18
Raport Anual Annual Report ‘08 Design by JustDesign.ro

Raport anual 2008

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport anual 2008

Raport Anual

Annual Report‘08

Design by JustDesign.ro

Page 2: Raport anual 2008

14

2/3

4/7

8/9

10/13

Cuprins / Summary

Mesajul directorului general / Chairman’s message

Profilul companiei / Company profile

Reasigurarea portofoliului CARPATICA ASIG /

Reinsurance of CARPATICA ASIG portfolio

Portofoliu de produse / Portfolio’s structure

Rata daunei / Claim rate

20/23 Indicatori tehnici şi financiari / Financial and technical indicators

24/29 Raport de audit / Audit report

30 Reprezentant despăgubire. Piaţa asigurărilor /

Damages representative. Insurance market

31/32 Adrese unităţi teritoriale CARPATICA ASIG la 15.04.2009 / CARPATICA ASIG regional branches at 15.04.2009

15 Prime brute subscrise pe categorii de asiguraţi /Gross written premiums by categories

16 Bilanţ contabil - format scurt / Acounting balance - short format

17 Cheltuieli /Expenses

18 Contul de profit şi pierderi 2008 /Profit and loss acount 2008

19 Portofoliu de asigurări /Insurance portfolio

Page 3: Raport anual 2008

Mesajul directorului general Chairman’s message

Director GeneralMariana Flucuş

Carpatica Asig este alături de

clienţii săi de mai bine de 12

ani, câştigând fidelitatea şi

ataşamentul acestora prin oferta

sa de produse şi servicii „La

înălţime!”.

Anul 2008 a fost un an activ pe

piaţa asigurărilor, având în

vedere preluările şi fuziunile

înregistrate, fapt ce a condus la

aducerea unui plus de maturitate acestei pieţe şi necesitatea

stabilirii unor standarde cât mai înalte, privind calitatea

serviciilor oferite şi

îmbunătăţirea continuă a acestora.

Consolidarea poziţiei societăţii noastre pe piaţa asigurărilor,

prin crearea unei imagini puternice cât şi stabilitatea pe piaţa

financiară se datorează devotamentului demonstrat prin

orientarea activităţii spre satisfacerea cerinţelor şi

necesităţilor pieţei.

Forţa Carpatica Asig este dată de colaboratorii săi cât şi de

angajaţii conduşi de aceleaşi principii şi valori. Avem

încredere că, în ciuda incertitudinilor de conjuctură

economică, vom demonstra capacitatea de a ne menţine la

nivelul de performanţă obţinut

până în prezent.

Considerăm că alături de clienţii noştri şi prin aportul

permanent adus perfecţionării serviciilor noastre, Carpatica

Asig va continua să fie o societate constructivă şi capabilă să

depăşească provocările caracteristice perioadei în care trăim.

Cu acest prilej, adresăm sincere mulţumiri managementului,

colaboratorilor şi nu în ultimul

rând clienţilor noştri care prin încrederea acordată ne ajută să

devenim mai buni!

General Director Mariana Flucuş

2 3

Carpatica Asig is near his clients for more then 12 years,

earning their fidelity and attachment by its offer of "High

class!" products and services.

The year 2008 was an active year on the insurance market,

having in mind the registered takeovers and mergers, fact

which brought more maturity to this market and led to the

necessity for the establishing of a more higher standards,

concerning the quality of the offered services and their

continuous improvement.

The consolidation of our company's position on the insurance

market, by creating a strong image and also by the stability

on the financial market, is due to the devotion proven by the

orientation of the activity towards the satisfaction of the

market's demands and necessities.

The force of Carpatica Asig is given both by its collaborators

and employees, led by the same principles and values.

We trust, that despite the uncertainties of economical nature,

we will prove the capacity to maintain ourselves at the level

of the performance achieved up until now.

We consider, that with our customers and by the permanent

contribution brought to the perfection of our services,

Carpatica Asig will continue to be a constructive and capable

company, to overcome the provocations characteristic to the

times we live in.

With this occasion, we address sincere thanks to the

management, to the collaborators and last but not least to

our clients, who by the trust given to us, they help us get

better!

Page 4: Raport anual 2008

Profilul companiei Company profile

Misiunea

Valori

Principii

Promovarea unei game diversificate de produse şi servicii competente pe piaţa

asigurărilor, îmbunătăţite permanent şi adaptate în funcţie de necesităţile

clienţilor şi de permanenta schimbare , spre dezvoltare, a pieţei de profil .

Demararea de proiecte stabilite pentru garantarea unei oferte flexibile în

funcţie de cunoaşterea clienţilor şi de caracterul social şi profesional al

acestora.

Promovarea unei imagini stabile şi puternice care oferă o gamă diversificată de

produse capabile să asigure acoperirea întregului spectru de solicitări.

Consolidarea imaginii unei societăţi româneşti care se adaptează unei pieţe

europene şi care ofera o largă gamă de asigurări generale.

De mai bine de 12 ani prezenţa societăţii ca un concurent redutabil pe piaţa

asigurărilor este garantată de politica strategică adoptată şi de menţinerea la

un nivel superior a gradului de siguranţă financiară.

Respectăm valoarea şi optimizăm comunicarea cu clienţii preluând astfel toate

riscurile specifice activităţii acestora şi anticipând mereu necesităţile survenite

din activităţile sociale.

Acţionari

profesionalism

încredere

perseverenţă

dinamică

abilitate

Toate acestea ne ajută în găsirea celor mai bune soluţii pentru a respecta

principiul nostru de a oferi ASIGURĂRI LA ÎNĂLŢIME!!!!

Membră a Grupului Financiar Carpatica , CARPATICA ASIG s-a remarcat prin

capacitatea de adaptare la cerinţele serviciilor integrate prin implementarea

deciziilor strategice adoptate de acţionariat.

Executivul Afacerile firmei au fost conduse spre profitul clienţilor, acţionarilor şi

angajaţilor noştri fiind astfel devotate principiilor şi misiunii Carpatica Asig.

Adaptarea strategiei manageriale la cerinţele unei pieţe în permanentă

dezvoltare a condus la formarea unei imagini stabile şi puternice în conştiinţa

societăţii.

Astfel, politica prudenţială susţinută de managementul societăţii impune cele

două mari direcţii convergente spre care compania îşi concentrează activitatea

CLIENTUL şi CALITATEA, transmiţând şi implementând o imagine puternicâ

şi stabilă în conştientul social.

The mission

Values

Principles

Shareholders

Executive

The promotion of a diversified range of competent products and services on

the insurance market, permanently improved and adapted based on the

clients' necessities and on the permanent change, towards development, of

the profile market.

The starting of projects established in order to guarantee a flexible offer,

based on the acquaintance of the clients and their social and professional

character.

The promotion of a stable and strong image, which offers a diversified range

of products, capable to insure the cover of the whole spectrum of demands.

The consolidation of the image of a Romanian company, which adapts to an

European market and which offers a large range of general insurances.

For more then 12 years, the presence of the company as a real competitor on

the insurance market is guaranteed by the adopted strategic politic and by

the maintenance of a superior level of the degree of financial safety.

We respect the value and we optimize the communication with the clients,

thus overtaking all the risks specific to their activity and always anticipating

the necessities arising from the social activities.

All these help us in finding the best solutions in order for us to respect our

principle to offer HIGH CLASS INSURANCES!!!!

Member of the Carpatica Financial Group, CARPATICA ASIG shined by the

capacity to adapt to the demands of the integrated services, by the

implementation of the strategic decisions adopted by the shareholders.

The company's business has been driven towards the profit of our clients,

shareholders and employees, thus being devoted to the principles and

mission of Carpatica Asig. The adaptation of the managerial strategy to the

needs of a market in continuous development led to the formation of a stable

and strong image in the company's conscience.

Thus, the prudent politic sustained by the company's manager imposes the

two big convergent directions towards which the company concentrates its

activity: THE CLIENT and THE QUALITY, transmitting and implementing a

strong and stable image in the social conscious.

professionalism

trust

perseverance

dynamics

ability

54

Page 5: Raport anual 2008

Forţa de vânzare

Repere ale activităţii

Echipa managerială

Adoptarea unei atitudini profesioniste în relaţiile de piaţă şi faptul că principalul

nostru obiectiv este acela de a veghea la asigurarea liniştii clienţilor noştrii

garantează o poziţie stabilă pe piaţa asigurărilor.

Prin menţinerea strategiei de dezvoltare, printr-un contact nemijlocit cu clienţii şi

prin furnizarea serviciilor de calitate, urmărim să ne depăşim în permanenţă

performanţele consolind astfel parteneriatul cu clienţii.

La fel ca în anii precedenţi anul 2008 a fost anul în care activitatea societăţii s-a

bazat în primul rând pe onestitatea şi integritatea de a oferi servicii de calitate,

astfel, garantând siguranţa maximă tuturor clienţilor noştri.

Garanţia serviciilor furnizate tuturor clienţilor şi partenerilor noştri este

menţinută în permanenţă de preocuparea noastră de a oferi cele mai bune

soluţii în vederea respectării principiului societăţii de a oferi ASIGURĂRI LA

INĂLŢIME!

Sales force

Landmarks of the activity

Managing team

The adoption of a professional attitude in the market relationships and the

fact that our main objective is that of watching over to insure the peace of

our clients, guarantees a stable position on the insurance market.

By the maintaining the development strategy, by a direct contact with the

clients and by the supply of quality services, we want to permanently

overtake our performances, thus consolidating the partnership with the

clients.

Same as the years preceding the year 2008 was the year in which the

company's activity based itself first of all on the honesty and the integrity to

offer quality services, thus guaranteeing maximum safety to all our clients.

The guarantee of the services supplied to all our clients and partners is

permanently maintained by our preoccupation to offer the best solutions in

order to respect the principle of our company to offer HIGH CLASS

INSURANCES!

Structura acţionariatului

S.C. ATLASSIB S.R.L. SIBIU

S.C. TRANSCAR S.R.L. SIBIU

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA

Corneliu Tănase

Aurel Albu

Consiliul de administraţie

Preşedinte: ILIE CARABULEA

Membri: MARIA HADĂR

ELENA RUSU

Echipa managerială

Director general: MARIANA FLUCUŞ

Director economic: GHEORGHE MANEA

Director general adjunct: MIHAELA STUPU

Shareholders

President:ILIE CARABULEA

Members:MARIA HADĂR

ELENA RUSU

Board of Administration

Managing Team

General Manager: FLUCUŞ MARIANA

Chief Financial Officer: GHEORGHE MANEA

Deputy General Manager: MIHAELA STUPU

S.C. ATLASSIB S.R.L. SIBIU

S.C. TRANSCAR S.R.L. SIBIU

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA

Corneliu Tănase

Aurel Albu

Profilul companiei Company profile

76

Page 6: Raport anual 2008

Reasigurarea portofoliului CARPATICA ASIG

Reinsurance of CARPATICA ASIG portfolio

Principalele portofolii incluse în reasigurare sunt:

The main reinsured portfolios are:

The reinsurance contract guarantees the efficient dispersion of the risks,

thus maintaining the capacity to pay the assumed obligations with help of

the insurance contracts.

In order to bring a significant contribution to the financial section, large part

of the reinsurance risks taken over by Carpatica Asig have been ceded to

first rank foreign reinsurers: Munich RE, Sirius and the Lloyds Syndicates

from London. These reinsurers are quoted by the Standards & Poor's

Agency with ratings between A- and A+.

Also, the company has closed excess of loss reinsurance contracts, with

reinsurance companies from the international and internal market,

contracts which cover the catastrophic risks subscribed by the company.

Contractele de reasigurare garantează dispersia eficientă a riscurilor menţinând

astfel capacitatea de plată a obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare.

Pentru a aduce un aport semnificativ la secţiunea financiară o mare parte din

riscurile de reasigurare preluate de Carpatica Asig au fost cedate către

reasiguratori externi de prim rang: Munich RE, Sirius şi Sindicatele Lloyds din

Londra. Aceşti asiguratori sunt cotaţi de către Agenţia Standars & Poor's cu

ratinguri cuprinse între A- şi A+.

De asemenea, societatea are încheiate contracte de reasigurare de tip excedent

de daună cu companii de reasigurare de pe piaţa internaţională şi internă ,

contracte care acoperă riscurile catastrofale subscrise de societate.

Motor own damage insurance (CASCO)

Motor third party liability insurance (RCA)

Property insurance

Agriculture insurance (crops and livestock)

Insurance of transporters as carriers for the carried goods (CMR)

Insurance of goods during transportation (CARGO)

Contractors all risk insurance (CAR)

Airports civil liability insurance

Health insurance

Asigurarea mijloacelor de transport terestru (CASCO)

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA)

Asigurarea de incendiu şi calamităţi naturale

Asigurări agricole (Culturi şi Animale)

Asigurarea de răspundere civilă a cărăuşului pentru mărfurile transportate (CMR)

Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului (CARGO)

Asigurarea lucrărilor de construcţii- montaj(LCM)

Asigurarea de răspundere aeroportuară

Asigurarea medicală de călătorie

98

Page 7: Raport anual 2008

Portofoliu de produse Portfolio’s structure

Carpatica Asig subscrie o gamă largă de asigurări din categoria asigurărilor generale.

Structura portofoliului de asigurări generale:

Carpatica Asig subscribes a large amount of products from the general insurances category.

Asigurări de accidente şi boală pentru angajaţi, pasageri şi turişti

Asigurări medicale pentru călătorii în străinătate

Asigurări medicale pentru cetăţeni străini aflaţi în România

Asigurări voluntare de sănătate

Asigurări persoane

Asigurări de bunuri

Asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt (CASCO)

Asigurarea clădirilor, construcţiilor şi a conţinutului

Asigurarea locuinţei şi a bunurilor casnice

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului (CARGO)

Asigurarea animalelor şi a culturilor de câmp, viticole, pomicole

Asigurarea de asistenţă rutieră.

Asigurarea de bagaje

Asigurări de bunuri

Răspundere Civilă Auto

Transportatorilor în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate (CMR)

Producătorilor pentru pagube generale generate de produsele cu defecte.

Prestatorilor de servicii (unităţi hoteliere, de alimentaţie publică, service auto,

societăţi de pază şi protecţie, operatori transport , comisari vamali,

sercivii aeroportuare, case de expediţii etc..).

Proprietarilor de câini periculoşi

Asigurarea de răspundere civilă

Medici, farmacişti, avocaţi, contabili, notari, executori judecătoreşti,

auditori financiari, evaluatori lichidatori judiciari, brokeri de asigurare etc..

Asigurarea de răspundere civilă a cadrelor de conducere

Asigurări de răspundere civilă profesională pentru

Credite şi garanţii

Insolvabilitatea sau falimentul agenţiilor de turism

Anularea călătoriei în străinătate

Asigurări de risc financiar

Lucrări de construcţii montaj

Elevi şi studenţi

Asigurări complexe

Portofolio’s structure

Insurance for accidents and diseases for employees, passengers and tourists.

Medical insurances for traveling abroad.

Medical insurances for foreign citizens in Romania.

Optimal medical insurances

Personal insurance

Goods insurance

Car insurances against accidents and theft (CASCO)

Insurances for buildings, flats and content.

Insurance for house and household goods.

Insurance of goods during transportation(CARGO)

Insurance of animals and filed a crops, wine and arbors.

Road side assistance insurance

Luggage insurance

Goods insurance

TPL (Motor third party liability)

Of transporters as carriers for the carried goods (CMR)

Of the producers for the prejudices caused by damaged goods.

Of service performers (hotels, restaurants, car service, protections,

transporters, custom commissioners,

airport and harbor services, expedition houses etc.

Owners of dangerous or aggressive dogs.

Civil insurance

Physicians, pharmacists, lawyers, notary, officers of the court,

accountants, financial auditors, evaluators, judicial liquidators etc.

Civil insurance for management staff.

Civil and profesional insurance for

Credits and guarantees.

Bankruptcy or insolvency of tourist agencies

Cancellation of travels abroad.

Insurance for financial risk

Building and montage works.

Pupils and students.

Complex insurance

1110

Page 8: Raport anual 2008

Credits and guarantees.

Bankruptcy or insolvency of tourist agencies

Cancellation of travels abroad.

Insurance for financial risk

Building and montage works.

Pupils and students.

Complex insurance

Credite şi garanţii

Insolvabilitatea sau falimentul agenţiilor de turism

Anularea călătoriei în străinătate

Asigurări de risc financiar

Lucrări de construcţii montaj

Elevi şi studenţi

Asigurări complexe

Structura portofoliului (la prime brute încasate)

Portofolio’s structure (gross colected premium)

3.32%

77.48%

7.13%

1.35%

5.15%

5.34%

0.22%

65,339,587

6,014,643

1,140,248

4,342,582

4,503,014

185,273

84,327,261

100.00%

2,801,914Asigurări de accidente şi boală /

Illness and accident insurance

Asigurare auto /

Auto insurance

Bunuri / Property insurance

General third party liability

Asigurări de credite şi garanţii /

Credit and surety insurance

Asigurări medicale /

Medical insurance

Alte asigurări / Others

TOTAL

Asigurări de răspundere civilă generală

Porto

foliu

/ Porto

folio

Portofoliu de produse

1312

Page 9: Raport anual 2008

0.77%

0.04%

93.32%

2.90%

2.41%

0.50%

56,876,344

466,328

1,767,614

1,467,276

302,360

60,946,242

100.00%

22,585Asigurări de accidente şi boală /

Illness and accident insurance

Asigurare auto /

Auto insurance

Bunuri / Property insurance

General third party liability

Asigurări de credite şi garanţii /

Credit and surety insurance

Asigurări medicale /

Medical insurance

Alte asigurări / Others

TOTAL

Asigurări de răspundere civilă generală0.07%

43,735

Rata daunei / Claim rate

Daune p

lătite

/ Paid

cla

ims

Structura daunelor pe produse an 2008

Paid claims 2008

Prime brute subscrise pe categorii de asiguraţi /Gross written premiums by categories

Categoria de asiguraţi /

Persoane fizice / Individuals

Societăţi comerciale nefinanciare /

Non-financial companies

Bănci şi cooperative de credit /

Banks and credit cooperatives

Alţi intermediari financiari /

Other financial intermedoaries

Instituţii guvernamentale /

Governomental institutions

TOTAL PRIME BRUTE SUBSCRISE /

TOTAL GROSS WRITTEN PREMIUMS

Prime brute subscrise /

Gross premiums underwrited

34,263,489

38,148,507

1,433,991

13,828,755

629,100

88,303,842

Bilanţ contabil - format scurt / Accounting balance - short format

Indicator

Imobilizări necorporale / Intangible assets

Imobilizări corporale / Tangible assets

Imobilizări financiare / Financial assets

TOTAL I IMOBILIZĂRI / IMOBILIZATIONS

Rezerve teh.ced.reasig. /

Technical reserves ced. reinsurance

TOTAL II REZ.TEH.CED.REASIG. /

TECHNICAL RESERVES CED. REINSURANCE

Creanţe asig. directe /

Receivables direct insurances

Creanţe din cadrul grupului / Receivables group

Alte creanţe / Other receivables

TOTAL III CREANŢE

31.12.2008Bilanţ activ / Activ balance

39,529

11,949,982

14,732,811

26,722,322

8,391,826

8,391,826

40,067,184

0

11,102,468

51,169,652

Rata daunei pe produse an 2008

Loss ratio 2008

Asigurări de accidente şi boala /

Illness and Accident Insurance

Asigurare auto / Auto insurance

Bunuri / Property Insurance

Asigurări de răspundere civilă generală /

General third party liability

Asigurări de credite şi garanţii /

Credit and Surety Insurance

Asigurări medicale / Medical Insurance

Alte asigurări / Others

TOTAL

1514

56,876,344

466,328

43,735

1,767,614

1,467,276

302,360

60,946,242

2,801,914

65,339,587

6,014,643

1,140,248

4,342,582

4,503,014

185,273

84,327,261

22,585

87.05%

7.75%

3.84%

40.70%

32.58%

163.20%

72.27%

0.81%

Prime brute încasate /

Gross collected premium

Daune plătite /

Paid claims

Rata daunei /

Loss ratio

Page 10: Raport anual 2008

Stocuri / Stocks

Casă şi conturi la bănci /

Cash in hand and bank accounts

Alte elemente active / Other assets elements

TOTAL IV ALTE ACTIVE / OTHER ASSETS

Cheltuieli în avans / Expenses in advance

TOTAL V CHELTUIELI ÎN AVANS /

EXPENSES IN ADVANCE

TOTAL ACTIV / ASSET

414,658

18,207,785

18,622,443

7,942,203

7,942,203

112,848,446

Bilanţ - pasiv / Liability balance

31.12.2008Pasiv / Equity and liability

Capital social subscris / Issued capital

Rezerve de reevaluare / Reevaluation reserves

Rezerve legale / Legal reserves

Rezultatul reportat (pierdere) /

Reported results

Rezultatul exerciţiului (profit) /

The result of exercise

Repartizarea profitului / Distribution of profit

Capitaluri proprii I / Equity capitals I

Rezervă de primă / Premium reserve

Rezervă matematică / Mathematical reserve

Rezervă de daune-asig.gen. /

Outstanding claims reserves

Rezervă de catastrofă / Catastrophic reserve

Alte rezerve tehnice / Other technical reserves

Total rezerve tehnice II /

Total technical reserves II

20,800,000

9,639,574

71,392

-12,341,734

-2,717,471

0

15,451,761

38,458,849

0

38,148,194

1,519,821

0

78,126,864

Capitaluri permanente / Permanent equity

Datorii reasigurare / Reinsurance liability

Alte datorii (inclusiv fiscale şi către CSA) /

Other liabilities (including fiscal and to CSA)

Total datorii III (term. scurt) /

Total liabilities III (short term)

Venituri în avans / Revenues in advance

Total venituri în avans /

Total revenues in advance

Total pasiv / Total equity and liability

93,578,625

1,332,911

14,137,386

15,470,297

3,799,524

3,799,524

112,848,446

Cheltuieli / Expenses

Cheltuieli (LEI-RON) / Expenses

Total cheltuieli / Total expenses

Cheltuieli administrative /

Administration costs

Cheltuieli financiare /

Financial expenses

Cheltuieli daune auto /

Motor paid claims

Cheltuieli daune la asigurări de

accidente /

Accident and health paid claims

Cheltuieli daune alte riscuri /

Other paid claims

Cedări în reasigurări /

Ceded reinsurance premium

Cheltuieli cu rezervă de primă /

Premium reserves

Cheltuieli cu rezervă de daună /

Claim reserves

Alte cheltuieli / Other expenses

2007

133,654,756

20,719,640

1,062,862

57,686,609

86,751

3,557,045

3,909,211

3,964,107

11,837,294

30,831,227

100.00%

19.55%

1.00%

53.66%

0.02%

3.82%

4.36%

3.74%

11.17%

2.67%

2008

105,985,459

19,753,669

638,170

56,876,344

22,585

4,047,313

4,623,479

5,652,760

-6,059,633

20,430,772

100.00%

18.64%

0.60%

53.66%

0.02%

3.82%

4.36%

5.33%

-5.72%

19.28%

Bilanţ contabil - format scurt /Acounting balance - short format

1716

Cheltuieli / Expenses

Page 11: Raport anual 2008

Prime de asigurare / Insurance premiums

Venituri financiare / Financial income

Venituri din reasigurare /

Income from reinsurance

Alte venituri / Other income

Total cheltuieli (LEI - RON) /

Total expenditure (LEI - RON)

Page 12: Raport anual 2008
Page 13: Raport anual 2008
Page 14: Raport anual 2008
Page 15: Raport anual 2008
Page 16: Raport anual 2008
Page 17: Raport anual 2008

Reprezentant despăgubire. Piaţa asigurărilor /Damages representative. Insurance market

Lista reprezentanţelor de despăgubiri ai S.C CARPATICA ASIG S.A /

List of compensating representatives of S.C CARPATICA ASIG S.A

Italia

Ungaria

Austria

Belgia

Elveţia

Olanda

Polonia

Marea Britanie

Danemarca

Finlanda

Franţa

Germania

Grecia

Irlanda

Luxemburg

Portugalia

Spania

Suedia

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Bulgaria

Cipru

Cehia

Estonia

Letonia

Lituania

Malta

Slovacia

Slovenia

Ţara / Country Reprezentant de despăgubire /

Damages representative

Inter Fides Assicurazioni

Generali Providencia

Inter Iura Schadenregulierungsgesellschaft

Inter Iura Belgium

Inter Iura Schadenregulierungs

Inter Iura Nederland

Inter Iura Polska

Inter Iura United Kingdom

Coris Danmark

Coris Finland

Coris France

Coris Germany Huk

Coburg

Coris Greece

Coris Ireland

Coris Luxembourg

Coris Portugal Juan

A Cazado

Coris Spain Juan A

Cazado

Coris Sweden

Coris Iceland

Coris Liechtenstein

Coris Norway

Coris Bulgaria

Coris Cyprus

Coris Czech Rep.

Coris Estonia

Coris Latvia

Coris Lithuania

Coris Malta

Coris Slovakia

Coris Slovenia

Adrese unităţi teritoriale CARPATICA ASIG la 15.04.2009 /CARPATICA ASIG regional branches at 15.04.2009

Sucursala regională Bacău

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Sediu

Str. I. Sturza, Nr.3

Str. Mihai Eminescu Nr. 2

Str. Traian, Nr. 245

Str. Republicii Nr. 280

Str. Republicii Nr. 14, Ap. 16

Bd. Oituz , Bl. 22, Sc. A, Ap.10

Str. N. Titulescu, Bl. 4, parter

Unitatea

BACĂU

PIATRA NEAMŢ

VASLUI

BÂRLAD

COMĂNEŞTI

ONEŞTI

ROMAN

Sucursala regională Braşov

Unitatea

BRAŞOV

ODORHEIU SECUIESC

SFÂNTU GHEORGHE

BRAŞOV - TOAMNEI

CODLEA

FĂGĂRAŞ

GHEORGHIENI

MIERCUREA CIUC

SĂCELE

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Sediu

Str. Calea Bucureşti Nr. 2

Str. Bethlen Gabor Nr. 55

Str. Grof Miko Imre Nr.4

Str. Toamnei Nr. 18, Bl. 2, Sc. A

Str. Lunga Nr. 117

Bd. Unirii Bl. 8, parter

Bd. Fratiei Nr.25, Sc.A, Ap. 4

Bd. Timisoarei Nr.10

Str. Episcop Popeea Nr. 2-4

Sucursala zonală Bucureşti Unirii

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Sediu

Str. I. Sturza, Nr.3

Str. Mihai Eminescu Nr. 2

Str. Traian, Nr. 245

Str. Republicii Nr. 280

Str. Republicii Nr. 14, Ap. 16

Bd. Oituz , Bl. 22, Sc. A, Ap.10

Str. N. Titulescu, Bl. 4, parter

Unitatea

BUCUREŞTI - UNIRII

BUCUREŞTI - CANTEMIR

BUC. DOROBANŢI

BUCUREŞTI - DUCA

OTOPENI

OTOPENI

BUCUREŞTI - BREZOIANU

Sucursala zonală Buzău

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Sediu

Str. Mesteacănului Nr. 2 A

Str. Cuza Vodă Nr.12-14

Str. Anul 1907 Nr. 8

Unitatea

BUZĂU

FOCŞANI

PLOIEŞTI 2 -

Sucursala zonală zonală Cluj - Napoca

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

P.L

Sediu

Bd. 21 Decembrie 1989 Nr. 40

Bd. Decebal Nr. 52, Ap. 23

Str. Călăraşilor Nr. 34

Str. M. Viteazu Nr. 60

Str. Horea ,Nr.24

Unitatea

CLUJ - NAPOCA

BISTRIŢA

TÂRGU MUREŞ

REGHIN

HUEDIN

Sucursala zonală Constanţa

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Sediu

Bd. Al. Lăpuşneanu Nr. 94

Bd. Cuza Vodă

Str. Cosminului Nr.18, Bl. R1

Unitatea

CONSTANŢA

CĂLĂRAŞI

SLOBOZIA

Sucursala zonală Craiova

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Ag.

P.L.

Sediu

Str. Împăratul Traian Nr. 29

Str. Smârdan Nr. 36

Str. Primăverii, Nr.14

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 72 A

Str. Victoriei, Nr. 75 (67)

Str. Gh. Doja Nr. 14

Str. M. Eminescu, Bl. 5, Sc. 1

Str. Unirii Nr. 3

Unitatea

CRAIOVA

DR. T. SEVERIN

SLATINA

TÂRGU JIU

BĂILEŞTI

CALAFAT

CARACAL

DĂBULENI

3130

Page 18: Raport anual 2008

Sucursala zonală Galaţi

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Sediu

Str. Brăilei Nr. 88 A C/C

Calea Galaţi Nr. 39

Piaţa Independenţei Nr. 1

Str. Ion Petrovici Nr. 4, Bl. A1

Unitatea

GALAŢI

BRĂILA

TULCEA

TECUCI

Sucursală Holding - Sibiu

Unitatea

Holding

Tip

Suc.

Sediu

Str. Cărămidăriei

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Sediu

P-ţa Independenţei Nr. 33, Bl.A-7

Bd. Republicii Nr.11/ 21

Str. Gh. Şincai Nr. 3

Str. T.Vladimirescu Nr. 12

Str. Tineretului, Nr.15

Str. 22 Decembrie Nr. 141 B

Str. Mihai Viteazu Nr. 17

Str. Bogdan Vodă Nr. 5/5 b

Sucursala zonală Oradea

Unitatea

ORADEA

BAIA MARE

SATU MARE

ZALĂU

ŞTEI

BORŞA

CAREI

SIGHETUL MARM.

Sucursala zonală Sibiu

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

PL.

Sediu

Calea Dumbrăvii Nr. 22, Ap. 2-3

Str. Avram Iancu Nr. 3

Str. Iuliu Maniu Nr. 21, Bl. B1

Str. Cloşca Nr. 21

Str. Cuza Vodă Nr. 26

Str. St. L. Roth Nr.10

Str. N. Iorga Nr. 23 A

Str. 1 Dec.1918 Nr. 87, Bl. M 5

P-ţa Junilor Nr. 17

Str. Valea Frumoasei, Tronson B1

Autogării nr. 1

Unitatea

SIBIU

ALBA IULIA

DEVA

AGNITA

AIUD

MEDIAŞ

OCNA MUREŞ

PETROŞANI

SĂLIŞTE

SEBEŞ

SIBIU - TURNIŞOR

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Sediu

Bd. I.C. Brătianu Bl. A 8, parter

Str. Dunării Nr. 220, Bl. BM 1

Str. Bucureşti, Bl.103, parter

Str. G-ral Magheru, Bl. H, Et. 1

Str. Revoluţiei, Bl. D 5, parter

Str. Republicii Nr. 43

Str. Negru Vodă, Nr.34

Str. Gib Mihăescu, Bl. D

Bd. Independenţei, Bl.12 ICMD

Sucursala zonală Piteşti

Unitatea

PITEŞTI

ALEXANDRIA

GIURGIU

RÂMNICU VÂLCEA

TÂRGOVIŞTE

CĂMPULUNG

CURTEA DE AG.

DRĂGĂŞANI

TÂRGOVIŞTE

Sucursala zonală Suceava

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

Ag.

PL

Sediu

Str. Mărăşeşti Nr. 6A, Et.1, Ap. 5

Str. Griviţa Nr. 1

Str. Sf. Lazăr, Nr.29

Str. Gh. Doja Nr. 2

Str. Spiru Haret nr. 1

Str. Sucevei, Bl. 92, parter

Str. Gării nr. 1, parter

Str. Stefan cel Mare Nr.12

Str. Latcu Vodă Nr. 22

Str.Republicii, Nr.1

Str. Putnei, Nr.21

Unitatea

SUCEAVA

BOTOŞANI

IAŞI

CÂMPULUNG MOLD.

DOROHOI

FĂLTICENI

PAŞCANI

RĂDĂUŢI

SIRET

VATRA DORNEI

RADĂUŢI

Sucursala zonală Timişoara

Tip

Suc.

Suc.

Suc.

Ag.

Ag.

Sediu

Str. Intrarea Doinei, Nr. 23-25

Bd. Iuliu Maniu, Bl. P 2, Ap.1

Str. Sportului Nr. 7, Sc.1

Str. Lenin nr. 25-27

Str. Bucegi Nr. 3, Ap.1A

Unitatea

TIMIŞOARA

ARAD

REŞIŢA

ARAD

LUGOJ

32

Adrese unităţi teritoriale CARPATICA ASIG la 15.04.2009 /CARPATICA ASIG regional branches at 15.04.2009