67
1 NR. 1243 / 10.02.2010 RAPORT ANUAL ~2009~ ROMANIA PRIMARIA ORASULUI VICTORIA Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268 241 525 Fax: 0268 241 501E-mail: [email protected]

RAPORT ANUAL 2009

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORT ANUAL 2009

1

NR. 1243 / 10.02.2010

RAPORT ANUAL ~2009~

ROMANIA PRIMARIA ORASULUI VICTORIA Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268 241 525 Fax: 0268 241 501E-mail: [email protected]

Page 2: RAPORT ANUAL 2009

2

În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor şi Oraşului Victoria voi încerca să sintetizez, în acest Raport, principalele acţiuni ce s-au desfăşurat în anul 2009, în cadrul compartimentelor Primăriei Oraşului Victoria, pe domenii precum şi în instituţiile oraşului. Preocuparea principală a mea şi a Consiliului Local, în anul 2009 a fost gospodărirea eficientă a oraşului, a bugetului local şi nu în ultimul rand bunăstarea cetăţenilor Oraşului Victoria. POPULAŢIE EXISTENTĂ LA 31.12. 2009 = 10.336 locuitori cu domiciliul stabil si vize de resedinta NUMĂR ŞOMERI – 227 persoane SITUATIA ECONOMICA A SOCIETATILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATE PE RAZA ORASULUI: 1.Numar angajaţi:

- SC VIROMET SA - 599 persoane - SC PUROLITE SRL- 245 persoane - SC INSTALATII MONTAJ 91 SA – 50 persoane - SC PIROCHIM SA – 86 persoane - SC ARZ PROD SRL – 26 persoane - SC SPAROMEX SRL- 26 persoane

2.Salariu mediu/ unitate : - SC VIROMET SA – 1.807 lei - SC PUROLITE SRL – 1.950 lei - SC INSTALATII MONTAJ 91 SA- 1.251 lei - SC PIROCHIM SA – 1.007 lei - SC ARZ PROD SRL – 682 lei - SC SPAROMEX SRL – 3.670 lei

3.Investitii : - SC VIROMET SA – 6.747.817 lei - SC PUROLITE SRL – 3.659.036 lei - SC INSTALATII MONTAJ 91 SA- 9.915 lei - SC PIROCHIM SA – 1.305.312 lei - SC ARZ PROD SRL – 7.764 lei - SC SPAROMEX SRL – 1.308.343 lei

4.Venituri totale estimate : - SC VIROMET SA – 92.131.860 lei - SC PUROLITE SRL – 142.423.137 lei - SC INSTALATII MONTAJ 91 SA- necomunicat - SC PIROCHIM SA- necomunicat - SC ARZ PROD SRL – 479.481 lei - SC SPAROMEX SRL – 9.326.653 lei

5.Cheltuieli totale estimate: - SC VIROMET SA – 92.075.421 lei - SC PUROLITE SRL – 132.045.456 lei - SC INSTALATII MONTAJ 91 SA – 2.812.766 lei - SC PIROCHIM SA- 135.585 lei - SC ARZ PROD SRL – 273.304 lei

Page 3: RAPORT ANUAL 2009

3

- SC SPAROMEX SRL – 7.987.386 lei COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA- OFICIUL VICTORIA Activitatile principale desfasurate in interesul comunitatii sunt: achitarea drepturilor banesti cetatenilor orasului, prin intermediul mandatelor pensii, mandate postale, distribuirea trimiterilor de corespondenta prin factori postali, la domiciliul destinatarilor, colectarea de sume pentru partenerii de contracte si conventii ai CNPR reprezentand facturi utilitati, rate, transferuri de sume prin intermediul Western Union si mandate Eurogiro, trimiteri de corespondenta, mesagerie, sume de bani in lei si valuta.

TABEL HOTARARI 2009

NR. DATA CONTINUT 1 08.01.2009 Cu privire la utilizarea sumei de 1.000.000 lei din

fondul de rulment disponibil in Trezoreria Or. Victoria

2 29.01.2009 Aprobarea nivelurilor pentru taxele percepute in cazul inchirierilor de terenuri proprietate publica si privata a Or. Victoria

3 29.01.2009 Privind modificarea HCL 47/30.10.2008 4 29.01.2009 Aprobarea regulamentului privind regimul

finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul de stat pentru activitati non profit de interes local

5 29.01.2009 Acordarea compensarii in bani, numarul de zile de concediu de odihna ramas neefectuat pe anul 2007 de catre d-l Viorel Cornel Olteanu.

6 29.01.2009 Cu privire la stabilirea unor masuri in vederea aplicarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

7 29.01.2009 Privind darea in folosinta gratuita catre serviciul Public Judetean Salvamont Brasov a unor bunuri mobile si imobile aflate in proprietatea Or. Victoria

8 13.02.2009 Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pentru 2009

9 26.02.2009 Privind darea in administrare in conditiile Legii 215/2001 art. 123, alin 1 republicata a terenului de 3000 mp situat in str. Salcamilor catre Centrul Scolar pentru Educatie inclusiva a Or. Victoria

10 26.02.2009 Privind repartizarea unor locuinte care apartin fondului locativ de stat din Or. Victoria- domeniul public si privat

11 26.02.2009 Aprobarea regulamentului privind publicitatea, reclama si afisajul in Or. Victoria

12 26.02.2009 Aprobarea regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor stationate neregulamentar

Page 4: RAPORT ANUAL 2009

4

precum si de ridicare, transport, depozitare 13 26.02.2009 Aprobarea regulamentului privind activitatea de

valorificare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate in or. Victoria

14 26.02.2009 Constituirea comisiei de evaluare si selectionare a documentatilor de solicitare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local

15 26.02.2009 Aprobarea preturilor minime pe mp pentru terenurile proprietate privata a Or. Victoria ce urmeaza a fi concesionate direct, fara licitatie publica pentru extinderea constructilor.

16 26.02.2009 Aprobarea unor ajutoare de urgenta in suma de 500 lei familiilor sau persoanelor nevoiase in czuri de deces, persoane care nu sunt beneficiare de ajutor social

17 26.02.2009 Aprobarea tarifelor pentru activitati de distribuire a apei potabile

18 26.02.2009 Aprobarea preturilor si tarifelor pentru activitatilor ce se desfasoara in cadrul Casei de Cultura a Or. Victoria

19 26.02.2009 Stabilirea pe anul 2009 a chiriilor pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta din incincta Casei de Cultura

20 26.02.2009 Stabilirea pe anul 2009 a chiriilor pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

21 26.02.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Colegiul Tehnic Dr. Aelx Barbat

22 26.02.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu

23 26.02.2009 Privind modificarea art. 6, alin 2, cap. 3 a protocolului aprobat prin HCL 7/20.01.2009

24 26.02.2009 Vanzarea unui nr de 10 locuinte (apartamente) constituite din fondul statului – domeniul privat al or. Victoria catre titularii contractelor de inchiriere.

25 26.02.2009 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţiuni al aparatului propriu de specialitate al Primarului or Victoria aprobat prin HCL 46/17.04.2008si modificata prin HCL 22/31.07.2009

26 16.03.2009 Aprobarea contractului de concesiune ( delegare de gestiune)a serviciului public de Transport Public Local de persoanein Or. Victoria

27 16.03.2009 Privind aprobarea pretului la biletele de transport

Page 5: RAPORT ANUAL 2009

5

public local de persoane precum si categoriile de persoane care beneficiaza de facilitati la serviciul de transport public local de persoane

28 16.03.2009 Aprobarea prelungirii contractului de asociere in participatiune intre Consiliul Local Victoria si SC Instalatii Montaj 91SA pentru indeplinirea servicului de salubritatela nivelul Or. Victoria

29 16.03.2009 Cu privire la alocarea de transferuri catre Casa de Cultura a Orasului Victoria

30 26.03.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Colegiul Tehnic Dr. Aelx Barbat

31 26.03.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu

32 26.03.2009 Cu privire la abrogarea HCL 24/29.03.2007 33 26.03.2009 Cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica

pe baza unui raport de evaluare a unui nr. de 6 parcele in str. Toamnei

34 26.03.2009 Cu privire la atirbuirea numelui salii de sedinta Dr. Ioan Sarbu

35 16.04.2009 Acordul Consiliului Local Victoria la incadrarea in munca pentru executarea de activitati de interes local a unui ne. De 20 de someri

36 16.04.2009 Aprobarea procedurii de stingere a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului local

37 16.04.2009 Privind aprobarea bugetului local / 2009 38 16.04.2009 Aprobarea bugetului fondurilor externe

nerambursabile 39 16.04.2009 Cu privire la aprobarea bugetului de venituri proprii

si suventii pentru institutiile publice din subordinea Consiliului Local Victoria

40 16.04.2009 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitati finantate din fondul statului- domeniul privat al or. Victoria

41 30.04.2009 Privind vanzarea unui nr. De 9 locuinte (apartamente)- construite din fondul statului – domeniul privat al or. Victoria

42 30.04.2009 Aprobarea concesiunii directe a unei suprafete de teren catre Serban Paraschiva Aurora

43 30.04.2009 Privind modificarea staului de functii a aparatului propriu de specialitate al Primarului Or. Victoria

Page 6: RAPORT ANUAL 2009

6

44 30.04.2009 Privind modificarea organigramei Serviciului Volutari pentru Situatii de Urgenta

45 30.04.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu si Colegiul Tehnic Dr. Aelx Barbat

46 30.04.2009 Privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local care sa faca parte din Consiliul de administratie al Colegiului Tehnic

47 30.04.2009 Privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial SRL

48 30.04.2009 Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil proprietate privata a Or. Victoria

49 30.04.2009 Privind acordul Consiliului Local Victoria pentru stingerea creantelor reprezentand impozite taxe si alte venituri datorate bugetului local prin trecerea in proprietatea publica a unor bunuri imobile , proprietatea CN Romarm SA filiala Pirochim Victoria

50 30.04.2009 Privind cordul Consiliului Local Victoria privind depinerea cererii de plata la APIA Brasov in vedere obtinerii de suventii

51 30.04.2009 Privind aprobarea rectificarii bugetului local / 2009 52 11.05.2009 Privind insusirea unui raport de expertiza tehnica de

evaluare 53 11.05.2009 Privind finantarea cheltuielilor pentru facilitatile

acordate pe transportul urban de calatori 54 18.05.2009 Privind trecerea din domeniul public al Or. Victoria

in domeniul privat a obiectivului Casa de Cultura 55 28.05.2009 Modificarea si completarea HCL 27/2009 privind

aprobarea pretului biletelor 56 28.05.2009 Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a

unui imobil proprietate pivata a Or. Victoria situat in str. Victoriei

57 28.05.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu si Colegiul Tehnic Dr. Aelx Barbat

58 28.05.2009 Nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Victoria care sa faca parte din Consiliul Consultativ din cadrul spitalului de Boli Cronice Victoria

59 28.05.2009 Privind atribuirea de denumiri pentru unele strazi

Page 7: RAPORT ANUAL 2009

7

din Or. Victoria 60 28.05.2009 Privind aprobarea contului de incheiere a

exercitiului bugetar pe anul 2008 61 28.05.2009 Aprobarea prelungirii inchirierii imobilului cu

destinatie de prestari serviciisituat in str. Stadionului 20/4

62 28.05.2009 Aprobarea concesiunii directe a unei suprafete de teren catre Fogoros Mihai

63 28.05.2009 Privind inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare ce apartin domeniului public al or. Victoria

64 28.05.2009 Aprobarea vanzarii unor terenuri in str. 1 Decembrie 1918 nr. 3

65 28.05.2009 Darea in folosinta gratuita a bazei sportive- bun din domeniul public al Or. Victoria

66 18.06.2009 Modificarea si completarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local

67 25.06.2009 Insusirea unui raport de expertiza tehnica de evaluare

68 25.06.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu si Colegiul Tehnic Dr. Aelx Barbat

69 25.06.2009 Insusirea unui raport de expertiza tehnica de evaluare

70 25.06.2009 Trecerea din domeniul public al Or. Victoria in domeniul privat a obiectivului WC Public

71 25.06.2009 Prelungirea termenului de dare in folosinta gratuita a unui spatiu catre Serviciul de Ambulanta Judeteana Brasov

72 25.06.2009 Aprobarea regulamentului de organizare si functionare locurilor de parcare ce apartin domeniului public al or. Victoria

73 25.06.2009 Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de siguranta a circulatiei de la nivelul Primariei Or. Victoria

74 25.06.2009 Privind participarea Or. Victoria la constituirea Asociatiei Intercomunitare ECO Sistem Victoria, aprobarea actului constitutiv si Statutul Asociatiei

75 25.06.2009 Participarea or. Victoria la la Constituirea Centrului Regional pentru Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismului in Tara Fagarasului

Page 8: RAPORT ANUAL 2009

8

aprobarea actului constitutiv si Statutul Asociatiei 76 25.06.2009 Rectificarea bugetului de venituri proprii si suventii

pentru institutile publice din subordinea Consiliului Local Victoria

77 06.07.2009 Abrogarea partiala a HCL nr. 66/2009 78 06.07.2009 Aprobarea finantarii Parohiei Ortodoxe nr. 2- Sf

Imparati Constantin si Elena 79 06.07.2009 Aprobarea finantarii Parohiei Ortodoxe Cuvioasa

Parascheva 80 06.07.2009 Aprobarea finantarii Bisericii Baptiste Sf Irimie 81 06.07.2009 Aprobarea finantarii Parohiei Ortodoxe Sf Ilie 82 06.07.2009 Aprobarea finantarii Asociatiei Fotbal Club Viromet

2006 Victoria 83 06.07.2009 Aprobarea finantarii Asociatiei Fotbal Club Sportiv

Victoria 84 06.07.2009 Aprobarea finantarii Clubul Elevilor Victoria 85 06.07.2009 Aprobarea unui premiu d-lui Hampu Craciun pentru

intreaga activitate 86 30.07.2009 Privind modificarea datei de desfasurare a Zilei Or

Victoria 87 30.07.2009 Aprobarea regulamentului referitor la stabilirea unor

norme pentru activitatile de gospodarire, intretinere, curatare, colectare si transport

88 30.07.2009 Alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru finantarea cursurilor postuniversitare de tip master .

89 30.07.2009 Aprobarea transferului de servicii si activitati de asistenta medicala exercitata in unitatile de invatamant catre Consiliul Local

90 30.07.2009 Privind aprobarea programului local multianual privind cresterea performantei energetice la blocuirle de locuinte din Or. Victoria.

91 30.07.2009 Modificarea HCL 19/26.02.2009 privind stabilirea pe anul 2009a chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinte

92 30.07.2009 Aprobarea concesiuni directe a unei suprafete de teren catre Caian Dorel

93 30.07.2009 Privind prelungirea contractului de concesiune nr. 1463/2RC/21.02.2008

94 30.07.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu si Colegiul Tehnic Dr. Alex Barbat

95 30.07.2009 Retragerea dr. De folosinţă gratuită unor beneficiari

Page 9: RAPORT ANUAL 2009

9

ai Legii 15-2003 si aprobarea listei de priorităţi 96 30.07.2009 Privind aprobarea unor lucrări de dezmembrare

pentru un nr. de 15 obiective ce aparţin domeniului public si privat al Or. Victoria

97 21.08.2009 Aprobarea bugetului local/ 2009 98 21.08.2009 Privind rectificarea bugetului de venituri si

cheltuieli evidenţiate in afara bugetului local /2009 99 21.08.2009 Cu privire la rectificarea bugetului activitătilor

finanţate integral din venituri proprii 100 27.08.2009 Incetarea contractului de asociere in participatiune

nr. 286/1172/08.02.2006- cu SC Rompetrol Down Stream SA

101 27.08.2009 Privind stabilirea amplasamentului pentru construirea unei Capele Mortuare

102 27.08.2009 Cu privire la modificarea HCL 14/31.07.2008 cu privire la aprobarea vanzarii spatiilor proprietate privata a unitatii administrativ teritoriala cu destinatie de cabinete medicale.

103 27.08.2009 Aprobarea regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupa in mod abuziv fondul locativ de stat precum si celelalte locuri din domeniul public al Or. Victoria

104 27.08.2009 Aprobarea schimbului de terenuri din str. Primaverii in suprafata de 180mp proprietatea SC Novumtau SRL Bucuresti

105 27.08.2009 Trecerea din domeniul public al Or. Victoria in domeniul privat al Or a abiectivului Cantina

106 27.08.2009 Privind implementarea proiectului “ elaborarea strategiei de dezvoltare locala a Or. Victoria, jud. Brasov”

107 27.08.2009 Privind repartitia prioritara a unor locuinte apartinand domeniului public si fondului locativ de stat

108 11.09.2009 Aprobarea proiectului « inlocuirea sistemului clasic de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara ori alte siteme care duc la imbunatatirea calitatii apei

109 11.09.2009 Aprobarea documentatiei tehnico- economica pentru lucrarea de investitii

110 24.09.2009 Privind atribuirea de denumiri pentru unele strazi din or. Victoria

111 24.09.2009 Aprobarea concesiunii directe a unei suprafete de

Page 10: RAPORT ANUAL 2009

10

teren catre SC Polen Farm SRL 112 24.09.2009 Privind aprobarea concesiunii directe a unei

suprafete de teren catre Tataru Sorin Ioan 113 24.09.2009 Privind modificarea HCL 95/30.07.2009 cu privire

la retragerea dr de folosinta gratuita unor beneficiari ai Legii 15/2003

114 24.09.2009 Cu privire la aprobarea eliberarii locuintelor care intra sub incidenta HCL 103/27.03.2009 privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupa in mod abuziv fondul locativ de stat precum si celelalte locuri din domeniul public al Or. Victoria

115 24.09.2009 Trecerea din domeniul public al Or. Victoria in domeniul privat al Or a obiectivului Blocuri de tineret

116 24.09.2009 Cu privire la aprobarea casarii obiectivelor de inventar si mijloacelor fixe conform anexelor

117 24.09.2009 Privind alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru finantarea cursurilor pentru preuniversitare de tip master Administratie Publica Europeana

118 24.09.2009 Aprobrea constituirii unui parteneriat a Or. Victoria cu Comuna Sambata de Sus in vederea realizarii unui sistem integrat informatic

119 24.09.2009 Cu privire la completarea contractului de concesiune nr. 5574/14.09.2009

120 09.10.2009 Privind aplicarea la programul de inbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

121 09.10.2009 Privind participarea Consiliului Local Victoria ca si Coorganizator la organizarea Campionatului scolar de baschet

122 09.10.2009 Privind aprobarea proiectului « Cresterea performantelor adm publice locale si interactiunii acesteia cu cetateanul prin intermdiul implementarii de solutii »

123 29.10.2009 Cu privire la rectificarea bugetului local /2009 124 29.10.2009 Privind rectificarea bugetului de venituri si proprii si

suventii pentru institutile publice din subordinea Consiliului Local Victoria

125 29.10.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu si Colegiul Tehnic Dr. Alex Barbat

Page 11: RAPORT ANUAL 2009

11

126 29.10.2009 Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui nr de 3 parcele, proprietate privata a Or. Victoria situat in str. Spitalului

127 29.10.2009 Privind retragerea dr de folosinta gratuita a unor beneficiari ai Legii 15/2003 si aprobarea listei de prioritati

128 29.10.2009 Aprobarea unor lucrari de dezmembrare pentru terenuri care apartin domeniului privat al or. Victoria

129 29.10.2009 Privind aprobarea amplasamentului in vederea amenajarii unei parcari

130 29.10.2009 Privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Victoria care va face parte din Consiliul de administratie al Liceului Teoretic I. C Dragusanu

131 29.10.2009 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010

132 06.11.2009 Cu privire la aprobarea actului aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 6212/16RC/20.09.2009

133 26.11.2009 Cu privire la rectificarea bugetului Local /2009 134 26.11.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare

solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu si Colegiul Tehnic Dr. Alex Barbat

135 26.11.2009 Aprobarea unor lucrari de dezmembrare pentru terenuri care apartin domeniului privat al or. Victoria

136 26.11.2009 Cu privire la aprobarea contractului intre Consiliul Local Victoria si ANL cu privire la predarea imobilului teren in suprafat de 100 mp catre ANL pentru constructia unui imobil de locuinte

137 26.11.2009 Cu privire la aprobarea actului aditional la contractul de inchiriere nr 8693/62RC/29.10.2009

138 26.11.2009 Privind atribuirea de denumiri pentru unele strazi din or. Victoria

139 26.11.2009 Privind exprimarea acordului de vanzare prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata de 100 mp

140 26.11.2009 Cu privire la repartizarea prioritara a unor locuinte apatinand domeniului public si fondului locativ de stat

141 26.11.2009 Cu privire la efectuarea lucrarilor de dezmembrare

Page 12: RAPORT ANUAL 2009

12

pentru un nr de doua parcele de teren de 97.452 mp si 35.510 mp situat in str Garii si str Salcamilor ce apartin domeniului privat al or. Victoria si inscrierea acestora in CF

142 07.12.2009 Privind aprobarea proiectului privind inbunatatirea servicilor publice in cadrul Or. Victoria si Comuna Vistea si Dragus

143 22.12.2009 Privind alocarea unor fonduri de premiere pentru sportivii de la sectia de Karate din cadrul AFC Viromet 2006 care au obtinut premii la concursul national in anul 2009

144 22.12.2009 Privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 36/2009 pentru aprobarea procedurii de stingere a crentelor reprezentand impozite, taxe si alte venituridatorate la bugetul local prin trecere in proprietate publica a orasului, a unor bunuri imobile, proprietatea debitorilor

145 22.12.2009 Privind stingerea obligatilor fiscale datorate bugetului local de catre CN Romarm SA Filiala SC Pirochim Victoria SA, prin procedura de dare in plata

146 Privind anularea ceantelor fiscale restante aflate in sold la 31.12.2009 mai mici de 5 roni

147 22.12.2009 Aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare solicitate de personalul didactic din cadrul institutiei de invatamant Liceul Teoretic I.C.Dragusanu si Colegiul Tehnic Dr. Alex Barbat

148 22.12.2009 Cu privire la aprobarea Dispozitiei 1719/2009, cu privire la majorarea si modificarea repartizarii sumelor cuprinse in Bugetul Local /2009

Au fost inregistrate 148 HCL, au fost 25 sedinte de Consiliu Local si 1732 Dispozitii ale Primarului Or. Victoria.

Page 13: RAPORT ANUAL 2009

13

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE Activitatea biroului financiar contabil s-a desfasurat cu un numar mediu de 9 persoane functionari publici,din care ;

- 1 functionar public de conducere cu atributiuni de coordonare a activitatii financiar contabile proprii Consiliului Local Or.Victoria; intocmire proiecte de buget proprii si centralizate si prezentarea lor Consiliului Local;intocmire dari de seama proprii si centralizate (cu cele ale institutiilor de subordonare locala); de colaborare cu institutiile de subordonare locala indiferent de modul de finantare precum si relatiile cu institutii,persoane fizice sau juridice aflate in diverse raporturi cu Consiliul Local Or.Victoria si Primaria Or.Victoria;relatia cu Trezoreria teritoriala si DGFP Brasov in vederea inregistrarii bugetelor aprobate,a situatiilor lunare ,trimestriale si anuale,etc.

- 5 functionari publici de executie cu atributiuni de intocmire si fundamentare proiecte de buget diferentiate pe tipuri de finantare; intocmire situatii financiare lunare,trimestriale,anuale proprii si centralizate ; evidenta analitica si contabila a tuturor cheltuielilor indiferent de modul de finantare ;evidenta analitica si contabila a veniturilor inclusiuv cele din imprumuturi,fonduri externe nerambursabile,cofinantari (exceptie -evidenta analitica venituri bugetul loical atributie a biroului Impozite si Taxe);evidenta mijloace fixe,materiale,obiecte de inventar; pe gestiuni si locuri de folosinta;intocmire documente de incasare venituri si plata cheltuieli pentru toate operatiunile institutiei(exceptie veniturile bugetului local) ; monitorizare lunara cheltuieli de personal proprii si centralizate cu cele ale institutiilor locale si prezentarea lor la DGFP.Brasov;etc.

Page 14: RAPORT ANUAL 2009

14

Statistic vorbind ,in anul 2009 la nivelul Or.Victoria ,au fost intocmite si aprobare 19 proiecte de buget centralizate la care se adauga 31 proiecte de buget ale institutiilor de subordonare locala,din care centralizate:

• Buget local-1 initial si 8 rectificari • Bugetul fondurilor externe nearmbursabile-1 initial • Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului

local(fondul de rulment)-1 initial si o rectificare • Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii-1 initial si 3

rectificari • Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii-1initial si 2

rectificari - 1 functionar public cu atributiuni de personal salarizare,inclusiv eliberare adeverinte,intocmire

si depunere declaratii lunare CAS,CASS,SOMAJ,situatii statistice de personal la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor , Dirtectia de Sanatate Publica Brasov DGFP Brasov,Directia de Statistica Brasov,etc.

- 1 functionar public cu atributiuni de: gestionare si administrare a patrimoniului, de evidenta a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe fise de subinventar;de evidenta a materialelor si altor valori aflate in stoc,etc.

- 1 functionar public cu atributiuni de: colectare a veniturilor ( prin casierie),inclusiv deplasarea pe teren pentru colectarea de venituri; de depunere a acestor incasari la Trezorerie ; de plata a ajutoarelor de orice fel(indemnizatii nastere,casatorie,ajutor social,indemnizatii persoane cu handicap,etc) precum si efectuarea altor plati prin casierie cf.dispozitiilor legale.

Acvtivitatea financiar- contabila a anului 2009 s-a desfasurat in general in conditii bune,desi nu intotdeauna au fost respectate procedurile,astfel incat din cele 6.153 documente prezentate la viza CFP, nu s-au inregistrat refuzuri de viza .

Platile prin virament-1.279 ordine de plata si deschiderile de credite in numar de 28- s-au efectuat in general la termenele scadente, astfel incat la sfarsitul anului 2009 Primaria Or.Victoria nu figureaza cu datorii catre institutiile de subordonare locala si furnizori cu exceptia facturilor de utilitati si servicii emise la sfarsitul lunii decembrie 2009. Prezentam in cele ce urmeaza cateva aspecte legate de executia bugetara pe anul 2009 cu precizarea ca ,din motive obiective ,exercitiul financiar al bugetului local pe anul 2009 s-a incheiat cu deficit in suma de 255.915,88 lei. 1.DATE REFERITOARE LA BUGETUL LOCAL mii lei Nr crt

Specificatie Program

Incasari/ plati

Observatii

1. Total cheltuieli 16.887,30 14.606,12 86,65 %-realizat Din care potrivit clasificatiei

economice:

2.1.1 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.423,50 2.624,04 2.1.2. BUNURI SI SERVICII 2.074,50 1.750,16 2.1.3.DOBANZI AFERENTE

DATORIEI PUBLICE INTERNE 6,00

4,90

2.1.4.TRANSFERURI CASA DE CULTURA 80,00

67,03

Page 15: RAPORT ANUAL 2009

15

2.1.5.ASISTENTA SOCIALA 740,00 623,57 2.1.6.ALOCATII SPORT 65,00 64,50

2.1.7. ALOCATII CULTE 100,00 100,00 2.1.8.CHELTUIELI DE CAPITAL 3.032,00 2.314,55 2.1.9.PARTICIPARE CAPITAL

SOCIAL PARC INDUSTRIAL 20,00

20,00

2.1.10.RAMBURSARI DE CREDITE

53,00 52,14 S-a restituit integral imprumutul acordat de BCR in anul 2006

2.1.11.SUBVENTII TRANSPORT 50,00 39,27 2.1.12.TRANSFERURI SPITAL 518,00 466,34 2.1.13.TRANSFERURI COPII

INSTITUTIONALIZATI SI CASS 80,00

78,90

2.1.14.COFINANTARE FONDURI PHARE 442,30

421,65

2.1.15.CHELTUIELI INVATAMANT 6.103,00

5.979,07

DEFICIT 0

255,92

Acoperit din fondul de rulment

Din total cheltuieli potrivit clasificatiei functionale:

2.2.1.Autoritati executive 3.230,00 2.471,88 2.2.2.Alte servicii publice generale 245,00 150,36 -Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor 245,00

150,36 2.2.3.Tranzactii privind datoria

publica si imprumuturi 6,00

4,90 -Dobanzi aferente datoriei publice

interne 6,00

4,90 2.2.4.Transferuri cu caracter

general intre diferite nivele ale admi nistratiei 80,00

78,90 -Transferuri din bugetele locale

pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 76,00

75,76 Transferuri privind contributii de

sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 4,00

3,14 2.2.5.Protectie civila si protectie

contra incendiilor(protectrie civila nonmilitara) 20,00

12,10 2.6.Invatamant 6.103,00 5.979,07 2.6.1.Invatamant prescolar si primar 2.6.2.Invatamant secundar

Page 16: RAPORT ANUAL 2009

16

2.7.Sanatate 570,50 496,56 Spitale generale 518,00 466,34 Alte institutii si actiuni de

sanatate(cabinet medical scolar,centrul de permanenta) 52,50

30,22 2.8.Cultura, recreere si religie 715,00 541,37 Servicii culturale (casa de cultura) 80,00 67,03 Sport 65,00 64,50 Intretinere gradini publice, parcuri,

zone verzi, baze sportive si de agrement 115,00

110,00 Servicii religioase 100,00 100,00 Alte servicii en domeniile culturii,

recreerii si religiei 355,00

199,84

2.9.Asigurari si asistenta sociala 740,00 623,57 -Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 589,00 515,36 -aistenti personali ai

persoanelor cu handicap - Asistenta sociala pentru familie si

copii 65,00

45,24 -200Euro pt intemeiere familie si 150 lei trusou nou nascuti-

Ajutor social 76,00 61,17 Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale 10,00

1,80 200 lei pentru 50 ani casatorie

2.10.Locuinte, servicii si dezvoltare

publica 1.287,30

846,19 Locuinte 125,00 -- Iluminat public si electrificari rurale 541,00 501,15 - consum energie

electrica pt. iluminat public -ch.de capital

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 621,30

345,05

-studii,proiecte,evaluari, - amenajare piata

2.11.Protectia mediului 2.782,50 2.395,09 Salubritate si gestiunea deseurilor 461,50 422,21 Colectarea ,tratarea si distrugerea

deseurilor 2.096,00

1.887,11 Inclusiv TVA pt ECO SISTEM care se recupereaza in 2010

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 225,00

85,77

2.12.Transporturi 1.010,00 993,22 Transport in comun 50,00 39,27 Subventii transport local Strazi 960,00 953,95 Reparatii strazi

Page 17: RAPORT ANUAL 2009

17

2.13.Alte actiuni economice 98,00 12,91 -Turism(Salvamont) 13,00 12,91 Pt.luna ianuarie 2009 -Alte actiuni economice 85,00 --

In tabelul urmator prezint doar actiunile si cheltuielile efectuate in cadrul cap 67.02 subcap.Alte servicii in domeniile Cultura,recreerii si religiei deoarece,celelalte cheltuieli se regasesc in alte capitole ale raportului. Nr.Crt Capitol/ actiune Perioada

desfasurariiSuma

lei Observatii

TOTAL PLATI din care:

160.905

-bunuri siu servicii 93.871 1.Zilele Orasului septembrie 70.497 2.,,Fii bun de CRACIUN” decembrie 1.000 3.Sarbatorire Sf.Arhidiacon

Stefan decembrie 20.697 -6.150 lei premii de participare

-12.399 lei masa -958lei produse de patiserie +suc,apa -1.190 lei pavoazare Casa de Cultura

4..Alte cheltuieli

Ianuarie- 1.677 -800 lei Premiere Hampu C. -877 lei taxe si avize Casa de Cultura

2. DATE REFERITOARE LA BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE: Dupa cum se stie inca din cursul anului 2008 Or.Victoria a obtinut o finantare nerambursabila pentru obiectivul de investitii,, ECO SISTEM Victoria-Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale” in valoare totala de 1.000.000 Euro din care 11% de la bugetele locale ale localitatilor partenere -Victoria,Vistea,Sambata,Dragus,Arpas,Cirtisoara,Ucea . Suma totala cheltuita in anul 2009 pentru obiectivul sus mentionat este de 3.479.557 lei , la care se adauga TVA in suma de 661.116 lei ,care urmeaza sa fie recuperate pana la finele lunii martie 2010 de la bugetul de stat. Pe surse de finantare,suma de 3.479.557 lei se compune din: -2.232.000 lei- fonduri PHARE - 685.364 lei- cofinantare buget de stat - 562.192 lei -contributie proprie parteneri- Cirtisoara -19.383,33 lei - Arpasu de Jos -31.962,48 lei - Dragus -13.669,69 lei - Simbata de Sus-20.027,25 lei - Vistea -28.177,66 lei - Ucea -10.000,00 lei (ramas de plata aprox 23.000 lei) -Victoria - 438.971,59 lei Va informam ca toate achizitiile effectuate in cadrul proiectului sunt proprietatea Or.Victoria,,iar partenerilor s-au predat pubele si recipienti de compost,in functie de nr.locuitorilor in valoare de 316.734,87 lei 3. DATE REFERITOARE LA BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII:

Page 18: RAPORT ANUAL 2009

18

Din aceasta categorie fac parte Casa de Cultura- institutie care in cursul anului 2009 a primit subventii de la bugetul local in valoare de 67.034 ,48 lei si SPAAC, a carui activitate a fost concesionata in anul 2006 si pentru care se continua colectarea debitelor restante si achitarea datoriilor restante in limita incasarilor. Situatia pe cele doua activitati este urmatoarea: 1.CASA DE CULTURA mii lei Nr crt

Specificatie Program

Incasari/ plati

Observatii

1 Total venituri 137,20 95,13 -din care

1.1.Venituri proprii 57,20

28,10

-venituri din inchirieri 28,00

20,42

Cf contractelor de inchiriere preluate prin protocol

-venituri din prestari de servicii si alte activitati(serbari,spectacole scolare,manifestari culturale,din prestari de servicii etc)

12,00

5,85

-donatii si sponsorizari 5,00

1,83

Suma de 0,5 mii lei a fost transferata in 2009 ca necheltuita

1.2.Subventii de la bugetul local 80,00 67,03 s-a restituit bugetului local suma necheltuita

2. Total cheltuieli 137,20 95,13 Din care potrivit clasificatiei

economice:

2.1.1 CHELTUIELI DE PERSONAL 78,90 65,11 2.1.2. BUNURI SI SERVICII 58,30 30,02 2.SPAAC VICTORIA mii lei Nr crt

Specificatie Program

Incasari/ plati

Observatii

1 Total venituri 15,00 1,18 -din care

Venituri proprii 15,00 1,18

-venituri din prestari servicii 15,00 1,18 Incasari din debite restante 2. Total cheltuieli 15,00 1,18 Din care 2.1.1 Bunuri si servicii 15,00 1,18 Achitat debite restante 4.DATE REFERITOARELA UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT: Spre deosebire de anii precedenti,veniturile inregistrate in fondul de rulment al Unitatii administrativ teritoriale ,in suma de 5.154 lei reprezinta numai dobanzile aferente anului 2009

Page 19: RAPORT ANUAL 2009

19

Platile au fost efectuate pentru acoperirea temporara a golurilor de casa iar la sfarsitul anului pentru acoperirea deficitului, precum si pentru investitii conform ultimului buget aprobat,astfel: PLATI TOTAL -1.025.518 lei Din care: 1. Fond de rulment pentru acoperire deficit - 255.916 lei 2.Cheltuieli de capital: total - 769.601 lei din care:1.Cultura ,recreere, religie - 110.495 lei –Expertiza energetica Casa de Cultura-66.464 lei;Studiu peisagistic-44.029 2.Locuinte,Servicii si Dezvoltare Publica - 72.280 lei –SF Capela Mortuara-9.000 lei;PUD Zona Garii si str.Salcamilor -63.280 lei 3. Protectia Mediului - 586.828 lei -Masina de curatat stradal-49.828 lei;Canalizare Zona de Locuinte Victoriei-537.000 lei 5.DATE REFERITOARE LA ACTIVITATILE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII Activitatiele finantate integral din venituri proprii din subordinea Consiliului Local Or.Victoria sunt: 1.Piata-desfacere marfa si ocupare loc public 2.Blocurile de nefamilisti-inchiriere si administrare 3.Alte activitati-Cimitirul-intretinere , taxa casatorii In cele ce urmeaza prezentam situatia incasarilor si platilor la activitatile finantate integral din venituri proprii, din administrarea directa a Primariei Or.Victoria cu precizarea ca in cursul anului 2009 au fost declarate ca insolvabile persoanele care detineau cu chirie spatii in blocul de pe Str.Salcamilor nr.4 si nu au avut posibilitatea sa-si achite debitele restante. Suma totala a insolvabilitatilor pe anul 2009 este de 48.579 lei,iar debitele neancasate la 31.12.2009 sunt in suma de 44.651 lei la care se adauga majorari de intarzire de peste 20.000 lei. Sumele mari neancasate reprezentand chirie si utilitati la blocul sus mentionat ne-au determinat la inceputul anului 2009 sa propunem Consiliului Local Or.Victoria ca cheltuielile cu personalul care deserveste blocurile de nefamilisti sa fie suportate din bugetul local. Deasemenea suntem in continuare preocupati de reducerea cheltuielilor la aceste activitati prin restrictionarea furnizarii apei calde si incalzirii , recuperarea debitelor restante prin executare silita si popriri si nu excludem chiar evacuarea celor care nu-si achita debitele restante. Nr crt

Specificatie

Incasari lei

Plati lei

Observatii

TOTAL 167.199 84.541 I Blocuri de nefamilisti: 87.852 50.222 -Incasarile cuptind si majorarile de

intarziere in suma de 35.842 lei -Platile nu cuprind cheltuielile cu personalului care administreaza blocurile

II Piata 33.644 5.593 III Alte activitati-45.703 45.703 28.726 1. Total venituri Din care;

Page 20: RAPORT ANUAL 2009

20

-cimitir 5.761 28.726 -extindere cimitir -casatorii 1.750 -alte taxe 6.866 -subventii APIA 31.326 Situatia veniturilor si cheltuielilor la activitatile finantate integral din venituri proprii din cadrul institutiilor de invatamant este prezentata in cele ce urmeaza cu precizarea ca la partea de incasari sunt cuprinse taxele scolare,inchirieri de spatii ,cv servicii masa,etc, iar la partea de plati cheltuielile cu hrana,cota parte utilitati spatii inchiriate,ch.cu personalul care deserveste aceste activitati,etc. Nr crt

Specificatie

Incasari lei

Plati lei

Observatii

TOTAL INCASARI 325.498 355.956 Din care:

I

Colegiul Tehnic Dr.A.Barbat 287.661287.661

328.898328.898

Activitate incheiata cu deficit,dar s-au utilizat si sume incasate in anul 2008 ca avans

II Centru Scolar de Executie Bugetara Lic Teoretic IC Dragusanu

37.837 27.058

SERVICIUL U.A.T

A. Documentatii tehnice (studii, proiecte) - Executie expertiza Casa se Cultura 17.465,00 lei

- Executie expertiza energetica Casa se Cultura 48.999,00 lei

- Studiu peisagistic or. Victoria 44.999,00 lei

- PUD zona Garii, Salcimilor 63.280,00 lei

- Cadastru edilitar 31.360,00 lei

B. Lucrari de investitii si reparatii

- Retea iluminat str. Victoriei 388.115,62 lei

- Executie iluminat parcari 13.085,88 lei

- ECO SISTEM lucrari ingineresti 728.895,80 lei

- Lucrari viabilizare ECO SISTEM 753.648,38 lei

- Executie instalatie electrica ECO SISTEM 53.119,90 lei

- Reparatii si trotuare covor asfaltic 850.000,00 lei

Page 21: RAPORT ANUAL 2009

21

- Executie lucrari capela mortuara 68.239,09 lei

- Executie lucrari piata mixta 209.995,56 lei

- Canalizare str. Victoriei 610.974,20 lei

- Reparatii iluminat public si 19.918,00 lei

- Reparatii bazin fantana arteziana 36.000,00 lei

- Achizitie flori 20.000,00 lei

- Achizitie semne de circulatie 10.000,00 lei

- Reparare cimitir 31.000,00 lei

- Achizitii utilaje ECO SISTEM 2.166.176,40 lei

C. Eliberari – nr. certificate de urbanism - 87 - 1230 lei

- nr. autorizatii de construire - 27 - 20.170 lei

- nr. autorizatii bransament - 20 - 180 lei

- ordine prefect/adeverinte carte funciara- 25 - 225 lei

- adeverinte teren agricol - 150

D. Vanzari teren si spatii - teren in S= 810 mp str. Aleea Uzinei nr. 2C - teren in S= 200 mp str. Victoriei nr. 9A - 3 parcele de teren S= 440,30 mp str. Toamnei - 3 parcele de teren S= 345 mp str. Toamnei - teren in S= 125,19 mp str. 1 Decembrie 1918 nr. 3 - teren in S= 344,84 mp str. 1 Decembrie 1918 nr. 3 - 3 parcele de teren in S= 540 mp, 572 mp, 574 mp situate in str. Spitalului nr. 6,8,10 - spatiu in S= 503 mp (pod) si teren aferent in S= 50 mp str. Policlinicii nr. 14

E. Concesiuni - directe teren - 5 - serviciul de transport public local F. Vanzari spatii medicale - 3 G. Inchirieri

Page 22: RAPORT ANUAL 2009

22

- spatiu in S= 58,52mp situate in str. Oltului nr. 42A - locuri parcare - 7 H. Vanzari apartamente din fondul locativ de stat - 5 I. Repartizari locuinte din fondul locativ de stat - 31 camere

ECO SISTEM Victoria, proiect pentru implementarea unui sistem efficient de gestionare a deseurilor municipale

s-au obtinut aprobarile in urma verificarilor de catre ADR Centru Alba Iulia si firma Experti Tehnici PM Irlanda pentru urmatoarele documentatii:

-PT ECO SISTEM Victoria, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale;

-Documentatie priv. lucrari ingineresti si de constructii: - platforma de compost

- platforma de transfer - rampa de incarcare

-Documentatie de atribuire echipamente si utilaje

s-au inaintat documentatiile tehnice in vederea obtinerii avizelor pentru eliberarea autorizatiei de construire proiect ECO SISTEM Victoria. Pana in present s-au obtinut avize de la retele de gaz metan, retele apa-canal, salubritate, APM Brasov, avizul sanitar. Avizul de mediu este in curs de obtinere.

Au fost inaintate in vederea obtinerii de fonduri structurale urmatoarele cereri de finantare: -amenajare parc zona de locuinte str. Garii - reabilitare Casa de Cultura - dezvoltarea strategica a Orasului Victoria Mentionam ca pentru reabilitarea Casei de Cultura au fost obtinute fondurile necesare.

BIROU IMPOZITE SI TAXE In evidenta fiscala a Biroului Impozite si Taxe se afla un nr. de 4963 contribuabili persoane fizice, echivalent a 9426 pozitii de rol pe clasificatie bugetara si un nr. de 193 contribuabili persoane juridice, echivalent a 487 pozitii de rol pe clasificatie bugetara.

Rolul special cuprinde un numar de 392 cazuri de amenzi . In anul 2009, s-au incasat din venituri proprii 7.763.030 lei, din care, prin casierie,

s-au facut incasari in suma de 1.152.912 lei, echivalent a 11.704 chitante emise care au fost evidentiate in rolurile unice nominale pe platitori, in conturi analitice si pe clasificatie bugetara.

Incasarile din debite restante , evidentiate la finele anului 2009, s-au realizat in procent de 92.45 %, cu aplicarea procedurilor prevazute de Codul de procedura fiscala nr.92/2003, modificata si republicata.

Page 23: RAPORT ANUAL 2009

23

Incasarile din debite curente pentru anul 2009 s-au efectuat in procent de 89.34 %

Pentru persoanele fizice - au fost intocmite urmatoarele documente: • instiintari de plata 2820 cazuri • somatii si titluri executorii 1210 cazuri • autoturisme inregistrate in cursul anului 356 cazuri • radieri auto efectuate in cursul anului 234 cazuri • dosare scutiri si alte facilitati intocmite si solutionate in valoare de 11045 lei 114 cazuri • certificate atestare fiscala eliberate la cerere 291 cazuri • inregistrari proroprietate si transfer proprietati 201 cazuri • procese verbale de sechestru intocmite 61 cazuri • popriri instituite 110 cazuri • dosare insolvabili 21 cazuri • corespondenta diversa cu contribuabili 986 cazuri • dosare de executare silita in curs 211 cazuri • bonificatia de 10% pentru plata in anticipatie a impoz. 3034 cazuri

Pentru persoanele juridice :

Au fost intocmit urmatoarele documente:

• inregistrari documente ,declaratii, corespondenta 502 cazuri • procese-verbale control , note de constatare 6 cazuri • instiintari de plata 89 cazuri • somatii si titluri executorii 32 cazuri • popriri banci 2 cazuri • Dosare urmarire silita finalizate 7 cazuri • Dosare urmarire silita in curs 17 cazuri

Prin personalul biroului s-au depus toate eforturile pentru indeplinirea sarcinilor precum evidentierea veniturilor, constatarea, stabilirea, incasarea acestora, servirea contribuabililor in cel mai scurt timp, asistarea si indrumarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare. BIROU ASISTENTA SOCIALA

Nr. crt. Numele şi/sau tipul activităţii Nr. total /

2009 1. Adrese, răspunsuri şi situaţii întocmite la solicitarea diverselor instituţii 982. Adrese şi solicitări către diferite instituţii sau persoane 623. Anchete sociale persoane adulte cu handicap 115

Page 24: RAPORT ANUAL 2009

24

minori cu handicap 32 persoane vârstnice 5 persoane beneficiare de ajutor social 47

persoane care solicită alocatie familială complementară sau de susţinere 45

persoane beneficiare de alocaţie familială complementară sau de susţinere 145

solicitate de Judecătorii 29 solicitate de Poliţie sau Tribunal 6 solicitate de DGASPC Braşov 23 solicitate de Instituţii şcolare 29

4. Adeverinţe solicitate de beneficiarii de ajutor social 87 solicitate de Primării (negaţii) 54 solicitate de alte Instituţii sau persoane 23

5. Cereri acordare alocaţie de stat şi/sau indemnizaţie 108 acordare trusou pentru copilul nou născut 67

6. Dispoziţii privind beneficiarii de ajutor social 112 privind persoanele cu handicap grav si asistenţii

personali ai acestora 68

de acordare trusou pentru copilul nou născut 67

de acordare /suspendare/ încetare a alocaţiei familiale compelementare sau de susţinere 45

de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau lemne 207

de aprobare a planului de servicii 47. Dosare ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap

grav 15

ale persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizaţie 4

întocmite şi înaintate Comisiei pentru evaluare şi încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte 105

întocmite şi înaintate DGASPC Braşov pentru instituţionalizarea persoanei vârstnice 1

ale beneficiarilor de ajutor social 27

ale beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau lemne 211

ale beneficiarilor de alocaţii familiale compelementare sau de susţinere 45

de instituire a curatelei ( adulţi şi minori) 13 ale minorilor cu risc de abandon 3 ale minorilor cu comportament deviant 1

8. Fişe de calcul pentru plata ajutorului social 87 de monitorizare minori 14

Page 25: RAPORT ANUAL 2009

25

9. Fundamentări 210. Lista lunară de verificare a ordonanţării de plată privind cheltuieliile

aferente finanţării activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate 1211. Planuri de servicii 412. Procese – verbale 313. Pontaje lunare ale asistenţiilor personali 1214. Raport statistic lunar Legea 416/2001 1215. Raport statistic privind titularii de ajutor social care pentru încălzirea

locuinţei folosesc lemne 6

16. Raport statistic nr.7 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav 12

17. Raport privind minorii cu părinţi plecaţi în străinătate 418. Raport trimestrial privind frecventarea cursurilor şcolare a elevilor

beneficiari de alocaţie suplimentară 419. Raport statistic privind activitatea întocmit la solicitarea Prefecturii 520. Raport de vizită 4821. Raport de evaluare iniţială 622. State de plată ale beneficiarilor de ajutor social 1223. Situaţia lunară a persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social 1224. Situaţie lunară privind lucrările realizate de persoanele apte de munca

beneficiare de ajutor social 12

25. Situaţie lunară privind plata asistenţilor personali şi a persoanelor adulte cu handicap grav care beneficiază de indemnizaţie lunară 12

26. Situaţie privind persoanele cu handicap grav vizual 1227. Situaţie semestrială trusou 228. Fundamentări

2

CABINET MEDICAL SCOLAR

Nr. crt. Numele şi/sau tipul activităţii

Nr. total / 2009

1. Imunizări vaccinări clasa I 20 vaccinări clasa a VIII- a 85

2. Consultaţii 12953. Tratamente 2404. Adeverinţe medicale eliberate pt. elevi 1289

Page 26: RAPORT ANUAL 2009

26

5. Instruire grupe sanitare – ,, Sanitarii pricepuţi” 15 ore

6. Acţiuni educativ – sanitare informarea părinţiilor asupra campaniei de vaccinare a

fetelor din clasele a VI-a şi a VII-a împotriva cancerului de col uterin

10 ore

informarea elevilor asupra gripei AH1N1 5 ore informarea elevilor şi a cadrelor didactice privind

respectarea normelor de igienă 15 ore7. Triaje epidemiologice 108 Asistenţă medicală în timpul examenului de Bacalaureat 70 ore în timpul tezelor unice 9 ore9. Controale igienico-sanitare

periodice în magazii alimentare, cantine şi bucătării 33

în şcoli şi grădiniţe 3010. Statistici sanitare 111. Examinări medicale

periodice de bilanţ la preşcolari 144

la cls. a I-a 39 la cls. a IV-a 85 la cls. a VIII-a 73 la cls. a XII-a 60

COMPARTIMENT STARE CIVILA I ACTE DE STARE CIVILĂ

S-au întocmit în total un număr de 132 acte de stare civilă ( în dublu exemplar), după cum urmează:

acte de naştere: 17, din care: - 17 acte de naştere produse în străinătate (transcrieri)

acte de căsătorie: 59, din care: - 5 acte de căsătorie încheiate în străinătate (transcrieri)

acte de deces: 56, din care: - 3 acte de deces produse în străinătate (transcrieri)

A fost întocmită documentaţia pentru transcrierea actelor de stare civilă înregistrate în străinătate şi transmisă spre avizare Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov, astfel:

- 2 lucrări privind transcrierea certificatelor de căsătorie, eliberate de autorităţi străine, în registrele de stare civilă ale Primăriei or.Victoria

II CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ S-au eliberat un număr de 320 certificate de stare civilă, după cum urmează:

certificate de naştere 167, din care:

Page 27: RAPORT ANUAL 2009

27

- 147 la cererea persoanelor particulare - 20 la cererea altor primării

certificate de căsătorie 87, din care: - 54 la întocmirea actelor - 30 la cererea persoanelor particulare - 3 la cererea altei primării

certificate de deces 66, din care: - 52 la întocmirea actelor - 10 la cererea persoanelor particulare - 4 la cererea altei primării

III MENŢIUNI Au fost operate pe actele de stare civilă aflate în arhiva serviciului, următoarele: A. menţiuni primite şi operate pe exemplarul I (comunicate pe ex. II) - total: 109 B. menţiuni operate pe exemplarul I (comunicate pe ex. II) – total: 102 C.menţiuni comunicate pe ex. I altor primării – total: 143 IV. S-au înregistrat:

- 22 sentinţe civile de divorţ - 2 cereri privind rectificarea unor rubrici pe acte de stare civilă

V. S-au întocmit 17 comunicări de naştere pentru fişele de evidenţa populaţiei. VI. S-au expediat la Direcţia Judeţeană de Statistică un număr de 132 buletine statistice. VII. Au fost expediate lunar, pe bază de borderou, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, actele de identitate (adeverinţe , buletine sau cărţi de identitate) ale persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate, la S.P.C.L.E.P. Victoria-compartiment evidenţa populaţiei, precum şi livretele militare ale persoanelor supuse obligaţiilor militare, la Centrul Militar Zonal Braşov. VIII. Au fost întocmite şi expediate la cererea instanţelor judecătoreşti, parchet, poliţie, notariate, un număr de 55 extrase numai pentru uzul organelor de stat.

IX. Au fost întocmite 22 extrase pentru uz oficial de pe actele de căsătorie, în care s-a operat menţiunea de divorţ, conf. prevederilor art.85, al.(2) din Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi au fost înaintate S.P.C.L.E.P. Victoria- compartiment evidenţa populaţiei. X. Au fost completate şi eliberate 68 livrete de familie, conform HGR 495/1997, din care:

Page 28: RAPORT ANUAL 2009

28

- 54 la oficierea căsătoriilor - 14 la cerere XI. S-au eliberat un număr de 14 dovezi prevăzute de Anexa 8 din Metodologia de aplicare unitară a disp. Legii 119/1996, pentru cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate. XII. S-au întocmit şi soluţionat un număr de 71 dosare privind acordarea alocaţiei ptr. copiii nou-născuţi, conf. Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare. XIII. S-au întocmit şi s-au soluţionat un număr de 41 dosare privind acordarea

sprijinului financiar la constituirea familiei, conf. Legii nr. 396/2006 XIV. Au fost încheiate 4 procese verbale de contravenţie în cazul pierderii, furtului, deteriorării certificatelor de stare civilă, stabilindu-se sancţiuni conf. art.62, al.(2) din Legea 119/1996, modif. prin Legea 479/2002, în sumă totală de 400 lei . COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

• In urma documentaţiile depuse în vederea eliberării acordului de funcţionare s-au eliberat un număr de 96 Acorduri de funcţionare pentru anul 2009, încasandu-se suma de 4.374 lei, pentru spaţiile destinate activităţii de comerţ, alimentaţie publică, prestări de servicii , în temeiul H.C.L. 36/2004 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G.nr.333/2003, a Legii nr.650/2002 de aprobare a O.G. 99/2000, republicată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

• S-au facut demersurile necesare conform legislatiei in vigoare in vederea obtinerii autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pentru cele 10 societati care functioneaza pe raza Or.Victoria cf.pct.5 / HCL 52/12.05.2008 si art.268 alin.(5) din Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

• Evidenta bonurilor cu valoare fixa in vederea taxarii Pietii Agroalimentare si a parcarilor, conform legislatiei in vigoare.

• S-au efectuat controale la societăţiile comerciale în baza Legii 12/1990 republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, în urma cărora s-au încheiat 51 Note de constatare, în conformitate cu normele legale în vigoare, verificandu-se:

• Dacă marfurile sunt însoţite de acte de provenienţă , de certificate de calitate sau declaraţie de conformitate

• Modalitatea de afişare a preţurilor şi concordanţa acestora cu cele înregistrate în evidenţele contabile primare

• Afişare şi respectarea orarului de funcţionare • Se verifică calitatea şi conformitatea mărfurilor interzicandu-se expunerea şi vanzarea celor

care sunt depreciate sau cu temenul de valabilitate depaşit aplicandu-se sancţiuni contravenţionale de 4.400 lei

• Modalitatea de utilizare a aparatelor de măsură precum şi buletinele metrologice ale acestora.

• Comecializarea produselor agroalimentare în pieţe,certificatele de producător.

Page 29: RAPORT ANUAL 2009

29

• Igiena şi salubrizarea localurilor publice. • Se controlează modul de desfăşurare a practicilor comerciale în ceea ce priveşte “vanzarea

de lichidare” şi „vanzarea de soldare” în conformitate cu Legea 650/2002 de aprobare a O.G.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

• S-a făcut prelucrarea actelor normative pe linie de control comercial, acte care au fost trimise cu adrese de înaintare către societăţiile comerciale şi persoane fizice de pe raza oraşului pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

• In urma documentaţiilor depuse la Primăria Victoria în vederea eliberarii, modificarii, anularii autorizaţiilor de PF/AF conform Legii 300/2004, OUG 44/2008. In acest sens se colaborează cu Oficiul Registrului Comerţului Braşov şi Direcţia Generală a Finanţelor Braşov în vederea emiterii , completării, anulării autorizaţiilor PF/AF emise în baza Legii 300/2004, OUG 44/2008.

• S-au întocmit situaţiile şi raporturile statistice pentru un numar 959 cereri înregistrate privind aplicarea OUG. 5/2003 cu modificarile ulterioare, O.G.57/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale precum şi OUG 107/2006 pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

• Ridicarea laptelui praf de la Direcţia Sanitară Braşov precum şi distribuirea lui pentru nou-născuţii cu varsta între 0-12 luni.

COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR

In perioada la care se refera prezenta analiza, au fost desfasurate un numar amplu de lucrari , mai jos exemplificand unele dintre cele mai importante , astfel :

• Carti identitate eliberate – 1624 • Carti alegator eliberate – 1312 • Carti identitate provizorie intocmite la lipsa locuinta sau lipsa acte stare

civila – 139 • Vize resedinta aplicate – 371 • Pasapoarte eliberate – 427 • Rapoarte de verificare pentru transcriere acte stare civila – 16 • Persoane luate in evidenta la nastere – 149 • Dosare restabilire domiciliu persoane CRDS - 10 • Verificari in baza de date pentru lucratorii din cadrul Politiei,precum si a

altor institutii – 420 • Raspunsuri adrese Judecatorii, agenti economici, birou IT, persoane fizice -

517 • Rapoarte verificare punere în legalitate cetateni de etnie roma prima data –

9 • Verificari în Registru National de Evidenta Persoanelor cu CI expirat, cf.

listelor primite de la DJCEP Brasov – 214 • Verificari la Serv. Pasapoarte si la birourile de Stare Civila a persoanelor

care nu au solicitat acte de identitate în termen legal - 29

Page 30: RAPORT ANUAL 2009

30

• Actualizare baza de date cu decese, divorturi – 111 • Dosare întocmite pentru schimbare nume pe cale administrativa – 4 COMPARTIMENT RESURSE UMANE

• Am actualizat registru de evidenta a salariatilor in format electronic (toate datele personalului contractual angajat al primariei ) si s-a depus la Inspectoratul Teritorial de munca Brasov, in functie de schimbarile de personal avute in de cursul anului 2009.

• Am completat la zi cartiile de munca ale personalului contractual, functionarii publici si ale asistentilor personali, conform legislatiei in vigoare.

• Am completat si eliberat carnete de munca pentru personalul contractual si asistenti personali, carora le-a incetat contractul de munca.

• Am emis referate cu privire la incadrarii si indexarii conform OG.9/2008 si OG. 10/2008.

• Am intocmit actele necesare angajarii celor 20 de persoane in cadrul Legii 76/2002.

• Am depus 6 dosare de pensie si s-au facut demersurile necesare in vederea pensionarii persoanelor respective.

• Am verificat cartile de munca in vederea stabilirii perioadei, anilor de cotizatie si a grupei a unor persoane ce urmeaza a fi pensionate, conform legii.

• Am intocmit formele de preluare a Cabinetului medical din cadrul institutiei scolare.

• Am intocmit dosarele profesionale ale functionarilor publici electronic si pe hirtie in conformitate cu HG.432/2004 actualizata.

• Am intocmit adrese catre ANFP cu privire la promovarile, examenele si concursurile ce au avut loc in institutia noastra.

• Am inaintat adresa catre ANFP cu privire la scoaterea la concurs a postului de auditor intern din cadrul institutiei noastre.

• Am raspuns cererilor de angajare adresate institutiei noastre. • Am intocmit referate cu privire la promovarea in clasa, promovarea in treapta. • Am emis adeverinte. S-au intocmit referate de spor vechime. • Am intocmit planul de nominal al functionarilor publici cu privire la formarea si

perfectioanrea profesionala pe anul 2010, conform HG. 1066/2008. • Am adus la indeplinire toate sarcinile din notele interne si dispozitii referitoare la

Compartimentul resurse umane. • Am colaborat cu celelalte compartimente si birouri. • Am indeplinit alte situatii cerute de seful ierarhic.

Page 31: RAPORT ANUAL 2009

31

COMPARTIMENT SALUBRITATE

În cadrul acestui compartiment în anul 2009, s-au efectuat următoarele lucrări :: ♦ dezăpezit manual străzi, trotuare, parcări şi Piaţa Mixtă ; ♦ dezăpezit mecanizat, cu plugul, străzi şi trotuare ; ♦ împrăştiat material antiderapant pe străzi şi trotuare ; ♦ tăiat, transportat, instalat şi dezinstalat cei trei brazi pentru sărbătorile de iarnă ; ♦ pavoazat şi depavoazat oraşul cu ocazia sărbătorilor, care constă în montarea şi

demontarea instalaţiilor specifice în cei trei brazi, pe stâlpii de iluminat, pe Casa de Cultură şi în faţa şi pe clădirea Primăriei .

În restul perioadei din an, compartimentul a efectuat următoarele lucrări :

♦ măturat manual străzi, trotuare, parcări şi Piaţa Mixtă ; ♦ transportat gunoi stradal zilnic la rampa de gunoi (4-5 curse) ; ♦ văruit arbori de aliniament şi tăieri de corecţie a acestora ; ♦ plantat copaci, în special salcâmi şi mesteceni ; ♦ dezgropat şi îngropat trandafiri, precum şi săparea acestora ; ♦ pregatit teren si plantarea a 2.000 buc trandafiri ♦ degajat zona verde de pe străzi, din parcuri şi golit coşurile stradale ; ♦ tăiat gardurile vii şi cosit zona verde, atât manual, cât si cu utilajele din dotare ; ♦ pregătit terenul pentru plantat flori (10.000 fire), udat şi săpat când a fost nevoie ; ♦ curăţire cimitir ♦ degajat rondurile de flori şi mobilizarea pământului la 20 cm. ; ♦ degajat zona verde de frunzele provenite de la arborii de aliniament ; ♦ întreţinut curăţenia şi funcţionarea fântânii arteziene din centrul oraşului ; ♦ înlocuit laţii rupţi de la băncile din oraş (150 bucăţi) ; ♦ vopsit băncile (100 kg vopsea) ♦ reparatie plug pentru dezapezit trotuare ♦ Degajat zona Drumului judetean de resturile rezultate din taierea plopilor ♦ Montat cosuri stradale 150 buc ♦ Montat banci 200 buc ♦ Montat gard si porti la rampa de gunoi pentru inchiderea acesteia ♦ Maturat mecanizat oras ♦ Reparatie remorca veche

Acţiunile enumerate mai sus s-au efectuat cu cele 10 persoane angajate ca parsonal contractual, precum şi cu persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 si a Legii 76/2001

Page 32: RAPORT ANUAL 2009

32

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – PROTECTIE CIVILA

In cursul anului au fost efectuate un numar de 64 controale de prevenire la gospodariile populatiei ,consemnate in carnetul de controale. Au fost facute instruiri cu personalul voluntar si cei cu contract de munca privind modul de actionare si interventie in situatii de urgenta conform tematicii. S-au organizat exercitii de alarmare publica in colaborare cu ISU-Brasov si agentii economici din oras,si exercitii de interventie in caz de incendiu la nivelul institutiei avand ca scop cunoasterea semnalelor de alarmare , verificarea sistemului de instintare alarmare si pregatirea personalului cu atributiun i pe linie de PSI. Sa participat la convocarile facute de ISU brasov pt.pregatirea personalului doua persoane fiind trimise la cursuri de pregatire pentru compartimentul de prevenire.

Au fost organizate fazele pe scoala si faza pe zona a concursului de protectie civila conform protocolului incheat intre ministerul invatamantului si MAI pentru selectarea echipajului care a participat la faza judeteana. In ceea ce priveste activitatea de protectia muncii au fost intocmite fise de protectia muncii si fisele personale de instructaj in domeniul Situatii de Urgenta pentru intreg personalul din institutie si a fost solicitat medicul de la medicina muncii pentru testarea anuala a personalului. Pe linie administrativa au fost desfasurate activitati de intretinere si curatenie a institutiei si autoturismelor din dotare precum si calculul si completarea FAZ-urilor.

COMPARTIMENT CALITATE MEDIU

pentru continuarea implementarii sistemului de management al calitatii si mediului

in data de 01.06.2009 a avut loc auditul intern de supraveghere pentru verificarea aplicarii standardelor de referinta ISO 9001 :2008 si ISO 14001 :2005 ;

in data de 04.09.2009 a avut loc conform contractului nr. 6212 /2006 auditul de supraveghere nr. 3 pentru mentinerea certificarii ISO ;

deoarece certificatele ISO expirau in data de 04.12.2009 am contactat Societatea Romana pentru asigurarea Calitatii si de comun acord am programat auditul pentru recertificare pentru luna februarie 2010 , dupa stabilirea bugetului local ;

Page 33: RAPORT ANUAL 2009

33

pe linie de protectia mediului in data de 03.04.2009 a avut loc dezbaterea publica pentru evaluarea impactului asupra mediului a proiectului ECO-SISTEM Victoria privind implementarea managementului integrat al deseurilor ;

s-a urmarit desfasurarea lucrarilor de constructie a statiei de sortare si transfer , avand finantare PHARE 2005 , care s-a finalizat si receptionat in 30 septembrie 2009 ; - s-a raspuns adreselor primite din partea Agentiilor Regionale si Judetene pentru Protectia Mediului si ale altor societati si agentii ; S-a intocmit act aditional la contractul de asociere in pariticipatiune cu SC Instalatii Montaj pentru continuarea activitatii de colectare si transport a deseurilor ;

s-a intocmit un protocol de colaborare cu Primaria Rupea pentru depozitarea deseurilor , odata cu inchiderea depozitului neconform de la Vistea (din 16.07.2009 ) ;

s-a intocmit proiectul de inchidere a depozitului neconform si monitorizarea acestuia post inchidere ;

in incercarea rezolvarii problemei privind poluarea chimica din zona s-au facut numeroase interventii si s-a purtat corespondenta cu agentii economici implicati , Agentia de Protectia Mediului , Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Brasov ;

s-a acordat sprijin studioului cinematografic Mandragora –Bucuresti in vederea realizarii unui film documentar care sa prezinte o publicitate pozitiva pentru promovarea imaginii localitatii noastre ;

s-a raspuns diverselor solicitari venite din partea cetatenilor orasului prin deplasari la fata locului si incercarea rezolvarii problemelor ivite;

s-a reactualizat si aprobat in consiliul local Regulamentul privind obligatiile agentilor economici si persoanelor fizice pentru buna gospodarire a orasului .

În data de 12-13 septembrie 2009 a avut loc actiunea “Zilele Orasului” Participanti

- program de bătut toaca-Parohia nr.2 - defilare”Atlantisz”- Fanfara Jazz cu majorete - Corul Oraşului Victoria - Solista de muzica populara Popovici Laura - Dansuri populare victoria - Solista de muzica populara Mariana Sndru - Ansamblu de dansuri “Mugurii Dragusului” - Solista de muzica populara Mioara Marinca - Recital muzica Folk - Solista de muzica populara Alina Pinca - Show etno rock: Symbol, Tektonic, Columna, Andreea Antonescu, Icar, Ducu Bertzi,

Compact, DJ White

Page 34: RAPORT ANUAL 2009

34

- Jocuri de artificii - Corul Ucea de Sus - Solista de muzica populara Axente Ionela - Ansamblu dansuri populare “Cununa” din Agnita - Solista muzica populara Muntean Anca - Ansamblu de dansuri populare “ Purtata Avrigului” - Corul “Cetina de Brad” - Solisti de muzica populara Ionela Rosca& Tudor Constantin - Taraful din Orlat - Solista de muzica populara Nicoleta Florea - Solist Oris Nicolae - Recital Folk elevi Or. Victoria - Solist de muzica populara Ion Gorbita - Recital “ Cantece de munte” - Solista de muzica populara Mariana Anghel - Ansamblu de dansuri populare Junii Brasovului - Solista de muzica populara Leontina Pop

Activitati sportive - Demonstratie motociclism - Demonstratie echitatie - Concurs de cross, role - Demonstraţie karate-kumite

ZILELE ORASULUI VICTORIA 12-13 Septembrie 2009

Page 35: RAPORT ANUAL 2009

35

Page 36: RAPORT ANUAL 2009

36

Page 37: RAPORT ANUAL 2009

37

Page 38: RAPORT ANUAL 2009

38

In data de 12 septembrie 2009 a avut loc si actiunea „ ZIUA RECOLTEI” care s-a

desfasurat in Piata Agroalimentara a Or. Victoria

Page 39: RAPORT ANUAL 2009

39

RAPORT PRIVIND REGISTRUL AGRICOL PATRIMONIUL ORAŞULUI - 930 HA. TEREN AGRICOL – 14,09 HA – din care : a) -TEREN ARABIL - 7,085 HA :

- în gospodării – 0,475 Ha. - S.C. HORTICOLA SA – 6,61 Ha

b)-FÂNEŢE – 7,014 HA : - în gospodării – 3,884 Ha - S.C. HORTICOLA SA – 3,13 Ha

Animale existente pe raza Or. Victoria:

- Vaci : 29 din care: - adulte 19 - bovine între 1-2 ani 5

- tineret sub un an 5

- Ovine : 42 capete - Caprine : 90 capete - Păsări : 356 capete - Cabaline: 5 capete - Porcine: 4 capete - Familii de albine : 733

S-au eliberat un număr de 120 adeverinte teren agricol necesare pentru burse elevi, DGASPC Brasov, APIA Brasov S-au adus la cunostinta producatorilor agricoli acte normative privind subventiile în agricultură în sedinte cu medical veterinar împreuna cu reprezentantul Centrului Agricol Brasov ACTIVITATEA INSTITUTIILOR DE INVATAMANT

LICEUL TEORETIC I.C.DRĂGUŞANU

Page 40: RAPORT ANUAL 2009

40

- nr. profesori titulari - 35 ; - nr. profesori suplinitori - 13 ; - nr. profesori plata cu ora – 8 ; - nr. invatatori titulari – 14 ; - nr. invatatori suplinitori – 2 ; - personal TESA – 18 ; - personal auxiliar – 8 ; - nr.elevi clasele I-IV / nr. clase : 305 / 17 - nr. elevi clasele V-VIII / nr. clase : 348 / 18 ; - nr. elevi clasele IX – XII / nr. clase : 207 / 8 ; - In anul scolar 2008/2009 elevii claselor a VIII-a au sustinut Teze cu subiect unic , fiind

inscrisi si promovati 86 elevi . - nr. elevi inscrisi / promovati la examenul de bacalaureat 2009 – 55 / 51;

REZULTATE OBTINUTE LA OLIMPIADELE JUDETENE SI NATIONALE

1. BIOLOGIE - Siminiuc Razvan , cls.a VII-a – locul I faza judeteana - Petrascu Olivia , cls.a VII-a – mentiunea III faza judeteana - Siminiuc Razvan , cls. a VII-a – mentiune faza nationala

2. RELIGIE - Munteanu Cristina , cls. a VIII-a - locul I faza judeteana - Munteanu Cristina , cls. a VIII-a - participare faza nationala - Garaoiu Georgiana , cls. a VII-a - locul II faza judeteana - Gherghel Maria , cls. a VII-a - mentiunea I faza judeteana - Trambitas Ana – Maria , cls. a X-a - locul III faza judeteana

3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - Siminiuc Razvan , cls. a VII-a - mentiune faza judeteana

4. FRANCEZA - Hustiu Madalina , cls. a XII-a - mentiune faza judeteana

5. CHIMIE - Cristian Horatiu , cls. a VIII-a - mentiune faza judeteana - Stoica Daniel , cls. a VIII-a - mentiune faza judeteana

6. FIZICA - Nichifor Sandra , cls. a VIII-a - mentiune faza judeteana

7. EDUCATIE FIZICA SI SPORT - Echipa de handbal fete cls. V-VIII – locul IV faza judeteana - Echipa de handbal baieti cls. IX – XII – locul V faza judeteana - Echipa de fotbal baieti cls. I- IV - locul II faza judeteana - Echipa de fotbal baieti cls. V – VIII - locul V faza judeteana - Tenis de masa elevul Arganesciuc Mihai, cls. a X-a - locul III faza judeteana

8. CONCURSUL „ SANITARII PRICEPUTI ”

Page 41: RAPORT ANUAL 2009

41

- Echipajul cls. V- VIII - locul II faza judeteana COLEGIUL TEHNIC ,,DR.ALEXANDRU BARBAT,,

1. - Nr. profesori : 43 (24 titulari , 19 suplinitori), din care 35 cu carnet de munca in scoala si 8 (completare norma sau plata cu ora)

- Nr. personal auxiliar : 7 - Nr. personal TESA : 17,5 - Salar mediu / unitate = 1660 lei RON

2. Nr. Elevi / clase inscrisi in anul scolar 2009-2010. Nr crt

Clasa / Diriginte Specializare Nr. elevi

1 IX i = Rujan Mihail

Teoretica/Real/Matematica-informatica, intensiv informatica

20

2 IX A = Greavu Gabriela

Tehnologica/Resurse/Tehnician chimist de laborator

26

3 X A = Funariu Aniela

Tehnologica/Servicii/Tehnician in turism

22

4 X i = Darau Ligia Teoretica/Real/Matematica-informatica, intensiv informatica

15

5 XI i = Matusoiu Ileana

Teoretica/Real/Matematica-informatica, intensiv informatica

21

6 XII A = Lelutiu Dorina

Tehnologica/Servicii/Tehnician in turism

27

7 XII i = Alupoaie Ioan

Teoretica/Real/Matematica-informatica, intensiv informatica

24

Page 42: RAPORT ANUAL 2009

42

8 XII A– ruta pr = Seretan Mircea

Tehnologica/Servicii/Tehnician in activitati de comert

27

9 XII B – ruta pr = Codrea Ioan

Tehnologica/Tehnic/ Tehnician mecanic ptr. intretinere si

reparatii

21

10 XIII A– ruta pr. = Antinie Lucian

Tehnologica/Tehnic/Tehnician in chimie industriala

17

11 XII- A– ruta pr. - seral = Ilea Doina

Tehnologica/Tehnic/Tehnician in chimie industriala

45

12 XII - B– ruta pr. - seral = Ilea Augustin

Tehnologica/Tehnic/Tehnician in chimie industriala

45

13 XII –ruta directa-seral =

Condurache Adrian

Tehnologica/Tehnic/ Tehnician mecatronist

43

14 XIV- ruta pr. - seral =Sandru

Maria

Tehnologica/Resurse/Tehnician in chimie industriala

35

15 X A -SAM= Ludu Nicolae

Electromecanica / Lucrator in electromecanica

15

16 XI A-an compl.= Ciobotaru Adrian Mecanica/Mecanic auto 15

17 XI B-an compl.= Pamp Viorela Mecanica/Mecanic auto 17

18 IX –liceu-inv. special = Rusu

Adriana

Tehnologica/mecanica/ Mecanic utilaje si instalatii in industrie

9

19 X –inv.special= Rusu Adrian

Turism si alimentatie/Lucrator in alimentatie

10

20 XI-inv. special = Simionescu Raluca

Mecanica/Lucrator in lacatuserie mecanica structuri

7

21

XII-inv.special = Paicu Florin

Agricultura /Lucrator in cultura plantelor-sem.I

Turism si alimentatie / ospatar (chelner )vanzator in unitati de alimentatie

publica- sem.II

5

22 I = Rogozea Virgil Servicii/Tehnician in activitati de secretariat

32

3. Nr. elevi inscrisi la examenul de Capacitate 2009:

- nu este cazul-

4. Nr. elevi inscrisi la examenul Bacalaureat 2009 : - sesiunea iunie-iulie - inscrisi – 69

- reusiti - 35 - sesiunea august-septembrie - inscrisi – 31

- reusiti - 22

Page 43: RAPORT ANUAL 2009

43

5. Premii obtinute in anul scolar 2008-2009 de catre elevi: nr. Crt

numele si prenumele

Clasa Premiul media

1 Ruja Nicoleta 9A III 8.71 2 Bobeica Simona 9A M 1 8.30 3 Erhu - Rosiuta

Iuliana 9info II 9.14

4 Dalea Alexandra 9info III 8.97 5 Dobrin Andreea 9info M 1 8.76 6 Fuciu Catalin 9info M 2 8.38 7 Rogozea Alina 9info M 3 8.35 8 Lupsor Daniela 10info II 9.25 9 Chelariu Madalina 10info II 9.25 10 Simen Iuliana 10info III 8.55 11 Bojian Claudia 10info M 1 8.44 12 Colarez Ciprian 10info M 1 8.44 13 Bogdan Andrei 10info M 2 8.36 14 Cotiga Ramona 11info II 9.14 15 Voica Ioana 11info II 9.14 16 Mardare Madalina 11info III 8.53 17 Iuciuc Georgiana 11info M 1 8.46 18 Cristea Radu 11info M 2 8.07 19 Zamfir Mihaela 12info I 9.82 20 Jurcovan Alexandra 12info II 9.17 21 Chelariu Alina\ 12info III 8.46 22 Rosiuta Laura 12info M 1 8.35 23 Tudosa Iulia 12info M 2 8.28 24 Copariu Claudia 11 spec II 9.20 25 Copariu Marius 11 spec III 8.65 26 Barbu Vasile 11 spec M 1 8.55 27 Fuciu Olimpiu 11 spec M 2 8.44 28 Zamfir Mihaela 12 info sef de promotie 9.73 29 Gogota Ioana

Alexandra XI A Lic III 8,69

30 Sitea Simona XI A Lic

M I 8,12

31 Lutean Alexandra XI A Lic

M II 8,03

32 Nedelcu F.Florina XI A SAM

II 9,30

33 Panescu D Ana-Maria Luiza XI A SAM

III 9,26

34 Mailat C Valentina Cornelia XI A SAM

M I 9,20

35 Buta V.Lenuta Nicoleta XI A SAM

M II 9,18

36 Barbu N Nicolae XI A SAM

M III 8,90

Page 44: RAPORT ANUAL 2009

44

37 Goghez Cosmin XI B SAM

M II 8.60

38 Ioja D Daniela-Maria XII A Ruta Prog.

M II 8.62

39 Copariu Claudia Elena XI C SAM -

special

II -

40 Copariu Marius Liviu XI C SAM - special

II -

41 Barbu Vasile Iulian XI B SAM-

special

M I -

42 Fuciu Maria Victoria XI B SAM-

special

M II -

43 Stoican Oana IX-A SAM

M I 8.25

44 Novacu Viorica IX-A SAM

M I I 8.18

45 Jenea Gabriel X-B SAM

M I 8.13

46 Pavalache Constantin IX-A -special

III 8.68

47 Maniu Horia IX-A -special

M I 8.35

48 Comiza Andreea IX-A -special

M II 8.18

49 Obedea Ioan IX-A -special

M III 8.11

50 Moisin Mihai X-A SAM-

special

M I 8.30

51 Barbu Vasilica X-A SAM-

special

M II 8.06

6. Premii speciale obtinute in anul scolar 2008/2009 de catre elevi:

Numele si prenumele

Participant(i) Concurs Faza Locul

Clasa Profesor coordonator

Olimpiada Tehnica - domeniul mecanica

Judeteana I Goghez Cosmin

XI-B an de completare

Catedrea de mecanica – Ludu, Popovici, Urdea, Codrea Vulcu

Page 45: RAPORT ANUAL 2009

45

Olimpiada Tehnica - domeniul mecanica

Judeteana II Teposu marian XI-B an de completare

Olimpiada Tehnica - domeniul mecanica

Judeteana III Florea Marian XI-B an de completare

Olimpiada Tehnica - domenioul servicii

Judeteana Participare Stefanuta Elena Funariu A

Olimpiada Tehnica - domenioul servicii

Judeteana Participare Purcaru Gabriel

XI-A an de completare

Sabo Gabi

Olimpiada Tehnica - domenioul servicii

Judeteana Participare Sitea Simona XI A turism liceu Lapadat G

Olimpiada Tehnica - domenioul servicii

Judeteana Participare Gogota Ioana XI A turism liceu

Competitia Business Plan Judeteana IV

Pasere Claudiu Sitea

Simona

XI A turism liceu Funariu A

Olimpiada de Informatica Aplicata

Judeteana Participare

Halmaghiu, Sovaiu Sorin,

Pasere Claudiu

IX – mate - info Ciobotaru A

Concursul de dans “Impreuna pentru Viitor” – SNAC -

Judeteana III 6 elevi C.T. Barbat Diverse Antinie Lucian,

Seretan Mircea

Concursul National – “ Nu avem decat un pamant”

National I Echipajul “Floare de

Colt” Diverse

Bertea Camelia, Dragomir, Bihori, Marcu

Concurs “Stelutele Salinei” – si altele

interjudetean – necuprins in calenda

Din toate categoriile Echipaj Urdea Gheorghe

Page 46: RAPORT ANUAL 2009

46

Concursul “Mesajul meu antidrog”

Judetean

Pasere Claudiu Oliniuc, Cotiga

Ramona, mardare Madalina

Xi liceu info si turism

Lelutiu Dorina, Bihori Alexandru

- Concurs national pe teme de “ Educatie rutiera” – Teribilismul in randul tinerilor conducatori auto

Judetean III

Goghez Cosmin,

Simen Radu, Baetu

Madalina, …….

XI- B Sam Ludu Nicolae, Popovici Adriana

Concursul de Protectie Civila

Local I local

Babea Andi, Fogoros Ilie, Erhu Iulia,

…..

Ludu Nicolae

Cancurs de matematica zonal

Zonal Mentiune Zamfir Mihaela XII Darau Ligia

Campionat fotbal interclase

Local XI –info Seretan Mircea

Cocurs folcloric – National – « Crai Nou »

National III Echipa de dansuri --- Vacaret Ghe

Concurs Tenis de masa Local I Florea Andrei XII info Seretan Mircea

Concursul cangurul Zamfie

Mihaela XII – info Darau Ligia

Concursul rezolvitorilor de probleme din gazeta matematica

Judetean mentiune

Lupsor daniela, Jurcovan

Alexandra, Erhu Rosiuta

iulia

Darau Ligia

Concursul “Mesajul meu antidrog”

Judetean

Pasere Claudiu Oliniuc, Cotiga

Ramona, mardare Madalina

Xi liceu info si turism

Lelutiu Dorina, Bihori Alexandru

Concursul cangurul Zamfie

Mihaela XII – info Darau Ligia

Page 47: RAPORT ANUAL 2009

47

CENTRUL DE PLASAMENT „AZUR” VICTORIA La Centrul de plasament , sunt un număr de 47 angajaţi, din care :

- personal educativ - 25 persoane - cu studii superioare – 8 persoane - personal administrativ –22 persoane - personal servicii specializate – 3 persoane

- nr copii institutionalizati: 97

Salariu mediu/unitate brut/net – 1.552 lei /1.131 lei ŞCOALA SPECIALĂ Nr. angajaţi – 32 din care: - studii superioare - 15 - personal TESA - 8 - didactic, auxiliari - 4 Nr. elevi / 2009 – 52 / 7 clase Salariu mediu / unitate : 1.420 lei

Page 48: RAPORT ANUAL 2009

48

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 Nr. Angajati total 15 persoane din care:

- educatoare 10 - professor psiholog 1 - auxiliary 0,5 norma - personal TESA 3,5 norma

Nr. Grupe existente : 8 Nr. Copii: 180 Salariul mediu pe unitate: 1.667,53 lei GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2

Page 49: RAPORT ANUAL 2009

49

Nr. Angajati : 5 persoane Nr. Educatoare: 4 Nr. Personal ingrijitoare: 1 persoane Nr. grupe existente /2009: 4

grupa mica- 23 copii grupa mijlocie 25 copii grupa mare 26 copii grupa mare pregatitoare 24 copii

SPITALUL DE BOLI CRONICE VICTORIA

Situatia cheltuielilor si investitiilor în anul 2009:

cheltuieli materiale – 156.769,73 lei cheltuieli cu medicamente – 86.976,46 lei investitii - salariu mediu unitate - 1.443 lei numar angajati unitate – 75

din care: - medici 10 - asistente 27 - personal TESA si aux.- 38

Page 50: RAPORT ANUAL 2009

50

nr.sectii si nr. paturi/sectie 3 - sectia boli cronice – 35 paturi - fizioterapie rec. medic. – 25 paturi - comp. pediatrie – 15 paturi

nr.pacienti internati/2009 - 1.782 persoane CENTRUL DE PERMANENTA AL MEDICILOR DE FAMILIE Centrul de Permanenta al Medicilor de Familie este de tipul CENTRU MEDICAL FIX si are sediul in Or. Victoria, str. Policlinicii, nr.14, este infiintat prin Decizie ASP Jud. Brasov incepand cu data de 01.10.2008, in conditiile prevazute prin ORD MS. Conform acestui ordin functionarea activitatii medicale este asigurata de 7 cabinete de medicina de familie, cu personal format din 7 medici si 7 asistente medicale, care suporta si cheltuieli de functionare. Spatiul este asigurat de catre Consiliul Local, care a participat cu asigurarea platii utilitatilor si dotarea cu aparatura medicala si materiale sanitare necesare infiintarii. Ambulanta Brasov asigura medicamentele si unele materiale sanitare prevazute in aparatul de urgenta. Personalul sanitar asigura consultatiile pentru urgente medico- chirurgicale, boli acute si acutizari ale bolilor cronice tuturor pacientilor, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat si prescriptiile gratuite si compensate asiguratilor, cu o medie anuala de 2000 consultatii, iar in lunile ianuarie si februarie 2010 aprox. 300 consultatii. PROPUNERI SI IDEI DE DEZVOLTARE STRATEGICA

1. Rugam Primaria si Consiliul Local sa aiba in vedere conectarea la viitoarea retea de incalzire ce se preconizeaza a se instala in Policlinica, odata cu debransarea de la centrala Spitalului.

2. Efectuarea unor reparatii si igienizare a holului de la intrare, precum si montare de linoleu anti bacterian in continuarea holului si salii de asteptare pentru pacienti.

3. Instalarea unui post telefonic unde putem fi solicitati de urgenta si conectare la net pentu relatia cu CAS BRASOV(obligatorie)

4. Ajutor cu personal auxiliar- femei de serviciu pentru curatenie 5. Alte diverse amenajari si cheltuieli ivite pe parcursul activitatii.

C.S.CASTANUL

cheltuieli materiale/2009: - 164.456 lei cheltuieli cu medicamente/2009: - 5.089 lei investitii/2009: -

Page 51: RAPORT ANUAL 2009

51

salariu mediu brut/unitate: - 1.350 lei nr. angajati: 32 persoane din care:

- sef complex: 1 - compart. Administrativ: 5 - compart. Socio-pshiho-medical: 26

nr. beneficiari internati/2009: 29 persoane POLITIA ORAŞULUI VICTORIA În cadrul unui amplu proces de modernizare a întregii societăţi româneşti, desfăşurat până în prezent, Poliţia Română a declanşat propriul demers reformator circumscris pe două coordonate fundamentale: conceptuală si structurală, adoptând o nouă viziune privind scopul fundamental al activităţii de poliţie, respectiv protejarea şi slujirea comunităţii. Complexitatea situaţiei operative şi evoluţia tot mai ascendentă a fenomenului infracţional au determinat efectivele poliţiei ca, în concordanţă cu programele stabilite, să-şi direcţioneze eforturile atât pentru asigurarea unui climat corespunzător de siguranţă civică, cât şi pentru identificarea şi prinderea autorilor comiterii de infracţiuni. Concepte implementate prin management In conformitate cu noile standarde de performantă dispuse de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Romane si I.P.J.Braşov s-au pus in aplicare:

- Conceptul de reorganizare instituţională; - Conceptul de acţiune “ cumul de competenţe în echipe mixte” ( procurori –

poliţişti – personal din cadrul instituţiilor abilitate cu aplicarea legii); - Pregătirea continuă a poliţiştilor, prioritar în funcţie de necesităţile operative,

concomitent cu crearea şi consolidarea unei culturi organizaţionale;

Page 52: RAPORT ANUAL 2009

52

- Eficientizarea modului de folosire a resurselor umane; - Abordarea secvenţială a fenomenului criminalităţii, în baza programelor aflate in

derulare. Obiective ale actului managerial

Pe perioada supusă analizei, efectivele de poliţişti din cadrul Poliţiei Oraş Victoria au urmărit îndeaproape ca activităţile desfăşurate să se încadreze în strategia generală şi să canalizeze eforturile în realizarea indicatorilor de eficientă şi performanţă profesională prin următoarele obiective:

- asigurarea creşterii gradului de siguranţă publică a cetăţeanului printr-o prezenţă mai activă în stradă şi utilizarea metodelor adecvate de intervenţie;

- combaterea corupţiei interne şi externe; - creşterea nivelului de încredere a populaţiei în poliţie prin asigurarea unui climat

de siguranţă civică; - realizarea unui trafic rutier în condiţii de securitate în scopul reducerii

accidentelor; - mediatizarea activităţii poliţiei printr-o strânsă colaborare cu media si informarea

cetăţeanului prin modalităţile existente; - modernizarea şi optimizarea activităţilor criminalistice; - îmbunătăţirea activitătii pentru eficientizarea muncii pe linie de cercetare penală; - coordonarea integrală a formaţiunilor şi orientarea acestora către principalele

segmente de criminalitate; - redistribuirea efectivelor, avându-se în vedere trinomul populaţie – poliţist –

volumul criminalităţii; - creşterea numărului dispozitivelor de patrulare şi reducerea timpului de

intervenţie.

Priorităţi ale managementului în anul 2009 • continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii profesionale a efectivelor; • reconsiderarea programelor parteneriale pentru asigurarea climatului de siguranţă publică, urmărindu-se în special prevenirea şi combaterea infracţiunilor de furturi din auto; • creşterea calităţii activităţilor de cunoaştere, investigare şi combatere a fenomenului infracţional; • continuarea acţiunii de modernizare şi dotare logistică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale poliţiştilor;

Page 53: RAPORT ANUAL 2009

53

• dezvoltarea marketing-ului instituţional în scopul îmbunătăţiri şi dezvoltării relaţiilor de colaborare cu reprezentanţii mass-media şi societatea civilă.

• Pregatirea pentru integrarea in Spatiul Schengen Capitolul I – Priorităţi instituţionale

Efectivele subunităţii au acţionat în această perioadă în baza Programului managerial al Şefului Inspectoratului şi Proiectului managerial al Şefului Poliţiei Or.Victoria, activităţile fiind direcţionate pe următoarele priorităţi:

1. Creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin realizarea

sistemului integrat de menţinere a ordinii şi liniştii publice, continuarea implementării conceptului de proximitate, dezvoltarea capacităţii de intervenţie a efectivelor cu atribuţii în domeniul siguranţei publice, reducerea evenimentelor rutiere grave şi a consecinţelor acestora;

2. Perfecţionarea activităţii de cunoaştere, prevenire şi combatere a fenomenului infracţional ce a avut în vedere eficientizarea activităţii de investigare a criminalităţii, îmbunătăţirea activităţii de cercetare penală şi redimensionarea cooperării şi a schimbului de informaţii cu instituţiile interne care au atribuţii în cunoaşterea şi combaterea fenomenului infracţional;

3. Dezvoltarea marketingului de imagine al instituţiei a urmărit o corectă şi promptă informare a opiniei publice asupra activităţii poliţiei, acţiuni de transparenţă instituţională, dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu societatea civilă şi cultivarea sentimentului de încredere şi simpatie faţă de poliţie; Capitolul II - Dimensiunile cadrului de cooperare

În eforturile de combatere şi prevenire a criminalităţii s-a abordat cooperarea interinstituţională prin programe parteneriale, fiind stabilite modalităţile de acţiune pentru obţinerea unei finalităţi judiciare concrete.

Parteneriatul poliţie/autorităţi locale/societate civilă s-a concretizat prin continuarea activităţilor preventiv-educative în cadrul programelor, proiectelor, planurilor de măsuri şi protocoalelor de cooperare privind siguranţa rutieră, prevenirea şi

Page 54: RAPORT ANUAL 2009

54

combaterea criminalităţii stradale, prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, prevenirea şi combaterea spargerilor de locuinţe, prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu violenţă.

În contextul acestui cadru de cooperare creat, au fost desfăşurate, împreună cu partenerii locali, o serie de activităţi de prevenire. Capitolul III – Evoluţia şi tendinţele criminalităţii Criminalitatea contra patrimoniului

Infracţionalitatea sesizată privind fapte contra patrimoniului a înregistrat o uşoară scădere de la 50 de infracţiuni sesizate în 2008 la 37 în anul 2009. Au înregistrat scaderi furturile din societăţi comerciale cu 7 infracţiuni (9 în 2009 faţă de 16 în 2008) şi s-au înregistrat cresteri la furturile din locuinţă cu 3 (1 în 2008) si la furturile din auto cu 4 (de la 2 in 2008)

În urma cercetărilor efectuate cu privire la infracţiunile contra patrimoniului reclamate, s-au confirmat 29 infracţiuni (-19). S-au înregistrat scaderi la furturi cu 11 infracţiuni ( de la 36 în 2008 la 25 în 2009) .

In perioada analizata au fost inregistrate un nr.de 33 lucrari si cauze penale ramase cu A.N. din care au fost solutionate prin identificare un nr. De 10 cauze penale ramase initial cu A.N.

In cursul perioadei analizate au fost clasate la implinirea termenului de prescriptie un nr. De 8 cauze penale, toate din evidenta pasiva.

FINALITATEA JUDICIARA

A fost direcţionată pentru asigurarea respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale persoanelor cercetate, a dispoziţiilor legale privind administrarea probelor şi stabilirii vinovăţiei sau nevinovăţiei făptuitorilor.

S-a cooperat în foarte bune condiţii cu organele de parchet. Din totalul dosarelor penale promovate la parchet cu propunere de trimitere în judecată, 100% au fost înaintate instanţelor de judecată cu rechizitoriu, se inregistreaza o scadere de 19 fata de perioada similara a anului 2008 respectiv 13 in 2009 fata de 32 in 2008.

La inceputul anului, la nivelul Politiei Or. Victoria au fost in lucru , un numar total de 166( +25) lucrari si cauze penale, au fost inregistrate un nr de 100 lucrari si cauze penale.

Din total, 215 au fost cauze penale, inclusiv cele cu A.N. iar 51 lucrari penale.

Page 55: RAPORT ANUAL 2009

55

In total in diferite faze de cercetare (acte premergatoare si urmarire penala) au fost in lucru 266 cauze penale si lucrari penale.

Asigurarea climatului de siguranţă publică

Au fost efectuate 600 acţiuni cu efective mărite si 5 razii, 112 controale, 614 patrulări, 84 verificări la sistemele de pază, 23 controale la locurile de cazare în comun şi au fost aplanate 221 stări conflictuale, totodată fiind soluţionate 142 petiţii, reclamaţii şi audienţe, au fost aplicate un nr. De 420 de sanctiuni contraventionale.

Zilnic în stradă au acţionat în medie 4 agenţi de ordine şi siguranţă publică, iar din cadrul altor formaţiuni operative au acţionat în medie 10 lucrători pe zi.

A crescut viteza de reacţie la evenimentele sesizate, s-au efectuat 122 intervenţii la solicitări prin SUAU 112, din care în 122 (100%) cazuri intervenţia a durat sub 10 minute.

Au fost efectuate activităţi in temeiul legii cu privire la punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti privind transformarea amenzii contravenţionale cu muncă în folosul comunităţii pentru 71 de persoane.

Au fost aduse la îndeplinire un număr de 42 de mandate de aducere în faţa instanţelor de judecată, în 6 cazuri alte instanţe decât Judecătoria Făgăraş.

Poliţiştii de proximitate s-au axat pe identificarea modalităţilor optime de adaptare a serviciului poliţienesc la problemele specifice fiecărei zone de siguranţă publică, atragerea la colaborare a cetăţenilor pe bază de voluntariat, cât şi a altor funcţionari în soluţionarea aspectelor cu impact la nivelul comunităţii locale.

În acest sens au participat la 48 întâlniri cu cetăţenii, la aceste activităţi participând aproximativ 220 persoane.

În cele 4 unităţi de învăţământ au fost organizate 35 activităţi preventive, din care 13 întâlniri cu cadrele didactice, 7 cu părinţii şi 15 cu elevii, fiind întreprinse 17 activităţi specifice de consiliere şi influenţare pozitivă a minorilor în abandon şcolar şi a tinerilor cu comportament deviant.

In cursul acestui an au inmanat 166 carti de alegator si au verificat un nr. De 632 persoane care nu aveau actele de identitate valabile.

Totodată efectivele formaţiunii de ordine publică şi poliţie rutieră au asigurat măsuri de ordine pe timpul campaniei electorale, alegerilor europarlamentare, alegerilor Prezidentiale ( turul I si II) si referendum. Siguranţa Rutieră

Page 56: RAPORT ANUAL 2009

56

A constituit o prioritate creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la trafic pe drumurile publice, reducerea continuă a numărului accidentelor de circulaţie grave şi a consecinţelor acestora.

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au angrenat în sistem integrat, atât efective ale poliţiei rutiere cât şi cele de ordine publică.

Au fost organizate 237 acţiuni vizând principalele abateri generatoare de accidente, fiind constatate 18 infracţiuni, toate flagrante ( +4) şi 1083 contravenţii. Au fost reţinute 47 (+21) permise de conducere în vederea suspendării şi 25 certificate de înmatriculare (+20).

PRIORITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI IN ANUL 2010

• Continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii profesionale a efectivelor; • Reconsiderarea programelor parteneriale pentru asigurarea climatului de siguranţă

publică; • Creşterea calităţii activitătilor de cunoaştere, investigare şi combatere a

fenomenului infracţional; • Continuarea acţiunii de modernizare şi dotare logistică pentru îmbunătăţirea

condiţiilor de lucru ale poliţiştilor; • Dezvoltarea marketing-ului instituţional în scopul îmbunătăţirii şi dezvoltării

relaţiilor de colaborare cu reprezentanţii mass-media şi societatea civilă; • Creşterea numărului de patrule în zonele cu infracţionalitate ridicată; • Desfăşurarea unor campanii de prevenire, în special în randul persoanelor care

sunt potenţiale victime; • Reducerea timpului de reacţie şi îmbunătăţirea sistemului de intervenţie la

evenimente; • Iniţierea şi desfăşurarea unor campanii de conştientizare a agenţilor economici şi a

cetăţenilor cu privire la necesitatea luării unor măsuri de autoprotecţie prin instalarea unor mijloace tehnice de alarmare;

• Pregătirea pentru integrarea în Spaţiul Schengen.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ

A.F.C. VIROMET VICTORIA

Page 57: RAPORT ANUAL 2009

57

In cadrul clubului sportiv A.F.C. Viromet 2006 Victoria functioneaza 3 sectii sportive afiliate la federatiile de specialitate: karate,handbal si fotbal. În anul 2009 rezultatele obtinute au fost urmatoarele: Fotbal: participare în cadrul Campionatului Judeţean divizia D, seniori şi juniori.

Echipa de seniori cu un lot format din 20 sportivi şi un antrenor au terminat ediţia de campionat 2008-2009 pe locul 4 din 18 echipe participante.

Echipa de juniori cu un lot format din 22 de sportivi si un instructor sportiv au terminat editia de campionat 2008-2009 pe locul 13 din 18 echipe participante.

Page 58: RAPORT ANUAL 2009

58

In actuala editie de campionat 2009-2010 echipa de seniori au terminat turul de campionat pe locul 9 din 18 echipe participante , obiectivul propus este ocuparea unui loc 4-8.

Juniori au terminat acest tur de campionat pe locul 11 din 18 echipe participante obiectivul final este ocuparea unui loc 4-8.

Competiţiile de karate în anul 2009

6. CUPA IANCU DE HUNEDOARA- HUNEDOARA 7. CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN- CRAIOVA 8. CUPA PRIMAVERII- FĂGĂRAS 9. CAMPIONATUL NAŢIONAL S.K.I.F- FĂGĂRAŞ 10. CAMPIONATUL MONDIAL S.K.I.F. ATENA- GRECIA 11. CUPA ROMANIEI S.K.I.F. SIBIU Rezultate:

183 medalii: 47 medalii de aur (locul I) 50 medalii argint (locul II) 86 medalii de bronz (locul III)

A.F.C. Viromet Victoria s-a bucurat de sprijinul financiar din partea Primariei şi a Consiliului Local.

CASA DE CULTURA

Page 59: RAPORT ANUAL 2009

59

- 07.03 2009 – discoteca in intampinarea zilei de 8 Martie – formatia Tektonic.

- 22.03 2009 – seminar Sanatate – fundatia Eden - Breaza

- 23.03 2009 - seminar Sanatate – fundatia Eden - Breaza

- 24.03 2009 - seminar Sanatate – fundatia Eden - Breaza

- 27.03.2009 – spectacol Karate

- 28.03.2009 - Discoteca

- 31.03.2009 – Curs Nutritie – Fundatia Eden

- 02.04.2009 – Proiectie film documentar privind Prevenirea si Stingerea

Incendiilor

- 07.04.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 08.04.2009 – Lansare carte – “ Despre Ingeri , la taclale “–

Vernisajul Expozitiei Aripi” - Radu Chialda;

- 10.04.2009 – Teatrul de Varietati Galati – piesa “Pacala”;

- 15.04.2009 - Club Montan - Actiune pe munte

- 21.04.2009 – ( curs Nutritie) ;

- 28.04.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 05.05.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 08.05.2009 – Spectacol: circ – magie;

- 12.05.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 13.05.2009 – Film;

- 19.05.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 20.05.2009 – Film;

- 21.05.2009 - Simpozion Comemorativ - 125 de ani de la moartea lui

I.C. Dragusanu;

Page 60: RAPORT ANUAL 2009

60

- 25.05.2009 – Ziua portilor deschise – Expozitii si spectacol cele doua licee;

- 27.05.2009 – Film;

- 27.05.2009 - Club Montan - Actiune pe munte ;

- 28.05.2009 - Club Montan - Actiune pe munte ;

- 30.05.2009 – Spectacol de binefacere;

- 01.06.2009 – 1 Iunie – Spectacol pentru copii;

- 03.06.2009 – Reprezentare Amway, in biblioteca;

- 07.06.2009 – Conferinta pe teme religioasa (in sala de jos a Casei de Cultura)

conferinte care s-au desfasurat in cca. 12 duminici;

- 10.06.2009 – Film;

- 12.06.2009 – Spectacol Folcloric “Joc si cant Ardelenesc”;

- 21.07.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 28.07.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 01.08.2009 – Expozitie de Fotografie si conferinta Salvamont ;

- 02.08.2009 – Participarea la Zilele Agnitei cu formatia de dansuri si Corul

Barbatesc “ Cetina de Brad”;

- 04.08.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 09.08.2009 – Participarea la Zilele Avrigului cu formatia de dansuri si Corul

Barbatesc “ Cetina de Brad”;

- 11.08.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 16.08.2009 – Participarea la Zilele Dragusului, cu formatia de dansuri si Corul

Barbatesc “ Cetina de Brad”;

- 18.08.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 20.08.2009 - Reprezentare “Forever”, in biblioteca;

- 25.08.2009 - Curs Nutritie – Fundatia Eden;

- 30.08.2009 – Participarea la Zilele Comunei Ucea, cu formatia de dansuri si

Corul Barbatesc “ Cetina de Brad”;

- 11-13.09.2009 – Zilele Orasului Victoria – Organizarea de concursuri de

tenis, table , cross, expozitie numismatica- Casa de Cultura

Page 61: RAPORT ANUAL 2009

61

Avrig, obiecte de patrimoniu, colectii de reviste si vederi

or. Victoria;

- 13.10.2009 – Teatru pt. Tineret din Tg. Mures,”Motanul incaltat” sesiunea I – a.

- 18.10.2009 - Participarea la festivalul “Produse si Traditii in Tara Oltului” –

editia a II-a, cu formatia de dansuri si Corul “ Cetina de Brad”;

- 19.10.2009 – Participarea la filmarile TV Favorit pt. emisiunea “La izvorul

dorului” cu cu formatia de dansuri si Corul “ Cetina de Brad”;

- 24.10.2009 – Spectacol cu ocazia balului bobocilor – Lic I.C. Dragusanu;

- 04.11.2009 – Simpozion aniversar – 55 de ani de Victorie ;

- 07.11.2009 – Spectacol cu ocazia balului bobocilor – Colegiul Tehnic Dr. Al.

Barbat;

- 15. 10.2009 - Conferinta membrii PSD;

- 18.11.2009 – Spectacol artistic cu ocazia lansarii candidatilor PD-L;

- 18.12.2009 - Participarea la festivalul Colinde si Cete” din Fagaras cu

Corul “ Cetina de Brad” ;

- 23.12.2009 - Publicarea art. “Biblioteca Orasului Victoria” in Buletinul

informativ nr. 11/2009 al Revistei ANBPR Filiala Brasov;

- 27.12.2009 – Festivalul de Colinde “Sf. Stefan” editia a III-a;

ALTE ACTIVITATI:

Page 62: RAPORT ANUAL 2009

62

Activitati in biblioteca: ( vezi documentul atasat la Raport. );

- Inscrieri dansuri populare:

Grupa I – incepatori – 30 persoane; Grupa II – avansati - 16 persoane;

- Actiuni ale Corului barbatesc “CETINA DE BRAD” Peste 10 iesiri pe scena orasului sau din zona tarii Fagarasului si TV,

- Club tenis de masa Suprav. Petrisor Sorin - Cerc teatru modern Instr. Cioaga Liviu - Cerc instrumente muzicale Instr. Kiss Ghiusi

- Clubul Montan Actiuni de ecologizare si intretinere trasee montane ( Muchia Tarata); Intalniri saptamanale cu 5-6 membrii; Activitatea de Club al Pensionarilor cu urmatorul program marti – joi - vineri - sambata- duminica 15,00 – 20,00; Colaborare si parteneriate:

1. Protocol Casa de Cultura - Muzeul “Ghe. Lazar” – Avrig

2. Contract colaborare - Clubul Elevilor Victoria

3. Contract colaborare - Muzeul Tarii Fagarasului. “Valer Literat”

4. Contract colaborare - Salvamont Victoria;

Contract colaborare - Centrul de plasament “ Azur” – Victoria ACTIVITATILE BIBLIOTECII IN ANUL 2009 (anexa la raport) Ianuarie: intocmire plan de activitati al bibliotecii. Februarie: inscrieri utilizatori, nr. utilizatorilor a crescut semnificativ. Martie: pregatirea spatiului pt infiintarea unei ludoteci, solicitari si reclama pe internet;

Page 63: RAPORT ANUAL 2009

63

In perioada 22-24 Martie s-a desfasurat seminarul de sanatate, organizat de Centrul de Sanatate si Medicina Preventiva Breaza, infiintat de catre Fundatia Eden, a organizat un seminar de sanatate sustinut de dr.Anca Muresan. Teme prezentate: -Lectii practice de bucatarie vegetariana -Retete fara colesterol -Avantajele alimentatiei vegetariene -Alimentatia in diferite afectiuni -Principii pt o sanatate mai buna -Eficienta folosirii plantelor medicinale Participantii la seminar au fost in nr. apreciabil, tinand cont ca in orasul nostru n-au mai fost astfel de manifestari culturale. S-au pus intrebari si s-au purtat discutii pe temele discutate. S-au facut inscrieri la cursul gratuit de nutritie ce va avea loc in fiecare zi de marti a saptamanii incepand cu data de 31 Marti. -31 martie-curs de nutritie pezentat de d-na Eleonora Cojocaru din Craiova Aprilie Pe data de 8 aprilie a avut loc Lansarea De Carte “Despre ingeri…La taclale’ Autori: Radu Vasile Chialda - Ramona Elena Bratu, doctoranzi la Universitatea din Iasi Vernisajul expozitiei “Aripi” Invitati: Prof univ. Anca Sarghie, Universitatea “Alma Mater” Sibiu - Liceul Teoretic “I.C.Dragusanu”, profesori, bibliotecar. -Colegiul Tehnic “Dr.Al.Barbat”, profesori, bibliotecar. - Scoala gen.Arpasu de Jos - Scoala gen. si Biblioteca din Cartisoara -Primaria Ucea -Preoti: Smadu O. , Magda A. , Fogoros, Napar D. - Maria Grancea, director muzeul Avrig - 21, 28 Aprilie-curs de nutritie,d-na Eleonora Cojocaru Mai 5 Mai Participare la sedinta ANBPR, la Biblioteca Municipala “George Baritiu” Brasov,pentru inscrierea bibliotecii orasenesti Victoria si depunerea de documente in programul national BIBLIONET finantat de Fundatia Bill si Melinda Gates, avand ca obiectiv facilitarea accesului gratuit la Internet si instalarea de calculatoare in bibliotecile publice din Romania. 14 mai - Inaugurare Ludoteca 21-23 Mai a avut loc simpozionul comemorativ: ”125 de ani de la moartea lui I.C. Dragusanu”. Editia I Invitati: Muzeul “Valeriu Literat” Fagaras, muzeolog Bejenaru C-tin

Page 64: RAPORT ANUAL 2009

64

Biblioteca oraseneasca Avrig –bibliotecar Grancea Maria Fundatia “ Negru Voda” Fagaras – prof. Olteanu Florentin si Sofonea Gh. Lic. Teoretic “I. C. Dragusanu” Lic. Tehnic “dr. Al. Barbat” -5, 12, 19, 26 Mai – curs de nutritie, d-na Eleonora Cojocaru IUNIE -3,11 iunie- prezentare Amway - Cum ne facem viata mai usoara? -2, 9, 16, 23, 30 iunie- curs de nutritie, d-na Eleonora Cojocaru IULIE -6, 7 iulie- prezentare Tg Secuiesc -14, 21, 28 iulie –curs de nutritie, d-na Eleonora Cojocaru AUGUST 4, 11, 18, 25 august- curs de nutritie, d-na Eleonora Cojocaru 20 august – Forever Young- expunere despre cum sa ne pastram sanatatea si tineretea,actiune sustinuta de catre organizatia internationala “FOREVER” , filiala Brasov. SEPTEMBRIE 1, 8 septembrie- curs de nutritie,d-na Eleonora Cojocaru 10-13 septembrie- Epozitie de Numismatica realizata prin amabilitatea d-nului Florin Rogozea si colaborarea Bibliotecii Orasului Avrig. OCTOMBRIE 15 octombrie intalnire membrii PSD 13, 22, 27 octombrie- curs de nutritie, d-na Eleonora Cojocaru 10 octombrie -Invitatie din partea Primariei si a Bibliotecii orasului Avrig la manifestarea culturala “Toamna Baroca la Avrig”, ce a avut loc la resedinta de vara a baronului Samuel von Bruckenthal. NOIEMBRIE 4 noiembrie - Simpozion Aniversar “55 de ani de VICTORIE”-editia I. Amintiri din Epoca de Aur – expozitie de fotografie, reprezentand orasul Victoria, in devenire. – Colectie de publicatii, periodice din anii 1972-1989

Invitati:- prof. univ. dr. H.C. Sofonea Liviu

Page 65: RAPORT ANUAL 2009

65

-prof.univ. dr. Radu Sorin ,decan la Facultatea de Istorie si Patrimoniu “Nicolae Lupu” Sibiu -prof. dr. ing.Elena Helerea,director al Bibliotecii Universitare Brasov -prof. Olteanu Florentin,presedintele fundatiei “Negru Voda” Fagaras -prof. Beca Olimpia - prof. Rogozea Virgil - prof. Ciculescu Mariana 24 noiembrie- Reuniune trimestriala ANBPR-filiala Brasov DECEMBRIE 22 decembrie: Vizita d-nei Ruxandra Nazare de la Biblioteca Judeteana “George Baritiu” BV, in vederea intocmirii actelor si inscrierea in runda a-2-a a programului national BIBLIONET. Deoarece in prima runda desfasurata in perioada aprilie-iunie 2009, judetul Brasov s-a prezentat cu un numar mic de biblioteci eligibile, nu a fost selectata In acest program, Biblioteca oraseneasca Victoria a ocupat locul I din punct de vedere al eligibilitatii pe judet, dar in acest program nu se poate intra individual. Din acest motiv am inscris biblioteca in runda a-2-a a programului pentru a beneficia si orasul de donatiile in computere si softuri. PUBLICATII: - 23 decembrie - Publicarea art. “Biblioteca Orasului Victoria” in Buletinul informativ nr. 11/2009 al Revistei ANBPR Filiala Brasov ; In anul 2009, au fost achizitionate din donatii: carti , colectii de reviste, enciclopedii: -cu un grad de uzura mediu, un nr. de 1082 de bucati avand o valoare totala de 2470 lei. -cu grad de uzura 0: un nr de 96 buc.,din care 21 enciclopedii in valoare de 1050 lei,si 75 buc in valoare de 1875lei. (colectia”Cotidianul”- Biblioteca Judeteana) Ludoteca a fost infiintata din donatii de jocuri si jucarii. Dintre cei care au donat bibliotecii amintesc: Pastina Ioan, Erich Konrad, Fogoros Nicolae,Turcu Eugenia, Pop Daniela, Petrisor Sorin Mihai, Opris Liliana. Am mai participat si la alte manifestari culturale, locale si nationale (targuri de carte , lansari editoriale etc.) in scopul depistarii de noi surse de informare, achizitii si a stabilirii de contacte necesare eficientei activitatii de completare a colectiilor.

ASOCIATIA DE PRIETENIE VICTORIA –CHEVILLY-LARUE

Page 66: RAPORT ANUAL 2009

66

In anul 2009 Asociatia de Prietenie Victoria –Chevilly-Larue, cu sprijinul ACVR Franta, a desfasurat urmatoarele activitati: Mai: vizita delegatiei Franceze, formata din Dl.Philippe Boivin, Presedintele ACVR, Regine Boivin, Sylvie si Hubert Saerens, membri ai ACVR. Vizita a avut trei scopuri principale:

Prezentarea unor jocuri optice de catre D-na Sylvie Hubert, jocuri inventate de catre strabunicul sau, Emile Reynaud;

Organizarea unui concurs de desene la Liceul Teoretic I.C.Dragusanu cu tema < La France vue par les eleves roumains> ( Franta vazuta de elevii romani); aprecierea desenelor si premierea lor a fost facuta de catre ACVR; toate desenele au fost duse in Franta si expuse cu ocazia < Zilelor orasului> din Chevilly-Larue, unde desenul cel mai apreciat de populatia orasului a primit un premiu oferit tot de ACVR;

Donarea de material pentru CDI-ul de la Liceul Teoretic; Cautarea de noi proiecte de colaborare intre cele doua asociatii de prietenie

o Totodata delegatia a vizitat pentru prima data si Clubul Elevilor, apreciind mult activitatile desfasurate aici.

Iunie: vizita delegatiei romane, formata din Dl. Primar Gheorghe Cristian impreuna cu sotia, D-na Minerva Cristian, D-na Olimpia Beca, presedinta asociatiei din Victoria si D-na Farcas Angela, secretara asociatiei si traducator, la Chevilly-Larue, la invitatia ACVR, cu ocazia sarbatorii orasului. Scopul a fost cel de reinoire a relatiilor dintre cele doua administratii si de cunoastere de catre Dl. Primar Cristian a sistemului de gospodarire comunala din Chevilly- Larue. Scopul vizitei a fost atins. Delegatia a adus pentru Cubul elevilor un microscop performant, predat catre D-na Beca Olimpia clubului, pentru activitatea cercului de biologie. Septembrie: cumpararea si distribuirea rechizitelor scolare elevilor claselor I. Valoarea rechizitelor a fost de 300 euro, bani oferiti de ACVR Noiembrie: vizita delegatiei romane, formata din D-ra Campean Ioana, profesor la Liceul Teoretic I.C.Draguseanu si D-ra Borzea Daniela, profesor la Scoala Speciala, in Chevilly-Larue, la invitatia municipalitatii din Chevilly-Larue de a participa la programul “ Pour des villes amies des enfants”(Pentru orasele prietene ale copiilor). Participarea delegatiei noastre la aceasta intalnire a asociatiilor prezente in Chevilly-Larue a fost posibila la initiativa ACVR, cu sprijinul asociatiei din Victoria. Corespondenta continua între cele doua asociatii, pentru organizarea actiunilor intreprinse si pentru gasirea unor proiecte noi de colaborare.

PRIMAR, CRISTIAN GHEORGHE

Page 67: RAPORT ANUAL 2009

67