 2 615,0 9 052,0 4 020,0 10 863,0 5 775,0 ... 2 602,0 4 118,0 6 346,0 1991 3 737,0 7 921,0 3 292,0 12 760,0 4 266,0 50 900,0 3 283,0 3 874,0 9 258,0 1992 3 957,0 8 448,4 3 127,0 13 997,0 4 364,0 42 400,0 3 709,0 6 683,0 10 028,0

Export 1993 3 726,0 13 206,0 3 904,0 13 585,0 4 892,0 44 300,0 5 453,0 6 083,0 8 094,0 mil.USD 1994 3 935,0 14 255,0 4 260,0 16 950,0 6 151,0 67 500,0 6 691,0 6 830,3 7 613,0

1995 5 345,0 21 647,0 4 633,0 22 878,0 7 910,0 81 100,0 8 578,0 8 350,2 12 810,0 1996 4 890,0 21 907,0 4 545,7 24 420,0 8 085,0 88 600,0 8 830,0 8 370,0 14 183,0 1997 4 939,7 22 778,0 4 205,9 27 229,0 8 431,0 88 400,0 8 792,7 8 407,2 19 637,0 1998 4 293,0 26 358,0 4 604,5 30 122,0 8 300,0 73 900,0 10 666,8 9 095,7 20 749,0 1990 3 372,0 9 815,0 5 188,0 8 649,0 9 202,0 ... 3 884,7 4 727,0 5 998,0 1991 3 769,0 7 080,0 3 828,0 12 709,0 5 372,0 44 500,0 3 607,0 4 131,0 9 069,0 1992 4 169,0 10 350,0 3 430,0 13 485,0 5 784,0 37 000,0 3 833,0 5 892,0 10 076,0

Import a)1993 4 612,0 12 860,0 4 864,2 15 878,0 6 020,0 32 800,0 6 341,0 6 237,1 11 340,0

mil.USD 1994 3 952,0 14 971,0 5 582,9 17 786,0 6 562,0 50 500,0 6 611,0 7 167,8 11 248,0 1995 5 224,0 25 252,0 7 870,2 24 705,0 9 487,0 60 800,0 8 769,0 9 304,5 15 252,0 1996 4 702,6 27 716,0 8 197,0 32 574,0 10 555,0 68 800,0 11 122,0 9 251,7 16 828,0 1997 4 559,3 27 167,0 9 430,3 38 549,0 10 411,0 73 600,0 10 264,4 9 178,7 21 371,0 1998 4 608,6 28 822,0 8 773,4 43 842,0 10 911,0 59 500,0 12 959,3 9 870,3 22 870,0

28

PIB

Pro

du

cþia

in

du

stri

alã

Fo

rþa

de

mu

nc

ãP

reþu

riC

om

erþ

ext

eri

or

Page 29: Raport anual 1998

Cap II. Economia mondialã în anul 1998

Bulgaria Cehia Croaþia Polonia România Federaþia Slovacia Slovenia UngariaRusã

1990 ... 0,5 ... 160,1 22,0 ... 0,5 ... 29,2 M2 1991 121,3 26,7 ... 47,4 101,2 ... 26,8 ... 29,4

(variaþie 1992 51,9 20,7 ... 57,5 79,6 568,1 4,7 128,9* 27,3 faþã de anul 1993 39,6 19,8 ... 36,0 141,0 409,4 19,1 63,2* 17,2

anterior) 1994 77,9 19,9 73,8** 38,2 138,1 200,0 19,1 43,3* 13,4 % 1995 39,6 19,8 40,4** 34,9 71,6 125,8 21,2 28,1* 18,4

1996 117,8 9,2 49,1** 29,3 66,0 30,6 16,5 20,6* 21,2 1997 359,3* 10,1 37,6** 29,1 104,9 29,8 8,9 24,3* 23,2 1998 9,6* 5,2 12,3** 25,1 48,9 21,0 2,7 19,7* 15,7*1990 –8,5 –0,2 ... 3,1 0,3 ... –0,2 –0,3 0,4 1991 –3,8 –2,1 ... –3,8 –1,9 –13,9 –3,8 2,6 –4,9

Ponderea 1992 –5,8 –0,2 ... –6,0 –4,4 –5,5 –2,8 0,3 –6,7 soldului 1993 –11,0 0,1 0,2 –2,8 –2,6 –9,9 –6,2 0,3 –5,6

bugetului de 1994 –6,5 0,9 0,6 –2,7 –4,2 –11,4 –5,2 –0,2 –7,4 stat în PIB 1995 –6,6 0,5 –0,8 –2,6 –4,1 –5,5 –1,6 0,0 –2,4

% 1996 –10,9 –0,1 –0,1 –2,5 –4,9 –8,1 –4,4 0,3 –1,9 1997 –3,7 –1,0 –0,9 –1,3 –3,6 –7,3 –5,7 –1,1 –4,0 1998 1,3 –1,6 0,9 –2,5 –3,1 –5,0 –2,7 –0,6 –5,4 1990 –757,0 –763,0 –1 168,0 2 214,0 –3 427,0 ... –1 282,7 –609,0 348,0 1991 –32,0 841,0 –536,0 51,0 –1 106,0 6 400,0 –324,0 –257,0 189,0

Sold balanþã 1992 –212,0 –1 901,6 –303,0 512,0 –1 420,0 5 400,0 –124,0 791,0 –48,0 comercialã 1993 –886,0 346,0 –960,2 –2 293,0 –1 128,0 11 500,0 –888,0 –154,1 –3 246,0 mil. USD 1994 –17,0 –716,0 –1 322,9 – 836,0 –411,0 17 000,0 80,0 –337,5 –3 635,0

1995 121,0 –3 605,0 –3 237,2 –1 827,0 –1 577,0 20 300,0 –191,0 –954,3 –2 442,0 1996 187,4 –5 809,0 –3 651,3 –8 154,0 –2 470,0 26 900,0 –2 292,0 –881,7 –2 645,0 1997 380,4 –4 389,0 –5 224,4 –11 320,0 –1 980,0 14 800,0 –1 471,7 –771,5 –1 734,0 1998 –315,6 –2 464,0 –4 168,9 –13 720,0 –2 611,0 14 400,0 –2 292,5 –774,6 –2 121,0 1990 –860,0 –338,0 1 053,0 716,0 –3 337,0 –2 500,0 –767,0 518,0 127,0 1991 –77,0 1 143,0 –589,0 –1 359,0 –1 012,0 1 500,0 –786,0 129,0 267,0

Sold cont 1992 –361,0 –305,1 823,0 –269,0 –1 564,0 –1 700,0 68,0 926,0 324,0 curent 1993 –1 098,0 –53,5 599,8 –2 329,0 –1 174,0 2 000,0 –697,6 192,0 –3 455,0

mil.USD 1994 –24,8 –786,8 785,9 –944,0 –428,0 9 300,0 665,0 600,1 –3 911,0 1995 –25,6 –1 362,3 –1 283,2 –2 299,0 –1 774,0 7 900,0 391,0 –22,8 –2 480,0 1996 81,8 –4 292,2 –857,8 –8 505,0 –2 571,0 12 100,0 –1 941,0 39,0 –1 678,0 1997 426,7 –3 211,0 –2 434,0 –4 312,0 –2 137,0 3 600,0 –1 347,0 36,7 –981,0 1998 –251,1 –1 044,0 –1 553,8 –6 810,0 –3 010,0 2 400,0 –2 059,2 –3,8 –2 298,0 1990 ... ... ... 89,0 - 18,0 ... ... ... 311,0 1991 55,9 ... ... 298,0 37,0 ... ... ... 1 459,0

Investiþii 1992 41,5 982,9 –1,0 665,0 73,0 ... ... 112,9 1 471,0 strãine 1993 55,4 563,3 77,8 1 697,0 87,0 ... 138,0 111,3 2 328,0

directe nete 1994 105,4 748,9 106,3 1 846,0 341,0 537,0 189,0 131,0 1 097,0 mil.USD 1995 98,4 2 525,6 95,7 3 617,0 417,0 1 659,0 172,0 170,5 4 410,0

1996 134,4 1 387,9 513,1 4 445,0 263,0 1 708,0 233,0 177,7 1 987,0 1997 506,5 1 275,2 231,2 3 041,0 1 224,0 3 640,0 69,9 295,3 1 653,0 1998 401,4 2 485,0 763,1 6 164,0 2 040,0 ... 373,5 154,4 1 453,0 1990 10 890,0 4 400,0 ... 48 900,0 230,0 61 100,0 2 004,0 1 900,0 21 270,0 1991 12 301,1 ... 2 978,0 48 300,0 1 143,0 67 000,0 2 700,0 2 470,0 22 658,0

Datoria 1992 13 857,7 7 100,0 2 736,0 48 200,0 2 479,0 78 200,0 2 800,0 1 741,0 21 438,0 externã 1993 13 889,4 8 500,0 2 431,3 48 700,0 3 357,0 83 700,0 3 600,0 1 873,0 24 560,0 brutã 1994 11 411,4 10 700,0 2 771,0 42 174,0 4 596,8 93 600,0 4 300,0 2 258,0 28 521,0

mil.USD 1995 10 229,2 16 500,0 3 111,3 43 886,0 5 482,1 103 800,0 5 800,0 2 970,0 31 655,0 1996 9 595,6 20 800,0 4 397,2 40 661,0 7 208,9 108 000,0 7 800,0 4 010,0 27 646,0 1997 9 756,5 21 400,0 6 123,1 38 495,7 8 584,3 132 700,0 9 900,0 4 176,0 23 747,0 1998 10 071,7 24 046,0 7 895,3 42 761,0 9 081,3 1)140 800,0 11 800,0 4 959,0 26 747,0 1990 0,8 18,0 … 9 500,0 22,4 1,7 18,0 11,3 63,2

Curs de 1991 16,7 29,5 … 10 576,0 76,4 67,1 29,5 27,6 74,7 schimb 1992 23,3 28,3 0,3 13 626,0 308,0 222,1 28,3 81,3 78,9 (medie 1993 27,6 29,2 3,6 18 115,0 760,0 933,2 30,8 113,2 92,0 anualã) 1994 54,2 28,8 6,0 22 723,0 1 655,1 2 204,7 32,0 128,8 105,1 monedã 1995 67,1 26,6 5,2 2) 2,42 2 033,3 4 561,7 29,7 118,5 125,7

naþionalã/ 1996 177,9 27,1 5,4 2,70 3 082,6 5 124,3 30,7 135,4 152,6 USD 1997 1 681,9 31,7 6,2 3,28 7 176,9 5 785,0 33,6 159,7 186,8

1998 1 760,4 32,3 6,4 3,48 8 875,5 3) 9,7 35,2 166,1 214,5 1990 7,0 28,0 ... 9 500,0 34,7 1,7 28,0 10,7 61,4

Curs de 1991 21,8 27,8 ... 10 957,0 189,0 169,0 27,8 56,7 75,6 schimb 1992 24,5 28,9 0,8 15 767,0 460,0 415,0 28,9 98,7 83,9 (sfârºitul 1993 32,7 29,9 6,6 21 344,0 1 276,0 1 247,0 33,2 131,8 100,7

perioadei) 1994 66,0 28,0 5,6 24 732,0 1 767,0 3 550,0 31,3 126,5 110,7 monedã 1995 70,7 26,6 5,3 2) 2,47 2 578,0 4 640,0 29,6 125,9 139,5

naþionalã/ 1996 487,4 27,3 5,5 2,88 4 035,0 5 483,0 31,9 141,5 164,9 USD 1997 1 776,5 34,6 6,3 3,52 8 023,0 5 960,0 34,8 169,2 203,5

1998 1 675,1 30,1 6,2 3,50 10 951,0 3) 20,7 36,9 161,2 219,0 Moneda naþionalã BGL CZK HRK PLN ROL RUR SKK SIT HUFa) pentru Federaþia Rusã ºi Croaþia datele sunt în preþuri CIF; *) M3; **) M4; 1) date preliminare; 2) în 1995 s-a introdus zlotul nou,egal cu 10000 zloþi vechi; 3) Din 1998 s-a introdus rubla nouã, egalã cu 1000 ruble vechi

Sursa: Buletinele lunare ºi anuale ale bãncilor centrale din þãrile respective, publicaþiile BIS, BERD, FMI ºi ONU. Datele pentruRomânia sunt actualizate dupa ultimele publicaþii ale Comisiei Naþionale pentru Statisticã ºi ale Bãncii Naþionale a României 29

Ma

sa m

on

eta

rãB

ug

et

Ba

lan

þa d

e p

lãþi

Da

tori

e e

xte

rnã

Cu

rs d

e s

ch

imb

Page 30: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

30

CCaappiittoolluull IIIIII.. EEccoonnoommiiaa nnaaþþiioonnaallãã îînn aannuull 11999988

47. Economia realã a fost în regres pentru al doilea an consecutiv. Cu excepþia inflaþiei,semnificativ mai micã decât în anul anterior ºi a unor progrese sectoriale izolate sautemporare, în majoritatea domeniilor de activitate situaþia s-a deteriorat în anul 1998:declinul industriei ºi construcþiilor, situarea producþiei agricole sub realizãrile anuluiprecedent, însoþite de creºterea ºomajului, s-au reflectat în reducerea produsului internbrut; datoria internã a statului a crescut, iar evoluþiile nefavorabile din comerþul exterior,materializate în creºterea deficitului balanþei comerciale externe, au agravat declinul.Unele din aceste evoluþii nefavorabile au reflectat, totuºi, procesul de restructurare aramurilor neperformante.

48. Constrângerile financiare în realizarea programului fiscal au fost slabe, mai ales însectorul public; au continuat sã fie tolerate arieratele faþã de bugetul central ºi cel alasigurãrilor sociale, iar unele întreprinderi neperformante au beneficiat de reeºalonãri alevechilor datorii faþã de stat, furnizorii de energie ºi bãnci. Politica salarialã a fost per-misivã ºi în contradicþie cu realitatea economicã. În timp ce economia a fost în regres,câºtigurile salariale reale au crescut, agravând dezechilibrele din economie.

A. Formarea ºi utilizarea produsului intern brut

49. Produsul intern brut creat în anul 1998 a avut valoarea nominalã de 338 670 miliardelei, fiind în termeni reali cu 7,3 la sutã mai mic decât în anul anterior.

49.1. Primul sector al economiei, din punct de vedere al participãrii la formarea produ-sului intern brut a devenit în anul 1998 cel al serviciilor. Aceasta este o tendinþã normalã,ce reflectã schimbãri structurale în economie. Totuºi, creºterea ponderii serviciilor în PIB,de la 33,2 la sutã în anul 1997 la 37,8 la sutã în perioada analizatã, s-a produs încondiþiile în care valoarea adãugatã brutã (de peste 128 mii miliarde lei) a fost în termenireali cu 6,3 la sutã mai micã decât în anul anterior.

49.2. Industria a pierdut întâietatea în crearea produsului intern brut, contribuþia ramuriireducându-se de la 35,5 la sutã în anul 1997, la 31,7 la sutã în perioada analizatã.Valoarea adãugatã brutã din industrie, în sumã de 107 mii miliarde lei, a reprezentat, întermeni reali, numai 89,5 la sutã din realizãrile anului precedent, ca efect al restrângeriiactivitãþii în majoritatea subramurilor industriale, al întârzierii restructurãrii ºi al eficienþeieconomice scãzute.

49.3. În construcþii s-a consemnat un regres pentru al doilea an consecutiv; aceastãactivitate a fost sursa unei valori adãugate brute de 17,5 mii miliarde lei, care, deºi areprezentat 88,5 la sutã din nivelul înregistrat în anul 1997, ºi-a menþinut practicneschimbatã contribuþia la crearea produsului intern brut (5,2 la sutã).

Page 31: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

31

49.4. În agriculturã, valoarea adãugatã brutã a scãzut cu 8,3 procente comparativ cuanul precedent, iar ponderea ramurii în produsul intern brut s-a redus de la 18,1 la sutãîn anul 1997, la 16 la sutã în perioada analizatã. Consumurile intermediare, majorate înanul 1998 din cauza lucrãrilor de refacere a culturilor calamitate de inundaþii ºi furtuni,recoltele mai modeste ºi eficienþa scãzutã din sectorul zootehnic, au influenþat negativactivitatea.

Tabel nr.2. Principalii indicatori macroeconomici în 1998Indicatori U.M. Realizãri ale

anului 19981998 faþã de 1997

(variaþie procentualã)

1. Produsul intern brut mld. lei 338 670,0 –7,3

1.1. Formare

1.1.1.Industrie mld. lei 107 305,6 –10,5

1.1.2.Agriculturã mld. lei 54 077,1 –8,3

1.1.3.Construcþii mld. lei 17 496,6 –11,5

1.1.4.Servicii mld. lei 128 050,1 –6,3

1.2. Utilizare

1.2.1.Consum total final mld. lei 307 536,0 –3,7

1.2.2.Formarea brutã de capital fix mld. lei 61 209,8 –18,1

1.2.3.Variaþia stocului mld. lei –1 350,9 x

1.2.4.Exportul net de bunuri ºi servicii mld. lei –28 724,9 x

1.3. Deflator PIB % 145,9

2. Producþia industrialã mld. lei 297 372,0 –17,0

2.1. Preþurile producþiei industriale % 33,2

3. Producþia agricolã % –7,6

4. Comerþul exterior

4.1. Export fob mil. USD 8 299,6 –1,6

4.2. Import fob mil. USD 10 911,0 4,8 4.3. Sold mil. USD –2 611,4 31,9

4.4. Grad de acoperire a importului prin export (fob-fob) % 76,1 –6,0

5. Soldul contului curent mil. USD –3 010,0 40,9

6. Soldul bugetului consolidat al statului (% în PIB) % –3,3

7. Câºtigul salarial lunar mediu nominal net

– nivel mediu anual lei/lunã 1 073 898 69,9

– nivel la sfârºitul anului lei/lunã 1 360 261 44,6

8. Preþurile de consum al populaþiei

– nivel mediu anual % 59,1

– nivel la sfârºitul anului % 40,6

9. Câºtigul salarial lunar mediu real net

– nivel mediu anual % 6,8

– nivel la sfârºitul anului % 2,9

Sursã: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Ministerul Finanþelor

50. Produsul intern brut s-a format în proporþie de 58,3 la sutã în sectorul privat, a cãruicontribuþie a crescut uºor faþã de anul anterior (cu 0,2 puncte procentuale). Sectorulprivat continuã sã fie cel mai puþin reprezentat în industrie, unde restructurarea ºi

Page 32: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

32

privatizarea s-au produs lent ºi cu rezultate sub aºteptãri; creºterea contribuþieisectorului privat la activitatea ramurii de la 26 la sutã în anul 1997, la 29,8 la sutã înperioada analizatã s-a datorat mai mult declinului sectorului de stat ºi mai puþin fortificãriicelui privat, al cãrui management, afectat de instabilitatea legislativã ºi de climatuleconomic nefavorabil, s-a dovedit de multe ori neperformant; în celelalte ramuri aportulsectorului privat a fost mai mare, ajungând sã depãºeascã 90 la sutã în comerþul interiorºi în agriculturã.

51. Utilizarea produsului intern brut a reflectat regresul resimþit în majoritatea ramuriloreconomiei naþionale ºi evoluþiile negative din comerþul exterior.

51.1. Elementele componente ale consumului final au evoluat diferit: consumul final alpopulaþiei a fost afectat de starea generalã de recesiune; el s-a redus cu 6 la sutã faþãde anul anterior, ca efect al scãderii puterii de cumpãrare a veniturilor populaþiei;consumul administraþiei private a rãmas constant, în timp ce consumul public s-a majo-rat, comparativ cu anul 1997, cu circa 14 la sutã, evoluþie în contradicþie cu intenþiadeclaratã a autoritãþilor de a promova o politicã bugetarã austerã. Ca urmare, creºtereafiscalitãþii nu a atras o majorare semnificativã a resurselor alocate serviciilor publicefundamentale (precum învãþãmântul ºi sãnãtatea), ci mai mult risipã ºi birocraþie.

51.2. Formarea brutã a capitalului fix a scãzut cu circa 18 la sutã; afectatã de declin,economia a utilizat în procesul investiþional numai 18,1 la sutã din produsul intern brut,cu aproape patru puncte procentuale mai puþin decât în anul 1997.

51.3. Influenþa negativã a comerþului exterior a crescut faþã de anul anterior, importul netde bunuri ºi servicii majorându-se cu 17,3 la sutã. Aceastã evoluþie aratã cã o parte în-semnatã a consumului final s-a realizat din surse externe, tendinþã care se menþine ºicare, în mod evident, a devenit nesustenabilã, arãtând, o datã mai mult, cã politicile destimulare a cererii nu au alt rezultat decât creºterea deficitului extern.

52. Produsul intern brut pe locuitor în anul 1998 este estimat la 15 050,1 mii lei, cu 7,1 lasutã mai mic, în termeni reali, decât în anul anterior. Exprimat în dolari, pe baza cursuluide schimb mediu anual, produsul intern brut pe locuitor a fost de 1 695 dolari, faþã de1 550 dolari în anul 1997. Creºterea a fost datoratã aprecierii reale a leului (pe bazavalorii medii anuale). Deflatorul produsului intern brut a fost de 145,9 la sutã, corespun-zãtor unei creºteri medii a preþurilor cu 45,9 la sutã – cu peste 100 de puncte procen-tuale mai micã decât în 1997. Cea mai ridicatã creºtere au înregistrat-o preþurile deconsum (59,1 la sutã în medie anualã, la o creºtere cu 40,6 la sutã în decembrie 1998faþã de decembrie 1997). Cea mai scãzutã creºtere (33,2 la sutã în medie anualã) auînregistrat-o preþurile la producþia industrialã destinatã pieþei interne.

Page 33: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

33

B. Evoluþii sectoriale

53. În industrie statisticile consemneazã, pentru al doilea an consecutiv, reducerea pro-ducþiei ºi a contribuþiei ramurii la formarea veniturilor statului; progresele au fost legatede atenuarea fenomenului "producþiei pe stoc" ºi de scãderea relativã a stocului datoriilorrestante.

53.1. Producþia industrialã a scãzut în termeni reali cu 17 la sutã, în principal pe fondulrestrângerii activitãþilor supradimensionate ºi a celor energo ºi material-intensive, caurmare a mãsurilor de restructurare aplicate în aceste ramuri.

53.2. Stocurile de produse finite industriale au însumat peste 16 mii miliarde lei. Tendinþadescendentã remarcatã în evoluþia stocurilor pe parcursul anului anterior s-a menþinut ºiîn perioada analizatã; la sfârºitul anului, valoarea produselor stocate la producãtori areprezentat 65,4 la sutã din valoarea producþiei medii lunare obþinute în anul 1998, faþãde 68,3 la sutã în 1997.

53.3. Cifra de afaceri în industrie s-a majorat în 1998 cu 1,6 procente, ca urmare a evo-luþiilor din sectorul extractiv (unde creºterea a fost de 17,6 procente) ºi din industriaprelucrãtoare (cu o creºtere de 2,5 procente); vânzãrile sectorului energetic au scãzutcu 9 procente pe fondul restrângerii activitãþilor energo-intensive din economie.

53.4. Preþurile producþiei industriale au crescut în anul 1998 mai puþin decât cele laconsumator; variaþia medie lunarã, de 1,5 procente, a fost de peste cinci ori mai micãdecât în anul 1997. În parte, aceastã evoluþie s-a datorat diminuãrii costului importurilor,atât pe seama aprecierii în termeni reali a leului, cât ºi a tendinþei de scãdere a preþurilormondiale.

54. Privitã în structura pe ramuri, activitatea industrialã a fost în mod diferit influenþatã decontinuarea reformei ºi de constrângerile pieþei.

54.1. Producþia sectorului extractiv a fost cu aproape 14 la sutã mai micã, ceea ce areflectat restrângerea activitãþii în sectoarele care reclamã subvenþii deosebit de ridicate.

54.2. Industria energeticã a produs cu aproximativ 12 la sutã mai puþin decât în anul1997, dar echilibrul energetic a fost menþinut pe tot parcursul anului. Restructurarea sec-toarelor energo-intensive, anterior supradimensionate, ºi redimensionarea, în lanþ, a acti-vitãþilor industriale conexe au fãcut posibilã diminuarea importurilor de þiþei ºi gazenaturale, ponderea resurselor interne în totalul resurselor nete de energie majorându-sede la 69,5 la sutã în anul 1997, la aproape 73 la sutã în 1998; peste 10 procente dinproducþia de energie electricã au fost obþinute cu contribuþia sectorului nuclear, încondiþiile în care celelalte resurse convenþionale de energie primarã s-au redus.

54.3. În industria prelucrãtoare s-a produs cel mai sever regres din ultimii ºase ani (cupeste 18 la sutã), comparabil numai cu evoluþiile înregistrate în perioada de început a

Page 34: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

34

reformei. În anul 1998 au reuºit sã evite declinul numai producãtorii din industria con-structoare de mijloace de transport ºi cei din sectorul de prelucrare a tutunului. În meta-lurgie ºi industria alimentarã (care deþin împreunã peste 52 la sutã din activitateaindustrialã) reducerile de producþie au fost moderate (cu 0,6 ºi respectiv, 1,5 la sutã), iarîn câteva domenii de activitate (printre care industria construcþiilor metalice ºi produselordin metal, cea de maºini ºi echipamente, cea a mobilierului) realizãrile anului 1998 s-ausituat la cel mult douã treimi din cele aferente anului precedent.

55. În agriculturã realizãrile au fost cu 7,6 la sutã mai mici decât în anul precedent;producþia din sectorul vegetal a scãzut cu 11,2 la sutã (în situaþia unei eficienþe scãzutea activitãþii ºi a condiþiilor climaterice nefavorabile), în timp ce producþia din sectorulzootehnic a scãzut cu 1,6 la sutã.

56. Politica agricolã nu a suferit modificãri faþã de anul anterior: ºi în anul 1998 statul asprijinit sectorul privat, suportând o parte din costul lucrãrilor ºi serviciilor agricole;autoritãþile au continuat sã asaneze sectorul de stat, restructurând sau chiar lichidândferme insolvabile ºi neprofitabile, dar acþiunile întreprinse nu au fost suficiente pentru astimula creºterea economicã din acest sector.

57. Pe sectoare, rezultatele producãtorilor au fost influenþate de cauze specifice.

57.1. În sectorul vegetal, eforturile agricultorilor s-au concentrat în anul 1998 asupraculturilor mai profitabile. În acest sens, au fost mãrite suprafeþele cultivate cu floarea soa-relui, cartofi ºi legume; în condiþiile în care în aceste cazuri au crescut uºor ºi randamen-tele la hectar, producþiile obþinute au fost superioare celor din anul precedent (sporurileîncadrându-se între 3,5 la sutã ºi peste 25 la sutã). Din contrã, restrângerea suprafeþelorcultivate cu cereale (în cazul cãrora oferta din anul precedent a depãºit cu mult cerereape piaþa internã, iar preþurile s-au menþinut la niveluri scãzute), precum ºi diminuarearandamentelor la hectar au provocat reducerea producþiei de cereale boabe (prepon-derentã în agricultura þãrii) cu peste 30 la sutã faþã de anul 1997.

57.2. Evoluþiile din sectorul zootehnic au fost influenþate de piaþa externã ºi internã, înegalã mãsurã: în primul rând, posibilitãþile de export au rãmas reduse, produsele româ-neºti nefiind, în multe cazuri, competitive cu cele provenite din þãrile Uniunii Europene,AELS sau chiar CEFTA; în ceea ce priveºte piaþa internã, în 1998, oferta suplimentatã deimporturi a depãºit cererea, preþurile au rãmas scãzute faþã de costurile producþieiinterne, iar producãtorii, în majoritate particulari, ºi-au restrâns activitatea.

58. Investiþiile au fost, pentru al doilea an consecutiv, domeniul cel mai afectat de clima-tul general de recesiune, reducerea lor în termeni reali (cu 18,6 la sutã) reflectânddificultãþile majore cu care a fost confruntatã economia, printre care scãderea rateieconomisirii, amplificarea fenomenului de selecþie adversã ºi creºterea deficitului extern.Investiþiile din economie în anul 1998 au însumat 45,3 mii miliarde lei.

Page 35: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

35

58.1. Sectorul public a investit în capital fix aproape 21,8 mii miliarde lei, reprezentând48 la sutã din total. Comparativ cu anul 1997, investiþiile realizate au fost cu 23,7 la sutãmai mici, ca efect al reducerii resurselor bugetare ºi al dificultãþilor cu care s-au confrun-tat agenþii economici cu capital majoritar de stat, care ºi-au concentrat eforturile mai multpentru acoperirea costurilor curente – componenta salarialã fiind în creºtere – ºi maipuþin pentru investire.

58.2. În sectorul privat, acumularea capitalului fix a înregistrat un regres mai moderat de-cât în sectorul public, dar edificator pentru impasul în care au intrat societãþile particu-lare, datorat unui mediu economic nefavorabil. Cu o valoare a investiþiilor de circa 19,5mii miliarde lei (reprezentând 43 la sutã din total), acest sector s-a situat cu 13,6 la sutãsub realizãrile din anul precedent.

59. Dupã o evoluþie marcatã de reticenþa investitorilor strãini (determinatã de aºteptãrilenegative privind stabilitatea ºi evoluþiile macroeconomice, precum ºi de degradarearating-ului de þarã), valoarea capitalului strãin investit în România a ajuns la sfârºitulanului 1998 la aproape 3 649 milioane dolari. Privatizarea marii industrii, deºi s-adesfãºurat mult mai lent decât ºi-au propus autoritãþile, a atras o serie de investitoristrãini în industria materialelor de construcþii, mai ales în cea a cimentului (din Germania,Franþa, Austria ºi Elveþia), în industria automobilelor ºi a componentelor auto (din Coreeade Sud ºi Germania), în industria de prelucrare a hidrocarburilor (Federaþia Rusã), înindustria rulmenþilor (SUA ºi Japonia).

60. În construcþii, valoarea lucrãrilor executate în anul 1998 a fost, în termeni nominali, deaproape 29,4 mii miliarde lei, reprezentând, în termeni reali, numai 82 la sutã din realizã-rile anului precedent.

60.1. Sectorul privat a realizat 78,2 la sutã din totalul construcþiilor executate, pondereasa în activitatea ramurii fiind cu trei puncte procentuale mai mare decât în anulprecedent; sectorul public a înregistrat un regres accentuat, ajungând sã deþinã numai 5la sutã din totalul activitãþii (faþã de 19,5 la sutã în anul precedent).

60.2. Locuinþele construite în anul 1998, în numãr de 27 999, au fost finanþate înproporþie de 87 la sutã din fondurile populaþiei ºi amplasate în majoritate (aproape 65 lasutã) în mediul rural. Realizãrile au fost inferioare celor din anul precedent (cu 1 922locuinþe) datoritã evoluþiilor nefavorabile din sectorul public, a cãrui activitate s-adiminuat cu 7 la sutã.

61. Comerþul exterior a fost influenþat negativ pe parcursul anului 1998 de impasul încare s-a aflat economia în ansamblu, dar, mai ales, de declinul industriei; au scãzut atâtvolumul, cât ºi preþurile la export, iar valoarea exporturilor a fost cu 1,6 la sutã mai micãdecât în anul anterior; în schimb, cu excepþia resurselor energetice, s-a importat maimult, creºterile valorice pe grupe de produse situându-se între 5 ºi 220 la sutã, chiar în

Page 36: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

36

condiþiile reducerii preþurilor pe piaþa externã.

62. Exporturile au totalizat 8 300 milioane dolari, în scãdere cu 133 milioane dolari faþãde anul 1997, mai ales ca efect al evoluþiilor din petrochimie ºi industria chimicã, undediminuarea producþiei în anul 1998 a provocat reducerea corespunzãtoare a exporturilor(cu 30 la sutã faþã de anul anterior) ºi a ponderii pe care aceste produse o deþin înexportul total (cu 4 puncte procentuale). Structura pe produse a exporturilor a continuatsã fie nesatisfãcãtoare, reflectând, de altfel, situaþia economiei, în general, ºi a industriei,în special. Restrângerea activitãþilor supradimensionate (mai ales din petrochimie ºichimie), declinul industriei lemnului ºi instabilitatea din sectoarele constructoare demaºini au fãcut ca produsele purtãtoare de valoare adãugatã redusã (în multe cazuriproduse de prelucrare primarã provenite din sectoare neperformante, energo ºi materialintensive) sã fie încã reprezentative în exportul românesc (de exemplu, peste 19 la sutãdin mãrfurile exportate au provenit din metalurgie, sector dominat de producãtori, carese numãrã printre cei mai mari datornici faþã de stat ºi furnizorii de energie). Au existat ºitendinþe pozitive, precum cele care au permis creºterea exportului de maºini, aparate ºiechipamente cu peste 7 la sutã faþã de anul anterior (ajungând aproape la valoarea de790 milioane dolari, adicã 9,5 la sutã din total). Preponderente au continuat sã fieprodusele industriei uºoare (34 la sutã din total), exportul de produse de îmbrãcãminte ºiîncãlþãminte (de aproape 2 770 milioane dolari) fiind cu peste 11 la sutã mai mare decâtîn 1997, ceea ce atestã, în acest caz, o anumitã specializare pe pieþele externe, mai binecunoscute ºi penetrate de producãtorii români.

63. În evoluþia importurilor, pe tot parcursul anului 1998 s-a remarcat o tendinþã de creº-tere; valoarea lor anualã a ajuns la 10 911 milioane dolari, depãºind cu 4,8 la sutã reali-zãrile din anul precedent. Cele mai mari eforturi au fost fãcute pentru achiziþionareamaºinilor, aparatelor ºi echipamentelor utilizate, mai ales, pentru retehnologizarea proce-selor industriale de fabricaþie; acestea au valorat peste 2 511 milioane dolari (cu aproa-pe 5 la sutã mai mult decât în anul anterior), reprezentând 23 la sutã din totalul mãrfurilorimportate. Se remarcã totodatã reducerea importurilor de þiþei, gaze naturale ºi combus-tibili minerali ca efect al restructurãrii economice; beneficiind ºi de efectul reduceriipreþurilor, produsele minerale au fost, astfel, singura categorie la care valoarea importuri-lor a scãzut cu peste 30 la sutã faþã de anul anterior.

64. Gradul de acoperire a importurilor (fob) prin exporturi (fob) a scãzut comparativ cuanul anterior (de la 81 la 76,1 la sutã), iar deficitul comercial extern s-a ridicat la suma de2 611 milioane dolari, cu aproape 32 la sutã mai mare decât cel din 1997.

65. Orientarea geograficã a comerþului exterior nu a suferit modificãri esenþiale în anul 1998.

65.1. Au continuat sã predomine relaþiile cu þãrile Uniunii Europene (64,5 la sutã la exportºi 57,7 la sutã la import); pe pieþele acestor þãri au fost comercializate mãrfuri valorând

Page 37: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

37

aproape 5 356 milioane dolari (cu peste 12 la sutã mai mult decât în anul 1997), în ma-joritate bunuri de consum, metale ºi produse din metal cu diferite grade de prelucrare;din aceste þãri s-au cumpãrat, cu precãdere, maºini, utilaje ºi bunuri de consum, valoa-rea anualã a importurilor ridicându-se la 6 300 milioane de dolari (cu 15,2 la sutã maimult decât în anul anterior). În condiþiile în care ritmul de creºtere a importurilor a fost mairidicat decât cel al exporturilor, soldul negativ pe aceastã relaþie s-a majorat cu aproape246 milioane dolari, ajungând la sfârºitul anului la aproximativ 945 milioane dolari.

65.2. S-au amplificat schimburile economice cu þãrile europene foste economii centra-lizate, pe fondul aderãrii României la CEFTA; exporturile au crescut cu 4 la sutã, dar, înciuda relaþiilor tradiþionale pe care România le-a avut în aceastã zonã, ele reprezintãdoar puþin peste 7 la sutã din total; în schimb, de pe pieþele acestor þãri au fost cumpã-rate mãrfuri valorând aproape 1 091 milioane dolari (adicã 10 la sutã din importuriletotale), cu circa 49 la sutã mai mult decât în anul anterior, ceea ce a fãcut ca deficitulcomercial pe aceastã relaþie sã depãºeascã 480 milioane dolari, fiind de peste trei orimai mare decât în anul 1997. Aceastã evoluþie atestã adaptarea lentã a multor producã-tori autohtoni la concurenþa strãinã pe propria lor piaþã, dar ºi discrepanþe între politicilesectoriale aplicate în celelalte þãri CEFTA, care i-au pus pe producãtorii români într-opoziþie dezavantajoasã faþã de partenerii lor.

65.3. Relaþiile comerciale cu þãrile în curs de dezvoltare s-au restrâns faþã de anulprecedent; cu un export de circa 1 349 milioane dolari (cu peste 27 la sutã mai micdecât în 1997) ºi un import de 1 321 milioane dolari (cu 17,5 la sutã mai redus decât înanul anterior) balanþa comercialã externã, pe aceastã relaþie, a continuat sã fieexcedentarã.

65.4. În anul 1998, comparativ cu anul anterior, s-au restrâns relaþiile comerciale cu þãrilefoste membre ale URSS; pe fondul incertitudinilor generate de criza din Federaþia Rusã,exportatorii români au devenit mai reticenþi faþã de aceastã piaþã; dificultãþile economicecu care s-au confruntat ºi alte republici din fostul spaþiu sovietic au fost o cauzã în plus areducerii exporturilor, care au totalizat aproape 349 milioane dolari ºi au reprezentat maipuþin de 66 la sutã din realizãrile anului anterior (dupã ce, timp de aproape doi ani,evoluaserã ascendent). Ca efect al restructurãrii sectorului petrochimic ºi a industrieichimice româneºti importurile de gaze naturale ºi þiþei brut au scãzut; importurile totaledin aceastã zonã s-au ridicat la 1 263 milioane dolari (cu 19 la sutã mai mici decât în1997), iar deficitul înregistrat în comerþul cu aceste þãri a fost de 914 milioane dolari.

C. Preþurile, veniturile ºi utilizarea forþei de muncã

66. Creºterea preþurilor a fost mai moderatã în anul 1998, rata medie lunarã a inflaþiei, de2,9 la sutã, fiind cu peste 5 puncte procentuale mai micã decât în anul anterior. Aproapeun sfert din creºterea preþurilor de consum în 1998 poate fi atribuitã unor factori corec-tori: ajustarea preþurilor menþinute administrativ, în special pentru servicii, aplicarea noilor

Page 38: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

38

reglementãri privind taxa pe valoarea adãugatã ºi modificarea accizelor, în principal laprodusele petroliere. Mãsurile fiscale implementate la începutul anului au generat puseu-rile inflaþioniste din primele douã luni. Derapajul politicii veniturilor ºi, spre sfârºitul anului,deprecierea monedei naþionale au contribuit la reinflamarea inflaþiei.

Evoluþia preþurilor de consum al populaþiei în 1998

100

110

120

130

140

150

160

170

180

I F M A M I I A S O N D

indici; decembrie anterior=100

servicii

bunuri

total

67. Preþurile de consum al populaþiei au fost în decembrie 1998 cu 40,6 la sutã mai maridecât în urmã cu un an, creºteri mai accentuate (de peste 68 la sutã) fiind consemnatela tarifele pentru servicii. Scumpirile au fost mai moderate la alimente (26,5 la sutã), iar launele produse nealimentare au fost înregistrate majorãri semnificative provocate, maiales, de corecþiile aduse preþurilor administrate de stat; astfel, în decembrie 1998,energia electricã a fost cu aproape 142 la sutã mai scumpã decât la sfârºitul anuluiprecedent, iar gazele naturale cu 95,7 la sutã.

68. În anul 1998 politica salarialã nu a fost corelatã cu celelalte mãsuri care au vizatreprimarea inflaþiei.

68.1. În prima parte a anului autoritãþile au promovat, sub presiuni sindicale, un sistemde indexare a câºtigurilor salariale, fapt ce a permis majorarea veniturilor chiar ºi pentrusalariaþii întreprinderilor de stat neprofitabile ºi insolvabile. Efectele generate de aceastãmãsurã au fost parþial compensate de constrângerile exercitate de celelalte politiciantiinflaþioniste, mai ales de componentele monetarã ºi valutarã, astfel încât ratele lunareale inflaþiei s-au înscris în intervalul martie-august pe o pantã descendentã.

68.2. Spre sfârºitul anului s-a renunþat la sistemul indexãrilor, dar tensiunile acumulate

Page 39: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

39

anterior, precum ºi unele corecþii aduse sistemului de salarizare din sectorul bugetar auaccentuat presiunile cererii asupra ofertei, relansând inflaþia într-un moment în carestabilitatea macroeconomicã devenise foarte fragilã.

69. Câºtigul salarial nominal mediu net lunar în anul 1998 a fost cu aproape 70 la sutãmai mare decât în anul precedent. Creºterea nominalã a salariilor s-a produs ca efect alrenegocierii contractelor colective de muncã, al indexãrilor acordate ºi, mai ales, al mo-dificãrii legislaþiei privind statutul unor categorii de salariaþi (în sectoarele sãnãtate,învãþãmânt, administraþie), fapt care a fãcut ca politica salarialã aplicatã în sectoarelebugetare sã se gãseascã în discordanþã cu prioritãþile etapei. Creºterile salariale dinînvãþãmânt ºi sãnãtate, deºi fãcute într-un moment nepotrivit, sub presiunea protestelorsindicale, pot fi considerate corecþii justificate; de altfel, veniturile acestor categorii desalariaþi au rãmas inferioare nivelului mediu pe economie. Nu acelaºi lucru se poatespune despre situaþia din administraþie, unde politica salarialã a condus la mai multdecât dublarea câºtigului mediu faþã de anul anterior.

70. Câºtigul salarial real la nivel naþional a fost în anul 1998 cu 6,8 la sutã mai mare de-cât în anul 1997. Puterea de cumpãrare a câºtigurilor salariale a evoluat inegal în dife-ritele ramuri ale economiei: în industrie, transporturi ºi comerþ ea s-a situat sub media peeconomie, în timp ce în activitãþile bugetare (învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã socialã,administraþie publicã) câºtigurile salariale reale au avut creºteri superioare celei mediipe economie (cu 8 pânã la 25 puncte procentuale).

71. În domeniul forþei de muncã au continuat sã se producã transformãri: pensionãrilenumeroase, accentuarea ºomajului ºi soldul negativ al miºcãrii migratorii externe audeterminat reducerea numãrului persoanelor antrenate în crearea produsului intern brut;creºterea numãrului celor care activeazã pe cont propriu sau în asociaþiile familiale con-stituite în agriculturã, comerþ ºi servicii a modificat structura populaþiei ocupate în defa-voarea salariaþilor.

72. Numãrul salariaþilor la 31 decembrie 1998 a fost de 5 024,8 mii persoane, cu peste130 mii de persoane mai mic decât în urmã cu un an. Pe sectoare, tendinþele remarcateîn evoluþia numãrului de salariaþi au fost contrare.

72.1. Reducerile de personal au afectat, cu intensitãþi diferite, populaþia ocupatã înmajoritatea ramurilor economiei. În industrie numãrul de salariaþi a scãzut cu peste 276mii, în sectorul de transporturi ºi depozitare cu aproape 35 mii de persoane, înconstrucþii cu 11 mii de persoane ºi în sectorul financiar, bancar ºi de asigurãri cu 10,6mii de persoane. În medie au fost disponibilizaþi peste 6 la sutã din salariaþii existenþi îneconomie în urmã cu un an, dar procentele au fost mai mari în sectorul financiar, bancarºi de asigurãri (17,5 la sutã), în industria prelucrãtoare (12,3 la sutã) ºi în transporturi(10,3 la sutã), ca efect al restructurãrii la care au fost supuse domeniile menþionate.

Page 40: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

40

72.2. Numãrul salariaþilor a crescut în agriculturã (cu aproape 17 la sutã), în domeniulsãnãtãþii ºi asistenþei sociale (cu 3,8 la sutã) ºi în sectorul hotelurilor ºi restaurantelor,evoluþii datorate dezvoltãrii sectorului privat, care a absorbit o parte a personaluluidisponibilizat în anii precedenþi cu ocazia restructurãrii unitãþilor de stat.

72.3. Numãrul salariaþilor s-a majorat ºi în administraþia publicã (cu 0,8 mii persoane),efectele negative ale acestei evoluþii adãugându-se celor provocate de majorareasubstanþialã a salariilor acestora. Politica de personal, ca ºi cea salarialã, s-au dovedit afi în contradicþie cu austeritatea bugetarã, chiar într-un sector controlabil, în care autoritã-þile îºi propuseserã sã ia mãsuri ferme de reducere a cheltuielilor.

Numãrul de salariaþi din industrie ºi rata ºomajului din economie în 1998

2 000

2 200

2 400

2 600

I F M A M I I A S O N D

mii persoane

8

9

10

11procente

numãrul de salariaþi din industrie

rata ºomajului (scala din dreapta)

73. ªomajul s-a majorat comparativ cu anul 1997, fenomenul având o evoluþie oscilantã,cu intensificãri în primele luni ale anului, cu o uºoarã relaxare în sezonul de varã (datoritãcreºterii forþei de muncã sezoniere), urmatã de o nouã accentuare în trimestrul IV. Rataºomajului la nivel naþional a fost în luna decembrie 1998 de 10,3 la sutã (corespunzã-toare unui numãr de 1 025 mii ºomeri), cu 1,4 puncte procentuale mai mare decât ceaînregistratã în aceeaºi perioadã a anului precedent.

D. Restructurarea ºi privatizarea

74. Restructurarea ºi privatizarea s-au dovedit ºi în anul 1998 puncte vulnerabile aleprogramului de reformã. Schimbarea guvernului, în luna aprilie, precedatã de o perioadãde controverse politice ºi urmatã de una de acomodare a noii echipe guvernamentale, afãcut ca, cel puþin în prima jumãtate a anului, restructurarea ºi privatizarea sã nu se afle

Page 41: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

41

în prim-planul acþiunilor autoritãþilor. Restructurarea ºi privatizarea, ca procese dirijate, auredevenit prioritãþi în programul noului guvern, ele fiind relansate cu fermitate spresfârºitul anului, atunci când tensiunile din economie ºi constrângerile externe le-au fãcutde neamânat.

75. Restructurarea întreprinderilor-problemã din industrie ºi a fermelor de stat neprofita-bile din agriculturã s-a aflat în atenþia autoritãþilor, dar mãsurile întreprinse nu au produsrezultate suficiente pentru a influenþa, în bine, starea generalã a economiei; de mai maresucces au fost acþiunile care au vizat monopolurile statului (incluzând regii autonome cuprofil industrial, de telecomunicaþii ºi transporturi) ºi sectorul bancar de stat.

75.1. A fost continuatã restructurarea sectorului minier ºi a celui de prelucrare a petro-lului (începutã la mijlocul anului 1997), renunþându-se la exploatãri neprofitabile ºi lacapacitãþi de rafinare supradimensionate, dependente de importuri de þiþei. Mãsurileîntreprinse, impuse de realitatea economicã, au condus însã, în multe cazuri, la înlocui-rea cheltuielilor generate de o funcþionare neprofitabilã, cu cele provocate de trecerea înconservare a unor capacitãþi.

75.2. A început transformarea regiilor autonome de interes naþional în societãþi comer-ciale ºi pregãtirea lor pentru privatizare. În unele cazuri, însã, restructurarea a fost super-ficialã, vizând mai mult aspectele organizatorice ºi mai puþin pe cele capabile sã gene-reze îmbunãtãþirea de fond a activitãþii. Un exemplu în acest sens este CONEL, nouacompanie de electricitate, unde productivitatea nu a crescut dupã restructurare, deoa-rece societatea continuã sã funcþioneze cu un numãr de personal supradimensionat.

75.3. Un obiectiv important al programului pentru 1998 a fost restructurarea sistemuluibancar de stat ºi pregãtirea principalelor bãnci de stat pentru privatizare. Obiectivul afost realizat în cazul Bãncii Române pentru Dezvoltare ºi al Banc Post. Pregãtirile învederea privatizãrii Bãncii Agricole ºi a Bancorex, bãnci aflate în dificultate, au presupusºi acþiuni de reabilitare fãcute de Ministerul Finanþelor (cu preþul creºterii deficitului buge-tar) ºi Banca Naþionalã, eforturile de redresare fiind încã nefinalizate în aceste cazuri.

76. Procesul de privatizare nu s-a soldat cu rezultatele aºteptate, dar a fost mai intensdecât în anii precedenþi. Pe ansamblul anului capitalul privatizat a echivalat cu 8 procen-te din portofoliul iniþial al FPS, faþã de 10 procente din acesta, cât reprezintã realizãrilecumulate din perioada 1990 - 1997.

76.1. Metoda cea mai folositã în anul 1998 pentru privatizarea societãþilor mici ºi mijlociia fost licitaþia; în cazul întreprinderilor mari au predominat negocierile, dar s-au inten-sificat ºi transferurile de proprietate realizate prin BVB ºi RASDAQ.

76.2. Cele mai importante societãþi privatizate în 1998 au fost Banca Românã pentruDezvoltare (al cãrei control a fost preluat de Grupul Société Générale) ºi Romtelecom, încazul cãreia compania OTE din Grecia a devenit proprietarã a 35 la sutã din active.

Page 42: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

42

Oferind spre vânzare societãþi mari ºi profitabile, autoritãþile au dat investitorilor strãini unsemnal clar în legãturã cu decizia lor fermã de a intensifica privatizarea.

76.3. La sfârºitul anului se gãseau în stadii avansate ºi negocierile cu General ElectricCapital ºi Banco Portugues de Investimento (care intenþionau sã cumpere 35 ºi,respectiv, 10 la sutã din Banc Post), cu firma francezã Renault, interesatã în privatizareaUzinelor Dacia Piteºti (pentru 51 la sutã din companie) ºi cu firma turceascã Akmaya(pentru 65 la sutã din acþiunile rafinãriei Petromidia Constanþa).

76.4. Deºi transferul de proprietate în industrie s-a dovedit un proces dificil ºi de lungãduratã, la sfârºitul anului 1998 privatizarea era finalizatã în industria cimentului ºi foarteavansatã în industria de prelucrare a maselor plastice, în cea a materialelor de construc-þii ºi în sectorul de confecþii textile (în proporþii cuprinse între 85 ºi 95 la sutã); între 70 ºi80 la sutã din industria produselor ceramice, a sticlei ºi porþelanului, precum ºi unelesectoare ale industriei alimentare (cel producãtor de ulei, cel de panificaþie ºi cel de bereºi bãuturi rãcoritoare) se aflau, de asemenea, în proprietate privatã. În sarcina statului aucontinuat sã rãmânã marile întreprinderi metalurgice, chimice ºi constructoare de maºinigrele, a cãror privatizare este mult îngreunatã de stocul datoriilor acumulate în ultimiizece ani faþã de stat, bãnci ºi partenerii de afaceri.

E. Evoluþii bugetare ºi fiscale

77. Programul guvernamental pentru anul 1998 a vizat realizarea unui deficit bugetarcare sã susþinã obiectivul dezinflaþiei, în conformitate cu resursele disponibile pentru fi-nanþarea acestuia, precum ºi cu asigurarea unei dinamici sustenabile a datoriei publiceinterne ºi externe. Astfel, s-a preconizat realizarea unui deficit al bugetului generalconsolidat al statului de 3,6 din PIB (situat cu 0,1 puncte procentuale sub estimãrilepreliminare aferente anului 1997). În condiþiile volumului relativ restrâns al finanþãrii ex-terne, dimensionarea deficitului a luat în considerare gradul redus de monetizare a eco-nomiei ºi necesitatea asigurãrii unei dinamici corespunzãtoare a creditului neguver-namental, precum ºi volumul veniturilor estimate a se realiza din privatizare. Finanþareadeficitului bugetar urma sã se realizeze în proporþie de aproximativ 50 la sutã din surseexterne.

78. Conturarea proiectului bugetului general consolidat al statului a avut în vedere:

78.1. Deplasarea accentului dinspre impozitarea directã spre cea indirectã, atât prinrelaxarea impozitãrii directe, justificatã de necesitatea stimulãrii economisirii ºi ainvestiþiilor în sectorul privat, cât ºi prin mãsuri referitoare la creºterea impozitelorindirecte.

78.2. Accentuarea tendinþei de descentralizare a veniturilor bugetare, urmãrindu-se oevoluþie gradualã a descentralizãrii responsabilitãþilor privind veniturile spre bugetele

Page 43: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

43

locale, în conformitate cu eforturile generale de reformare a structurii administrãriiimpozitelor.

78.3. Creºterea semnificativã a cheltuielilor pentru reformã, menite, pe de o parte, sãsprijine restructurarea sectorului minier ºi a celui energetic, a industriilor generatoare depierderi ºi arierate, a agriculturii, a sectorului bancar, iar pe de altã parte, sã asigureprotecþia socialã a personalului disponibilizat ca urmare a programelor de restructurare.

78.4. Reforma administraþiei publice, prin reducerea, în medie, cu circa 10 la sutã a nu-mãrului de personal la instituþiile publice finanþate din bugetul de stat. Acest obiectiv nua fost însã realizat; la finele anului 1998 numãrul salariaþilor din sectorul public semajorase, iar salariul mediu net crescuse în termeni reali cu 22 la sutã.

79. Anul 1998 s-a încheiat cu un deficit al bugetului general consolidat de 3,3 la sutã dinPIB. Surplusul primar s-a majorat sensibil, dar deficitul structural s-a menþinut la un nivelsimilar cu cel al anului 1997. Comprimarea cheltuielilor bugetare nu a reuºit sã rezolveproblema asigurãrilor sociale de stat ºi a celor de sãnãtate, reforma rapidã a sistemuluide pensii impunându-se astfel ca o necesitate, cel puþin din perspectiva impactuluibugetar.

Deficitul/surplusulconvenþional, calculat ca diferenþã între încasãrile ºi plãþile efective,reprezintã necesarul de finanþare al sectorului public. Veniturile nu includ împrumuturileinterne ºi externe. Plãþile nu includ ratele datoriei publice rambursate în cursul anuluirespectiv, dar includ dobânzile plãtite.

Deficitul/surplusulprimar al bugetului general consolidat al statului exclude din deficitulconvenþional cheltuielile cu dobânzile la datoria publicã ºi este utilizat pentru analizaajustãrii fiscale.

Deficitul/surplusulstructural exclude din deficitul convenþional veniturile din privatizare,care sunt astfel considerate sursã de finanþare, nu de venit.

miliarde lei procente din PIB miliarde lei procente din PIBDeficitul convenþional -9 674 -3,5 -11 253 -3,3Surplusul primar +541 +0,2 +5 520 +1,6Deficitul structural -10 959 -4,4 -14 432 -4,3Sursa: Ministerul Finanþelor

19981997

Tabel nr.3. Evoluþia soldului bugetului general consolidat al statului

79.1. Veniturile bugetului general consolidat au reprezentat 35 la sutã din PIB, ceea cereprezintã o creºtere cu 4,4 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. Aceastãmajorare s-a realizat mai ales prin sporirea ponderii veniturilor din impozitele indirecte(de la 9,1 la 12 la sutã), superioarã celei aferente veniturilor din impozitele directe (careºi-au majorat ponderea în PIB de la 17,7 la sutã în anul 1997 la 18,9 la sutã în anul1998). Ponderea veniturilor realizate din impozitele indirecte în totalul veniturilor buge-

Page 44: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

44

tului consolidat a fost de 34,2 la sutã (comparativ cu 29,6 la sutã în anul precedent), întimp ce ponderea veniturilor realizate din impozitele directe a fost de 54,2 la sutã(comparativ cu 57,4 la sutã în anul 1997).

( ) pondere în PIB, %

Bugetul public naþional Fonduri extrabugetare-13 482 mld.lei 1 373 mld.lei

(-4,0) (+0,4)

Bugetul de stat Fondul de ºomaj-10 401 mld.lei -407 mld.lei

(-3,1) (-0,1)

Bugetele locale Fondul special pentru 74 mld.lei asigurãrile de sãnãtate(+0,02) 1 510 mld.lei

(+0,4)

Bugetul asigurãrilor Altelesociale 270 mld.lei

-3 155 mld.lei (+0,08)(-0,9)

S u r s a : M i n i s t e r u l F i n a n þ e l o r

(-1,3)

Credite externe acordate ministerelor

-4 406 mld.lei

Bugetul general consolidat-11 253 mld.lei

(-3,3)

Bugetul general consolidat al statului

1 844 mld.lei(+0,5)

Ajustãri

(+1,0)3 418 mld.lei

F P S

79.2. Cheltuielile bugetului general consolidat au fost de 38,3 la sutã din PIB (comparativcu un nivel de 34,1 la sutã din PIB în anul anterior). Componenta care a cunoscut ceamai importantã majorare a fost cea referitoare la dobânzile aferente datoriei publice, careau reprezentat în anul analizat 4,9 la sutã din PIB, comparativ cu 3,7 la sutã în anul 1997.

80. Anul 1998 a marcat inversarea tendinþei de reducere a gradului de fiscalitateînregistratã în perioada 1992 - 1997, acesta atingând 30,9 la sutã (comparativ cu 26,7 lasutã în anul precedent). Deºi în creºtere, acest nivel este sub cel înregistrat de majori-tatea statelor candidate pentru aderare la Uniunea Europeanã; totuºi, acest indicator nuia în calcul existenþa unor restanþe la plata datoriilor cãtre buget.

81. Bugetul de stat s-a soldat în anul 1998 cu un deficit de 3,1 la sutã din PIB (mai miccu 0,5 puncte procentuale comparativ cu anul precedent).

81.1. Veniturile bugetului de stat au continuat tendinþa demaratã în anul precedent, decreºtere a ponderii în PIB. Aceastã evoluþie a fost rezultatul majorãrii taxei pe valoareaadãugatã (noul nivel introdus fiind de 22 la sutã, comparativ cu nivelul precedent de 18la sutã) ºi al creºterii accizelor la produsele petroliere, þiþei ºi gaze naturale. Impoziteledirecte ºi-au diminuat contribuþia la formarea veniturilor prin mãsurile luate în legãturã cu

Page 45: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

45

raþionalizarea grilei de impozitare a salariilor, prin reducerea ratei marginale maxime deimpozitare de la 60 la 45 la sutã ºi prin reaºezarea tranºelor de venituri impozabile.

Evoluþia gradului de fiscalitate

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

miliarde lei

0

10

20

30

40

50procente

PIB

prelevãri totale

grad de fiscalitate (scala din dreapta)

81.2. Comparativ cu anul precedent, cheltuielile bugetului de stat ºi-au majorat ponde-rea în PIB cu 1,8 puncte procentuale. Majorarea cheltuielilor cu dobânzile la datoria pu-blicã, ce au reprezentat 21,4 la sutã din totalul cheltuielilor, comparativ cu 17,4 la sutãanul anterior, a avut contribuþia cea mai însemnatã la aceastã creºtere. Lipsa finanþãriiexterne ºi presiunile de pe piaþa monetarã (datorate parþial bãncilor cu probleme) aucontribuit la acceptarea unor dobânzi tot mai înalte la creditul guvernamental.

81.3. Deficitul bugetului de stat pe anul 1998 a fost de 10 401 miliarde lei. Repartizareaacestui deficit de-a lungul anului a fost însã inegalã, cea mai mare concentrare (68 lasutã din total) înregistrându-se în prima jumãtate a anului. Pe trimestre, distribuþia a fosturmãtoarea: 28 la sutã în primul trimestru, 40 la sutã în al doilea, 2 la sutã în al treilea ºi30 la sutã în ultimul trimestru.

82. Pe parcursul anului 1998, finanþarea deficitului bugetar a fost realizatã integral dinresurse interne. Ritmul lent al reformelor structurale, incertitudinile de pe scena politicã ºisemnalele confuze ºi contradictorii cu privire la orientarea politicilor economice au înrãu-tãþit percepþia României în exterior, îngreunând posibilitatea recurgerii la împrumuturiexterne cu scadenþe mai mari ºi la costuri rezonabile. La aceasta s-au adãugat ºi efec-tele deteriorãrii condiþiilor pieþei externe ca urmare a crizei din Asia de Sud-Est ºi ulteriora celei din Rusia. Lipsa resurselor externe a determinat presiuni sporite din partea cereriiguvernamentale pe piaþa internã (creditul net guvernamental a crescut în termeni

Page 46: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

46

nominali cu 92,5 la sutã ºi în termeni reali cu 36,9 la sutã). Creºterea cererii nu a fostacomodatã de cãtre banca centralã, întrucât monetizarea deficitului ar fi avut urmãrigrave asupra mediului economic, prin accelerarea inflaþiei. Ca urmare, fenomenul deevicþiune s-a manifestat cu putere ºi au crescut ratele dobânzilor, în general, ºi mai alesla împrumuturile realizate de stat.

Tabel nr.4. Veniturile ºi cheltuielile bugetului de stat în anul 1998

Realizãri- miliarde lei - - procent din PIB -1997 1998 1997 1998

1. Venituri 43 834,5 67 215,5 17,5 19,8

Impozite directe 20 516,7 22 609,0 8,2 6,7 Impozit pe profit 10 638,9 10 845,6 4,2 3,2 Impozit pe salarii 9 301,1 10 094,9 3,7 3,0 Alte impozite directe 576,7 1 668,5 0,2 0,5

Impozite indirecte 19 534,2 37 963,6 7,8 11,2 TVA 11 681,3 22 493,2 4,7 6,6 Accize ºi impozit pe circulaþia mãrfurilor 4 288,7 8 431,3 1,7 2,5 Taxe vamale 3 352,7 5 741,4 1,3 1,7 Alte impozite indirecte 211,6 1 297,8 0,1 0,4Venituri din capital 2 284,9 3 228,1 0,9 1,0

Alte venituri 1 445,7 3 414,8 0,6 1,0

2. Cheltuieli 52 896,6 77 616,6 21,1 22,9 din care: Servicii publice generale 1 857,9 2 866,9 0,7 0,8 Apãrare, ordine publicã ºi siguranþa naþionalã 7 542,2 11 912,7 3,0 3,5 Cheltuieli social-culturale 16 626,3 22 267,7 6,6 6,6 Servicii ºi dezvoltare publicã, locuinþe, mediu ºi ape 560,8 946,8 0,2 0,3 Acþiuni economice 7 778,9 10 682,6 3,1 3,2 Alte acþiuni 1 032,0 1 629,0 0,4 0,5 Transferuri din bugetul de stat 6 862,1 8 396,9 2,7 2,5 Împrumuturi acordate 1 396,9 2 132,4 0,6 0,6 Plãþi de dobânzi ºi alte cheltuieli aferente datoriei publice 9 214,6 16 611,5 3,7 4,9

3. Deficit -9 062,1 -10 401,0 -3,6 -3,1

Sursa: Ministerul Finanþelor

83. Diversificându-ºi numai în micã mãsurã gama instrumentelor oferite, Ministerul Finan-þelor a continuat sã finanþeze deficitul în cea mai mare parte prin Trezorerie ºi prin emisi-uni adresate în proporþie covârºitoare sistemului bancar, ceea ce a creat presiuni supli-mentare asupra nivelului dobânzilor ºi pieþei monetare interbancare. Un element pozitivl-a constituit trecerea, începând cu luna mai, la plasarea emisiunilor de titluri de stat prinmetoda preþului multiplu, ceea ce a antrenat o uºoarã reducere a costurilor împrumu-turilor.

Page 47: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

47

83.1. Pe parcursul anului, Ministerul Finanþelor a lansat 68 de emisiuni, în valoare nomi-nalã totalã de 41 771 miliarde lei. Emisiunile în lei au avut scadenþe cuprinse între 20 dezile ºi un an ºi au fost realizate atât prin licitaþie, cât ºi prin subscripþie publicã (un volumde 4 210 miliarde lei). Titlurile de stat emise prin licitaþie au fost cu discont (27 408 mili-arde lei) ºi cu dobândã (10 153 miliarde lei).

83.2. Emisiunile în valutã pe piaþa internã au totalizat 353 milioane dolari; ele au avutscadenþe cuprinse între ºase luni ºi doi ani, cu dobânzi între 7,5 ºi 8 la sutã pe an.

83.3. În anul 1998 Ministerul Finanþelor s-a împrumutat direct ºi de la populaþie, prin cinciemisiuni de certificate, care au totalizat 499 miliarde lei. Aceste emisiuni s-au bucurat înmare parte de succes, dobânzile acordate fiind cu circa 10-15 puncte procentuale pestenivelul celor oferite pentru aceleaºi scadenþe de cãtre bãnci, dar mai reduse decât celesolicitate de bãnci pentru împrumuturi publice.

83.4. Scadenþa medie a titlurilor aflate în circulaþie a scãzut la sfârºitul anului 1998 la 145de zile, faþã de 198 de zile la finele anului 1997, reflectând dificultãþile tot mai mari definanþare pe piaþa internã, în condiþiile în care rata realã a dobânzii a devenit tot mai înaltã.

84. Bugetele locale au înregistrat în anul 1998 un excedent de 73,8 miliarde lei,reprezentând 0,02 la sutã din PIB (aproape de nivelul anului precedent).

84.1. Veniturile acestor bugete au fost de 13 453 miliarde lei (4 la sutã din PIB), în uºoarãdiminuare comparativ cu anul anterior. Reducerea ponderii sumelor defalcate din impo-zitul pe salarii (de la 44,4 la 37,2 la sutã) a fost compensatã parþial de sporirea cu 5,8puncte procentuale a ponderii veniturilor proprii (acestea au atins 24,7 la sutã în totalulveniturilor). Încasãrile din veniturile fiscale au sporit pe seama impozitelor ºi taxelor de lapopulaþie, a cãror pondere în total venituri a crescut cu 5 puncte procentuale, atingând9,6 la sutã. Subvenþiile primite de la bugetul de stat ºi-au majorat ºi ele ponderea cu 1,4puncte procentuale, pe seama celor destinate drumurilor comunale ºi alimentãrii cu apãa satelor.

84.2. Cheltuielile bugetelor locale au fost de 13 379,2 miliarde lei (ceea ce reprezintã odiminuare cu 0,2 puncte procentuale a ponderii în PIB). Analiza structurii acestor chel-tuieli comparativ cu anul anterior relevã menþinerea preponderenþei cheltuielilor pentruservicii ºi dezvoltare publicã, locuinþe, mediu ºi ape (care ºi-au majorat ponderea în totalcheltuieli cu 2,4 puncte procentuale). Totodatã, s-a majorat cu 5,5 puncte procentualeponderea cheltuielilor pentru servicii publice generale, în paralel cu diminuarea cu 8,4puncte procentuale a ponderii cheltuielilor social-culturale (mai ales a celor pentrusãnãtate).

85. La sfârºitul anului 1998, execuþia bugetului asigurãrilor sociale de stat s-a soldat cuun deficit de 3 155 miliarde lei (0,9 la sutã din PIB), din care 48 la sutã s-a înregistrat înultimul trimestru. Aceastã situaþie reflectã existenþa unor importante restanþe la nivelul

Page 48: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

48

plãþilor contribuþiilor agenþilor economici cãtre acest buget, pentru care fusese proiectatun deficit zero. Concentrarea puternicã a veniturilor ºi cheltuielilor acestui buget pe par-cursul ultimului trimestru a fost efectul aplicãrii Ordonanþei de urgenþã nr.31/1998 privindunificarea fondurilor componente ale bugetului asigurãrilor sociale de stat, precum ºi acelor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraþilor din unitãþile cu atribuþii în domeniulapãrãrii naþionale, ordinii publice ºi siguranþei naþionale.

85.1. Veniturile bugetului asigurãrilor sociale au fost de 23 382,9 miliarde lei, ceea ce re-prezintã 6,9 la sutã din PIB (o creºtere cu 1,6 puncte procentuale comparativ cu anulprecedent). În cadrul acestora, se constatã majorarea cu 2,4 puncte procentuale a con-tribuþiei veniturilor proprii (de la 86 la 88,4 la sutã), în paralel cu reducerea ponderiicontribuþiei subvenþiilor de la bugetul de stat de la 13,9 la 11,6 la sutã.

85.2. Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale au fost de 26 537,8 miliarde lei, ceea cereprezintã 7,8 la sutã din PIB. Creºterea cu 2,5 puncte procentuale a ponderii în PIB aacestor cheltuieli comparativ cu anul precedent este rezultatul indexãrii pensiilor pe în-tregul an ºi al recorelãrii acestora spre finele anului.

86. Datoria publicã internã (exclusiv obligaþiile statului faþã de trezoreria proprie) a atinsla finele anului 1998 nivelul de 26 919,1 miliarde lei (7,9 la sutã din PIB), cu o creºtere aponderii în PIB de 2,9 puncte procentuale comparativ cu anul precedent.

F. Balanþa de plãþi ºi poziþia investiþionalã internaþionalã

87. Deficitul contului curent al balanþei de plãþi a atins, în 1998, cel mai ridicat nivel, învaloare absolutã, de dupã 1990, iar ca pondere în PIB (7,9 la sutã) a fost depãºit numaiîn anul 1992. Cu 3 010 milioane dolari SUA – nivel de douã ori mai mare decât mediaperioadei 1991 - 1997 –, deficitul contului curent a condus, împreunã cu scãderea cereriiinterne, la reducerea PIB cu 7,3 la sutã. Faþã de anul anterior, deficitul s-a înrãutãþit, cupeste 40 la sutã, anulând uºoara îmbunãtãþire înregistratã în 1997. Sursa principalã adeficitului a fost creºterea importului net de bunuri ºi servicii, dar ºi creºterea veniturilorrepatriate de investitorii strãini. Evoluþia deficitului de cont curent pe parcursul anului afost neuniformã, cea mai mare parte a acestuia (peste 90 la sutã) acumulându-seîncepând din trimestrul II, iar vârful înregistrându-se în trimestrul IV (peste 38 la sutã), caurmare a importurilor masive de bunuri de consum.

88. Deprecierea leului din ultimele luni ale anului s-a dovedit insuficientã pentru a con-tracara cauzele interne care au alimentat deficitul, în special pe seama sporirii cererii deimport. Printre acestea se situeazã stagnarea restructurãrii economice ºi a privatizãrii,relaxarea politicii veniturilor, acordarea de facilitãþi fiscale unor importatori, dar ºiaprecierea în termeni reali a leului din prima jumãtate a anului, care a fost susþinutã deintrãri de capital. Mediul extern nefavorabil, caracterizat prin preþuri scãzute pentru

Page 49: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

49

exporturile româneºti ºi accesul greoi la finanþare, a complicat ºi mai mult poziþiabalanþei de plãþi.

milioane dolari SUA

1997 1998a) Balanþa comercialã (bunuri) -1 980 -2 611 - export (FOB) 8 431 8 300 - import (FOB) 10 411 10 911b) Servicii - net -414 -503c) Venituri - net -322 -513d) Transferuri curente - net 579 617Sold cont curent -2 137 -3 010

Tabel nr.5. Contul curent

89. Absenþa unui acord cu FMI, pe de o parte, ºi climatul extern nefavorabil, pe de altãparte, dublate de scãderea rating-ului de þarã pentru România, au dus la diminuareaintrãrilor din împrumuturi noi pe termen mediu ºi lung, care constituiserã principala sursãde finanþare în anul anterior. În aceste condiþii, investiþiile directe, crescute substanþialprin privatizarea Romtelecom din decembrie 1998, au devenit prima sursã de finanþare adeficitului, urmate de tragerile din împrumuturile externe contractate anterior, activeleexterne de rezervã administrate de Banca Naþionalã (a cãror reducere reprezintã jumã-tate din acumularea din 1997) ºi intrãrile din investiþii de portofoliu.

90. Creºterea deficitului de cont curent a rezultat, în principal, din majorarea deficituluibalanþei comerciale, deºi ponderea sa în deficitul contului curent a scãzut de la 92,6 lasutã în 1997 la 86,7 la sutã în 1998. Stagnarea exporturilor ºi creºterea importurilor aufãcut ca gradul de acoperire a importurilor cu exporturi sã fie de 76,1 la sutã în 1998,comparativ cu 81 la sutã în anul anterior. Balanþa serviciilor a înregistrat un deficit de 503milioane dolari, în creºtere cu peste o cincime faþã de anul precedent, mai mult dejumãtate din deficitul anual acumulându-se în trimestrul IV. Ca ºi în cazul balanþeicomerciale, contribuþia serviciilor la deficitul de cont curent s-a redus faþã de anul 1997.Creºterea cu aproape 2 la sutã a ponderii deficitului poziþiei “venituri” în deficitul contuluicurent faþã de anul precedent s-a datorat, în principal, plãþilor de dobânzi aferente dato-riei externe pe termen mediu ºi lung. În mod tradiþional excedentarã, balanþa transfe-rurilor curente a înregistrat, în 1998, o creºtere a intrãrilor nete de 6,6 la sutã provenitedin influxuri de transferuri private, sub formã de transferuri bãneºti de la nerezidenþi,asistenþã PHARE ºi bilateralã.

91. În cadrul contului de capital, investiþiile directe (în numerar ºi în naturã) au crescutfaþã de 1997 cu douã treimi, înregistrând un volum total anual de 2 040 milioane dolari.Creºterea a provenit din privatizarea a 35 la sutã din Compania Naþionalã Romtelecom,cea mai importantã realizare a anului în acest domeniu. Abstracþie fãcând de încasãriledin privatizare, investiþiile directe s-au menþinut, ca ºi în anul anterior, la nivelul de

Page 50: Raport anual 1998

Cap.III. Economia naþionalã în anul 1998

50

aproximativ 100 milioane dolari pe lunã, nivel destul de modest în raport cu nevoia deretehnologizare. Reducerea cu 85,3 la sutã a investiþiilor de portofoliu faþã de anulprecedent reflectã, pe de o parte, posibilitatea limitatã de noi emisiuni de obligaþiuniromâneºti pe pieþele externe de capital, iar pe de altã parte, insuficienta dezvoltare apieþei interne de capital, care sã atragã investitori strãini. Aceste fenomene poartã ºiamprenta contagiunii crizelor financiare externe, mai ales cea din Rusia.

92. În anul 1998, rezervele valutare ale statului administrate de Banca Naþionalã au cu-noscut o scãdere semnificativã (818,7 milioane dolari), concentratã în partea a doua aanului, care a avut loc pe seama efectuãrii unor plãþi în contul datoriei publice externe ºia intervenþiilor bãncii centrale pe piaþa valutarã interbancarã.

93. În anul analizat, finanþarea externã a avut de suferit pe fondul neîndeplinirii preve-derilor acordului stand-by încheiat cu FMI în anul 1997, al continuãrii efectelor crizelor fi-nanciare din Asia de Sud-Est, al declanºãrii crizei din Rusia ºi al scãderii rating-ului de þarãde cãtre agenþiile internaþionale de profil. Astfel, statul român a contractat ºi garantat înanul 1998 împrumuturi externe de numai 26,6 la sutã din plafonul de îndatorare aprobatde Parlamentul României, în valoare de 2,9 miliarde dolari.

94. Soldul datoriei externe pe termen mediu ºi lung a depãºit nivelul de 9 miliarde dolari,în creºtere cu 5,8 la sutã faþã de finele anului precedent. Deprecierea dolarului american,în raport cu celelalte valute, a contribuit la creºterea soldului datoriei (contractate în altevalute), cu 302,1 milioane dolari, suma intrãrilor nete (trageri minus rambursãri) fiind de220,8 milioane dolari.

95. Indicatorii de îndatorare au avut evoluþii nefavorabile. Astfel, raportul dintre serviciuldatoriei ºi exportul de bunuri ºi servicii a crescut de la 25,9 la sutã în 1997, la 34,6 lasutã în 1998, în condiþiile în care nivelul considerat critic se cifreazã la 25 la sutã din ex-porturile de bunuri ºi servicii. Aceastã deteriorare a avut loc pe fondul scãderii exportuluide bunuri ºi servicii, precum ºi al creºterii serviciului datoriei. Totuºi, ponderea datorieiexterne totale în PIB a fost de 25,3 la sutã (nivel critic 100 la sutã), iar ponderea acesteiaîn exporturi a fost 100,4 la sutã (nivel critic 200 la sutã). Ca urmare, România are încontinuare un nivel de îndatorare moderat.

Page 51: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

51

CCaappiittoolluull IIVV.. PPoolliittiiccaa mmoonneettaarrãã aa BBããnncciiii NNaaþþiioonnaallee aa RRoommâânniieeii îîn anul 1998

A. Politica monetarã

96. Obiectivul declarat al politicii monetare a fost coborârea ratei anuale a inflaþiei la ni-velul de 45 la sutã în decembrie 1998, faþã de decembrie 1997. Politica monetarã, spriji-nitã în parte de politica fiscalã, a reuºit una din puþinele performanþe economice pozitiveale anului 1998, reducând rata inflaþiei (40,6 la sutã) chiar sub nivelul programat iniþial.Banca Naþionalã ºi-a asumat ºi a urmãrit ferm þinta de inflaþie pentru anul 1998 cores-punzãtor prevederilor din statutul sãu, care consacrã – la fel ca în marea majoritate aeconomiilor moderne – menþinerea stabilitãþii preþurilor drept obiectiv fundamental al po-liticii monetare. În contextul anului 1998, acest obiectiv a cãpãtat caracteristici specifice:

96.1. Coborârea ratei anuale a inflaþiei de la 151,4 la sutã la 45 la sutã a constituit unobiectiv ambiþios, imperativul stabilirii lui decurgând din corelaþia dintre inflaþie ºi creº-terea economicã. Declinul durabil al ratelor dobânzilor ºi, pe acest fond, relansarea eco-nomicã ºi sporirea ocupãrii pe termen mediu ºi lung, sunt strict condiþionate de asigura-rea unei dezinflaþii susþinute.

96.2. Proiectarea acestui obiectiv a exclus posibilitatea atingerii lui doar prin utilizareapoliticii monetare, aceasta fiind condiþionatã de sprijinul acordat dezinflaþiei de politicafiscalã, politica veniturilor ºi politicile structurale; pe parcursul anului sprijinul oferit politi-cii monetare de cãtre celelalte politici a fost însã insuficient.

96.3. Comparativ cu celelalte þãri în tranziþie din zonã, performanþa României în domeniulinflaþiei se plaseazã pe o poziþie submediocrã. Aceasta atestã menþinerea cauzelorstructurale ale inflaþiei, slãbirea credibilitãþii politicii economice a guvernului ºiperpetuarea dezechilibrului dintre cererea ºi oferta agregate. Relansarea unei economiiavând aceste caracteristici nu se poate realiza în mod durabil decât prin stimulareaofertei, opþiunea pentru o politicã de stimulare a cererii având ca efect creºterea inflaþieiºi a deficitului extern.

97. Conduita consecvent restrictivã a politicii monetare a constituit în 1998 factorul deci-siv al temperãrii semnificative a inflaþiei, autoritatea monetarã adecvând gradul derestrictivitate al acestei politici la condiþiile concrete ale economiei. Prin impunerea unuicontrol foarte strict asupra variabilelor monetare, politica monetarã a atenuat considera-bil anticipaþiile inflaþioniste, precum ºi impactul asupra preþurilor generat de ajustãrile fis-cale ºi de modificarea preþurilor administrate; prin acelaºi comportament, în partea adoua a anului, politica monetarã a temperat tendinþa de depreciere mai acceleratã acursului de schimb ºi efectul ei asupra inflaþiei.

98. Situarea ratei inflaþiei cu 4,4 puncte procentuale sub nivelul programat a fost susþi-nutã ºi de reducerea preþurilor mondiale (în special pentru materii prime ºi produse

Page 52: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

52

petroliere), ca ºi de amânarea unor corecþii de preþuri interne, care însã se vor reflecta înevoluþiile din anul 1999.

99. În absenþa sprijinului consistent al celorlalte politici economice, orientarea consec-ventã a politicii monetare spre atingerea obiectivului de inflaþie fixat pentru anul 1998 aimpus costuri substanþiale economiei româneºti, concretizate în: (i) creºteri mari ale rate-lor dobânzilor; (ii) efectul de evicþiune asupra creditului sectorului performant, generatatât de canalizarea resurselor spre sfera bugetarã, cât ºi de fenomenul selecþieiadverse; (iii) o comprimare mai mare a producþiei decât cea anticipatã. Banca centralã,la rândul ei, a suportat creºterea costului atragerii de depozite pentru menþinerea bazeimonetare la nivelul programat. Realizarea acestui obiectiv în condiþiile inconsistenþeipoliticilor urmate, în special a politicii veniturilor, a însemnat acceptarea unor rateridicate ale dobânzilor la sterilizarea excesului de lichiditate din sistemul bancar.Acestea s-au repercutat asupra rezultatelor financiare ale Bãncii Naþionale.

100. În contextul nesincronizãrii politicilor economice, opþiunile privind conducerea poli-ticii monetare sunt foarte restrânse:

100.1. Practicarea unei politici monetare ºi mai restrictive, care sã asigure apropierearatei inflaþiei de performanþele celorlalte þãri în tranziþie (10-20 la sutã anual), indiferent deconduita celorlalte politici. Dacã s-ar opta pentru o astfel de politicã monetarã, ar existariscul unei comprimãri brutale a producþiei, fãrã obþinerea unui câºtig de credibilitate,pentru cã s-ar menþine percepþia cã aceastã politicã nu este sustenabilã.

100.2. Replierea politicii monetare, în condiþiile în care celelalte politici economice nusprijinã în suficientã mãsurã procesul dezinflaþiei. Politica monetarã mai acomodativãadoptatã astfel de banca centralã ar conduce la scãderea credibilitãþii sale. Totodatã,combinaþia de politici laxe ar antrena un derapaj inflaþionist rapid, greu de controlat ºipierderea în cel mai scurt timp a câºtigului fragil obþinut în materie de dezinflaþie.

100.3. Menþinerea fermã a conduitei politicii monetare, adecvatã atingerii þintei de inflaþieconvenite cu Guvernul, chiar dacã politicile altor entitãþi publice nu o sprijinã în suficientãmãsurã. Acestei atitudini ar trebui sã i se asocieze o prezenþã publicã mult mai activã abãncii centrale, pentru a explica importanþa atingerii obiectivului fixat ºi necesitatea con-secvenþei politicilor economice, în sensul orientãrii lor clare spre susþinerea macro-stabilizãrii.

101. Pentru atingerea obiectivului sãu final, politica monetarã a optat ºi în 1998 pentrustrategia bazatã pe ancora monetarã, principalele avantaje pe care aceasta le oferã îneconomia româneascã fiind posibilitatea de control nemijlocit al bazei monetare de cãtrebanca centralã ºi corelaþia strânsã existentã între variabilele monetare ºi inflaþie; rãspun-sul inflaþiei la modificãrile bazei monetare ºi ale masei monetare este prompt ºi lipsit deechivoc. În condiþiile în care fluctuaþiile multiplicatorului monetar sunt limitate ºi

Page 53: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

53

previzibile, controlul bazei monetare reprezintã în economia noastrã mijlocul cel maieficace de a aduce oferta de monedã la nivelul cererii ºi astfel de a asigura controlulasupra inflaþiei. Mai mult, ancora monetarã prezervã independenþa politicii monetare,fiind mai adecvatã unei economii care se confruntã atât cu ºocuri ale cererii de bani, câtºi cu probleme de competitivitate externã.

102. Alte argumente ale acestei opþiuni þin de dezavantajele sau neajunsurile adoptãriica ancorã a politicii monetare a altor posibili parametri monetari, respectiv a cursului deschimb sau a ratei dobânzii. Caracterul neadecvat al adoptãrii cursului de schimb ca an-corã a politicii monetare în condiþiile actuale ale economiei româneºti este relevat decvasitotalitatea criteriilor în funcþie de care o bancã centralã selecteazã ancora politiciimonetare. În condiþiile nivelului încã mult prea înalt al inflaþiei, volumului insuficient al re-zervelor valutare ºi menþinerii unei acute constrângeri externe, o asemenea opþiune nu aravea ºanse de reuºitã; pe lângã faptul cã ar conduce la irosirea activelor de rezervã,eºecul acestei strategii ar compromite pe termen îndelungat eficacitatea ºi credibilitateapoliticii monetare, inflaþia devenind de nestãpânit. Cu alte cuvinte, datoritã inflaþiei in-terne dinamice, ancora de curs ar deveni nesustenabilã în termeni reali, depreciereamasivã rezultatã alimentând anticipaþiile inflaþioniste. Condiþionarea ancorei cursului deschimb de intrãrile autonome de capital constituie, astfel, unul din inconvenientele ma-jore ale ancorãrii externe a politicii monetare.

103. De asemenea, corelaþia incertã între rata dobânzii ºi rata inflaþiei, precum ºi capaci-tatea redusã a Bãncii Naþionale de a influenþa în mod eficace mecanismul ºi nivelul ra-telor dobânzilor din sistemul bancar ºi din economie, constituie obstacolele majore aleadoptãrii ratei dobânzii drept obiectiv intermediar al politicii monetare, marja de acþiunea autoritãþii monetare fiind îngrãditã de o serie de condiþii:

103.1. Banca centralã nu poate dispune în prezent de instrumente cu eficacitate ridicatãîn influenþarea ratelor dobânzii pe piaþa monetarã. Acest fapt se datoreazã, în principal,poziþiei de debitor net pe care se situeazã banca centralã în raport cu sistemul bancar,începând cu anul 1997, când, pentru a steriliza intrãrile de capital strãin cu potenþial in-flaþionist ridicat, Banca Naþionalã a fost nevoitã sã elimine excesul de lichiditate prinatragerea de depozite pe termen de la bãnci. Pe lângã faptul cã a stopat orice tip decredit a cãrui dobândã ar fi avut relevanþã pentru piaþa financiarã, Banca Naþionalãatrage depozite la o ratã a dobânzii pe care nu o controleazã.

103.2. Poziþia de debitor net a Bãncii Naþionale faþã de bãnci a stimulat comportamentedistorsionate ale acestora, cum ar fi cel de dezintermediere, bãncile diminuându-ºi com-petiþia în procesul de atragere de resurse ºi restrângându-ºi politica de creditare; astfel,dobânzile practicate de bãnci pentru depozite ºi, respectiv, credite nu mai reflectã ra-portul dintre oferta ºi cererea de resurse pe aceastã piaþã.

103.3. Nivelul ratelor dobânzilor de pe piaþa monetarã include în mare mãsurã

Page 54: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

54

anticipaþiile operatorilor pe aceastã piaþã, care sunt foarte sensibile la oscilaþiile deconduitã a politicii economice de ansamblu, fiind o reflectare a credibilitãþii acesteia ºi,în speþã, a reputaþiei autoritãþilor.

103.4. Mecanismul de transmisie a impulsurilor dobânzilor pieþei monetare pe pieþelecreditelor ºi depozitelor este obturat de imperfecþiuni ale pieþei financiare (segmentare apieþei, grad redus de concurenþã, fragilitatea financiarã a unor bãnci etc.).

103.5. În condiþiile actuale ale economiei, când impactul ratei dobânzii asupra cererii debani pare a fi mai redus decât în economiile de piaþã funcþionale, iar la nivel microeco-nomic persistã constrângeri bugetare slabe, þintirea unei anumite rate a dobânzii în eco-nomie ar fi inoperantã.

104. Alegerea ancorei politicii monetare urmãreºte definirea unui indicator care sã ma-ximizeze eficacitatea acesteia, în condiþiile specifice economiei de piaþã. Intervenþiabãncii centrale este esenþialmente indirectã ºi ea vizeazã în mod special unul dintre in-dicatorii monetari, dar influenþeazã ºi comportamentul celorlalþi indicatori, pe principiulvaselor comunicante. Ancora utilizatã de Banca Naþionalã a fost baza monetarã, iarefectul obþinut a fost cel scontat, în planul controlului inflaþiei. Insuficienta convergenþã amix-ului de politici economice a atras însã evoluþii nedorite, fie în privinþa rateidobânzilor, fie a cursului valutar.

Ratele medii ale dobânzilor în anul 1999

0

20

40

60

80

100

120

140

I F M A M I I A S O N D

procente pe an

la titluri de stat

activã bãnci (pentru clienþi nebancari)

pasivã bãnci (pentru clienþi nebancari)

la tranzacþii interbancare

105. Conºtientã de impactul limitat al acþiunilor sale asupra ratelor dobânzilor în condiþi-ile axãrii asupra controlului bazei monetare, Banca Naþionalã a încercat, totuºi, la mijlo-cul anului 1998, sã imprime un trend descendent ratelor dobânzilor. Acest demers nu a

Page 55: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

55

fost validat de piaþã, întrucât el nu era în consonanþã cu cadrul economic general ºi nucorespundea aºteptãrilor operatorilor de pe piaþã. Ca urmare, piaþa a revenit în scurttimp la rate ridicate ale dobânzilor. Aceastã experienþã ar permite decelarea urmãtoare-lor concluzii:

105.1. Piaþa monetarã funcþioneazã, iar forþele acesteia prevaleazã asupra unor acþiuniale bãncii centrale insuficient sprijinite de condiþiile din economie.

105.2. Banca centralã are o capacitate limitatã de a controla concomitent mai multe va-riabile monetare. În cazul în speþã, reducerea ratelor dobânzii nu este posibilã dacã ex-pectaþiile inflaþioniste sunt ridicate, economisirea este scãzutã ºi finanþarea deficituluipublic se realizeazã din resurse interne.

106. Complexitatea ºi alternarea rapidã a factorilor cu impact monetar, precum ºi intra-rea în vigoare de la 1 iulie a Legii nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a Româ-niei, au impus bãncii centrale preocupãri pe linia perfecþionãrii, dar ºi a adaptãrii instru-mentelor sale la prevederile noii legi. Prin conjunctura sa specialã, anul 1998 a solicitatcreºterea flexibilitãþii arsenalului de instrumente de politicã monetarã ºi întãrirea capaci-tãþii autoritãþii monetare de a-l utiliza potrivit obiectivelor fixate. Modificãrile rapide alecondiþiilor de lichiditate din sistem, independente de acþiunea bãncii centrale, au impusschimbarea de la o etapã la alta a mãsurii în care au fost utilizate instrumentele de inter-venþie ale Bãncii Naþionale în scopul contracarãrii impactului nedorit al factorilor auto-nomi ai lichiditãþii.

107. Refinanþarea de la Banca Naþionalã a reprezentat, în contextul anului 1998, cel maipuþin eficace instrument al politicii monetare. Creditul de refinanþare s-a redus în valoaremedie zilnicã cu 184,8 miliarde lei, pe seama rambursãrii creditelor acordate în anii ante-riori cu derogare de la regulament sau preferenþial. Spre sfârºitul anului, rambursareaacestor credite a fost stopatã, dupã ce ritmul acestei operaþiuni se diminuase semnifica-tiv de la jumãtatea intervalului. La sfârºitul anului, Banca Naþionalã mai deþinea în porto-foliu un volum mediu de credite de refinanþare de 555,6 miliarde lei (ceea ce reprezentanumai 2,9 la sutã din nivelul mediu al bazei monetare).

107.1. Dupã ce creditul lombard a înregistrat niveluri reduse în lunile ianuarie ºi februa-rie, apelul bãncilor la acest credit a încetat înainte de intrarea în vigoare a noului Statut alBãncii Naþionale, care interzice creditarea pe descoperit de cont a bãncilor.

107.2. Fiind vãduvite de funcþia lor de influenþare a costului resurselor bãncilor, taxascontului ºi dobânda lombard au cunoscut o unicã modificare în cursul anului 1998. Di-minuarea, începând cu 1 august, a taxei scontului de la 40 la sutã la 35 la sutã ºi a do-bânzii lombard de la 140 la sutã la 95 la sutã s-a dorit a constitui un semnal care sã con-ducã la consolidarea anticipaþiilor pozitive ale agenþilor economici privind reducerea in-flaþiei.

Page 56: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

56

108. În anul 1998, mecanismul rezervelor minime obligatorii a devenit mult mai activ de-cât îl consacrã îndeobºte practica economicã. Activizarea lui a fost impusã în principalde caracterul de permanenþã pe care-l cãpãtase excesul de lichiditate din sistemul ban-car, a cãrui sterilizare devenise împovãrãtoare pentru banca centralã.

108.1. Rata rezervelor minime obligatorii s-a majorat în februarie 1998, de la 10 la sutã la12,5 la sutã. Spre deosebire de sistemele bancare tipice, în care banca centralã este uncreditor net al bãncilor, în sistemul specific în prezent economiei noastre, majorarea rateirezervelor minime obligatorii, deºi a impus anumite costuri suplimentare bãncilor, nu aexercitat o acþiune restrictivã asupra comportamentului lor de creditare. Aceastã mãsurãa avut ca efect reducerea rezervelor excedentare ale bãncilor ºi diminuarea volumului ºicosturilor operaþiunilor de sterilizare efectuate de Banca Naþionalã.

108.2. Regulamentul privind rezervele minime obligatorii care a intrat în vigoare în lunaaugust a urmãrit sã adapteze acest instrument la prevederile Statutului Bãncii Naþionaleºi sã sporeascã eficacitatea bãncii centrale în conducerea politicii monetare. Principa-lele modificãri au fost extinderea bazei de calcul a rezervelor obligatorii ºi introducereaunei marje de fluctuaþie a rezervelor bãncilor (prin stabilirea unui nivel minim ºi a unuiamaxim al rezervelor). Totodatã, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacelebãneºti în lei s-a majorat de la 12,5 la sutã la 15 la sutã, iar pentru depozitele în valutãaceasta s-a diminuat de la 20 la sutã la 15 la sutã.

109. Majorarea rezervelor obligatorii era absolut necesarã, atât ca semnal privind fermi-tatea politicii monetare (foarte important, mai ales în contextul acceptãrii prevederilorArt.VIII al Statutului FMI), cât ºi pentru reducerea poziþiei net debitoare a bãncii centralefaþã de sistemul bancar, care îi vulnerabiliza poziþia ºi, în final, îi putea submina credibili-tatea. Prin modificarea în douã trepte a nivelului rezervelor obligatorii, Banca Naþionalãnu a urmãrit doar obiective de politicã monetarã, ci ºi limitarea, pe cât posibil, a poveriiimpuse implicit bãncilor, în privinþa costurilor ºi a managementului lichiditãþilor. În final,efectele noului mecanism al rezervelor obligatorii au fost multiple:

109.1. S-au atenuat fluctuaþiile mari ale rezervelor bãneºti ale bãncilor, care au fost obli-gate la un management mai prudent ºi mai riguros.

109.2. A fost stimulatã adâncirea pieþei interbancare, mai ales pentru tranzacþii pe duratefoarte scurte (de la o zi la o sãptãmânã).

109.3. Au fost descurajate speculaþiile excesive pe piaþa valutarã.

109.4. Totuºi, coroborarea caracteristicilor noului mecanism al rezervelor minime obli-gatorii cu exercitarea unui control sever asupra lichiditãþii din sistem a accentuat dificul-tãþile financiare ale bãncilor cu probleme, care, dupã o perioadã mai calmã, au reînce-put în august sã înregistreze deficite considerabile de rezerve. Acestora li s-a asociat ºitrendul ascendent al dobânzilor pe piaþa monetarã, care a agravat situaþia bãncilor cuprobleme de lichiditate.

Page 57: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

57

110. O intensitate deosebitã au atins în anul 1998 operaþiunile pe piaþa monetarã aleBãncii Naþionale, atât cele de atragere de depozite, cât mai ales cele ce constau în tran-zacþii cu titluri de stat, ca ºi cele de pe piaþa valutarã. Utilizarea instrumentelor bãnciicentrale potrivit obiectivelor sale a fost supusã unor constrângeri serioase, care, pe de oparte, au amplificat eforturile de menþinere a controlului asupra bazei monetare, iar pede altã parte, au transmis semnale distorsionante pieþei monetare; unele nesincronizãriale instrumentelor politicii monetare s-au fãcut imediat resimþite în planul dobânzilor depe piaþa interbancarã, ratele acestora fiind împinse deseori pe paliere înalte.

110.1. Deºi a majorat în februarie rata rezervelor minime obligatorii la 12,5 la sutã, bancacentralã a fost nevoitã sã utilizeze intens în primul semestru al anului instrumentul atrage-rii de depozite, care a continuat sã deþinã principalul rol în sterilizarea excesului delichiditate; ponderea volumului mediu al depozitelor atrase de Banca Naþionalã în totaluldepozitelor interbancare s-a menþinut în acest interval în jurul nivelului de 48 la sutã.

110.2. Abia a doua majorare a ratei rezervelor obligatorii, întreprinsã în luna august, a fa-vorizat transformarea atragerii de depozite dintr-un instrument de absorbþie masivã alichiditãþii în exces într-un mecanism de contracarare a fluctuaþiilor temporare de lichi-ditate; la sfârºitul anului, volumul mediu al depozitelor atrase de Banca Naþionalã s-a re-dus la 10,4 la sutã din depozitele interbancare.

110.3. Pe lângã modificãrile ratei rezervelor minime obligatorii, excesul de lichiditate dinsistem ºi, în consecinþã, oscilaþiile volumului depozitelor atrase de banca centralã au fostîn mare mãsurã dependente de sensul intervenþiilor discreþionare ale bãncii centrale,care au vizat uneori evitarea declanºãrii unei crize bancare sau sprijinirea indirectã aMinisterului Finanþelor în finanþarea deficitului Trezoreriei. În aceste condiþii, atragerea dedepozite de la bãnci în scopul menþinerii sub control a bazei monetare a grevat puterniccheltuielile Bãncii Naþionale, costul sterilizãrii excesului de lichiditate prin acest instru-ment ridicându-se, în 1998, la 2 340 miliarde lei; povara suportatã de banca centralã afost, astfel, de aproape patru ori superioarã celei din anul anterior.

110.4. Conformându-se practicilor internaþionale ºi prevederilor Tratatului de laMaastricht, Banca Naþionalã nu poate cumpãra titluri de stat de pe piaþa primarã. Pentrunevoi de politicã monetarã, Banca Naþionalã poate cumpãra titluri de stat de pe piaþasecundarã, fie în scopul injectãrii de lichiditate, fie în acela de a-ºi crea portofoliul nece-sar viitoarelor operaþiuni cu titluri de stat. Aceste operaþiuni au cunoscut o intensificareprogresivã începând cu cel de-al treilea trimestru al anului. Concretizându-se cu precã-dere în cumpãrãri definitive de titluri de stat – vânzãrile definitive fiind sporadice ºi devolum redus – acest instrument a constituit principala supapã prin care s-a furnizatlichiditate sistemului bancar. Contravenind obiectivului de menþinere în limite strânse alichiditãþii, intensificarea operaþiunilor cu titluri de stat s-a asociat prelungirii ºi agravãriidificultãþilor de lichiditate ale unor bãnci cu capital de stat, precum ºi necesitãþilor cres-cute de finanþare internã a deficitului bugetar. Prin creºterea portofoliului sãu de titluri de

Page 58: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

58

stat de la o valoare nominalã de 3 257 miliarde lei, în decembrie 1997, la 9 361 miliardelei la sfârºitul anului 1998, banca centralã a injectat de-a lungul anului un volum însem-nat de lichiditate. Aceastã conjuncturã a creat câmp de manifestare conflictului dintrerolul Bãncii Naþionale de împrumutãtor de ultimã instanþã ºi cel de asigurare a stabilitãþiipreþurilor; concilierea acestuia s-a realizat prin sterilizarea, costisitoare, a excesului delichiditate.

110.5. Deºi subordonate de regulã politicii cursului de schimb, operaþiunile pe piaþa va-lutarã s-au efectuat avându-se în vedere ºi impactul lor asupra lichiditãþii. Dacã în primulsemestru efectul monetar al acestor operaþiuni s-a dovedit neutru, în semestrul al doileaal anului ele au avut un impact monetar considerabil. Prin absorbþia monetarã pe care auasigurat-o, vânzãrile de valutã, efectuate în scopul susþinerii monedei naþionale, au spri-jinit puternic instrumentele de sterilizare ºi politica de control al lichiditãþii.

111. În mãsura în care cursul de schimb constituie un determinant important al inflaþiei,dar în acelaºi timp, în corelaþie cu alþi indicatori macroeconomici, reprezintã ºi un factoresenþial al competitivitãþii externe a economiei, el a influenþat în mod decisiv conducereapoliticii monetare în anul 1998.

111.1. În primul semestru al anului, în efortul de a controla baza monetarã ºi de a calmainflaþia, politica monetarã a beneficiat de aportul favorabil al aprecierii în termeni reali acursului de schimb, în condiþiile în care intrãrile de capital au favorizat aceastã tendinþã.În scopul decelerãrii rapide a inflaþiei, Banca Naþionalã a acceptat aprecierea leului,cursul de schimb devenind astfel un obiectiv implicit ºi temporar al politicii monetare.Avantajul acestei tactici l-a constituit grãbirea dezinflaþiei, chiar în condiþiile unui controlal lichiditãþii nu excesiv de strâns, care a acomodat concomitent o creºtere în termenireali a creditului intern. Dezavantajul l-a reprezentat degradarea competitivitãþii externe aeconomiei româneºti, amplificatã de absenþa sprijinului celorlalte politici, concretizate înspecial în scãderea productivitãþii muncii în condiþiile creºterii costurilor salariale.

111.2. Începând din august, leul a intrat într-o perioadã de depreciere rapidã, pe fondulieºirilor de capital ca efect al crizei din Rusia ºi al anticipaþiilor privind dificultãþile deacoperire a vârfului serviciului datoriei externe din 1999. Tendinþa de depreciere accele-ratã a leului a reclamat intervenþia bãncii centrale pe piaþa valutarã, în scopul þinerii subcontrol a procesului. Având ca efect absorbþia de monedã, aceste intervenþii au fost înconsonanþã cu obiectivul de întãrire a controlului lichiditãþii, care condiþiona diminuareaimpactului deprecierii cursului de schimb asupra preþurilor ºi continuarea dezinflaþiei.

112. Obiectivul dezinflaþiei, cãruia i se circumscriu acþiunile bãncii centrale, nu poate fiatins doar prin efortul izolat al politicii monetare. Pentru a avea succes în atingereaobiectivului fixat, politica monetarã trebuie sprijinitã de un ansamblu de politici coerenteºi bine armonizate, inclusiv din punctul de vedere al consecvenþei lor în timp. Dinaceastã perspectivã, elaborarea ºi conducerea politicii economice a autoritãþilor s-a

Page 59: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

59

caracterizat în 1998 prin inconsistenþe importante.

112.1. Sprijinul acordat politicii monetare de cãtre politica fiscalã a îmbrãcat forma men-þinerii în parametrii programaþi a deficitului bugetar, performanþã atinsã de guvern chiarîn condiþiile în care veniturile bugetare au fost defavorizate de o dezinflaþie mai rapidãdecât cea programatã, ºi în care declinul accentuat al producþiei a exercitat presiuni ri-dicate asupra bugetului.

112.2. Cu toate acestea, finanþarea aproape în exclusivitate a deficitului bugetar pe piaþainternã a constituit o constrângere importantã a politicii monetare. Pe lângã faptul cã aafectat calitatea managementului politicii monetare ºi a necesitat suplimentarea eforturi-lor Bãncii Naþionale în impunerea controlului asupra lichiditãþii, finanþarea masivã de pepiaþa internã a bugetului a condus atât la evicþiunea sectorului neguvernamental de pepiaþa creditului, cât ºi la menþinerea ºi chiar creºterea ratelor dobânzilor, datoritã deca-lajului dintre cererea ºi oferta de resurse pe piaþa interbancarã. Apelul masiv al bugetuluila resursele financiare interne în condiþiile gradului redus de monetizare a economieiconstituie una din cauzele persistenþei ratelor înalte de dobândã. Reprezentând 28 lasutã din nivelul masei monetare, datoria publicã internã deþinutã de bãnci (inclusivBanca Naþionalã) a ajuns sã devanseze, la sfârºitul anului, de aproape 4 ori nivelul me-diu al lichiditãþii din sistemul bancar. Banca Naþionalã a acþionat indirect pentru a facilitafinanþarea corespunzãtoare a deficitului public, fapt care a complicat suplimentar con-trolul lichiditãþii din sistemul bancar.

112.3. Experienþa anului 1998 aratã cã în România dimensiunea deficitului bugetar nutrebuie calibratã în funcþie de standardele consacrate ale unui deficit suportabil, ci înfuncþie de capacitatea economiei de a-l finanþa. Având în vedere adâncimea financiarãredusã a economiei, chiar ºi finanþarea unui deficit bugetar relativ redus creeazã pro-bleme serioase. Cu atât mai mult, este iluzorie ideea potrivit cãreia o creºtere a deficitu-lui bugetar ºi a finanþãrii interne a acestuia ar reprezenta cheia relansãrii ºi creºterii eco-nomice. Dimpotrivã, o asemenea atitudine ar conduce la accentuarea penuriei de re-surse a sectorului privat, ºi prin aceasta, la accentuarea pe termen lung a declinului eco-nomic, în condiþiile reinflamãrii inflaþiei.

112.4. Procesul de restructurare a fost serios încetinit, fiind incapabil de a sprijini obiec-tivul macrostabilizãrii. Datoritã incertitudinilor de pe scena politicã din prima parte anului,procesul de restructurare a fost, practic, inexistent. Acest fapt a fost perceput de agenþiieconomici ca o slãbire a constrângerilor bugetare ºi ca o invitaþie la continuarea risipeide resurse. În condiþiile adoptãrii convertibilitãþii de cont curent ºi ale perpetuãrii ariera-telor faþã de buget, întârzierea restructurãrii a avut drept consecinþe: (i) adâncirea defi-citului bugetar ºi creºterea eforturilor pentru finanþarea acestuia; (ii) eliberarea de re-surse spre utilizare ineficientã, inclusiv pentru creºterea importurilor; (iii) semnalizareaposibilitãþii continuãrii acestei orientãri, sub forma hazardului moral, care afecteazã cre-dibilitatea programelor viitoare.

Page 60: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

60

112.5. Problemele conjuncturale sau structurale de lichiditate ale unor bãnci, a cãror res-tructurare a fost întârziatã, au adus de asemenea prejudicii conducerii politicii monetare.Acþiunile de sterilizare a excesului de lichiditate s-au intensificat în condiþiile în care, înabsenþa mãsurilor ce reveneau altor politici economice, intervenþiile bãncii centrale în fa-voarea bãncilor cu probleme au reprezentat unica modalitate de evitare a declanºãriiunei crize financiare generalizate.

112.6. Consecinþã a lipsei de decizie pozitivã, inclusiv politicã, componenta salarialã apoliticii veniturilor a fost contraproductivã, salariile reale crescând, în timp ce producþiaºi productivitatea muncii înregistrau scãderi spectaculoase; competitivitatea economieiromâneºti a fost astfel puternic erodatã. Prin caracterul sãu lax, politica veniturilor a fostuna din cauzele prãbuºirii producþiei. Pe lângã faptul cã nu a stimulat producþia, sufo-când întreprinderile cu costuri salariale pe care nu le puteau suporta, aceastã politicã astimulat importurile. Pe fondul accentuãrii declinului ofertei interne, creºterea salariilorreale a alimentat o cerere agregatã aflatã deja în exces, contracararea presiunilor salari-ilor asupra preþurilor împovãrând politica monetarã, care a fost nevoitã sã-ºi accentuezecaracterul restrictiv.

113. Pe lângã imperfecþiunile mecanismului de transmisie, eforturile politicii monetare în-dreptate spre însãnãtoºirea monedei naþionale au fost subminate mai ales de absenþa su-portului din partea celorlalte politici economice ºi de degradarea evoluþiei economiei reale.O atitudine mai relaxatã a politicii monetare în contextul unei politici imprudente a venituri-lor, al inconstanþei politicii fiscale ºi al persistenþei în unele sectoare a constrângerilor bu-getare slabe la nivel microeconomic – care au caracterizat economia noastrã în cursulanului – ar fi compromis pe termen îndelungat obiectivul dezinflaþiei, credibilitatea autoritã-þilor, ca ºi orice ºansã de relansare a economiei pe termen mediu ºi lung.

113.1. Nevoitã sã suplineascã lipsa de acþiune a celorlalte politici, politica monetarã areuºit doar prin accentuarea relativã a restrictivitãþii sale sã evite o mai gravã deteriorarea cererii de bani, care, în condiþiile mai sus amintite, s-a caracterizat prin inconstanþã ºiabsenþa unor semne certe de ameliorare.

113.2. Dupã scãderea considerabilã în termeni reali, pe care masa monetarã (M2) a în-registrat-o în primul trimestru pe fondul unei reinflamãri temporare a inflaþiei, începând culuna aprilie, economia româneascã a intrat într-un uºor proces de remonetizare. Fragili-tatea acestuia a fãcut însã ca în luna octombrie creºterea masei monetare sã revinã lavalori real negative. Deºi pe ansamblul anului ritmul de creºtere a agregatului M2 a de-vansat cu 8,3 puncte procentuale rata inflaþiei, acest proces s-a datorat creºterii cu 16,8la sutã a acestui parametru monetar în ultima lunã a anului, în care s-a produs încasareasumei cuvenite în urma privatizãrii Romtelecom.

113.3. Fiind un bun indicator al cererii de monedã, cu atât mai mult cu cât ponderea lorîn M2 a atins în acest an cel mai înalt nivel (36,5 la sutã) dupã anul 1990, economiile

Page 61: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

61

populaþiei au cunoscut o dinamicã uºor superioarã masei monetare. Cu toate acestea,creºterea lor nu a fost liniarã, consemnând în cinci luni ritmuri real negative. Nivelul realpozitiv al creºterii economiilor populaþiei pe întregul an s-a cifrat la 9,2 la sutã.

113.4. Fenomenul substituþiei în valutã a economiilor populaþiei s-a accentuat spre sfâr-ºitul anului, când randamentul economisirii a devenit favorabil dolarului; cu toate aces-tea, creºterea în valoare absolutã a depozitelor în valutã ale populaþiei a fost inferioarãcelei din anul precedent; ponderea depozitelor în valutã, incluzând ºi depozitele agenþi-lor economici, în M2 nu a depãºit nivelul ei din anul trecut, în pofida deprecierii mai ac-centuate a leului.

113.5. Exprimând sintetic comportamentul cererii de bani, viteza de circulaþie a banilor aînregistrat de-a lungul anului fluctuaþii semnificative; nivelul sãu de la sfârºitul perioadei,distorsionat de factorii mai sus amintiþi, reflectã însã o ameliorare fragilã a acestui indi-cator. Aceeaºi tendinþã de ameliorare a cererii de bani o exprimã ºi viteza de circulaþie abanilor calculatã ca nivel mediu anual.

B. Moneda ºi creditul

114. La 31 decembrie 1998, masa monetarã (M2) însuma 92 530 miliarde lei, cu 48,9 lasutã mai mult decât în perioada similarã a anului precedent. Privitã pe întregul an 1998,evoluþia masei monetare evidenþiazã prezenþa fenomenului de monetizare, creºterea M2devansând rata inflaþiei. Trebuie însã precizat faptul cã procesul de remonetizare esteconcentrat, în special, în trimestrele doi ºi trei; cãtre sfârºitul anului 1998, o importanþãdeosebitã în remonetizare a avut pe lângã deprecierea monedei naþionale (care a con-dus la creºterea contravalorii în lei a componentei valutare a M2), ºi acþiunea unor factoriconjuncturali sau sezonieri (precum intrarea unor sume importante în valutã din privatiza-rea Romtelecom sau bonificarea de cãtre CEC, în ultima lunã a anului, a dobânzilor afe-rente întregului an).

115. Masa monetarã în sens restrâns (M1) a cunoscut o evoluþie moderatã: o creºtereanualã de 18 procente (de la 18 731,1 miliarde lei la 31 decembrie 1997, la 22 109,8 mi-liarde lei la 31 decembrie 1998), echivalând cu o reducere de 16,1 procente în termenireali a acestui agregat monetar. De remarcat evoluþia neuniformã a componentelor M1:creºteri semnificative de la o lunã la alta au fost urmate de scãderi la fel de importante,determinate în principal de acþiunea unor factori conjuncturali; în contextul unei politicimonetare bazate pe un control strict al lichiditãþii din sistem, dar ºi al deprecierii mai ac-centuate a leului în ultimele luni ale anului, preferinþele publicului s-au îndreptat, în fun-cþie de rentabilitate, spre economisirea în monedã naþionalã sau în valutã.

116. Analiza pe componente a masei monetare în sens restrâns aratã cã atât numerarulîn circulaþie, cât ºi disponibilitãþile din conturi la vedere au avut dinamici sensibil sub ni-velul celei înregistrate de M2.

Page 62: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

62

Structura masei monetare în 1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I F M A M I I A S O N D

depozite în valutã

depozite petermen ºicondiþionate

economii alepopulaþiei

disponibilitãþi lavedere

numerar în afarasistemului bancar

Evoluþia masei monetare în 1999

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei; sfârºitul perioadei

116.1. Numerarul în afara bãncilor a crescut cu 25,3 procente, fapt ce a permis conti-nuarea restrângerii ponderii acestuia în M2 de la 17,7 la sutã în decembrie 1996, la 14,8la sutã în decembrie 1997, respectiv 12,5 la sutã în decembrie 1998. Numerarul în afarasistemului bancar cumula, la sfârºitul anului 1998, aproximativ 11 523 miliarde lei, repre-zentând 3,4 la sutã din produsul intern brut (faþã de 3,7 la sutã în anul precedent).Aceasta este o evoluþie încurajatoare, ce sugereazã restrângerea plãþilor în numerar dineconomia româneascã.

116.2. În acelaºi interval de timp, creºterea disponibilitãþilor în conturi la vedere a fostredusã, de numai 11 procente (echivalând cu o scãdere de 21,1 la sutã în termeni reali),soldul acestei categorii de resurse ridicându-se la 31 decembrie 1998, la 10 584,7 mili-arde lei, faþã de 9 531,1 miliarde lei la finele lunii decembrie 1997.

117. Cvasibanii, cu un ritm de creºtere de 62,2 procente, ºi-au sporit ponderea în M2 cu6,2 puncte procentuale, ajungând la finele lunii decembrie 1998 sã reprezinte 76,1 lasutã din masa monetarã. Pe parcursul anului 1998, toate componentele acestui agregatau înregistrat creºteri apreciabile în termeni reali; acest fenomen ilustreazã, cuprecãdere în prima parte a anului, o îmbunãtãþire a încrederii în moneda naþionalã, faptce a sprijinit procesul dezinflaþionist.

117.1 Soldul economiilor populaþiei (în lei) din bãnci se ridica la finele anului analizat la30 966,6 miliarde lei, ceea ce înseamnã o creºtere de 53,6 procente (9,2 la sutã în ter-meni reali) în raport cu soldul existent la 31 decembrie 1997. Trebuie subliniat însã faptulcã, în partea a doua a anului, procesul de economisire în lei al populaþiei s-a încetinit

Page 63: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

63

vizibil, influenþat de deprecierea mai acceleratã a leului produsã în aceastã perioadã.

117.2. Depozitele în lei ale agenþilor economici au avut cea mai ridicatã creºtere întrecomponentele în monedã naþionalã ale masei monetare: 66,1 la sutã. În cadrul acestora,depozitele condiþionate aproape ºi-au dublat volumul (înregistrând o creºtere de 96,5procente). Evoluþia remarcabilã a acestei categorii reflectã, pe de o parte, valorificareacu maximã eficienþã a resurselor proprii (prin constituire de depozite pe termene scurte),iar pe de altã parte, folosirea tot mai frecventã a scrisorilor de garanþie bancarã ºi a altordepozite restricþionate care, în condiþiile existenþei arieratelor, asigurã efectuarea la timpa plãþilor.

117.3. Volumul depunerilor în valutã ale rezidenþilor a sporit în 1998 cu aproximativ o pã-trime (25,1 la sutã, adicã 554 milioane dolari), ajungând la un total de 2 757,7 milioanedolari. Din aceastã creºtere, o parte importantã este acoperitã de încasarea (în ultima zia anului) a contravalorii cotei de 35 la sutã din acþiunile Romtelecom. Creºteri ale depu-nerilor în valutã s-au produs la toate categoriile de deponenþi, fãrã a se modifica însã ie-rarhia acestora. Pe prima poziþie se menþine populaþia, cu un volum de depuneri ce seapropie de 1 miliard de dolari (mai exact 994,5 milioane dolari) ºi o pondere de 36,1 lasutã din total. Înregistrarea unui ritm de creºtere remarcabil în 1998 (32,8 procente), arela origine, pe de o parte, creºterea în termeni reali a salariilor, iar pe de altã parte, de-precierea mai acceleratã a leului spre sfârºitul anului, care a determinat o migrare apreferinþelor dinspre economisirea în lei cãtre cea în valutã. Urmeazã depunerile în va-lutã ale agenþilor economici cu capital majoritar particular (714 milioane dolari, repre-zentând 25,9 la sutã din total) ºi cele ale agenþilor economici cu capital de stat (622,5milioane dolari, reprezentând 22,5 la sutã din total).

118. La nivelul bãncii centrale, baza monetarã (calculatã ca medie zilnicã lunarã) acrescut cu 49,2 procente, volumul acesteia ajungând în decembrie 1998 la 19 354,8 mi-liarde lei. Evoluþia celor douã componente ale lui M0 ilustreazã politica monetarã pru-dentã promovatã de Banca Naþionalã. Dacã expansiunea numerarului în circulaþie a fostde 24,6 la sutã, disponibilitãþile bãncilor în conturile curente deschise la Banca Naþionalãau crescut cu 135,1 la sutã (de la 2 789,8 miliarde lei, la 6 560 miliarde lei). Evoluþia dis-ponibilitãþilor bãncilor are la bazã modificãrile intervenite în mecanismul rezervelor mi-nime obligatorii. Cele douã modificãri ale mecanismului (în luna februarie – majorarearatei rezervelor, în luna august – majorarea ratei rezervelor ºi lãrgirea bazei de calcul) augenerat o creºtere a nivelului prevãzut al rezervelor minime obligatorii în lei cu 32 la sutã,respectiv 40 la sutã.

119. În 1998, spre deosebire de 1997, expansiunea masei monetare a fost generatã deactivele interne nete, al cãror volum s-a majorat cu 68,1 procente, de la 46 215,1 mili-arde lei la 77 737,4 miliarde lei.

Page 64: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

64

Evoluþia bazei monetare în 1999

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei; medie zilnicã

disponibil la BNRnumerar în afara sistemului bancarnumerar în casieriile bãncilor

120. Cea mai mare parte a creºterii amintite se datoreazã creditului neguvernamental.Soldul creditelor acordate de bãnci la 31 decembrie 1998 totaliza 59 086,5 miliarde lei,ceea ce echivaleazã cu o creºtere anualã de 64,6 procente (17,1 procente în termenireali). Altfel spus, creditul nu a reprezentat o restricþie pentru creºterea economicã, cidimpotrivã (având în vedere creºterea realã a creditului neguvernamental, se poatevorbi, într-o anumitã mãsurã, de o politicã expansionistã în acest domeniu); cauzele re-culului economic înregistrat în 1998 trebuie cãutate, în primul rând, în modul în care afuncþionat, în aceastã perioadã, economia realã.

121. În condiþiile în care moneda naþionalã s-a apreciat în termeni reali pe parcursulanului analizat, iar diferenþialul de dobândã dintre creditele în lei ºi cele în valutã estesemnificativ, creditul în valutã a continuat sã fie mai atractiv (ieftin) decât cel în monedãnaþionalã. Drept urmare, creditele în valutã au crescut cu 731,8 milioane dolari (29,9 lasutã), volumul total al acestora depãºind suma de 3 180 milioane dolari. Exprimatã în lei,creºterea creditelor în valutã este de aproximativ 77,3 procente, ritm datorat ºi deprecie-rii nominale a leului cu 36,5 la sutã. În acelaºi timp, creditele în lei au crescut cu 49,5procente, cumulând la 31 decembrie aproximativ 24 273 miliarde lei. Datoritã ritmurilordiferite de creºtere, ponderea componentei în valutã în creditul bancar a urcat cu încã 4puncte procentuale (pânã la 58,9 la sutã).

122. În cazul creditelor restante se constatã pãstrarea miºcãrii ascendente din ultimiiani. Volumul acestora a crescut de la 9 021 miliarde lei la 31 decembrie 1997, la 19 031miliarde lei în decembrie 1998, adicã de la o proporþie de 25,1 la sutã din totalul

Page 65: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

65

creditului neguvernamental, la 32,2 la sutã. De menþionat cã, în pofida unor condiþii maiavantajoase în ceea ce priveºte creditarea în valutã, partea covârºitoare a creditelorrestante (peste 85 la sutã) este reprezentatã tocmai de aceastã categorie de credite. Unelement care prezintã importanþã ºi meritã subliniat este repartiþia neuniformã a credite-lor restante pe bãnci. Într-o proporþie covârºitoare, aceste credite sunt concentrate la unnumãr redus de bãnci cu probleme din sistemul bancar. Dacã excludem influenþaacestora, volumul creditelor restante scade la aproximativ 2 693 miliarde lei, ceea ce re-prezintã 8,4 la sutã din totalul creditelor acordate de bãnci, sub nivelul (de 10 la sutã)considerat de mediile bancare internaþionale ca fiind acceptabil.

Ponderea creditului în valutã ºi a creditului acordat sectorului privat în creditul neguvernamental în 1999

50

55

60

65

70

75

80

85

I F M A M I I A S O N D

procente

ponderea creditului acordatsectorului privat în creditulneguvernamental

ponderea creditelor în valutã încreditul neguvernamental

123. Structura creditului neguvernamental pe beneficiari de credite cunoaºte evoluþii în-semnate:

123.1. Societãþile comerciale cu capital majoritar privat deþin 73,1 la sutã din creditulneguvernamental (faþã de 59 la sutã în 1997). Mai mult de jumãtate din creditele agenþi-lor economici privaþi (52,4 la sutã) sunt acordate pe termen de pânã la 12 luni, ceea cesugereazã contractarea lor, cu precãdere, pentru finanþarea activitãþii curente. Crediteleacordate pentru realizarea de investiþii, cu scadenþe mai lungi, reprezintã 47,6 la sutã dintotal (38 la sutã pe termen mediu, 9,6 la sutã pe termen lung). Creditul în valutã însu-meazã mai mult de douã treimi (67,8 la sutã) din creditele utilizate de aceºtia. Totuºi,38,3 la sutã din creditele acordate agenþilor economici cu capital majoritar privat nu eraurambursate conform graficelor convenite în contracte.

123.2. Ponderea creditului acordat societãþilor cu capital majoritar sau integral de stat

Page 66: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

66

s-a redus de la 36,5 la sutã, la 21,9 la sutã. Aceasta reflectã atât procesul de privatizare,cât ºi reticenþa tot mai perceptibilã a bãncilor în a credita întreprinderi considerate ca fi-ind neperformante.

123.3. Creditele acordate populaþiei deþin o cotã redusã, dar în creºtere, din piaþa cre-ditului bancar din România: 5 la sutã la 31 decembrie 1998, faþã de 4,5 la sutã în de-cembrie precedent. Numai 3,3 la sutã din creditele acordate populaþiei erau restante lasfârºitul anului 1998.

124. Structura pe termene a creditului neguvernamental la 31 decembrie 1998 evidenþi-azã înclinaþia atât a clienþilor, cât ºi a bãncilor de a împrumuta bani pe termene cât maiscurte, sub 12 luni, consecinþã a orizonturilor decizionale scurte, în principal datoritã in-certitudinii induse de perpetuarea inflaþiei asupra agenþilor economici. Ca urmare, pon-derea creditelor pe termen scurt a crescut la 56,5 la sutã în decembrie 1998, faþã de54,6 la sutã în decembrie precedent. În acelaºi interval de timp, ponderea creditului petermen mediu în totalul creditului bancar a scãzut de la 33,4 la sutã, la 32,6 la sutã, iarcea a creditului pe termen lung, de la 12 la sutã, la 10,9 la sutã.

125. Poziþia debitoare a statului român faþã de sistemul bancar s-a majorat considerabil:creditul guvernamental net a crescut cu 92,5 procente, de la 11 533,2 miliarde, lasfârºitul anului 1997, la 22 202,5 miliarde lei, la 31 decembrie 1998. De notat cã, în lipsafinanþãrii externe, statul s-a împrumutat de pe piaþa internã, nu numai în lei, ci ºi în valutã.Astfel, la sfârºitul anului 1998, emisiunile de titluri de stat în valutã însumau 417,3 mi-lioane dolari, faþã de doar 75 milioane dolari la finele anului 1997. Ponderea credituluiguvernamental a urcat la 27,3 la sutã din creditul intern la 31 decembrie 1998, compara-tiv cu 24,3 la sutã la finele anului precedent.

126. Poziþia “Alte active, net” a crescut de aproape trei ori, însã ponderea ei în totalulactivelor interne este încã relativ redusã (sub 5 la sutã). Sporul cel mai semnificativ a fostgenerat de conturile de capital (cu un ritm de creºtere de 33,4 la sutã), însã comparativcu rezultatele anului anterior, se poate afirma cã profitabilitatea bãncilor s-a diminuat.

127. Dacã în 1997, ca urmare a influxului masiv de capital, activele externe nete ale sis-temului bancar s-au constituit într-o sursã de expansiune monetarã, în 1998 s-a produs omiºcare opusã. Activele externe nete s-au diminuat de la 1 732,6 milioane dolari la 31decembrie 1997, la 1 351,8 milioane dolari la 31 decembrie 1998, scãderea fiind locali-zatã la Banca Naþionalã, ca urmare a reducerii volumului activelor valutare. Stocul de aurmonetar existent la banca centralã a crescut în 1998 cu 6,4 tone, valoarea acestuia (înpofida reculului preþului pe piaþa internaþionalã) majorându-se de la 867,5 milioane do-lari, la 924,3 milioane dolari. La nivelul bãncilor comerciale se poate constata o creºterea activelor externe nete, de la 554,4 milioane dolari, la 656,8 milioane dolari, însãaceastã creºtere se datoreºte încasãrii sumelor provenite din privatizarea Romtelecom.

Page 67: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

67

C. Piaþa monetarã

128. În mãsura în care funcþionarea sistemului bancar a fost marcatã de distorsiuni pro-vocate în special de bãncile confruntate cu dificultãþi financiare ºi de cererea exceden-tarã de finanþare internã a bugetului de stat, impulsurile transmise de autoritatea mone-tarã prin intermediul instrumentelor sale nu au fost receptate întotdeauna cu acurateþede piaþa monetarã – verigã importantã a mecanismului de transmisie a politicii monetare.De altfel, într-o economie de piaþã, banca centralã nu poate determina comportamentuloperatorilor pe piaþã – acesta conformându-se mecanismelor pieþei –, ci doar îl poate in-fluenþa prin instrumentele sale cu caracter indirect.

129. Astfel, în 1998, piaþa monetarã interbancarã (exclusiv intervenþiile Bãncii Naþionale)a cunoscut o dinamizare semnificativã, în special din momentul introducerii noului regu-lament al rezervelor minime obligatorii. În intervalul iulie - decembrie, volumul depozitelorinterbancare a crescut cu 78,7 la sutã, atingând la sfârºitul anului cel mai înalt nivel isto-ric: 6 544 miliarde lei; aceeaºi traiectorie au avut-o ºi tranzacþiile pe aceastã piaþã, vârfullor fiind atins în noiembrie (1 916 miliarde lei). Acest comportament se explicã, pe de oparte, prin creºterea volumului depozitelor atrase de douã bãnci cu capital de stat pefondul deteriorãrii situaþiei lor financiare ºi, pe de altã parte, prin apelul mult mai semnifi-cativ al altor bãnci la resursele pieþei, justificat de dificultãþile de constituire a rezervelorobligatorii în contextul exigenþelor impuse de noul regulament.

Evoluþia pieþei monetare interbancare în 1999

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei; medie zilnicã

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165procente pe an

volum depozite

rata dobânzii

130. Ratele dobânzilor acestei pieþe au dovedit o sensibilitate foarte ridicatã nu doar la

Page 68: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

68

impulsurile politicii monetare ºi la situaþia sistemului bancar, dar ºi la inconsistenþa ºinesustenabilitatea politicii economice de ansamblu.

130.1. Deºi în intervalul februarie-iulie s-au înscris pe un trend descendent, ca rãspunsla tendinþa de calmare a inflaþiei, dar ºi la semnalele politicii monetare, ratele dobânzilorla depozitele interbancare s-au plasat pe paliere real pozitive înalte (cu excepþia lunii fe-bruarie, când, pe fondul unei rate înalte a inflaþiei, nivelul lor a devenit real negativ).

130.2. În mod paradoxal, reducerea taxei scontului ºi a ratei lombard, care viza sã con-solideze anticipaþiile dezinflaþioniste, a fost urmatã de inversarea sensului de evoluþie aratelor dobânzilor pieþei interbancare, ca efect al revigorãrii anticipaþiilor inflaþioniste în-cepând cu luna august. Ratele dobânzilor interbancare au cunoscut spre sfârºitul anuluio creºtere explozivã, prima de risc incorporatã ducând nivelul lor mediu real pozitiv lapeste 80 la sutã; în acest timp, ratele nominale ale dobânzilor zilnice la depoziteleinterbancare au atins un maxim de 244 la sutã (în decembrie).

131. Evoluþiile parametrilor pieþei interbancare au interacþionat într-o mãsurã variabilã cucele ale pieþei primare a titlurilor de stat. Existenþei, în primele trei trimestre, a unui cvasi-permanent exces al cererii de titluri de stat pe acest segment al pieþei monetare i s-aasociat adjudecarea emisiunilor de titluri de stat la rate medii ale dobânzilor, în generalinferioare ratelor medii ale dobânzilor la depozitele nou constituite pe piaþa interbancarã;excepþie au fãcut doar lunile mai ºi iulie. Acest comportament al dobânzilor a continuatpânã la sfârºitul anului, chiar dacã în ultima perioadã pe piaþã s-a manifestat un deficit alcererii de titluri de stat. Pentru a eluda aceastã dificultate, Ministerul Finanþelor, abando-nând licitaþiile, a recurs, în decembrie, la procedeul subscripþiei publice, ceea ce a con-dus, temporar, la rate ale dobânzilor inferioare celor prevalente pe piaþã în acel moment;astfel, ecartul dintre rata medie a dobânzii la tranzacþiile pieþei interbancare ºi rata mediea dobânzii la titlurile de stat a crescut în decembrie la peste 56 puncte procentuale.

132. Piaþa secundarã a titlurilor de stat a cunoscut o creºtere a volumului tranzacþiilor,care a atins o pondere de 5 la sutã din PIB, comparativ cu 3 la sutã în anul 1997. Ponde-rea cea mai importantã în operaþiunile desfãºurate pe piaþa secundarã a fost deþinutã debanca centralã (72,5 la sutã), în timp ce tranzacþiile desfãºurate cu clienþii nebancari aureprezentat numai 20,8 la sutã din total. În þãrile cu piaþã secundarã dezvoltatã raportuldintre volumul emisiunilor pe piaþa primarã ºi cel al tranzacþiilor pe piaþa secundarã estede 1 la 10. În þara noastrã acest raport a fost în anul 1998 de numai 1 la 0,4, ceea cearatã nevoia adâncirii ºi dezvoltãrii acestei pieþe.

133. Mult mai puþin flexibile, chiar manifestând serioase rigiditãþi ºi inerþii, ratele dobân-zilor practicate de bãnci în relaþiile cu clienþii nebancari s-au situat pe paliere mult infe-rioare dobânzilor pieþei interbancare; acest comportament reflectã falia atipicã existentãîntre costul resurselor pe piaþa interbancarã, pe de o parte, ºi cel al resurselor atrase dineconomie, precum ºi randamentul plasamentelor în afara sistemului bancar, pe de altã

Page 69: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

69

parte. Doar în luna iulie rata medie a dobânzii interbancare a reuºit sã se înscrie în in-tervalul dintre rata medie pasivã ºi cea activã practicatã de bãnci în relaþiile cu clienþiinebancari, gradul accentuat de segmentare a pieþelor fiind astfel evident. În condiþiileunei asemenea pieþe, transmiterea impulsurilor politicii monetare în economie a fost multîngreunatã sau chiar distorsionatã.

134. Cu toate cã s-au situat la niveluri inferioare, ratele medii ale dobânzilor practicatede bãnci pentru clienþii nebancari au urmãrit trendul dobânzilor pieþei interbancare;schimbãrile de sens ale dobânzilor pe piaþa interbancarã au fost receptate în general cuo întârziere de o lunã de cãtre dobânzile din economie. Oscilaþiile acestora din urmã aufost cu mult mai modeste. Ca urmare, în lunile cu rate ridicate ale inflaþiei, dobânzile pa-sive, ºi uneori ºi cele active, au coborât cãtre palierul negativ în termeni reali. În ansam-blu, dobânzile din economie s-au situat la niveluri rezonabile, ceea ce, de altfel, a sti-mulat creºterea în termeni reali a creditului neguvernamental.

135. Deºi s-a redus la mijlocul anului la 14,4 puncte procentuale, ecartul dintre dobân-zile active ºi pasive s-a menþinut relativ ridicat, nivelul sãu din luna ianuarie (23,5 puncteprocentuale) fiind cel mai înalt din ultimii patru ani. Pe de o parte, aceastã evoluþie aratãagravarea dificultãþilor financiare prezente ºi viitoare ale bãncilor ºi înrãutãþirea portofoliuluilor de credite, iar pe de altã parte, ea poate sã exprime reticenþa bãncilor în a acorda noicredite, acestea preferând plasamente mai puþin riscante ºi purtãtoare de randamentemai ridicate (titluri de stat, depozite la Banca Naþionalã). De asemenea, ecartul sporitagraveazã problemele de valoare netã a firmelor.

D. Politica valutarã

136. Cel mai important eveniment în planul politicii valutare a fost, fãrã îndoialã, noti-ficarea oficialã cãtre FMI a acceptãrii de cãtre România a obligaþiilor prevãzute în Art.VIII, al. 2-4, din Statutul FMI (la 25 martie 1998). Acest pas garanteazã decizia auto-ritãþilor de eliminare a restricþiilor la operaþiunile de cont curent, dar ºi asumareaangajamentului de a nu se introduce în viitor asemenea restricþii. Anunþarea introduceriiconvertibilitãþii totale de cont curent a constituit un semnal hotãrât de continuare a re-formei în direcþia utilizãrii pe scarã tot mai largã a mecanismelor specifice unei economiide piaþã performante.

137. În afara acestui eveniment esenþial, orientarea de ansamblu a politicii valutare nu aconsemnat modificãri în raport cu anul precedent, pãstrând, în linii mari, aceleaºi ca-racteristici:

137.1. Cursul de schimb este determinat pe piaþa valutarã, în mod liber, efect direct alcererii ºi ofertei, Banca Naþionalã intervenind doar în scopul evitãrii fluctuaþiilor prea am-ple ale cursului monedei naþionale. Mecanismul de formare a cursului de schimb,

Page 70: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

70

propriu regimului de flotare controlatã, corespunde condiþiilor actuale de dezvoltare, darºi perspectivelor imediate de evoluþie a economiei româneºti, fiind în consonanþã cuutilizarea ancorei monetare pentru atingerea obiectivului final de stabilitate a preþurilor.

137.2. Banca Naþionalã a pãstrat, pe întreg parcursul anului 1998, controlul influxurilorde capital pe termen scurt ºi al achiziþiilor de titluri de stat în lei de cãtre nerezidenþi.Consecvenþa cu care a fost promovatã aceastã politicã, în pofida presiunilor care auexistat, s-a dovedit cu atât mai justificatã, cu cât þãrile care au adoptat în pripã mãsuri deliberalizare au avut de suferit. Astfel, ieºirile masive de capital din Rusia au accentuatdezechilibrele adânci existente în economia acesteia, ducând, în final, la declanºareaunei crize de proporþii a pieþei financiare ruseºti. Liberalizarea pieþei de capital devineaºadar consecinþa directã a gradului de maturizare a economiei, în strânsã legãturã cudezvoltarea mecanismelor ºi instrumentelor aflate la îndemâna bãncii centrale.

138. Adoptarea obligaþiilor prevãzute în Art. VIII, al. 2-4, din Statutul FMI, dincolo de im-portanþa în sine a mãsurii, a însemnat nu numai o creºtere a încrederii în politica valutarãpracticatã de Banca Naþionalã ci ºi, mai ales, hotãrârea autoritãþilor de a nu mai reveni lapracticile administrative din trecut, promovând în viitor politici consecvente ºi prudente.În timp ce consecvenþa e rãsplãtitã cu stabilitatea monedei naþionale ºi tendinþe con-stante de încurajare a influxurilor de capital, efectele negative ale inconsecvenþei seoglindesc prin ieºiri rapide de capital ºi o depreciere a monedei naþionale care nu ar fijustificatã de datele fundamentale ale economiei, ci mai degrabã de volatilitatea antici-paþiilor agenþilor economici.

139. Decizia de adoptare a convertibilitãþii depline de cont curent este rezultatul unuiproces îndelung elaborat ºi minuþios pregãtit de banca centralã, fiind posibilã datoritãacþiunii conjugate a unui complex de factori:

139.1. Creºterea rezervelor valutare în anul 1997 (de la 748,5 milioane dolari la 2 530 mi-lioane dolari la sfârºitul anului), ca urmare îndeosebi a influxurilor de capital din primulsemestru. Este de menþionat în acest context cã majorarea rezervelor prin cumpãrãri depe piaþa valutarã a antrenat ºi costul operaþiunii de sterilizare a lichiditãþii. Privitã în re-trospectivã, decizia de majorare a rezervelor valutare s-a dovedit corectã, nu doar prinprisma asigurãrii condiþiilor pentru acceptarea Art. VIII al Statutului FMI, ci ºi prinasigurarea unei marje de manevrã în momentele de tensiune care au urmat dupã crizafinanciarã din Rusia.

139.2. Funcþionarea echilibratã, fãrã sincope, a pieþei valutare, constant probatã decreºterea volumului operaþiunilor tranzacþionate, o datã cu liberalizarea pieþei valutare ºia cursului de schimb, în martie 1997.

139.3. Consacrarea modului de formare a cursului de schimb pe baza raportului ce-rere-ofertã pe piaþa valutarã, banca centralã influenþând nivelul cursului de schimb doarprin instrumentele specifice pieþei, în scopul evitãrii fluctuaþiilor majore ale cursului

Page 71: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

71

monedei naþionale. Aceasta a condus la creºterea credibilitãþii politicii valutare a BãnciiNaþionale.

139.4. Crearea premiselor liberalizãrii de jure a tranzacþiilor de cont curent prin adopta-rea, la 30 decembrie 1997, a noului regulament valutar.

140. Cu toate cã decizia de introducere a convertibilitãþii depline de cont curent a fostiniþial privitã cu scepticism, efectele antrenate ulterior nu au avut amploarea anticipatã,chiar în condiþiile adverse de dupã criza din Rusia. La începutul anului 1998 piaþa valu-tarã se confrunta cu o serie de tensiuni manifestate pe parcursul ultimului trimestru dinanul anterior, astfel încât deprecierea mai acceleratã a leului din prima parte a lunii ianu-arie nu poate fi asociatã integral procesului de liberalizare a accesului la valutã pentrupersoanele fizice. Dimpotrivã, aceastã decizie a fost perceputã prin efectul sãu pozitiv,iar piaþa financiarã româneascã a continuat sã înregistreze influxuri de capital, chiardacã mediul general economic nu a fost favorabil. În consecinþã, calmarea tensiunilor depe piaþa valutarã din lunile urmãtoare a permis fluctuarea cursului de schimb în marjereduse, intervenþiile bãncii centrale având caracter preponderent marginal.

141. Fãrã a se disocia de constrângerile induse de evoluþia economiei româneºti, con-ducerea politicii valutare a avut în vedere armonizarea ei cu politica monetarã. Se poatevorbi, aºadar, de douã perioade distincte:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I F M A M I I A S O N D

preþurile de consum al populaþiei

preþurile producþiei industriale

cursul de schimb nominal mediu

variaþie faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I F M A M I I A S O N D

variaþie faþã de decembrie 1998

Cursul de schimb ºi inflaþia în 1999

141.1. Pânã la mijlocul lunii august, în scopul susþinerii procesului dezinflaþionist, BancaNaþionalã a controlat procesul de depreciere a leului, pãstrând o marjã de 1,5 - 2 la sutãlunar, ceea ce a condus la aprecierea în termeni reali a monedei naþionale (+13,8 procente,

Page 72: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

72

pe baza valorilor medii lunare). Aceastã orientare a fost susþinutã ºi parþial impusã deintrãrile de capital, a cãror sterilizare totalã ar fi majorat excesiv costurile, deja ridicate, alepoliticii monetare antiinflaþioniste.

141.2. Dupã declanºarea crizei din Rusia, în a doua parte a lunii august, Banca Na-þionalã nu a mai putut folosi aceeaºi manierã de conducere a politicii valutare, inversareafluxurilor de capital generând o depreciere accentuatã a monedei naþionale. Aceasta erade altfel justificatã de nivelul supraapreciat al leului, întreþinut de intrãrile de capital din1997 ºi din prima parte a anului 1998. Pentru a evita degradarea încrederii în monedanaþionalã ºi resuscitarea inflaþiei, apariþia unor rupturi cu consecinþe imprevizibile în evo-luþia preþurilor relative din economie sau transformarea unei crize financiare externeîntr-o crizã valutarã internã, Banca Naþionalã a adoptat soluþia apropierii treptate acursului de schimb de nivelul sãu de echilibru. Aceastã alternativã a antrenat, însã, ºiinevitabile costuri asociate: majorarea ratelor dobânzilor din economie ºi intensificareaintervenþiilor Bãncii Naþionale pe piaþa valutarã, cu consecinþa reducerii rezervelor.

142. Pe ansamblul anului, în raport cu preþurile la consumator, leul a înregistrat o apreci-ere în termeni reali de 4,3 procente (pe baza valorilor medii lunare). În sine, apreciereaeste dezirabilã, deoarece mãreºte echivalentul în valutã al producþiei interne – ceea cereflectã o performanþã economicã mai bunã – ºi, poate avea un efect stimulativ asupraproducþiei, prin ieftinirea importurilor. Apar însã douã condiþii fundamentale pentru susþi-nerea acestei tendinþe: pentru a nu eroda nivelul competitivitãþii externe, aprecierea mo-nedei naþionale trebuie sã fie însoþitã pe de o parte de creºterea constantã a productivi-tãþii muncii, iar pe de altã parte, de îmbunãtãþirea calitãþii ofertei de produse româneºtipentru pieþele externe. Economia româneascã a avut o evoluþie divergentã în anul 1998,nici una din aceste condiþii neregãsindu-se în practicã: productivitatea muncii a scãzut,iar oferta a rãmas nemodificatã structural, bazatã în mare parte pe produse cu valoareadãugatã micã ºi competitivitate redusã pe pieþele internaþionale. Aceastã evoluþie con-tradictorie a determinat piaþa valutarã sã deprecieze în final cursul de schimb, factoriiexterni (stimulaþi de acceptarea obligaþiilor ce revin din Art. VIII din Statutul FMI) fiind pi-lonii principali care au susþinut moneda naþionalã în prima parte a anului.

143. Aceeaºi problemã, privitã dintr-un alt punct de vedere, aratã cã opþiunea pentru opoliticã valutarã bazatã pe o depreciere mai acceleratã a leului ar fi fost eficientã, îngrãdindaccesul la importurile ieftinite de scãderea preþurilor pe plan mondial, dar nu ar fi rezolvat –prin ea însãºi – dezechilibrul de fond al economiei reale, respectiv lipsa reformelorstructurale ºi scãderea productivitãþii muncii. Experienþa anilor anteriori aratã cã deprecierealeului nu a modificat semnificativ raportul preþurilor produselor care nu fac obiectulschimburilor internaþionale cu cele ale produselor care fac obiectul acestora. Preþurile celordouã categorii de produse s-au majorat concomitent, fie datoritã scumpirii importurilor,pentru cei dependenþi de materiile prime importate, fie datoritã creºterii altor elemente decost; totodatã, anticipaþiile inflaþioniste ºi creºterea veniturilor au avut o influenþã certã.

Page 73: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

73

144. Evoluþia fluxurilor comerciale internaþionale nu a putut disocia comerþul exterior alRomâniei de crizele prelungite care au afectat þãrile Asiei de Sud-Est ºi pieþele financiareale Rusiei, deºi ponderea acestor parteneri în tranzacþiile externe ale României sunt mo-deste. Primele efecte au fost resimþite pe piaþa valutarã (intervenþiile Bãncii Naþionale dela sfârºitul lunii august ºi începutul lunii septembrie au urmãrit acomodarea unei cereri încontinuã creºtere ºi, implicit, evitarea unei deprecieri bruºte a monedei naþionale) ºi pepiaþa de capital (indicele BET a consemnat scãderi importante, înregistrându-se o ten-dinþã de inversare a fluxurilor de capital) cu consecinþe directe în deteriorarea rating-uluide þarã.

E. Piaþa valutarã

145. Piaþa valutarã a continuat sã funcþioneze transparent, volumul tranzacþiilor fiind celmai mare de la crearea pieþei, în 1994. Condiþiile favorabile care au influenþat dinamicapieþei în prima parte a anului (factorii externi, stimulaþi ºi de acceptarea obligaþiilor Art.VIII din Statutul FMI) au permis bãncii centrale sã-ºi completeze rezerva valutarã (în tri-mestrul al doilea, de exemplu, Banca Naþionalã a efectuat cumpãrãri nete de 94,2 mi-lioane dolari).

146. Evoluþia pieþei valutare nu poate fi disociatã de contextul macroeconomic general, oserie de factori exercitând influenþe majore asupra principalilor actori ai pieþei: perfor-manþele sectorului real al economiei, evoluþia cererii ºi a ofertei de bani, diferenþialul do-bânzilor ºi, nu în ultimul rând, aºteptãrile inflaþioniste provocate de factori psihologici.

146.1. Spre deosebire de anul precedent, influenþele sezoniere generate de comporta-mentul importatorilor stimulaþi de scãderea preþurilor de pe pieþele internaþionale, dar ºide reducerea continuã a ofertei competitive interne, au fost mai intens percepute cãtresfârºitul anului. Confruntatã nu numai cu o situaþie îngrijorãtoare a contului curent, dar ºicu un dezechilibru valutar în creºtere, Banca Naþionalã a apelat la intervenþii directe pepiaþa valutarã, în scopul satisfacerii temporare a cererii excedentare. Cererea clienþilor acrescut în mod semnificativ în lunile august ºi septembrie, concomitent cu declanºareacrizei pieþelor financiare din Rusia, determinând o inversare a direcþiei fluxurilor de ca-pital, pânã atunci favorabilã intrãrilor pe piaþa valutarã.

146.2. Piaþa valutarã interbancarã a consemnat însã o evoluþie diferitã comparativ cu aniiprecedenþi. Direct dependente de piaþa monetarã, fluxurile valutare s-au concentrat ine-gal la nivelul sistemului bancar, creând posibilitatea dezvoltãrii comportamentelor spe-culative din partea unor bãnci cu potenþial valutar mare. În anii anteriori, ponderea clien-þilor nebancari în totalul operaþiunilor pe piaþa valutarã a fost majoritarã, dar din 1998piaþa interbancarã a început sã concureze serios volumele clienþilor nebancari (laînceput în proporþii egale, ce nu au depãºit 550 milioane dolari lunar, pentru ca, din lunaaugust, operatorii bancari sã tranzacþioneze lunar sume ce au depãºit frecvent 1 miliardde dolari). Prin creºterea dinamicii tranzacþiilor, piaþa valutarã interbancarã a câºtigat în

Page 74: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

74

robusteþe, stabilitate ºi transparenþã, deºi principalul efect negativ asociat, accentuareacomportamentului speculativ al bãncilor, a determinat costuri mai mari de intervenþie dinpartea bãncii centrale.

Evoluþia pieþei valutare interbancare în 1999

-100

0

100

200

300

400

500

36164 36195 36223 36254 36284 36315 36345 36376 36407 36437 36468 36498

milioane USD

volum total

cumpãrãri BNR, net

operaþiuni interbancare

147. Dezechilibrul de pe piaþa valutarã, precum ºi reapariþia cererii sezoniere a impor-tatorilor au determinat o volatilitate mai amplã a monedei naþionale: leul a oscilat în limitenominale lunare medii cuprinse între +0,7 la sutã, (respectiv, o apreciere medie lunarã înluna februarie) ºi -6,3 la sutã (deprecierea medie a lunii decembrie), evoluþia moderatã amonedei naþionale din primele zece luni ale anului (între 1 ºi 2 procente ca medii lunare)ilustrând succesul politicii monetare în atingerea obiectivului sãu final.

148. Buna funcþionare a pieþei valutare este evidenþiatã ºi de eliminarea tendinþelor desegmentare: cursul caselor de schimb (cele private ºi cele ale bãncilor) a consemnatdeviaþii uºoare, care nu au depãºit cursul afiºat de Banca Naþionalã cu mai mult de 1,5procente, iar piaþa neagrã ºi-a încetat practic activitatea, confirmându-se eficacitateaeliminãrii totale a restricþiilor privind accesul la valutã al populaþiei.

F. Piaþa de capital

149. Piaþa de capital a fost influenþatã puternic în anul 1998 de evoluþia economiei ro-mâneºti, criza prin care a trecut economia realã afectând substanþial aceastã piaþã. Înplus, ritmul lent, aproape stagnant al procesului de privatizare, instabilitatea politicã, ca-drul legislativ în continuã modificare ºi absenþa unor preocupãri susþinute cu privire laclarificarea legislaþiei cu influenþã directã asupra pieþei de capital au fost alþi factori

Page 75: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

75

interni care au determinat o evoluþie caracterizatã de scãderea aproape continuã aprincipalilor indicatori ai pieþei. La acestea s-a adãugat accentuarea crizei financiare apieþelor emergente, începând cu cele din Asia, continuând cu cea din Rusia ºi cuameninþarea unei alte crize, spre finele anului, în America Latinã. Scãderea rating-ului deþarã, ca rezultat conjugat al acestor factori, nu a fost nici ea de naturã sã încurajezecreºterea interesului faþã de acest tip de investiþii. În consecinþã, fondurile strãine deinvestiþii (care au constituit motorul evoluþiilor favorabile din anul 1997) au început sã-ºidiminueze intrãrile de capital pe piaþã, pentru ca, la apariþia crizei din Rusia, ele sã sesitueze pe poziþie de vânzãtori, ceea ce a determinat o reducere drasticã a preþurilor,mai ales în cazul titlurilor aparþinând marilor societãþi industriale.

150. Scãderea accentuatã a preþurilor a determinat reducerea capitalizãrii bursiere laBursa de Valori Bucureºti ºi pe piaþa RASDAQ; aceasta avea o valoare de 3,7 la sutã dinPIB la finele anului 1998, comparativ cu 6,4 la sutã la sfârºitul anului anterior. Pe par-cursul anului, activitatea pe cele douã pieþe a fost caracterizatã de interesul investitorilorautohtoni în direcþia concentrãrii în pachete de control a acþiunilor societãþilor cu activi-tate de comerþ, turism, servicii, precum ºi de consolidare a poziþiilor deþinute de cãtre in-vestitorii strãini în cadrul unor societãþi româneºti (mai ales în industria cimentului).

151. La Bursa de Valori Bucureºti, numãrul companiilor cotate a crescut cu 70 la sutã,de la 75 societãþi, la 31 decembrie 1997, la 126 la sfârºitul anului 1998.

151.1. Numãrul acþiunilor tranzacþionate, volumul tranzacþiilor ºi capitalizarea bursierã auavut o evoluþie fluctuantã în cursul anului, cu un maxim în ultimele douã luni ale primuluitrimestru ºi un minim la sfârºitul trimestrului III ºi începutul ultimului trimestru. Numãrulacþiunilor tranzacþionate a crescut cu 4 la sutã, volumul tranzacþiilor a scãzut cu 46 lasutã, iar capitalizarea bursierã a scãzut cu 22 procente. De menþionat cã circa 10 la sutãdin numãrul acþiunilor tranzacþionate în anul 1998 au fost oferte publice ale FPS, acesteareprezentând aproximativ 12 la sutã din volumul tranzacþiilor pe întregul an. Atragerea lacotã a societãþilor producãtoare de bunuri de consum, care au ajuns sã reprezinte circaun sfert din numãrul societãþilor tranzacþionate la bursã ºi circa 18 la sutã din capitaliza-rea bursierã, reprezintã un pas important în politica de dezvoltare ºi întãrire a pieþei decapital.

151.2. Preþurile celor mai lichide 10 acþiuni tranzacþionate la Bursã au scãzut cu 50,2 lasutã, fapt pus în evidenþã de reducerea nivelului indicelui Bursei de Valori (BET) la 377,7puncte la 31 decembrie 1998, faþã de 757,9 puncte la sfârºitul anului anterior. O tendinþãde scãdere de ansamblu a preþurilor acþiunilor pe piaþã indicã ºi evoluþia indicelui com-pozit al Bursei de Valori (BET-C). Introdus la 16 aprilie 1998, pentru a asigura o repre-zentare completã a evoluþiei preþurilor acþiunilor tranzacþionate la Bursa de Valori, indi-cele BET-C a cunoscut un vârf de 1 056,5 la sfârºitul lunii aprilie, încheind anul la o va-loare de 488,6.

Page 76: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

76

Sectorul

(%)Extracþia ºi prelucrarea petrolului 6 4.8 5Materii prime ºi materiale 14 11.1 21Chimie 11 8.7 13Produse farmaceutice 4 3.2 12Maºini ºi echipamente 47 37.3 15Bunuri de larg consum 31 24.6 18Servicii 9 7.1 8Bãnci ºi alte servicii financiare 4 3.2 8Total 126 100.0 100

cotate în total capitalizãrii bursiere (%)

Tabel nr.6. Structura pe sectoare a firmelor cotate la Bursa de Valori Bucureºti

Numãr de firme Repartiþia Pondere

Bursa de Valori Bucureºti în 1999

0

50

100

150

200

250

300

350

400

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000miliarde lei

valoarea tranzacþiilor

capitalizarea pieþei (scala din dreapta)

151.3. Aceeaºi tendinþã de scãdere este reflectatã ºi de reducerea nivelului indicatoruluiPER al pieþei de la 10,7 în anul 1997 la 8,2 în anul 1998, fapt ce poate fi explicat, în mareparte, prin plasarea investitorilor strãini predominant în poziþia netã de vânzãtori.

152. Piaþa RASDAQ a avut o evoluþie similarã, reducerile de preþuri fiind însã mai puþinaccentuate, comparativ cu Bursa de Valori. Utilizarea acestei pieþe ca modalitate de pri-vatizare rapidã a unor societãþi cu capital de stat s-a intensificat în anul 1998.

Page 77: Raport anual 1998

Cap.IV. Politica monetarã a BNR în anul 1998

77

Piaþa RASDAQ în 1999

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000miliarde lei

valoarea tranzacþiilor

capitalizarea pieþei (scala din dreapta)

152.1. Numãrul societãþilor cotate a crescut cu 7,1 procente în decembrie 1998 compa-rativ cu sfârºitul anului anterior (de la 5 134 la 5 496), în timp ce capitalizarea bursierã ascãzut cu 28,2 la sutã, ca urmare a tendinþei de reducere a preþurilor. Se remarcã faptulcã numãrul societãþilor tranzacþionate zilnic reprezintã doar 11 la sutã din totalul societã-þilor listate.

152.2. Numãrul acþiunilor tranzacþionate a crescut de 4,12 ori, remarcându-se, începândcu luna august, intensificarea tranzacþiilor cross efectuate de persoanele disponibilizateîn baza Ordonanþelor nr. 9 ºi 22 din anul 1997, pe seama sumelor primite.

152.3. Indicele compozit RASDAQ, introdus la sfârºitul lunii iulie, înregistra la 31 decem-brie 1998 o valoare de 716,2 puncte, reflectând o scãdere cu 28,4 la sutã a preþuriloracþiunilor pe aceastã piaþã în numai 5 luni.

153. Nici pe parcursul anului 1998 piaþa de capital nu ºi-a asumat rolul de furnizor defonduri pentru dezvoltarea afacerilor, ea funcþionând în cea mai mare parte ca mediu detranzacþionare a titlurilor emise prin Programul de privatizare în masã, interesul investito-rilor fiind în creºtere numai în cazul anunþurilor legate de privatizare, preluãri sau divi-dende. Acesta este rezultatul atât al ezitãrii managerilor de a apela la aceastã modalitatede finanþare în condiþiile în care Fondul Proprietãþii de Stat deþine încã pachetul majoritarde acþiuni, cât ºi al cadrului legislativ încã incomplet ºi în continuã modificare.

Page 78: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

78

CCaappiittoolluull VV.. AAuuttoorriizzaarreeaa,, rreegglleemmeennttaarreeaa ººii ssuupprraavveegghheerreeaa pprruuddeennþþiiaallããaa bbããnncciilloorr

154. Obiectivul central al activitãþii de autorizare, reglementare ºi supraveghere pruden-þialã a bãncilor îl constituie realizarea stabilitãþii ºi viabilitãþii întregului sistem bancar prinstabilirea unor norme ºi indicatori de prudenþã bancarã ºi urmãrirea respectãrii, cu stric-teþe, a acestora, precum ºi prin asigurarea eliminãrii din sistem a bãncilor neviabile. Prinurmare, rolul supravegherii prudenþiale a bãncilor este acela de a preveni riscul sistemic,avându-se însã în vedere respectarea autonomiei fiecãrei bãnci în organizarea ºi desfã-ºurarea activitãþii sale pe baze concurenþiale.

155. Problemele fundamentale ce stau în atenþia sectorului bancar privesc atât dezvoltareaºi creºterea eficienþei acestuia, cât ºi restructurarea ºi soluþionarea portofoliului de crediteneperformante, care continuã sã înregistreze niveluri ridicate. Aceasta presupune din parteaBãncii Naþionale o abordare strategicã a problemelor sistemului bancar, care s-a concretizat,pânã în prezent, în consolidarea sistemului printr-o politicã prudentã de autorizare de noibãnci, în asistenþa acordatã la privatizarea a douã bãnci cu capital de stat (Banca Românãde Dezvoltare ºi Banc Post), participarea la restructurarea altor douã (Banca Agricolã ºiBancorex), instituirea unui regim sever de supraveghere sau retragerea autorizaþiilor defuncþionare unor bãnci aflate în incapacitate de platã (Credit Bank ºi Banca Dacia Felix).

Natura capitalului

Stat 1 9,55 5,43 13,05 4,38Majoritar de stat ºi privat autohton 6 68,70 76,11 63,22 55,36Privat autohton 4 3,29 3,85 3,96 4,84Privat autohton ºi strãin 6 6,10 5,92 5,79 7,02Majoritar privat (autohton ºi strãin) ºi de stat 1 1,74 2,14 2,22 1,59Majoritar privat autohton ºi de stat 1 0,21 0,18 0,16 1,00Majoritar privat (strãin ºi autohton) ºi de stat 1 0,69 0,82 0,85 1,46Privat strãin ºi de stat 1 2,13 0,62 2,40 6,88Privat strãin ºi autohton 5 2,64 1,65 2,97 5,41Privat strãin 8 4,94 3,29 5,38 12,07

34 100,00 100,00 100,00 100,00*) Nu sunt incluse Banca Dacia Felix ºi Credit Bank

social

Tabel nr.7. Structura bãncilor în funcþiune în anul 1998

Capitalbilanþ

Totalcredite

Totaldepozite

Pondere procentualã înNumãrbãnci* Total

156. În ultimii ani, sectorul bancar românesc s-a dezvoltat rapid, numãrul bãncilor crescândde la 8 bãnci existente la data intrãrii în vigoare a Legii nr.33/1991, la 36 de bãnci-persoanejuridice române (inclusiv CEC, Dacia Felix ºi Credit Bank) ºi 9 sucursale ale unor bãnci strãine,la finele anului 1998. În cadrul bãncilor, 6 sunt cu capital majoritar de stat (Banca ComercialãRomânã, Bancorex, Banca Agricolã, Banca Românã pentru Dezvoltare, Banc Post, Eximbank)ºi 29 au capital privat strãin ºi/sau român. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni, inclusã încategoria bãncilor, ocupã o poziþie specialã în cadrul sistemului bancar românesc, fiindsingura entitate bancarã cu capital integral de stat supusã dispoziþiilor unei legi proprii.

Page 79: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

79

Tabel nr.8. Bãncile din România la 31.12.1998-milioane lei-

Banca

la 31.12.1998Bãnci - persoane juridice româneBanca Comercialã Românã S.A.* 26 415 885 840 565Banca Românã de Comerþ Exterior (Bancorex)* S.A. 27 600 732 1 245 234Banca Agricolã S.A.* 10 548 960 98 313Banca Românã pentru Dezvoltare S.A.* 11 143 618 405 510Banca pentru Mica Industrie ºi Libera Iniþiativã - MINDBANK S.A.* 505 236 50 000Banca Generalã de Credit ºi Promovare - Bankcoop S.A.* 3 519 757 143 848Banca Comercialã "Ion Þiriac" S.A.* 5 120 272 102 412Banc Post S.A. 4 468 095 106 558Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) S.A. 2 378 012 83 686Banca Româneascã S.A. 473 937 50 000Banca de Credit Industrial ºi Comercial S.A. 906 972 73 278Banca Transilvania S.A. 872 526 50 000Banca Turco-Românã S.A. 2 890 310 345 600Banca de Credit ºi Dezvoltare ROMEXTERRA S.A. 281 679 50 000Banca Bucureºti S.A. 1 195 909 119 430Banca Internaþionalã a Religiilor S.A. 2 320 912 80 000Banca Columna S.A.1) 608 436 34 860Banca de Credit Pater S.A. 266 276 50 000ABN AMRO BANK (Romania) S.A. 2 331 121 55 680Banca Comercialã "Robank" S.A. 1 173 159 50 002Banca Comercialã "Albina" S.A. 537 703 50 000Citibank Romania S.A. 1 884 386 122 900Banca Comercialã West Bank S.A. 345 954 50 000International Commercial Black Sea Bank (Romania) S.A. 168 225 51 560Banca Comercialã ASTRA S.A. 53 531 18 310Banca Comercialã "UNIREA" S.A. 210 719 50 000Banca Românã pentru Relansare Economicã LIBRA BANK S.A. 156 613 30 975Banca Daewoo (Romania) S.A. 518 018 75 000Raiffeisenbank (Romania) S.A. 470 911 40 000DEMIRBANK (Romania) S.A. 858 146 61 600Bank-Austria Creditanstalt (Romania) S.A. 327 374 78 200ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. 170 683 54 847BNP – Dresdner Bank (Romania) S.A. 121 084 83 510Casa de Economii ºi Consemnaþiuni (CEC) 12 092 386 220 000Banca DACIA FELIX S.A.*2) … …Banca Renaºterea Creditului Românesc CREDIT BANK S.A.3) … …Total bãnci româneºti 122 937 537 5 021 878

Bãnci - Persoane juridice strãine (sucursale)Banque Franco-Roumaine* 567 550 50 000Société Générale* 1 281 989 50 100Frankfurt – Bukarest Bank A.G.* 327 884 50 000MISR Romanian Bank* 495 980 50 000ING Bank N.V. 3 537 767 259 107National Bank of Greece 174 743 50 852Banca Italo-Romena SpA 326 688 50 000Chase Manhattan Bank 442 081 50 000United Garanti Bank International N.V. Amsterdam 426 392 50 000Total sucursale strãine 7 581 074 660 059TOTAL GENERAL 130 518 611 5 681 937* Bãnci autorizate înainte de intrarea în vigoare a Legii din 1991, privind Statutul BNR;** Active brute diminuate cu provizioane ºi amortizãri;*** În cazul sucursalelor din România ale bãncilor persoane juridice strãine, datele reprezintã capital de dotare;1) A fost declanºatã procedura de reorganizare judiciarã prevãzutã de Legea nr.64/1995;2) Bancã aflatã în procedurã de reorganizare judiciarã conform Legii nr.64/1995;3) Autorizaþia de funcþionare retrasã de Banca Naþionalã a României. Mãsura a fost contestatã de bancã.

vãrsat

Capital***subscris

Active nete bilanþiere**

la 31.12.1998

Page 80: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

80

-procente-1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Pondere în total active 83 76 76 69 64 66 61 62Pondere în total credite 94 93 87 82 76 76 63 71Pondere în total depozite 68 60 61 61 56 62 61 59Pondere în total fonduri proprii 85 73 70 63 62 71 72 49

* Primele 4 bãnci mari (BCR, BRD, Bancorex, BA)

Tabel nr.9. Concentrarea portofoliului bãncilor*, 1991 - 1998

157. Sistemul bancar românesc s-a caracterizat ºi în 1998 prin concentrare ºi seg-mentare.. Deºi numãrul instituþiilor bancare a crescut de circa ºapte ori din 1991 pânã în1998, piaþa bancarã autohtonã era încã dominatã, în decembrie 1998, de patru bãncimari cu capital majoritar de stat (Bancorex, BRD, BCR, Banca Agricolã) ºi CEC. Celepatru bãnci deþineau 62 la sutã din totalul activelor sistemului bancar, iar CEC 9,8 lasutã, ocupând, din acest punct de vedere, a treia poziþie pe piaþa bancarã. Poziþiadominantã a celor cinci bãnci în cadrul sistemului bancar românesc este doveditã ºi defaptul cã, la sfârºitul anului 1998, acestea deþineau 56 la sutã din capitalul social vãrsatºi 72,3 la sutã din depozite.

158. Banca Naþionalã agreeazã, în cadrul legal existent, înfiinþarea de sucursale ºi filialeale unor prestigioase bãnci strãine, acestea având un rol important în extinderea gameide servicii bancare ºi în îmbunãtãþirea calitãþii lor. Cotele individuale de piaþã deþinute în1998 de sucursalele bãncilor strãine s-au situat între 2,71 la sutã (ING Bank) ºi 0,13 lasutã (National Bank of Greece). Totodatã, prin majorarea rapidã a cotei lor de piaþã,aceste bãnci intensificã concurenþa, obligând bãncile autohtone sã-ºi sporeascãeficienþa. Bãncile cu capital privat autohton ºi strãin deþin un segment de piaþã de 21,7 lasutã, fiind orientate, în principal, spre finanþarea societãþilor comerciale private.

159. Segmentarea pieþei bancare rãmâne pronunþatã. Principalele bãnci cu capital destat, deºi prezintã încã un grad ridicat de specializare, provenit din orientarea sectorialãanterioarã a activitãþii lor, au cunoscut o erodare a poziþiilor lor monopoliste, inclusiv caurmare a eforturilor lor de diversificare a portofoliilor proprii. Bãncile cu capital majoritarde stat au fost angajate, în special, în finanþarea sectorului de stat, iar bãncile private cucapital românesc au avut tendinþa de a se concentra asupra împrumuturilor cãtre agenþiieconomici privaþi, în timp ce bãncile strãine s-au implicat, în principal, în finanþarea mari-lor societãþi strãine prezente în România. O schimbare favorabilã o reprezintã, în acestcontext, ponderea dominantã a sectorului privat în totalul creditului neguvernamental,înregistratã începând cu ultimul trimestru al anului 1997.

160. În ultimii ani, menþinerea distorsiunilor din sectorul real, fluctuaþiile ratelor dobânzi-lor, ale cursului de schimb al monedei naþionale, precum ºi ale preþurilor de consum ºi-aupus amprenta asupra sectorului bancar, influenþând negativ performanþele financiare ale

Page 81: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

81

bãncilor ºi indicatorii de prudenþã bancarã în sensul creºterii ponderii veniturilor nereali-zate din dobânzi ºi din influenþe de curs valutar în totalul profitului brut.

160.1. Nivelul de solvabilitate al bãncilor româneºti a scãzut în cursul anului 1998, de la13,6 la sutã la 12,5 la sutã pe ansamblul sistemului bancar, dar se situeazã peste nivelulminim indicat de organismele internaþionale pentru þãrile în tranziþie (care este de 12 lasutã) ºi majoritatea bãncilor au atins o ratã de adecvare a capitalului superioarã niveluluiminim (8 la sutã) prevãzut de normele Bãncii Naþionale. Se poate afirma cã regle-mentarea privind indicele de solvabilitate a stimulat bãncile sã-ºi îmbunãtãþeascã situaþiafinanciarã prin modificarea structurii activelor, în sensul majorãrii elementelor de activ cugrad redus de risc (în special plasamente în titluri de stat). Din a doua jumãtate a anului1999 vor intra în aplicare Normele Bãncii Naþionale a României nr.8/1999 potrivit cãrorarata adecvãrii capitalului a fost majoratã la 12 la sutã.

160.2. Lichiditatea curentã a înregistrat o evoluþie negativã, exprimatã prin scãderea ni-velului acestui indicator de la 101,1 la sutã în 1997 la 94,8 la sutã în 1998. Nici indicatoriide apreciere a rentabilitãþii nu au înregistrat o evoluþie mai bunã. Astfel, rentabilitateacapitalurilor proprii ºi eficienþa utilizãrii activelor au scãzut, în 1998 comparativ cu 1997,de la 75,1 la sutã la 30,7 la sutã, respectiv de la 8,2 la sutã la 3,8 la sutã.

-procente-31.12.1997

Raportul de solvabilitate (adecvarea capitalului) 13,3 13,6(Fonduri proprii / Active ponderate în funcþie de risc)Rata solvabilitãþii patrimoniale 10,9 10,9(Capitaluri proprii / Total active)Rata creditelor restante 10,8 23,2(Credite restante / Total credite)Gradul de acoperire a riscului de credit 59,6 73,1(Provizioane de risc constituite / Provizioane de risc necesare)Rata riscului de credit 43,7 52,6(Credite +Dobânzi din categoria “Pierdere” ºi “Îndoielnic”/Total credite +Dobânzi neîncasate)Rata veniturilor neîncasate 22,3 15,0(Dobânzi, comisioane ºi taxe de încasat / Venituri totale)Rentabilitatea capitalurilor proprii 48,8 75,1(Profit brut / Nivel mediu al capitalului propriu)Eficienþa utilizãrii activelor 5,6 8,2(Profit brut / Nivel mediu al activelor)Lichiditatea curentã 98,1 101,1(Active curente / Pasive curente)* Nu include CEC** Nu include Dacia Felix, Credit Bank ºi sucursalele bãncilor strãine

54,8

19,3

30,7

3,8

94,8

Tabel nr.10. Evoluþia principalilor indicatori de analizã financiarã la nivelul sistemului bancar

31.12.1996* 31.12.1998**12,5

12,3

22,8

72,1

161. Evoluþia de ansamblu a sistemului bancar nu poate fi detaºatã de situaþia generalãa economiei naþionale, care s-a confruntat cu disfuncþionalitãþi majore, atât la nivelmicroeconomic, cât ºi macroeconomic. Problemele structurale din sectorul real au avutun impact negativ asupra calitãþii portofoliului de credite al bãncilor, îndeosebi al aceloraexpuse sectorial. Este cazul Bancorex ºi Bãncii Agricole, care în anii anteriori au

Page 82: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

82

creditat, inclusiv în baza unor acte normative, întreprinderi din sectorul energetic ºiagriculturã, indiferent de situaþia economicã ºi financiarã a acestor unitãþi. În acestcontext economic defavorabil, care a contribuit în mare mãsurã la deteriorarea continuãa calitãþii portofoliului de credite, majoritatea bãncilor au clasificat cu mai multã exigenþãcreditele în categorii de risc îndoielnic ºi pierdere; ponderea provizioanelor constituitepentru aceste categorii de credite în totalul provizioanelor a crescut an de an, ajungândla 97 la sutã la sfârºitul anului 1998.

162. Situaþiile menþionate anterior au condus, printre altele, la existenþa unui nivel ridicatal creditelor neperformante în sistemul bancar românesc (de peste 54 la sutã din total, la31.12.1998). În categoria împrumuturilor neperformante au fost incluse creditele acor-date clienþilor, clasificate în categoriile îndoielnic ºi pierdere potrivit reglementãrilor deprudenþã bancarã în vigoare, fãrã însã a fi luate în considerare garanþiile ºi colateraleleconstituite pentru acoperirea riscului de credit. Þinând seama de valoarea garanþiilor ºicolateralelor, ponderea creditelor neperformante ºi a dobânzilor aferente negarantate, la31 decembrie 1998, este de 28,4 la sutã din portofoliul total al creditelor acordate.

163. Eforturile depuse de bãnci, atât pe linia acoperirii cu provizioane specifice de risc acreditelor neperformante, în sold la 31.12.1998, cât ºi a clasificãrii cu mai multã exigenþãa creditelor acordate în anii precedenþi ºi provizionarea lor corespunzãtoare, sunt evi-denþiate de evoluþia ratei de creºtere a provizioanelor specifice de risc constituite (169,5la sutã), care a devansat pe cea a creditelor acordate (153 la sutã). Ca urmare, la sfâr-ºitul anului 1998, ponderea provizioanelor specifice de risc constituite în totalul crediteloracordate ºi dobânzilor neîncasate aferente acestora a fost de 20,2 la sutã, comparativcu nivelul de 18,2 la sutã ºi 9,3 la sutã înregistrat în anul 1997 ºi, respectiv, 1996.

164. Cadrul reglementãrilor de prudenþã bancarã în vigoare în România solicitã provi-zioane numai faþã de riscul de credit, nefiind reglementat corespunzãtor modul deacoperire a celorlalte tipuri de risc. Situaþia clasificãrii creditelor ºi constituirii provizioa-nelor specifice de risc aratã cã la 31.12.1998, bãncile aveau constituite provizioanespecifice de risc în valoare de 12 391,6 miliarde lei, faþã de un necesar de 17 183 mili-arde lei. Altfel spus, deficitul de provizionare prezintã o uºoarã creºtere, de la 26,9 lasutã la sfârºitul anului 1997, la 27,9 la sutã la sfârºitul anului 1998. Deficitul deprovizionare se localizeazã în cea mai mare parte la bãncile-problemã.

165. Potrivit datelor din bilanþul contabil la 31.12.1998, bãncile au calculat ºi plãtit labugetul statului un impozit pe profit în sumã de 2 037 miliarde lei, din care bãncile per-soane juridice române, suma de 1 792,9 miliarde lei, iar sucursalele bãncilor strãinesuma de 244,1 miliarde lei. Din calculul rezultatului brut înregistrat la sfârºitul anului1998, în funcþie de veniturile încasate ºi cheltuielile efective, rezultã cã pe ansamblu,cele 34 de bãnci persoane juridice române, au înregistrat un profit efectiv în sumã de

Page 83: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

83

1 754,4 miliarde lei, faþã de 2 297,1 miliarde lei reprezentând profitul brut înregistrat înbilanþurile contabile. Este de remarcat însã cã, în anul 1998, creºterea ponderiiveniturilor din dobânzi de încasat în total venituri, cât ºi modificarea metodologiei dedeterminare a profitului impozabil – în sensul neinfluenþãrii acestuia cu rata inflaþiei – auavut un impact negativ major asupra lichiditãþii bãncilor ºi au contribuit, în continuare, lao decapitalizare realã a acestora.

A. Autorizarea ºi reglementarea bãncilor

166. În cursul anului 1998, Banca Naþionalã a României a continuat sã ducã o politicãprudentã în domeniul autorizãrii de noi bãnci, punând un accent deosebit pe latura cali-tativã a acestui proces, în sensul autorizãrii unui numãr relativ mic de bãnci, dar care sãîntruneascã exigenþele de soliditate financiarã ºi de conducere cerute de specificul acti-vitãþii ºi de condiþiile concurenþiale de pe piaþa bancarã. Astfel, au fost autorizate treibãnci, persoane juridice române – cu capital integral strãin – ºi o sucursalã a unei bãncistrãine.

167. Începând cu anul 1993, Banca Naþionalã a descurajat participarea regiilor auto-nome ºi a societãþilor comerciale cu capital de stat la constituirea capitalului unei bãnci,iar din 1995 a impus restricþii în acest sens. Drept consecinþã, aceste entitãþi pot deveniacþionari la bãnci numai dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: (i) sã nu fibeneficiat de subvenþii de la bugetul de stat în ultimii 3 ani ; (ii) participaþia la capitalulsocial al bãncii sã fie de cel mult 2 la sutã; (iii) suma participaþiilor de capital ale acestorentitãþi sã nu depãºeascã 10 la sutã din capitalul social al bãncii respective. Adoptareaacestor reglementãri a descurajat acordarea de “împrumuturi legate” (ce constituie unuldin principalele motive ale deteriorãrii grave a situaþiei financiare a bãncilor Dacia Felix,Credit Bank, Columna) ºi a întãrit gestiunea bãncilor.

B. Deschiderea sectorului bancar românesc

168. Procedura de autorizare a bãncilor de cãtre Banca Naþionalã a României a fostadaptatã treptat, în ultimii ani, standardelor europene în materie. Ca o caracteristicãgeneralã, se poate spune cã procedurile de autorizare ale Bãncii Naþionale sunt liberale,dar nu laxe. Ele urmãresc sã evite intrarea unor bãnci slabe în sistemul bancarromânesc, dar în acelaºi timp au în vedere sã nu fie stânjenitã concurenþa.

169. Un obiectiv al reformei bancare îl constituie obþinerea unei eficienþe mai ridicate, încare scop reglementãrile prudenþiale au fost orientate cãtre încurajarea competiþiei însistemul bancar. Creºterea eficienþei implicã ºi o reducere a ecartului dintre ratele do-bânzilor active ºi cele pasive practicate de bãnci (în 1998 acesta s-a situat la nivelul de6-15 puncte procentuale, comparativ cu cel din þãrile dezvoltate, care se situeazã între2-3 puncte procentuale). Reglementarea bancarã nu trebuie sã urmãreascã reducereamarjei de intermediere prin afectarea rentabilitãþii bancare, întrucât aceasta ar avea

Page 84: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

84

efecte contraproductive. În consecinþã, este necesar sã se urmãreascã reducereacosturilor fixe ale intermedierii bancare ºi în acest domeniu se pot obþine progrese numaiatunci când cadrul de reglementare promoveazã ºi stimuleazã concurenþa. De aceea,Banca Naþionalã, ca autoritate de reglementare, a promovat sistemul bãncilor de tipuniversal (pe lângã dispersia riscurilor, acest sistem conduce la economii de costuri ºi lao mai bunã eficienþã a aparatului financiar) ºi deschiderea sistemului bancar.

170. Deschiderea sectorului bancar faþã de bãncile strãine s-a produs încã de la în-ceputul procesului de reformã, când bãncilor strãine li s-a asigurat accesul liber pe piaþabancarã româneascã, în condiþiile îndeplinirii cerinþelor de autorizare. În conformitate culegislaþia româneascã, o bancã strãinã poate desfãºura operaþiuni bancare în Româniaprin una din urmãtoarele modalitãþi: (i) înfiinþarea unei filiale, persoanã juridicã românã;(ii) deschiderea unei sucursale; (iii) înfiinþarea unei bãnci consorþiale cu parteneri locali ºistrãini; (iv) preluarea controlului unei bãnci cu capital românesc. Pânã în prezent,intrarea bãncilor strãine în România s-a realizat aproape în exclusivitate prin intermediulprimelor trei metode, pentru ca, începând cu primul trimestru al anului 1999, în contextulprocesului de privatizare bancarã recent demarat, sã fie utilizatã cea de-a patra metodã(în cazul Bãncii Române pentru Dezvoltare ºi Banc Post).

171. Reglementarea în domeniul supravegherii prudenþiale s-a impus ca o necesitate învederea asigurãrii unui sistem bancar care, prin nivelul capitalizãrii, calitatea acþionaria-tului ºi a administratorilor, capacitatea de a acoperi riscurile specifice activitãþii bancaresã nu pericliteze stabilitatea sectorului financiar-bancar din România. În acest sens, înelaborarea reglementãrilor de prudenþã bancarã s-a urmãrit alinierea acestora la stan-dardele internaþionale în materie (bazate pe principiile stabilite de Comitetul de la Baselºi de Uniunea Europeanã) privind supravegherea bancarã, corespunzãtor specificului ºicadrului economico-financiar caracteristice þãrii noastre.

172. Practic, Banca Naþionalã a României a finalizat activitatea de reglementare pruden-þialã încã din anul 1995. În anul 1998 s-a urmãrit completarea ºi îmbunãtãþirea reglemen-tãrilor existente, în concordanþã cu noile elemente apãrute pe plan internaþional în acestdomeniu, precum ºi în funcþie de situaþiile specifice rezultate din desfãºurarea efectivã asupravegherii bancare în þara noastrã. Prin intrarea în vigoare a Legii nr.58/1998 – Legeabancarã ºi a Legii nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cadrul legalprivind autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor a fost lãrgit ºiîmbunãtãþit. În acest sens, faþã de Legea nr.33/1991 privind activitatea bancarã, Legeanr.58/1998 a adus o serie de elemente noi, cum ar fi:ã definirea în mod clar a activitãþilor ce pot fi desfãºurate de bãnci (art.8);ã stabilirea obligaþiei de vãrsare a capitalului social subscris, în totalitate, în formã

bãneascã, la momentul constituirii (art.11);

Page 85: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

85

ã instituirea necesitãþii existenþei unui capital de dotare la sucursalele bãncilor strãineautorizate sã funcþioneze pe teritoriul României (art.40);

ã prevederea elaborãrii unor reglementãri, pe lângã amendarea celor existente, referi-toare la: fuziunea ºi divizarea bãncilor (art.19), nivelul minim de lichiditate (art.45) ºiadministrarea resurselor ºi plasamentelor bãncii (art.45);

ã prevederea posibilitãþii instituirii regimului de supraveghere sau administrare speci-alã a bãncilor aflate în dificultate (cap.XIII);

ã prevederea necesitãþii existenþei unui auditor independent pentru fiecare bancã(art.61).

173. În noul cadru legislativ, Banca Naþionalã a elaborat ºi pus în aplicare douã actenormative în domeniul supravegherii prudenþiale: Normele nr.4/1998 privind capitalulsocial minim al bãncilor ºi Normele nr.6/1998 privind notificarea deschiderii în Româniade reprezentanþe de cãtre bãncile strãine. Totodatã, în cursul anului 1998, au fost ela-borate sau definitivate o serie de proiecte de reglementãri bancare care au fost apro-bate în trimestrul I 1999, astfel:

173.1. Normele nr.1/1999 privind Registrul bancar, care prevãd ca acesta sã fie þinut însistem computerizat, introducerea ºi actualizarea datelor urmând a se efectua de cãtreDirecþia generalã autorizare, reglementare ºi supraveghere prudenþialã a societãþilorbancare.

173.2. Normele nr.2/1999 privind autorizarea bãncilor, modificate prin Normelenr.6/1999, care stabilesc, în principal: obligaþia acþionarilor de a vãrsa capitalul socialsubscris, integral ºi în formã bãneascã, pânã la momentul constituirii; limite privind par-ticiparea la capitalul social al unei bãnci a fondurilor deschise de investiþii ºi a fondurilorcu capital de risc sau a oricãror organisme de plasament colectiv de valori mobiliare,fãrã personalitate juridicã, constituite ca societate civilã, precum ºi privind participarearegiilor autonome ºi a societãþilor comerciale cu capital de stat, la care statul deþine oparticipaþie de cel puþin 10 la sutã; existenþa unor criterii de evaluare a experienþei pro-fesionale în vederea îndeplinirii cerinþelor stabilite de Legea 58/1998 pentru conducãtoriiºi pentru cenzorii bãncilor; modificarea ºi completarea documentaþiei ce trebuie sãînsoþeascã cererea de autorizare; necesitatea existenþei unui capital de dotare la su-cursalele bãncilor strãine la nivelul prevãzut pentru capitalul social minim al bãncilor;necesitatea existenþei unui auditor independent.

173.3. Normele nr.3/1999, care reglementeazã condiþiile în care pot fi operate modificãri însituaþia bãncilor (modificãri referitoare la denumire, sediu social, obiect de activitate, nive-lul capitalului social, acþionari semnificativi, auditorul independent, reþeaua teritorialã etc.).

174. O altã categorie de reglementãri elaborate sunt cele referitoare la stabilirea regulilorprivind þinerea contabilitãþii ºi întocmirea bilanþului contabil, avându-se în vedere actelenormative adoptate pe parcursul anului 1998 (Legea bancarã nr.58/1998, Legeanr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României etc.), precum ºi cerinþele alini-

Page 86: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

86

erii la practicile ºi standardele Uniunii Europene în domeniul contabilitãþii. Aceastã activi-tate s-a concretizat în:

174.1. Elaborarea Precizãrilor Bãncii Naþionale privind reflectarea în contabilitate a unoroperaþiuni, precum ºi unele mãsuri referitoare la închiderea exerciþiului financiar-contabilpe anul 1997 la bãnci;

174.2. Definitivarea modelelor situaþiilor financiar-contabile pentru bãnci ºi a normelormetodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, aplicabile începând cu situaþiilefinanciar-contabile pe semestrul I al anului 1998;

174.3. Elaborarea Normelor nr.7/1998 privind evidenþierea în contabilitatea bãncilor adobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formulã executorie, precum ºi abunurilor mobile ºi imobile dobândite ca urmare a executãrii silite a creanþelor.

175. Începând cu luna ianuarie 1998, realizarea obiectivelor de supraveghere a fostfacilitatã de introducerea noului plan de conturi pentru sistemul bancar, care conferã ungrad mult mai ridicat de încredere, omogenizare ºi compatibilitate a informaþiei fi-nanciare a bãncilor.

176. Pentru a fi mai strâns armonizate cu cerinþele comunitare ºi pentru a rãspundeproblemelor specifice sistemului bancar românesc, aceste reglementãri vor fi îmbunã-tãþite în continuare. În acest sens, se are în vedere: elaborarea unor reglementãri care sãpermitã controlul riscului de piaþã; emiterea unor norme (recomandãri) privind controlulintern al bãncilor; instituirea de norme de lichiditate pentru instituþiile bancare; emitereareglementãrilor contabile privind consolidarea conturilor ºi a bilanþurilor contabile,precum ºi a celor referitoare la noile activitãþi permise bãncilor (tranzacþii cu instrumentefinanciare derivate, administrare de portofolii, etc.); înregistrarea cheltuielilor cuconstituirea provizioanelor specifice de risc în exerciþiul financiar la care se referã;clasificarea împrumuturilor interbancare ºi provizionarea corespunzãtoare a acestora.

C. Supravegherea prudenþialã

177. Supravegherea prudenþialã a activitãþii bãncilor – persoane juridice române ºi asucursalelor bãncilor strãine – este realizatã de Banca Naþionalã a României pe bazaraportãrilor de prudenþã bancarã transmise de acestea bãncii centrale (supraveghere“off-site”), precum ºi prin inspecþii la sediul bãncilor (examinare “on-site”).

178. Supravegherea pe baza raportãrilor bãncilor s-a axat, conform normelor ºi regle-mentãrilor de prudenþã bancarã internaþionale, pe urmãrirea urmãtoarelor obiective:

178.1. Primirea în termen de la bãnci a raportãrilor privind indicatorii de prudenþã ban-carã (raportul de solvabilitate, împrumuturile mari acordate clienþilor, poziþia valutarã zil-nicã, clasificarea creditelor ºi constituirea provizioanelor specifice de risc).

Page 87: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

87

178.2. Analiza în dinamicã ºi evaluarea performanþelor financiare ale fiecãrei bãnci,determinarea evoluþiilor ºi a tendinþelor în cadrul sistemului bancar.

178.3. Semnalarea cazurilor de neîncadrare a indicatorilor de prudenþã bancarã în ni-velul prevãzut de reglementãrile în materie, în vederea luãrii mãsurilor pentru prevenireadeteriorãrii situaþiei financiare a bãncilor ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute de lege încazurile de încãlcare repetatã a acestor norme.

179. Pe lângã raportãrile pe suport hârtie, în vederea facilitãrii schimbului de informaþiidintre banca centralã ºi bãnci, în cadrul Bãncii Naþionale a fost iniþiat proiectul de ra-portare statisticã în baza cãruia bãncile vor transmite raportãri prin utilizarea reþelei detelecomunicaþii interbancare. Acest sistem de raportare prezintã o serie de avantaje atâtpentru emitentul, cât ºi pentru beneficiarul de informaþii, cum ar fi: eficienþa (prin scur-tarea timpului de transmitere ºi de prelucrare a datelor), creºterea gradului de securitate(prin cunoaºterea persoanelor care au acces la informaþii), standardizarea ºi uniformi-zarea raportãrii statistice etc.

180. Analizele efectuate în procesul supravegherii “off-site” s-au finalizat prin atenþionãriscrise adresate conducerii bãncilor pentru a lua mãsuri de încadrare în prevederilenormelor de prudenþã bancarã, precum ºi prin aplicarea sancþiunilor prevãzute de le-gislaþia în materie, în cazurile în care bãncile au continuat sã înregistreze abateri de laaceste norme. Concluziile desprinse din aceste analize contribuie la selectarea bãncilorcare fac obiectul acþiunilor de examinare “on-site”, efectuate de organele de suprave-ghere ale Bãncii Naþionale.

181. Supravegherea prin inspecþii la faþa locului. Caracteristic anului 1998 a fost faptulcã Banca Naþionalã a României a intensificat acþiunile de supraveghere la sediul bãn-cilor. În conformitate cu programele aprobate de conducerea Bãncii Naþionale, au fostefectuate, în cursul anului 1998, acþiuni de inspecþie la faþa locului la un numãr de 13bãnci, ºi anume: Banca Comercialã “Ion Þiriac”, Banca Columna, Banca Româneascã,Banca de Credit Pater, Banca Daewoo (România), Banca Comercialã “Unirea”,International Commercial Black Sea Bank, Banc Post, Demirbank (România), BancaTransilvania, Banca Comercialã “Robank”, Banca Comercialã Românã ºi Bankcoop.

182. Acþiunile de inspecþie la faþa locului au vizat obiectivele specifice supravegheriiprudenþiale bancare, respectiv: adecvarea capitalului în funcþie de natura ºi mãrimeariscurilor; natura, trendul ºi volumul activelor problemã ºi adecvarea alocãrilor pentrupierderi din credite; adecvarea politicilor, procedurilor ºi practicilor de împrumuturi ºi in-vestiþii; gradul de concentrare a riscului; trendul ºi volumul activelor clasificate în cate-gorii necorespunzãtoare; împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaþii speciale cubanca; nivelul, trendul ºi stabilitatea veniturilor; sursele veniturilor; nivelul cheltuielilor deoperare; vulnerabilitatea veniturilor la riscul pieþei; tranzacþiile cu titluri de valoare;efectele de taxare asupra veniturilor; capacitatea bãncii de a asigura adecvarea capi-talului prin reinvestirea profitului; eficienþa politicilor ºi practicilor de lichiditate; strategiile

Page 88: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

88

de administrare a fondurilor; sistemele informatice de administrare ºi planurile de fi-nanþare; capacitatea managementului de a identifica, mãsura, monitoriza ºi controlariscurile activitãþilor desfãºurate de bancã; acurateþea, operativitatea ºi eficienþa informa-þiei managementului ºi sistemelor de monitorizare a riscului; adecvarea sistemelor deaudit ºi control intern; receptivitatea la recomandãrile auditorilor ºi autoritãþilor de supra-veghere; respectarea reglementãrilor ºi legislaþiei în vigoare; performanþa generalã ainstituþiei ºi profilul sãu de risc.

183. Constatãrile supravegherii bancare au reliefat unele probleme cu caracter generalcu care se confruntã bãncile, cum ar fi: un mediu economic în plinã recesiune, care acondus la slãbirea sectoarelor economice, ai cãror reprezentanþi se confruntã cu pro-bleme grave; lipsa unor politici adecvate de administrare a resurselor ºi plasamentelor,specifice perioadelor de crizã; capitalizarea insuficientã, marcatã cu precãdere de forþafinanciarã redusã a acþionarilor ºi scãderea profitabilitãþii; un control intern inadecvat atâtmetodologic, cât ºi structural, lipsit de capacitatea de a identifica ºi prezenta administra-torilor riscurile operaþionale existente sau potenþiale. De asemenea, au fost reliefate pro-bleme specifice supravegherii prudenþiale, de nerespectare a legislaþiei bancare ºi anormelor de prudenþã emise de Banca Naþionalã în aplicarea acestora, relevante fiindcele din domeniul creditãrii ºi constituirii provizioanelor specifice de risc, al împru-muturilor acordate persoanelor aflate în relaþii speciale cu banca ºi al împrumuturilormari acordate unui singur debitor, al expunerilor valutare etc.

184. În cazul bãncilor la care abaterile de la normele de prudenþã au avut caracter derepetabilitate ºi/sau au influenþat negativ indicatorii de prudenþã bancarã ºi de perfor-manþã financiarã, Banca Naþionalã a României a procedat, în conformitate cu dispoziþiilelegale, la aplicarea de sancþiuni. Astfel, în urma desfãºurãrii acþiunilor “on-site” au fostaplicate sancþiuni (limitarea unor operaþiuni sau aplicarea de amenzi) unui numãr de 7bãnci. De asemenea, au fost atenþionate conducerile bãncilor verificate asupranecesitãþii adoptãrii de mãsuri ferme, care sã conducã la eliminarea ºi prevenireaneajunsurilor din activitatea lor, la respectarea cu stricteþe a normelor de prudenþã ban-carã ºi a celorlalte dispoziþii legale privind activitatea bancarã.

185. În anul 1996, potrivit prevederilor Legii nr.64/1995, Banca Naþionalã a României, încalitate de creditor, a declanºat acþiunile în instanþã în vederea reorganizãrii sau lichidãriibãncilor Credit Bank ºi Dacia Felix, la care s-a constatat situaþia de încetare a plãþilor.Prin sentinþa pronunþatã de Tribunalul Cluj, în data de 24 noiembrie 1998, s-a hotãrâtreluarea activitãþii Bãncii Dacia Felix, în temeiul Legii nr.64/1995, pe baza planului dereorganizare în varianta refãcutã. Nerespectarea termenelor prevãzute în planul dereorganizare aprobat de justiþie va conduce, în mod automat, la declanºarea proceduriide faliment. În ceea ce priveºte Credit Bank, prin decizia civilã din 22 aprilie 1999 a

Page 89: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

89

Curþii Supreme de Justiþie, Hotãrârea Bãncii Naþionale de retragere a autorizaþiei bãncii adevenit definitivã ºi irevocabilã.

186. De asemenea, începând cu anul 1997 s-au înregistrat dificultãþi la bãncileColumna, Bankcoop ºi Bancorex, care au persistat ºi în anul 1998. În consecinþã,Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale a adoptat mãsuri de remediere, dedecãdere din calitatea de fondatori, administratori, preºedinþi, vicepreºedinþi ºi cenzoria persoanelor care s-au fãcut vinovate de deteriorarea situaþiei financiare (Columna),de limitare a unor operaþiuni (Columna, Bankcoop ºi Bancorex), precum ºi de instituirea mãsurilor de supraveghere specialã (Bankcoop) ºi administrare specialã (Bancorex,în martie 1999). De menþionat faptul cã situaþia dificilã a Bancorex a constituit în 1998 opreocupare permanentã a Bãncii Naþionale – care a înºtiinþat în acest sens pe acþionarulprincipal, F.P.S., solicitând luarea mãsurilor necesare de capitalizare – dat fiind risculsistemic pe care l-a reprezentat.

187. Cauzele principale care au stat la baza situaþiilor dificile existente la aceste bãncise regãsesc în activitatea necorespunzãtoare desfãºuratã în anii trecuþi de cãtre echi-pele manageriale, consiliile de administraþie ºi comisiile de cenzori, practicarea unor po-litici riscante de atragere a unui volum tot mai mare de resurse prin acordarea dedobânzi ridicate la depozitele constituite (mai ales cãtre populaþie) ºi plasarea acestorresurse cu preponderenþã în creditele acordate unor agenþi economici cu putere eco-nomico-financiarã redusã sau aflaþi în relaþii speciale cu banca, ceea ce a avut ca efectîntâmpinarea unor greutãþi serioase în recuperarea creditelor ºi încasarea dobânzilor,reflectându-se în deteriorarea continuã a profitabilitãþii, solvabilitãþii ºi lichiditãþii. Acesteprobleme au fost accentuate, în mod deosebit în anul 1998, de evoluþiile necorespun-zãtoare din economia realã, pe care bãncile, în special cele cu capital preponderentautohton, o crediteazã.

188. În ultimii doi ani au fost adoptate decizii efective de restructurare a sistemului ban-car ºi de privatizare a bãncilor cu capital de stat. Alãturi de modificãrile de ordin legis-lativ, au fost demarate programe de restructurare a bãncilor cu capital de stat care aubeneficiat de resurse din fonduri publice (Bancorex ºi Banca Agricolã), a fost privatizatãBanca Românã pentru Dezvoltare, iar Banc Post se aflã în curs de privatizare.

189. Procesul de restructurare a Bancorex ºi Bãncii Agricole a intrat în 1998 într-un sta-diu relativ avansat, ca urmare a pachetelor de acte normative elaborate în acest sens.Astfel, prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.51/1998 s-a stabilit cadrul juridicpentru valorificarea unor active neperformante ale bãncilor cu capital majoritar de stat, învederea pregãtirii lor pentru începerea procedurilor de privatizare, în scopul creºteriigradului de solvabilitate ºi al accelerãrii procedurilor de recuperare a debitelor restante,înfiinþându-se, în acest scop, Agenþia de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB), careare ca principalã atribuþie preluarea, de la bãncile la care statul este acþionar majoritar, a

Page 90: Raport anual 1998

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

90

activelor bancare constând în credite neperformante ºi bunuri mobile sau imobile intrateîn patrimoniul bãncii ca urmare a executãrii lor silite, în scopul valorificãrii.

D. Direcþii de restructurare a sistemului bancar românesc

190. În orice situaþie de crizã, banca centralã este pusã în faþa dilemei de a acþiona caîmprumutãtor de ultimã instanþã pentru bãncile aflate în dificultate sau de a se limita lamisiunea menþinerii stabilitãþii economice printr-o politicã nediferenþiatã, credibilã ºi res-ponsabilã.

190.1. Acþiunea pe termen scurt a bãncii centrale este de a ajuta bãncile cu problemede lichiditate, dar solvabile, chiar dacã injecþia de lichiditate este în contradicþie cuprincipalul obiectiv al politicii monetare, adicã un nivel cât mai scãzut al inflaþiei. Dinaceste considerente, banca centralã este, mai degrabã, ataºatã prevenirii ºi exercitãriiunei supravegheri eficiente asupra bãncilor, intervenind ca împrumutãtor de ultimã in-stanþã numai în cazuri excepþionale.

190.2. Obiectivul pe termen mediu al bãncii centrale este diferit ºi constã în restructura-rea sistemului bancar, dar fãrã sã-i afecteze credibilitatea, ceea ce face ca, în acestproces, efortul bãncii centrale sã fie conjugat cu cel al altor instituþii publice. În acestcaz, dacã se apreciazã cã reabilitarea unor bãnci este necesarã pentru evoluþia pozitivãde ansamblu a economiei naþionale, restructurarea trebuie finanþatã din fonduri publiceºi/sau private.

191. Reforma ºi asanarea sistemului bancar românesc, pe lângã rezolvarea de cãtrebanca centralã a problemelor de lichiditate, întãrirea mãsurilor de supraveghereprudenþialã, precum ºi iniþierea unor programe de restructurare la nivelul bãncilor aflateîn dificultate presupune ºi adoptarea de mãsuri radicale, respectiv retragerea autorizaþieiºi declanºarea procedurilor de faliment, faþã de bãncile care încalcã grav ºi în modsistematic reglementãrile de prudenþã bancarã ºi, ca urmare, devin insolvabile.

Page 91: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

91

CCaappiittoolluull VVII.. AAllttee aaccttiivviittããþþii aallee BBããnncciiii NNaaþþiioonnaallee aa RRoommâânniieeii

A. Emisiunea de numerar

192. Deºi extinderea mijloacelor de platã scripturale a continuat ºi în 1998, plãþile cashrãmân o componentã importantã a transferurilor din economie, în special în relaþiile careimplicã populaþia. În aceste condiþii, se constatã majorarea cu 44 de procente a numera-rului total existent (inclusiv rezerva Bãncii Naþionale), nivelul acestuia la 31 decembrie1998 fiind de 18 182 miliarde lei, comparativ cu 12 614,3 miliarde lei la finele anului 1997.

193. Numerarul în circulaþie reprezenta la încheierea anului 1998, 12,5 la sutã din totalulmasei monetare, în scãdere cu 2,3 puncte procentuale faþã de ponderea deþinutã în anulprecedent. Deºi procentul acoperit de numerar este în continuare superior nivelului înre-gistrat în þãri dezvoltate (6-7 la sutã), în care utilizarea mijloacelor de platã electroniceeste larg rãspânditã, acesta se aflã totuºi sub valorile înregistrate în alte þãri din EuropaCentralã ºi de Est (13,7 la sutã în Polonia, 15,1 la sutã în Ungaria).

194. Structura pe cupiuri ilustreazã atât preferinþa pentru utilizarea numerarului la efec-tuarea plãþilor, cât ºi scãderea puterii de cumpãrare a monedei naþionale, bancnotele cuvaloare mare (50 000 ºi 100 000 de lei) deþinând o pondere de 75 la sutã, urmate debancnota de 10 000 de lei (20 la sutã). Biletele de bancã de valoare micã (500 ºi 1 000de lei) nu au acoperit decât 1,2 la sutã din totalul emisiunii, iar segmentul monedelormetalice a fost practic nesemnificativ, cu o pondere de numai 0,4 la sutã.

195. Evoluþia numerarului pe parcursul anului a reflectat, ºi de aceastã datã, influenþaconjugatã a factorilor sezonieri (sãrbãtorile de Paºte ºi Crãciun, sezonul estival, aprovi-zionarea de toamnã, deschiderea anului ºcolar) ºi a celor conjuncturali (acordarea inde-xãrilor salariale în primele trei trimestre ale anului, majorarea cheltuielilor cu asistenþa so-cialã, derularea plãþilor compensatorii prin utilizarea conturilor curente alimentate perio-dic ºi a carnetelor de economii). Spre deosebire de anul anterior însã, repartiþia creºteriide numerar pe parcursul anului este mult mai echilibratã, ritmurile de creºtere aferentecelor douã semestre fiind practic egale (12 la sutã).

196. În anul 1998 au fost puse în circulaþie bancnota cu valoarea nominalã de 100 000 lei,precum ºi douã emisiuni de bancnote reproiectate, din cupiurile de 1 000 ºi 5 000 lei.Noile emisiuni au avut în vedere alinierea acestora la tematica ºi concepþia graficã lan-satã o datã cu emiterea bancnotei de 50 000 lei, precum ºi introducerea de noi elementede siguranþã. În cadrul aceleiaºi acþiuni, s-au demarat operaþiunile de retragere din cir-culaþie a bancnotelor cu valoarea nominalã de 1 000 ºi 5 000 lei din emisiunile 1991 -1993 ºi s-au creat condiþiile pentru retragerea bancnotelor de 500 ºi 10 000 lei.

Page 92: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

92

197. Banca Naþionalã a continuat ºi în anul 1998 emisiunile monetare cu caracter nu-mismatic, punând în circulaþie monede din aur ºi argint, cu valori nominale cuprinse între100 ºi 1 000 de lei, dedicate unor aniversãri istorice ºi evenimente sportive: împlinirea a150 de ani de la Revoluþia Românã de la 1848, comemorarea a 125 de ani de la moarteaMitropolitului Ardealului Andrei ªaguna, 80 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Româniade la 1 decembrie 1918, 120 de ani de la cucerirea independenþei de stat a României,Jocurile Olimpice de Iarnã ºi Campionatul Mondial de Fotbal.

B. Sistemul de Plãþi în România

I. Sistemul Naþional de Plãþi al Bãncii Naþionale a României

198. Intrarea în vigoare a Legii nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României aavut un impact deosebit asupra Sistemului Naþional de Plãþi - DECONTªBNR prin in-terzicerea creditãrii pe descoperit de cont, ceea ce a impus bãncii centrale gãsirea unorsoluþii tehnice care sã permitã monitorizarea continuã, pe parcursul zilei, a evoluþieilichiditãþii fiecãrei bãnci în parte ºi a sistemului bancar în ansamblul sãu.

198.1. În virtutea prerogativelor sale, Banca Naþionalã a conceput ºi stabilit mãsuri fermeprivind obligaþia bãncilor de a garanta (prin titluri de stat sau depozite interbancare)operaþiunile de compensare multilateralã ºi bilateralã efectuate în nume propriu ºi încontul clienþilor.

198.2. Interdicþia creditãrii pe descoperit de cont vizeazã toþi titularii de conturi din evi-denþele Bãncii Naþionale, deci implicit Trezoreria statului. Pentru a facilita urmãrireaatentã a evoluþiei contului general al Trezoreriei, Banca Naþionalã ºi Ministerul Finanþelorau încheiat o convenþie prin care se precizeazã mecanismul de derulare a decontãrilorprin acest cont ºi modalitatea de acoperire a plãþilor în cazul în care acestea sunt maimari decât încasãrile.

199. Marcat de aceste modificãri tehnice de substanþã, Sistemul Naþional de Plãþi -DECONTªBNR a cunoscut, pe parcursul anului 1998, creºteri cantitative ºi valorice aledocumentelor de platã decontate pentru sistemul bancar ºi Trezoreria statului.

199.1. Numãrul de instrumente decontate în cursul anului 1998 pentru sistemul bancar ºiTrezoreria statului de cãtre Sistemul Naþional de Plãþi - DECONTªBNR a fost de peste 12milioane, cu o medie zilnicã de 47 000 cecuri, cambii, bilete la ordin ºi ordine de platã.Dintre acestea, aproape 12 milioane au fost procesate prin subsistemul de decontarenetã, 123 000 prin subsistemul de decontare brutã ºi 12 500 prin subsistemul de decon-tare în regim special.

199.2. În anul 1998 valoarea anualã a decontãrilor finale prin Banca Naþionalã – aproxi-mativ 2 200 trilioane lei – a depãºit de 6 ori produsul intern brut, performanþã compara-bilã cu cea a sistemelor similare din þãrile dezvoltate. Astfel, se poate menþiona faptul cã,

Page 93: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

93

zilnic, în cadrul Bãncii Naþionale se deconteazã final ºi irevocabil, în medie, circa 8 000miliarde de lei, din care 7 114 miliarde lei prin subsistemul de decontare brutã, 858 mili-arde lei prin subsistemul de decontare netã ºi 27 miliarde lei prin subsistemul de de-contare în regim special.

200. Viteza decontãrilor pe fiecare tip de instrument, normatã pe principii compatibile cucele stabilite de legislaþia europeanã, este practic egalã, ca medie, cu realizãrile siste-melor occidentale: aproximativ 5 zile pentru decontarea unui cec ºi 3,6 zile pentru de-contarea unui ordin de platã.

201. Decontarea finalã a operaþiunilor cu valori mobiliare prin conturile de decontaredeschise în evidenþele Bãncii Naþionale pentru piaþa bursierã ºi extrabursierã, a atins înanul 1998 o valoare totalã de aproximativ 894 miliarde lei, cu o medie zilnicã variind între1,2 miliarde lei ºi 15,5 miliarde lei. Valoarea decontãrilor finale efectuate prin contul dedecontare al VISA INTERNATIONAL EU/CEMEA a fost de 18,3 miliarde lei, iar prin contulde decontare al EUROPAY International 8,8 miliarde de lei. În mod evident, aceste valorinu sunt semnificative, dezvoltarea sistemelor de platã automatizate fiind încã în fazã in-cipientã în România.

202. Prin subsistemul de decontare finalã în regim special, Banca Naþionalã a continuatºi în cursul anului 1998 sã efectueze decontãrile interbancare ale unor bãnci aflate în re-gim special de supraveghere a plãþilor.

203. În baza reglementãrilor în vigoare, Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale aluat decizia ca încã un cont curent deschis în evidenþele Direcþiei Decontãrii OperaþiunilorBancare, aparþinând Credit Bank, sã treacã, începând cu data de 11 august 1998, înregim de decontare specialã prin urmãrire a plãþilor, similar situaþiei Bãncii Dacia Felix(26 septembrie 1996) ºi Bãncii Columna (7 august 1997).

204. Decontãrile finale ºi irevocabile privind atragerea, rambursarea ºi plata dobânziloraferente depozitelor interbancare constituite pe piaþa monetarã au cunoscut o evoluþiecontinuu ascendentã, ajungând la 450 trilioane lei, de 1,5 ori mai mult decât în anul ante-rior.

205. Pentru îndeplinirea funcþiei sale de agent de platã pentru emisiunile de titluri de statpe piaþa primarã, Banca Naþionalã a decontat, prin intermediul subsistemului de decon-tare brutã la sfârºitul zilei a tranzacþiilor bancare, operaþiuni în valoare de 78 trilioane lei.

206. Ca urmare a modificãrilor apãrute în structura sistemului bancar, Banca Naþionalã aprocedat la 4 noi deschideri de conturi pentru centrale bancare, închizând, totodatã, lacererea titularilor, 2 conturi curente – cel al Bãncii Anglo-Române ºi cel al sucursaleiConstanþa a MISR Romanian Bank.

Page 94: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

94

207. În cursul anului 1998, banca centralã a aprobat extinderea numãrului de bãnci par-ticipante la compensarea operaþiunilor cu valori mobiliare realizatã de Societatea Na-þionalã de Compensare, Decontare ºi Depozitare pentru Valori Mobiliare ºi Bursa de Va-lori Bucureºti. Astfel, de la un numãr de 15 bãnci participante pe pieþele de capital,Banca Naþionalã a autorizat, la cerere, pentru RASDAQ încã 6 bãnci, iar pentru Bursa deValori Bucureºti 7 bãnci, care au decis includerea în obiectul lor de activitate a tranzacþi-ilor ºi decontãrilor operaþiunilor cu valori mobiliare.

II. Sistemul de informare bancarã – GRAI

208. Proiectarea sistemului de informare bancarã ºi de avizare tehnicã de risc pentruplãþi scripturale a fost determinatã de necesitatea funcþionãrii unei structuri care sã ges-tioneze informaþia certã, semnificativã, furnizatã într-un cadru strict reglementat, cu im-pact în ridicarea gradului de siguranþã a operaþiunilor în cadrul sistemului bancar ºi acreºterii încrederii populaþiei ºi agenþilor economici în corectitudinea ºi performanþeleacestuia.

208.1. Sistemul de informare bancarã al Bãncii Naþionale reprezintã un prestator de ser-vicii de informare pentru bãnci ºi clienþii acestora, în conformitate cu art.25 al Legiinr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi, totodatã, o importantã sursãde date pentru banca centralã în domenii esenþiale ale activitãþii bancare: plãþile ºi cre-ditarea.208.1.1. Centrala Incidentelor de Plãþi este un sistem electronic de gestionare a datelorspecifice transmise prin reþea electronicã de persoanele declarante (bãnci, sucursale aleBãncii Naþionale) referitoare la instrumentele de platã de debit refuzate, pierdute, furatesau distruse.208.1.1.1. Informaþiile colectate sunt gestionate în Fiºierul Naþional de Incidente de Plãþi,iar pentru evidenþierea separatã ºi facilitarea accesului la informaþia asupra celor cu po-tenþial de risc ridicat s-a organizat Fiºierul Naþional al Persoanelor cu Risc. Acest fiºiereste alimentat automat cu informaþiile din Fiºierul Naþional de Incidente de Plãþi referitoarela persoanele care au produs incidente de plãþi majore, sancþionate penal de legile învigoare.208.1.1.2. La sfârºitul anului 1998, Centrala Incidentelor de Plãþi a înregistrat 77 278 in-cidente de platã, în valoare de aproximativ 1 462 miliarde lei. Valoric, peste 99 la sutãdintre acestea reprezentau instrumente de platã de debit refuzate, restul revenind in-strumentelor de platã de debit pierdute/furate/distruse/anulate. Din cei 5 547 titulari decont implicaþi în incidentele menþionate, 90 la sutã figureazã în Fiºierul Naþional al Per-soanelor cu Risc, mai mult de jumãtate fiind supuºi interdicþiei bancare.208.1.1.3. Difuzarea informaþiei de risc bancar de cãtre Centrala Incidentelor de Plãþi seface fie din proprie iniþiativã, în vederea alertãrii sistemului bancar ºi limitãrii risculuide producere a unor noi incidente de platã, fie la solicitarea bãncilor, în nume propriu

Page 95: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

95

sau al clienþilor, în scopul sprijinirii unor decizii referitoare la derularea în siguranþã aactivitãþii acestora.208.1.1.4. Centrala Incidentelor de Plãþi a dezvoltat colaborarea cu autoritãþile publice(Ministerul de Interne ºi Parchetul General de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie), înparalel cu desfãºurarea unei acþiuni susþinute de mediatizare a activitãþii sale. În cadrulacestei acþiuni, în luna octombrie 1998 a fost publicatã broºura “Centrala Incidentelor dePlãþi” distribuitã bãncilor, pentru uzul acestora ºi al clienþilor nebancari.208.1.1.5. În cursul anului 1998 a fost, de asemenea, îmbunãtãþitã capacitatea de controloperativ al veridicitãþii informaþiilor transmise de cãtre bãnci, prin preluarea datelor pri-vind refuzurile din compensare ºi crearea unei aplicaþii informatice care permite compa-rarea celor douã serii de date.208.1.2. Centrala Riscurilor Bancare, a doua componentã a sistemului de informarebancarã al Bãncii Naþionale, este o structurã aflatã în fazã avansatã de proiectare ºi careva gestiona informaþia de risc bancar referitoare la debitori, valoarea creditelor acordatede cãtre bãnci, tipul creditului ºi al garanþiei, termenul de acordare, serviciul datoriei afe-rente creditelor acordate.208.1.2.1. În anul 1998 a fost testatã ºi perfecþionatã aplicaþia informaticã ce va deservisistemul electronic de gestiune a informaþiei de risc ºi a fost adaptat, conform noilor legibancare, proiectul regulamentului de funcþionare a Centralei Riscurilor Bancare la BancaNaþionalã.

III. Sistemul de avizare tehnicã ºi coordonare a activitãþilor de plãþi ºi informare bancarã de interes naþional – SCUT

209. Activitatea de avizare tehnicã de risc pentru plãþi scripturale se deruleazã în cadrulunui subsistem care impune, în numele interesului public ºi în contextul pieþei româneºtiîn formare, standarde minime pentru þinuta ºi performanþele tehnice ale mijloacelor deplatã scripturale, atât cele pe suport hârtie, cât ºi cele pe suport neconvenþional (cardbancar).

210. În acelaºi grup de activitãþi de avizare tehnicã a instrumentului contemporan pentruplãþi automatizate, subsistemul efectueazã atât îndrumarea metodologicã preliminarãnecesarã autorizãrii cardurilor bancare, cât ºi autorizarea efectivã a acestor instrumentepe baza Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr.6/1995 referitor la principiile ºiorganizarea plãþilor cu card de cãtre societãþile bancare. În baza acestui act normativ, în1998 au fost avizate un numãr de 5 carduri (2 cu logo VISA ºi 3 Europay), pentru un nu-mãr de 3 bãnci. Totodatã, acest subsistem a avizat 6 sisteme automatizate dehome-banking (generare de ordin de platã, prin calculator, de cãtre agenþii economici,prin conectarea acestora cu sediile bãncilor) la Bancorex, Banc Post, Eximbank, BancaTransilvania, Robank, Banca Unirea.

Page 96: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

96

C. Operaþiuni cu Trezoreria statului

211. Principalele atribuþii ce revin Bãncii Naþionale în calitate de administrator al contuluigeneral al Trezoreriei au vizat efectuarea de plasamente din disponibilitãþile acestuia ºiacoperirea temporarã a deficitului, în cazul în care la sfârºitul zilei contul a înregistrat unsold debitor. Legea nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale, intratã în vigoare la 1iulie 1998, fixeazã un nou cadru pentru intervenþiile bãncii centrale în scopul creditãriicontului general al Trezoreriei statului. Noile prevederi legislative stipuleazã cã suma to-talã a împrumuturilor acordate nu poate depãºi, în nici un exerciþiu financiar anual, echi-valentul a 7 la sutã din veniturile bugetului de stat realizate în anul precedent, iar soldulzilnic al împrumuturilor acordate ºi nerambursate nu poate depãºi dublul capitalului so-cial ºi al fondului de rezervã al Bãncii Naþionale. În acest context, sumele cu care bancacentralã a alimentat contul general al Trezoreriei au scãzut considerabil în semestrul II,reprezentând numai 5 procente din sumele utilizate în primele 6 luni ale anului 1998.Media zilnicã a acestora, la nivelul întregului an, a atins 166 miliarde lei, nivel comparabilcu cel înregistrat în 1997.

212. În 1998, Banca Naþionalã a efectuat un numãr de 55 de plasamente din disponibili-tãþile contului curent general al Trezoreriei statului, preponderent în intervalul iunie - de-cembrie (36 plasamente). Dobânda aferentã a fost cuprinsã între 47 ºi 206 la sutã,depãºind, cu excepþia ultimei luni a anului, nivelul dobânzilor pieþei monetare.

213. Acþionând ca agent al statului în privinþa emisiunii titlurilor de stat, al vânzãrii ºi rãs-cumpãrãrii acestora, Banca Naþionalã a derulat 68 de emisiuni de titluri de stat, hotãrâteprin ordine ale ministrului finanþelor, care au avut drept obiectiv finanþarea deficitului bu-getar. Spre deosebire de anul anterior, în care preponderente au fost emisiunile cu do-bândã, în anul 1998 au prevalat cele cu discont (41). În ceea ce priveºte scadenþeleemisiunilor, acestea au variat între 20 de zile ºi 1 an, ponderea cea mai ridicatã revenind,în continuare, celor pe termen de 3 luni. Valoarea nominalã totalã a emisiunilor lansate încursul anului 1998 a atins 41 771 miliarde lei, din care o treime reprezintã emisiuni noi.Deºi pentru majoritatea emisiunilor de titluri de stat Banca Naþionalã a organizat licitaþii,plasamentele prin subscripþie publicã au continuat sã existe ºi în 1998, procentul deþinutde valoarea nominalã a acestora în total reducându-se însã la 10 la sutã.

214. În primele luni ale anului 1998, la plasarea prin licitaþie a emisiunilor de titluri de stats-a folosit metoda preþului uniform, iar începând din luna mai aceasta a fost înlocuitã cumetoda preþului multiplu. Noua modalitate de alocare a emisiunilor de titluri de stat pre-supune ordonarea crescãtoare a ofertelor de cumpãrare depuse de cãtre participanþi înfuncþie de rata dobânzii (respectiv rata discontului) ºi repartizarea titlurilor de stat, pentruofertele acceptate, la ratele dobânzii (discontului) licitate de fiecare din ofertanþiicâºtigãtori, pânã la adjudecarea completã a emisiunii.

Page 97: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

97

215. La 31 decembrie, pe piaþa primarã a titlurilor de stat activau un numãr de 36 departicipanþi, bãnci comerciale, ce puteau subscrie atât în nume ºi în cont propriu, cât ºi înnume propriu ºi în contul clienþilor lor, persoane juridice. La majoritatea operatorilor seconstatã, comparativ cu anul 1997, creºterea semnificativã a numãrului clienþilor (pe to-tal, de la 127 la 250).

216. Stimulatã de introducerea plasamentelor prin licitaþie, piaþa secundarã a titlurilor destat a continuat sã se dezvolte, astfel încât în anul 1998 am asistat la o dublare a volu-mului tranzacþiilor faþã de 1997 (de la 8 251,5 miliarde lei, la 16 096,4 miliarde lei). Totuºi,aceasta este încã departe de a-ºi fi atins potenþialul maxim, þinând cont de faptul cã, înþãrile cu o piaþã secundarã dezvoltatã, raportul dintre volumul emisiunilor pe piaþa pri-marã ºi cel al tranzacþiilor pe piaþa secundarã este de 1:10, în timp ce în România nivelulmaxim al acestui indicator în cursul anului 1998 a fost de 1:1,19 în luna decembrie.

217. Tranzacþiile între bãnci continuã sã deþinã ponderea cea mai ridicatã (79,2 la sutã),majoritatea covârºitoare a tranzacþiilor bancare desfãºurate pe piaþa secundarã (91,5procente) reprezentând intervenþii open-market ale bãncii centrale, în scopul îndepliniriiobiectivelor sale de politicã monetarã. Se observã însã extinderea substanþialã a seg-mentului acoperit de operaþiunile efectuate de bãnci cu clienþii lor (de la 2,3 la sutã în1997, la 20,8 la sutã în anul 1998).

D. Administrarea rezervelor internaþionale

218. Realizatã în mod riguros, specific bãncii centrale, administrarea rezervelor interna-þionale a urmãrit în anul 1998 o diversificare ºi o investire mai activã a portofoliului, înscopul creºterii veniturilor din activitatea de administrare ºi asigurãrii lichiditãþii necesareserviciului datoriei externe ºi nevoilor de intervenþie pe piaþa valutarã interbancarã.

219. Dupã ce anul 1997 a marcat creºterea substanþialã a rezervelor internaþionale peseama soldului pozitiv al intervenþiilor bãncii centrale pe piaþa valutarã în detrimentulsurselor atrase din exterior, anului 1998 nu i–au fost caracteristice nici achiziþiile valutareinterne ºi nici intrãrile din împrumuturi externe. Deteriorarea climatului economic s-a re-simþit atât pe piaþa valutarã internã, cât ºi în percepþia agenþiilor de rating, concretizatã îndiminuarea calificativelor ce indicã riscul de þarã ºi, implicit, a creditului acordat de in-vestitori tradiþionali.

220. În anul 1998 frecvenþa ºi nivelul intervenþiilor Bãncii Naþionale pe piaþa valutarã, însensul prevenirii deprecierii abrupte a monedei naþionale, au depãºit în amploare opera-þiunile anului anterior.

221. În ceea ce priveºte finanþarea externã, suspendarea acordului cu FMI ºi înrãutãþireaclimatului financiar internaþional sub influenþa crizei din Rusia au condus la restrângerea

Page 98: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

98

finanþãrii oficiale precum ºi a celei private, investitorii strãini limitându-ºi expunerea faþãde þãrile din aceastã parte a Europei. Astfel, România nu a reuºit sã încheie nici un acordde împrumut suveran, singura tentativã de emisiune pe pieþele financiare, preconizatã însemestrul II 1998, fiind amânatã. În acest context, rezerva valutarã a bãncii centrale s-adiminuat considerabil, de la 2 530 milioane dolari la 1 ianuarie 1998, la 1 662,5 milioanedolari SUA la 31 decembrie 1998.

222. Intrãrile la rezerva valutarã au însumat 2 742,5 milioane dolari, fiind compuse din:

222.1. Împrumuturi interne realizate de Ministerul Finanþelor, subscrise de bãnci ºi clienþiiacestora: 352,9 milioane dolari.

222.2. Cumpãrãri de pe piaþa valutarã: 497,8 milioane dolari.

222.3. Dobânzi încasate din fructificarea rezervelor: 177,8 milioane dolari. Principalelesurse generatoare de dobânzi au fost: conturile curente, titluri ale Trezoreriei SUA ºi aleunor agenþii guvernamentale americane, portofoliul complex plasat de Banca Naþionalã aRomâniei la Citibank Londra, swap-urile încheiate pentru împrumuturile Samurai.

222.4. Cedãri la rezerva valutarã internaþionalã: 356,3 milioane dolari. Nefiind abrogatã,Hotãrârea Guvernului nr.469/1996 privind constituirea fondului valutar pentru programulenergetic a continuat sã producã venituri pentru rezerva valutarã, cu toate cã nu au maiexistat cereri de susþinere a importurilor energetice din acest fond. La acestea se adaugãcele 213 milioane dolari provenind din privatizãrile realizate de Fondul Proprietãþii deStat.

222.5. Intrãri aferente rezervelor minime obligatorii: 1 249,9 milioane dolari.

222.6. Depozit de la Bancorex: 100 milioane dolari.

222.7. Alte intrãri (dividende, confiscãri, returnãri de sume neutilizate, rambursãri ale Mi-nisterului Apãrãrii Naþionale, etc.): 7,9 milioane dolari.

223. Rezervele de aur ale Bãncii Naþionale a României au crescut, în 1998, de la 93,9 la100,3 tone. Ca ºi în anul anterior, creºterea stocului s–a realizat pe seama achiziþiilor (5,2tone), a conversiilor aur/argint (1,1 tone) ºi a dobânzilor obþinute la plasamenteleefectuate (104 kg). Stocul de aur depus spre fructificare în strãinãtate a crescut la 12,5tone.

224. Plãþile efectuate din rezerva valutarã au însumat 3 609,8 milioane dolari, constând, înprincipal, din urmãtoarele:

224.1. Plãþi de capital în contul datoriei externe de 383,5 milioane dolari, dintre care 299milioane dolari au reprezentat rambursãri de împrumuturi angajate cu Uniunea Euro-peanã ºi FMI, 75,5 milioane dolari plãþi în contul împrumutului sindicalizat de ABN

Page 99: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

99

AMRO-Citibank, iar 9,1 milioane dolari au constituit plãþi pentru rambursarea unor îm-prumuturi acordate de Canada ºi Finlanda.

224.2. Plãþi în contul garanþiilor emise de Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a Ro-mâniei, în valoare de 172,9 milioane dolari.

224.3. Rambursarea depozitului primit de la Banca Chinei, depozit atras prin Banca Na-þionalã pentru prelungirea unui contract similar anterior între Banca Chinei ºi Bancorex.

224.4. Dobânzi plãtite la împrumuturile externe (inclusiv de la FMI) ºi la împrumuturile învalutã realizate pe piaþa internã de Ministerul Finanþelor: 295,7 milioane dolari.

224.5. Dobânzi aferente surselor atrase de Banca Naþionalã: 159,5 milioane dolari (do-bânzi la împrumuturile asumate de banca centralã – inclusiv acordurile swap pentruobligaþiunile Samurai – ºi dobânzi bonificate pentru conturile LORO).

224.6. Intervenþii pe piaþa valutarã: 1 124,1 milioane dolari (de patru ori mai mari decâtnivelul atins în 1997).

224.7. Ieºiri aferente rezervelor minime obligatorii: 1 352,9 milioane dolari.

224.8. Alte plãþi: 29,3 milioane dolari. Acestea au inclus participaþiile ºi cotizaþiile la or-ganisme internaþionale, plãþi în conformitate cu acordurile încheiate cu Germania, plãþi încontul Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi plãþi efectuate pentru desfãºurarea activitãþiiBãncii Naþionale.

E. Activitatea internaþionalã a Bãncii Naþionale a României

225. Relaþiile cu FMI au fost marcate de acceptarea de cãtre România, la 25 martie 1998,a prevederilor articolului VIII, secþiunile 2, 3 ºi 4 din Statutul FMI, referitoare la convertibili-tatea monedei naþionale, ºi de acceptarea celui de-al IV-lea amendament la Statutul FMIreferitor la o nouã alocare unicã de DST-uri; totodatã au fost iniþiate discuþii pentru noiaranjamente de credite, atât cu FMI cât ºi cu Banca Mondialã.

226. Asistenþa tehnicã acordatã Bãncii Naþionale de cãtre FMI în anul 1998 a fost axatãpe urmãtoarele domenii: balanþa de plãþi externe, întãrirea activitãþii de supraveghere,restructurarea sistemului bancar etc.

227. Ca ºi în anii anteriori, Banca Naþionalã a participat la cele douã sesiuni (de primã-varã ºi toamnã) ale Comitetului Interimar ºi respectiv Comitetului Dezvoltãrii din cadrulFMI ºi BIRD, precum ºi la reuniunile anuale ale Consiliului Guvernatorilor FMI ºi BãnciiMondiale. În intervenþiile lor, reprezentanþii Bãncii Naþionale s-au exprimat în favoareasporirii ºi diversificãrii sprijinului financiar al FMI acordat þãrilor în tranziþie cãtre economiade piaþã, pentru urgentarea unei noi alocãri unice de DST, majorarea cotelor de par-ticipare a þãrilor membre ºi crearea de noi facilitãþi de credite.

Page 100: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

100

228. ªi în anul 1998, reprezentanþii Bãncii Naþionale în consiliile Bãncii Internaþionale deColaborare Economicã ºi Bãncii Internaþionale de Investiþii au participat, împreunã cu ceiai Ministerului Finanþelor, la cele douã reuniuni, de primãvarã ºi de toamnã, ale acestorinstituþii financiare. Dupã 1990, cele douã instituþii internaþionale ºi-au orientat activitateaspre operaþiuni bancare specifice economiei de piaþã, respectiv operaþiuni cu hârtii devaloare pe piaþa rusã, plasamente la bãnci comerciale. În ultima perioadã o atenþie deo-sebitã a fost acordatã stabilizãrii situaþiei lor financiare, prin soluþionarea problemelor re-glementãrii datoriei ºi obligaþiilor þãrilor membre faþã de bancã ºi în mod corespunzãtor adatoriilor acestor instituþii faþã de creditorii occidentali. Totodatã, activitatea se îndreaptãspre lãrgirea activitãþii de creditare a BII ºi spre lãrgirea sferei de noi servicii bancare.Reuniunile celor douã bãnci, ce au avut loc la Moscova ºi Bratislava, au fost consacrateanalizãrii situaþiei financiare a BICE ºi BII ºi adoptãrii unor mãsuri vizând programul deactivitate pe anul 1999.

229. În anul 1998, activitatea legatã de procesul de pregãtire a aderãrii României la Uni-unea Europeanã s-a concentrat pe coordonarea ºi monitorizarea procesului de preluarea acquis-ului comunitar în domeniile specifice activitãþii bãncii centrale. Astfel, în primaparte a anului au avut loc reuniunile multilaterale de examinare analiticã a preluãriiacquis-ului în domeniul liberei circulaþii a capitalului, serviciilor bancare ºi uniunii eco-nomice ºi monetare. De asemenea, au fost elaborate secþiunile corespunzãtoare dome-niilor de activitate ale Bãncii Naþionale din capitolele privind programul de îndeplinire acriteriilor economice de aderare ºi programul de adaptare a acquis-ului comunitar dinProgramul Naþional de aderare a României la UE ºi Raportul Anual privind progresele în-registrate de România în procesul de pregãtire a aderãrii la UE, care au fost trimise Co-misiei Europene în anul 1998.

230. În anul 1998 a continuat implementarea proiectelor de asistenþã tehnicã PHARE,realizându-se auditul operaþional al Bãncii Naþionale în scopul elaborãrii de recomandãriprivind îmbunãtãþirea funcþiilor ºi rolului bãncii ºi adaptarea sa la standardele Uniunii Eu-ropene. Pentru acest proiect au fost alocate fonduri în sumã de 475 000 ECU. De ase-menea, s-a derulat contractul de asistenþã tehnicã pentru Comisia de Privatizare a BancPost prin care s-a realizat raportul de evaluare ºi studiul de fezabilitate în vederea priva-tizãrii bãncii. Pentru acest proiect au fost alocate fonduri în sumã de aproximativ 535 000ECU. Începând din 1998, strategia asistenþei PHARE a fost orientatã în vederea întãririicapacitãþii administrative ºi instituþionale a Bãncii Naþionale de preluare ºi implementarea acquis-ului comunitar în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul Naþional deAdoptare a Acquis-ului ºi cu Parteneriatul de Aderare a României la Uniunea Europeanã.Pe aceastã linie, prin Memorandumul Financiar PHARE 1998, Bãncii Naþionale i-au fostalocate fonduri în sumã de 2 milioane ECU pentru urmãtoarele proiecte:

230.1. Proiectul de Dezvoltare Instituþionalã a Bãncii Naþionale ce urmeazã a fi realizatprintr-un program de înfrãþire între Banca Naþionalã a României ºi un consorþiu de bãnci

Page 101: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

101

centrale (Banca Franþei, Banca Italiei, Banca Olandei) sub conducerea Bãncii Franþei.Domeniile în care se concentreazã asistenþa tehnicã a experþilor bãncilor centrale res-pective sunt: activitatea de supraveghere a sectorului bancar, controlul ºi auditul intern,statistica balanþei de plãþi, liberalizarea gradualã a contului de capital, proiectarea unuisistem informatic pentru conducere ºi administrarea resurselor umane. Suma alocatãacestui proiect este de 850 000 ECU.

230.2. Proiectul de informatizare a activitãþii contabile a Bãncii Naþionale ºi de realizare aunui sistem informaþional pentru management, în valoare de 1 150 000 ECU, proiect ceurmeazã a fi realizat prin procedurile standard de licitaþie.

231. Recuperarea creanþelor României, provenind din operaþiuni de export ºi cooperareeconomicã realizate înainte de anul 1989 ºi lichidarea soldurilor conturilor de cliring ºicooperare a rãmas în atenþia Bãncii Naþionale. În cadrul Comisiei Interdepartamentale,Banca Naþionalã a participat la negocierile privind recuperarea creanþelor restante, pur-tate fie direct cu instituþiile desemnate de guvernele þãrilor respective, fie prin intermediulunor firme specializate, cu Albania, Angola, Bangladesh, Bulgaria, Guineea, Mozambic,Peru, Siria, Federaþia Rusã ºi Zambia. Ca urmare, în anul 1998 s-a reuºit recuperareasumelor datorate României de Peru ºi Zambia.

F. Alte activitãþi

232. Supuse unui permanent proces de adaptare a conþinutului ºi prezentãrii grafice laaºteptãrile beneficiarilor, publicaþiile Bãncii Naþionale deþin un rol tot mai important în di-fuzarea cãtre public a unor informaþii privind orientarea politicii monetare a bãncii cen-trale, evoluþia sistemului financiar-bancar, dar ºi a mediului economic, în general. Gamalargã de beneficiari ai publicaþiilor Bãncii Naþionale include: instituþii guvernamentale,bãnci centrale, instituþii financiare internaþionale, firme de consultanþã, agenþii de rating,bãnci comerciale, ambasade, instituþii de învãþãmânt ºi cercetare, redacþii de publicaþiiperiodice cu caracter financiar, biblioteci. La sfârºitul anului 1998, numãrul abonaþilordepãºea 3 000, din care aproximativ 1 800 în strãinãtate. Accesul la publicaþiile BãnciiNaþionale urmeazã sã creascã în perioadele urmãtoare, prin intermediul unui site peInternet, în curs de proiectare.

233. În prezent, Banca Naþionalã realizeazã ºi difuzeazã urmãtoarele publicaþii: Raportulanual; Buletinul lunar; Buletinul trimestrial; Indicatori macroeconomici – grafice; Raportprivind balanþa de plãþi ºi poziþia investiþionalã internaþionalã a României; Caiete de stu-dii; Conturi Naþionale (în colaborare cu Comisia Naþionalã pentru Statisticã); Buletinul deconjuncturã; alte lucrãri (cu caracter ocazional).

Page 102: Raport anual 1998

Cap.VI. Alte activitãþi ale Bãncii Naþionale a României

102

234. Pentru facilitarea accesului publicului larg la informaþii financiare de interes general,Banca Naþionalã a furnizat zilnic, unui numãr de ziare de limbã românã ºi englezã, dateprivind piaþa monetarã ºi valutarã.

235. Activitatea juridicã desfãºuratã de Banca Naþionalã în anul 1998 a avut ca principalobiectiv finalizarea, în colaborare cu direcþiile de specialitate, a proiectelor celor 3 legicare reglementeazã activitatea bancarã: Legea nr. 58/1998 – Legea bancarã, Legeanr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi Legea nr.83/1998 privind fali-mentul bãncilor. La acestea se adaugã activitatea curentã a Direcþiei Juridice, concreti-zatã în avizarea a 732 de ordine, regulamente, norme ºi circulare elaborate de direcþiilede specialitate din banca centralã. În contextul actualizãrii continue a cadrului legislativce guverneazã activitatea bancarã, specialiºtii departamentului juridic al Bãncii Naþionaleºi-au intensificat acþiunile de informare ºi prelucrare a actelor normative, în scopul eli-minãrii, la nivelul direcþiilor operative, a erorilor de interpretare ºi aplicare a unor dispoziþiilegale.

236. Consilierii juridici au asigurat, de asemenea, reprezentarea Bãncii Naþionale a Ro-mâniei într-un numãr de 1 050 cauze aflate pe rolul instanþelor civile, comerciale, penaleºi de contencios administrativ, colaborând cu organele financiare ºi judecãtoreºti pentrurecuperarea creanþelor bãncii centrale.

237. Acþiunile de control derulate de Banca Naþionalã în anul 1998 au avut un rol corectiv,prin localizarea ºi diminuarea factorilor de risc la nivelul bãncilor controlate, precum ºi unrol constructiv, în sensul elaborãrii ºi completãrii reglementãrilor in domeniul finan-ciar-bancar. Similar anului anterior, activitatea de control a avut fie caracter tematic (lasolicitarea conducerii Bãncii Naþionale), fie caracter curent (rezultat al prevederilor dinnormele de lucru), vizând, în principal, respectarea dispoziþiilor legale referitoare la: efec-tuarea operaþiunilor valutare; înregistrarea ºi raportarea operaþiunilor valutare repre-zentând tranzacþii ce se includ în balanþa de plãþi externe; organizarea ºi funcþionareaCentralei Incidentelor de Plãþi; efectuarea operaþiunilor de casierie; compensarea multila-teralã a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie; rezervele minime obligatorii.În urma deficienþelor constatate, au fost dispuse o serie de mãsuri operative, cu execuþieimediatã, precum ºi mãsuri punitive cu termene de aplicare în perioadele imediaturmãtoare efectuãrii controlului.

Page 103: Raport anual 1998

Cap.VII. Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierderi ale BNR

103

CCaappiittoolluull VVIIII.. BBiillaannþþuull aannuuaall ººii ccoonnttuull ddee pprrooffiitt ººii ppiieerrddeerrii aallee BBããnncciiii NNaaþþiioonnaalleeaa RRoommâânniieeii

A. Bilanþul la 31 decembrie 1998

238. Bilanþul Bãncii Naþionale reflectã evoluþiile înregistrate în economia naþionalã, pre-cum ºi în activitatea desfãºuratã de autoritatea monetarã. Totalul bilanþului contabil s-amajorat pe parcursul anului 1998, ajungând la 31 decembrie la 60 872,8 miliarde lei. Bi-lanþul prezintã o serie de modificãri relativ importante datorate, în special, reevaluãriicreanþelor ºi angajamentelor, precum ºi a fondurilor bãncii.

Tabel nr.11. Bilanþul Bãncii Naþionale a României

INDICATORI1998/1997

(%)31.12.1997 31.12.1998 31.12.1997 31.12.1998

ACTIV 1. Metale preþioase ºi alte valori 9 194,3 10 279,5 111,8 17,4 16,9 2. Refinanþare societãþi bancare, alte credite 685,0 613,4 89,5 1,3 1,0 3. Mijloace bãneºti ºi creanþe din operaþiuni valutare 31 199,6 32 169,5 103,1 59,0 52,9 4. Titluri de stat 3 271,2 9 141,8 279,5 6,2 15,0 5. Regularizãri din operaþiuni cu FMI 5 030,5 3 920,7 77,9 9,5 6,4 6. Decontãri ºi debitori 2 065,0 3 625,4 175,5 3,9 6,0 7. Mijloace fixe (valoare rãmasã) 170,3 563,7 331,0 0,3 0,9 8. Alte active, mijloace ºi cheltuieli pentru investiþii 203,5 558,8 274,6 0,4 0,9 9. Vãrsãminte din profit 1 044,7 – – 2,0 – TOTAL ACTIV 52 864,1 60 872,8 115,1 100,0 100,0

PASIV 1. Fonduri proprii 364,3 528,8 145,2 0,7 0,9 2. Cont special de reevaluãri – 17,1 – – 0,0 3. Bilete de bancã ºi monedã metalicã în circulaþie 9 626,9 12 296,7 127,7 18,2 20,2 4. Disponibilitãþi ale societãþilor bancare, disponibilitãþi blocate de instanþe judecãtoreºti ºi depozite în lei atrase de BNR 7 864,0 8 001,3 101,7 14,9 13,1 5. Resurse din operaþiuni valutare 32 264,1 38 814,2 120,3 61,0 63,8 6. Fonduri extrabugetare ºi decontãri cu bugetul statului 988,1 50,0 5,0 1,9 0,1 7. Decontãri ºi creditori 355,2 389,9 109,8 0,7 0,6 8. Fondul mijloacelor fixe 175,8 791,9 450,5 0,3 1,3 9. Alte pasive ºi surse pentru investiþii 181,0 – 0,5 0,3 – 10. Rezultatul exerciþiului 1 044,7 –17,1 x 2,0 x TOTAL PASIV 52 864,1 60 872,8 115,1 100,0 100,0

Niveluri absolute(miliarde lei)

Pondere în bilanþ(%)

239. Activul bilanþului a cunoscut urmãtoarele evoluþii notabile:

239.1. Principala componentã a poziþiei Metale preþioase ºi alte valori este aurul monetar,care deþine circa 98,8 la sutã (10 155 miliarde lei). Stocul de aur aflat în tezaurul BãnciiNaþionale a crescut în cursul anului 1998 de la 93,9 tone la 100,3 tone, atât ca urmare a

Page 104: Raport anual 1998

Cap.VII. Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierderi ale BNR

104

intrãrilor din producþie internã, cât ºi din convertirea în aur a argintului. La sfârºitul anului1998 s-a fãcut reevaluarea stocului de aur de la 95 823 lei/gram la 101 272 lei/gram.

239.2. Refinanþarea bãncilor ºi alte credite, în sumã de 613,4 miliarde lei s-a diminuat cu10,5 la sutã. Ca ºi în anul 1997, nivelul redus al acestei poziþii reflectã caracterul aproapeneutru al refinanþãrii de la Banca Naþionalã asupra lichiditãþii din sistemul bancar. Nu aumai fost acordate credite direcþionate, iar apelul bãncilor la creditul lombard a fost foarteredus. Începând cu 1 iulie 1998, prin intrarea în vigoare a noului Statut al Bãncii Naþionalea României, creditarea pe descoperit de cont a fost interzisã. La 31 decembrie 1998 segãseau în bilanþul Bãncii Naþionale credite de refinanþare în valoare de 555,5 miliarde lei:503,1 miliarde lei – credite acordate Bãncii Agricole în baza art.4 din Legea nr.20/1996;52,0 miliarde lei – credite acordate bãncii Dacia Felix în baza Legii nr.135/1996; 0,4miliarde lei – credite cu dobândã preferenþialã acordate în conformitate cu H.G. nr.61/1993 privind sprijinirea producãtorilor agricoli în procurarea de tractoare ºi maºiniagricole, cu scadenþã în 31 martie 1999.

239.3. Mijloacele bãneºti ºi creanþele din operaþiuni valutare totalizeazã 32 169,5 miliardelei, reprezentând mai mult de jumãtate din totalul activului (52,9 la sutã). În aceastã grupãsunt cuprinse:

ã disponibilitãþile în valutã la bãnci ºi organisme financiare internaþionale, în sumã de17 136,6 miliarde lei, care s-au diminuat cu 1 731,3 miliarde lei faþã de anul anterior,datoritã rambursãrii creditelor acordate de FMI, precum ºi efectuãrii de plãþi de do-bânzi ºi comisioane aferente acestora;

ã participaþiile ºi acþiunile externe la FMI, BRI, BERD, MIGA ºi CFI, în sumã de 9 046,6miliarde lei, care au crescut faþã de 31 decembrie 1997 cu 1 391,6 miliarde lei(+18,2 la sutã). Modificarea valoricã faþã de bilanþul precedent s-a datorat deprecie-rii monedei naþionale;

ã investiþiile în titluri de stat strãine în sumã de 5 985,7 miliarde lei, care s-au majoratcu 1 310 miliarde lei, ca urmare a achiziþionãrii de noi titluri de pe piaþa americanã.

239.4. Portofoliul de titluri de stat al Bãncii Naþionale a crescut substanþial comparativ cufinele anului 1997, de la 3 271,2 miliarde lei la 9 141,8 miliarde lei (+179,5 la sutã). Pon-derea acestei poziþii de bilanþ în totalul activului a crescut de la 6,2 la sutã la 15,0 la sutã,consecinþã a achiziþionãrii unui volum important de certificate de trezorerie de pe piaþasecundarã de cãtre Banca Naþionalã.

239.5. Regularizãrile din operaþiuni cu FMI au înregistrat la 31 decembrie 1998 un soldde 3 920,7 miliarde lei, reprezentând sumele rãmase neregularizate rezultate din influ-enþe nefavorabile conform Legii nr. 97/1997, în scãdere faþã de 31 decembrie 1997 cu1 109,8 miliarde lei. Aceastã reducere se datoreazã compensãrii diferenþelor nefavorabileexistente la 31 decembrie 1997 cu cele favorabile rezultate din contul special dereevaluãri deschis conform art.44 din Legea nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale

Page 105: Raport anual 1998

Cap.VII. Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierderi ale BNR

105

a României.

239.6. Poziþia Decontãri ºi debitori, în sumã de 3 625,4 miliarde lei, a crescut cu 75,5 lasutã. Ponderea sa în totalul bilanþului la 31 decembrie 1998 este de 6 la sutã, în creºterefaþã de sfârºitul anului 1997 cu 2,1 puncte procentuale. Mai mult de jumãtate din acestpost bilanþier include sumele datorate Bãncii Naþionale de cãtre bãncile Dacia Felix ºiCredit Bank, aflate în încetare de plãþi, reprezentând credite, dobânzi ºi comisioane(1 914,4 miliarde lei). În aceastã grupã sunt evidenþiate ºi dobânzile de încasat la: titluride stat, plasamente în valutã, credite acordate bãncilor Dacia Felix ºi Banca Agricolã,precum ºi la obiectivul de investiþii Krivoi Rog.

239.7. Mijloacele fixe (la valoarea rãmasã) au crescut de la 170,3 miliarde lei, la 563,7miliarde lei. Evoluþia acestei poziþii de bilanþ a fost determinatã, în principal, de reevalua-rea clãdirilor, terenurilor, construcþiilor speciale conform H.G. nr.983/1998 (+370,8 mili-arde lei) ºi, în micã mãsurã, de dotarea cu noi mijloace fixe (+22,6 miliarde lei).

239.8. Alte active, mijloace ºi cheltuieli pentru investiþii – în sumã de 558,8 miliarde lei,reprezintã mijloace ºi cheltuieli pentru investiþii, obiecte de inventar ºi materiale, cheltuielianticipate. Aici sunt evidenþiate ºi diferenþele rezultate în urma reevaluãrii investiþiilor încurs.

240. Principale posturi de pasiv prezintã urmãtoarele tendinþe:

240.1. Fondurile proprii au totalizat 528,8 miliarde lei la 31 decembrie 1998, în creºterefaþã de anul precedent cu 164,5 miliarde lei (45,2 la sutã). De menþionat este faptul cã înluna iulie 1998, în baza art.39, alin.2 din Legea nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Na-þionale a României capitalul propriu al bãncii centrale a fost majorat de la 5 miliarde lei la100 miliarde lei, pe seama fondului de rezervã. De asemenea, fondul de rezervã, calculatîn limita unei cote de 20 la sutã din profitul brut este de 95,4 miliarde lei.

240.2. Contul special de reevaluãri a fost deschis conform art.44 din Legea nr.101/1998privind Statutul Bãncii Naþionale a României. Acest cont prezintã la finele anului un soldde 17,1 miliarde lei, reprezentând diferenþe favorabile din reevaluarea activelor ºi pasi-velor în valutã. Aceastã sumã a fost destinatã acoperirii rezultatului exerciþiului de la 31decembrie 1998, operaþiune înregistratã efectiv în luna mai 1999, o datã cu aprobareabilanþului contabil de cãtre Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale.

240.3. Biletele de bancã ºi moneda metalicã în circulaþie au totalizat la sfârºitul anului12 296,7 miliarde lei, cu 27,7 procente mai mult faþã de 31 decembrie 1997 (+2 669,8miliarde lei). Ponderea acestora în totalul bilanþului la sfârºitul anului este 20,2 la sutã, încreºtere faþã de aceeaºi datã a anului anterior cu numai 2 puncte procentuale. Numerarulîn circulaþie (existent în afara sistemului bancar) a generat cea mai mare parte a creºteriiacestei poziþii de bilanþ, situându-se la un nivel de 11 525 miliarde lei, cu 25,3 la sutã maimult decât la debutul anului.

Page 106: Raport anual 1998

Cap.VII. Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierderi ale BNR

106

240.4. Postul Disponibilitãþile bãncilor, disponibilitãþile blocate de instanþele judecãtoreºtiºi depozitele în lei atrase de Banca Naþionalã, în valoare de 8 001,3 miliarde lei, a înre-gistrat o dinamicã modestã, astfel încât ponderea sa în bilanþul bãncii centrale s-a dimi-nuat de la 14,9 la sutã la 13,1 la sutã. Aici sunt evidenþiate rezervele obligatorii ale bãn-cilor constituite în lei, sumele blocate de instanþele judecãtoreºti (unde o pondere mare oau disponibilitãþile bãncilor Dacia Felix, Banca Agricolã ºi Bancorex – aproximativ 79,8miliarde lei), precum ºi depozitele în lei atrase de banca centralã de la bãnci. Din totalulacestora, 84,9 la sutã, respectiv 6 793,5 miliarde lei, reprezintã rezervele obligatorii în lei.Nivelul ridicat al disponibilitãþilor bãncilor în conturi curente reflectã aplicarea noilor re-glementãri privind regimul rezervelor minime obligatorii. În aceastã poziþie de bilanþ suntincluse ºi depozitele în lei atrase de Banca Naþionalã, în sumã de 1 128 miliarde lei, vo-lumul acestora micºorându-se semnificativ (cu 5 664,3 miliarde lei).

240.5. Resursele din operaþiuni valutare au însumat 38 814,2 miliarde lei, reprezentând63,8 la sutã din totalul pasivului bãncii centrale. Creºterea, care se cifreazã la 6 550,1miliarde lei, a fost determinatã, în special, de deprecierea monedei naþionale ºi, în micãmãsurã de majorarea efectivã a acestor pasive în valutã. În aceastã grupã de conturisunt incluse:

ã disponibilitãþile organismelor financiare internaþionale (FMI, BIRD, MIGA) la BancaNaþionalã:12 918,1 miliarde lei. Principala poziþie o reprezintã disponibilul FMI, în va-loare de 12 776,9 miliarde lei, drept contrapartidã la cumpãrãrile de DST efectuatede banca centralã în baza acordurilor cu FMI;

ã disponibilitãþile din conturile LORO ale bãncilor (rezervele obligatorii constituite îndolari SUA): 10 782,9 miliarde lei;

ã împrumuturile de la bãnci din strãinãtate: 998,3 miliarde lei (reprezentândcontravaloarea creditelor acordate de Citibank – 450,8 miliarde lei ºi de Merill Lynch– 547,5 miliarde lei);

ã obligaþiunile în valutã emise de Banca Naþionalã: 10 357,3 miliarde lei (pe piaþa eu-ropeanã – 2 464,0 miliarde lei ºi pe piaþa japonezã – 7 893,3 miliarde lei);

ã fondurile pentru participaþii externe: 3 757,5 miliarde lei, reprezentând fonduri pentruparticipaþiile la FMI, BIRD, BERD, MIGA, CFI.

240.6. Fondurile extrabugetare ºi alte decontãri cu bugetul statului reflectã operaþiunilestatului derulate prin Banca Naþionalã atât prin conturile incluse în Trezoreria statului, câtºi prin cele ce privesc diverse fonduri extrabugetare. La sfârºitul anului 1998, contul ge-neral al Trezoreriei statului înregistra un disponibil de 22,9 miliarde lei. În aceastã poziþiede bilanþ este inclus ºi impozitul pe profit datorat (în sumã de 27,1 miliarde lei) aferentlunii decembrie 1998, sumã viratã efectiv în luna ianuarie 1999.

240.7. Decontãri ºi creditori au totalizat, la finele anului, 389,9 miliarde lei, cu 9,8 la sutã

Page 107: Raport anual 1998

Cap.VII. Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierderi ale BNR

107

mai mult decât la 31 decembrie 1997. În aceastã poziþie sunt evidenþiate decontãrile pri-vind salariile ºi disponibilitãþile salariaþilor, creditorii, dobânzile de plãtit la depoziteleatrase de Banca Naþionalã de la bãnci, scadente în primele zile ale anului 1999.

240.8. Fondul mijloacelor fixe a realizat o creºtere de la 175,8 miliarde lei la 791,9 mili-arde lei, ca urmare a înregistrãrii diferenþelor rezultate din reevaluarea efectuatã conformH.G. nr. 983/1998 (616,2 miliarde lei).

240.9. Rezultatul exerciþiului înregistrat la 31 decembrie 1998 de Banca Naþionalã însumã de 17,1 miliarde lei, urma sã fie acoperit din contul special de reevaluãri dupãaprobarea bilanþului contabil de cãtre Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale, ope-raþiune efectuatã în luna mai 1999.

B. Contul de profit ºi pierderi

241. Banca Naþionalã a înregistrat la 31 decembrie 1998 un profit de 12,4 miliarde lei, înscãdere cu 1 032,2 miliarde lei faþã de cel realizat la finele anului precedent. În anul1998, atât nivelul veniturilor realizate, cât ºi cel al cheltuielilor efectuate au fost afectatede reglementãrile modului de înregistrare a diferenþelor provenite din reevaluarea acti-velor ºi pasivelor în valutã precum ºi a metalelor preþioase. Astfel, pânã la 30 iunie 1998,conform art. 4 din Legea nr.97/1997 privind reglementarea participaþiilor statului la FMI ºimodul de reglementare a influenþelor financiare din tranzacþiile cu FMI, diferenþelenefavorabile provenite din reevaluarea activelor ºi pasivelor în valutã se înregistrau lacheltuieli în limita diferenþelor favorabile rezultate din reevaluãri evidenþiate la venituri. În-cepând cu 1 iulie 1998, conform art.4 din Legea nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Na-þionale a României, diferenþele rezultate din reevaluarea activelor ºi pasivelor în valutã seevidenþiazã într-un cont special de reevaluãri.

242. Cheltuielile efectuate de Banca Naþionalã în anul 1998 au totalizat 5 921,8 miliardelei. Dintre acestea se remarcã:

242.1. Cheltuielile cu operaþiunile bãncii, care au însumat 5 460,5 miliarde lei, reprezen-tând 92,2 la sutã din total. Creºterea cea mai însemnatã (2 263,3 miliarde lei) este gene-ratã de efectuarea de plãþi de dobânzi la disponibilitãþile bãncilor. Volumul cel mai marede dobânzi a fost bonificat la depozitele atrase de la bãnci – utilizate ca instrument depoliticã monetarã (2 340,3 miliarde lei). Dobânzile plãtite, într-un cuantum mai mare, larezervele obligatorii (în sumã de 656,5 miliarde lei) sunt, în principal, rezultatul majorãriiratei rezervelor. De asemenea, dobânzile bonificate la disponibilitãþile Trezoreriei statuluise cifreazã la 291,8 miliarde lei. De notat este faptul cã, în anul 1998, cheltuielile efectu-ate cu dobânzile ºi comisioanele plãtite la creditele primite de la FMI (293,4 miliarde lei)sau din alte surse (1 543 miliarde lei) au crescut datoritã deprecierii monedei naþionale.

242.2. Cheltuielile generale (cu personalul, administrativ-gospodãreºti ºi altele) au

Page 108: Raport anual 1998

Cap.VII. Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierderi ale BNR

108

însumat 461,3 miliarde lei, ceea ce reprezintã 7,8 la sutã din totalul cheltuielilor.

242.3. Impozitul pe profit datorat, în sumã de 27,1 miliarde lei, mai mare decât profitulbrut realizat (12,4 miliarde lei), este consecinþa depãºirii limitelor admise ale unor poziþiide cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal (sponsorizãri, cheltuieli sociale,publicitate, pierderi, etc.) în valoare de 23,9 miliarde lei. Diferenþa de 17,1 miliarde leidintre profitul impozabil ºi impozitul pe profit datorat urma sã fie acoperitã din contulspecial de reevaluãri (conform art.44, alin.2 din Legea nr.101/1998), dupã aprobareabilanþului contabil de cãtre Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale, operaþiune în-registratã efectiv în luna mai 1999.

Tabel nr.12. Contul de profit ºi pierderi

-miliarde lei-

CHELTUIELI 1997 1998 VENITURI 1997 19981. Cheltuieli efectuate cu operaþiunile 1. Venituri din operaþiunile bãncii 10 205,7 5 464,2 bãncii 9 057,4 5 460,5 - dobânzi plãtite societãþilor - dobânzi în lei încasate de la bancare, CEC ºi Trezoreriei societãþile bancare 1 758,9 625,2 statului 1 025,1 3 288,5 - dobânzi din certificate de - dobânzi ºi comisioane plãtite la trezorerie 277,1 2 904,0 creditele FMI 249,9 293,4 - dobânzi ºi comisioane în devize 959,6 1 614,5 - dobânzi ºi comisioane plãtite în - venituri din diferenþe de curs valutã la credite obþinute de favorabile 54,1 50,9 BNR din alte surse 1 213,5 1 543,1 - venituri din obligaþiuni în valutã - 161,4 - diferenþe nefavorabile din - venituri din diferenþe favorabile reevaluãri de active ºi pasive din reevaluãri de active ºi pasive în valutã ºi metale în valutã ºi metale preþioase preþioase (Legea 97/1997) 6 467,3 108,2 (Legea 97/1997) 7 156,0 108,2 - diferenþe de curs nefavorabile 42,7 132,1 - cheltuieli cu imprimarea biletelor ºi baterea monedei 52,1 77,4 - alte cheltuieli 6,8 17,8

2. Cheltuieli generale 307,9 461,3 2. Alte venituri 204,3 470,0 - cheltuieli cu personalul 195,2 326,7 - cheltuieli administrativ- gospodãreºti 33,5 63,9 - alte cheltuieli 79,3 70,6 3. Total cheltuieli (1+2) 9 365,3 5 921,8 4. Profit 1 044,7 12,4 TOTAL 10 410,0 5 934,2 TOTAL 10 410,0 5 934,2

243. Veniturile realizate de Banca Naþionalã în anul 1998 au însumat 5 934,2 miliarde lei.În structura acestora se evidenþiazã:

243.1. Dobânzile la titluri de stat, care au crescut considerabil comparativ cu finele anului1997 (de la 277,1 miliarde lei la 2 904 miliarde lei), ca urmare a achiziþionãrii de pe piaþasecundarã a unui volum important de certificate de trezorerie.

Page 109: Raport anual 1998

Cap.VII. Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierderi ale BNR

109

243.2. Veniturile din dobânzi ºi comisioane la depozitele în valutã care au crescut cu654,9 miliarde lei, respectiv 68,2 procente, atingând un volum de 1 614,5 miliarde lei. Ni-velul acestor venituri s-a majorat atât ca urmare a creºterii creanþelor externe ale BãnciiNaþionale, cât ºi datoritã deprecierii leului.

243.3. Veniturile din dobânzi la creditele de refinanþare, care au totalizat 625,2 miliardelei, au scãzut cu 1 133,7 miliarde lei faþã de sfârºitul anului 1997, datoritã diminuãrii vo-lumului acestor credite. Aici sunt incluse ºi dobânzile de încasat de la Banca Agricolã însumã de 447,7 miliarde lei.

243.4. Alte venituri din operaþiunile Bãncii Naþionale în sumã de 470,0 miliarde lei, careau reprezentat, în principal, comisioane pentru operaþiuni de plãþi, de punere ºi retrageredin circulaþie a numerarului, precum ºi din operaþiuni cu metale preþioase.

Page 110: Raport anual 1998

Cap.VIII. Orientãri ale politicilor BNR în anul 1999

110

CCaappiittoolluull VVIIIIII.. OOrriieennttããrrii aallee ppoolliittiicciilloorr BBããnncciiii NNaaþþiioonnaallee aa RRoommâânniieeii îînn aannuull 11999999

A. Evaluarea condiþiilor din economie

244. Anul 1999 prezintã particularitãþi datoritã cãrora poate fi considerat un an hotãrâtorîn procesul de tranziþie al României. Este de anticipat sã se manifeste în continuareunele efecte ale recesiunii, iar depãºirea crizei va avea costuri a cãror asumare este ine-vitabilã. Cu toate acestea, accelerarea reformelor ºi menþinerea de ansamblu a orientã-rilor politicii economice pe coordonatele conturate din ultima parte a anului 1998 ar fi denaturã sã permitã înscrierea þãrii noastre pe calea unui progres sensibil ºi, în timp, crea-rea condiþiilor necesare integrãrii în structurile euro-atlantice.

245. Este posibil ca unii dintre indicatorii macroeconomici sã prezinte, în continuare,semnele recesiunii. Astfel, PIB real ar putea sã scadã cu 3 - 3,5 la sutã, iar rata ºomajuluisã depãºeascã 12 la sutã din populaþia activã. Totuºi, evoluþiile nefavorabile pot fi cau-zate de însuºi procesul de restructurare economicã, adicã de restrângerea cât mai ra-pidã a activitãþilor generatoare de pierderi, ceea ce permite eliberarea de resurse pentrureluarea unei creºteri economice sãnãtoase. În mãsura în care politicile structurale ur-mate de autoritãþi vor avea fermitatea necesarã, trendul nefavorabil ar putea fi întreruptdin a doua jumãtate a anului 1999, cu posibilitatea reluãrii creºterii pe baze stabile ºi du-rabile.

246. Principala restricþie în construirea programului economic de ansamblu o constituie,ºi în 1999, constrângerea externã. La aceastã stare de lucruri au contribuit în mod con-vergent:

246.1. Nivelul ridicat al serviciului datoriei externe. Plãþile în contul datoriei publice ºi pu-blic garantate scadente în 1999 se ridicã la peste 2 302 milioane dolari, ceea ce în-seamnã 23 la sutã din exportul de bunuri ºi servicii.

246.2. Agravarea nesustenabilã a deficitului contului curent în cursul anului 1998, feno-men atipic produs chiar în condiþiile recesiunii pe plan intern, ceea ce obligã la o ajus-tare dureroasã pe termen scurt.

246.3. Mediul internaþional nefavorabil. Dupã crizele care au lovit pe rând þãrile din Asiade Sud-Est, Rusia ºi Brazilia, prima parte a anului 1999 a fost marcatã de conflictul dinIugoslavia, care a antrenat pierderi de ordinul sutelor de milioane de dolari pentru eco-nomia româneascã, fãrã a lua în calcul impactul nefavorabil asupra influxului de investiþiistrãine în regiune. Toate aceste împrejurãri nefavorabile limiteazã suplimentar marja demanevrã a autoritãþilor române ºi obligã la adoptarea unor politici foarte prudente.

247. Programul pentru anul în curs elaborat de autoritãþile române se bucurã de girulFMI ºi al Bãncii Mondiale, ceea ce permite revenirea þãrii noastre pe piaþa internaþionalã

Page 111: Raport anual 1998

Cap.VIII. Orientãri ale politicilor BNR în anul 1999

111

de capital ºi totodatã o dimensionare suportabilã a ajustãrii interne necesare. Îndeplini-rea programului convenit cu instituþiile financiare internaþionale constituie un semnal lipsitde echivoc cu privire la orientarea economiei româneºti în consonanþã cu mecanismeleºi instrumentele care guverneazã funcþionarea economiilor performante ale lumii. Chiardacã marja de manevrã a autoritãþilor rãmâne foarte micã ºi în acest an, existã toatepremisele ca la sfârºitul lui sã fie consemnatã reluarea creºterii economice ºi ame-liorarea sensibilã a parametrilor care permit evoluþia înspre integrarea în structurile Uniu-nii Europene.

248. Principalele coordonate ale programului pentru anul 1999 sunt urmãtoarele:

248.1. Reducerea deficitului bugetului consolidat al statului, care sã susþinã obiectivuldezinflaþiei ºi sã asigure o dinamicã sustenabilã a datoriei publice interne ºi externe. Încondiþiile unui volum relativ restrâns al finanþãrii externe ºi gradului redus de monetizarea economiei, reducerea deficitului va contribui, în mod direct, la eliberarea resurselor decreditare disponibile pentru creºterea sectorului neguvernamental ºi, astfel, a capacitãþiide revigorare a economiei.

248.2. Continuarea procesului dezinflaþionist în condiþiile în care constrângerea externãdeosebit de însemnatã va determina deprecierea în termeni reali a monedei naþionale,cu scopul reducerii deficitului extern. Realizarea acestui obiectiv va fi condiþionatã deaplicarea unei politici monetare prudente ºi o corelare deplinã a politicilor macroecono-mice.

248.3.. Reducerea considerabilã a pierderilor din sectoarele aflate încã în proprietateastatului, prin accelerarea privatizãrii, intensificarea proceselor de restructurare ºi închi-derea întreprinderilor sau a sectoarelor de activitate neviabile. Întãrirea constrângerilorbugetare la nivel microeconomic, limitarea accesului la resurse pentru întreprinderile ne-performante ºi creºterea sensibilã a performanþelor managementului întreprinderilor destat reprezintã, în acelaºi timp, condiþii esenþiale pentru realizarea acestui obiectiv.

248.4. Corelarea strictã a creºterilor salariale cu ameliorarea performanþelor obþinute dinproducþie, creºterea productivitãþii muncii ºi reducerea arieratelor, în vederea diminuãriipresiunilor inflaþioniste. În acest sens, sunt necesare mãsuri de întãrire a controlului ve-niturilor în sectorul bugetar, iar pentru întreprinderile aflate în proprietatea statului careînregistreazã pierderi este avutã în vedere menþinerea fondului de salarii la nivelul nomi-nal înregistrat în ultimul trimestru al anului 1998.

248.5. Reducerea deficitului extern, pânã la un nivel sustenabil din punct de vedere alfinanþãrii externe, urmãrindu-se, cu precãdere, asigurarea resurselor pentru satisfacereaintegralã, la termen, a serviciului datoriei externe. Atingerea acestui obiectiv se va realizaatât prin contribuþia celorlalte coordonate ale programului economic, în special restructu-rarea în profunzime a economiei naþionale, cât ºi prin deprecierea în termeni reali, în

Page 112: Raport anual 1998

Cap.VIII. Orientãri ale politicilor BNR în anul 1999

112

prima jumãtate a anului 1999, a monedei naþionale, care va situa cursul de schimb la unnivel de echilibru, recunoscut de piaþã.

B. Principalele caracteristici ale politicilor Bãncii Naþionale a României

249. Construirea politicilor pe care le are în vedere Banca Naþionalã în acest an a fostfãcutã pornind de la constrângerile prezentate mai sus ºi de la obiectivul realizãrii unuiprogram corelat cu cel al Guvernului. Având în vedere responsabilitãþile stabilite prinlege în sarcina Bãncii Naþionale, obiectivele politicii monetare ºi valutare urmãrite deaceasta sunt îndreptate în douã direcþii principale:

249.1. Continuarea procesului dezinflaþionist realizat în 1998, urmãrindu-se o creºtere apreþurilor la consumator de 35 la sutã la sfârºitul anului. Acest nivel al indicatorului þineseama de corecþiile de preþuri determinate de eliminarea subvenþiilor încruciºate ºi deîncheierea procesului de liberalizare a preþurilor în economie. Totodatã, este avut în ve-dere impactul nefavorabil pe care îl are deprecierea în termeni reali a monedei naþionaleprodusã în ultima parte a anului 1998 ºi în primele luni ale anului 1999.

249.2. Ajustarea balanþei plãþilor externe prin reducerea deficitului contului curent. Pen-tru anul 1999 se urmãreºte încadrarea deficitului contului curent într-un nivel de maxi-mum 2,2 miliarde dolari, cu cel puþin 800 milioane de dolari mai redus decât în 1998.Aceste niveluri au în vedere ºi efectele nefavorabile ale crizei din Iugoslavia asupra eco-nomiei româneºti.

250. Pentru atingerea obiectivelor menþionate mai sus, Banca Naþionalã va utiliza ca in-dicator intermediar evoluþia agregatelor monetare ºi ca instrument operaþional controlulbazei monetare. Acest instrument ºi-a dovedit eficacitatea ºi în cursul anilor anteriori, fi-ind create condiþii pentru reglarea nivelului indicatorului fãrã fluctuaþii mari de la o pe-rioadã la alta. Ca ºi în anii precedenþi, pentru validarea obiectivelor cantitative stabilite,Banca Naþionalã va urmãri ºi evoluþia ratelor dobânzilor ºi a cursului valutar determinatede piaþã.

251. Reducerea deficitului extern pe baze sustenabile ºi de duratã este condiþionatã, înultimã instanþã, de restructurarea în adâncime a economiei naþionale. Având în vedere ºiexperienþa din anii anteriori, Banca Naþionalã va urmãri evitarea unor fluctuaþii însemnateale cursului real al leului. Dupã ce în a doua parte a anului 1998 ºi în primele luni aleanului 1999 s-a produs o corecþie a cursului valutar în termeni reali, Banca Naþionalãapreciazã cã în a doua jumãtate a anului nu existã motive fundamentale care sãgenereze noi corecþii ale cursului real. De altfel, cei mai importanþi indicatori economici ºifinanciari converg spre aprecierea cã nivelul actual al cursului valutar permite reducereadeficitului extern ºi încadrarea în parametrii avuþi în vedere pentru acest an.

252. În ultima parte a anului 1998 ºi în prima parte a anului în curs, activitatea bancarã

Page 113: Raport anual 1998

Cap.VIII. Orientãri ale politicilor BNR în anul 1999

113

din România a avut de suferit ca urmare a dificultãþilor majore cu care s-au confruntatmai multe bãnci. Situaþia dificilã a bãncilor a fost cauzatã de un complex de factori, uniicu caracter obiectiv, alþii þinând de managementul fiecãrei instituþii bancare în parte.Banca Naþionalã considerã cã asanarea, restructurarea ºi restabilirea încrederii publi-cului în sistemul bancar ºi ameliorarea de duratã a funcþionãrii acestuia sunt compo-nente indispensabile procesului de reformã. De aceea, Banca Naþionalã va întãri activi-tatea de supraveghere prudenþialã a bãncilor, atât prin adecvarea normelor la condiþiiledin sistemul bancar, cât ºi printr-un pachet cuprinzãtor de mãsuri care sã vizezecreºterea transparenþei activitãþii bancare în ansamblu, semnalarea mai promptã a difi-cultãþilor cu care se confruntã unele bãnci, ca ºi acþiunea viguroasã pentru corectareafãrã întârziere a eventualelor dereglãri.

253. Adoptarea de cãtre Guvern ºi Ministerul Finanþelor a unei strategii coerente, petermen lung, de finanþare externã a economiei va crea premisele fructificãrii depline, lacosturi cât mai reduse, a resurselor externe mobilizate pentru susþinerea dezvoltãrii in-terne. Aceasta va evita acutizarea, pe termen scurt, a problemelor legate de finanþareadeficitului comercial ºi serviciul datoriei externe ºi va transmite mediului financiar in-ternaþional semnale favorabile privitoare la consecvenþa ºi corelarea politicilor urmate deautoritãþi. În acest sens, pe mãsura depãºirii vârfului serviciului datoriei externe ºi a îm-bunãtãþirii calificativelor acordate þãrii noastre de agenþiile internaþionale de rating, atâtGuvernul, cât ºi BNR au în vedere revenirea pe pieþele internaþionale de capital, fapt denaturã a conferi consistenþã programului macroeconomic pentru anul 1999.

C. Evaluãri cantitative

254. Programul monetar este construit pornind de la o creºtere proiectatã a bazei mo-netare la circa 35 la sutã în decembrie 1999 faþã de decembrie 1998. Aceastã evoluþieþine seama de nivelul proiectat al PIB nominal, de tendinþele în privinþa operaþiunilor cunumerar, ca ºi de evaluarea cererii de bani din economie. Acest nivel ar putea fi ajustatîn cazul în care parametrii pe baza cãrora a fost construit, prezentaþi mai sus, suferãmodificãri importante faþã de nivelurile avute în vedere. Creºterii bazei monetare îi co-respunde o majorare a masei monetare (M2) de peste 35 la sutã, ceea ce semnificã ocontinuare prudentã a procesului de monetizare, ce trebuie însã validatã de evoluþia îndirecþia doritã a cererii de bani din economie.

255. Este deosebit de important ca în 1999 sporul cantitãþii de bani sã aibã în contrapar-tidã o pondere mai mare a reconstituirii activelor externe. Pe ansamblul sistemului ban-car, activele externe ar trebui sã contribuie cu mai mult de un sfert din creºterea maseimonetare, iar la nivelul bãncii centrale sã reprezinte unica sursã de majorare a bazeimonetare. Creºterea activelor externe brute ale Bãncii Naþionale este proiectatã sã se

Page 114: Raport anual 1998

Cap.VIII. Orientãri ale politicilor BNR în anul 1999

114

cifreze la circa 400 milioane dolari; la sfârºitul anului 1999 este programat un nivel al ac-tivelor de rezervã, inclusiv aurul, de circa 3 miliarde de dolari.

256. Creºterea creditului neguvernamental este proiectatã sã atingã un nivel real de 8,7la sutã. Acest nivel poate contribui la procesul de relansare a economiei, cu condiþiarestrângerii severe a accesului la resurse pentru întreprinderile neperformante.Creºterea creditului neguvernamental este însã condiþionatã de reducerea semnificativãa creditului guvernamental, pe seama finanþãrii deficitului public în special din resurseexterne. Reducerea volumului de resurse atras de Trezoreria statului din sistemul bancarva avea, totodatã, un impact favorabil ºi asupra ratelor dobânzii, atât pe piaþa interban-carã, cât ºi în raporturile dintre bãnci ºi clienþii nebancari.

257. Îndeplinirea riguroasã a parametrilor programului economic avut în vedere de Gu-vern, precum ºi a celor monetari ºi valutari urmãriþi de Banca Naþionalã creeazã condiþi-ile reducerii semnificative a ratelor dobânzilor din sistemul bancar. Pânã la jumãtateaanului, ele au reflectat atât menþinerea unor presiuni inflaþioniste date de inevitabileajustãri ale preþurilor, cât ºi incertitudinile operatorilor cu privire la capacitatea autoritãþi-lor de a implementa programul stabilit ºi la disponibilitatea instituþiilor financiare interna-þionale de a sprijini financiar acest program. Pe mãsurã ce apar confirmãri cu privire laaplicarea consecventã a programului, sunt de anticipat atât creºterea influxului autonomde capital, cât ºi reducerea prin mecanismele pieþei a ratelor dobânzii înspre niveluricare sã stimuleze creºterea economicã, fãrã a degenera în noi presiuni inflaþioniste.

Page 115: Raport anual 1998

AAnneexxee

Page 116: Raport anual 1998

ORGANIGRAMAla

Notã : Corespondenþa culorilor

116

1. Direcþia refinanþarea societãþilor bancare ºi operaþiuni de piaþã

2. Direcþia operaþiuni cu trezoreria statului

3. Direcþia administrarea rezervelor internaþionale

4. Direcþia reglementare ºi supraveghere valutarã

5. Serviciul procesarea ºi autentificarea mesajelor

GUVERNATOR Mugur Isãrescu

PRIM-VICEGUVERNATOREmil Ghizari

DG V

DIRECÞIA GENERALÃ

OPERAÞIUNI CU NUMERAR ªI

METALE PREÞIOASE

1. Direcþia operaþiuni cu numerar

2. Direcþia metale preþioase

3. Direcþia emisiunii bancnotelor ºi monedei metalice

DG I

DIRECÞIA GENERALÃ POLITICÃ

MONETARÃ ªI VALUTARÃ

C O N S I L I U L D E A D M I N I S T R A Þ I E

1. Direcþia politicã ºi statisticã monetarã

2. Direcþia relaþii internaþionale ºi integrare europeanã

3. Direcþia balanþe valutare

4. Direcþia publicaþii ºi documentare

DirectorAdriana Daniela Marinescu

DirectorLia Rodica Tase

Director Surica Rosentuler

DG II

DIRECÞIA GENERALÃ

OPERAÞIUNI MONETARE, VALUTARE

ªI DE CREDIT

Director Marius Cristian Caliþoiu

DirectorAdrian George Grigoriu

DirectorAlexandru Matei

ªef serviciu Stere Paris

DG III

DIRECÞIA GENERALÃ

AUTORIZARE, REGLEMENTARE ªI SUPRAVEGHERE PRUDENÞIALÃ A SOCIETÃÞILOR

BANCARE

1. Direcþia autorizare ºi reglementare prudenþialã a societãþilor bancare

2. Direcþia supraveghere bancarã

3. Direcþia metodologie contabilã ºi analizã a bilanþurilor societãþilor bancare.

DirectorEmilian Antonescu

DirectorPetre Tulin

DG IV

DIRECÞIA GENERALÃ DE

PLÃÞI ªI URMÃRIRE A RISCURILOR

BANCARE

1. Direcþia mijloace de platã scripturale

2. Direcþia decontãrii operaþiunilor bancare

3. Direcþia urmãririi riscurilor bancare

DirectorAurora Iancu

DirectorMariana Diaconescu

Directorªerban Marian Epure

DirectorPaula Stroescu

DirectorPetru Horia Ozarchevici

DirectorIonel Niþu

DirectorNicolae Rotaru

Director General

Eugen RãdulescuDirector General

George Mucibabici

Director General

Marian Laurenþiu Mustãreaþã

Director General

Vasile Sãvoiu

Director General

Dan Spiridon Florescu

Page 117: Raport anual 1998

BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI 31 decembrie 1998

aratã coordonarea compartimentelor

117

GUVERNATOR Mugur Isãrescu

DG VII

SECRETARIATUL GENERAL

1. Direcþia Cancelaria B.N.R.

2. Direcþia comunicare

DG VIII

DIRECÞIA GENERALÃ

ORGANIZARE ªI SERVICII

1. Direcþia organizare ºi resurse umane

2. Direcþia investiþii

3. Direcþia servicii administrative

4. Administraþia Clubului Bãncii Naþionale a României

DG IX

DIRECÞIA GENERALÃ DE

CONTROL

1. Direcþia control societãþi bancare

2. Direcþia control operaþiuni valutare

3. Direcþia control intern

4. Serviciul coordonare, sintezã ºi valorificare a controlului

DIRECÞIAJURIDICÃ

DG VI

DIRECÞIA GENERALÃ

INFORMATICÃ, PROCESARE

STATISTICÃ ªI CONTABILITATE

1. Direcþia informaticã

2. Direcþia procesare statisticã

3. Direcþia contabilitãþii generale

C O N S I L I U L D E A D M I N I S T R A Þ I E

VICEGUVERNATORMihai Bogza

VICEGUVERNATORCristian Popa

DirectorCãlin Mihai Rangu

DirectorRozalia Viorica Nistor

DirectorAlexandru Pencu

DirectorLiliana Gabriela Tudor

DirectorDoina Sanda Mahala

DirectorIon Dan Dinescu

DirectorEmil Vasile

DirectorIoan Adrian Cosmescu

DirectorMihai Dãscãlescu

DirectorGheorghe Dunãrinþu

ªef serviciu Eugenia Macavei

SUCURSALE JUDEÞENE

DirectorAdrian Vasilescu

X

CABINETUL GUVERNATORULUIDirector: Dumitru Ghica

CABINETE

Director General

Vasile IfrimDirector General

Cristian Pãunescu

Director General

Petre Constantinescu

Director General

Nicolae Cintezã

Director

Gheorghe Mihai Ionescu

Page 118: Raport anual 1998

PPAARRLLAAMMEENNTTUULL RROOMMÂÂNNIIEEII

CCAAMMEERRAA DDEEPPUUTTAAÞÞIILLOORR SSEENNAATTUULL

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale aRomâniei

În temeiul art.34 alin.(3) din Legea nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale aRomâniei ºi al art.1 pct.27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºiSenatului,

Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. – Se desemneazã în Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale aRomâniei, pentru o perioadã de 6 ani, membrii prevãzuþi în anexa care face parte integrantã dinprezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunãdin 16 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR PREªEDINTELE SENATULUIION DIACONESCU PETRE ROMAN

Bucureºti, 16 decembrie 1998Nr.50

ANEXÃ

CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIEal Bãncii Naþionale a României

1. Mugur Isãrescu - preºedinte al Consiliului de administraþie ºi guvernator al Bãncii Naþionale a României

2. Emil Iota Ghizari - vicepreºedinte al Consiliului de administraþie ºi prim-viceguvernator al Bãncii Naþionale a României

3. Mihai Bogza - membru al Consiliului de administraþie ºi viceguvernator al Bãncii Naþionale a României

4. Cristian Popa - membru al Consiliului de administraþie ºi viceguvernator al Bãncii Naþionale a României

5. Silviu Cerna - membru al Consiliului de administraþie6. Constantin Ionete - membru al Consiliului de administraþie7. Agnes Nagy - membru al Consiliului de administraþie8. Nicolae Dardac - membru al Consiliului de administraþie9. Nicuºor Ruiu - membru al Consiliului de administraþie

Page 119: Raport anual 1998

113

CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEInumit de Parlamentul României în ºedinþa din 16 decembrie 1998

Prof.univ.dr. Mugur Constantin IsãrescuGuvernator, Preºedintele Consiliului de Administraþie

Nãscut la 1 August 1949 la Drãgãºani, Vâlcea Facultatea de Relaþii Economice Internaþionale, A.S.E. Bucureºti

Mihai BogzaViceguvernator,Membru al C.A.

Nãscut la 6 iulie 1956la Sãveni, Ialomiþa

Facultatea de RelaþiiEconomice Internaþionale

A.S.E. Bucureºti

Dr. Cristian PopaViceguvernatorMembru al C.A.Nãscut la 17 mai 1964în BucureºtiFacultatea de Comerþ,A.S.E. Bucureºti

Dr. Emil Iota Ghizari,Prim-viceguvernator, Vicepreºedinte al Consiliului de Administraþie

Nãscut la 17 septembrie 1951 în ConstanþaFacultatea Finanþe ºi Contabilitate, A.S.E. Bucureºti

Prof. Silviu Cerna,Membru al C.A.

Nãscut la 23 ianuarie 1950în Vucova, Timiº

Facultatea de ªtiinþe EconomiceTimiºoara

Prof. Nicolae Dardac,Membru al C.A.Nãscut la 6 august 1946în Nicolae Bãlcescu, TulceaFacultatea de Finanþe-Bãnci,A.S.E. Bucureºti

Prof. Constantin Ionete,Membru al C.A.

Nãscut la 24 martie 1922 în Mãldãreºti, VâlceaFacultatea de Filozofie, Bucureºti

Ágnes NagyMembru al C.A.

Nãscutã la 17 martie 1957în Târgu Mureº

Facultatea de Planificare ºiCiberneticã Economicã,

A.S.E. Bucureºti

Nicuºor Ruiu,Membru al C.A.Nãscut la 26 august 1965în BucureºtiFacultatea de Comerþ,A.S.E. Bucureºti

Page 120: Raport anual 1998

Relaþiile internaþionale ale BNR Raport anual 1998

118

RREELLAAÞÞIIIILLEE IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALLEE AALLEE BBÃÃNNCCIIII NNAAÞÞIIOONNAALLEE AA RROOMMÂÂNNIIEEII

A. Participarea la organismele financiare internaþionale

România este membrã a Fondului Monetar Internaþional (FMI) ºi a BãnciiInternaþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BIRD) din anul 1972.

La finele anului, cota de participare a þãrii noastre la capitalul FMI era de 754,1milioane DST1 (din decembrie 1993), iar la BIRD capitalul subscris este de 483 milioanedolari SUA.

Conturile celor douã organisme internaþionale pentru echivalentul în lei al capitaluluisubscris ºi contravaloarea în lei a creditelor în valutã acordate de FMI, sunt deschise laBanca Naþionalã a României; la fiecare sfârºit de an financiar al sãu (30 aprilie), FMI facerecalcularea disponibilitãþilor sale în lei existente în conturile de la Banca Naþionalã aRomâniei, în funcþie de cursurile DST/USD ºi respectiv USD/ROL în vigoare la acea datã.În conformitate cu Legea nr.97/1997, care aprobã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,Ordonanþa Guvernului nr.30/1996, începând cu luna iulie 1996, toate drepturile ºi obligaþiilecare revin statului român ca urmare a tranzacþiilor cu FMI se reflectã în gestiunea BãnciiNaþionale a României; în relaþiile cu FMI, România este reprezentatã de Banca Naþionalã aRomâniei, iar în relaþiile cu BIRD de Ministerul Finanþelor.

Din 1990 România a aderat ºi la Corporaþia Financiarã Internaþionalã (IFC) ºiAgenþia pentru Garantarea Multilateralã a Investiþiilor (MIGA) – douã instituþii afiliate – undea subscris un capital de 2,6 milioane dolari SUA, respectiv de 6 milioane dolari.

Tot din anul 1990 þara noastrã a aderat la Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºiDezvoltare (BERD), la care are subscris în prezent un capital de 96 milioane ECU ºi estereprezentatã de Ministerul Finanþelor.

B. Relaþiile Bãncii Naþionale a României cu instituþiile bancare strãine

Banca Naþionalã a României întreþine relaþii de colaborare pe linia schimburilor deinformaþii financiar-bancare cu un numãr foarte mare de bãnci de pe toate continentele.

Conturi de corespondent ale Bãncii Naþionale a României sunt deschise la:

1 De la data de 10 februarie 1999, cota României s-a majorat la 1 030,2 milioane DST.

– Banca Angliei,– Banca Naþionalã a Austriei,– Banca Naþionalã a Belgiei,– Banca Canadei,– Banca Naþionalã a Danemarcei,– Banca Naþionalã a Elveþiei,– Banca Finlandei,– Banca Franþei,– Deutsche Bundesbank,– Banca Italiei,– Banca Japoniei,

– Banca Norvegiei,– Banca Olandei,– Banca Portugaliei,– Federal Reserve Bank of New York,– Banca Spaniei,– Banca Suediei,– Banca Reglementelor Internaþionale,– Fuji Bank, Tokyo,– Bank of Tokyo,– Generale Bank Brussels.

Page 121: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Lista principalelor lucrãri transmise Parlamentului de BNR

119

LISTA PRINCIPALELOR LUCRÃRI TRANSMISE PARLAMENTULUIDE BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

în anul 1998

1. Raportul anual 1997

2. Buletinele trimestriale

3. Buletinele lunare

4. Balanþa de plãþi ºi poziþia investiþionalã internaþionalãa României – Raport anual 1997

5. Buletinul de grafice “Indicatori macroeconomici“

Page 122: Raport anual 1998

Lista lucrãrilor publicate în buletinele trimestriale ale BNR Raport anual 1998

120

LISTA LUCRÃRILOR PUBLICATE ÎN BULETINELE TRIMESTRIALEALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

1992

1 Controlul creºterii masei monetare

2 Evoluþia plasamentelor ºi resurselor bãncilor comerciale(decembrie 1990 - martie 1992)

3 Sistemul bancar ºi supravegherea bancarã prudenþialã în România

4 Raport cu privire la plãþile restante ale agenþilor economici

1993

1 Sistemul de cursuri valutare ºi indicatori de analizã a acestora

2 Analiza principalelor evoluþii ale bilanþului agregat al bãncilor comerciale în cursul anului 1992 ºi al primului semestru al anului 1993

3 Înfiinþarea contului Trezoreriei statului ºi impactul sãu asupra conducerii politicii monetare

4 Acordurile României cu Fondul Monetar Internaþional în anii 1991 - 1993

1994

1 Utilizarea rezervelor obligatorii în politica monetarã a Bãncii Naþionale a României

2 Evoluþii în politica monetarã: succese ºi limite

3 Introducerea pieþei valutare interbancare – un moment important în politica valutarã a Bãncii Naþionale a României

Cincizeci de ani de cooperare monetarã: Bretton Woods 1944 - 1994

4 Utilizarea anchetelor de conjuncturã în Banca Naþionalã a României

Page 123: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Lista lucrãrilor publicate în buletinele trimestriale ale BNR

121

1995

1 Declaraþia Guvernatorului Bãncii Naþionale a României la Conferinþa de presã din 20 aprilie 1995Politica monetarã ºi stabilitatea macroeconomicã în România

2 Alocuþiunea Guvernatorului Bãncii Naþionale a României la a 115-a aniversare a înfiinþãrii bãncii

Alocuþiunea Guvernatorului Bãncii Naþionale a României cu prilejul inaugurãrii Bursei de Valori din BucureºtiCompensarea multilateralã a plãþilor interbancare pe suport hârtie

3 Instrumentele de politicã monetarã în România

4 Fondul Monetar Internaþional aprobã extinderea ºi mãrirea creditului stand-by pentru RomâniaAlocuþiunea Guvernatorului Bãncii Naþionale a României prezentatã în Senatul României în data de 22 noiembrie 1995Analiza plãþilor restante ale agenþilor economici

1996

1 Sistemul de plãþi în România

2 Participarea Bãncii Naþionale a României pe pieþele financiare internaþionale

3 Evoluþia rezervelor minime obligatorii în perioada martie 1992 - septembrie 1996

4 Centrala Incidentelor de Plãþi (CIP)

1997

1 Poziþia investiþionalã internaþionalã a României Relaþiile României cu instituþiile financiare internaþionale

2 Emisiunile de titluri de stat

3 Sistemul de plãþi în România

4 O premierã - Închiderea exerciþiului financiar 1997 în ultima zi a anului

1998

1 Centrala Incidentelor de Plãþi - Un an de viaþã

2 Fonduri de garantare a creditelor

3 Noutãþi privind regimul rezervelor obligatorii

4 Moneda unicã (euro) – pilonul central al realizãrii Uniunii Economice ºi Monetare

Page 124: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Bãncile din România

124

BÃNCILE DIN ROMÂNIA

la 31 decembrie 1998

Nr. crt.

BANCA SEDIUL NATURA CAPITALULUIANUL

AUTORIZÃRII

I BÃNCI - PERSOANE JURIDICE ROMÂNE (societãþi pe acþiuni)

1 Banca Românã de Comerþ

Exterior (BANCOREX) S.A.Bucureºti, Calea Victoriei,

nr.15, sector 3 majoritar de stat ºi

privat autohton1990

2 Banca Comercialã Românã S.A.Bucureºti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5,

sector 3 majoritar de stat ºi

privat autohton1990

3 Banca Agricolã S.A.Bucureºti, Str. Smârdan, nr.3,

sector 3 majoritar de stat ºi

privat autohton1990

4 Casa de Economii ºi

Consemnaþiuni (CEC)*Bucureºti, Calea Victoriei, nr.13-15,

sector 1 capital de stat 1949

5 Banca Românã pentru Dezvoltare

S.A.Bucureºti, Str. Doamnei nr.4,

sector 3 majoritar de stat ºi

privat autohton1990

6 Banca Comercialã "Ion Þiriac" S.A.Bucureºti, Calea Victoriei,

nr.15, sector 3 privat autohton ºi strãin 1991

7 Banca Generalã de Credit

ºi Promovare - BANKCOOP S.A.Bucureºti, Str. Ion Ghica nr.13,

sector 3 privat autohton 1990

8 BANC POST S.A.Bucureºti, Bd. Libertãþii, nr.18,

bl. 104, sector 5 majoritar de stat ºi

privat autohton1991

9 Banca Turco - Românã S.A.Bucureºti,

Str. Ion Câmpineanu nr.16, sector 1 de stat ºi privat strãin 1994

10 Banca Internaþionalã a Religiilor

S.A.Bucureºti, Piaþa Unirii, nr.27,

bl. 15-16, sector 4 majoritar privat (autohton

ºi strãin) ºi de stat 1994

11 ABN AMRO Bank (România) S.A.Bucureºti, Bd. Expoziþiei, nr.2,

World Trade Center, unit.2.23, sector 1 privat strãin 1995

12 Banca de Export-Import a

României (EXIMBANK) S.A.Bucureºti, Spl. Independenþei, nr.15,

sector 5majoritar de stat ºi

privat autohton1992

13 Citibank Romania S.A.Bucureºti, Bd. Iancu de Hunedoara,

nr.8, sector 1 privat strãin 1996

14 Banca Bucureºti S.A.Bucureºti, Piaþa Gh. Cantacuzino,

nr.6, sector 2 privat strãin 1994

15 Banca Columna S.A. Bucureºti, Bd. Primãverii nr.29,

sector 1 privat autohton ºi strãin 1994

16 Banca Transilvania S.A.Cluj-Napoca,

Bd. Eroilor, nr.36 privat autohton ºi strãin 1994

17 Banca de Credit Industrial ºi

Comercial S.A.Bucureºti, Str. Doamnei, nr.17-19,

sector 3 majoritar privat (autohton

ºi strãin) ºi de stat 1993

18 Banca Comercialã "ROBANK" S.A. Bucureºti, Bd. Unirii nr.59, sector 3 privat autohton ºi strãin 1995

19 Banca Daewoo (Romania) S.A.Bucureºti, International Business Center,

Bd. Carol I, nr.34-36, et.1, sector 2 privat autohton ºi strãin 1997

20 Banca pentru Mica Industrie ºi

Libera Iniþiativã - MINDBANK S.A.Bucureºti, Calea Plevnei,

nr.46-48, sector 1 privat autohton ºi strãin 1990

21 Banca Româneascã S.A.Bucureºti, Bd. Unirii, nr.35, bl. A3,

sector 3 privat autohton ºi strãin 1993

22 Banca Comercialã "ALBINA" S.A.Bucureºti, Splaiul Unirii, nr.12,

bl. B6, mezanin, sector 4 privat autohton ºi strãin 1996

* Reorganizatã ca societate bancarã pe acþiuni prin Legea nr.66/1996.

Page 125: Raport anual 1998

Bãncile din România Raport anual 1998

125

Nr. crt.

BANCA SEDIUL NATURA CAPITALULUIANUL

AUTORIZÃRII

23 Banca de Credit ºi Dezvoltare

ROMEXTERRA S.A.Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor,

nr.21majoritar privat autohton ºi

de stat 1994

24 Banca de Credit PATER S.A.Bucureºti, Bd. Carol I, nr.34-36,

et. VI, sector 2 privat autohton ºi strãin 1995

25 Banca Comercialã West Bank S.A. Arad, Str. Revoluþiei, nr.88 privat autohton ºi strãin 1996

26 Banca Românã pentru Relansare

Economicã LIBRA BANK S.A.Bucureºti, Str. Cpt.av.

Al.ªerbãnescu, nr.50, sector 1 privat autohton 1996

27 Banca Comercialã ASTRA S.A. Braºov, Str. Turnului nr.5 privat autohton 1996

28 Banca Comercialã "UNIREA" S.A.Bucureºti, Str. Johann Strauss,

nr.1, sector 2 privat autohton 1996

29 DEMIRBANK (Romania) S.A.Bucureºti, Splaiul Unirii, nr.16,

sector 4 privat autohton ºi strãin 1997

30 International Commercial Black

Sea Bank (Romania) S.A.Bucureºti, Str. Berzei,

nr.19, sector 1 privat strãin 1996

31 Raiffeisenbank (Romania) S.A.Bucureºti, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3B, aripa 2-3, sector 3

privat strãin 1997

32 Banca "DACIA FELIX" * S.A.Cluj-Napoca,

Str. Memorandumului, nr.28 privat autohton ºi strãin 1991

33 Banca "Renaºterea Creditului

Românesc" CREDIT BANK ** S.A.Bucureºti, Str. Corbeni nr.30,

sector 2 majoritar privat (autohton

ºi strãin) ºi de stat 1991

34 Bank~Austria Creditanstalt

(Romania) S.A.Bucureºti, Str. Grigore Mora,

nr.37, sector 1 privat strãin 1998

35 ROMANIAN

INTERNATIONAL BANK S.A.Bucureºti, Bd. Unirii, nr.68,

bl.K2 , sector 3 privat strãin 1998

36 BNP - Dresdner Bank

(Romania) S.A.Bucureºti, Str. C.A.Rosetti, nr.36,

sector 2 privat strãin 1998

II BÃNCI - PERSOANE JURIDICE STRÃINE (sucursale)

1 ING Bank N.V.

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, Sos. Kiseleff, nr.11-13

sector 1 1994

2 Société Générale

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, Str. Ion Câmpineanu,

nr.11, sector 1 1980

3 Chase Manhattan Bank- sucursala Bucureºti -

Bucureºti, Str. Vasile Lascãr, nr.42-44

1992

4 Banque Franco - Roumaine

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, Piaþa Charles de Gaulle,

nr.3-5, sector 1 1990

5 MISR Romanian Bank- sucursala Bucureºti -

Bucureºti, Bd. Unirii, nr.66, bl.K3,sector 3

1987

6 Frankfurt - Bukarest Bank AG

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, Bd. Carol I, nr.34-36,

sector 2 1979

7 National Bank of Greece- sucursala Bucureºti -

Bucureºti, Splaiul Unirii, nr.4, bl. B3, sector 4

1996

8 Banca Italo - Romena SpA

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, Bd. Carol I, nr.34-36

sector 2 1996

9 United Garanti Bank International N.V.

Amsterdam - sucursala Bucureºti -Bucureºti, Str. Paris, nr.30,

sector 11998

* În reorganizare potrivit Legii nr. 64/1995 modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/1997. ** Autorizaþia de funcþionare a fost retrasã de cãtre BNR.

Page 126: Raport anual 1998
Page 127: Raport anual 1998

Index legislativ

Page 128: Raport anual 1998
Page 129: Raport anual 1998

Principalele acte normative din domeniul bancar ºi financiar adoptate în 1998

129

PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE AACCTTEE NNOORRMMAATTIIVVEE

DDIINN DDOOMMEENNIIUULL BBAANNCCAARR ªªII FFIINNAANNCCIIAARR AADDOOPPTTAATTEE ÎÎNN 11999988

5.03.1998 Legea nr.58 – Legea bancarã (Monitorul Oficial nr.121/23.03.1998).

17.03.1998 Convenþia nr.16813/19 între Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a

României referitoare la titlurile de stat (Monitorul Oficial nr.153/16.04.1998).

15.04.1998 Legea nr.83 privind procedura falimentului bãncilor (Monitorul Oficial

nr.159/22.04.1998).

26.05.1998 Legea nr.101 privind Statutul Bãncii Naþionale a României (Monitorul Oficial

nr.203/1.06.1998).

8.07.1998 Hotãrârea Parlamentului României nr.24 privind mandatul membrilor

Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României (Monitorul

Oficial nr.257/9.07.1998).

27.07.1998 Hotãrârea Guvernului României nr.428 pentru aprobarea strategiei de

privatizare a Societãþii Comerciale “Banca Românã pentru Dezvoltare” -

S.A. (Monitorul Oficial nr.279/28.07.1998).

28.07.1998 Hotãrârea Guvernului României nr.435 pentru aprobarea strategiei de

privatizare a Societãþii Comerciale “Banc Post” - S.A. (Monitorul Oficial

nr.284/31.07.1998).

Ordonanþa Guvernului României nr.45 privind abilitarea Bãncii Naþionale a

României de a pune în circulaþie emisiuni monetare cu caracter numis-

matic din metale preþioase (Monitorul Oficial nr.279/28.07.1998), aprobatã

prin Legea nr.244 ( Monitorul Oficial nr.488/18.12.1998).

3.08.1998 Ordonanþa Guvernului României nr.48 privind majorarea capitalului social

al societãþilor comerciale bancare la care statul este acþionar majoritar

(Monitorul Oficial nr.286/4.08.1998), modificatã de Ordonanþa Guvernului

României nr.99 (Monitorul Oficial nr.321/28.08.1998) ºi de Ordonanþa de

urgenþã a Guvernului României nr.49 (Monitorul Oficial nr.473/9.12.1998).

17.08.1998 Legea nr.166 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului

României nr.43/1997 pentru întocmirea bilanþului contabil special ºi

regularizarea unor credite ºi dobânzi clasificate în categoria “pierdere” la

Banca Agricolã - S.A. (Monitorul Oficial nr.304/20.08.1998), modificatã prin

Page 130: Raport anual 1998

Principalele acte normative din domeniul bancar ºi financiar adoptate în 1998

130

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului României nr.21 (Monitorul Oficial

nr.368/29.09.1998).

26.08.1998 Ordonanþa Guvernului României nr.92 pentru acceptarea de cãtre

România a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului

Monetar Internaþional, aprobat prin Rezoluþia Consiliului Guvernatorilor

nr.52-4 din 23 septembrie 1997 (Monitorul Oficial nr.318/28.08.1998).

29.08.1998 Ordonanþa Guvernului României nr.127 privind mãsuri pentru oprirea

subcapitalizãrii prin rectificarea bilanþului contabil pe anul 1997 la Banca

Românã de Comerþ Exterior - Bancorex - S.A. (Monitorul Oficial

nr.328/29.08.1998).

Ordonanþa Guvernului României nr.130 privind regularizarea cotelor de

capital social în procesul de privatizare a bãncilor (Monitorul Oficial

nr.328/29.08.1998).

7.09.1998 Hotãrârea Guvernului României nr.572 pentru aprobarea bugetelor de

venituri ºi cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome de interes naþional

de sub autoritatea Bãncii Naþionale a României (Monitorul Oficial

nr.345/11.09.1998).

15.09.1998 Hotãrârea Guvernului României nr.598 privind modificarea Hotãrârii Guver-

nului României nr.670/1997 pentru constituirea comisiei de privatizare a

Societãþii Comerciale “Banca Românã pentru Dezvoltare” - S.A. (Monitorul

Oficial nr.360/23.09.1998).

29.10.1998 Hotãrârea Guvernului României nr.776 privind modificarea Normelor meto-

dologice de aplicare a Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societãþilor

comerciale bancare la care statul este acþionar, aprobate prin Hotãrârea

Guvernului României nr.458/1997 (Monitorul Oficial nr.426/11.11.1998).

15.12.1998 Ordonanþa de urgenþã a Guvernului României nr.51 privind unele mãsuri

premergãtoare privatizãrii bãncilor (Monitorul Oficial nr.482/15.12.1998).

16.12.1998 Hotãrârea Parlamentului României nr.50 cu privire la desemnarea mem-

brilor Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României (Monitorul

Oficial nr.489/18.12.1998).

Hotãrârea Parlamentului României nr.51 cu privire la desemnarea mem-

brilor Comisiei de cenzori a Bãncii Naþionale a României (Monitorul Oficial

nr.489/18.12.1998).

Page 131: Raport anual 1998

Principalele acte normative din domeniul bancar ºi financiar adoptate în 1998

131

29.12.1998 Ordonanþa de urgenþã a Guvernului României nr.66 privind regularizarea

unor credite acordate Bãncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile

Legii nr.20/1996 ºi a dobânzilor aferente acestor credite (Monitorul Oficial

nr.515/30.12.1998).

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului României nr.67 privind restructurarea

financiarã a Bãncii Române de Comerþ Exterior - Bancorex - S.A., în

vederea privatizãrii (Monitorul Oficial nr.515/30.12.1998).

30.12.1998 Legea nr.250 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.66/1996 privind

reorganizarea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni din România în

societate bancarã pe acþiuni (Monitorul Oficial nr.516/30.12.1998).

Hotãrârea Guvernului României nr.995 pentru modificarea Hotãrârii

Guvernului României nr.660/1997 pentru constituirea comisiei de privati-

zare a Societãþii Comerciale “Banc Post” - S.A. (Monitorul Oficial

nr.526/31.12.1998).

Page 132: Raport anual 1998

Principalele reglementãri emise de BNR în 1998

132

PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE RREEGGLLEEMMEENNTTÃÃRRII

EEMMIISSEE DDEE BBAANNCCAA NNAAÞÞIIOONNAALLÃÃ AA RROOMMÂÂNNIIEEII ÎÎNN 11999988

Politicã monetarã

12.01.1998 Circulara nr.1 privind modificarea nivelului rezervelor obligatorii: începând

cu data de 1 februarie 1998, nivelul ratei rezervelor obligatorii, atât pentru

depozitele în lei cât ºi pentru depozitele în valutã la care rezerva

obligatorie este pãstratã în lei, se modificã la 12,5 la sutã (Monitorul Oficial

nr.34/29.01.1998).

16.07.1998 Regulamentul nr.4 privind regimul rezervelor minime obligatorii: conþine

modificãri semnificative faþã de precedentul regulament, noile prevederi

fiind, în cea mai mare parte, aliniate la reglementãrile similare ale Bãncii

Centrale Europene. Acestea se referã la definirea bazei de calcul, modul

de constituire ºi remunerarea rezervelor obligatorii, precum ºi la

sancþiunile aplicabile (Monitorul Oficial nr.272/22.07.1998).

21.07.1998 Circulara nr.9 privind comisioanele încasate de Banca Naþionalã a

României pentru serviciile de plãþi fãrã numerar: stabileºte nivelul comi-

sioanelor percepute de Banca Naþionalã a României pentru serviciile de

plãþi fãrã numerar, începând cu data de 3 august 1998 (Monitorul Oficial

nr.280/29.07.1998).

21.07.1998 Circulara nr.10 privind ratele rezervelor minime obligatorii ºi cotele procen-

tuale necesare calculãrii nivelului minim ºi maxim prevãzut al rezervelor

obligatorii: începând cu data de 1 august 1998, rata rezervelor minime

obligatorii este de 15 la sutã atât pentru mijloacele bãneºti în lei cât ºi

pentru cele în valutã; de asemenea, cotele procentuale necesare calculãrii

nivelului minim prevãzut ºi nivelului maxim prevãzut al rezervelor minime

obligatorii sunt de 40 la sutã, respectiv 130 la sutã (Monitorul Oficial

nr.280/29.07.1998).

Circulara nr.11 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Naþionalã a

României începând cu 1 august 1998: prevede cã, începând cu data de

1 august 1998, nivelul taxei oficiale a scontului va fi de 35 la sutã pe an,

iar rata dobânzii la creditul lombard este de 95 la sutã pe an (Monitorul

Oficial nr.280/29.07.1998).

Page 133: Raport anual 1998

Principalele reglementãri emise de BNR în 1998

133

31.07.1998 Circulara nr.13 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime

obligatorii aferente lunii iulie – perioadã de aplicare – la 10,5 la sutã pentru

rezervele minime obligatorii constituite în lei ºi la 3,5 la sutã pentru cele

constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial nr.288/6.08.1998).

28.08.1998 Circulara nr.15 privind ratele dobânzilor plãtite de Banca Naþionalã a

României la rezervele minime obligatorii în luna august 1998: stabileºte

ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august

– perioadã de aplicare – la 10 la sutã pentru rezervele minime obligatorii

constituite în lei ºi la 3,5 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA

(Monitorul Oficial nr.333/4.09.1998).

25.09.1998 Circulara nr.16 privind ratele dobânzilor plãtite de Banca Naþionalã a

României la rezervele minime obligatorii în luna septembrie 1998:

stabileºte ratele dobânzilor plãtite de Banca Naþionalã a României pentru

rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 1998 (perioadã de

aplicare): 10 la sutã pentru rezervele constituite în lei ºi 3,3 la sutã pentru

cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial nr.379/5.10.1998).

27.10.1998 Circulara nr.17 privind ratele dobânzilor plãtite de Banca Naþionalã a

României la rezervele minime obligatorii în luna octombrie 1998: stabileºte

ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii

octombrie 1998 – perioadã de aplicare – la 10 la sutã pentru rezervele

minime obligatorii constituite în lei ºi la 3,3 la sutã pentru cele constituite în

dolari SUA (Monitorul Oficial nr.413/30.10.1998).

26.11.1998 Circulara nr.19 privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime

obligatorii în luna noiembrie 1998: stabileºte ratele dobânzilor plãtite la

rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie – perioadã de aplicare

– la 10 la sutã pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei ºi la 3,3

la sutã pentru cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial

nr.456/27.11.1998).

28.12.1998 Circulara nr.24 privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime

obligatorii în luna decembrie 1998: stabileºte ratele dobânzilor plãtite la

rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie – perioadã de

aplicare – la 10,25 la sutã pentru rezervele constituite în lei ºi la 3,3 la sutã

pentru cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial nr.514/30.12.1998).

Page 134: Raport anual 1998

Principalele reglementãri emise de BNR în 1998

134

Politicã valutarã

25.05.1998 Circulara nr.7 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul

nr.3/1997 privind efectuarea operaþiunilor valutare: modificã ºi completeazã

Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea operaþiunilor valutare (Monitorul

Oficial nr.201/29.05.1998).

29.12.1998 Circulara nr.25 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul

nr.3/1997 privind efectuarea operaþiunilor valutare: în condiþiile introducerii,

începând cu 1 ianuarie 1999, a monedei unice europene EURO în tranzac-

þiile valutare internaþionale, Regulamentul nr.3/1997 privind efectuarea

operaþiunilor valutare, se corecteazã cu prevederi referitoare la noua mo-

nedã europeanã: se abrogã formularea ECU (art.1, pct.1.3); operaþiunile

de pe piaþa valutarã se vor desfãºura cel puþin în patru valute (USD, EUR,

GBP, CHF), iar casele de schimb valutar vor afiºa, alãturi de cursurile celor

patru valute (menþionate mai sus) cursurile de schimb ale valutelor þãrilor

participante la EURO (Norma nr.1 privind funcþionarea pieþei valutare, pct.4)

(Monitorul Oficial nr.514/30.12.1998).

Supraveghere

21.07.1998 Normele nr.4 privind capitalul social minim al bãncilor: stabilesc limita

minimã a capitalului social al unei bãnci la 50 miliarde lei; bãncile noi,

autorizate sã funcþioneze dupã promulgarea Legii nr.58/1998, vor efectua

vãrsãmintele în contul capitalului social în formã bãneascã, integral, în

momentul constituirii; bãncile autorizate anterior intrãrii în vigoare a Legii

bancare îºi vor majora capitalul social, cel puþin la nivelul limitei de 50

miliarde lei, pânã la data de 31 decembrie 1998. Sucursalele bãncilor

strãine autorizate sã funcþioneze pe teritoriul României vor deþine un

capital de dotare la nivelul limitei prevãzute în norme (Monitorul Oficial

nr.280/29.07.1998).

11.08.1998 Circulara nr.14 privind decontãrile operaþiunilor interbancare ale Bãncii

“Renaºterea Creditului Românesc” S.A. – Credit Bank: precizeazã con-

diþiile în care Credit Bank poate efectua operaþiunile de decontare inter-

bancarã: operaþiunile de plãþi se vor derula în regim de decontare spe-

cialã, numai în limita disponibilului din contul curent deschis la Banca

Naþionalã a României, prin conturile analitice speciale (clasa 5) cuprinse în

anexa nr.1, iar operaþiunile de încasãri se vor derula prin Casa de com-

pensaþii multilaterale interbancare a Bãncii Naþionale a României

(Monitorul Oficial nr.298/14.08.1998).

Page 135: Raport anual 1998

Principalele reglementãri emise de BNR în 1998

135

2.10.1998 Hotãrârea nr.2 privind retragerea autorizaþiei Anglo-Romanian Bank Ltd.

Londra – Sucursala Bucureºti: retrage autorizaþia de funcþionare a

sucursalei din România a Bãncii Anglo-Române din Londra, la cererea

acesteia. Aceastã hotãrâre devine operaþionalã la data publicãrii ei în

Monitorul Oficial al României (Monitorul Oficial nr.386/12.10.1998).

5.10.1998 Normele nr.6 privind notificarea deschiderii în România de reprezentanþe

de cãtre bãncile strãine: stabilesc cã bãncile cu sediul în strãinãtate care

deschid reprezentanþe în România au obligaþia sã notifice acest fapt

Bãncii Naþionale a României, în termen de 15 zile de la deschiderea efec-

tivã a acestora (Monitorul Oficial nr.386/12.10.1998).

18.12.1998 Hotãrârea nr.3 privind retragerea autorizaþiei MISR Romanian Bank Cairo –

Sucursala Constanþa: retrage autorizaþia de funcþionare a sucursalei din

Constanþa a bãncii MISR Romanian Bank din Cairo, la cererea acesteia.

Aceastã hotãrâre devine operaþionalã la data publicãrii ei în Monitorul Ofi-

cial al României (Monitorul Oficial nr. 502/28.12.1998).

Decontare-compensare, garantare

4.03.1998 Circulara nr.4 privind organizarea la Banca Naþionalã a României a unor

operaþiuni aferente decontãrii cupoanelor agricole: completeazã Circulara

Bãncii Naþionale a României nr.26/1996, cu prevederi privind deschiderea,

în centrala Bãncii Naþionale, a unui cont curent analitic de decontare, prin

compensare bilateralã cu Trezoreria statului, a cupoanelor agricole

(Monitorul Oficial nr.108/10.03.1998).

1.07.1998 Normele nr.3 privind plafoanele tehnice de garantare unilateralã: conform

cãrora societãþile bancare au obligaþia de a constitui garanþii unilaterale în

lei, în valoare egalã sau mai mare cu plafonul tehnic de garantare unilate-

ralã, stabilit de Banca Naþionalã a României, pentru decontarea finalã a

operaþiunilor de compensare multilateralã interbancarã (Monitorul Oficial

nr.242/3.07.1998).

28.07.1998 Normele nr.5 pentru completarea articolului 9 din Normele Bãncii

Naþionale a României nr. 3/1998: completeazã art.9 din Normele nr.3/1 iulie

1998, cu prevederi privind modul de operare, în situaþia în care poziþia

debitoare netã a unui titular de cont depãºeºte plafonul de garantare

constituit (Monitorul Oficial nr.291/7.08.1998).

11.12.1998 Circulara nr.21 privind decontarea operaþiunilor de plãþi ºi încasãri prin

conturile curente ale bãncilor ºi Trezoreriei statului în perioada de finalizare

Page 136: Raport anual 1998

Principalele reglementãri emise de BNR în 1998

136

a exerciþiului financiar pe anul 1998: cuprinde mãsurile privind efectuarea

operaþiunilor de decontare prin conturile curente ale bãncilor ºi Trezoreriei

statului deschise la BNR în vederea închiderii exerciþiului financiar pe anul

1998 ºi în perspectiva trecerii de la 1 ianuarie 1999 la noul plan de conturi

al Bãncii Naþionale a României (Monitorul Oficial nr.490/18.12.1998).

Contabilitate bancarã

23.01.1998 Ordin nr.15515/27 al ministrului finanþelor ºi al guvernatorului Bãncii

Naþionale a României pentru aprobarea Precizãrilor privind reflectarea în

contabilitate a unor operaþiuni, precum ºi unele mãsuri referitoare la închi-

derea exerciþiului financiar-contabil pe anul 1997 la societãþile bancare: se

referã la evidenþierea în contabilitate a unor operaþiuni privind evaluarea

activelor ºi pasivelor în valutã, subscrierea ºi vãrsarea capitalul social în

devize, operaþiuni intrabancare, disponibilitãþile ºi depozitele bãncilor

comerciale la Banca Naþionalã a României º.a., precum ºi unele mãsuri

privind închiderea exerciþiului financiar-contabil pe anul 1997 la societãþile

bancare (Monitorul Oficial nr.102 bis/4.03.1998).

19.03.1998 Norme metodologice nr.2 precizeazã în detaliu modul de întocmire, verifi-

care, certificare ºi depunere, de cãtre societãþile bancare, a bilanþului con-

tabil pe anul 1997. Normele menþioneazã, de asemenea, termenele pentru

depunerea bilanþului, cât ºi sancþiunile pentru nerespectarea acestora.

20.07.1998 Ordin nr.1524/362 al ministrului finanþelor ºi al guvernatorului Bãncii

Naþionale a României privind aprobarea modelelor situaþiilor financiar-con-

tabile pentru bãnci ºi a normelor metodologice privind utilizarea acestora:

se referã la aprobarea modelelor situaþiilor financiar-contabile pentru bãnci

ºi a normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora

(Monitorul Oficial nr.343/10.09.1998).

20.10.1998 Normele nr.7 privind evidenþierea în contabilitatea bãncilor a creditelor ºi

dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formulã executorie,

precum ºi a bunurilor mobile ºi imobile, dobândite ca urmare a executãrii

silite a creanþelor: prezintã modul de înregistrare în conturile de evidenþã

din clasa 9 “operaþiuni în afara bilanþului”, a creditelor ºi dobânzilor

aferente contractelor de credit, investite cu formulã executorie, precum ºi

a altor bunuri mobile ºi imobile dobândite ca urmare a executãrii silite a

creanþelor (Monitorul Oficial nr.425/11.11.1998).

Page 137: Raport anual 1998

Principalele reglementãri emise de BNR în 1998

137

10.12.1998 Circulara nr.20 precizeazã etapele în care se vor efectua operaþiunile

contabile privind închiderea exerciþiului financiar pe anul 1998 ºi totodatã,

stabileºte detaliile tehnice privind trecerea la noul plan de conturi al Bãncii

Naþionale a României, începând cu 1 ianuarie 1999.

Emisiuni de noi bancnote

21.04.1998 Circulara nr.5 privind punerea în circulaþie a bancnotei cu valoare nomi-

nalã de 100 000 lei ºi a douã noi emisiuni de bancnote, reproiectate, din

cupiurile de 1 000 lei ºi 5 000 lei: se referã la punerea în circulaþie de cãtre

Banca Naþionalã a României, începând cu data de 1 iunie 1998, a ban-

cnotei cu valoarea nominalã de 100 000 lei ºi a douã noi emisiuni de ban-

cnote, reproiectate, cu valoarea nominalã de 1 000 ºi respectiv 5 000 lei

(Monitorul Oficial nr.171/5.05.1998).

31.12.1998 Circulara nr.26 privind retragerea din circulaþie a bancnotelor cu valoare

nominalã de 1 000 lei ºi 5 000 lei, emisiunile 1991-1993: prevede retrage-

rea din circulaþie, în perioada 15 ianuarie-31 martie 1999, a bancnotelor

de 1 000 lei ºi 5 000 lei, emise în perioada 1991-1993. Dupã data de

31 martie puterea circulatorie a acestor bancnote înceteazã, ele

nemaiputând fi utilizate ca mijloc legal de platã (Monitorul Oficial

nr.6/14.01.1999).

Emisiuni numismatice

18.02.1998 Circulara nr.3 privind punerea în circulaþie de cãtre Banca Naþionalã a

României în scop numismatic, a unei serii de trei monede de argint cu

valoare nominalã de 100 lei, începând cu data de 19 februarie 1998, dedi-

cate Jocurilor Olimpice de Iarnã Nagano 1998; sunt descrise caracteris-

ticile, grafica, tirajul emisiunii, precum ºi modul de prezentare ºi comercia-

lizare a monedei (Monitorul Oficial nr. 93/27.02.1998).

1.06.1998 Circulara nr.8 privind punerea în circulaþie de cãtre Banca Naþionalã a

României în scop numismatic, a unei monede de argint cu valoare nomi-

nalã de 100 lei, începând cu data de 1 iunie 1998, dedicate

Campionatului mondial de fotbal – Franþa 1998; sunt descrise

caracteristicile, grafica, tirajul emisiunii, precum ºi modul de prezentare ºi

comercializare a monedei (Monitorul Oficial nr.211/8.06.1998).

28.07.1998 Circulara nr.12 privind punerea în circulaþie, în scop numismatic, a mone-

delor din aur cu valori nominale de 500 lei ºi 1 000 lei, dedicate Revoluþiei

române din anul 1848, începând cu data de 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial

nr.291/7.08.1998).

Page 138: Raport anual 1998

Principalele reglementãri emise de BNR în 1998

138

25.11.1998 Circulara nr.18 privind punerea în circulaþie, în scop numismatic, a unei

monede de aur cu valoare nominalã de 1 000 lei, dedicate aniversãrii a 80

de ani de la unirea Transilvaniei cu România, începând cu data de

1 decembrie 1998 (Monitorul Oficial nr.456/27.11.1998).

21.12.1998 Circulara nr.22 privind punerea în circulaþie, în scop numismatic, a mone-

dei din argint cu valoare nominalã de 100 lei, dedicate aniversãrii

independenþei de stat a României, începând cu data de 21 decembrie

1998, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la cucerirea independenþei de

stat a României (Monitorul Oficial nr.503/28.12.1998).

28.12.1998 Circulara nr.23 privind punerea în circulaþie, în scop numismatic, începând

cu data de 30 decembrie 1998, a monedei din argint cu valoare nominalã

de 100 lei, dedicate mitropolitului Andrei ªaguna, de la a cãrui stingere din

viaþã se împlinesc125 ani (Monitorul Oficial nr.514/30.12.1998).

Altele

2.10 1998 Scrisoarea Circularã nr.5 precizeazã cã, începând cu data de 5 octombrie

1998, sucursalele Bãncii Naþionale a României vor achiziþiona aur de la

persoane fizice numai sub formã de monede.

Page 139: Raport anual 1998

Sec\iune de grafice

Page 140: Raport anual 1998
Page 141: Raport anual 1998

Principalii indicatori macroeconomici.................................................... 143

PIB real .................................................................................................. 144Deficitul fiscal în PIB.............................................................................. 144

Lista graficelor Deficitul contului curent în PIB .............................................................. 144

Ponderea consumului ºi a investiþiilor în PIB......................................... 145

Ponderea exportului ºi a importului în PIB ............................................ 145 Ponderea sectorului privat în PIB .......................................................... 145 Ponderea sectorului privat în unele ramuri ale economiei .................... 146

Industrie ºi agriculturã ................................................................... 146 Investiþii ºi construcþii ..................................................................... 146 Comerþ interior ºi exterior............................................................... 146 Producþia industrialã, productivitatea muncii ºi câºtigurile salariale..... 147

Numãrul salariaþilor în industrie ºi rata ºomajului în economie.............. 147 Balanþa de plãþi ..................................................................................... 148

Soldul contului curent ............................................................................ 149

Balanþa comercialã................................................................................ 149 Comerþul exterior pe grupe de þãri ........................................................ 150

Comerþul exterior pe grupe de produse................................................ 150 Rezervele internaþionale brute............................................................... 151

Rezervele internaþionale nete ................................................................ 151 Datoria externã ºi serviciul datoriei externe ......................................... 152

Ponderea datoriei externe (pe termen mediu ºi lung) în PIB ................ 152 Ponderea serviciului datoriei externe în exportul de bunuri ºi servicii .. 152 Preþurile din economie........................................................................... 153

Preþurile de consum al populaþiei .......................................................... 153 Masa monetarã (date anuale) ............................................................... 154

Masa monetarã ºi deflatorul PIB ........................................................... 154 Viteza de circulaþie a banilor ................................................................. 154 Masa monetarã (date lunare) ................................................................ 155

Depozitele în valutã convertibilã............................................................ 155 Masa monetarã ºi preþurile de consum al populaþiei ............................ 156

Preþurile ºi masa monetarã.................................................................... 156 Baza monetarã, refinanþarea ºi soldul contului Trezoreriei ................... 157

Multiplicatorii bazei monetare medii...................................................... 157 Creditele de refinanþare......................................................................... 158

Principalele rate ale dobânzilor la creditele de refinanþare................... 159

Ratele dobânzilor în sistemul bancar .................................................... 159 Piaþa monetarã interbancarã (date lunare) ........................................... 160

Piaþa monetarã interbancarã (date zilnice) ........................................... 161

Piaþa valutarã interbancarã (date zilnice).............................................. 162

Operaþiuni pe piaþa valutarã .......................................................... 162 Cursul de schimb mediu................................................................ 162 Inflaþia ºi cursul de schimb ............................................................ 162 Bursa de Valori Bucureºti ...................................................................... 163

Structura bãncilor dupã forma de proprietate....................................... 164

Veniturile ºi cheltuielile bugetului de stat .............................................. 165

Veniturile ºi cheltuielile bugetelor locale ............................................... 165

Page 142: Raport anual 1998
Page 143: Raport anual 1998

Grafice

143

–6,9

8,9

–3,5

–6,1

6,0

24,6

–22,7

10,3

151,4

40,6

–7,3

–3,3

–7,9

23,8

6,8

5,7

1997

1998

Principalii indicatori macroeconomici

Sursa: CNS, Ministerul Finanþelor, BNR

procente

PIB real (variaþie anualã)

Rata inflaþiei (dec./dec.)

Rata ºomajului

Deficit fiscal în PIB

Investiþii directe ºi de portofoliu în PIB

Datoria externã (pe termen mediu ºi lung) în PIB

Câºtigul salarial mediu net real

Soldul contului curent în PIB

Page 144: Raport anual 1998

Raport annual 1998

144

–7,3–6,9

3,9

7,1

3,9

1,5

–8,8

–12,9

–5,6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Sursa: CNS

variaþie procentualã anualã

PIB real

-8,7

-3,5

-8,0

-4,5

-1,4

-5,0

-7,3

-6,1

-7,9

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

procente

Sursa: CNS

Deficitul contului curent în PIB

1,0

3,2

-4,6

-0,4

-1,9

-2,6

-3,9-3,5 -3,3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

procente

Sursa: CNS

Deficitul fiscal în PIB

Page 145: Raport anual 1998

Grafice

145

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

consum populaþie

consum public

investiþii brute

Sursa: CNS

Ponderea consumului ºi a investiþiilor în PIB

procente

–20

–10

0

10

20

30

40

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

export net

export

import

procente

Sursa: CNS

Ponderea exportului ºi a importului în PIB

16,4

23,626,4

34,838,9

45,3

54,958,1 58,3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

procente

Sursa: CNS

Ponderea sectorului privat în PIB

Page 146: Raport anual 1998

Raport annual 1998

146

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

producþie agricolã

producþie industrialã

Sursa: CNS

Industrie ºi agriculturã

Ponderea sectorului privat în unele ramuri ale economiei

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

investiþii

lucrãri de construcþii

Sursa: CNS

Investiþii ºi construcþii

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

export

import

vânzãri de mãrfuricu amãnuntul

servicii comercialeprestate populaþiei

Sursa: CNS

Comerþ interior ºi exterior

Page 147: Raport anual 1998

Grafice

147

2 000

2 250

2 500

2 750

3 000

1995 1996 1997 1998

0

3

6

9

12

numãr salariaþidin industrie

rata ºomajului(scala din dreapta)

mii persoane

Sursa: CNS

procente

Numãrul salariaþilor* în industrie ºi rata ºomajului în economie

*) Din decembrie 1997, sfera de cuprindere a fost modificatã

–30

–20

–10

0

10

20

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

–20

0

20

40

60

producþiaindustrialã(seriebrutã)

câºtigurilesalarialereale în industrie

productivitateamuncii pe salariatîn industrie

variaþie procentualã anualã

Producþia industrialã, productivitatea muncii ºi câºtigurile salariale

Sursa: CNS

1992=100 (variaþie procentualã)

Page 148: Raport anual 1998

Raport annual 1998

148

intrãri nete de capital

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

-2 000

0

2 000

4 000

export fob

import fob

sold balanþã comercialã

sold cont curent

milioane dolari SUA

Balanþa de plãþi

investiþii directe ºi de portofoliu nete

active de rezervã (BNR)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Sursa: BNR

Page 149: Raport anual 1998

Grafice

149

–600

–400

–200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

sold balanþãcomercialã

import fob

export fob

milioane dolari SUA; date lunare

Sursa: BNR

Balanþa comercialã

-3 000

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Soldul contului curent

milioane dolari SUA; date lunare

Sursa: BNR

Page 150: Raport anual 1998

Raport annual 1998

150

0%

20%

40%

60%

80%

100%

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

produse alimentare

produse ale industriei uºoare

petrol brut ºi produse petroliere

produse ale industriei grele

Sursa: BNR

export fob import cif

Comerþul exterior pe grupe de produse

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%1

99

0

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Uniunea Europeanã

SUA ºi alte þãri dezvoltate

þãri în cursde dezvoltare

þãri în tranziþie

Federaþia Rusã

export fob import cif

Sursa: BNR

Comerþul exterior pe grupe de þãri

Page 151: Raport anual 1998

Grafice

151

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

rezerve la BNR

rezerve la bãnci

aur

lunare

–1 000

– 500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

milioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Sursa: BNR

anuale

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

anualemilioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Sursa: BNR

Rezervele internaþionale brute

Rezervele internaþionale nete

–1 000

– 500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

rezerveinternaþionalenete

devizeconvertibile nete

aur

lunare

Page 152: Raport anual 1998

Raport annual 1998

152

0,6

4,0

12,7 12,7

15,3 15,5

20,4

24,6 23,8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

procente

Sursa: CNS, BNR

Ponderea datoriei externe (pe termen mediu ºi lung) în PIB

0,8

4,1

14,7 13,515,2

18,516,5

25,9

36,3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

procente

Sursa: BNR

Ponderea serviciului datoriei externe în exportul de bunuri ºi servicii

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

datoria externã pe termen mediu ºi lung

serviciul datorieiexterne totale (inclusiv petermen scurt)

milioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Sursa: BNR

Datoria externã ºi serviciul datoriei externe

Page 153: Raport anual 1998

Grafice

153

0

25

50

75

100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1

10

100

1 000

10 000variaþietrimestrialã

variaþie lunarã anualizatã(scala din dreapta)

variaþie faþã de aceeaºi lunãdin anul anterior(scala din dreapta)

procente; scarã logaritmicãprocente

Sursa: CNS, BNR

Preþurile de consum al populaþiei

100

200

300

400

500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

100

200

300

400

500

total

produse alimentare

produse nealimentare

servicii

indici; dec. anterior=100

Sursa: CNS

100

150

200

250

300

350

400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

indicii preþurilor de consum al populaþiei (medii)

indicii preþurilor producþiei industriale (medii)

deflator PIB

indici anuali

Sursa: CNS

Preþurile din economie

Page 154: Raport anual 1998

Raport annual 1998

154

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 0001

99

0

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

depozite în valutã

depozite pe termenºi condiþionate

economii alepopulaþiei

disponibilitãþi lavedere

numerar în afara sistemului bancar

miliarde lei; sfârºitul perioadei

Sursa: BNR

Masa monetarã (date anuale)

100

150

200

250

300

350

400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

deflator PIB

M2 (medie)

M2 (sfârºitulperioadei)

indici anuali

Sursa: CNS, BNR

Masa monetarã ºi deflatorul PIB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

viteza de circulaþiea M2 (medie)

viteza de circulaþiea M2 (sfârºitulperioadei)

Sursa: CNS, BNR

rotaþii

Viteza de circulaþie a banilor

Page 155: Raport anual 1998

Grafice

155

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

1994 1995 1996 1997 1998

depozite în valutã

depozite pe termen ºi condiþionate

economii ale populaþiei

disponibilitãþi la vedere

numerar în afara sistemului bancar

miliarde lei; sfârºitul perioadei

Sursa: BNR

Masa monetarã (date lunare)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1995 1996 1997 1998

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

1994 1995 1996 1997 1998

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

depozite pe termen

depozite la vedere

depozite alepopulaþiei

depozite ale agenþilor economici

milioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Sursa: BNR

Depozitele în valutã convertibilã

milioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Page 156: Raport anual 1998

Raport annual 1998

156

100

400

700

1 000

1 300

1 600

1 900

2 200

1994 1995 1996 1997 1998

preþurile de consumal populaþiei

preþurile producþieiindustriale

masa monetarã(M2)

indici; decembrie 1993=100

Sursa: CNS, BNR

Preþurile ºi masa monetarã

100

200

300

400

500

1994 1995 1996 1997 1998

preþurile de consumal populaþiei

numerar în afarasistemului bancar

masa monetarã(M2)

depozite în valutã

indici; comparativ cu aceeaºi perioadã a anului anterior

Sursa: CNS, BNR

Masa monetarã ºi preþurile de consum al populaþiei

Page 157: Raport anual 1998

Grafice

157

0

1

2

3

4

5

6

7

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

multiplicatorpentru M2

multiplicatorpentru M1

Sursa: BNR

Multiplicatorii bazei monetare medii

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

numerar în afarasistemului bancar

numerar încasieriilebãncilor

disponibilla BNR

creditele de refinanþare

sold cont Trezorerie

miliarde lei; medie zilnicã

Sursa: BNR

Baza monetarã, refinanþarea ºi soldul contului Trezoreriei

Page 158: Raport anual 1998

Raport annual 1998

158

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

credite acordate cu derogare de la regulament lombard

special licitaþie

preferenþial structural

miliarde lei; medie zilnicã

Sursa: BNR

Creditele de refinanþare

Page 159: Raport anual 1998

Grafice

159

0

100

200

300

400

500

600

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

rata medie

structural

licitaþie

lombard

procente pe an

Sursa: BNR

Principalele rate ale dobânzilor la creditele de refinanþare

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

rata activã (BNR)

rata activã (bãnci)

rata pasivã (bãnci)

procente pe an

Sursa: BNR

Ratele dobânzilor în sistemul bancar

Page 160: Raport anual 1998

Raport annual 1998

160

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

1996 1997 1998

0

80

160

240

320

400

volumul mediu zilnic altranzacþiilor

rata medie a dobânzilor(scala din dreapta)

miliarde lei procente pe an

Piaþa monetarã interbancarã (date lunare)

0

1 600

3 200

4 800

6 400

8 000

9 600

1996 1997 1998

0

50

100

150

200

250

300

volumul mediu zilnic aldepozitelor interbancare

rata medie a dobânzilor(scala din dreapta)

miliarde lei

Sursa: BNR

procente pe an

Page 161: Raport anual 1998

Grafice

161

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1.1

.97

1.2

.97

1.3

.97

1.4

.97

1.5

.97

1.6

.97

1.7

.97

1.8

.97

1.9

.97

1.1

0.9

7

1.1

1.9

7

1.1

2.9

7

1.1

.98

1.2

.98

1.3

.98

1.4

.98

1.5

.98

1.6

.98

1.7

.98

1.8

.98

1.9

.98

1.1

0.9

8

1.1

1.9

8

1.1

2.9

8

0

100

200

300

400

500

600

volumul mediu zilnic al tranzacþiilor

rata medie a dobânzilor (scala dindreapta)

miliarde lei procente pe an

Piaþa monetarã interbancarã (date zilnice)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1.1

.97

1.2

.97

1.3

.97

1.4

.97

1.5

.97

1.6

.97

1.7

.97

1.8

.97

1.9

.97

1.1

0.9

7

1.1

1.9

7

1.1

2.9

7

1.1

.98

1.2

.98

1.3

.98

1.4

.98

1.5

.98

1.6

.98

1.7

.98

1.8

.98

1.9

.98

1.1

0.9

8

1.1

1.9

8

1.1

2.9

80

50

100

150

200

250

300

350

400

volumul mediu zilnic al depozitelor interbancare

rata medie a dobânzilor (scala din dreapta)

miliarde lei procente pe an

0

50

100

150

200

250

300

350

1.1

.97

1.2

.97

1.3

.97

1.4

.97

1.5

.97

1.6

.97

1.7

.97

1.8

.97

1.9

.97

1.1

0.9

7

1.1

1.9

7

1.1

2.9

7

1.1

.98

1.2

.98

1.3

.98

1.4

.98

1.5

.98

1.6

.98

1.7

.98

1.8

.98

1.9

.98

1.1

0.9

8

1.1

1.9

8

1.1

2.9

8

BUBOR (1 sãptãmânã)

BUBID (1 sãptãmânã)

procente pe an

Sursa: BNR

Page 162: Raport anual 1998

Raport annual 1998

162

0

50

100

150

200

250

300

1993 1994 1995 1996 1997 1998

rata inflaþiei(preþuri de consumal populaþiei)

curs de schimb mediu(lei/USD)

Inflaþia ºi cursul de schimb

variaþie procentualã; dec. anterior=100

Sursa: CNS, BNR

–80

–40

0

40

80

120

160

200

240

1.1

.97

1.2

.97

1.3

.97

1.4

.97

1.5

.97

1.6

.97

1.7

.97

1.8

.97

1.9

.97

1.1

0.9

7

1.1

1.9

7

1.1

2.9

7

1.1

.98

1.2

.98

1.3

.98

1.4

.98

1.5

.98

1.6

.98

1.7

.98

1.8

.98

1.9

.98

1.1

0.9

8

1.1

1.9

8

1.1

2.9

8

total volum zilniccumpãrãri BNR, netoperaþiuni interbancare

Operaþiuni pe piaþa valutarã

milioane dolari SUA

Piaþa valutarã interbancarã (date zilnice)

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

1.1

.97

1.2

.97

1.3

.97

1.4

.97

1.5

.97

1.6

.97

1.7

.97

1.8

.97

1.9

.97

1.1

0.9

7

1.1

1.9

7

1.1

2.9

7

1.1

.98

1.2

.98

1.3

.98

1.4

.98

1.5

.98

1.6

.98

1.7

.98

1.8

.98

1.9

.98

1.1

0.9

8

1.1

1.9

8

1.1

2.9

8

Cursul de schimb mediu

lei/dolar SUA

Sursa: BNR

Page 163: Raport anual 1998

Grafice

163

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

1.1

.97

1.2

.97

1.3

.97

1.4

.97

1.5

.97

1.6

.97

1.7

.97

1.8

.97

1.9

.97

1.1

0.9

7

1.1

1.9

7

1.1

2.9

7

1.1

.98

1.2

.98

1.3

.98

1.4

.98

1.5

.98

1.6

.98

1.7

.98

1.8

.98

1.9

.98

1.1

0.9

8

1.1

1.9

8

1.1

2.9

8

0

10

20

30

40

50

60

70

numãr tranzacþii

valoaretotalãtranzacþii

miliarde leinumãr

Bursa de Valori Bucureºti

0

5

10

15

20

25

1.1

.97

1.2

.97

1.3

.97

1.4

.97

1.5

.97

1.6

.97

1.7

.97

1.8

.97

1.9

.97

1.1

0.9

7

1.1

1.9

7

1.1

2.9

7

1.1

.98

1.2

.98

1.3

.98

1.4

.98

1.5

.98

1.6

.98

1.7

.98

1.8

.98

1.9

.98

1.1

0.9

8

1.1

1.9

8

1.1

2.9

80

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

acþiuni tranzacþionate

capitalizarea bursierã

numãr (milioane) miliarde lei

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1.9

.97

1.1

0.9

7

1.1

1.9

7

1.1

2.9

7

1.1

.98

1.2

.98

1.3

.98

1.4

.98

1.5

.98

1.6

.98

1.7

.98

1.8

.98

1.9

.98

1.1

0.9

8

1.1

1.9

8

1.1

2.9

8

indice BET-C (lei)

indice BET (lei)

puncte

Sursa: Bursa de Valori Bucureºti

Page 164: Raport anual 1998

Raport annual 1998

164

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

capital de stat capital majoritar de stat

capital privat autohton capital privat strãin

capital privat autohton ºi strãin capital de stat ºi privat autohton

capital de stat ºi privat autohton ºi strãin capital de stat ºi privat strãin

sucursale bãnci strãine

numãr; sfârºitul perioadei

Structura bãncilor dupã forma de proprietate

Sursa: BNR

pondere în total bilanþ consolidat

Page 165: Raport anual 1998

Grafice

165

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%1

99

3

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

venituri (stânga)

impozitul pe profit

impozitul pe salarii

TVA, accize, ICM

altele

cheltuieli (dreapta)

social-culturale

apãrare, ordine publicã

acþiuni economice

transferuri

dobânzi aferente datoriei publice, º.a.

altele

Sursa: Ministerul Finanþelor

Veniturile ºi cheltuielile bugetului de stat

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

venituri (stânga)

impozite ºi taxe de la populaþie

alte impozite directe

subvenþii de la bugetul de stat

sume defalcate din impozitul pe salarii

altele

cheltuieli (dreapta)

social-culturale

gospodãrie comunalã ºi locuinþe

autoritatea executivã

acþiuni economice

altele

Veniturile ºi cheltuielile bugetelor locale

Sursa: Ministerul Finanþelor

Page 166: Raport anual 1998
Page 167: Raport anual 1998

Sec\iune statistic[

Page 168: Raport anual 1998

Simboluri folosite în tabele

... = lipsã date – = valoare nulã 0 = valoare subunitarã mai micã decât 0,5 x = nu este cazul p.a.= pe an

Page 169: Raport anual 1998

Cuprins

1.

2a.

2b.

3.

4.

5.

6a.

6b.

6c.

7.

8a.

8b.

8c.

9.

10.

11.

12.

13a.

13b.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24a.

24b.

24c.

25.

Precizãri metodologice......................................................................4*

Produsul intern brut ..........................................................................6*

Principalii indicatori macroeconomici (valori anuale) ........................8*

Principalii indicatori macroeconomici (valori lunare).......................12*

Structura comerþului exterior pe grupe de þãri ...............................15*

Câºtigurile salariale în principalele ramuri ale economiei naþionale ..........................................................................................16*

Preþurile de consum al populaþiei ºi preþurile producþiei industriale ........................................................................................17*

Execuþia bugetului de stat ...............................................................18*

Execuþia bugetelor locale ................................................................18*

Execuþia bugetului asigurãrilor sociale de stat................................19*

Balanþa de plãþi................................................................................20*

Poziþia externã a României ..............................................................22*

Acordurile încheiate cu BERD .........................................................26*

Acordurile de împrumut cu BIRD ....................................................27*

Indicatori ai pieþei monetare ............................................................28*

Ratele dobânzilor practicate de Banca Naþionalã a României .......29*

Ratele dobânzilor practicate de bãnci ............................................30*

Piaþa de capital - indicatori sintetici.................................................31*

Piaþa valutarã interbancarã..............................................................32*

Activitatea caselor de schimb valutar..............................................33*

Bilanþul Bãncii Naþionale a României ...............................................34*

Bilanþul agregat al bãncilor..............................................................42*

Situaþia monetarã consolidatã .........................................................52*

Situaþia monetarã.............................................................................56*

Creditul intern ..................................................................................58*

Masa monetarã................................................................................60*

Dinamica masei monetare ºi a creditului.........................................61*

Refinanþarea de la Banca Naþionalã a României .............................62*

Baza monetarã ................................................................................63*

Structura emisiunii bãneºti pe cupiuri .............................................64*

Situaþia agregatã a creditelor clasificate de cãtre bãnci.................65*

Situaþia agregatã a provizioanelor specifice de risc constituite de cãtre bãnci .................................................................................65*

Indicatorul de solvabilitate...............................................................65*

Monede ºi medalii cu caracter numismatic emise de Banca Naþionalã a României ......................................................66*

Page 170: Raport anual 1998

Precizãri metodologice Raport anual 1998

4*

PRECIZÃRI METODOLOGICE

Anexele

2a, 2b,3a, 3b, 5 Datele lunare au caracter provizoriu, definitivându-se anual, pe baza anchetei

structurale de întreprindere pentru indicatorii economici ºi a unor anchete anuale

specifice pentru indicatorii sociali.

Mediile cronologice simple se determinã astfel:

1

12 [ 1

2 (decembrie an precedent + decembrie an curent) + (ianuarie +... + noiembrie)]

Anexa 13 Indicele BET este primul indice oficial introdus la Bursa de Valori Bucureºti. Acesta

reflectã tendinþa de ansamblu a preþurilor celor mai lichide 10 acþiuni tranzacþionate

în cadrul bursei, fiind calculat ca o medie ponderatã (cu capitalizarea) a preþurilor.

Valoarea de referinþã a indicelui a fost de 1000 de puncte la data de 19 septembrie

1997.

Anexa 14a Volumul lunar al tranzacþiilor valutare se determinã prin însumarea nivelului zilnic cel

mai mare dintre vânzãrile ºi cumpãrãrile de pe piaþa valutarã.

Volumul mediu anual al tranzacþiilor valutare se determinã ca medie aritmeticã a

volumului tranzacþiilor valutare lunare din cursul anului.

Anexa 15 Activele interbancare includ creditele de refinanþare acordate societãþilor bancare,

plasamentele la bãnci din trezoreria statului ºi disponibilul în valutã la bãnci în þarã.

Pasivele interbancare includ depozitele bãncilor comerciale, în lei ºi valutã, la

banca centralã, precum ºi soldul conturilor trezoreriei (conturi de încasãri ºi plãþi

care privesc bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi

fondurile extrabugetare, deschise la bãncile comerciale, cuprinzând operaþiuni

derulate prin Contul General al Trezoreriei). Din decembrie 1996, pasivele

interbancare cuprind numai depozitele bãncilor comerciale la banca centralã.

Alte depozite bancare reprezintã depozitele în lei ºi valutã ale bãncilor, existente

anterior intrãrii lor în funcþiune.

1

1nr luni. [ 1

2 (valoarea indicatorului din luna anterioarã perioadei analizate + valoarea

indicatorului din ultima lunã a perioadei analizate) + valoarea indicatorului

din celelalte luni ale perioadei analizate]

Exemplu: medie cronologicã simplã pe un an:

Page 171: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Precizãri metodologice

5*

Diverse active/pasive includ poziþii (conturi) referitoare la activitatea proprie bãncii

centrale (active – mijloace fixe, debitori, cheltuieli anticipate etc.; pasive –

decontãri, creditori etc.).

Pânã în luna decembrie 1995 la poziþia "alte active" erau incluse ºi vãrsãmintele din

profit, iar la poziþia "alte pasive" era inclus profitul brut. În prezent, profitul net este

inclus la poziþia "fonduri bancare proprii".

Începând cu luna decembrie 1994 la "Diverse pasive" este inclusã ºi suma rezultatã

din reevaluarea poziþiei "Cumpãrãri DST de la FMI" ca urmare a diferenþei între

cursul contabil în lei al DST-ului, stabilit anual la data de 30 aprilie ºi cel aferent

ultimei zile a fiecãrei luni.

Anexele 15,17 Aurul monetar este aurul deþinut de banca centralã ºi este componentã a rezervelor

internaþionale ale þãrii. Evaluarea în dolari a stocului de aur al Bãncii Naþionale a

României se face la preþul de pe piaþa londonezã din ultima zi a fiecãrei luni. Pânã

în februarie 1996 ºi în perioada decembrie 1996-februarie 1997, evaluarea în lei a

stocului de aur s-a fãcut la un preþ intern unic; la acelaºi preþ s-au înregistrat ºi

intrãrile ºi ieºirile. În perioada februarie 1996-noiembrie 1996 ºi din martie 1997,

modificãrile de preþ afecteazã numai intrãrile ºi ieºirile curente. Stocul nu se

reevalueazã.

Contul general al Trezoreriei include conturi de încasãri ºi plãþi care privesc bugetul

de stat, bugetele locale, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi fonduri extrabugetare

deschise la bãncile comerciale.

Anexa 17 Activele externe nete ale sistemului bancar se obþin prin deducerea din activele

externe în valutã convertibilã (activele externe de rezervã plus participaþiile la bãnci

strãine) a pasivelor externe în valutã convertibilã.

Activele externe de rezervã ale sistemului bancar cuprind:

aurul monetar (evaluarea în dolari a stocului de aur al Bãncii Naþionale a

României se face la preþul de pe piaþa londonezã din ultima zi a lunii);

deþinerile de DST;

devizele convertibile care includ urmãtoarele elemente: valute efective ºi cecuri,

disponibilitãþi la bãnci în strãinãtate, titluri de valoare externã, bonuri ºi alte

disponibilitãþi.

Anexa 25c Indicatorul de solvabilitate reprezintã raportul dintre fondurile proprii ale bãncilor

(capital propriu + capital suplimentar) ºi suma activelor ponderate în funcþie de

gradul de risc ºi a celorlalte elemente din afara bilanþului ponderate în funcþie de

riscul de credit.

Page 172: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

1. PRODUSUL INTERN BRUT

Perioada Formarea PIB TOTAL Industrie Construcþii Agriculturã Transporturi Comerþ, Tranzacþii Servicii Adminis- Producþia Altele

ºi ºi turism, imobiliare, ºi traþie imputatã 1)silviculturã teleco- hoteluri ºi sãnãtate, financiar publicã de servicii

municaþii restaurante învãþãmânt bancare bancare ºi alte servicii

miliarde lei (preþuri curente)

1985 817,4 376,1 55,1 122,1 54,0 48,1 68,8 19,7 20,3 –25,6 78,8

1986 838,6 396,4 57,1 115,5 56,0 47,4 69,1 17,3 18,5 –22,7 84,0

1987 845,2 398,4 58,4 113,6 67,8 53,1 69,4 18,8 19,3 –29,3 75,7

1988 857,0 403,8 56,9 122,4 65,8 54,5 70,5 16,9 19,0 –22,8 70,0

1989 800,0 369,3 43,9 115,2 53,8 46,0 67,6 16,7 20,2 –11,6 78,9

1990 857,9 347,6 46,0 187,1 49,4 53,2 77,6 23,2 23,9 –19,9 69,7

1991 2 203,9 834,6 96,1 415,9 147,1 296,5 197,1 57,9 68,1 –47,2 137,8

1992 6 029,2 2 311,0 290,1 1 147,9 514,3 859,5 547,9 322,2 203,3 –281,0 114,0

1993 20 035,7 6 781,4 1 040,0 4 205,8 2 014,6 2 057,7 1 692,9 1 014,5 620,2 –847,9 1 456,5

1994 49 773,2 18 018,3 3 251,3 9 897,6 4 354,0 4 075,8 4 361,6 2 375,7 1 611,1 –1 990,7 3 818,6

1995 72 135,5 23 711,3 4 755,1 14 269,2 5 576,6 7 570,2 6 611,2 3 588,1 2 691,9 –2 175,0 5 536,9

1996 108 919,6 36 181,5 7 067,5 20 949,1 9 804,7 12 722,3 10 753,5 3 243,1 3 355,2 –2 222,3 7 065,0

1997 a) 250 480,2 88 997,4 13 155,8 45 349,6 25 468,4 24 814,1 22 570,4 3 357,4 6 986,1 –1 253,9 21 034,9

1998 b) 338 670,0 107 305,6 17 496,6 54 077,1 35 254,3 40 865,9 34 233,3 4 196,8 13 499,9 –1 567,4 33 307,9

structurã (%)

1985 100,0 46,0 6,7 14,9 6,6 5,9 8,5 2,4 2,5 –3,1 9,6

1986 100,0 47,3 6,8 13,8 6,6 5,7 8,2 2,1 2,2 –2,7 10,0

1987 100,0 47,1 6,9 13,5 8,0 6,3 8,2 2,2 2,3 –3,5 9,0

1988 100,0 47,1 6,6 14,3 7,6 6,4 8,2 2,0 2,2 –2,7 8,2

1989 100,0 46,2 5,5 14,4 6,7 5,8 8,4 2,1 2,5 –1,4 9,9

1990 100,0 40,5 5,4 21,8 5,8 6,2 9,0 2,7 2,8 –2,3 8,1

1991 100,0 37,9 4,4 18,9 6,7 13,5 8,9 2,6 3,1 –2,1 6,3

1992 100,0 38,3 4,8 19,0 8,5 14,3 9,1 5,3 3,4 –4,7 1,9

1993 100,0 33,8 5,2 21,0 10,1 10,3 8,4 5,1 3,1 –4,2 7,3

1994 100,0 36,2 6,5 19,9 8,7 8,2 8,8 4,8 3,2 –4,0 7,7

1995 100,0 32,9 6,6 19,8 7,7 10,5 9,2 5,0 3,7 –3,0 7,7

1996 100,0 33,2 6,5 19,2 9,0 11,7 9,9 3,0 3,1 –2,0 6,5

1997 a) 100,0 35,5 5,3 18,1 10,2 9,9 8,9 1,3 2,8 –0,5 8,4

1998 b) 100,0 31,7 5,2 16,0 10,4 12,1 9,9 1,2 4,0 –0,5 9,8

variaþie anualã (%)

1985 –0,1 2,8 4,7 –0,5 1,9 7,1 1,5 –5,7 3,0 –5,4 –22,0

1986 2,4 4,9 3,8 –5,3 2,2 –1,3 0,8 –1,4 –9,0 –3,4 6,5

1987 0,8 6,2 1,2 –4,4 4,0 12,0 0,6 73,3 4,7 83,1 –19,3

1988 –0,5 1,0 –2,6 5,5 –1,8 2,5 1,4 –11,2 –1,9 –17,7 –22,2

1989 –5,8 –8,4 –19,9 –6,8 –3,8 –7,6 –1,7 –50,9 3,7 –39,1 15,5

1990 –5,6 –16,7 1,1 37,3 –21,4 9,3 8,5 17,3 14,0 28,8 –34,7

1991 –12,9 –12,8 –19,4 –12,3 –8,8 –25,6 3,4 –0,3 –8,0 –5,7 –26,0

1992 –8,8 –13,7 –5,6 –12,9 –4,0 –9,1 7,4 39,7 10,8 50,8 –5,7

1993 1,5 1,0 24,7 13,6 2,8 –9,1 0,6 0,5 1,9 0,5 –89,8

1994 3,9 3,4 27,4 2,9 0,8 –0,9 5,4 1,7 9,7 1,7 –0,2

1995 7,1 5,6 6,7 4,6 1,7 21,8 7,1 1,4 4,4 –2,9 11,6

1996 3,9 6,9 0,8 –4,2 6,4 12,5 12,5 –14,2 –7,1 –5,3 4,4

1997 a) –6,9 –5,9 –20,3 –1,3 –9,5 –13,8 –9,9 –39,6 –10,2 –53,7 7,6

1998 b) –7,3 –10,5 –11,5 –8,3 –12,3 0,3 –6,9 –17,9 –0,8 –12,9 6,4

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã.1) Impozite nete pe produs ºi taxe vamale; a) Date semidefinitive; b) Date estimate.

6*

Page 173: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

1. PRODUSUL INTERN BRUT

Perioada Utilizarea PIB TOTAL Formarea brutã Variaþia stocului Consumul final Export, Discre-

de capital fix material Total Consum al Consum al Consum al net panþepopulaþiei administraþiei administraþiei statistice

publice private

miliarde lei (preþuri curente)

1985 817,4 246,3 23,6 491,9 408,4 83,5 – 33,2 22,4

1986 838,6 249,0 39,4 497,2 416,7 80,5 – 35,5 17,5

1987 845,2 245,5 23,5 516,8 441,9 74,9 – 52,8 6,6

1988 857,0 240,2 3,1 532,3 454,7 77,6 – 80,1 1,3

1989 800,0 238,9 –24,6 563,9 463,4 93,2 7,3 21,8 0,1

1990 857,9 169,8 89,7 679,5 557,7 114,3 7,5 –81,1 –0,0

1991 2 203,9 317,0 301,1 1 672,5 1 323,7 333,9 14,9 –86,7 0,0

1992 6 029,2 1 156,9 736,7 4 642,5 3 750,8 861,1 30,6 –506,9 –

1993 20 035,7 3 583,7 2 212,2 15 235,8 12 670,3 2 473,2 92,3 –996,0 –

1994 49 773,2 10 095,7 2 252,6 38 452,4 31 442,0 6 851,8 158,6 –1 027,5 –

1995 72 135,5 15 424,9 2 085,1 58 662,4 48 545,1 9 877,0 240,3 –4 036,9 –

1996 108 919,6 24 998,5 3 161,4 89 939,4 75 288,8 14 273,9 376,7 –9 179,7 –

1997 a) 250 480,2 55 074,2 –501,3 213 772,8 188 416,2 24 291,9 1 064,7 –17 865,5 –

1998 b) 338 670,0 61 209,8 –1 350,9 307 536,0 255 886,2 49 786,7 1 863,1 –28 724,9 –

structurã (%)

1985 100,0 30,1 2,9 60,2 50,0 10,2 – 4,1 2,7

1986 100,0 29,7 4,7 59,3 49,7 9,6 – 4,2 2,1

1987 100,0 29,0 2,8 61,2 52,3 8,9 – 6,2 0,8

1988 100,0 28,0 0,4 62,1 53,1 9,1 – 9,4 0,1

1989 100,0 29,9 –3,1 70,5 57,9 11,6 0,9 2,7 0,0

1990 100,0 19,8 10,5 79,2 65,0 13,3 0,9 –9,5 –0,0

1991 100,0 14,4 13,6 75,9 60,1 15,1 0,7 –3,9 0,1

1992 100,0 19,2 12,2 77,0 62,2 14,3 0,5 –8,4 –

1993 100,0 17,9 11,1 76,0 63,2 12,3 0,5 –5,0 –0,1

1994 100,0 20,3 4,5 77,3 63,2 13,8 0,3 –2,1 –

1995 100,0 21,4 2,9 81,3 67,3 13,7 0,3 –5,6 –

1996 100,0 23,0 2,9 82,6 69,1 13,1 0,3 –8,4 –

1997 a) 100,0 22,0 –0,2 85,3 75,2 9,7 0,4 –7,1 –

1998 b) 100,0 18,1 –0,4 90,8 75,6 14,7 0,6 –8,5 –

variaþie anualã (%)

1985 –0,1 1,7 –30,2 –0,7 –1,7 4,7 – 5,9 49,4

1986 2,4 1,1 68,6 0,5 1,3 –3,6 – 2,0 –11,9

1987 0,8 –1,4 –39,2 3,4 5,4 –6,9 – 63,7 –77,1

1988 –0,5 –2,1 –85,2 2,1 1,9 3,5 – 52,1 –

1989 –5,8 –1,6 x 1,4 0,6 6,0 x –36,8 –

1990 –5,6 –35,6 x 8,9 8,1 14,1 –3,7 x –

1991 –12,9 –31,6 –19,9 –11,8 –16,2 10,6 –25,1 –50,3 –

1992 –8,8 11,0 –36,6 –5,6 –7,5 2,2 –6,4 28,2 –

1993 1,5 8,3 –20,7 1,2 0,9 2,7 5,0 –17,9 –

1994 3,9 20,7 –56,6 3,8 2,6 11,0 –29,9 –72,3 –

1995 7,1 6,9 –53,7 10,8 13,0 1,0 3,0 8,2 –

1996 3,9 5,7 –21,1 7,0 8,0 1,5 20,3 41,6 –

1997 a) –6,9 –3,0 x –4,3 –3,0 –11,6 10,0 –4,7 –

1998 b) –7,3 –18,1 – –3,7 –6,0 14,1 – –17,3 –

7*

Page 174: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

I N D I C A T O R I U.M. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1. Produsul intern brut mld.lei 817,4 838,6 845,2 857,0 800,0 857,9 2 203,9

1.1. Ritm anual % –0,1 2,4 0,8 –0,5 –5,8 –5,6 –12,9

1.2. Deflator PIB % anual 100,3 100,2 100,0 101,9 99,1 113,6 295,1

1.3. PIB/locuitor mii lei/loc. 36,0 36,7 36,8 37,2 34,6 37,0 95,1

2. Consumul final - total mld.lei 491,9 497,2 516,8 532,3 563,9 679,5 1 672,5

2.1. Ritm anual % –0,7 0,5 3,4 2,1 1,4 8,9 –11,8

2.2. Ponderea consumului final în PIB % 60,2 59,3 61,1 62,1 70,5 79,2 75,9

3. Formarea brutã de capital fix mld.lei 246,3 249,0 245,5 240,2 238,9 169,8 317,0

3.1. Ritm anual % 1,7 1,1 –1,4 –2,1 –1,6 –35,6 –31,6

3.2. Ponderea formãrii brute de capital fix în PIB % 30,1 29,7 29,0 28,0 29,9 19,8 14,4

4. Producþia industrialã 1) % –0,3 2,2 –2,3 –0,7 –5,3 –23,7 –22,8

4.1. Preþurile producþiei industriale 1) % –1,1 – –1,0 – – 26,9 220,1

4.2. Productivitatea muncii pe salariat în industrie 1) % –2,0 0,2 –3,0 –1,1 –7,4 –10,8 –15,0

5. Producþia agricolã 1) % 0,8 –5,5 –9,3 6,2 –5,1 –2,9 0,8

6. Comerþul interior

6.1. Vânzãri de mãrfuri cu amãnuntul 1) % ... 2,9 2,5 –0,3 –1,4 17,2 –25,5

ponderea sectorului privat în total vânzãri % x x x x x 0,8 21,7

6.2. Servicii comerciale prestate populaþiei 1) % ... ... ... ... ... 0,8 –37,0

ponderea sectorului privat în total servicii % x x x x x 3,9 20,1

7. Comerþul exterior

7.1. Export fob mil.USD 10 174,4 9 763,1 10 491,8 11 392,5 10 487,4 5 775,4 4 265,7

7.2. Import fob mil.USD 8 402,4 8 084,1 8 312,7 7 642,6 8 437,7 9 202,5 5 372,0

7.3. Sold mil.USD +1 772,0 +1 679,0 +2 179,1 +3 749,9 +2 049,7 –3 427,1 –1 106,3

7.4. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi % 121,1 120,8 126,2 149,1 124,3 62,8 79,4

8. Soldul contului curent mil.USD 1 381,0 1 395,0 2 043,0 3 922,0 2 514,0 –3 337,0 –1 012,0

9. Datoria externã a României mil.USD 6 830 6 875 6 272 2 106 174 230 1 143

10. Câºtigul salarial mediu nominal net 1) % ... 1,0 0,6 2,6 4,0 10,5 120,6

10.1. Câºtigul salarial mediu real net 1) % ... –0,0 –0,3 0,4 2,8 5,1 –18,3

11. Rata inflaþiei

11.1. Nivel mediu anual 2) % 0,8 1,0 0,9 2,2 1,1 5,1 170,2

11.2. Nivel la sfârºitul perioadei 3) % ... ... ... ... 1,1 37,7 222,8

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Oficiul Naþional de Registru al Comerþului, Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României.1) Variaþie anualã; 2) Nivel mediu an curent faþã de nivel mediu an anterior; 3) Decembrie an curent faþã de decembrie an anterior; Datele privind conturile naþionale sunt semidefinitive (a),estimative (b);

8*

Page 175: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 a) 1998 b) U.M. I N D I C A T O R I

6 029,2 20 035,7 49 773,2 72 135,5 108 919,6 250 480,2 338 670,0 mld.lei 1. Produsul intern brut

–8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 –6,9 –7,3 % 1.1. Ritm anual

300,0 327,4 239,1 135,3 145,3 247,0 145,9 % anual 1.2. Deflator PIB

264,6 880,5 2 189,7 3 180,4 4 817,8 11 109,8 15 050,1 mii lei/loc. 1.3. PIB/locuitor

4 642,5 15 235,8 38 452,4 58 662,4 89 939,4 213 772,8 307 536,0 mld.lei 2. Consumul final - total

–5,6 1,2 3,8 10,8 7,0 –4,3 –3,7 % 2.1. Ritm anual

77,0 76,0 77,3 81,3 82,6 85,3 90,8 % 2.2. Ponderea consumului final în PIB

1 156,9 3 583,7 10 095,7 15 424,9 24 998,5 55 074,2 61 209,8 mld.lei 3. Formarea brutã de capital fix

11,0 8,3 20,7 6,9 5,7 –3,0 –18,1 % 3.1. Ritm anual

19,2 17,9 20,3 21,4 23,0 22,0 18,1 % 3.2. Ponderea formãrii brute de capital fix în PIB

–21,9 1,3 3,3 9,4 6,3 –7,2 –17,0 % 4. Producþia industrialã 1)

184,8 165,0 140,5 35,1 49,9 156,6 33,2 % 4.1. Preþurile producþiei industriale 1)

–13,4 9,0 14,7 13,7 7,5 –1,8 –6,2 % 4.2. Productivitatea muncii pe salariat în industrie 1)

–13,3 12,9 0,2 4,5 1,3 3,4 –7,6 % 5. Producþia agricolã 1)

6. Comerþul interior

–17,3 –7,6 8,5 29,0 15,3 –12,1 4,1 % 6.1. Vânzãri de mãrfuri cu amãnuntul 1)

45,8 65,0 71,1 74,3 76,7 81,9 90,6 % ponderea sectorului privat în total vânzãri

–15,6 –41,2 20,8 20,1 7,7 –17,4 –20,2 % 6.2. Servicii comerciale prestate populaþiei 1)

35,4 42,6 54,0 58,4 59,8 62,9 54,2 % ponderea sectorului privat în total servicii

7. Comerþul exterior

4 363,4 4 892,2 6 151,3 7 910,0 8 084,5 8 431,3 8 300,0 mil.USD 7.1. Export fob

5 784,1 6 020,1 6 562,4 9 487,0 10 555,0 10 411,4 10 911,0 mil.USD 7.2. Import fob

–1 420,7 –1 127,9 –411,1 –1 577,0 –2 470,5 –1 980,1 –2 611,0 mil.USD 7.3. Sold

75,4 81,3 93,7 83,4 76,6 81,0 76,1 % 7.4. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi

–1 564,0 –1 174,0 –428,0 –1 774,0 –2 571,0 –2 137,0 –3 010,0 mil.USD 8. Soldul contului curent

2 479 3 357 4 597 5 482 7 209 8 584 9 081 mil.USD 9. Datoria externã a României

170,0 196,5 137,7 48,9 51,9 96,8 69,9 % 10. Câºtigul salarial mediu nominal net 1)

–13,0 –16,7 0,4 12,6 9,5 –22,7 6,8 % 10.1. Câºtigul salarial mediu real net 1)

11. Rata inflaþiei

210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 % 11.1. Nivel mediu anual 2)

199,2 295,5 61,7 27,8 56,9 151,4 40,6 % 11.2. Nivel la sfârºitul perioadei 3)

9*

Page 176: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

I N D I C A T O R I U.M. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

12. Execuþia bugetului de stat

– venituri mld.lei 300,1 333,7 334,6 331,0 348,5 212,7 496,8

– cheltuieli mld.lei 282,0 302,9 281,4 286,7 288,4 210,2 537,9

– deficit (–)/excedent (+) mld.lei +18,1 +30,8 +53,2 +44,3 +60,1 +2,5 –41,1

12.1 Ponderea soldului în PIB % 2,2 3,7 6,3 5,2 7,5 0,3 –1,9

13. Situaþia agenþilor economici

13.1. Societãþi comerciale numãr x x x x x x 83 709

13.1.1. cu capital de stat numãr x x x x x x 7 432

13.1.2. cu capital privat numãr x x x x x x 76 277

13.2. Investitori strãini numãr x x x x x x 6 182

– capital în valutã mil.USD x x x x x x 537,9

14. Rata medie a dobânzii de referinþã a BNR % x x x x x 3,0 18,0

15. Masa monetarã

– la sfârºitul perioadei mld.lei 318,8 344,0 359,2 395,9 420,9 514,4 1 033,3

– medie (pentru calculul vitezei de rotaþie) mld.lei 318,8 331,4 351,6 377,6 408,4 478,0 603,5

15.1. Viteza de rotaþie a banilor

– la sfârºitul perioadei nr. rotaþii 2,56 2,44 2,35 2,16 1,90 1,67 2,13

– medie nr. rotaþii 2,56 2,53 2,40 2,27 1,96 1,79 3,65

16. Cursul de schimb

16.1. mediu anual lei/USD 17,14 16,15 14,56 14,28 14,92 22,43 76,39

16.2. la sfârºitul perioadei lei/USD 15,73 15,28 13,74 14,37 14,44 34,71 189,00

17. Populaþia totalã mii loc. 22 724,8 22 823,5 22 940,4 23 053,6 23 151,6 23 206,7 23 185,1

18. Populaþia ocupatã 4) din care:

mii pers. 10 586,1 10 669,5 10 718,6 10 805,4 10 945,7 10 839,5 10 785,8

– numãr total salariaþi mii pers. 7 689,3 7 746,3 7 772,9 7 876,7 8 323,0 8 142,2 7 483,5

– sector privat mii pers. x x x x x 53,9 318,5

19. Numãr total ºomeri 4) mii pers. x x x x x x 337,4

19.1. Rata ºomajului 4) % x x x x x x 3,0

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Oficiul Naþional de Registru al Comerþului, Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României.

4) La sfârºitul perioadei.

10*

Page 177: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 U.M. I N D I C A T O R I

12. Execuþia bugetului de stat

1 363,9 3 792,4 8 860,2 12 888,3 18 372,8 43 834,5 67 215,5 mld.lei – venituri

1 627,0 4 313,6 10 930,4 15 858,0 23 732,0 52 896,6 77 616,6 mld.lei – cheltuieli

–263,1 –521,2 –2 070,2 –2 969,7 –5 359,2 –9 062,1 –10 401,0 mld.lei – deficit (–)/excedent (+)

–4,4 –2,6 –4,2 –4,1 –4,9 –3,6 –3,1 % 12.1 Ponderea soldului în PIB

13. Situaþia agenþilor economici

174 787 317 192 428 619 487 952 548 873 670 850 … numãr 13.1. Societãþi comerciale

7 885 8 397 6 963 6 515 4 815 3 180 … numãr 13.1.1. cu capital de stat

199 902 308 795 421 676 482 809 536 648 582 411 … numãr 13.1.2. cu capital privat

18 872 29 392 40 941 44 638 48 557 54 198 63 255 numãr 13.2. Investitori strãini

896,3 1 264,6 2 261,8 2 562,5 3 139,3 3 464,2 3 648,5 mil.USD – capital în valutã

50,5 70,0 65,3 39,6 35,0 47,2 38,0 % 14. Rata medie a dobânzii de referinþã a BNR

15. Masa monetarã

1 856,1 4 472,4 10 648,7 18 278,1 30 334,6 62 145,3 92 529,9 mld.lei – la sfârºitul perioadei

1 209,6 2 764,4 6 652,2 13 107,7 22 219,5 45 116,1 70 212,3 mld.lei – medie (pentru calculul vitezei de rotaþie)

15.1. Viteza de rotaþie a banilor

3,25 4,48 4,67 3,95 3,59 4,03 3,66 nr. rotaþii – la sfârºitul perioadei

4,98 7,25 7,48 5,50 4,90 5,55 4,82 nr. rotaþii – medie

16. Cursul de schimb

307,95 760,05 1 655,09 2 033,26 3 082,60 7 167,94 8 875,55 lei/USD 16.1. mediu anual

460,00 1 276,00 1 767,00 2 578,00 4 035,00 8 023,00 10 951,00 lei/USD 16.2. la sfârºitul perioadei

22 789,0 22 755,3 22 730,6 22 681,0 22 607,6 22 545,9 22 489,0 mii loc. 17. Populaþia totalã

10 458,0 10 062,0 10 011,6 9 493,0 9 379,0 9 023,0 ... mii pers. 18. Populaþia ocupatã 4) din care:

6 627,4 6 385,3 6 200,6 6 047,7 5 894,0 5 399,0 5 025,0 mii pers. – numãr total salariaþi

453,2 725,8 1 111,4 1 369,5 1 332,0 1 531,0 ... mii pers. – sector privat

929,0 1 164,7 1 223,9 998,4 657,6 881,4 1 025,1 mii pers. 19. Numãr total ºomeri 4)

8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,3 % 19.1. Rata ºomajului 4)

11*

Page 178: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

199019911992199319941995199619971998

Producþia industrialã Comerþ exterior (fob, mil.USD) Sold cont Datoria Câºtigul salarial mediu lunar(serie brutã; variaþie %) Export Import Sold Grad de curent, externã pe netlunarã cumulat, faþã acoperire a cumulat de termen mediu nominal real

de aceeaºi importului la începutul ºi lung la lei/pers. variaþie (variaþieperioadã a prin export anului sfârºitul lunarã lunarã)anului (%) (mil.USD) perioadei (%) (%)anterior (mil.USD) 1) 1)

1,8 5,5 383 409 –26 93,6 52 3 423,0 101 795 0,5 –4,2 –3,9 0,1 388 407 –19 95,3 –55 3 490,1 106 378 4,5 –1,3 12,9 –1,4 460 478 –18 96,2 –93 3 563,9 112 603 5,9 –2,2 –0,7 –1,4 491 513 –22 95,7 –115 3 578,3 126 194 12,1 5,7 0,3 –1,1 465 486 –21 95,7 –149 3 982,8 126 464 0,2 –4,6 7,1 –0,9 519 517 +2 100,4 –128 4 103,7 131 134 3,7 1,1

–7,4 –0,3 551 459 +92 120,0 –24 4 183,5 142 657 8,8 7,1 5,9 1,7 545 613 –68 88,9 –110 4 196,3 153 883 7,9 6,0

–1,4 2,1 581 497 +84 116,9 –16 4 281,9 153 486 –0,3 –4,0 1,2 2,4 593 510 +83 116,3 166 4 335,6 160 483 4,6 0,2 5,3 2,9 601 834 –233 72,1 177 4 338,9 167 745 4,5 1,7

–11,2 3,3 574 839 –265 68,4 –428 4 596,8 198 530 18,4 16,0 –1,9 3,8 497 520 –23 95,6 –50 4 690,1 170 885 –13,9 –15,6 2,9 7,4 613 626 –13 97,9 –165 4 753,8 173 758 1,7 0,3

17,6 10,4 598 871 –273 68,7 –433 4 918,3 182 803 5,2 4,3 –8,9 9,3 606 707 –101 85,7 –642 4 969,4 199 030 8,9 7,2 6,4 10,0 704 867 –163 81,2 –670 4 913,5 199 702 0,3 –0,8 0,3 9,2 708 860 –152 82,3 –786 4 934,2 205 080 2,7 1,4

–4,5 9,2 714 854 –140 83,6 –960 4 957,5 218 535 6,6 3,9 5,1 9,0 662 760 –98 87,1 –914 4 867,9 230 338 5,4 4,4 0,4 9,2 668 726 –58 92,0 –1 022 4 895,1 229 543 –0,3 –1,9 5,5 9,7 687 806 –119 85,2 –1 136 4 903,8 242 612 5,7 2,1 1,2 9,8 763 921 –158 82,8 –1 323 4 977,5 252 217 4,0 –0,1

–15,4 9,4 690 969 –279 71,2 –1 774 5 482,1 282 995 12,2 8,2 1,2 8,5 618 776 –158 79,6 –169 5 416,2 256 563 –9,3 –10,4 1,5 7,7 627 735 –108 85,3 –315 5 529,8 248 880 –3,0 –4,8

12,5 5,7 701 838 –137 83,7 –493 5 620,6 262 237 5,4 3,6 0,3 7,5 689 895 –206 77,0 –698 5 569,8 301 558 15,0 12,9 4,6 8,2 712 886 –174 80,4 –923 6 115,8 293 508 –2,7 –7,6

–4,0 7,8 663 801 –138 82,8 –1 069 6 450,5 294 148 0,2 –0,8 5,0 9,0 703 924 –221 76,1 –1 362 6 620,1 333 797 13,5 5,6

–4,6 8,6 655 763 –108 85,8 –1 457 6 630,0 343 090 2,8 –1,0 5,0 8,8 670 816 –146 82,1 –1 592 6 578,6 341 361 –0,5 –2,8 8,0 9,3 710 1 011 –301 70,2 –1 924 7 182,2 374 633 9,7 6,1

–3,1 9,2 682 1 004 –322 67,9 –2 262 7 242,6 380 375 1,5 –4,1 –8,0 6,3 655 1 106 –451 59,2 –2 571 7 208,9 433 692 14,0 3,4 4,3 13,0 607 774 –167 78,5 –184 7 164,3 396 892 –8,5 –19,5 0,9 14,4 643 694 –51 92,7 –219 7 351,2 456 305 15,0 –3,2 1,7 12,5 693 683 +10 101,4 –250 7 562,2 507 026 11,1 –15,0

–9,3 8,1 700 803 –103 87,2 –396 7 616,7 591 867 16,7 9,2 0,1 4,2 734 920 –186 79,8 –597 7 753,5 567 647 –4,1 –8,1

–3,3 2,8 772 948 –176 81,4 –864 8 089,2 580 978 2,3 0,0 0,1 0,7 790 990 –201 79,7 –1 094 7 920,5 621 728 7,0 6,3

–0,8 –1,8 698 766 –68 91,1 –1 198 7 848,5 650 641 4,7 1,1 –2,2 –3,5 749 822 –72 91,2 –1 277 8 264,9 710 242 9,2 5,7 12,5 –4,4 713 937 –224 76,1 –1 565 8 343,9 797 194 12,2 5,4

1,3 –5,1 671 956 –285 70,2 –1 787 8 269,8 820 842 3,0 –1,3 –18,4 –7,2 660 1 118 –459 59,0 –2 137 8 584,3 940 495 14,6 9,6

–6,6 –24,0 616 664 –48 92,8 –91 8 490,5 884 424 –6,0 –10,4 0,8 –24,0 699 711 –12 98,3 –80 8 478,2 878 620 –0,7 –7,3

10,0 –21,9 733 917 –184 79,9 –224 8 180,7 954 305 8,6 4,6 –9,3 –21,1 667 894 –227 74,6 –566 8 203,1 1 045 498 9,6 6,7 1,6 –20,2 678 966 –288 70,2 –901 8 270,6 999 233 –4,4 –6,6 0,2 –19,2 740 982 –242 75,4 –1 075 8 384,6 1 040 621 4,1 2,8

–3,3 –18,9 745 1 026 –281 72,6 –1 323 8 410,9 1 098 549 5,6 4,2 –0,9 –18,6 616 764 –147 80,8 –1 478 8 426,4 1 122 880 2,2 1,6 10,8 –17,3 691 1 036 –345 67,8 –1 848 8 699,3 1 139 952 1,5 –1,1

2,0 –16,9 741 1 011 –271 73,2 –2 230 8 857,4 1 170 924 2,7 –1,1 –7,1 –17,4 681 894 –212 76,2 –2 516 8 773,0 1 191 510 1,8 –0,1 –8,0 –17,0 693 1 047 –354 66,2 –3 010 9 081,3 1 360 261 14,2 11,7

x –23,7 5 775 9 203 –3 427 62,8 –3 337 230,0 3 381 3,2 0,5 x –22,8 4 266 5 372 –1 106 79,4 –1 012 1 143,0 7 460 9,1 –1,1 x –21,9 4 363 5 784 –1 421 75,4 –1 564 2 479,0 20 140 8,8 –0,7 x 1,3 4 892 6 020 –1 128 81,3 –1 174 3 357,0 59 717 9,9 –2,0 x 3,3 6 151 6 562 –411 93,7 –428 4 596,8 141 951 5,8 1,6 x 9,4 7 910 9 487 –1 577 83,4 –1 774 5 482,1 211 373 3,0 0,9 x 6,3 8 085 10 555 –2 471 76,6 –2 571 7 208,9 321 169 3,6 –0,2 x –7,2 8 431 10 411 –1 980 81,0 –2 137 8 584,3 632 086 6,7 –1,2 x –17,0 8 300 10 911 –2 611 76,1 –3 010 9 081,3 1 073 898 3,1 0,2

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Ministerul Finanþelor, Oficiul Naþional al Registrului Comerþului ºi Banca Naþionalã a României.1) Valorile din partea de jos a tabelului sunt ritmuri medii lunare în cadrul anului.

12*

Page 179: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

199019911992199319941995199619971998

(continuare)Variaþia Variaþia Numãrul Situaþia ºomajului Execuþia bugetului de stat Taxa Rata medie alunarã a lunarã a salariaþilor (la sfârºitul perioadei) cumulat de la începutul anului scontului dobânzilor societãþilorpreþului de preþului în numãr total rata (mld.lei) (% p.a.) bancare (clienþiconsum al producþiei economie ºomeri ºomajului venituri cheltuieli deficit (–) 2) nebancari) (% p.a.) 2)populaþiei industriale (mii pers.) (%) excedent (+) activã pasivã(%) (%)1) 1)

4,9 8,4 6 176,0 1 230,4 11,0 516,2 290,4 +225,8 70,0 93,7 49,0 5,9 8,7 6 188,0 1 275,2 11,4 1 002,9 872,2 +130,7 70,0 105,0 58,2 8,3 7,0 6 254,0 1 291,3 11,5 1 603,5 1 519,2 +84,3 70,0 105,7 60,2 6,1 11,0 6 256,0 1 263,8 11,3 2 342,1 2 185,2 +156,9 70,0 108,0 62,0 5,0 7,0 6 254,0 1 254,4 11,2 2 996,6 2 741,7 +254,9 70,0 106,5 67,3 2,6 1,9 6 248,0 1 212,7 10,8 3 712,0 3 778,0 –66,0 70,0 105,9 59,3 1,6 2,2 6 199,0 1 205,6 10,7 4 355,9 4 698,4 –342,5 70,0 95,9 59,7 1,8 1,1 6 122,0 1 182,0 10,5 5 094,7 5 757,9 –663,2 67,3 83,4 60,0 3,9 3,4 6 061,0 1 191,8 10,6 6 042,7 6 872,1 –829,4 62,0 81,0 55,8 4,4 1,6 5 999,0 1 213,9 10,8 6 904,1 7 757,8 –853,7 58,0 73,7 53,4 2,8 2,7 5 940,0 1 211,9 10,8 7 762,1 8 797,4 –1 035,4 58,0 64,1 49,6 2,1 2,1 5 900,0 1 223,9 10,9 8 860,2 10 930,4 –2 070,2 58,0 61,8 49,5 2,0 1,3 5 802,0 1 234,9 11,0 807,4 622,6 +184,8 55,0 56,3 44,3 1,4 1,5 5 857,0 1 245,4 11,1 1 674,5 1 568,9 +105,6 48,5 54,0 41,7 0,9 0,5 5 928,0 1 229,0 10,9 2 741,1 2 779,6 –38,5 44,0 52,1 39,4 1,6 4,1 5 925,0 1 183,7 10,5 3 687,4 3 942,6 –255,2 40,0 51,1 37,6 1,1 2,6 5 965,0 1 151,8 10,3 4 721,5 5 165,5 –444,0 40,0 49,4 35,2 1,3 3,7 5 967,0 1 114,7 9,9 5 746,2 6 634,4 –888,2 40,0 48,1 37,6 2,6 3,3 5 993,0 1 085,5 9,7 6 749,2 7 945,4 –1 196,1 40,0 48,0 37,5 1,0 1,6 5 930,0 1 061,8 9,5 7 849,8 9 336,7 –1 486,9 35,0 47,9 36,1 1,6 1,9 5 893,0 1 038,0 9,2 9 096,6 10 737,3 –1 640,7 35,0 46,1 34,1 3,5 2,4 5 862,0 1 007,1 9,0 10 296,6 12 324,8 –2 028,2 33,0 42,8 30,9 4,1 2,8 5 783,0 985,5 8,8 11 572,8 13 806,2 –2 233,4 33,0 44,0 31,1 3,7 2,6 5 707,0 998,4 9,5 12 888,3 15 858,0 –2 969,7 34,1 47,5 32,4 1,2 2,6 5 648,0 1 042,2 9,0 1 307,8 1 515,0 –207,2 35,0 48,9 34,0 1,9 3,3 5 638,0 1 055,3 10,1 2 534,2 2 846,0 –311,8 35,0 55,4 36,7 1,7 2,8 5 706,0 1 031,4 9,8 3 680,9 4 475,5 –794,6 35,0 57,9 38,0 1,9 4,1 5 794,0 926,7 8,0 4 951,9 5 934,8 –983,0 35,0 56,5 37,8 5,3 3,7 5 841,0 862,7 8,2 6 964,6 7 561,1 –596,5 35,0 56,9 38,5 1,0 3,6 5 865,0 798,0 6,0 8 258,4 9 501,2 –1 242,9 35,0 57,4 38,7 7,5 13,2 5 875,0 736,4 7,0 9 625,8 11 287,5 –1 661,7 35,0 56,8 38,7 3,8 4,8 5 826,0 692,6 6,0 11 094,6 12 998,8 –1 904,2 35,0 55,4 38,7 2,4 4,0 5 802,0 664,6 6,3 12 551,5 15 411,2 –2 859,7 35,0 55,0 38,9 3,4 2,1 5 762,0 659,4 6,3 14 207,3 17 870,6 –3 663,3 35,0 55,2 38,8 5,8 2,1 5 715,0 644,6 6,1 15 991,3 20 189,6 –4 198,3 35,0 54,7 38,9

10,3 2,4 5 634,0 657,6 6,6 18 372,8 23 732,0 –5 359,2 35,0 53,6 38,9 13,7 8,9 5 508,0 702,5 7,0 2 128,0 2 465,7 –337,7 50,0 53,2 39,0 18,8 17,0 5 502,0 748,1 7,5 4 224,9 4 565,6 –340,7 50,0 69,7 58,7 30,7 52,6 5 532,0 757,7 7,5 6 469,8 8 452,2 –1 982,5 50,0 108,0 96,6

6,9 5,2 5 503,0 731,0 7,3 9 962,2 12 395,8 –2 433,6 50,0 112,7 94,9 4,3 5,8 5 529,0 709,5 7,1 13 944,8 16 255,6 –2 310,9 50,0 109,0 87,5 2,3 4,4 5 501,0 727,9 7,3 17 222,9 20 371,6 –3 148,7 50,0 91,4 73,8 0,7 1,5 5 482,0 720,3 7,2 20 728,0 26 022,0 –5 294,0 44,7 69,0 47,4 3,5 0,6 5 406,0 708,5 7,1 24 429,5 30 258,6 –5 829,1 40,0 52,8 38,4 3,3 2,5 5 310,0 721,1 7,2 28 814,7 34 703,0 –5 888,3 40,0 49,8 33,6 6,5 1,7 5 225,0 763,4 7,6 33 624,2 39 384,5 –5 760,3 40,0 48,1 32,7 4,3 3,4 5 135,0 816,4 8,1 38 150,9 44 717,7 –6 566,9 40,0 50,5 32,9 4,5 2,1 5 125,0 881,4 8,9 43 834,5 52 896,6 –9 062,1 40,0 55,6 34,1 4,9 3,0 5 287,0 920,1 9,3 5 404,6 5 359,2 +45,4 40,0 59,8 36,3 7,2 2,7 5 250,0 961,7 9,7 9 628,9 10 436,8 –807,9 40,0 62,0 40,1 3,8 1,7 5 217,0 953,4 9,6 13 890,2 16 770,4 –2 880,1 40,0 62,1 40,6 2,7 2,2 5 252,0 933,9 9,4 19 906,5 24 972,0 –5 065,5 40,0 60,7 39,6 2,3 1,4 5 259,0 907,2 9,2 24 539,9 30 427,5 –5 887,5 40,0 57,4 38,2 1,3 0,8 5 248,0 883,9 8,9 30 095,1 37 124,7 –7 029,6 40,0 53,2 34,3 1,3 0,2 5 214,0 871,0 8,8 36 210,1 43 054,4 –6 844,3 40,0 48,5 32,4 0,6 0,7 5 165,0 848,3 8,7 41 195,3 47 491,7 –6 296,5 35,0 47,0 32,1 2,7 1,3 5 155,0 857,2 8,7 47 148,8 54 403,9 –7 255,2 35,0 47,9 33,5 3,9 1,2 5 105,6 894,6 9,0 54 517,4 61 897,9 –7 380,5 35,0 53,0 37,5 1,9 1,7 5 060,8 940,0 9,5 60 160,2 68 230,1 –8 069,9 35,0 54,3 40,4 2,2 1,3 5 024,8 1 025,1 10,3 67 215,5 77 616,6 –10 401,0 35,0 58,9 42,3

2,7 8,1 8 142,2 x x 212,7 210,2 +2,5 3,0 3,8 3 – 5 10,3 11,5 7 483,5 337,4 3,0 496,8 537,9 –41,1 18,0 14,8 8,6

9,6 6,1 6 627,4 929,0 8,2 1 363,9 1 627,0 –263,1 50,5 49,6 28,3 12,1 9,6 6 385,3 1 164,7 10,4 3 792,4 4 313,6 –521,2 70,0 58,9 33,8

4,1 4,8 5 900,0 1 223,9 10,9 8 860,2 10 930,4 –2 070,2 65,3 91,4 58,9 2,1 2,3 5 707,0 998,4 9,5 12 888,3 15 858,0 –2 969,7 39,6 48,6 36,5 3,8 4,1 5 634,0 657,6 6,6 18 372,8 23 732,0 –5 359,2 35,0 55,8 38,1 8,0 8,1 5 125,0 881,4 8,9 43 834,5 52 896,6 –9 062,1 47,2 63,7 51,6 2,9 1,5 5 024,8 1 025,1 10,3 67 215,5 77 616,6 –10 401,0 38,0 56,9 38,3

2) Valorile anuale din partea de jos a tabelului sunt medii cronologice, iar pentru ratele dobânzilor sunt medii aritmetice ponderate;

13*

Page 180: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

199019911992199319941995199619971998

(continuare)Active externe la Creditul intern Masa monetarã (M2) (miliarde Cursul de schimb al pieþei valutare 3) Investitori strãinisfârºitul perioadei (miliarde lei; sfârºitul lei; sfârºitul perioadei) 2) lei/USD lei/ECU (investiþii directe(DC, exclusiv aurul) perioadei) 2) totalã M1 Cvasi mediu al la sfârºitul mediu al la sfârºitul ºi de portofoliu) 4)(mld. lei) 2) total, net din care, bani perioadei perioadei perioadei perioadei total capitalbrute nete credit subscris

neguver- în valutãnamental

1 420,1 8,9 4 238,1 5 158,1 4 574,0 1 924,2 2 649,8 1 387,16 1 450,00 1 544,25 1 624,15 30 130 772,1 1 541,9 6,2 4 543,0 5 451,3 4 934,7 2 126,6 2 808,1 1 493,50 1 570,00 1 671,73 1 772,14 30 722 795,8 1 667,3 78,9 4 852,1 5 725,9 5 230,7 2 132,9 3 097,9 1 601,30 1 650,00 1 824,83 1 894,94 31 816 820,9 1 801,7 222,9 4 474,7 5 987,3 5 481,1 2 277,1 3 204,0 1 670,71 1 659,00 1 902,06 1 913,24 32 562 831,8 2 438,2 –759,4 4 529,2 6 269,6 5 774,5 2 375,3 3 399,2 1 657,24 1 659,00 1 925,56 1 941,78 33 977 880,2 2 797,1 –503,7 4 872,6 6 614,8 6 290,7 2 670,1 3 620,6 1 667,09 1 677,00 1 965,72 2 035,29 34 884 924,9 2 950,1 –295,3 5 360,5 7 066,9 6 929,5 2 975,9 3 953,6 1 685,71 1 690,00 2 051,40 2 052,76 36 808 942,7 3 070,6 –174,9 5 842,7 7 439,0 7 441,8 3 192,5 4 249,3 1 687,83 1 701,00 2 056,05 2 045,00 38 028 954,5 3 251,7 –19,9 6 545,6 7 937,3 8 045,5 3 320,8 4 724,7 1 727,09 1 756,00 2 134,36 2 170,00 39 467 943,9 3 360,6 145,6 6 963,1 8 410,5 8 414,2 3 537,6 4 876,6 1 752,95 1 752,00 2 192,81 2 234,00 40 481 974,6 3 554,6 343,3 7 338,9 8 875,7 8 974,2 3 777,7 5 196,5 1 756,55 1 770,00 2 193,00 2 156,00 42 395 1 225,9 3 785,9 162,3 9 183,4 9 484,5 10 648,7 4 534,2 6 114,5 1 773,90 1 767,00 2 148,90 2 134,00 43 100 1 271,8 3 798,5 –97,9 9 174,3 9 852,0 10 447,7 3 998,2 6 449,5 1 776,00 1 780,00 2 193,48 2 219,00 44 130 1 311,5 3 725,5 –241,6 9 475,5 10 216,2 10 565,7 3 846,9 6 718,8 1 798,85 1 810,00 2 247,95 2 292,00 44 579 1 316,5 3 605,8 –601,8 10 169,9 10 735,3 11 191,2 4 068,7 7 122,5 1 832,57 1 847,00 2 380,43 2 441,00 45 002 1 350,0 3 522,0 –775,8 10 799,4 11 174,0 11 504,6 4 241,7 7 262,9 1 864,95 1 879,00 2 472,80 2 502,00 45 502 1 339,2 3 475,5 –711,8 11 183,1 11 515,6 12 037,9 4 354,7 7 683,2 1 911,20 1 937,00 2 500,86 2 571,00 46 021 1 370,5 3 644,8 –667,2 11 872,5 11 897,7 12 753,4 4 639,0 8 114,4 1 955,82 1 975,00 2 578,50 2 619,00 46 632 1 399,0 3 536,4 –720,9 12 670,7 12 463,5 13 352,2 4 990,6 8 361,6 1 994,29 2 018,00 2 655,95 2 700,00 47 136 1 436,7 3 390,4 –853,3 13 580,1 13 117,4 14 078,7 5 252,8 8 825,9 2 045,91 2 069,00 2 663,30 2 637,00 47 671 1 479,1 3 159,8 –1 140,6 14 213,2 14 044,6 14 622,3 5 516,3 9 105,9 2 100,00 2 128,00 2 677,29 2 762,00 48 301 1 521,2 3 152,4 –1 327,6 15 390,7 14 955,3 15 395,8 5 905,6 9 490,2 2 166,20 2 225,00 2 812,59 2 916,00 48 644 1 543,2 3 843,5 –1 178,5 16 388,6 15 860,6 16 607,2 6 249,5 10 357,8 2 395,27 2 547,00 3 107,32 3 291,00 49 062 1 583,8 4 252,9 –1 286,6 17 399,0 16 435,4 18 278,1 7 083,2 11 194,9 2 558,00 2 578,00 3 263,61 3 299,00 49 206 1 595,0 3 856,0 –1 558,7 17 963,8 16 779,0 18 254,0 6 557,1 11 696,9 2 599,24 2 640,00 3 289,00 3 245,00 49 746 1 677,4 4 035,3 –1 980,6 18 733,5 17 494,9 18 904,6 6 376,2 12 528,4 2 773,71 2 859,00 3 468,00 3 630,00 50 026 1 707,6 4 602,0 –1 790,9 19 340,2 18 075,3 19 359,7 6 416,1 12 943,6 2 872,60 2 937,00 3 606,14 3 671,00 50 342 1 747,0 4 218,0 –1 950,0 20 079,1 18 656,7 19 797,5 6 740,3 13 057,2 2 911,14 2 913,00 3 630,29 3 582,00 50 698 1 784,0 5 264,1 –2 038,8 20 207,3 19 369,2 20 644,4 7 078,8 13 565,6 2 930,41 2 951,00 3 599,41 3 610,00 51 145 1 871,6 5 867,6 –2 190,0 21 521,6 19 882,6 21 405,2 7 347,9 14 057,4 2 988,00 3 028,00 3 698,30 3 747,00 51 493 1 906,6 6 027,8 –2 451,8 22 895,7 21 015,3 22 580,7 7 843,2 14 737,5 3 063,22 3 135,00 3 841,17 3 983,00 51 917 1 945,6 5 586,3 –2 708,6 23 584,7 21 517,1 23 235,7 8 078,6 15 157,1 3 143,91 3 162,00 3 989,95 4 029,00 52 288 2 047,1 5 625,7 –2 756,2 24 869,5 22 159,8 24 113,5 8 506,4 15 607,1 3 201,19 3 261,00 4 036,57 4 090,00 52 626 2 052,3 7 233,8 –3 013,0 27 275,4 23 787,3 25 927,6 9 515,8 16 411,9 3 295,74 3 375,00 4 125,65 4 280,00 53 051 2 144,4 7 411,3 –3 444,4 29 022,8 25 064,6 27 687,9 10 168,1 17 519,8 3 478,19 3 591,00 4 421,67 4 545,00 53 465 2 181,5 8 766,1 –3 990,3 31 450,0 26 841,4 30 334,6 11 173,4 19 161,3 3 733,89 4 035,00 4 648,61 5 005,00 53 581 2 208,7

10 975,0 –5 732,0 36 765,2 32 168,3 33 623,2 9 724,8 23 898,4 4 963,40 5 932,00 6 009,00 7 041,00 54 108 2 224,4 14 183,9 –7 224,7 41 867,4 37 344,3 37 805,2 8 901,8 28 903,4 6 895,70 7 744,00 7 981,60 8 851,00 54 477 2 271,6 13 678,5 –6 463,3 40 298,4 35 081,5 37 865,6 8 948,2 28 917,4 7 235,90 6 996,00 8 321,19 8 100,00 54 603 2 318,3 16 062,5 –4 091,4 39 368,7 34 636,7 39 747,4 10 096,2 29 651,2 7 048,52 7 095,00 8 050,00 8 018,00 54 834 2 454,5 16 744,5 –3 899,6 40 414,8 35 971,4 41 641,1 10 551,1 31 090,0 7 090,71 7 110,00 8 116,81 8 130,00 55 159 2 486,2 19 904,9 176,8 37 697,2 36 195,7 43 956,9 11 854,1 32 102,8 7 172,29 7 032,00 8 120,10 7 932,00 55 346 2 570,1 22 924,8 2 282,5 40 393,2 37 373,0 47 822,5 12 805,5 35 017,1 7 164,26 7 354,00 7 899,57 7 917,00 50 058 2 385,6 24 151,1 2 840,0 41 991,1 39 668,3 49 317,5 13 387,3 35 930,2 7 445,24 7 471,00 7 950,57 8 182,00 50 273 2 390,4 28 420,7 5 206,3 42 591,9 38 216,6 51 526,7 14 762,9 36 763,8 7 528,82 7 613,00 8 255,68 8 429,00 50 980 2 678,5 28 871,4 5 043,9 44 722,3 39 733,2 53 259,2 15 240,2 38 019,0 7 702,09 7 741,00 8 612,43 8 815,00 51 761 2 703,6 30 589,0 7 113,3 45 959,9 36 246,0 56 404,3 15 577,8 40 826,5 7 808,15 7 860,00 8 915,50 8 820,00 52 408 2 721,8 31 145,6 7 885,8 47 432,0 35 900,7 62 150,4 18 731,1 43 419,3 7 960,25 8 023,00 8 858,65 8 867,00 53 203 2 780,0 30 255,0 6 730,4 49 348,2 38 245,7 60 260,1 15 150,9 45 109,2 8 293,40 8 248,00 9 016,85 8 912,00 53 891 2 852,6 29 749,7 6 633,6 51 784,3 40 260,8 61 838,6 15 620,7 46 217,9 8 230,90 8 105,00 8 962,05 8 862,00 54 532 2 860,9 28 828,4 4 838,0 54 559,2 41 319,1 63 809,7 15 366,3 48 443,5 8 207,09 8 490,00 8 915,00 9 135,00 … 2 990,4 28 199,0 4 460,0 56 981,5 42 404,3 64 884,6 15 665,2 49 219,4 8 379,62 8 345,00 9 152,05 9 197,00 … 3 014,1 28 343,2 4 783,0 59 184,2 43 726,5 66 869,1 16 126,6 50 742,5 8 477,25 8 511,00 9 415,70 9 399,00 … 3 151,8 29 103,3 5 004,7 61 185,4 45 141,1 69 478,4 17 311,5 52 166,9 8 569,36 8 670,00 9 450,32 9 494,00 58 354 3 279,2 28 821,0 5 119,7 64 456,6 46 296,3 70 993,4 17 410,1 53 583,3 8 699,43 8 744,00 9 563,52 9 674,00 59 103 3 360,8 28 578,0 4 969,5 66 460,5 47 782,1 72 798,2 17 906,3 54 891,9 8 781,24 8 924,00 9 687,38 9 943,00 … … 27 302,2 2 794,1 70 928,3 51 007,0 75 068,3 18 638,0 56 430,3 9 050,14 9 238,00 10 454,23 10 847,00 60 410 3 407,2 26 613,3 763,9 73 953,3 53 924,6 76 567,7 18 189,1 58 378,6 9 380,68 9 592,00 11 285,55 11 417,00 61 345 3 465,2 24 817,9 –905,9 77 814,1 56 435,6 79 196,1 18 759,2 60 436,9 9 908,86 10 082,00 11 592,43 11 616,00 61 875 3 468,2 32 344,2 4 637,0 81 289,0 59 086,5 92 529,9 22 109,7 70 420,1 10 528,59 10 951,00 12 383,68 12 788,00 63 255 3 648,5

24,6 19,4 553,7 747,2 478,0 232,3 245,7 22,43 34,71 … … … … 35,0 –26,2 674,6 809,7 603,5 316,4 287,1 76,39 189,00 … … 6 182 537,9

197,2 –61,8 1 255,1 1 421,7 1 238,9 758,0 480,9 307,95 460,00 … … 18 872 896,3 755,0 –166,7 2 640,2 3 095,6 2 759,6 1 450,3 1 309,3 760,05 1 276,00 884,60 1 445,64 29 392 1 264,6

2 534,7 –73,2 5 523,7 6 844,1 6 637,6 2 807,8 3 829,8 1 655,09 1 767,00 1 967,56 2 134,00 40 941 2 261,8 3 572,8 –739,9 12 350,8 12 399,3 13 085,0 4 906,1 8 178,9 2 033,26 2 578,00 2 629,51 3 299,00 44 638 2 562,5 5 519,8 –2 376,8 22 493,2 20 453,3 22 184,8 7 813,1 14 371,7 3 082,60 4 035,00 3 862,90 5 005,00 48 557 3 139,3

20 538,5 –233,4 40 959,3 36 167,2 44 934,3 12 233,5 32 700,8 7 167,94 8 023,00 8 090,93 8 867,00 53 203 2 780,0 28 529,7 4 287,7 62 584,7 46 169,7 69 925,4 17 213,7 52 711,7 8 875,55 10 951,00 9 989,90 12 788,00 63 255 3 648,5 2) Valorile anuale din partea de jos a tabelului sunt medii cronologice, iar pentru ratele dobânzilor sunt medii aritmetice ponderate;3) Pânã în 11 martie 1997 - curs de referinþã; 4) Începând din iulie 1997, numai investiþii directe.

14*

Page 181: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

3. STRUCTURA COMERÞULUI EXTERIOR PE GRUPE DE ÞÃRI- procente; sfârºitul perioadei -

Perioada Export fob Import cifÞãri dezvoltate Þãri în tranziþie Þãri în curs de Þãri dezvoltate Þãri în tranziþie Þãri în curs deTotal Þãrile Alte þãri din Europa dezvoltare Total Þãrile Alte þãri din Europa dezvoltare

Uniunii dezvoltate Centralã Uniunii dezvoltate CentralãEuropene ºi de Est 1) Europene ºi de Est 1)

1994 ian. 54,6 48,6 6,0 14,7 30,6 59,7 49,9 9,8 22,5 17,6 feb. 56,2 48,9 7,3 15,2 28,5 55,6 46,0 9,6 22,6 21,3 mar. 54,9 47,4 7,5 14,5 30,2 58,0 47,6 10,4 23,8 17,9 apr. 52,8 45,6 7,2 14,3 32,5 57,4 46,3 11,1 24,4 17,9 mai 53,1 45,6 7,5 13,5 32,8 59,2 47,7 11,5 23,7 16,8 iun. 54,1 46,6 7,5 13,1 32,0 59,7 49,0 10,7 24,4 15,6 iul. 55,3 48,0 7,3 12,6 31,4 61,1 50,3 10,8 23,9 14,8 aug. 55,3 47,8 7,5 12,4 31,6 59,5 48,5 11,9 23,9 16,4 sep. 55,8 48,2 7,6 12,2 31,3 60,0 48,6 11,4 23,7 16,0 oct. 55,6 48,1 7,5 13,4 30,2 60,3 49,2 11,1 23,6 15,7 nov. 56,1 48,3 7,8 13,2 30,0 60,7 48,2 12,5 23,3 15,6 dec. 56,0 48,2 7,8 13,2 30,1 60,4 48,2 12,2 23,0 16,2

1995 ian. 60,0 53,7 6,3 8,6 29,6 68,4 56,7 11,7 20,8 10,1 feb. 62,1 53,0 9,1 10,1 26,9 65,2 51,9 13,3 22,5 11,9 mar. 63,5 55,0 8,5 11,1 24,8 61,3 49,4 11,9 23,9 14,5 apr. 63,7 53,3 10,4 10,5 25,1 60,4 49,4 11,0 22,9 16,4 mai 62,8 53,3 9,5 10,0 26,7 60,2 50,0 10,2 22,3 17,2 iun. 62,5 53,6 8,9 9,9 27,0 60,1 50,3 9,8 22,5 17,1 iul. 62,9 54,4 8,5 9,5 26,9 60,4 50,9 9,5 22,6 16,6 aug. 62,6 54,4 8,2 9,5 27,2 59,9 50,6 9,3 22,2 17,3 sep. 62,6 54,6 8,0 9,7 26,9 59,5 50,6 8,9 21,7 18,1 oct. 62,2 54,5 7,7 10,0 27,1 60,3 50,6 9,7 21,7 17,5 nov. 62,0 54,2 7,8 10,2 27,1 59,9 50,5 9,4 21,1 18,3 dec. 61,7 54,2 7,5 10,4 27,1 60,0 50,5 9,5 21,2 18,2

1996 ian. 61,6 55,8 5,8 8,9 29,0 62,4 52,3 10,1 21,7 15,8 feb. 62,7 57,0 5,7 9,4 26,6 61,3 50,8 10,5 22,8 15,7 mar. 61,3 55,6 5,7 10,0 27,3 61,2 51,3 9,9 23,1 15,4 apr. 60,2 54,3 5,9 10,0 28,5 60,8 51,6 9,2 22,9 16,0 mai 60,2 54,6 5,6 10,3 28,1 60,9 51,7 9,2 21,8 17,0 iun. 60,1 54,5 5,6 11,0 27,4 61,2 52,2 9,0 21,2 17,3 iul. 60,4 55,0 5,4 11,1 26,9 61,9 53,1 8,8 20,7 17,0 aug. 60,7 55,2 5,5 11,1 26,7 62,2 53,3 8,9 21,2 16,3 sep. 61,3 55,9 5,4 11,1 26,1 62,0 53,0 9,0 21,7 16,0 oct. 62,2 56,7 5,5 11,0 25,5 61,9 52,9 9,0 21,4 16,4 nov. 62,4 56,8 5,6 11,0 25,3 61,5 52,5 9,0 21,2 17,0 dec. 62,2 56,5 5,7 11,0 25,6 61,6 52,3 9,3 21,0 17,1

1997 ian. 68,2 58,6 9,6 8,6 23,2 55,7 46,5 9,2 22,2 22,1 feb. 69,0 60,2 8,8 8,7 22,2 56,5 48,3 8,2 24,0 19,5 mar. 67,9 58,2 9,7 10,0 21,9 58,8 50,7 8,1 25,6 15,3 apr. 66,8 56,8 10,0 10,1 22,9 58,7 50,3 8,4 23,9 17,4 mai 66,0 56,8 9,2 10,7 23,1 60,6 50,4 10,2 22,5 16,6 iun. 65,2 56,5 8,7 11,2 23,3 60,8 50,8 10,0 21,5 17,4 iul. 65,7 57,4 8,3 11,3 22,7 61,6 51,8 9,8 20,6 17,5 aug. 65,4 57,0 8,4 11,6 22,7 61,2 51,6 9,6 20,8 17,7 sep. 65,3 57,1 8,2 11,9 22,3 61,7 51,7 10,0 20,8 17,1 oct. 65,0 56,8 8,2 12,2 22,2 62,0 51,9 10,1 21,3 16,4 nov. 65,0 56,8 8,2 12,4 22,0 62,1 52,1 10,0 21,6 16,0 dec. 64,9 56,5 8,4 12,6 21,9 62,7 52,5 10,2 21,6 15,4

1998 ian. 72,3 62,3 10,0 9,6 17,0 61,6 51,4 10,2 23,7 14,6 feb. 71,7 62,5 9,2 10,6 16,5 62,9 53,7 9,2 23,5 13,4 mar. 71,6 63,0 8,6 10,9 16,4 64,3 55,2 9,1 22,9 12,9 apr. 70,8 62,5 8,3 10,8 17,1 64,6 55,6 9,0 23,1 12,3 mai 71,4 63,2 8,2 10,8 16,6 65,1 56,0 9,1 21,7 12,9 iun. 71,9 63,6 8,3 10,6 16,3 66,1 57,1 9,0 21,4 12,2 iul. 72,5 64,6 7,9 10,3 16,1 66,2 57,5 8,7 21,1 12,5 aug. 72,5 64,4 8,1 10,4 16,0 66,1 57,5 8,6 21,1 12,5 sep. 72,6 64,5 8,1 10,4 16,0 66,2 57,1 9,1 21,0 12,4 oct. 72,4 64,6 7,8 10,5 16,1 66,1 57,3 8,8 21,2 12,1 nov. 72,4 64,7 7,7 10,5 16,1 66,1 57,6 8,5 21,5 12,0 dec. 72,2 64,5 7,7 10,6 16,3 66,3 57,7 8,6 21,1 12,1

1990 44,1 33,9 10,2 36,4 19,5 31,2 21,8 9,4 37,6 31,2 1991 45,1 36,9 8,2 34,2 20,7 38,1 28,7 9,4 29,0 32,9 1992 42,9 35,2 7,7 24,8 32,0 50,3 41,3 9,0 26,2 23,2 1993 48,7 41,4 7,3 15,0 35,9 57,6 45,3 12,3 21,2 20,8 1994 56,0 48,2 7,8 13,2 30,1 60,4 48,2 12,2 23,0 16,2 1995 61,7 54,2 7,5 10,4 27,1 60,0 50,5 9,5 21,2 18,2 1996 62,2 56,5 5,7 11,0 25,6 61,6 52,3 9,3 21,0 17,1 1997 64,9 56,5 8,4 12,6 21,9 62,7 52,5 10,2 21,6 15,4 1998 72,2 64,5 7,7 10,6 16,3 66,3 57,7 8,6 21,1 12,1

1) Inclusiv Federaþia Rusã;

15*

Page 182: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

4. CªTIGURILE SALARIALE ÎN PRINCIPALELE RAMURI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE

Perioada Valori nominale nete medii lunare (lei/persoanã) Indici, faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior (%)1)Total economie

Industrie Con- strucþii

Agricul- turã

Tran- sporturi

Comerþ Adminis- traþie publicã

Total econo-mie

Indus-trie

Con- strucþii

Agri-culturã

Tran- sporturi

Comerþ Adminis- traþie publicã

1994 ian. 101 795 103 420 94 727 79 564 126 759 79 657 93 041 366,7 370,5 365,4 356,2 349,2 364,2 345,1 feb. 106 378 109 576 104 601 88 481 126 844 86 242 109 412 364,8 372,9 345,8 367,2 321,8 382,9 397,3 mar. 112 603 116 467 119 345 93 628 141 536 93 763 106 646 303,1 301,3 309,8 316,0 321,6 329,4 322,4 apr. 126 194 133 310 131 708 102 940 149 913 103 322 114 997 329,3 338,0 315,2 298,0 330,2 330,3 342,7 mai 126 464 132 011 133 975 108 170 141 848 101 251 127 347 247,8 255,1 249,8 247,8 258,5 273,8 300,5 iun. 131 134 139 121 143 575 112 497 144 910 105 421 124 843 222,6 220,2 227,3 237,5 232,2 248,3 257,5 iul. 142 657 147 932 151 755 113 210 191 773 116 663 125 151 226,5 219,5 206,6 216,0 245,5 238,8 212,4 aug. 153 883 164 634 164 090 122 822 195 040 124 308 136 420 216,7 221,4 211,1 203,2 237,3 229,0 194,7 sep. 153 486 161 603 166 875 124 078 190 823 128 324 130 562 217,8 218,5 210,8 202,8 226,8 230,8 187,4 oct. 160 483 161 355 166 255 128 832 210 879 131 262 151 779 204,6 200,4 190,0 192,9 211,8 198,0 200,6 nov. 167 745 171 654 177 080 141 268 199 446 137 128 158 349 184,4 184,2 188,2 181,1 171,5 178,1 171,9 dec. 198 530 192 720 198 201 168 263 239 814 160 255 233 220 195,9 182,5 199,5 188,0 182,7 181,2 249,1

1995 ian. 170 885 167 154 173 463 148 331 212 799 145 953 167 066 167,9 161,6 183,1 186,4 167,9 183,2 179,6 feb. 173 758 167 703 183 127 158 331 216 401 154 502 172 286 163,3 153,0 175,1 178,9 170,6 179,1 157,5 mar. 182 803 186 612 184 924 159 211 221 852 154 863 176 352 162,3 160,2 154,9 170,0 156,7 165,2 165,4 apr. 199 030 204 149 196 142 161 596 242 197 165 617 189 945 157,7 153,1 148,9 157,0 161,6 160,3 165,2 mai 199 702 205 653 210 998 160 937 245 930 163 533 187 440 157,9 155,8 157,5 148,8 173,4 161,5 147,2 iun. 205 080 211 383 220 980 165 825 246 022 168 445 192 534 156,4 151,9 153,9 147,4 169,8 159,8 154,2 iul. 218 535 225 773 231 487 177 333 275 173 179 249 206 716 153,2 152,6 152,5 156,6 143,5 153,6 165,2 aug. 230 338 243 497 247 939 181 902 284 016 189 082 211 698 149,7 147,9 151,1 148,1 145,6 152,1 155,2 sep. 229 543 242 540 242 475 183 911 273 133 193 587 212 153 149,6 150,1 145,3 148,2 143,1 150,9 162,5 oct. 242 612 254 508 252 948 195 262 282 275 205 473 220 311 151,2 157,7 152,1 151,6 133,9 156,5 145,2 nov. 252 217 263 637 256 777 207 846 304 644 217 842 222 070 150,4 153,6 145,0 147,1 152,7 158,9 140,2 dec. 282 995 288 853 273 002 252 533 344 131 248 133 308 625 142,5 149,9 137,7 150,1 143,5 154,8 132,3

1996 ian. 256 563 258 031 238 269 203 380 300 576 204 864 266 726 150,1 154,4 137,4 137,1 141,2 140,4 159,7 feb. 248 880 257 490 245 191 201 600 329 067 211 899 223 603 143,2 153,5 133,9 127,3 152,1 137,1 129,8 mar. 262 237 275 574 261 202 211 479 333 018 223 912 230 886 143,5 147,7 141,2 132,8 150,1 144,6 130,9 apr. 301 558 319 649 293 462 235 164 389 060 255 576 243 872 151,5 156,6 149,6 145,5 160,6 154,3 128,4 mai 293 508 312 177 301 214 237 092 377 085 247 608 236 795 147,0 151,8 142,8 147,3 153,3 151,4 126,3 iun. 294 148 306 135 306 071 241 098 368 952 247 880 242 408 143,4 144,8 138,5 145,4 150,0 147,2 125,9 iul. 333 797 374 193 353 843 264 967 392 375 269 246 285 458 152,7 165,7 152,9 149,4 142,6 150,2 138,1 aug. 343 090 379 937 360 299 267 181 420 633 284 306 287 779 149,0 156,0 145,3 146,9 148,1 150,4 135,9 sep. 341 361 373 365 352 204 266 827 430 465 280 711 284 474 148,7 153,9 145,3 145,1 157,6 145,0 134,1 oct. 374 633 412 022 388 527 294 001 471 890 295 542 308 472 154,4 161,9 153,6 150,6 167,2 143,8 140,0 nov. 380 375 415 392 388 173 306 802 451 234 312 892 318 019 150,8 157,6 151,2 147,6 148,1 143,6 143,2 dec. 433 692 458 797 423 183 360 228 537 845 383 297 439 560 153,3 158,8 155,0 142,6 156,3 154,5 142,4

1997 ian. 396 892 419 845 366 848 303 157 483 142 319 464 368 710 154,7 162,7 154,0 149,1 160,7 155,9 138,2 feb. 456 305 498 698 418 941 333 082 557 018 360 343 424 716 183,3 193,7 170,9 165,2 169,3 170,1 189,9 mar. 507 026 560 295 472 042 362 605 572 683 408 262 474 911 193,3 203,3 180,7 171,5 172,0 182,3 205,7 apr. 591 867 651 368 536 761 395 940 761 606 469 458 485 912 196,3 203,8 182,9 168,4 195,8 183,7 199,2 mai 567 647 624 526 562 053 520 873 698 057 440 917 481 719 193,4 200,1 186,6 219,7 185,1 178,1 203,4 iun. 580 978 631 450 599 253 425 490 750 691 460 803 511 553 197,5 206,3 195,8 176,5 203,5 185,9 211,0 iul. 621 728 689 039 649 478 456 229 737 455 475 832 523 553 186,3 184,1 183,5 172,2 187,9 176,7 183,4 aug. 650 641 711 672 680 004 483 448 818 747 522 093 566 445 189,6 187,3 188,7 180,9 194,6 183,6 196,8 sep. 710 242 767 905 723 104 539 764 865 672 577 710 630 237 208,1 205,7 205,3 202,3 201,1 205,8 221,5 oct. 797 194 859 118 790 821 557 428 1 034 712 628 088 712 290 212,8 208,5 203,5 189,6 219,3 212,5 230,9 nov. 820 842 867 152 796 507 574 815 995 295 660 832 799 181 215,8 208,8 205,2 187,4 220,6 211,2 251,3 dec. 940 495 969 965 897 370 647 605 1 135 484 807 089 1 034 756 216,9 211,4 212,1 179,8 211,1 210,6 235,4

1998 ian. 884 424 921 223 814 722 607 622 1 070 663 681 311 981 942 222,8 219,4 222,1 200,4 221,6 213,3 266,3 feb. 878 620 923 759 821 482 604 834 1 041 752 704 332 940 078 192,6 185,2 196,1 181,6 187,0 195,5 221,3 mar. 954 305 1 003 089 923 690 636 585 1 101 354 764 123 1 008 785 188,2 179,0 195,7 175,6 192,3 187,2 212,4 apr. 1 045 498 1 107 938 971 264 721 181 1 239 273 825 151 1 163 170 176,6 170,1 180,9 182,1 162,7 175,8 239,4 mai 999 233 1 043 216 974 959 727 426 1 174 668 776 422 1 213 869 176,0 167,0 173,5 139,7 168,3 176,1 252,0 iun. 1 040 621 1 091 878 1 046 079 750 920 1 158 142 804 067 1 236 709 179,1 172,9 174,6 176,5 154,3 174,5 241,8 iul. 1 098 549 1 181 771 1 100 361 810 974 1 192 972 839 822 1 209 700 176,7 171,5 169,4 177,8 161,8 176,5 231,1 aug. 1 122 880 1 180 172 1 117 821 823 233 1 247 866 890 963 1 314 681 172,6 165,8 164,4 170,3 152,4 170,7 232,1 sep. 1 139 952 1 195 908 1 147 582 831 120 1 265 615 905 840 1 369 317 160,5 155,7 158,7 154,0 146,2 156,8 217,3 oct. 1 170 924 1 222 038 1 160 732 847 968 1 373 040 916 590 1 437 995 146,9 142,2 146,8 152,1 132,7 145,9 201,9 nov. 1 191 510 1 224 320 1 159 639 864 413 1 405 350 937 409 1 468 963 145,2 141,2 145,6 150,4 141,2 141,9 183,8 dec. 1 360 261 1 383 185 1 322 109 952 815 1 521 335 1 114 735 1 945 386 144,6 142,6 147,3 147,1 134,0 138,1 188,0

1990 3 381 3 333 3 749 3 587 3 764 2 936 3 790 110,5 109,5 105,2 118,1 117,9 110,4 109,5 1991 7 460 7 499 7 981 6 752 8 850 6 857 8 206 220,6 225,0 212,9 188,2 235,1 233,5 216,5 1992 20 140 20 508 21 438 17 151 25 229 18 075 20 973 270,0 273,5 268,6 254,0 285,1 263,6 255,6 1993 59 717 62 388 64 189 49 053 71 548 52 751 62 663 296,5 304,2 299,4 286,0 283,6 291,8 298,8 1994 141 951 146 999 164 945 112 922 166 573 124 038 149 888 237,7 235,6 257,5 230,2 232,8 235,1 239,2 1995 211 373 227 469 224 855 171 148 253 344 168 777 225 914 148,9 154,7 136,3 151,6 152,1 136,1 150,7 1996 321 169 350 039 332 082 254 194 397 682 250 282 304 649 151,9 153,9 147,7 148,5 157,0 148,3 134,9 1997 632 086 693 437 617 101 469 680 772 902 459 497 608 716 196,8 198,1 185,8 184,8 194,4 183,6 199,8 1998 1 073 898 1 123 208 1 046 703 764 924 1 232 669 846 730 1 274 216 169,9 162,0 169,6 162,9 159,5 184,3 209,3

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã.1) Date calculate pe baza informaþiilor Comisiei Naþionale pentru Statisticã.

16*

Page 183: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

5. PREÞURILE DE CONSUM AL POPULAÞIEI ªI PREÞURILE PRODUCÞIEI INDUSTRIALE- procente -

Perioada Variaþie lunarã Indice faþã de sfârºitul anului anterior Indice faþã de aceeaºi perioadã a anuluianterior

Preþurile Preþurile de consum Preþurile Preþurile de consum Preþurile Preþurile de consumproducþiei industriale

Total produse alimen-tare

produse neali-mentare

servicii producþiei industriale 1)

Total produse alimen-tare

produse neali-mentare

servicii producþiei industriale

Total produse alimen-tare

produse neali-mentare

servicii

1994 ian. 8,4 4,9 3,9 5,7 6,1 108,4 104,9 103,9 105,7 106,1 294,2 372,1 360,7 376,3 370,1 feb. 8,7 5,9 6,9 4,7 6,0 117,8 111,1 111,1 110,7 112,5 314,3 364,1 364,5 360,7 373,8 mar. 7,0 8,3 11,1 4,9 8,0 126,0 120,3 123,3 116,1 121,5 327,7 361,1 351,3 367,1 371,8 apr. 11,0 6,1 5,9 6,3 6,1 139,8 127,5 130,7 123,5 128,9 351,2 348,2 332,9 359,9 365,7 mai 7,0 5,0 5,5 4,1 5,7 149,6 133,9 137,9 128,5 136,2 307,6 280,5 269,6 282,5 312,3 iun. 1,9 2,6 1,1 3,2 6,6 152,4 137,4 139,4 132,6 145,2 271,6 272,5 271,4 268,0 289,6 iul. 2,2 1,6 0,6 2,7 2,0 155,7 139,5 140,2 136,2 148,1 246,5 244,5 247,9 241,3 242,4 aug. 1,1 1,8 0,4 2,8 3,8 157,5 142,0 140,8 140,0 153,7 226,7 224,6 226,8 219,6 234,0 sep. 3,4 3,9 5,0 2,7 3,7 162,8 147,5 147,8 143,8 159,4 219,1 210,4 212,8 203,2 226,9 oct. 1,6 4,4 4,9 3,6 4,9 165,5 154,1 155,1 149,0 167,1 199,7 188,8 190,7 180,3 212,7 nov. 2,7 2,8 3,2 2,6 2,3 169,9 158,4 160,1 152,9 170,8 184,0 170,1 168,8 166,2 187,4 dec. 2,1 2,1 2,6 1,4 1,9 173,4 161,7 164,3 155,1 174,1 173,4 161,7 164,3 155,1 174,1

1995 ian. 1,3 2,0 3,0 1,1 1,1 101,3 102,0 103,0 101,1 101,1 162,1 157,3 162,4 148,3 165,9 feb. 1,5 1,4 1,5 1,3 1,6 102,8 103,5 104,6 102,4 102,7 151,4 150,7 154,7 143,5 159,0 mar. 0,5 0,9 0,3 1,0 3,6 103,3 104,4 104,9 103,4 106,4 142,1 140,4 139,6 138,1 152,5 apr. 4,1 1,6 1,4 2,1 0,9 107,5 106,1 106,4 105,5 107,4 133,3 134,6 133,7 132,5 145,1 mai 2,6 1,1 0,7 1,0 2,6 110,3 107,3 107,2 106,6 110,1 127,8 129,6 127,7 128,6 140,8 iun. 3,7 1,3 0,1 1,9 4,0 114,3 108,7 107,3 108,6 114,5 130,1 128,0 126,5 127,0 137,4 iul. 3,3 2,6 3,1 1,9 2,7 118,1 111,5 110,6 110,7 117,6 131,5 129,2 129,6 126,1 138,3 aug. 1,6 1,0 0,0 1,5 2,8 120,0 112,6 110,6 112,4 121,0 132,1 128,2 129,1 124,5 137,0 sep. 1,9 1,6 1,2 1,6 3,0 122,3 114,4 111,9 114,2 124,6 130,2 125,3 124,4 123,2 136,2 oct. 2,4 3,5 3,5 3,3 4,4 125,2 118,4 115,8 118,0 130,1 131,3 124,3 122,6 122,8 135,6 nov. 2,8 4,1 3,8 4,2 4,9 128,7 123,2 120,2 122,9 136,4 131,4 125,8 123,3 124,7 139,0 dec. 2,6 3,7 4,5 2,9 3,0 132,0 127,8 125,6 126,5 140,4 132,0 127,8 125,6 126,5 140,4

1996 ian. 2,6 1,2 1,1 1,5 0,8 102,6 101,2 101,1 101,5 100,8 133,7 126,7 123,2 127,0 140,0 feb. 3,3 1,9 1,9 1,8 2,1 105,9 103,1 103,0 103,3 103,0 136,0 127,3 123,7 127,6 140,8 mar. 2,8 1,7 1,5 1,5 3,3 108,9 104,9 104,5 104,9 106,3 139,2 128,3 125,2 128,4 140,3 apr. 4,1 1,9 2,4 1,3 1,8 113,4 106,9 107,0 106,3 108,3 139,2 128,7 126,4 127,4 141,6 mai 3,7 5,3 6,9 3,9 3,9 117,6 112,7 114,5 110,5 112,5 140,8 134,2 134,2 131,1 143,4 iun. 3,6 1,0 0,6 1,4 1,5 121,8 113,8 115,2 112,0 114,2 140,7 133,8 134,8 130,4 140,0 iul. 13,2 7,5 5,4 10,0 8,4 137,9 122,4 121,3 123,2 123,8 154,2 140,3 137,8 140,7 147,8 aug. 4,8 3,8 1,9 5,0 6,8 144,5 127,0 123,7 129,4 132,1 159,0 144,2 140,4 145,6 153,4 sep. 4,0 2,4 2,3 2,1 3,4 150,3 130,1 126,6 132,1 136,6 162,3 145,3 142,0 146,3 154,0 oct. 2,1 3,4 3,6 3,2 3,4 153,4 134,5 131,1 136,3 141,3 161,6 145,1 142,2 146,0 152,5 nov. 2,1 5,8 5,8 6,8 3,0 156,6 142,2 138,7 145,5 145,5 160,6 147,4 145,0 149,7 149,7 dec. 2,4 10,3 11,9 10,2 5,6 160,4 156,9 155,2 160,3 153,6 160,4 156,9 155,2 160,3 153,6

1997 ian. 8,9 13,7 10,6 17,1 14,4 108,9 113,7 110,6 117,1 114,4 170,4 176,2 169,8 184,8 174,2 feb. 17,0 18,8 25,2 12,3 16,7 127,4 135,0 138,5 131,5 133,5 193,0 205,4 208,6 204,0 199,1 mar. 52,6 30,7 31,4 27,5 38,4 194,4 176,5 182,0 167,7 184,8 286,5 264,0 270,2 256,2 266,9 apr. 5,2 6,9 5,5 7,9 9,3 204,5 188,7 192,0 180,9 202,0 289,6 276,8 278,3 272,8 286,4 mai 5,8 4,3 2,8 6,4 3,3 216,4 196,7 197,3 192,5 208,6 295,4 274,0 267,5 279,4 284,9 iun. 4,4 2,3 1,0 2,4 6,6 225,9 201,2 199,3 197,1 222,4 297,8 277,4 268,7 282,0 299,2 iul. 1,5 0,7 –0,5 1,7 1,6 229,3 202,6 198,3 200,5 225,9 267,1 259,8 253,8 260,9 280,5 aug. 0,6 3,5 3,9 2,7 4,8 230,7 209,8 206,1 206,0 236,8 256,4 259,1 258,6 255,1 275,2 sep. 2,5 3,3 2,1 3,2 7,8 236,5 216,7 210,4 212,6 255,3 252,6 261,4 258,0 257,9 286,9 oct. 1,7 6,5 6,0 6,0 9,4 240,5 230,7 223,1 225,3 279,3 251,8 269,2 263,9 265,1 303,6 nov. 3,4 4,3 4,1 4,1 5,1 248,7 240,6 232,2 234,6 293,5 255,0 265,4 259,8 258,5 309,9 dec. 2,1 4,5 5,8 3,4 3,5 254,3 251,4 245,6 242,6 303,9 254,3 251,4 245,6 242,6 303,9

1998 ian. 3,0 4,9 4,5 2,8 11,6 103,0 104,9 104,5 102,8 111,6 224,2 231,9 232,0 213,0 296,4 feb. 2,7 7,2 7,7 7,0 6,2 105,8 112,4 112,5 110,0 118,6 200,3 209,3 199,6 202,8 269,9 mar. 1,7 3,8 2,5 5,2 3,8 107,6 116,6 115,3 115,7 123,1 134,7 166,1 155,6 167,4 202,4 apr. 2,2 2,7 2,1 2,3 5,7 109,9 119,8 117,8 118,3 130,1 131,0 159,6 150,7 158,7 195,8 mai 1,4 2,3 0,7 4,1 2,2 111,5 122,5 118,6 123,2 133,0 127,6 156,6 147,6 155,3 193,6 iun. 0,8 1,3 0,0 2,6 1,6 112,4 124,1 118,5 126,4 135,1 125,5 155,0 146,0 155,6 184,5 iul. 0,2 1,3 –1,0 2,6 4,5 112,6 125,7 117,4 129,7 141,2 123,5 156,0 145,3 156,9 189,7 aug. 0,7 0,6 –1,0 1,9 1,9 113,4 126,5 116,3 132,2 143,8 123,1 151,7 138,5 155,7 184,5 sep. 1,3 2,7 2,7 1,8 5,1 114,9 130,0 119,3 134,5 151,2 122,4 150,8 139,3 153,5 180,0 oct. 1,2 3,9 1,6 5,1 6,5 116,2 135,0 121,3 141,4 161,1 122,0 147,1 133,6 152,2 175,3 nov. 1,7 1,9 1,8 1,9 2,3 118,2 137,6 123,4 144,0 164,8 120,5 143,8 130,6 148,9 170,5 dec. 1,3 2,2 2,5 1,9 2,1 119,8 140,6 126,5 146,8 168,2 119,8 140,6 126,5 146,8 168,2

Variaþie medie lunarã Indice mediu anual1990 8,1 2,7 2,0 3,4 2,8 254,1 137,7 126,5 149,0 139,5 126,9 105,1 104,5 105,5 105,5 1991 11,5 10,3 12,0 9,0 9,1 350,5 322,8 387,7 281,0 285,4 320,1 270,2 286,2 267,8 235,7 1992 6,1 9,6 10,2 9,3 8,4 204,0 299,2 319,7 289,5 262,7 284,8 310,4 336,6 294,2 280,4 1993 9,6 12,1 11,6 12,9 11,8 295,4 395,5 371,2 428,6 382,8 265,0 356,1 348,9 369,0 340,3 1994 4,8 4,1 4,2 3,7 4,7 173,4 161,7 164,3 155,1 174,1 240,5 236,7 236,2 232,8 250,8 1995 2,3 2,1 1,9 2,0 2,9 132,0 127,8 125,6 126,5 140,4 135,1 132,3 131,9 129,6 142,7 1996 4,1 3,8 3,7 4,0 3,6 160,4 156,9 155,2 160,3 153,6 149,9 138,8 136,4 139,1 146,9 1997 8,1 8,0 7,8 7,7 9,7 254,3 251,4 245,6 242,6 303,9 256,6 254,8 251,4 252,5 276,5 1998 1,5 2,9 2,0 3,3 4,4 119,8 140,6 126,5 146,8 168,2 133,2 159,1 148,4 160,2 192,1

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã.1) Date calculate pe baza informaþiilor Comisiei Naþionale pentru Statisticã.Notã: Începând cu ianuarie 1998, indicele este cel al preþurilor producþiei industriale livrate pieþei interne.

17*

Page 184: Raport anual 1998

Raport anual 1998

6a. EXECUÞIA

Perioada VENITURI CHELTUIELITotal Venituri curente Venituri Total din care:

Total Venituri fiscale Venituri din Învãþãmânt, SãnãtateTotal din care: nefiscale capital culturã

Impozit pe profit

Impozit pe salarii

TVA ºi accize

Taxe vamale

ian.97 2 128,0 2 127,0 2 063,9 375,5 567,2 806,5 276,9 63,0 1,0 2 465,7 253,7 236,0 feb. 4 224,9 4 221,7 4 012,5 662,3 1 112,1 1 654,0 505,4 209,2 3,2 4 565,6 573,5 416,2 mar. 6 469,8 6 465,0 6 131,7 929,4 1 729,3 2 626,1 714,8 333,3 4,8 8 452,2 1 064,4 722,1 apr. 9 962,2 9 891,0 9 482,1 2 324,7 2 446,6 3 538,1 969,9 408,9 71,2 12 395,8 1 541,9 995,5 mai 13 944,8 13 729,6 13 101,3 3 736,2 3 267,5 4 630,0 1 184,9 628,3 215,1 16 255,6 2 093,3 1 484,5 iun. 17 222,9 16 880,3 16 159,6 4 724,6 3 923,5 5 764,6 1 409,6 720,7 342,6 20 371,6 2 998,7 1 829,8 iul. 20 728,0 20 312,4 19 441,5 5 791,7 4 523,8 7 034,0 1 690,3 871,0 414,9 26 022,0 3 537,4 2 142,6 aug. 24 429,5 23 912,8 22 914,8 6 877,2 5 344,3 8 347,4 1 890,5 998,0 515,9 30 258,6 3 923,9 2 467,1 sep. 28 814,7 28 183,3 27 083,0 7 843,5 6 309,6 10 212,4 2 206,6 1 100,2 630,6 34 703,0 4 484,9 2 845,9 oct. 33 624,2 32 352,1 31 158,3 8 758,0 7 195,2 12 076,5 2 552,6 1 193,8 1 270,0 39 384,5 5 162,0 3 203,9 nov. 38 150,9 36 554,8 35 281,6 9 615,6 8 112,6 13 957,2 2 929,5 1 273,3 1 578,0 44 717,7 6 090,8 3 595,3 dec. 43 834,5 41 496,7 40 051,0 10 638,9 9 301,1 15 910,0 3 352,7 1 445,7 2 284,9 52 896,6 8 010,4 4 418,8 ian.98 5 404,6 4 757,7 4 643,1 1 309,2 1 121,7 1 840,2 256,1 114,6 609,3 5 359,2 714,9 337,0 feb. 9 628,9 8 328,6 8 097,5 1 952,9 1 655,0 3 660,8 581,6 231,1 781,3 10 436,8 1 545,1 768,2 mar. 13 890,2 12 427,1 12 059,1 2 544,9 2 178,1 5 892,3 983,7 368,0 913,8 16 770,4 2 566,2 1 310,6 apr. 19 906,5 17 832,1 17 238,7 4 378,3 2 821,4 7 831,5 1 352,2 593,5 1 504,3 24 972,0 3 429,2 1 778,2 mai 24 539,9 22 357,4 21 465,2 4 902,1 3 653,8 9 966,4 1 749,3 892,2 1 584,5 30 427,5 4 436,4 2 469,7 iun. 30 095,1 26 959,3 25 895,1 5 330,4 4 475,6 12 486,0 2 109,6 1 064,3 2 049,6 37 124,7 6 014,7 3 035,3 iul. 36 210,1 32 677,5 31 445,8 6 935,9 5 373,7 14 903,6 2 512,6 1 231,7 2 415,4 43 054,4 6 780,2 1 889,5 aug. 41 195,3 37 426,2 36 010,9 7 451,7 6 337,3 17 502,4 2 886,7 1 415,4 2 624,6 47 491,7 7 571,9 1 283,5 sep. 47 148,8 43 185,1 41 576,1 7 866,3 7 182,7 21 049,5 3 377,2 1 609,1 2 789,6 54 403,9 8 513,3 1 753,4 oct. 54 517,4 50 452,2 48 733,5 9 693,5 8 027,8 24 656,4 4 062,2 1 718,7 2 875,9 61 897,9 9 549,4 2 042,8 nov. 60 160,2 56 024,8 54 123,6 10 358,6 8 889,4 27 697,5 4 833,6 1 901,3 2 929,5 68 230,1 10 740,3 2 381,9 dec. 67 215,5 62 681,0 60 677,9 10 845,6 10 094,9 30 924,5 5 741,4 2 003,1 3 228,1 77 616,6 12 268,1 3 183,9 Sursa: Ministerul Finanþelor.

6b. EXECUÞIA

Perioada VENITURI

Total din care:Venituri proprii Sume de- SubvenþiiTotal Venituri fiscale Venituri Venituri falcate din primite

Total din care: nefiscale din impozitul de laImpozitul Impozite ºi Impozite ºi Impozitul capital pe salarii bugetulpe profit taxe de la

populaþietaxe de la persoane juridice

pe venitul agricol

pentru bugetele locale

de stat

ian.97 359,5 104,2 79,8 2,4 35,2 19,0 3,0 21,2 3,2 140,9 111,2 feb. 877,3 236,2 176,6 4,9 78,4 40,8 5,5 51,8 7,7 321,4 311,6 mar. 1 506,8 409,9 319,0 7,7 127,5 100,8 8,3 78,1 12,8 538,2 548,9 apr. 2 208,7 543,6 421,3 16,6 166,4 124,8 10,5 105,3 17,0 790,4 863,0 mai 3 002,6 675,3 507,4 34,9 195,6 138,2 12,5 146,8 21,0 1 089,0 1 225,1 iun. 3 954,3 876,7 675,3 67,1 234,9 195,3 13,8 175,8 25,6 1 551,2 1 509,5 iul. 5 001,6 1 021,6 785,0 81,1 273,8 215,2 14,9 204,9 31,6 2 106,6 1 852,0 aug. 5 937,5 1 159,4 887,4 99,1 310,2 231,0 15,9 234,8 37,2 2 554,8 2 198,2 sep. 6 928,2 1 387,4 1 071,3 114,9 355,8 290,6 17,0 270,1 45,9 2 985,0 2 521,6 oct. 7 943,5 1 569,5 1 209,4 123,1 409,1 316,1 18,5 307,2 52,9 3 486,5 2 851,8 nov. 8 948,6 1 720,3 1 321,5 128,4 445,9 340,4 20,0 339,3 59,6 2 106,6 3 204,1 dec. 10 468,5 1 984,2 1 522,9 140,7 489,2 414,4 20,7 391,9 69,3 4 644,6 3 790,2 ian.98 846,9 151,8 109,5 9,1 59,6 20,4 0,4 37,2 5,1 370,9 316,5 feb. 1 927,3 338,3 235,2 14,4 135,4 45,3 1,4 86,6 16,4 840,2 736,5 mar. 3 212,3 705,8 512,0 25,0 262,7 152,3 2,5 170,2 23,7 1 319,5 1 174,8 apr. 4 315,2 946,9 672,6 56,2 343,3 182,6 2,9 236,4 38,9 1 799,2 1 503,1 mai 5 381,0 1 177,3 811,7 78,4 420,1 202,7 3,5 319,5 46,0 2 211,7 1 918,5 iun. 6 461,9 1 481,8 1 049,6 89,2 527,2 289,3 3,5 378,3 54,0 2 625,7 2 275,0 iul. 7 494,1 1 784,1 1 294,0 175,9 614,3 323,0 3,8 429,5 60,5 2 977,8 2 643,5 aug. 8 379,5 1 981,9 1 421,9 179,2 693,8 341,7 3,7 491,6 68,4 3 255,7 3 037,0 sep. 9 463,7 2 292,6 1 665,9 183,7 807,4 436,9 4,0 548,0 78,6 3 592,6 3 463,2 oct. 10 628,9 2 569,8 1 873,8 221,6 918,4 470,9 4,1 606,5 89,5 4 038,9 3 898,6 nov. 11 798,9 2 812,0 2 053,9 219,2 1 033,7 500,5 4,3 660,2 97,9 2 977,8 4 376,3 dec. 13 453,0 3 326,8 2 475,9 221,7 1 295,6 594,6 4,4 732,9 117,9 4 998,0 5 054,5 Sursa: Ministerul Finanþelor.

18*

Page 185: Raport anual 1998

Secþiune statisticã

BUGETULUI DE STAT- miliarde lei; cumulat de la începutul anului -

SOLD Perioada

Pensii ºi Apãrarea Ordinea Autoritãþi Cercetare Acþiuni economice Transferuri Dobânzialocaþii naþionalã publicã publice ºtiinþificã Total din care: din aferente

Industrie Agriculturã, silviculturã

Transporturi ºi telecomunicaþii

bugetul de stat

datoriei publice

121,2 115,7 120,6 57,8 2,4 737,7 138,9 494,6 75,1 210,8 585,1 –337,7 ian.97247,7 282,7 252,7 153,7 15,1 1 363,9 319,5 839,2 168,5 514,7 677,0 –340,7 feb.612,3 700,0 484,4 298,1 53,0 1 807,3 467,8 1 047,8 243,5 1 004,8 1 234,4 –1 982,5 mar.948,2 1 138,4 685,3 418,7 102,6 2 231,8 622,3 1 198,3 340,3 1 403,8 2 412,6 –2 433,6 apr.

1 327,8 1 476,7 880,8 620,9 134,6 2 705,8 787,3 1 307,9 509,2 1 835,1 3 115,4 –2 310,9 mai 1 684,9 1 898,7 1 153,0 809,0 179,9 3 305,0 1 007,6 1 464,8 696,2 2 203,1 3 588,9 –3 148,7 iun.2 037,8 2 287,4 1 361,6 946,5 225,4 3 859,5 1 173,8 1 598,9 918,8 2 591,4 6 129,3 –5 294,0 iul.2 394,0 2 665,2 1 577,0 1 049,5 256,3 4 335,3 1 331,1 1 707,1 1 086,8 3 037,8 7 204,8 –5 829,1 aug.2 799,6 3 145,9 1 964,1 1 200,0 329,4 4 802,3 1 441,7 1 850,8 1 244,7 3 538,2 7 652,4 –5 888,3 sep.3 253,3 3 613,5 2 218,0 1 350,4 408,1 5 406,3 1 513,4 2 170,7 1 401,9 4 364,3 8 389,5 –5 760,3 oct.3 690,9 4 011,4 2 469,3 1 509,4 535,0 6 377,4 1 578,7 2 945,9 1 499,1 5 820,1 8 519,5 –6 566,9 nov.4 197,1 4 738,9 2 803,2 1 857,9 762,5 7 778,9 1 930,2 3 664,6 1 770,9 6 862,1 9 214,6 –9 062,1 dec.

448,8 373,7 297,0 102,9 6,6 300,9 133,4 40,0 108,9 505,5 2 217,3 +45,4 ian.98904,4 877,8 615,3 279,9 35,1 773,5 343,6 135,9 264,4 1 050,3 3 460,7 –807,9 feb.

1 366,7 1 278,8 961,3 460,6 76,1 1 515,6 478,1 510,2 486,2 1 767,4 5 262,1 –2 880,1 mar.1 914,4 1 679,5 1 265,1 660,9 187,8 2 693,0 635,5 1 352,5 651,9 2 485,3 8 603,9 –5 065,5 apr.2 482,1 2 173,5 1 622,9 867,4 229,8 3 480,8 793,2 1 809,6 812,6 3 035,8 9 245,4 –5 887,5 mai 3 047,7 2 678,5 2 023,3 1 119,9 317,7 4 169,1 947,7 2 141,9 971,9 4 239,4 9 973,9 –7 029,6 iun.3 623,7 3 143,3 2 526,6 1 344,0 386,1 5 142,2 1 168,0 2 462,4 1 304,1 4 993,0 12 660,4 –6 844,3 iul.4 202,7 3 726,9 2 984,0 1 560,9 447,6 5 786,8 1 301,1 2 693,2 1 513,3 5 539,5 13 675,8 –6 296,5 aug.4 776,6 4 518,4 3 429,9 1 830,9 582,7 6 846,4 1 469,2 3 147,0 1 890,0 6 138,7 14 079,8 –7 255,2 sep.5 374,5 5 159,3 3 948,9 2 072,4 705,7 7 855,0 1 657,3 3 507,8 2 243,0 6 702,1 15 815,5 –7 380,5 oct.6 003,9 5 750,6 4 496,2 2 321,7 814,1 8 976,1 1 856,9 3 992,1 2 604,9 7 394,4 16 251,6 –8 069,9 nov.6 815,7 6 707,6 5 205,1 2 866,9 1 049,7 10 682,6 2 057,9 4 539,8 3 357,5 8 396,9 16 611,5 –10 401,0 dec.

BUGETELOR LOCALE 6c. EXECUÞIA BUGETULUI

- miliarde lei; cumulat de la începutul anului - ASIGURÃRILOR SOCIALECHELTUIELI SOLD DE STATTotal din care:

Cheltuieli Servicii ºi Autoritãþi Acþiunisocial- dezvoltare publice econo-culturale publicã, mice - miliarde lei; cumulat de la începutul anului -

locuinþe, Perioada VENITURI CHELTU- SOLDmediu ºi ape

IELI

276,9 104,8 100,7 13,0 54,7 +82,7 ian.97 581,0 612,2 –31,2

741,6 262,5 288,3 44,9 137,9 +135,7 feb. 1 200,6 1 236,3 –35,7

1 353,7 455,6 550,6 87,7 242,7 +153,1 mar. 1 919,0 2 437,6 –518,5

2 047,9 660,4 864,6 136,9 360,8 +160,8 apr. 2 670,3 3 380,8 –710,5

2 823,7 879,0 1 234,3 184,9 491,9 +178,9 mai 3 548,9 4 356,6 –807,7

3 729,4 1 203,4 1 574,8 242,8 664,4 +224,9 iun. 4 480,0 5 519,4 –1 039,4

4 714,3 1 541,6 1 929,0 314,7 870,8 +287,3 iul. 5 386,0 6 599,0 –1 213,0

5 553,9 1 833,1 2 226,7 377,9 1 048,6 +383,6 aug. 6 426,2 7 712,0 –1 285,8

6 465,1 2 159,2 2 511,6 447,0 1 268,9 +463,1 sep. 7 562,0 9 095,9 –1 533,9

7 523,2 2 502,1 2 885,5 533,6 1 510,8 +420,3 oct. 9 072,4 10 453,5 –1 381,0

8 508,3 2 801,6 3 247,9 620,1 1 734,0 +440,4 nov. 11 265,1 11 837,0 –571,8

10 370,5 3 332,5 4 042,5 822,2 2 041,0 +98,0 dec. 13 164,2 13 221,9 –57,7

720,5 235,3 299,3 45,9 134,9 +126,4 ian.98 1 232,9 1 391,4 –158,5

1 761,9 566,7 713,1 147,8 321,4 +165,5 feb. 2 447,9 2 818,9 –371,0

2 957,5 936,4 1 200,9 260,6 534,4 +254,8 mar. 3 813,3 4 241,5 –428,2

4 044,3 1 270,7 1 610,7 387,8 741,3 +270,9 apr. 5 334,5 5 933,2 –598,7

5 114,7 1 580,8 2 056,7 498,9 934,8 +266,3 mai 6 725,0 7 593,7 –868,7

6 208,6 1 910,0 2 473,1 629,4 1 142,9 +253,2 iun. 8 754,3 9 306,9 –552,6

6 986,7 1 909,9 2 869,9 768,8 1 373,8 +507,5 iul. 10 442,4 11 120,4 –677,9

7 898,3 1 974,8 3 313,4 901,8 1 632,8 +481,2 aug. 11 913,7 13 155,4 –1 241,7

9 004,3 2 206,8 3 739,4 1 053,3 1 916,8 +459,5 sep. 13 282,9 14 924,0 –1 641,1

10 208,0 2 479,2 4 216,8 1 234,1 2 169,6 +420,9 oct. 15 000,2 17 073,3 –2 073,1

11 391,6 2 763,6 4 677,1 1 423,0 2 399,4 +407,3 nov. 20 799,5 23 742,9 –2 943,3

13 379,2 3 175,7 5 531,8 1 794,0 2 719,2 +73,8 dec. 23 382,9 26 537,8 –3 155,0

Sursa: Ministerul Finanþelor.

19*

Page 186: Raport anual 1998

7. BALANÞA DE PLÃÞI

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

- milioane dolari SUA -C O M P O N E N T E 1995 1996

Credit Debit Sold Credit Debit Sold1. CONTUL CURENT (A+B+C) 9 964 11 738 –1 774 10 402 12 973 –2 571

A. Bunuri ºi servicii 9 404 11 306 –1 902 9 648 12 503 –2 855

a. Bunuri fob (export /import ) 7 910 9 487 –1 577 8 085 10 555 –2 470 b. Servicii 1 494 1 819 –325 1 563 1 948 –385

– transport 471 604 –133 572 692 –120 – turism 590 697 –107 529 666 –137 – alte servicii 433 518 –85 462 590 –128

B. Venituri 81 322 –241 79 388 –309

– din muncã 5 1 4 8 2 6 – din investiþii directe 6 28 –22 5 24 –19 – din investiþii de portofoliu 6 0 6 1 17 –16 – din alte investiþii de capital (dobânzi) 64 293 –229 65 345 –280

C. Transferuri curente 479 110 369 675 82 593

– sector oficial 92 29 63 70 23 47 – alte sectoare 387 81 306 605 59 546

2. CONTUL DE CAPITAL ªI FINANCIAR (A+B) 4 931 3 615 1 316 5 206 2 992 2 214

A. Contul de capital 242 0 242 152 0 152

a. Transferuri de capital 242 0 242 152 0 152 – sector oficial 228 0 228 152 0 152 – alte sectoare 14 0 14 0 0 0

b. Achiziþionare/Vânzare active nemateriale– nefinanciare 0 0 0 0 0 0 B. Contul financiar 4 689 3 615 1 074 5 054 2 992 2 062

a. Investiþii directe 420 3 417 265 2 263 – ale rezidenþilor în strãinãtate 0 2 –2 0 0 0 – ale nerezidenþilor în România 420 1 419 265 2 263

b. Investiþii de portofoliu 66 34 32 1 222 0 1 222 – active 12 34 –22 0 0 0 – pasive 54 0 54 1 222 0 1 222

c. Alte investiþii de capital 3 832 2 908 924 3 218 2 408 810 – active 1 297 1 112 185 679 953 –274

1. Împrumuturi ºi credite pe termen lung 10 67 –57 1 21 –20 2. Împrumuturi ºi credite pe termen scurt 19 28 –9 13 17 –4 3. Documente de export pe termen lung 127 68 59 52 41 11 4. Documente de export pe termen scurt 344 450 –106 478 438 40 5. Numerar ºi cecuri 26 29 –3 7 12 –5 6. Depozite 463 186 277 88 363 –275 7. Alte active 308 284 24 40 61 –21

– pe termen lung 0 0 0 0 0 0 – pe termen scurt 308 284 24 40 61 –21

– pasive 2 535 1 796 739 2 539 1 455 1 084 1. Credite ºi împrumuturi de la FMI 56 371 –315 0 356 –356 2. Împrumuturi ºi credite pe termen lung 1 342 325 1 017 1 415 510 905 3. Împrumuturi ºi credite pe termen scurt 184 78 106 67 150 –83 4. Documente de import pe termen lung 234 153 81 293 214 79 5. Documente de import pe termen scurt 596 669 –73 425 206 219 6. Numerar ºi cecuri 0 0 0 0 0 0 7. Depozite deþinute de nerezidenþi în România 123 198 –75 338 19 319 8. Alte pasive 0 2 –2 1 0 1

– pe termen lung 0 0 0 0 0 0 – pe termen scurt 0 2 –2 1 0 1

d. Conturi în tranzit 27 78 –51 42 0 42 e. Conturi de cliring / barter 17 522 –505 4 62 –58 f. Active de rezervã (BNR) 327 70 257 303 520 –217

– aur monetar 0 0 0 0 0 0 – DST 48 49 –1 53 1 52 – poziþia de rezervã la FMI 0 0 0 0 0 0 – devize convertibile 279 21 258 250 519 –269 – alte active 0 0 0 0 0 0

3. ERORI ªI OMISIUNI (net) 458 0 458 357 0 357

TOTAL GENERAL 15 353 15 353 15 965 15 965

*) date provizorii

20*

Page 187: Raport anual 1998

7. BALANÞA DE PLÃÞI

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

- milioane dolari SUA -1997 1998* C O M P O N E N T E

Credit Debit Sold Credit Debit Sold10 889 13 026 –2 137 10 424 13 434 –3 010 1. CONTUL CURENT (A+B+C)

9 955 12 349 –2 394 9 508 12 622 –3 114 A. Bunuri ºi servicii

8 431 10 411 –1 980 8 300 10 911 –2 611 a. Bunuri fob (export /import )1 524 1 938 –414 1 208 1 711 –503 b. Servicii

588 565 23 504 629 –125 – transport526 681 –155 260 451 –191 – turism410 692 –282 444 631 –187 – alte servicii204 526 –322 166 679 –513 B. Venituri

14 1 13 45 6 39 – din muncã4 30 –26 13 154 –141 – din investiþii directe0 76 –76 1 111 –110 – din investiþii de portofoliu

186 419 –233 107 408 –301 – din alte investiþii de capital (dobânzi)730 151 579 750 133 617 C. Transferuri curente

82 18 64 73 21 52 – sector oficial648 133 515 677 112 565 – alte sectoare

6 958 5 918 1 040 6 633 4 005 2 628 2. CONTUL DE CAPITAL ªI FINANCIAR (A+B)

43 0 43 0 0 0 A. Contul de capital

43 0 43 0 0 0 a. Transferuri de capital43 0 43 0 0 0 – sector oficial

0 0 0 0 0 0 – alte sectoare0 0 0 0 0 0 b. Achiziþionare/Vânzare active nemateriale– nefinanciare

6 915 5 918 997 6 633 4 005 2 628 B. Contul financiar

1 229 5 1 224 2 063 23 2 040 a. Investiþii directe9 0 9 11 2 9 – ale rezidenþilor în strãinãtate

1 220 5 1 215 2 052 21 2 031 – ale nerezidenþilor în România1 067 184 883 498 368 130 b. Investiþii de portofoliu

10 16 –6 20 19 1 – active1 057 168 889 478 349 129 – pasive4 433 3 876 557 3 224 3 578 –354 c. Alte investiþii de capital1 128 1 166 –38 570 352 218 – active

2 26 –24 10 25 –15 1. Împrumuturi ºi credite pe termen lung111 135 –24 122 86 36 2. Împrumuturi ºi credite pe termen scurt

92 55 37 95 57 38 3. Documente de export pe termen lung344 249 95 182 169 13 4. Documente de export pe termen scurt

20 24 –4 0 15 –15 5. Numerar ºi cecuri332 584 –252 129 0 129 6. Depozite227 93 134 32 0 32 7. Alte active

0 0 0 0 0 0 – pe termen lung227 93 134 32 0 32 – pe termen scurt

3 305 2 710 595 2 654 3 226 –572 – pasive164 136 28 0 126 –126 1. Credite ºi împrumuturi de la FMI

2 220 1 212 1 008 1 590 1 313 277 2. Împrumuturi ºi credite pe termen lung29 97 –68 328 464 –136 3. Împrumuturi ºi credite pe termen scurt

310 366 –56 341 449 –108 4. Documente de import pe termen lung412 561 –149 395 719 –324 5. Documente de import pe termen scurt

0 0 0 0 0 0 6. Numerar ºi cecuri170 336 –166 0 155 –155 7. Depozite deþinute de nerezidenþi în România

0 2 –2 0 0 0 8. Alte pasive0 0 0 0 0 0 – pe termen lung0 2 –2 0 0 0 – pe termen scurt

75 85 –10 0 28 –28 d. Conturi în tranzit44 36 8 5 8 –3 e. Conturi de cliring / barter67 1 732 –1 665 843 0 843 f. Active de rezervã (BNR)

0 0 0 0 0 0 – aur monetar47 149 –102 102 0 102 – DST

0 0 0 0 0 0 – poziþia de rezervã la FMI20 1 583 –1 563 741 0 741 – devize convertibile

0 0 0 0 0 0 – alte active

1 097 0 1 097 382 0 382 3. ERORI ªI OMISIUNI (net)

18 944 18 944 17 439 17 439 TOTAL GENERAL

21*

Page 188: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

8a. POZIÞIA EXTERNÃ A ROMÂNIEI- milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei -

Perioada Active externe de rezervã Active Datoria externã pe termen mediu ºi lung din sistemul bancar valutare A. Pe tipuri de creditoriTotal Aur Deþineri Devize în luni Total Multilaterale Bilaterale

monetar de converti- de Total din care: Total din care:DST-uri bile import FMI UE BIRD BERD China

1994 ian. 1 824,9 898,7 1,9 924,3 1,8 3 423,0 2 032,2 1 034,9 509,7 408,4 62,2 733,0 134,6 feb. 1 817,1 902,2 1,2 913,7 1,8 3 490,1 2 053,4 1 043,8 512,1 411,0 69,5 753,4 137,0 mar. 1 878,6 922,2 1,0 955,4 1,9 3 563,9 2 098,9 1 060,5 522,5 418,7 80,2 764,1 137,8 apr. 1 925,5 893,7 1,2 1 030,6 2,0 3 578,3 2 120,9 1 061,2 524,7 423,1 92,7 761,5 128,0 mai 2 382,1 981,2 89,4 1 311,5 2,5 3 982,8 2 510,5 1 382,8 532,6 473,8 101,6 762,7 129,9 iun. 2 600,6 1 003,4 91,3 1 505,9 2,9 4 103,7 2 590,9 1 399,1 552,2 513,5 111,2 779,0 131,6 iul. 2 677,8 1 002,6 91,9 1 583,3 3,0 4 183,5 2 609,0 1 381,0 552,7 530,0 106,7 814,5 122,7 aug. 2 751,0 1 002,1 74,4 1 674,5 3,2 4 196,3 2 629,3 1 388,2 547,0 547,5 108,3 806,4 112,0 sep. 2 722,4 1 028,3 74,6 1 619,5 3,1 4 281,9 2 687,5 1 404,6 562,3 567,8 113,8 823,9 115,6 oct. 2 870,8 1 011,8 75,9 1 783,1 3,4 4 335,6 2 703,1 1 391,5 580,1 573,0 118,5 833,3 94,0 nov. 2 976,7 1 007,2 73,9 1 895,6 3,6 4 338,9 2 693,3 1 356,0 554,3 624,6 119,8 854,6 89,0 dec. 3 092,2 1 006,2 55,5 2 030,5 3,1 4 596,8 2 715,4 1 312,8 549,6 667,5 136,7 881,3 88,8

1995 ian. 3 051,9 986,9 56,2 2 008,8 4,0 4 690,1 2 752,6 1 307,8 567,3 673,1 149,7 908,9 92,4 feb. 2 982,0 993,2 36,5 1 952,3 3,3 4 753,8 2 784,9 1 301,9 576,2 695,2 156,1 921,3 93,4 mar. 2 902,1 1 021,6 37,8 1 842,7 2,9 4 918,3 2 869,0 1 319,9 601,4 720,2 163,8 951,7 102,1 apr. 2 839,3 1 036,6 39,0 1 763,7 2,8 4 969,4 2 915,8 1 332,6 605,9 731,6 174,1 960,8 102,1 mai 2 749,3 1 025,6 37,8 1 685,9 2,5 4 913,5 2 859,2 1 266,8 604,2 735,4 181,3 949,4 87,8 iun. 2 811,3 1 037,3 22,6 1 751,4 2,2 4 934,2 2 861,4 1 261,6 603,5 742,7 182,1 959,3 87,5 iul. 2 712,2 1 031,8 23,7 1 656,7 1,9 4 957,5 2 839,8 1 219,2 608,8 747,1 184,1 968,1 87,3 aug. 2 595,5 1 026,2 7,8 1 561,5 1,9 4 867,9 2 764,9 1 150,7 579,9 756,4 183,2 949,6 77,3 sep. 2 599,0 1 030,2 6,7 1 562,1 1,9 4 895,1 2 746,5 1 110,6 590,7 760,9 188,6 965,1 77,3 oct. 2 374,1 1 028,8 6,8 1 338,5 1,9 4 903,8 2 730,7 1 078,7 596,3 768,1 191,2 974,5 78,7 nov. 2 483,6 1 045,0 10,1 1 428,5 2,0 4 977,5 2 782,2 1 042,7 659,0 784,2 198,7 953,7 58,8 dec. 2 625,1 1 046,1 56,1 1 522,9 1,9 5 482,1 2 786,6 1 039,2 652,6 794,2 203,1 1 204,7 57,4

1996 ian. 2 488,1 1 096,3 16,9 1 374,9 2,5 5 416,2 2 703,9 977,6 626,8 800,4 205,1 1 216,1 54,9 feb. 2 421,2 1 079,4 1,5 1 340,3 2,5 5 529,8 2 709,5 956,1 646,1 808,7 203,3 1 250,8 56,2 mar. 2 600,0 1 101,1 2,6 1 496,3 2,3 5 620,6 2 762,2 912,1 637,5 911,8 206,7 1 259,0 55,0 apr. 2 458,5 1 078,0 3,5 1 377,0 2,0 5 569,8 2 720,7 863,6 627,2 921,6 209,7 1 239,1 41,2 mai 2 800,3 1 084,5 30,6 1 685,2 2,4 6 115,8 2 673,8 795,1 623,9 937,3 209,6 1 228,6 40,2 iun. 2 931,1 1 062,0 2,8 1 866,3 2,5 6 450,5 2 704,0 784,4 631,1 955,8 224,2 1 233,0 40,5 iul. 2 923,3 1 070,4 2,8 1 850,1 2,4 6 620,1 2 761,2 783,3 647,9 972,0 245,1 1 262,9 42,2 aug. 2 779,4 1 082,8 12,6 1 684,0 2,5 6 630,0 2 750,2 752,2 649,9 986,7 248,5 1 264,8 42,7 sep. 2 722,8 1 066,9 3,0 1 652,9 2,1 6 578,6 2 720,8 722,3 639,7 995,5 247,8 1 257,9 37,8 oct. 3 143,1 1 069,6 3,1 2 070,4 2,5 7 182,2 2 758,7 716,4 646,8 1 006,9 260,1 1 273,2 37,7 nov. 3 042,3 1 048,9 32,3 1 961,1 2,3 7 242,6 2 755,4 692,9 645,4 1 015,1 264,0 1 279,3 36,7 dec. 3 144,3 1 041,5 4,1 2 098,7 2,1 7 208,9 2 720,5 650,9 632,6 1 022,0 278,3 1 301,3 35,8

1997 ian. 2 772,2 989,1 3,9 1 779,2 2,1 7 164,3 2 694,8 630,4 605,4 1 027,1 287,1 1 260,4 23,8 feb. 2 766,8 1 000,7 0,9 1 765,2 2,1 7 351,2 2 660,9 607,1 582,9 1 037,0 285,6 1 235,4 22,9 mar. 2 882,2 993,1 0,9 1 888,2 2,2 7 562,2 2 663,3 594,9 590,5 1 032,7 296,1 1 236,8 22,7 apr. 3 173,1 974,6 82,0 2 116,5 2,4 7 616,7 2 757,5 669,1 576,3 1 037,0 315,5 1 223,9 22,5 mai 3 269,1 992,7 75,8 2 200,6 2,4 7 753,5 2 775,2 670,9 579,7 1 038,9 317,4 1 239,3 23,2 iun. 3 733,8 980,7 76,1 2 677,0 2,7 8 089,2 2 819,5 630,3 575,3 1 119,6 326,6 1 239,6 22,7 iul. 4 014,4 953,0 74,1 2 987,3 3,1 7 920,5 2 796,1 615,5 547,2 1 120,6 333,7 1 195,9 15,4 aug. 4 112,4 956,2 66,8 3 089,5 3,2 7 848,5 2 780,8 600,8 551,5 1 127,6 321,0 1 199,2 14,9 sep. 4 620,6 961,9 149,3 3 509,4 3,6 8 264,9 3 153,5 686,8 568,4 1 374,8 325,4 1 195,5 15,4 oct. 4 588,2 936,6 151,2 3 500,4 3,6 8 343,9 3 201,1 691,7 582,9 1 383,1 343,4 1 197,9 15,4 nov. 4 702,8 889,7 126,0 3 687,1 3,7 8 269,8 3 180,8 669,1 571,8 1 384,9 347,3 1 159,9 15,1 dec. 4 670,9 867,5 103,9 3 699,5 3,6 8 584,3 3 391,9 641,8 641,0 1 391,7 464,9 1 164,9 15,1

1998 ian. 4 498,2 913,9 104,1 3 480,2 4,1 8 490,5 3 262,1 642,3 632,3 1 381,1 370,4 1 136,6 14,8 feb. 4 486,8 900,5 83,2 3 503,1 4,3 8 478,2 3 256,8 629,3 630,1 1 390,8 367,2 1 127,3 14,7 mar. 4 246,9 935,5 80,2 3 231,2 3,6 8 180,7 3 050,6 624,5 428,2 1 393,1 366,7 1 089,4 14,3 apr. 4 253,5 959,3 80,5 3 213,7 3,5 8 203,1 3 083,0 625,0 434,2 1 404,5 376,5 1 098,6 14,4 mai 4 188,7 944,8 57,6 3 186,3 3,3 8 270,6 3 137,1 607,2 436,9 1 412,2 422,5 1 112,1 14,6 iun. 4 188,5 918,2 37,1 3 233,2 3,4 8 384,6 3 284,5 581,7 431,8 1 423,9 429,5 1 103,8 14,2 iul. 4 130,4 920,7 37,3 3 172,4 3,4 8 410,9 3 299,6 583,2 440,0 1 425,9 431,1 1 105,2 14,6 aug. 4 013,6 891,6 17,2 3 104,8 3,3 8 426,4 3 322,4 567,2 436,1 1 433,7 467,5 1 076,3 14,6 sep. 3 806,7 934,2 14,6 2 857,9 3,2 8 699,3 3 428,9 582,6 464,0 1 444,7 479,2 1 129,5 15,6 oct. 3 623,8 936,5 14,9 2 672,4 2,6 8 857,4 3 470,2 598,6 471,3 1 449,4 489,8 1 147,0 16,1 nov. 3 323,4 947,3 22,5 2 353,6 2,3 8 773,0 3 452,6 552,1 456,3 1 460,9 502,8 1 113,6 15,4 dec. 3 789,3 924,3 1,2 2 863,8 2,7 9 081,3 3 676,7 538,6 461,3 1 467,0 689,0 1 142,5 15,7

22*

Page 189: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

8a. POZIÞIA EXTERNÃ A ROMÂNIEI

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei -

Bãnci private ObligaþiuniTotal din care: Total din care:

Canada SUA Italia Germania Japonia Germania Franþa SUA Marea Britanie CS First BostonGermania

173,6 115,0 56,6 51,2 64,6 566,1 115,5 258,7 92,6 56,2 x x 184,8 115,0 60,8 51,1 67,0 591,3 129,9 265,1 92,6 56,2 x x 188,2 115,0 65,5 51,0 68,4 608,3 131,5 281,0 92,6 56,2 x x 199,1 113,1 67,1 49,9 69,0 608,3 128,3 281,9 92,6 56,2 x x 204,0 104,0 71,1 50,5 67,5 621,0 131,2 289,3 92,6 58,4 x x 211,4 102,6 75,3 50,2 71,0 644,9 136,8 302,8 88,2 58,4 x x 217,0 100,8 75,7 51,5 109,4 705,5 136,7 311,2 88,2 59,6 x x 220,6 100,8 76,5 52,1 107,4 706,4 136,1 310,1 88,2 59,8 x x 221,5 94,7 82,3 57,6 109,1 715,8 138,2 314,7 85,5 64,4 x x 225,1 103,9 83,9 68,3 111,3 736,4 136,1 318,8 94,4 64,4 x x 228,5 120,7 81,6 79,5 109,4 731,2 130,9 312,1 97,1 68,5 x x 232,3 138,8 82,7 82,7 107,4 853,6 138,5 314,8 196,8 80,2 x x 236,6 140,9 87,1 93,2 108,5 880,4 142,6 324,4 196,8 82,1 x x 239,6 140,9 87,1 95,0 110,8 890,1 147,2 328,8 196,8 82,1 x x 242,6 140,9 84,9 102,4 122,0 923,3 156,8 341,0 195,2 82,1 x x 243,7 137,3 86,1 103,3 129,0 914,4 150,9 336,0 193,4 82,9 x x 246,2 127,1 90,7 108,6 130,0 915,4 147,4 344,9 192,3 83,4 x x 253,9 124,1 91,4 112,8 127,5 907,2 141,7 344,1 190,0 83,4 x x 254,3 122,4 93,8 117,1 122,4 935,9 141,5 352,3 190,0 103,6 1,7 x 257,4 122,4 91,2 121,5 110,6 932,8 140,3 346,2 187,3 104,1 1,9 x 262,8 116,2 92,9 125,4 107,9 953,2 141,1 355,9 185,6 104,8 2,9 x 262,6 112,8 100,3 130,2 106,3 957,1 141,8 354,9 182,2 104,6 6,4 x 263,3 102,7 103,8 135,3 106,5 950,7 141,3 351,3 172,5 108,0 51,3 x 263,7 97,2 106,8 389,6 104,9 1 175,8 145,7 353,8 168,1 222,0 64,7 x 267,6 115,8 107,7 384,6 101,1 1 170,6 143,5 348,8 178,0 222,5 68,6 x 266,7 132,3 111,4 394,5 103,3 1 248,2 159,4 359,8 178,2 270,5 71,7 x 267,9 132,3 111,4 404,0 101,1 1 274,2 167,7 357,6 177,3 271,3 71,6 x 267,4 130,6 111,3 398,0 102,0 1 261,8 168,6 349,6 174,8 271,3 82,3 x 267,2 120,4 115,1 398,7 99,1 1 356,0 180,5 342,6 176,1 358,0 575,8 x 267,4 117,4 117,3 403,1 98,4 1 394,9 227,2 343,6 174,6 365,1 820,7 x 267,8 117,4 118,1 427,5 99,4 1 448,5 240,2 367,3 174,8 371,4 829,7 x 267,9 117,4 119,3 427,7 99,4 1 429,1 257,1 364,4 173,6 386,8 853,0 x 267,9 117,4 118,4 426,7 97,6 1 422,9 256,7 353,4 173,9 382,1 845,4 x 267,4 122,3 118,7 438,7 94,7 1 655,7 255,8 384,9 183,7 563,4 1 114,5 x 267,4 127,9 119,3 438,7 95,3 1 662,3 260,7 384,8 188,8 533,8 1 159,0 x 267,1 133,8 117,1 447,5 94,5 1 550,0 279,3 348,4 191,4 423,9 1 224,8 x 294,0 123,2 111,4 429,8 88,5 1 594,6 303,7 367,5 190,0 478,6 1 120,0 x 277,3 121,8 106,9 411,9 86,8 1 678,2 302,0 359,7 257,5 478,6 1 268,8 x 278,2 122,7 107,4 411,8 87,0 1 789,7 299,6 363,6 334,8 477,0 1 354,2 x 278,8 120,9 105,1 402,7 85,0 1 828,2 293,7 362,1 356,6 445,0 1 319,6 x 280,7 119,9 106,1 406,8 92,7 1 812,4 335,6 363,7 345,3 417,4 1 404,9 x 281,5 118,3 106,1 407,8 94,3 1 725,6 330,8 366,8 325,3 365,4 1 767,8 345,2 280,4 118,3 94,2 389,9 90,8 1 735,7 315,1 366,0 337,5 366,5 1 719,8 326,5 280,5 118,3 95,1 392,2 91,1 1 664,2 319,5 375,1 308,2 336,4 1 723,7 330,2 265,0 115,8 98,3 404,0 88,9 1 645,5 321,9 377,2 303,1 386,3 1 739,3 340,7 265,2 112,2 99,8 412,6 89,5 1 648,0 314,5 390,9 302,1 389,0 1 747,4 347,5 265,0 97,8 97,5 402,8 84,8 1 647,9 308,6 382,4 295,9 423,2 1 709,6 339,4 286,5 78,7 96,3 424,7 83,0 1 694,0 249,9 415,6 175,2 423,7 1 755,9 335,3 262,6 77,0 94,6 422,6 82,6 1 688,2 255,8 388,4 181,7 491,4 1 843,8 331,7 262,9 74,7 94,1 418,2 80,6 1 702,3 250,6 387,0 181,7 504,4 1 843,2 329,7 246,0 74,4 87,2 410,7 78,5 1 662,5 245,2 379,7 174,1 478,1 1 837,3 327,3 245,1 74,4 88,7 421,6 78,1 1 633,0 247,0 382,6 172,1 429,3 1 843,3 333,6 245,6 75,1 89,7 435,5 75,0 1 622,3 243,9 384,9 175,0 410,4 1 848,2 336,7 245,4 75,7 88,3 426,5 72,6 1 630,2 237,6 375,8 180,6 393,6 1 814,3 331,2 243,1 75,7 83,9 436,5 69,5 1 637,7 239,4 378,7 192,5 371,9 1 796,5 339,2 225,4 75,7 82,8 427,3 69,0 1 664,1 235,5 379,3 234,8 352,8 1 787,2 335,3 225,8 80,9 88,4 461,4 73,5 1 682,8 247,5 386,4 232,1 346,2 1 850,9 358,2 224,7 77,6 89,8 472,1 84,6 1 654,2 257,4 398,6 238,1 281,8 1 963,2 363,9 224,8 69,6 86,9 455,4 80,5 1 636,1 254,0 387,1 235,0 285,4 1 931,7 352,6 249,7 55,7 87,9 457,9 86,9 1 626,1 260,6 430,8 220,1 256,5 1 871,4 357,8

23*

Page 190: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

8a. POZIÞIA EXTERNÃ A ROMÂNIEI

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei -Datoria externã pe termen mediu ºi lung (continuare)A. Pe tipuri de creditori (continuare) B. Pe tipuri de debitoriObligaþiuni (continuare) Credite furnizor Alþi creditori privaþi Total Datoria Datoria Datoria

Total din care: Total din care: publicã public comercialãNomura Securities Merrill Lynch Canada Germania SUA garantatã negarantatãJaponia SUA

x x 34,2 x 19,8 57,5 0,1 3 423,0 2 362,4 774,8 285,8 x x 34,5 x 20,0 57,5 0,2 3 490,1 2 381,1 810,1 298,9 x x 34,0 x 20,5 58,6 0,2 3 563,9 2 418,8 844,1 301,0 x x 32,7 x 20,6 54,9 0,2 3 578,3 2 419,2 865,7 293,4 x x 33,5 x 20,9 55,1 0,2 3 982,8 2 802,7 882,8 297,3 x x 35,0 x 21,7 53,9 0,2 4 103,7 2 886,7 915,7 301,3 x x 43,5 x 21,7 11,0 0,2 4 183,5 2 929,7 933,6 320,2 x x 42,7 x 21,6 11,5 0,2 4 196,3 2 935,7 941,4 319,3 x x 43,2 x 21,6 11,6 0,2 4 281,9 2 994,7 966,2 320,9 x x 48,4 x 21,4 14,5 0,3 4 335,6 2 987,3 1 009,1 339,2 x x 45,7 x 20,4 14,2 0,3 4 338,9 2 967,8 1 038,7 332,4 x x 130,4 75,9 26,3 16,1 0,3 4 596,8 2 982,7 1 264,7 349,4 x x 131,4 75,9 27,4 16,7 0,3 4 690,1 3 012,4 1 318,2 359,4 x x 138,9 75,9 34,2 18,7 0,3 4 753,8 3 045,4 1 342,0 366,3 x x 151,1 75,9 36,5 23,2 0,3 4 918,3 3 143,7 1 380,0 394,5 x x 154,5 75,9 35,5 24,0 0,4 4 969,4 3 187,9 1 384,7 396,9 x x 162,3 75,9 43,0 27,2 2,9 4 913,5 3 110,4 1 403,6 399,5 x x 174,8 75,9 48,1 31,4 3,1 4 934,2 3 109,7 1 426,7 397,9 x x 178,4 75,9 48,1 33,5 3,2 4 957,5 3 081,2 1 474,3 401,9 x x 183,5 75,9 54,3 35,1 3,3 4 867,9 2 986,2 1 472,5 409,2 x x 188,3 75,9 58,8 39,2 3,3 4 895,1 2 968,9 1 503,1 423,1 x x 194,7 75,9 62,9 40,3 3,3 4 903,8 2 951,7 1 523,3 428,8 x x 197,7 75,9 63,9 41,9 3,3 4 977,5 2 975,9 1 525,0 476,6 x x 196,6 75,9 68,3 53,8 3,5 5 482,1 3 388,4 1 560,1 533,6 x x 205,2 75,9 69,9 51,9 3,5 5 416,2 3 287,6 1 582,3 546,4 x x 193,5 59,6 74,1 56,1 3,5 5 529,8 3 355,4 1 599,2 575,2 x x 195,8 59,6 72,5 58,0 3,7 5 620,6 3 418,1 1 614,5 588,0 x x 198,9 59,6 73,6 67,1 3,8 5 569,8 3 354,6 1 608,3 606,9

477,8 x 211,6 59,6 77,8 69,9 3,8 6 115,8 3 864,7 1 612,4 638,6 474,5 225,0 223,1 59,6 81,3 74,8 4,7 6 450,5 4 087,9 1 637,9 724,7 479,7 225,0 234,9 59,6 90,0 83,0 5,0 6 620,1 4 143,6 1 687,3 789,2 479,6 225,0 245,5 59,6 88,6 87,4 5,5 6 630,0 4 072,7 1 718,4 838,9 470,8 225,0 242,3 59,6 86,0 89,4 5,4 6 578,6 4 020,5 1 722,5 835,6 720,1 225,0 264,6 59,6 96,5 115,6 5,5 7 182,2 4 474,4 1 791,4 916,5 724,9 225,0 264,1 59,6 95,5 122,5 7,6 7 242,6 4 438,8 1 806,4 997,5 719,1 275,0 276,1 59,6 76,9 136,4 15,8 7 208,9 4 326,0 1 848,4 1 034,5 673,2 225,0 348,5 59,6 90,0 146,1 7,7 7 164,3 4 215,3 1 891,9 1 057,0 660,5 370,9 363,3 59,6 86,7 144,7 7,7 7 351,2 4 161,3 2 003,2 1 186,7 661,6 445,9 367,8 59,6 83,5 150,5 7,8 7 562,2 4 158,9 2 119,8 1 283,5 646,5 445,6 352,5 59,6 79,2 135,0 9,2 7 616,7 4 181,3 2 138,7 1 296,7 705,5 446,6 381,7 59,6 79,7 140,1 10,2 7 753,5 4 234,6 2 184,8 1 334,2 717,4 446,8 388,0 59,6 76,9 148,7 9,3 8 089,2 4 572,9 2 174,8 1 341,6 690,8 446,4 323,0 46,0 78,2 150,0 9,2 7 920,5 4 475,6 2 118,6 1 326,3 692,6 446,4 320,1 46,0 76,0 160,5 13,1 7 848,5 4 453,0 2 034,0 1 361,5 676,7 446,1 363,0 46,0 72,4 168,1 14,6 8 264,9 4 827,1 2 065,8 1 372,0 680,8 446,2 368,7 46,0 55,2 180,8 19,4 8 343,9 4 840,9 2 098,0 1 405,0 645,3 445,6 375,9 46,0 54,7 195,7 27,2 8 269,8 4 766,1 2 106,9 1 396,8 631,4 495,4 247,2 46,0 50,0 330,3 44,9 8 584,3 4 815,9 2 037,8 1 730,6 655,3 496,9 205,5 28,5 51,0 354,3 30,7 8 490,5 4 819,1 2 051,7 1 619,6 639,6 496,6 189,1 14,9 49,7 359,5 30,9 8 478,2 4 798,2 2 059,7 1 620,4 623,4 496,3 170,3 0,2 48,5 370,6 29,7 8 180,7 4 569,7 1 974,1 1 636,8 619,7 496,3 168,4 0,2 46,5 376,8 30,2 8 203,1 4 568,9 1 969,5 1 664,6 595,2 507,4 164,4 0,2 46,3 386,5 30,9 8 270,6 4 552,1 1 973,4 1 745,1 576,5 508,0 156,3 – 44,5 395,5 31,8 8 384,6 4 515,4 1 972,2 1 897,0 577,1 508,6 158,1 x 45,4 413,8 34,0 8 410,9 4 539,8 1 972,3 1 898,8 572,4 508,5 155,8 x 44,0 420,7 33,8 8 426,4 4 513,1 1 941,7 1 971,6 610,2 499,8 160,4 x 45,3 446,7 34,7 8 699,3 4 681,2 1 988,4 2 029,7 702,1 501,4 162,2 x 44,5 460,6 42,4 8 857,4 4 779,7 2 020,9 2 056,7 668,4 500,8 176,7 x 42,7 462,3 42,0 8 773,0 4 709,7 2 008,0 2 055,3 720,8 497,7 255,6 x 40,1 509,1 51,6 9 081,3 4 814,4 2 140,3 2 126,6

24*

Page 191: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

8a. POZIÞIA EXTERNÃ A ROMÂNIEI

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei -Creanþe ºi angajamente pe termen scurtTotal Creanþe Angajamente

Total Documente Acredi- Garanþii Total Documente Acreditive Garanþii Linii de Altede export tive de primite de import import emise finanþare angajamente(incassouri) export (incassouri)

–208,2 374,0 67,1 285,6 21,3 582,2 78,8 272,1 188,1 43,2 x –202,5 460,6 87,3 347,5 25,8 663,1 81,5 239,7 306,2 35,7 x –363,6 441,8 86,4 328,4 27,0 805,4 114,7 331,9 323,8 35,0 x –295,8 463,6 97,3 350,7 15,6 759,4 77,8 330,1 323,0 28,5 x –320,2 497,2 98,7 383,6 14,9 817,4 80,6 397,7 324,8 14,3 x –214,0 581,4 151,4 413,6 16,4 795,4 78,9 371,7 330,6 14,2 x

52,2 670,3 159,5 493,8 17,0 618,1 79,3 203,0 330,7 5,1 x –169,4 602,1 271,1 312,3 18,7 771,5 78,8 362,0 325,4 5,3 x –139,2 650,4 337,2 293,6 19,6 789,6 75,0 384,6 324,4 5,6 x –154,9 638,6 323,2 288,2 27,2 793,5 74,3 390,5 324,6 4,1 x

–81,4 703,7 365,3 312,7 25,7 785,1 64,0 402,7 313,9 4,5 x –388,2 500,9 179,5 293,6 27,8 889,1 61,8 504,8 318,0 4,5 x –470,6 457,8 153,0 286,3 18,5 928,4 58,9 534,2 331,4 3,9 x –392,1 537,8 148,8 373,3 15,7 929,9 59,4 533,7 333,4 3,4 x –496,5 460,8 152,3 294,1 14,4 957,3 60,4 548,4 344,7 3,8 x –515,2 469,2 153,5 298,3 17,4 984,4 73,4 565,8 342,1 3,1 x –425,1 574,1 224,5 327,8 21,8 999,2 84,2 570,0 341,7 3,3 x –414,7 584,2 228,1 329,8 26,3 998,9 114,3 534,4 346,7 3,5 x –423,0 490,3 139,9 326,1 24,3 913,3 90,5 456,9 362,1 3,8 x –337,1 571,4 191,7 357,0 22,7 908,5 93,9 461,0 349,7 3,9 x –404,7 556,0 196,6 335,3 24,1 960,7 142,6 418,1 396,1 3,9 x –432,5 550,8 172,7 339,0 39,1 983,3 141,4 423,5 416,6 1,8 x –507,5 561,9 182,5 345,4 34,0 1 069,4 160,1 503,7 403,7 1,9 x –217,5 606,6 255,9 299,8 50,9 824,1 172,3 545,8 96,7 9,3 x –607,6 526,0 180,0 291,0 55,0 1 133,6 190,6 516,6 424,5 1,9 x –694,3 512,6 207,8 251,3 53,5 1 206,9 204,6 572,9 425,9 3,5 x –117,3 668,9 204,9 379,6 84,4 786,2 222,8 428,9 131,4 3,1 x –495,5 663,9 236,1 345,8 82,0 1 159,4 234,0 433,7 489,0 2,7 x –541,8 657,5 203,3 371,1 83,1 1 199,3 292,0 381,5 521,7 4,1 x –183,6 623,4 182,8 353,2 87,4 807,0 328,8 340,7 131,7 5,8 x –501,6 581,3 180,9 313,3 87,1 1 082,9 380,9 298,2 395,0 8,8 x –715,9 543,9 183,1 285,4 75,4 1 259,8 450,6 362,0 438,6 8,6 x –472,7 477,9 162,6 240,7 74,6 950,6 429,3 374,2 138,5 8,6 x –767,9 550,9 177,1 296,1 77,7 1 318,8 446,6 401,8 461,7 8,7 x –891,5 571,5 180,8 310,7 80,0 1 463,0 474,3 525,5 454,8 8,4 x –561,2 566,9 180,6 321,4 64,9 1 128,1 474,7 410,0 142,6 22,4 78,4 –599,0 484,8 185,9 240,9 58,0 1 083,8 527,1 296,5 157,7 7,9 94,6 –705,0 484,2 186,4 228,6 69,2 1 189,2 552,0 356,5 159,1 7,9 113,7 –622,8 595,4 212,0 306,4 77,0 1 218,2 567,7 352,9 177,0 7,9 112,7 –608,9 539,2 181,5 280,4 77,3 1 148,1 569,7 320,9 125,2 7,9 124,4 –543,9 580,8 209,4 290,4 81,0 1 124,7 580,2 267,0 141,9 7,9 127,7 –553,9 566,1 204,4 282,5 79,2 1 120,0 589,7 245,6 149,9 7,8 127,0 –500,8 534,4 178,4 278,0 78,0 1 035,2 594,2 161,3 145,7 7,7 126,3 –500,1 526,5 190,2 265,5 70,8 1 026,6 601,8 172,7 125,9 8,4 117,8 –501,1 507,6 179,1 254,9 73,6 1 008,7 602,9 189,5 121,4 9,0 85,9 –551,8 480,5 188,3 214,8 77,4 1 032,3 606,4 210,6 128,3 5,6 81,4 –457,6 496,2 183,4 229,4 83,4 953,8 477,1 247,6 143,5 5,7 79,9 –529,4 471,7 185,8 226,2 59,7 1 001,1 471,3 258,3 151,4 34,7 85,4 –405,4 457,2 179,6 214,1 63,5 862,6 436,2 211,4 145,0 28,3 41,7 –416,5 441,6 179,2 198,3 64,1 858,1 437,0 206,7 142,0 29,8 42,6

–59,1 451,6 185,3 197,2 69,1 510,7 141,0 168,2 148,9 37,4 15,2 –157,0 437,6 199,8 165,2 72,6 594,6 204,8 189,3 149,3 35,6 15,6 –184,3 440,3 202,1 168,1 70,1 624,6 212,1 203,4 169,3 22,7 17,1 –139,7 454,0 195,0 189,4 69,7 593,8 198,6 164,9 183,5 21,7 25,1 –193,7 470,4 210,6 192,3 67,5 664,1 215,5 216,9 193,8 12,9 25,0 –202,2 455,8 219,5 175,7 60,6 658,0 214,4 214,5 191,2 13,4 24,5 –207,2 426,0 209,8 165,2 51,0 633,2 209,6 171,4 194,1 31,4 26,7 –169,3 427,2 204,4 170,7 52,1 596,5 219,9 134,8 205,5 18,4 17,9

–92,6 451,1 194,2 182,3 74,6 543,7 224,3 123,0 156,1 21,7 18,6 –134,9 458,5 187,0 179,3 92,1 593,3 231,5 150,6 178,9 15,3 17,0

25*

Page 192: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

8b. ACORDURILE ÎNCHEIATE CU BERD- milioane ECU -

Data semnãrii acordului

Sector Valoare Termen ºi perioadã de graþie

A. Împrumuturi cu garanþia statului 834,01

1 ROMTELECOM Legea nr. 59/1992

27-Feb-92 public 142,00 15 ani, cu 3 ani

2 PETROM Legea nr. 119/1992

14-Sep-92 public 25,38 6,5 ani, cu 1,5 ani

3 Banca Agricolã S.A. Legea nr. 125/1992

14-Sep-92 privat 65,02 7 ani, cu 1,6 ani

4 EUROVISION26-Oct-92 public 0,93 8 ani, cu 0,5 ani

5 Reabilitare drumuri europene Legea nr. 49/1993

23-Apr-93 public 74,31 13 ani, cu 3 ani

6 Piaþa de gros Legea nr. 126/1994

9-Jun-94 public 23,22 14 ani, cu 5 ani

7 Banca Românã pentru Dezvoltare S.A. Ordonanþa nr. 25/1994

19-Apr-94 privat 46,44 10 ani, cu 3 ani

8 Banca Românã pentru Dezvoltare S.A. II Ordonanþa nr. 25/1994

19-Apr-94 public 7,43 3 ani, cu 1/2 ani

9 Dezvoltare utilitãþi municipale Legea nr. 121/1995

9-Apr-95 public 26,01 15 ani, cu 3 ani

10 RENEL Ordonanþa nr. 6/1996

10-Nov-95 public 78,10 14 ani, cu 5 ani

11 Banca Agricolã S.A. Ordonanþa nr. 6/1996

6-Dec-95 privat 13,93 7 ani, cu 1,6 ani

12 Reabilitare CFR Ordonanþa nr. 31/1996

23-Jul-96 public 67,44 15 ani, cu 3 ani

13 Sistematizarea aprovizionãrii cu apã în Valea Jiului Ordonanþa nr. 34/1996

5-Aug-96 public 23,22 15 ani, cu 3 ani

14 Autostrada Bucureºti-Piteºti Ordonanþa nr. 34/1996

5-Aug-96 public 49,32 15 ani, cu 3 ani

15 Restructurare A.N.D. Ordonanþa nr. 3/1997

20-Nov-96 public 79,79 15 ani, cu 4 ani

16 Conservare energie termicã Ordonanþa nr. 38/1997

13-Apr-97 public 41,80 15 ani, cu 5 ani

17 Utilitãþi municipale II Legea nr. 186/1997

4-Aug-97 public 69,67 15 ani, cu 4 ani

B. Împrumuturi fãrã garanþia statului 374,87

1 LEVENTIS Iaºi-Bihor 6-Aug-93 privat 4,63 7 ani, cu 2 ani

2 VIROLITE 2-Dec-93 privat 13,31 8 ani, cu 3 ani

3 ATHENEE PALACE HOTEL 9-Nov-94 privat 13,26 12 ani, cu 2,5 ani

4 IT Banca Agricolã S.A. 9-Dec-94 privat 6,27 7 ani, cu 2 ani

5 BANKCOOP 12-Dec-94 privat 4,99 5 ani, cu 1,5 ani

6 LEVENTIS Timiº 5-May-95 privat 4,00 6,5 ani, cu 1,5 ani

7 Banca Ion Þiriac S.A. 27-Jul-95 privat 18,58 3 ani, cu 1,5 ani

8 ROMPAK 17-Jan-96 privat 6,97 5 ani, cu 2,3 ani

9 PROMPT S.A. 19-Jun-96 privat 3,12 6,5 ani, cu 1,6 ani

10 Fabrici bere 8-Oct-96 privat 17,65 8 ani, cu 3 ani

11 B.C.R.-conservare energie 18-Dec-96 public 8,11 4,5 ani, cu 1,5 ani

12 VIROLITE - extensie 28-Apr-97 privat 1,86 3 ani, cu 1,5 ani

13 MOBIFON GSM 2-Oct-97 privat 89,29 9 ani, cu 3 ani

14 ARCTIC 14-Oct-97 privat 12,94 7 ani, cu 2 ani

15 ROMTELECOM 6-Jan-98 privat 92,89 7 ani, cu 2 ani

16 EPH Grain 8-Jan-98 privat 7,43 7 ani, cu 3 ani

17 HOTEL CONTINENTAL 24-Jun-98 privat 10,68 10 ani, cu 3 ani

18 BANC POST - Credit subordonat convertibil 5-Jul-98 privat 9,29 10 ani cu posibilitatea transformãriitotale sau parþiale în acþiuni

19 DANONE SRL 13-Oct-98 privat 8,99 5 ani, cu 2 ani

20 PARMALAT 17-Nov-98 privat 5,01 3 ani, cu 1,5 ani

21 IRIDE 17-Dec-98 privat 18,88 7 ani, cu 3 ani

22 SAMSUNG - OÞELINOX 18-Dec-98 privat 16,72 7 ani, cu 2 ani

26*

Page 193: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

(continuare) - milioane ECU -

Data semnãrii acordului

Sector Valoare Termen ºi perioadã de graþie

C. Investiþii de capital 121,72

1 Banca Ion Þiriac S.A. 9-Apr-93 privat 7,00 înainte de 8 ani, BERD poate vinde acþiunile unui partener strategic

2 Capital Group S.A. 29-Apr-93 privat 1,70 într-un termen mediu, acþiunile vor fi vândute investitorilor români sau strãini

3 Banca Bucureºti 15-Jun-93 privat 1,64 în 5 ani, acþiunile vor fi cumpãrate de partea greacã

4 EMCOM-SIEMENS 17-Dec-93 privat 6,22 pânã la 31 dec. 2000, BERD va vinde acþiunile beneficiarilor de investiþie

5 Danube Holding LTD 30-Oct-96 privat 5,57 iniþial pe 8 ani, cu posibilitatea prelungirii încã 2 ani

6 Fond postprivatizare 16-Sep-97 privat 7,77 participarea la capital va dura 4-7 ani, dupã care acþiunile se pot vinde

7 Banca Bucureºti 17-Dec-97 privat 1,84 se menþin condiþiile primei participãri

8 ROMCIM-LAFARGE 21-Jan-98 privat 69,90 dupã 6 ani acþiunile pot fi vândute unei terþe persoane

9 Banca Ion Þiriac S.A. 20-Feb-98 privat 2,79 se menþin condiþiile primei participãri

10 IMGB/FECNE 24-Sep-98 privat 17,29 investiþie în sprijinul privatizãrii. Banca participã pânã la 49% din capitalul social.

TOTAL 1 330,60 (1 432,46 milioane USD)

8c. ACORDURILE DE ÎMPRUMUT CU BIRD- milioane USD -

Data semnãrii acordului

Actul normativ de aprobare Valoare Perioada de rambursare

A. Împrumuturi publice 2 416,50

1 FESAL 19-Jan-96 Ordonanþa nr. 14/23.01.1996 280,00 2001-2015

2 SAL 2-Jun-92 Legea nr. 63/08.07.1992 400,00 1998-2009

3 Fermieri privaþi 15-Jun-92 Legea nr. 89/22.07.1992 100,00 1998-2009

4 TACI (importuri critice) 3-Jul-91 Legea nr. 57/01.08.1991 180,00 1997-2006

5 Sãnãtate 7-Oct-91 Legea nr. 79/23.12.1991 150,00 1997-2008

6 Petrol 1-Jun-94 Ordonanþa nr. 42/1994 175,60 1999-2014

7 Drumuri 30-Apr-93 Legea nr. 50/07.07.1993 120,00 1998-2010

8 Învãþãmânt preuniversitar 23-May-94 Ordonanþa nr. 24/1994 50,00 1999-2014

9 Dezvoltare industrialã 21-Mar-95 Legea nr. 68/1995 175,00 2000-2014

10 Forþã de muncã ºi protecþie socialã 23-Aug-95 Ordonanþa nr. 35/1995 55,40 2000-2015

11 Alimentare apã Bucureºti 2-Aug-96 Ordonanþa nr. 34/1996 25,00 2002-2016

12 Reforma învãþãmântului superior 2-Oct-96 Ordonanþa nr. 2/1997 50,00 2002-2016

13 Protecþie socialã 1-Jul-97 Ordonanþa nr. 12/1997 50,00 2002-2017

14 ASAL 1-Jul-97 Ordonanþa nr. 13/1997 350,00 2002-2017

15 Drumuri II 1-Jul-97 Ordonanþa nr. 23/1997 150,00 2002-2017

16 Reabilitarea ºcolilor 2-Oct-98 Ordonanþa nr. 71/1997 70,00 2002-2017

17 Cadastru general 23-Jan-98 Ordonanþa nr. 21/1998 25,50 2003-2017

18 Protecþia copilului 15-Jul-98 Ordonanþa nr. 63/1998 5,00 2003-2018

19 Patrimoniu cultural 23-Dec-98 Ordonanþa nr. 4/1999 5,00 2004-2018

B. Împrumuturi public garantate 260,00

1 RENEL 29-Aug-95 Ordonanþa nr. 41/29.08.1995 110,00 2000-2015

2 SNCFR 19-Jan-96 Ordonanþa nr. 12/23.01.1996 120,00 2001-2016

3 Insp. Gen. al Comunicaþiilor 20-Jan-96 Ordonanþa nr. 88/25.08.1998 30,00 2003-2018

8b. ACORDURILE ÎNCHEIATE CU BERD

27*

Page 194: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

9. INDICATORI AI PIEÞEI MONETARE

Perioada

Depozite TranzacþiiBUBID

1 sãptãmânãBUBOR

1 sãptãmânãcu dobândã cu discont

medie zilnicã; miliarde lei

rata medie a dobânzii (% p.a.)

medie zilnicã; miliarde lei

rata medie a dobânzii (% p.a.)

rata medie a dobânzii (% p.a.)

rata medie a dobânzii (% p.a.)

valoare nominalã; miliarde lei

rata medie a dobânzii (% p.a.)

valoare nominalã; miliarde lei

randament mediu

(% p.a.)

1996 ian. 1 709,6 48,2 142,3 61,2 – – – – 197,2 45,0

feb. 1 820,8 50,1 230,4 68,6 – – 44,0 51,4 332,5 45,0

mar. 1 780,0 50,8 277,7 70,6 – – 650,4 53,5 – –

apr. 1 900,7 52,8 266,8 68,2 – – 339,0 54,3 – –

mai 1 903,0 53,4 281,3 67,2 – – 298,9 53,3 52,3 61,1

iun. 1 901,6 54,4 270,9 62,8 – – – – 748,7 59,8

iul. 1 918,7 54,9 332,5 60,5 – – – – 501,0 57,9

aug. 1 871,1 54,9 292,9 59,4 – – 538,0 50,3 – –

sep. 1 675,8 56,6 273,8 62,5 – – 650,5 50,2 – –

oct. 1 741,3 55,4 266,5 61,7 – – 2 629,0 50,5 – –

nov. 1 946,1 53,9 285,6 60,3 – – 245,8 49,4 – –

dec. 1 917,0 55,3 342,3 62,1 47,4 51,7 899,4 63,3 – –

1997 ian. 2 037,1 59,3 342,4 67,5 50,4 55,3 3 065,6 174,3 – –

feb. 1 690,7 115,6 400,9 208,1 95,6 108,2 250,3 186,0 – –

mar. 1 985,5 217,8 622,3 294,3 204,4 241,7 899,4 144,0 – –

apr. 2 435,5 149,6 520,3 161,6 133,1 163,5 3 626,8 172,1 – –

mai 2 669,0 101,4 451,8 92,6 92,0 114,3 1 254,1 92,5 – –

iun. 3 436,2 61,3 511,5 51,7 46,4 59,4 899,4 48,0 – –

iul. 4 844,2 48,5 893,3 42,0 35,0 48,6 3 626,8 44,0 – –

aug. 4 790,8 36,6 960,4 37,2 27,5 39,4 1 132,0 60,0 1 979,7 50,9

sep. 5 820,4 39,9 1 375,8 40,1 35,3 43,8 3 374,5 34,0 988,1 39,0

oct. 7 540,9 47,2 1 647,5 47,9 42,3 50,6 – – 898,4 45,8

nov. 8 725,6 64,8 1 065,2 79,6 72,2 88,2 4 500,0 80,0 763,3 87,0

dec. 8 400,2 90,3 1 258,3 101,4 78,7 102,4 2 448,2 98,6 – –

1998 ian. 7 429,3 102,7 1 349,5 109,7 94,5 145,3 2 849,0 104,4 – –

feb. 7 171,8 105,6 1 068,8 108,5 96,8 133,1 2 126,4 90,5 – –

mar. 8 307,0 93,5 1 456,6 89,8 83,1 105,7 693,0 75,0 – –

apr. 7 665,1 76,7 1 133,2 77,4 67,8 88,4 4 484,6 69,5 – –

mai 7 405,9 52,6 1 073,7 35,7 23,9 51,5 – – 2 911,0 47,9

iun. 6 726,3 45,5 783,9 51,5 36,3 61,1 – – 1 781,1 41,3

iul. 5 234,4 41,6 809,6 35,9 26,3 47,8 – – 6 647,0 42,5

aug. 5 041,8 50,0 819,7 52,2 35,8 59,7 – – 5 014,2 47,9

sep. 5 572,6 81,9 1 093,6 95,2 66,8 96,2 – – 4 360,7 50,3

oct. 6 541,3 81,3 1 507,8 84,9 68,4 95,9 – – 4 999,8 57,3

nov. 7 291,5 105,7 1 915,9 103,6 84,2 113,9 – – 687,7 65,6

dec. 7 303,7 140,0 1 772,8 132,1 104,3 159,0 4 210,0 76,0 707,7 72,7

*) Pânã în data de 24 aprilie 1997, plasarea titlurilor de stat s-a efectuat prin subscripþie publicã (dobândã fixã stabilitã de Ministerul Finanþelor).Dupã aceastã datã, plasarea s-a efectuat prin licitaþie (cu preþ uniform).

Operaþiuni interbancare Titluri de stat (emisiuni noi ºi reînnoite)

28*

Page 195: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

10. RATELE DOBÂNZILOR PRACTICATE DE BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI- procente pe an -

Perioada la credite la rezerve obligatoriicredit structural 1)

credit de licitaþie

credit special 2)

credit cu dobândã preferen- þialã 3)

credit lombard 4)

credit acordat cu derogare de la regulament

credit structural nedirec- þionat

credit conform Legii 135/1996

ratã medie disponibi- litãþi în lei ale bãncilor

disponibi- litãþi în valutã ale bãncilor

1992 dec. 70,0 x x 10,1 x x x x 30,6 10,00 x 1993 dec. 70,0 175,5 x 16,6 250,0 x x x 120,5 10,00 x 1994 ian. 70,0 185,6 x 21,1 250,0 x x x 136,3 10,00 x

feb. 70,0 184,4 x 16,1 250,0 x x x 135,6 10,00 x mar. 70,0 187,5 x 10,3 250,0 x x x 129,0 10,00 x apr. 70,0 182,6 90,0 28,5 250,0 x x x 117,2 30,00 x mai 70,0 170,9 x 28,5 200,0 x x x 108,7 30,00 x iun. 70,0 141,1 90,0 28,5 200,0 x x x 97,6 30,00 x iul. 70,0 99,0 x 28,5 200,0 x x x 79,1 30,00 x aug. 65,0 78,6 x 28,5 160,0 x x x 69,1 30,00 x sep. 62,0 70,9 62,0 24,0 160,0 x x x 62,9 25,00 x oct. 58,0 64,5 58,0 23,7 130,0 x x x 58,9 25,00 x nov. 58,0 66,2 x 23,5 130,0 x x x 60,0 25,00 x dec. 58,0 66,6 58,0 23,4 130,0 x x x 62,4 25,00 x

1995 ian. 55,0 64,0 55,0 17,2 105,0 x x x 57,1 18,00 x feb. 48,5 59,9 50,7 15,5 99,0 x x x 52,9 16,00 x mar. 44,0 53,7 45,4 15,5 99,0 x x x 47,1 16,00 x apr. 40,0 48,2 40,0 15,0 99,0 x x x 42,2 15,00 3,00 mai 40,0 47,4 40,0 15,0 99,0 x x x 42,0 15,00 3,00 iun. 40,0 44,5 40,0 14,7 99,0 x x x 41,9 15,00 3,00 iul. 40,0 43,0 40,0 14,9 99,0 x x x 44,6 15,00 3,00 aug. 35,0 40,7 35,0 12,3 90,0 x x x 41,4 12,00 3,00 sep. 35,0 38,1 35,0 12,3 90,0 x x x 40,8 12,00 3,00 oct. 33,0 37,7 33,0 10,1 90,0 x x x 41,2 9,00 2,00 nov. 33,0 51,1 42,7 10,1 90,0 x x x 43,3 9,00 2,00 dec. 35,0 63,9 45,0 10,0 100,0 x x x 47,2 9,10 2,00

1996 ian. 35,0 65,1 45,0 13,0 100,0 x x x 48,9 10,00 2,00 feb. 35,0 67,0 45,0 13,0 100,0 x x x 49,7 10,00 2,00 mar. 35,0 65,1 45,0 13,0 100,0 x x x 47,5 10,00 2,00 apr. 35,0 60,4 45,0 13,0 90,0 27,5 x x 44,5 12,00 3,00 mai 35,0 59,7 45,0 13,0 90,0 28,0 x x 43,0 12,00 3,00 iun. 35,0 54,2 45,0 13,0 90,0 28,5 x x 42,4 12,00 3,00 iul. 35,0 49,0 45,0 13,0 90,0 29,5 x x 55,4 12,00 3,00 aug. 35,0 49,4 45,0 13,0 90,0 31,0 x x 35,5 12,00 3,00 sep. 35,0 54,1 45,0 13,0 90,0 33,0 x x 36,7 12,00 3,00 oct. 35,0 49,0 35,0 13,0 90,0 34,5 x x 38,5 12,00 3,00 nov. 35,0 50,3 35,0 13,0 90,0 36,5 x x 39,4 12,00 3,00 dec. 35,0 52,7 36,2 13,0 90,0 39,0 x x 40,3 12,00 3,00

1997 ian. 50,0 58,8 50,0 13,0 90,0 48,4 x x 52,1 12,00 3,00 feb. 50,0 128,1 x 13,0 154,1 50,1 426,5 50,0 64,4 12,00 3,00 mar. 50,0 266,7 x 13,0 543,5 52,2 238,5 50,0 93,5 22,00 3,00 apr. 50,0 184,9 x 13,0 200,0 53,4 173,2 50,0 68,4 30,00 3,00 mai 50,0 x x 13,0 200,0 53,9 160,0 50,0 58,8 30,00 3,00 iun. 50,0 x x 13,0 200,0 53,1 x 50,0 51,0 30,00 3,00 iul. 44,7 x x 13,0 188,7 51,0 x 44,5 45,2 15,00 1,50 aug. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 sep. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 oct. 40,0 x 51,8 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,5 15,00 1,50 nov. 40,0 x 84,6 13,0 140,0 40,0 x 40,0 65,6 15,00 1,50 dec. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 52,6 15,00 1,50

1998 ian. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 46,0 15,00 1,50 feb. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 44,3 15,00 1,50 mar. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 apr. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 mai 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 iun. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 iul. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 10,50 3,50 aug. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,50 sep. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,30 oct. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,30 nov. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,30 dec. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,25 3,30

1) Linii de credit pânã la 31 iulie 1995; 2) Credit pe termen fix pânã la 31 iulie 1995; 3) Credit special pânã la 31 iulie 1995;4) Credit overdraft pânã la 31 iulie 1995; 5) 70 la sutã în intervalul 1-14 august 1994; 6) 33 la sutã în intervalul 1-14 decembrie1995; 7) 90 la sutã în intervalul 1-14 decembrie 1995.

29*

Page 196: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

11. RATELE DOBÂNZILOR PRACTICATE DE BÃNCI- procente pe an -

Perioada Dobânzi active Dobânzi pasivemedii pentru clienþi

nebancaripentru operaþiuni interbancare (inclusiv relaþiile cu BNR)

medii pentru clienþi nebancari

pentru operaþiuni interbancare (inclusiv relaþiile cu BNR)

1993 dec. 80,58 86,4 57,8 71,50 42,5 100,3 1994 ian. 87,60 93,7 64,8 81,93 49,0 125,2

feb. 98,40 105,0 72,2 85,06 58,2 123,7 mar. 99,91 105,7 75,1 86,60 60,2 126,8 apr. 102,76 108,0 82,8 83,82 62,0 114,3 mai 101,40 106,5 82,3 84,79 67,3 108,3 iun. 100,64 105,9 81,9 72,66 59,3 97,9 iul. 92,27 95,9 79,3 68,77 59,7 83,7 aug. 81,31 83,4 74,0 66,18 60,0 74,0 sep. 76,10 81,0 60,6 60,21 55,8 67,9 oct. 70,60 73,7 60,3 56,90 53,4 62,3 nov. 62,72 64,1 58,0 49,12 49,6 48,5 dec. 60,59 61,8 56,7 47,37 49,5 44,3

1995 ian. 54,50 56,3 48,9 40,81 44,3 36,9 feb. 52,36 54,0 47,3 38,70 41,7 35,4 mar. 50,85 52,1 47,2 37,44 39,4 35,0 apr. 49,06 51,1 43,8 36,42 37,6 34,4 mai 47,96 49,4 43,3 34,43 35,2 32,4 iun. 46,47 48,1 42,0 36,09 37,6 33,1 iul. 46,49 48,0 42,1 38,44 37,5 40,4 aug. 46,34 47,9 41,8 37,47 36,1 40,1 sep. 44,06 46,1 38,1 35,89 34,1 37,7 oct. 41,45 42,8 37,4 33,29 30,9 37,4 nov. 41,85 44,0 40,9 33,74 31,1 40,9 dec. 43,70 47,5 39,0 36,70 32,4 38,8

1996 ian. 46,90 48,9 40,8 37,10 34,0 44,0 feb. 52,00 55,4 42,7 40,60 36,7 48,8 mar. 53,50 57,9 42,2 41,60 38,0 49,2 apr. 52,40 56,5 42,4 41,20 37,8 49,0 mai 52,70 56,9 41,6 41,40 38,5 48,1 iun. 53,00 57,4 42,9 41,80 38,7 48,0 iul. 52,50 56,8 44,3 41,70 38,7 48,8 aug. 51,90 55,4 42,1 40,90 38,7 48,2 sep. 52,00 55,0 42,6 41,00 38,9 48,4 oct. 52,20 55,2 41,8 40,90 38,8 47,3 nov. 51,50 54,7 41,4 41,10 38,9 47,1 dec. 50,60 53,6 41,3 41,00 38,9 46,9

1997 ian. 51,10 53,2 42,1 42,90 39,0 53,6 feb. 70,60 69,7 73,4 62,90 58,7 75,6 mar. 112,60 108,0 123,1 107,10 96,6 124,6 apr. 105,60 112,7 93,7 94,80 94,9 94,5 mai 98,70 109,0 77,5 86,40 87,5 78,9 iun. 83,90 91,4 51,4 65,10 73,8 55,8 iul. 60,60 69,0 36,5 47,30 47,4 47,1 aug. 46,70 52,8 28,5 38,30 38,4 38,0 sep. 44,90 49,8 31,6 35,00 33,6 39,9 oct. 44,60 48,1 38,3 34,70 32,7 45,4 nov. 51,10 50,5 52,4 40,90 32,9 64,9 dec. 60,40 55,6 71,5 45,70 34,1 87,2

1998 ian. 63,30 59,8 71,7 48,20 36,3 98,1 feb. 65,10 62,0 73,1 50,90 40,1 100,5 mar. 63,50 62,1 66,8 50,20 40,6 89,9 apr. 58,80 60,7 54,1 45,80 39,6 74,1 mai 51,40 57,4 36,9 40,10 38,2 49,5 iun. 47,60 53,2 33,0 36,00 34,3 44,9 iul. 44,30 48,5 30,1 33,60 32,4 41,6 aug. 42,10 47,0 27,7 34,10 32,1 48,8 sep. 46,60 47,9 42,9 39,00 33,5 77,0 oct. 51,60 53,0 44,8 43,20 37,5 77,5 nov. 55,80 54,3 59,4 49,40 40,4 100,8 dec. 63,70 58,9 76,7 54,60 42,3 129,2

30*

Page 197: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

12. PIAÞA DE CAPITAL - INDICATORI SINTETICI

Perioada Nr. societãþi cotate(sfârºit

perioadã)

Nr. acþiuni tranzacþionate

(mii buc.)

Numãr tranzacþii

Volum tranzacþii

(miliarde lei)

Valoare medie tranzacþie 1)

(mii lei / tranzacþie)

Mãrimea tranzacþiei

medii(nr. acþiuni / tranzacþie)

Capitalizarea pieþei 2)

(miliarde lei)

Indice compozital pieþei(puncte)

IndiceBET

(puncte)

BURSA DE VALORI BUCUREªTI1995 nov. 8 10 89 0,6 6 230,9 109 271 x x

dec. 9 33 290 1,9 6 584,5 114 259 x x 1996 ian. 10 50 628 2,2 3 454,7 80 366 x x

feb. 11 130 1 618 2,7 1 675,1 80 339 x x mar. 13 238 2 600 4,4 1 675,8 92 290 x x apr. 13 88 1 281 1,2 906,8 69 248 x x mai 13 142 2 317 1,4 585,4 61 204 x x iun. 13 87 1 382 0,8 560,9 63 162 x x iul. 13 85 1 742 0,5 308,4 49 168 x x aug. 13 102 1 831 0,7 408,2 56 203 x x sep. 13 57 1 136 0,4 325,7 50 171 x x oct. 13 82 1 529 0,5 299,2 53 151 x x nov. 16 48 976 0,3 313,6 49 168 x x dec. 17 34 728 0,2 300,6 46 231 x x

1997 ian. 17 237 1 903 2,0 1 033,4 125 317 x x feb. 23 6 547 11 631 18,0 1 543,8 563 703 x x mar. 25 19 647 30 779 26,6 864,5 638 710 x x apr. 33 46 573 53 749 85,7 1 593,6 866 2 360 x x mai 37 46 726 92 654 152,0 1 640,6 504 2 409 x x iun. 44 96 778 90 026 336,5 3 737,3 1 075 4 342 x x iul. 51 74 552 56 308 350,8 6 230,5 1 324 5 019 x x aug. 58 51 996 56 931 224,8 3 947,8 913 5 565 x x sep. 62 59 720 56 599 200,6 3 543,6 1 055 5 379 x 955,9 oct. 70 75 961 75 647 235,0 3 106,4 1 004 6 022 x 941,0 nov. 74 50 757 48 306 164,0 3 395,9 1 051 4 549 x 693,5 dec. 75 49 309 32 797 120,5 3 673,9 1 503 5 056 x 757,9

1998 ian. 81 53 286 40 197 123,7 3 076,6 1 326 5 229 x 727,7 feb. 88 73 933 51 643 164,7 3 189,8 1 432 7 143 x 811,7 mar. 92 129 060 66 148 343,0 5 185,6 1 951 6 663 x 793,1 apr. 98 93 148 54 970 232,3 4 226,3 1 695 6 814 1 056,5 804,7 mai 101 110 788 54 345 217,0 3 992,8 2 039 5 764 885,2 663,2 iun. 104 76 272 45 967 136,0 2 959,4 1 659 5 651 856,2 636,7 iul. 107 75 446 42 986 121,1 2 817,1 1 755 5 048 750,3 559,0 aug. 110 47 795 33 937 66,7 1 966,8 1 408 3 628 521,8 359,9 sep. 113 47 266 28 849 63,6 2 203,9 1 638 3 051 429,4 294,4 oct. 119 52 157 25 976 45,2 1 739,1 2 008 3 328 451,1 295,8 nov. 122 75 041 35 805 84,4 2 357,6 2 096 3 872 519,5 376,8 dec. 126 51 259 24 749 64,7 2 616,0 2 071 3 922 488,6 377,7

PIAÞA RASDAQ1996 nov. 344 2 141 688 1,0 1 520 3 112 465 x

dec. 1 615 4 866 2 384 2,5 1 052 2 041 1 215 x 1997 ian. 2 319 9 912 5 698 20,4 3 578 1 740 2 427 x

feb. 2 667 35 400 13 543 112,6 8 314 2 614 3 358 x mar. 2 714 44 740 18 513 74,1 4 004 2 417 4 530 x apr. 2 752 57 952 24 920 145,4 5 833 2 326 8 400 x mai 2 899 60 001 30 963 186,7 6 030 1 938 8 343 x iun. 3 248 86 357 39 695 388,7 9 791 2 176 12 588 x iul. 3 660 119 710 53 313 624,5 11 714 2 245 17 515 x aug. 3 668 93 115 54 437 391,2 7 187 1 711 16 930 x sep. 3 692 89 744 60 860 286,2 4 703 1 475 13 983 x oct. 3 717 80 360 64 082 227,2 3 546 1 254 13 062 x nov. 4 775 60 818 48 459 145,2 2 996 1 255 11 078 x dec. 5 134 58 336 32 618 228,4 7 001 1 788 12 033 x

1998 ian. 5 569 69 360 45 515 166,3 3 655 1 524 11 490 x feb. 5 574 79 974 58 916 172,5 2 928 1 357 15 562 x mar. 5 445 121 929 75 573 460,5 6 093 1 613 15 202 x apr. 5 449 101 209 53 729 248,4 4 623 1 884 12 973 x mai 5 450 91 379 52 817 436,4 8 263 1 730 12 239 x iun. 5 463 87 106 47 032 220,6 4 691 1 852 10 958 x iul. 5 465 96 434 46 093 215,4 4 673 2 092 10 674 1 000,0 aug. 5 470 79 932 39 484 165,9 4 202 2 024 8 885 771,5 sep. 5 471 108 271 33 749 183,3 5 432 3 208 8 254 714,9 oct. 5 472 162 512 30 551 327,0 10 704 5 319 8 007 712,0 nov. 5 473 162 764 30 403 736,1 24 213 5 354 9 297 772,5 dec. 5 496 240 540 28 450 463,7 16 300 8 455 8 643 716,2

Sursa: Bursa de Valori Bucureºti, RASDAQNotã: Datele privind capitalizarea pieþei, indicii BET ºi compozit corespund ultimei ºedinþe de tranzacþionare din lunã.1) Valoare tranzacþii/numãr tranzacþii.2) Valoarea totalã a acþiunilor firmelor tranzacþionate la BVB, luându-se în calcul ultimul curs cotat în luna respectivã.

31*

Page 198: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

13a. PIAÞA VALUTARÃ INTERBANCARÃ

Perioada Volumul tranzacþiilor (mil.USD) Curs de schimbtotal variaþie la sfârºitul mediu

perioadei (lei/USD) lei/USD variaþie lunarã (%)

variaþie faþã de sfârºitul anului anterior (%)

variaþie faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior (%)

1994 ian. 89,6 –22,1 1 450,00 1 387,16 21,6 21,6 195,1 feb. 86,7 –2,9 1 570,00 1 493,50 7,7 30,9 192,6 mar. 102,0 15,3 1 650,00 1 601,30 7,2 40,4 173,2 apr. 144,1 42,1 1 659,00 1 670,71 4,3 46,5 176,7 mai 142,2 –1,9 1 659,00 1 657,24 –0,8 45,3 166,7 iun. 171,5 29,3 1 677,00 1 667,09 0,6 46,1 142,1 iul. 192,8 21,3 1 690,00 1 685,71 1,1 47,8 119,4 aug. 427,8 235,0 1 701,00 1 687,83 0,1 48,0 108,7 sep. 329,7 –98,1 1 756,00 1 727,09 2,3 51,4 98,5 oct. 334,3 4,6 1 752,00 1 752,95 1,5 53,7 78,0 nov. 346,7 12,4 1 770,00 1 756,55 0,2 54,0 64,5 dec. 493,7 147,0 1 767,00 1 773,90 1,0 55,5 55,5

1995 ian. 301,7 –192,0 1 780,00 1 776,00 0,1 0,1 28,0 feb. 366,0 64,3 1 810,00 1 798,85 1,3 1,4 20,4 mar. 353,9 –12,1 1 847,00 1 832,57 1,9 3,3 14,4 apr. 264,9 –89,0 1 879,00 1 864,95 1,8 5,1 11,6 mai 341,8 77,0 1 937,00 1 911,20 2,5 7,7 15,3 iun. 342,6 0,7 1 975,00 1 955,82 2,3 10,3 17,3 iul. 432,7 90,2 2 018,00 1 994,29 2,0 12,4 18,3 aug. 423,8 –9,0 2 069,00 2 045,91 2,6 15,3 21,2 sep. 421,3 –2,4 2 128,00 2 100,00 2,6 18,4 21,6 oct. 423,1 1,7 2 225,00 2 166,20 3,2 22,1 23,6 nov. 383,9 –39,2 2 547,00 2 395,27 10,6 35,0 36,4 dec. 452,7 68,8 2 578,00 2 558,00 6,8 44,2 44,2

1996 ian. 349,3 –103,4 2 640,00 2 599,24 1,6 1,6 46,4 feb. 302,9 –46,4 2 859,00 2 773,71 6,7 8,4 54,2 mar. 314,0 11,1 2 937,00 2 872,60 3,6 12,3 56,8 apr. 341,7 27,7 2 913,00 2 911,14 1,3 13,8 56,1 mai 360,8 19,0 2 951,00 2 930,41 0,7 14,6 53,3 iun. 354,6 –6,2 3 028,00 2 988,00 2,0 16,8 52,8 iul. 404,8 50,2 3 135,00 3 063,22 2,5 19,8 53,6 aug. 371,0 –33,8 3 162,00 3 143,91 2,6 22,9 53,7 sep. 386,9 15,9 3 261,00 3 201,19 1,8 25,1 52,4 oct. 276,1 –110,8 3 375,00 3 295,74 3,0 28,8 52,1 nov. 293,8 17,7 3 591,00 3 478,19 5,5 36,0 45,2 dec. 448,4 154,6 4 035,00 3 733,89 7,4 46,0 46,0

1997 ian. 272,4 –176,0 5 932,00 4 963,40 32,9 32,9 91,0 feb. 352,4 80,0 7 744,00 6 895,70 38,9 84,7 148,6 mar. 477,0 124,5 6 996,00 7 235,90 4,9 93,8 151,9 apr. 1 042,9 565,9 7 095,00 7 048,52 –2,6 88,8 142,1 mai 858,8 –184,0 7 110,00 7 090,71 0,6 89,9 142,0 iun. 716,8 –142,0 7 032,00 7 172,29 1,2 92,1 140,0 iul. 861,2 144,3 7 354,00 7 164,26 –0,1 91,9 133,9 aug. 759,5 –101,6 7 471,00 7 445,24 3,9 99,4 136,8 sep. 733,2 –26,4 7 613,00 7 528,82 1,1 101,6 135,2 oct. 889,1 156,0 7 741,00 7 702,09 2,3 106,3 133,7 nov. 789,8 –99,3 7 860,00 7 808,15 1,4 109,1 124,5 dec. 962,1 172,3 8 023,00 7 960,25 1,9 113,2 113,2

1998 ian. 947,8 –14,3 8 248,00 8 293,40 4,2 4,2 67,1 feb. 927,4 –20,4 8 105,00 8 230,90 –0,8 3,4 19,4 mar. 1 172,4 245,1 8 490,00 8 207,09 –0,3 3,1 13,4 apr. 1 117,1 –55,4 8 345,00 8 379,62 2,1 5,3 18,9 mai 980,8 –136,2 8 511,00 8 477,25 1,2 6,5 19,6 iun. 957,8 –23,1 8 670,00 8 569,36 1,1 7,7 19,5 iul. 1 177,3 219,5 8 744,00 8 699,43 1,5 9,3 21,4 aug. 1 228,1 50,8 8 924,00 8 781,24 0,9 10,3 17,9 sep. 1 636,0 408,0 9 238,00 9 050,14 3,1 13,7 20,2 oct. 1 768,4 132,4 9 592,00 9 380,68 3,7 17,8 21,8 nov. 1 719,6 –48,8 10 082,00 9 908,86 5,6 24,5 26,9 dec. 2 220,2 500,6 10 951,00 10 528,59 6,3 32,3 32,3

Valori medii1990 ... ... x 22,43 7,7 x 50,3 1991 36,5 x x 76,39 15,0 x 240,6 1992 65,6 29,2 x 307,95 7,3 x 303,1 1993 66,6 1,0 x 760,05 8,4 x 146,8 1994 238,4 171,8 x 1 655,09 3,7 x 117,8 1995 375,7 137,3 x 2 033,26 3,1 x 22,8 1996 355,5 –20,2 x 3 082,60 3,2 x 51,6 1997 726,3 370,7 x 7 167,94 6,5 x 132,5 1998 1 321,1 594,8 x 8 875,55 2,4 x 23,8

32*

Page 199: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

13b. ACTIVITATEA CASELOR DE SCHIMB VALUTAR- mii dolari SUA -

Perioada Sume cumpãrate Sume vânduteTotal Bãnci Alte case Total Bãnci Alte case

1994 ian. 16 465,1 4 813,2 11 651,9 14 615,0 3 802,9 10 812,1 feb. 25 792,8 14 974,9 10 817,9 12 011,1 1 694,5 10 316,6 mar. 22 789,2 8 170,9 14 618,3 16 915,5 1 879,8 15 035,7 apr. 21 108,3 7 383,6 13 724,8 16 131,3 1 489,2 14 642,2 mai 31 818,9 14 842,1 16 976,8 18 847,1 1 979,5 16 867,6 iun. 35 914,6 15 318,7 20 595,9 20 389,0 1 776,5 18 612,4 iul. 41 301,8 15 314,9 25 986,9 26 726,6 4 010,3 22 716,2 aug. 36 063,7 7 780,2 28 283,5 33 506,0 4 940,3 28 565,7 sep. 34 421,1 5 575,4 28 845,7 32 434,7 4 655,1 27 779,6 oct. 31 554,6 5 766,5 25 788,2 33 603,6 5 279,6 28 324,0 nov. 30 272,5 4 787,5 25 485,0 42 498,9 7 055,7 35 443,1 dec. 30 844,7 4 248,2 26 596,5 39 522,4 6 561,9 32 960,5

1995 ian. 27 197,2 2 926,7 24 270,5 32 014,7 3 790,0 28 224,7 feb. 30 976,3 3 300,4 27 675,9 34 505,9 3 829,5 30 676,4 mar. 36 458,9 5 178,3 31 280,6 43 076,5 7 797,7 35 278,8 apr. 33 695,5 6 239,6 27 455,8 35 937,4 5 301,2 30 636,2 mai 42 071,0 6 260,0 35 811,0 46 442,6 8 026,8 38 415,8 iun. 42 251,4 7 762,4 34 489,0 40 559,3 6 353,4 34 205,8 iul. 45 849,0 8 906,1 36 942,9 42 478,0 5 380,0 37 098,0 aug. 54 029,8 11 547,1 42 482,7 51 106,4 7 593,7 43 512,7 sep. 51 585,2 9 305,5 42 279,7 50 437,2 7 826,7 42 610,5 oct. 42 255,7 6 441,2 35 814,5 48 333,2 9 513,3 38 819,9 nov. 41 362,4 6 794,3 34 568,1 35 889,8 5 624,9 30 264,9 dec. 39 584,3 11 567,9 28 016,4 36 490,0 8 064,9 28 425,1

1996 ian. 27 741,4 1 999,0 25 742,4 31 801,5 4 227,2 27 574,3 feb. 28 449,2 3 098,5 25 350,7 32 567,8 3 912,8 28 655,0 mar. 29 097,2 3 125,6 25 971,6 29 973,8 3 412,1 26 561,7 apr. 31 310,0 4 576,6 26 733,4 31 276,9 4 110,1 27 166,8 mai 34 928,5 6 086,2 28 842,3 35 082,0 5 542,5 29 539,5 iun. 33 710,6 4 728,6 28 982,0 34 707,8 5 500,5 29 207,3 iul. 39 265,9 5 857,9 33 408,0 39 133,6 6 063,2 33 070,4 aug. 43 100,3 7 847,2 35 253,1 41 764,3 6 240,6 35 523,6 sep. 37 431,2 5 850,2 31 581,0 37 756,2 6 040,8 31 715,4 oct. 39 055,8 4 238,6 34 817,3 40 747,6 5 733,9 35 013,7 nov. 34 587,8 2 457,7 32 130,1 35 399,0 4 036,4 31 362,7 dec. 33 408,5 3 277,0 30 131,5 33 286,8 3 706,4 29 580,4

1997 ian. 36 734,5 4 726,9 32 007,6 30 811,3 3 481,1 27 330,2 feb. 85 850,1 51 827,5 34 022,6 29 332,3 5 174,6 24 157,7 mar. 75 028,7 45 651,4 29 377,2 28 757,5 3 653,1 25 104,5 apr. 96 345,1 45 615,6 50 729,5 37 241,2 4 594,5 32 646,7 mai 113 828,6 46 803,9 67 024,8 31 301,7 1 575,9 29 725,8 iun. 81 036,2 28 202,5 52 833,7 44 206,5 8 596,5 35 610,0 iul. 77 381,6 32 919,2 44 462,4 44 845,6 5 453,8 39 391,8 aug. 83 060,2 36 451,8 46 608,4 45 696,9 5 369,0 40 327,9 sep. 60 501,5 20 124,2 40 377,2 51 130,7 9 805,6 41 325,2 oct. 58 721,1 15 240,9 43 480,2 58 410,9 9 999,3 48 411,7 nov. 51 279,7 9 292,5 41 987,2 62 076,7 8 394,0 53 682,6 dec. 56 877,6 11 656,4 45 221,2 73 742,6 11 500,0 62 242,7

1998 ian. 50 217,3 8 339,1 41 878,2 68 120,7 10 589,0 57 531,7 feb. 87 271,2 27 222,4 60 048,7 83 230,0 22 084,9 61 145,0 mar. 112 184,1 23 284,5 88 899,6 116 239,4 26 851,6 89 387,9 apr. 122 978,2 33 653,8 89 324,4 107 387,6 18 609,4 88 778,2 mai 119 630,6 36 550,9 83 079,7 103 073,6 19 797,9 83 275,8 iun. 123 395,0 30 084,2 93 310,8 121 937,6 28 300,0 93 637,6 iul. 135 039,8 37 315,0 97 724,8 124 239,9 26 633,0 97 606,9 aug. 148 902,6 49 144,0 99 758,7 124 926,5 24 795,5 100 131,0 sep. 138 449,6 30 246,2 108 203,4 148 177,6 40 534,7 107 642,9 oct. 144 150,3 31 189,7 112 960,5 145 808,8 33 209,7 112 599,1 nov. 142 923,9 23 038,4 119 885,5 159 775,2 40 105,0 119 670,2 dec. 172 675,9 30 296,3 142 379,7 183 809,7 40 262,4 143 547,3

1991 43 194,6 23 524,9 19 669,7 27 878,2 11 433,5 16 444,7 1992 213 128,5 84 254,1 128 874,4 187 170,5 62 868,7 124 301,8 1993 147 778,9 41 581,6 106 197,3 115 558,5 18 575,5 96 983,0 1994 358 347,3 108 976,1 249 371,2 307 201,2 45 125,3 262 075,9 1995 487 316,5 86 229,4 401 087,1 497 271,0 79 102,2 418 168,8 1996 412 086,5 53 143,0 358 943,5 423 497,2 58 526,5 364 970,8 1997 876 644,8 348 512,8 528 132,0 537 554,1 77 597,4 459 956,7 1998 1 497 818,4 360 364,3 1 137 454,1 1 486 726,6 331 773,0 1 154 953,5

33*

Page 200: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI- milioane lei; sfârºitul perioadei -

Perioada TOTAL ACTIVE EXTERNEACTIV Total Aur Valute convertibile Bonuri Disponibil Alte active

Total Valute Disponibil Disponibil Depozite Altele tezaur DST la externeefective la BRI la FED la bãnci SUA FMI convertibileºi strãine (Bonuri dececuri tezaur pe

termenmediu ºilung)

1990 dec. 447 403 28 167 27 059 917 516 391 – – 10 – 4 x 1991 dec. 917 173 165 545 125 834 29 707 923 20 754 451 7 580 – – 9 844 x 1992 dec. 2 002 527 400 062 358 772 39 148 282 512 532 28 287 9 535 – 2 142 x 1993 dec. 5 821 481 1 233 359 1 179 371 51 569 507 2 160 29 586 19 315 – – 2 419 x 1994 ian. 6 311 200 1 235 573 1 182 421 50 419 515 1 738 32 679 15 487 – – 2 733 x

feb. 6 686 457 1 247 680 1 184 852 38 894 39 6 541 31 120 1 195 – – 23 934 x mar. 6 750 210 1 305 835 1 185 380 118 441 76 17 534 89 901 10 930 – – 2 015 x apr. 7 193 279 1 752 350 1 550 244 200 079 52 14 894 171 840 13 293 – – 2 027 x mai 11 465 008 2 467 391 1 643 949 651 765 51 11 919 616 220 23 575 – – 171 677 x iun. 11 884 740 2 681 120 1 677 914 825 845 55 110 656 672 513 42 621 – – 177 362 x iul. 12 365 763 2 781 012 1 681 525 919 671 41 119 770 603 516 196 345 – – 179 816 x aug. 12 532 967 2 777 286 1 686 549 457 382 45 106 703 194 833 155 801 – 505 472 127 884 x sep. 12 907 076 2 783 751 1 690 793 352 131 68 106 985 80 263 164 815 – 608 593 132 234 x oct. 13 519 499 2 740 979 1 695 636 477 697 41 108 230 217 347 152 080 – 433 306 134 340 x nov. 13 717 904 2 802 231 1 699 156 566 391 45 109 715 258 415 198 216 – 437 635 99 049 x dec. 13 708 498 2 749 581 1 704 473 397 328 62 129 378 52 983 214 904 – 550 181 97 600 x

1995 ian. 13 528 124 2 585 792 1 709 004 317 498 97 31 722 98 286 187 393 – 459 325 99 965 x feb. 13 558 895 2 451 121 1 713 097 338 803 144 23 019 89 694 225 945 – 333 123 66 097 x mar. 13 631 519 2 461 308 1 717 297 405 735 238 36 746 14 126 354 626 – 268 484 69 792 x apr. 13 199 098 2 531 703 1 721 624 528 488 62 33 404 141 227 353 796 – 208 348 73 243 x mai 14 447 596 2 331 329 1 725 956 365 466 38 29 746 19 350 316 332 – 166 811 73 096 x iun. 15 505 406 2 791 697 1 983 979 690 146 35 23 951 32 787 633 373 – 72 850 44 722 x iul. 15 799 689 2 805 066 1 989 900 717 687 48 53 623 149 051 514 965 – 49 718 47 761 x aug. 15 985 630 2 761 688 1 993 816 751 826 107 23 313 185 987 542 419 – – 16 046 x sep. 16 718 961 2 697 639 1 999 936 681 216 266 9 207 169 611 502 132 – – 16 487 x oct. 17 406 029 2 715 195 2 005 146 695 003 62 11 663 172 155 511 123 – – 15 046 x nov. 18 760 409 2 852 151 2 009 051 817 283 177 89 587 275 099 452 420 – – 25 817 x dec. 18 072 556 2 872 139 2 010 863 716 601 256 79 046 230 498 406 801 – – 144 675 x

1996 ian. 17 883 136 2 753 601 2 013 361 695 568 109 52 486 170 873 472 100 – – 44 672 x feb. 17 809 230 2 574 393 2 016 327 553 865 41 9 054 115 016 429 754 – – 4 201 x mar. 18 284 435 2 839 875 2 064 788 770 814 58 6 332 300 890 463 534 – – 4 273 x apr. 17 546 793 2 742 488 2 071 558 663 349 315 19 941 182 550 460 543 – – 7 581 x mai 21 628 016 3 660 402 2 082 860 1 487 293 171 22 788 943 410 520 924 – – 90 249 x iun. 22 449 477 4 274 254 2 086 929 1 879 710 204 27 706 1 035 632 816 168 – 299 093 8 522 x iul. 22 346 415 3 883 079 2 094 473 1 066 746 313 34 519 34 425 997 489 – 697 536 8 938 15 386 aug. 22 242 518 3 654 661 2 101 529 976 786 117 12 489 41 832 922 348 – 520 892 39 935 15 519 sep. 23 209 518 3 801 544 2 206 601 1 166 631 251 21 586 210 040 934 754 – 402 386 9 921 16 005 oct. 25 369 845 5 069 575 2 227 932 2 080 430 78 99 215 759 158 1 221 979 – 734 348 10 301 16 564 nov. 26 302 684 4 924 236 2 237 656 1 327 071 267 18 830 3 471 1 304 503 – 1 226 041 115 844 17 624

dec.* 20 753 695 5 651 553 3 429 498 1 487 811 412 33 434 499 1 453 466 – 698 073 16 367 19 804 1997 ian. 21 956 693 6 725 314 3 437 347 2 304 970 186 63 224 54 376 2 187 184 – 930 577 23 306 29 114

feb. 24 807 626 7 306 944 3 441 258 3 034 430 380 29 461 113 322 2 891 267 – 786 636 6 613 38 007 mar. 24 587 085 7 766 747 3 482 332 3 533 441 422 18 823 758 204 2 755 992 – 710 654 5 984 34 336 apr. 26 905 346 11 431 935 3 524 223 6 582 641 327 27 234 1 709 310 4 845 770 – 708 063 582 186 34 822 mai 33 952 085 11 977 728 3 596 920 7 131 019 226 33 810 505 760 6 591 223 – 709 885 539 904 – iun. 39 624 209 15 185 101 3 666 749 10 281 402 395 2 664 328 701 851 6 914 828 – 701 203 535 747 – iul. 41 136 883 16 901 771 3 776 438 12 041 472 246 1 753 843 864 196 9 423 187 – 540 785 543 076 – aug. 40 879 023 16 954 122 3 834 957 9 849 002 5 245 1 315 248 1 879 751 6 648 758 – 2 771 457 498 706 – sep. 44 223 684 21 101 349 3 882 668 11 187 099 379 1 583 185 948 975 8 654 560 – 4 894 460 1 137 122 – oct. 43 729 337 20 955 666 3 977 731 12 178 144 1 185 1 560 114 1 959 451 8 657 394 – 3 634 484 1 165 307 – nov. 48 266 765 21 746 608 4 034 017 12 255 113 511 1 564 532 1 376 532 9 313 538 – 4 467 066 990 412 – dec. 48 612 053 26 596 305 8 997 727 12 088 655 555 1 912 897 662 194 9 513 009 – 4 676 115 833 808 –

1998 ian. 48 779 136 26 779 688 9 133 061 13 563 050 1 188 1 838 255 1 717 771 10 005 836 – 3 225 146 858 431 – feb. 48 088 616 26 271 201 9 160 306 13 034 158 275 1 645 677 1 479 684 9 908 522 – 3 402 568 674 169 – mar. 48 113 807 26 249 638 9 225 814 12 336 236 336 1 218 922 1 442 599 9 674 379 – 4 006 401 681 187 – apr. 48 437 377 27 177 299 9 264 503 13 507 898 476 1 184 196 1 956 529 10 366 697 – 3 732 870 672 028 – mai 51 882 799 27 739 223 9 305 427 12 446 304 1 133 1 191 281 2 182 597 9 071 293 – 5 497 613 489 879 – iun. 51 790 221 27 882 109 9 340 461 11 072 976 1 166 910 158 851 178 9 310 474 – 7 146 865 321 807 – iul. 53 327 831 29 128 483 9 430 006 10 862 422 628 964 710 1 080 105 8 816 979 – 8 509 891 326 164 – aug. 52 729 048 27 935 163 9 460 003 10 809 418 617 854 201 1 259 530 8 695 070 – 7 511 983 153 759 – sep. 53 789 576 27 014 055 9 477 186 9 882 007 304 919 918 563 643 8 398 142 – 7 520 103 134 759 – oct. 53 839 895 26 177 174 9 501 944 9 064 103 300 1 601 555 909 704 6 552 544 – 7 467 813 143 314 – nov. 51 662 461 24 187 042 9 530 427 8 169 265 375 1 649 736 135 195 6 383 959 – 6 259 907 227 443 – dec. 55 254 473 25 210 706 10 155 485 9 056 675 580 3 710 955 111 028 5 234 112 – 5 985 720 12 826 –

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

34*

Page 201: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

- milioane lei; sfârºitul perioadei -ACTIVE INTERNETotal Casa Participaþii externe (subscripþii)

Total FMI BIRD BRI CFITotal aur DST valute lei Total valute lei (lei) (lei)

conver- conver-tibile tibile

419 236 487 26 975 26 211 2 094 2 023 1 748 20 346 376 77 299 337 52 751 628 826 46 049 42 577 3 401 3 286 2 839 33 051 718 419 299 1 835 284

1 602 465 1 410 217 283 204 521 11 339 26 597 9 465 157 120 3 854 1 314 2 540 4 465 798 4 588 122 1 743 701 777 660 125 36 599 85 847 30 549 507 130 12 357 3 643 8 714 12 387 2 510 5 075 627 1 890 706 268 660 125 36 599 85 847 30 549 507 130 12 854 4 140 8 714 14 076 2 852 5 438 777 1 768 709 366 660 125 36 599 85 847 30 549 507 130 13 197 4 483 8 714 15 241 3 088 5 444 375 1 781 711 431 660 125 36 599 85 847 30 549 507 130 13 425 4 711 8 714 16 017 3 245 5 440 929 1 816 711 664 660 125 36 599 85 847 30 549 507 130 13 451 4 737 8 714 16 105 3 263 8 997 617 1 761 1 835 338 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 13 451 4 737 8 714 16 105 3 263 9 203 620 1 854 1 847 026 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 665 4 737 19 928 16 279 3 298 9 584 752 1 701 1 847 386 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 702 4 825 19 877 16 386 3 324 9 755 681 1 696 1 848 120 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 734 4 857 19 877 16 512 3 739

10 123 325 1 558 1 849 737 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 891 5 014 19 877 17 046 3 860 10 778 520 1 552 1 849 619 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 880 5 003 19 877 17 008 3 851 10 915 673 1 468 1 850 149 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 931 5 054 19 877 17 182 3 891 10 958 917 1 583 1 850 061 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 922 5 045 19 877 17 153 3 884 10 942 332 1 444 1 850 443 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 959 5 082 19 877 17 279 3 913 11 107 774 1 452 1 851 325 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 25 045 5 168 19 877 17 571 3 979 11 170 211 1 543 1 852 413 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 25 151 5 274 19 877 17 930 4 060 10 667 395 1 818 1 853 354 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 25 242 5 365 19 877 18 241 4 130 12 116 267 1 473 2 312 229 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 25 405 5 528 19 877 18 794 4 256 12 713 709 1 720 2 339 434 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 51 444 5 639 45 805 19 172 4 341 12 994 623 1 701 2 340 839 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 51 567 5 762 45 805 19 585 4 436 13 223 942 2 035 2 342 993 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 51 712 5 907 45 805 20 085 5 027 14 021 322 1 704 2 344 940 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 51 881 6 076 45 805 20 657 5 170 14 690 834 1 442 2 348 141 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 52 158 6 353 45 805 21 599 5 406 15 908 258 1 604 2 358 766 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 53 077 7 272 45 805 24 725 6 188 15 200 417 1 340 2 359 790 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 53 166 7 361 45 805 25 026 6 264 15 129 535 1 511 2 361 836 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 53 343 7 538 45 805 25 628 6 414 15 234 837 1 298 2 369 030 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 53 965 8 160 45 805 27 744 6 944 15 444 560 1 459 2 371 636 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 54 191 8 386 45 805 28 511 7 136 14 804 305 1 436 2 370 844 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 54 122 8 317 45 805 28 278 7 077 17 967 614 1 351 3 327 769 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 54 231 8 426 45 805 27 909 7 170 18 175 223 1 859 3 331 048 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 54 451 8 646 45 805 29 394 7 357 18 463 336 1 804 3 342 699 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 62 876 8 951 53 925 30 433 7 617 18 587 857 1 850 3 343 589 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 62 953 9 028 53 925 30 695 7 682 19 407 974 1 785 3 345 895 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 63 235 9 310 53 925 30 695 7 923 20 300 270 2 020 3 349 647 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 63 561 9 636 53 925 31 792 8 200 21 378 448 3 645 3 357 746 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 64 178 10 253 53 925 34 859 8 725 15 102 142 3 276 3 372 396 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 65 445 11 520 53 925 39 170 9 803 15 231 379 3 508 3 434 994 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 70 862 16 937 53 925 57 585 14 412 17 500 682 3 387 3 494 788 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 76 036 22 111 53 925 75 174 18 815 16 820 338 3 552 3 470 103 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 73 900 19 975 53 925 67 913 16 997 15 473 411 3 257 3 473 371 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 74 183 20 258 53 925 68 874 17 238 21 974 357 3 442 7 594 712 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 74 237 20 312 53 925 69 059 17 284 24 439 108 3 557 7 620 395 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 102 542 20 064 82 478 68 214 17 073 24 235 112 3 799 7 631 259 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 103 336 20 858 82 478 70 913 19 439 23 924 901 3 722 7 636 775 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 103 810 21 332 82 478 72 524 19 880 23 122 335 3 953 7 641 261 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 104 195 21 717 82 478 73 835 20 240 22 773 671 4 653 7 645 681 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 104 575 22 097 82 478 75 126 20 593 26 520 157 4 846 7 649 701 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 104 920 22 442 82 478 76 301 20 915 22 015 748 3 613 7 655 040 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 105 386 22 908 82 478 77 805 21 349 21 999 448 3 757 7 662 118 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 106 028 23 550 82 478 79 591 21 948 21 817 415 4 529 7 659 667 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 105 620 23 142 82 478 80 504 21 567 21 864 169 4 548 7 670 636 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 106 719 24 241 82 478 82 416 22 592 21 260 078 3 939 7 678 234 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 106 305 23 827 82 478 81 009 22 206 24 143 576 4 427 8 852 447 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 106 779 24 301 82 478 82 620 22 648 23 908 112 8 445 8 966 364 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 215 738 24 757 190 981 84 164 23 071 24 199 348 9 063 8 969 065 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 215 949 24 968 190 981 84 882 23 268 24 793 885 9 935 8 975 046 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 216 463 25 482 190 981 86 629 23 747 26 775 521 11 465 8 987 064 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 217 360 26 379 190 981 89 677 24 582 27 662 721 12 056 8 999 596 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 218 370 27 389 190 981 93 114 25 524 27 475 419 9 533 9 016 148 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 219 769 28 788 190 981 97 871 26 828 30 043 767 9 278 9 046 607 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 222 251 31 270 190 981 106 306 29 141

35*

Page 202: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Credite guvernamentale Active Alte activeBERD MIGA Total Bonuri Alte titluri Bugetul Deficit Deficit Contul interban- Total Decontãri(lei) (lei) tezaur de stat asigu- an prece- an curent general al care cu bugetul

rãrilor dent ** Trezoreriei statuluisociale ** statuluide stat**

– – 3 809 x x – – 3 809 x 361 512 26 452 19 515 635 – 41 096 x x – – 41 096 x 390 208 273 449 245 798

3 092 553 263 024 x x – – 263 024 x 352 725 768 023 589 399 12 866 1 533 336 300 x x – – 336 300 x 1 879 661 1 668 640 1 100 060 14 620 1 742 303 300 x x – 303 300 – x 2 249 735 1 814 435 1 100 165 15 830 1 886 303 300 x x – 303 300 – x 2 436 929 1 987 414 1 100 237 16 637 1 982 43 808 x x – 43 808 – x 2 487 454 2 199 901 1 176 026 16 728 1 993 – x x – – – x 2 703 942 2 023 508 1 176 032 22 304 1 993 – x x – – – x 2 750 053 4 410 465 1 178 897 22 546 2 014 51 886 x x 51 886 – – x 2 808 589 4 494 264 1 169 486 22 720 2 030 77 996 x x 77 996 – – x 3 127 467 4 530 203 1 169 486 22 868 2 043 81 879 x x 81 879 – – x 3 141 247 4 682 740 1 222 918 23 608 2 109 187 983 x x 69 674 118 309 – x 3 144 746 4 939 301 1 222 288 23 554 2 104 133 721 x x 67 424 66 297 – x 3 695 877 5 097 750 1 222 280 23 796 2 126 41 065 x x 41 065 – – x 3 766 765 5 256 226 1 252 686 23 756 2 122 1 771 401 x x – – 1 771 401 x 2 394 754 4 941 118 3 379 326 23 930 2 138 1 693 366 x x 28 253 1 665 113 – x 2 390 111 5 006 968 3 379 326 24 334 2 174 1 369 164 x x 54 051 1 315 113 – x 2 736 207 5 149 627 3 379 326 24 831 2 218 1 394 865 x x 79 752 1 315 113 – x 2 662 396 5 258 995 3 351 872 25 261 2 257 1 392 246 x x 122 633 1 269 613 – x 3 166 808 4 253 170 3 350 452 32 534 2 325 1 003 518 x x 131 906 871 612 – x 3 585 024 5 214 022 3 348 297 33 190 2 372 922 511 x x 134 899 787 612 – x 4 225 245 5 224 799 3 449 681 33 912 2 424 910 328 x x 169 716 740 612 – x 4 732 592 5 009 163 3 500 746 34 769 2 485 845 544 x x 144 932 700 612 – x 5 127 425 4 905 945 3 393 919 35 761 2 556 799 841 x x 200 229 599 612 – x 5 769 495 5 105 342 3 393 919 37 391 2 672 771 479 x x 251 867 519 612 – x 6 432 604 5 137 168 3 396 080 42 802 3 059 743 478 x x 305 866 437 612 – x 7 397 250 5 407 160 3 416 755 43 323 3 096 3 562 218 x x 262 784 402 612 2 896 822 x 4 724 194 4 552 875 4 170 384 44 365 3 171 3 654 975 x x 302 262 3 269 434 83 279 x 4 514 148 4 597 065 4 170 384 48 029 3 433 3 426 238 x x 360 013 2 964 583 101 642 x 4 785 158 4 653 113 4 192 716 49 356 3 527 3 508 228 28 465 x 424 072 2 818 453 237 238 x 4 871 388 4 691 849 4 192 716 48 953 3 499 2 932 356 18 780 x 496 004 2 176 453 241 119 x 4 782 374 4 717 295 4 192 295 49 591 3 544 2 838 425 69 340 x 515 882 2 175 044 78 159 x 5 549 671 6 250 398 4 210 253 50 885 3 637 3 110 670 69 340 x 571 874 2 175 037 294 419 x 5 220 243 6 511 403 4 442 688 52 684 3 765 3 118 653 36 036 x 669 795 2 077 010 335 812 x 5 477 499 6 522 681 4 384 672 53 137 3 798 2 544 420 – x 756 160 1 554 556 233 704 x 6 194 872 6 503 126 4 326 103 54 801 3 917 2 812 529 – x 817 648 1 554 474 440 407 x 6 727 142 6 520 623 4 303 350 56 717 4 053 1 424 005 – x 908 138 – 515 867 x 8 988 873 6 535 725 4 241 742 60 347 4 313 1 548 575 – x 976 288 – 572 287 x 9 738 177 6 730 305 4 242 989 67 808 4 846 274 793 – x x x x 274 793 8 821 782 2 629 895 x 99 687 7 124 – – – x x x – 7 620 855 4 172 022 x

130 138 9 301 685 568 685 568 – x x x – 7 526 958 5 789 981 x 117 567 8 402 935 401 743 854 – x x x 191 547 7 121 829 5 289 453 x 119 231 8 521 187 789 187 789 – x x x – 6 818 608 4 990 386 x 119 550 8 544 – – – x x x – 6 178 030 8 198 173 x 118 088 8 440 2 403 2 403 – x x x – 6 057 518 10 755 235 x 122 760 8 773 2 040 2 040 – x x x – 5 803 668 10 794 346 x 125 550 8 973 105 686 105 686 – x x x – 5 614 001 10 564 717 x 127 818 9 135 124 416 124 416 – x x x – 5 478 857 9 873 848 x 130 054 9 295 225 685 225 685 – x x x – 3 325 927 11 571 725 x 132 087 9 440 3 741 719 321 719 3 420 000 x x x – 3 666 866 11 457 025 x 134 826 9 636 3 271 258 843 058 2 428 200 x x x – 3 366 759 7 719 078 x 138 607 9 906 2 915 346 493 146 2 422 200 x x x – 3 645 020 7 773 207 x 136 204 9 734 2 927 425 505 225 2 422 200 x x x – 3 512 761 7 713 033 x 142 674 10 197 2 749 556 277 356 2 472 200 x x x – 3 712 578 7 726 851 x 152 653 10 023 2 260 861 251 661 2 009 200 x x x – 3 474 525 7 842 519 x 155 716 10 222 3 116 094 306 894 2 809 200 x x x – 3 606 464 8 564 144 x 158 516 10 413 3 116 094 306 894 2 809 200 x x x – 3 461 115 8 356 094 x 160 002 10 502 3 004 643 95 443 2 909 200 x x x – 3 846 557 8 370 020 x 163 027 10 718 4 544 372 1 235 172 3 309 200 x x x – 2 799 754 8 464 778 x 169 888 11 095 5 657 338 2 151 938 3 505 400 x x x – 3 462 415 8 657 239 x 176 606 11 520 6 556 658 3 031 258 3 525 400 x x x – 3 462 946 8 631 465 x 185 109 12 109 6 099 280 2 573 880 3 525 400 x x x – 3 413 798 8 936 660 x 201 295 13 152 9 141 750 3 898 250 5 243 500 x x x – 3 617 666 8 228 466 x *) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

36*

Page 203: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei - TOTAL PASIVE EXTERNE PASIV Total Pe termen scurtDecontãri Alte Dobânzi Vãrsãminte Diferenþe Diverse Total Depozite Împrumu- Cumpãrãridin ope- metale ºi comisi- din profit nefavorabile active ale turi de la DST de laraþiuni preþioase oane de 1) nete din re- bãncilor bãnci FMIcu FMI încasat evaluarea strãine strãine 2) (O.G. 30/ activelor ºi1996) pasivelor

în valutãx 2 880 2 059 1 836 – 163 447 403 – – – – – x 7 021 709 14 750 – 5 172 917 173 183 557 138 079 – – 138 079 x 28 232 14 699 58 648 – 77 046 2 002 527 203 655 203 655 – – 203 655 x 93 164 42 261 323 108 – 110 047 5 821 481 657 328 657 328 – – 657 328 x 94 768 44 565 323 108 101 447 150 381 6 311 200 657 328 657 328 – – 657 328 x 95 365 78 529 416 551 168 272 128 461 6 686 457 657 328 657 328 – – 657 328 x 95 372 110 382 477 134 210 695 130 292 6 750 210 657 328 657 328 – – 657 328 x 153 671 138 738 228 087 216 942 110 037 7 193 279 657 328 657 328 – – 657 328 x 62 435 177 658 296 618 2 559 311 135 546 11 465 008 2 304 169 2 304 169 – – 2 304 169 x 33 879 207 036 405 068 2 553 732 125 064 11 884 740 2 280 891 2 280 891 – – 2 280 891 x 34 686 232 917 440 927 2 551 735 100 450 12 365 763 2 237 789 2 237 789 – – 2 237 789 x 35 387 226 408 520 975 2 549 065 127 987 12 532 967 2 237 789 2 237 789 – – 2 237 789 x 36 912 216 814 761 409 2 539 459 162 418 12 907 076 2 345 928 2 345 928 – 105 360 2 240 568 x 38 530 239 490 878 520 2 536 676 182 254 13 519 499 2 302 585 2 302 585 – 105 120 2 197 465 x 39 408 320 052 923 622 2 540 192 180 267 13 717 904 2 285 272 2 285 272 – 106 200 2 179 072 x 40 312 310 478 993 677 – 217 326 13 708 498 2 425 549 2 425 549 – 106 020 2 319 529 x 41 293 357 843 993 677 – 234 830 13 528 123 2 434 618 2 434 618 – 106 800 2 327 818 x 41 984 412 868 1 084 036 – 231 414 13 558 895 2 465 334 2 465 334 – 108 600 2 356 734 x 42 507 449 303 1 111 490 – 303 823 13 631 518 2 548 910 2 548 910 – 110 820 2 438 090 x 43 462 445 373 118 316 – 295 567 13 199 098 2 616 658 2 616 658 – 112 740 2 503 918 x 44 115 540 858 120 078 829 234 331 440 14 447 595 2 452 072 2 452 072 – – 2 452 072 x 50 386 525 628 60 791 829 301 309 012 15 505 406 2 787 917 2 787 917 – 296 250 2 491 667 x 51 674 377 569 3 597 834 282 241 295 15 799 689 2 762 790 2 762 790 – 302 700 2 460 090 x 53 696 227 387 156 132 851 653 223 158 15 985 630 2 690 780 2 690 780 – 310 350 2 380 430 x 54 806 240 627 312 401 859 049 244 540 16 718 961 2 682 336 2 682 336 – 319 200 2 363 136 x 56 687 173 642 367 280 877 541 265 938 17 406 029 2 733 775 2 733 775 – 333 750 2 400 025 x 57 062 190 132 513 584 949 480 280 147 18 760 409 3 038 004 3 038 004 – 382 050 2 655 954 x 57 935 39 458 x – 285 098 18 072 556 3 503 555 3 065 295 – 386 700 2 678 595 x 59 985 43 692 x 16 040 306 964 17 883 136 3 425 383 2 976 583 – 396 000 2 580 583 x 60 197 1 557 x 73 433 325 210 17 809 230 3 800 718 3 171 958 – 428 700 2 743 258 x 26 790 1 226 x 101 825 369 292 18 284 435 3 823 853 3 118 973 – 440 550 2 678 423 x 27 462 897 x 92 415 404 226 17 546 793 3 651 745 2 952 625 – 436 950 2 515 675 x 31 207 890 x 1 562 635 445 413 21 628 016 4 812 764 2 429 214 – – 2 429 214 x 32 231 889 x 1 587 096 448 499 22 449 477 5 431 949 2 375 209 – – 2 375 209 x 34 159 888 x 1 663 077 439 885 22 346 415 5 636 607 2 455 542 – – 2 455 542 x 36 234 863 x 1 677 846 462 080 22 242 518 5 396 723 2 378 453 – – 2 378 453 x 37 167 882 x 1 706 673 472 551 23 209 518 5 439 724 2 355 709 – – 2 355 709 x 42 308 897 x 1 720 585 530 193 25 369 845 7 042 259 2 418 029 – – 2 418 029 x 43 144 876 x 1 900 305 542 991 26 302 684 7 317 295 2 488 195 – – 2 488 195

2 179 167 54 073 5 261 x – 391 394 20 753 695 7 807 318 2 626 383 – – 2 626 383 2 168 450 55 561 3 588 x 1 528 168 416 255 21 956 693 11 084 790 3 739 810 – – 3 739 810 2 258 976 55 903 3 230 x 3 068 453 403 419 24 807 626 14 192 127 4 701 607 – – 4 701 607 4 734 039 64 031 2 880 x 2 200 486 303 24 587 085 12 742 642 4 161 822 – – 4 161 822 4 393 240 67 167 2 526 x 34 870 492 583 26 905 346 13 135 824 4 747 006 – – 4 747 006 7 490 300 70 449 2 523 x 175 881 459 020 33 952 085 13 378 604 4 766 626 – – 4 766 626 8 122 815 84 029 2 518 x 2 107 988 437 885 39 624 209 12 713 457 4 432 329 – – 4 432 329 8 122 815 102 665 4 362 x 2 030 781 533 723 41 136 883 12 915 404 4 509 764 – – 4 509 764 8 128 152 115 187 2 530 x 1 870 328 448 520 40 879 023 12 827 980 4 485 532 – – 4 485 532 7 633 075 125 278 2 578 x 1 668 776 444 141 44 223 684 14 395 165 5 981 145 760 600 – 5 220 545 7 633 011 109 637 2 584 x 1 469 602 2 356 891 43 729 337 14 515 657 6 150 027 773 900 – 5 376 127 7 645 063 126 160 2 580 x 1 329 344 2 353 878 48 266 765 14 234 631 6 045 469 786 000 – 5 259 469 5 030 483 196 477 127 818 x – 2 364 300 48 612 053 14 223 217 5 951 353 802 300 – 5 149 053 5 030 483 102 210 12 064 x – 2 628 450 48 779 136 14 744 200 6 125 911 824 800 – 5 301 111 5 043 128 106 844 11 693 x 5 264 2 546 104 48 088 616 14 402 740 5 889 660 810 500 – 5 079 160 5 047 116 116 212 11 687 x – 2 551 836 48 113 807 14 744 369 6 123 137 849 000 – 5 274 137 5 047 116 121 625 18 861 x – 2 654 917 48 437 377 14 311 159 6 040 954 834 500 – 5 206 454 5 767 156 122 089 20 219 x – 2 654 680 51 882 799 14 164 107 5 992 807 851 100 – 5 141 707 5 769 564 125 882 21 509 x – 2 439 139 51 790 221 14 190 885 5 900 448 867 000 – 5 033 448 5 769 564 85 835 23 233 x – 2 491 388 53 327 831 14 178 459 5 975 997 874 400 – 5 101 597 5 772 536 99 534 24 524 x – 2 568 184 52 729 048 14 424 384 5 966 432 892 400 – 5 074 032 5 775 343 109 974 25 697 x – 2 746 225 53 789 576 14 397 030 5 405 413 – – 5 405 413 5 775 343 115 564 26 934 x – 2 713 624 53 839 895 15 595 067 5 748 594 – – 5 748 594 5 841 381 133 572 28 113 x – 2 933 594 51 662 461 14 881 134 5 566 478 – – 5 566 478 3 922 726 123 853 1 662 899 x – 2 518 988 55 254 473 17 632 198 5 898 147 – – 5 898 147

1) Începând cu luna decembrie 1995, se includ la "Fonduri bancare proprii".2) Începând cu luna decembrie 1994, cursul leu/DST este cel aferent ultimei zile a perioadei.

37*

Page 204: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -PASIVE INTERNE

Depozite Pe termen mediu ºi lung Pasive Total Emisiunea Sume în Fonduri pentru participaþii externe la:ale BRI Total Împrumu- Obligaþiuni externe bãneascã tranzit Total FMI BIRD BRI CFI

turi de la în lei întrebãnci sediilestrãine bãncii

– – – – x 447 403 98 034 49 365 26 975 26 211 376 337 52 45 479 – – – x 733 616 194 540 95 364 46 049 42 577 718 1 835 284

– – – – x 1 798 872 461 686 – 217 283 204 521 3 854 4 465 798 – – – – x 5 164 153 1 125 776 26 724 701 777 660 125 12 357 12 387 2 510 – – – – x 5 653 872 1 079 993 9 971 706 268 660 125 12 854 14 076 2 852 – – – – x 6 029 129 1 198 995 19 374 709 366 660 125 13 197 15 241 3 088 – – – – x 6 092 882 1 173 408 6 426 711 431 660 125 13 425 16 017 3 245 – – – – x 6 535 951 1 307 917 9 492 711 664 660 125 13 451 16 105 3 263 – – – – x 9 160 840 1 392 256 3 540 1 835 338 1 778 223 13 451 16 105 3 263 – – – – x 9 503 229 1 513 658 16 533 1 847 026 1 778 223 24 665 16 279 3 298 – – – – x 10 026 575 1 748 263 16 169 1 847 386 1 778 223 24 702 16 386 3 324 – – – – x 10 193 119 1 800 809 19 365 1 848 120 1 778 223 24 734 16 512 3 739 – – – – x 10 561 148 1 896 588 11 084 1 849 737 1 778 223 24 891 17 046 3 860 – – – – x 11 216 914 1 988 290 18 109 1 849 619 1 778 223 24 880 17 008 3 851 – – – – x 11 432 632 2 069 716 29 902 1 850 149 1 778 223 24 931 17 182 3 891 – – – – x 11 282 949 2 399 336 20 600 1 850 061 1 778 223 24 922 17 153 3 884 – – – – x 11 093 505 2 241 638 8 141 1 850 443 1 778 223 24 959 17 279 3 913 – – – – x 11 093 561 2 273 251 38 535 1 851 325 1 778 223 25 045 17 571 3 979 – – – – x 11 082 609 2 232 778 21 831 1 852 413 1 778 223 25 151 17 930 4 060 – – – – x 10 582 440 2 596 626 33 960 1 853 354 1 778 223 25 242 18 241 4 130 – – – – x 11 995 523 2 491 445 32 105 2 312 229 2 228 915 25 405 18 794 4 256 – – – – x 12 717 489 2 711 479 77 310 2 339 434 2 228 915 51 444 19 172 4 341 – – – – x 13 036 899 2 924 894 43 938 2 340 839 2 228 915 51 567 19 585 4 436 – – – – x 13 294 850 2 993 478 31 947 2 342 993 2 228 915 51 712 20 085 5 027 – – – – x 14 036 625 3 216 828 32 091 2 344 940 2 228 915 51 881 20 657 5 170 – – – – x 14 672 254 3 332 784 32 418 2 348 141 2 228 915 52 158 21 599 5 406 – – – – x 15 722 405 3 522 023 31 475 2 358 766 2 228 915 53 077 24 725 6 188 – 438 260 438 260 – x 14 569 001 3 952 715 – 2 359 790 2 228 915 53 166 25 026 6 264 – 448 800 448 800 – x 14 457 753 3 568 290 23 926 2 361 836 2 228 915 53 343 25 628 6 414 – 628 760 628 760 – x 14 008 512 3 428 431 10 937 2 369 030 2 228 915 53 965 27 744 6 944 – 704 880 704 880 – x 14 460 582 3 450 551 56 885 2 371 636 2 228 915 54 191 28 511 7 136 – 699 120 699 120 – x 13 895 048 3 679 268 30 631 2 370 844 2 228 915 54 122 28 278 7 077 – 2 383 550 973 830 1 409 720 x 16 815 252 3 695 736 43 756 3 327 769 3 185 324 54 231 27 909 7 170 – 3 056 740 938 680 2 118 060 x 17 017 528 4 105 814 41 387 3 331 048 3 185 324 54 451 29 394 7 357 – 3 181 065 971 850 2 209 215 x 16 709 808 4 133 814 35 679 3 342 699 3 185 324 62 876 30 433 7 617 – 3 018 270 790 500 2 227 770 x 16 845 795 4 296 112 59 544 3 343 589 3 185 324 62 953 30 695 7 682 – 3 084 015 815 250 2 268 765 x 17 769 794 4 521 374 41 332 3 345 895 3 185 324 63 235 30 695 7 923 – 4 624 230 1 434 375 3 189 855 x 18 327 586 4 731 081 26 046 3 349 647 3 185 324 63 561 31 792 8 200 – 4 829 100 1 418 445 3 410 655 x 18 985 389 5 096 207 34 792 3 357 746 3 185 324 64 178 34 859 8 725 – 5 180 935 1 371 900 3 809 035 x 12 946 377 5 905 718 – 187 072 – 65 445 39 170 9 803 – 7 344 980 2 016 880 5 328 100 x 10 871 903 4 696 517 – 249 670 – 70 862 57 585 14 412 – 9 490 520 2 632 960 6 857 560 x 10 615 499 4 667 364 66 235 309 464 – 76 036 75 174 18 815 – 8 580 820 2 378 640 6 202 180 x 11 844 443 5 128 782 – 284 779 – 73 900 67 913 16 997 – 8 388 818 2 205 363 6 183 455 x 13 769 522 5 793 203 – 288 047 – 74 183 68 874 17 238 – 8 611 978 1 997 848 6 614 130 x 20 573 481 5 765 944 – 288 674 – 74 237 69 059 17 284 – 8 215 106 1 586 931 6 628 175 66 022 26 910 752 6 841 809 36 011 3 499 681 3 185 324 102 542 68 214 17 073 – 8 339 618 1 649 713 6 689 905 66 022 28 221 479 7 139 803 – 3 510 545 3 185 324 103 336 70 913 19 439 – 8 276 426 1 463 071 6 813 355 66 022 28 051 043 7 709 061 – 3 516 061 3 185 324 103 810 72 524 19 880 – 8 347 998 1 489 508 6 858 490 66 022 29 828 519 8 828 373 267 088 3 520 547 3 185 324 104 195 73 835 20 240 – 8 299 608 1 289 833 7 009 775 66 022 29 213 680 8 932 699 – 3 524 967 3 185 324 104 575 75 126 20 593 – 8 123 140 1 310 000 6 813 140 66 022 34 032 134 9 366 617 – 3 528 987 3 185 324 104 920 76 301 20 915 – 8 205 842 1 337 167 6 868 675 66 022 34 388 836 9 630 513 – 3 534 326 3 185 324 105 386 77 805 21 349 – 8 552 267 1 374 667 7 177 600 66 022 34 034 936 8 965 168 – 3 541 404 3 185 324 106 028 79 591 21 948 – 8 447 058 1 350 833 7 096 225 66 022 33 685 876 9 102 037 – 3 538 953 3 185 324 105 620 80 504 21 567 – 8 555 210 1 415 000 7 140 210 66 022 33 369 438 8 750 091 – 3 549 922 3 185 324 106 719 82 416 22 592 – 8 204 183 1 147 438 7 056 745 66 022 34 126 218 9 673 726 – 3 557 520 3 185 324 106 305 81 009 22 206 – 8 105 278 1 170 263 6 935 015 66 022 37 718 692 10 102 319 – 3 563 309 3 185 324 106 779 82 620 22 648 – 8 224 415 1 192 125 7 032 290 66 022 37 599 336 10 896 283 40 679 3 677 226 3 185 324 215 738 84 164 23 071 – 8 136 440 1 202 300 6 934 140 66 022 39 149 372 10 972 660 – 3 679 927 3 185 324 215 949 84 882 23 268 – 8 391 930 1 227 050 7 164 880 66 022 38 304 664 11 516 439 – 3 685 908 3 185 324 216 463 86 629 23 747 – 8 925 595 1 270 225 7 655 370 66 022 39 392 546 11 875 807 – 3 697 926 3 185 324 217 360 89 677 24 582 – 9 780 451 874 471 8 905 980 66 022 38 244 828 11 804 229 – 3 710 458 3 185 324 218 370 93 114 25 524 – 9 248 634 919 142 8 329 492 66 022 36 781 327 11 979 755 – 3 727 010 3 185 324 219 769 97 871 26 828 – 11 668 029 998 366 10 669 663 66 022 37 622 275 12 305 972 27 058 3 757 469 3 185 324 222 251 106 306 29 141

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

38*

Page 205: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Depozite ale organizaþiilor internaþionale Alte Pasive Depozite publiceBERD MIGA Total FMI BIRD MIGA depozite interban- Total Execuþie buget de Disponi- Disponi- Fond

bancare care stat bilitãþi bilitãþi de an din ale ale buge- cerce-curent anii buge- tului asi- tare** anteriori telor gurãrilor **

** locale sociale** de stat**

– – 26 510 26 211 299 – 1 150 225 556 296 – 296 – – – 635 – 42 876 42 577 299 – 1 795 201 631 93 815 – 296 – – –

3 092 553 207 389 204 521 2 523 345 – 398 809 238 008 – 2 297 – – – 12 866 1 533 669 678 660 125 8 596 958 – 1 379 853 487 303 – 505 – 32 990 – 14 620 1 742 669 794 660 125 8 581 1 088 10 1 681 503 589 605 – 510 – 32 990 – 15 830 1 886 669 884 660 125 8 581 1 179 44 1 651 298 690 936 – 510 – 32 991 – 16 637 1 982 669 915 660 125 8 551 1 239 117 1 604 438 637 264 – 510 – 32 991 – 16 728 1 993 669 919 660 125 8 549 1 245 480 1 509 818 1 221 567 – 704 – 32 991 – 22 304 1 993 1 787 937 1 778 223 8 469 1 245 933 1 363 829 1 410 099 – 704 – 32 991 – 22 546 2 014 1 778 529 1 778 223 54 252 – 1 331 356 1 549 899 265 609 564 10 835 32 991 6 210 22 720 2 030 1 778 506 1 778 223 30 254 – 1 312 211 1 756 376 326 958 574 20 547 32 990 4 872 22 868 2 043 1 778 484 1 778 223 6 255 – 1 164 980 1 916 079 389 244 579 28 952 32 991 5 208 23 608 2 109 1 778 493 1 778 223 6 264 489 1 249 233 2 031 497 484 367 615 16 910 32 991 5 465 23 554 2 104 1 778 493 1 778 223 6 263 408 1 403 229 2 364 367 701 996 688 20 759 32 991 3 742 23 796 2 126 1 778 496 1 778 223 7 266 3 1 294 489 2 512 998 728 329 689 27 072 32 991 6 381 23 756 2 122 1 778 496 1 778 223 8 265 1 191 2 220 695 1 353 849 – 296 18 943 28 316 4 729 23 930 2 138 1 778 499 1 778 223 9 267 1 509 1 688 989 1 724 648 253 496 296 51 453 28 316 #####24 334 2 174 1 778 541 1 778 223 46 272 956 1 919 456 1 458 987 278 386 296 62 366 28 316 7 778 24 831 2 218 1 778 572 1 778 223 72 277 4 117 1 480 361 2 009 740 370 695 296 96 373 28 316 3 294 25 261 2 257 1 778 531 1 778 223 26 282 890 1 631 861 2 097 479 448 196 296 95 320 28 316 2 699 32 534 2 325 2 229 207 2 228 915 1 291 3 244 1 465 419 2 338 765 593 153 296 85 329 28 316 3 122 33 190 2 372 2 229 212 2 228 915 – 297 150 1 681 339 2 493 680 620 756 296 81 573 28 316 1 887 33 912 2 424 2 229 218 2 228 915 – 303 28 1 561 479 2 724 830 660 372 296 90 813 28 316 1 391 34 769 2 485 2 229 349 2 228 915 123 311 401 1 588 799 2 808 429 739 726 296 82 779 28 342 1 043 35 761 2 556 2 229 357 2 228 915 123 319 55 1 849 645 3 031 149 829 501 296 92 855 28 316 1 133 37 391 2 672 2 229 341 2 228 915 92 334 14 2 095 980 3 289 600 955 558 296 113 743 28 316 1 662 42 802 3 059 2 229 344 2 228 915 47 382 1 2 869 237 3 560 748 920 370 296 102 456 28 316 1 182 43 323 3 096 2 229 307 2 228 915 5 387 2 678 3 138 014 2 661 564 – 296 83 455 – 58 44 365 3 171 2 229 316 2 228 915 5 396 4 823 3 247 090 2 668 316 – 296 106 701 – 128 48 029 3 433 2 229 344 2 228 915 – 429 2 897 3 258 194 2 656 749 – 296 119 002 – – 49 356 3 527 2 229 356 2 228 915 – 441 5 591 3 274 008 2 974 917 – – 126 783 – – 48 953 3 499 2 229 352 2 228 915 – 437 6 092 2 859 376 2 519 509 – – 118 542 – – 49 591 3 544 3 185 767 3 185 324 – 443 17 921 3 434 274 2 532 339 – – 115 130 – 2 244 50 885 3 637 3 185 779 3 185 324 – 455 2 267 2 866 804 2 662 064 – – 126 955 – – 52 684 3 765 3 185 795 3 185 324 – 471 393 2 252 518 2 725 827 – – 137 915 – – 53 137 3 798 3 185 800 3 185 324 1 475 637 2 163 584 2 821 306 – – 129 459 – 245 54 801 3 917 3 185 814 3 185 324 – 490 265 2 661 679 2 929 703 – – 121 540 – – 56 717 4 053 3 185 831 3 185 324 – 507 871 2 580 251 3 391 154 – – 130 975 – 16 60 347 4 313 3 185 863 3 185 324 – 539 9 135 2 888 208 3 588 483 – – 136 682 – – 67 808 4 846 3 185 930 3 185 324 606 – 18 637 3 105 547 15 x x x x x 99 687 7 124 3 186 215 3 185 324 891 – 48 294 2 898 711 34 035 x x x x x

130 138 9 301 3 186 487 3 185 324 1 163 – 1 441 3 293 243 267 350 x x x x x 117 567 8 402 3 186 374 3 185 324 1 050 – – 3 665 393 202 x x x x x 119 231 8 521 3 185 325 3 185 324 1 – – 4 410 699 789 580 x x x x x 119 550 8 544 7 307 203 7 306 038 97 1 068 – 4 289 490 1 187 486 x x x x x 118 088 8 440 7 354 646 7 306 038 47 553 1 055 – 5 486 526 2 872 633 x x x x x 122 760 8 773 7 335 688 7 306 038 28 553 1 097 – 7 169 174 1 960 295 x x x x x 125 550 8 973 7 337 063 7 306 038 29 903 1 122 – 7 357 421 1 075 863 x x x x x 127 818 9 135 7 337 083 7 306 038 29 903 1 142 – 8 350 496 971 843 x x x x x 130 054 9 295 7 336 835 7 306 038 29 635 1 162 – 9 163 672 674 x x x x x 132 087 9 440 7 336 715 7 306 038 29 497 1 180 – 12 225 733 1 248 242 x x x x x 134 826 9 636 7 337 849 7 306 038 30 607 1 204 – 11 678 694 669 896 x x x x x 138 607 9 906 7 337 883 7 306 038 30 607 1 238 – 12 458 157 770 661 x x x x x 136 204 9 734 7 337 760 7 306 038 30 505 1 217 – 11 658 013 1 437 563 x x x x x 142 674 10 197 7 337 700 7 306 038 30 387 1 275 – 12 923 438 328 471 x x x x x 152 653 10 023 7 337 506 7 306 038 30 215 1 253 – 11 605 868 1 156 070 x x x x x 155 716 10 222 8 505 503 8 474 462 29 763 1 278 – 12 545 619 1 550 615 x x x x x 158 516 10 413 8 615 381 8 474 462 139 617 1 302 – 11 538 814 1 688 206 x x x x x 160 002 10 502 8 615 255 8 474 462 139 480 1 313 – 11 082 349 2 981 613 x x x x x 163 027 10 718 8 615 046 8 474 462 139 244 1 340 – 10 388 794 2 394 522 x x x x x 169 888 11 095 8 614 937 8 474 462 139 088 1 387 – 11 059 826 2 657 733 x x x x x 176 606 11 520 8 614 720 8 474 462 138 818 1 440 – 11 040 513 2 543 482 x x x x x 185 109 12 109 8 614 371 8 474 462 138 395 1 514 – 11 758 641 68 361 x x x x x 201 295 13 152 8 615 689 8 474 462 139 583 1 644 – 13 443 811 23 086 x x x x x **) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

39*

Page 206: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Fonduri bancare propriiFond Depozite Disponibi- Disponi- Disponi- Disponi- Disponi- Fond Disponi- Contul Total Fond Fond dede ale insti- litãþi din fon- bilitãþi din bilitãþi bilitãþi bilitãþi pentru bil al general al statutar rezervãsãnã- tuþiilor dul pentru reevalua- din alte din din fondul pensia Trezo- Trezorerieitate de stat restructu- rea stocu- fonduri împrumu- de ajutor supli- reriei statului** autofi- rarea lui de aur extra- turi pentru mentarã statului

nanþate economiei ºi argint bugetare strãine ºomaj de stat **** naþionale** ** ** ** **

– – – – – – – – – x 6 352 5 653 500 – – 7 480 51 518 1 626 – 32 895 – – x 10 253 5 000 5 147 – – 282 74 951 3 715 31 945 124 818 – – x 15 596 5 000 10 506 – – 170 2 000 2 023 90 428 321 342 – 37 845 x 31 752 5 000 26 661 – – 204 2 755 30 554 70 850 335 500 – 116 242 x 31 752 5 000 26 661 – – 51 2 734 75 972 96 753 355 439 – 126 487 x 41 536 5 000 36 446 – – 66 2 728 35 196 141 466 314 483 – 109 824 x 47 884 5 000 42 794 – – 70 420 776 47 231 139 435 350 207 – 230 154 x 55 631 5 000 50 541 – – 89 421 376 39 164 249 466 386 103 – 280 206 x 62 807 5 000 57 717

3 226 – 90 421 368 71 870 322 644 373 538 – 40 954 x 68 927 5 000 63 837 4 026 4 90 421 368 75 497 393 549 424 885 – 51 016 x 72 682 5 000 67 592 2 933 – 90 421 362 89 131 431 760 474 308 – 39 520 x 76 456 5 000 71 366 3 121 – 90 421 362 83 189 481 207 454 983 – 47 197 x 81 457 5 000 76 367 4 048 314 100 421 356 123 820 492 876 505 997 – 55 681 x 84 526 5 000 79 436 2 888 – 100 421 354 140 398 537 011 561 811 – 53 975 x 86 970 5 000 81 880 3 108 – 128 2 000 92 625 678 748 460 557 – 64 399 x 81 432 5 000 76 341 6 326 – 124 2 000 143 670 684 948 509 799 – 33 817 x 81 431 5 000 76 341 4 146 583 124 2 000 158 368 319 660 534 521 – 62 443 x 88 701 5 000 83 610 2 652 664 130 2 000 134 849 332 094 966 038 – 72 340 x 88 701 5 000 83 610 6 138 974 130 2 000 96 635 350 418 993 821 – 72 536 x 89 203 5 000 84 113 7 351 1 764 138 2 000 128 890 366 880 1 031 881 – 89 645 x 88 811 5 000 83 721 7 426 2 855 138 2 000 125 177 414 378 1 074 783 35 742 98 353 x 85 011 5 000 79 921

11 736 3 970 138 2 000 127 103 334 050 1 175 615 171 867 117 163 x 81 431 5 000 76 341 18 604 3 657 138 2 000 150 038 331 058 1 165 297 212 985 72 466 x 91 014 5 000 85 924

8 926 5 060 138 2 000 138 529 296 480 1 238 951 265 808 123 156 x 100 651 5 000 95 561 18 726 5 403 138 2 000 174 185 235 455 1 341 539 283 797 128 782 x 104 032 5 000 98 942 12 550 5 253 149 2 000 185 646 462 523 1 372 626 348 609 118 772 x 113 047 5 000 107 957

7 612 47 029 152 2 000 116 474 383 430 1 612 182 380 102 28 774 x 119 711 5 000 114 367 13 442 6 484 144 2 000 202 937 227 063 1 661 213 384 402 63 506 x 235 536 5 000 114 367

8 968 6 536 144 2 000 183 906 190 808 1 697 284 401 681 46 124 x 223 715 5 000 120 158 9 870 26 314 145 2 000 165 259 471 161 1 729 239 396 167 47 979 x 259 467 5 000 124 044

15 655 53 237 145 2 000 114 213 58 474 1 693 126 378 010 86 107 x 275 759 5 000 128 731 9 303 59 965 – 2 000 122 982 13 586 1 784 143 359 456 63 530 x –103 575 5 000 133 125

11 814 65 347 – 2 000 120 210 21 170 1 870 071 372 004 72 493 x 209 907 5 000 117 510 14 585 70 257 – 2 000 127 917 3 300 1 940 122 351 097 78 634 x 252 994 5 000 121 505 19 021 77 504 – 2 000 149 961 5 322 2 030 302 332 901 74 591 x 204 500 5 000 126 560 17 755 79 145 – 2 000 140 228 18 797 2 116 565 335 151 98 522 x 258 027 5 000 127 964 27 459 80 194 – 2 000 482 109 13 403 2 206 619 338 217 110 162 x 279 577 5 000 131 778 24 971 82 131 – 2 000 512 304 34 228 2 307 125 330 847 158 195 x 175 436 5 000 135 930

x x x x 15 x x x x – 141 146 5 000 135 802 x x x x 28 x x x x 34 007 254 416 5 000 125 084 x x x x 13 047 x x x x 254 303 179 772 5 000 142 001 x x x x 202 x x x x – 482 361 5 000 142 458 x x x x 69 x x x x 789 511 460 914 5 000 147 276 x x x x 7 157 x x x x 1 180 329 155 810 5 000 158 555 x x x x 2 472 773 x x x x 399 860 –8 835 5 000 162 623 x x x x 864 264 x x x x 1 096 031 200 269 5 000 153 855 x x x x 497 377 x x x x 578 486 227 526 5 000 164 311 x x x x 497 306 x x x x 474 537 –181 276 5 000 168 079 x x x x 629 x x x x 45 –331 189 5 000 145 233 x x x x 350 x x x x 1 247 892 –468 018 5 000 137 738 x x x x 51 x x x x 669 845 511 604 5 000 188 036 x x x x 70 x x x x 770 591 85 468 5 000 188 036 x x x x 51 052 x x x x 1 386 511 –267 532 5 000 188 036 x x x x 11 x x x x 328 460 –649 975 5 000 188 036 x x x x 46 x x x x 1 156 024 –353 812 5 000 188 036 x x x x 171 x x x x 1 550 444 –786 258 5 000 188 036 x x x x 130 x x x x 1 688 076 –1 157 189 5 000 188 036 x x x x 3 259 x x x x 2 978 354 –687 448 100 000 93 036 x x x x 254 x x x x 2 394 268 –789 490 100 000 93 036 x x x x 389 x x x x 2 657 344 –846 570 100 000 93 036 x x x x 602 x x x x 2 542 880 –798 185 100 000 93 036 x x x x 551 x x x x 67 810 –1 093 446 100 000 93 036 x x x x 168 x x x x 22 918 193 569 100 000 93 225

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

40*

Page 207: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Alte pasiveProfit Alte Fond din Total Profit Fond din Diferenþe Disponibi- Creditori Venituri Diverse

fonduri reevalua- 2) reevalua- favorabile litãþi din re- din de pasiverea stocu- rea active- nete din re- evaluarea operaþiuni realizatlui de aur lor ºi pasi- evaluarea stocului de externeºi argint velor activelor ºi aur (BNR)1) în valutã pasivelor 3)

1) în valutã– – 199 13 166 3 178 652 – x 3 830 2 059 3 447 – – 106 47 295 14 750 254 – x 20 724 709 10 860 – – 90 260 102 58 648 254 – x 50 438 14 699 136 062 – – 90 741 290 323 108 254 – x 66 485 42 261 309 183 – – 90 884 977 518 801 254 – x 66 485 44 565 254 872 – – 90 1 047 696 645 839 254 – x 66 485 78 529 256 589 – – 90 1 241 999 800 699 254 – x 66 485 110 382 264 180 – – 90 1 049 464 621 185 254 – x 66 485 138 741 222 801 – – 90 1 304 103 743 593 254 – x 179 096 177 658 203 502 – – 90 1 397 302 818 689 254 – x 179 096 207 036 192 228 – – 90 1 494 983 894 175 254 – x 179 096 232 917 188 541 – – 90 1 588 825 994 189 254 – x 179 096 226 408 188 879 – – 90 1 662 570 1 055 573 254 – x 179 096 216 814 210 834 – – 90 1 729 874 1 104 450 254 – x 179 096 239 490 206 585 – – 90 1 809 908 1 106 136 254 – x 179 096 320 052 204 372 – – 90 1 577 289 993 677 254 – x 179 096 310 478 93 786 – – 90 1 718 208 1 139 061 254 6 145 – 179 096 357 843 35 810 – – 90 1 683 809 1 114 575 254 11 470 – 179 096 412 868 –34 453 – – 90 1 614 097 1 149 109 254 21 128 – 179 096 449 303 –184 792 – – 90 500 537 147 590 254 24 945 – 179 096 445 373 –296 721 – – 90 1 034 299 71 599 254 – – 224 488 540 858 197 101 – – 90 1 099 874 –4 076 254 – 259 100 224 488 525 628 94 480 – – 90 1 130 242 191 648 254 – 259 425 224 488 377 569 76 858 – – 90 1 208 440 384 393 254 – 259 832 224 488 227 387 112 086 – – 90 1 231 909 452 021 254 – 259 832 224 488 240 627 54 687 – – 90 1 239 944 632 313 254 – 259 832 224 488 173 642 –50 585 – – 90 1 037 764 719 908 254 – 259 796 224 488 190 132 –356 814 – 344 x 105 222 x x 253 91 224 488 39 458 –159 068

115 825 344 x 118 620 x x – 725 224 488 43 692 –150 285 98 213 344 x –170 785 x x – 725 224 488 13 –396 011

130 079 344 x –161 829 x x – 950 224 488 12 –387 279 141 684 344 x –75 783 x x – 12 904 224 488 12 –313 187

–242 044 344 x 681 265 x x – 13 314 320 813 12 347 126 87 053 344 x 612 458 x x – 13 616 320 813 12 278 017

126 145 344 x 780 089 x x – 13 628 320 813 – 445 648 72 596 344 x 770 723 x x – 13 787 320 813 – 436 123

124 719 344 x 825 705 x x – 111 366 320 813 – 393 526 142 455 344 x 783 128 x x – 131 589 320 813 13 330 713

34 162 344 x 649 519 x x – 132 735 320 813 9 195 962 – 344 x 402 312 x x 96 332 – 320 813 8 –14 841

123 988 344 x –495 955 x x 317 152 – 320 813 8 –1 133 928 32 427 344 x –1 355 857 x x 476 222 – 320 713 8 –2 152 800

334 559 344 x –903 448 x x 425 785 – 320 813 8 –1 650 054 308 294 344 x –1 158 246 x x 499 342 – 320 813 8 –1 978 409

–8 089 344 x 1 578 874 x x 238 069 – 735 836 8 604 961 –176 802 344 x 828 281 x x 174 957 – – 8 653 316

41 070 344 x 905 705 x x 309 019 – – 8 596 678 57 871 344 x 828 048 x x 334 161 – – 8 493 879

–354 699 344 x 734 365 x x 389 651 – – 8 344 706 –481 766 344 x 586 022 x x 376 580 – – 8 209 434 –611 100 344 x 793 858 x x 576 664 – – – 217 194 318 224 344 x 1 025 954 x x 643 005 – – – 382 949

–107 912 344 x 876 195 x x 587 288 – – – 288 907 –460 912 344 x 879 082 x x 549 795 – – – 329 287 –843 355 344 x 1 129 791 x x 1 021 689 – – – 108 102 –547 192 344 x 1 149 340 x x 969 478 – – – 179 862 –979 638 344 x 2 237 585 x x 1 399 392 – – – 838 193

–1 350 569 344 x 2 299 936 x x 1 524 920 – – – 775 016 –880 828 344 x 2 505 017 x x 1 792 026 – – – 712 991 –982 870 344 x 2 493 445 x x 1 900 231 – – – 593 214

–1 039 950 344 x 2 332 887 x x 2 102 553 – – – 230 334 –991 565 344 x 1 329 611 x x 1 447 097 – – – –117 486

–1 286 826 344 x 1 726 635 x x 1 967 015 – – – –240 380 – 344 x –744 379 x x – – – – –744 379

1) Începând cu luna decembrie 1995, se includ la "Fonduri bancare proprii – Alte fonduri"2) Începând cu luna decembrie 1995, se includ la "Fonduri bancare proprii".3) Pânã în luna decembrie 1994 au fost incluse la poziþia "Depozite publice – Disponibil din reevaluarea stocului de aur ºi argint".

41*

Page 208: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR- milioane lei; sfârºitul perioadei -

Perioada ACTIV ACTIVE EXTERNETotal Valute convertibile Valute neconvertibile

Total Numerar Depozite Partici- Titluri de Altele Total Nume- Depozite Creanþe Alteleºi cecuri la bãnci paþii la valoare rar la din

strãine bãnci externe ºi bãnci acorduristrãine cecuri strãine bilate-

rale deplãþi

1990 dec. 1 071 178 41 067 19 590 531 16 877 1 956 4 223 21 477 111 – 11 082 10 284 1991 dec. 2 289 674 104 697 67 944 3 572 51 860 10 733 19 1 761 36 753 2 – 36 750 – 1992 dec. 4 002 050 386 632 363 278 12 300 287 649 22 367 5 143 35 818 23 355 – – 23 355 – 1993 dec. 9 843 462 1 311 817 1 284 680 44 508 983 368 68 353 107 144 81 306 27 137 – 1 511 25 626 – 1994 ian. 10 912 440 1 394 684 1 366 977 52 127 1 013 454 77 130 140 075 84 191 27 707 – 1 608 26 099 –

feb. 11 553 447 1 507 121 1 479 052 59 936 1 100 136 83 471 144 340 91 170 28 069 – 1 534 26 536 – mar. 12 336 729 1 573 767 1 546 813 54 546 1 146 689 88 789 141 787 115 002 26 954 – 145 26 809 – apr. 12 830 477 1 628 645 1 599 616 58 744 1 217 574 89 883 149 105 84 311 29 029 – 2 200 26 829 – mai 13 297 346 1 643 379 1 614 716 70 972 1 233 442 90 759 155 195 64 349 28 663 – 1 790 26 873 – iun. 14 446 393 1 821 817 1 793 845 73 756 1 418 574 94 324 132 044 75 146 27 973 – 1 582 26 391 – iul. 15 645 997 1 878 151 1 850 596 72 639 1 444 914 94 535 155 741 82 768 27 555 – 1 071 26 484 – aug. 16 739 849 2 007 132 1 979 891 61 809 1 578 788 94 533 168 294 76 467 27 241 – 811 26 430 – sep. 17 904 603 2 165 106 2 158 693 140 460 1 686 845 99 889 170 022 61 477 6 413 – 492 5 921 – oct. 19 213 504 2 321 410 2 315 306 61 038 1 912 793 102 271 182 285 56 920 6 104 – 130 5 974 – nov. 20 415 518 2 456 668 2 451 509 52 661 2 030 648 100 337 199 920 67 943 5 159 – – 5 159 – dec. 20 415 121 2 745 965 2 740 798 69 636 2 238 111 100 356 216 000 116 694 5 167 – 24 5 143 –

1995 ian. 20 108 411 2 927 766 2 921 749 54 343 2 196 565 122 967 436 899 110 975 6 017 – – 6 017 – feb. 21 025 071 2 993 604 2 987 442 62 525 2 266 003 125 858 407 894 125 162 6 162 – – 6 162 – mar. 22 318 424 2 868 359 2 861 774 66 742 2 090 904 132 404 417 234 154 490 6 585 – – 6 585 – apr. 23 386 790 2 717 950 2 711 922 75 368 1 941 676 134 805 387 651 172 422 6 028 – – 6 028 – mai 24 561 896 2 876 313 2 870 123 84 680 2 034 002 138 735 420 320 192 387 6 190 1 – 6 189 – iun. 25 015 799 2 843 106 2 837 118 78 994 2 230 060 141 282 179 754 207 028 5 988 – – 5 988 – iul. 26 244 444 2 727 365 2 721 253 109 741 2 046 546 145 373 179 596 239 997 6 112 – – 6 112 – aug. 27 398 409 2 628 581 2 622 481 108 778 1 905 619 143 680 210 041 254 362 6 100 – – 6 100 – sep. 28 660 855 2 467 974 2 462 052 138 597 1 709 751 150 564 201 741 261 399 5 922 – – 5 922 – oct. 30 867 479 2 448 653 2 442 385 91 164 1 676 365 159 154 198 011 317 691 6 268 – – 6 268 – nov. 33 320 052 3 007 453 3 000 444 97 210 2 098 080 179 538 227 341 398 275 7 009 – – 7 009 – dec. 32 440 153 3 398 771 3 391 647 108 931 2 550 104 182 213 171 638 378 760 7 124 22 – 7 102 –

1996 ian. 32 160 403 3 123 059 3 115 744 115 945 2 250 099 181 569 210 398 357 733 7 315 – – 7 313 2 feb. 34 191 185 3 485 266 3 477 245 122 044 2 563 735 200 321 159 740 431 405 8 021 – – 8 021 – mar. 36 336 074 3 834 807 3 826 896 110 325 2 887 591 203 017 183 703 442 260 7 911 – – 7 911 – apr. 36 740 154 3 554 790 3 547 094 124 087 2 606 939 198 990 179 152 437 926 7 696 – – 7 696 – mai 37 884 793 3 694 205 3 686 540 119 506 2 759 673 200 632 198 390 408 339 7 665 – – 7 665 – iun. 38 912 411 3 688 225 3 680 317 119 634 2 729 667 207 888 194 278 428 849 7 908 – – 7 908 – iul. 41 078 666 4 247 610 4 239 206 142 344 3 068 048 219 202 327 151 482 462 8 404 – – 8 404 – aug. 42 589 372 4 041 711 4 033 168 127 132 2 883 368 221 376 302 974 498 320 8 543 – – 8 543 – sep. 44 689 682 4 039 309 4 030 749 160 929 2 958 628 225 476 185 341 500 375 8 560 – – 8 560 – oct. 50 012 068 4 400 989 4 392 148 135 195 3 193 872 235 991 316 546 510 544 8 841 – – 8 841 – nov. 53 390 523 4 734 019 4 724 755 143 486 3 421 177 253 082 343 966 563 044 9 264 – – 9 264 –

dec.* 55 022 654 6 554 186 6 544 006 188 696 5 100 216 281 384 344 326 629 384 10 180 – – 10 180 – 1997 ian. 62 509 661 7 701 445 7 686 988 300 566 5 767 709 397 511 361 049 860 153 14 457 – – 14 457 –

feb. 71 702 355 10 336 909 10 318 245 622 477 7 736 493 507 661 489 493 962 121 18 664 – – 18 664 – mar. 71 368 686 9 411 294 9 394 121 481 457 7 023 264 463 257 658 215 767 927 17 173 – – 17 173 – apr. 74 144 487 8 171 810 8 154 759 455 991 5 884 182 463 922 705 090 645 574 17 050 – – 17 050 – mai 78 010 869 8 375 964 8 368 143 437 056 6 219 864 562 561 522 084 626 577 7 821 – – 7 729 92 iun. 82 811 259 8 394 335 8 386 583 336 205 6 278 373 557 510 505 601 708 893 7 752 – – 7 625 128 iul. 86 413 550 9 807 391 9 799 430 391 960 7 897 517 559 374 403 480 547 099 7 961 – – 7 926 35 aug. 89 997 697 11 040 037 11 031 913 404 509 9 168 757 571 134 327 113 560 399 8 124 – – 8 101 23 sep. 92 053 435 11 210 283 11 202 003 354 882 9 533 224 590 894 213 912 509 091 8 280 – – 8 256 24 oct. 95 581 285 11 901 642 11 893 467 313 880 10 328 258 615 776 182 191 453 362 8 176 – – 8 160 16 nov. 96 427 619 12 884 702 12 876 411 320 577 11 236 343 617 928 180 585 520 978 8 292 – – 8 277 15 dec. 100 187 879 13 555 484 13 547 066 403 050 11 686 956 626 041 230 081 600 938 8 418 – – 8 403 15

1998 ian. 100 692 245 12 617 813 12 608 376 476 598 10 634 347 691 118 274 800 531 513 9 437 – 44 9 377 16 feb. 102 659 472 12 648 117 12 638 799 420 746 10 796 655 682 902 213 821 524 675 9 318 6 98 9 214 – mar. 108 877 627 11 814 288 11 804 588 520 962 9 749 883 714 408 249 081 570 255 9 699 7 210 9 482 – apr. 108 773 578 10 295 784 10 286 215 467 206 8 284 042 709 028 224 423 601 515 9 569 7 242 9 320 – mai 110 619 510 9 919 051 9 909 442 432 018 7 898 112 734 117 241 452 603 743 9 609 9 94 9 506 – iun. 113 091 136 10 572 060 10 561 661 507 839 8 426 311 750 221 234 746 642 544 10 399 20 523 9 856 – iul. 116 496 968 9 132 561 9 122 513 555 475 6 747 464 755 555 202 036 861 982 10 048 – 108 9 941 – aug. 118 661 189 10 113 054 10 102 815 490 877 7 836 110 716 858 221 678 837 291 10 240 – 94 10 145 – sep. 125 023 583 9 775 939 9 765 350 613 453 7 174 161 766 071 439 079 772 587 10 589 – 87 10 502 – oct. 128 370 083 9 949 133 9 938 099 578 824 7 309 550 836 145 584 062 629 517 11 034 – 129 10 905 – nov. 134 507 358 10 172 783 10 161 254 513 042 7 871 762 861 393 271 492 643 565 11 529 – 67 11 462 – dec. 148 004 632 17 301 340 17 288 966 701 369 14 700 057 943 091 308 754 635 695 12 374 – 34 12 341 –

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

42*

Page 209: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -ACTIVE INTERNETotal Numerar Credite interne

în Total Neguvernamentalecasieriile Total În leibãncilor Total Credite pe termen scurt

Total Curente (inclusiv pentru compensare) RestanteTotal Agenþi economici Popu- Altele Total

capital capital laþie 1) majoritar majoritarde stat privat

1 030 111 5 179 683 955 683 955 660 855 438 329 373 136 372 986 – 150 – 65 193 2 184 977 17 223 1 499 230 1 375 160 1 317 244 1 061 663 985 749 935 794 44 828 5 127 – 75 914 3 615 417 48 814 2 110 961 1 912 770 1 698 819 1 435 091 1 334 244 1 227 651 99 014 4 354 3 224 100 848 8 531 644 75 291 5 300 026 4 901 977 4 060 277 3 671 870 3 525 072 2 964 598 497 871 44 359 18 245 146 798 9 517 756 126 464 5 556 096 5 158 050 4 176 881 3 783 584 3 606 938 3 004 130 549 915 40 419 12 474 176 646

10 046 326 108 864 5 849 357 5 451 314 4 313 602 3 918 753 3 690 779 3 050 571 590 211 36 773 13 223 227 974 10 762 963 121 396 6 380 379 5 725 891 4 447 750 4 057 413 3 781 003 3 100 022 634 038 37 371 9 573 276 410 11 201 832 112 171 6 683 420 5 987 327 4 653 347 4 258 271 3 920 116 3 189 014 686 776 36 256 8 071 338 155 11 653 967 139 772 6 775 487 6 269 562 4 914 749 4 511 380 4 084 767 3 367 552 672 353 35 312 9 550 426 613 12 624 576 125 640 7 435 750 6 614 797 5 114 629 4 702 508 4 219 700 3 459 089 700 355 48 093 12 163 482 808 13 767 846 103 003 8 178 769 7 066 933 5 444 712 5 023 326 4 505 871 3 724 335 731 546 36 806 13 184 517 455 14 732 717 142 008 8 952 049 7 438 953 5 733 213 5 304 242 4 733 545 3 940 590 738 872 37 828 16 255 570 697 15 739 498 131 045 9 807 974 7 937 286 6 121 075 5 694 318 5 109 817 4 170 637 880 287 44 133 14 762 584 501 16 892 093 170 937 10 569 834 8 410 464 6 577 149 6 156 118 5 564 428 4 593 252 903 146 51 768 16 262 591 690 17 958 850 160 966 11 217 489 8 875 749 6 949 814 6 491 056 5 906 055 4 875 958 957 451 58 632 14 015 585 001 17 669 156 197 166 10 068 760 9 484 528 7 434 662 6 908 211 6 363 283 5 258 812 1 002 949 74 178 27 345 544 928 17 180 645 229 286 10 560 640 9 852 017 7 648 708 7 118 835 6 405 297 5 192 383 1 102 807 70 958 39 150 713 538 18 031 467 218 725 11 042 999 10 216 248 7 924 851 7 377 665 6 505 951 5 241 239 1 153 484 77 315 33 913 871 714 19 450 065 214 850 12 262 382 10 735 346 8 196 422 7 623 476 6 816 320 5 377 408 1 289 129 86 000 63 783 807 156 20 668 840 235 853 12 998 630 11 174 015 8 481 276 7 891 858 6 872 699 5 407 183 1 326 880 91 086 47 550 1 019 159 21 685 583 233 040 14 033 316 11 515 637 8 613 742 7 978 966 6 793 965 5 191 822 1 468 047 103 890 30 207 1 185 000 22 172 693 207 986 14 919 538 11 897 657 8 832 182 8 108 348 6 878 388 5 163 764 1 565 595 113 560 35 469 1 229 960 23 517 080 209 023 15 869 954 12 463 545 9 245 237 8 477 922 7 142 396 5 408 242 1 581 643 116 208 36 302 1 335 526 24 769 828 140 599 16 972 152 13 117 390 9 640 111 8 808 329 7 360 180 5 530 092 1 679 458 117 773 32 858 1 448 149 26 192 881 128 247 18 098 838 14 044 570 10 299 999 9 394 041 8 133 423 5 900 847 2 076 780 121 867 33 930 1 260 618 28 418 826 166 825 19 703 957 14 955 259 10 859 673 9 870 618 8 565 781 6 149 956 2 230 339 133 166 52 320 1 304 837 30 312 599 163 161 20 858 575 15 860 558 11 186 939 10 084 910 8 747 196 6 134 025 2 433 878 141 821 37 472 1 337 714 29 041 382 190 873 18 312 311 16 435 380 11 575 235 10 279 170 8 698 684 6 422 618 2 088 154 147 045 40 867 1 580 486 29 037 344 168 236 18 840 171 16 779 009 11 879 084 10 566 933 8 618 375 5 590 103 2 847 134 143 415 37 723 1 948 558 30 705 919 153 187 19 944 243 17 494 902 11 968 103 10 624 214 8 638 593 5 422 011 3 028 914 147 993 39 676 1 985 622 32 501 267 157 781 21 030 256 18 075 336 12 323 360 10 804 457 8 793 305 4 590 434 3 994 283 161 413 47 174 2 011 152 33 185 364 194 639 21 899 444 18 656 659 12 633 130 11 054 569 8 985 599 5 833 891 2 909 041 169 562 73 105 2 068 970 34 190 588 174 346 22 384 037 19 369 185 13 260 786 11 495 410 9 463 668 6 190 676 3 010 987 185 211 76 795 2 031 742 35 224 186 172 404 23 368 780 19 882 599 13 361 485 11 442 907 9 278 432 6 025 049 2 984 447 194 297 74 639 2 164 475 36 831 056 191 755 25 026 061 21 015 266 13 951 467 11 875 573 9 529 135 6 269 788 2 997 960 186 237 75 149 2 346 438 38 547 661 185 321 26 415 331 21 517 073 14 228 289 12 031 777 9 932 866 6 640 022 3 035 434 181 061 76 349 2 098 912 40 650 374 248 593 27 815 631 22 159 796 14 570 018 12 281 909 10 083 843 6 675 243 3 149 632 181 174 77 795 2 198 066 45 611 078 204 483 32 066 986 23 787 264 15 498 804 13 139 140 11 031 124 7 180 189 3 583 494 187 014 80 427 2 108 017 48 656 505 238 574 33 844 217 25 064 617 16 308 816 13 738 000 11 419 705 7 320 564 3 837 358 184 211 77 572 2 318 296 48 468 468 519 718 32 310 520 26 841 440 16 942 968 14 156 220 11 928 059 7 134 269 4 514 499 199 927 79 365 2 228 161 54 808 216 257 597 38 159 300 32 168 282 16 930 845 14 108 642 11 600 066 7 004 187 4 327 700 202 903 65 276 2 508 577 61 365 446 298 734 43 185 433 37 344 272 16 793 692 13 980 803 11 298 732 7 289 227 3 754 884 185 243 69 378 2 682 071 61 957 393 384 098 40 994 823 35 081 532 16 582 763 13 540 722 10 380 396 6 736 342 3 422 836 159 275 61 943 3 160 326 65 972 677 374 873 42 012 292 34 636 679 16 413 130 13 226 208 9 984 701 6 459 086 3 358 065 107 250 60 301 3 241 507 69 634 905 341 152 43 525 477 35 971 428 15 284 545 12 875 347 9 782 856 6 234 597 3 320 633 167 136 60 490 3 092 491 74 416 924 475 448 43 577 204 36 195 679 15 590 125 13 148 763 9 846 782 6 106 194 3 513 342 165 041 62 204 3 301 982 76 606 159 380 884 44 912 934 37 372 980 16 013 010 13 487 979 10 068 499 6 108 935 3 727 646 173 839 58 078 3 419 480 78 957 659 357 921 46 605 450 39 668 335 16 753 861 14 145 836 10 675 334 6 451 933 3 989 826 162 261 71 314 3 470 501 80 843 151 465 358 48 519 358 38 216 570 14 897 989 12 350 738 10 296 609 5 768 596 4 233 554 172 523 121 937 2 054 129 83 679 643 404 649 47 487 374 39 733 240 15 791 272 13 052 272 11 041 230 5 894 024 4 778 263 192 190 176 753 2 011 042 83 542 916 458 392 45 502 518 36 245 999 16 159 658 13 253 446 11 261 883 5 788 154 5 191 422 196 276 86 031 1 991 562 86 632 395 426 834 46 999 700 35 900 662 16 232 369 12 853 429 11 069 600 5 568 724 5 156 336 233 192 111 347 1 783 829 88 074 432 457 757 49 921 950 38 245 741 16 998 302 13 468 823 11 469 717 5 307 968 5 741 800 294 696 125 253 1 999 106 90 011 355 450 236 51 928 288 40 260 789 18 007 279 14 321 819 12 252 512 5 461 208 6 280 009 326 044 185 252 2 069 307 97 063 340 547 247 53 998 169 41 319 059 18 495 720 14 682 563 12 542 078 5 400 521 6 601 261 324 644 215 651 2 140 486 98 477 793 564 224 57 330 602 42 404 302 19 415 841 15 371 440 13 068 310 5 532 047 7 033 238 349 879 153 147 2 303 130

100 700 458 571 688 59 418 239 43 726 467 19 355 569 15 455 688 13 118 338 5 498 595 7 065 907 383 113 170 723 2 337 350 102 519 076 587 762 61 543 961 45 141 131 20 003 143 15 962 510 13 606 752 5 674 324 7 331 614 408 562 192 252 2 355 758 107 364 407 531 699 66 198 813 46 296 315 20 744 814 16 661 663 14 188 546 5 955 531 7 552 842 470 019 210 154 2 473 116 108 548 134 740 186 65 963 342 47 782 142 21 187 659 16 984 099 14 364 926 5 861 199 7 768 116 516 616 218 995 2 619 173 115 247 644 633 762 69 572 251 51 006 988 22 682 195 18 181 189 15 671 769 6 009 601 8 848 356 594 119 219 692 2 509 421 118 420 950 612 215 71 635 070 53 924 555 23 818 425 19 161 872 16 564 361 5 988 692 9 695 003 656 364 224 302 2 597 511 124 334 575 871 749 73 854 371 56 435 604 24 555 172 19 749 176 17 136 559 5 928 003 10 248 810 736 588 223 158 2 612 617 130 703 292 771 666 77 919 531 59 086 517 24 272 609 19 351 643 16 661 936 5 702 361 9 912 569 839 465 207 540 2 689 707

1) Includ ºi societãþile de asigurare.

43*

Page 210: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Credite pe termen mediu ºi lungTotal Curente Restante

Agenþi economici Popu- Altele Total Agenþi economici Popu- Altele Total Agenþi economicicapital capital laþie 1) capital capital laþie 1) capital capitalmajoritar majoritar majoritar majoritar majoritar majoritarde stat privat de stat privat de stat privat

65 193 – – – 222 526 217 299 199 440 329 17 530 – 5 228 5 196 – 75 642 200 72 – 255 581 251 306 175 470 19 332 56 505 – 4 275 4 179 20 93 838 5 958 323 730 263 728 259 075 171 138 36 073 51 347 517 4 652 3 861 657

111 363 31 645 3 523 267 388 407 379 325 193 687 109 768 73 059 2 811 9 081 5 731 2 636 131 922 41 374 3 098 252 393 297 383 133 201 146 107 194 71 994 2 799 10 164 5 810 3 335 171 312 51 792 4 567 303 394 850 383 235 196 314 111 708 71 551 3 662 11 615 6 342 4 140 209 854 60 097 5 962 497 390 338 377 829 196 387 106 423 70 275 4 744 12 509 6 719 4 862 256 631 74 523 6 474 527 395 076 376 157 191 764 110 840 69 963 3 590 18 919 12 752 5 040 321 678 96 847 7 461 627 403 370 382 190 190 462 117 540 69 503 4 684 21 180 13 751 6 198 382 087 91 574 7 681 1 467 412 121 386 853 188 331 120 416 73 856 4 250 25 268 17 210 6 392 401 584 106 654 8 316 901 421 385 387 525 192 876 116 588 74 620 3 442 33 861 25 255 6 836 433 485 127 012 8 581 1 620 428 971 393 759 184 078 129 354 77 356 2 971 35 212 25 533 7 962 416 913 156 675 9 414 1 498 426 757 400 915 166 964 147 152 83 222 3 577 25 843 14 867 9 218 406 651 174 136 9 118 1 784 421 031 393 989 137 500 160 713 93 578 2 198 27 042 7 657 7 180 373 516 200 770 9 246 1 470 458 758 428 905 148 234 174 088 104 343 2 240 29 853 7 362 10 378 354 944 173 726 9 268 6 990 526 451 492 388 171 097 201 490 112 412 7 389 34 063 6 567 25 589 490 715 200 842 10 658 11 323 529 874 505 097 173 002 207 502 118 549 6 044 24 777 6 812 15 853 582 712 267 069 11 274 10 659 547 186 519 088 170 241 217 626 122 837 8 384 28 098 6 887 18 958 533 432 257 846 11 320 4 559 572 946 538 444 174 726 226 697 128 908 8 113 34 502 6 893 25 218 686 485 317 767 12 323 2 584 589 418 555 426 176 210 238 289 132 894 8 033 33 992 7 094 23 313 847 675 320 887 13 476 2 963 634 776 592 457 175 650 274 927 134 529 7 350 42 320 8 257 25 777 927 865 283 668 14 582 3 844 723 834 657 857 182 661 318 321 146 322 10 553 65 978 20 863 42 101

1 011 580 302 786 16 680 4 480 767 315 705 649 182 872 352 105 159 836 10 836 61 666 12 054 46 360 1 096 840 329 342 17 062 4 905 831 782 765 606 174 550 398 356 169 662 23 038 66 177 12 356 50 271

893 627 343 642 18 911 4 438 905 959 814 456 168 757 438 620 182 653 24 426 91 503 32 927 54 516 920 903 359 487 19 951 4 496 989 055 903 825 177 874 500 517 199 132 26 304 85 229 23 738 57 304 956 617 359 544 17 457 4 096 1 102 029 1 006 819 210 479 556 489 209 699 30 152 95 210 34 112 58 070 844 835 713 209 19 406 3 036 1 296 066 1 160 053 264 259 630 171 223 853 41 771 136 012 50 709 82 299 698 205 1 227 272 19 949 3 133 1 312 151 1 169 487 244 841 644 262 239 859 40 525 142 664 32 039 106 735 727 464 1 234 557 20 320 3 281 1 343 888 1 201 375 254 862 655 657 251 244 39 611 142 514 34 119 104 066 832 855 1 156 119 18 727 3 452 1 518 903 1 360 233 264 311 791 929 257 245 46 748 158 670 34 339 119 868 961 843 1 085 158 18 896 3 073 1 578 561 1 415 042 265 544 822 276 277 345 49 877 163 519 53 269 103 598 992 562 1 017 229 19 098 2 853 1 765 376 1 452 066 269 742 842 350 292 445 47 529 313 311 147 710 158 816

1 131 303 1 011 267 19 129 2 776 1 918 579 1 496 428 275 622 852 834 311 094 56 878 422 151 186 541 228 456 1 306 166 1 016 458 19 962 3 852 2 075 894 1 585 882 289 980 897 315 328 589 69 998 490 012 178 777 303 662 1 064 293 1 010 729 20 057 3 833 2 196 512 1 660 989 302 221 941 750 342 910 74 107 535 523 190 640 335 761 1 130 630 1 040 514 22 297 4 625 2 288 109 1 733 604 324 258 955 182 379 097 75 068 554 505 177 654 366 947 1 026 897 1 054 041 23 792 3 287 2 359 664 1 796 578 326 673 986 428 410 826 72 652 563 085 184 989 367 593 1 194 551 1 095 080 26 780 1 885 2 570 816 1 958 493 345 749 1 063 511 477 261 71 972 612 323 205 933 395 655 1 064 356 1 134 204 27 791 1 810 2 786 748 2 041 882 371 529 1 066 672 527 674 76 007 744 866 222 593 510 060 1 228 877 1 247 203 29 179 3 317 2 822 203 2 067 837 395 657 1 056 668 536 210 79 302 754 367 223 767 517 044 1 440 358 1 207 626 29 639 4 448 2 812 889 2 024 151 352 428 1 057 966 546 494 67 263 788 738 235 218 539 310 1 778 541 1 350 669 27 551 3 565 3 042 041 1 899 670 291 008 1 001 202 546 018 61 443 1 142 370 261 312 865 524 1 854 167 1 367 122 18 221 1 997 3 186 923 1 785 060 223 080 967 145 535 041 59 794 1 401 863 286 867 1 099 107 2 039 507 1 024 982 25 960 2 042 2 409 198 1 725 208 217 316 924 153 527 304 56 436 683 990 108 721 557 684 2 200 253 1 073 892 25 795 2 042 2 441 361 1 715 543 211 488 919 975 524 018 60 063 725 818 116 034 579 281 2 325 050 1 066 739 25 418 2 273 2 525 031 1 706 231 203 339 914 596 529 966 58 330 818 800 187 868 599 376 2 382 122 1 058 534 27 161 2 684 2 608 026 1 733 297 204 725 922 779 549 443 56 350 874 729 192 480 650 493 1 069 275 957 049 24 549 3 255 2 547 251 1 684 644 157 151 911 570 557 651 58 272 862 606 174 288 676 689 1 015 102 970 486 23 422 2 031 2 739 000 1 868 050 151 645 962 860 696 830 56 715 870 950 180 314 679 395

983 455 982 189 23 242 2 677 2 906 212 2 285 026 200 294 1 065 483 971 491 47 757 621 187 128 151 481 783 741 022 1 013 112 24 822 4 872 3 378 940 2 722 778 258 238 1 120 335 1 296 944 47 260 656 162 125 748 519 201 735 988 1 176 836 41 718 44 564 3 529 479 2 638 576 323 079 864 398 1 327 723 123 375 890 904 146 623 644 305 683 542 1 282 215 41 757 61 794 3 685 460 2 917 213 316 332 1 144 940 1 389 717 66 224 768 246 84 655 647 558 744 618 1 270 268 40 637 84 963 3 813 157 3 032 703 305 496 1 215 185 1 466 804 45 218 780 453 82 063 662 328 812 632 1 401 191 42 680 46 626 4 044 401 3 208 815 301 699 1 408 839 1 457 418 40 859 835 585 88 172 727 646 835 429 1 408 234 41 814 51 873 3 899 880 3 080 783 293 088 1 233 777 1 509 771 44 147 819 097 89 894 706 106 819 427 1 442 043 44 003 50 285 4 040 633 3 116 279 286 723 1 231 829 1 553 817 43 909 924 354 100 241 800 807 840 333 1 529 586 46 387 56 810 4 083 151 3 194 672 281 297 1 260 888 1 611 543 40 943 888 479 98 941 762 595 911 453 1 597 181 51 103 59 436 4 203 560 3 291 658 283 572 1 283 450 1 681 489 43 147 911 902 95 134 782 118 848 308 1 550 226 50 916 59 970 4 501 006 3 560 037 342 479 1 360 422 1 814 153 42 982 940 969 101 189 806 273 879 589 1 602 554 54 290 61 077 4 656 553 3 695 989 347 637 1 379 071 1 909 924 59 357 960 564 68 744 856 638 911 607 1 582 432 56 430 62 148 4 805 995 3 810 976 353 852 1 416 555 1 977 666 62 903 995 019 63 985 894 060 941 537 1 551 032 57 125 140 012 4 920 967 3 836 083 312 699 1 457 470 2 003 583 62 331 1 084 884 67 160 980 595

1) Includ ºi societãþile de asigurare.*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

44*

Page 211: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Sume Active Alte activeGuverna- în inter- Total Credite Profit Diferenþe

Credite în valutã convertibilã mentale tranzit bancare prelu- repartizat nefavo-Total Curente Restante Înghe- între ate de 2) rabile

þate sediile bãnci nete dinPopu- Altele bãncii (Legea reevalu-laþie 1) 7/92) area ac-

tivelor ºipasivelorîn valutã

32 – 23 100 786 – 22 314 – – 323 100 17 877 – 7 985 2 853 77 – 57 915 44 413 202 13 300 124 070 10 015 489 175 169 334 13 778 24 870 21 311

131 4 213 951 207 437 6 513 – 198 191 220 1 038 300 417 124 9 541 136 986 14 706 9 841 700 788 719 52 982 – 398 049 1 293 2 314 299 840 736 x 56 242 – 760 259 981 169 903 545 77 624 – 398 046 – 2 401 618 1 433 578 x 280 843 149 826 306 1 137 711 1 046 613 91 099 – 398 043 588 2 421 283 1 666 234 x 224 988 – 884 43 1 278 141 1 169 760 108 381 – 654 488 413 2 556 493 1 704 281 x 130 735 25 517

1 068 58 1 333 980 1 198 230 135 750 – 696 093 456 2 464 498 1 941 286 x 80 613 25 694 1 151 80 1 354 813 1 207 532 147 281 – 505 925 181 2 444 906 2 293 621 x 105 070 20 551 1 263 403 1 500 168 1 347 734 152 434 – 820 953 2 379 2 506 134 2 554 673 x 127 671 23 939 1 467 303 1 622 221 1 458 223 163 998 – 1 111 836 – 2 634 631 2 851 443 x 96 981 26 876 1 570 147 1 705 740 1 532 032 173 708 – 1 513 096 2 223 2 607 942 3 028 494 x 113 225 34 024 1 669 89 1 816 210 1 617 202 199 008 – 1 870 688 5 029 2 741 949 3 053 501 x 140 780 35 449 1 806 10 400 1 833 315 1 631 296 202 019 – 2 159 370 5 622 2 905 463 3 240 237 x 191 554 39 704 1 857 10 255 1 925 935 1 707 560 218 375 – 2 341 740 9 434 3 033 018 3 537 943 x 223 194 38 291 1 826 81 2 049 867 1 956 283 93 584 – 584 232 19 191 4 295 224 3 088 815 x x 38 476 2 014 98 2 203 309 2 060 928 142 381 – 708 623 16 647 3 780 698 2 593 375 x x 39 991 2 168 85 2 291 398 2 138 200 153 198 – 826 751 13 634 3 854 295 2 901 814 x x 43 188 2 287 104 2 538 924 2 333 360 205 564 – 1 527 037 18 229 3 992 964 2 961 639 x x 14 291 2 521 1 064 2 692 738 2 444 840 247 898 – 1 824 616 18 248 4 119 032 3 297 077 x x 14 486 6 968 1 318 2 901 895 2 635 896 266 000 – 2 517 678 14 367 3 821 805 3 583 055 x x 24 856 2 940 74 3 065 475 2 762 584 302 890 – 3 021 881 24 803 3 830 998 3 189 370 x x 16 433 3 171 82 3 218 308 2 893 290 325 018 – 3 406 409 13 520 3 667 172 3 757 410 x x 18 437 3 500 50 3 477 279 3 114 181 363 098 – 3 854 762 29 640 3 673 265 3 954 172 x x 13 652 3 996 65 3 744 570 3 329 447 415 123 – 4 054 268 7 925 3 917 101 4 040 770 x x 23 857 4 112 75 4 095 587 3 651 592 443 994 – 4 748 697 26 875 4 439 079 4 082 090 x x 21 523 2 827 201 4 673 619 4 115 320 558 299 – 4 998 017 21 310 5 010 497 4 259 056 x x 46 936 2 917 88 4 860 145 4 340 488 519 657 – 1 876 931 41 174 5 559 151 4 937 874 x x 42 162 3 750 139 4 899 925 4 347 581 552 345 – 2 061 162 29 242 5 626 762 4 372 933 x x 18 796 4 111 218 5 526 800 4 863 215 663 585 – 2 449 340 55 710 5 524 140 5 028 639 x x 15 620 4 252 212 5 751 975 4 921 163 830 813 – 2 954 921 43 222 5 673 026 5 596 982 x x 14 860 4 321 2 332 6 023 529 5 163 798 859 732 – 3 242 785 41 009 5 270 655 5 779 618 x x 37 404 4 388 2 398 6 108 398 5 401 365 707 033 – 3 014 853 33 489 5 478 093 6 120 623 x x 18 109 4 650 2 504 6 521 113 5 751 095 770 018 – 3 486 181 59 331 4 880 462 6 743 208 x x 18 563 4 966 2 607 7 063 799 6 224 598 839 201 – 4 010 795 95 336 4 400 623 7 117 282 x x 22 512 5 734 3 389 7 288 784 6 415 634 873 150 – 4 898 258 77 643 4 280 885 7 588 480 x x 23 193 6 393 3 512 7 589 778 6 610 198 979 580 – 5 655 835 33 410 4 549 543 8 003 196 x x 26 467 6 443 4 062 8 288 460 7 238 732 1 049 728 – 8 279 722 30 629 4 906 790 8 402 192 x x 29 925 6 432 4 303 8 755 801 7 616 646 1 139 154 – 8 779 601 16 636 5 394 052 9 163 026 x x 35 543 6 642 5 572 9 898 472 8 930 989 967 483 – 5 469 080 47 654 5 535 928 10 054 648 x x 47 897 6 756 6 801 15 237 437 13 580 208 1 657 229 – 5 991 018 42 612 5 670 673 10 678 034 x x 50 715 7 233 6 978 20 550 580 18 126 692 2 423 888 – 5 841 161 23 790 5 921 190 11 936 299 x x 112 331 7 247 8 288 18 498 769 15 905 920 2 592 849 – 5 913 291 17 834 6 851 296 13 709 341 x x 120 425 7 644 8 245 18 223 549 15 346 637 2 876 912 – 7 375 613 2 536 8 335 497 15 247 480 x x 92 769 7 580 10 004 20 686 884 15 670 485 5 016 398 – 7 554 048 3 879 8 669 302 17 095 094 x x 237 288 7 780 22 723 20 605 554 15 062 127 5 543 428 – 7 381 525 2 183 10 657 840 19 704 250 x x 245 152 8 168 23 388 21 359 970 15 479 618 5 880 352 – 7 539 954 87 788 12 071 185 19 153 367 x x 278 702 8 688 23 068 22 914 474 16 766 363 6 148 110 – 6 937 115 32 913 12 956 394 19 004 981 x x 268 921 7 758 3 872 23 318 581 16 180 016 7 138 566 – 10 302 788 49 096 12 412 769 19 396 571 x x 273 282 7 506 3 735 23 941 968 17 184 059 6 757 909 – 7 754 133 6 746 16 275 038 19 505 835 x x 278 274 7 351 3 902 20 086 341 13 230 133 6 856 209 – 9 256 519 21 806 16 525 978 21 034 222 x x 289 470 7 246 3 967 19 668 294 13 087 201 6 581 093 – 11 099 037 6 704 16 735 217 22 463 940 x x 292 700 9 566 90 410 21 247 439 14 095 403 7 152 036 – 11 676 209 93 512 16 167 880 21 433 333 x x 191 584 7 877 28 157 22 253 510 13 604 008 8 649 502 – 11 667 499 1 17 262 507 20 370 323 x x 150 522

11 358 24 704 22 823 339 13 448 575 9 374 764 – 12 679 110 143 20 048 450 22 469 331 x x 161 272 10 041 9 726 22 988 461 13 341 078 9 647 383 – 14 926 301 15 422 18 746 194 21 821 352 x x 166 616 13 307 9 791 24 370 898 14 327 176 10 043 721 – 15 691 773 3 360 18 782 732 21 924 439 x x 25 283 12 331 10 974 25 137 989 14 354 044 10 783 945 – 16 402 829 2 749 17 775 343 22 609 262 x x 14 541 13 036 13 907 25 551 501 14 171 690 11 379 811 – 19 902 498 120 172 18 863 967 21 649 755 x x 16 288 14 770 19 880 26 594 483 14 805 668 11 788 815 – 18 181 199 167 672 18 597 568 23 079 367 x x 20 802 14 370 19 138 28 324 792 15 720 805 12 603 987 – 18 565 263 156 249 20 298 037 24 587 345 x x 29 308 16 369 18 812 30 106 131 16 726 199 13 379 931 – 17 710 515 145 028 20 847 251 25 181 385 x x 41 643 17 993 18 981 31 880 432 17 886 195 13 994 237 – 17 418 768 147 779 21 633 131 27 827 546 x x 54 366 17 447 19 682 34 813 908 19 557 519 15 256 389 – 18 833 014 188 362 24 527 797 27 295 937 x x 2 990

2) Începând cu luna decembrie 1994 a fost inclus la poziþia "Alte pasive - Vãrsãminte ºi prelevãri din profit".

45*

Page 212: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -PASIV PASIVE EXTERNE

Total Termen scurtAltele Total Valute convertibile Lei Valute neconvertibile

Total Împru- Depo- Depozite (ale Total Împru- Angaja- Depo-muturi zite ale ale altor muturi mente zitede la bãncilor altor nerezi- de la ºi acor- alebãnci strãine nerezi- denþi) bãnci duri bãn-strãine denþi strãine bilate- cilor

rale de strã-plãþi ine

7 039 1 071 178 59 813 59 636 5 387 3 216 1 030 1 142 13 54 237 41 908 12 329 – 109 375 2 289 674 136 787 118 986 27 868 17 880 4 956 5 032 63 91 056 – 91 056 – 270 584 4 002 050 241 402 163 210 159 096 86 131 34 776 38 189 1 737 2 377 – 2 370 7 784 493 9 843 462 714 947 462 383 452 471 263 836 29 433 159 202 4 109 5 803 – 5 096 707

1 152 587 10 912 440 764 596 275 879 265 156 77 955 32 871 154 330 4 426 6 297 – 5 733 565 1 441 247 11 553 447 888 345 317 168 307 213 97 854 48 214 161 145 3 095 6 861 – 6 146 715 1 548 029 12 336 729 941 574 327 380 316 957 132 710 35 442 148 805 3 664 6 758 – 6 185 573 1 834 979 12 830 477 932 447 300 314 289 405 97 637 37 484 154 283 4 246 6 664 – 6 168 496 2 168 000 13 297 346 904 509 308 572 297 440 102 181 36 562 158 698 4 699 6 432 – 5 690 742 2 403 063 14 446 393 931 288 323 134 311 079 69 683 78 841 162 555 5 552 6 504 – 5 562 942 2 727 586 15 645 997 918 370 294 914 282 734 48 374 66 568 167 792 5 683 6 497 – 5 605 892 2 881 245 16 739 849 917 707 305 679 293 659 56 960 69 150 167 548 6 474 5 546 – 5 546 – 2 877 271 17 904 603 939 424 304 080 290 280 27 461 48 775 214 044 7 581 6 220 – 6 220 – 3 008 979 19 213 504 927 351 281 928 267 010 20 888 47 013 199 109 8 766 6 152 – 6 152 – 3 276 459 20 415 518 939 226 277 603 264 359 20 980 51 710 191 670 8 119 5 125 – 5 125 – 3 050 338 20 415 121 1 213 137 497 108 482 061 38 013 248 620 195 428 10 089 4 958 – 4 958 – 2 553 383 20 108 411 1 477 407 702 074 686 446 35 888 241 201 409 357 9 915 5 713 – 5 713 – 2 858 627 21 025 071 1 516 699 706 604 691 651 33 625 241 690 416 336 9 243 5 710 – 5 710 – 2 947 348 22 318 424 1 675 312 796 586 779 962 88 606 229 532 461 823 11 018 5 606 – 5 606 – 3 282 591 23 386 790 1 699 326 799 450 781 303 85 072 249 302 446 929 12 500 5 647 – 5 647 – 3 558 199 24 561 896 1 752 976 821 764 804 014 107 134 258 449 438 431 12 106 5 644 – 5 644 – 3 172 937 25 015 799 1 542 765 619 068 600 439 106 935 270 311 223 193 12 787 5 842 – 5 842 – 3 738 973 26 244 444 1 513 764 563 770 544 568 97 176 258 623 188 769 13 233 5 969 – 5 969 – 3 940 520 27 398 409 1 572 916 612 956 592 906 97 067 260 645 235 194 13 930 6 120 – 6 120 – 4 016 913 28 660 855 1 638 697 647 474 626 766 105 721 300 284 220 761 14 936 5 772 – 5 772 – 4 060 567 30 867 479 1 768 611 617 535 595 189 108 249 323 658 163 281 15 766 6 581 – 6 581 – 4 212 120 33 320 052 2 007 344 745 685 722 341 96 858 340 105 285 378 15 810 7 534 – 7 534 – 4 895 712 32 440 153 2 059 649 570 020 546 330 91 106 278 019 177 205 16 066 7 625 – 7 625 – 4 354 137 32 160 403 2 014 629 521 237 495 907 143 480 123 483 228 944 17 222 8 108 – 8 108 – 5 013 019 34 191 185 2 230 815 584 061 568 436 182 445 137 010 248 982 6 847 8 778 – 8 778 – 5 582 122 36 336 074 2 586 177 882 438 865 245 178 980 433 907 252 359 8 447 8 747 – 8 747 – 5 742 214 36 740 154 2 550 568 868 116 833 867 212 286 382 796 238 785 25 574 8 675 – 8 675 – 6 102 514 37 884 793 2 524 213 844 833 810 762 192 420 382 471 235 871 25 282 8 789 – 8 789 – 6 724 645 38 912 411 2 662 070 903 325 866 946 218 119 409 130 239 698 27 362 9 018 – 9 018 – 7 094 770 41 078 666 2 885 384 995 144 952 800 241 996 440 725 270 079 33 007 9 337 – 9 337 – 7 565 287 42 589 372 2 937 880 975 601 935 882 243 832 426 683 265 367 30 302 9 417 – 9 417 – 7 976 729 44 689 682 2 982 656 988 553 948 044 240 662 441 020 266 362 30 797 9 712 – 9 712 – 8 372 267 50 012 068 3 246 787 1 111 960 1 069 692 264 072 560 849 244 771 32 217 10 051 – 10 051 – 9 127 483 53 390 523 3 581 219 1 275 383 1 232 612 360 449 579 094 293 070 34 055 8 717 – 8 717 –

10 006 751 55 022 654 4 995 406 2 483 921 2 437 554 437 735 1 586 676 413 143 36 574 9 794 – 9 794 – 10 627 319 62 509 661 5 673 960 2 055 328 2 003 551 624 349 940 694 438 507 37 379 14 399 – 14 399 – 11 823 968 71 702 355 7 272 761 2 632 135 2 575 854 809 104 1 242 720 524 030 37 599 18 683 – 18 683 – 13 588 917 71 368 686 7 457 572 2 646 758 2 588 355 870 562 1 122 845 594 948 41 376 17 028 – 17 028 – 15 154 711 74 144 487 7 079 874 2 153 380 2 091 561 1 007 404 567 669 516 487 44 864 16 955 – 16 955 – 16 857 806 78 010 869 7 332 247 2 395 338 2 333 470 951 685 781 058 600 726 44 706 17 163 – 17 163 – 19 459 098 82 811 259 7 147 421 2 408 719 2 341 989 920 215 835 183 586 591 49 777 16 953 – 16 953 – 18 874 665 86 413 550 7 873 735 2 623 208 2 542 367 1 077 768 797 224 667 375 63 117 17 724 – 17 624 100 18 736 060 89 997 697 8 634 686 2 983 276 2 897 737 985 107 1 250 708 661 922 67 533 18 005 – 18 005 – 19 123 289 92 053 435 9 000 841 3 239 863 3 124 300 1 051 506 1 411 153 661 641 97 213 18 350 – 18 350 – 19 227 561 95 581 285 9 567 160 3 260 046 3 070 792 1 106 600 1 108 492 855 701 170 583 18 671 – 18 671 – 20 744 752 96 427 619 9 421 004 3 054 399 2 940 462 1 003 870 1 221 671 714 921 94 999 18 938 – 18 938 – 22 171 240 100 187 879 9 220 733 2 259 249 2 141 126 299 938 1 192 908 648 280 98 767 19 356 – 19 356 – 21 241 748 100 692 245 8 958 029 1 763 662 1 652 039 233 013 1 103 381 315 645 90 987 20 637 – 20 637 – 20 219 801 102 659 472 8 901 875 1 822 509 1 700 016 241 485 1 071 165 387 366 102 214 20 279 – 20 279 – 22 308 059 108 877 627 9 405 200 2 094 554 2 001 407 317 596 1 276 236 407 574 71 905 21 242 – 21 242 – 21 654 735 108 773 578 9 570 814 2 053 875 1 976 940 297 328 1 274 882 404 730 56 055 20 879 – 20 879 – 21 899 155 110 619 510 9 552 795 2 222 222 2 131 585 193 203 1 549 090 389 293 69 342 21 295 – 21 295 – 22 594 720 113 091 136 10 055 372 2 686 482 2 604 811 188 219 1 906 879 509 713 59 978 21 693 – 21 693 – 21 633 467 116 496 968 9 671 807 2 368 339 2 285 384 112 395 1 592 085 580 905 61 077 21 878 – 21 878 – 23 058 565 118 661 189 9 338 473 1 568 389 1 480 042 119 586 816 156 544 300 66 018 22 328 – 22 328 – 24 558 037 125 023 583 10 246 705 2 050 155 1 980 548 290 218 1 018 141 672 188 46 493 23 114 – 23 114 – 25 139 742 128 370 083 10 388 221 1 927 051 1 859 263 176 677 919 128 763 458 43 788 23 999 – 23 999 – 27 773 179 134 507 358 10 975 732 2 194 456 2 127 366 218 985 1 206 767 701 613 41 865 25 225 – 25 225 – 27 292 947 148 004 632 10 213 353 2 133 069 2 060 846 168 367 1 120 845 771 634 44 932 27 290 – 27 290 –

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

46*

Page 213: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -PASIVE INTERNE

Termen mijlociu ºi lung Total Depozite ale clienþilor nebancariTotal În valute În Total Disponibilitãþi la vedere Economii ale populaþiei

conver- valu- Total Agenþi economici Conturi Cecuri Altele 1) Total Latibile te capital capital ale cu limitã vedere

ne- majoritar majoritar popu- de sumãcon- de stat privat laþieiverti-bile

177 177 – 1 011 365 420 018 122 831 67 014 17 797 – – 38 020 249 088 55 803 17 801 17 795 6 2 152 887 854 980 518 267 419 878 55 358 – – 43 031 261 799 79 589 78 192 78 192 – 3 760 648 1 444 628 616 782 242 430 165 487 8 410 114 053 86 403 409 212 83 381

252 564 252 541 23 9 128 515 3 423 639 1 182 587 407 583 384 279 43 497 182 866 164 361 645 789 116 731 488 717 488 705 12 10 147 843 3 622 338 972 536 294 442 301 041 57 941 192 763 126 348 670 754 119 540 571 177 571 165 12 10 665 102 3 846 290 1 038 146 370 052 292 043 34 065 200 339 141 648 725 480 120 510 614 195 614 044 151 11 395 155 4 180 378 1 082 516 366 315 291 474 38 002 226 248 160 478 742 090 120 514 632 133 632 133 – 11 898 030 4 286 686 1 082 722 356 170 285 826 63 852 202 670 174 204 836 993 124 352 595 937 595 937 – 12 392 837 4 522 846 1 123 661 369 967 303 904 79 484 230 805 139 501 977 028 132 048 608 154 608 154 – 13 515 105 4 904 575 1 283 945 446 649 349 040 84 795 234 942 168 519 1 196 212 160 499 623 456 623 456 – 14 727 628 5 285 946 1 332 353 440 157 380 412 109 649 227 684 174 451 1 420 300 208 640 612 028 612 028 – 15 822 142 5 784 715 1 535 400 539 818 416 328 145 419 248 319 185 516 1 604 648 236 420 635 344 635 344 – 16 965 179 6 281 060 1 556 359 498 275 453 197 136 585 269 365 198 936 1 774 883 256 155 645 422 645 422 – 18 286 153 6 598 037 1 721 434 524 096 513 426 128 558 315 799 239 555 1 902 621 270 955 661 624 661 624 – 19 476 292 7 066 930 1 870 422 569 083 521 240 185 499 327 029 267 570 2 085 895 287 329 716 029 716 029 – 19 201 984 8 446 915 2 332 445 787 162 831 345 182 932 291 808 239 198 2 727 607 359 327 775 333 775 333 – 18 631 004 8 435 255 1 985 780 660 016 664 971 182 232 278 887 199 675 2 976 277 315 777 810 095 810 095 – 19 508 372 8 511 652 1 792 865 585 140 564 861 179 258 276 084 187 522 3 101 727 310 777 878 727 878 727 – 20 643 112 9 170 708 2 048 216 672 232 661 812 195 254 323 725 195 192 3 278 389 336 758 899 876 899 876 – 21 687 463 9 144 725 1 881 818 610 463 669 985 202 032 188 361 210 977 3 385 707 356 800 931 211 931 211 – 22 808 921 9 777 714 2 094 557 707 763 808 869 210 020 141 428 226 477 3 556 480 351 308 923 697 923 697 – 23 473 035 10 251 435 2 137 045 717 125 818 794 229 842 131 585 239 698 3 738 811 366 087 949 994 949 994 – 24 730 680 10 638 007 2 276 381 761 700 903 498 231 721 141 503 237 959 3 932 181 395 229 959 959 959 959 – 25 825 493 11 227 468 2 401 600 789 351 971 855 240 186 146 419 253 789 4 114 464 396 244 991 224 991 224 – 27 022 158 11 535 341 2 429 411 766 588 963 470 233 033 152 558 313 763 4 230 075 401 435

1 151 076 1 151 076 – 29 098 868 12 231 296 2 741 060 891 434 1 094 064 270 201 185 455 299 906 4 334 887 426 019 1 261 659 1 261 659 – 31 312 708 13 249 960 2 892 203 966 518 1 179 924 257 208 194 234 294 320 4 443 150 424 523 1 489 629 1 489 629 – 30 380 504 14 514 925 3 320 017 1 108 090 1 466 629 280 209 166 745 298 344 5 136 421 495 922 1 493 392 1 493 392 – 30 145 774 14 850 667 3 153 768 1 214 713 1 234 017 203 064 168 424 333 551 5 544 061 507 992 1 646 754 1 646 754 – 31 960 370 15 627 715 3 099 331 1 170 231 1 184 827 244 123 176 294 323 857 5 844 529 500 632 1 703 739 1 703 739 – 33 749 897 16 062 800 3 119 237 995 116 1 285 987 289 194 216 016 332 925 6 042 434 489 225 1 682 452 1 682 452 – 34 189 587 16 308 262 3 251 017 1 007 685 1 330 053 332 093 244 870 336 316 6 436 563 502 748 1 679 379 1 679 379 – 35 360 581 17 106 453 3 540 860 1 138 989 1 460 950 365 620 248 454 326 847 6 670 162 551 261 1 758 744 1 758 744 – 36 250 341 17 471 392 3 414 041 971 822 1 500 077 398 710 196 235 347 197 6 920 967 575 661 1 890 240 1 890 240 – 38 193 283 18 640 035 3 902 530 1 257 097 1 659 408 413 945 211 409 360 672 7 129 557 613 819 1 962 279 1 962 279 – 39 651 492 19 126 154 3 969 041 1 301 103 1 744 185 422 423 185 689 315 642 7 289 411 627 009 1 994 103 1 994 103 – 41 707 026 19 842 199 4 235 143 1 497 482 1 754 580 428 720 207 202 347 159 7 431 024 628 676 2 134 827 2 134 827 – 46 765 281 21 402 185 4 990 307 1 864 693 2 065 197 465 657 243 105 351 655 7 620 517 653 391 2 305 835 2 305 835 – 49 809 305 22 824 806 5 304 973 1 938 541 2 281 745 475 919 235 581 373 188 7 868 217 686 531 2 511 485 2 511 485 – 50 027 248 24 933 269 5 772 013 2 095 521 2 562 666 504 373 203 523 405 930 8 808 111 789 248 3 618 632 3 618 632 – 56 835 701 29 139 482 5 241 058 2 065 124 2 252 652 291 260 227 866 404 157 9 367 681 750 160 4 640 626 4 640 626 – 64 429 594 33 438 498 4 535 092 1 715 195 1 683 243 370 700 221 306 544 647 10 016 699 819 222 4 810 813 4 810 813 – 63 911 114 33 124 461 4 207 110 1 402 952 1 686 430 523 398 206 759 387 572 10 981 330 758 019 4 926 494 4 926 494 – 67 064 613 34 332 357 4 681 173 1 574 118 1 760 384 657 823 187 976 500 872 12 052 003 646 975 4 936 909 4 936 909 – 70 678 622 36 219 721 5 129 726 1 551 626 2 007 514 762 331 222 665 585 591 13 490 621 650 171 4 738 701 4 738 701 – 75 663 838 37 594 088 5 491 312 1 444 355 2 344 101 794 734 234 371 673 752 14 565 615 681 009 5 250 527 5 250 527 – 78 539 815 41 067 410 6 050 339 1 621 094 2 897 105 774 599 256 112 501 429 15 404 812 778 978 5 651 411 5 651 411 – 81 363 010 41 970 132 6 039 904 1 545 302 2 926 273 761 143 270 766 536 421 15 765 796 820 246 5 760 978 5 760 978 – 83 052 593 43 167 613 6 403 843 1 718 370 3 138 767 664 347 300 875 581 484 16 286 767 1 139 504 6 307 114 6 307 114 – 86 014 125 44 735 842 6 716 852 1 860 674 3 187 325 699 336 304 794 664 723 16 934 111 1 291 322 6 366 605 6 366 605 – 87 006 615 47 500 924 6 674 417 1 638 457 3 241 256 701 344 297 519 795 841 17 701 359 1 378 207 6 961 484 6 961 484 – 90 967 146 52 950 348 9 531 063 2 946 885 5 057 163 692 898 44 343 789 774 20 165 532 1 599 451 7 194 367 7 194 367 – 91 734 216 51 756 411 6 647 210 2 004 666 3 264 536 593 203 42 240 742 565 20 793 328 1 546 034 7 079 366 7 079 366 – 93 757 597 53 191 324 6 973 445 2 193 750 3 464 360 562 412 44 843 708 079 21 890 920 1 630 754 7 310 646 7 310 646 – 99 472 427 55 611 453 7 167 998 2 134 420 3 424 852 617 288 44 509 946 929 22 426 467 1 559 589 7 516 939 7 516 939 – 99 202 764 55 779 067 6 559 620 1 806 186 3 339 038 624 445 42 640 747 311 23 380 383 1 513 069 7 330 573 7 330 573 – 101 066 714 57 342 861 6 600 403 1 637 342 3 536 979 658 227 42 656 725 198 24 429 084 1 472 212 7 368 890 7 368 890 – 103 035 764 59 178 289 7 011 386 1 527 830 4 021 885 669 926 48 035 743 709 25 153 244 1 456 226 7 303 467 7 303 467 – 106 825 161 60 561 487 6 978 188 1 469 907 4 034 232 684 727 46 642 742 681 25 797 088 1 441 055 7 770 085 7 770 085 – 109 322 715 62 031 916 7 139 984 1 500 377 4 035 918 706 870 49 255 847 564 26 367 503 1 427 729 8 196 550 8 196 550 – 114 776 877 63 837 726 7 407 426 1 747 008 4 172 346 654 491 54 782 778 799 26 626 706 1 418 729 8 461 171 8 461 171 – 117 981 862 65 387 766 7 009 123 1 463 524 3 873 523 831 170 53 997 786 909 27 306 063 1 436 787 8 781 276 8 781 276 – 123 531 626 68 097 652 7 660 754 1 742 486 4 104 176 917 050 46 943 850 098 28 227 340 1 381 191 8 080 284 8 080 284 – 137 791 279 81 004 864 10 584 719 2 700 060 6 078 150 769 371 42 702 994 436 30 966 689 1 403 418

1) Includ ºi societãþile de asigurare.

47*

Page 214: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Depozite în lei Depozite în valutã convertibilãLa Total La Condiþio- Certificate Total La vedere La termentermen termen nate de depozit Total Agenþi economici Conturi Altele 1) Total

capital capital alemajoritar majoritar popu-de stat privat laþiei

193 285 32 989 444 32 545 – 15 110 14 671 13 869 – 802 – 440 182 210 34 489 6 078 28 411 – 40 410 36 672 21 099 1 895 13 678 – 3 738 325 831 86 459 40 940 43 182 2 337 332 175 286 552 163 944 68 885 53 607 116 45 623 529 058 298 825 173 617 111 557 13 651 1 296 438 1 054 960 489 098 318 545 213 300 34 017 208 351 551 214 463 839 163 719 283 431 16 689 1 515 208 1 245 305 579 819 370 819 251 906 42 761 229 535 604 970 470 942 160 170 287 484 23 289 1 611 722 1 327 575 585 325 409 492 283 650 49 109 246 722 621 576 581 239 230 309 320 646 30 284 1 774 533 1 444 350 615 155 466 461 315 621 47 113 297 231 712 641 564 034 216 130 311 206 36 698 1 802 937 1 483 683 648 224 462 913 319 633 52 913 285 860 844 979 643 268 280 526 305 663 57 079 1 778 889 1 428 422 607 390 444 328 323 089 53 615 311 278

1 035 713 657 576 256 933 334 230 66 413 1 766 842 1 407 321 603 641 418 951 327 744 56 984 316 152 1 211 660 679 875 299 391 301 669 78 815 1 853 418 1 460 678 625 032 440 454 338 551 56 642 323 884 1 368 228 738 678 336 595 308 319 93 764 1 905 989 1 497 494 674 182 416 823 346 905 59 585 342 505 1 518 728 874 173 422 327 345 835 106 011 2 075 645 1 627 395 705 532 495 117 365 335 61 410 361 774 1 631 667 896 602 393 629 386 327 116 646 2 077 380 1 624 020 690 875 515 662 359 518 57 964 367 139 1 798 566 939 887 404 191 409 350 126 346 2 170 726 1 716 303 608 617 605 896 359 938 141 852 370 551 2 368 280 1 028 740 489 309 408 498 130 933 2 358 123 1 621 881 482 664 634 020 375 747 129 450 466 671 2 660 500 1 107 021 594 457 357 777 154 787 2 366 177 1 620 508 512 738 598 663 383 798 125 309 473 586 2 790 950 1 182 434 619 936 388 735 173 763 2 434 626 1 644 655 507 656 608 901 402 185 125 913 492 019 2 941 631 1 298 223 616 294 476 272 205 657 2 545 880 1 718 644 561 031 581 754 427 781 148 078 543 172 3 028 907 1 315 602 598 993 495 379 221 230 2 561 599 1 721 765 554 320 554 616 443 332 169 497 547 179 3 205 172 1 424 598 649 286 507 550 267 762 2 702 079 1 825 925 594 465 562 513 461 481 207 465 594 083 3 372 724 1 457 173 723 620 456 902 276 651 2 918 406 2 004 346 611 960 734 056 451 522 206 809 593 553 3 536 951 1 485 642 741 246 450 582 293 814 2 943 803 1 932 898 639 818 611 340 473 159 208 581 725 162 3 718 221 1 678 261 883 963 476 060 318 238 3 033 144 2 093 110 749 729 649 787 483 053 210 541 643 988 3 828 639 1 698 844 880 065 487 910 330 870 3 177 012 2 192 179 753 457 669 812 503 989 264 922 655 302 3 908 868 1 809 448 918 132 530 488 360 829 3 345 901 2 307 822 772 423 729 426 535 137 270 836 676 787 4 018 627 1 933 563 961 815 573 404 398 344 3 981 045 2 671 894 937 538 819 410 635 464 279 482 837 145 4 640 499 1 926 456 944 203 589 556 392 696 4 132 032 2 760 422 913 623 927 357 665 945 253 497 866 397 5 036 069 2 093 440 1 166 679 474 004 452 758 4 059 399 2 787 891 905 242 914 169 696 458 272 022 890 530 5 343 897 2 080 038 1 124 146 493 949 461 943 4 603 817 3 166 693 969 057 1 090 329 804 507 302 800 1 006 189 5 553 208 2 154 064 1 158 935 526 568 468 562 4 747 066 3 249 097 1 037 034 1 047 573 854 165 310 325 1 085 430 5 933 815 2 087 262 1 069 915 544 306 473 041 4 533 420 3 148 386 957 296 1 047 938 804 462 338 691 962 459 6 118 901 2 166 329 1 111 307 559 904 495 118 4 729 103 3 212 287 923 208 1 124 303 827 539 337 237 1 062 760 6 345 307 2 278 067 1 236 243 533 149 508 675 4 858 316 3 223 708 876 276 1 137 577 866 320 343 534 1 199 888 6 515 738 2 462 448 1 402 305 542 259 517 884 5 145 500 3 465 103 984 602 1 170 125 912 974 397 402 1 201 222 6 662 402 2 678 005 1 558 048 584 204 535 754 5 189 697 3 501 153 977 250 1 224 302 929 447 370 155 1 216 070 6 802 349 2 746 712 1 631 133 554 030 561 549 5 429 319 3 542 065 902 462 1 340 214 928 944 370 445 1 411 958 6 967 126 3 040 680 1 802 040 629 412 609 229 5 750 680 3 623 030 968 309 1 289 479 950 872 414 370 1 594 044 7 181 686 3 179 151 1 767 337 760 008 651 805 6 472 465 4 236 876 1 143 005 1 460 076 1 010 608 623 187 1 681 555 8 018 864 3 267 516 1 893 442 658 134 715 939 7 085 630 4 528 818 1 233 981 1 644 945 1 171 290 478 602 1 959 248 8 617 521 3 688 956 2 173 640 770 757 744 558 10 841 786 6 947 866 1 933 184 2 575 954 1 733 221 705 507 3 050 605 9 197 476 3 831 842 2 310 336 832 452 689 054 15 054 866 9 456 978 2 869 274 3 400 199 2 174 994 1 012 512 4 360 479

10 223 311 4 104 354 2 602 537 744 456 757 361 13 831 666 8 444 838 2 419 462 2 986 794 1 944 993 1 093 588 4 092 248 11 405 028 3 665 888 2 563 799 209 542 892 548 13 933 292 7 750 445 1 902 455 2 732 135 1 910 857 1 204 999 4 065 292 12 840 450 4 353 718 2 964 180 264 555 1 124 983 13 245 656 7 151 019 1 599 705 2 647 713 1 915 849 987 752 4 220 078 13 884 606 4 462 452 2 922 532 315 147 1 224 773 13 074 708 7 719 711 1 625 224 3 165 424 1 917 363 1 011 701 3 713 384 14 625 834 5 515 691 3 819 056 351 164 1 345 470 14 096 568 8 444 075 1 703 854 3 707 783 1 966 240 1 066 198 3 956 857 14 945 550 5 365 082 3 661 541 330 732 1 372 808 14 799 350 8 849 241 2 153 275 3 586 531 2 031 904 1 077 530 4 399 031 15 147 263 5 111 264 3 347 522 357 362 1 406 380 15 365 740 8 960 414 1 907 590 3 866 697 2 076 837 1 109 291 4 593 207 15 642 789 5 195 046 3 423 330 380 606 1 391 109 15 889 832 8 613 817 2 052 067 3 425 468 2 110 508 1 025 775 5 220 655 16 323 153 5 446 063 3 539 947 507 778 1 398 339 17 679 085 9 189 025 2 082 438 3 947 235 2 140 786 1 018 566 6 231 519 18 566 081 5 567 479 3 659 105 387 814 1 520 560 17 686 275 9 442 388 2 369 887 3 715 164 2 277 233 1 080 103 6 114 537 19 247 294 6 266 791 4 093 073 630 299 1 543 420 18 049 016 9 084 843 2 003 914 3 685 860 2 443 477 951 592 6 746 585 20 260 166 6 366 832 3 945 287 610 793 1 810 752 17 960 127 8 919 522 2 112 258 3 456 123 2 376 809 974 331 6 942 974 20 866 878 6 571 313 3 857 548 663 768 2 049 997 19 445 675 9 533 219 2 305 759 3 587 169 2 491 665 1 148 626 7 871 908 21 867 314 6 965 587 4 067 611 633 953 2 264 024 18 873 476 8 418 942 1 580 733 3 336 082 2 454 830 1 047 297 8 520 297 22 956 872 6 887 641 3 823 985 673 474 2 390 181 19 425 733 8 629 477 1 603 790 3 421 335 2 546 907 1 057 445 8 861 822 23 697 017 6 925 643 3 924 167 692 295 2 309 181 20 088 017 9 055 328 1 676 938 3 661 316 2 601 931 1 115 143 9 036 811 24 356 034 7 105 746 4 110 232 710 318 2 285 196 20 680 465 9 295 231 1 647 755 3 734 451 2 633 102 1 279 923 9 358 719 24 939 774 7 149 243 4 207 352 762 494 2 179 397 21 375 187 9 917 636 2 003 467 3 924 782 2 705 420 1 283 966 9 249 752 25 207 978 7 861 379 4 587 306 1 048 957 2 225 116 21 942 215 10 200 434 2 066 641 3 989 555 2 833 246 1 310 991 9 518 556 25 869 275 8 375 586 4 757 391 1 127 859 2 490 336 22 696 994 10 260 672 1 835 588 4 637 592 2 929 517 857 976 9 907 608 26 846 150 8 749 819 5 122 282 1 223 082 2 404 455 23 459 739 10 496 158 2 066 083 4 219 835 3 032 340 1 177 900 10 634 934 29 563 271 9 251 991 5 501 727 1 380 085 2 370 179 30 201 465 11 817 169 2 353 706 4 671 113 3 387 059 1 405 291 15 647 624

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

48*

Page 215: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Sume în Pasive Depozite publiceDepo- tranzit interban- Total Finanþare Disponi- Disponi- Fond

Condiþio- zite între care pe bilitãþi bilitãþi pentruAgenþi economici Depozite Altele 1) nate 2) în sediile termen pentru ale bu- sãnãtatecapital capital ale popu- valutã bãncii mediu ºi investiþii getelor **majoritar majoritar laþiei necon- lung de la localede stat privat verti- bugetul **

bilã de stat**

– – 440 – – – 2 827 459 056 77 261 – 97 5 – 192 1 623 1 923 – – 15 235 054 677 752 125 223 – 65 4 351 –

24 779 9 386 11 444 15 – – 154 921 989 596 357 609 82 341 – 432 80 113 782 45 848 47 388 1 333 33 127 – 157 288 2 777 411 885 413 88 943 – 13 235 9 144 130 906 42 587 54 533 1 509 40 369 – 193 714 2 970 414 1 031 642 90 443 151 387 22 262 10 975 136 875 45 717 61 766 2 365 37 425 – 195 323 3 161 266 918 750 88 443 52 680 26 274 6 722 171 849 55 769 65 984 3 628 32 952 – 240 864 3 335 948 934 797 92 908 21 517 31 622 6 744 170 256 44 542 69 896 1 167 33 394 – 193 126 3 635 528 987 189 93 034 32 102 39 093 8 158 193 731 46 168 70 333 1 046 39 189 – 189 703 3 791 653 836 213 93 034 33 324 35 153 4 457 191 188 42 480 81 385 1 100 43 369 – 254 363 3 964 313 1 065 136 92 634 80 873 32 145 16 984 190 751 46 832 85 202 1 099 68 856 – 200 411 4 426 170 1 139 882 92 862 61 224 34 726 17 364 201 705 50 290 89 344 1 167 65 990 – 187 669 4 608 963 1 275 174 91 362 89 429 37 025 19 910 214 879 51 184 95 225 487 86 476 – 232 471 4 677 742 1 418 870 91 339 100 203 32 990 23 003 214 374 54 825 97 734 206 86 221 – 217 909 5 223 203 1 376 056 81 750 102 532 35 465 22 940 193 038 77 007 100 401 106 83 871 – 224 367 5 594 465 1 406 621 72 866 80 085 46 346 4 377 174 937 114 823 71 629 105 281 269 571 – 193 051 4 502 490 1 302 936 60 307 – 24 286 20 502 174 053 117 656 73 364 108 513 272 084 – 232 287 4 362 399 1 355 056 56 503 26 013 39 677 5 669 163 990 126 622 74 386 127 021 297 952 – 211 949 4 604 799 1 477 648 56 766 40 995 55 329 5 149 168 036 153 953 86 553 134 630 284 064 – 212 213 5 110 734 1 477 655 56 699 42 180 75 790 5 579 163 566 150 177 93 193 140 243 292 655 – 260 173 5 614 234 1 493 993 54 981 66 613 89 153 5 629 171 393 167 980 104 884 149 825 282 072 – 242 636 5 901 397 1 515 010 63 494 99 712 100 421 14 846 158 311 166 122 111 964 157 155 320 507 – 248 033 6 376 080 1 475 853 54 993 83 347 76 165 17 040 163 465 262 336 125 929 173 431 285 744 – 242 600 6 912 438 1 384 730 52 222 77 120 61 742 14 909 161 115 173 162 138 901 170 810 296 045 – 250 167 7 241 777 1 429 190 51 032 99 825 65 470 11 743 163 004 140 107 163 836 188 355 329 531 – 245 348 7 833 277 1 654 375 51 025 86 380 89 255 19 183 171 309 125 892 176 658 202 928 361 293 – 269 950 8 769 134 1 795 125 46 635 109 448 62 302 15 641 151 669 208 659 244 830 231 988 472 005 – 269 158 9 569 567 1 652 732 36 608 79 256 57 533 7 594 180 547 194 889 262 192 228 769 505 213 – 296 343 7 187 794 1 813 950 36 526 – 45 028 19 542 166 437 210 281 307 274 206 538 380 977 – 244 885 6 991 810 1 863 045 36 170 38 292 58 006 30 664 156 134 243 146 361 593 245 316 430 936 – 249 813 7 104 499 1 980 274 36 163 53 793 62 372 35 362 155 737 270 795 389 087 269 811 412 538 – 391 175 7 314 930 2 223 407 29 502 48 829 70 709 30 500 109 341 253 472 408 236 191 410 422 575 – 415 585 7 240 662 2 233 184 29 482 49 613 77 937 24 601 121 507 339 194 419 462 182 598 454 055 – 329 947 7 475 001 2 482 863 29 475 60 901 88 571 15 099 104 424 384 475 486 367 224 622 434 720 – 355 888 7 341 872 2 295 755 29 455 72 812 89 635 15 331 108 336 352 040 502 069 238 777 479 175 – 351 619 7 799 936 2 523 225 29 455 103 710 78 622 14 424 119 851 292 307 531 308 272 604 472 474 – 270 886 8 391 798 2 553 706 28 040 116 597 98 431 20 573 111 486 455 910 555 421 289 141 475 297 – 400 606 8 771 648 2 829 003 27 730 179 993 108 962 24 310 149 956 533 620 600 398 310 070 533 606 – 559 201 11 448 992 2 824 481 27 390 116 266 98 227 26 966 170 835 524 128 602 717 383 874 554 034 – 429 657 12 254 433 2 781 513 18 296 148 691 84 273 19 702 163 023 644 920 713 579 437 725 597 564 – 567 063 11 342 050 1 135 276 17 556 x x x 305 895 1 015 665 1 079 025 650 019 843 315 – 807 861 10 826 613 1 360 052 15 197 x x x 237 502 1 697 357 1 527 608 898 013 1 237 408 – 616 808 10 564 146 1 736 285 184 925 x x x 271 790 1 539 947 1 459 545 820 966 1 294 580 – 435 525 10 541 418 1 631 655 176 528 x x x 432 088 1 376 658 1 507 343 749 203 2 117 555 – 527 823 11 268 440 2 041 794 183 992 x x x 531 868 1 369 623 1 557 504 761 083 1 874 558 – 667 862 10 968 125 1 923 240 183 988 x x x 390 649 974 058 2 047 964 300 713 1 641 613 – 725 546 11 303 454 3 009 787 181 095 x x x 309 303 1 136 502 2 253 900 257 152 1 695 636 – 782 825 10 970 985 2 561 459 186 761 x x x 350 435 1 293 822 2 470 721 284 053 1 551 078 – 764 424 11 799 392 3 644 214 190 398 x x x 360 112 1 232 469 2 694 181 306 446 1 812 119 – 910 358 9 967 917 5 079 984 193 287 x x x 414 198 1 443 057 3 063 520 299 880 2 055 361 – 1 057 758 10 868 949 2 990 068 190 885 x x x 583 429 1 922 213 3 400 965 324 912 2 258 540 – 856 499 8 699 450 2 036 112 193 009 x x x 609 948 1 502 147 3 735 266 267 176 2 129 349 – 102 950 8 751 521 2 169 066 181 998 x x x 740 643 1 632 856 3 265 765 1 107 321 2 217 588 67 839 775 8 189 013 2 718 424 187 598 x x x 898 948 1 433 320 4 091 192 519 514 2 097 630 – 843 958 9 461 489 1 633 865 227 501 x x x 917 020 2 361 667 4 063 768 529 452 2 040 548 – 1 469 787 10 242 378 1 860 038 214 601 x x x

1 221 315 2 780 624 4 121 573 396 785 1 934 238 – 1 008 977 9 867 227 1 453 863 230 410 x x x 1 001 503 3 085 828 4 302 331 472 159 1 934 435 – 883 387 9 028 820 1 799 506 250 753 x x x 1 186 281 2 839 913 4 524 213 486 404 1 995 879 – 933 388 9 041 107 1 786 434 252 875 x x x 1 087 074 3 025 296 4 767 288 479 061 2 026 514 – 848 113 10 760 837 1 765 247 249 202 x x x 1 240 910 2 366 320 4 988 971 653 552 2 207 799 – 1 023 340 10 705 665 1 652 658 244 284 x x x 1 390 988 2 246 526 5 387 168 493 874 2 223 225 – 1 141 613 12 468 757 1 643 538 252 264 x x x 1 206 941 2 402 788 5 839 940 457 938 2 528 713 – 987 670 13 208 862 1 694 926 259 040 x x x

777 125 2 883 823 6 424 627 549 360 2 328 647 – 961 419 13 031 372 2 071 207 257 117 x x x 4 463 681 3 150 190 7 507 959 525 794 2 736 672 – 139 754 14 761 261 5 749 226 275 268 x x x 1) Includ ºi societãþile de asigurare; 2) Includ ºi certificate de depozit.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

49*

Page 216: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Fonduri propriiFond Disponi- Disponi- Disponi- Fond de Disponi- Disponi- Disponi- Fond Total Capital propriupentru bilitãþi bilitãþi bilitãþi cerce- bilitãþi bilitãþi bilitãþi pentru Total Capital statutarrestruc- ale insti- din alte ale tare pentru din ale pensia Total dinturarea tuþiilor fonduri ºi asigu- ** fondul plasa- Trezo- supli- care:econo- de stat fonduri rãrilor de mente reriei mentarã înmiei na- autofi- speciale sociale ºomaj ale Tre- statu- (de stat) valuteþionale nanþate extra- de stat zoreriei lui con-** ** bugetare ** statului ** ver-

tibile– 3 915 8 219 71 – 4 602 x – 60 351 26 551 26 551 18 450 3 747

5 274 4 503 28 885 16 892 1 621 1 x – 63 633 69 533 62 481 46 410 5 125 3 008 10 020 68 179 70 057 3 008 1 x – 120 482 259 154 201 955 144 396 8 766

695 14 741 363 387 176 813 9 381 – x – 209 075 567 687 456 829 315 540 4 876 808 13 189 356 361 164 560 3 241 – x 3 390 215 029 571 847 422 256 220 685 4 876 577 14 454 374 081 134 178 8 104 – x 2 642 210 598 596 191 475 743 302 021 4 876 573 16 289 529 697 – 7 248 – x 4 076 224 122 719 413 578 283 395 295 4 876 927 19 342 550 433 – 9 515 – x 2 772 231 813 707 354 578 394 399 052 4 876 903 23 629 389 356 – 14 020 – x 3 266 239 071 714 647 584 130 391 234 4 876 798 30 229 409 734 125 288 19 213 – x 3 196 254 042 763 907 622 391 418 055 4 876 798 36 843 438 419 159 527 26 829 – x 3 231 268 060 770 827 628 285 424 593 4 876 798 35 573 562 758 119 944 27 634 – x 4 880 285 861 791 830 640 449 424 610 4 876 798 29 202 679 372 136 001 21 736 – x 7 122 297 105 850 511 701 683 478 401 4 876 798 30 001 608 449 148 789 37 500 – x 5 456 302 376 828 417 677 529 482 706 4 876 798 31 556 623 803 181 328 52 358 – x 5 880 307 225 847 900 694 614 487 334 4 876 569 35 700 574 109 232 723 43 665 – x – 311 075 1 337 926 1 177 252 520 797 – 569 21 705 634 749 231 991 27 279 – x – 310 902 1 407 850 1 241 921 528 757 – 569 22 429 742 694 226 431 12 924 – x – 314 363 1 427 898 1 257 342 529 778 – 666 24 091 556 744 276 042 11 286 100 000 x – 328 578 1 544 324 1 315 456 510 886 – 654 25 039 550 491 212 751 17 302 100 000 x – 371 382 1 541 864 1 310 322 524 127 – 576 29 162 499 740 228 225 22 052 100 000 x – 356 782 1 661 633 1 416 399 583 749 – 576 28 675 534 564 247 442 29 796 100 000 x – 303 254 1 790 379 1 488 707 618 221 – 576 30 863 611 324 244 377 36 277 100 000 x – 155 319 1 891 058 1 543 263 647 409 – 576 31 978 672 505 246 182 40 465 100 075 x – 109 340 1 987 274 1 636 183 628 738 – 576 30 642 876 580 261 577 43 925 100 077 x – 95 155 2 182 675 1 827 692 636 915 – 576 30 551 981 318 314 433 35 709 100 066 x – 98 446 2 275 636 1 903 440 648 611 – 576 30 473 909 964 328 916 32 725 100 071 x – 69 016 2 458 171 2 056 345 661 210 – 576 35 182 1 178 219 362 588 – 100 014 x – 36 275 3 903 425 2 741 837 661 895 – 576 33 189 1 180 973 381 722 21 100 068 x – 3 364 3 453 760 2 466 502 622 857 – 576 35 639 1 263 240 391 321 19 98 295 x – 3 494 3 799 124 2 693 606 606 550 – 576 35 903 1 508 427 401 689 – 94 444 x – 2 828 3 815 092 2 670 773 589 540 – 994 38 078 1 508 167 413 992 10 89 116 x – 1 194 3 484 658 2 148 145 580 151 – 994 39 835 1 725 444 438 401 10 82 761 x – 1 372 3 084 518 2 104 448 571 872 – 847 42 926 1 524 125 438 244 7 101 74 403 x – 876 3 448 795 2 440 724 592 454 – 845 45 172 1 741 635 444 195 – 64 302 x – 865 3 652 960 2 683 922 618 396 – 845 47 887 1 732 640 451 656 18 55 758 x – 1 261 4 021 327 3 047 265 614 999 – 845 55 781 1 912 587 463 981 5 093 47 958 x – 1 763 3 132 284 2 145 362 620 188 – 845 51 235 1 989 911 472 424 7 39 830 x – 1 380 3 865 024 2 885 273 847 981 – 845 59 126 1 930 181 484 965 – 33 740 x – 1 693 4 304 941 3 331 688 837 439 –

x x 1 089 308 x x 28 079 – x 333 5 159 380 4 092 161 1 012 452 – x x 1 171 436 x x 23 075 150 000 x 344 6 996 585 5 353 577 1 096 271 – x x 1 150 510 x x 20 524 380 000 x 326 6 362 684 4 858 885 1 106 020 – x x 1 436 729 x x 18 067 – x 331 6 379 892 5 018 942 1 129 414 – x x 1 741 164 x x 16 344 100 000 x 294 6 581 698 5 103 130 1 132 238 – x x 1 724 096 x x 14 839 – x 317 5 344 594 3 822 206 1 132 586 – x x 2 164 620 x x 13 760 650 000 x 312 6 391 285 4 830 722 1 233 131 – x x 2 155 921 x x 12 288 206 141 x 348 6 571 291 4 930 643 1 287 383 – x x 2 520 583 x x 40 566 892 322 x 345 6 899 305 5 203 278 1 394 607 – x x 2 761 543 x x 39 796 2 085 022 x 337 6 310 143 4 573 841 1 441 281 – x x 2 087 561 x x 39 743 671 522 x 357 6 558 824 4 844 171 1 476 292 – x x 1 648 345 x x 138 060 56 322 x 377 8 011 153 6 091 926 1 531 909 – x x 1 918 695 x x 67 995 – x 378 8 589 975 6 832 377 1 564 959 – x x 1 398 908 x x 56 521 1 075 000 x 397 8 237 810 6 271 861 1 646 946 – x x 1 350 403 x x 55 587 – x 374 7 743 115 5 578 629 1 740 886 – x x 1 590 501 x x 54 534 – x 402 9 466 278 7 636 282 1 836 136 – x x 1 169 258 x x 53 337 – x 858 10 087 753 8 201 668 1 836 669 – x x 1 496 604 x x 51 261 – x 887 7 404 256 5 562 421 1 879 301 – x x 1 483 750 x x 48 893 – x 916 8 111 417 6 295 269 1 924 537 – x x 1 388 637 x x 126 464 – x 944 8 494 603 6 670 424 1 967 159 – x x 1 283 602 x x 123 598 – x 1 174 9 296 156 7 743 170 2 407 372 – x x 1 269 934 x x 121 340 – x – 9 259 019 7 773 819 3 724 322 – x x 1 318 751 x x 117 136 – x – 8 565 489 7 040 297 4 228 003 – x x 1 699 408 x x 114 682 – x – 10 585 035 9 045 190 4 471 268 – x x 5 372 619 x x 101 340 – x – 11 264 278 9 484 187 5 126 089 –

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

50*

Page 217: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.

dec.*1997 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Alte pasiveCapital suplimentar Total Profit Vãrsãminte Diferenþe Altele

Fond de Profit net Alte Acþiuni Total Fonduri Alte ºi prelevãri favorabilerezervã 4) fonduri 1) de risc fonduri din profit nete din

proprii 3) reeva-2) luarea

activelorºipasivelorexterne

8 100 x x – – – x 25 653 10 299 x 294 15 060 16 007 x x 64 7 052 7 052 x 190 345 26 543 x 25 261 138 542 55 054 x x 2 505 57 198 57 198 x 554 740 162 556 x 2 481 389 703

136 015 x x 5 273 110 859 110 859 x 1 317 076 352 304 x 41 464 923 309 196 298 x x 5 273 149 592 149 592 x 1 757 888 276 447 x 46 715 1 434 726 168 450 x x 5 273 120 447 120 447 x 1 947 283 219 046 x 36 047 1 692 190 177 716 x x 5 273 141 130 141 130 x 1 983 755 21 049 x 37 867 1 924 839 174 069 x x 5 273 128 960 128 960 x 2 088 148 –66 096 x 49 895 2 104 350 187 623 x x 5 273 130 517 130 517 x 2 337 775 –61 834 x 38 525 2 361 085 199 064 x x 5 273 141 515 141 515 x 2 562 812 –75 668 x 54 272 2 584 208 198 419 x x 5 273 142 542 142 542 x 2 904 392 –9 056 x 60 157 2 853 291 210 565 x x 5 273 151 381 151 381 x 3 173 791 54 020 x 42 236 3 077 536 218 010 x x 5 273 148 828 148 828 x 3 504 526 189 922 x 45 615 3 268 989 189 550 x x 5 273 150 888 150 888 x 4 042 530 322 500 x 57 910 3 662 121 202 007 x x 5 273 153 286 153 286 x 4 336 008 423 944 x 54 200 3 857 864 253 298 x 403 157 x 160 674 160 674 x 3 418 666 754 105 –498 156 43 191 3 119 527 293 049 x 420 114 x 165 929 165 929 x 2 838 156 314 392 –151 919 72 220 2 603 462 298 940 x 428 624 x 170 556 170 556 x 3 274 426 538 457 –332 350 116 558 2 951 762 313 736 x 490 835 x 228 868 228 868 x 3 127 478 304 080 –277 049 52 554 3 047 894 331 350 x 454 844 x 231 542 231 542 x 3 632 475 224 034 –153 915 182 306 3 380 051 339 183 x 493 466 x 245 235 245 235 x 3 710 530 221 853 –150 814 58 520 3 580 971 340 706 x 529 780 x 301 671 301 671 x 3 331 256 977 709 –390 961 71 501 2 673 007 362 781 x 533 073 x 347 796 347 796 x 3 661 847 1 021 658 –487 117 82 652 3 044 654 374 180 x 633 265 x 351 091 351 091 x 3 689 616 1 176 850 –496 729 65 651 2 943 844 372 718 x 818 059 x 354 983 354 983 x 3 571 142 1 250 082 –520 851 84 846 2 757 064 383 219 x 871 610 x 372 197 372 197 x 3 757 727 1 388 103 –587 070 107 882 2 848 812 393 918 x 1 001 217 x 401 826 401 826 x 4 113 120 1 502 418 –664 821 166 762 3 108 761 408 420 1 134 551 536 971 x 1 161 589 404 535 757 054 2 664 067 x x 159 304 2 504 763 437 389 569 242 837 013 x 987 258 368 908 618 350 2 741 607 x x 134 929 2 606 678 450 169 748 112 888 776 x 1 105 518 396 657 708 861 3 198 945 x x 149 285 3 049 660 487 336 712 391 881 505 x 1 144 319 413 150 731 169 3 942 494 x x 477 480 3 465 013 580 388 79 801 907 805 x 1 336 513 474 687 861 826 4 507 236 x x 68 078 4 439 157 605 106 –391 341 1 318 812 x 980 070 484 668 495 402 4 881 799 x x 58 070 4 823 729 647 363 –154 089 1 354 996 x 1 008 071 499 951 508 120 5 336 639 x x 49 985 5 286 654 647 535 20 924 1 397 067 x 969 039 456 227 512 812 5 225 508 x x 63 607 5 161 901 664 011 296 452 1 471 804 x 974 062 460 419 513 643 5 287 620 x x 66 973 5 220 647 660 239 –158 090 1 023 025 x 986 922 463 024 523 898 6 731 288 x x 80 694 6 650 594 590 553 54 371 1 392 368 x 979 751 463 451 516 300 6 665 397 x x 95 301 6 570 096 603 655 393 829 1 496 765 x 973 252 429 864 543 389 7 213 956 x x 117 387 7 096 569 690 101 1 451 772 937 837 x 1 067 219 444 061 623 158 6 890 209 x x 174 409 6 715 800 773 970 1 509 328 1 974 009 x 1 643 008 662 563 980 445 7 705 109 x x 317 921 7 387 188 803 923 649 232 2 299 710 x 1 503 799 754 562 749 238 11 711 173 x x 1 909 618 9 801 555 898 514 739 322 2 251 692 x 1 360 950 637 793 723 157 11 798 163 x x 1 475 164 10 322 999 997 334 690 534 2 283 025 x 1 478 568 647 586 830 981 12 312 501 x x 1 513 837 10 798 664

1 020 772 –790 194 2 459 042 x 1 522 388 649 775 872 613 15 555 079 x x 1 908 596 13 646 484 1 109 116 –122 914 2 611 389 x 1 560 563 653 578 906 985 16 639 678 x x 1 870 751 14 768 927 1 139 710 27 809 2 475 741 x 1 640 648 662 444 978 205 16 585 846 x x 1 993 883 14 591 962 1 167 534 218 721 2 422 416 x 1 696 027 675 717 1 020 310 16 285 543 x x 2 126 408 14 159 136 1 134 051 –546 325 2 544 835 x 1 736 302 667 154 1 069 147 17 616 578 x x 2 262 323 15 354 255 1 158 403 –389 384 2 598 861 x 1 714 652 682 050 1 032 602 19 802 685 x x 2 400 404 17 402 281 1 231 962 572 164 2 755 891 x 1 919 227 775 696 1 143 531 19 902 477 x x 2 031 217 17 871 260 1 315 822 1 209 369 2 742 228 x 1 757 598 646 642 1 110 956 18 403 287 x x 919 242 17 484 045 1 543 307 120 612 2 960 996 x 1 965 949 778 079 1 187 870 19 992 782 x x 1 520 360 18 472 422 1 550 888 –880 597 3 167 452 x 2 164 487 783 617 1 380 869 20 883 845 x x 1 402 277 19 481 568 1 675 272 821 079 3 303 794 x 1 829 996 836 699 993 297 20 822 494 x x 110 688 20 711 806 1 830 211 1 213 607 3 321 181 x 1 886 084 838 161 1 047 923 21 005 878 x x 168 220 20 837 658 1 798 250 –1 469 507 3 354 376 x 1 841 835 817 847 1 023 988 24 607 885 x x 137 024 24 470 860 1 901 025 –1 060 304 3 530 011 x 1 816 147 828 651 987 496 23 985 130 x x 90 361 23 894 769 1 971 136 –963 515 3 695 645 x 1 824 179 832 673 991 506 24 394 873 x x 106 436 24 288 437 1 931 106 54 218 3 350 474 x 1 552 986 763 839 789 147 24 612 981 x x 136 435 24 476 546 1 918 750 –637 450 2 768 197 x 1 485 200 788 444 696 756 26 426 225 x x 226 911 26 199 314 1 998 140 –2 051 866 2 866 021 x 1 525 191 824 124 701 067 28 137 150 x x 286 607 27 850 543 2 205 439 –1 564 707 3 933 190 x 1 539 845 838 363 701 483 28 784 940 x x 369 704 28 415 236 2 289 150 –2 479 540 4 548 488 x 1 780 091 885 904 894 187 24 871 896 x x 131 608 24 740 289 1) Începând cu decembrie 1994 au fost incluse la poziþia "Capital statutar"; 2) Pânã în decembrie 1995 au fost incluse la poziþia "Altepasive-Altele"; 3) Pânã în decembrie 1994 au fost incluse la poziþia "Alte active - Profit repartizat"; 4) Pânã în decembrie 1995 a fostinclus la poziþia "Alte pasive - Profit" ºi "Alte pasive - Vãrsãminte ºi prelevãri din profit".

51*

Page 218: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

16. SITUAÞIA MONETARÃ CONSOLIDATÃ- milioane lei; sfârºitul perioadei -

Perioada ACTIVE EXTERNE NETE ACTIVE INTERNE NETETotal Aur Valute Total Credite interne

convertibile Total Credit neguvernamental Credit guvernamental, netnete Total În lei În valute Total Bugetul

convertibile de stat**deficit (+)excedent (–)

1990 dec. 41 994 27 059 14 935 471 541 645 022 718 770 660 855 57 915 –73 747 +3 416 1991 dec. 4 109 125 834 –121 725 1 029 157 1 321 287 1 375 158 1 317 243 57 915 –53 872 +40 736 1992 dec. 322 396 358 772 –36 376 1 533 694 1 778 368 1 912 770 1 698 819 213 951 –134 402 +303 603 1993 dec. 1 155 699 1 179 371 –23 672 3 316 682 4 263 611 4 901 977 4 060 277 841 700 –638 367 +578 672 1994 ian. 1 191 360 1 182 421 8 940 3 382 626 4 238 148 5 158 050 4 176 881 981 169 –919 902 +394 280

feb. 1 191 026 1 184 852 6 174 3 743 671 4 542 971 5 451 314 4 313 602 1 137 711 –908 343 +492 987 mar. 1 264 320 1 185 380 78 940 3 966 558 4 852 126 5 725 891 4 447 750 1 278 141 –873 766 +303 686 apr. 1 773 102 1 550 244 222 857 3 707 994 4 474 664 5 987 327 4 653 347 1 333 980 –1 512 663 +271 215 mai 884 561 1 643 949 –759 388 4 889 940 4 529 175 6 269 562 4 914 749 1 354 813 –1 740 387 +234 174 iun. 1 174 221 1 677 914 –503 693 5 116 517 4 872 602 6 614 797 5 114 629 1 500 168 –1 742 195 +283 843 iul. 1 386 230 1 681 525 –295 295 5 543 275 5 360 506 7 066 933 5 444 712 1 622 221 –1 706 427 +517 623 aug. 1 511 641 1 686 549 –174 907 5 930 178 5 842 675 7 438 953 5 733 213 1 705 740 –1 596 278 +828 297 sep. 1 670 893 1 690 793 –19 900 6 374 640 6 545 590 7 937 286 6 121 075 1 816 210 –1 391 696 +1 092 688 oct. 1 841 268 1 695 636 145 631 6 572 978 6 963 132 8 410 464 6 577 149 1 833 315 –1 447 332 +1 059 705 nov. 2 042 486 1 699 156 343 329 6 931 730 7 338 935 8 875 749 6 949 814 1 925 935 –1 536 814 +1 170 592 dec. 1 866 740 1 704 473 162 267 8 781 952 9 183 376 9 484 528 7 434 662 2 049 867 –301 152 +1 987 582

1995 ian. 1 611 143 1 709 004 –97 861 8 836 529 9 174 302 9 852 017 7 648 708 2 203 309 –677 715 +1 655 856 feb. 1 471 482 1 713 097 –241 615 9 094 200 9 475 527 10 216 248 7 924 851 2 291 398 –740 721 +1 383 833 mar. 1 115 484 1 717 297 –601 813 10 075 725 10 169 852 10 735 346 8 196 422 2 538 924 –565 494 +1 527 712 apr. 945 787 1 721 624 –775 837 10 558 784 10 799 405 11 174 015 8 481 276 2 692 738 –374 610 +1 676 873 mai 1 014 155 1 725 956 –711 801 11 023 736 11 183 059 11 515 637 8 613 742 2 901 895 –332 578 +1 430 815 iun. 1 316 763 1 983 979 –667 217 11 436 596 11 872 516 11 897 657 8 832 182 3 065 475 –25 141 +1 808 682 iul. 1 268 967 1 989 900 –720 933 12 083 238 12 670 722 12 463 545 9 245 237 3 218 308 207 177 +2 068 844 aug. 1 140 524 1 993 816 –853 292 12 938 190 13 580 077 13 117 390 9 640 111 3 477 279 462 687 +2 303 629 sep. 859 366 1 999 936 –1 140 570 13 762 906 14 213 155 14 044 570 10 299 999 3 744 570 168 585 +2 370 127 oct. 677 541 2 005 146 –1 327 605 14 718 286 15 390 711 14 955 259 10 859 673 4 095 587 435 451 +2 654 583 nov. 830 591 2 009 051 –1 178 460 15 776 628 16 388 573 15 860 558 11 186 939 4 673 619 528 015 +2 809 938 dec. 724 272 2 010 863 –1 286 591 17 553 834 17 399 015 16 435 380 11 575 235 4 860 145 963 635 +3 299 138

1996 ian. 454 663 2 013 361 –1 558 698 17 799 370 17 963 785 16 779 009 11 879 084 4 899 925 1 184 776 +3 437 260 feb. 35 730 2 016 327 –1 980 597 18 868 828 18 733 458 17 494 902 11 968 103 5 526 800 1 238 556 +3 222 373 mar. 273 935 2 064 788 –1 790 853 19 085 768 19 340 161 18 075 336 12 323 360 5 751 975 1 264 825 +3 564 153 apr. 121 518 2 071 558 –1 950 040 19 676 030 20 079 107 18 656 659 12 633 130 6 023 529 1 422 448 +3 108 908 mai 44 037 2 082 860 –2 038 823 20 600 376 20 207 260 19 369 185 13 260 786 6 108 398 838 076 +2 710 791 iun. –103 068 2 086 929 –2 189 997 21 508 277 21 521 630 19 882 599 13 361 485 6 521 113 1 639 032 +3 344 135 iul. –357 362 2 094 473 –2 451 835 22 938 044 22 895 662 21 015 266 13 951 467 7 063 799 1 880 396 +3 634 941 aug. –607 055 2 101 529 –2 708 584 23 842 787 23 584 739 21 517 073 14 228 289 7 288 784 2 067 666 +3 355 211 sep. –549 578 2 206 601 –2 756 179 24 663 038 24 869 454 22 159 796 14 570 018 7 589 778 2 709 659 +4 232 121 oct. –785 055 2 227 932 –3 012 987 26 712 689 27 275 355 23 787 264 15 498 804 8 288 460 3 488 091 +3 546 704 nov. –1 206 752 2 237 656 –3 444 408 28 894 681 29 022 797 25 064 617 16 308 816 8 755 801 3 958 180 +4 050 184 dec.* –560 798 3 429 498 –3 990 296 30 895 428 31 450 022 26 841 440 16 942 968 9 898 472 4 608 582 x

1997 ian. –2 294 670 3 437 347 –5 732 017 35 917 858 36 765 213 32 168 282 16 930 845 15 237 437 4 596 931 x feb. –3 783 418 3 441 258 –7 224 676 41 588 600 41 867 367 37 344 272 16 793 692 20 550 580 4 523 095 x mar. –2 980 942 3 482 332 –6 463 274 40 846 535 40 298 367 35 081 532 16 582 763 18 498 769 5 216 835 x apr. –567 184 3 524 223 –4 091 407 40 314 614 39 368 706 34 636 679 16 413 130 18 223 549 4 732 028 x mai –302 678 3 596 920 –3 899 598 41 943 749 40 414 751 35 971 428 15 284 545 20 686 884 4 443 322 x iun. 3 843 558 3 666 749 176 809 40 113 334 37 697 187 36 195 679 15 590 125 20 605 554 1 501 508 x iul. 6 058 925 3 776 438 2 282 487 41 763 605 40 393 221 37 372 980 16 013 010 21 359 970 3 020 241 x aug. 6 674 929 3 834 957 2 839 972 42 642 621 41 991 059 39 668 335 16 753 861 22 914 474 2 322 724 x sep. 9 088 931 3 882 668 5 206 263 42 437 745 42 591 947 38 216 570 14 897 989 23 318 581 4 375 377 x oct. 9 021 591 3 977 731 5 043 860 44 237 647 44 722 317 39 733 240 15 791 272 23 941 968 4 989 077 x nov. 11 147 343 4 034 017 7 113 326 45 256 959 45 959 883 36 245 999 16 159 658 20 086 341 9 713 884 x dec. 16 883 566 8 997 727 7 885 839 45 266 848 47 431 996 35 900 662 16 232 369 19 668 294 11 531 334 x

1998 ian. 15 863 481 9 133 061 6 730 420 44 396 585 49 348 211 38 245 741 16 998 302 21 247 439 11 102 470 x feb. 15 793 900 9 160 306 6 633 594 46 044 696 51 784 285 40 260 789 18 007 279 22 253 510 11 523 497 x mar. 14 063 827 9 225 814 4 838 013 49 745 922 54 559 216 41 319 059 18 495 720 22 823 339 13 240 157 x apr. 13 724 498 9 264 503 4 459 995 51 160 132 56 981 530 42 404 302 19 415 841 22 988 461 14 577 229 x mai 14 088 422 9 305 427 4 782 995 52 780 643 59 184 213 43 726 467 19 355 569 24 370 898 15 457 746 x iun. 14 345 206 9 340 461 5 004 745 55 133 160 61 185 414 45 141 131 20 003 143 25 137 989 16 044 283 x iul. 14 549 707 9 430 006 5 119 701 56 443 678 64 456 596 46 296 315 20 744 814 25 551 501 18 160 281 x aug. 14 429 489 9 460 003 4 969 486 58 368 745 66 460 534 47 782 142 21 187 659 26 594 483 18 678 391 x sep. 12 271 299 9 477 186 2 794 113 62 797 007 70 928 318 51 006 988 22 682 195 28 324 792 19 921 330 x oct. 10 265 794 9 501 944 763 850 66 301 929 73 953 321 53 924 555 23 818 425 30 106 131 20 028 765 x nov. 8 624 542 9 530 427 –905 885 70 571 583 77 814 084 56 435 604 24 555 172 31 880 432 21 378 480 x dec. 14 792 501 10 155 485 4 637 016 77 737 391 81 288 969 59 086 517 24 272 609 34 813 908 22 202 452 x

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

52*

Page 219: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

16. SITUAÞIA MONETARÃ CONSOLIDATÃ

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Titluri Alte Bugetele Bugetul Fond de Fond Fond pentru Datorie Depozite din Fond pentrude stat credite locale** asigurãrilor cercetare** pentru pensia publicã pe finanþarea restructurarea

guverna- deficit (+) sociale de sãnãtate** suplimentarã termen externã pe economieimentale excedent (–) stat ** de stat mediu ºi termen mediu naþionale din

deficit (+) lung 1) ºi lung reevaluareaexcedent (–) stocurilor**

– – –5 –71 – – –60 351 – – – – – –4 351 –16 892 –1 621 – –63 633 124 070 – –12 754 – – –432 –70 057 –3 008 –80 –120 482 155 314 –114 287 –3 290 – – –13 235 –209 803 –9 381 –9 144 –209 075 155 172 –179 370 –865 – – –22 262 –197 550 –3 241 –10 975 –215 029 155 169 –161 293 –1 012 – – –26 274 –167 169 –8 104 –6 722 –210 598 155 166 –185 196 –628

188 990 – –31 622 –4 562 –7 248 –6 744 –224 122 155 164 –234 374 –639 190 574 – –39 093 +13 343 –9 515 –8 158 –231 813 155 164 –232 469 –997

3 168 – –35 153 +46 500 –14 020 –4 457 –239 071 155 063 –342 500 –992 35 008 – –42 980 –106 392 –25 423 –20 210 –254 042 155 056 –415 278 –888 50 688 – –55 273 –114 521 –31 701 –21 390 –268 060 154 769 –486 411 –888 50 781 – –65 978 –71 057 –32 843 –22 843 –285 861 154 766 –523 122 –888 29 413 – –49 900 –99 318 –27 201 –26 125 –297 105 281 711 –572 546 –888

108 201 – –56 224 –114 356 –41 243 –26 988 –302 376 252 545 –574 626 –898 108 850 – –73 418 –173 254 –58 739 –7 265 –307 225 253 197 –609 877 –898 142 556 – –43 229 –261 039 –48 394 –23 610 –311 075 225 199 –739 055 –697 212 886 – –91 130 –232 054 –37 681 –11 995 –310 902 225 189 –741 451 –693 212 885 – –117 695 –200 696 –20 701 –9 295 –314 363 225 468 –376 426 –693 676 773 – –172 163 –224 606 –14 580 –8 231 –328 578 224 494 –388 793 –796 677 758 – –184 472 –118 434 –20 001 –11 767 –371 382 224 494 –405 399 –784 677 758 363 000 –185 750 –124 635 –25 174 –22 197 –356 782 224 557 –430 374 –714 652 876 447 000 –157 738 –140 859 –31 683 –24 466 –338 996 196 536 –469 371 –714 683 586 469 262 –152 555 –102 977 –37 668 –26 645 –327 186 187 541 –386 272 –714 691 265 534 000 –148 249 –129 592 –41 508 –30 347 –322 325 186 633 –382 090 –714 545 943 635 000 –182 110 –89 664 –45 058 –28 109 –360 963 186 633 –347 505 –714 646 791 715 000 –176 045 –90 882 –37 371 –34 367 –382 243 186 633 –282 090 –714 642 136 797 000 –159 989 –51 366 –33 907 –20 144 –417 625 186 633 –499 131 –725 677 772 1 040 277 –128 483 –99 804 –58 –27 154 –416 377 158 883 –419 956 –728 708 868 1 070 277 –164 707 –79 460 –149 –44 106 –387 766 158 883 –263 233 –720 939 944 1 140 277 –181 374 –31 308 –19 –44 330 –405 175 158 883 –226 971 –720

1 127 044 1 140 277 –197 492 +22 383 – –40 370 –398 995 158 774 –500 663 –721 1 221 567 1 140 277 –196 479 +82 012 –10 –40 256 –379 204 158 772 –87 956 –1 139 1 275 499 1 140 277 –203 701 +77 481 –2 254 –24 402 –360 828 149 928 –43 061 –994 1 317 825 1 140 277 –216 590 +133 630 –7 101 –27 145 –372 880 149 928 –50 625 –847 1 430 797 1 140 277 –216 537 +225 600 – –29 009 –351 962 149 928 –32 755 –845 1 603 554 1 140 277 –227 890 +304 504 –263 –39 594 –334 162 149 936 –33 362 –845 1 606 638 1 140 277 –230 502 +353 667 –5 093 –42 065 –336 914 149 936 –46 527 –845 3 488 517 1 140 276 –229 202 +435 714 –23 –54 425 –339 597 149 936 –40 793 –845 3 494 764 1 132 000 –220 955 +491 323 – –44 673 –332 540 149 913 –52 524 –845 3 764 299 1 132 000 x x x x –333 149 913 –17 556 x 4 087 431 1 132 000 x x x x –344 149 913 –15 197 x 4 438 389 1 132 000 x x x x –326 144 769 –184 925 x 4 122 495 1 132 000 x x x x –331 144 769 –176 528 x 5 012 366 1 132 000 x x x x –294 143 619 –183 992 x 5 000 143 1 132 000 x x x x –317 143 667 –183 988 x 4 846 472 1 132 000 x x x x –312 142 001 –181 095 x 4 954 731 1 132 000 x x x x –348 141 824 –186 761 x 6 340 651 – x x x x –345 141 824 –190 398 x 6 340 433 – x x x x –337 141 824 –193 287 x 3 883 072 – x x x x –357 141 824 –190 885 x 4 392 417 – x x x x –377 141 825 –193 009 x 5 752 249 – x x x x –378 141 825 –181 998 x 5 792 791 – x x x x –397 305 667 –187 598 x 5 674 395 – x x x x –374 438 157 –227 501 x 5 639 046 – x x x x –402 145 972 –214 601 x 6 550 169 – x x x x –858 155 650 –230 410 x 8 137 041 – x x x x –887 143 564 –250 753 x 8 822 379 – x x x x –916 143 564 –252 875 x

11 336 109 – x x x x –944 143 564 –249 202 x 11 076 002 – x x x x –1 174 143 564 –244 284 x 11 987 692 – x x x x – 143 564 –252 264 x 11 940 885 – x x x x – 142 161 –259 040 x 10 995 109 – x x x x – 139 302 –257 117 x 15 096 358 – x x x x – 137 262 –275 268 x

1) Conform Legii nr.7/1992 ºi, începând cu luna septembrie 1994, Ordonanþei Guvernului nr.1/1994.

53*

Page 220: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

16. SITUAÞIA MONETARÃ CONSOLIDATÃ

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Alte active, netTotal

Depozite Depozite Alte fonduri Fond din Disponibil Obliga- Contul Alte Disponibili-ale ale fondului extra- reeva- al Trezo- þiuni în general al titluri tãþi din pla-instituþiilor pentru bugetare luarea reriei valutã Trezoreriei de stat samentede stat ajutorul de aurului, statului statului aleautofinan- ºomaj net ** Trezorerieiþate** statului

–3 915 –4 602 –8 219 – – x x x x –173 481 –4 503 –32 896 –30 511 –51 518 – x x x x –292 129

–10 020 –124 819 –71 893 –74 951 – x x x x –244 674 –14 741 –321 342 –365 410 –2 000 –37 845 x x x x –946 929 –13 189 –335 500 –386 914 –2 755 –119 632 x x x x –855 522 –14 454 –355 439 –450 053 –2 734 –129 128 x x x x –799 300 –16 289 –314 483 –564 894 –2 728 –113 900 x x x x –885 568 –19 342 –350 207 –597 664 –420 776 –232 925 x x x x –766 671 –23 629 –386 103 –428 521 –421 376 –283 471 x x x x 360 765 –30 229 –373 538 –481 604 –421 368 –44 149 x x x x 243 914 –36 848 –424 885 –513 916 –421 368 –54 246 x x x x 182 769 –35 573 –474 308 –651 889 –421 362 –44 399 x x x x 87 502 –29 202 –454 983 –762 561 –421 362 –54 319 x x x x –170 949 –30 315 –505 997 –732 268 –421 356 –61 137 x x x x –390 154 –31 556 –561 811 –764 201 –421 354 –59 854 x x x x –407 205 –35 700 –460 557 –666 734 –2 000 –64 399 x x x x –401 425 –21 705 –509 799 –778 419 –2 000 –33 817 x x x x –337 773 –23 012 –534 521 –901 062 –2 000 –62 443 x x x x –381 327 –24 755 –1 066 038 –691 593 –2 000 –72 340 x x x x –94 127 –26 012 –1 093 821 –647 126 –2 000 –72 536 x x x x –240 620 –30 926 –1 131 881 –628 630 –2 000 –89 645 x x x x –159 324 –31 530 –1 174 783 –659 741 –2 000 –98 353 x x x x –435 920 –34 833 –1 275 615 –738 427 –2 000 –117 163 x x x x –587 484 –35 635 –1 265 372 –822 543 –2 000 –72 466 x x x x –641 887 –35 702 –1 339 028 –1 015 109 –2 000 –123 156 x x x x –450 248 –35 954 –1 441 605 –1 155 503 –2 000 –128 782 x x x x –672 425 –35 726 –1 472 697 –1 095 610 –2 000 –118 772 x x x x –611 946 –82 211 –1 712 196 –1 294 693 –2 000 –28 774 x x x x 154 818 –39 673 –1 761 281 –1 383 910 –2 000 –63 506 x x x x –164 415 –42 175 –1 795 579 –1 447 146 –2 000 –46 124 x x x x 135 370 –62 217 –1 823 683 –1 673 686 –2 000 –47 979 x x x x –254 393 –91 315 –1 782 242 –1 622 380 –2 000 –86 107 x x x x –403 077 –99 800 –1 866 904 –1 848 426 –2 000 –63 530 x x x x 393 116

–108 273 –1 944 474 –1 644 335 –2 000 –72 493 x x x x –13 353 –115 429 –2 004 424 –1 869 552 –2 000 –78 634 x x x x 42 383 –125 391 –2 086 060 –1 882 601 –2 000 –74 591 320 943 x x x 258 048 –134 926 –2 164 523 –2 052 815 –2 000 –98 522 341 752 x x x –206 417 –131 429 –2 246 449 –2 472 020 –2 000 –110 162 353 890 x x x –562 667 –141 257 –2 340 865 –2 442 485 –2 000 –158 195 376 336 x x x –128 116

x –28 079 –1 089 323 x x 422 868 274 793 x x –554 594 x –23 075 –1 171 464 – x 621 674 –34 007 x –150 000 –847 355 x –20 524 –1 163 557 – x 811 571 –254 303 x –380 000 –278 767 x –18 067 –1 436 931 – x 1 257 880 191 547 x – 548 168 x –16 344 –1 741 233 – x 1 275 417 –789 511 x –100 000 945 908 x –14 839 –1 731 253 – x 1 278 238 –1 180 329 x – 1 528 998 x –13 760 –4 637 393 – x 1 263 455 –399 860 x –650 000 2 416 147 x –12 288 –3 020 185 – x 1 313 439 –1 096 031 x –206 141 1 370 385 x –40 566 –3 017 960 – x 560 325 –578 486 x –892 322 651 562 x –39 796 –3 258 849 – x 570 450 –474 537 3 374 497 –2 085 022 –154 202 x –39 743 –2 088 190 – x 580 425 –45 3 374 497 –671 522 –484 670 x –138 060 –1 648 695 – x 589 500 –1 247 892 7 874 497 –56 322 –702 924 x –67 995 –1 918 746 – x 601 725 –669 845 7 874 497 – –2 165 148 x –56 521 –1 398 978 – x 618 600 –770 591 7 874 497 –1 075 000 –4 951 626 x –55 587 –1 401 455 – x 607 875 –1 386 511 7 874 497 – –5 739 590 x –54 534 –1 590 512 – x 1 467 721 –328 460 8 175 926 – –4 813 294 x –53 337 –1 169 304 – x 2 305 467 –1 156 024 8 175 876 – –5 821 398 x –51 261 –1 496 775 – x 2 351 385 –1 550 444 8 175 877 – –6 403 570 x –48 893 –1 483 880 – x 2 377 054 –1 688 076 8 175 926 – –6 052 255 x –126 464 –1 391 896 – x 3 251 543 –2 978 354 8 175 925 – –8 012 918 x –123 598 –1 283 856 – x 3 330 079 –2 394 268 8 175 926 – –8 091 789 x –121 340 –1 270 323 – x 3 915 418 –2 657 344 8 175 927 – –8 131 311 x –117 136 –1 319 353 – x 4 008 199 –2 542 880 8 175 927 – –7 651 391 x –114 682 –1 699 959 – x 4 207 710 –67 810 8 175 927 – –7 242 501 x –101 340 –5 372 787 – x 4 570 380 –22 918 8 170 763 – –3 551 578

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

54*

Page 221: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

16. SITUAÞIA MONETARÃ CONSOLIDATÃ

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -MASA MONETARÃ (M2) Pro memoriaTotal din care: Preþ aur Curs

Active Sume în Fonduri Partici- Altele În lei În valute (lei/gram) deexterne tranzit proprii paþii la converti- 1) schimbnecon- între bãnci bile sfârºitulvertibile sediile strãine, perioadeinete bãncii ilichi- (lei/USD)

ditãþi 2)

–32 585 –52 193 –32 903 2 193 –57 993 513 535 498 425 15 110 394,00 34,71 –54 205 –320 403 –79 785 12 512 149 752 1 033 266 992 857 40 410 1 800,00 189,00 19 241 –118 860 –274 750 63 328 66 368 1 856 091 1 523 916 332 175 5 000,00 460,00 17 226 –182 720 –599 439 256 804 –438 800 4 472 381 3 175 943 1 296 438 16 000,00 1 276,00 16 984 –203 685 –603 599 166 960 –232 183 4 573 986 3 058 778 1 515 208 16 000,00 1 450,00 18 114 –214 109 –637 727 181 379 –146 957 4 934 697 3 322 975 1 611 722 16 000,00 1 570,00 16 532 –246 877 –767 297 214 117 –102 193 5 230 726 3 456 193 1 774 533 16 000,00 1 650,00 18 119 –202 162 –762 984 183 055 –2 699 5 481 095 3 678 159 1 802 937 20 873,00 1 659,00 17 532 –193 062 –777 454 162 405 1 151 344 5 774 501 3 995 612 1 778 889 20 873,00 1 659,00 15 917 –268 517 –832 834 175 498 1 153 851 6 290 738 4 523 896 1 766 842 20 873,00 1 677,00 15 375 –216 579 –843 509 184 630 1 042 853 6 929 505 5 076 087 1 853 418 20 873,00 1 690,00 15 221 –204 812 –868 286 179 552 965 827 7 441 819 5 535 830 1 905 989 20 873,00 1 701,00 –7 388 –238 525 –931 969 170 797 836 136 8 045 533 5 969 888 2 075 645 20 873,00 1 756,00 –8 814 –230 396 –912 944 167 958 594 042 8 414 245 6 336 866 2 077 380 20 873,00 1 752,00 –8 085 –244 835 –934 870 178 102 602 483 8 974 215 6 803 489 2 170 726 20 873,00 1 770,00 –9 880 –194 460 –1 419 357 100 356 1 121 917 10 648 692 8 290 569 2 358 123 20 873,00 1 767,00 –9 611 –223 781 –1 489 281 122 967 1 261 933 10 447 672 8 081 495 2 366 177 20 873,00 1 780,00 –8 791 –236 850 –1 516 599 125 858 1 255 054 10 565 682 8 131 056 2 434 626 20 873,00 1 810,00

–10 039 –215 816 –1 633 025 132 404 1 632 350 11 191 209 8 645 329 2 545 880 20 873,00 1 847,00 –12 119 –275 885 –1 631 067 134 805 1 543 645 11 504 571 8 942 973 2 561 599 20 873,00 1 879,00 –11 560 –260 374 –1 750 444 138 735 1 724 320 12 037 891 9 335 811 2 702 079 20 873,00 1 937,00 –12 641 –300 540 –1 875 390 141 282 1 611 369 12 753 358 9 834 952 2 918 406 23 939,84 1 975,00 –13 090 –273 018 –1 972 489 145 373 1 525 740 13 352 205 10 408 402 2 943 803 23 939,84 2 018,00 –13 950 –252 474 –2 078 288 143 680 1 559 146 14 078 713 11 045 570 3 033 144 23 939,84 2 069,00 –14 786 –269 514 –2 283 326 150 564 1 966 814 14 622 272 11 445 260 3 177 012 23 939,84 2 128,00 –16 079 –275 493 –2 379 668 159 154 1 839 661 15 395 827 12 049 926 3 345 901 23 939,84 2 225,00 –16 335 –279 323 –2 571 218 179 538 2 075 392 16 607 218 12 626 174 3 981 045 23 939,84 2 547,00 –16 567 –240 927 –4 023 136 182 213 4 253 235 18 278 106 14 146 074 4 132 032 23 940,00 2 578,00 –18 015 –239 569 –3 689 296 181 569 3 600 896 18 254 033 14 194 635 4 059 399 23 940,00 2 640,00

–7 604 –205 040 –4 022 839 200 321 4 170 532 18 904 558 14 300 741 4 603 817 39 122,90 2 859,00 –9 283 –404 838 –4 074 559 203 017 4 031 270 19 359 703 14 612 637 4 747 066 39 122,90 2 937,00

–26 553 –405 207 –3 760 417 198 990 3 590 110 19 797 547 15 264 128 4 533 420 39 122,90 2 913,00 –26 406 –340 214 –2 980 943 200 632 3 540 047 20 644 413 15 915 310 4 729 103 39 122,90 2 951,00 –28 472 –337 944 –3 658 702 207 888 3 803 877 21 405 209 16 546 894 4 858 316 39 122,90 3 028,00 –33 940 –291 962 –3 905 954 234 588 4 039 651 22 580 683 17 435 183 5 145 500 39 122,90 3 135,00 –31 176 –252 787 –4 225 827 236 895 4 530 944 23 235 732 18 046 035 5 189 697 39 122,90 3 162,00 –31 949 –408 528 –3 390 311 241 481 3 382 889 24 113 460 18 684 140 5 429 319 39 122,90 3 261,00 –33 427 –554 618 –4 144 601 252 555 3 917 424 25 927 634 20 176 954 5 750 680 39 122,90 3 375,00 –33 508 –447 813 –4 480 377 270 706 4 562 876 27 687 929 21 215 464 6 472 465 39 122,90 3 591,00 –36 188 –518 253 –5 300 526 x 5 300 373 30 334 630 23 249 001 7 085 630 39 122,90 4 035,00 –37 321 –747 263 –7 251 001 x 7 188 229 33 623 187 22 781 401 10 841 786 95 823,00 5 932,00 –37 618 –659 253 –6 542 456 x 6 960 560 37 805 182 22 750 316 15 054 866 95 823,00 7 744,00 –41 231 –362 103 –6 862 253 x 7 813 755 37 865 593 24 033 926 13 831 666 95 823,00 6 996,00 –44 769 –452 289 –7 042 612 x 8 485 577 39 747 430 25 814 138 13 933 292 95 823,00 7 095,00 –54 047 –631 982 –5 500 404 x 7 715 432 41 641 071 28 395 415 13 245 656 95 823,00 7 110,00

–125 000 –759 375 –6 382 450 x 9 682 971 43 956 892 30 882 184 13 074 708 95 823,00 7 032,00 –138 901 –602 762 –6 771 560 x 8 883 608 47 822 530 33 725 962 14 096 568 95 823,00 7 354,00 –143 436 –726 607 –7 126 831 x 8 648 435 49 317 550 34 518 200 14 799 350 95 823,00 7 471,00 –173 304 –1 128 350 –6 128 867 x 7 276 320 51 526 675 36 160 936 15 365 740 95 823,00 7 613,00 –247 100 –1 038 552 –6 227 635 x 7 028 617 53 259 238 37 369 406 15 889 832 95 823,00 7 741,00 –171 668 –832 572 –7 543 135 x 7 844 451 56 404 302 38 725 218 17 679 085 95 823,00 7 860,00 –175 727 –87 231 –9 101 579 x 7 199 389 62 150 414 44 464 140 17 686 275 95 823,00 8 023,00 –168 209 –473 850 –8 323 278 x 4 013 711 60 260 066 42 211 050 18 049 016 95 823,00 8 248,00 –179 197 –656 960 –7 475 583 x 2 572 151 61 838 596 43 878 469 17 960 127 95 823,00 8 105,00 –149 470 –1 300 878 –8 816 303 x 5 453 357 63 809 749 44 364 074 19 445 675 95 823,00 8 490,00 –133 387 –727 681 –9 733 941 x 4 773 611 64 884 630 46 011 154 18 873 476 95 823,00 8 345,00 –147 050 –646 902 –6 617 998 x 1 008 380 66 869 065 47 443 331 19 425 733 95 823,00 8 511,00 –137 294 –971 317 –6 954 228 x 2 010 584 69 478 366 49 390 349 20 088 017 95 823,00 8 670,00 –138 929 –688 222 –7 807 155 x 621 388 70 993 385 50 312 920 20 680 465 95 823,00 8 744,00 –144 129 –762 036 –8 506 666 x 1 321 042 72 798 234 51 423 047 21 375 187 95 823,00 8 924,00 –125 040 –721 819 –8 412 449 x 1 127 997 75 068 306 53 126 091 21 942 215 95 823,00 9 238,00 –122 776 –615 469 –7 767 304 x 854 158 76 567 724 53 870 730 22 696 994 95 823,00 9 592,00 –121 583 –375 154 –9 491 589 x 2 745 826 79 196 125 55 736 386 23 459 739 95 823,00 10 082,00 –125 870 21 550 –11 457 847 x 8 010 590 92 529 892 62 328 428 30 201 465 101 272,00 10 951,00

1) În perioadele februarie 1996 - noiembrie 1996 ºi martie 1997 - noiembrie 1997, miºcãrile (intrãri ºi ieºiri) s-au efectuat la preþul curent.Stocul se reevalueazã la sfârºitul anului. 2) Începând cu decembrie 1996 sunt incluse la "Active externe nete".

55*

Page 222: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

17. SITUAÞIA MONETARÃ- milioane lei; sfârºitul perioadei -

Perioada TOTAL ACTIVE EXTERNE ACTIVE INTERNEACTIV Total Aur Valute

convertibilemil. USD Valute

neconverti- bile

TOTAL Credit neguver- namental

Credit guverna-mental net

1985 dec. 489 686 22 637 792 12 155 773 9 690 467 048 675 908 –208 860 1986 dec. 490 629 28 676 487 20 282 1 327 7 908 461 953 696 951 –234 998 1987 dec. 488 867 28 275 283 20 872 1 519 7 120 460 591 773 645 –313 054 1988 dec. 499 185 44 081 17 753 12 390 862 13 939 455 103 813 105 –358 002 1989 dec. 563 625 66 413 26 639 28 631 1 983 11 143 497 212 810 405 –313 193 1990 dec. 679 442 69 234 27 059 20 511 591 21 664 610 208 683 955 –73 748 1991 dec. 1 591 529 270 242 125 834 107 495 569 36 914 1 321 287 1 375 158 –53 871 1992 dec. 2 565 062 786 694 358 772 404 567 879 23 355 1 778 368 1 912 770 –134 402 1993 dec. 6 808 787 2 545 176 1 179 371 1 338 668 1 049 27 137 4 263 611 4 901 977 –638 367 1994 ian. 6 868 405 2 630 257 1 182 421 1 420 129 979 27 707 4 238 148 5 158 050 –919 902

feb. 7 297 771 2 754 801 1 184 852 1 541 880 982 28 069 4 542 971 5 451 314 –908 343 mar. 7 731 728 2 879 602 1 185 380 1 667 269 1 010 26 954 4 852 126 5 725 891 –873 766 apr. 7 855 660 3 380 996 1 550 244 1 801 722 1 086 29 029 4 474 664 5 987 327 –1 512 663 mai 8 639 945 4 110 770 1 643 949 2 438 158 1 470 28 663 4 529 175 6 269 562 –1 740 387 iun. 9 375 540 4 502 938 1 677 914 2 797 051 1 668 27 973 4 872 602 6 614 797 –1 742 195 iul. 10 019 669 4 659 163 1 681 525 2 950 083 1 746 27 555 5 360 506 7 066 933 –1 706 427 aug. 10 627 094 4 784 418 1 686 549 3 070 629 1 805 27 241 5 842 675 7 438 953 –1 596 278 sep. 11 494 446 4 948 857 1 690 793 3 251 651 1 852 6 413 6 545 590 7 937 286 –1 391 696 oct. 12 025 521 5 062 389 1 695 636 3 360 649 1 918 6 104 6 963 132 8 410 464 –1 447 332 nov. 12 597 834 5 258 899 1 699 156 3 554 584 2 008 5 159 7 338 935 8 875 749 –1 536 814 dec. 14 678 923 5 495 546 1 704 473 3 785 906 2 143 5 167 9 183 376 9 484 528 –301 152

1995 ian. 14 687 859 5 513 557 1 709 004 3 798 536 2 134 6 017 9 174 302 9 852 017 –677 715 feb. 14 920 252 5 444 725 1 713 097 3 725 465 2 058 6 162 9 475 527 10 216 248 –740 721 mar. 15 499 519 5 329 667 1 717 297 3 605 785 1 952 6 585 10 169 852 10 735 346 –565 494 apr. 16 049 057 5 249 652 1 721 624 3 522 000 1 874 6 028 10 799 405 11 174 015 –374 610 mai 16 390 702 5 207 642 1 725 956 3 475 496 1 794 6 190 11 183 059 11 515 637 –332 578 iun. 17 507 319 5 634 803 1 983 979 3 644 836 1 845 5 988 11 872 516 11 897 657 –25 141 iul. 18 203 153 5 532 431 1 989 900 3 536 419 1 752 6 112 12 670 722 12 463 545 207 177 aug. 18 970 345 5 390 269 1 993 816 3 390 353 1 639 6 100 13 580 077 13 117 390 462 687 sep. 19 378 768 5 165 613 1 999 936 3 159 755 1 485 5 922 14 213 155 14 044 570 168 585 oct. 20 554 559 5 163 848 2 005 146 3 152 434 1 417 6 268 15 390 711 14 955 259 435 451 nov. 22 248 177 5 859 604 2 009 051 3 843 544 1 509 7 009 16 388 573 15 860 558 528 015 dec. 23 669 925 6 270 910 2 010 863 4 252 923 1 650 7 124 17 399 015 16 435 380 963 635

1996 ian. 23 840 446 5 876 660 2 013 361 3 855 984 1 461 7 315 17 963 785 16 779 009 1 184 776 feb. 24 793 117 6 059 659 2 016 327 4 035 311 1 411 8 021 18 733 458 17 494 902 1 238 556 mar. 26 014 843 6 674 682 2 064 788 4 601 983 1 567 7 911 19 340 161 18 075 336 1 264 825 apr. 26 376 385 6 297 278 2 071 558 4 218 024 1 448 7 696 20 079 107 18 656 659 1 422 448 mai 27 561 867 7 354 607 2 082 860 5 264 082 1 784 7 665 20 207 260 19 369 185 838 076 iun. 29 484 109 7 962 479 2 086 929 5 867 642 1 938 7 908 21 521 630 19 882 599 1 639 032 iul. 31 026 351 8 130 689 2 094 473 6 027 812 1 923 8 404 22 895 662 21 015 266 1 880 396 aug. 31 281 111 7 696 372 2 101 529 5 586 300 1 767 8 543 23 584 739 21 517 073 2 067 666 sep. 32 710 307 7 840 853 2 206 601 5 625 692 1 725 8 560 24 869 454 22 159 796 2 709 659 oct. 36 745 919 9 470 564 2 227 932 7 233 791 2 143 8 841 27 275 355 23 787 264 3 488 091 nov. 38 681 051 9 658 255 2 237 656 7 411 335 2 064 9 264 29 022 797 25 064 617 3 958 180 dec. 43 655 761 12 205 739 3 429 498 8 766 061 2 173 10 180 31 450 022 26 841 440 4 608 582

1997 ian. 51 191 973 14 426 759 3 437 347 10 974 955 1 850 14 457 36 765 213 32 168 282 4 596 931 feb. 59 511 219 17 643 853 3 441 258 14 183 931 1 832 18 664 41 867 367 37 344 272 4 523 095 mar. 57 476 407 17 178 041 3 482 332 13 678 536 1 955 17 173 40 298 367 35 081 532 5 216 835 apr. 58 972 451 19 603 745 3 524 223 16 062 471 2 264 17 050 39 368 706 34 636 679 4 732 028 mai 60 764 034 20 349 283 3 596 920 16 744 542 2 355 7 821 40 414 751 35 971 428 4 443 322 iun. 61 276 623 23 579 436 3 666 749 19 904 935 2 831 7 752 37 697 187 36 195 679 1 501 508 iul. 67 102 383 26 709 162 3 776 438 22 924 763 3 117 7 961 40 393 221 37 372 980 3 020 241 aug. 69 985 219 27 994 159 3 834 957 24 151 078 3 233 8 124 41 991 059 39 668 335 2 322 724 sep. 74 903 579 32 311 632 3 882 668 28 420 684 3 733 8 280 42 591 947 38 216 570 4 375 377 oct. 77 579 626 32 857 308 3 977 731 28 871 402 3 730 8 176 44 722 317 39 733 240 4 989 077 nov. 80 591 193 34 631 310 4 034 017 30 589 002 3 892 8 292 45 959 883 36 245 999 9 713 884 dec. 87 583 785 40 151 789 8 997 727 31 145 644 3 882 8 418 47 431 996 35 900 662 11 531 334

1998 ian. 88 745 712 39 397 501 9 133 061 30 255 003 3 668 9 437 49 348 211 38 245 741 11 102 470 feb. 90 703 603 38 919 318 9 160 306 29 749 694 3 671 9 318 51 784 285 40 260 789 11 523 497 mar. 92 623 142 38 063 926 9 225 814 28 828 412 3 396 9 699 54 559 216 41 319 059 13 240 157 apr. 94 454 614 37 473 083 9 264 503 28 199 011 3 379 9 569 56 981 530 42 404 302 14 577 229 mai 96 842 487 37 658 274 9 305 427 28 343 238 3 330 9 609 59 184 213 43 726 467 15 457 746 iun. 99 639 583 38 454 169 9 340 461 29 103 309 3 357 10 399 61 185 414 45 141 131 16 044 283 iul. 102 717 640 38 261 044 9 430 006 28 820 990 3 296 10 048 64 456 596 46 296 315 18 160 281 aug. 104 508 751 38 048 217 9 460 003 28 577 975 3 202 10 240 66 460 534 47 782 142 18 678 391 sep. 107 718 312 36 789 994 9 477 186 27 302 219 2 955 10 589 70 928 318 51 006 988 19 921 330 oct. 110 079 627 36 126 307 9 501 944 26 613 329 2 775 11 034 73 953 321 53 924 555 20 028 765 nov. 112 173 909 34 359 825 9 530 427 24 817 869 2 462 11 529 77 814 084 56 435 604 21 378 480 dec. 123 801 015 42 512 046 10 155 485 32 344 187 2 954 12 374 81 288 969 59 086 517 22 202 452

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.

56*

Page 223: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

17. SITUAÞIA MONETARÃ

Perioada

1985 dec.1986 dec.1987 dec.1988 dec.1989 dec.1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -TOTAL PASIVE EXTERNE PASIVE INTERNEPASIV Total Valute

convertibilemil. USD Valute

neconverti-bile

Total Masa monetarã

Sume în tranzit

Fonduri proprii

Alte pasive, net

489 686 115 007 111 539 7 091 3 468 374 679 318 798 12 642 12 560 30 679 490 629 105 615 103 615 6 781 2 000 385 013 343 985 15 677 12 789 12 563 488 867 90 083 88 024 6 406 2 059 398 784 359 206 21 232 13 156 5 190 499 185 33 100 30 878 2 149 2 222 466 084 395 942 21 738 30 376 18 028 563 625 7 414 4 744 329 2 669 556 211 420 914 97 591 30 563 7 144 679 442 59 813 5 576 161 54 236 619 629 514 360 52 193 32 903 20 999

1 591 529 320 345 229 220 1 213 91 125 1 271 184 1 033 266 320 403 79 785 –162 270 2 565 062 445 057 440 943 959 4 114 2 120 005 1 856 091 118 860 274 750 –129 696 6 808 787 1 372 275 1 362 340 1 068 9 935 5 436 512 4 472 381 182 720 599 439 181 973 6 868 405 1 421 924 1 411 189 973 10 735 5 446 481 4 573 986 203 685 603 599 65 210 7 297 771 1 545 673 1 535 706 978 9 967 5 752 098 4 934 697 214 109 637 727 –34 434 7 731 728 1 598 902 1 588 329 963 10 573 6 132 826 5 230 726 246 877 767 297 –112 075 7 855 660 1 589 775 1 578 865 952 10 910 6 265 885 5 481 095 202 162 762 984 –180 356 8 639 945 3 208 677 3 197 546 1 927 11 131 5 431 268 5 774 501 193 062 777 454 –1 313 749 9 375 540 3 312 799 3 300 744 1 968 12 056 6 062 740 6 290 738 268 517 832 834 –1 329 349

10 019 669 3 257 558 3 245 378 1 920 12 180 6 762 111 6 929 505 216 579 843 509 –1 227 482 10 627 094 3 257 556 3 245 536 1 908 12 020 7 369 538 7 441 819 204 812 868 286 –1 145 379 11 494 446 3 285 352 3 271 551 1 863 13 801 8 209 095 8 045 533 238 525 931 969 –1 006 932 12 025 521 3 229 936 3 215 018 1 835 14 918 8 795 585 8 414 245 230 396 912 944 –761 999 12 597 834 3 224 499 3 211 255 1 814 13 243 9 373 336 8 974 215 244 835 934 870 –780 585 14 678 923 3 638 686 3 623 639 2 051 15 047 11 040 237 10 648 692 194 460 1 419 357 –1 222 273 14 687 859 3 912 025 3 896 397 2 189 15 628 10 775 834 10 447 672 223 781 1 489 281 –1 384 900 14 920 252 3 982 033 3 967 080 2 192 14 953 10 938 219 10 565 682 236 850 1 516 599 –1 380 912 15 499 519 4 224 222 4 207 598 2 278 16 624 11 275 297 11 191 209 215 816 1 633 025 –1 764 753 16 049 057 4 315 984 4 297 837 2 287 18 147 11 733 073 11 504 571 275 885 1 631 067 –1 678 450 16 390 702 4 205 048 4 187 298 2 162 17 750 12 185 654 12 037 891 260 374 1 750 444 –1 863 055 17 507 319 4 330 682 4 312 053 2 183 18 629 13 176 637 12 753 358 300 540 1 875 390 –1 752 651 18 203 153 4 276 554 4 257 352 2 110 19 202 13 926 599 13 352 205 273 018 1 972 489 –1 671 113 18 970 345 4 263 696 4 243 645 2 051 20 050 14 706 650 14 078 713 252 474 2 078 288 –1 702 826 19 378 768 4 321 033 4 300 325 2 021 20 708 15 057 734 14 622 272 269 514 2 283 326 –2 117 378 20 554 559 4 502 386 4 480 039 2 014 22 347 16 052 173 15 395 827 275 493 2 379 668 –1 998 815 22 248 177 5 045 348 5 022 004 1 972 23 344 17 202 829 16 607 218 279 323 2 571 218 –2 254 930 23 669 925 5 563 204 5 539 514 2 149 23 691 18 106 721 18 278 106 240 927 4 023 136 –4 435 449 23 840 446 5 440 012 5 414 682 2 051 25 330 18 400 434 18 254 033 239 569 3 689 296 –3 782 465 24 793 117 6 031 533 6 015 909 2 104 15 625 18 761 584 18 904 558 205 040 4 022 839 –4 370 853 26 014 843 6 410 030 6 392 837 2 177 17 194 19 604 813 19 359 703 404 838 4 074 559 –4 234 286 26 376 385 6 202 313 6 168 064 2 117 34 249 20 174 072 19 797 547 405 207 3 760 417 –3 789 100 27 561 867 7 336 977 7 302 905 2 475 34 071 20 224 891 20 644 413 340 214 2 980 943 –3 740 679 29 484 109 8 094 019 8 057 639 2 661 36 380 21 390 091 21 405 209 337 944 3 658 702 –4 011 765 31 026 351 8 521 991 8 479 647 2 705 42 344 22 504 360 22 580 683 291 962 3 905 954 –4 274 239 31 281 111 8 334 603 8 294 884 2 623 39 719 22 946 508 23 235 732 252 787 4 225 827 –4 767 838 32 710 307 8 422 380 8 381 871 2 570 40 509 24 287 927 24 113 460 408 528 3 390 311 –3 624 371 36 745 919 10 289 046 10 246 778 3 036 42 268 26 456 873 25 927 634 554 618 4 144 601 –4 169 979 38 681 051 10 898 514 10 855 743 3 023 42 771 27 782 537 27 687 929 447 813 4 480 377 –4 833 581 43 655 761 12 802 724 12 756 357 3 161 46 368 30 853 036 30 334 630 518 253 5 300 526 –5 300 373 51 191 973 16 758 750 16 706 973 2 816 51 778 34 433 222 33 623 187 747 263 7 251 001 –7 188 229 59 511 219 21 464 888 21 408 606 2 765 56 282 38 046 332 37 805 182 659 253 6 542 456 –6 960 560 57 476 407 20 200 214 20 141 810 2 879 58 403 37 276 194 37 865 593 362 103 6 862 253 –7 813 755 58 972 451 20 215 698 20 153 879 2 841 61 819 38 756 753 39 747 430 452 289 7 042 612 –8 485 577 60 764 034 20 706 009 20 644 140 2 904 61 869 40 058 025 41 641 071 631 982 5 500 404 –7 715 432 61 276 623 19 860 878 19 728 125 2 805 132 752 41 415 745 43 956 892 759 375 6 382 450 –9 682 971 67 102 383 20 789 139 20 642 276 2 807 146 862 46 313 244 47 822 530 602 762 6 771 560 –8 883 608 69 985 219 21 462 666 21 311 106 2 853 151 560 48 522 552 49 317 550 726 607 7 126 831 –8 648 435 74 903 579 23 396 006 23 214 421 3 049 181 585 51 507 573 51 526 675 1 128 350 6 128 867 –7 276 320 77 579 626 24 082 817 23 827 541 3 078 255 276 53 496 809 53 259 238 1 038 552 6 227 635 –7 028 617 80 591 193 23 655 635 23 475 675 2 987 179 959 56 935 559 56 404 302 832 572 7 543 135 –7 844 451 87 583 785 23 443 950 23 259 805 2 899 184 145 64 139 835 62 150 414 87 231 9 101 579 –7 199 389 88 745 712 23 702 229 23 524 583 2 852 177 646 65 043 483 60 260 066 473 850 8 323 278 –4 013 711 90 703 603 23 304 615 23 116 100 2 852 188 515 67 398 989 61 838 596 656 960 7 475 583 –2 572 151 92 623 142 24 149 569 23 990 400 2 826 159 170 68 473 573 63 809 749 1 300 878 8 816 303 –5 453 357 94 454 614 23 881 973 23 739 016 2 845 142 957 70 572 641 64 884 630 727 681 9 733 941 –4 773 611 96 842 487 23 716 902 23 560 243 2 768 156 659 73 125 584 66 869 065 646 902 6 617 998 –1 008 380 99 639 583 24 246 257 24 098 564 2 780 147 693 75 393 327 69 478 366 971 317 6 954 228 –2 010 584

102 717 640 23 850 266 23 701 289 2 711 148 977 78 867 374 70 993 385 688 222 7 807 155 –621 388 104 508 751 23 762 857 23 608 489 2 646 154 368 80 745 894 72 798 234 762 036 8 506 666 –1 321 042 107 718 312 24 643 735 24 508 106 2 653 135 629 83 074 577 75 068 306 721 819 8 412 449 –1 127 997 110 079 627 25 983 288 25 849 479 2 695 133 810 84 096 339 76 567 724 615 469 7 767 304 –854 158 112 173 909 25 856 866 25 723 754 2 551 133 112 86 317 043 79 196 125 375 154 9 491 589 –2 745 826 123 801 015 27 845 415 27 707 170 2 530 138 245 95 955 599 92 529 892 –21 550 11 457 847 –8 010 590

57*

Page 224: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

18. CREDITUL INTERN- milioane lei; sfârºitul perioadei -

Perioada TOTAL NEGUVERNAMENTALTotal Credite în lei

Total Credite pe termen scurt Credite pe termen mediu ºi lungTotal Agenþi

economici cu capital majoritar de stat

Agenþi economici cu capital majoritar privat

Populaþie Altele 1) Total Agenþi economici cu capital majoritar de stat

Agenþi economici cu capital majoritar privat

Populaþie

1985 dec. 467 048 675 908 663 510 394 182 394 182 x – ... 269 327 269 327 x – 1986 dec. 461 953 696 951 687 193 410 799 410 799 x – ... 276 394 276 394 x – 1987 dec. 460 591 773 645 754 006 474 872 474 872 x – ... 279 134 279 134 x – 1988 dec. 455 103 813 105 794 923 516 789 516 789 x – ... 278 134 278 134 x – 1989 dec. 497 212 810 405 790 096 565 495 565 495 x – ... 224 602 224 602 x – 1990 dec. 610 208 683 955 660 855 438 329 438 179 ... 150 ... 222 526 204 964 ... 17 562 1991 dec. 1 321 288 1 375 159 1 317 244 1 061 663 1 011 436 45 028 5 199 ... 255 581 179 648 19 351 56 582 1992 dec. 1 778 368 1 912 770 1 698 819 1 435 091 1 321 489 104 972 4 677 3 954 263 728 174 999 36 730 51 478 1993 dec. 4 263 611 4 901 977 4 060 277 3 671 870 3 075 961 529 515 47 882 18 512 388 407 199 418 112 404 73 765 1994 ian. 4 238 148 5 158 050 4 176 881 3 783 584 3 136 052 591 289 43 518 12 726 393 297 206 956 110 529 72 754

feb. 4 542 971 5 451 314 4 313 602 3 918 753 3 221 883 642 003 41 341 13 526 394 850 202 656 115 848 72 378 mar. 4 852 126 5 725 891 4 447 750 4 057 413 3 309 876 694 135 43 332 10 070 390 338 203 106 111 285 71 159 apr. 4 474 664 5 987 327 4 653 347 4 258 271 3 445 645 761 299 42 730 8 598 395 076 204 516 115 880 71 031 mai 4 529 175 6 269 562 4 914 749 4 511 380 3 689 231 769 200 42 772 10 176 403 370 204 214 123 738 70 654 iun. 4 872 602 6 614 797 5 114 629 4 702 508 3 841 176 791 929 55 773 13 630 412 121 205 541 126 808 75 119 iul. 5 360 506 7 066 933 5 444 712 5 023 326 4 125 919 838 200 45 122 14 085 421 385 218 130 123 424 76 086 aug. 5 842 675 7 438 953 5 733 213 5 304 242 4 374 075 865 884 46 409 17 874 428 971 209 611 137 316 78 926 sep. 6 545 590 7 937 286 6 121 075 5 694 318 4 587 550 1 036 961 53 547 16 260 426 757 181 831 156 370 84 890 oct. 6 963 132 8 410 464 6 577 149 6 156 118 4 999 904 1 077 282 60 886 18 046 421 031 145 157 167 893 95 384 nov. 7 338 935 8 875 749 6 949 814 6 491 056 5 249 474 1 158 221 67 877 15 484 458 758 155 596 184 466 106 200 dec. 9 183 376 9 484 528 7 434 662 6 908 211 5 613 756 1 176 675 83 446 34 335 526 451 177 664 227 079 114 238

1995 ian. 9 174 302 9 852 017 7 648 708 7 118 835 5 683 097 1 303 649 81 616 50 473 529 874 179 814 223 355 120 563 feb. 9 475 527 10 216 248 7 924 851 7 377 665 5 823 951 1 420 553 88 589 44 572 547 186 177 128 236 584 125 005 mar. 10 169 852 10 735 346 8 196 422 7 623 476 5 910 840 1 546 974 97 320 68 342 572 946 181 619 251 915 131 194 apr. 10 799 405 11 174 015 8 481 276 7 891 858 6 093 668 1 644 647 103 409 50 134 589 418 183 304 261 602 135 415 mai 11 183 059 11 515 637 8 613 742 7 978 966 6 039 497 1 788 934 117 366 33 169 634 776 183 907 300 704 141 497 iun. 11 872 516 11 897 657 8 832 182 8 108 348 6 091 629 1 849 264 128 142 39 313 723 834 203 524 360 422 149 262 iul. 12 670 722 12 463 545 9 245 237 8 477 922 6 419 822 1 884 429 132 888 40 783 767 315 194 926 398 465 163 006 aug. 13 580 077 13 117 390 9 640 111 8 808 329 6 626 931 2 008 800 134 835 37 763 831 782 186 905 448 627 173 162 sep. 14 213 155 14 044 570 10 299 999 9 394 041 6 794 473 2 420 421 140 779 38 368 905 959 201 684 493 135 186 648 oct. 15 390 711 14 955 259 10 859 673 9 870 618 7 070 859 2 589 826 153 117 56 816 989 055 201 612 557 820 203 244 nov. 16 388 573 15 860 558 11 186 939 10 084 910 7 090 643 2 793 422 159 278 41 568 1 102 029 244 591 614 559 212 526 dec. 17 399 015 16 435 380 11 575 235 10 279 170 7 267 453 2 801 363 166 451 43 903 1 296 066 314 967 712 470 226 769

1996 ian. 17 963 785 16 779 009 11 879 084 10 566 933 6 288 307 4 074 406 163 364 40 856 1 312 151 276 880 750 997 243 610 feb. 18 733 458 17 494 902 11 968 103 10 624 214 6 149 474 4 263 471 168 313 42 957 1 343 888 288 981 759 723 255 355 mar. 19 340 161 18 075 336 12 323 360 10 804 457 5 423 288 5 150 402 180 140 50 626 1 518 903 298 650 911 797 261 496 apr. 20 079 107 18 656 659 12 633 130 11 054 569 6 795 735 3 994 199 188 458 76 178 1 578 561 318 813 925 874 281 666 mai 20 207 260 19 369 185 13 260 786 11 495 410 7 183 237 4 028 216 204 309 79 648 1 765 376 417 452 1 001 166 296 833 iun. 21 521 630 19 882 599 13 361 485 11 442 907 7 156 352 3 995 714 213 426 77 414 1 918 579 462 163 1 081 290 315 744 iul. 22 895 662 21 015 266 13 951 467 11 875 573 7 575 954 4 014 418 206 199 79 001 2 075 894 468 757 1 200 977 333 555 aug. 23 584 739 21 517 073 14 228 289 12 031 777 7 704 315 4 046 163 201 118 80 181 2 196 512 492 861 1 277 511 348 644 sep. 24 869 454 22 159 796 14 570 018 12 281 909 7 805 873 4 190 146 203 471 82 420 2 288 109 501 912 1 322 128 385 490 oct. 27 275 355 23 787 264 15 498 804 13 139 140 8 207 086 4 637 535 210 806 83 714 2 359 664 511 661 1 354 020 417 269 nov. 29 022 797 25 064 617 16 308 816 13 738 000 8 515 115 4 932 438 210 991 79 457 2 570 816 551 682 1 459 166 483 693 dec. 31 450 022 26 841 440 16 942 968 14 156 220 8 198 624 5 648 703 227 719 81 175 2 786 748 594 121 1 576 732 534 317

1997 ian. 36 765 213 32 168 282 16 930 845 14 108 642 8 233 064 5 574 903 232 082 68 593 2 822 203 619 424 1 573 711 542 966 feb. 41 867 367 37 344 272 16 793 692 13 980 803 8 729 585 4 962 510 214 882 73 826 2 812 889 587 646 1 597 276 553 727 mar. 40 298 367 35 081 532 16 582 763 13 540 722 8 514 883 4 773 505 186 826 65 508 3 042 041 552 319 1 866 726 553 264 apr. 39 368 706 34 636 679 16 413 130 13 226 208 8 313 253 4 725 187 125 471 62 298 3 186 923 509 947 2 066 252 542 685 mai 40 414 751 35 971 428 15 284 545 12 875 347 8 274 104 4 345 615 193 097 62 531 2 409 198 326 037 1 481 837 534 884 iun. 37 697 187 36 195 679 15 590 125 13 148 763 8 306 447 4 587 234 190 836 64 246 2 441 361 327 521 1 499 257 531 797 iul. 40 393 221 37 372 980 16 013 010 13 487 979 8 433 985 4 794 385 199 258 60 351 2 525 031 391 208 1 513 972 538 134 aug. 41 991 059 39 668 335 16 753 861 14 145 836 8 834 055 5 048 360 189 422 73 998 2 608 026 397 205 1 573 272 558 131 sep. 42 591 947 38 216 570 14 897 989 12 350 738 6 837 871 5 190 604 197 072 125 192 2 547 251 331 439 1 588 259 565 409 oct. 44 722 317 39 733 240 15 791 272 13 052 272 6 909 126 5 748 750 215 612 178 784 2 739 000 331 959 1 642 255 704 336 nov. 45 959 883 36 245 999 16 159 658 13 253 446 6 771 609 6 173 611 219 519 88 707 2 906 212 328 444 1 547 266 978 842 dec. 47 431 996 35 900 662 16 232 369 12 853 429 6 309 747 6 169 448 258 014 116 219 3 378 940 383 986 1 639 537 1 304 190

1998 ian. 49 348 211 38 245 741 16 998 302 13 468 823 6 043 956 6 918 636 336 414 169 817 3 529 479 469 701 1 508 703 1 337 289 feb. 51 784 285 40 260 789 18 007 279 14 321 819 6 144 750 7 562 224 367 800 247 045 3 685 460 400 987 1 792 498 1 397 594 mar. 54 559 216 41 319 059 18 495 720 14 682 563 6 145 139 7 871 529 365 281 300 614 3 813 157 387 560 1 877 513 1 478 162 apr. 56 981 530 42 404 302 19 415 841 15 371 440 6 344 678 8 434 429 392 559 199 773 4 044 401 389 872 2 136 484 1 467 459 mai 59 184 213 43 726 467 19 355 569 15 455 688 6 334 024 8 474 141 424 928 222 595 3 899 880 382 982 1 939 883 1 523 078 iun. 61 185 414 45 141 131 20 003 143 15 962 510 6 493 751 8 773 657 452 565 242 537 4 040 633 386 964 2 032 637 1 566 149 iul. 64 456 596 46 296 315 20 744 814 16 661 663 6 795 864 9 082 428 516 406 266 964 4 083 151 380 238 2 023 484 1 624 579 aug. 66 460 534 47 782 142 21 187 659 16 984 099 6 772 652 9 365 297 567 719 278 432 4 203 560 378 706 2 065 568 1 696 259 sep. 70 928 318 51 006 988 22 682 195 18 181 189 6 857 910 10 398 582 645 035 279 662 4 501 006 443 668 2 166 695 1 828 523 oct. 73 953 321 53 924 555 23 818 425 19 161 872 6 868 281 11 297 557 710 654 285 380 4 656 553 416 381 2 235 709 1 926 293 nov. 77 814 084 56 435 604 24 555 172 19 749 176 6 839 611 11 831 242 793 017 285 306 4 805 995 417 838 2 310 615 1 995 658 dec. 81 288 969 59 086 517 24 272 609 19 351 643 6 643 899 11 463 601 896 591 347 552 4 920 967 379 858 2 438 066 2 021 030

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine. 1) Includ ºi societãþile de asigurare.

58*

Page 225: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

18. CREDITUL INTERN

Perioada

1985 dec.1986 dec.1987 dec.1988 dec.1989 dec.1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -GUVERNAMENTAL, NET

Credite Total Datorie Depozite Certificate Alte credite Alte fonduri Obligaþiuni Contul Alte Alteîn valutã publicã ale fondului de guverna- extra- în valutã general al titluri depozite

Altele 1) (interne) pentru ajutorul de ºomaj

trezorerie mentale bugetare Trezoreriei statului

de stat publice, net

... 12 398 –208 860 – – – – ... x x x –208 860

... 9 758 –234 998 – – – – ... x x x –234 998

... 19 640 –313 054 – – – – ... x x x –313 054

... 18 182 –358 002 – – – – ... x x x –358 002

... 20 309 –313 193 – – – – ... x x x –313 193

... 23 100 –73 748 – –4 602 – – –8 219 x x x –60 926

... 57 915 –53 872 124 070 –32 896 – – –30 511 x x x –114 535 521 213 951 –134 402 155 314 –124 819 – – –71 893 x x x –93 003

2 820 841 700 –638 367 155 172 –321 342 – – –365 410 x x x –106 787 3 058 981 169 –919 902 155 169 –335 500 – – –386 914 x x x –352 656 3 968 1 137 711 –908 343 155 166 –355 439 – – –450 053 x x x –258 017 4 787 1 278 141 –873 766 155 164 –314 483 188 990 – –564 894 x x x –338 543 3 648 1 333 980 –1 512 663 155 164 –350 207 190 574 – –597 664 x x x –910 531 4 764 1 354 813 –1 740 387 155 063 –386 103 3 168 – –428 521 x x x –1 083 995 4 653 1 500 168 –1 742 195 155 056 –373 538 35 008 – –481 604 x x x –1 077 117 3 745 1 622 221 –1 706 427 154 769 –424 885 50 688 – –513 916 x x x –973 083 3 119 1 705 740 –1 596 278 154 766 –474 308 50 781 – –651 889 x x x –675 627 3 666 1 816 210 –1 391 696 281 711 –454 983 29 413 – –762 561 x x x –485 277

12 598 1 833 315 –1 447 332 252 545 –505 997 108 201 – –732 268 x x x –569 813 12 495 1 925 935 –1 536 814 253 197 –561 811 108 850 – –764 201 x x x –572 848

7 470 2 049 867 –301 152 225 199 –460 557 142 556 – –666 734 x x x 458 384 6 142 2 203 309 –677 715 225 189 –509 799 212 886 – –778 419 x x x 172 428 8 469 2 291 398 –740 721 225 468 –534 521 212 885 – –901 062 x x x 256 508 8 217 2 538 924 –565 494 224 494 –1 066 038 676 773 – –691 593 x x x 290 870 9 097 2 692 738 –374 610 224 494 –1 093 821 677 758 – –647 126 x x x 464 085 8 668 2 901 895 –332 578 224 557 –1 131 881 677 758 363 000 –628 630 x x x 162 619

10 627 3 065 475 –25 141 196 536 –1 174 783 652 876 447 000 –659 741 x x x 512 971 10 918 3 218 308 207 177 187 541 –1 275 615 683 586 469 262 –738 427 x x x 880 831 23 088 3 477 279 462 687 186 633 –1 265 372 691 265 534 000 –822 543 x x x 1 138 704 24 491 3 744 570 168 585 186 633 –1 339 028 545 943 635 000 –1 015 109 x x x 1 155 146 26 379 4 095 587 435 451 186 633 –1 441 605 646 791 715 000 –1 155 503 x x x 1 484 135 30 353 4 673 619 528 015 186 633 –1 472 697 642 136 797 000 –1 095 610 x x x 1 470 554 41 859 4 860 145 963 635 158 883 –1 712 196 677 772 1 040 277 –1 294 693 x x x 2 093 593 40 664 4 899 925 1 184 776 158 883 –1 761 281 708 868 1 070 277 –1 383 910 x x x 2 391 940 39 829 5 526 800 1 238 556 158 883 –1 795 579 939 944 1 140 277 –1 447 146 x x x 2 242 177 46 960 5 751 975 1 264 825 158 774 –1 823 683 1 127 044 1 140 277 –1 673 686 x x x 2 336 099 52 208 6 023 529 1 422 448 158 772 –1 782 242 1 221 567 1 140 277 –1 622 380 x x x 2 306 454 49 927 6 108 398 838 076 149 928 –1 866 904 1 275 499 1 140 277 –1 848 426 x x x 1 987 702 59 382 6 521 113 1 639 032 149 928 –1 944 474 1 317 825 1 140 277 –1 644 335 x x x 2 619 811 72 605 7 063 799 1 880 396 149 928 –2 004 424 1 430 797 1 140 277 –1 869 552 x x x 3 033 370 77 496 7 288 784 2 067 666 149 936 –2 086 060 1 603 554 1 140 277 –1 882 601 320 943 x x 2 821 617 78 579 7 589 778 2 709 659 149 936 –2 164 523 1 606 638 1 140 277 –2 052 815 341 752 x x 3 688 394 76 714 8 288 460 3 488 091 149 936 –2 246 449 3 488 517 1 140 276 –2 472 020 353 890 x x 3 073 942 76 275 8 755 801 3 958 180 149 913 –2 340 865 3 494 764 1 132 000 –2 442 485 376 336 x x 3 588 517 81 578 9 898 472 4 608 582 149 913 –28 079 3 764 299 1 132 000 –1 089 323 422 868 274 793 x –17 889 86 102 15 237 437 4 596 931 149 913 –23 075 4 087 431 1 132 000 –1 171 464 621 674 –34 007 x –165 541 74 240 20 550 580 4 523 095 144 769 –20 524 4 438 389 1 132 000 –1 163 557 811 571 –254 303 x –565 251 69 731 18 498 769 5 216 835 144 769 –18 067 4 122 495 1 132 000 –1 436 931 1 257 880 191 547 x –176 859 68 039 18 223 549 4 732 028 143 619 –16 344 5 012 366 1 132 000 –1 741 233 1 275 417 –789 511 x –284 286 66 440 20 686 884 4 443 322 143 667 –14 839 5 000 143 1 132 000 –1 731 253 1 278 238 –1 180 329 x –184 305 82 786 20 605 554 1 501 508 142 001 –13 760 4 846 472 1 132 000 –4 637 393 1 263 455 –399 860 x –831 407 81 718 21 359 970 3 020 241 141 824 –12 288 4 954 731 1 132 000 –3 020 185 1 313 439 –1 096 031 x –393 250 79 418 22 914 474 2 322 724 141 824 –40 566 6 340 651 x –3 017 960 560 325 –578 486 x –1 083 065 62 145 23 318 581 4 375 377 141 824 –39 796 6 340 433 x –3 258 849 570 450 –474 537 3 374 497 –2 278 646 60 450 23 941 968 4 989 077 141 824 –39 743 3 883 072 x –2 088 190 580 425 –45 3 374 497 –862 764 51 659 20 086 341 9 713 884 141 825 –138 060 4 392 417 x –1 648 695 589 500 –1 247 892 7 874 497 –249 708 51 227 19 668 294 11 531 334 141 825 –67 995 5 752 249 x –1 918 746 601 725 –669 845 7 874 497 –182 376

213 786 21 247 439 11 102 470 305 667 –56 521 5 792 791 x –1 398 978 618 600 –770 591 7 874 497 –1 262 995 94 381 22 253 510 11 523 497 438 157 –55 587 5 674 395 x –1 401 455 607 875 –1 386 511 7 874 497 –227 875 69 923 22 823 339 13 240 157 145 972 –54 534 5 639 046 x –1 590 512 1 467 721 –328 460 8 175 926 –215 003 50 586 22 988 461 14 577 229 155 650 –53 337 6 550 169 x –1 169 304 2 305 467 –1 156 024 8 175 876 –231 268 53 938 24 370 898 15 457 746 143 564 –51 261 8 137 041 x –1 496 775 2 351 385 –1 550 444 8 175 877 –251 640 54 884 25 137 989 16 044 283 143 564 –48 893 8 822 379 x –1 483 880 2 377 054 –1 688 076 8 175 926 –253 792 54 851 25 551 501 18 160 281 143 564 –126 464 11 336 109 x –1 391 896 3 251 543 –2 978 354 8 175 925 –250 146 63 027 26 594 483 18 678 391 143 564 –123 598 11 076 002 x –1 283 856 3 330 079 –2 394 268 8 175 926 –245 458 62 120 28 324 792 19 921 330 143 564 –121 340 11 987 692 x –1 270 323 3 915 418 –2 657 344 8 175 927 –252 264 78 170 30 106 131 20 028 765 142 161 –117 136 11 940 885 x –1 319 353 4 008 199 –2 542 880 8 175 927 –259 040 81 884 31 880 432 21 378 480 139 302 –114 682 10 995 109 x –1 699 959 4 207 710 –67 810 8 175 927 –257 117 82 013 34 813 908 22 202 452 137 262 –101 340 15 096 358 x –5 372 787 4 570 380 –22 918 8 170 763 –275 268

59*

Page 226: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

19. MASA MONETARÃ- sfârºitul perioadei -

Perioada M2Total M1 CVASI BANI

Total Numerar în afara sistemului bancar

Disponibilitãþi la vedere 1)

Total Economii ale populaþiei

Depozite în lei pe termen ºi

condiþionate

Depozite în valutã ale rezidenþilor

mld.lei mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei %1985 dec. 318,8 161,8 50,8 54,6 17,1 107,2 33,6 157,0 49,2 153,2 48,1 x x 3,8 1,2 1986 dec. 344,0 172,5 50,1 59,7 17,4 112,8 32,8 171,5 49,9 167,3 48,6 x x 4,2 1,2 1987 dec. 359,2 177,2 49,3 60,2 16,8 117,0 32,6 182,0 50,7 176,5 49,1 x x 5,5 1,5 1988 dec. 395,9 205,8 52,0 64,6 16,3 141,2 35,7 190,1 48,0 185,6 46,9 x x 4,5 1,1 1989 dec. 420,9 215,2 51,1 74,3 17,7 140,9 33,5 205,7 48,9 201,7 47,9 x x 4,0 0,9 1990 dec. 514,4 217,2 48,6 92,4 18,0 157,0 30,6 297,2 51,4 249,1 48,5 x x 15,1 2,9 1991 dec. 1 033,3 696,6 67,4 176,5 17,3 520,1 50,2 336,7 32,6 261,8 25,3 34,5 3,3 40,4 3,9 1992 dec. 1 856,1 1 028,2 55,4 411,5 22,2 616,8 33,2 827,8 44,6 409,2 22,0 86,5 4,7 332,2 17,9 1993 dec. 4 472,4 2 231,3 49,9 1 048,7 23,4 1 182,6 26,4 2 241,1 50,1 645,8 14,4 298,8 6,7 1 296,4 29,0 1994 ian. 4 574,0 1 924,2 42,1 951,6 20,8 972,5 21,3 2 649,8 57,9 670,8 14,7 463,8 10,1 1 515,2 33,1

feb. 4 934,7 2 126,6 43,1 1 088,4 22,1 1 038,2 21,0 2 808,1 56,9 725,5 14,7 470,9 9,5 1 611,7 32,7 mar. 5 230,7 2 132,9 40,8 1 050,2 20,1 1 082,6 20,7 3 097,9 59,2 742,1 14,2 581,2 11,1 1 774,5 33,9 apr. 5 481,1 2 277,1 41,5 1 193,9 21,8 1 083,2 19,8 3 204,0 58,5 837,0 15,3 564,0 10,3 1 802,9 32,9 mai 5 774,5 2 375,3 41,1 1 250,7 21,7 1 124,6 19,5 3 399,2 58,9 977,0 16,9 643,3 11,1 1 778,9 30,8 iun. 6 290,7 2 670,1 42,4 1 386,2 22,0 1 283,9 20,4 3 620,6 57,6 1 196,2 19,0 657,6 10,5 1 766,8 28,1 iul. 6 929,5 2 975,9 42,9 1 643,6 23,7 1 332,4 19,2 3 953,6 57,1 1 420,3 20,5 679,9 9,8 1 853,4 26,7 aug. 7 441,8 3 192,5 42,9 1 657,1 22,3 1 535,4 20,6 4 249,3 57,1 1 604,6 21,6 738,7 9,9 1 906,0 25,6 sep. 8 045,5 3 320,8 41,3 1 764,0 21,9 1 556,8 19,4 4 724,7 58,7 1 774,9 22,1 874,2 10,9 2 075,6 25,8 oct. 8 414,2 3 537,6 42,0 1 815,8 21,6 1 721,8 20,5 4 876,6 58,0 1 902,6 22,6 896,6 10,7 2 077,4 24,7 nov. 8 974,2 3 777,7 42,1 1 907,3 21,3 1 870,4 20,8 5 196,5 57,9 2 085,9 23,2 939,9 10,5 2 170,7 24,2 dec. 10 648,7 4 534,2 42,6 2 200,6 20,7 2 333,6 21,9 6 114,5 57,4 2 727,6 25,6 1 028,7 9,7 2 358,1 22,1

1995 ian. 10 447,7 3 998,2 38,3 2 010,9 19,2 1 987,3 19,0 6 449,5 61,7 2 976,3 28,5 1 107,0 10,6 2 366,2 22,6 feb. 10 565,7 3 846,9 36,4 2 053,1 19,4 1 793,8 17,0 6 718,8 63,6 3 101,7 29,4 1 182,4 11,2 2 434,6 23,0 mar. 11 191,2 4 068,7 36,4 2 016,4 18,0 2 052,3 18,3 7 122,5 63,6 3 278,4 29,3 1 298,2 11,6 2 545,9 22,7 apr. 11 504,6 4 241,7 36,9 2 359,0 20,5 1 882,7 16,4 7 262,9 63,1 3 385,7 29,4 1 315,6 11,4 2 561,6 22,3 mai 12 037,9 4 354,7 36,2 2 256,9 18,7 2 097,8 17,4 7 683,2 63,8 3 556,5 29,5 1 424,6 11,8 2 702,1 22,4 iun. 12 753,4 4 639,0 36,4 2 501,8 19,6 2 137,2 16,8 8 114,4 63,6 3 738,8 29,3 1 457,2 11,4 2 918,4 22,9 iul. 13 352,2 4 990,6 37,4 2 714,2 20,3 2 276,4 17,0 8 361,6 62,6 3 932,2 29,4 1 485,6 11,1 2 943,8 22,0 aug. 14 078,7 5 252,8 37,3 2 850,8 20,2 2 402,0 17,1 8 825,9 62,7 4 114,5 29,2 1 678,3 11,9 3 033,1 21,5 sep. 14 622,3 5 516,3 37,7 3 086,9 21,1 2 429,5 16,6 9 105,9 62,3 4 230,1 28,9 1 698,8 11,6 3 177,0 21,7 oct. 15 395,8 5 905,6 38,4 3 164,5 20,6 2 741,1 17,8 9 490,2 61,6 4 334,9 28,2 1 809,4 11,8 3 345,9 21,7 nov. 16 607,2 6 249,5 37,6 3 357,3 20,2 2 892,2 17,4 10 357,8 62,4 4 443,1 26,8 1 933,6 11,6 3 981,0 24,0 dec. 18 278,1 7 083,2 38,8 3 760,5 20,6 3 322,7 18,2 11 194,9 61,2 5 136,4 28,1 1 926,5 10,5 4 132,0 22,6

1996 ian. 18 254,0 6 557,1 35,9 3 398,5 18,6 3 158,6 17,3 11 696,9 64,1 5 544,1 30,4 2 093,4 11,5 4 059,4 22,2 feb. 18 904,6 6 376,2 33,7 3 273,9 17,3 3 102,2 16,4 12 528,4 66,3 5 844,5 30,9 2 080,0 11,0 4 603,8 24,4 mar. 19 359,7 6 416,1 33,1 3 291,3 17,0 3 124,8 16,1 12 943,6 66,9 6 042,4 31,2 2 154,1 11,1 4 747,1 24,5 apr. 19 797,5 6 740,3 34,0 3 483,2 17,6 3 257,1 16,5 13 057,2 66,0 6 436,6 32,5 2 087,3 10,5 4 533,4 22,9 mai 20 644,4 7 078,8 34,3 3 520,0 17,1 3 558,8 17,2 13 565,6 65,7 6 670,2 32,3 2 166,3 10,5 4 729,1 22,9 iun. 21 405,2 7 347,9 34,3 3 931,6 18,4 3 416,3 16,0 14 057,4 65,7 6 921,0 32,3 2 278,1 10,6 4 858,3 22,7 iul. 22 580,7 7 843,2 34,7 3 940,3 17,4 3 902,9 17,3 14 737,5 65,3 7 129,6 31,6 2 462,4 10,9 5 145,5 22,8 aug. 23 235,7 8 078,6 34,8 4 108,9 17,7 3 969,7 17,1 15 157,1 65,2 7 289,4 31,4 2 678,0 11,5 5 189,7 22,3 sep. 24 113,5 8 506,4 35,3 4 271,0 17,7 4 235,4 17,6 15 607,1 64,7 7 431,0 30,8 2 746,7 11,4 5 429,3 22,5 oct. 25 927,6 9 515,8 36,7 4 524,6 17,5 4 991,2 19,3 16 411,9 63,3 7 620,5 29,4 3 040,7 11,7 5 750,7 22,2 nov. 27 687,9 10 168,1 36,7 4 854,0 17,5 5 314,1 19,2 17 519,8 63,3 7 868,2 28,4 3 179,2 11,5 6 472,5 23,4 dec. 30 334,6 11 173,4 36,8 5 382,7 17,7 5 790,6 19,1 19 161,3 63,2 8 808,1 29,0 3 267,5 10,8 7 085,6 23,4

1997 ian. 33 623,2 9 724,8 28,9 4 435,4 13,2 5 289,4 15,7 23 898,4 71,1 9 367,7 27,9 3 689,0 11,0 10 841,8 32,2 feb. 37 805,2 8 901,8 23,5 4 365,2 11,5 4 536,5 12,0 28 903,4 76,5 10 016,7 26,5 3 831,8 10,1 15 054,9 39,8 mar. 37 865,6 8 948,2 23,6 4 741,1 12,5 4 207,1 11,1 28 917,4 76,4 10 981,3 29,0 4 104,4 10,8 13 831,7 36,5 apr. 39 747,4 10 096,2 25,4 5 415,1 13,6 4 681,2 11,8 29 651,2 74,6 12 052,0 30,3 3 665,9 9,2 13 933,3 35,1 mai 41 641,1 10 551,1 25,3 5 421,3 13,0 5 129,7 12,3 31 090,0 74,7 13 490,6 32,4 4 353,7 10,5 13 245,7 31,8 iun. 43 956,9 11 854,1 27,0 6 362,8 14,5 5 491,3 12,5 32 102,8 73,0 14 565,6 33,1 4 462,5 10,2 13 074,7 29,7 iul. 47 822,5 12 805,5 26,8 6 755,1 14,1 6 050,3 12,7 35 017,1 73,2 15 404,8 32,2 5 515,7 11,5 14 096,6 29,5 aug. 49 317,5 13 387,3 27,1 7 347,4 14,9 6 039,9 12,2 35 930,2 72,9 15 765,8 32,0 5 365,1 10,9 14 799,4 30,0 sep. 51 526,7 14 762,9 28,7 8 359,1 16,2 6 403,8 12,4 36 763,8 71,3 16 286,8 31,6 5 111,3 9,9 15 365,7 29,8 oct. 53 259,2 15 240,2 28,6 8 523,4 16,0 6 716,9 12,6 38 019,0 71,4 16 934,1 31,8 5 195,0 9,8 15 889,8 29,8 nov. 56 404,3 15 577,8 27,6 8 903,4 15,8 6 674,4 11,8 40 826,5 72,4 17 701,4 31,4 5 446,1 9,7 17 679,1 31,3 dec. 62 150,4 18 731,1 30,1 9 200,1 14,8 9 531,1 15,3 43 419,3 69,9 20 165,5 32,4 5 567,5 9,0 17 686,3 28,5

1998 ian. 60 260,1 15 150,9 25,1 8 503,7 14,1 6 647,2 11,0 45 109,2 74,9 20 793,3 34,5 6 266,8 10,4 18 049,1 30,0 feb. 61 838,6 15 620,7 25,3 8 647,3 14,0 6 973,4 11,3 46 217,9 74,7 21 890,9 35,4 6 366,8 10,3 17 960,1 29,0 mar. 63 809,7 15 366,3 24,1 8 198,3 12,8 7 168,0 11,2 48 443,5 75,9 22 426,5 35,1 6 571,3 10,3 19 445,7 30,5 apr. 64 884,6 15 665,2 24,1 9 105,6 14,0 6 559,6 10,1 49 219,4 75,9 23 380,4 36,0 6 965,6 10,7 18 873,5 29,1 mai 66 869,1 16 126,6 24,1 9 526,2 14,2 6 600,4 9,9 50 742,5 75,9 24 429,1 36,5 6 887,6 10,3 19 425,7 29,1 iun. 69 478,4 17 311,5 24,9 10 300,1 14,8 7 011,4 10,1 52 166,9 75,1 25 153,2 36,2 6 925,6 10,0 20 088,0 28,9 iul. 70 993,4 17 410,1 24,5 10 431,9 14,7 6 978,2 9,8 53 583,3 75,5 25 797,1 36,3 7 105,7 10,0 20 680,5 29,1 aug. 72 798,2 17 906,3 24,6 10 766,3 14,8 7 140,0 9,8 54 891,9 75,4 26 367,5 36,2 7 149,2 9,8 21 375,2 29,4 sep. 75 068,3 18 638,0 24,8 11 230,6 15,0 7 407,4 9,9 56 430,3 75,2 26 626,7 35,5 7 861,4 10,5 21 942,2 29,2 oct. 76 567,7 18 189,1 23,8 11 180,0 14,6 7 009,1 9,2 58 378,6 76,2 27 306,1 35,7 8 375,6 10,9 22 697,0 29,6 nov. 79 196,1 18 759,2 23,7 11 098,5 14,0 7 660,8 9,7 60 436,9 76,3 28 227,3 35,6 8 749,8 11,0 23 459,7 29,6 dec. 92 529,9 22 109,7 23,9 11 525,0 12,5 10 584,7 11,4 70 420,1 76,1 30 966,7 33,5 9 252,0 10,0 30 201,5 32,6

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.1) Pânã în decembrie 1991 includeau ºi depozitele pe termen ale agenþilor economici.

60*

Page 227: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

20. DINAMICA MASEI MONETARE ªI A CREDITULUI- variaþie procentualã lunarã -

Perioada MASA MONETARÃ (M2) CREDITUL INTERNTotal M1 Cvasi bani Total Neguvernamental

Total din care: Total din care: Total din care: din care:numerar depozite în lei depozite sector sector în lei în valutãîn afara sistemului bancar

Total din care: economii ale populaþiei

în valutã ale rezidenþilor

de stat 1) privat

1991 dec. 28,3 35,8 6,9 15,3 20,6 6,6 –12,9 65,4 53,0 57,5 22,2 57,3 –5,3 1992 dec. 20,6 18,5 16,6 23,2 18,4 32,7 31,2 11,6 9,7 8,5 21,0 7,4 31,8 1993 dec. 18,7 15,5 8,8 22,0 26,8 42,9 18,7 24,3 7,6 8,0 5,3 4,6 24,8 1994 ian. 2,3 –13,8 –9,3 18,2 20,1 3,9 16,9 –0,6 5,2 4,9 7,1 2,9 16,6

feb. 7,9 10,5 14,4 6,0 5,4 8,2 6,4 7,2 5,7 5,5 6,5 3,3 16,0 mar. 6,0 0,3 –3,5 10,3 10,6 2,3 10,1 6,8 5,0 4,9 5,5 3,1 12,3 apr. 4,8 6,8 13,7 3,4 5,9 12,8 1,6 –7,8 4,6 4,0 7,7 4,6 4,4 mai 5,4 4,3 4,8 6,1 15,7 16,7 –1,3 1,2 4,7 5,3 1,6 5,6 1,6 iun. 8,9 12,4 10,8 6,5 14,4 22,4 –0,7 7,6 5,5 5,7 4,3 4,1 10,7 iul. 10,2 11,5 18,6 9,2 13,3 18,7 4,9 10,0 6,8 7,5 3,2 6,5 8,1 aug. 7,4 7,3 0,8 7,5 11,6 13,0 2,8 9,0 5,3 5,5 4,2 5,3 5,1 sep. 8,1 4,0 6,4 11,2 13,0 10,6 8,9 12,0 6,7 4,7 18,0 6,8 6,5 oct. 4,6 6,5 2,9 3,2 5,7 7,2 0,1 6,4 6,0 6,1 5,2 7,6 0,4 nov. 6,7 6,8 5,0 6,6 8,1 9,6 4,5 5,4 5,5 5,0 8,2 5,7 5,1 dec. 18,7 20,0 15,4 17,7 24,1 30,8 8,6 25,1 6,9 –3,0 54,7 6,8 7,0

1995 ian. –1,9 –11,8 –8,6 5,5 8,7 9,1 0,3 –0,1 3,9 1,2 11,9 2,9 7,5 feb. 1,1 –3,8 2,1 4,2 4,9 4,2 2,9 3,3 3,7 2,0 8,5 3,6 4,0 mar. 5,9 5,8 –1,8 6,0 6,8 5,7 4,6 7,3 5,1 3,5 9,1 3,4 10,8 apr. 2,8 4,3 17,0 2,0 2,7 3,3 0,6 6,2 4,1 3,4 5,7 3,5 6,1 mai 4,6 2,7 –4,3 5,8 6,0 5,0 5,5 3,6 3,1 0,4 9,4 1,6 7,8 iun. 5,9 6,5 10,8 5,6 4,3 5,1 8,0 6,2 3,3 2,0 6,2 2,5 5,6 iul. 4,7 7,6 8,5 3,0 4,3 5,2 0,9 6,7 4,8 5,0 4,3 4,7 5,0 aug. 5,4 5,3 5,0 5,6 6,9 4,6 3,0 7,2 5,2 4,0 7,8 4,3 8,0 sep. 3,9 5,0 8,3 3,2 2,4 2,8 4,7 4,7 7,1 3,9 13,5 6,8 7,7 oct. 5,3 7,1 2,5 4,2 3,6 2,5 5,3 8,3 6,5 5,1 9,1 5,4 9,4 nov. 7,9 5,8 6,1 9,1 3,8 2,5 19,0 6,5 6,1 3,5 10,7 3,0 14,1 dec. 10,1 13,3 12,0 8,1 10,8 15,6 3,8 6,2 3,6 3,8 3,4 3,5 4,0

1996 ian. –0,1 –7,4 –9,6 4,5 8,1 7,9 –1,8 3,2 2,1 –11,0 24,5 2,6 0,8 feb. 3,6 –2,8 –3,7 7,1 3,8 5,4 13,4 4,3 4,3 1,2 8,0 0,7 12,8 mar. 2,4 0,6 0,5 3,3 3,4 3,4 3,1 3,2 3,3 –8,6 16,9 3,0 4,1 apr. 2,3 5,1 5,8 0,9 4,0 6,5 –4,5 3,8 3,2 19,6 –11,4 2,5 4,7 mai 4,3 5,0 1,1 3,9 3,7 3,6 4,3 0,6 3,8 4,0 3,5 5,0 1,4 iun. 3,7 3,8 11,7 3,6 4,1 3,8 2,7 6,5 2,7 2,8 2,5 0,8 6,8 iul. 5,5 6,7 0,2 4,8 4,3 3,0 5,9 6,4 5,7 7,0 4,2 4,4 8,3 aug. 2,9 3,0 4,3 2,8 3,9 2,2 0,9 3,0 2,4 2,2 2,6 2,0 3,2 sep. 3,8 5,3 3,9 3,0 2,1 1,9 4,6 5,4 3,0 2,1 4,0 2,4 4,1 oct. 7,5 11,9 5,9 5,2 4,8 2,6 5,9 9,7 7,3 6,8 8,0 6,4 9,2 nov. 6,8 6,9 7,3 6,8 3,6 3,3 12,6 6,4 5,4 1,7 9,8 5,2 5,6 dec. 9,6 9,9 10,9 9,4 9,3 11,9 9,5 8,4 7,1 2,2 12,6 3,9 13,1

1997 ian. 10,8 –13,0 –17,6 24,7 8,1 6,4 53,0 16,9 19,8 20,5 19,2 –0,1 53,9 feb. 12,4 –8,5 –1,6 20,9 6,1 6,9 38,9 13,9 16,1 19,5 12,6 –0,8 34,9 mar. 0,2 0,5 8,6 0,0 8,9 9,6 –8,1 –3,7 –6,1 –7,4 –4,6 –1,3 –10,0 apr. 5,0 12,8 14,2 2,5 4,2 9,7 0,7 –2,3 –1,3 –1,8 –0,7 –1,0 –1,5 mai 4,8 4,5 0,1 4,9 13,5 11,9 –4,9 2,7 3,9 3,7 4,1 –6,9 13,5 iun. 5,6 12,3 17,4 3,3 6,6 8,0 –1,3 –6,7 0,6 0,1 1,2 2,0 –0,4 iul. 8,8 8,0 6,2 9,1 9,9 5,8 7,8 7,2 3,3 2,4 4,1 2,7 3,7 aug. 3,1 4,5 8,8 2,6 1,0 2,3 5,0 4,0 6,1 6,6 5,7 4,6 7,3 sep. 4,5 10,3 13,8 2,3 1,3 3,3 3,8 1,4 –3,7 –9,7 2,5 –11,1 1,8 oct. 3,4 3,2 2,0 3,4 3,4 4,0 3,4 5,0 4,0 –0,3 7,8 6,0 2,7 nov. 5,9 2,2 4,5 7,4 4,6 4,5 11,3 2,8 –8,8 –24,2 4,0 2,3 –16,1 dec. 10,2 20,2 3,3 6,4 11,2 13,9 0,0 3,2 –1,0 –3,9 0,8 0,4 –2,1

1998 ian. –3,0 –19,1 –7,6 3,9 5,2 3,1 2,1 4,0 6,5 –0,5 10,6 4,7 8,0 feb. 2,6 3,1 1,7 2,5 4,4 5,3 –0,5 4,9 5,3 –7,3 11,8 5,9 4,7 mar. 3,2 –1,6 –5,2 4,8 2,6 2,4 8,3 5,4 2,6 –0,7 4,1 2,7 2,6 apr. 1,7 1,9 11,1 1,6 4,6 4,3 –2,9 4,4 2,6 –3,2 5,0 5,0 0,7 mai 3,1 2,9 4,6 3,1 3,2 4,5 2,9 3,9 3,1 0,7 4,0 –0,3 6,0 iun. 3,9 7,3 8,1 2,8 2,4 3,0 3,4 3,4 3,2 –2,1 5,2 3,3 3,1 iul. 2,2 0,6 1,3 2,7 2,6 2,6 2,9 5,3 2,6 2,1 2,7 3,7 1,6 aug. 2,5 2,9 3,2 2,4 1,9 2,2 3,4 3,1 3,2 2,2 3,6 2,1 4,1 sep. 3,1 4,1 4,3 2,8 2,9 1,0 2,7 6,7 6,7 1,8 8,4 7,1 6,5 oct. 2,0 –2,4 –0,5 3,5 3,5 2,6 3,4 4,3 5,7 1,2 7,1 5,0 6,3 nov. 3,4 3,1 –0,7 3,5 3,6 3,4 3,4 5,2 4,7 2,4 5,3 3,1 5,9 dec. 16,8 17,9 3,8 16,5 8,8 9,7 28,7 4,5 4,7 1,8 5,5 –1,2 9,2

Variaþie procentualã faþã de sfârºitul anului anterior1991 100,9 220,7 91,1 13,3 18,9 5,1 167,5 116,5 101,1 87,5 612,3 99,3 150,7 1992 79,6 47,6 133,1 145,9 67,3 56,3 721,7 34,6 39,1 37,3 –31,6 29,0 269,4 1993 141,0 117,0 154,9 170,7 90,6 57,8 290,3 139,7 156,3 141,3 285,9 139,0 293,4 1994 138,1 103,2 109,8 172,8 297,7 322,4 81,9 115,4 93,5 72,5 207,4 83,1 143,5 1995 71,6 56,2 70,9 83,1 88,0 88,3 75,2 89,5 73,3 45,1 159,1 55,7 137,1 1996 66,0 57,7 43,1 71,2 71,0 71,5 71,5 80,8 63,3 30,5 119,1 46,4 103,7 1997 104,9 67,6 70,9 126,6 113,1 128,9 149,6 50,8 33,8 –2,8 70,9 –4,2 98,7 1998 48,9 18,0 25,3 62,2 56,3 53,6 70,8 71,4 64,6 –2,0 103,0 49,5 77,0

1) Pânã în decembrie 1994 creditele neguvernamentale în valutã au fost incluse numai la sectorul de stat.

61*

Page 228: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

21. REFINANÞAREA DE LA BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI- valori medii zilnice -

Perioada Credit structural 1)

Credit cu dobândã

preferenþialã 2)

Credit de licitaþie

Credit special 3)

Credit lombard 4)

Credit acordat cu derogare

de la regulament

Credit structuralnedirec-

þionat

Creditconform

legii135/1996

Total refinanþare

Debitori litigioºi 5)

mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei mld. lei1992 dec. 89,0 25,4 255,4 72,8 4,8 1,4 – x 1,6 0,5 x x x x x x 350,8 x 1993 dec. 474,0 30,8 306,9 19,9 572,9 37,2 – x 187,5 12,2 x x x x x x 1 541,3 x 1994 ian. 712,6 41,2 137,4 7,9 601,0 34,7 – x 279,7 16,2 x x x x x x 1 730,7 x

feb. 792,1 43,2 125,1 6,8 610,0 33,2 – x 308,4 16,8 x x x x x x 1 835,6 x mar. 950,3 49,1 113,2 5,8 600,3 31,0 – x 272,3 14,1 x x x x x x 1 936,1 x apr. 986,0 51,7 113,3 5,9 728,1 38,2 18,0 0,9 61,4 3,2 x x x x x x 1 906,8 x mai 1 161,5 56,0 113,4 5,5 789,0 38,1 – x 8,7 0,4 x x x x x x 2 072,6 x iun. 1 033,5 52,6 113,4 5,8 817,0 41,6 0,4 0,0 1,2 0,1 x x x x x x 1 965,5 x iul. 1 224,5 58,1 113,4 5,4 770,0 36,5 – x – x x x x x x x 2 107,9 x aug. 1 419,3 62,2 113,4 5,0 748,1 32,8 – x 0,2 0,0 x x x x x x 2 281,0 x sep. 1 338,8 62,6 112,7 5,3 686,5 32,1 1,5 0,1 – x x x x x x x 2 139,5 x oct. 1 367,1 61,4 87,4 3,9 771,0 34,6 – x – x x x x x x x 2 225,5 x nov. 1 375,2 58,6 77,2 3,3 896,1 38,2 – x – x x x x x x x 2 348,5 x dec. 1 516,8 63,1 76,0 3,2 801,4 33,4 7,1 0,3 1,4 0,1 x x x x x x 2 402,7 x

1995 ian. 1 417,3 63,9 60,4 2,7 729,8 32,9 3,6 0,2 8,5 0,4 x x x x x x 2 219,6 x feb. 1 235,3 56,1 60,4 2,7 832,9 37,8 29,0 1,3 43,3 2,0 x x x x x x 2 200,9 x mar. 1 250,0 55,6 60,4 2,7 872,6 38,8 65,0 2,9 1,1 0,0 x x x x x x 2 249,1 x apr. 1 256,7 61,2 60,4 2,9 733,7 35,7 1,8 0,1 0,5 0,0 x x x x x x 2 053,1 x mai 1 230,0 59,9 60,4 2,9 747,4 36,4 16,0 0,8 0,9 0,0 x x x x x x 2 054,7 x iun. 1 160,4 55,6 59,6 2,9 811,0 38,9 26,6 1,3 29,7 1,4 x x x x x x 2 087,3 x iul. 1 043,3 46,8 35,2 1,6 925,2 41,5 84,6 3,8 141,5 6,3 x x x x x x 2 229,8 x aug. 1 237,8 52,3 34,9 1,5 865,6 36,5 32,4 1,4 197,8 8,4 x x x x x x 2 368,5 x sep. 1 134,3 43,9 34,9 1,3 974,8 37,7 208,6 8,1 232,6 9,0 x x x x x x 2 585,2 x oct. 1 367,9 47,6 34,9 1,2 1 053,9 36,7 80,1 2,8 338,0 11,8 x x x x x x 2 874,8 x nov. 1 692,9 50,6 34,5 1,0 889,7 26,6 476,2 14,2 252,9 7,6 x x x x x x 3 346,2 x dec. 1 670,8 46,9 31,2 0,9 824,8 23,1 815,4 22,9 222,8 6,2 x x x x x x 3 565,0 x

1996 ian. 1 505,3 40,9 8,4 0,2 946,2 25,7 1 028,1 27,9 191,5 5,2 x x x x x x 3 679,5 x feb. 1 502,6 41,5 8,4 0,2 950,9 26,2 952,0 26,3 209,7 5,8 x x x x x x 3 623,6 x mar. 1 455,8 40,0 7,9 0,2 926,3 25,5 1 152,2 31,7 93,9 2,6 x x x x x x 3 636,1 x apr. 1 539,2 38,6 7,1 0,2 832,8 20,9 1 488,5 37,3 48,2 1,2 71,6 1,8 x x x x 3 987,4 x mai 1 278,7 29,6 7,1 0,2 591,8 13,7 1 619,1 37,5 156,4 3,6 662,2 15,3 x x x x 4 315,3 x iun. 1 060,5 24,4 7,1 0,2 358,5 8,3 1 715,4 39,5 260,2 6,0 935,7 21,6 x x x x 4 337,4 x iul. 1 071,8 22,7 7,1 0,2 467,1 9,9 516,9 11,0 1 646,9 34,9 1 003,3 21,3 x x x x 4 713,0 x aug. 969,2 31,6 6,4 0,2 388,1 12,7 137,0 4,5 – x 1 566,5 51,1 x x x x 3 067,2 1 866,0 sep. 755,4 23,7 6,2 0,2 429,2 13,4 – x 5,4 0,2 1 995,1 62,5 x x x x 3 191,3 1 866,0 oct. 1 016,2 24,6 5,8 0,1 1 090,2 26,4 15,7 0,4 – x 1 994,7 48,4 x x x x 4 122,6 1 866,0 nov. 1 978,4 39,9 5,4 0,1 1 354,8 27,3 55,7 1,1 – x 1 564,9 31,6 x x x x 4 959,2 1 871,3 dec. 2 643,1 48,6 5,0 0,1 1 547,3 28,4 63,7 1,2 1,0 0,0 1 180,5 21,7 x x x x 5 440,6 1 871,3

1997 ian. 2 659,6 51,9 4,6 0,1 1 415,4 27,6 16,3 0,3 0,7 0,0 1 026,1 20,0 x x x x 5 122,7 1 871,3 feb. 2 635,9 60,8 4,4 0,1 563,4 13,0 – x 166,6 3,8 962,0 22,2 2,9 0,1 3,7 0,1 4 338,9 1 873,6 mar. 2 303,9 56,9 4,3 0,1 530,3 13,1 – x 32,6 0,8 896,4 22,1 231,0 5,7 52,0 1,3 4 050,5 1 874,7 apr. 1 940,2 59,2 4,0 0,1 166,5 5,1 – x 13,2 0,4 832,2 25,4 268,3 8,2 52,0 1,6 3 276,4 1 884,5 mai 1 459,1 59,9 3,6 0,1 – x – x 0,2 0,0 753,5 30,9 169,4 6,9 52,0 2,1 2 437,8 1 884,5 iun. 1 285,1 62,5 3,5 0,2 – x – x – x 715,0 34,8 – x 52,0 2,5 2 055,6 1 884,5 iul. 1 089,6 59,8 3,3 0,2 – x – x 2,5 0,1 676,1 37,1 – x 52,0 2,9 1 823,5 1 884,5 aug. 740,5 50,8 3,2 0,2 – x – x 1,3 0,1 660,7 45,3 – x 52,0 3,6 1 457,7 1 884,5 sep. 359,3 33,4 3,1 0,3 – x – x 0,3 0,0 660,7 61,4 – x 52,0 4,8 1 075,4 1 884,5 oct. 55,2 6,9 2,4 0,3 – x 38,3 4,8 0,1 0,0 650,8 81,5 – x 52,0 6,5 798,8 1 884,5 nov. 14,7 0,9 2,2 0,1 – x 914,3 57,5 0,7 0,0 605,9 38,1 – x 52,0 3,3 1 589,8 1 884,5 dec. – x 1,8 0,2 – x – x 93,8 12,7 592,7 80,1 – x 52,0 7,0 740,3 1 884,5

1998 ian. – x 1,5 0,2 – x – x 40,4 6,0 577,2 86,0 – x 52,0 7,7 671,1 1 884,5 feb. – x 1,4 0,2 – x – x 28,1 4,4 562,1 87,3 – x 52,0 8,1 643,6 1 884,5 mar. – x 1,3 0,2 – x – x 0,4 0,1 547,7 91,1 – x 52,0 8,6 601,4 1 884,5 apr. – x 1,2 0,2 – x – x 0,4 0,1 532,6 90,9 – x 52,0 8,9 586,2 1 884,5 mai – x 1,0 0,2 – x – x – x 512,4 90,6 – x 52,0 9,2 565,4 1 884,5 iun. – x 0,9 0,2 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 556,1 1 884,5 iul. – x 0,9 0,2 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 556,0 1 884,5 aug. – x 0,9 0,2 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 556,0 1 893,6 sep. – x 0,8 0,1 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 555,9 1 895,7 oct. – x 0,7 0,1 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 555,9 1 895,7 nov. – x 0,6 0,1 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 555,8 1 895,7 dec. – x 0,5 0,1 – x – x – x 503,1 90,6 – x 52,0 9,4 555,6 1 912,6

1994 1 156,5 55,6 108,0 5,2 734,9 35,3 2,3 0,1 77,8 3,7 x x x x x x 2 079,4 x 1995 1 308,1 52,6 47,3 1,9 855,1 34,4 153,3 6,2 122,5 4,9 x x x x x x 2 486,2 x 1996 1 398,0 34,2 6,8 0,2 823,6 20,1 728,7 17,8 217,8 5,3 914,5 22,4 x x x x 4 089,4 778,4 1997 1 211,9 50,6 3,4 0,1 223,0 9,3 80,7 3,4 26,0 1,1 752,7 31,4 56,0 2,3 43,6 1,8 2 397,3 1 881,7 1998 – x 1,0 0,2 – x – x 5,8 1,0 521,2 89,9 – x 52,0 9,0 579,9 1 890,4

Notã: Procentele reprezintã ponderi în total refinanþare.1) Linii de credit pânã la 31 iulie 1995; 2) Credit special pânã la 31 iulie 1995; Credite acordate cu o ratã a dobânzii mai micã decât cea dereferinþã sau pentru care dobânda nu se încaseazã cel puþin o datã pe lunã; 3) Credit pe termen fix pânã la 31 iulie 1995; 4) Credit overdraftpânã la 30 iulie 1995; 5) Credite de refinanþare acordate ºi garanþii plãtite de BNR în contul Dacia Felix ºi Credit Bank.

62*

Page 229: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

22. BAZA MONETARÃ

Perioada Numerar în casieriile bãncilor (mld.lei)

Numerar în afara sistemului bancar

(mld. lei)

Disponibil la BNR(mld. lei)

Baza monetarã(mld. lei)

Multiplicatorul bazei monetare

(m1)

Multiplicatorul bazei monetare

(m2)med.zilnicã sf. per. med.zilnicã sf. per. med.zilnicã sf. per. med.zilnicã sf. per. mediu sf. per. mediu sf. per.

1992 dec. 40,1 48,6 396,4 411,5 113,0 142,2 549,5 602,2 1,75 1,71 3,12 3,08 1993 dec. 89,3 75,3 1 021,3 1 048,7 170,1 168,0 1 280,7 1 292,1 1,64 1,64 3,23 3,38 1994 ian. 122,7 126,5 986,5 951,6 206,1 177,5 1 315,3 1 255,6 1,57 1,62 3,43 3,73

feb. 120,0 108,9 1 000,1 1 088,4 260,3 176,8 1 380,4 1 374,1 1,45 1,52 3,43 3,57 mar. 59,9 121,4 1 080,6 1 050,2 274,8 336,4 1 415,3 1 508,0 1,51 1,40 3,60 3,45 apr. 44,0 112,2 1 112,1 1 193,9 280,0 271,9 1 436,1 1 578,1 1,53 1,44 3,72 3,47 mai 58,0 139,8 1 236,7 1 250,7 291,3 126,9 1 586,0 1 517,4 1,48 1,55 3,56 3,79 iun. 65,9 125,6 1 335,0 1 386,2 296,3 146,3 1 697,2 1 658,1 1,50 1,56 3,56 3,75 iul. 61,0 103,0 1 530,1 1 643,6 306,6 194,5 1 897,7 1 941,0 1,50 1,52 3,49 3,56 aug. 78,7 142,0 1 668,9 1 657,1 370,5 200,1 2 118,1 1 999,2 1,46 1,55 3,40 3,67 sep. 70,7 131,0 1 722,9 1 764,0 353,8 188,7 2 147,4 2 083,7 1,52 1,59 3,61 3,86 oct. 69,8 170,9 1 820,9 1 815,8 378,3 328,4 2 269,0 2 315,2 1,53 1,49 3,64 3,60 nov. 80,3 161,0 1 868,7 1 907,3 402,1 242,1 2 351,1 2 310,3 1,56 1,60 3,70 3,85 dec. 97,1 197,2 2 145,6 2 200,6 441,7 847,7 2 684,4 3 245,4 1,58 1,33 3,69 3,21

1995 ian. 107,8 229,3 2 114,5 2 010,9 516,0 294,1 2 738,3 2 534,3 1,56 1,65 3,86 4,19 feb. 105,7 218,7 2 012,1 2 053,1 386,4 515,0 2 504,2 2 786,8 1,56 1,42 4,19 3,83 mar. 108,1 214,8 2 048,8 2 016,4 607,1 419,2 2 764,0 2 650,5 1,44 1,49 3,94 4,17 apr. 105,3 235,9 2 207,8 2 359,0 520,9 422,7 2 834,0 3 017,5 1,47 1,43 4,01 3,84 mai 118,8 233,0 2 298,3 2 256,9 496,1 348,7 2 913,2 2 838,6 1,47 1,50 4,04 4,20 iun. 114,0 208,0 2 383,6 2 501,8 485,7 387,2 2 983,3 3 097,0 1,51 1,49 4,16 4,11 iul. 127,8 209,0 2 636,5 2 714,2 438,7 309,1 3 203,0 3 232,3 1,51 1,52 4,08 4,11 aug. 136,6 140,6 2 837,1 2 850,8 487,7 308,4 3 461,4 3 299,9 1,50 1,57 3,98 4,25 sep. 132,0 128,2 2 982,6 3 086,9 461,5 477,6 3 576,1 3 692,7 1,51 1,49 4,02 3,96 oct. 137,1 166,8 3 173,4 3 164,5 561,2 544,1 3 871,7 3 875,5 1,49 1,48 3,89 3,93 nov. 149,6 163,2 3 291,0 3 357,3 833,4 590,0 4 274,0 4 110,4 1,43 1,50 3,75 4,02 dec. 145,6 190,9 3 638,6 3 760,5 808,0 739,5 4 592,2 4 690,8 1,47 1,46 3,82 3,85

1996 ian. 161,5 168,2 3 588,6 3 398,5 929,3 678,8 4 679,4 4 245,6 1,46 1,56 3,91 4,32 feb. 150,8 153,2 3 373,4 3 273,9 925,6 727,0 4 449,8 4 154,2 1,46 1,54 4,18 4,56 mar. 146,8 157,8 3 300,8 3 291,3 1 073,8 863,4 4 521,4 4 312,5 1,42 1,49 4,24 4,49 apr. 158,0 194,6 3 462,2 3 483,2 1 128,7 689,0 4 748,9 4 366,9 1,40 1,53 4,14 4,52 mai 169,9 174,3 3 556,3 3 520,0 1 161,2 1 092,2 4 887,4 4 786,6 1,42 1,45 4,15 4,28 iun. 161,4 172,4 3 705,6 3 931,6 1 124,5 886,2 4 991,5 4 990,1 1,44 1,49 4,21 4,30 iul. 158,1 191,8 3 930,3 3 940,3 1 228,9 761,2 5 317,3 4 893,2 1,43 1,55 4,14 4,56 aug. 165,6 185,3 4 118,3 4 108,9 1 167,6 806,9 5 451,5 5 101,2 1,48 1,58 4,22 4,55 sep. 169,9 248,6 4 178,0 4 271,0 1 268,0 954,8 5 615,9 5 474,4 1,47 1,53 4,21 4,38 oct. 172,0 204,5 4 424,5 4 524,6 1 309,2 997,5 5 905,7 5 726,5 1,53 1,60 4,24 4,46 nov. 195,3 238,6 4 730,7 4 854,0 1 403,6 993,3 6 329,6 6 085,8 1,56 1,64 4,24 4,52 dec. 297,7 519,7 5 216,8 5 382,7 1 590,2 1 974,9 7 104,7 7 877,3 1,52 1,39 4,10 3,82

1997 ian. 319,1 257,6 4 944,4 4 435,4 1 668,3 759,6 6 931,8 5 452,6 1,51 1,78 4,61 6,17 feb. 231,7 298,7 4 457,1 4 365,2 1 189,5 1 150,7 5 878,3 5 814,7 1,59 1,53 6,08 6,50 mar. 257,7 384,1 4 727,9 4 741,1 1 751,0 1 312,7 6 736,6 6 438,0 1,35 1,39 5,62 5,88 apr. 270,3 374,9 5 255,1 5 415,1 1 486,9 632,9 7 012,3 6 422,9 1,38 1,57 5,53 6,19 mai 294,9 341,2 5 568,3 5 421,3 1 528,3 1 314,1 7 391,5 7 076,6 1,42 1,49 5,51 5,88 iun. 298,8 475,4 5 997,1 6 362,8 1 595,5 615,6 7 891,5 7 453,8 1,43 1,59 5,42 5,90 iul. 315,9 380,9 6 772,1 6 755,1 2 708,5 757,5 9 796,4 7 893,5 1,28 1,62 4,68 6,06 aug. 320,6 357,9 7 246,9 7 347,4 2 879,6 4 204,5 10 447,2 11 909,9 1,27 1,12 4,65 4,14 sep. 380,6 465,4 7 932,7 8 359,1 2 886,8 1 087,3 11 200,1 9 911,7 1,26 1,49 4,50 5,20 oct. 378,3 404,6 8 675,6 8 523,4 2 884,2 3 696,6 11 938,1 12 624,6 1,28 1,21 4,39 4,22 nov. 422,5 458,4 8 827,6 8 903,4 2 881,0 2 401,9 12 131,1 11 763,6 1,28 1,32 4,52 4,79 dec. 479,7 426,8 9 700,0 9 200,1 2 789,8 960,1 12 969,5 10 587,0 1,37 1,77 4,57 5,87

1998 ian. 432,8 457,8 9 053,3 8 503,7 2 819,5 2 480,7 12 305,5 11 442,1 1,39 1,32 4,97 5,27 feb. 418,0 450,2 8 558,1 8 647,3 4 000,9 3 490,2 12 976,9 12 587,7 1,18 1,24 4,70 4,91 mar. 443,2 547,2 8 625,1 8 198,3 4 284,5 4 313,6 13 352,8 13 059,2 1,18 1,18 4,70 4,89 apr. 462,2 564,2 9 224,7 9 105,6 4 445,5 5 237,1 14 132,4 14 906,9 1,14 1,05 4,55 4,35 mai 511,1 571,7 9 593,7 9 526,2 4 525,1 1 555,3 14 629,9 11 653,2 1,11 1,38 4,50 5,74 iun. 489,3 587,8 10 043,9 10 300,1 4 600,0 4 876,4 15 133,1 15 764,2 1,11 1,10 4,50 4,41 iul. 506,7 531,7 10 753,2 10 431,9 4 710,9 3 739,5 15 970,8 14 703,1 1,11 1,18 4,40 4,83 aug. 517,0 740,2 10 955,4 10 766,3 6 409,7 6 609,1 17 882,1 18 115,6 1,01 0,99 4,02 4,02 sep. 547,3 633,8 11 186,6 11 230,6 6 487,4 6 697,2 18 221,2 18 561,5 1,01 1,00 4,06 4,04 oct. 579,7 612,2 11 513,9 11 180,0 6 858,9 6 334,1 18 952,6 18 126,3 0,99 1,00 4,00 4,22 nov. 604,7 871,7 11 199,2 11 098,5 6 847,2 6 964,2 18 651,0 18 934,4 0,99 0,99 4,18 4,18 dec. 705,7 771,7 12 089,1 11 525,0 6 560,0 6 793,4 19 354,7 19 090,1 1,10 1,16 4,44 4,85

1993 49,8 75,3 633,3 1 048,7 177,9 168,0 861,0 1 292,1 1,70 1,64 3,22 3,38 1994 77,3 197,2 1 459,0 2 200,6 321,8 847,7 1 858,2 3 245,4 1,52 1,33 3,57 3,21 1995 124,0 190,9 2 635,4 3 760,5 550,2 739,5 3 309,6 4 690,8 1,49 1,46 3,98 3,85 1996 175,6 519,7 3 965,5 5 382,7 1 192,5 1 974,9 5 333,6 7 877,3 1,47 1,39 4,16 3,82 1997 330,8 426,8 6 675,4 9 200,1 2 187,5 960,1 9 193,7 10 587,0 1,37 1,77 5,01 5,87 1998 518,1 771,7 10 233,0 11 525,0 5 212,5 6 793,4 15 963,6 19 090,1 1,11 1,16 4,42 4,85

63*

Page 230: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

23. STRUCTURA EMISIUNII BÃNEªTI PE CUPIURI- sfârºitul perioadei -

Metal

Monedã divizionarã

1 leu 3 lei 5 lei 10 lei 20 lei 50 lei 100 lei 500 lei Total

mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei %

1989 0,4 22,9 0,4 24,9 0,3 14,8 0,6 37,5 – x – x – x – x – – 1,7 100,0

1990 0,4 19,5 0,5 23,0 0,3 12,8 0,9 42,6 0,0 2,1 – x – x – x – – 2,0 100,0

1991 0,4 9,3 0,5 11,0 0,3 6,1 0,9 21,6 0,4 9,7 0,4 10,7 0,9 21,9 0,4 9,7 – – 4,2 100,0

1992 0,4 3,5 0,5 4,5 0,3 2,3 0,9 8,4 0,8 6,9 1,3 11,8 3,1 28,1 3,9 34,5 – – 11,2 100,0

1993 0,4 2,0 0,5 2,7 0,3 1,3 1,0 5,1 1,0 4,8 1,8 9,1 4,9 24,5 10,1 50,6 – – 20,0 100,0

1994 0,4 1,4 0,6 2,0 0,3 0,9 0,5 1,9 1,1 4,0 2,4 8,6 7,0 24,4 16,3 57,0 – – 28,6 100,0

1995 0,4 0,9 0,6 1,3 0,3 0,6 0,6 1,5 1,4 3,4 2,6 6,3 8,9 21,3 27,1 64,6 – – 42,0 100,0

1996 0,4 0,9 0,6 1,3 0,3 0,6 0,7 1,5 1,4 3,2 2,8 6,2 9,2 20,3 30,0 66,1 – – 45,3 100,0

1997 – x 0,1 0,2 – x 0,7 1,5 1,4 3,1 2,8 6,0 9,4 20,1 32,2 69,0 – – 46,6 100,0

1998 – x 0,1 0,2 – x 0,7 1,5 1,4 3,1 2,8 6,0 9,4 20,0 32,7 69,3 – – 47,2 100,0

- sfârºitul perioadei -

Bancnote

50 lei ºi sub 100 lei 200 lei 500 lei 1 000 lei 5 000 lei 10 000 lei 50 000 lei 100 000 lei Total

mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei %

1989 6,0 8,2 67,5 91,8 – x – x – x – x – x – x – x 73,5 100,0

1990 5,8 6,1 90,2 93,9 – x – x – x – x – x – x – x 96,0 100,0

1991 5,8 3,0 90,1 47,3 – x 35,1 18,4 59,4 31,2 – x – x – x – x 190,3 100,0

1992 1,6 0,4 41,3 9,2 1,4 0,3 88,1 19,5 157,4 34,9 160,7 35,7 – x – x – x 450,5 100,0

1993 0,1 0,0 4,5 0,4 1,8 0,2 94,4 8,5 192,1 17,4 812,9 73,5 – x – x – x 1 105,8 100,0

1994 – – 2,6 0,1 0,8 0,0 85,7 3,6 209,5 8,8 1 108,5 46,8 963,5 40,6 – x – x 2 370,6 100,0

1995 – – – x 0,4 0,0 94,5 2,4 249,0 6,4 1 281,0 32,8 2 285,8 58,4 – x – x 3 910,7 100,0

1996 – – – x – x 88,1 1,5 183,4 3,1 1 196,0 20,4 3 693,9 63,0 699,1 11,9 – x 5 860,4 100,0

1997 – – – x – x 82,3 0,9 84,3 0,9 915,9 9,6 3 186,5 33,2 5 314,8 55,5 – x 9 583,9 100,0

1998 – – – x – x 73,2 0,6 79,2 0,6 459,4 3,7 2 458,3 20,1 5 704,0 46,5 3 484,6 28,4 12 258,8 100,0

- sfârºitul perioadei -

Metal Bancnote Total

mld.lei % mld.lei % mld.lei %

1989 1,7 2,3 73,5 97,7 75,2 100,0

1990 2,0 2,0 96,0 98,0 98,0 100,0

1991 4,2 2,2 190,3 97,8 194,5 100,0

1992 11,2 2,4 450,5 97,6 461,7 100,0

1993 20,0 1,8 1 105,8 98,2 1 125,8 100,0

1994 28,6 1,2 2 370,6 98,8 2 399,2 100,0

1995 42,0 1,1 3 910,7 98,9 3 952,7 100,0

1996 45,3 0,8 5 860,4 99,2 5 905,7 100,0

1997 46,6 0,5 9 583,9 99,5 9 630,5 100,0

1998 47,2 0,4 12 258,8 99,6 12 306,0 100,0

64*

Page 231: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

24a. SITUAÞIA AGREGATÃ A CREDITELORCLASIFICATE DE CÃTRE BÃNCI

- miliarde lei -31-Dec-94 31-Dec-95 31-Dec-96 31-Dec-97 31-Dec-98 *

1. Total credite acordate (brut) 9 385,3 18 453,4 26 743,7 40 084,8 61 317,6

Standard 3 349,0 3 096,4 2 969,2 5 464,4 8 361,8

În observaþie 2 794,2 4 973,1 7 397,0 8 546,6 10 598,2

Substandard 1 101,6 2 591,1 4 878,9 4 998,8 8 771,1

Îndoielnic 1 114,3 2 528,8 2 690,4 3 982,8 5 141,5

Pierdere 1 026,2 5 264,0 8 808,2 17 092,3 28 445,1

2. Total garanþii ºi colaterale 7 856,4 13 203,9 19 478,2 26 101,0 38 633,3

3. Total credite acordate (net) 1 529,1 5 249,5 7 265,5 13 983,8 22 684,3

Standard 403,8 526,9 585,7 943,6 2 326,7

În observaþie 447,2 1 403,0 1 248,5 1 629,3 1 616,8

Substandard 184,2 664,8 1 119,9 1 018,3 1 344,5

Îndoielnic 172,3 635,3 793,1 1 122,3 1 125,5

Pierdere 321,6 2 019,5 3 518,2 9 270,5 16 270,8

Notã: Indicatorul ''Total credite acordate (brut)'' cuprinde ºi dobânzile neîncasate pentru care societãþilebancare au calculat provizioane specifice de risc în conformitate cu HG 335/1995.*) Nu include Banca "Dacia Felix" ºi Credit Bank

- miliarde lei -31-Dec-94 31-Dec-95 31-Dec-96 31-Dec-97 31-Dec-98 *

1. Total provizioane specifice de risc 474,4 2 550,0 4 218,2 10 001,1 17 183,2

În observaþie 22,5 70,2 63,5 81,5 80,8

Substandard 37,0 133,2 228,5 203,7 268,9

Îndoielnic 89,5 317,7 404,0 561,2 562,7

Pierdere 325,4 2 028,9 3 522,2 9 154,7 16 270,8

2. Total provizioane specifice de risc constituite efectiv

130,9 1 785,0 2 513,6 7 312,8 12 391,6

În observaþie 5,1 38,0 114,1 96,5 101,3

Substandard 13,6 72,6 152,7 272,3 217,6

Îndoielnic 17,6 252,7 389,3 541,8 466,9

Pierdere 94,7 1 421,7 1 857,5 6 402,2 11 605,8

*) Nu include Banca "Dacia Felix" ºi Credit Bank

24c. INDICATORUL DE SOLVABILITATE

- procente -

31-Dec-95 31-Dec-96 31-Dec-97 31-Dec-98 *Nivelul agregat al indicatorului de solvabilitate 13,8 13,3 13,63 12,54

*) Nu include Banca "Dacia Felix" ºi Credit Bank

CONSTITUITE DE CÃTRE BÃNCI24b. SITUAÞIA AGREGATÃ A PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC

65*

Page 232: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

Nr. Denumirea emisiunii Anul Valoare Compoziþie Calitate Tiraj

crt. nominalã (exemplare)

Monede

1. Semicentenarul FAO - 1995 1995 100 lei Ag 925‰ – 30 000

10 lei oþel placat finisare 100 000

cu nichel superioarã

10 lei oþel placat – 100 000

cu nichel

2. Campionatul european de fotbal 1996 100 lei Ag 925 ‰ proof 11 500

Anglia 1996 10 lei oþel placat – 50 000cu nichel

3. Jocurile Olimpice Atlanta 1996 1996 100 lei Ag 925 ‰ proof 19 600

– Centenarul Jocurilor Olimpice 10 lei oþel placat – 50 000(Surfing, Canotaj, Înot, cu nichel Iahting, Canoe)

4. Conferinþa mondialã FAO 1996 100 lei Ag 925 ‰ proof 5 000

Roma 1996 10 lei oþel placat finisare 50 000

cu nichel superioarã

5. Aniversarea a 50 de ani de 1997 100 lei Ag 925‰ proof 5 000

la înfiinþarea UNICEF

6. Jocurile Olimpice de Iarnã 1998 100 lei Ag 925 ‰ proof 15 000

Nagano 1998

(Patinaj, Bob, Slalom)

7. Campionatul mondial de fotbal 1998 100 lei Ag 925 ‰ proof 5 000

Franþa 1998

8. 150 de ani de la Revoluþia românã 1998 500 lei Aur 900 ‰ proof 2 000

de la 1848 1000 lei Aur 999 ‰ proof 1 000

9. Aniversarea a 80 de ani de la 1998 1000 lei Aur 999 ‰ proof 1 500

Unirea Transilvaniei cu România

de la 1 decembrie 1918

10. Aniversarea a 120 de ani de la 1998 100 lei Ag 925 ‰ proof 1 500

independenþa de stat

a României 1877 - 1878

11. Comemorarea a 125 de ani de la 1998 100 lei Ag 925‰ proof 1 000

moartea Mitropolitului Ardealului

Andrei ªaguna

Medalii

1. Aniversarea a 115 ani 1995 – Ag 916 ‰ proof 5 000

de la înfiinþarea BNR – 8 000

2. Inaugurarea Muzeului BNR 1997 – Ag 925 ‰ proof 3 000

(4 mai 1997) tombac finisare 3 000

patinat superioarã

25. MONEDE ªI MEDALII CU CARACTER NUMISMATIC

EMISE DE BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

66*

Page 233: Raport anual 1998

Precizãri metodologice Raport anual 1998

4*

PRECIZÃRI METODOLOGICE

Anexele

2a, 2b,3a, 3b, 5 Datele lunare au caracter provizoriu, definitivându-se anual, pe baza anchetei

structurale de întreprindere pentru indicatorii economici ºi a unor anchete anuale

specifice pentru indicatorii sociali.

Mediile cronologice simple se determinã astfel:

1

12 [ 1

2 (decembrie an precedent + decembrie an curent) + (ianuarie +... + noiembrie)]

Anexa 13 Indicele BET este primul indice oficial introdus la Bursa de Valori Bucureºti. Acesta

reflectã tendinþa de ansamblu a preþurilor celor mai lichide 10 acþiuni tranzacþionate

în cadrul bursei, fiind calculat ca o medie ponderatã (cu capitalizarea) a preþurilor.

Valoarea de referinþã a indicelui a fost de 1000 de puncte la data de 19 septembrie

1997.

Anexa 14a Volumul lunar al tranzacþiilor valutare se determinã prin însumarea nivelului zilnic cel

mai mare dintre vânzãrile ºi cumpãrãrile de pe piaþa valutarã.

Volumul mediu anual al tranzacþiilor valutare se determinã ca medie aritmeticã a

volumului tranzacþiilor valutare lunare din cursul anului.

Anexa 15 Activele interbancare includ creditele de refinanþare acordate societãþilor bancare,

plasamentele la bãnci din trezoreria statului ºi disponibilul în valutã la bãnci în þarã.

Pasivele interbancare includ depozitele bãncilor comerciale, în lei ºi valutã, la

banca centralã, precum ºi soldul conturilor trezoreriei (conturi de încasãri ºi plãþi

care privesc bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi

fondurile extrabugetare, deschise la bãncile comerciale, cuprinzând operaþiuni

derulate prin Contul General al Trezoreriei). Din decembrie 1996, pasivele

interbancare cuprind numai depozitele bãncilor comerciale la banca centralã.

Alte depozite bancare reprezintã depozitele în lei ºi valutã ale bãncilor, existente

anterior intrãrii lor în funcþiune.

1

1nr luni. [ 1

2 (valoarea indicatorului din luna anterioarã perioadei analizate + valoarea

indicatorului din ultima lunã a perioadei analizate) + valoarea indicatorului

din celelalte luni ale perioadei analizate]

Exemplu: medie cronologicã simplã pe un an:

Page 234: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Precizãri metodologice

5*

Diverse active/pasive includ poziþii (conturi) referitoare la activitatea proprie bãncii

centrale (active – mijloace fixe, debitori, cheltuieli anticipate etc.; pasive –

decontãri, creditori etc.).

Pânã în luna decembrie 1995 la poziþia "alte active" erau incluse ºi vãrsãmintele din

profit, iar la poziþia "alte pasive" era inclus profitul brut. În prezent, profitul net este

inclus la poziþia "fonduri bancare proprii".

Începând cu luna decembrie 1994 la "Diverse pasive" este inclusã ºi suma rezultatã

din reevaluarea poziþiei "Cumpãrãri DST de la FMI" ca urmare a diferenþei între

cursul contabil în lei al DST-ului, stabilit anual la data de 30 aprilie ºi cel aferent

ultimei zile a fiecãrei luni.

Anexele 15,17 Aurul monetar este aurul deþinut de banca centralã ºi este componentã a rezervelor

internaþionale ale þãrii. Evaluarea în dolari a stocului de aur al Bãncii Naþionale a

României se face la preþul de pe piaþa londonezã din ultima zi a fiecãrei luni. Pânã

în februarie 1996 ºi în perioada decembrie 1996-februarie 1997, evaluarea în lei a

stocului de aur s-a fãcut la un preþ intern unic; la acelaºi preþ s-au înregistrat ºi

intrãrile ºi ieºirile. În perioada februarie 1996-noiembrie 1996 ºi din martie 1997,

modificãrile de preþ afecteazã numai intrãrile ºi ieºirile curente. Stocul nu se

reevalueazã.

Contul general al Trezoreriei include conturi de încasãri ºi plãþi care privesc bugetul

de stat, bugetele locale, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi fonduri extrabugetare

deschise la bãncile comerciale.

Anexa 17 Activele externe nete ale sistemului bancar se obþin prin deducerea din activele

externe în valutã convertibilã (activele externe de rezervã plus participaþiile la bãnci

strãine) a pasivelor externe în valutã convertibilã.

Activele externe de rezervã ale sistemului bancar cuprind:

aurul monetar (evaluarea în dolari a stocului de aur al Bãncii Naþionale a

României se face la preþul de pe piaþa londonezã din ultima zi a lunii);

deþinerile de DST;

devizele convertibile care includ urmãtoarele elemente: valute efective ºi cecuri,

disponibilitãþi la bãnci în strãinãtate, titluri de valoare externã, bonuri ºi alte

disponibilitãþi.

Anexa 25c Indicatorul de solvabilitate reprezintã raportul dintre fondurile proprii ale bãncilor

(capital propriu + capital suplimentar) ºi suma activelor ponderate în funcþie de

gradul de risc ºi a celorlalte elemente din afara bilanþului ponderate în funcþie de

riscul de credit.

Page 235: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

1. PRODUSUL INTERN BRUT

Perioada Formarea PIB TOTAL Industrie Construcþii Agriculturã Transporturi Comerþ, Tranzacþii Servicii Adminis- Producþia Altele

ºi ºi turism, imobiliare, ºi traþie imputatã 1)silviculturã teleco- hoteluri ºi sãnãtate, financiar publicã de servicii

municaþii restaurante învãþãmânt bancare bancare ºi alte servicii

miliarde lei (preþuri curente)

1985 817,4 376,1 55,1 122,1 54,0 48,1 68,8 19,7 20,3 –25,6 78,8

1986 838,6 396,4 57,1 115,5 56,0 47,4 69,1 17,3 18,5 –22,7 84,0

1987 845,2 398,4 58,4 113,6 67,8 53,1 69,4 18,8 19,3 –29,3 75,7

1988 857,0 403,8 56,9 122,4 65,8 54,5 70,5 16,9 19,0 –22,8 70,0

1989 800,0 369,3 43,9 115,2 53,8 46,0 67,6 16,7 20,2 –11,6 78,9

1990 857,9 347,6 46,0 187,1 49,4 53,2 77,6 23,2 23,9 –19,9 69,7

1991 2 203,9 834,6 96,1 415,9 147,1 296,5 197,1 57,9 68,1 –47,2 137,8

1992 6 029,2 2 311,0 290,1 1 147,9 514,3 859,5 547,9 322,2 203,3 –281,0 114,0

1993 20 035,7 6 781,4 1 040,0 4 205,8 2 014,6 2 057,7 1 692,9 1 014,5 620,2 –847,9 1 456,5

1994 49 773,2 18 018,3 3 251,3 9 897,6 4 354,0 4 075,8 4 361,6 2 375,7 1 611,1 –1 990,7 3 818,6

1995 72 135,5 23 711,3 4 755,1 14 269,2 5 576,6 7 570,2 6 611,2 3 588,1 2 691,9 –2 175,0 5 536,9

1996 108 919,6 36 181,5 7 067,5 20 949,1 9 804,7 12 722,3 10 753,5 3 243,1 3 355,2 –2 222,3 7 065,0

1997 a) 250 480,2 88 997,4 13 155,8 45 349,6 25 468,4 24 814,1 22 570,4 3 357,4 6 986,1 –1 253,9 21 034,9

1998 b) 338 670,0 107 305,6 17 496,6 54 077,1 35 254,3 40 865,9 34 233,3 4 196,8 13 499,9 –1 567,4 33 307,9

structurã (%)

1985 100,0 46,0 6,7 14,9 6,6 5,9 8,5 2,4 2,5 –3,1 9,6

1986 100,0 47,3 6,8 13,8 6,6 5,7 8,2 2,1 2,2 –2,7 10,0

1987 100,0 47,1 6,9 13,5 8,0 6,3 8,2 2,2 2,3 –3,5 9,0

1988 100,0 47,1 6,6 14,3 7,6 6,4 8,2 2,0 2,2 –2,7 8,2

1989 100,0 46,2 5,5 14,4 6,7 5,8 8,4 2,1 2,5 –1,4 9,9

1990 100,0 40,5 5,4 21,8 5,8 6,2 9,0 2,7 2,8 –2,3 8,1

1991 100,0 37,9 4,4 18,9 6,7 13,5 8,9 2,6 3,1 –2,1 6,3

1992 100,0 38,3 4,8 19,0 8,5 14,3 9,1 5,3 3,4 –4,7 1,9

1993 100,0 33,8 5,2 21,0 10,1 10,3 8,4 5,1 3,1 –4,2 7,3

1994 100,0 36,2 6,5 19,9 8,7 8,2 8,8 4,8 3,2 –4,0 7,7

1995 100,0 32,9 6,6 19,8 7,7 10,5 9,2 5,0 3,7 –3,0 7,7

1996 100,0 33,2 6,5 19,2 9,0 11,7 9,9 3,0 3,1 –2,0 6,5

1997 a) 100,0 35,5 5,3 18,1 10,2 9,9 8,9 1,3 2,8 –0,5 8,4

1998 b) 100,0 31,7 5,2 16,0 10,4 12,1 9,9 1,2 4,0 –0,5 9,8

variaþie anualã (%)

1985 –0,1 2,8 4,7 –0,5 1,9 7,1 1,5 –5,7 3,0 –5,4 –22,0

1986 2,4 4,9 3,8 –5,3 2,2 –1,3 0,8 –1,4 –9,0 –3,4 6,5

1987 0,8 6,2 1,2 –4,4 4,0 12,0 0,6 73,3 4,7 83,1 –19,3

1988 –0,5 1,0 –2,6 5,5 –1,8 2,5 1,4 –11,2 –1,9 –17,7 –22,2

1989 –5,8 –8,4 –19,9 –6,8 –3,8 –7,6 –1,7 –50,9 3,7 –39,1 15,5

1990 –5,6 –16,7 1,1 37,3 –21,4 9,3 8,5 17,3 14,0 28,8 –34,7

1991 –12,9 –12,8 –19,4 –12,3 –8,8 –25,6 3,4 –0,3 –8,0 –5,7 –26,0

1992 –8,8 –13,7 –5,6 –12,9 –4,0 –9,1 7,4 39,7 10,8 50,8 –5,7

1993 1,5 1,0 24,7 13,6 2,8 –9,1 0,6 0,5 1,9 0,5 –89,8

1994 3,9 3,4 27,4 2,9 0,8 –0,9 5,4 1,7 9,7 1,7 –0,2

1995 7,1 5,6 6,7 4,6 1,7 21,8 7,1 1,4 4,4 –2,9 11,6

1996 3,9 6,9 0,8 –4,2 6,4 12,5 12,5 –14,2 –7,1 –5,3 4,4

1997 a) –6,9 –5,9 –20,3 –1,3 –9,5 –13,8 –9,9 –39,6 –10,2 –53,7 7,6

1998 b) –7,3 –10,5 –11,5 –8,3 –12,3 0,3 –6,9 –17,9 –0,8 –12,9 6,4

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã.1) Impozite nete pe produs ºi taxe vamale; a) Date semidefinitive; b) Date estimate.

6*

Page 236: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

1. PRODUSUL INTERN BRUT

Perioada Utilizarea PIB TOTAL Formarea brutã Variaþia stocului Consumul final Export, Discre-

de capital fix material Total Consum al Consum al Consum al net panþepopulaþiei administraþiei administraþiei statistice

publice private

miliarde lei (preþuri curente)

1985 817,4 246,3 23,6 491,9 408,4 83,5 – 33,2 22,4

1986 838,6 249,0 39,4 497,2 416,7 80,5 – 35,5 17,5

1987 845,2 245,5 23,5 516,8 441,9 74,9 – 52,8 6,6

1988 857,0 240,2 3,1 532,3 454,7 77,6 – 80,1 1,3

1989 800,0 238,9 –24,6 563,9 463,4 93,2 7,3 21,8 0,1

1990 857,9 169,8 89,7 679,5 557,7 114,3 7,5 –81,1 –0,0

1991 2 203,9 317,0 301,1 1 672,5 1 323,7 333,9 14,9 –86,7 0,0

1992 6 029,2 1 156,9 736,7 4 642,5 3 750,8 861,1 30,6 –506,9 –

1993 20 035,7 3 583,7 2 212,2 15 235,8 12 670,3 2 473,2 92,3 –996,0 –

1994 49 773,2 10 095,7 2 252,6 38 452,4 31 442,0 6 851,8 158,6 –1 027,5 –

1995 72 135,5 15 424,9 2 085,1 58 662,4 48 545,1 9 877,0 240,3 –4 036,9 –

1996 108 919,6 24 998,5 3 161,4 89 939,4 75 288,8 14 273,9 376,7 –9 179,7 –

1997 a) 250 480,2 55 074,2 –501,3 213 772,8 188 416,2 24 291,9 1 064,7 –17 865,5 –

1998 b) 338 670,0 61 209,8 –1 350,9 307 536,0 255 886,2 49 786,7 1 863,1 –28 724,9 –

structurã (%)

1985 100,0 30,1 2,9 60,2 50,0 10,2 – 4,1 2,7

1986 100,0 29,7 4,7 59,3 49,7 9,6 – 4,2 2,1

1987 100,0 29,0 2,8 61,2 52,3 8,9 – 6,2 0,8

1988 100,0 28,0 0,4 62,1 53,1 9,1 – 9,4 0,1

1989 100,0 29,9 –3,1 70,5 57,9 11,6 0,9 2,7 0,0

1990 100,0 19,8 10,5 79,2 65,0 13,3 0,9 –9,5 –0,0

1991 100,0 14,4 13,6 75,9 60,1 15,1 0,7 –3,9 0,1

1992 100,0 19,2 12,2 77,0 62,2 14,3 0,5 –8,4 –

1993 100,0 17,9 11,1 76,0 63,2 12,3 0,5 –5,0 –0,1

1994 100,0 20,3 4,5 77,3 63,2 13,8 0,3 –2,1 –

1995 100,0 21,4 2,9 81,3 67,3 13,7 0,3 –5,6 –

1996 100,0 23,0 2,9 82,6 69,1 13,1 0,3 –8,4 –

1997 a) 100,0 22,0 –0,2 85,3 75,2 9,7 0,4 –7,1 –

1998 b) 100,0 18,1 –0,4 90,8 75,6 14,7 0,6 –8,5 –

variaþie anualã (%)

1985 –0,1 1,7 –30,2 –0,7 –1,7 4,7 – 5,9 49,4

1986 2,4 1,1 68,6 0,5 1,3 –3,6 – 2,0 –11,9

1987 0,8 –1,4 –39,2 3,4 5,4 –6,9 – 63,7 –77,1

1988 –0,5 –2,1 –85,2 2,1 1,9 3,5 – 52,1 –

1989 –5,8 –1,6 x 1,4 0,6 6,0 x –36,8 –

1990 –5,6 –35,6 x 8,9 8,1 14,1 –3,7 x –

1991 –12,9 –31,6 –19,9 –11,8 –16,2 10,6 –25,1 –50,3 –

1992 –8,8 11,0 –36,6 –5,6 –7,5 2,2 –6,4 28,2 –

1993 1,5 8,3 –20,7 1,2 0,9 2,7 5,0 –17,9 –

1994 3,9 20,7 –56,6 3,8 2,6 11,0 –29,9 –72,3 –

1995 7,1 6,9 –53,7 10,8 13,0 1,0 3,0 8,2 –

1996 3,9 5,7 –21,1 7,0 8,0 1,5 20,3 41,6 –

1997 a) –6,9 –3,0 x –4,3 –3,0 –11,6 10,0 –4,7 –

1998 b) –7,3 –18,1 – –3,7 –6,0 14,1 – –17,3 –

7*

Page 237: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

I N D I C A T O R I U.M. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1. Produsul intern brut mld.lei 817,4 838,6 845,2 857,0 800,0 857,9 2 203,9

1.1. Ritm anual % –0,1 2,4 0,8 –0,5 –5,8 –5,6 –12,9

1.2. Deflator PIB % anual 100,3 100,2 100,0 101,9 99,1 113,6 295,1

1.3. PIB/locuitor mii lei/loc. 36,0 36,7 36,8 37,2 34,6 37,0 95,1

2. Consumul final - total mld.lei 491,9 497,2 516,8 532,3 563,9 679,5 1 672,5

2.1. Ritm anual % –0,7 0,5 3,4 2,1 1,4 8,9 –11,8

2.2. Ponderea consumului final în PIB % 60,2 59,3 61,1 62,1 70,5 79,2 75,9

3. Formarea brutã de capital fix mld.lei 246,3 249,0 245,5 240,2 238,9 169,8 317,0

3.1. Ritm anual % 1,7 1,1 –1,4 –2,1 –1,6 –35,6 –31,6

3.2. Ponderea formãrii brute de capital fix în PIB % 30,1 29,7 29,0 28,0 29,9 19,8 14,4

4. Producþia industrialã 1) % –0,3 2,2 –2,3 –0,7 –5,3 –23,7 –22,8

4.1. Preþurile producþiei industriale 1) % –1,1 – –1,0 – – 26,9 220,1

4.2. Productivitatea muncii pe salariat în industrie 1) % –2,0 0,2 –3,0 –1,1 –7,4 –10,8 –15,0

5. Producþia agricolã 1) % 0,8 –5,5 –9,3 6,2 –5,1 –2,9 0,8

6. Comerþul interior

6.1. Vânzãri de mãrfuri cu amãnuntul 1) % ... 2,9 2,5 –0,3 –1,4 17,2 –25,5

ponderea sectorului privat în total vânzãri % x x x x x 0,8 21,7

6.2. Servicii comerciale prestate populaþiei 1) % ... ... ... ... ... 0,8 –37,0

ponderea sectorului privat în total servicii % x x x x x 3,9 20,1

7. Comerþul exterior

7.1. Export fob mil.USD 10 174,4 9 763,1 10 491,8 11 392,5 10 487,4 5 775,4 4 265,7

7.2. Import fob mil.USD 8 402,4 8 084,1 8 312,7 7 642,6 8 437,7 9 202,5 5 372,0

7.3. Sold mil.USD +1 772,0 +1 679,0 +2 179,1 +3 749,9 +2 049,7 –3 427,1 –1 106,3

7.4. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi % 121,1 120,8 126,2 149,1 124,3 62,8 79,4

8. Soldul contului curent mil.USD 1 381,0 1 395,0 2 043,0 3 922,0 2 514,0 –3 337,0 –1 012,0

9. Datoria externã a României mil.USD 6 830 6 875 6 272 2 106 174 230 1 143

10. Câºtigul salarial mediu nominal net 1) % ... 1,0 0,6 2,6 4,0 10,5 120,6

10.1. Câºtigul salarial mediu real net 1) % ... –0,0 –0,3 0,4 2,8 5,1 –18,3

11. Rata inflaþiei

11.1. Nivel mediu anual 2) % 0,8 1,0 0,9 2,2 1,1 5,1 170,2

11.2. Nivel la sfârºitul perioadei 3) % ... ... ... ... 1,1 37,7 222,8

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Oficiul Naþional de Registru al Comerþului, Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României.1) Variaþie anualã; 2) Nivel mediu an curent faþã de nivel mediu an anterior; 3) Decembrie an curent faþã de decembrie an anterior; Datele privind conturile naþionale sunt semidefinitive (a),estimative (b);

8*

Page 238: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 a) 1998 b) U.M. I N D I C A T O R I

6 029,2 20 035,7 49 773,2 72 135,5 108 919,6 250 480,2 338 670,0 mld.lei 1. Produsul intern brut

–8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 –6,9 –7,3 % 1.1. Ritm anual

300,0 327,4 239,1 135,3 145,3 247,0 145,9 % anual 1.2. Deflator PIB

264,6 880,5 2 189,7 3 180,4 4 817,8 11 109,8 15 050,1 mii lei/loc. 1.3. PIB/locuitor

4 642,5 15 235,8 38 452,4 58 662,4 89 939,4 213 772,8 307 536,0 mld.lei 2. Consumul final - total

–5,6 1,2 3,8 10,8 7,0 –4,3 –3,7 % 2.1. Ritm anual

77,0 76,0 77,3 81,3 82,6 85,3 90,8 % 2.2. Ponderea consumului final în PIB

1 156,9 3 583,7 10 095,7 15 424,9 24 998,5 55 074,2 61 209,8 mld.lei 3. Formarea brutã de capital fix

11,0 8,3 20,7 6,9 5,7 –3,0 –18,1 % 3.1. Ritm anual

19,2 17,9 20,3 21,4 23,0 22,0 18,1 % 3.2. Ponderea formãrii brute de capital fix în PIB

–21,9 1,3 3,3 9,4 6,3 –7,2 –17,0 % 4. Producþia industrialã 1)

184,8 165,0 140,5 35,1 49,9 156,6 33,2 % 4.1. Preþurile producþiei industriale 1)

–13,4 9,0 14,7 13,7 7,5 –1,8 –6,2 % 4.2. Productivitatea muncii pe salariat în industrie 1)

–13,3 12,9 0,2 4,5 1,3 3,4 –7,6 % 5. Producþia agricolã 1)

6. Comerþul interior

–17,3 –7,6 8,5 29,0 15,3 –12,1 4,1 % 6.1. Vânzãri de mãrfuri cu amãnuntul 1)

45,8 65,0 71,1 74,3 76,7 81,9 90,6 % ponderea sectorului privat în total vânzãri

–15,6 –41,2 20,8 20,1 7,7 –17,4 –20,2 % 6.2. Servicii comerciale prestate populaþiei 1)

35,4 42,6 54,0 58,4 59,8 62,9 54,2 % ponderea sectorului privat în total servicii

7. Comerþul exterior

4 363,4 4 892,2 6 151,3 7 910,0 8 084,5 8 431,3 8 300,0 mil.USD 7.1. Export fob

5 784,1 6 020,1 6 562,4 9 487,0 10 555,0 10 411,4 10 911,0 mil.USD 7.2. Import fob

–1 420,7 –1 127,9 –411,1 –1 577,0 –2 470,5 –1 980,1 –2 611,0 mil.USD 7.3. Sold

75,4 81,3 93,7 83,4 76,6 81,0 76,1 % 7.4. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi

–1 564,0 –1 174,0 –428,0 –1 774,0 –2 571,0 –2 137,0 –3 010,0 mil.USD 8. Soldul contului curent

2 479 3 357 4 597 5 482 7 209 8 584 9 081 mil.USD 9. Datoria externã a României

170,0 196,5 137,7 48,9 51,9 96,8 69,9 % 10. Câºtigul salarial mediu nominal net 1)

–13,0 –16,7 0,4 12,6 9,5 –22,7 6,8 % 10.1. Câºtigul salarial mediu real net 1)

11. Rata inflaþiei

210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 % 11.1. Nivel mediu anual 2)

199,2 295,5 61,7 27,8 56,9 151,4 40,6 % 11.2. Nivel la sfârºitul perioadei 3)

9*

Page 239: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

I N D I C A T O R I U.M. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

12. Execuþia bugetului de stat

– venituri mld.lei 300,1 333,7 334,6 331,0 348,5 212,7 496,8

– cheltuieli mld.lei 282,0 302,9 281,4 286,7 288,4 210,2 537,9

– deficit (–)/excedent (+) mld.lei +18,1 +30,8 +53,2 +44,3 +60,1 +2,5 –41,1

12.1 Ponderea soldului în PIB % 2,2 3,7 6,3 5,2 7,5 0,3 –1,9

13. Situaþia agenþilor economici

13.1. Societãþi comerciale numãr x x x x x x 83 709

13.1.1. cu capital de stat numãr x x x x x x 7 432

13.1.2. cu capital privat numãr x x x x x x 76 277

13.2. Investitori strãini numãr x x x x x x 6 182

– capital în valutã mil.USD x x x x x x 537,9

14. Rata medie a dobânzii de referinþã a BNR % x x x x x 3,0 18,0

15. Masa monetarã

– la sfârºitul perioadei mld.lei 318,8 344,0 359,2 395,9 420,9 514,4 1 033,3

– medie (pentru calculul vitezei de rotaþie) mld.lei 318,8 331,4 351,6 377,6 408,4 478,0 603,5

15.1. Viteza de rotaþie a banilor

– la sfârºitul perioadei nr. rotaþii 2,56 2,44 2,35 2,16 1,90 1,67 2,13

– medie nr. rotaþii 2,56 2,53 2,40 2,27 1,96 1,79 3,65

16. Cursul de schimb

16.1. mediu anual lei/USD 17,14 16,15 14,56 14,28 14,92 22,43 76,39

16.2. la sfârºitul perioadei lei/USD 15,73 15,28 13,74 14,37 14,44 34,71 189,00

17. Populaþia totalã mii loc. 22 724,8 22 823,5 22 940,4 23 053,6 23 151,6 23 206,7 23 185,1

18. Populaþia ocupatã 4) din care:

mii pers. 10 586,1 10 669,5 10 718,6 10 805,4 10 945,7 10 839,5 10 785,8

– numãr total salariaþi mii pers. 7 689,3 7 746,3 7 772,9 7 876,7 8 323,0 8 142,2 7 483,5

– sector privat mii pers. x x x x x 53,9 318,5

19. Numãr total ºomeri 4) mii pers. x x x x x x 337,4

19.1. Rata ºomajului 4) % x x x x x x 3,0

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Oficiul Naþional de Registru al Comerþului, Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României.

4) La sfârºitul perioadei.

10*

Page 240: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 U.M. I N D I C A T O R I

12. Execuþia bugetului de stat

1 363,9 3 792,4 8 860,2 12 888,3 18 372,8 43 834,5 67 215,5 mld.lei – venituri

1 627,0 4 313,6 10 930,4 15 858,0 23 732,0 52 896,6 77 616,6 mld.lei – cheltuieli

–263,1 –521,2 –2 070,2 –2 969,7 –5 359,2 –9 062,1 –10 401,0 mld.lei – deficit (–)/excedent (+)

–4,4 –2,6 –4,2 –4,1 –4,9 –3,6 –3,1 % 12.1 Ponderea soldului în PIB

13. Situaþia agenþilor economici

174 787 317 192 428 619 487 952 548 873 670 850 … numãr 13.1. Societãþi comerciale

7 885 8 397 6 963 6 515 4 815 3 180 … numãr 13.1.1. cu capital de stat

199 902 308 795 421 676 482 809 536 648 582 411 … numãr 13.1.2. cu capital privat

18 872 29 392 40 941 44 638 48 557 54 198 63 255 numãr 13.2. Investitori strãini

896,3 1 264,6 2 261,8 2 562,5 3 139,3 3 464,2 3 648,5 mil.USD – capital în valutã

50,5 70,0 65,3 39,6 35,0 47,2 38,0 % 14. Rata medie a dobânzii de referinþã a BNR

15. Masa monetarã

1 856,1 4 472,4 10 648,7 18 278,1 30 334,6 62 145,3 92 529,9 mld.lei – la sfârºitul perioadei

1 209,6 2 764,4 6 652,2 13 107,7 22 219,5 45 116,1 70 212,3 mld.lei – medie (pentru calculul vitezei de rotaþie)

15.1. Viteza de rotaþie a banilor

3,25 4,48 4,67 3,95 3,59 4,03 3,66 nr. rotaþii – la sfârºitul perioadei

4,98 7,25 7,48 5,50 4,90 5,55 4,82 nr. rotaþii – medie

16. Cursul de schimb

307,95 760,05 1 655,09 2 033,26 3 082,60 7 167,94 8 875,55 lei/USD 16.1. mediu anual

460,00 1 276,00 1 767,00 2 578,00 4 035,00 8 023,00 10 951,00 lei/USD 16.2. la sfârºitul perioadei

22 789,0 22 755,3 22 730,6 22 681,0 22 607,6 22 545,9 22 489,0 mii loc. 17. Populaþia totalã

10 458,0 10 062,0 10 011,6 9 493,0 9 379,0 9 023,0 ... mii pers. 18. Populaþia ocupatã 4) din care:

6 627,4 6 385,3 6 200,6 6 047,7 5 894,0 5 399,0 5 025,0 mii pers. – numãr total salariaþi

453,2 725,8 1 111,4 1 369,5 1 332,0 1 531,0 ... mii pers. – sector privat

929,0 1 164,7 1 223,9 998,4 657,6 881,4 1 025,1 mii pers. 19. Numãr total ºomeri 4)

8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,3 % 19.1. Rata ºomajului 4)

11*

Page 241: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

199019911992199319941995199619971998

Producþia industrialã Comerþ exterior (fob, mil.USD) Sold cont Datoria Câºtigul salarial mediu lunar(serie brutã; variaþie %) Export Import Sold Grad de curent, externã pe netlunarã cumulat, faþã acoperire a cumulat de termen mediu nominal real

de aceeaºi importului la începutul ºi lung la lei/pers. variaþie (variaþieperioadã a prin export anului sfârºitul lunarã lunarã)anului (%) (mil.USD) perioadei (%) (%)anterior (mil.USD) 1) 1)

1,8 5,5 383 409 –26 93,6 52 3 423,0 101 795 0,5 –4,2 –3,9 0,1 388 407 –19 95,3 –55 3 490,1 106 378 4,5 –1,3 12,9 –1,4 460 478 –18 96,2 –93 3 563,9 112 603 5,9 –2,2 –0,7 –1,4 491 513 –22 95,7 –115 3 578,3 126 194 12,1 5,7 0,3 –1,1 465 486 –21 95,7 –149 3 982,8 126 464 0,2 –4,6 7,1 –0,9 519 517 +2 100,4 –128 4 103,7 131 134 3,7 1,1

–7,4 –0,3 551 459 +92 120,0 –24 4 183,5 142 657 8,8 7,1 5,9 1,7 545 613 –68 88,9 –110 4 196,3 153 883 7,9 6,0

–1,4 2,1 581 497 +84 116,9 –16 4 281,9 153 486 –0,3 –4,0 1,2 2,4 593 510 +83 116,3 166 4 335,6 160 483 4,6 0,2 5,3 2,9 601 834 –233 72,1 177 4 338,9 167 745 4,5 1,7

–11,2 3,3 574 839 –265 68,4 –428 4 596,8 198 530 18,4 16,0 –1,9 3,8 497 520 –23 95,6 –50 4 690,1 170 885 –13,9 –15,6 2,9 7,4 613 626 –13 97,9 –165 4 753,8 173 758 1,7 0,3

17,6 10,4 598 871 –273 68,7 –433 4 918,3 182 803 5,2 4,3 –8,9 9,3 606 707 –101 85,7 –642 4 969,4 199 030 8,9 7,2 6,4 10,0 704 867 –163 81,2 –670 4 913,5 199 702 0,3 –0,8 0,3 9,2 708 860 –152 82,3 –786 4 934,2 205 080 2,7 1,4

–4,5 9,2 714 854 –140 83,6 –960 4 957,5 218 535 6,6 3,9 5,1 9,0 662 760 –98 87,1 –914 4 867,9 230 338 5,4 4,4 0,4 9,2 668 726 –58 92,0 –1 022 4 895,1 229 543 –0,3 –1,9 5,5 9,7 687 806 –119 85,2 –1 136 4 903,8 242 612 5,7 2,1 1,2 9,8 763 921 –158 82,8 –1 323 4 977,5 252 217 4,0 –0,1

–15,4 9,4 690 969 –279 71,2 –1 774 5 482,1 282 995 12,2 8,2 1,2 8,5 618 776 –158 79,6 –169 5 416,2 256 563 –9,3 –10,4 1,5 7,7 627 735 –108 85,3 –315 5 529,8 248 880 –3,0 –4,8

12,5 5,7 701 838 –137 83,7 –493 5 620,6 262 237 5,4 3,6 0,3 7,5 689 895 –206 77,0 –698 5 569,8 301 558 15,0 12,9 4,6 8,2 712 886 –174 80,4 –923 6 115,8 293 508 –2,7 –7,6

–4,0 7,8 663 801 –138 82,8 –1 069 6 450,5 294 148 0,2 –0,8 5,0 9,0 703 924 –221 76,1 –1 362 6 620,1 333 797 13,5 5,6

–4,6 8,6 655 763 –108 85,8 –1 457 6 630,0 343 090 2,8 –1,0 5,0 8,8 670 816 –146 82,1 –1 592 6 578,6 341 361 –0,5 –2,8 8,0 9,3 710 1 011 –301 70,2 –1 924 7 182,2 374 633 9,7 6,1

–3,1 9,2 682 1 004 –322 67,9 –2 262 7 242,6 380 375 1,5 –4,1 –8,0 6,3 655 1 106 –451 59,2 –2 571 7 208,9 433 692 14,0 3,4 4,3 13,0 607 774 –167 78,5 –184 7 164,3 396 892 –8,5 –19,5 0,9 14,4 643 694 –51 92,7 –219 7 351,2 456 305 15,0 –3,2 1,7 12,5 693 683 +10 101,4 –250 7 562,2 507 026 11,1 –15,0

–9,3 8,1 700 803 –103 87,2 –396 7 616,7 591 867 16,7 9,2 0,1 4,2 734 920 –186 79,8 –597 7 753,5 567 647 –4,1 –8,1

–3,3 2,8 772 948 –176 81,4 –864 8 089,2 580 978 2,3 0,0 0,1 0,7 790 990 –201 79,7 –1 094 7 920,5 621 728 7,0 6,3

–0,8 –1,8 698 766 –68 91,1 –1 198 7 848,5 650 641 4,7 1,1 –2,2 –3,5 749 822 –72 91,2 –1 277 8 264,9 710 242 9,2 5,7 12,5 –4,4 713 937 –224 76,1 –1 565 8 343,9 797 194 12,2 5,4

1,3 –5,1 671 956 –285 70,2 –1 787 8 269,8 820 842 3,0 –1,3 –18,4 –7,2 660 1 118 –459 59,0 –2 137 8 584,3 940 495 14,6 9,6

–6,6 –24,0 616 664 –48 92,8 –91 8 490,5 884 424 –6,0 –10,4 0,8 –24,0 699 711 –12 98,3 –80 8 478,2 878 620 –0,7 –7,3

10,0 –21,9 733 917 –184 79,9 –224 8 180,7 954 305 8,6 4,6 –9,3 –21,1 667 894 –227 74,6 –566 8 203,1 1 045 498 9,6 6,7 1,6 –20,2 678 966 –288 70,2 –901 8 270,6 999 233 –4,4 –6,6 0,2 –19,2 740 982 –242 75,4 –1 075 8 384,6 1 040 621 4,1 2,8

–3,3 –18,9 745 1 026 –281 72,6 –1 323 8 410,9 1 098 549 5,6 4,2 –0,9 –18,6 616 764 –147 80,8 –1 478 8 426,4 1 122 880 2,2 1,6 10,8 –17,3 691 1 036 –345 67,8 –1 848 8 699,3 1 139 952 1,5 –1,1

2,0 –16,9 741 1 011 –271 73,2 –2 230 8 857,4 1 170 924 2,7 –1,1 –7,1 –17,4 681 894 –212 76,2 –2 516 8 773,0 1 191 510 1,8 –0,1 –8,0 –17,0 693 1 047 –354 66,2 –3 010 9 081,3 1 360 261 14,2 11,7

x –23,7 5 775 9 203 –3 427 62,8 –3 337 230,0 3 381 3,2 0,5 x –22,8 4 266 5 372 –1 106 79,4 –1 012 1 143,0 7 460 9,1 –1,1 x –21,9 4 363 5 784 –1 421 75,4 –1 564 2 479,0 20 140 8,8 –0,7 x 1,3 4 892 6 020 –1 128 81,3 –1 174 3 357,0 59 717 9,9 –2,0 x 3,3 6 151 6 562 –411 93,7 –428 4 596,8 141 951 5,8 1,6 x 9,4 7 910 9 487 –1 577 83,4 –1 774 5 482,1 211 373 3,0 0,9 x 6,3 8 085 10 555 –2 471 76,6 –2 571 7 208,9 321 169 3,6 –0,2 x –7,2 8 431 10 411 –1 980 81,0 –2 137 8 584,3 632 086 6,7 –1,2 x –17,0 8 300 10 911 –2 611 76,1 –3 010 9 081,3 1 073 898 3,1 0,2

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Ministerul Finanþelor, Oficiul Naþional al Registrului Comerþului ºi Banca Naþionalã a României.1) Valorile din partea de jos a tabelului sunt ritmuri medii lunare în cadrul anului.

12*

Page 242: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

199019911992199319941995199619971998

(continuare)Variaþia Variaþia Numãrul Situaþia ºomajului Execuþia bugetului de stat Taxa Rata medie alunarã a lunarã a salariaþilor (la sfârºitul perioadei) cumulat de la începutul anului scontului dobânzilor societãþilorpreþului de preþului în numãr total rata (mld.lei) (% p.a.) bancare (clienþiconsum al producþiei economie ºomeri ºomajului venituri cheltuieli deficit (–) 2) nebancari) (% p.a.) 2)populaþiei industriale (mii pers.) (%) excedent (+) activã pasivã(%) (%)1) 1)

4,9 8,4 6 176,0 1 230,4 11,0 516,2 290,4 +225,8 70,0 93,7 49,0 5,9 8,7 6 188,0 1 275,2 11,4 1 002,9 872,2 +130,7 70,0 105,0 58,2 8,3 7,0 6 254,0 1 291,3 11,5 1 603,5 1 519,2 +84,3 70,0 105,7 60,2 6,1 11,0 6 256,0 1 263,8 11,3 2 342,1 2 185,2 +156,9 70,0 108,0 62,0 5,0 7,0 6 254,0 1 254,4 11,2 2 996,6 2 741,7 +254,9 70,0 106,5 67,3 2,6 1,9 6 248,0 1 212,7 10,8 3 712,0 3 778,0 –66,0 70,0 105,9 59,3 1,6 2,2 6 199,0 1 205,6 10,7 4 355,9 4 698,4 –342,5 70,0 95,9 59,7 1,8 1,1 6 122,0 1 182,0 10,5 5 094,7 5 757,9 –663,2 67,3 83,4 60,0 3,9 3,4 6 061,0 1 191,8 10,6 6 042,7 6 872,1 –829,4 62,0 81,0 55,8 4,4 1,6 5 999,0 1 213,9 10,8 6 904,1 7 757,8 –853,7 58,0 73,7 53,4 2,8 2,7 5 940,0 1 211,9 10,8 7 762,1 8 797,4 –1 035,4 58,0 64,1 49,6 2,1 2,1 5 900,0 1 223,9 10,9 8 860,2 10 930,4 –2 070,2 58,0 61,8 49,5 2,0 1,3 5 802,0 1 234,9 11,0 807,4 622,6 +184,8 55,0 56,3 44,3 1,4 1,5 5 857,0 1 245,4 11,1 1 674,5 1 568,9 +105,6 48,5 54,0 41,7 0,9 0,5 5 928,0 1 229,0 10,9 2 741,1 2 779,6 –38,5 44,0 52,1 39,4 1,6 4,1 5 925,0 1 183,7 10,5 3 687,4 3 942,6 –255,2 40,0 51,1 37,6 1,1 2,6 5 965,0 1 151,8 10,3 4 721,5 5 165,5 –444,0 40,0 49,4 35,2 1,3 3,7 5 967,0 1 114,7 9,9 5 746,2 6 634,4 –888,2 40,0 48,1 37,6 2,6 3,3 5 993,0 1 085,5 9,7 6 749,2 7 945,4 –1 196,1 40,0 48,0 37,5 1,0 1,6 5 930,0 1 061,8 9,5 7 849,8 9 336,7 –1 486,9 35,0 47,9 36,1 1,6 1,9 5 893,0 1 038,0 9,2 9 096,6 10 737,3 –1 640,7 35,0 46,1 34,1 3,5 2,4 5 862,0 1 007,1 9,0 10 296,6 12 324,8 –2 028,2 33,0 42,8 30,9 4,1 2,8 5 783,0 985,5 8,8 11 572,8 13 806,2 –2 233,4 33,0 44,0 31,1 3,7 2,6 5 707,0 998,4 9,5 12 888,3 15 858,0 –2 969,7 34,1 47,5 32,4 1,2 2,6 5 648,0 1 042,2 9,0 1 307,8 1 515,0 –207,2 35,0 48,9 34,0 1,9 3,3 5 638,0 1 055,3 10,1 2 534,2 2 846,0 –311,8 35,0 55,4 36,7 1,7 2,8 5 706,0 1 031,4 9,8 3 680,9 4 475,5 –794,6 35,0 57,9 38,0 1,9 4,1 5 794,0 926,7 8,0 4 951,9 5 934,8 –983,0 35,0 56,5 37,8 5,3 3,7 5 841,0 862,7 8,2 6 964,6 7 561,1 –596,5 35,0 56,9 38,5 1,0 3,6 5 865,0 798,0 6,0 8 258,4 9 501,2 –1 242,9 35,0 57,4 38,7 7,5 13,2 5 875,0 736,4 7,0 9 625,8 11 287,5 –1 661,7 35,0 56,8 38,7 3,8 4,8 5 826,0 692,6 6,0 11 094,6 12 998,8 –1 904,2 35,0 55,4 38,7 2,4 4,0 5 802,0 664,6 6,3 12 551,5 15 411,2 –2 859,7 35,0 55,0 38,9 3,4 2,1 5 762,0 659,4 6,3 14 207,3 17 870,6 –3 663,3 35,0 55,2 38,8 5,8 2,1 5 715,0 644,6 6,1 15 991,3 20 189,6 –4 198,3 35,0 54,7 38,9

10,3 2,4 5 634,0 657,6 6,6 18 372,8 23 732,0 –5 359,2 35,0 53,6 38,9 13,7 8,9 5 508,0 702,5 7,0 2 128,0 2 465,7 –337,7 50,0 53,2 39,0 18,8 17,0 5 502,0 748,1 7,5 4 224,9 4 565,6 –340,7 50,0 69,7 58,7 30,7 52,6 5 532,0 757,7 7,5 6 469,8 8 452,2 –1 982,5 50,0 108,0 96,6

6,9 5,2 5 503,0 731,0 7,3 9 962,2 12 395,8 –2 433,6 50,0 112,7 94,9 4,3 5,8 5 529,0 709,5 7,1 13 944,8 16 255,6 –2 310,9 50,0 109,0 87,5 2,3 4,4 5 501,0 727,9 7,3 17 222,9 20 371,6 –3 148,7 50,0 91,4 73,8 0,7 1,5 5 482,0 720,3 7,2 20 728,0 26 022,0 –5 294,0 44,7 69,0 47,4 3,5 0,6 5 406,0 708,5 7,1 24 429,5 30 258,6 –5 829,1 40,0 52,8 38,4 3,3 2,5 5 310,0 721,1 7,2 28 814,7 34 703,0 –5 888,3 40,0 49,8 33,6 6,5 1,7 5 225,0 763,4 7,6 33 624,2 39 384,5 –5 760,3 40,0 48,1 32,7 4,3 3,4 5 135,0 816,4 8,1 38 150,9 44 717,7 –6 566,9 40,0 50,5 32,9 4,5 2,1 5 125,0 881,4 8,9 43 834,5 52 896,6 –9 062,1 40,0 55,6 34,1 4,9 3,0 5 287,0 920,1 9,3 5 404,6 5 359,2 +45,4 40,0 59,8 36,3 7,2 2,7 5 250,0 961,7 9,7 9 628,9 10 436,8 –807,9 40,0 62,0 40,1 3,8 1,7 5 217,0 953,4 9,6 13 890,2 16 770,4 –2 880,1 40,0 62,1 40,6 2,7 2,2 5 252,0 933,9 9,4 19 906,5 24 972,0 –5 065,5 40,0 60,7 39,6 2,3 1,4 5 259,0 907,2 9,2 24 539,9 30 427,5 –5 887,5 40,0 57,4 38,2 1,3 0,8 5 248,0 883,9 8,9 30 095,1 37 124,7 –7 029,6 40,0 53,2 34,3 1,3 0,2 5 214,0 871,0 8,8 36 210,1 43 054,4 –6 844,3 40,0 48,5 32,4 0,6 0,7 5 165,0 848,3 8,7 41 195,3 47 491,7 –6 296,5 35,0 47,0 32,1 2,7 1,3 5 155,0 857,2 8,7 47 148,8 54 403,9 –7 255,2 35,0 47,9 33,5 3,9 1,2 5 105,6 894,6 9,0 54 517,4 61 897,9 –7 380,5 35,0 53,0 37,5 1,9 1,7 5 060,8 940,0 9,5 60 160,2 68 230,1 –8 069,9 35,0 54,3 40,4 2,2 1,3 5 024,8 1 025,1 10,3 67 215,5 77 616,6 –10 401,0 35,0 58,9 42,3

2,7 8,1 8 142,2 x x 212,7 210,2 +2,5 3,0 3,8 3 – 5 10,3 11,5 7 483,5 337,4 3,0 496,8 537,9 –41,1 18,0 14,8 8,6

9,6 6,1 6 627,4 929,0 8,2 1 363,9 1 627,0 –263,1 50,5 49,6 28,3 12,1 9,6 6 385,3 1 164,7 10,4 3 792,4 4 313,6 –521,2 70,0 58,9 33,8

4,1 4,8 5 900,0 1 223,9 10,9 8 860,2 10 930,4 –2 070,2 65,3 91,4 58,9 2,1 2,3 5 707,0 998,4 9,5 12 888,3 15 858,0 –2 969,7 39,6 48,6 36,5 3,8 4,1 5 634,0 657,6 6,6 18 372,8 23 732,0 –5 359,2 35,0 55,8 38,1 8,0 8,1 5 125,0 881,4 8,9 43 834,5 52 896,6 –9 062,1 47,2 63,7 51,6 2,9 1,5 5 024,8 1 025,1 10,3 67 215,5 77 616,6 –10 401,0 38,0 56,9 38,3

2) Valorile anuale din partea de jos a tabelului sunt medii cronologice, iar pentru ratele dobânzilor sunt medii aritmetice ponderate;

13*

Page 243: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Perioada

1994 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

199019911992199319941995199619971998

(continuare)Active externe la Creditul intern Masa monetarã (M2) (miliarde Cursul de schimb al pieþei valutare 3) Investitori strãinisfârºitul perioadei (miliarde lei; sfârºitul lei; sfârºitul perioadei) 2) lei/USD lei/ECU (investiþii directe(DC, exclusiv aurul) perioadei) 2) totalã M1 Cvasi mediu al la sfârºitul mediu al la sfârºitul ºi de portofoliu) 4)(mld. lei) 2) total, net din care, bani perioadei perioadei perioadei perioadei total capitalbrute nete credit subscris

neguver- în valutãnamental

1 420,1 8,9 4 238,1 5 158,1 4 574,0 1 924,2 2 649,8 1 387,16 1 450,00 1 544,25 1 624,15 30 130 772,1 1 541,9 6,2 4 543,0 5 451,3 4 934,7 2 126,6 2 808,1 1 493,50 1 570,00 1 671,73 1 772,14 30 722 795,8 1 667,3 78,9 4 852,1 5 725,9 5 230,7 2 132,9 3 097,9 1 601,30 1 650,00 1 824,83 1 894,94 31 816 820,9 1 801,7 222,9 4 474,7 5 987,3 5 481,1 2 277,1 3 204,0 1 670,71 1 659,00 1 902,06 1 913,24 32 562 831,8 2 438,2 –759,4 4 529,2 6 269,6 5 774,5 2 375,3 3 399,2 1 657,24 1 659,00 1 925,56 1 941,78 33 977 880,2 2 797,1 –503,7 4 872,6 6 614,8 6 290,7 2 670,1 3 620,6 1 667,09 1 677,00 1 965,72 2 035,29 34 884 924,9 2 950,1 –295,3 5 360,5 7 066,9 6 929,5 2 975,9 3 953,6 1 685,71 1 690,00 2 051,40 2 052,76 36 808 942,7 3 070,6 –174,9 5 842,7 7 439,0 7 441,8 3 192,5 4 249,3 1 687,83 1 701,00 2 056,05 2 045,00 38 028 954,5 3 251,7 –19,9 6 545,6 7 937,3 8 045,5 3 320,8 4 724,7 1 727,09 1 756,00 2 134,36 2 170,00 39 467 943,9 3 360,6 145,6 6 963,1 8 410,5 8 414,2 3 537,6 4 876,6 1 752,95 1 752,00 2 192,81 2 234,00 40 481 974,6 3 554,6 343,3 7 338,9 8 875,7 8 974,2 3 777,7 5 196,5 1 756,55 1 770,00 2 193,00 2 156,00 42 395 1 225,9 3 785,9 162,3 9 183,4 9 484,5 10 648,7 4 534,2 6 114,5 1 773,90 1 767,00 2 148,90 2 134,00 43 100 1 271,8 3 798,5 –97,9 9 174,3 9 852,0 10 447,7 3 998,2 6 449,5 1 776,00 1 780,00 2 193,48 2 219,00 44 130 1 311,5 3 725,5 –241,6 9 475,5 10 216,2 10 565,7 3 846,9 6 718,8 1 798,85 1 810,00 2 247,95 2 292,00 44 579 1 316,5 3 605,8 –601,8 10 169,9 10 735,3 11 191,2 4 068,7 7 122,5 1 832,57 1 847,00 2 380,43 2 441,00 45 002 1 350,0 3 522,0 –775,8 10 799,4 11 174,0 11 504,6 4 241,7 7 262,9 1 864,95 1 879,00 2 472,80 2 502,00 45 502 1 339,2 3 475,5 –711,8 11 183,1 11 515,6 12 037,9 4 354,7 7 683,2 1 911,20 1 937,00 2 500,86 2 571,00 46 021 1 370,5 3 644,8 –667,2 11 872,5 11 897,7 12 753,4 4 639,0 8 114,4 1 955,82 1 975,00 2 578,50 2 619,00 46 632 1 399,0 3 536,4 –720,9 12 670,7 12 463,5 13 352,2 4 990,6 8 361,6 1 994,29 2 018,00 2 655,95 2 700,00 47 136 1 436,7 3 390,4 –853,3 13 580,1 13 117,4 14 078,7 5 252,8 8 825,9 2 045,91 2 069,00 2 663,30 2 637,00 47 671 1 479,1 3 159,8 –1 140,6 14 213,2 14 044,6 14 622,3 5 516,3 9 105,9 2 100,00 2 128,00 2 677,29 2 762,00 48 301 1 521,2 3 152,4 –1 327,6 15 390,7 14 955,3 15 395,8 5 905,6 9 490,2 2 166,20 2 225,00 2 812,59 2 916,00 48 644 1 543,2 3 843,5 –1 178,5 16 388,6 15 860,6 16 607,2 6 249,5 10 357,8 2 395,27 2 547,00 3 107,32 3 291,00 49 062 1 583,8 4 252,9 –1 286,6 17 399,0 16 435,4 18 278,1 7 083,2 11 194,9 2 558,00 2 578,00 3 263,61 3 299,00 49 206 1 595,0 3 856,0 –1 558,7 17 963,8 16 779,0 18 254,0 6 557,1 11 696,9 2 599,24 2 640,00 3 289,00 3 245,00 49 746 1 677,4 4 035,3 –1 980,6 18 733,5 17 494,9 18 904,6 6 376,2 12 528,4 2 773,71 2 859,00 3 468,00 3 630,00 50 026 1 707,6 4 602,0 –1 790,9 19 340,2 18 075,3 19 359,7 6 416,1 12 943,6 2 872,60 2 937,00 3 606,14 3 671,00 50 342 1 747,0 4 218,0 –1 950,0 20 079,1 18 656,7 19 797,5 6 740,3 13 057,2 2 911,14 2 913,00 3 630,29 3 582,00 50 698 1 784,0 5 264,1 –2 038,8 20 207,3 19 369,2 20 644,4 7 078,8 13 565,6 2 930,41 2 951,00 3 599,41 3 610,00 51 145 1 871,6 5 867,6 –2 190,0 21 521,6 19 882,6 21 405,2 7 347,9 14 057,4 2 988,00 3 028,00 3 698,30 3 747,00 51 493 1 906,6 6 027,8 –2 451,8 22 895,7 21 015,3 22 580,7 7 843,2 14 737,5 3 063,22 3 135,00 3 841,17 3 983,00 51 917 1 945,6 5 586,3 –2 708,6 23 584,7 21 517,1 23 235,7 8 078,6 15 157,1 3 143,91 3 162,00 3 989,95 4 029,00 52 288 2 047,1 5 625,7 –2 756,2 24 869,5 22 159,8 24 113,5 8 506,4 15 607,1 3 201,19 3 261,00 4 036,57 4 090,00 52 626 2 052,3 7 233,8 –3 013,0 27 275,4 23 787,3 25 927,6 9 515,8 16 411,9 3 295,74 3 375,00 4 125,65 4 280,00 53 051 2 144,4 7 411,3 –3 444,4 29 022,8 25 064,6 27 687,9 10 168,1 17 519,8 3 478,19 3 591,00 4 421,67 4 545,00 53 465 2 181,5 8 766,1 –3 990,3 31 450,0 26 841,4 30 334,6 11 173,4 19 161,3 3 733,89 4 035,00 4 648,61 5 005,00 53 581 2 208,7

10 975,0 –5 732,0 36 765,2 32 168,3 33 623,2 9 724,8 23 898,4 4 963,40 5 932,00 6 009,00 7 041,00 54 108 2 224,4 14 183,9 –7 224,7 41 867,4 37 344,3 37 805,2 8 901,8 28 903,4 6 895,70 7 744,00 7 981,60 8 851,00 54 477 2 271,6 13 678,5 –6 463,3 40 298,4 35 081,5 37 865,6 8 948,2 28 917,4 7 235,90 6 996,00 8 321,19 8 100,00 54 603 2 318,3 16 062,5 –4 091,4 39 368,7 34 636,7 39 747,4 10 096,2 29 651,2 7 048,52 7 095,00 8 050,00 8 018,00 54 834 2 454,5 16 744,5 –3 899,6 40 414,8 35 971,4 41 641,1 10 551,1 31 090,0 7 090,71 7 110,00 8 116,81 8 130,00 55 159 2 486,2 19 904,9 176,8 37 697,2 36 195,7 43 956,9 11 854,1 32 102,8 7 172,29 7 032,00 8 120,10 7 932,00 55 346 2 570,1 22 924,8 2 282,5 40 393,2 37 373,0 47 822,5 12 805,5 35 017,1 7 164,26 7 354,00 7 899,57 7 917,00 50 058 2 385,6 24 151,1 2 840,0 41 991,1 39 668,3 49 317,5 13 387,3 35 930,2 7 445,24 7 471,00 7 950,57 8 182,00 50 273 2 390,4 28 420,7 5 206,3 42 591,9 38 216,6 51 526,7 14 762,9 36 763,8 7 528,82 7 613,00 8 255,68 8 429,00 50 980 2 678,5 28 871,4 5 043,9 44 722,3 39 733,2 53 259,2 15 240,2 38 019,0 7 702,09 7 741,00 8 612,43 8 815,00 51 761 2 703,6 30 589,0 7 113,3 45 959,9 36 246,0 56 404,3 15 577,8 40 826,5 7 808,15 7 860,00 8 915,50 8 820,00 52 408 2 721,8 31 145,6 7 885,8 47 432,0 35 900,7 62 150,4 18 731,1 43 419,3 7 960,25 8 023,00 8 858,65 8 867,00 53 203 2 780,0 30 255,0 6 730,4 49 348,2 38 245,7 60 260,1 15 150,9 45 109,2 8 293,40 8 248,00 9 016,85 8 912,00 53 891 2 852,6 29 749,7 6 633,6 51 784,3 40 260,8 61 838,6 15 620,7 46 217,9 8 230,90 8 105,00 8 962,05 8 862,00 54 532 2 860,9 28 828,4 4 838,0 54 559,2 41 319,1 63 809,7 15 366,3 48 443,5 8 207,09 8 490,00 8 915,00 9 135,00 … 2 990,4 28 199,0 4 460,0 56 981,5 42 404,3 64 884,6 15 665,2 49 219,4 8 379,62 8 345,00 9 152,05 9 197,00 … 3 014,1 28 343,2 4 783,0 59 184,2 43 726,5 66 869,1 16 126,6 50 742,5 8 477,25 8 511,00 9 415,70 9 399,00 … 3 151,8 29 103,3 5 004,7 61 185,4 45 141,1 69 478,4 17 311,5 52 166,9 8 569,36 8 670,00 9 450,32 9 494,00 58 354 3 279,2 28 821,0 5 119,7 64 456,6 46 296,3 70 993,4 17 410,1 53 583,3 8 699,43 8 744,00 9 563,52 9 674,00 59 103 3 360,8 28 578,0 4 969,5 66 460,5 47 782,1 72 798,2 17 906,3 54 891,9 8 781,24 8 924,00 9 687,38 9 943,00 … … 27 302,2 2 794,1 70 928,3 51 007,0 75 068,3 18 638,0 56 430,3 9 050,14 9 238,00 10 454,23 10 847,00 60 410 3 407,2 26 613,3 763,9 73 953,3 53 924,6 76 567,7 18 189,1 58 378,6 9 380,68 9 592,00 11 285,55 11 417,00 61 345 3 465,2 24 817,9 –905,9 77 814,1 56 435,6 79 196,1 18 759,2 60 436,9 9 908,86 10 082,00 11 592,43 11 616,00 61 875 3 468,2 32 344,2 4 637,0 81 289,0 59 086,5 92 529,9 22 109,7 70 420,1 10 528,59 10 951,00 12 383,68 12 788,00 63 255 3 648,5

24,6 19,4 553,7 747,2 478,0 232,3 245,7 22,43 34,71 … … … … 35,0 –26,2 674,6 809,7 603,5 316,4 287,1 76,39 189,00 … … 6 182 537,9

197,2 –61,8 1 255,1 1 421,7 1 238,9 758,0 480,9 307,95 460,00 … … 18 872 896,3 755,0 –166,7 2 640,2 3 095,6 2 759,6 1 450,3 1 309,3 760,05 1 276,00 884,60 1 445,64 29 392 1 264,6

2 534,7 –73,2 5 523,7 6 844,1 6 637,6 2 807,8 3 829,8 1 655,09 1 767,00 1 967,56 2 134,00 40 941 2 261,8 3 572,8 –739,9 12 350,8 12 399,3 13 085,0 4 906,1 8 178,9 2 033,26 2 578,00 2 629,51 3 299,00 44 638 2 562,5 5 519,8 –2 376,8 22 493,2 20 453,3 22 184,8 7 813,1 14 371,7 3 082,60 4 035,00 3 862,90 5 005,00 48 557 3 139,3

20 538,5 –233,4 40 959,3 36 167,2 44 934,3 12 233,5 32 700,8 7 167,94 8 023,00 8 090,93 8 867,00 53 203 2 780,0 28 529,7 4 287,7 62 584,7 46 169,7 69 925,4 17 213,7 52 711,7 8 875,55 10 951,00 9 989,90 12 788,00 63 255 3 648,5 2) Valorile anuale din partea de jos a tabelului sunt medii cronologice, iar pentru ratele dobânzilor sunt medii aritmetice ponderate;3) Pânã în 11 martie 1997 - curs de referinþã; 4) Începând din iulie 1997, numai investiþii directe.

14*

Page 244: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

3. STRUCTURA COMERÞULUI EXTERIOR PE GRUPE DE ÞÃRI- procente; sfârºitul perioadei -

Perioada Export fob Import cifÞãri dezvoltate Þãri în tranziþie Þãri în curs de Þãri dezvoltate Þãri în tranziþie Þãri în curs deTotal Þãrile Alte þãri din Europa dezvoltare Total Þãrile Alte þãri din Europa dezvoltare

Uniunii dezvoltate Centralã Uniunii dezvoltate CentralãEuropene ºi de Est 1) Europene ºi de Est 1)

1994 ian. 54,6 48,6 6,0 14,7 30,6 59,7 49,9 9,8 22,5 17,6 feb. 56,2 48,9 7,3 15,2 28,5 55,6 46,0 9,6 22,6 21,3 mar. 54,9 47,4 7,5 14,5 30,2 58,0 47,6 10,4 23,8 17,9 apr. 52,8 45,6 7,2 14,3 32,5 57,4 46,3 11,1 24,4 17,9 mai 53,1 45,6 7,5 13,5 32,8 59,2 47,7 11,5 23,7 16,8 iun. 54,1 46,6 7,5 13,1 32,0 59,7 49,0 10,7 24,4 15,6 iul. 55,3 48,0 7,3 12,6 31,4 61,1 50,3 10,8 23,9 14,8 aug. 55,3 47,8 7,5 12,4 31,6 59,5 48,5 11,9 23,9 16,4 sep. 55,8 48,2 7,6 12,2 31,3 60,0 48,6 11,4 23,7 16,0 oct. 55,6 48,1 7,5 13,4 30,2 60,3 49,2 11,1 23,6 15,7 nov. 56,1 48,3 7,8 13,2 30,0 60,7 48,2 12,5 23,3 15,6 dec. 56,0 48,2 7,8 13,2 30,1 60,4 48,2 12,2 23,0 16,2

1995 ian. 60,0 53,7 6,3 8,6 29,6 68,4 56,7 11,7 20,8 10,1 feb. 62,1 53,0 9,1 10,1 26,9 65,2 51,9 13,3 22,5 11,9 mar. 63,5 55,0 8,5 11,1 24,8 61,3 49,4 11,9 23,9 14,5 apr. 63,7 53,3 10,4 10,5 25,1 60,4 49,4 11,0 22,9 16,4 mai 62,8 53,3 9,5 10,0 26,7 60,2 50,0 10,2 22,3 17,2 iun. 62,5 53,6 8,9 9,9 27,0 60,1 50,3 9,8 22,5 17,1 iul. 62,9 54,4 8,5 9,5 26,9 60,4 50,9 9,5 22,6 16,6 aug. 62,6 54,4 8,2 9,5 27,2 59,9 50,6 9,3 22,2 17,3 sep. 62,6 54,6 8,0 9,7 26,9 59,5 50,6 8,9 21,7 18,1 oct. 62,2 54,5 7,7 10,0 27,1 60,3 50,6 9,7 21,7 17,5 nov. 62,0 54,2 7,8 10,2 27,1 59,9 50,5 9,4 21,1 18,3 dec. 61,7 54,2 7,5 10,4 27,1 60,0 50,5 9,5 21,2 18,2

1996 ian. 61,6 55,8 5,8 8,9 29,0 62,4 52,3 10,1 21,7 15,8 feb. 62,7 57,0 5,7 9,4 26,6 61,3 50,8 10,5 22,8 15,7 mar. 61,3 55,6 5,7 10,0 27,3 61,2 51,3 9,9 23,1 15,4 apr. 60,2 54,3 5,9 10,0 28,5 60,8 51,6 9,2 22,9 16,0 mai 60,2 54,6 5,6 10,3 28,1 60,9 51,7 9,2 21,8 17,0 iun. 60,1 54,5 5,6 11,0 27,4 61,2 52,2 9,0 21,2 17,3 iul. 60,4 55,0 5,4 11,1 26,9 61,9 53,1 8,8 20,7 17,0 aug. 60,7 55,2 5,5 11,1 26,7 62,2 53,3 8,9 21,2 16,3 sep. 61,3 55,9 5,4 11,1 26,1 62,0 53,0 9,0 21,7 16,0 oct. 62,2 56,7 5,5 11,0 25,5 61,9 52,9 9,0 21,4 16,4 nov. 62,4 56,8 5,6 11,0 25,3 61,5 52,5 9,0 21,2 17,0 dec. 62,2 56,5 5,7 11,0 25,6 61,6 52,3 9,3 21,0 17,1

1997 ian. 68,2 58,6 9,6 8,6 23,2 55,7 46,5 9,2 22,2 22,1 feb. 69,0 60,2 8,8 8,7 22,2 56,5 48,3 8,2 24,0 19,5 mar. 67,9 58,2 9,7 10,0 21,9 58,8 50,7 8,1 25,6 15,3 apr. 66,8 56,8 10,0 10,1 22,9 58,7 50,3 8,4 23,9 17,4 mai 66,0 56,8 9,2 10,7 23,1 60,6 50,4 10,2 22,5 16,6 iun. 65,2 56,5 8,7 11,2 23,3 60,8 50,8 10,0 21,5 17,4 iul. 65,7 57,4 8,3 11,3 22,7 61,6 51,8 9,8 20,6 17,5 aug. 65,4 57,0 8,4 11,6 22,7 61,2 51,6 9,6 20,8 17,7 sep. 65,3 57,1 8,2 11,9 22,3 61,7 51,7 10,0 20,8 17,1 oct. 65,0 56,8 8,2 12,2 22,2 62,0 51,9 10,1 21,3 16,4 nov. 65,0 56,8 8,2 12,4 22,0 62,1 52,1 10,0 21,6 16,0 dec. 64,9 56,5 8,4 12,6 21,9 62,7 52,5 10,2 21,6 15,4

1998 ian. 72,3 62,3 10,0 9,6 17,0 61,6 51,4 10,2 23,7 14,6 feb. 71,7 62,5 9,2 10,6 16,5 62,9 53,7 9,2 23,5 13,4 mar. 71,6 63,0 8,6 10,9 16,4 64,3 55,2 9,1 22,9 12,9 apr. 70,8 62,5 8,3 10,8 17,1 64,6 55,6 9,0 23,1 12,3 mai 71,4 63,2 8,2 10,8 16,6 65,1 56,0 9,1 21,7 12,9 iun. 71,9 63,6 8,3 10,6 16,3 66,1 57,1 9,0 21,4 12,2 iul. 72,5 64,6 7,9 10,3 16,1 66,2 57,5 8,7 21,1 12,5 aug. 72,5 64,4 8,1 10,4 16,0 66,1 57,5 8,6 21,1 12,5 sep. 72,6 64,5 8,1 10,4 16,0 66,2 57,1 9,1 21,0 12,4 oct. 72,4 64,6 7,8 10,5 16,1 66,1 57,3 8,8 21,2 12,1 nov. 72,4 64,7 7,7 10,5 16,1 66,1 57,6 8,5 21,5 12,0 dec. 72,2 64,5 7,7 10,6 16,3 66,3 57,7 8,6 21,1 12,1

1990 44,1 33,9 10,2 36,4 19,5 31,2 21,8 9,4 37,6 31,2 1991 45,1 36,9 8,2 34,2 20,7 38,1 28,7 9,4 29,0 32,9 1992 42,9 35,2 7,7 24,8 32,0 50,3 41,3 9,0 26,2 23,2 1993 48,7 41,4 7,3 15,0 35,9 57,6 45,3 12,3 21,2 20,8 1994 56,0 48,2 7,8 13,2 30,1 60,4 48,2 12,2 23,0 16,2 1995 61,7 54,2 7,5 10,4 27,1 60,0 50,5 9,5 21,2 18,2 1996 62,2 56,5 5,7 11,0 25,6 61,6 52,3 9,3 21,0 17,1 1997 64,9 56,5 8,4 12,6 21,9 62,7 52,5 10,2 21,6 15,4 1998 72,2 64,5 7,7 10,6 16,3 66,3 57,7 8,6 21,1 12,1

1) Inclusiv Federaþia Rusã;

15*

Page 245: Raport anual 1998

Raport anual 1998 Secþiune statisticã

4. CªTIGURILE SALARIALE ÎN PRINCIPALELE RAMURI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE

Perioada Valori nominale nete medii lunare (lei/persoanã) Indici, faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior (%)1)Total economie

Industrie Con- strucþii

Agricul- turã

Tran- sporturi

Comerþ Adminis- traþie publicã

Total econo-mie

Indus-trie

Con- strucþii

Agri-culturã

Tran- sporturi

Comerþ Adminis- traþie publicã

1994 ian. 101 795 103 420 94 727 79 564 126 759 79 657 93 041 366,7 370,5 365,4 356,2 349,2 364,2 345,1 feb. 106 378 109 576 104 601 88 481 126 844 86 242 109 412 364,8 372,9 345,8 367,2 321,8 382,9 397,3 mar. 112 603 116 467 119 345 93 628 141 536 93 763 106 646 303,1 301,3 309,8 316,0 321,6 329,4 322,4 apr. 126 194 133 310 131 708 102 940 149 913 103 322 114 997 329,3 338,0 315,2 298,0 330,2 330,3 342,7 mai 126 464 132 011 133 975 108 170 141 848 101 251 127 347 247,8 255,1 249,8 247,8 258,5 273,8 300,5 iun. 131 134 139 121 143 575 112 497 144 910 105 421 124 843 222,6 220,2 227,3 237,5 232,2 248,3 257,5 iul. 142 657 147 932 151 755 113 210 191 773 116 663 125 151 226,5 219,5 206,6 216,0 245,5 238,8 212,4 aug. 153 883 164 634 164 090 122 822 195 040 124 308 136 420 216,7 221,4 211,1 203,2 237,3 229,0 194,7 sep. 153 486 161 603 166 875 124 078 190 823 128 324 130 562 217,8 218,5 210,8 202,8 226,8 230,8 187,4 oct. 160 483 161 355 166 255 128 832 210 879 131 262 151 779 204,6 200,4 190,0 192,9 211,8 198,0 200,6 nov. 167 745 171 654 177 080 141 268 199 446 137 128 158 349 184,4 184,2 188,2 181,1 171,5 178,1 171,9 dec. 198 530 192 720 198 201 168 263 239 814 160 255 233 220 195,9 182,5 199,5 188,0 182,7 181,2 249,1

1995 ian. 170 885 167 154 173 463 148 331 212 799 145 953 167 066 167,9 161,6 183,1 186,4 167,9 183,2 179,6 feb. 173 758 167 703 183 127 158 331 216 401 154 502 172 286 163,3 153,0 175,1 178,9 170,6 179,1 157,5 mar. 182 803 186 612 184 924 159 211 221 852 154 863 176 352 162,3 160,2 154,9 170,0 156,7 165,2 165,4 apr. 199 030 204 149 196 142 161 596 242 197 165 617 189 945 157,7 153,1 148,9 157,0 161,6 160,3 165,2 mai 199 702 205 653 210 998 160 937 245 930 163 533 187 440 157,9 155,8 157,5 148,8 173,4 161,5 147,2 iun. 205 080 211 383 220 980 165 825 246 022 168 445 192 534 156,4 151,9 153,9 147,4 169,8 159,8 154,2 iul. 218 535 225 773 231 487 177 333 275 173 179 249 206 716 153,2 152,6 152,5 156,6 143,5 153,6 165,2 aug. 230 338 243 497 247 939 181 902 284 016 189 082 211 698 149,7 147,9 151,1 148,1 145,6 152,1 155,2 sep. 229 543 242 540 242 475 183 911 273 133 193 587 212 153 149,6 150,1 145,3 148,2 143,1 150,9 162,5 oct. 242 612 254 508 252 948 195 262 282 275 205 473 220 311 151,2 157,7 152,1 151,6 133,9 156,5 145,2 nov. 252 217 263 637 256 777 207 846 304 644 217 842 222 070 150,4 153,6 145,0 147,1 152,7 158,9 140,2 dec. 282 995 288 853 273 002 252 533 344 131 248 133 308 625 142,5 149,9 137,7 150,1 143,5 154,8 132,3

1996 ian. 256 563 258 031 238 269 203 380 300 576 204 864 266 726 150,1 154,4 137,4 137,1 141,2 140,4 159,7 feb. 248 880 257 490 245 191 201 600 329 067 211 899 223 603 143,2 153,5 133,9 127,3 152,1 137,1 129,8 mar. 262 237 275 574 261 202 211 479 333 018 223 912 230 886 143,5 147,7 141,2 132,8 150,1 144,6 130,9 apr. 301 558 319 649 293 462 235 164 389 060 255 576 243 872 151,5 156,6 149,6 145,5 160,6 154,3 128,4 mai 293 508 312 177 301 214 237 092 377 085 247 608 236 795 147,0 151,8 142,8 147,3 153,3 151,4 126,3 iun. 294 148 306 135 306 071 241 098 368 952 247 880 242 408 143,4 144,8 138,5 145,4 150,0 147,2 125,9 iul. 333 797 374 193 353 843 264 967 392 375 269 246 285 458 152,7 165,7 152,9 149,4 142,6 150,2 138,1 aug. 343 090 379 937 360 299 267 181 420 633 284 306 287 779 149,0 156,0 145,3 146,9 148,1 150,4 135,9 sep. 341 361 373 365 352 204 266 827 430 465 280 711 284 474 148,7 153,9 145,3 145,1 157,6 145,0 134,1 oct. 374 633 412 022 388 527 294 001 471 890 295 542 308 472 154,4 161,9 153,6 150,6 167,2 143,8 140,0 nov. 380 375 415 392 388 173 306 802 451 234 312 892 318 019 150,8 157,6 151,2 147,6 148,1 143,6 143,2 dec. 433 692 458 797 423 183 360 228 537 845 383 297 439 560 153,3 158,8 155,0 142,6 156,3 154,5 142,4

1997 ian. 396 892 419 845 366 848 303 157 483 142 319 464 368 710 154,7 162,7 154,0 149,1 160,7 155,9 138,2 feb. 456 305 498 698 418 941 333 082 557 018 360 343 424 716 183,3 193,7 170,9 165,2 169,3 170,1 189,9 mar. 507 026 560 295 472 042 362 605 572 683 408 262 474 911 193,3 203,3 180,7 171,5 172,0 182,3 205,7 apr. 591 867 651 368 536 761 395 940 761 606 469 458 485 912 196,3 203,8 182,9 168,4 195,8 183,7 199,2 mai 567 647 624 526 562 053 520 873 698 057 440 917 481 719 193,4 200,1 186,6 219,7 185,1 178,1 203,4 iun. 580 978 631 450 599 253 425 490 750 691 460 803 511 553 197,5 206,3 195,8 176,5 203,5 185,9 211,0 iul. 621 728 689 039 649 478 456 229 737 455 475 832 523 553 186,3 184,1 183,5 172,2 187,9 176,7 183,4 aug. 650 641 711 672 680 004 483 448 818 747 522 093 566 445 189,6 187,3 188,7 180,9 194,6 183,6 196,8 sep. 710 242 767 905 723 104 539 764 865 672 577 710 630 237 208,1 205,7 205,3 202,3 201,1 205,8 221,5 oct. 797 194 859 118 790 821 557 428 1 034 712 628 088 712 290 212,8 208,5 203,5 189,6 219,3 212,5 230,9 nov. 820 842 867 152 796 507 574 815 995 295 660 832 799 181 215,8 208,8 205,2 187,4 220,6 211,2 251,3 dec. 940 495 969 965 897 370 647 605 1 135 484 807 089 1 034 756 216,9 211,4 212,1 179,8 211,1 210,6 235,4

1998 ian. 884 424 921 223 814 722 607 622 1 070 663 681 311 981 942 222,8 219,4 222,1 200,4 221,6 213,3 266,3 feb. 878 620 923 759 821 482 604 834 1 041 752 704 332 940 078 192,6 185,2 196,1 181,6 187,0 195,5 221,3 mar. 954 305 1 003 089 923 690 636 585 1 101 354 764 123 1 008 785 188,2 179,0 195,7 175,6 192,3 187,2 212,4 apr. 1 045 498 1 107 938 971 264 721 181 1 239 273 825 151 1 163 170 176,6 170,1 180,9 182,1 162,7 175,8 239,4 mai 999 233 1 043 216 974 959 727 426 1 174 668 776 422 1 213 869 176,0 167,0 173,5 139,7 168,3 176,1 252,0 iun. 1 040 621 1 091 878 1 046 079 750 920 1 158 142 804 067 1 236 709 179,1 172,9 174,6 176,5 154,3 174,5 241,8 iul. 1 098 549 1 181 771 1 100 361 810 974 1 192 972 839 822 1 209 700 176,7 171,5 169,4 177,8 161,8 176,5 231,1 aug. 1 122 880 1 180 172 1 117 821 823 233 1 247 866 890 963 1 314 681 172,6 165,8 164,4 170,3 152,4 170,7 232,1 sep. 1 139 952 1 195 908 1 147 582 831 120 1 265 615 905 840 1 369 317 160,5 155,7 158,7 154,0 146,2 156,8 217,3 oct. 1 170 924 1 222 038 1 160 732 847 968 1 373 040 916 590 1 437 995 146,9 142,2 146,8 152,1 132,7 145,9 201,9 nov. 1 191 510 1 224 320 1 159 639 864 413 1 405 350 937 409 1 468 963 145,2 141,2 145,6 150,4 141,2 141,9 183,8 dec. 1 360 261 1 383 185 1 322 109 952 815 1 521 335 1 114 735 1 945 386 144,6 142,6 147,3 147,1 134,0 138,1 188,0

1990 3 381 3 333 3 749 3 587 3 764 2 936 3 790 110,5 109,5 105,2 118,1 117,9 110,4 109,5 1991 7 460 7 499 7 981 6 752 8 850 6 857 8 206 220,6 225,0 212,9 188,2 235,1 233,5 216,5 1992 20 140 20 508 21 438 17 151 25 229 18 075 20 973 270,0 273,5 268,6 254,0 285,1 263,6 255,6 1993 59 717 62 388 64 189 49 053 71 548 52 751 62 663 296,5 304,2 299,4 286,0 283,6 291,8 298,8 1994 141 951 146 999 164 945 112 922 166 573 124 038 149 888 237,7 235,6 257,5 230,2 232,8 235,1 239,2 1995 211 373 227 469 224 855 171 148 253 344 168 777 225 914 148,9 154,7 136,3 151,6 152,1 136,1 150,7 1996 321 169 350 039 332 082 254 194 397 682 250 282 304 649 151,9 153,9 147,7 148,5 157,0 148,3 134,9 1997 632 086 693 437 617 101 469 680 772 902 459 497 608 716 196,8 198,1 185,8 184,8 194,4 183,6 199,8 1998 1 073 898 1 123 208 1 046 703 764 924 1 232 669 846 730 1 274 216 169,9 162,0 169,6 162,9 159,5 184,3 209,3

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã.1) Date calculate pe ba