246
Banca Naþionalã a României R R A A P P O O R R T T A A N N U U A A L L 1 1 9 9 9 9 9 9

RAPORT ANUAL 1999

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORT ANUAL 1999

BBaannccaa NNaaþþiioonnaallãã aa RRoommâânniieeii

RRAAPPOORRTT AANNUUAALL

11999999

Page 2: RAPORT ANUAL 1999

NNoottãã

Raportul anual pe anul 1999 a fost analizat ºi aprobat de Consiliul deadministraþie al Bãncii Naþionale a României în ºedinþa din 20 iunie 2000ºi a fost înaintat Parlamentului României în conformitate cu prevederile

Legii nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României.Unele date statistice au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite în

publicaþiile ulterioare ale Bãncii Naþionale a României.Sursa datelor statistice a fost indicatã expres numai atunci când

acestea au fost furnizate de alte instituþii.Redactarea finalã, traducerea în limba englezã ºi tehnoredactarea au fost

realizate de Direcþia Studii ºi Publicaþii.Reproducerea publicaþiei este interzisã, iar utilizarea datelor în diferite

lucrãri este permisã numai cu indicarea sursei.

Banca Naþionalã a României, Str. Lipscani nr. 25, cod 70421, Bucureºtitel.: 01/312.43.75; fax: 01/314.97.52

internet: http://www.bnro.ro

ISSN 1453 – 3936

Page 3: RAPORT ANUAL 1999

R O M Â N I A

- prezentare generalã -

1. Localizare · În sud-estul Europei Centrale, în interiorul ºi exteriorul arcului munþilor Carpaþi,pe cursul inferior al Dunãrii (1 075 Km), cu ieºire la Marea Neagrã (194 Km);

· Totalul graniþelor României însumeazã 3 150 Km;· Vecini: Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Republica Moldova ºi Ucraina.

2. Suprafaþã · 238 391 Kmp (locul 12 în Europa);

· Structurã: 62 la sutã teren agricol (39 la sutã arabil), 27 la sutã pãduri, 11 lasutã alte terenuri.

3. Populaþie · 22,5 milioane locuitori la 1 iulie 1998 (locul 9 în Europa);

· Densitate: 94,4 locuitori/kmp;· Urbanizare: 54,9 la sutã;· Structura etnicã: 89,5 la sutã români, 7,1 la sutã maghiari, 3,4 la sutã alte

naþionalitãþi;· Administrativ, România este împãrþitã în 42 de judeþe (inclusiv municipiul

Bucureºti, cu regim de judeþ); România are un numãr de 263 oraºe (83municipii) ºi 2 685 comune;

· Capitala: municipiul Bucureºti (2 milioane locuitori);· Limba oficialã: limba românã.

4. Forma de · Republicã, conform Constituþiei adoptate în 1991;

guvernãmânt · Puterea legislativã: parlament bicameral;· Puterea executivã: guvern condus de un prim-ministru (desemnat de

preºedintele þãrii, în baza rezultatelor alegerilor generale); · Preºedintele þãrii – ales prin scrutin universal pentru un mandat de 4 ani.

5. Moneda · Leul, cu subdiviziunea sa, banul;

naþionalã · În prezent existã convertibilitatea de cont curent;· Cursul monedei naþionale este stabilit zilnic pe piaþa interbancarã.

Page 4: RAPORT ANUAL 1999

LISTA ABREVIERILOR

ASAL Acordul de împrumut pentru ajustarea sectorului agricolBCE Banca Centralã EuropeanãBERD Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi DezvoltareBET Indicele Bursei de Valori BucureºtiBICE Banca Internaþionalã de Colaborare EconomicãBIRD Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi DezvoltareBII Banca Internaþionalã de InvestiþiiBNR Banca Naþionalã a RomânieiBRI Banca Reglementelor InternaþionaleBUBID Rata dobânzii pe piaþa interbancarã pentru depozitele atraseBUBOR Rata dobânzii pe piaþa interbancarã pentru depozitele plasateCEC Casa de Economii ºi ConsemnaþiuniCEFTA Acordul Central European pentru comerþ liberCFI (IFC) Corporaþia Financiarã InternaþionalãCIP Centrala Incidentelor de Plãþicif cost, asigurare, navluDST Drepturi Speciale de TragereDIV Dispoziþie de încasare valutarãeuro moneda unicã europeanãERM Mecanismul cursului de schimb (UE)FED Sistemul Rezervelor FederaleFESAL Acordul de împrumut pentru ajustare structuralã

în sectorul financiar ºi al întreprinderilorFMI Fondul Monetar Internaþionalfob liber la bordFPS Fondul Proprietãþii de StatG-24 Grupul celor 24 de þãri industrializateIOVR Invalizi, orfani ºi vãduve de rãzboiLIBOR Rata dobânzii de referinþã pe piaþa Londrei pentru depozitele plasateLORO Conturi de corespondentMIGA Agenþia pentru Garantarea Multilateralã a InvestiþiilorOCDE Organizaþia de Cooperare ºi Dezvoltare EconomicãONU Organizaþia Naþiunilor UnitePIB Produsul Intern BrutPSAL Acordul de împrumut pentru dezvoltarea sectorului privatRASDAQ Asociaþia Românã a Dealerilor de Valori MobiliareSAL Acordul de împrumut pentru ajustarea structuralã a economieiSEBC Sistemul European al Bãncilor CentraleSPAL Acordul de împrumut pentru ajustare în domeniul forþei de muncã ºi protecþiei socialeTVA Taxa pe valoarea adãugatãUE Uniunea EuropeanãUEM Uniunea Economicã ºi MonetarãUSD dolar SUA

Page 5: RAPORT ANUAL 1999

CC UU PP RR II NN SS

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare,monetare ºi valutare în anul 1999 ................................................................................. 9

A. Principalele constrângeri din mediul macroeconomic ................................ 11

B. Ajustarea politicilor economice .................................................................... 13

C. Rezultatele obþinute...................................................................................... 18

Partea I: Evoluþii economice

Capitolul I. Economia mondialã în anul 1999 ........................................................... 21

A. Evaluare generalã......................................................................................... 21

B. Þãri în tranziþie din Europa............................................................................ 24

Capitolul II. Economia naþionalã în anul 1999 .......................................................... 30

A. Caracteristici generale ................................................................................. 30

B. Formarea ºi utilizarea produsului intern brut; evoluþii sectoriale ................. 31

C. Preþurile, veniturile ºi utilizarea forþei de muncã .......................................... 36

D. Restructurarea ºi privatizarea ...................................................................... 39

E. Balanþa de plãþi ºi poziþia investiþionalã internaþionalã ................................ 40

F. Evoluþii bugetare ºi fiscale............................................................................. 44

Capitolul III. Pieþele financiare din România ............................................................. 51

A. Piaþa monetarã.............................................................................................. 51

B. Piaþa valutarã ................................................................................................ 54

C. Piaþa de capital............................................................................................. 57

Partea II: Activitatea Bãncii Naþionale a României

Capitolul IV. Politica monetarã ºi valutarã ................................................................. 63

A. Obiectivele ºi orientãrile politicii monetare .................................................. 63

B. Caracteristici generale ................................................................................. 65

C. Impactul restructurãrii sistemului bancar .................................................... 66

D. Influenþa evoluþiilor fiscale............................................................................ 67

E. Mecanismul de transmisie a politicii monetare ............................................ 68

F. Utilizarea instrumentelor de politicã monetarã ............................................. 69

G. Evoluþia monedei ºi a creditului ................................................................... 73

Page 6: RAPORT ANUAL 1999

Capitolul V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialãa bãncilor .................................................................................................... 80

A. Rezolvarea situaþiei bãncilor-problemã........................................................ 82

B. Întãrirea sectorului de supraveghere bancarã ............................................ 86

Capitolul VI. Emisiunea de numerar ºi Sistemul de plãþi în România.................. 95

A. Emisiunea de numerar ................................................................................. 95

B. Sistemul de plãþi în România........................................................................ 96

Capitolul VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelorinternaþionale, activitatea internaþionalã ºi alte activitãþiale Bãncii Naþionale a României ......................................................... 99

A. Operaþiuni cu Trezoreria statului .................................................................. 99

B. Administrarea rezervelor internaþionale ..................................................... 100

C. Activitatea internaþionalã a BNR ................................................................ 102

D. Alte activitãþi ............................................................................................... 105

Partea III: Bilanþul anual ºi contul de profit ºi pierdereale Bãncii Naþionale a României

Capitolul VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999............................ 111

Capitolul IX. Contul de profit ºi pierdere.................................................................. 118

Partea IV: Obiective ºi orientãri

Capitolul X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentruperioada 2000-2004 .............................................................................. 123

A. Principalele orientãri pentru anul 2000 ...................................................... 123

B. Perspective pentru perioada 2000-2004 ................................................... 126

Page 7: RAPORT ANUAL 1999

ANEXE

ORGANIGRAMA BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI LA 31 DECEMBRIE 1999...............................133

RELAÞIILE INTERNAÞIONALE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI...........................................134

BÃNCILE DIN ROMÂNIA LA 31 DECEMBRIE 1999 .........................................................................135

LISTA LUCRÃRILOR PUBLICATE ÎN BULETINELE TRIMESTRIALE ALE BÃNCIINAÞIONALE A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1992 - 1999.....................................................................137

LISTA PRINCIPALELOR LUCRÃRI TRANSMISE PARLAMENTULUI DE CÃTREBANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI ÎN ANUL 1999...........................................................................139

INDEX LEGISLATIV

PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CU CARACTERECONOMIC GENERAL ADOPTATE ÎN ANUL 1999..........................................................................143

PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LAACTIVITATEA BANCARÃ ADOPTATE ÎN ANUL 1999 ......................................................................148

PRINCIPALELE REGLEMENTÃRI EMISE DE BANCANAÞIONALÃ A ROMÂNIEI ÎN ANUL 1999 ........................................................................................150

SECÞIUNE DE GRAFICE

SECÞIUNE STATISTICÃ

Page 8: RAPORT ANUAL 1999

LISTA TABELELOR DIN TEXT

1. Indicatori macroeconomici ai unor þãri cu economie în tranziþie, 1995-1999 ................................ 28

2. Principalii indicatori macroeconomici în 1999 ............................................................................... 30

3. Contul curent ................................................................................................................................. 41

4. Evoluþia soldului bugetului general consolidat al statului .............................................................. 45

5. Dinamica principalilor indicatori agregaþi ...................................................................................... 91

6. Numãrul bãncilor româneºti, grupate dupã natura capitalului social ............................................ 92

7. Clasificarea bãncilor dupã capitalul social ºi activul net............................................................... 93

8. Structura capitalului bãncilor româneºti ........................................................................................ 93

9. Valoarea activului net bilanþier ºi a capitalului social la 31 decembrie 1999 ................................ 94

10. Bilanþul Bãncii Naþionale a României ............................................................................................. 113

11. Structura activelor ºi pasivelor ....................................................................................................... 114

12. Structura activului bilanþier ............................................................................................................ 114

13. Situaþia rezervelor internaþionale la 31 decembrie 1999 ................................................................ 115

14. Structura pasivului bilanþier ........................................................................................................... 116

15. Structura contului de profit ºi pierdere ........................................................................................... 118

LISTA GRAFICELOR DIN TEXT

Exportul / importul pe grupe de þãri ................................................................................................ 35

Evoluþia preþurilor de consum al populaþiei în 1999 ........................................................................ 36

Numãrul de salariaþi din industrie ºi rata ºomajului din economie în 1999..................................... 38

Evoluþia gradului de fiscalitate ........................................................................................................ 47

Evoluþia depozitelor interbancare în 1999....................................................................................... 51

Evoluþia tranzacþiilor interbancare în 1999 ...................................................................................... 52

Ratele medii ale dobânzii interbancare în anul 1999...................................................................... 53

Evoluþia pieþei valutare interbancare în 1999 .................................................................................. 55

Bursa de Valori Bucureºti în 1999................................................................................................... 58

Piaþa RASDAQ în 1999.................................................................................................................... 59

Cursul de schimb în 1999 ............................................................................................................... 65

Cursul de schimb ºi inflaþia în 1999 ................................................................................................ 65

Masa monetarã în 1999................................................................................................................... 74

Economiile populaþiei ºi inflaþia în 1999 .......................................................................................... 75

Evoluþia bazei monetare în 1999 ..................................................................................................... 76

Activele externe brute ºi rezervele internaþionale nete ale României în 1999................................. 78

Page 9: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

9

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare

ºi valutare în anul 1999

În 1999, la restricþiile impuse de ritmul relativ lent al reformelor s-a adãugat ºi con-strângerea generatã de existenþa unui vârf al serviciului datoriei externe de aproximativ30 la sutã din datoria publicã pe termen mediu ºi lung a României. Necesarul definanþare externã depãºea cu mult sursele de finanþare disponibile sau posibil deangajat, fãcând indispensabilã efectuarea ajustãrilor necesare.

În anul 1999, România a dovedit cã poate sã iniþieze ºi sã realizeze ajustãri economiceprofunde. Condiþiile excepþionale din anul 1999 au fost tratate printr-un program eco-nomic adecvat, bazat pe iniþierea asanãrii sectorului bancar ºi pe refacerea compe-titivitãþii internaþionale a economiei, condiþii necesare pentru reducerea deficitului decont curent nesustenabil. Deºi produsul intern brut a continuat sã scadã, iar inflaþia acrescut comparativ cu anul anterior, anul 1999 poate fi caracterizat ca un an cu rezultaterelativ pozitive. În acest an au fost pregãtite condiþiile care sã permitã buna funcþionare asistemului bancar, reluarea accesului pe pieþele externe de capital ºi apariþia, începândcu anul 2000, a unei creºteri economice sãnãtoase, de lungã duratã. De asemenea, afost controlat derapajul variabilelor nominale, în condiþiile în care atingerea þintei deinflaþie a fost grevatã de necesitatea întreprinderii unor modificãri esenþiale la nivelulcompetitivitãþii economiei naþionale.

În condiþiile externe existente la începutul anului 1999, refacerea competitivitãþii erastrict necesarã pentru evitarea intrãrii în încetare de plãþi. S-a ales astfel soluþia uneipolitici adecvate a cursului de schimb, într-un mix coerent cu politica fiscalã ºi cupolitica veniturilor, drept opþiune superioarã reducerii substanþiale în termeni reali asalariilor.

Încã din ultimul trimestru al anului 1998, leul a început sã se deprecieze în termeni reali,conducând la refacerea competitivitãþii internaþionale a economiei. Aceastã tendinþã afost stimulatã în 1999 printr-o politicã flexibilã de flotare controlatã a leului. Depreciereaîn termeni reali a monedei naþionale, acompaniatã de mãsuri de restructurare în sectorulreal, s-a reflectat în reducerea deficitului contului curent cu aproape 60 la sutã. Ajustareaa avut nu numai efecte pozitive în sectoarele în care s-a produs, dar a însemnat ºi unadaos la credibilitatea politicilor economice.

Page 10: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

10

Pregãtirea condiþiilor reluãrii creºterii economice a inclus ºi începerea procesului deasanare a sectorului bancar, operaþiune demaratã pe scarã mai largã în anul 1999 ºicontinuatã în anul 2000.

Operaþiunea de asanare a prilejuit discuþii asupra cauzelor acumulãrii creditelor neper-formante în sistemul bancar ºi ale încetãrii existenþei unor bãnci. Crearea stocurilor decredite neperformante nu poate fi însã atribuitã politicilor economice restrictive, care aucondus doar la manifestarea evidentã a unor probleme latente, în condiþiile întârzieriiproceselor de reformã ºi ale nerezolvãrii cauzelor slabei guvernãri corporative în anumitesectoare economice; acestea din urmã s-au tradus prin acumularea de vulnerabilitãþi,conducând la eclatarea consecinþelor procesului de absorbþie a pierderilor din sectorulsocietãþilor comerciale în condiþiile în care au fost întreprinse ajustãrile dure cerute denecesitatea reducerii dezechilibrului extern al economiei naþionale.

În 1999 au fost dezvoltate eforturile necesare pentru accederea pe pieþele externe pri-vate de capital. Condiþiile de pe aceste pieþe, precum ºi anticipaþiile privind posibilaîncetare a plãþilor externe ale României au fãcut dificil accesul la fonduri cu costuriacceptabile.

Adãugatã la segmentarea încã ridicatã a pieþelor financiare, lipsa finanþãrii externe acontribuit la menþinerea unor rate înalte ale dobânzii. Deficitul bugetar de 3 la sutã dinPIB a fost finanþat aproape în întregime din surse interne, ceea ce a determinat o cereresporitã pentru finanþãri de pe piaþa monetarã, cu consecinþe evidente asupra costuluiacestora.

Problemele generate de lipsa finanþãrii externe nu sunt însã traductibile numai în termeniicreºterii ratelor dobânzilor. La fel de importante pot fi ºi costurile generate de lipsaprezenþei României pe piaþa externã de capital. În anii 1995-1996, BNR a dezvoltatprograme de accedere pe pieþele de capital. Lipsa îndelungatã de pe piaþã a fãcut însãca împrumuturile sã fie fãcute cu scadenþe relativ mici (3-5 ani). Totuºi, ajustarea externãrealizatã în 1999 a pus bazele reaccesãrii pieþelor de capital începând cu 2000-2001.Pentru ca prezenþa sã devinã continuã este necesarã creºterea credibilitãþii proceselorde reformã prin asigurarea continuitãþii ºi accelerarea acestora.

Rezultatele ajustãrilor derulate în 1999 sunt vizibile deja în prima jumãtate a anului 2000.Inflaþia urmeazã în prezent o tendinþã de scãdere comparativ cu anul trecut, în condiþiileîn care semnele reluãrii creºterii economice s-au manifestat încã din trimestrul IV al anului1999.

Page 11: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

11

A. Principalele constrângeri din mediul macroeconomic

1. Anul 1999 s-a caracterizat printr-un mediu financiar extern foarte constrângãtor, ca ur-mare a impactului crizei asiatice din toamna anului 1997 ºi al crizei din Rusia din varaanului 1998, precum ºi al minicrizei din America Latinã din ianuarie 1999, ilustratã celmai bine de devalorizarea abruptã a real-ului brazilian. În aceste condiþii, creditoriiexterni, inclusiv instituþiile financiare internaþionale, au devenit mult mai precauþi înacordarea de noi credite þãrilor percepute ca având un risc ridicat. Totodatã, anul 1999a reprezentat pentru România ºi vârful de platã în contul datoriei externe pe termenmediu ºi lung, serviciul acesteia fiind de 2,8 miliarde dolari, din care 2,2 miliarde dolariaferente datoriei publice ºi public garantate. Contul curent al balanþei de plãþi înregis-trase, la rândul sãu, un deficit-record în anul precedent, de aproape 3 miliarde dolari,care, în ipoteza menþinerii la acelaºi nivel în 1999, ar fi fost extrem de greu de finanþat.La toate acestea s-a adãugat impactul negativ al situaþiei tensionate din zona Balcanilor,care a culminat cu rãzboiul din Iugoslavia (martie-iunie 1999). Acest eveniment a pro-vocat României pierderi comerciale considerabile, atât prin afectarea comerþului bilate-ral, cât ºi prin blocarea, pe parcursul întregului an, a Dunãrii, ruta cea mai ieftinã deacces cãtre parteneri importanþi, precum Germania ºi Austria. Totodatã, rãzboiul dinIugoslavia a condus la scãderea încrederii investitorilor de portofoliu strãini, care îºiînjumãtãþiserã prezenþa la Bursa de Valori Bucureºti încã din anul 1998, ca urmare acrizei din Rusia. Unul dintre puþinii factori favorizanþi la începutul anului 1999 a fost preþulscãzut al petrolului, dar chiar ºi acesta a cunoscut o tendinþã de creºtere accentuatã peparcursul anului.

2. Mediul intern a fost, de asemenea, foarte dificil. La nivel macroeconomic, deºi datoriapublicã atinsese un nivel nu foarte ridicat (circa 33 la sutã din PIB), cheltuielile cudobânzile aferente acesteia au ajuns sã aibã o pondere mare în bugetul de stat (31,2 lasutã), reprezentând aproximativ 5,5 la sutã din PIB. Aceasta a fãcut necesarã proiec-tarea bugetului în aºa fel încât sã se asigure un surplus primar semnificativ. La nivelmicroeconomic, mediul de afaceri a fost, la rândul sãu, ostil, caracterizându-se prin cos-turi mari ale întârzierii reformei, prin perpetuarea deficitelor cvasifiscale, datorate sectoa-relor cu pierderi (care, deºi în reducere faþã de anii anteriori, continuau sã afecteze zoneimportante ale economiei), printr-o legislaþie deficitarã în ceea ce priveºte asigurareaunui cadru optim de funcþionare a pieþelor. Acþiunile Bãncii Naþionale a României trebuieanalizate pe fundalul acestui mediu nefavorabil, insuficient restructurat. Constrângerilormacroeconomice (necesitatea reducerii inflaþiei, a deficitului bugetar ºi a celui de contcurent, prioritatea acordatã rambursãrii tuturor datoriilor scadente în condiþiile absenþeifinanþãrii externe) li s-au adãugat limitãrile microeconomice (necesitatea de a asanamediul bancar, dar ºi pe cel al economiei reale, accelerarea privatizãrii ºi impunereaconstrângerilor bugetare tari).

Page 12: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

12

3. În aceste condiþii, singura soluþie a Guvernului României a fost o înãsprire a politiciloreconomice (cu un accent suplimentar pe politica salarialã, care în 1998 cunoscuse underapaj), precum ºi o îmbunãtãþire a relaþiilor cu principalele instituþii financiare interna-þionale, FMI ºi Banca Mondialã, care ar fi însemnat o “undã verde” datã creditorilor pri-vaþi. FMI a început implementarea politicii de implicare a sectorului privat cu un grup depatru þãri, printre care ºi România, solicitând acesteia contractarea unor credite în va-loare de 600 milioane dolari SUA de pe piaþa externã de capital. Deºi România a între-prins eforturi constante pe linia obþinerii acestor împrumuturi, mediul extern nefavorabil,pe de o parte, ºi cunoaºterea condiþiei ca România sã obþinã în prealabil un împrumutde pe piaþa privatã de capital, pe de altã parte, au fãcut imposibilã obþinerea unorfinanþãri la costuri rezonabile. Având de rambursat douã rate importante (în luna maicãtre Nomura Securities ºi în luna iunie cãtre Merrill Lynch), România a fost lãsatãpractic, în prima jumãtate a anului 1999, fãrã nici un fel de acces la finanþarea externã,instituþionalã sau privatã. În aceste condiþii, ajustarea externã puternicã a României a fostsingura posibilitate de depãºire a vârfului de platã în contul datoriei externe în anul 1999.

4. Considerând cã fãrã sprijin extern România nu va putea face faþã obligaþiilor sale deplatã, agenþiile de rating (Moody’s, Thomson Bankwatch, Fitch IBCA, Standard & Poor’s)au depunctat România, uneori cu douã sau chiar trei gradaþii. Singura care a avutîncredere în capacitatea de platã a statului român a fost Japan Credit Rating Agency,care, în aprilie 1999 a scos România de pe lista de monitorizare, menþinând rating-ul BB-.Evenimentele aveau sã confirme aceastã apreciere: printr-o ajustare severã a politicilor,statul român nu numai cã ºi-a achitat la timp ºi integral datoria ajunsã la scadenþã, dar aºi reuºit sã refacã, spre sfârºitul anului, nivelul rezervelor valutare. Din pãcate, semnalulnegativ transmis de agenþiile de rating ºi-a menþinut efectele ºi în a doua jumãtate aanului 1999, când o emisiune de obligaþiuni a trebuit sã fie amânatã, din cauza dobân-zilor prohibitiv de înalte. În acest context, trebuie menþionate ca o reuºitã cele douã îm-prumuturi de tip club, prin care BNR a atras de la o serie de bãnci strãine prezente înRomânia echivalentul a 108 ºi, respectiv, 64 milioane dolari, precum ºi depozitul de 100milioane dolari constituit de Banca Chinei, toate având scadenþa la un an.

5. În Europa, anul 1999 a marcat introducerea monedei unice, euro (1 ianuarie), precumºi accelerarea negocierilor de aderare cu þãrile candidate. Astfel, economia României aavut de fãcut faþã unei triple provocãri: pe lângã continuarea tranziþiei de la o economiecentralizatã la una de piaþã ºi necesitatea de a onora cu succes serviciul datorieiexterne, s-a pus cu acuitate problema adoptãrii acquis-ului comunitar. Aceasta din urmãa fost una dintre cauzele principale ale necesitãþii reorganizãrii Bãncii Naþionale aRomâniei, acþiune a cãrei primã etapã a avut loc în cursul anului 1999.

Page 13: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

13

B. Ajustarea politicilor economice

6. Pornind de la constrângerile externe menþionate, ajustarea severã a contului curent s-aimpus ca o prioritate absolutã a programului economic pe anul 1999. Decisive în acestsens au fost politica monetarã ºi a cursului de schimb ºi asigurarea plãþii serviciului da-toriei externe, în general, dar ºi reducerea deficitului bugetar, precum ºi un control strânsal salariilor, care a permis refacerea corelaþiei dintre acestea ºi productivitate. Nu în ulti-mul rând, programul de privatizare ºi de restructurare a sectorului real al economiei aurmãrit o mai bunã alocare a resurselor. Obiectivele macroeconomice ale programuluiau fost: o inflaþie de 25 la sutã, o încetinire a scãderii PIB la 2 procente ºi un deficitbugetar consolidat de 2,4 la sutã din PIB, în condiþiile limitãrii deficitului de cont curent lamaximum 2 miliarde dolari ºi plãþii integrale a serviciului datoriei externe.

7. Anticipând dificultãþile generate de un curs de schimb supraapreciat, Banca Naþio-nalã a României a început, încã din luna septembrie a anului 1998, un proces gradualdar rapid de depreciere în termeni reali. Dacã în septembrie 1998 cursul de schimb erasupraapreciat cu aproximativ 30 la sutã faþã de valoarea de echilibru, în ultimul trimestrual anului respectiv a avut loc o depreciere realã de circa 10 procente, iar în perioadaianuarie-martie 1999, o depreciere realã suplimentarã de peste 19 procente. În lunamartie s-au conjugat o serie de factori interni ºi externi (trecerea Bancorex subadministrarea specialã a BNR; tergiversarea semnãrii acordului stand-by cu FMI;declanºarea conflictului din Iugoslavia), care au accentuat unele aºteptãri negative dinpartea operatorilor pe piaþa valutarã. Aceºtia au forþat nivelul cursului, provocând unovershooting, care însã avea sã se resoarbã spre sfârºitul lunii. Astfel, cursul de schimbajunsese aproape de echilibru, fiind doar o problemã de sãptãmâni pentru a se finalizaprocesul de “aterizare linã”. În urmãtoarele nouã luni ale anului, deprecierea cursului deschimb s-a fãcut într-un ritm puþin mai redus decât cel al inflaþiei, fãrã a fi afectatãsemnificativ competitivitatea exportului românesc. Dimpotrivã, o performanþã cu multpeste aºteptãri în materie de cont curent al balanþei de plãþi în a doua parte a anuluipoate avea ca explicaþie “curba J”, efectul benefic al deprecierii reale regãsindu-se înperformanþa exportatorilor cu un lag de câteva luni.

8. Controlul masei monetare a fost foarte greu de realizat, în condiþiile în care con-strângerea externã impunea o depreciere semnificativã a cursului de schimb. Conver-genþa în jurul obiectivului iniþial de inflaþie a fost afectatã de acþiunea unor factoriperturbatori suplimentari. Astfel, mecanismul de ajustare automatã a preþurilor admi-nistrate a diminuat preocuparea furnizorilor de utilitãþi de a-ºi reduce propriile costuri.Absenþa constrângerilor bugetare ferme la nivelul unor întreprinderi a permis acestora sãacopere prin preþuri sau prin deficite cvasifiscale lipsa ajustãrilor structurale. O injecþiemasivã de lichiditate a trebuit sã fie fãcutã pentru asanarea sistemului bancar, iarsterilizarea inevitabil imperfectã a generat presiuni suplimentare în direcþia atingerii þintei

Page 14: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

14

de inflaþie. În sfârºit, absenþa finanþãrii externe (care, prin program, ar fi trebuit sãacopere douã treimi din deficitul bugetar) a fãcut ca puþinele resurse financiare internesã fie disputate de Guvern, bãnci ºi sectorul întreprinderilor. Cumularea acestor factori acondus la creºterea masei monetare (M2) cu 45 procente. La aceasta s-au mai adãugatefectele negative ale unei scãderi a PIB (de 3,2 la sutã) mai mari decât cea anticipatã,ceea ce a condus la o inflaþie exprimatã prin preþuri la consumator de 54,8 la sutã lasfârºitul anului.

9. În anul 1999 a avut loc ajustarea bilanþurilor a douã bãnci de stat, Bancorex ºi BancaAgricolã, care încã mai resimþeau efectele politicii de creditare preferenþialã a anumitorsectoare economice, practicatã pânã în 1996. O mare parte a activelor neperformanteale acestor bãnci au fost preluate de nou-înfiinþata Agenþie de Valorificare a ActivelorBancare (AVAB), în timp ce Ministerul Finanþelor a emis titluri de stat pe termen mediu încontrapartida acestora. În cele din urmã, partea viabilã rãmasã din Bancorex a fuzionatprin absorbþie cu Banca Comercialã Românã. Efortul de sterilizare a lichiditãþii generatede cumpãrarea acestor titluri a fost deosebit de costisitor, în condiþiile în care, în primulsemestru al anului, Banca Naþionalã a României a recurs în acest scop în principal laatragerea de depozite. Poziþia de debitor net a bãncii centrale faþã de sistemul bancar ºiinsuficienþa instrumentelor de sterilizare au impus majorarea ratelor rezervelor minimeobligatorii, efectuatã în trei etape: de la 15 la sutã la 20 la sutã atât pentru lei, cât ºipentru valutã (de la jumãtatea lunii iulie); de la 20 la sutã la 25 la sutã pentru lei (de la1 noiembrie); de la 25 la sutã la 30 la sutã pentru lei (de la 1 decembrie). Pentru a nuproduce costuri suplimentare pentru bãnci, surplusul de rezerve generat de majorãrilesuccesive ale ratei acestora a fost remunerat þinându-se seama iniþial de media ratelordobânzilor active ºi pasive practicate de bãnci în relaþiile cu clienþii nebancari, iarulterior, de rata medie a dobânzilor practicate de bãnci pentru plasamentele lor pe piaþamonetarã.

10. Efectul conjugat al acestor politici a constat într-o creºtere generalizatã a dobânzilorîn cursul celui de al doilea trimestru, urmatã de o reducere gradualã spre sfârºitul anului,în paralel cu diminuarea ratelor lunare ale inflaþiei ºi cu asigurarea unui control maieficient al lichiditãþii de cãtre banca centralã.

11. Politicile fiscal-bugetare s-au concentrat pe partea de venituri, îndeosebi pe o maibunã colectare a impozitelor. Astfel, gradul de fiscalitate (exprimat ca raport între venitu-rile fiscale la nivelul bugetului consolidat ºi PIB) ºi-a continuat tendinþa ascendentã,ajungând la 31,4 la sutã, fãrã a depãºi însã nivelul maxim de 35,3 la sutã atins în 1992.Din pãcate, veniturile fiscale nu au fost completate de venituri superioare obþinute dinprivatizare: ponderea acestora în PIB s-a redus de la 2,1 la 1 la sutã. În aceste condiþii,veniturile bugetului general consolidat au reprezentat 34,4 la sutã din PIB, diminuân-du-se cu 0,6 puncte procentuale faþã de anul anterior. Datoritã numeroaselor scutiri ºi

Page 15: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

15

reeºalonãri, impozitele indirecte (îndeosebi taxa pe valoarea adãugatã) nu au constituit,nici în acest an principala sursã de venituri bugetare: ponderea lor a fost de 12,3 la sutãdin PIB, comparativ cu cea a impozitelor directe care a fost de 17,7 la sutã din PIB.Trebuie însã remarcat faptul cã 1999 a fost primul an în care s-a aplicat noua lege afinanþelor publice locale, prin care o parte însemnatã a impozitelor pe salarii a rãmas ladispoziþia autoritãþilor locale, ceea ce a determinat creºterea atât a autonomiei, cât ºi aresponsabilitãþii acestora în gestionarea banului public.

12. În materie de cheltuieli bugetare, pentru încadrarea în deficitul programat, au avutloc reduceri semnificative ale cheltuielilor materiale ºi de personal, a cãror pondere înPIB a scãzut de la 12,9 la 11,8 la sutã. Totodatã, cheltuielile de capital au fost reduse dela 3,3 la 2,9 procente din PIB. Elementul pozitiv l-a constituit o anumitã stabilizare acheltuielilor cu dobânzile (la 5,5 la sutã din PIB faþã de 5,4 la sutã în anul anterior).Cumulat, ponderea cheltuielilor bugetului general consolidat în PIB s-a situat la 36,3 lasutã, cu 2 puncte procentuale sub nivelul anului precedent. Aceastã reducere a chel-tuielilor bugetare trebuie interpretatã însã în contextul scãderii PIB cu 3,2 la sutã, ceeace aratã mãrimea deosebitã a efortului de ajustare. De altfel, bugetul anului 1999 a fostsupus la nu mai puþin de cinci operaþiuni de rectificare, concentrate în a doua jumãtate aanului.

13. Efortul de ajustare deosebit este reflectat în diminuarea deficitului convenþional (îndefiniþia FMI) de la 3,1 la 2 procente din PIB, concomitent cu creºterea surplusului pri-mar de la 2 la 3,6 procente din PIB.

14. Un accent deosebit în cadrul mix-ului de politici a fost acordat politicii salariale. Înacest sens, a fost luatã mãsura plafonãrii fondului de salarii la nivelul înregistrat în ultimultrimestru al anului precedent la un numãr de 25 de societãþi cu pierderi. Totodatã,continuarea procesului de restructurare ºi creºterea, pe aceastã cale, a ratei ºomajului,de la 10,3 la 11,5 la sutã au dus la diminuarea presiunii pentru creºteri salariale. Drepturmare, dacã în 1998 salariul mediu net pe economie crescuse în termeni reali cu 6,8procente, în 1999 a avut loc o scãdere în termeni reali cu 0,7 procente. Deosebit deimportante în acest sens au fost evoluþiile salariilor din industrie (scãdere în termeni realicu 0,7 la sutã faþã de o creºtere cu 1,8 la sutã în 1998), din comerþ (menþinerea întermeni reali, faþã de o creºtere cu 15,8 procente în anul precedent) ºi din administraþiapublicã (creºtere de 1,6 la sutã faþã de 31,6 la sutã în anul anterior). Corelate cucreºterea productivitãþii muncii în industrie, aceste evoluþii au fost de naturã a stimulacompetitivitatea prin costuri a produselor româneºti, explicând o bunã parte din creºtereaexporturilor ºi, pe aceastã cale, refacerea echilibrelor macroeconomice. Acestea sunt, totuºi,secundare corectãrii de competitivitate externã prin deprecierea faþã de dolar/euro.

Page 16: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

16

15. Politica de privatizare a avut, în 1999, rezultate contradictorii. În ceea ce priveºtenumãrul total al societãþilor privatizate se constatã o majorare a acestuia (cu 505 unitãþi);din punct de vedere valoric, creºterea a fost de peste 65 la sutã (6 784 miliarde lei, faþãde 4 104 miliarde lei în 1998), superioarã ratei inflaþiei. Modificarea frecventã a cadruluilegislativ a fãcut ca în lunile ianuarie-februarie, respectiv iulie-septembrie, procesul deprivatizare sã fie sensibil încetinit. Dacã în ceea ce priveºte ponderea societãþilorprivatizate din totalul societãþilor oferite (1 772 dintr-un total de 4 330) se constatã unprocent mulþumitor, nu acelaºi lucru se poate spune în cazul societãþilor mari unde, din695 societãþi oferite, au fost privatizate doar 82. Cu toate acestea, în anul 1999 s-au înre-gistrat câteva privatizãri de succes, printre care: Automobile Dacia Piteºti; AstraVagoane Arad; ªantierul Naval Galaþi. De menþionat este vânzarea, de cãtre FondulProprietãþii de Stat, a unui pachet de 45 la sutã din capitalul social al Banc Post cãtreGeneral Electric Capital Corporation (35 la sutã) ºi Banco Portugues de Investimento (10la sutã), cu o valoare totalã de 42,7 milioane dolari, la care se vor adãuga investiþii înactivitatea comercialã a bãncii de 50 milioane dolari. Dupã Banca Românã pentruDezvoltare, a cãrei privatizare a început în 1998, Banc Post a fost a doua bancã comer-cialã privatizatã în cadrul procesului de consolidare ºi eficientizare a sectorului bancar.

16. Prin programul PSAL, negociat cu Banca Mondialã, a fost demaratã activitatea deidentificare a agenþilor de privatizare/lichidare pentru un numãr de 64 de societãþicomerciale mari.

17. În ceea ce priveºte politica de restructurare a societãþilor comerciale generatoare depierderi, a fost declanºatã procedura de lichidare judiciarã la 170 dintre acestea, iar laalte 356 a fost finalizat procesul de privatizare. Rezultatele acestor mãsuri au constat înreducerea unor costuri echivalente cu 3 645 miliarde lei ºi creºterea încasãrilor cu apro-ximativ 5 949 miliarde lei. În mod deosebit trebuie amintite: închiderile operaþionale aleunor fluxuri tehnologice la Siderurgica Hunedoara, Clujana Cluj-Napoca, Romline Con-stanþa, Siderca din Cãlãraºi, Melana Sãvineºti; externalizãrile unor activitãþi auxiliare laTractorul Braºov, Nitramonia Fãgãraº, Roman Braºov; restructurarea datoriilor financiareºi a obligaþiilor fiscale la Sidex Galaþi. O menþiune specialã o necesitã oprireafuncþionãrii, pentru cea mai mare parte a anului, a douã rafinãrii (Petromidia Nãvodari ºiRafo Oneºti), fapt care a contribuit la diminuarea facturii energetice a þãrii, element delocde neglijat în ajustarea externã masivã din anul 1999.

18. Încã de la începutul anului 1999 Banca Naþionalã a României a demarat un set demãsuri de restructurare a sectorului bancar, destinat însãnãtoºirii acestuia. Autoritateamonetarã s-a concentrat pe clarificarea ºi rezolvarea problemelor unor bãnci ºi preveniriiriscului sistemic. Situaþia patrimonialã precarã a unor bãnci a fost rezultatul acumulãrii întimp a unor tensiuni determinate de o serie de factori: creditarea preferenþialã a unorsectoare ca urmare a unor decizii administrative, administrarea defectuoasã a creditelor,

Page 17: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

17

asumarea de angajamente extrabilanþiere etc. În pofida dificultãþilor întâmpinate, BNRºi-a continuat demersul de consolidare a încrederii în sectorul bancar ºi de flexibilizare amecanismului de garantare a depozitelor. Fermitatea supravegherii Bãncii Naþionale aRomâniei poate sã meargã pânã la retragerea autorizaþiei de funcþionare ºi solicitareaînchiderii unor bãnci neperformante, în situaþia în care acestea se impun. Chiar dacãprin asanarea sistemului bancar societatea este nevoitã sã-ºi asume anumite costuri,avantajele pe termen lung ale funcþionãrii eficiente a sistemului bancar sunt denecontestat.

19. Procesul de restructurare s-a extins ºi la nivelul Bãncii Naþionale a României,urmãrindu-se eficientizarea activitãþii acesteia ºi adaptarea rolului sãu la noua configu-raþie a pieþei. Astfel, au fost întãrite funcþiile de control ºi supraveghere prin comasarealor într-o singurã direcþie, cu un numãr mai mare de personal, iar pe de altã parte, a fostoptimizatã activitatea de alimentare cu numerar în teritoriu. S-a renunþat, în cadrul organi-gramei, la funcþia de director general, iar numãrul direcþiilor din centrala BNR a fost re-dus de la 31 la 15. Totodatã, 19 sucursale judeþene unde activitatea era mai redusã aufost reorganizate ca agenþii; în total, numãrul posturilor s-a diminuat cu 881, îndeosebiprin redimensionarea ºi externalizarea unor activitãþi auxiliare. Noua structurã a BãnciiNaþionale a României va permite concentrarea asupra funcþiilor pe care trebuie sã leîndeplineascã o bancã centralã într-o economie de piaþã. Reorganizarea BNR nu arãspuns numai obiectivelor de aderare la UE, ci mai ales celor de funcþionalitate,raþionalizare a administrãrii, promovare a culturii instituþionale ºi a unui mediu permeabilpentru resursele umane necesare.

20. În ceea ce priveºte adoptarea acquis-ului comunitar, principala preocupare a con-stituit-o elaborarea unor reglementãri care sã conducã la întãrirea capacitãþii desupraveghere a Bãncii Naþionale a României. Astfel, au fost aprobate de cãtre Consiliulde administraþie al BNR: Regulamentul nr.2/1999 referitor la clasificarea creditelor ºiplasamentelor, precum ºi la constituirea, regularizarea ºi utilizarea provizioanelorspecifice de risc de credit; Normele metodologice nr.4/1999 pentru aplicarearegulamentului menþionat; Normele nr.8/1999 privind limitarea riscului de credit albãncilor (ale cãror prevederi au fost în mare mãsurã armonizate cu Directivanr.92/121/EEC). BNR a remis Parlamentului un proiect de lege care sã extindãsupravegherea ºi reglementarea prudenþialã asupra aºa-numitelor “bãnci populare”(cooperative de credit). O altã decizie importantã a Consiliului de administraþie al BNR aconstituit-o liberalizarea, în trei etape, a contului de capital al balanþei de plãþi. În primaetapã, conform Circularei nr.22/1999, au fost liberalizate creditele ºi împrumuturilefinanciare cu termen de rambursare mai mare de un an, precum ºi garanþiile, avalurile ºifacilitãþile financiare auxiliare.

Page 18: RAPORT ANUAL 1999

Sinteza principalelor evoluþii economice, financiare, monetare ºi valutare în anul 1999

18

C. Rezultatele obþinute

21. Politicile adoptate au condus la o ajustare externã cu mult peste ceea ce se antici-pase iniþial. Exporturile fob au crescut cu 2,4 la sutã, în timp ce importurile fob s-au re-dus cu 12,2 la sutã. Astfel, deficitul contului curent a scãzut la 1,3 miliarde dolari, cu multsub obiectivul de 2 miliarde dolari fixat la începutul anului, în condiþiile în care stoculdatoriei externe pe termen mediu ºi lung s-a redus de la 9,3 miliarde dolari la 8,4 mili-arde dolari, iar rezervele valutare ale BNR au crescut cu 151,5 milioane dolari.

22. Acest proces nu s-a realizat fãrã costuri, cum ar fi reducerea accentuatã a absorbþieiinterne. Consumul final a scãzut în termeni reali cu 4,5 procente, reprezentând 84,3 lasutã din PIB, faþã de 86,7 la sutã în anul 1998. Formarea brutã de capital fix s-a redus întermeni reali cu 10,8 la sutã, reprezentând 18,5 la sutã din PIB, faþã de 19,4 la sutã înanul precedent.

23. Este evident faptul cã o ajustare masivã a conturilor externe, obþinutã cu preþul peri-clitãrii ciclului investiþional intern, nu constituie o politicã sustenabilã pe termen mediu.

24. În sensul celor de mai sus, invitarea oficialã a României de a începe negocierile deaderare la Uniunea Europeanã, hotãrâtã la Helsinki în decembrie 1999, reprezintãînceputul unei noi abordãri. Efortul naþional, chiar dacã va rãmâne factorul decisiv, vatrebui completat de finanþãri externe, care vor conferi mediului economic românesc maimultã stabilitate ºi atractivitate.

Page 19: RAPORT ANUAL 1999

Partea I

Evoluþii economice

Page 20: RAPORT ANUAL 1999
Page 21: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

21

Capitolul I. Economia mondialã în anul 1999

A. Evaluare generalã

1. Anul 1999 a marcat în economia mondialã realizarea unor performanþe superioare atâtcelor din anul anterior, când se înregistraserã reduceri de ritm, cât ºi faþã de prognozelede la începutul anului. Producþia mondialã a crescut mai rapid decât în anul precedent,ca ºi volumul comerþului internaþional, rata inflaþiei s-a redus, turbulenþele înregistrate înanii anteriori pe pieþele financiare din unele þãri cu economii emergente sau chiar din þãridezvoltate ºi-au diminuat intensitatea, încrederea populaþiei ºi a investitorilor a crescut.Contribuþii importante la aceastã evoluþie au avut caracterul în general mai puþin restrictival politicilor monetare, care în unele þãri au vizat sprijinirea economiei, precum ºi fer-mitatea cu care a fost promovatã restructurarea sistemului bancar ºi financiar într-o seriede þãri, în principal asiatice ºi latino-americane, afectate în anii anteriori de crize.

2. Produsul intern brut mondial a crescut cu 3,3 la sutã, faþã de un ritm de 2,5 la sutã în1998. Evoluþiile cele mai dinamice s-au înregistrat în þãrile recent industrializate din Asia(7,7 la sutã), care ºi-au reluat creºterea întreruptã de criza din 1997, dovedind astfeleficienþa eforturilor de restructurare a sistemului bancar ºi financiar, precum ºi în þãrile încurs de dezvoltare (3,8 la sutã), mai ales în cele din Asia (6 la sutã); în America Latinãcreºterea PIB a stagnat, iar în þãrile din Africa s-a înregistrat un ritm relativ scãzut (2,3 lasutã).

2.1. În SUA ºi în Canada au continuat sã se înregistreze ritmuri ridicate de creºtere a PIB(4,2 la sutã), atingându-se noi recorduri din punct de vedere al duratei expansiuniineîntrerupte a economiei, începutã în 1992. Creºterea economiei americane s-a bazat, înprincipal, pe cererea internã din partea sectorului privat (care s-a majorat cu 5,1 la sutã),în condiþiile creºterii accentuate a indicilor bursieri; acest fapt, deºi stimulator pentruconsum, mãreºte vulnerabilitatea economiei americane ºi ridicã semne de întrebareasupra sustenabilitãþii, în continuare, a acestui proces.

2.2. Dupã scãderea din anul precedent, în Japonia PIB s-a majorat uºor (cu 0,3 la sutã),pe seama sporirii cheltuielilor guvernamentale din prima parte a anului. În semestrul aldoilea investiþiile publice au scãzut, iar ritmul de creºtere economicã pe ansamblulanului s-a încetinit. Aprecierea yenului a determinat o pierdere de competitivitate ºi, înconsecinþã, reducerea importanþei componentei externe a cererii. Continuarea restructu-rãrii sectorului bancar ºi financiar rãmâne principala condiþie pentru reluarea uneicreºteri economice sãnãtoase ºi de duratã în Japonia.

2.3. În zona euro ritmul de creºtere a PIB a fost de 2,3 la sutã, ceva mai redus decât înanul precedent (2,8 la sutã), dar acesta s-a accelerat în partea a doua a anului, relevândperspective favorabile pentru anul 2000. Creºterea economicã s-a menþinut relativ mai

Page 22: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

22

susþinutã în Franþa, în timp ce în Germania ºi Italia ritmurile au fost mai scãzute decâtmedia zonei; în toate aceste þãri dinamica PIB s-a situat sub cea înregistratã în anulprecedent.

În Regatul Unit, expansiunea economicã începutã în 1992 a continuat, chiar dacã ritmulde creºtere a PIB (2 la sutã) a fost uºor inferior celui din anul precedent; “motorul”creºterii l-a reprezentat consumul privat.

3. Volumul comerþului internaþional cu bunuri ºi servicii a sporit cu 4,6 la sutã faþã de 4,2în anul precedent. Þãrile dezvoltate din punct de vedere economic au avut cea maiimportantã contribuþie la creºterea comerþului internaþional, majorându-ºi exporturile cu4,4 la sutã (3,7 la sutã în 1998) ºi importurile cu 7,4 la sutã (respectiv 5,5 la sutã), în timpce exporturile þãrilor în curs de dezvoltare au sporit cu numai 1,7 la sutã (4,5 la sutã în1998), iar importurile s-au redus cu 0,3 la sutã (faþã de o creºtere cu 0,4 la sutã în anulprecedent), o evoluþie asemãnãtoare înregistrând ºi þãrile în tranziþie.

4. Dinamica mai acceleratã a importurilor þãrilor dezvoltate, comparativ cu cea a expor-turilor, a condus la deteriorarea soldului contului curent în aceste þãri. Astfel, deficitulcontului curent al SUA a crescut de la 2,5 la sutã din PIB în 1998 la 3,7 la sutã în 1999(SUA reprezentând, în continuare, un important factor de creºtere economicã pe planmondial), iar cel al Regatului Unit s-a majorat de la 0,1 la sutã la 1,4 la sutã. Deficite auînregistrat ºi alte þãri, între care Canada, Austria, Grecia, Australia. Excedentul contuluicurent pe ansamblul zonei euro s-a diminuat de la 1,3 la sutã din PIB în 1998 la 0,7 lasutã în 1999. Japonia a înregistrat o reducere a excedentului de la 3,2 la sutã la 2,5 lasutã din PIB.

Þãrile din Asia ºi-au majorat semnificativ excedentele contului curent, dupã deprecierileputernice ale monedelor naþionale din anul precedent, în timp ce þãrile din America La-tinã au cunoscut o agravare a deficitelor.

Creºterea preþurilor þiþeiului pe piaþa internaþionalã în cursul anului 1999, ca urmare a li-mitãrii producþiei în þãrile OPEC ºi în alte þãri importante producãtoare, a avut ca efect oameliorare a situaþiei balanþei comerciale pentru þãrile exportatoare de petrol, în principalcele din Orientul Mijlociu ºi din Africa, precum ºi pentru Federaþia Rusã, afectând însãþãrile importatoare, deºi într-o mãsurã mai micã decât în anii anteriori.

Dintre þãrile cu cele mai ridicate deficite ale contului curent în 1999 se detaºeazã Nigeria(10,8 la sutã din PIB), Argentina (4,3 la sutã), Brazilia (4,1 la sutã), precum ºi unele þãri întranziþie, iar cele mai mari excedente ale contului curent, ca pondere în PIB, s-auînregistrat în Singapore (25,3 la sutã), Malayezia (18,4 la sutã), Elveþia (12,9 la sutã),Filipine ºi Thailanda (9,1 la sutã), Coreea de Sud (6,1 la sutã).

Page 23: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

23

5. Rata inflaþiei a continuat sã se reducã uºor în þãrile dezvoltate (1,4 la sutã, faþã de 1,5la sutã în anul precedent) ºi în þãrile în curs de dezvoltare, în pofida creºterii importante apreþurilor energiei. În þãrile în tranziþie rata inflaþiei a crescut în 1999.

Rata inflaþiei a crescut în SUA, de la 1,6 la sutã la 2,3 la sutã, a rãmas neschimbatã înzona euro, la 1,2 la sutã (situându-se între 0,5 la sutã în Austria ºi 2,2 la sutã în Spania),în timp ce Japonia a înregistrat un fenomen de deflaþie, preþurile scãzând cu 0,3 la sutã.

În þãrile în curs de dezvoltare rata inflaþiei s-a redus în 1999 (6,5 la sutã, faþã de 10,1 lasutã în 1998), niveluri mai scãzute înregistrând þãrile din Asia (în medie 2,5 la sutã, com-parativ cu 7,6 la sutã în anul precedent) ºi America Latinã (8,8 la sutã, faþã de 9,8 lasutã); în þãrile din Africa rata inflaþiei a fost în medie de 11 la sutã, iar în Orientul Mijlociude 20,3 la sutã.

6. În contextul revigorãrii economiei în majoritatea þãrilor cu economie de piaþã, ºomajula prezentat o tendinþã generalã de reducere. În þãrile dezvoltate rata ºomajului a scãzutde la 6,7 la sutã în 1998 la 6,4 la sutã în 1999. În SUA rata ºomajului s-a redus de la 4,5la sutã la 4,2 la sutã, iar în Canada de la 8,3 la sutã la 7,6 la sutã. În zona euro ºomajul ascãzut de la 10,9 la sutã la 10,1 la sutã, reduceri înregistrându-se în toate þãrile zonei. ÎnRegatul Unit rata ºomajului a scãzut de la 4,7 la sutã în 1998 la 4,4 la sutã în 1999.Excepþie de la aceastã tendinþã a fãcut Japonia, unde rata ºomajului a crescut în 1999 la4,7 la sutã, comparativ cu 4,1 la sutã în anul precedent.

7. Deºi a avut, în continuare, ca principal obiectiv menþinerea sub control a inflaþiei, poli-tica monetarã a susþinut, în unele þãri, ca de exemplu SUA, þãrile Uniunii Europene ºiJaponia, cererea internã ºi creºterea economicã.

Ratele dobânzii au prezentat o stabilitate ridicatã. În SUA s-au înregistrat uºoare creºteriale nivelului dobânzilor în lunile februarie ºi martie, precum ºi în iunie, ca urmare a deci-ziei FED de a evita riscul unei recrudescenþe a inflaþiei. Banca Japoniei a urmãrit menþi-nerea dobânzilor pe paliere foarte scãzute, promovând totodatã o politicã fermã de re-structurare ºi eficientizare a sistemului bancar. Banca Centralã Europeanã a redus uºorratele dobânzii în luna aprilie, în scopul evitãrii unei eventuale deflaþii, majorându-le apoi,în luna noiembrie, pentru a contracara reapariþia unor tensiuni inflaþioniste. Rata dobânziiLIBOR la depozitele în dolari, la termen de 6 luni, s-a situat în 1999 la 5,5 la sutã, compa-rativ cu 5,6 la sutã în 1998, în timp ce rata dobânzii la depozitele în euro a scãzut de la3,7 la sutã la 3,0 la sutã, iar la depozitele în yeni a scãzut la 0,3 la sutã, comparativ cu0,7 la sutã în anul precedent.

8. Prin introducerea monedei unice europene, euro, anul 1999 a marcat o etapã nouã înprocesul de integrare europeanã ºi, totodatã, începutul unui proces de tranziþie a siste-mului monetar internaþional, de la cel actual, bazat pe dolarul SUA, cãtre un sistem bi-polar.

Page 24: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

24

Deºi se considerã cã euro va deveni ‘’rivalul’’ dolarului în împrumuturile bancare interna-

þionale, în emisiunile de euroobligaþiuni ºi în tranzacþiile pe pieþele valutare, în 1999 s-a

înregistrat o tendinþã aproape permanentã de depreciere a monedei unice, determinatã

de performanþele economice diferite din SUA ºi zona euro, precum ºi menþinerea unor

ecarturi semnificative între dobânzile practicate pentru euro ºi dolar. La acestea s-a

adãugat ºi ponderea încã scãzutã a euro în portofoliile investitorilor ºi în rezervele

bãncilor centrale. Astfel, la sfârºitul anului 1999 creditele bancare internaþionale erau în

continuare dominate de moneda americanã (3 323 miliarde dolari), urmate de euro

(echivalentul a 2 854 miliarde dolari) ºi yeni (echivalentul a 818 miliarde dolari); stocul de

obligaþiuni internaþionale în dolari se ridica la 2 433 miliarde dolari, urmând obligaþiunile

în euro (echivalentul a 1 512 miliarde dolari) ºi cele în yeni (echivalentul a 528 miliarde

dolari); în privinþa rezervelor bãncilor centrale, dolarul SUA continua sã deþinã ponderea

cea mai ridicatã, de 75 la sutã, fiind urmat de euro, cu o pondere de 14 la sutã, yen 5 la

sutã, lira sterlinã 4 la sutã, alte valute 2 la sutã.

9. Politicile bugetare au urmãrit ºi în 1999, în principal, menþinerea stabilitãþii preþurilor

ºi însãnãtoºirea situaþiei finanþelor publice dar, în unele cazuri, au vizat ºi sprijinirea

economiei.

Pe ansamblul principalelor þãri industrializate, deficitul bugetelor naþionale a reprezentat

1,2 la sutã din PIB, comparativ cu 1,3 la sutã în anul anterior. În SUA bugetul a fost

excedentar în 1999 (0,5 la sutã din PIB), ca ºi în Canada (2,8 la sutã) ºi Regatul Unit (0,3

la sutã).

Pe linia mãsurilor ferme adoptate în ultimii ani în direcþia îndeplinirii criteriilor de aderare

la Uniunea Economicã ºi Monetarã, þãrile zonei euro ºi-au redus considerabil deficitele

bugetare în 1999. Astfel, în Germania deficitul bugetar a scãzut la 1,1 la sutã din PIB, în

Franþa la 1,8 la sutã, iar în Italia la 1,9 la sutã.

B. Þãri în tranziþie din Europa

10. Þãrile în tranziþie au înregistrat, pe ansamblu, o creºtere a PIB în 1999, dar în ritmuri

foarte lente, inferioare celor înregistrate de celelalte grupe de þãri.

Principalul factor care a susþinut într-o oarecare mãsurã activitatea economicã în majori-

tatea þãrilor în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est a fost cererea internã de consum.

Investiþiile au marcat o pierdere de ritm comparativ cu anul 1998, iar în unele þãri

(Republica Cehã, România) au scãzut. Economiile þãrilor în tranziþie din Europa Centralã

ºi de Est s-au confruntat în anul 1999 cu o serie de factori externi nefavorabili, cum au

Page 25: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

25

fost: menþinerea efectelor crizei financiare internaþionale declanºate în 1997 în Asia ºi în

1998 în Rusia ºi, ulterior, extinderea acesteia la unele þãri din America Latinã; conflictul

din Iugoslavia; creºterea preþului þiþeiului; încetinirea ritmului de creºtere a economiilor

din Uniunea Europeanã etc. În consecinþã, componenta externã a cererii a jucat un rol

mai puþin important, în pofida deprecierii în termeni reali a monedelor naþionale. Factorii

menþionaþi au produs efecte adverse ºi asupra celorlalþi indicatori macroeconomici, care,

de regulã, au înregistrat evoluþii mai puþin favorabile decât cu un an în urmã. ªomajul a

prezentat o tendinþã generalã de creºtere. Inflaþia s-a redus în majoritatea þãrilor

europene, dar s-a reinflamat în unele þãri din spaþiul fost sovietic. Deficitul contului curent

s-a redus în majoritatea þãrilor în tranziþie, menþinându-se totuºi la niveluri foarte ridicate.

Politicile monetare ºi fiscale au vizat, în continuare, prevenirea reinflamãrii inflaþiei, dar ºi

sprijinirea creºterii economice.

11. Decizia luatã la summit-ul Uniunii Europene de la Helsinki din luna decembrie 1999,de extindere a numãrului þãrilor cu care vor începe negocierile de aderare, impuneaccelerarea reformelor economice, legislative ºi instituþionale în vederea pregãtiriiaderãrii. Anii urmãtori vor marca în mod cert o intensificare a reformelor structurale într-oserie de domenii, cu accent pe dezvoltarea sectorului financiar, în majoritatea þãrilorcandidate.

O problemã din ce în ce mai dezbãtutã în perspectiva aderãrii la Uniunea Europeanãeste cea a raportului convergenþã realã – convergenþã nominalã. Deºi este, în general,acceptatã necesitatea urmãririi simultane a celor douã direcþii (convergenþã realã –creºterea standardului de viaþã ºi apropierea de nivelul de dezvoltare al þãrilor din UE;convergenþã nominalã – practic, îndeplinirea criteriilor de la Maastricht), urmãrireaexageratã a convergenþei nominale poate avea efecte negative asupra celei reale, iar omai mare flexibilitate la nivelul politicilor macroeconomice poate facilita implementareareformelor structurale ºi realizarea creºterii economice de duratã.

12. În þãrile în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est ritmul mediu de creºtere econo-micã a fost de 1,4 la sutã, uºor mai scãzut decât în anul precedent. Evoluþia economicãa fost diferitã de la o þarã la alta. Majoritatea þãrilor în tranziþie din Europa Centralã ºi deEst, între care Slovenia (4,9 la sutã), Ungaria (4,5 la sutã), Polonia (4,1 la sutã), auînregistrat creºteri ale PIB. O serie de þãri au înregistrat însã scãderi ale PIB: RepublicaMoldova cu 5 la sutã, Lituania cu 3,3 la sutã, România cu 3,2 la sutã, Ucraina cu 0,4 lasutã, Croaþia cu 0,3 la sutã ºi Republica Cehã cu 0,2 la sutã.

13. În contextul continuãrii procesului de restructurare a economiilor þãrilor în tranziþie,producþia industrialã a fost puternic afectatã, scãzând în þãri ca Bulgaria, România,

Page 26: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

26

Republica Cehã, Croaþia, Slovenia. În unele þãri mai avansate în procesul de reformã(Ungaria, Polonia) producþia industrialã a crescut.

14. Comerþul exterior al þãrilor în tranziþie a marcat o încetinire evidentã faþã de anul pre-cedent. Volumul exporturilor a crescut cu 3,9 la sutã, comparativ cu 6,3 la sutã în 1998,iar cel al importurilor a scãzut cu 5,4 la sutã, faþã de o creºtere de 2,9 la sutã în anulanterior. Valoarea exportului a scãzut în majoritatea þãrilor în tranziþie din Europa, cuexcepþia Republicii Cehe, Ungariei ºi României. Valoarea importului a avut o tendinþãcvasigeneralizatã de reducere, excepþie fãcând Bulgaria, Ungaria ºi Republica Cehã.

15. Soldul contului curent a continuat sã fie negativ în þãrile în tranziþie din EuropaCentralã ºi de Est, cu excepþia Federaþiei Ruse. Þãri ca Lituania (10,9 la sutã din PIB),Letonia (8,7 la sutã), Polonia (7,6 la sutã), Slovacia (4,9 la sutã) ºi Ungaria (4,4 la sutã)se situeazã pe unele dintre primele locuri în lume din acest punct de vedere. Un impor-tant excedent al contului curent a înregistrat în 1999 Federaþia Rusã (10,8 la sutã dinPIB, comparativ cu numai 0,9 la sutã în anul anterior). Deficitele de cont curent în þãrile întranziþie s-au datorat, în cea mai mare mãsurã, soldurilor negative ale balanþelorcomerciale.

16. Dezinflaþia a reprezentat ºi în 1999 unul dintre principalele obiective ale politicilormacroeconomice ale þãrilor în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est, datoritã ºi con-strângerilor impuse þãrilor candidate la aderare. Politicile monetare ºi fiscale antiinfla-þioniste au determinat o tendinþã de calmare a inflaþiei în majoritatea þãrilor în tranziþie dinEuropa. Cu excepþia României (45,8 la sutã), Slovaciei (10,6 la sutã) ºi Ungariei (10,0 lasutã), rata medie a inflaþiei s-a situat în þãrile în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est,candidate la aderarea la Uniunea Europeanã, la niveluri exprimate cu o singurã cifrã.Tendinþa de calmare a inflaþiei a fost ºi mai evidentã în cazul preþurilor producþieiindustriale. Creºterea mai acceleratã a preþurilor în spaþiul fost sovietic a determinat însãdublarea ratei inflaþiei în 1999, comparativ cu anul precedent, pe ansamblul þãrilor întranziþie (43,7 la sutã, faþã de 21,8 la sutã în 1998).

Anul 1999 a pus din nou în evidenþã existenþa a douã categorii de probleme cu care seconfruntã þãrile în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est (þãri cu economii mici saumijlocii, în general deschise): pe de o parte, dificultãþile realizãrii dezinflaþiei, în condiþiileîn care deprecierea monedelor naþionale se reflectã cu pregnanþã în creºterea preþurilorinterne, conducând la noi deprecieri ºi creºteri de preþuri; pe de altã parte, problemelepe care le ridicã politica salariilor ºi presiunile în sensul majorãrii acestora, indiferent derezultatele economice (ca urmare a veniturilor în general scãzute din aceste þãri) ºimecanismele de indexare a salariilor din unele þãri.

17. În condiþiile restructurãrii economice, ºomajul s-a agravat în majoritatea þãrilor întranziþie din Europa Centralã ºi de Est, cu excepþia Federaþiei Ruse ºi Sloveniei, unde a

Page 27: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

27

scãzut uºor. Rata ºomajului este mai ridicatã în þãri cum sunt Croaþia, Slovacia ºi Bulga-ria (în Bulgaria anul 1999 a marcat cea mai importantã creºtere a ºomajului, ajungând la16 la sutã, faþã de 12,2 la sutã în anul precedent) ºi se situeazã sub 10 la sutã numai înRepublica Cehã ºi Ungaria.

18. Deºi în majoritatea þãrilor în tranziþie politica monetarã a continuat sã aibã caobiectiv prioritar menþinerea sub control a inflaþiei, creºterea masei monetare s-a situat,în cele mai multe dintre aceste þãri (cu excepþia Croaþiei, Federaþiei Ruse ºi României), laniveluri superioare ritmului de creºtere a preþurilor de consum, având loc un proces deremonetizare a economiilor.

19. Politica valutarã a vizat, în principal, refacerea echilibrului extern ºi reducereadezechilibrelor balanþelor comerciale ºi a celor de cont curent, prin refacerea competiti-vitãþii exporturilor. În consecinþã, monedele naþionale ale majoritãþii þãrilor în tranziþie aumarcat deprecieri accentuate în termeni reali. Introducerea euro începând cu 1 ianuarie1999 a determinat în unele þãri în tranziþie trecerea la utilizarea euro ca monedã dereferinþã; de exemplu, Ungaria a înlocuit coºul valutar faþã de care era calculat forintul cueuro.

20. Politica fiscalã ºi-a menþinut caracterul restrictiv în 1999 în þãrile în tranziþie, ponde-rea deficitului bugetar în PIB situându-se la niveluri în general scãzute, cu excepþia þãrilordin spaþiul fost iugoslav. Deficitele bugetare s-au redus faþã de anul precedent în majori-tatea þãrilor în tranziþie (cele mai spectaculoase reduceri ale deficitului bugetar în PIBs-au produs în Ungaria, de la 5,4 la sutã în 1998 la 2,9 la sutã în 1999, ºi în Rusia, de la 5la sutã la 1,6 la sutã). Cauzele care au generat aceastã evoluþie au fost, pe de o parte,preocupãrile în direcþia reducerii ratei inflaþiei, iar pe de altã parte, cele de îndeplinire acriteriilor de convergenþã în vederea aderãrii la Uniunea Europeanã. Bulgaria ºi Croaþia,care în 1998 au înregistrat excedente bugetare, au încheiat anul 1999 cu deficite.

21. Investiþiile strãine directe în þãrile în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est au cres-cut uºor în 1999, într-un ritm mai scãzut decât în anul precedent, ca urmare a crizei fi-nanciare internaþionale ºi a rãzboiului din Iugoslavia, finanþând într-o mãsurã însemnatãdeficitul contului curent ºi, în unele cazuri, rambursarea unei pãrþi a datoriei externe.

22. Cele mai ridicate niveluri ale datoriei externe s-au înregistrat în Bosnia-Herþegovina(150 la sutã din PIB) ºi Iugoslavia (105 la sutã). Cu excepþia Slovaciei ºi Bulgariei, undenivelul datoriei externe depãºeºte 60 la sutã din PIB, pentru celelalte þãri în tranziþie dinEuropa Centralã ºi de Est acesta nu ridicã probleme deosebite.

Page 28: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

28

Tabel nr.1. INDICATORI MACROECONOMICI AI UNOR ÞÃRI CU ECONOMIE ÎN TRANZIÞIE, 1995 - 1999

Bulgaria Cehia Croaþia Polonia România Federaþia Slovacia Slovenia Ungaria

Rusã

1999 8,3 10,3 4,5 38,7 22,5 146,5 5,4 2,0 10,0

PIB real 1995 2,9 6,4 6,8 7,0 7,1 –4,1 6,8 4,1 1,5

(variaþie 1996 –10,1 4,8 6,0 6,0 3,9 –3,4 6,6 3,5 1,3

faþã de anul 1997 –7,0 –1,0 6,5 6,8 –6,9 0,9 6,5 4,6 4,6

anterior), % 1998 3,5 –2,2 2,5 4,8 –5,4 –4,9 4,4 3,9 4,9

1999 2,4 –0,2 –0,3 4,1 –3,2 3,2 1,9 4,9 4,5

Producþia 1995 4,6 8,7 0,3 9,6 9,4 –3,3 8,3 2,0 4,6

industrialã 1996 –3,3 2,0 3,1 8,3 6,3 –4,0 2,5 1,0 3,4

(variaþie 1997 –7,0 4,5 6,8 11,5 –7,2 2,0 2,7 1,0 11,1

faþã de anul 1998 –9,4 1,6 3,7 3,5 –17,0 –5,2 4,6 3,7 12,5

anterior), % 1999 –10,5 –3,1 –1,4 4,4 –8,0 8,1 4,2 –0,5 10,4

Nr. de personal 1995 –6,9 0,6 –3,3 1,0 –8,4 –6,6 4,1 –4,3 –5,4

în industrie 2 1996 0,7 –0,8 –1,4 –1,3 –1,1 –8,2 0,0 –7,5 –7,0 (variaþie 1997 –4,4 –4,3 –1,7 1,4 –5,5 –8,6 –2,0 –1,3 –0,7

faþã de anul 1998 –0,2 –3,3 0,3 2,0 –7,0 –3,8 –4,1 –1,7 1,6

anterior), % 1999 1) –6,2 –5,2 –3,7 –1,0 –12,0 –3,3 –2,9 –1,9 0,8

1995 11,1 2,9 17,6 14,9 9,5 8,8 13,1 14,5 10,9

Rata 1996 12,5 3,5 15,9 13,2 6,6 9,9 12,8 14,4 10,7

ºomajului 1997 13,7 5,2 17,6 10,3 8,9 11,2 12,5 14,8 10,4

% 1998 12,2 7,5 18,6 10,4 10,3 13,3 15,6 14,6 9,1

1999 16,0 9,4 20,8 13,0 11,5 12,3 19,2 13,0 9,6

Rata inflaþiei 1995 62,1 9,1 2,0 27,8 32,3 197,5 9,9 13,5 28,2

mãsuratã 1996 123,0 8,8 3,5 19,9 38,8 47,8 5,8 9,9 23,6

prin preþurile 1997 1 082,9 8,5 3,6 14,9 154,8 14,7 6,1 8,4 18,3

de consum 1998 22,3 10,7 5,7 11,8 59,1 27,7 6,7 8,0 14,3

(medie anualã) % 1999 0,3 2,1 4,2 7,3 45,8 85,7 10,6 6,1 10,0

Preþurile 1995 48,8 7,6 0,7 25,4 35,1 236,9 9,0 12,8 28,9

producþiei 1996 129,6 4,8 1,4 12,4 49,9 50,9 4,1 6,8 21,8

industriale 1997 967,0 4,9 2,3 12,2 156,6 15,0 4,5 6,1 20,4

(variaþie medie 1998 17,1 4,9 –1,2 7,3 33,2 7,0 3,2 6,0 11,3

anualã) % 1999 3,3 1,0 2,6 5,7 42,2 59,1 3,6 2,1 5,1

1995 5 345,0 21 462,5 4 633,0 22 878,0 7 910,0 81 100,0 8 578,0 8 350,2 12 810,0

Export 1996 4 890,0 21 690,6 4 545,7 24 420,0 8 085,0 88 600,0 8 830,0 8 370,0 14 183,0

mil.USD 1997 4 939,7 22 776,7 4 210,3 27 229,0 8 431,0 88 200,0 8 792,7 8 407,2 19 637,0

1998 4 193,5 26 351,4 4 604,5 30 122,0 8 302,0 74 900,0 10 666,8 9 095,7 20 749,0

1999 3 967,2 26 845,8 4 371,2 26 347,0 8 503,0 74 700,0 10 197,4 8 608,5 21 842,0

1995 5 224,0 25 140,4 7 900,7 24 705,0 9 487,0 60 800,0 8 769,0 9 304,5 15 252,0

Import 3 1996 4 702,6 27 567,9 8 235,9 32 574,0 10 555,0 68 800,0 11 122,0 9 251,7 16 828,0

mil.USD 1997 4 559,3 27 317,1 9 434,6 38 549,0 10 411,0 73 700,0 10 264,4 9 178,7 21 600,0

1998 4 574,2 28 904,9 8 773,4 43 842,0 10 927,0 57 800,0 12 959,3 9 870,3 23 102,0

1999 5 031,2 28 906,0 7 671,8 40 727,0 9 595,1 39 400,0 11 300,5 9 765,2 24 020,0

M2 1995 39,6 19,8 39,3** 34,9 71,6 125,8 21,2 28,1* 18,4

(variaþie 1996 117,8 9,2 49,1** 31,1 66,0 30,6 16,5 20,6* 21,2

faþã de anul 1997 359,3* 10,1 38,3** 29,1 104,9 29,8 8,9 24,3* 23,2

anterior), % 1998 9,6* 5,2 13,0** 25,1 48,9 19,8 2,7 19,8* 15,2*

* M3, ** M4 1999 11,4* 8,1 –1,1** 19,3 45,0 57,2 11,3 13,1* 15,9*

Populaþia (mil.loc.)

PIB

Pro

duc

þiain

dus

tria

lFo

rþa

de

mun

cãP

reþu

riC

omer

þ ext

erio

rM

asa

mon

etar

ã

Page 29: RAPORT ANUAL 1999

Cap.I. Economia mondialã în anul 1999

29

Bulgaria Cehia Croaþia Polonia România Federaþia Slovacia Slovenia Ungaria

Rusã

Ponderea 1995 –6,6 0,5 –0,8 –2,6 –4,1 –5,5 –1,6 0,1 –2,4

deficitului 1996 –10,9 –0,1 –0,1 –2,5 –4,9 –8,1 –4,4 0,2 –1,9

bugetului de 1997 –3,7 –0,9 –0,9 –1,3 –3,6 –7,3 –5,7 –1,2 –4,0

stat în PIB 1998 1,3 –1,6 0,9 –2,4 –2,8 –5,0 –2,7 –0,7 –5,4

% 1999 –1,0 –1,6 –1,8 –2,0 –2,6 –1,6 –1,9 –0,7 –2,9

1995 121,0 –3 677,9 –3 267,7 –1 827,0 –1 577,0 20 300,0 –191,0 –954,3 –2 442,0

Sold balanþã 1996 187,4 –5 877,3 –3 690,2 –8 154,0 –2 470,0 19 800,0 –2 292,0 –881,7 –2 645,0

comercialã 1997 380,4 –4 540,4 –5 224,3 –11 320,0 –1 980,0 14 500,0 –1 471,7 –771,5 –1 963,0

mil. USD 1998 –380,7 –2 553,5 –4 168,9 –13 720,0 –2 625,0 17 100,0 –2 292,5 –774,6 –2 353,0

1999 –1 064,0 –2 060,2 –3 300,6 –14 380,0 –1 092,1 35 300,0 –1 103,1 –1 156,7 –2 178,0

1995 –25,6 –1 369,1 –1 451,5 –2 299,0 –1 774,0 7 800,0 391,0 –22,8 –2 480,0

Sold cont 1996 81,8 –4 292,2 –1 147,5 4) -1 352,0 –2 571,0 12 400,0 –1 941,0 39,0 –1 678,0

curent 1997 426,7 –3 211,0 –2 344,0 –4 268,0 –2 137,0 3 500,0 –1 347,0 36,6 –981,0

mil. USD 1998 –61,4 –1 335,7 –1 549,7 –6 858,0 –2 968,0 1 000,0 –2 059,2 –3,8 –2 298,0

1999 –659,1 –1 058,2 –1 468,5 –11 569,0 –1 288,0 25 000,0 –1 082,9 –581,4 –2 076,0

Investiþii 1995 98,4 2 525,6 95,7 1 134,0 417,0 1 659,0 172,0 170,5 4 410,0

strãine 1996 134,4 1 275,5 509,1 2 741,0 263,0 1 708,0 233,0 177,7 2 279,0

directe nete 1997 503,1 1 275,2 323,7 3 041,0 1 224,0 3 639,0 69,9 295,3 1 741,0

mil.USD 1998 537,2 2 641,1 800,6 4 966,0 2 040,0 1 739,0 373,5 154,4 1 555,0

1999 765,5 4 911,5 1 304,4 6 348,0 1 007,0 1) 2 300,0 701,4 39,6 1 696,0

Datoria 1995 10 229,2 17 190,3 3 809,1 43 886,0 5 482,1 103 800,0 5 800,0 2 970,0 31 655,0

externã 1996 9 595,6 21 180,5 5 307,6 40 661,0 7 208,9 108 000,0 7 800,0 4 010,0 27 956,0

brutã 1997 9 756,5 21 616,5 7 451,6 38 495,7 8 584,3 132 700,0 9 900,0 4 176,0 24 395,0

mil.USD 1998 10 071,7 24 348,4 9 588,2 42 687,2 9 308,1 140 800,0 11 900,0 4 959,0 27 280,0

1999 1) 9 984,4 1) 22 863,4 9 929,9 1) 44 000,0 8 435,5 1) 153 900,0 10 518,0 5 491,0 29 279,0

1995 67,1 26,6 5,2 2,42 2 033,3 4 559,2 29,7 118,5 125,7

Medie 1996 177,9 27,1 5,4 2,70 3 082,6 5 120,8 30,7 135,4 152,6

anualã 1997 1 681,9 31,7 6,2 3,28 7 167,9 5 785,0 33,6 159,7 186,8

(mon.naþ./USD) 1998 1 760,4 32,2 6,4 3,48 8 874,8 5) 9,7 35,2 166,1 214,5

1999 6) 1,8 34,6 7,1 4,0 15 332,9 24,6 41,4 181,8 237,3

1995 70,7 26,6 5,3 2,47 2 578,0 4 640,0 29,6 125,9 139,5

Sfârºitul 1996 487,4 27,3 5,5 2,88 4 035,0 5 560,0 31,9 141,5 164,9

perioadei 1997 1 776,5 34,6 6,3 3,52 8 023,0 5 960,0 34,8 169,2 203,5

(mon.naþ./USD) 1998 1 675,1 29,9 6,2 3,50 10 951,0 5) 20,7 36,9 161,2 219,0

1999 6) 1,9 36,0 7,6 4,15 18 255,0 27,0 42,3 196,8 252,5

Moneda naþionalã BGL CZK HRK PLZ ROL RUR SKK SIT HUF

1) date preliminare;

2) pentru Bulgaria, datele pânã în 1997 se referã numai la sectorul public;

3) pentru Croaþia ºi Federaþia Rusã datele sunt în preþuri CIF;

4) începând cu 1 ianuarie 1996 include ºi "tranzacþii de cont curent neclasificate, net";

5) din 1998 s-a introdus rubla nouã, egalã cu 1 000 ruble vechi;

6) începând cu 5 iulie 1999 s-a introdus leva nouã, egalã cu 1 000 leve vechi.

Sursa: Buletinele lunare ºi anuale ale bãncilor centrale din þãrile respective, publicaþiile BIS, BERD, FMI ºi ONU. Datele pentru

România sunt actualizate dupã ultimele publicaþii ale Comisiei Naþionale pentru Statisticã ºi ale Bãncii Naþionale a României

(continuare)

Bug

etB

alan

þa d

e p

lãþi

Dat

orie

ex

tern

ãC

urs

de

schi

mb

Page 30: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

30

Capitolul II. Economia naþionalã în anul 1999

A. Caracteristici generale

1. Indicatorii macroeconomici pe anul 1999 au reflectat pentru a treia oarã consecutivrecesiunea: produsul intern brut a scãzut, inflaþia a depãºit cu mult estimãrile, iar ºomajula cuprins circa 11,5 la sutã din populaþia activã. Pe de altã parte, România a fãcut faþãcu succes vârfului de platã a serviciului datoriei externe ºi a reuºit o ajustare de proporþiia contului curent.

Tabel nr.2. Principalii indicatori macroeconomici în 1999

Indicatori U.M. Realizãri ale

anului 1999

1999 faþã de 1998

(variaþie

procentualã)

1. Produsul intern brut mld. lei 521 735,5 –3,2

1.1. Formare

1.1.1.Industrie mld. lei 144 955,3 –3,1

1.1.2.Agriculturã mld. lei 72 594,8 4,7

1.1.3.Construcþii mld. lei 25 189,2 –9,6

1.1.4.Servicii mld. lei 226 851,9 –5,1

1.2. Utilizare

1.2.1.Consum final total mld. lei 439 721,4 –4,5

1.2.2.Formarea brutã de capital fix mld. lei 96 308,9 –10,8

1.2.3.Variaþia stocului mld. lei 7 569,1 –45,4

1.2.4.Exportul net de bunuri ºi servicii mld. lei –21 863,9 –45,4

1.3. Deflator PIB % 146,4

2. Producþia industrialã mld. lei 399 522,0 –8,0

2.1. Preþurile producþiei industriale % 42,2

3. Producþia agricolã % 5,5

4. Comerþul exterior

4.1. Export fob mil. USD 8 503,0 2,4

4.2. Import fob mil. USD 9 595,1 –12,2

4.3. Sold mil. USD –1 092,1 –58,4

4.4. Gradul de acoperire a importului prin export (fob-fob) % 88,6 16,6

5. Soldul contului curent mil. USD –1 288,0 –56,6

6. Soldul bugetului general consolidat al statului (% în PIB) % –2,0

7. Câºtigul salarial lunar mediu nominal net

– nivel mediu anual lei/lunã 1 554 737 44,8

– nivel la sfârºitul anului lei/lunã 1 990 080 46,3

8. Preþurile de consum al populaþiei

– nivel mediu anual % 45,8

– nivel la sfârºitul anului % 54,8

9. Câºtigul salarial lunar mediu real net

– nivel mediu anual % –0,7

– nivel la sfârºitul anului % –5,5

Sursã: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Ministerul Finanþelor, Banca Naþionalã a României

Page 31: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

31

Accelerarea reformelor structurale, restructurarea sectoarelor anterior supradimensio-nate ºi limitarea activitãþilor ineficiente au provocat restrângerea activitãþii economicegeneratoare de costuri materiale mari, dar au fãcut totodatã posibilã eliberarea deresurse, creând premisele reluãrii creºterii economice pe baze stabile ºi durabile încondiþiile continuãrii proceselor de reformã.

B. Formarea ºi utilizarea produsului intern brut; evoluþii sectoriale

2. Produsul intern brut creat în anul 1999 a avut valoarea nominalã de 521 735,5 mili-arde lei, fiind în termeni reali cu 3,2 la sutã mai mic decât în anul anterior.

3. În condiþiile declinului economic ºi ale scãderii populaþiei þãrii (cu circa 33 mii per-soane pe parcursul anului 1999) produsul intern brut pe locuitor s-a cifrat la 23 231,6 miilei, înregistrând o reducere în termeni reali cu 3 procente faþã de anul 1998.

4. Contribuþia sectorului privat la formarea produsului intern brut nu s-a modificat semni-ficativ în anul 1999 (de la 61 la sutã în 1998 la 61,5 la sutã în perioada analizatã). Secto-rul privat a continuat sã fie cel mai puþin reprezentat în industrie (31,7 la sutã), unde re-structurarea ºi privatizarea, deºi s-au accelerat, nu au produs rezultatele aºteptate; încelelalte ramuri, aportul sectorului privat a fost mai mare (peste 90 la sutã în comerþul in-terior ºi în agriculturã).

5. Produsul intern brut s-a format în proporþie de 89,6 la sutã din valoarea adãugatãbrutã din economie (faþã de 89,9 la sutã, pondere înregistratã în 1998), impozitele (dimi-nuate cu valoarea subvenþiilor pe produs) reprezentând 10,4 procente, în creºtere cu 0,3puncte procentuale comparativ cu anul anterior.

6. În ceea ce priveºte evoluþia activitãþii ramurilor economiei naþionale, cu excepþia pro-greselor din comerþul exterior ºi agriculturã, situaþia s-a deteriorat în toate sectoarele deactivitate, determinând scãderea corespunzãtoare a valorii adãugate, mai ales în secto-rul serviciilor, în construcþii ºi în industrie.

7. În industrie valoarea adãugatã brutã s-a situat în termeni reali cu 3,1 procente subnivelul anului anterior, pe fondul scãderii volumului producþiei (cu 8 procente) ºi a numã-rului de salariaþi (cu 306 mii). Privitã în structura pe ramuri, activitatea industrialã a fost înmod diferit influenþatã de continuarea reformei ºi de constrângerile pieþei.

7.1. În industria prelucrãtoare, producþia a scãzut faþã de anul anterior cu 8 procente, undeclin accentuat producându-se în ramurile material ºi energo-intensive în curs de re-structurare (metalurgie, chimie ºi petrochimie), unde au fost consemnate reduceri cu-prinse între 12 ºi 36 procente.

Page 32: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

32

O treime din subramurile acestui sector au reuºit însã sã evite regresul în anul 1999, cutoate cã producãtorii s-au confruntat cu un climat neprielnic pe piaþa internã ºi cu oconjuncturã externã nefavorabilã, evoluþiile din prima parte a anului fiind puternic mar-cate de conflictul din Iugoslavia. Cu toate acestea, în industria confecþiilor ºi în cea amobilei s-au înregistrat chiar creºteri de producþie care au depãºit 10 procente.

7.2. Industria energeticã, în condiþiile unei cereri mai reduse a economiei, a produs cuaproximativ 6 procente mai puþin decât în anul 1998. Pe fondul restructurãrii sectoarelorenergo-intensive, importurile de þiþei, gaze naturale ºi cãrbune s-au redus, ponderea re-surselor interne de energie în total crescând de la 63,7 la sutã în 1998 la peste 72 la sutãîn 1999.

7.3. În industria extractivã, pe fondul restrângerii activitãþii în sectoarele care depind desubvenþii bugetare însemnate, producþia a scãzut cu circa 9 la sutã comparativ cu anulprecedent.

8. În agriculturã, valoarea adãugatã brutã în 1999 a fost cu 4,7 la sutã mai mare decât înanul precedent, realizatã exclusiv pe seama evoluþiilor pozitive din sectorul vegetal.Condiþiile climatice favorabile au permis realizarea unei producþii agricole cu 5,5 la sutãmai mari decât în anul 1998.

8.1. Pe sectoare, rezultatele producãtorilor agricoli au fost influenþate de factori specifici,care au imprimat evoluþiilor tendinþe contrare.8.1.1. În sectorul vegetal, producþia a fost cu 13 la sutã mai mare decât în anul anterior,randamentele la hectar înregistrate la majoritatea culturilor fiind superioare celor din anul1998. În aceste condiþii, s-au obþinut sporuri importante de producþie (63 la sutã la car-tofi, 22 la sutã la plante uleioase, 10 la sutã la cereale-boabe), chiar dacã în unele cazurisuprafeþele cultivate au fost mai mici.8.1.2. În sectorul de creºtere a animalelor producþia realizatã în anul 1999 a fost cu 3,2la sutã mai micã decât în anul anterior, datoritã restrângerii activitãþii fermelor de stat ge-neratoare de pierderi. Comparativ cu situaþia existentã la sfârºitul anului precedent, la 31decembrie 1999 statisticile evidenþiau reducerea efectivelor de porcine ºi ovine (cu 17ºi, respectiv, 5 la sutã) ºi o reabilitare a sectorului de creºtere a bovinelor, unde numãrulanimalelor a crescut uºor (cu 0,4 la sutã).

9. În construcþii s-a consemnat un regres accentuat comparativ cu anul anterior; valoa-rea adãugatã brutã a scãzut cu 9,6 procente, iar contribuþia la crearea produsului internbrut s-a redus de la 5,3 la sutã în 1998 la 4,8 la sutã în perioada de referinþã.

Volumul lucrãrilor de construcþii în 1999 a reprezentat numai 87,8 la sutã din realizãrileanului precedent, climatul general de recesiune afectând îndeosebi activitatea din sec-torul public, care s-a redus la circa jumãtate.

Page 33: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

33

10. Sectorul serviciilor s-a situat, de asemenea, pe o pantã descendentã în anul 1999;pe fondul evoluþiilor nefavorabile din transporturi ºi din comerþul interior, valoarea adãu-gatã brutã a scãzut faþã de anul precedent cu peste 5 la sutã. În ceea ce priveºtetransporturile, restrângerea activitãþii ca urmare a conflictului din Iugoslavia a provocatpierderi substanþiale, în special în transportul rutier ºi fluvial de mãrfuri, fiinddisponibilizate peste 15,5 mii persoane. În cazul comerþului interior, cifra de afaceri ascãzut comparativ cu anul precedent (cu peste 9 procente în cazul vânzãrilor deautovehicule ºi carburanþi pentru acestea ºi cu 5 procente în cazul celorlalte mãrfuri), iarnumãrul de salariaþi s-a redus cu peste 25 mii persoane.

11. Utilizarea produsului intern brut a reflectat atât regresul resimþit în majoritatea ramu-rilor economiei naþionale, cât ºi efectele pozitive ale evoluþiilor din comerþul exterior ºi dinsectorul agricol vegetal; consumul final ºi formarea brutã de capital au scãzut în termenireali comparativ cu anul anterior, în timp ce deficitul generat de comerþul exterior de bu-nuri ºi servicii s-a redus.

12. Pentru consum au fost utilizate 84,3 procente din produsul intern brut (faþã de 86,7procente în anul 1998); în condiþiile în care toate elementele componente ale consumuluifinal s-au înscris pe o pantã descendentã, acesta a înregistrat o scãdere realã faþã deanul anterior cu 4,5 la sutã.

12.1. Consumul populaþiei a fost cel mai afectat, reducându-se în termeni reali faþã deanul anterior cu 4,9 procente. Declinul economic, creºterea ºomajului ºi inflaþia au im-primat cererii un trend descendent mai accentuat în a doua parte a anului. Veniturilereale ale populaþiei au avut aceeaºi tendinþã (câºtigurile salariale reale în lei erau îndecembrie 1999 cu 5,5 la sutã mai mici decât în urmã cu un an).

13. Formarea brutã de capital fix s-a redus cu 10,8 la sutã; rata de investire∗ a ajuns la20,6 la sutã (cu 0,9 puncte procentuale mai micã decât în anul precedent).

13.1. Investiþiile au fost de 70 572 miliarde lei, scãzând în termeni reali cu 12,3 la sutãfaþã de anul precedent. Acestea au fost destinate, în principal, industriei (41 la sutã dintotal), agriculturii (11,3 la sutã) ºi transporturilor (9 la sutã).13.1.1. Investiþiile din sectorul de stat ºi public de interes naþional ºi local au reprezentat34,8 la sutã din totalul investiþiilor realizate (faþã de 44,5 la sutã în anul anterior), fiind, întermeni reali, cu aproape 32 la sutã mai mici decât în 1998; aceste evoluþii au fost de-terminate de restrângerea sectorului de stat ºi de constrângerile impuse de austeritateabugetarã.13.1.2. În sectorul privat, acumularea de capital fix s-a intensificat, investiþiile realizate(51,4 la sutã din total) fiind, în termeni reali, cu 13,6 la sutã mai mari decât în anul prece-

∗ calculatã prin raportarea la valoarea adãugatã brutã din economie

Page 34: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

34

dent; întreprinzãtorii particulari s-au orientat cu precãdere spre industria prelucrãtoare ºiagriculturã.13.1.3. La nivelul economiei naþionale, cea mai mare parte a investiþiilor s-a realizat dinsurse proprii (aproape 51 la sutã din total); alte surse (capitalul strãin, fondurile extrabu-getare, resursele populaþiei ºi cele alocate de Fondul Proprietãþii de Stat) au fost utilizatepentru finanþarea a circa 28 la sutã din lucrãri, în timp ce fondurile bugetare (centrale ºilocale) au reprezentat sub 9 la sutã din totalul surselor utilizate în procesul investiþional,iar creditele bancare circa 12 la sutã.

14. Ajustãrile din sectorul extern au condus la scãderea considerabilã a ponderiiimportului net de bunuri ºi servicii în produsul intern brut, de la 8,1 la sutã în 1998 la 4,2la sutã în 1999.

15. Reducerea dezechilibrului comercial extern, care a reprezentat în ultimii ani princi-pala constrângere în construirea politicii economice, s-a produs în condiþiile scãderii im-porturilor cu 12,2 la sutã ºi ale creºterii exporturilor cu 2,4 la sutã faþã de anul 1998;gradul de acoperire a importurilor (fob) prin exporturi a crescut de la 76 la sutã în 1998la 88,6 la sutã în 1999, iar deficitul comercial extern, de 1 092 milioane dolari, a fost cu58,4 procente mai mic decât în anul anterior.

15.1. Exporturile au totalizat 8 503 milioane dolari, cu 201 milioane dolari peste realizãrileanului 1998. În pofida scãderii producþiei, nivelul exporturilor s-a menþinut relativ ridicat.Se estimeazã cã la nivel naþional efortul la export (calculat ca raport între export ºi pro-ducþie) a fost de 15,4 la sutã, cu 2,4 puncte procentuale mai mare decât în anul prece-dent; în industrie, sectorul de provenienþã a majoritãþii mãrfurilor comercializate deRomânia pe pieþele externe, ponderea producþiei livrate la export în totalul livrãrilor acrescut de la 24,6 la sutã în anul 1998 la 27,7 la sutã în 1999.

15.2. Importurile au înregistrat o reducere însemnatã, valoarea lor anualã, care s-aridicat la 9 595 milioane dolari, fiind cu 1 332 milioane dolari mai micã decât în anulanterior. Scãderea importurilor, principalul factor care a condus la diminuarea deficituluicomercial extern, a fost la rândul sãu consecinþa modificãrilor structurale din industrie,sector mare consumator de importuri de materii prime ºi produse energetice. Cel maiimportant efect al restructurãrii industriei a fost în 1999 reducerea deficitului aferentfacturii energetice de la 927 milioane dolari, cât s-a înregistrat în 1998, la 555 milioanedolari (în valori fob).

15.3. Evoluþia cursului de schimb a avut o contribuþie însemnatã la reducerea dezechili-brului extern în 1999. Politica de depreciere acceleratã a monedei naþionale din primaparte a anului, urmatã de conservarea competitivitãþii externe prin prevenirea aprecieriiexagerate în termeni reali a leului a fost stimulativã pentru exportatori, dar i-a descurajatrelativ pe importatori.

Page 35: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

35

15.4. Orientarea geograficã a comerþului exterior nu a suferit modificãri esenþiale în anul1999, þãrile Uniunii Europene continuând sã fie principalii parteneri ai României atât laexport, cât ºi la import. Comparativ cu anii precedenþi, în anul 1999 s-a remarcat o ten-dinþã de ameliorare a balanþei comerciale cu þãrile Europei Centrale, foste economiicentralizate, precum ºi cu þãrile foste membre ale URSS.

Exportul pe grupe de þãri

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 1999

Importul pe grupe de þãri

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 1999

UniuneaEuropeanã

celelalte þãridezvoltate

þãri în curs dedezvoltare (dinafara Europei)

þãri în tranziþiedin EuropaCentralã ºi deEstþãri din fostaURSS

16. Variaþia stocurilor materiale a fost moderatã în 1999, reprezentând numai 1,5 pro-cente din produsul intern brut, faþã de 2,1 procente în anul precedent. În evoluþia princi-palelor elemente constitutive ale stocurilor materiale pot fi remarcate tendinþe adverse,astfel: stocurile de produse finite existente la producãtorii industriali au reînceput sãcreascã spre sfârºitul anului, dupã ce în cea mai mare parte a intervalului analizat s-auremarcat tendinþe contrare (în raport cu valoarea producþiei industriale medii lunare,stocurile acumulate la sfârºitul anului 1999 reprezentau 67 la sutã, faþã de 65,7 la sutã înurmã cu un an); fenomenul a fost mai amplu în sectoarele producãtoare de bunuri decapital ºi a fost determinat de restrângerea procesului investiþional; stocurile de produseagricole au avut o tendinþã de reducere pe fondul intensificãrii activitãþii de export (ex-porturile de animale vii ºi produse animale au fost în 1999 cu peste 23 la sutã mai maridecât în anul precedent, iar cele de produse vegetale cu 38 la sutã).

Page 36: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

36

C. Preþurile, veniturile ºi utilizarea forþei de muncã

17. Deflatorul produsului intern brut a fost de 146,4 la sutã, cu 9 puncte procentualemai mic decât în 1998. Inflaþia mãsuratã prin indicele deflatorului PIB a fost mai maredecât cea evidenþiatã de indicele preþurilor de consum (145,8 la sutã medie anualã) ºidecât cea înregistratã prin indicele preþurilor producþiei industriale (142,2 la sutã), reflec-tând creºterea accentuatã a preþurilor din sfera serviciilor ºi din construcþii.

18. Creºterea preþurilor în 1999 poate fi atribuitã în mare mãsurã unor factori corectori:ajustarea preþurilor administrate, în special pentru energie, precum ºi modificarea acci-zelor la produsele petroliere ºi gaze naturale; o influenþã însemnatã a avut ºi depreciereaaccentuatã a monedei naþionale, obiectivul de inflaþie devenind dependent faþã de celde ajustare a contului curent.

Evoluþia preþurilor de consum al populaþiei în 1999

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

I F M A M I I A S O N D

indici; decembrie anterior=100

servicii

bunuri

total

19. La finele anului 1999, nivelul preþurilor de consum a fost cu 54,8 la sutã superiorcelui înregistrat în decembrie 1998, iar rata medie lunarã a inflaþiei, de 3,7 la sutã, adepãºit cu 0,8 puncte procentuale valoarea anului anterior.

19.1. Evoluþia preþurilor administrate (corectate periodic cu acordul autoritãþilor, în func-þie de evoluþia cursului de schimb, de indicele general al preþurilor de consum sau prinsistemul de accizare, dupã caz) a contribuit direct, cu circa 15 puncte procentuale, lacreºterea generalã a preþurilor.

Page 37: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

37

19.2. Creºterea preþurilor a fost mai moderatã la produsele alimentare (36,7 la sutã), întimp ce la unele produse nealimentare au fost înregistrate însã majorãri semnificativeprovocate, mai ales, de corecþiile aduse preþurilor administrate. Astfel, în decembrie1999, energia electricã a fost cu aproape 93 la sutã mai scumpã decât la sfârºitul anuluiprecedent, gazele naturale cu 100 la sutã, iar energia termicã cu aproape 141 la sutã;pe ansamblu, produsele nealimentare s-au scumpit cu peste 60 procente. La servicii,creºterea anualã a preþurilor a fost de circa 95 la sutã (în condiþiile în care transporturileurbane s-au scumpit cu 43 la sutã, cele interurbane cu aproape 59 la sutã, tarifelepoºtale aproape s-au dublat, iar la cele telefonice creºterea a depãºit 125 la sutã).

20. Preþurile producþiei industriale pentru piaþa internã au fost în decembrie 1999 cu62,8 procente mai mari decât la sfârºitul anului precedent. Recordul l-a deþinut industriaextractivã, unde preþurile s-au dublat pe parcursul anului; creºteri semnificative s-au în-registrat în sectorul energetic, în industria prelucrãtoare (cu circa 60 la sutã), principalacauzã fiind majorarea costurilor materiale, determinatã de scumpirile materiilor primeimportate (ca efect al creºterii preþurilor externe ºi al deprecierii monedei naþionale), aenergiei ºi transporturilor. În aceste condiþii, variaþia medie lunarã a preþurilor producþieiindustriale a fost de 4,2 procente, de aproape 3 ori mai mare decât în 1998.

21. În anul 1999 politica în domeniul veniturilor a reflectat atât efortul autoritãþilor de alimita presiunile inflaþioniste ale cererii în condiþiile scãderii ofertei, cât ºi preocupãrile dea reabilita situaþia unor categorii sociale defavorizate.

22. Politica salarialã a fost prudentã, neconcordanþele dintre creºterile salariale ºirezultatele economice fiind evitate în majoritatea sectoarelor economiei. Cu toate aces-tea, în unele unitãþi de stat, mai ales regii autonome ºi companii naþionale, au continuatsã se producã abateri, salariile crescând în pofida acumulãrii de pierderi ºi datorii faþãde bugetul de stat ºi cel al asigurãrilor sociale.

23. În anul 1999 câºtigul salarial nominal mediu lunar net a fost cu aproape 45 la sutãmai mare decât în anul anterior, creºterea fiind, în principal, efectul renegocieriicontractelor colective de muncã.

24. Câºtigul salarial real mediu în 1999 a fost cu 0,7 la sutã mai mic decât în anul prece-dent; la sfârºitul anului 1999, era însã cu 5,5 la sutã mai mic decât în decembrie 1998,evoluând inegal în diferitele ramuri ale economiei: pentru salariaþii din comerþ, agriculturãºi învãþãmânt, câºtigurile salariale au scãzut cu 9 pânã la 23 la sutã, în timp ce însectorul de sãnãtate ºi în administraþia publicã acestea au fost uºor mai ridicate decât înurmã cu un an.

25. Politica în domeniul pensiilor a fost marcatã de hotãrârea autoritãþilor de a continuaaplicarea unor mãsuri de corecþie a acestora, menite sã contribuie la ameliorarea condi-

Page 38: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

38

þiilor de viaþã ale pensionarilor, în pofida dificultãþilor cu care s-a confruntat economia, îngeneral, ºi sistemul asigurãrilor sociale, în special.

26. Pe fondul acestor eforturi, pensia medie la nivel naþional a fost, în termeni nominali,cu 70,3 la sutã mai mare decât în anul precedent, iar în termeni reali a crescut cu 16,8 lasutã.

27. În domeniul forþei de muncã au continuat sã se producã transformãri structurale;pensionãrile numeroase, accentuarea ºomajului ºi soldul negativ al miºcãrii migratoriiexterne au determinat reducerea numãrului persoanelor antrenate în crearea produsuluiintern brut; creºterea numãrului celor care activeazã pe cont propriu sau în asociaþii fa-miliale constituite în agriculturã, comerþ ºi servicii a continuat sã modifice structurapopulaþiei ocupate în defavoarea salariaþilor.

Numãrul de salariaþi din industrie ºi rata ºomajului din economie în 1999

1 600

1 800

2 000

2 200

I F M A M I I A S O N D

mii persoane

10

11

12

13procente

numãrul de salariaþi din industrie

rata ºomajului (scala din dreapta)

28. Numãrul salariaþilor a ajuns la sfârºitul anului 1999 la 4 615,6 mii persoane, cuaproape 409 mii persoane mai mic decât cel din decembrie 1998; majoritatea acestoraau provenit din industrie (306 mii persoane). Reducerile de personal au afectat cuintensitãþi diferite ºi alte câteva ramuri ale economiei; în construcþii ºi transporturi numã-rul angajaþilor s-a diminuat cu 5 la sutã, în sectorul financiar-bancar cu 8 la sutã, înadministraþia publicã cu 7 la sutã, în sectorul de sãnãtate ºi asistenþã socialã cu peste 6la sutã.

29. Rata ºomajului la nivel naþional a fost în luna decembrie 1999 de 11,5 la sutã(corespunzãtoare unui numãr de 1 130 mii ºomeri), cu 1,2 puncte procentuale mai mare

Page 39: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

39

decât cea înregistratã în aceeaºi perioadã a anului precedent. ªomajul a avut o evoluþieoscilantã, cu intensificãri în primele luni ale anului, cu o uºoarã reducere în sezonul devarã (datoritã creºterii forþei de muncã sezoniere), urmatã de o nouã accentuare înultimele luni ale anului.

30. Pe piaþa forþei de muncã, la sfârºitul lunii decembrie oferta se ridica la 23,7 mii locuride muncã, cu 9,7 mii mai multe decât în urmã cu un an; oferta de locuri de muncã aprovenit în proporþie de 71 la sutã din partea sectorului privat. Raportul dintre cerere(compusã din toate persoanele indemnizate pentru ºomaj de oficiile de muncã) ºi ofertãa fost de 37 la 1 (faþã de 57 la 1 în decembrie 1998); pentru muncitori (73 la sutã dinºomerii indemnizaþi) raportul cerere-ofertã a fost mai dezavantajos (39 la 1).

31. Eforturile depuse pentru reabilitarea economicã a unor zone din estul þãrii, afectatede un ºomaj ridicat ºi prelungit, s-au soldat, în cazul câtorva judeþe, cu creºterea uºoarãa gradului de ocupare a forþei de muncã comparativ cu anul anterior (este cazuljudeþelor Vaslui, Vrancea ºi Tulcea); ºomajul s-a restrâns uºor ºi în judeþele Alba, Mureº,Maramureº ºi Vâlcea, dar continuã sã afecteze grav zonele monoindustriale, mai alescele miniere (reprezentativ, în acest sens, fiind judeþul Hunedoara, care continuã sã în-registreze cea mai ridicatã ratã, respectiv 20,4 la sutã).

32. Pe fondul disponibilizãrilor de personal ºi al unei legislaþii permisive în ceea cepriveºte pensionãrile înainte de limita de vârstã, numãrul pensionarilor a ajuns la 6 021mii persoane, cu 200 mii mai mare decât în urmã cu un an.

Majoritatea celor intraþi în drepturile de pensie pe parcursul perioadei analizate (77 lasutã) fac parte din sistemul asigurãrilor sociale de stat (care reprezintã aproape 69 lasutã din totalul pensionarilor); aceºtia îºi primesc drepturile sociale din bugetul asigurã-rilor sociale de stat, confruntat în ultimii ani cu dificultãþi în colectarea veniturilor ºi cuobligaþii mari, asumate mai ales la începutul anilor ’90, când legislaþia a permis nume-roase pensionãri înainte de limita de vârstã.

Pensionarii (mai numeroºi decât salariaþii încã de la mijlocul anului 1997) au depãºit lasfârºitul anului 1999 numãrul mediu al salariaþilor din economie cu 1 376 mii persoane.

D. Restructurarea ºi privatizarea

33. Restructurarea ºi privatizarea, care s-au dovedit în anii precedenþi puncte vulnera-bile ale programului de reformã, au fost relansate cu mai multã fermitate încã de lasfârºitul anului 1998, când tensiunile din economie ºi constrângerile externe au exclusorice posibilitate de amânare.

34. Restructurarea întreprinderilor-problemã din industrie ºi a fermelor de statneprofitabile din agriculturã s-a aflat în atenþia autoritãþilor, urmãrindu-se cu prioritate re-

Page 40: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

40

ducerea pierderilor generate de acestea (au fost numiþi lichidatori sau a încetat activita-tea într-o serie de întreprinderi de stat de unde proveneau circa 12 la sutã din pierderileFPS; pierderile a 6 companii miniere au scãzut cu 37 procente).

În pofida progresului fãcut, problemele la nivel de întreprindere au rãmas principalulimpediment în calea creºterii ºi stabilizãrii economice a României.

35. A fost continuat procesul de restructurare a unor subramuri industriale energo ºimaterial-intensive, anterior supradimensionate (petrochimia, metalurgia), acþiune pe fon-dul cãreia s-a realizat reducerea importurilor de produse energetice ºi, implicit, diminua-rea dezechilibrului comercial extern, generat în anii precedenþi, în mare mãsurã, de defi-citul facturii energetice; au continuat, de asemenea, transformarea regiilor autonome deinteres naþional în societãþi comerciale ºi pregãtirea lor pentru privatizare (de exempluSocietatea Naþionalã a Cãilor Ferate din România ºi Societatea Naþionalã a Tutunului dinRomânia).

36. Un obiectiv important al programului pentru anul 1999 a fost continuarea restructurã-rii sistemului bancar ºi pregãtirea bãncilor de stat în vederea privatizãrii. Astfel, au fostasanate bilanþurile Bãncii Agricole ºi Bancorex, în contrapartida activelor neperformantepreluate de Agenþia de Valorificare a Activelor Bancare, Ministerul Finanþelor emiþândtitluri de stat. În finalul acþiunii, partea viabilã a Bancorex a fost preluatã de BancaComercialã Românã.

37. Mãsurile întreprinse în cadrul procesului de restructurare nu au împiedicat declinuleconomic în anul 1999, dar au creat condiþii pentru relansarea creºterii economice pebaze sãnãtoase în anii urmãtori.

38. Procesul de privatizare, deºi nu s-a soldat cu rezultatele aºteptate, a fost mai intensdecât în anii precedenþi. Pe ansamblul anului, s-au privatizat 1 772 societãþi comerciale,al cãror capital social însumeazã aproape 6 784 miliarde lei. Veniturile încasate în anul1999 de FPS din privatizarea societãþilor comerciale au depãºit 7 000 miliarde lei. Prin-cipalele societãþi comerciale privatizate în perioada analizatã au fost Banc Post, AstraVagoane Arad, ªantierul Naval Galaþi, Automobile Dacia Piteºti, Laminorul Brãila, Rafinã-ria Vega Ploieºti.

E. Balanþa de plãþi ºi poziþia investiþionalã internaþionalã

39. Deficitul contului curent al balanþei de plãþi a atins, în 1999, cel mai redus nivel dedupã 1994, atât în valoare absolutã, cât ºi ca pondere în PIB (3,8 la sutã). Cu 1 288 mi-lioane dolari SUA, deficitul contului curent se situeazã cu aproape o pãtrime sub mediaperioadei 1991-1998. Faþã de anul anterior, deficitul s-a redus cu mai mult de jumãtate,contribuind substanþial la încetinirea declinului economic (-3,2 la sutã, faþã de -5,4 la

Page 41: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

41

sutã în 1998). Sursa principalã a reducerii deficitului a fost comprimarea importului netde bunuri ºi servicii. Pe parcursul anului, deficitul de cont curent s-a acumulat în trimes-trele I, II ºi IV, fiind ameliorat de excedentul de 57 milioane dolari SUA din trimestrul III,generat de influxul net de transferuri curente ºi de exportul net de bunuri.

40. Ca ºi celelalte þãri în tranziþie, România s-a confruntat în prima parte a anului cu o re-ducere a ritmului de creºtere a cererii externe ºi cu probleme generate de conflictul dinIugoslavia, cu efecte imediate asupra comerþului exterior. Deprecierea monedei naþio-nale din prima parte a anului, coroboratã cu revirimentul economiilor vestice, în specialal cererii de import a acestora, a contribuit la o creºtere anualã a exporturilor cu 2,4 lasutã, obþinutã, în principal, pe seama rezultatelor din semestrul II.

- milioane dolari SUA -

1998 1999a) Balanþa comercialã (bunuri) -2 625 -1 092 - export (fob) 8 302 8 503 - import (fob) 10 927 9 595b) Servicii – net -654 -419c) Venituri - net -442 -403d) Transferuri curente - net 753 626Sold cont curent -2 968 -1 288

Tabelul nr.3. Contul curent

41. Reducerea deficitului de cont curent s-a datorat, în principal, restrângerii deficituluibalanþei comerciale, a cãrui pondere în deficitul contului curent a scãzut de la 88,4 lasutã în 1998 la 84,8 la sutã în 1999. Creºterea exporturilor ºi reducerea accentuatã a im-porturilor au fãcut ca gradul de acoperire a importurilor cu exporturi sã fie de 88,6 la sutãîn 1999, comparativ cu 76 la sutã în anul anterior. Balanþa serviciilor a înregistrat un defi-cit de 419 milioane dolari SUA, în scãdere cu peste o treime faþã de anul precedent, înspecial datoritã îmbunãtãþirii raportului dintre încasãri ºi plãþi la poziþia “transport demãrfuri”, în corelaþie directã cu reducerea importului de bunuri. Deficitul balanþei venitu-rilor a fost 403 milioane dolari SUA, din care 97,5 la sutã reprezintã dobânzile aferentedatoriei externe pe termen mediu ºi lung. Faþã de anul anterior, deficitul s-a redus cu 8,8la sutã, pe seama dublãrii veniturilor repatriate de lucrãtorii români din strãinãtate. Înmod tradiþional excedentarã, balanþa transferurilor curente a înregistrat în 1999 o redu-cere a intrãrilor nete cu 16,9 la sutã faþã de 1998, datoritã diminuãrii influxurilor detransferuri private sub formã de donaþii ºi ajutoare.

42. Investiþiile directe nete (capitalul vãrsat în numerar ºi în naturã) au atins un volum to-tal anual de 1 007 milioane dolari SUA, reducându-se faþã de 1998 cu mai mult de ju-mãtate, ca urmare a eliminãrii, prin legea bugetului, a facilitãþilor vamale ºi fiscale,precum ºi a menþinerii unor incoerenþe ale cadrului legislativ. De asemenea, evoluþia

Page 42: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

42

economiei româneºti într-un climat inflaþionist ºi rating-ul de þarã acordat de agenþiileinternaþionale de specialitate au contribuit la scãderea interesului investitorilor strãinipentru þara noastrã. Cu toate acestea, investiþiile directe au constituit sursa principalã definanþare a deficitului de cont curent, participarea lor fiind de peste 78 la sutã. Cele maireprezentative intrãri de capital au provenit din privatizarea Bãncii Române pentruDezvoltare ºi a Automobile “Dacia” Piteºti, care au totalizat circa 260 milioane dolariSUA. Investiþiile de portofoliu au înregistrat ieºiri nete de 709 milioane dolari SUA, careau reprezentat, în cea mai mare parte, rãscumpãrarea obligaþiunilor externe emise deautoritatea monetarã, ajunse la scadenþã.

43. La sfârºitul anului 1999, rezervele valutare ale statului administrate de Banca Naþio-nalã a României însumau 1,5 miliarde dolari SUA, cu 151,5 milioane dolari SUA mai multdecât în decembrie 1998. Activele de rezervã ale Bãncii Naþionale au scãzut simþitor înprimele 6 luni ale anului, ca urmare a efectuãrii unor plãþi în contul datoriei publice ºi pu-blic garantate. Valoarea plãþilor aferente serviciului datoriei externe efectuate de la re-zerva statului în anul 1999 a fost de 1,7 miliarde dolari SUA. Banca Naþionalã a reuºit sãdepãºeascã riscurile imediate, sã achite obligaþiile externe scadente ºi sã treacã la refa-cerea rezervei valutare a statului începând cu mijlocul anului 1999. Revenirea rezerveivalutare la nivelul de la sfârºitul anului 1998 ºi chiar depãºirea acestuia au fost posibile,pe de o parte, datoritã intrãrilor de capital provenite din privatizarea unor companii ºi so-cietãþi româneºti în valoare de peste 500 milioane dolari SUA, iar pe de altã parte,datoritã intrãrilor de capital provenite din împrumuturile externe, în sumã totalã de peste400 milioane dolari SUA. Pe fondul excedentului valutar existent, ca urmare acomprimãrii accentuate a importurilor în decursul anului 1999, Banca Naþionalã s-a situatpe poziþia de cumpãrãtor net de valutã, cu un volum de 764 milioane dolari SUA.Rezervele de aur ale Bãncii Naþionale au crescut cu peste 40 milioane dolari SUA, caurmare atât a majorãrii cantitative a stocului de aur din producþia internã, cât ºi acreºterii semnificative a preþului aurului pe piaþa internaþionalã a metalelor preþioase.

44. În anul analizat, asistenþa financiarã acordatã de organismele financiare internaþio-nale s-a materializat printr-un influx sporit de capital, în special în ceea ce priveºte cre-ditele de la BIRD, BEI ºi G-24. În cadrul acordului stand-by încheiat cu Fondul MonetarInternaþional s-a acordat numai prima tranºã, de 72 milioane dolari SUA, în luna august1999, celelalte douã tranºe fiind amânate pentru anul urmãtor. La nivelul administraþieipublice s-au înregistrat intrãri de credite contractate cu Banca Mondialã, pentru proiecteca: ajustarea sectorului privat (PSAL), modernizarea drumurilor, restructurarea sectoruluipetrolier. De asemenea, BEI ºi BERD au avut o contribuþie sporitã la unele proiecte, cumar fi metroul bucureºtean ºi modernizarea drumurilor. Dacã în cazul autoritãþii monetareºi al administraþiei publice s-au înregistrat creºteri ale influxurilor de capital, la nivelulsectorului nebancar intrãrile de credite s-au redus cu 12,5 la sutã, datoritã scãderii influ-xului creditelor private cu 21,8 la sutã.

Page 43: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

43

45. Datoria externã pe termen mediu ºi lung a atins, la sfârºitul anului 1999, nivelul de8,4 miliarde dolari SUA, în scãdere cu 9,4 la sutã faþã de finele anului precedent, pe fon-dul unor ieºiri nete de 496,5 milioane dolari SUA. Este de remarcat faptul cã o reducerede 376 milioane dolari SUA a avut loc ca urmare a aprecierii dolarului american în raportcu celelalte valute convertibile. Serviciul datoriei externe pe termen mediu ºi lung în anul1999 a însumat 2,8 miliarde dolari SUA, cu 27,1 la sutã mai mult decât în anul anterior.

46. Structura pe debitori a datoriei externe relevã cã datoria contractatã direct de cãtrestat continuã sã deþinã ponderea principalã în totalul datoriei pe termen mediu ºi lung(respectiv 46,4 la sutã), urmatã de cea privatã (26,9 la sutã) ºi datoria cu garanþiastatului (26,7 la sutã). De remarcat ponderea destul de ridicatã a datoriei externecontractate de sectorul privat, care, pentru a compensa accesul relativ limitat la surselede finanþare internã, pe fondul mãsurilor adoptate de Banca Naþionalã a României întrimestrul IV 1999 privind liberalizarea unor operaþiuni valutare de capital, apeleazã totmai mult la credite externe.

47. Analiza pe scadenþe a datoriei pe termen mediu ºi lung aratã cã stocul creditelor petermen mediu a scãzut cu 30,2 la sutã faþã de anul anterior, ca urmare a efectuãrii unorplãþi în contul acestor împrumuturi externe. Reducerea ponderii acestora în totalul dato-riei externe de la 31,1 la sutã la sfârºitul anului 1998 la 24,7 la sutã la finele anului 1999,reprezintã un aspect pozitiv pentru þara noastrã, totodatã fiind necesarã elaborarea uneistrategii de îndatorare, care ar trebui sã aibã în vedere stabilirea unui raport optim întrecele douã tipuri de scadenþe, astfel încât povara datoriei externe sã fie repartizatã uni-form de-a lungul anilor, în vederea evitãrii vârfurilor de platã.

48. Structura valutarã a datoriei externe pe termen mediu ºi lung la sfârºitul anului 1999evidenþiazã ponderea predominantã a dolarului SUA (58,4 la sutã), urmat de marcagermanã (15,2 la sutã), monedele compozite (DST ºi euro) cu 13 la sutã ºi yenul japonez(5,2 la sutã).

49. Analizând evoluþia indicatorilor de îndatorare, se constatã cã raportul dintre serviciuldatoriei externe ºi exportul de bunuri ºi servicii s-a menþinut în jurul nivelului de 36,2 lasutã, cu mult peste nivelul critic de 25 la sutã. Aceastã evoluþie a avut loc pe fondulcreºterii exportului de bunuri ºi servicii ºi al reducerii serviciului datoriei externe din adoua parte a anului. Ponderea datoriei externe în exportul de bunuri ºi servicii a scãzutde la 103,8 la sutã în 1998 la 89,4 la sutã în 1999 (nivel critic 200 la sutã). Rezervele va-lutare exprimate în luni de import se situeazã în jurul valorii de 2,8, pe fondul scãderii re-zervelor valutare ale sistemului bancar ºi a importului de bunuri ºi servicii faþã de 1998.Ponderea datoriei externe în PIB s-a majorat de la 23,8 la sutã în 1998 la 25,9 la sutã în1999 (nivel critic 100 la sutã).

Page 44: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

44

F. Evoluþii bugetare ºi fiscale

50. Politica fiscalã promovatã prin bugetul aprobat pentru anul 1999 a avut ca obiectivprincipal calibrarea restrictivã ºi menþinerea în limitele programate a deficitului consoli-dat, în corelaþie cu asigurarea unei finanþãri neinflaþioniste a acestuia ºi a unui ritmsustenabil de acumulare a datoriei publice. În contextul configurãrii programului econo-mic pentru anul 1999, armonizarea valorilor parametrilor bugetari cu nivelul celorlaltevariabile macroeconomice a necesitat plafonarea deficitului proiectat al bugetului con-solidat la un nivel de 2,4 la sutã1 din PIB (ceea ce a reprezentat o scãdere cu 0,9 puncteprocentuale faþã de estimãrile preliminare aferente anului 1998). Stabilirea acestei limitea luat în considerare necesitatea reducerii valorii ºi ponderii consumului guvernamental,incertitudinile privind volumul finanþãrii externe a deficitului bugetar ºi gradul redus demonetizare a economiei, care a exercitat constrângeri asupra dinamicii creditului guver-namental din perspectiva materializãrii intenþiei de evitare a fenomenului de evicþiune acreditului destinat sectorului neguvernamental.

51. Continuarea procesului de ajustare fiscalã ºi de îmbunãtãþire a gestionãrii resurselorpublice – cerinþã care a stat la baza proiectãrii bugetului pentru 1999 – a avut ca pre-misã concretizarea urmãtoarelor obiective:

– îmbunãtãþirea execuþiei bugetare;

– simplificarea sistemului de impozitare în vederea îmbunãtãþirii gradului de colectarea veniturilor ºi a reducerii evaziunii fiscale;

– adâncirea procesului de descentralizare bugetarã prin transferarea cãtre bugetelelocale a unor atribuþii privind încasarea impozitului pe salarii;

– relaxarea impozitãrii directe ºi mutarea accentului spre impozitarea indirectã, înscopul stimulãrii înclinaþiei sectorului privat spre economisire ºi investiþii;

– reducerea numãrului fondurilor speciale în vederea restrângerii fragmentãrii bugetu-lui ºi a sistemului de responsabilitãþi.

52. Aplicarea mãsurilor decurgând din programul privind sectorul bugetar s-a concreti-zat la sfârºitul anului 1999 într-un deficit al bugetului consolidat de 10 397 miliarde lei2,reprezentând 2 la sutã din PIB. Surplusul primar a înregistrat o creºtere faþã de anulanterior, concomitent producându-se ºi o reducere a deficitului structural; ambele evolu-þii sunt expresia efortului de comprimare a cheltuielilor bugetare, în condiþiile în care pon-derea veniturilor din privatizare în PIB s-a redus de la 2,1 la 1 la sutã.

1 Conform ultimei rectificãri bugetare2 Nu include rambursãrile de credite externe ºi diferenþele de curs valutar aferente datoriei publice interneºi externe

Page 45: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

45

miliarde lei % din PIB miliarde lei % din PIB

Deficitul convenþional -11 253 -3,1 -10 397 -2,0

Surplusul primar 7 185 2,0 18 399 3,5

Deficitul structural -19 168 -5,2 -15 386 -2,9

1998 1999

Tabel nr.4. Evoluþia soldului bugetului general consolidat al statului

53. Evoluþia bugetarã a anului 1999 a fost marcatã de preocuparea constantã din parteaautoritãþilor de a concilia presiunile de majorare a cheltuielilor bugetare cu volumul limitatde resurse. Ca efect al abaterii parametrilor economici ºi sociali de la nivelul proiectat,bugetul pe anul 1999 a fost rectificat de cinci ori, exclusiv în a doua jumãtate a anului.Dacã iniþial bugetul a fost proiectat pornind de la o inflaþie de 25 la sutã ºi o scãdere aPIB de 2 la sutã, evoluþiile din economie au fãcut ca la ultima rectificare sã fie utilizaþi pa-rametri mult diferiþi: o ratã anualã proiectatã a inflaþiei de 55 la sutã ºi o scãdere a PIB de4,2 la sutã.

( ) pondere în PIB, %

Bugetul public naþional-14 522 mld.lei

(-2,8)

Fonduri extrabugetare

1 492 mld.lei

(+0,3)

Credite externe

acordate ministerelor

-7 431 mld.lei

(-1,4)

FPS

-188 mld.lei

(-0,04)

Ajustãri

10 252

mld.lei

(+2)

Bugetul de stat-13 656 mld.lei

(-2,6)

Fondul pentru plata

ajutorului de ºomaj

-2 047 mld.lei

(-0,4)

Bugetele locale377 mld.lei

(+0,07)

Fondul special pentru

asigurãrile de sãnãtate

2 479 mld.lei

(+0,5)

Bugetul asigurãrilor sociale de stat-1 243 mld.lei

(-0,2)

Altele

1 061 mld.lei

(+0,2)

Bugetul general consolidat -10 397 mld.lei

(-2)

54. Structura bugetului general consolidat a cunoscut modificãri în ceea ce priveºtecomponentele care au adâncit sau au ameliorat deficitul acestui buget. Dacã bugetul destat ºi componenta “credite externe acordate ministerelor” ºi-au menþinut poziþiile do-minante în structura deficitului, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi-a redus presiunea

Page 46: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

46

asupra resurselor bugetului consolidat (ponderea deficitului acestui buget în totalreducându-se de la 28 la 12 la sutã). Disponibilitãþile Fondului pentru asigurãrile socialede sãnãtate au contrabalansat o valoare negativã reprezentând 24 la sutã din deficitulconsolidat, faþã de doar 9 la sutã în anul anterior. Tot în sensul diminuãrii deficitului a ac-þionat, ºi în 1999, componenta de ajustãri (incluzând rambursãrile de credite externe ºidiferenþele de curs valutar aferente datoriei publice externe ºi interne), al cãrei excedentºi-a dublat ponderea în soldul total (de la 25 la 50 la sutã). Fondul Proprietãþii de Stat,care în anul anterior a fost un furnizor important de resurse, a cunoscut o deteriorare asoldului, ajungând de la un excedent cu o pondere de 30 la sutã din total la un deficitreprezentând aproape 2 la sutã din total. O adâncire a deficitului a înregistrat ºi Fondulpentru plata ajutorului de ºomaj, a cãrui pondere în total a ajuns la 20 la sutã, faþã de 5 lasutã în anul precedent.

55. Veniturile bugetului general consolidat au reprezentat 34,4 la sutã din PIB, în scã-dere cu 0,6 puncte procentuale faþã de anul anterior. Încasãrile din impozitele directeºi-au pãstrat poziþia principalã, chiar dacã ponderea lor în PIB s-a diminuat de la 18,9 la17,7 la sutã; locul secund a fost ocupat de veniturile din impozitele indirecte, care aucrescut de la 12 la 12,3 la sutã ca pondere în PIB. În schimb, veniturile din capital (re-prezentate, în principal, de veniturile din privatizare, acceptate sã fie incluse în buget)ºi-au redus ponderea în PIB de la 2,2 la 1,1 la sutã.

56. Prin scãderea cu 2 puncte procentuale faþã de anul precedent, ponderea cheltuieli-lor bugetului general consolidat în PIB s-a situat la un nivel de 36,3 la sutã. Reducerea întermeni relativi a cheltuielilor s-a realizat în special pe seama cheltuielilor materiale ºi depersonal (a cãror pondere s-a diminuat de la 12,9 la 11,8 la sutã din PIB), precum ºi acheltuielilor de capital (care au scãzut de la 3,3 la 2,9 la sutã din PIB). Ritmul alert decreºtere a cheltuielilor cu dobânzile s-a mai temperat comparativ cu anii anteriori; pon-derea lor s-a majorat cu doar 0,1 puncte procentuale (de la 5,4 la 5,5 la sutã din PIB),faþã de o creºtere cu 2 puncte procentuale înregistratã în anul precedent.

57. În anul 1999, gradul de fiscalitate, exprimat ca raport între veniturile fiscale încasatela nivelul bugetului consolidat ºi PIB, ºi-a continuat tendinþa ascendentã demaratã încãdin anul anterior, ajungând la 31,4 la sutã. Deºi cu o valoare uºor mai ridicatã faþã deanul trecut (când a înregistrat 30,9 la sutã), gradul de fiscalitate nu a depãºit vârful de35,3 la sutã atins în anul 1992.

58. Bugetul de stat s-a soldat cu un deficit de 13 656 miliarde lei, reprezentând 2,6 lasutã din PIB (mai puþin cu 0,2 puncte procentuale faþã de anul precedent).

Page 47: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

47

Evoluþia gradului de fiscalitate

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

miliarde lei

0

10

20

30

40

50

60procente

PIB

prelevãri totale

grad de fiscalitate (scala din dreapta)

58.1. Veniturile bugetului de stat au înregistrat o uºoarã scãdere ca pondere în PIB com-parativ cu anul anterior (de la 18,2 la 17,9 la sutã), evoluþie determinatã, în principal, dereducerea încasãrilor din impozitul pe salarii, rãmase la dispoziþia bugetului de stat (dela 4,1 la 1,9 la sutã); declinul acestora a fost consecinþa punerii în aplicare a noii legi pri-vind finanþele publice locale. În schimb, încasãrile din accize au sporit de la 2,3 la 3,1 lasutã din PIB, ca efect al majorãrii accizelor la produsele petroliere ºi actualizãrii trimes-triale (în funcþie de rata inflaþiei) a accizelor la alcool ºi bãuturi alcoolice, ca urmare a tre-cerii de la accizele în sumã fixã exprimate în ECU la cele exprimate în lei.

58.2. Structura veniturilor a rãmas, practic, neschimbatã, încasãrile din impozitele indi-recte întãrindu-ºi poziþia majoritarã (ponderea lor în PIB a crescut de la 10,3 la 11,2 lasutã), în timp ce contribuþia fiscalã directã s-a diminuat (de la 6,1 la 5,1 la sutã din PIB).

59. Cheltuielile bugetului de stat ºi-au redus ponderea în PIB cu 0,6 puncte procentualecomparativ cu anul precedent. Creºterea cheltuielilor cu plãþile de dobânzi aferente da-toriei publice (inclusiv diferenþele de curs valutar) de la 4,5 la 6,4 la sutã din PIB a fostcompensatã de reducerea cheltuielilor social-culturale (de la 6,1 la 5,4 la sutã din PIB) ºide anularea transferurilor din bugetul de stat cãtre bugetele locale (care în anulprecedent reprezentau 1,3 la sutã din PIB).

60. Bugetele locale au înregistrat un excedent de 377 miliarde lei (0,07 la sutã din PIB),în uºoarã creºtere comparativ cu anul trecut.

Page 48: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

48

60.1. Veniturile acestor bugete s-au ridicat la 21 206 miliarde lei (4,1 la sutã din PIB),ceea ce reprezintã o sporire cu 0,4 puncte procentuale faþã de anul precedent. Structuraveniturilor a înregistrat mutaþii semnificative ca rezultat al procesului de extindere aautonomiei publice locale. Majoritare în structura veniturilor au devenit veniturile proprii,a cãror pondere în total a sporit cu 10,9 puncte procentuale (de la 24,7 la 35,6 la sutã).Acestea sunt urmate de cotele defalcate din impozitul pe salarii (35,3 la sutã) – poziþienouã în structura acestui buget – reprezentând o cotã-parte din impozitul pe salarii viratãde unitãþile plãtitoare direct în contul autoritãþilor locale, de sumele defalcate din impo-zitul pe salarii, restante din anii precedenþi (11,9 la sutã faþã de 37,2 la sutã) ºi desubvenþiile primite de la bugetul de stat (3,9 faþã de 37,6 la sutã).

60.2. Cheltuielile bugetelor locale au fost de 20 829 miliarde lei (4 la sutã din PIB), ceeace reprezintã o creºtere cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu anul trecut. Structuracheltuielilor ºi-a pãstrat configuraþia anului precedent, preponderente fiind cheltuielilepentru servicii ºi dezvoltare publicã, locuinþe, mediu ºi ape (care ºi-au diminuat ponde-rea în total cu 3 puncte procentuale). Tot în sensul reducerii au evoluat cheltuielile so-cial-culturale (de la 23,7 la 22,5 la sutã din total) ºi cheltuielile destinate acþiunilor eco-nomice (de la 20,3 la 13,7 la sutã din total), fiind favorizatã apariþia unui post nou –cheltuieli cu destinaþie specialã –, care reprezintã 9,7 la sutã din totalul cheltuielilor.

61. Bugetul asigurãrilor sociale de stat s-a soldat la finele anului 1999 cu un deficit de1 243 miliarde lei, a cãrui pondere în PIB (0,2 la sutã) a scãzut cu 0,7 puncte procen-tuale faþã de anul precedent. Aceastã ameliorare nu a fost în mãsurã sã echilibrezebugetul la sfârºitul anului conform proiecþiei iniþiale, fiind înregistrate în continuare plãþirestante la nivelul contribuþiilor agenþilor economici.

61.1. Veniturile bugetului asigurãrilor sociale au fost de 37 793 miliarde lei (7,2 la sutãdin PIB), în creºtere cu 0,9 puncte procentuale faþã de anul anterior. Majoritatea aces-tora provin din încasãrile fiscale ºi nefiscale proprii acestui buget, a cãror poziþie domi-nantã s-a majorat cu 0,8 puncte procentuale comparativ cu anul anterior (de la 88,4 la89,2 la sutã din total). Acestea au fost completate cu subvenþiile primite de la bugetul destat, în scãdere cu 0,8 puncte procentuale faþã de anul trecut (de la 11,6 la 10,8 la sutãdin total).

61.2. Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale au fost de 39 035,2 miliarde lei, ceea cereprezintã 7,5 la sutã din PIB. Acestea au avut ca destinaþie, aproape în totalitate (92,1 lasutã), plata pensiilor de asigurãri sociale. Creºterea cheltuielilor faþã de anul anterior cu0,3 puncte procentuale din PIB s-a datorat indexãrii pensiilor pe parcursul întregului an.

62. Finanþarea deficitului bugetului consolidat s-a realizat în cea mai mare parte dinsurse interne, contribuþia externã – concentratã în lunile august ºi septembrie – fiind limi-tatã la doar 180 milioane dolari (reprezentând circa 2 900 miliarde lei). Cu toate acestea,

Page 49: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

49

creditul guvernamental (ajustat cu preluãrile la datoria publicã) a scãzut faþã de sfârºitulanului anterior (cu 4,5 la sutã în termeni nominali ºi cu 38,3 la sutã în termeni reali).

62.1. Pentru acoperirea decalajului permanent dintre venituri ºi cheltuieli, în anul 1999Ministerul Finanþelor ºi-a lãrgit gama instrumentelor de finanþare a deficitului. Pe lângãinstrumentele tradiþionale (emisiunile de titluri de stat ºi, temporar, utilizareadisponibilitãþilor Trezoreriei) au fost procurate resurse ºi prin intermediul depoziteloratrase de Trezoreria statului de pe piaþa monetarã interbancarã. Acest instrument a fostintens utilizat pe parcursul a patru luni (cu începere din luna iunie), volumul depoziteloratrase înregistrând un nivel maxim de 5 857 miliarde lei la sfârºitul lunii august. Folosireanoului instrument s-a dovedit a fi destul de costisitoare pentru bugetul Trezoreriei, astfelîncât, începând cu ultimul trimestru, atragerea de noi depozite a fost suspendatã. Lasfârºitul anului, stocul depozitelor atrase s-a ridicat la nivelul de 1 120 miliarde lei.

62.2. Pe parcursul anului 1999 s-au efectuat 97 de emisiuni de titluri de stat denominateîn lei (exceptând emisiunile de titluri de stat ocazionate de preluãrile la datoria publicãdeterminate de iniþierea procesului de restructurare a Bãncii Agricole ºi a celui depreluare a Bancorex de cãtre BCR), 76 prin licitaþie ºi 21 prin subscripþie publicã, învaloare totalã de 70 894 miliarde lei. Licitaþiile au fost destinate emiterii titlurilor cudiscont (cu o valoare totalã investitã de 56 317 miliarde lei), în timp ce prin subscripþiilepublice desfãºurate au fost plasate numai titluri cu dobândã (circa 14 577 miliarde lei).Titlurile au fost lansate prin BNR, care a acþionat în calitate de agent al statului, ºi au fostadresate bãncilor ºi clienþilor acestora, persoane juridice; la sfârºitul anului, peste 95 lasutã din totalul titlurilor în circulaþie se aflau în portofoliile bãncilor.

62.3. Emisiunile în lei au fost completate cu 4 emisiuni de titluri de stat denominate învalutã, concentrate cu precãdere în prima jumãtate a anului; valoarea totalã a acestoras-a ridicat la 70,4 milioane dolari, cu dobânzi de 8 ºi 10 la sutã ºi scadenþe de 1 ºi 2 ani.Douã emisiuni, care s-au soldat cu atragerea a 30,7 milioane dolari, au fost deschisepersoanelor fizice ºi juridice, rezidente ºi nerezidente.

62.4. Scadenþa medie a titlurilor de stat emise în cursul anului 1999 a scãzut la 83 dezile, faþã de 111 zile în anul 1998, în condiþiile în care rata medie realã a dobânzii(calculatã pe baza inflaþiei ºi a dobânzii compuse) a crescut de la 28 la 37 la sutã, faptce denotã dificultãþile de consolidare a datoriei publice interne.

62.5. Sumele atrase prin intermediul vânzãrilor de titluri de stat cãtre bãnci ºi clienþiiacestora au fost întregite cu resursele populaþiei. În cursul anului s-au efectuat 12emisiuni, al cãror volum s-a ridicat la 8 479 miliarde lei; dobânda medie aferentãacestora s-a situat la 68,3 la sutã. Majoritatea titlurilor au fost emise cu scadenþa la 3 luni(99 la sutã), cu o dobândã medie de 68 la sutã, restul fiind pe termen de 6 luni, cu odobândã medie de 71 la sutã.

Page 50: RAPORT ANUAL 1999

Cap.II. Economia naþionalã în anul 1999

50

62.6. La emisiunile de titluri în lei destinate populaþiei s-au adãugat mai multe emisiuni învalutã (dolari ºi mãrci), efectuate în perioada aprilie-iulie. Pe aceastã cale s-au mobilizatde la populaþie circa 62,3 milioane dolari ºi 18,2 milioane mãrci, cu scadenþe de 3 ºi 6luni. Dobânzile au fost de 7 ºi 8 la sutã la titlurile în dolari ºi între 4,5 ºi 5,5 la sutã la celeîn mãrci.

62.7. Pe lângã emisiunile destinate finanþãrii cheltuielilor bugetare, în anul 1999 s-auefectuat un numãr de 10 emisiuni speciale, în valoare de aproape 13 495 miliarde lei,reprezentând preluãri la datoria publicã a unor obligaþii financiare în contextul procesuluide restructurare a sistemului bancar. Titlurile au scadenþe de 1 ºi 2 ani ºi sunt purtãtoarede dobândã (egalã cu rata dobânzii medii active practicate de bãnci în relaþiile cuclienþii nebancari ºi neguvernamentali).

62.8. Tot în contextul preluãrii la datoria publicã a unor credite neperformante au fostemise titluri de stat denominate în valutã, în valoare de 530 milioane dolari, cu dobânzide 5 ºi 7 la sutã ºi scadenþe cuprinse între 6 luni ºi 2 ani.

63. Datoria publicã internã a fost de 65 153 miliarde lei (12,5 la sutã din PIB) la sfârºitulanului 1999. Din totalul acestei datorii, circa 15 687 miliarde lei reprezintã susþinereatemporarã din resursele Trezoreriei statului (3 la sutã din PIB). Volumul datoriei publiceinterne (exclusiv obligaþiile statului faþã de trezoreria proprie) a crescut cu 2,2 puncteprocentuale comparativ cu anul precedent.

Structura datoriei publice a înregistrat mutaþii semnificative faþã de anii anteriori, induseîn principal de costurile restructurãrii sistemului bancar. Majoritarã a devenit compo-nenta împrumuturilor de stat pe bazã de acte normative speciale (42 la sutã din total),care reflectã preluãrile la datoria publicã a unei pãrþi din creditele neperformante locali-zate la bãncile supuse restructurãrii. Acestea sunt urmate de împrumuturile de stat depe piaþa internã, efectuate pentru finanþarea deficitului bugetar în proporþie de 34 la sutãdin total (care în anii anteriori erau preponderente în structura datoriei), ºi de resurseleTrezoreriei utilizate temporar pentru acoperirea deficitului bugetar (24 la sutã).

Page 51: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

51

Capitolul III. Pieþele financiare din România

A. Piaþa monetarã

1. Pe parcursul anului 1999, principalii parametri ai pieþei monetare s-au caracterizatprintr-o volatilitate pronunþatã, perioadele cele mai tensionate fiind asociate, în special cu:

– intensificarea presiunilor pe piaþa valutarã;

– creºterea nevoii de finanþare a deficitului bugetar de pe piaþa internã (în condiþiileaccesului limitat la finanþare externã);

– accentuarea dificultãþilor ºi, în consecinþã, a cererii de lichiditate a douã bãnci cucapital de stat.

Spre sfârºitul anului, eliminarea sau atenuarea acþiunii unora dintre factorii nefavorabili s-afãcut resimþitã în ameliorarea comportamentului operatorilor pe acest segment al pieþeifinanciare.

Evoluþia depozitelor interbancare în 1999

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei; medie zilnicã

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200procente pe an

volum depozite

rata dobânzii

2. Piaþa interbancarã a pãstrat un grad relativ înalt de concentrare atât a cererii, cât ºi aofertei, determinat pe de o parte de poziþia de debitor net a bãncii centrale ºi de pro-blemele de lichiditate ale unor bãnci, iar pe de altã parte de ponderea foarte mare deþi-nutã pe acest segment de doi operatori (circa 33 la sutã). În structura cererii, poziþiiledominante le-au deþinut banca centralã (ponderea soldului mediu al depozitelor atrasede BNR în soldul mediu al depozitelor pieþei la nivelul fiecãrei luni variind între 19 ºi 79 la

Page 52: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

52

sutã) ºi bãncile cu probleme structurale de lichiditate (care au atras în perioada ianuarie -septembrie între 9 ºi 46 la sutã din volumul depozitelor pieþei).

3. Pe ansamblul întregului an, scãderea cu circa 15 la sutã faþã de anul anterior a volu-mului depozitelor interbancare poate fi corelatã, pe de o parte, cu retragerea treptatã adouã mari bãnci de stat de pe piaþa monetarã ºi, pe de altã parte, cu ameliorareacontrolului lichiditãþii prin cele trei majorãri ale ratei rezervelor minime obligatorii efectuateîn al doilea semestru al anului.

4. Spre deosebire de volumul total al depozitelor, categoria depozitelor nou constituite,exprimate ca volum mediu zilnic, a înregistrat în 1999 o creºtere, reflectând o dinamizareºi o adâncire a pieþei interbancare. Sensul divergent al evoluþiei celor doi indicatoricantitativi ai pieþei monetare a provenit din modificarea structurii scadenþelor depozitelornou constituite; cu excepþia lunilor iunie, octombrie ºi noiembrie, ponderea tranzacþiilorovernight ºi a celor cu scadenþa de o sãptãmânã a depãºit 90 la sutã din totalul tranzacþiilor.

5. Ratele dobânzilor pieþei interbancare s-au caracterizat, ºi în acest an, printr-o volatili-tate accentuatã, în special la începutul ºi la sfârºitul perioadei; amplitudinea fluctuaþiilorzilnice ale ratelor dobânzilor la depozitele nou constituite a depãºit în primele patru lunichiar ºi 100 puncte procentuale.

Evoluþia tranzacþiilor interbancare în 1999

0

400

800

1 200

1 600

2 000

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei; medie zilnicã

0

40

80

120

160

200procente pe an

volum tranzacþii

rata dobânzii

5.1 Anticiparea unei accelerãri a deprecierii leului în primele luni ale anului a generatpresiuni în sensul creºterii rapide a ratelor dobânzilor, evoluþie care urmãrea uniformiza-rea randamentelor pe pieþele monetarã ºi valutarã. Încercarea bãncilor de a-ºi recupera

Page 53: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

53

presupusele pierderi provocate de dispariþia oportunitãþii de finanþare, la dobânzi înalte,a bãncilor cu probleme, ca urmare a retragerii treptate a acestora de pe piaþa interbancarãsau de majorarea ratei rezervelor minime obligatorii s-a regãsit, de asemenea, în tentative decreºtere temporarã a ratelor dobânzilor, aflate însã pe un trend general descrescãtor.

5.2. Detensionarea pieþei, începând cu a doua parte a semestrului I, s-a reflectat atât înreducerea ratelor dobânzilor, cât ºi în scãderea volatilitãþii acestora, variaþia zilnicã ma-ximã atingând, în luna octombrie, nivelul de 5,3 puncte procentuale. Calmarea evoluþiilorde pe aceastã piaþã a condus, de asemenea, la o reducere sensibilã a spread-ului întreratele medii ale dobânzilor aferente diferitelor scadenþe ale depozitelor nou constituite, înluna decembrie ecartul dintre ratele medii ale tranzacþiilor cu scadenþe overnight, la osãptãmânã ºi la o lunã nedepãºind 3 puncte procentuale.

5.3. Ratele reale ale dobânzilor au alternat de-a lungul perioadei între valori pozitive ºinegative atât în cazul depozitelor pieþei interbancare, cât ºi al tranzacþiilor; majoritare aufost lunile în care ratele dobânzilor s-au situat pe palierul real pozitiv, un nivel maxim alacestuia, de aproape 50 la sutã, fiind atins în luna februarie.

Ratele medii ale dobânzilor în anul 1999

0

20

40

60

80

100

120

140

I F M A M I I A S O N D

procente pe an

la titluri de stat

activã bãnci (pentru clienþi nebancari)

pasivã bãnci (pentru clienþi nebancari)

la tranzacþii interbancare

6. Atitudinea bãncilor faþã de emisiunile de titluri de stat a fost inconstantã, acesteaîncercând sã fructifice la maximum cele mai rentabile oportunitãþi de plasare a resurselorpe pieþele monetarã ºi valutarã.

6.1. Astfel, potenþialele câºtiguri relativ superioare oferite de piaþa valutarã la începutulanului, precum ºi scadenþele titlurilor de stat, considerate mult prea mari, au inhibatapetitul bãncilor pentru astfel de plasamente. Deºi bãncile au exercitat presiuni susþinute

Page 54: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

54

în sensul obþinerii unor randamente cât mai mari la titlurile de stat, ratele medii aledobânzilor la care s-au adjudecat aceste emisiuni s-au situat, de cele mai multe ori, subnivelul ratelor medii ale dobânzilor depozitelor nou constituite. Cu toate acestea, apelândla metoda subscripþiei ºi reducând mult scadenþele acestor emisiuni, MinisterulFinanþelor a reuºit sã plaseze în primele patru luni ale anului un volum net suplimentar detitluri de peste 2 600 miliarde lei.

6.2. În a doua jumãtate a anului, funcþionarea pieþei primare a titlurilor de stat a fostlipsitã de discontinuitãþi, randamentele emisiunilor de titluri de stat apropiindu-se deratele dobânzilor de pe piaþa interbancarã. Evoluþia favorabilã a soldului Trezoreriei,precum ºi utilizarea altor instrumente de finanþare – emisiunea de titluri de stat cãtrepopulaþie ºi împrumuturile directe ale Trezoreriei de pe piaþa interbancarã – au creatpremisele rãscumpãrãrii, în perioada mai - septembrie, a unui volum de titluri de stat deaproape 5 300 miliarde lei.

7. Piaþa secundarã a titlurilor de stat a înregistrat o evoluþie spectaculoasã: faþã de anulanterior, volumul tranzacþiilor a crescut de aproape 7 ori. În acelaºi timp, aceastã piaþã ºi-amodificat structura: dacã în anul anterior tranzacþiile desfãºurate de banca centralã audeþinut o pondere de 75 la sutã din total, în anul 1999 ponderea acestora s-a redus la 35 lasutã. În schimb, tranzacþiile desfãºurate de bãnci cu clienþii nebancari ºi-au majoratponderea de la 20,8 la 61 la sutã, atingând un nivel maxim de 88,8 la sutã în luna decembrie.

B. Piaþa valutarã

8. Puternicele constrângeri externe, generate în special de vârful de platã a serviciuluidatoriei externe, au conferit pieþei valutare un rol determinant în configurarea ºi aplicareamix-ului de politici economice ºi în atingerea obiectivelor prioritare ale anului 1999.Susþinutã de un context relativ favorabil în cea mai mare parte a anului, piaþa valutarã afuncþionat eficient, impulsurile politicii monetare ºi valutare fiind prompt receptate decãtre aceasta.

9. Piaþa valutarã a continuat ºi în anul 1999 sã-ºi îmbunãtãþeascã performanþele, oferindsuportul necesar implementãrii programului economic, prin:

9.1. Diminuarea riscului de distorsionare a mecanismului de formare a cursului deschimb prin creºterea eficienþei ºi transparenþei operaþiunilor valutare. Eliberat de oriceintervenþii administrative directe, cursul de schimb al monedei naþionale a constituitreflectarea integralã a evoluþiei raportului cerere/ofertã de pe piaþa valutarã. Volatilitateaºi puternicul dezechilibru ale acestui raport, mai ales în primul trimestru al anului, aucreat premisele dezvoltãrii comportamentului speculativ pe piaþa valutarã, accentuândvulnerabilitatea monedei naþionale (deprecierea nominalã a leului din primul trimestru afost de 25,1 la sutã). Deºi leul a pierdut 8,6 procente în doar cinci zile din luna martie,

Page 55: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

55

aceastã evoluþie a reflectat eficienþa funcþionãrii mecanismului de formare a cursului deschimb ºi a pieþei valutare, care a condus la un nivel, considerat de echilibru, al cursuluide schimb.

9.2. Creºterea gradului concurenþial al tranzacþiilor pe piaþa valutarã, îmbunãtãþirea para-metrilor cantitativi stimulând performanþele variabilelor calitative de reglare a raportuluicerere/ofertã.

9.3. Creºterea însemnatã a volumului tranzacþiilor pe piaþa valutarã. Deºi încã relativredusã ca proporþii, cu un volum anual total de 21,3 miliarde dolari la operaþiunile devânzare ºi de 20,6 miliarde dolari la operaþiunile de cumpãrare (respectiv cu 46 ºi 36 lasutã mai mari faþã de anul 1998), piaþa valutarã a câºtigat în stabilitate ºi încredere.Tranzacþiile lunare au fost de peste 1,7 miliarde dolari pe partea ofertei ºi a cererii devalutã, cu aproape 500 milioane dolari peste nivelul anului 1998; creºterea estecomparabilã cu volumul mediu lunar al operaþiunilor derulate în anul 1997.

Evoluþia pieþei valutare interbancare în 1999

-20

0

20

40

60

80

100

120

I F M A M I I A S O N D

milioane USD; medie zilnicã

cumpãrãri BNR, net

volum total

operaþiuni interbancare

9.4. Utilizarea în mod activ a instrumentelor pentru reglarea ºi gestionarea eficientã alichiditãþii valutare. Reglarea raportului cerere/ofertã strict prin mijloacele specifice eco-nomiei de piaþã a avut un impact pozitiv asupra operatorilor pieþei valutare prin refacereaîncrederii în mecanismul de stabilire a cursului de schimb ºi în politica valutarã a BNR;pe de altã parte, însã, a dezvoltat un comportament speculativ din partea unor bãnci,mãrind riscul asociat operaþiunilor valutare. Adãugarea acestei prime de risc la cotaþiilezilnice ale cursului de schimb a reprezentat unul dintre factorii care au menþinut rateledobânzilor interbancare la niveluri înalte.

Page 56: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

56

9.5. Adâncirea interacþiunii dintre piaþa valutarã ºi piaþa monetarã. Aceastã relaþie deinfluenþare reciprocã a pieþelor a avut efecte directe nu numai asupra evoluþiei cursuluide schimb, dar ºi a dobânzilor, datoritã mediului propice arbitrajului între cele douãpieþe.

10. Modificarea condiþiilor de funcþionare a pieþei valutare, prin apariþia excedentului va-lutar, a accentuat conflictul obiectivelor politicii monetare ºi valutare (ameliorarea poziþieicompetitive a economiei ºi sporirea rezervelor valutare prin achiziþii ale BNR direct de pepiaþa valutarã, pe de o parte, ºi susþinerea procesului dezinflaþionist, pe de altã parte).Aceste sarcini s-au materializat la nivelul parametrilor valutari prin menþinerea uneideprecieri în termeni reali a leului, calculatã prin costul forþei de muncã, foarte aproapede un nivel considerat de echilibru, precum ºi prin absorbþia integralã a excedentului devalutã de cãtre BNR.

11. Caracteristicile pieþei valutare în aceastã perioadã ce au influenþat conducereapoliticii monetare ºi valutare au fost:

11.1. Menþinerea, începând cu luna aprilie, a unui excedent valutar permanent, în va-loare medie lunarã de circa 93 milioane dolari. Acumularea, pe parcursul a nouã luni, aunei supraoferte de valutã fãrã precedent în istoria pieþei valutare (839,5 milioane dolari)s-a datorat procesului de ajustare continuã a balanþei comerciale ºi doar într-o micãmãsurã influxurilor de capital. Excedentul valutar a creat cadrul prielnic unei deprecierimoderate a leului, dupã ajustarea puternicã din primul trimestru, pe un palier de variaþielunarã situat între 4,9 ºi 1,1 procente, respectiv o medie lunarã de 2,7 procente înultimele trei trimestre, comparativ cu 9,2 la sutã deprecierea medie lunarã înregistratã înprimul trimestru.

11.2. Diminuarea influenþei clienþilor nebancari în operaþiunile pieþei valutare; pondereaclienþilor nebancari a scãzut atât în ceea ce priveºte oferta, cât ºi cererea de valutã,stabilizându-se la circa o treime din totalul operaþiunilor derulate. În timp ce pe piaþavalutarã interbancarã s-a tranzacþionat un volum aproape dublu faþã de 1998, tranzacþiileclienþilor nebancari au crescut cu doar 14,3 la sutã.

12. Pentru pieþele paralele, anul 1999 a însemnat eliminarea uneia din sursele deîntreþinere a anticipaþiilor privind deprecierea leului. Deºi în momentele speculative piaþacaselor de schimb a consemnat o activitate mai intensã, încercând sã întreþinã nivelurinesustenabile ale cursului leu/dolar, ulterior aceste tendinþe de segmentare au dispãrut,dovedind eficienþa ºi capacitatea de reglare prin pârghii proprii a pieþei valutare; ecartuldintre cursul caselor de schimb ºi cursul afiºat de BNR nu a depãºit 1,5 procente, ceeace a condus la izolarea pieþei negre.

Page 57: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

57

C. Piaþa de capital

13. Anul 1999 nu a fost favorabil creºterii pieþei de capital româneºti, performanþele

acesteia situându-se sub aºteptãri. Principalii indicatori ai pieþei au avut pe parcursul

anului o evoluþie fluctuantã, tendinþa de regres fiind însã dominantã.

13.1. Creºterea riscului de þarã, asociatã inevitabil continuãrii declinului economic,

deprecierii accelerate a monedei naþionale din prima parte a anului ºi postulãrii de cãtre

agenþiile de rating internaþionale a unui posibil eºec în onorarea serviciului datoriei

externe, a menþinut la cote scãzute interesul investitorilor strãini pentru piaþa româneascã

de capital; în acest context, funcþionarea acesteia s-a bazat aproape în exclusivitate pe

capitalul autohton.

13.2. Utilizarea pieþei de capital ca alternativã de finanþare (prin derularea cu succes a

unor oferte publice primare de vânzare de acþiuni, finalizate cu majorãri de capital so-

cial) ºi ca mediu de privatizare, precum ºi cotarea unor societãþi care sã atragã atenþia

investitorilor (bãnci, societãþi de investiþii financiare) au condus, în anumite perioade, la o

uºoarã revigorare a activitãþii; tendinþa favorabilã imprimatã indicatorilor pieþei s-a

dovedit însã de fiecare datã lipsitã de durabilitate.

13.3. Una din tentativele de revigorare a pieþei a fost consemnatã în luna noiembrie,

când acþiunile celor cinci societãþi de investiþii financiare (SIF) au intrat la tranzacþionare

la Bursa de Valori Bucureºti. Ceea ce a fost considerat iniþial ca fiind evenimentul anului

pe piaþa de capital s-a dovedit a avea un impact pozitiv doar de scurtã duratã; dupã o

creºtere spectaculoasã în luna noiembrie, preþurile acestor acþiuni au scãzut puternic,

mãrind volatilitatea pieþei.

14. Pentru Bursa de Valori Bucureºti, anul 1999 a fost o perioadã dificilã, valoarea totalã

a tranzacþiilor ºi ambii indici ai pieþei cantonându-se în zona performanþelor scãzute.

Numãrul societãþilor cotate la BVB se situa la sfârºitul anului la 131, creºterea faþã de

sfârºitul anului anterior fiind de 3,4 la sutã, mult mai redusã decât cea din cursul anului

1998 (de 68 la sutã). Pe fondul unei evoluþii imprevizibile, piaþa bursierã a consemnat un

declin la cvasitotalitatea parametrilor sãi (numãrul acþiunilor tranzacþionate, capitalizarea

bursierã ºi valoarea totalã a tranzacþiilor). Comparativ cu anul anterior, numãrul de tran-

zacþii s-a redus cu 20 la sutã, în timp ce numãrul de acþiuni tranzacþionate a scãzut cu

1,7 la sutã; decalajul dintre ritmuri sugereazã faptul cã în tranzacþiile din anul 1999 a fost

implicatã transferarea unor pachete semnificative. Deºi, datoritã operaþiunilor cu acþiuni

ale societãþilor de investiþii financiare, în ultimele douã luni ale anului valoarea

tranzacþiilor a înregistrat aproape o dublare în comparaþie cu lunile anterioare, valoarea

totalã a tranzacþiilor anului 1999 reprezintã doar 74 la sutã din valoarea totalã a

Page 58: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

58

tranzacþiilor din 1998. Scãderea uºoarã a capitalizãrii bursiere medii, de la circa 5 065

miliarde lei în 1998, la aproximativ 4 952 miliarde lei în 1999, a fost determinatã în special

de scãderea preþurilor acþiunilor, fapt reflectat ºi de evoluþia indicelui compozit, care a

pierdut pe parcursul anului aproape 16 puncte. Indicele BET – unicul parametru în

creºtere – a câºtigat în cursul anului 1999 aproape 71 de puncte, fapt datorat exclusiv

performanþelor pozitive ale Societãþii Alro Slatina, ale cãrei acþiuni deþin o pondere

semnificativã în calculul acestuia.

Bursa de Valori Bucureºti în 1999

0

50

100

150

200

250

300

350

400

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000miliarde lei

valoarea tranzacþiilor

capitalizarea pieþei (scala din dreapta)

15. Activitatea pieþei RASDAQ a continuat sã se situeze pe un trend descendent ºi înanul 1999. În afara tranzacþiilor efectuate în scopul preluãrii controlului asupra unor so-cietãþi emitente, o caracteristicã a acestei pieþe, manifestatã pe aproape tot parcursulanului 1999, a fost ponderea ridicatã a tranzacþiilor cross, prin care salariaþii disponibili-zaþi au reuºit sã-ºi încaseze salariile compensatorii în avans, investind în valori mobiliare.Tranzacþiile cu aceste sume au dat volum pieþei, mãrind artificial valoarea totalã atranzacþiilor, care au devenit astfel un indicator mai puþin relevant al activitãþii RASDAQ.

Numãrul societãþilor listate a fluctuat uºor, la sfârºitul anului 1999 fiind cu 20 mai marefaþã de sfârºitul anului 1998, în timp ce capitalizarea bursierã medie a crescut de la10 015 miliarde lei în anul 1998 la 13 505 miliarde lei în 1999.

Page 59: RAPORT ANUAL 1999

Cap.III. Pieþele financiare din România

59

Piaþa RASDAQ în 1999

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000miliarde lei

valoarea tranzacþiilor

capitalizarea pieþei (scala din dreapta)

Valoarea totalã a tranzacþiilor a fost cu doar 6 la sutã mai mare decât cea realizatã înanul 1998, an în care tranzacþiile cu banii persoanelor disponibilizate s-au situat, deasemenea, la o cotã ridicatã. Indicele RADSAQ Compozit a avut o evoluþie uºor osci-lantã, determinatã de interesul acordat, în diverse perioade, societãþilor din comerþ, tu-rism ºi din industria cimentului, care au dominat piaþa în anul 1999.

16. Capitalizarea bursierã totalã (care nu ia în calcul cele cinci societãþi de investiþii fi-nanciare) a crescut ca pondere în PIB, de la 3,4 la sutã la sfârºitul anului 1998 la 4,5 lasutã la sfârºitul anului 1999.

Page 60: RAPORT ANUAL 1999
Page 61: RAPORT ANUAL 1999

Partea II

Activitatea Bãncii Naþionale a României

Page 62: RAPORT ANUAL 1999
Page 63: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

63

Capitolul IV. Politica monetarã ºi valutarã

A. Obiectivele ºi orientãrile politicii monetare

1. Provocãrile cu care s-a confruntat politica monetarã ºi valutarã au atins în anul 1999 oamploare fãrã precedent. Dezechilibrele macroeconomice, precum ºi întârzierile înplanul reformelor structurale – acumulate din perioadele anterioare – cãrora li s-a asociatvârful serviciului datoriei externe, au conferit programului economic al anului 1999 ocomplexitate deosebitã.

1.1. Pericolul intrãrii þãrii în incapacitate de platã, considerat la începutul anului de cãtreinstituþiile financiare ºi de rating internaþionale ca fiind iminent, a impus ca prioritate aacestui an ajustarea severã a contului curent, ca mijloc de atenuare a constrângerii ex-terne; corolarul acestei orientãri l-a constituit achitarea integralã a serviciului datoriei ex-terne ºi, ulterior, refacerea rezervelor valutare. Totodatã, necesitatea evitãrii declanºãriiunei crize bancare sistemice ºi a accelerãrii ºi adâncirii procesului de restructurare ban-carã au atribuit unui alt obiectiv – celui de stabilizare financiarã – un caracter de urgenþã.

1.2. În acest context, sarcina fundamentalã a politicii monetare, de a continua în ritmalert procesul dezinflaþiei, a fost serios pusã în dificultate, autoritatea monetarã fiindchematã sã serveascã în mod decisiv – prin instrumentele de care dispune – ºi primeledouã obiective. Caracterul conflictual al obiectivelor urmãrite a adus prejudicii eficacitãþiipoliticii monetare; þinta de inflaþie stabilitã la sfârºitul anului 1998, când vulnerabilitateaexternã a României nu era atât de evidentã, la 25 la sutã a fost modificatã la începutulanului 1999 la 35 la sutã. Pe parcursul anului, aceasta a fost ajustatã crescãtor decâteva ori, rata inflaþiei depãºind, în cele din urmã, cu aproape 30 puncte procentualeobiectivul iniþial stabilit.

1.3. Printr-un efort susþinut, banca centralã a prevenit, însã, creºterea de proporþii apreþurilor, pe care mãsurile luate pentru atingerea celorlalte obiective ar fi antrenat-o înabsenþa unui control monetar ferm. Cu toate acestea, costul – în termenii inflaþiei – al per-formanþei de reducere la mai puþin de jumãtate a deficitului contului curent ºi al declan-ºãrii unei restructurãri de profunzime a sistemului bancar în acest an a fost ridicat. Cono-taþia negativã a acestui rezultat este relevatã ºi de comparaþia cu þãrile admise în proce-sul de negociere pentru integrarea în UE, România fiind singura din acest grup care semai confruntã cu rate anuale ale inflaþiei de peste 15 la sutã; în anul 1999, cele mai multedintre aceste þãri au reuºit performanþa de a reduce rata inflaþiei chiar sub 10 la sutã.

1.4. Nereuºita în amorsarea trendului descrescãtor al inflaþiei în anul 1999 confirmã încão datã faptul cã, pe fondul unei insuficiente coerenþe a mix-ului de politici economice,îndeplinirea unuia dintre obiectivele macroeconomice afecteazã considerabil atingereaaltuia (presupunând cã relaþia fireascã dintre ele este conflictualã). Dacã în anul 1998

Page 64: RAPORT ANUAL 1999

Cap. IV. Politica monetarã ºi valutarã

64

reducerea ratei inflaþiei a avut ca supapã deteriorarea contului curent, în anul 1999ajustarea externã s-a realizat pe seama ratãrii dezinflaþiei. Rata înaltã de sacrificiu, încazul celor douã obiective macroeconomice, pe care economia româneascã o eviden-þiazã, este în mare parte consecinþa credibilitãþii reduse a programelor de stabilizare ºi aritmului lent al transformãrilor comportamentale la nivel microeconomic.

1.5. Pe acelaºi fundal, întãrirea – chiar dacã inconsecventã, asimetricã ºi cu rezultateparþiale – a politicilor de management al cererii agregate (cea mai afectatã fiind compo-nenta investiþiilor) a potenþat alte costuri la nivel macroeconomic, factorul credibilitate areformei, dar ºi rigiditatea crescutã a economiei reale (manifestate în absenþa ajustãrilorstructurale) fiind cei mai responsabili de acest comportament. Unul dintre aceste costuril-a constituit continuarea declinului economic, catalizat de nesincronizarea dintre politi-cile macroeconomice, pe de o parte, ºi de ritmul ºi adâncimea procesului de restruc-turare a sectorului real, pe de altã parte. La rândul sãu, avansul insuficient al acestui dinurmã proces a lipsit politica monetarã de sprijinul pe care politicile structurale ar fi trebuitsã-l acorde stabilizãrii macroeconomice, banca centralã neputând conta pe acesta înatingerea obiectivului sãu.

1.6. Deprecierea în termeni reali a cursului de schimb, necesarã refacerii ºi consolidãriicompetitivitãþii externe a economiei, nu a fost însã unicul fenomen responsabil de neatin-gerea obiectivului de inflaþie propus. Marja de manevrã a politicii monetare în atingereaacestui obiectiv a fost restricþionatã ºi de alþi factori:

– aplicarea ultimelor etape de eliminare a preþurilor duale la energie electricã, termicãºi gaze ºi menþinerea mecanismului de ajustare automatã a preþurilor administrate (înfuncþie de rata inflaþiei sau de evoluþia cursului de schimb), care a amplificat în acestan impactul asupra inflaþiei prin forþa inerþialã pe care i-a imprimat-o ºi prin efectele dedemonstraþie;

– absenþa constrângerilor bugetare ferme la nivelul unor întreprinderi, în special amonopolurilor, care a permis acestora sã recupereze prin preþuri ineficienþa ºi lipsaajustãrilor structurale;

– acumularea pierderilor ºi a deficitelor cvasifiscale, în special în sectorul de stat;

– manifestarea crizelor bancare, cu impact serios asupra încrederii în monedanaþionalã ºi în sistemul bancar;

– acomodarea monetarã a problemelor de lichiditate ale bãncilor aflate în restructurare;

– amplificarea anticipaþiilor inflaþioniste, pe fondul coroborãrii acþiunii tuturor acestorfactori ºi al erodãrii credibilitãþii politicii monetare;

– necesitatea asigurãrii coerenþei mix-ului monetar-fiscal, în condiþiile dependenþeibãncii centrale ºi a Trezoreriei faþã de sistemul bancar.

Page 65: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

65

B. Caracteristici generale

2. Cel mai pregnant conflict cãruia autoritatea monetarã a trebuit sã-i facã faþã în 1999 afost cel dintre susþinerea procesului dezinflaþiei ºi atenuarea dezechilibrului extern peseama eliminãrii supraaprecierii monedei naþionale ºi, în consecinþã, a ameliorãriicompetitivitãþii externe a economiei; celei din urmã i s-a asociat ºi obiectivul achitãriiintegrale a serviciului datoriei externe ºi, ulterior, al creºterii rezervelor valutare. În acestcontext, componenta valutarã a deþinut rolul dominant în conducerea politicii monetare.

2.1. Dacã în primul trimestru acest conflict s-a manifestat prin acceptarea unui ritm alertde depreciere corectivã a leului, care contravenea decelerãrii inflaþiei, începând cu tri-mestrul al doilea s-au contrapus împiedicarea reaprecierii în termeni reali a leului, pe deo parte, ºi menþinerea în limite neinflaþioniste a ancorei monetare, pe de altã parte.

Cursul de schimb în 1999

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

I F M A M I I A S O N D

lei / USD; comparativ cu decembrie 1998

nominal real

Cursul de schimb ºi inflaþia în 1999

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I F M A M I I A S O N D

procente

variaþia lunarã a preþurilorde consum al populaþiei

variaþia lunarã a cursuluide schimb nominal

2.2. Natura diferitã a acestui conflict în cursul anului 1999 a fost determinatã în principalde modificarea relativ bruscã a condiþiilor pieþei valutare. Astfel, în primul trimestru,banca centralã a fost nevoitã sã intervinã pe piaþa valutarã pentru a tempera un ritm dedepreciere foarte alert, care ar fi coborât moneda naþionalã mult dincolo de nivelul sãude echilibru ºi ar fi antrenat o inflaþie de proporþii; fenomenul de depreciere a fostîntreþinut nu atât de deficitele de valutã de pe piaþã, cât mai ales de anticipaþiile negativelegate de evoluþia cursului de schimb al monedei naþionale, precum ºi de presiunileexercitate asupra acestuia în contextul existenþei în prima jumãtate a anului a unui volumimportant de plãþi în contul datoriei externe.

Page 66: RAPORT ANUAL 1999

Cap. IV. Politica monetarã ºi valutarã

66

2.3. Dupã ce în luna aprilie a atins nivelul maxim de depreciere în termeni reali din anul1999 (deflatatã prin IPC, media lunii aprilie s-a situat cu 15,8 la sutã sub cea a luniidecembrie 1998), cursul de schimb al leului ºi-a modificat traiectoria, intrând într-unproces lent de reapreciere. Miºcarea a fost rezultanta schimbãrii situaþiei de pe piaþavalutarã, care, revenind la o supraofertã de valutã, a anihilat anticipaþiile de depreciererapidã a leului, chiar în condiþiile în care vârful serviciului datoriei externe nu fusese încãdepãºit. Adaptându-se acestor evoluþii, banca centralã a inversat sensul intervenþiilor salepe piaþa valutarã, încercând sã împiedice erodarea câºtigului de competitivitateacumulat pânã în acel moment.

2.4. Pe ansamblul anului, banca centralã a achiziþionat de pe piaþa valutarã, în sumãnetã, peste 764 milioane dolari SUA. Excesul aproape permanent de valutã care acaracterizat piaþa valutarã în al doilea semestru s-a datorat, în principal, masivei ajustãria contului curent; astfel, activele externe nete ale BNR au crescut cu 930 milioane dolariSUA, în condiþiile în care toate plãþile în contul datoriei publice externe din anul 1999(circa 1 540 milioane dolari SUA) au fost onorate integral ºi la timp.

2.5. În condiþiile regimului de flotare controlatã a cursului de schimb, intervenþiile bãnciicentrale au reuºit sã limiteze reaprecierea puternicã a monedei naþionale; deflatatã prinIPC, deprecierea în termeni reali a leului în acest an a fost de 9,4 la sutã (media luniidecembrie/decembrie), contribuind semnificativ la ameliorarea poziþiei externe a econo-miei româneºti.

2.6. Dacã în prima parte a anului, acþiunile BNR subordonate obiectivului valutar au fostîn consonanþã cu menþinerea sub control a bazei monetare – obiectivul operaþional alpoliticii monetare, în lunile urmãtoare, sterilizarea lichiditãþii injectate de BNR prin cum-pãrãrile de valutã a devenit una din principalele provocãri în conducerea politiciimonetare.

C. Impactul restructurãrii sistemului bancar

3. Dificultatea generatã de factorul valutar a fost amplificatã de un exces suplimentar delichiditate creat de BNR în procesul de sprijinire a restructurãrii sistemului bancar.

3.1. Acutizarea problemelor de lichiditate ale unor bãnci la începutul anului ar fi fãcutimposibilã evitarea unei crize sistemice fãrã asumarea de cãtre banca centralã a roluluide împrumutãtor de ultimã instanþã în cazul a douã mari bãnci cu capital de stat. Situaþi-ile de crizã ale acestor bãnci au fost abordate de cãtre banca centralã din perspectivaminimizãrii prejudiciilor aduse încrederii publicului în sistemul bancar, pe de o parte, ºi înpolitica BNR, pe de altã parte.

3.2. Evoluþiile ulterioare au dovedit cã metodele de soluþionare a situaþiei bãncilor cuprobleme (fuziunea prin absorbþie în cazul Bancorex, falimentul în cazul Bãncii Albina ºi

Page 67: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

67

al Bankcoop ºi pregãtirea pentru privatizare a Bãncii Agricole) au fost adecvate, impac-tul negativ al situaþiei de crizã a acestor bãnci asupra publicului fiind minimizat. Prinimplicarea statului în acest proces, care a presupus preluarea de cãtre Agenþia de Valo-rificare a Activelor Bancare a activelor neperformante ale celor douã bãnci cu capital destat, precum ºi înlocuirea lor cu titluri de stat, pericolul declanºãrii unei panici generali-zate a fost îndepãrtat. De asemenea, încrederea publicului în sistemul bancar, care a su-ferit o erodare temporarã, a cunoscut, în partea a doua a anului, o tendinþã de revenire.

3.3. Modalitatea de abordare a problemelor privind stabilitatea sistemului bancar a intratînsã în conflict cu domeniul conducerii politicii monetare. Exercitarea rolului de împru-mutãtor de ultimã instanþã care i-a revenit bãncii centrale, datoritã lipsei de lichiditate cea coexistat cu acordarea titlurilor de stat de cãtre Ministerul Finanþelor în contrapartidaactivelor slabe îndepãrtate din sistem, s-a materializat în monetizarea în proporþieridicatã a datoriei publice create în contul celor douã bãnci; din totalul valorii titluriloremise de Ministerul Finanþelor în acest proces în cursul anului, care a reprezentat 4,4 lasutã din PIB (inclusiv titlurile denominate în valutã), la sfârºitul lunii decembrie BNRdeþinea 59 la sutã. Astfel, capacitatea bãncii centrale ºi marja ei de manevrã în controlullichiditãþii au fost serios afectate.

D. Influenþa evoluþiilor fiscale

4. Intercondiþionalitatea dintre politica monetarã ºi cea de gestionare a datoriei publice(datoria publicã internã crescând substanþial datoritã preluãrii creanþelor neperformantedin portofoliul bãncilor restructurate) a restricþionat, de asemenea, eficacitatea controlu-lui monetar.

4.1. Dificultãþile de finanþare a deficitului bugetar au condus la utilizarea integralã, chiardin primul trimestru, a facilitãþii de creditare directã permisã de statutul BNR. La aceastas-a adãugat accesul foarte redus la finanþarea externã (doar 180 milioane dolari SUA),care a constrâns Trezoreria statului sã se împrumute aproape exclusiv de pe piaþainternã; acest comportament a accentuat distorsiunile pieþei monetare, bãncilespeculând din plin nevoia de finanþare a statului; ratele dobânzilor pieþei interbancares-au menþinut relativ înalte ºi volatile.

4.2. Cu toate acestea, comparativ cu anii anteriori, banca centralã a acomodat într-omãsurã mult mai redusã cererea de lichiditate a bãncilor interesate sã-ºi plasezeresursele în titluri de stat. Totodatã, pe ansamblul anului, Trezoreria a sprijinit involuntarefortul autoritãþii monetare de sterilizare a excesului permanent de lichiditate din sistem,lichiditatea împrumutatã de aceasta de pe piaþa internã fiind destinatã achiziþionãrii dinrezerva bãncii centrale a valutei necesare efectuãrii plãþilor în contul datoriei publiceexterne.

Page 68: RAPORT ANUAL 1999

Cap. IV. Politica monetarã ºi valutarã

68

4.3. În plus, caracterul mai auster al cheltuielilor bugetare, care a permis o contracþie adeficitului bugetului consolidat, în pofida volumului însemnat al serviciului datoriei, alimitat, de asemenea, creºterea expunerii bãncilor faþã de titlurile de stat emise în scopulfinanþãrii cheltuielilor curente ale sectorului public.4.3.1. Excluzând preluãrile la datoria publicã în contul bãncilor restructurate, creditulguvernamental a înregistrat în acest an un uºor recul, fenomenul de evicþiune a sectoru-lui neguvernamental de pe piaþa creditului nefiind foarte evident. Un rol esenþial în acestproces l-a deþinut politica de diversificare ºi flexibilizare a surselor de finanþare internã,iniþiatã ºi consolidatã în cursul anului de Trezoreria statului.4.3.2. Prin recurgerea la emisiunile destinate populaþiei (la sfârºitul anului, populaþia ºiclienþii bãncilor deþineau titluri de stat în valoare de peste 4 500 miliarde lei ºi de peste16milioane dolari SUA), piaþa interbancarã a fost parþial degrevatã de presiunea cerinþelorde finanþare a statului. Acest fapt n-a descurajat, însã, bãncile în a forþa randamente ridi-cate la fiecare reînnoire de titluri scadente, cu atât mai mult cu cât sfera plasamentelorfoarte rentabile se îngustase, atât prin ieºirea de pe piaþã a celor douã mari bãnci cuprobleme de lichiditate, cât ºi prin prelungirea în anumite perioade a supraofertei de pepiaþa valutarã – defavorabilã speculaþiilor.

E. Mecanismul de transmisie a politicii monetare

5. Un punct nevralgic al implementãrii eficace a politicii monetare l-a constituit ºi în acestan mecanismul sãu de transmisie, care a distorsionat sau chiar a anihilat deseoriimpulsurile mãsurilor întreprinse de BNR.

5.1. Caracterizatã prin imperfecþiuni severe – segmentare accentuatã, grad redus deconcurenþã, concentrare masivã, piaþa financiarã româneascã (dominatã de sistemulbancar) nu este, deocamdatã, capabilã sã transmitã economiei semnalele corecteprivind orientarea politicii monetare. Pe de o parte, mãsurile de politicã monetarãafecteazã inegal operatorii pieþei, parametrii cantitativi ºi calitativi ai pieþelor fiinddistorsionaþi. Pe de altã parte, într-un asemenea cadru, comportamentele raþionale alebãncilor devin distructive din perspectiva politicii monetare, operatorii urmãrindexploatarea la maximum a posibilitãþilor de câºtig pe segmentele pe care acþioneazã,fãrã a translata cãtre alte segmente impulsurile politicii monetare.

5.2. Din aceastã perspectivã, condiþiile specifice ale anului 1999 au condus la accentu-area dezintermedierii. Manifestând prudenþã ºi aversiune ridicatã faþã de risc, bãnciles-au orientat cu predilecþie spre piaþa interbancarã ºi spre cea a titlurilor de stat.Dezechilibrele de pe aceste pieþe, constând în problemele de lichiditate ale unor bãncicu capital de stat (care au stimulat comportamentul de hazard moral), deficiteletemporare ale pieþei valutare, precum ºi poziþia dezavantajoasã de dependenþã a bãnciicentrale ºi a Ministerului Finanþelor, au fost puternic speculate de cãtre bãnci. Rateledobânzilor pe aceste segmente de piaþã au fost deseori împinse deasupra ecartului

Page 69: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

69

(dintre ratele dobânzilor active ºi cele pasive practicate în relaþiile cu clienþii nebancari)în care se situeazã în mod firesc.

5.3. Fenomenul dezintermedierii a adâncit ºi mai mult separarea dintre piaþa interban-carã, pe de o parte, ºi cea a creditelor ºi a depozitelor, pe de altã parte. Favorizate ºi decaracterul cvasiinelastic al cererii de credite – datoritã pragului de rentabilitate mult preaînalt pe care-l solicita costul creditului, precum ºi al cererii de depozite – datoritãinsuficienþei alternativelor de plasamente ale publicului, bãncile au continuat sã imprimeaceeaºi rigiditate ratelor dobânzilor pe aceste pieþe. Aceasta a fost uºor atenuatã o datãcu iniþierea emisiunilor de certificate de trezorerie pentru populaþie, când, treptat, bãncileºi-au ajustat crescãtor ratele dobânzilor pasive.

6. Nici comportamentul cererii de bani nu a fost favorabil conducerii politicii monetare ºiatingerii þintei de inflaþie în acest an. Eficacitatea strategiei de politicã monetarã bazatãpe ancora monetarã (menþinutã în absenþa unor alternative viabile) a avut de suferitdatoritã scãderii sub aºteptãri a cererii de bani. Nivelul dorit al stocului de monedã a fostsensibil afectat de declinul economic ºi de reducerea încrederii în sistemul bancar ºi înmoneda naþionalã, pe fondul turbulenþelor din sistemul bancar din prima jumãtate aanului; efectele au fost resimþite ºi în al doilea semestru, pierderea de cerere neputând firecuperatã integral. Acest fenomen a fost favorizat ºi de nivelul real negativ pe careratele dobânzilor l-au atins în unele luni din cursul anului, ca urmare a revenirii inflaþiei larate înalte.

F. Utilizarea instrumentelor de politicã monetarã

7. Situarea bãncii centrale pe poziþia de debitor net al sistemului bancar ºi insuficienþainstrumentelor de sterilizare a excesului de lichiditate au subminat, ºi în acest an,capacitatea BNR de a impune – cu minimum de prejudicii, de natura costurilor, adusebãncilor sau autoritãþii monetare – un control sever ºi constant asupra lichiditãþii din sis-tem. În condiþiile în care sprijinul acordat de banca centralã celorlalte obiective s-amaterializat, în partea a doua a anului, în injecþii monetare (reprezentând, ca sumã brutã,10,6 la sutã din PIB ºi 41,3 la sutã din M2), apãrarea stabilitãþii monedei naþionale învederea asigurãrii stabilitãþii preþurilor (obiectivul fundamental al BNR, atribuit prinpropriul statut) a necesitat o masivã sterilizare a excesului de lichiditate.

7.1. În aceste condiþii, banca centralã a apelat la toate instrumentele pe care le deþine,încercând ca, printr-un mix cât mai eficient, sã maximizeze aducerea lichiditãþii dinsistem în parametrii consideraþi neinflaþioniºti ºi sã minimizeze amplitudinea distorsiunilorpe care mecanismul de transmisie a politicii monetare le-ar fi generat. În pofida dificultã-þilor, banca centralã nu a recurs la utilizarea unor instrumente cu caracter administrativ,fãcând, dimpotrivã, eforturi pentru întãrirea ºi promovarea celor cu un pronunþat caracterde piaþã.

Page 70: RAPORT ANUAL 1999

Cap. IV. Politica monetarã ºi valutarã

70

7.2. Marcatã de solicitãri conflictuale, politica lichiditãþii a avut un caracter contra-dictoriu. Dacã în primele luni ale anului banca centralã a reuºit sã sterilizeze integralexcesul de lichiditate, disponibilitãþile din contul curent al bãncilor fiind menþinute înnivelul prevãzut, în urmãtoarele trimestre, pe fondul consolidãrii excesului permanent derezerve, procesul de drenare a surplusului a devenit mult mai dificil; în consecinþã, înunele luni ale anului s-au consemnat uºoare depãºiri ale nivelului prevãzut (între 0,4 ºi1,5 la sutã). Alternanþele rapide în evoluþiile cantitative au fost prompt receptate ºisancþionate de piaþa monetarã; ele au alimentat neîncrederea operatorilor ºi anticipaþiilenefavorabile, care ºi-au gãsit reflectarea în ratele dobânzilor – uneori ridicate pe palieremult prea înalte.

7.3. Spre deosebire de anul anterior, refinanþarea a constituit în 1999 unul din principa-lele instrumente de injecþie monetarã, volumul total al creditului special acordat celordouã bãnci aflate în proces de restructurare ridicându-se la peste 10 000 miliarde lei.Rambursarea creditului special s-a realizat gradual, pe mãsura asumãrii de cãtreMinisterul Finanþelor a costurilor acestei etape a procesului de restructurare a sistemuluibancar. Acþiunea s-a materializat în emiterea de titluri de stat denominate în lei ºi învalutã, instrumentele denominate în lei servind la acoperirea integralã a credituluispecial. La sfârºitul anului, din volumul creditului special acordat, în portofoliul BNR semai aflau 1 930 miliarde lei, efortul de contracarare a impactului monetar al acestuicredit în decursul anului 1999 constituind una din formele de manifestare a costuluirestructurãrii celor douã bãnci.

7.4. Reflectând cel mai fidel caracterul conflictual al obiectivelor ºi, ca atare, alintervenþiilor discreþionare ale bãncii centrale, operaþiunile BNR pe piaþa monetarã auatins în 1999 valori record la toate categoriile; acest an se mai face remarcat, deasemenea, prin frecvenþa fãrã precedent a prezenþei BNR pe aceastã piaþã. Încontraponderea injecþiilor monetare generate de operaþiunile cu titluri de stat ºi de celede pe piaþa valutarã, banca centralã a fost nevoitã sã apeleze la atrageri masive dedepozite.7.4.1. Definitorii pentru acest an sunt creºterea volumului operaþiunilor ºi a lichiditãþiiinjectate de BNR (fie din proprie iniþiativã, fie în conformitate cu actele normative emise),prin cumpãrarea titlurilor de stat emise de Ministerul Finanþelor în contextul restructurãriibancare. Efectului generat de acestea i s-a asociat, în special la începutul anului, furni-zarea de lichiditate contra titluri, în scopul atenuãrii problemelor de lichiditate ale bãnci-lor, anterior declanºãrii propriu-zise a restructurãrii lor, precum ºi – temporar – adificultãþilor de finanþare a deficitului bugetar.7.4.2. Gestionarea curentã a lichiditãþii prin operaþiuni cu titluri de stat s-a menþinut înproporþii foarte reduse, explicaþia constând, pe de o parte, în excesul de lichiditate carenu permitea noi cumpãrãri de certificate de pe piaþã ºi, pe de altã parte, în persistenþaatitudinii cvasigeneralizate a bãncilor de respingere a ofertei de investiþie în titluri de statemise în contextul restructurãrii sistemului bancar (în anii 1997 ºi 1999) – singura

Page 71: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

71

categorie de titluri pe care BNR o deþinea în portofoliu. O explicaþie plauzibilã a acesteiatitudini ºi, în consecinþã, a imposibilitãþii utilizãrii pe scarã largã de cãtre BNR a acestoroperaþiuni pentru sterilizarea excesului de lichiditate o poate constitui neatractivitateatitlurilor deþinute de banca centralã - nu neapãrat ca randament, ci prin preþurilenetransparente (determinate ex-post cu un lag destul de mare), ca ºi prin scadenþaîndepãrtatã a acestora - ºi inabilitatea bãncilor de a-ºi gestiona corespunzãtor rezervele.Volumul total al operaþiunilor cu titluri de stat derulate de BNR în 1999 a fost de peste52 236 miliarde lei (inclusiv valoarea titlurilor emise în procesul preluãrii la datoriapublicã a creanþelor bancare neperformante), iar valoarea titlurilor de stat denominate înlei deþinute de BNR la sfârºitul anului s-a situat la 16 840 miliarde lei (44 la sutã dintotalul stocului); din acestea, 55 la sutã reprezentau titluri emise în contul restructurãriisistemului bancar în cursul anului 1999.

7.5. Categoria de operaþiuni ale bãncii centrale, care a susþinut cel mai puternic emisiu-nea de monedã centralã în acest an, au fost intervenþiile pe piaþa valutarã, ele fiindsubordonate prioritar politicii cursului de schimb. Anul 1999 a prilejuit consemnarea unorrecorduri semnificative ale prezenþei BNR pe piaþa valutarã. Astfel, în luna mai s-a con-semnat vârful volumului lunar al intervenþiilor în ambele sensuri ale bãncii centrale pepiaþa valutarã (575 milioane dolari SUA); totodatã, volumul brut al devizelor achiziþionatede banca centralã pe aceastã piaþã a atins în acest an un nivel fãrã precedent (1 800 mi-lioane dolari SUA). Intervenþiile BNR pe piaþa valutarã au reprezentat, de asemenea,capitolul la care, în trimestrul IV, s-a consemnat o premierã, ºi anume, prezenþa încalitate de cumpãrãtor net a bãncii centrale pe aceastã piaþã atât în luna octombrie, câtºi în luna decembrie. Amploarea cumpãrãrilor nete s-a soldat la nivelul întregului an cuinjectarea în sistem a peste 12 500 miliarde lei.

7.6. Pentru contracararea efectului net al operaþiunilor soldate cu injecþii monetare, nece-sarã readucerii în nivelul prevãzut a lichiditãþii din sistem, banca centralã a exploatat lamaximum instrumentul atragerii de depozite. Corespunzãtor dimensiunii fãrã precedenta excesului permanent de rezerve generat de cauzele menþionate, volumul depoziteloratrase a atins în acest an cel mai înalt nivel; în cursul lunii octombrie, exprimat ca valoaremedie, acesta a depãºit pragul de 7 500 miliarde lei, ceea ce a reprezentat aproape 67la sutã din volumul disponibilitãþilor bãncilor în conturile curente. Inconsecvenþa forþatã acontrolului monetar al bãncii centrale, manifestarea tensiunilor pe piaþa valutarã, dispari-þia unor oportunitãþi avantajoase de plasament interbancar, precum ºi alte conjuncturiale pieþei monetare au fost exploatate de bãnci în scopul forþãrii bãncii centrale de amajora rata dobânzilor la depozitele atrase; acestea s-au situat pe anumite intervale detimp la niveluri superioare ratelor dobânzilor interbancare. Limitele dovedite de acestinstrument ºi necesitatea prelungirii duratei operaþiunilor de sterilizare au constrânsbanca centralã sã apeleze la un alt instrument, mai eficace.

Page 72: RAPORT ANUAL 1999

Cap. IV. Politica monetarã ºi valutarã

72

7.7. Din aceastã perspectivã, majorarea de trei ori în decursul unui singur an a rateirezervelor minime obligatorii a devenit inevitabilã. Astfel, acest mecanism ºi-a consolidatrolul de pilon important al conducerii politicii monetare, fãcând sterilizarea mai predic-tibilã ºi mai transparentã.7.7.1. Pentru a-i fi sporitã eficacitatea, mecanismul rezervelor minime obligatorii a cu-noscut în primul trimestru al anului corecþii semnificative. Cea mai importantã a constat înreducerea perioadelor de observare ºi de aplicare a rezervelor minime obligatorii de la olunã calendaristicã la 15 zile; astfel, s-a eliminat intervalul de suprapunere a celor douãperioade, bãncile putând cunoaºte din timp nivelul rezervelor pe care trebuie sã îlconstituie. Perfecþionarea acestui instrument a inclus, de asemenea, extinderea bazei decalcul a rezervelor minime obligatorii ºi asupra sumelor în tranzit în valutã. Totodatã,pentru a impune o evoluþie mai liniarã lichiditãþii din sistem, limita superioarã acoridorului de fluctuaþie a fost redusã de la 140 la sutã din nivelul prevãzut al rezervelorminime obligatorii la 110 la sutã, iar limita inferioarã a acestuia a fost eliminatã.7.7.2. În semestrul al doilea au avut loc trei majorãri ale ratelor rezervelor minime obli-gatorii aferente depozitelor în lei: la 20 la sutã începând cu 16 iulie, la 25 la sutãîncepând cu 1 noiembrie ºi la 30 la sutã începând cu 1 decembrie. Simultan cu majora-rea rezervelor în lei la 20 la sutã, începând cu 16 iulie s-a operat aceeaºi majorare ºipentru rezervele aferente depozitelor în valutã. Pentru ca modificarea ratei rezervelor sãnu inducã costuri suplimentare bãncilor, ratele dobânzii bonificate atât la rezervele în leicât ºi la cele în valutã au fost majorate; nivelul suplimentar de rezerve generat demajorãrile succesive ale ratei rezervelor a fost remunerat þinându-se seama iniþial demedia ratelor dobânzilor active ºi pasive practicate de bãnci în relaþiile cu clienþiinebancari, iar ulterior, de rata medie a dobânzilor practicate de bãnci pentruplasamentele lor pe piaþa monetarã. O datã cu implementarea deciziilor de majorare aacestor rate societãþile bancare nu au întâmpinat dificultãþi în îndeplinirea niveluluiprevãzut al rezervelor obligatorii, fiind perceptibile doar uºoare miºcãri de adaptare aparametrilor pieþei monetare la noile condiþii.

7.8. ªi în anul 1999, rolul ratelor dobânzilor ca instrument al politicii monetare a fostputernic restricþionat, atât din perspectiva influenþãrii costurilor resurselor pe termenscurt, cât ºi din cea a semnalizãrii orientãrilor de politicã monetarã.7.8.1. Datoritã prelungirii poziþiei de debitor net a bãncii centrale în raport cu sistemulbancar, precum ºi datoritã caracterului special al creditului purtãtor al taxei scontului,acordat în decursul anului bãncilor în restructurare, manifestarea activã a politicii dedobânzi a bãncii centrale a continuat sã fie puternic limitatã.7.8.2. Nedispunând de condiþiile care sã le confere atributele unui instrument de politicãmonetarã, ratele active ale dobânzilor bãncii centrale nu au suferit în acest an nici omodificare. În schimb, ratele dobânzilor plãtite pentru rezervele minime obligatorii au fostajustate în funcþie de diverºi parametri ai pieþei monetare. Privite dintr-o perspectivã maiîndelungatã, imobilismul ratelor dobânzilor active ale BNR ºi neadecvarea acestora la

Page 73: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

73

fluctuaþiile ample ale ratelor inflaþiei din acest an au afectat semnificativ ºi rolul de sem-nal al acestor dobânzi.7.8.3. În aceste condiþii, pentru a-ºi transmite impulsurile de politicã monetarã, bancacentralã a continuat sã valorifice sensibilitatea dobânzilor pieþei monetare faþã de instru-mentele de control al lichiditãþii; în categoria acestor dobânzi s-au situat ºi ratele dobân-zilor la depozitele atrase de banca centralã.7.8.4. Astfel, rata dobânzii la depozitele atrase de BNR a continuat sã constituie cea maireprezentativã ratã de dobândã a bãncii centrale, fiind însã puternic influenþatã nu doarde nivelul lichiditãþii excedentare din sistemul bancar, ci ºi de anticipaþiile privindevoluþia cursului de schimb ºi a ratei inflaþiei, precum ºi de alþi factori de influenþã aipieþei monetare.

8. Ratele dobânzilor nu ºi-au refãcut nici în acest an capacitatea de a servi ca parametruesenþial de alocare a resurselor din economie, anomalie care va exista atâta timp câtinflaþia va avea un ritm accelerat ºi un caracter volatil.

8.1. Volatilitatea înaltã a ratelor dobânzilor pieþei interbancare a contrastat puternic, ºi înacest an, cu caracterul cvasirigid al ratelor dobânzilor practicate de bãnci în relaþia cuclienþii nebancari ºi neguvernamentali. În timp ce pe piaþa interbancarã sensibilitatearatelor dobânzilor la diverºii factori de influenþã a ridicat nivelul lor real pozitiv mediulunar la peste 49 la sutã ºi a restrâns doar la câteva luni perioadele în care acestea audevenit negative pe piaþa creditelor ºi a depozitelor, revenirea ratei inflaþiei la cote înaltea plasat, în majoritatea lunilor, ratele ex ante ale dobânzilor pe palierul real negativ.

8.2. Primele de risc înalte ale ratelor dobânzilor pieþei interbancare au reflectat neîncre-derea bãncilor ºi incertitudinea, generate de o politicã monetarã nevoitã sã urmãreascãsimultan obiective conflictuale. Marjele real pozitive foarte ridicate au reflectat înclinaþiabãncilor spre maximizarea câºtigurilor din acþiunile de arbitraj prin care acestea auexploatat dezechilibrele de pe diferite segmente ale pieþei financiare.

G. Evoluþia monedei ºi a creditului

9. Masa monetarã (M2) totaliza la 31 decembrie 1999 un volum de 134 122,5 miliardelei, cu 45 procente mai mult faþã de finele anului precedent; în termeni reali, masa mone-tarã a scãzut cu 6,3 procente. Pe parcursul anului 1999, evoluþia celui mai cuprinzãtoragregat monetar a fost diferitã: astfel, în timp ce în primul semestru creºterea a fostmodestã (ritmul mediu lunar fiind de 1,9 la sutã), în ultimele ºase luni dinamica a fostsensibil mai ridicatã (creºterea medie lunarã atingând nivelul de 4,4 procente).

10. Masa monetarã în sens restrâns (M1), agregat care include, în esenþã, banii detranzacþii, a înregistrat o creºtere anualã de 34,2 procente ºi a însumat la sfârºitul anului29 668,9 miliarde lei (22,1 la sutã din masa monetarã).

Page 74: RAPORT ANUAL 1999

Cap. IV. Politica monetarã ºi valutarã

74

10.1. Numerarul în afara bãncilor a atins la 31 decembrie 1999 nivelul de 17 371,6miliarde lei, ceea ce echivaleazã cu o creºtere anualã de 50,7 procente. Cu o pondererelativ constantã în masa monetarã (13 la sutã), numerarul în afara sistemului bancar s-adiminuat în termeni reali cu 2,6 procente.

10.2. Disponibilitãþile în conturi la vedere au sporit cu 16,2 la sutã (ceea ce în termenireali reprezintã o contracþie de 25 procente), ponderea lor în M2 reducându-se de la11,4 la 9,2 la sutã. În structurã, cea mai susþinutã dinamicã se observã în cazulsocietãþilor comerciale cu capital integral sau majoritar privat (30,3 procente), care deþin,de altfel, peste 64 la sutã din totalul acestor disponibilitãþi.

11. Cvasibanii s-au majorat cu 48,3 procente, ajungând la 104 453,6 miliarde lei.Dinamica depozitelor în valutã exprimate în monedã naþionalã (67,1 la sutã) a fostsuperioarã celei înregistrate de depozitele în lei (34,2 la sutã), deprecierea monedeinaþionale contribuind la majorarea cvasibanilor (prin creºterea echivalentului în lei aldepozitelor în valutã din sistemul bancar).

11.1. Economiile populaþiei în lei au însumat 39 238,1 miliarde lei la 31 decembrie 1999,în creºtere faþã de anul anterior cu 26,7 la sutã, dar ponderea lor în totalul maseimonetare a scãzut cu 4,2 puncte procentuale; în termeni reali, economiile populaþiei s-audiminuat cu 18,2 procente. Evoluþia acestei componente a M2 a fost considerabilmarcatã de: (i) reducerea ratelor dobânzilor la depozitele pe termen, situaþie explicabilãîn condiþiile reducerii ratelor inflaþiei în partea a doua a anului; (ii) existenþa caalternativã de economisire a certificatelor de trezorerie emise de Ministerul Finanþelor la

Masa monetarã în 1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I F M A M I I A S O N D

depozite învalutã

depozite petermen ºicondiþionate

economii alepopulaþiei

disponibilitãþila vedere

numerar înafarasistemuluibancar

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei; sfârºitul perioadei

Page 75: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

75

dobânzi superioare celor oferite de sistemul bancar; (iii) deprecierea monedei naþionalefaþã de dolarul american, atât în termeni nominali, cât ºi în termeni reali, fapt ce a condusla reorientarea populaþiei cãtre plasamente în valutã (în special în intervalul ianuarie -martie 1999).

11.2. Depozitele în lei ale agenþilor economici, în sumã de 14 733,9 miliarde lei, auînregistrat, între componentele în monedã naþionalã ale M2, cel mai ridicat ritm anual decreºtere, de 59,3 la sutã.11.2.1. Depozitele pe termen ale agenþilor economici au crescut pânã la suma de7 810,2 miliarde lei, generând 42 la sutã din variaþia anualã a depozitelor în lei, darponderea lor în totalul acestora s-a redus (de la 59,5 la 53 la sutã);11.2.2. Depozitele condiþionate (pentru deschideri de acreditive, emiteri de garanþii,ordine de platã), componenta cea mai dinamicã a acestui segment al cvasibanilor, ausporit cu 86,6 la sutã, ajungând la 2 574,7 miliarde lei;11.2.3. Certificatele de depozit au crescut faþã de 31 decembrie 1998 cu 83,5 la sutã,randamentele oferite de acestea fiind mai atractive; valoarea lor a însumat 4 349 miliardelei (ponderea lor în totalul depozitelor în lei crescând de la 25,6 la 29,5 la sutã).

11.3. Depunerile în valutã ale rezidenþilor exprimate în lei au înregistrat o creºtere de67,1 la sutã (totalizând la finele anului 1999 un volum de 50 481,5 miliarde lei), datoratãîn micã mãsurã sporului absolut al depozitelor în valutã (care a fost de 0,3 procente), câtmai ales influenþei deprecierii nominale a leului în raport cu dolarul american (66,7procente). La 31 decembrie 1999 erau evidenþiate în sistemul bancar depozite în valutãechivalente cu 2 765 milioane dolari. Analizând structura deponenþilor, se constatã cã

Economiile populaþiei ºi inflaþia în 1999

0

10

20

30

40

50

60

I F M A M I I A S O N D

procente; faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior

economiile populaþiei

variaþia preþurilor deconsum al populaþiei

Page 76: RAPORT ANUAL 1999

Cap. IV. Politica monetarã ºi valutarã

76

41,7 la sutã din volumul depunerilor în valutã din sistemul bancar aparþin populaþiei, 29,8la sutã societãþilor comerciale cu capital privat ºi 13,2 la sutã agenþilor economici cucapital de stat.

12. La nivelul bãncii centrale, baza monetarã (M0), calculatã ca medie zilnicã, a crescutsubstanþial în decembrie 1999 comparativ cu finele anului 1998 (de la 19 354,7 miliardelei la 34 701 miliarde lei). La nivelul componentelor bazei monetare se observã odinamicã mai rapidã a disponibilitãþilor bãncilor în conturile curente deschise la BancaNaþionalã (159,6 la sutã) faþã de cea a numerarului în afara bãncii centrale (38,1 la sutã).

12.1. Nivelul ridicat al disponibilitãþilor bãncilor reflectã atât aplicarea noilor reglementãriprivind regimul rezervelor obligatorii, cât ºi o dinamicã superioarã a depozitelor lasfârºitul anului 1999. Pentru a atenua excesul de lichiditate din sistemul bancar, bancacentralã a majorat, pe parcursul anului 1999, de trei ori rata rezervelor minime obligatorii.Pentru a nu afecta însã costurile bãncilor, autoritatea monetarã a decis creºterea rateidobânzii plãtite la aceste rezerve.

12.2. O influenþã apreciabilã asupra dinamicii numerarului în circulaþie au avut-o: (i)intensificarea plãþilor compensatorii acordate persoanelor disponibilizate; (ii) majorareasalariilor cadrelor militare; (iii) plãþile compensatorii pentru deponenþii Bãncii Albina; (iv)mãsurile de indexare a pensiilor ºi a altor venituri cu caracter social; (v) efectuarea unorplãþi, într-un cuantum mai mare, în special în luna iulie, reprezentând burse, salariirestante ºi concedii acordate personalului didactic, achitate de Ministerul EducaþieiNaþionale.

Evoluþia bazei monetare în 1999

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

I F M A M I I A S O N D

miliarde lei; medie zilnicã

disponibil la BNR

numerar în afara sistemului bancar

numerar în casieriile bãncilor

Page 77: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

77

13. Creditul neguvernamental s-a redus în termeni nominali cu 2,3 la sutã, de la 59 086,5miliarde lei în decembrie 1998 la 57 719,5 miliarde lei în decembrie 1999. Nivelul credi-tului acordat economiei de cãtre bãnci a fost puternic influenþat de procesul de restruc-turare financiarã a douã bãnci cu capital de stat (Bancorex ºi Banca Agricolã).

13.1. Creditele în lei au crescut cu numai 0,7 la sutã, ajungând la 24 444,9 miliarde lei.Creditele în valutã exprimate în lei acordate de sistemul bancar au scãzut cu 4,4 la sutã,totalizând 33 274,5 miliarde lei la 31 decembrie 1999; exprimate în dolari, acestea auscãzut însã cu 42,7 procente.

13.2. Analiza evoluþiei creditelor restante aratã atât încetinirea ritmului lor de creºtere,cât ºi reducerea stocului acestora. Diminuarea substanþialã a volumului creditelorrestante (ponderea acestora în totalul creditului bancar reducându-se de la 32,2 la sutãîn decembrie 1998 la 14,8 la sutã în decembrie 1999) este, în principal, consecinþapreluãrii de cãtre Agenþia de Valorificare a Activelor Bancare a unui volum important decreanþe neperformante din portofoliul celor douã bãnci amintite; la aceasta s-a adãugatintensificarea eforturilor proprii ale bãncilor pentru recuperarea activelor neperformante.În decembrie 1999, cel mai însemnat volum de credite restante (84,4 la sutã din total) selocaliza la societãþile cu capital integral sau majoritar privat.

13.3. Din evoluþia structurii creditului neguvernamental în funcþie de scadenþã seremarcã menþinerea pe o traiectorie ascendentã a creditelor pe termen scurt (ponderealor în creditul neguvernamental a crescut de la 56,1 la sutã la 66,2 la sutã). Dintr-un totalde 38 214,8 miliarde lei, aproape 51 la sutã îl reprezintã credite acordate în valutã, restulfiind credite acordate în monedã naþionalã. Este de subliniat faptul cã 78,5 la sutã dintotalul creditelor pe termen scurt existente în sold la 31 decembrie 1999 erau acordatesocietãþilor comerciale cu capital majoritar sau integral privat. În perioada de referinþã,creditele pe termen mediu ºi lung s-au restrâns ca pondere în creditul neguvernamental,în special pe seama reducerii creditelor în valutã (ponderea creditului în lei pe termenmediu ºi lung majorându-se de la 8,3 la sutã în decembrie 1998 la 9,8 la sutã îndecembrie 1999).

13.4. Structura creditului neguvernamental pe beneficiari de credite evidenþiazã faptulcã societãþile comerciale cu capital integral sau majoritar privat au deþinut, la sfârºitulanului, 76,3 la sutã din creditul bancar (faþã de 73,1 la sutã în decembrie 1998); în ace-laºi interval, ponderea creditelor acordate societãþilor comerciale cu capital integral saumajoritar de stat s-a diminuat de la 19,9 la 16,1 la sutã. Creditele acordate populaþiei auscãzut cu 3,1 la sutã (3 027,3 miliarde lei în decembrie 1998, respectiv 2 934,2 miliardelei în decembrie 1999) ºi continuã sã reprezinte o componentã puþin semnificativã (cu opondere de aproximativ 5 la sutã în totalul creditului bancar).

14. Creditul guvernamental net a crescut substanþial pe parcursul anului 1999 (de la20 832,8 miliarde lei la 43 620,9 miliarde lei); poziþia debitoare a statului faþã de sistemul

Page 78: RAPORT ANUAL 1999

Cap. IV. Politica monetarã ºi valutarã

78

bancar a avut o evoluþie oscilantã, necesarul de finanþare al Ministerului Finanþelor fiindasigurat fie de sectorul bancar, fie de cel nebancar. Expansiunea considerabilã acreditului guvernamental net a fost determinatã de: (i) emisiunile de titluri de stat în lei(21 087,8 miliarde lei în sold la finele anului 1999, faþã de numai 8 170,8 miliarde leiexistente la sfârºitul anului precedent) ºi în valutã (530 milioane dolari SUA în anul 1999),destinate finanþãrii restructurãrii Bancorex ºi Bãncii Agricole; (ii) emisiunile curente detitluri de stat lansate de Ministerul Finanþelor pe piaþa internã; (iii) depozitele atrase deTrezorerie de pe piaþa monetarã (în sumã maximã de 5 857,3 miliarde lei la finele luniiaugust 1999). Au existat ºi factori care au contribuit la atenuarea ritmului de creºtere:rãscumpãrãrile de titluri de stat ºi evoluþia contului general al Trezoreriei statului deschisla Banca Naþionalã (care a înregistrat în decembrie 1999 un sold pozitiv de 2 846,7miliarde lei, comparativ cu 22,9 miliarde lei la sfârºitul anului 1998).

15. Poziþia “Alte active, net“ s-a majorat de la 3 551,6 miliarde lei la 31 decembrie 1998la 8 598,7 miliarde lei la finele anului 1999. În interiorul poziþiei se observã urmãtoarelemiºcãri: (i) majorarea nivelului conturilor de capital de la 11 457,8 miliarde lei la 18 348,6miliarde lei; (ii) reducerea cu 5 727,1 miliarde lei a dobânzilor ºi comisioanelor de înca-sat, ca urmare a preluãrii de cãtre AVAB a unui volum important de active neperformantedin portofoliile bãncilor aflate în proces de restructurare; (iii) diminuarea cu 29,5procente a provizioanelor specifice pentru riscuri de credit, în urma acoperirii unei pãrþidin creanþele neperformante ale Bancorex ºi Bãncii Agricole.

Activele externe brute în 1999

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

I F M A M I I A S O N D

milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei

rezerve la bãncicomercialerezerve la BNR

aur

Rezervele internaþionale nete ale României în 1999

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

I F M A M I I A S O N D

milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei

aur

devize convertibile nete

rezerve internaþionale nete

Page 79: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IV. Politica monetarã ºi valutarã

79

16. Activele externe nete ale sistemului bancar (contrapartida externã a masei monetare)s-au majorat de la 1 472,8 milioane dolari SUA la sfârºitul anului 1998 la 2 267,7 milioanedolari la sfârºitul anului 1999. Creºterea a fost localizatã la banca centralã (931 milioanedolari) în timp ce, la nivelul bãncilor, activele externe nete au scãzut cu 136,2 milioanedolari. În ceea ce priveºte Banca Naþionalã, în primul semestru al anului activele sale derezervã au fost puternic erodate de serviciul important al datoriei externe ºi deintervenþiile de pe piaþa valutarã în scopul prevenirii deprecierii abrupte a monedeinaþionale; în a doua parte a anului se constatã o majorare a activelor externe nete (cu1 003,6 milioane dolari), susþinutã în special de cumpãrãrile de pe piaþa valutarã (764,4milioane dolari în sumã netã în anul 1999), de împrumuturile de tip club (în valoare de171,6 milioane dolari), precum ºi de creditele externe acordate de FMI în cadrulacordului stand-by (72,22 milioane dolari, reprezentând eliberarea primei tranºe dinîmprumutul oferit) ºi BIRD în cadrul programelor de restructurare PSAL (150 milioanedolari) ºi FESAL (30,92 milioane dolari). Valoarea aurului monetar deþinut de BNR acrescut pe parcursul anului 1999 de la 924,3 milioane dolari la 966,6 milioane dolari, încondiþiile în care stocul s-a majorat cu 3,1 tone, iar preþul acestuia pe piaþa internaþionalãa ajuns, în decembrie 1999, la 290,9 dolari/uncie (faþã de 286,7 dolari/uncie în urmã cuun an). De menþionat este ºi faptul cã la sfârºitul lunii decembrie a avut loc reevaluareainternã a stocului de aur din anul 1999, de la 101 272 lei/gram la 170 703 lei/gram.

Page 80: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

80

Capitolul V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã abãncilor

1. Anul 1999 a debutat sub auspicii deosebit de nefavorabile sectorului bancarromânesc, marcat de influenþa unui mediu economic neprielnic, generator de dificultãþisuplimentare pentru agenþii economici ºi, implicit, pentru bãncile finanþatoare.

Anii de tranziþie la economia de piaþã au condus la acumularea unor probleme, dintrecare menþionãm:

– deteriorarea performanþelor financiare ale agenþilor economici, care a condus latransformarea unora dintre aceºtia în clienþi rãu platnici;

– lipsa unei pieþe lichide pentru valorificarea garanþiilor aferente creditelor acordate debãnci;

– o legislaþie favorabilã debitorului (în sensul cã aceasta nu prevede sancþiuni eficienteîmpotriva celor care nu ramburseazã creditele primite, iar procedurile legale de obþi-nere a dreptului de executare a garanþiilor continuã sã fie de lungã duratã);

– manifestarea unui comportament inadecvat din partea proprietarilor (cum ar fi:transferarea de cãtre stat a unor probleme aparþinând economiei reale în sectorulbancar, neglijarea exercitãrii controlului asupra managementului bãncilor de cãtreunii acþionari privaþi sau acordarea preferenþialã de credite unor firme);

– practicarea de cãtre managementul unor bãnci a unor politici de creditare necores-punzãtoare, mergând de la incompetenþã pânã la fraudã;

– decapitalizarea bãncilor, cu precãdere a celor cu capital social exprimat în lei, prinimpozitarea profiturilor neajustate cu rata inflaþiei ºi a veniturilor din dobânzineîncasate;

– captivitatea unor bãnci, cu precãdere a celor cu capital majoritar de stat, faþã de uniidebitori mari din acelaºi tip de proprietate;

– limitarea accesului bãncilor româneºti la finanþarea externã (ca urmare a înrãutãþiriisuccesive a rating-ului de þarã).

Toate aceste probleme au creat premisele declanºãrii unei crize sistemice a sectoruluibancar.

2. Starea de sãnãtate a sistemului bancar la începutul anului 1999 este ilustratã deanaliza unor indicatori de sistem relevanþi, cum ar fi ponderea creditelor neperformanteclasificate în categoriile “îndoielnic” ºi “pierdere” în totalul portofoliului de credite (58,51 lasutã), precum ºi cea a creanþelor restante ºi îndoielnice (la valoare netã) în capitalurile propriiale bãncilor (253,64 la sutã). Nivelul ultimului indicator sugereazã cã, în condiþiile în carecel puþin jumãtate din creanþele respective nu ar fi fost recuperate, sistemul bancar, în

Page 81: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

81

ansamblu, ar fi fost practic în stare de faliment. În fapt, problemele erau localizate lacâteva bãnci, în special la: Bancorex, Banca Agricolã, Bankcoop ºi Banca Albina.Ponderea ridicatã a acestor bãnci în volumul activelor bancare (34 la sutã), ca ºi în cel alcreanþelor restante ºi îndoielnice din sistem (75 la sutã) a reliefat dimensiuneaimplicaþiilor pe care acestea au avut-o asupra sistemului bancar, chiar în condiþiile încare nu toate creditele de natura celor clasificate în categoria "pierdere" eraurecunoscute, ca atare, de aceste bãnci.

3. Viabilitatea instituþiilor menþionate era grav ameninþatã de slaba calitate a activelor ºide administrarea defectuoasã a creditului, cu impact asupra solvabilitãþii, lichiditãþii ºiperformanþelor lor financiare, veniturile acestora fiind insuficiente pentru a acoperi costuloperaþiunilor. Dimensiunea excesivã a creditelor neperformante faþã de media pe siste-mul bancar (oricum ridicatã) reflectã lipsa de performanþã în managementul bãncilorrespective, precum ºi carenþe severe în administrarea riscurilor acumulate încã din aniianteriori. Problemele din sistemul bancar au fost accentuate ºi mai mult de nivelul scãzutal rezervelor valutare ale þãrii, în contextul vârfului de platã a datoriei externe, ca ºi deîngreunarea accesului la finanþarea externã. Toate acestea fãceau ca, în eventualitateadeclanºãrii unei panici majore ca urmare a falimentului unor bãnci ºi a numãrului redusde alternative de plasament ale populaþiei (de exemplu, cumpãrarea de valutã), nunumai sistemul bancar, ci întreaga economie sã fie în pericol de colaps.

4. Dacã problemele acumulate în sistemul bancar erau deosebit de grave, în schimbposibilitãþile de abordare a lor de cãtre Banca Naþionalã a României erau substanþial maibune decât în anii anteriori. Astfel, prin adoptarea noilor legi bancare (Legea nr.58/1998– Legea bancarã, Legea nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºiLegea nr.83/1998 privind procedura falimentului bãncilor), a fost întãritã substanþialcapacitatea de acþiune a bãncii centrale pe linia supravegherii bancare. Pe de altãparte, la nivelul Guvernului s-a manifestat un angajament real privind asanareasistemului bancar. În acelaºi timp, numirea la finele anului 1998 a noului Consiliu deadministraþie al Bãncii Naþionale a României a creat premisele implementãrii unei noistrategii pe termen lung privind sectorul bancar.

În aceste condiþii, la începutul anului 1999 a fost demarat de cãtre Banca Naþionalã aRomâniei un program de restructurare a sistemului bancar destinat prevenirii riscului desistem, cu impact imediat asupra sãnãtãþii sectorului bancar, vizând în mod deosebiturmãtoarele direcþii:

– rezolvarea situaþiei bãncilor-problemã;

– îmbunãtãþirea calitãþii supravegherii prudenþiale a bãncilor, concretizatã, în principal,în introducerea unui sistem de rating bancar ºi avertizare timpurie asupra tendinþelornegative din activitatea bãncilor, îmbunãtãþirea cadrului legislativ privind re-glementarea conduitei prudenþiale în sectorul bancar, reorganizarea activitãþii de

Page 82: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

82

supraveghere, creºterea exigenþei în sancþionarea bãncilor ºi, nu în ultimul rând, înmenþinerea unei politici prudente de autorizare a unor noi bãnci;

– îmbunãtãþirea funcþionãrii mecanismului de garantare a depozitelor.

A. Rezolvarea situaþiei bãncilor-problemã

5. Având în vedere situaþia specificã a bãncilor mari, cu capital majoritar de stat, ºiþinând seama de riscul de sistem pe care l-ar fi putut genera intrarea unor astfel debãnci în încetare de plãþi, Banca Naþionalã a României a contribuit, alãturi de Guvern, laidentificarea soluþiilor pentru asanarea lor financiarã, urmãrind, totodatã, menþinerea subcontrol a costurilor operaþiunilor ºi minimizarea impactului monetar al restructurãriifinanciare.

6. O decizie majorã de politicã economicã a constituit-o înfiinþarea Agenþiei de Valo-rificare a Activelor Bancare, instituþie creatã la începutul anului 1999 cu scopul de a pre-lua de la bãncile cu capital majoritar de stat, aflate în proces de restructurare ºi/sau pri-vatizare, creditele din categoria "îndoielnic" ºi "pierdere", precum ºi activele extrabilanþieredin aceeaºi categorie, în vederea recuperãrii acestora de la debitori. Sprijinitã de experþiai Bãncii Mondiale, Banca Naþionalã a României ºi-a adus din plin contribuþia lasoluþionarea problemelor tehnice legate de înfiinþarea AVAB.

7. Cea mai serioasã ameninþare pentru sistem a fost, indiscutabil, creatã de BancaRomânã de Comerþ Exterior (Bancorex), atât datoritã dimensiunilor sale (cea mai marebancã din România din punct de vedere al volumului activelor) cât ºi faptului cã pe planinternaþional era asimilatã, din punct de vedere al imaginii, statului român.

7.1. Situaþia financiarã precarã înregistratã de bancã la începutul anului 1999, rezultatãîn urma acumulãrii, în anii anteriori, de credite neperformante ºi angajamente extrabilan-þiere asumate de bancã (care reprezentau la 31 decembrie 1998 aproximativ 80 la sutãdin portofoliul de credite), a constituit motivul pentru care aceasta a intrat, practic, înîncetare de plãþi în luna februarie 1999. În fapt, problemele de lichiditate ale bãncii erauevidente pentru întregul sistem încã din ultima parte a anului 1998, când banca seîmprumuta de pe piaþa interbancarã cu dobânzi ce au atins un nivel mediu de 265 lasutã. În acest context, în vederea reducerii riscului de sistem, BNR a intervenit prinacordarea de credit special (care, în timp, a însumat aproximativ 9 500 miliarde lei) ºi ahotãrât instituirea regimului de administrare specialã a bãncii începând cu data de 1martie 1999, prin numirea unui administrator special (ale cãrui atribuþii principale auconstat în asigurarea condiþiilor pentru conservarea activelor ºi încasarea creanþelor îninteresul deponenþilor ºi al altor creditori).

Page 83: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

83

7.2. În acelaºi timp, au fost adoptate o serie de mãsuri de restructurare financiarã ºioperaþionalã a bãncii, menite sã contribuie la redresarea situaþiei acesteia ºi lareducerea riscului de sistem, indus, pe de o parte, de volumul mare de disponibilitãþi ºidepozite atrase de la populaþie, iar pe de altã parte, de ponderea mare a volumuluidepozitelor atrase de pe piaþa interbancarã (care, prin nerestituire, puteau genera, lanivelul unor bãnci, crize majore de lichiditate sau chiar intrarea lor în încetare de plãþi).

7.3. Realizarea mãsurilor de restructurare financiarã a bãncii a impus crearea unui cadrulegislativ care a vizat în principal reducerea bilanþului Bancorex prin urmãtoarele acþiuni:

– transferarea activelor neperformante (în sumã netã de 10 465,1 miliarde lei) la AVAB;

– preluarea de cãtre Banca Comercialã Românã a depozitelor în lei ºi în valutãdeþinute de persoanele fizice (716,3 miliarde lei ºi 78,4 milioane dolari SUA), adepozitelor în valutã ale Societãþii Naþionale de Telecomunicaþii Romtelecom (152milioane dolari SUA), precum ºi a depozitelor în lei ºi în valutã ale unor instituþii carenu înregistrau datorii faþã de Bancorex (40,9 miliarde lei ºi 13,2 milioane dolari SUA).

7.4. De asemenea, în vederea reducerii costurilor aferente activitãþii ºi diminuãriipierderilor înregistrate de bancã, în perioada administrãrii speciale au fost luate o seriede mãsuri care au vizat restructurarea operaþionalã a bãncii, concretizate în:

– reducerea numãrului de salariaþi corespunzãtor volumului de activitate desfãºurat debancã;

– închiderea unor unitãþi teritoriale;

– reducerea nivelului cheltuielilor administrative etc.

7.5. Întrucât mãsurile adoptate au vizat doar asanarea bãncii în vederea reduceriiriscului de sistem ºi a pierderilor lunare, nerezolvând problemele de fond cu care s-aconfruntat banca, s-a impus cu necesitate adoptarea unor acte normative care sãreglementeze procesul de finalizare a restructurãrii bãncii ºi de fuziune prin absorbþie cuBanca Comercialã Românã (Ordonanþa Guvernului nr.39/1999), varianta fuziunii fiindpreferatã lichidãrii. Astfel, la data de 30 iulie 1999, Adunarea generalã extraordinarã aacþionarilor Bancorex a aprobat fuziunea prin absorbþie a bãncii cu Banca ComercialãRomânã. Totodatã, prin Hotãrârea Bãncii Naþionale a României nr.9 din 31 iulie 1999,bãncii i-a fost retrasã autorizaþia de funcþionare, iar la data de 21 octombrie 1999 (dataradierii de la Oficiul Registrului Comerþului a menþiunilor referitoare la Bancorex) s-afinalizat fuziunea prin absorbþie cu Banca Comercialã Românã.

7.6. Prevederile Ordonanþei Guvernului nr.39/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulte-rioare, au dat posibilitatea menþinerii activitãþii Bãncii Comerciale Române la parametricât mai apropiaþi de cei anteriori fuziunii. În acest scop, ordonanþa a prevãzut o serie demãsuri care au permis Bãncii Comerciale Române sã preia de la Bancorex doar partea

Page 84: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

84

viabilã a activitãþii acesteia, activele neperformante, bilanþiere ºi extrabilanþiere, în sumãnetã de 3 801,7 miliarde lei, fiind transferate la AVAB la finele anului 1999.

8. Pe parcursul anului 1999 noi iniþiative legislative au continuat procesul de restruc-turare a Bãncii Agricole, demarat în 1997. Astfel, au fost adoptate o serie de acte nor-mative care au facilitat transferarea la AVAB a titlurilor de participare ale bãncii la FondulNaþional de Restructurare Dunãrea, în limita unui plafon de 1 026 miliarde lei ºi a unoractive în sumã de 2 686 miliarde lei, precum ºi numirea unui comitet de administrare abãncii.

9. Deteriorarea poziþiei financiare ºi prudenþiale constatatã la Banca Albina ºi la BancaGeneralã de Credit ºi Promovare - Bankcoop a constituit motivul sancþionãrii acestora decãtre Banca Naþionalã a României prin limitarea operaþiunilor, trecerea la un regimspecial de decontare a operaþiunilor interbancare ºi instituirea regimului de suprave-ghere specialã (începând cu data de 7 aprilie1999, în cazul Bãncii Albina, ºi cu 26aprilie 1999, în cazul Bankcoop).

9.1. Situaþia deosebit de gravã a Bãncii Albina, fãrã posibilitãþi reale de redresare, adeterminat Banca Naþionalã a României sã hotãrascã retragerea autorizaþiei de funcþionare(începând cu data de 13 mai 1999) ºi introducerea în justiþie a cererii pentru declan-ºarea procedurii falimentului (admisã de instanþa de judecatã la data de 25 mai 1999),controlul asupra bãncii fiind ulterior preluat de lichidatorul desemnat de tribunal. Înperioada 15 iulie - 24 august 1999 au fost efectuate prin Fondul de garantare a depo-zitelor în sistemul bancar plãþile compensatorii (în sumã de 361 miliarde lei) pentrudepozitele persoanelor fizice, acestea fiind, de altfel, ºi primele plãþi efectuate de Fondde la înfiinþarea sa.

9.2. În ceea ce priveºte Bankcoop, înregistrarea unui patrimoniu net negativ, precum ºiadâncirea crizei de lichiditate au condus la încetarea plãþilor de cãtre bancã, situaþieposibil de depãºit numai pe baza unei recapitalizãri a acesteia. În condiþiile în caresoluþiile potenþiale de redresare a bãncii au fost epuizate, Consiliul de administraþie alBãncii Naþionale a României a introdus, în data de 19 noiembrie 1999, la TribunalulBucureºti, cererea de declanºare a procedurii de faliment, cerere admisã prin Sentinþacivilã din 8 februarie 2000. Au fost numiþi lichidatorii bãncii ºi a fost iniþiatã acþiunea deefectuare a plãþilor compensatorii cãtre deponenþi prin Fondul de garantare a depozi-telor în sistemul bancar.

10. Costurile suportate de stat aferente restructurãrii Bancorex ºi a Bãncii Agricole, printransferarea la AVAB a activelor neperformante, s-au ridicat la 13 558 miliarde lei ºi,respectiv, la 591 milioane dolari SUA. La aceste sume s-au adãugat cheltuielile Fonduluide garantare a depozitelor în sistemul bancar cu plata compensaþiilor cãtre deponenþiide la Banca Albina, în valoare de 361 miliarde lei.

Page 85: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

85

11. Un caz aparte îl constituie grupul celor trei bãnci (Dacia Felix, Credit Bank ºiColumna), aflate în diverse stadii ale procedurilor de reorganizare sau faliment judiciar,prevãzute de Legea nr.64/1995.

11.1. În cazul bãncilor Dacia Felix ºi Credit Bank, Banca Naþionalã a României, încalitate de creditor, a declanºat, încã din cursul anului 1996, acþiuni în instanþã învederea reorganizãrii sau lichidãrii acestora.11.1.1. Prin sentinþa pronunþatã de Tribunalul Cluj, în data de 24 noiembrie 1998, s-ahotãrât reluarea activitãþii Bãncii Dacia Felix, în temeiul legii menþionate mai sus, pe bazaunui plan de reorganizare. Varianta refãcutã a planului de reorganizare a fost aprobatãde cãtre Tribunalul Cluj – Secþia comercialã ºi contencios administrativ la data de18 octombrie 1999, datã la care s-a stabilit ºi un administrator judiciar. Banca Naþionalãa României a contestat pe toate cãile legale planul de reorganizare, considerându-lnecorespunzãtor cerinþelor de redresare a bãncii. La sfârºitul anului 1999, justiþia urmasã se pronunþe asupra recursului în anulare introdus de Banca Naþionalã a României.11.1.2. În ceea ce priveºte Credit Bank, prin Decizia civilã a Curþii Supreme de Justiþiedin data de 22 aprilie 1999, hotãrârea Bãncii Naþionale a României de retragere a autori-zaþiei de funcþionare a bãncii a devenit definitivã ºi irevocabilã. Ulterior, la data de 22 iu-nie 1999, s-a hotãrât declanºarea procedurii judiciare în baza Legii nr.64/1995, numin-du-se, în acest sens, un judecãtor sindic. Pânã la sfârºitul anului 1999 Credit Bank nu afost încã declaratã în stare de faliment.

11.2. În urma proceselor iniþiate de cei doi mari creditori ai sãi, CEC ºi Fondul Proprietãþiide Stat, Banca Columna a fost declaratã insolvabilã începând cu data de 25 noiembrie1998, intrând în reorganizare judiciarã conform prevederilor Legii nr.64/1995. La data de4 februarie 1999, banca a prezentat judecãtorului sindic planul de reorganizare care,pânã în prezent, nu a fost discutat în adunarea creditorilor, întrucât banca a contestatdeclaraþiile de creanþe formulate de cãtre o parte dintre aceºtia.

11.3. Cazurile încã nerezolvate ale bãncilor menþionate mai sus continuã sã aibã unimpact negativ asupra autoritãþii ºi credibilitãþii Bãncii Naþionale a României, constituind,în acelaºi timp, un pericol pentru stabilitatea financiarã a sistemului.

12. Cu toate mãsurile de asanare întreprinse, la finele anului 1999 existau încã unelebãnci care prezentau o situaþie fragilã, caracterizatã în general prin performanþe nesatis-fãcãtoare ºi practici riscante. Existã pericolul ca situaþia unora dintre aceste bãnci sã sedeterioreze în continuare, pânã la punctul de intrare a acestora în încetare de plãþi. Înastfel de cazuri, Banca Naþionalã a României a impus o serie de mãsuri de redresare asituaþiei lor financiare, prin limitarea operaþiunilor, interzicerea/limitarea atragerii de noidepozite de la populaþie, solicitându-le totodatã prezentarea unor planuri de redresare,cu obligativitatea raportãrii periodice a stadiului de realizare a acestora. În urmarepetatelor discuþii purtate cu acþionarii ºi conducerile bãncilor respective, BNR apre-

Page 86: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

86

ciazã cã la unele dintre acestea rezolvarea problemelor este posibilã numai prin majo-rarea capitalului social.

B. Întãrirea sectorului de supraveghere bancarã

Îmbunãtãþirea cadrului legislativ

13. În contextul noului statut al BNR, al noii legi bancare ºi al Legii privind procedurafalimentului bãncilor, care au condus la consolidarea independenþei ºi autoritãþii bãnciicentrale, amendarea legislaþiei secundare (norme, circulare ºi alte reglementãri alebãncii centrale) a vizat întãrirea capacitãþii BNR de a reglementa, supraveghea ºi, în cazde necesitate, de a închide bãncile cu probleme, precum ºi crearea premiselor uneisupravegheri bancare mai eficiente ºi a unui cadru legislativ coerent ºi compatibil cureglementãrile în domeniu ale Uniunii Europene.

14. Reglementãrile emise de BNR în cursul anului 1999 au adus o serie de elemente noi,cum ar fi:

– obligativitatea bãncilor de a majora capitalul social la un nivel de minimum 100miliarde lei pânã la 30 aprilie 2000 (Normele Bãncii Naþionale a României nr.5 din 15aprilie 1999), pentru a adapta nivelul capitalului la cel prevãzut de directivele îndomeniu ale Uniunii Europene;

– obligativitatea bãncilor de a adopta un comportament prudenþial ameliorat prinprovizionarea integralã a dobânzilor restante de 90 de zile aferente crediteloracordate clientelei nebancare, precum ºi a creditelor acordate ºi a plasamentelorefectuate la bãnci, restante de 30 de zile, indiferent de nivelul garanþiilor materialeconstituite (Circulara Bãncii Naþionale a României nr.6 din 26 aprilie1999);

– sporirea exigenþei privind rata minimã de solvabilitate a bãncilor (prin majorarea acesteiade la 8 la 12 la sutã), limitele de expuneri mari ºi împrumuturile acordate persoaneloraflate în relaþii speciale cu banca (Normele Bãncii Naþionale a României nr.8 din 1 iu-nie 1999), în scopul transformãrii acestora în instituþii stabile, capabile sã facã faþã dificul-tãþilor reale ºi sã reziste la influenþele din afara sistemului bancar;

– crearea unui instrument operaþional necesar aplicãrii legii falimentului bancar prinstabilirea metodologiei privind calculul valorii activului ºi pasivului bãncilor, în vede-rea stabilirii stãrii de insolvabilitate a acestora (Normele Bãncii Naþionale a Românieinr.9 din 27 septembrie 1999);

– sporirea exigenþei privind autorizarea bãncilor prin actualizarea reglementãrilor înconformitate cu Legea bancarã nr.58/1998, modificãrile acestora vizând, în principal,conþinutul documentaþiei prezentate la solicitarea autorizaþiei de funcþionare, obliga-tivitatea vãrsãrii integrale a capitalului social la constituire, precum ºi definirea expe-rienþei financiar-bancare în cazul conducãtorilor bãncii ºi al cenzorilor (Normele

Page 87: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

87

Bãncii Naþionale a României nr.2 din 22 ianuarie 1999, modificate prin Normele nr.10din 20 decembrie 1999);

– stabilirea condiþiilor în care pot fi operate modificãri referitoare la denumirea bãncii,sediul social, obiectul de activitate, nivelul capitalului social, acþionarii semnificativi,desemnarea unor noi persoane în conducerea bãncii, extinderea reþelei teritoriale,deschiderea de reprezentanþe în strãinãtate, auditorul independent (Normele BãnciiNaþionale a României nr.3 din 22 ianuarie 1999, modificate prin Normele nr.11 din 20decembrie 1999);

– reglementarea modului de organizare ºi funcþionare a Centralei Riscurilor Bancare,stabilindu-se structura informaþionalã a acesteia, organizarea ºi gestionarea Regis-trului Central al Creditelor ºi a Registrului Creditelor Restante, precum ºi difuzareainformaþiei cãtre utilizatori, permiþând astfel bãncilor sã se informeze în timp utilasupra solicitanþilor de credit rãu platnici (Regulamentul Bãncii Naþionale a Românieinr.1 din 21 mai 1999).

15. Pe fondul problemelor cu care s-a confruntat sistemul bancar, Banca Naþionalã aRomâniei a fost permanent preocupatã de menþinerea încrederii populaþiei în sistemulbancar. Mãsurile luate în aceastã direcþie au vizat îmbunãtãþirea cadrului legislativprivind activitatea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (Ordonanþa deurgenþã a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei deurgenþã a Guvernului nr.39/1996), modificãrile aduse vizând atât flexibilizarea funcþionãriischemei de garantare a depozitelor, prin precizarea clarã a momentului intervenþieiFondului ºi scurtarea termenului de efectuare a plãþilor, cât ºi suplimentarea resurselorlegale pentru plata compensaþiilor pentru depozitele garantate, prin majorarea contribuþiiloranuale ale bãncilor ºi prin autorizarea Bãncii Naþionale a României de a acorda împrumuturiFondului, atunci când resursele acestuia sunt depãºite de obligaþiile sale de platã.

Operaþionalitatea Fondului a fost demonstratã în cazul falimentului Bãncii Albina, situaþieîn care acþiunea de acordare a compensaþiilor cãtre deponenþii persoane fizice a fostfinalizatã în 40 de zile.

Existenþa mecanismului de asigurare a depozitelor este de naturã sã limiteze riscul desistem pe care l-ar putea genera încetarea activitãþii unei bãnci. Este posibilã astfelexercitarea unei supravegheri ferme, prin utilizarea unor pârghii specifice economiei depiaþã, mergând pânã la falimentul bãncilor neperformante. Aceastã consecinþã nu estede dorit dar, când situaþia o impune, societatea trebuie sã-ºi asume costurile asanãriisistemului bancar.

Reorganizarea activitãþii de supraveghere

16. Reorganizarea activitãþii de supraveghere din cadrul Bãncii Naþionale a României aurmãrit eficientizarea acesteia prin integrarea funcþiei de supraveghere în cadrul unei

Page 88: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

88

singure direcþii ºi printr-o mai bunã alocare a resurselor interne existente. Posturile noiidirecþii, în numãr de 101, au fost ocupate prin preluarea personalului din Direcþiageneralã autorizare, reglementare ºi supraveghere prudenþialã a bãncilor ºi din Direcþiageneralã de control.

Realizarea procesului de restructurare a permis conducerii Bãncii Naþionale a Românieifixarea pentru perioada imediat urmãtoare a unui obiectiv ambiþios, respectiv reducereala un an a ciclului de inspecþie la sediul bãncilor, de la durata anterioarã de doi ani.

Creºterea exigenþei în verificarea ºi sancþionarea bãncilor

17. Ca urmare a intensificãrii acþiunilor de supraveghere la sediul bãncilor au fostrealizate în totalitate programele de inspecþie aprobate de conducerea Bãncii Naþionalea României pentru anul 1999, desfãºurându-se acþiuni de control la un numãr de 24 debãnci (Demirbank, Eximbank, Banca Turco-Românã, Mindbank, Banca ComercialãUnirea, Bankcoop, Banca Albina, ABN AMRO Bank, Libra Bank, Banca ComercialãWest Bank, Banca Dacia Felix, Banca de Credit Industrial ºi Comercial, BancaInternaþionalã a Religiilor, Banca Românã de Scont, Banca Comercialã Ion Þiriac, BancaBucureºti, Banca Agricolã, Banca Românã pentru Dezvoltare, Romanian InternationalBank, Banca de Credit ºi Dezvoltare Romexterra, Bank-Austria Creditanstalt, Citibank,Raiffeisenbank, BNP–Dresdner Bank).

18. Obiectivele specifice ale acþiunilor de inspecþie la faþa locului au vizat: respectarealegislaþiei ºi a reglementãrilor în vigoare; adecvarea capitalului social în funcþie de naturaºi mãrimea riscurilor, de volumul ºi evoluþia activelor-problemã, precum ºi de nivelulalocãrilor pentru pierderi din credite; adecvarea politicilor, procedurilor ºi practicilor deîmprumuturi ºi investiþii; gradul de concentrare a riscurilor; volumul ºi evoluþia activelorclasificate în categorii necorespunzãtoare; împrumuturile acordate persoanelor aflate înrelaþii speciale cu banca; nivelul, evoluþia ºi stabilitatea veniturilor, precum ºi surseleacestora; nivelul cheltuielilor de operare; vulnerabilitatea la riscurile pieþei; tranzacþiile cutitluri de valoare; capacitatea bãncii de a asigura adecvarea capitalului prin reinvestireaprofitului; eficienþa politicilor ºi a practicilor de asigurare ºi gestionare a lichiditãþii;strategiile de administrare a fondurilor; sistemele informatice de administrare ºi planurile definanþare; capacitatea managementului de a identifica, mãsura, monitoriza ºi controlariscul activitãþilor desfãºurate de bancã; acurateþea, operativitatea ºi eficienþa informaþieimanagementului ºi a sistemelor de monitorizare a riscului; adecvarea sistemelor de auditºi control intern; receptivitatea la recomandãrile auditorilor ºi ale autoritãþii desupraveghere; performanþa generalã a instituþiei ºi profilul sãu de risc.

19. Acþiunile de supraveghere desfãºurate la faþa locului în cursul anului 1999 auevidenþiat unele probleme cu caracter general, comune mai multor bãnci, cum ar fi: lipsaunor politici adecvate de administrare a resurselor ºi plasamentelor; capitalizarea insufi-cientã, marcatã de forþa financiarã redusã a acþionarilor ºi scãderea profitabilitãþii; prac-

Page 89: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

89

tici deficitare de administrare a riscurilor; control intern inadecvat atât metodologic cât ºistructural, lipsit de capacitatea de a identifica ºi prezenta administratorilor riscurile ope-raþionale existente sau potenþiale; performanþe deficitare ale managementului ºi aleconsiliului de administraþie. Totodatã, a fost constatatã nerespectarea legislaþiei bancareºi a normelor de prudenþã bancarã (îndeosebi a celor din domeniul creditãrii ºiconstituirii provizioanelor specifice de risc) în privinþa împrumuturilor acordate persoa-nelor aflate în relaþii speciale cu banca, a împrumuturilor mari acordate unui singurdebitor, a expunerilor valutare etc.

20. Aceste neajunsuri au impus mãsuri pentru instituirea unui climat de disciplinã princreºterea exigenþei în sancþionarea bãncilor, materializate prin transmiterea în cursulanului 1999 a unui numãr de 148 de scrisori de atenþionare cãtre conducerile bãncilorpentru nerespectarea termenelor de transmitere a raportãrilor de prudenþã bancarã ºi amodalitãþilor de întocmire a acestora, precum ºi prin sancþionarea (cu avertisment scris,aplicarea de amenzi, limitarea unor operaþiuni, retragerea autorizaþiei de funcþionare) aunui numãr de 14 bãnci.

Introducerea sistemului de rating bancar ºi avertizare timpurie

21. Necesitatea promovãrii unei supravegheri bancare eficiente, aliniatã practicilor ºistandardelor internaþionale, a impus implementarea în cadrul Direcþiei supraveghere aunui sistem de avertizare timpurie asupra tendinþelor negative în activitatea bãncilor.Acest sistem, creat într-o formã simplificatã în cursul lunii martie 1999, a fost perfecþionatºi completat ulterior, transformându-se începând cu luna octombrie într-un sistem derating bancar.

Noul Sistem de Rating Bancar ºi Avertizare Timpurie (CAMPL) constituie un instrumentutil de lucru pentru evaluarea situaþiei instituþiilor bancare, în scopul identificãrii, într-ofazã incipientã, a acelor bãnci care sunt ineficiente sub aspect financiar ºi operaþionalsau manifestã evoluþii periculoase, solicitând o atenþie sporitã din partea autoritãþii desupraveghere. Depistarea din vreme a dificultãþilor semnalate va contribui, alãturi deconstatãrile rezultate din inspecþiile la sediul bãncilor, la fundamentarea deciziilor înactivitatea de supraveghere.

Sistemul se bazeazã pe evaluarea a cinci componente (adecvarea capitalului – C,calitatea activelor – A, management – M, profitabilitate – P, lichiditate – L), care reflectãîntr-o manierã uniformã ºi cuprinzãtoare condiþia financiarã a unei bãnci, în conformitatecu legislaþia ºi cu reglementãrile bancare în vigoare. Fiecare dintre cele cinci compo-nente este evaluatã pe o scarã de valori cuprinsã între “1” ºi “5” (“1” reprezentând celmai performant nivel, iar “5”, cel mai scãzut). De asemenea, fiecãrei bãnci i se acordãun rating compus, pentru care se aplicã un punctaj de la “1“ la “5“, determinat pe bazaevaluãrii celor cinci componente specifice de performanþã.

Page 90: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

90

Identificarea posibilitãþilor de remediere a situaþiei financiare ºi de înlãturare a deficienþelorsemnalate prin Sistemul de rating bancar ºi avertizare timpurie constituie subiectul prin-cipal al analizelor periodice efectuate de Banca Naþionalã a României cu conducerilebãncilor aflate în dificultate, cu auditorii independenþi ºi cu Asociaþia Românã a Bãncilor.

22. Analizând evoluþia indicatorilor la nivel de sistem se poate concluziona cã mãsurileadoptate în cursul anului 1999 pe linia întãririi supravegherii au avut un efect pozitiv.

Menþionãm în acest sens tendinþa favorabilã pe care au avut-o creanþele restante,creditele ºi dobânzile neperformante clasificate în categoriile “îndoielnic" ºi "pierdere",raportul de solvabilitate, rata generalã de risc, precum ºi alþi indicatori financiari ºi deprudenþã bancarã, tendinþã reflectatã de altfel ºi printr-o creºtere, spre finele anului1999, a ponderii bãncilor încadrate în rating-uri superioare în totalul activelor din sistem.

În acest context, se remarcã o îmbunãtãþire a evoluþiilor înregistrate de unii indicatorispecifici calitãþii activelor, cum ar fi diminuarea ponderii creditelor ºi a dobânzilor neper-formante, clasificate în categoriile “îndoielnic” ºi “pierdere” în total portofoliu cuaproximativ 23 puncte procentuale (de la 58,51 la sutã la 35,39 la sutã) în cursul anului1999, ca rezultat al preluãrii de cãtre AVAB a unei pãrþi din portofoliul de crediteneperformante al Bancorex ºi Bãncii Agricole, al aplicãrii prevederilor Normelor BãnciiNaþionale a României nr.7 din 11 noiembrie 1998 referitoare la scoaterea în afara bilan-þului a creditelor ºi dobânzilor aferente contractelor de credite învestite cu formulã exe-cutorie, dar ºi al intensificãrii eforturilor unor bãnci de recuperare a creanþelor restante.

O reducere semnificativã se observã ºi în cazul creanþelor restante ºi îndoielnice (la va-loare netã), care au avut o pondere în volumul activelor bancare de numai 2,36 la sutã întotal active la 31 decembrie 1999 faþã de 14,54 la sutã la 31 decembrie 1998; de 2,61 lasutã în sursele atrase ºi împrumutate faþã de 16,19 la sutã, respectiv de 31,21 la sutã încapitalurile proprii ale bãncilor la 31 decembrie 1999, faþã de 253,64 la sutã la 31decembrie 1998.

Nivelul ratei de solvabilitate a bãncilor, dupã declinul sever înregistrat în primele ºaseluni ale anului 1999, de la 10,25 la sutã la 6,65 la sutã (ca urmare a impactului produsasupra rezultatelor financiare ale bãncilor de scoaterea în afara bilanþului a creditelor ºidobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulã executorie ºi constituireade provizioane pentru dobânzile mai vechi de 90 de zile – Normele Bãncii Naþionale aRomâniei nr.7/1998 ºi Circulara Bãncii Naþionale a României nr.6/1999), se înscrie,începând cu luna septembrie 1999, pe un trend ascendent situat deasupra limiteiminime prevãzute de normele de prudenþã bancarã (cu valori cuprinse între 15,33 lasutã în septembrie 1999 ºi 17,90 la sutã în decembrie 1999).

Aceeaºi evoluþie pozitivã a avut-o ºi rata generalã de risc, care s-a redus la finele luniidecembrie 1999 cu 12,88 puncte procentuale faþã de începutul anului (de la 53,54 lasutã la 40,66 la sutã).

Page 91: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

91

-procente-

Nr. Denumirea indicatorului 31.12.98 30.06.99 31.12.99crt.1 Rata de solvabilitate "1" 10,25 6,65 17,902 Rata capitalului (Capital propriu / Total activ) 6,08 7,93 7,553 Credite acordate clientelei / Total activ (valoare brutã)* 34,71 32,23 30,814 Credite acordate clientelei / Surse atrase

ºi împrumutate (valoare brutã)* 43,14 39,50 37,045 Plasamente ºi credite interbancare / Total activ (valoare brutã)* 24,39 22,68 26,466 Credite restante ale clientelei / Total portofoliu

credite acordate clientelei (valoare brutã)* 32,21 23,36 14,767 Creanþe restante ºi îndoielnice / Total activ (valoare netã) 14,54 7,67 2,368 Creanþe restante ºi îndoielnice / Capitaluri proprii (valoare netã)** 253,64 231,67 31,219 Creanþe restante ºi îndoielnice / Surse atrase

ºi împrumutate (valoare netã) 16,19 8,15 2,6110 Gradul de acoperire a riscului de credit (Provizioane

constituite / Provizioane necesare) 73,84 97,66 102,6911 Rata riscului de credit "1" (Credite ºi dobânzi clasificate în "îndoielnic"

ºi "pierdere" la valoare brutã / Total credite ºi dobânzi clasificate) 58,51 49,15 35,3912 Rata generalã de risc 53,54 51,09 40,6613 Lichiditate curentã (Active curente / Pasive curente) 95,73 95,21 94,29

* Indicatorii au fost calculaþi pe baza datelor din bilanþul monetar. ** Datele privind capitalurile proprii au fost preluate din raportarea prudenþialã a fondurilor proprii (Normele BNR nr.16/1995 ºi respectiv 7/1999). În raport cu informaþiile contabile din Situaþia activului net (Norma BNR nr.9/1999), indicatorul reprezenta 24,49 la sutã la 31 decembrie 1999.

Tabel nr.5. Dinamica principalilor indicatori agregaþi

Privatizarea bãncilor

23. Privatizarea bãncilor cu capital de stat a constituit, în cursul anului 1999, unul dintreobiectivele de bazã ale programului de reforme structurale sprijinit de Banca Mondialã ºiFondul Monetar Internaþional. În acest sens, în primul semestru al anului 1999 a fostfinalizat procesul de privatizare a Bãncii Române pentru Dezvoltare ºi a Banc Post.Pachetul majoritar de acþiuni (51 la sutã) al Bãncii Române pentru Dezvoltare a fostvândut bãncii franceze Société Générale, iar pachetul de control (45 la sutã) al BancPost a fost cumpãrat de cãtre General Electric Capital Corporation ºi Banco Portuguesde Investimento. În prezent, ponderea deþinutã de capitalul privat în Banca Românãpentru Dezvoltare se ridicã la 90 la sutã, iar la Banc Post investitorii privaþi deþin 83 lasutã din capitalul social.

24. În condiþiile în care numãrul bãncilor a rãmas relativ neschimbat pe parcursul anului1999, structura sistemului bancar a cunoscut modificãri semnificative, prin:

– autorizarea Bãncii Comerciale Carpatica (15 iulie 1999);

– includerea Casei de Economii ºi Consemnaþiuni în categoria bãncilor autorizate înbaza Legii nr.58/1998 (17 septembrie 1999);

– radierea din registrul bancar a trei bãnci, persoane juridice române, ºi a douã

Page 92: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

92

sucursale ale bãncilor strãine, în urma retragerii autorizaþiilor de funcþionare aleacestora (Credit Bank – 22 aprilie 1999, Banca Albina – 13 mai 1999, Bancorex –31 iulie 1999, Société Générale, sucursala Bucureºti – 10 decembrie 1999 ºi ChaseManhattan, sucursala Bucureºti – 14 iunie 1999).

25. Astfel, la finele anului 1999, sectorul bancar românesc cuprindea 34 de bãnci,

persoane juridice române (dintre acestea Banca Dacia Felix ºi Banca Columna se aflã în

diverse stadii ale procedurilor de reorganizare, Bankcoop este în procedurã de faliment

judiciar, iar Banca Agricolã este condusã, în prezent, de un comitet de administrare

numit de BNR) ºi 7 sucursale ale bãncilor strãine.

Analizând evoluþia numãrului de bãnci, persoane juridice române, grupate dupã natura

capitalului social în perioada 1994-1999, se remarcã reducerea la jumãtate a numãrului

bãncilor cu capital majoritar de stat, în paralel cu creºterea de aproape 4 ori a numãrului

bãncilor cu capital majoritar strãin, acestea ajungând sã deþinã peste 50 la sutã din

numãrul total al bãncilor. La 31 decembrie 1999, din cele 11 bãnci cu capital majoritar

privat românesc, 4 erau cu capital integral privat autohton, iar din cele 19 bãnci cu

capital majoritar strãin, 8 erau cu capital integral strãin.

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Total bãnci, din care: 20 24 31 33 36 34Bãnci cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 7 7 7 7 7 4 - cu capital integral de stat 1 1 1 1 1 1 - cu capital majoritar de stat 6 6 6 6 6 3 Bãnci cu capital integral sau majoritar privat, din care: 13 17 24 26 29 30 - cu capital integral sau majoritar autohton 8 9 14 13 13 11 - cu capital integral sau majoritar strãin 5 8 10 13 16 19

Tabel nr.6. Numãrul bãncilor româneºti, grupate dupã natura capitalului social

26. Situaþia comparativã a bãncilor, grupate dupã natura capitalului social, ca pondere

în volumul activului net ºi al capitalului social în perioada 31 decembrie 1998 - 31

decembrie 1999 aratã cã volumul total al capitalului bãncilor din sistem a crescut, în

valori nominale, cu aproximativ 88 la sutã la finele anului 1999 faþã de 1998, fapt

datorat în mare mãsurã acþiunilor de majorare a capitalului social pe care bãncile le-au

întreprins în vederea atingerii cerinþelor minime de capital (100 miliarde lei) pânã la 30

aprilie 2000.

Page 93: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

93

1998 1999mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei %

Bãnci cu capital integral sau majoritar autohton, din care: 20 15 3 693,7 72,53 5 794,7 60,42 106 683,9 84,88 88 645,2 56,44- cu capital integral sau majoritar de stat 7 4 2 999,8 58,91 4 084,3 42,58 94 647,7 75,30 79 038,2 50,33- cu capital integral sau majoritar privat 13 11 693,9 13,62 1 710,4 17,83 12 036,2 9,58 9 607,0 6,12Bãnci cu capitalintegral sau majoritar strãin 16 19 1 398,9 27,47 3 796,4 39,58 19 011,3 15,12 68 407,5 43,56Total bãnci 36 34 5 092,6 100,0 9 591,1 100,0 125 695,2 100,0 157 052,8 100,0

1998 1999 1998 1999Total

Activ netTotal

Tabel nr.7. Clasificarea bãncilor dupã capitalul social ºi activului net

Numãrulbãncilor

Capital social

31.12.98 31.12.99 31.12.98 31.12.99Total capital, din care: 5 092,6 9 591,1 100,00 100,00- Statul român, reprezentat de Ministerul Finanþelor 220,0 220,0 4,32 2,29- Fondul Proprietãþii de Stat 1 865,1 2 787,1 36,62 29,06- Alþi investitori interni 1 673,3 3 705,8 32,86 38,64- Investitori strãini 1 334,2 2 878,2 26,20 30,01

Tabel nr.8. Structura capitalului bãncilor româneºti

Capital social (mld. lei)

Ponderea în total (%)

27. Din analiza structurii capitalului bãncilor româneºti în perioada 31 decembrie 1998 -31 decembrie 1999, se remarcã diminuarea în cursul anului 1999 cu aproximativ 8puncte procentuale a participaþiei Fondului Proprietãþii de Stat în volumul total al capita-lului pe întregul sistem bancar (de la 36,62 la sutã la 29,06 la sutã) în favoarea altorinvestitori interni ºi strãini, ale cãror ponderi au crescut cu aproximativ 6, respectiv 4puncte procentuale, ca urmare, în principal, a privatizãrii celor douã bãnci cu capitalmajoritar de stat (Banca Românã pentru Dezvoltare ºi Banc Post).

Sectorul bancar de stat, deºi a fost marcat de schimbãri majore în cursul anului 1999(privatizarea celor douã bãnci menþionate mai sus ºi restructurarea financiarã a Bancorex ºia Bãncii Agricole), care au redus cota de piaþã deþinutã de bãncile cu capital integralsau majoritar de stat cu aproximativ 25 procente comparativ cu începutul anului, a con-tinuat sã domine piaþa bancarã autohtonã la 31 decembrie 1999, deþinând un procent de50,33 la sutã din totalul activelor bancare, în timp ce ponderea bãncilor cu capitalmajoritar strãin a înregistrat o creºtere semnificativã, de la 15,12 la sutã la 43,56 la sutã.

Valoarea activului net bilanþier ºi a capitalului social (în mii lei) înregistrat la 31 decembrie1999 este prezentatã în tabelul nr.9.

Page 94: RAPORT ANUAL 1999

Cap.V. Autorizarea, reglementarea ºi supravegherea prudenþialã a bãncilor

94

Activ net Capital bilanþier % social %

Bãnci – persoane juridice române 157 052,8 100,00 9 591,1 100,00I. Bãnci cu capital integral sau majoritar românesc 88 645,2 56,44 5 794,7 60,421. Bãnci cu capital integral sau majoritar de stat 79 038,2 50,33 4 084,3 42,581.1. Bãnci cu capital integral de stat 16 895,4 10,76 220,0 2,29 1. Casa de Economii ºi Consemnaþiuni S.A. 16 895,4 10,76 220,0 2,291.2. Bãnci cu capital majoritar de stat 62 142,8 39,57 3 864,3 40,29 1. Banca Comercialã Românã S.A. 50 054,6 31,87 2 526,5 26,34 2. Banca Agricolã S.A. 7 510,9 4,78 1 081,4 11,28 3. Banca de Export-Import a României - EXIMBANK S.A. 4 577,3 2,91 256,3 2,672. Bãnci cu capital integral sau majoritar privat 9 607,0 6,12 1 710,3 17,832.1. Bãnci cu capital integral românesc 1 871,9 1,19 1 092,7 11,39 1. Banca Românã pentru Relansare Economicã - Libra Bank S.A. 187,6 0,12 52,3 0,55 2. Banca Comercialã "Unirea" S.A. 206,6 0,13 100,0 1,04 3. Banca Românã de Scont S.A. (ASTRA) 104,6 0,07 50,0 0,52 4. BANKCOOP - Banca Generalã de Credit ºi Promovare S.A. 1 373,0 0,87 890,4 9,282.2. Bãnci cu capital majoritar românesc 7 735,1 4,93 617,6 6,44 1. Banca pentru Micã Industrie ºi Liberã Iniþiativã - Mindbank S.A. 572,2 0,36 100,0 1,04 2. Banca "Dacia Felix" S.A. 1 023,7 0,65 58,6 0,61 3. Banca Transilvania S.A. 1 426,7 0,91 100,0 1,04 4. Banca de Credit ºi Dezvoltare Romexterra S.A. 600,0 0,38 59,0 0,62 5. Banca Comercialã West Bank S.A. 616,8 0,39 50,0 0,52 6. Banca Comercialã "CARPATICA" S.A. 82,2 0,05 50,0 0,52 7. Banca Internaþionalã a Religiilor S.A. 3 413,6 2,17 200,0 2,09

II. Bãnci cu capital integral sau majoritar strãin 68 407,5 43,56 3 796,4 39,582.1 Bãnci cu capital integral strãin 17 311,4 11,02 849,1 8,85 1. Banca Bucureºti S.A. 3 046,9 1,94 235,0 2,45 2. ABN Amro Bank România S.A. 5 795,1 3,69 55,7 0,58 3. Citibank România S.A. 3 120,5 1,99 182,7 1,90 4. International Commercial Black Sea Bank - România S.A. 491,7 0,31 64,2 0,67 5. Raiffeisenbank (România) S.A. 1 333,8 0,85 77,0 0,80 6. BNP - Dresdner Bank (România) S.A. 389,1 0,25 101,5 1,06 7. Bank Austria Creditanstalt S.A. 2 524,7 1,61 78,2 0,82 8. Romanian International Bank S.A. 609,6 0,39 54,8 0,572.2. Bãnci cu capital majoritar strãin 51 096,1 32,53 2 947,3 30,73 1. Banca Românã pentru Dezvoltare S.A. 23 481,5 14,95 1 742,3 18,17 2. Banca Comercialã "Ion Þiriac" S.A. 6 548,9 4,17 207,0 2,16 3. Banc Post S.A. 6 418,9 4,09 106,6 1,11 4. Banca de Credit Industrial ºi Comercial S.A. 1 524,6 0,97 73,3 0,76 5. Banca Româneascã S.A. 852,0 0,54 90,0 0,94 6. Banca Turco-Românã S.A. 6 891,1 4,39 345,6 3,60 7. Banca Comercialã "Columna" S.A. 642,5 0,41 100,1 1,04 8. Banca Comercialã "Robank" S.A. 1 626,5 1,04 50,0 0,52 9. Banca de Credit "PATER" S.A. 443,1 0,28 59,2 0,62 10. Banca Daewoo - România S.A. 904,9 0,58 75,0 0,78 11. DEMIRBANK (România) S.A. 1 762,1 1,12 98,3 1,02

Tabel nr.9. Valoarea activului net bilanþier ºi a capitalului social la 31 decembrie 1999- mld. lei -

Page 95: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VI. Emisiunea de numerar ºi Sistemul de plãþi în România

95

Capitolul VI. Emisiunea de numerar ºi Sistemul de plãþi în România

A. Emisiunea de numerar

1. Pe parcursul anului 1999, Banca Naþionalã a României a pus în circulaþie noi cupiuri, a

remachetat cupiuri deja existente ºi a retras bancnotele devenite improprii circulaþiei, cu

scopul alinierii la standardele internaþionale.

În cadrul acestei acþiuni s-au desfãºurat operaþiunile de retragere din circulaþie a

bancnotelor de 1 000 lei ºi 5 000 lei emisiunile 1991 - 1992 (în intervalul 15 ianuarie –

31 martie 1999), precum ºi a bancnotei cu valoare nominalã de 500 lei emisiunea 1992

(începând cu data de 1 octombrie 1999). La data de 15 martie 1999 a fost pusã în

circulaþie o nouã monedã metalicã de 500 lei, iar la data de 2 august o bancnotã de

2 000 lei (realizatã în premierã europeanã pe suport de polimer) dedicatã evenimentului

astronomic al eclipsei totale de soare. În vederea alinierii la tematica ºi concepþia graficã

adoptate o datã cu emiterea bancnotei de 50 000 lei (în 1996), precum ºi pentru

introducerea unor noi elemente de siguranþã în scopul combaterii contrafacerilor, la 15

iulie a fost pusã în circulaþie o bancnotã remachetatã de 10 000 lei.

2. În baza prerogativelor conferite prin lege, în anul 1999 Banca Naþionalã a României a

realizat un numãr de patru emisiuni monetare cu caracter numismatic:

– o monedã din aur cu valoare nominalã de 1 000 lei ºi o monedã din argint cu valoare

nominalã de 100 lei (realizate în tehnica de batere proof) cu prilejul vizitei în þara

noastrã a Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea;

– o emisiune monetarã formatã dintr-o monedã destinatã circulaþiei curente ºi o

monedã destinatã colecþionarilor, ambele cu valoare nominalã de 500 lei cu ocazia

eclipsei totale de soare (11 august 1999). Cu aceeaºi ocazie, pentru colecþionari au

fost lansate ºi un milion de pliante cuprinzând o bancnotã cu valoare nominalã de

2 000 lei realizatã pe suport de polimer;

– o emisiune monetarã formatã dintr-o monedã din argint cu valoare nominalã de 100

lei, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la expediþia antarcticã a navei Belgica;

– o monedã din aur cu valoare nominalã de 100 lei, având ca tematicã Coiful de aur

descoperit la Poiana Coþofeneºti (judeþul Prahova), în cadrul programului dedicat

istoriei aurului.

Page 96: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VI. Emisiunea de numerar ºi Sistemul de plãþi în România

96

B. Sistemul de plãþi în România

I. Sistemul Naþional de Plãþi al BNR

3. Conceput ca un sistem piramidal prin intermediul cãruia se realizeazã atât legãturiledintre economia realã ºi sectorul financiar-bancar, cât ºi intervenþiile de politicã mone-tarã ale bãncii centrale, Sistemul Naþional de Plãþi constituie o sursã de informaþii curenteºi, prin asigurarea supravegherii permanente a utilizãrii fondurilor care tranziteazã contu-rile curente ale bãncilor, un instrument eficient de intervenþie operativã a autoritãþiimonetare.

4. Pe parcursul anului 1999, în activitatea Sistemului Naþional de Plãþi s-au înregistrat atâtcreºteri valorice, cât ºi cantitative ale documentelor de platã decontate pentru sistemulbancar ºi Trezoreria statului.

4.1. În creºtere cu 4 la sutã faþã de anul precedent, numãrul instrumentelor de platã de-contate (ordine de platã, cecuri, cambii ºi bilete la ordin) însumeazã 12,4 milioane do-cumente (o medie zilnicã de peste 48 600). Dintre acestea, aproximativ 12,1 milioane aufost procesate prin subsistemul de decontare netã, iar 216 000 tranzacþii (în creºtere cu75 la sutã faþã de anul precedent) prin subsistemul de decontare brutã. Numãrul in-strumentelor decontate în regim special a fost de 95 000, de 7,6 ori mai mare decât înanul 1998.

4.2. Valoarea totalã a decontãrilor finale realizate prin Sistemul Naþional de Plãþi a fost înanul 1999 de aproximativ 4 095 trilioane lei (16 000 miliarde lei zilnic), depãºind de 8 oriprodusul intern brut, performanþã comparabilã cu cea a sistemelor similare din þãriledezvoltate.

5. Viteza decontãrii instrumentelor de platã, normatã pe principii compatibile cu celestabilite de legislaþia europeanã, s-a menþinut ca ºi în anii precedenþi la un nivel compa-rabil cu realizãrile sistemelor occidentale, fiind în medie de 3,6 zile pentru decontareaunui ordin de platã cu o valoare sub 500 milioane lei ºi de 5 zile pentru decontarea unuicec.

6. Decontarea finalã a operaþiunilor cu valori mobiliare prin conturile de decontare des-chise în evidenþele BNR pentru piaþa bursierã ºi extrabursierã a atins în anul 1999 o va-loare totalã de aproximativ 841 miliarde lei. Valoarea decontãrilor finale efectuate princonturile de decontare ale VISA INTERNATIONAL EU/CEMEA ºi EUROPAY a fost de 88miliarde lei, mai mare de aproape 4 ori faþã de anul 1998, ceea ce evidenþiazã extinde-rea sistemelor de platã automatizate în România.

7. Banca Naþionalã a continuat ºi în cursul anului 1999 sã efectueze decontarea finalã aoperaþiunilor bãncilor aflate în regim special de supraveghere a plãþilor, respectiv DaciaFelix (din 26 septembrie 1996), Columna (din 7 august 1997), Credit Bank (redeschis din

Page 97: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VI. Emisiunea de numerar ºi Sistemul de plãþi în România

97

11 august 1998 ºi închis în 12 mai 1999), Banca Albina (din 6 aprilie 1999) ºi Bankcoop(din 24 mai 1999).

8. Pe parcursul anului 1999, ca urmare a modificãrilor survenite în structura sistemuluibancar, BNR a procedat la deschiderea unui cont curent nou pentru Banca ComercialãCarpatica, precum ºi la închiderea conturilor curente ale urmãtoarelor bãnci: ChaseManhattan, Société Générale, Bancorex ºi Credit Bank.

9. Decontãrile finale ºi irevocabile privind atragerea, rambursarea ºi plata dobânziloraferente depozitelor interbancare constituite pe piaþa monetarã au avut o evoluþie as-cendentã, ajungând la 470 trilioane lei, cu 20 de trilioane lei mai mult decât în anul 1998.

10. Operaþiunile privind piaþa primarã ºi secundarã a titlurilor de stat au fost decontatefinal prin intermediul subsistemului de decontare brutã la sfârºitul zilei a tranzacþiilorbancare, în valoare totalã de 156 trilioane lei (de douã ori mai mare decât în anulprecedent).

11. Piaþa secundarã a titlurilor de stat a continuat sã se dezvolte, astfel încât la sfârºitulanului 1999 volumul tranzacþiilor a fost de peste 7 ori mai mare decât în anul anterior(115 294,4 miliarde lei faþã de 16 096,4 miliarde lei).

12. Structura volumului tranzacþiilor desfãºurate pe piaþa secundarã a titlurilor de stat s-amodificat în cursul anului 1999. Ponderea cea mai mare a revenit operaþiunilor efectuatede bãnci cu clienþii lor (60,7 la sutã faþã de 20,8 la sutã în anul 1998). În tranzacþiile întrebãnci, majoritatea covârºitoare este deþinutã în continuare de operaþiunile de open marketale bãncii centrale (90,3 la sutã faþã de 91,5 la sutã în anul 1998), efectuate în scopul în-deplinirii obiectivelor sale de politicã monetarã.

13. La creºterea numãrului tranzacþiilor cu titluri de stat pe piaþa secundarã au contribuitatât sporirea numãrului de participanþi autorizaþi, bãnci (de la 36 la sfârºitul anului 1998la 42 la sfârºitul anului 1999), cât ºi creºterea de 2,8 ori a numãrului de conturi de evi-denþã a titlurilor de stat deschise pe numele clienþilor bãncilor (de la 250 la sfârºitul anu-lui 1998 la 713 la sfârºitul anului 1999).

II. Centrala Incidentelor de Plãþi

14. Transmise de persoanele declarante (bãnci, sucursale ale BNR), informaþiile referi-toare la instrumentele de platã de debit refuzate, pierdute, furate sau distruse sunt ges-tionate prin intermediul sistemului electronic de colectare a datelor (CIP). Ca prestatorde servicii de informare pentru bãnci ºi clienþii acestora, prin intermediul Fiºierului Naþio-nal de Plãþi ºi al Fiºierului Naþional al Persoanelor cu Risc, Centrala Incidentelor de Plãþifaciliteazã accesul solicitanþilor la informaþiile privind titularii de cont cu potenþial de riscridicat, implicaþi în incidente majore de plãþi.

Page 98: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VI. Emisiunea de numerar ºi Sistemul de plãþi în România

98

15. Difuzarea informaþiei de risc bancar de cãtre Centrala Incidentelor de Plãþi se efec-tueazã fie din proprie iniþiativã, în vederea alertãrii sistemului bancar ºi limitãrii risculuiproducerii unor noi incidente de platã, fie la solicitarea bãncilor, în nume propriu sau alclienþilor acestora, în scopul fundamentãrii unor decizii referitoare la derularea în sigu-ranþã a activitãþii bancare. Astfel, în anul 1999 au fost înregistrate 16 584 cereri de con-sultare a informaþiei gestionate de CIP.

16. În cursul anului 1999, Centrala Incidentelor de Plãþi a înregistrat un numãr de127 697 incidente de platã, în valoare de aproximativ 4 044 miliarde lei. Din punct devedere valoric, peste 99 la sutã dintre acestea au reprezentat instrumente de platã dedebit refuzate din lipsã de fonduri disponibile în cont, restul revenind instrumentelor deplatã de debit pierdute, furate, distruse ºi anulate. Din 11 883 titulari de cont implicaþi înincidentele menþionate, 91 la sutã figureazã în Fiºierul Naþional al Persoanelor cu Risc,43 la sutã dintre aceºtia fiind supuºi interdicþiei bancare de a emite cecuri.

17. Centrala Incidentelor de Plãþi a continuat colaborarea cu autoritãþile publice (Ministe-rul de Interne ºi Parchetul General de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie), în cursulanului 1999 rãspunzând la peste 460 de solicitãri de furnizare de informaþii pentrudocumentarea dosarelor penale deschise împotriva unor persoane înregistrate la CIP.

Page 99: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

99

Capitolul VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelorinternaþionale, activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi aleBãncii Naþionale a României

A. Operaþiuni cu Trezoreria statului

1. În calitate de administrator al contului curent general al Trezoreriei statului, potrivitprevederilor art. 29 din Legea nr.101/1998, BNR a acordat împrumuturi overnight pentruacoperirea decalajului temporar dintre încasãrile ºi plãþile din contul curent al Trezorerieistatului, în limita a 7 la sutã din veniturile bugetului de stat realizate în anul precedent.Comparativ cu anul anterior, media zilnicã la nivelul întregului an a sumelor utilizate înacest scop a marcat o scãdere considerabilã, de la 166 miliarde lei în 1998 la numai13 miliarde lei în 1999. Necesarul mare de lichiditate cu care s-a confruntat Trezoreria laînceputul anului 1999 a fãcut ca acest plafon sã fie utilizat integral în trimestrul I.

Împrumuturile au fost acordate cu rate ale dobânzii cuprinse între 48 ºi 105 la sutã, fiindîn conformitate cu indicatorul pieþei interbancare BUBID-ON la data acordãriiîmprumuturilor.

2. Banca Naþionalã a României a efectuat un numãr de 27 de plasamente overnight dindisponibilitãþile contului curent al Trezoreriei statului la societãþile bancare. Dobânda afe-rentã acestor plasamente a fost cuprinsã între 41 ºi 202 la sutã, în conformitate cu indi-catorul pieþei interbancare BUBOR-ON la data efectuãrii plasamentului. Cu acordul Mi-nisterului Finanþelor a fost efectuat ºi un plasament pe 7 zile cu dobândã de 69 la sutã.

3. Pe parcursul anului 1999, Banca Naþionalã a derulat 117 emisiuni de titluri de stat,hotãrâte prin ordine ale ministrului finanþelor, emisiuni ce au avut drept obiectiv acoperi-rea deficitului bugetar, precum ºi preluarea la datoria publicã a datoriilor Bancorex ºiBãncii Agricole. Aceste emisiuni au fost lansate atât cu discont (76), cât ºi cu dobândã(41). Titlurile de stat au fost emise cu scadenþe diferite: 1 lunã, 3 luni, 6 luni, 12 luni,ponderea deþinând-o, însã, emisiunile de titluri de stat cu scadenþe de 3 luni. Titlurile destat cu discont au fost toate denominate în lei, iar 10 emisiuni de titluri de stat cu do-bândã au fost denominate în dolari SUA.

Cele 107 emisiuni de titluri de stat denominate în lei au avut o valoare investitã totalã de84 388,5 miliarde lei, din care valoarea emisiunilor noi a fost de 34 304,5 miliarde lei. Dintotalul valorii investite, circa 80 la sutã a fost plasatã prin licitaþii, iar restul prin subscripþiipublice.

Valoarea emisiunilor de titluri de stat denominate în dolari SUA a fost de 600,4 milioanedolari.

Page 100: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

100

B. Administrarea rezervelor internaþionale

4. În anul 1999 activitatea de administrare a rezervelor internaþionale a fost marcatã devolumul mare de plãþi externe în cadrul datoriei publice ºi public garantate, dar ºi decumpãrãrile nete de valutã de pe piaþa valutarã interbancarã, ce au atins un nivel fãrãprecedent în ultimii ani.

5. Perspectiva unor plãþi mari în cadrul serviciului datoriei externe scadente în anul 1999,accesul limitat la finanþarea externã datorat rating-ului de þarã nesatisfãcãtor ºi absenþeiunui acord cu FMI, precum ºi solicitarea Fondului de a reeºalona datoria faþã de creditoriiprivaþi (potrivit noului concept de burden-sharing) au determinat, la începutul anului,manifestarea unor îndoieli serioase ale comunitãþii financiare internaþionale în legãturã cucapacitatea de platã a României, apreciere ce a persistat de-a lungul întregului an.

6. Funcþionarea eficientã ºi transparentã a pieþei valutare a fãcut posibil ca Banca Naþio-nalã a României sã fie cumpãrãtor net de valutã pe piaþa valutarã interbancarã, cu osumã de peste 764 milioane dolari.

7. În absenþa finanþãrii externe, BNR a încheiat cu bãncile cu capital strãin din Româniadouã acorduri de împrumut tip club, în valoare totalã de 172 milioane dolari, pe termende un an. Aceastã sumã s-a adãugat primei tranºe din aranjamentul stand-by încheiatcu FMI în august 1999. În acest context, BNR a fãcut faþã plãþii serviciului datorieiexterne fãrã reducerea rezervelor valutare.

8. Intrãrile la rezerva valutarã au provenit în principal din:

– intrãri din împrumuturi externe contractate anterior de Ministerul Finanþelor: 292,1 mi-lioane dolari;

– prima tranºã din aranjamentul stand–by încheiat cu FMI: 72,2 milioane dolari;

– împrumuturi externe (în valoare de 272 milioane dolari) contractate de BNR:Club Loan I (108 milioane dolari); Club Loan II (64 milioane dolari); depozit alBãncii Chinei (100 milioane dolari);

– cumpãrãri de pe piaþa interbancarã : 1 843 milioane dolari;

– dobânzi încasate din fructificarea rezervelor : 21 milioane dolari;

– intrãri din creºterea rezervelor minime obligatorii în valutã: aproape 962 milioanedolari;

– intrãri din privatizãrile realizate de FPS: 566,4 milioane dolari. La acestea se adaugãºi alte cedãri la rezerva valutarã, precum ºi fondul valutar pentru programulenergetic, care a continuat sã producã venituri pentru rezerva valutarã: 158 milioanedolari;

Page 101: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

101

– alte intrãri (dividende, confiscãri, returnãri de sume neutilizate): 4 milioane dolari.

9. În anul 1999 rezervele de aur ale BNR au crescut de la 100,3 tone la 103,4 tone, înprincipal pe seama achiziþiilor ºi conversiilor argint/aur. Spre deosebire de anii anteriori,administrarea rezervelor de aur s-a caracterizat printr-o creºtere a stocului de aur depusspre fructificare în strãinãtate (de la 12,5 tone la 50,4 tone), fapt ce a condus lacreºterea sensibilã a veniturilor obþinute.

10. Plãþile din rezerva valutarã au constat, în principal, din urmãtoarele:

– plãþi de capital ºi dobânzi în contul datoriei publice externe de 1 532,6 milioane do-lari; cele mai importante plãþi au fost rambursarea emisiunii SAMURAI I ºi plata do-bânzii la emisiunea SAMURAI II (în valoare totalã de 500 milioane dolari), precum ºirambursarea emisiunii EUROBOND (de 225 milioane dolari);

– plãþi de capital ºi dobânzi aferente titlurilor de stat în valutã emise de Ministerul Fi-nanþelor ºi ajunse la scadenþã (359,3 milioane dolari);

– plãþi cãtre FMI (dobânzi ºi rate de capital 163,8 milioane dolari);

– dobânzi bonificate la rezerva minimã obligatorie în valutã deþinutã de bãnci la BNR(13,7 milioane dolari);

– plata obligaþiunilor în valutã ale ROMTELECOM (145,6 milioane dolari);

– vânzãri pe piaþa valutarã interbancarã însumând 1 078,6 milioane dolari;

– ieºiri aferente rezervelor minime obligatorii (786,9 milioane dolari);

– plãþi de capital ºi dobândã în contul datoriei public garantate de cãtre Ministerul Fi-nanþelor (198,7 milioane dolari);

– alte plãþi (27,5 milioane dolari); acestea au inclus participaþiile ºi cotizaþiile la orga-nisme financiare internaþionale, plãþi în conformitate cu acordurile încheiate cu Ger-mania ºi plãþi efectuate pentru desfãºurarea activitãþii BNR.

Page 102: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

102

C. Activitatea internaþionalã a Bãncii Naþionale a României

11. Consiliul Europei a decis, cu ocazia reuniunii sale din 10 - 11 decembrie 1999,lansarea negocierilor de aderare cu cele ºase þãri incluse pânã la acea datã în “valuldoi”, între care ºi România.

Activitatea legatã de pregãtirea aderãrii României la Uniunea Europeanã a continuat ºi înanul 1999, concentrându-se în special pe coordonarea ºi monitorizarea procesului depreluare a acquis-ului comunitar în domeniile specifice activitãþii bãncii centrale. Astfel,în prima parte a anului au avut loc reuniunile bilaterale de examinare analiticã a preluãriiacquis-ului comunitar pe cele trei capitole specifice ale activitãþii bancare: libera circula-þie a capitalului, libera circulaþie a serviciilor bancare, precum ºi Uniunea Economicã ºiMonetarã. De asemenea, în cursul anului 1999 s-au desfãºurat reuniuneasub-comitetului de asociere privind piaþa internã ºi cea a comitetului de asociereRomânia – Uniunea Europeanã, în cadrul cãrora a fost analizatã îndeplinirea de cãtreRomânia a obligaþiilor specifice etapei întâi definite în Acordul European ºi trecerii laetapa a doua a implementãrii acestuia.

12. Începând din anul 1998, strategia asistenþei PHARE a fost orientatã spre întãrireacapacitãþii administrative ºi instituþionale a Bãncii Naþionale de preluare ºi implementarea acquis-ului comunitar, în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul Naþional deAdoptare a Acquis-ului ºi cu Parteneriatul de Aderare a României la Uniunea Europeanã.Pe aceastã linie, prin Memorandumul Financiar PHARE 1998, cu derulare în perioada1999-2001, Bãncii Naþionale i-au fost alocate fonduri în sumã de 2 milioane euro pentruurmãtoarele proiecte:

12.1. Proiectul de Dezvoltare Instituþionalã a Bãncii Naþionale ºi Întãrirea SupravegheriiBancare, ce se realizeazã printr-un program de înfrãþire între Banca Naþionalã a Româ-niei ºi un consorþiu de bãnci centrale din Uniunea Europeanã (Banca Franþei, BancaOlandei, Banca Italiei) sub conducerea Bãncii Franþei. Domeniile în care se concen-treazã asistenþa tehnicã a experþilor acestor bãnci sunt: activitatea de supraveghere ºireglementare a sectorului bancar, controlul ºi auditul intern, statistica balanþei de plãþi,liberalizarea gradualã a contului de capital, administrarea resurselor umane ºiproiectarea unui sistem informatic pentru conducere. Suma alocatã acestui proiect estede 850 000 euro.

12.2. Proiectul de informatizare a activitãþii contabile a Bãncii Naþionale ºi de realizare aunui sistem informaþional pentru management în valoare de 1 150 000 euro, proiect cese realizeazã prin procedurile standard de licitaþie. În cursul anului 1999 au fost pregã-tite documentele de licitaþie.

13. De asemenea, Guvernul României ºi Comisia Europeanã au aprobat, din setul depropuneri fãcute de BNR prin PNAR 1999 pentru bugetul PHARE 2000, proiectul privind

Page 103: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

103

“Sistemul interbancar de plãþi”, cu o finanþare de 8 - 10 milioane euro. Proiectul are caobiectiv introducerea sistemului de decontare pe bazã brutã în timp real, introducereasistemului informatic pentru compensarea, decontarea ºi depozitarea titlurilor de stat ºiintroducerea sistemului informatic pentru casele de compensaþii automate. SpecialiºtiiBNR au pregãtit în cursul anului 1999 propunerea de proiect.

14. Ca ºi în anii anteriori, Banca Naþionalã a continuat sã consolideze, sã extindã ºi sãdiversifice relaþiile sale cu bãnci centrale din alte þãri ºi cu comunitatea financiarã in-ternaþionalã, intensificând ºi acþiunile pe pieþele de capital.

Relaþiile României cu organismele financiare internaþionale au înregistrat ºi în anul 1999 oevoluþie pozitivã.

14.1. Consiliul directorilor executivi al FMI a aprobat pentru România, la 5 august 1999,un nou aranjament de credit stand-by în valoare de 400 milioane DST, pentru o perioadãde 7 luni. Ca urmare a neîndeplinirii unor indicatori de performanþã înscriºi înMemorandumul de politici economice convenit de Guvernul României cu FMI pentruperioada aranjamentului de credit, din aceastã sumã a fost trasã doar o singurã tranºã,de 53 milioane DST, la 12 august 1999.

În acest context, România a devenit creditor net al FMI, rambursând credite ºi plãtinddobânzi care împreunã au însumat 119 milioane DST, faþã de numai 53 milioane DSTcredite primite (prelungirea acestui aranjament s-a negociat în prima parte a anului2000).

În luna februarie 1999, cota de participare a României la capitalul Fondului a fost majo-ratã de la 751,4 milioane DST la 1 030,2 milioane DST.

14.2. În anul 1999, România a semnat cu BIRD trei acorduri de împrumut însumând 335milioane dolari, din care 300 milioane dolari pentru ajustarea sectorului privat (PSAL).Din aceste împrumuturi au fost efectuate trageri în valoare de 151,4 milioane dolari, lacare s-au adãugat încã 171 milioane dolari din împrumuturile contractate în anii anteriori(inclusiv 41 milioane dolari din împrumuturi public garantate). Rambursãrile cãtre BIRDau însumat 58,6 milioane dolari.

La 31 decembrie 1999 se înregistrau 55 de acorduri semnate între România ºi BERD.Acestea totalizau 1 451,5 milioane euro, România situându-se din punct de vedere alvolumului finanþãrii pe locul doi în rândul þãrilor de operare BERD, dupã Federaþia Rusã.

În cursul anului 1999 s-au semnat ºase acorduri în vederea finanþãrii urmãtoarelor pro-iecte:

– cinci proiecte de acordare de credite, în valoare de 56 milioane euro, în domenii pri-vind energia, prelucrarea ºi distribuþia apei, comunicaþii, precum ºi o facilitate pentruîntreprinderile mici ºi mijlocii acordatã prin Banca Transilvania;

Page 104: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

104

– un proiect prin care BERD a sprijinit procesul de privatizare a BRD, investind 24,5milioane euro în capitalul social al acesteia.

Conform strategiei pentru România, pânã în anul 2002 BERD are în vedere o finanþare învaloare totalã de 500 milioane euro, din care sectorul privat va primi 80 la sutã.

15. Ca ºi în anii anteriori, reprezentanþii Bãncii Naþionale în consiliile Bãncii Internaþionalede Colaborare Economicã ºi Bãncii Internaþionale de Investiþii au participat, împreunã cureprezentanþii Ministerului Finanþelor, la cele douã reuniuni anuale ale acestor instituþii fi-nanciare, care au avut loc la Moscova. Activitatea din anul 1999 a fost dedicatã, în spe-cial, stabilizãrii situaþiei financiare a celor douã instituþii, pe de o parte prin reglementa-rea datoriei ºi obligaþiilor unor þãri membre faþã de cele douã bãnci ºi, pe de altã parteprin reglementarea datoriei acestor instituþii faþã de creditorii occidentali.

Totodatã, în cadrul reuniunilor anuale ale celor douã bãnci au fost aprobate ºi progra-mele de dezvoltare a activitãþii pânã în anul 2005.

16. La sfârºitul anului 1999, valoarea creanþelor externe ale României, provenite din de-rularea acordurilor ºi contractelor de comerþ exterior ºi cooperare economicã internaþio-nalã, încheiate înainte de 1989, reprezenta 2 225,5 milioane USD (cu 7,2 la sutã mai pu-þin decât în 1998) ºi 1 726,6 milioane ruble transferabile (cu 1,7 la sutã mai mult decât înanul precedent).

Diminuarea volumului creanþelor în devize convertibile s-a datorat recuperãrii celor dinPeru ºi Zambia, reaprecierii acelora provenite din Irak, precum ºi derulãrii directe întrepartenerii de contract a operaþiunilor de recuperare a creanþelor din Libia.

Valorile cele mai însemnate ale creanþelor în devize convertibile provin din Irak, Sudan,Siria ºi Mozambic. Pe relaþia ruble transferabile, cele mai mari valori se regãsesc înCuba ºi Ucraina.

În general, recuperarea creanþelor externe ale României este un proces complex, marcatîn prezent de fragilitatea situaþiei economice ºi politice internaþionale.

Page 105: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

105

D. Alte activitãþi

17. Restructurarea ºi reorganizarea BNR. În urma analizei prevederilor Legiinr.101/1998 privind Statutul BNR ºi ale Legii nr.58/1998 privind activitatea bancarã, în1999 a fost definitivat proiectul de reorganizare a BNR, prin care s-a urmãrit asigurareacorelãrii optime între structura organizatoricã a instituþiei ºi tipurile de activitãþi,obiectivele ºi responsabilitãþile BNR, astfel încât sã se obþinã o mai bunã orientare ainstituþiei în raport cu pilonii definitorii: politici, reglementare, supraveghere, opera-þiuni. Noua structurã organizatoricã ºi de personal a însemnat o schimbare esenþialã,care a vizat perfecþionarea activitãþilor ºi revitalizarea competenþelor. Centrala bãncii afost structuratã pe 15 direcþii redenumite ºi reorganizate, între care ºi direcþii noi precumDirecþia politici financiar-bancare, Direcþia studii ºi publicaþii, Direcþia statisticã. Primaetapã a reorganizãrii a avut ca rezultat reducerea numãrului total de posturi ocupate cu881 (272 în centralã ºi 609 în unitãþile teritoriale) ºi transformarea diferenþiatã a unitãþilorteritoriale în 22 de sucursale (de grad III, II, I ºi special) ºi 19 agenþii.

17.1. Abordarea unor noi strategii în organizarea instituþionalã a BNR a avut în vedererenunþarea în etape la unele activitãþi ºi aprobarea într-o primã formã a creãrii CentruluiNaþional de Decontãri, ca societate comercialã la care banca centralã sã participe cucapital, în conformitate cu prevederile art.57 ale Legii nr.101/1998 privind Statutul BNR.

17.2. Toate aceste transformãri fac parte dintr-un amplu proces de reformã ºi deadaptare la cerinþele economiei de piaþã, având ca principal scop pregãtirea bãnciicentrale pentru integrarea în UE. În acest sens, legislaþia bancarã adoptatã în 1998 seînscrie în condiþiile generale prevãzute în Cartea Albã privind armonizarea legislaþieiromâneºti cu reglementãrile Uniunii Europene.

17.3. Preocuparea pentru integrarea europeanã a impus noi eforturi în procesul de

restructurare, de eficientizare ºi de perfecþionare a întregii activitãþi, în contextul unui

sistem competitiv de structuri performante. În acest scop, BNR a semnat la începutul

anului 2000 un acord important de colaborare cu un consorþiu de trei bãnci centrale

vest-europene în care sunt prevãzute programe de twinning pentru dezvoltarea

managementului resurselor umane ºi perfecþionarea funcþiilor acestuia în concordanþã

cu obiectivele de perspectivã ale Bãncii Naþionale a României.

Page 106: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

106

18. Asigurarea transparenþei cu privire la orientarea politicii monetare ºi valutarepromovate de banca centralã ºi a acþiunilor întreprinse de aceasta se realizeazã prinpublicaþiile BNR, ce pun la dispoziþia celor interesaþi informaþii cu privire la activitateaproprie, evoluþia sistemului financiar-bancar ºi a mediului economic.

18.1. Demaratã în anul 1992, activitatea de elaborare a publicaþiilor s-a amplificat ºi s-adiversificat permanent. Lista publicaþiilor s-a îmbogãþit cu noi titluri; a crescut ºi numãrulbeneficiarilor, printre care se regãsesc: instituþii guvernamentale, bãnci centrale, firmede consultanþã, instituþii financiare internaþionale, agenþii de rating, instituþii deînvãþãmânt superior, biblioteci, ambasade, bãnci, institute de cercetare, º.a.

18.2. În anul 1999, BNR a realizat ºi a difuzat urmãtoarele publicaþii: Raportul anual (pre-zentat Parlamentului, conform legii); Buletin lunar; Buletin trimestrial; Caiete de studii;Conturi Naþionale (în colaborare cu CNS); Buletin de conjuncturã; alte lucrãri (cu carac-ter ocazional).

18.3. Pentru a facilita accesul publicului larg la informaþii financiare de interes general,Banca Naþionalã furnizeazã zilnic presei (ziare de limba românã ºi englezã) date privindpiaþa monetarã ºi valutarã.

19. Activitatea Direcþiei Servicii Informatice are ca principal scop asigurarea suportuluiinformatic ºi crearea unui mediu de lucru care sã confere un plus de eficienþã activitãþiidin cadrul BNR. Pe parcursul anului 1999, o parte importantã a activitãþii acestui com-partiment a constituit-o pregãtirea, testarea ºi elaborarea planurilor alternative în vedereaasigurãrii compatibilitãþii cu cerinþele informatice ale trecerii la anul 2000, care s-arealizat în condiþii optime. O activitate susþinutã s-a desfãºurat ºi pentru realizareaaplicaþiei care constituie suportul informatic pentru Centrala Riscurilor Bancare, precumºi pentru pregãtirea participãrii la programul PHARE RO9805.02.02, care vizeazãinformatizarea activitãþii contabile ºi crearea unui sistem de informaþii pentrumanagement.

20. Unul dintre obiectivele activitãþii juridice desfãºurate de BNR pe parcursul anului1999 l-a constituit analizarea ºi avizarea propunerilor legislative pentru modificarea ºicompletarea celor trei legi care reglementeazã activitatea bancarã: Legea nr.58/1998 –Legea bancarã, Legea nr.101/1998 – Statutul BNR ºi Legea nr.83/1998 privind falimentulbãncilor. La acestea se adaugã activitatea curentã a Direcþiei Juridice, concretizatã înparticiparea la elaborarea actelor normative emise de BNR, analizarea ºi avizarea pro-iectelor de acte normative remise de Guvern ºi Parlamentul României, precum ºi asigu-rarea asistenþei juridice de specialitate pentru toate direcþiile din BNR ºi reprezentareaacesteia într-un numãr de 210 cauze (140 civile, 7 penale, 10 comerciale ºi 53 în conten-cios administrativ).

Page 107: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VII. Operaþiuni cu Trezoreria statului, administrarea rezervelor internaþionale,activitatea internaþionalã ºi alte activitãþi ale BNR

107

21. Având ca scop întãrirea disciplinei în activitatea financiar-contabilã proprie, acþiunilede control întreprinse de cãtre Direcþia Audit Intern pe parcursul anului 1999 au vizatsucursalele judeþene ale BNR, dar ºi direcþii din centrala bãncii. În urma acestor verificãriau fost stabilite mãsurile operative pentru reglementarea deficienþelor constatate,precum ºi modalitãþile de prevenire a apariþiei acestora pe viitor.

22. În ceea ce priveºte activitatea de perfecþionare profesionalã a personalului în anul1999, aceasta s-a aflat sub presiunea schimbãrilor rapide care au avut loc în structura,obiectivele ºi sarcinile sistemului financiar-bancar din România. Ca efect al noilor cerinþeºi prioritãþi, al eficienþei urmãrite în perspectivã, precum ºi al preocupãrii tot mai accen-tuate privind pregãtirea pentru integrarea europeanã, au apãrut însã ºi unele caracteris-tici noi, printre care: abordarea unor domenii de interes deosebit în perspectiva aderãriiRomâniei la UE; mutarea centrului de greutate al pregãtirii din domeniul cantitativ în celcalitativ, printr-o selecþie mai riguroasã a cursanþilor ºi a formelor de pregãtire; adaptareaprogramului de perfecþionare la modificãrile structurale ale bãncii, în special la celeinduse prin procesul de restructurare.

În linii mari au fost menþinute strategia ºi modalitãþile de pregãtire din anii anteriori. Înþarã, 223 de persoane (din sucursalele teritoriale ºi centrala bãncii) au beneficiat deprograme de perfecþionare desfãºurate în una din urmãtoarele forme: cursuri ºi seminariide scurtã duratã, cursuri de limbi strãine, cursuri serale ºi fãrã frecvenþã ale IBR, cursuripost universitare la ASE. În ceea ce priveºte participarea personalului bãncii la mani-festãrile organizate în strãinãtate, numãrul participanþilor a fost de 123 persoane, iar co-laborarea externã s-a bazat în principal, ca ºi în anii anteriori, pe relaþiile tradiþionale aleBNR cu instituþii financiare internaþionale (FMI, BERD, BIRD, BRI) ºi bãnci centrale dinþãri cu economie de piaþã dezvoltatã.

23. În anul 1999, ca ºi în anii anteriori, numeroase instituþii culturale ºi de învãþãmânt aufost sprijinite financiar de BNR, prin încheierea a 48 de contracte de sponsorizare învaloare totalã de circa 16 miliarde lei. Printre principalii beneficiari se numãrã: AcademiaRomânã, Academia de Studii Economice Bucureºti, Universitatea de Vest Timiºoara,Uniunea Arhitecþilor din România, Asociaþia Juriºtilor din sistemul bancar.

24. Banca Naþionalã a României a organizat pe parcursul anului 1999 o serie deseminarii, conferinþe (Conferinþa Internaþionalã “Mihail Manoilescu”) ºi întâlniri ºtiinþificecu participarea unor reputate personalitãþi din domeniul economic ºi monetar: JeffreySachs, Lawrence R. Klein – laureat al Premiului Nobel pentru economie, Joseph Stiglitz –prim vicepreºedinte al Bãncii Mondiale.

Page 108: RAPORT ANUAL 1999
Page 109: RAPORT ANUAL 1999

Partea III

Bilanþul anual

ºi contul de profit ºi pierdere ale

Bãncii Naþionale a României

Page 110: RAPORT ANUAL 1999
Page 111: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999

111

Capitolul VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999

1. Bilanþul contabil anual al BNR a fost întocmit pe baza prevederilor din:

– Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României;

– Legea contabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

– Planul de conturi ºi Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile pentruBanca Naþionalã a României;

– Precizãrile Ministerului Finanþelor privind mãsurile referitoare la închiderea exerciþiuluifinanciar-contabil anual.

2. Posturile înscrise în bilanþul întocmit la 31 decembrie 1999 corespund datelor înre-gistrate în balanþa de verificare a conturilor sintetice, iar acestea sunt în concordanþã cusituaþia realã a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului.

3. Începând cu data de 1 ianuarie 1999, Banca Naþionalã a României a trecut la folosireaunui nou Plan de conturi ºi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, elaborate înconformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul BNR ºi cu standardul na-þional de contabilitate.

4. Elementele de noutate ale Planului de conturi au constat, în principal, în clasificareadistinctã a activelor ºi pasivelor monetare, gruparea acestora fiind fãcutã în funcþie degradul lor de exigibilitate. De asemenea, a fost utilizatã metoda contabilitãþii pe bazã deangajamente (accrual), care a permis înregistrarea creanþelor de încasat ºi a datoriilorde plãtit în perioada la care acestea se referã ºi nu în momentul încasãrii sau al plãþiiefective, ca în cazul contabilitãþii de trezorerie.

5. În scopuri fiscale, deductibilitatea anumitor cheltuieli (de exemplu, cheltuielile de pro-tocol ºi cheltuielile sociale) este limitatã la procentajul din profit reglementat prin lege.

6. În elaborarea bilanþului BNR la 31 decembrie 1999 s-au respectat principiile contabileprivind prudenþa, permanenþa metodelor, continuitatea activitãþii, independenþa exerciþiilor,intangibilitatea bilanþului de deschidere ºi necompensarea elementelor de activ ºi de pasiv.

7. Relaþiile Bãncii Naþionale a României cu autoritãþile publice centrale ºi locale, organizaþiileinternaþionale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plãþi, Trezoreria statului, bãncilecare opereazã în România, alte organisme financiare sunt reglementate prin legi, hotãrâri,ordonanþe ºi ordonanþe de urgenþã ale Guvernului, ordine emise de Ministerul Finanþelor,reglementãri emise de Banca Naþionalã a României, contracte ºi convenþii bilaterale.

Page 112: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999

112

1. Evidenþierea separatã a activelor ºi a pasivelor;

2. Posturile de activ care au fãcut obiectul amortizãrilor sau al provizionãrilor sunt prezentate înbilanþ la valoarea lor netã;

3. Dobânzile acumulate sau ajunse la scadenþã, de primit sau de plãtit, sunt grupate cu posturilede activ sau de pasiv pentru care au fost calculate;

4. Activele ºi pasivele în valutã se reevalueazã lunar la cursul de schimb în vigoare în ultima zi alunii. Aurul ºi DST se reevalueazã anual la valoarea din ultima zi a anului. Toate diferenþelerezultate din reevaluarea aurului, DST, activelor ºi pasivelor în valutã se înregistreazã în contul dediferenþe din reevaluare, care, la închiderea exerciþiului financiar, majoreazã sau diminueazãcontul special de reevaluare (conform art.44 din Legea nr.101/1998);

5. Imobilizãrile corporale ºi necorporale sunt reflectate în bilanþ la valoarea de intrare, cu excepþiaclãdirilor ºi a terenurilor care au fost reevaluate la 1 ianuarie 1999 în baza Hotãrârii Guvernuluinr.983/1998 privind reevaluarea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi a terenurilor, care suntînregistrate la valoarea de intrare reevaluatã;

6. Toate imobilizãrile corporale, cu excepþia terenurilor, sunt amortizate conform perioadelor deutilizare. Banca Naþionalã a României utilizeazã regimul amortizãrii liniare;

7. Pentru imobilizãrile în curs nu se calculeazã amortizare;

8. Stocurile sunt reflectate în bilanþ la costul de achiziþie. La ieºirea din patrimoniu, stocurile seînregistreazã în contabilitate prin aplicarea metodei costului mediu ponderat;

9. Stocurile de aur ºi alte metale preþioase sunt reflectate în bilanþ la preþul de evidenþã;

10. Cheltuielile ºi veniturile contabilizate în timpul exerciþiului ºi care privesc exerciþiile viitoarefigureazã în activul, respectiv pasivul bilanþului, la postul "Conturi de regularizare";

11. Întreþinerea ºi reparaþiile la imobilizãrile corporale se înregistreazã sub formã de cheltuieli atuncicând se produc, iar modernizãrile la mijloace fixe se capitalizeazã prin adãugarea valoriimodernizãrii la valoarea iniþialã a obiectivului;

12. Veniturile ºi cheltuielile din dobânzi sunt recunoscute potrivit contabilitãþii pe bazã deangajamente, prin înregistrarea acestora în perioada la care se referã. Comisioanele ºi spezelepercepute clienþilor sunt înregistrate ca venituri în momentul efectuãrii tranzacþiilor;

13. Cheltuielile cu impozitele curente se referã la: - impozitul pe profit (80 la sutã din profitul impozabil); - impozitul pe salarii; - alte impozite, taxe ºi contribuþii datorate;ºi sunt calculate, înregistrate ºi virate la bugetul de stat în conformitate cu reglementãrile fiscale din România.

Principii de bazã utilizate la întocmirea bilanþului

Page 113: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999

113

- miliarde lei-

1999/1998 (%)

A C T I V E 60 884,7 98 740,4 162,2

1. Disponibilitãþi bãneºti ºi alte valori 13,0 42,2 325,5

2. Metale ºi pietre preþioase 652,0 1 066,7 163,6

Dobânzi de încasat x 16,1 x

3. Active externe 41 796,3 71 330,1 170,7

Dobânzi de încasat la depozite la termen 49,9 324,1 649,5

Dobânzi de încasat la titluri ºi obligaþiuni 250,6 556,0 221,9

4. Valori mobiliare 9 141,8 16 838,9 184,2

Dobânzi de încasat 845,3 1 472,8 174,2

5. Credite acordate bãncilor 555,5 2 181,6 392,7

Provizioane specifice de risc de credit x 383,7 x

Dobânzi de încasat 487,4 647,5 132,8

Provizioane specifice de risc de dobândã x 305,5 x

6. Alte credite 57,9 32,1 55,4

Dobânzi calculate 29,7 32,9 110,8

7. Dobânzi de încasat - total 1 662,9 2 743,9 165,0

8. Regularizãri din operaþiuni cu FMI 3 920,7 908,6 23,2

9. Alte active 3 084,8 3 596,3 116,6

P A S I V E 60 884,7 98 740,4 162,2

1. Numerar în circulaþie 12 306,0 18 676,4 151,8

2. Obligaþiuni emise de BNR 10 357,3 5 365,8 51,8

Dobânzi de plãtit x 68,3 x

3. Pasive externe 20 272,1 34 731,6 171,3

Dobânzi de plãtit la depozite la termen x 28,3 x

Dobânzi de plãtit la împrumuturi x 96,7 x

4. Disponibilitãþi ale Trezoreriei statului 22,9 2 846,7 12 431,0

5. Disponibilitãþi ale bãncilor la BNR 12 428,6 30 963,4 249,1

Dobânzi de plãtit 5,3 17,5 330,2

6. Alte disponibilitãþi ale titularilor de cont 12,1 11,6 95,9

7. Dobânzi de plãtit - total 5,3 210,7 3975,5

8. Alte pasive 402,2 337,5 83,9

9. Capital, fonduri ºi rezerve 5 078,2 5 596,6 110,2

Tabel nr.10. Bilanþul Bãncii Naþionale a României

31.12.1998 31.12.1999

Page 114: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999

114

Active 60 884,7 100,0 98 740,4 100,0 62,2 în valutã 41 796,3 68,6 71 330,1 72,2 70,7 în lei 19 088,4 31,4 27 410,3 27,8 43,6Pasive 60 884,7 100,0 98 740,4 100,0 62,2 în valutã 20 272,1 33,3 34 731,6 35,2 71,3 în lei 40 612,6 66,7 64 008,8 64,8 57,6

Pondere(%)

Tabel nr.11. Structura activelor ºi pasivelor

31.12.99miliarde lei

1999/1998variaþie (%)

31.12.98miliarde lei

Pondere(%)

8. Volumul global al activitãþii bãncii la 31 decembrie 1999 a fost de 98 740,4 miliarde lei.Activele externe deþin ponderea principalã în total active (72,2 la sutã), iar pasivele ex-terne reprezintã 35,2 la sutã din total pasive.

9. Analiza activului bilanþier. În perioada 31 decembrie 1998 – 31 decembrie 1999 ac-tivul bilanþier a crescut de la 60 884,7 miliarde lei la 98 740,4 miliarde lei (cu 62,2 lasutã).

Total active 60 884,7 100,0 98 740,4 100,0 62,21. Active externe 41 796,3 68,6 71 330,1 72,2 70,72. Valori mobiliare 9 141,8 15,0 16 838,9 17,1 84,23. Credite acordate bãncilor 555,5 0,9 2 181,6 2,2 292,74. Metale preþioase 652,0 1,1 1 066,7 1,1 63,65. Imobilizãri, stocuri 1 119,1 1,8 1 188,7 1,2 6,26. Dobânzi de încasat 1 662,9 2,7 2 743,9 2,8 65,07. Alte active 5 957,1 9,8 3 390,5 3,4 -43,1

(%)1999/1998variaþie (%)

Tabel nr.12 Structura activului bilanþier

31.12.98miliarde lei

31.12.99miliarde lei

Pondere(%)

Pondere

9.1. Activele externe au cunoscut o creºtere de 29 533,8 miliarde lei, respectiv cu 70,7la sutã, având urmãtoarea structurã:

– disponibilul în DST la Fondul Monetar Internaþional a crescut cu 171,1 miliarde lei,creºtere determinatã de cumpãrãrile de DST, dobânzile încasate ºi diferenþelefavorabile de curs înregistrate;

– aurul monetar, format din lingouri ºi monede la standarde internaþionale, a crescut cu74,6 la sutã faþã de anul 1998, creºtere datoratã atât achiziþiilor de pe piaþa internã, câtºi reevaluãrii stocului de aur la sfârºitul anului 1999 la preþul de 170 703 lei/gram;

– depozitele la vedere ºi cele la termen s-au diminuat cu 12 605 miliarde lei;

Page 115: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999

115

– valorile mobiliare strãine au crescut de 4,7 ori faþã de anul 1998; la 31 decembrie1999 acestea au avut un sold de 28 122 miliarde lei, fiind formate din titluri de stat învalutã (22 676 miliarde lei) ºi obligaþiuni cumpãrate de BNR în sumã de 5 446miliarde lei;

– participaþiile externe la 31 decembrie 1999 prezentau un sold de 21 692 miliarde lei,înregistrând o creºtere de 2,4 ori faþã de anul 1998. Banca Naþionalã a Românieideþine participaþii la: Fondul Monetar Internaþional, Banca Internaþionalã pentru Re-construcþie ºi Dezvoltare, Banca Reglementelor Internaþionale, Banca Europeanãpentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, Agenþia pentru Garantarea Multilateralã aInvestiþiilor ºi Corporaþia Financiarã Internaþionalã.

La sfârºitul anului 1999, situaþia rezervelor internaþionale, pe baza datelor din bilanþ, seprezenta astfel:

I. Rezervã în valutã 1 559 869 din care:

- la vedere 522 018

- depozite 247 000

- titluri de investiþii 790 851

II. Rezervã în aur 924 306 din care:

- la vedere 808 849

- depozite 115 457

III. Rezervã totalã 2 484 175 din care:

- la vedere 1 330 867

- depozite 362 457

- titluri de investiþii 790 851

echivalent mii USD

Tabel nr.13. Situaþia rezervelor internaþionale la 31 decembrie 1999

9.2. Valorile mobiliare (reprezentând certificate de trezorerie achiziþionate de cãtre BNRde pe piaþa secundarã a titlurilor de stat) au crescut ca pondere în total activ de la 15 lasutã în 1998 la 17,1 la sutã în 1999, iar ca valoare absolutã de la 9 141,8 miliarde lei la16 838,9 miliarde lei.

9.3. Ponderea creditelor în total active a crescut de la 0,9 la sutã în 1998 la 2,2 la sutã în1999, fiind acordate, în principal, bãncilor aflate în proces de restructurare. În vedereaevitãrii riscurilor de neplatã (atât risc de credit, cât ºi de dobândã sau de lichiditate), da-toritã acordãrii acestor credite, BNR a emis Normele privind calculul, constituirea, dimi-nuarea sau anularea provizioanelor specifice de risc de credit ºi de dobândã ºi a consti-tuit în anul 1999 provizioane specifice de risc de credit ºi de dobândã în sumã de 731,1miliarde lei.

Page 116: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999

116

9.4. Valorile imobilizate ºi stocurile au scãzut ca pondere în total active de la 1,8 la sutãîn anul 1998 la 1,2 la sutã în anul 1999, iar ca valoare absolutã au crescut de la 1 119,1miliarde lei la 1 188,7 miliarde lei. În structurã, acestea sunt formate din construcþii, tere-nuri, mijloace de transport, stocuri materiale, alte valori.

10. Analiza pasivului bilanþier. Creºterea pasivului bilanþier s-a realizat, în principal, peseama pasivelor externe ºi a disponibilitãþilor bãncilor la BNR.

31.12.98 Pondere 31.12.99 Pondere 1999/1998miliarde lei (%) miliarde lei (%) variaþie (%)

Total pasive 60 884,7 100,0 98 740,4 100,0 62,21. Numerar în circulaþie 12 306,0 20,2 18 676,4 18,9 51,8

2. Pasive externe, obligaþiuni emise ºi depozite atrase 30 629,4 50,3 40 097,4 40,6 30,9

3. Cont de disponibil al Trezoreriei 22,9 0,0 2 846,7 2,9 12 331,0

4. Conturi curente bãnci 12 428,6 20,5 30 963,4 31,3 149,1

5. Capital, rezerve, fonduri 5 078,2 8,3 5 596,6 5,7 10,2

6. Alte pasive 419,6 0,7 559,9 0,6 33,4

Tabel nr.14. Structura pasivului bilanþier

10.1. Numerarul în circulaþie reprezintã 18,9 la sutã din pasivul bilanþier ºi constituie osursã proprie de acoperire a activelor. Creºterea numerarului în circulaþie cu aproximativ6 370 miliarde lei faþã de începutul anului se datoreazã în special majorãrii plãþilor cash,determinate de: plãþile compensatorii acordate persoanelor disponibilizate; mãsurile deindexare a pensiilor ºi a altor venituri cu caracter social; plãþile determinate de retragerilede numerar din depozitele populaþiei, în principal de la Bancorex ºi Bankcoop; plãþilecompensatorii (efectuate în numerar) pentru deponenþii de la Banca Albina.

10.2. Volumul total al obligaþiilor cãtre instituþiile financiare ºi bãncile externe, inclusivobligaþiunile emise de BNR, reprezintã 40,6 la sutã din totalul pasivului, fiind inferioareactivelor externe.

Principalele obligaþii ale BNR faþã de instituþiile financiare internaþionale provin din:

– echivalentul în lei al împrumuturilor în DST primite de la Fondului Monetar Internaþio-nal, în sumã de 27 551,2 miliarde lei, care a crescut faþã de perioada precedentã cu14 774,4 miliarde lei, pe seama majorãrii cotei de capital a României la FMI, credi-telor primite de la FMI ºi diferenþelor favorabile de curs ca urmare a reevaluãrii DST;

– disponibilitãþi ale BIRD (179 miliarde lei) ºi ale Agenþiei pentru Garantarea Multilate-ralã a Investiþiilor (2,7 miliarde lei);

Page 117: RAPORT ANUAL 1999

Cap.VIII. Bilanþul contabil al BNR la 31 decembrie 1999

117

– depozite la termen atrase de la bãnci centrale (1 867,9 miliarde lei);

– împrumuturi financiare de la bãnci strãine (3 596,2 miliarde lei).

Valoarea obligaþiunilor emise de BNR pe piaþa externã se situa la 31 decembrie 1999 lanivelul de 5 365,8 miliarde lei, reprezentând emisiuni de obligaþiuni (SAMURAI II) pepiaþa japonezã.

10.3. Disponibilitãþile bãncilor la BNR la data de 31 decembrie 1999 au fost de 30 963,4miliarde lei, cu o pondere în total pasive de 31,3 la sutã. În structurã, acestea au fostformate din:

– rezerve minime obligatorii în lei, în valoare de 17 336,4 miliarde lei;

– disponibilitãþi blocate de instanþele judecãtoreºti în sumã de 15,6 miliarde lei;

– depozite în lei ale bãncilor, în sumã de 2 662 miliarde lei;

– contul special de decontare privind participarea României la International CommercialBlack Sea Bank, în sumã de 66 miliarde lei;

– rezerve minime obligatorii în valutã, în sumã de 10 876 miliarde lei;

– conturile bãncilor în faliment, în sumã de 7,4 miliarde lei.

10.4. Capitalul Bãncii Naþionale a României a fost de 146,5 miliarde lei, cu 46,5 miliardelei în creºtere faþã de începutul anului, care împreunã cu rezervele ºi fondurile propriideþineau 5,7 la sutã în totalul pasivului.

10.5. Contul special de reevaluare nu a prezentat sold, deoarece din acest cont s-auefectuat acoperiri ale sumelor rãmase neregularizate cu bugetul de stat, conform Legiinr.97/1997 privind reglementarea participaþiilor statului la FMI.

Page 118: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IX. Contul de profit ºi pierdere

118

Capitolul IX. Contul de profit ºi pierdere

-miliarde lei-

1999/1998

variaþie (%)

1. Venituri din operaþiunile bãncii 5 911,8 10 915,6 84,6

- Dobânzi la liniile de credit 625,2 1 308,9 109,4

- Venituri din comisioane ºi taxe 391,7 719,9 83,8

- Dobânzi din certificate de trezorerie 2 904,0 6 427,4 121,3

- Dobânzi ºi alte venituri în valutã 1 614,5 2 069,1 28,2

- Venituri din diferenþe favorabile de curs 212,3 308,6 45,4

- Venituri din diferenþe favorabile

din reevaluarea activelor ºi pasivelor

în valutã ºi a metalelor preþioase 108,2 - x

- Venituri din operaþiuni cu metale preþioase 55,9 81,7 46,2

2. Alte venituri 22,4 136,1 507,6

TOTAL 5 934,2 11 051,7 86,2

1999/1998

variaþie (%)

1. Cheltuieli efectuate cu operaþiunile bãncii 5 460,5 8 314,6 52,3

- Dobânzi plãtite societãþilor bancare

ºi Trezoreriei statului 3 288,5 4 599,6 39,9

- Dobânzi ºi comisioane

plãtite la creditele FMI 294,0 439,8 49,6

- Dobânzi ºi comisioane plãtite în valutã

la creditele obþinute de BNR din alte surse

ºi alte cheltuieli în valutã 1 543,1 1 552,5 0,6

- Diferenþe nefavorabile din reevaluarea

activelor ºi pasivelor în valutã

ºi a metalelor preþioase (Legea nr.97/1997) 108,2 - x

- Cheltuieli privind operaþiuni cu titluri în valutã 132,1 1 075,1 713,9

- Cheltuieli cu emisiunea monetarã 85,3 233,8 174,1

- Cheltuieli privind operaþiuni cu titluri în lei - 279,4 x

- Cheltuieli privind operaþiuni

cu metale preþioase 0,0 124,2 x

- Alte cheltuieli 9,2 10,1 9,8

2. Cheltuieli generale 461,3 1 579,2 242,3

- Cheltuieli cu personalul 326,5 521,3 59,7

- Cheltuieli cu provizioanele - 731,1 x

- Alte cheltuieli generale 134,8 326,7 142,4

3. Total cheltuieli (1+ 2) 5 921,8 9 893,8 67,1

4. Profit 12,4 1 158,0 9 238,7

T O T A L 5 934,2 11 051,7 86,2

*) Pentru comparabilitate, structura a fost adaptatã conform noului plan de conturi.

Tabel nr.15. Structura contului de profit ºi pierdere

V E N I T U R I

CHELTUIELI 31.12.1998*) 31.12.1999

31.12.1998*) 31.12.1999

Page 119: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IX. Contul de profit ºi pierdere

119

Analiza veniturilor ºi a cheltuielilor

În ceea ce priveºte veniturile, conform datelor înscrise în contul de profit ºi pierderi în-tocmit la 31 decembrie 1999, se remarcã urmãtoarele:

– principala sursã de venit a Bãncii Naþionale a României în anul 1999 au constituit-odobânzile încasate de la bugetul de stat pentru titlurile de stat aflate în portofoliu, însumã de 6 427,3 miliarde lei, respectiv 58,2 la sutã din totalul veniturilor;

– veniturile din dobânzi la creditele acordate, precum ºi cele din comisioane ºi spezeaferente operaþiunilor de decontãri bancare au fost în sumã de 2 028,8 miliarde lei(18,4 la sutã din totalul veniturilor);

– veniturile din dobânzile încasate la depozitele în valutã, dividendele pentruparticipaþii externe ºi veniturile din operaþiuni cu titluri în valutã au fost de 2 069,1miliarde lei (19 la sutã din totalul veniturilor);

– veniturile din dobânzile încasate în aur ºi argint, precum ºi diferenþele de cursrezultate din operaþiunile cu metale preþioase au fost de 81,6 miliarde lei.

Cheltuielile totale au crescut cu 67 la sutã faþã de anul 1998. O pondere de 84 la sutãdin totalul cheltuielilor a fost reprezentatã de cheltuielile cu operaþiunile bãncii, în sumãde 8 314,6 miliarde lei, restul de 16 la sutã reprezentând cheltuielile cu caracter general,necesare funcþionãrii instituþiei.

Principalele cheltuieli cu operaþiunile bãncii în anul 1999 au fost:

– dobânzile plãtite bãncilor ºi Trezoreriei statului, în sumã de 4 599,6 miliarde lei (55,3la sutã din totalul cheltuielilor cu operaþiunile), au înregistrat o creºtere de 39,8 lasutã în anul 1999 faþã de anul 1998. În structurã, aceste cheltuieli cuprind: dobânziplãtite la rezervele minime obligatorii; dobânzile plãtite la depozitele constituite debãnci la BNR ºi dobânzile plãtite la disponibilitãþile Trezoreriei statului;

– dobânzile, comisioanele ºi taxele în valutã plãtite la creditele obþinute de la FMI, învaloare de 439 miliarde lei, respectiv 5,3 la sutã din totalul cheltuielilor cuoperaþiunile bãncii;

– dobânzile plãtite la creditele obþinute de BNR de pe piaþa interbancarã, precum ºicomisioanele în valutã plãtite au fost de 1 371 miliarde lei (16,5 la sutã);

– cheltuielile generate de operaþiunile cu titluri în valutã au totalizat 1 075 miliarde lei(12,9 la sutã din totalul cheltuielilor cu operaþiunile);

– cheltuielile efectuate cu emisiunea monetarã, reprezentând 233,8 miliarde lei, iarcele generate de operaþiunile cu metale preþioase, 124,2 miliarde lei.

Cheltuielile generale, în valoare de 1 579 miliarde lei, au crescut de aproximativ 3,5 orifaþã de anul 1998 ºi au reprezentat un procent de 15,9 la sutã din totalul cheltuielilor

Page 120: RAPORT ANUAL 1999

Cap.IX. Contul de profit ºi pierdere

120

BNR, având urmãtoarea structurã:

– 731 miliarde lei (46 la sutã din totalul cheltuielilor generale) au reprezentat provi-zioane constituite în conformitate cu Normele BNR privind calculul ºi constituireaprovizioanelor;

– 521,3 miliarde lei au reprezentat cheltuieli cu personalul ºi asimilate acestora,respectiv 5,3 la sutã din totalul cheltuielilor efectuate de BNR ºi circa 33 la sutã dintotalul cheltuielilor generale;

– 326,7 miliarde lei au reprezentat alte cheltuieli generale, respectiv 3,3 la sutã dintotalul cheltuielilor efectuate de BNR.

La 31 decembrie 1999 profitul brut a fost de 1 157,9 miliarde lei, din care pentru fondulde rezervã s-a alocat suma de 4,5 miliarde lei, conform art. 40 din Legea nr.101/1998privind Statutul Bãncii Naþionale a României.

Cheltuielile cu impozitul pe profit, stabilite pe baza declaraþiilor fiscale întocmite lunar, aufost de 955,9 miliarde lei.

Profitul net rezultat, în sumã de 197,5 miliarde lei, a fost repartizat în conformitate cuart.45 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul BNR.

Page 121: RAPORT ANUAL 1999

Partea IV

Obiective ºi orientãri

Page 122: RAPORT ANUAL 1999
Page 123: RAPORT ANUAL 1999

Cap.X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

123

Capitolul X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

A. Principalele orientãri pentru anul 2000

1. Din perspectiva obiectivelor ºi a evoluþiei pe termen mediu a economiei româneºti,anul 2000 reprezintã o etapã hotãrâtoare în cadrul unei strategii ce acoperã perioada2000-2004. Dupã trei ani consecutivi de recesiune, în anul 2000 sunt programate ca þintemajore scãderea inflaþiei ºi reluarea creºterii economice. Pornind de la acestea, orien-tãrile de politicã monetarã pentru anul 2000 au fost configurate ca parte integrantã aunui program economic coerent ºi articulat, care sã aloce fiecãrui obiectiv major celpuþin un instrument.

2. Principalele obiective ale programului economic, care stau la baza orientãrilor depoliticã monetarã pentru anul 2000 ºi elaborãrii programului monetar, constau în:

– reducerea ratei anuale a inflaþiei la 27 la sutã (decembrie/decembrie);

– reluarea creºterii economice cu un ritm anual de 1,3 la sutã;

– încadrarea deficitului bugetului general consolidat în limita de 3 la sutã din PIB, încondiþiile consolidãrii reformei fiscale;

– limitarea deficitului de cont curent la cel mult 1 400 milioane dolari;

– creºterea exporturilor ºi a importurilor (cu circa 11 la sutã);

– atingerea unui volum de rezerve internaþionale de 3,4 miliarde dolari (rezervevalutare oficiale de 2,5 miliarde dolari, reprezentând peste 3 luni de importuri),inclusiv prin finanþare de la Banca Mondialã, UE ºi FMI;

– întãrirea controlului veniturilor în sfera sectorului de stat.

3. Pentru a atinge obiectivul de dezinflaþie stabilit, politica monetarã va fi prudentã, gra-dul sãu de restrictivitate fiind adecvat contracarãrii potenþialelor presiuni inflaþioniste in-duse de reforma fiscalã (aplicatã în scopul sprijinirii procesului de economisire ºi, în con-secinþã, a celui de relansare a investiþiilor) ºi de ajustarea preþurilor administrate.

4. Programul monetar se bazeazã în continuare pe ancore monetare, în condiþiile în caremecanismele ºi comportamentele din economie care au justificat alegerea acestei stra-tegii nu au suferit modificãri de naturã a impune sau a face posibilã o altã ancorã anti-inflaþionistã.

5. Programul monetar este construit pe ipoteza cã, dupã declinul accentuat al cererii debani în primul semestru, acest proces va deveni reversibil în a doua parte a anului;

Page 124: RAPORT ANUAL 1999

Cap.X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

124

transpunerea cifricã a acestei ipoteze în cadrul programului s-a realizat prin intermediulvitezei de rotaþie a banilor, proiectatã a creºte în prima parte a anului ºi a se reduceapoi, gradual, spre sfârºitul intervalului pânã la un nivel egal cu cel din decembrie 1999.Nivelurile agregatelor monetare programate pentru anul 2000 au fost dimensionate încorelaþie cu evoluþia prognozatã a cererii de bani, constituind repere în funcþie de carepolitica monetarã îºi va calibra oferta de monedã în economie.

6. Elaborarea programului monetar s-a sprijinit pe ipoteza menþinerii regimului de flotarecontrolatã a cursului de schimb al leului, prognozându-se pentru acest an o uºoarãapreciere în termeni reali a monedei naþionale faþã de dolarul SUA (nu mai mult de 2-3 lasutã în termeni IPC), pentru conservarea câºtigurilor de competitivitate externã realizateîn anul 1999.

7. Din perspectiva armonizãrii obiectivelor ºi instrumentelor care sã imprime politicii mo-netare restrictivitatea proiectatã, s-a avut în vedere cã ratele dobânzilor vor rãmâne laniveluri real pozitive relativ înalte, chiar dacã vor manifesta o tendinþã de scãdere, maiales în partea a doua a anului, când se anticipeazã consolidarea câºtigurilor dezinflaþiei.Aceasta va oferi temeiuri pentru reducerea durabilã a anticipaþiilor inflaþioniste ºi, peaceastã cale, pentru scãderea pe termen mediu ºi lung a dobânzilor reale. Concomitent,finanþarea deficitului bugetar în mare parte din surse externe va atenua, în al doilea se-mestru al anului, presiunile asupra dobânzilor pieþei interne ºi va scãdea prima de risc,excesiv de înaltã, încorporatã în nivelul acestora.

8. Pentru implementarea programului monetar, BNR va utiliza cu prioritate instrumentelede piaþã monetarã. Conceput ºi din aceastã perspectivã, noul regulament al operaþiuni-lor de piaþã monetarã, elaborat ºi aprobat în primul trimestru al anului 2000, pune ladispoziþia bãncii centrale atât din punct de vedere juridic, cât ºi tehnic întregul arsenalde instrumente utilizat de Banca Centralã Europeanã, adaptat astfel încât sã rãspundãnu numai condiþiilor actuale în care opereazã BNR, dar ºi celor de perspectivã. Pe lângãlãrgirea setului de instrumente de politicã monetarã, aplicarea acestui regulament vastimula dezvoltarea în continuare a pieþei monetare interbancare ºi a pieþei secundare atitlurilor de stat. Unul din beneficiile aplicãrii acestui regulament îl va constitui posi-bilitatea trecerii la atragerea de depozite de cãtre banca centralã pe bazã de licitaþie,adoptarea procedurilor competitive determinând creºterea eficienþei acestui instrument.Totodatã, pe baza noilor reglementãri se intenþioneazã extinderea utilizãrii tranzacþiilorrepo ºi reverse repo, cu atât mai mult cu cât operaþiunile de sterilizare pe scarã largãsunt inevitabile în anul 2000.

9. Prin programul monetar aprobat de Consiliul de administraþie al BNR, politica monetarãare ca repere cantitative pentru anul 2000:

Page 125: RAPORT ANUAL 1999

Cap.X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

125

9.1. Creºterea masei monetare cu 28,6 la sutã, mai ales pe seama componentei sale înlei (29,8 la sutã); iniþierea acestui proces de remonetizare are ca premisã refacerea ce-rerii de bani în a doua parte a anului, susþinutã de consolidarea încrederii în moneda na-þionalã ºi în sistemul bancar, de creºterea economicã, dar ºi de factori sezonieri (evoluþianumerarului, a depozitelor la CEC în luna decembrie etc.);

9.2. Majorarea cu 885 milioane dolari a activelor externe nete ale sistemului bancar, care

va contribui cu peste 75 la sutã la creaþia monetarã din acest an; principala sursã de

creºtere a creanþelor externe o va constitui finanþarea din surse oficiale (FMI, BIRD, UE,

BEI), rezerva valutarã oficialã urmând sã creascã cu peste un miliard de dolari;

9.3. Limitarea ritmului de creºtere a creditului intern la 16,5 la sutã, concomitent cu evita-

rea evicþiunii sectorului neguvernamental de pe piaþa creditului, în condiþiile în care

componenta creditului având aceastã destinaþie va spori cu 27,5 la sutã.

10. Consecventã eforturilor depuse pe linia eficientizãrii activitãþii de supraveghere,

Banca Naþionalã a României ºi-a propus adoptarea unor mãsuri care vizeazã, în

principal:

– definitivarea sistemului de rating bancar ºi avertizare timpurie;

– perfecþionarea mecanismului de sancþionare a bãncilor care înregistreazã abateride la reglementãrile în vigoare;

– îmbunãtãþirea legislaþiei privind falimentul bãncilor (prin introducerea în justiþie aacþiunii de declarare a falimentului de cãtre Banca Naþionalã a României înainte caacestea sã înregistreze patrimoniu negativ);

– introducerea unui nou sistem de constituire a provizioanelor având la bazã, înexclusivitate, performanþele clienþilor privind serviciul datoriei;

– realizarea supravegherii anuale a fiecãrei bãnci la sediul acesteia;

– crearea cadrului tehnic pentru armonizarea reglementãrilor contabile cuStandardele de Contabilitate Internaþionalã;

– studierea posibilitãþii implicãrii Fondului de garantare a depozitelor în sistemulbancar înainte de declararea falimentului unei bãnci;

– creºterea exigenþei în procesul de aprobare a persoanelor desemnate în calitate deconducãtori ai bãncii;

– înãsprirea condiþiilor de acordare de noi autorizaþii pentru bãnci, prin creºtereacapitalului social minim ºi stabilirea unei limite minime pentru fondurile proprii alebãncilor;

– participarea la continuarea procesului de privatizare a bãncilor cu capital majoritarde stat.

Page 126: RAPORT ANUAL 1999

Cap.X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

126

11. Consecvent preocupatã de a adapta publicaþiile proprii atât necesitãþilor interne ale

fiecãrei etape, cât ºi practicii internaþionale, an de an politica de publicaþii a BNR are ca

obiectiv principal permanenta îmbunãtãþire a conþinutului, structurii ºi aspectului grafic

ale lucrãrilor elaborate.

11.1. Pentru anul 2000 preocupãrile privind îmbunãtãþirea activitãþii de publicaþii a Bãncii

Naþionale vizeazã, în principal:

– ridicarea nivelului calitativ ºi creºterea cantitativã a conþinutului buletinului lunar,

care va cuprinde informaþii ºi analize succinte referitoare la economia realã, preþuri,

curs de schimb, comerþ exterior, finanþe publice, agregate monetare, mãsuri de

politicã monetarã ºi o secþiune statisticã; periodic, publicaþia va conþine un articol

de fond, în care vor fi analizate cele mai importante evoluþii economice ºi

financiar-monetare din perioada de referinþã;

– renunþarea la elaborarea buletinelor trimestriale ºi pregãtirea unei noi publicaþii se-

mestriale “Raport privind inflaþia”;

– realizarea unui sondaj financiar-bancar ºi publicarea rezultatelor;

– elaborarea ºi transmiterea de comunicate de presã privind evoluþia agregatelor

monetare ºi a rezervelor internaþionale (lunar) ºi de analize privind evoluþia pieþei

financiare (sãptãmânal).

11.2. În completarea sistemului actual de distribuire a informaþiilor prin intermediul publi-

caþiilor proprii, BNR ºi-a propus lansarea unui site pe Internet (devenit operaþional la

începutul lunii mai 2000). Acesta cuprinde date referitoare la evoluþia principalilor indi-

catori macroeconomici, date privind indicatorii monetari, pieþele valutarã, monetarã ºi a

titlurilor de stat, precum ºi publicaþiile BNR. De asemenea, sunt prezentate structura

organizatoricã ºi principalele funcþii ale BNR, acte legislative referitoare la activitatea

bancarã etc.

B. Perspective pentru perioada 2000-2004

12. Din punct de vedere al obiectivelor, intervalul de timp avut în vedere la conceperea

strategiei pe termen mediu poate fi divizat în douã etape distincte:

12.1. Într-o primã etapã (2000-2001) se va urmãri refacerea credibilitãþii instituþiilor statu-

lui. Aceasta se va realiza prin accelerarea reformelor, în special în ceea ce priveºte

ajustãrile structurale, care vor asigura premisele necesare obþinerii unei dezinflaþii

substanþiale ºi eliminãrii unor surse importante ale deficitelor cvasifiscale.

Page 127: RAPORT ANUAL 1999

Cap.X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

127

12.2. A doua etapã (intervalul 2002-2004) va fi dominatã de demararea procesului deconvergenþã realã ºi nominalã. Principala caracteristicã a intervalului va fi menþinereaunor rate relativ înalte ale creºterii economice.

13. Politicii monetare îi revine sarcina realizãrii unei reduceri sustenabile a ratei inflaþiei;anii 2000-2001 vor fi caracterizaþi prin eforturile pentru o dezinflaþie mai pronunþatã,urmând ca în anii 2002-2004 politica monetarã sã sprijine consolidarea câºtigurilor dedezinflaþie, concomitent cu încercarea de a se evita materializarea pronunþatã acosturilor reale mai mari ale stabilizãrii.

13.1. Rezultatul unei asemenea politici monetare va fi obþinerea la sfârºitul anului 2004 aunei inflaþii (mãsurate prin indicele preþurilor de consum) cu o singurã cifrã (aproximativ9 la sutã). Având în vedere ajustãrile esenþiale de realizat la nivelul anticipaþiilor infla-þioniste ale agenþilor economici, traiectoria puternic descendentã a inflaþiei va fi rezultatulunui compromis între þinte mai ambiþioase ºi mai marea fezabilitate ºi credibilitate aacestora. Pe aceste fundamente, inflaþia anualã se poate situa sub 3 la sutã în anii2008-2010.

I. Politica monetarã

Obiectivele politicii monetare

14. Pentru atingerea obiectivului de inflaþie în perioada 2000-2001, BNR va controlaevoluþia bazei monetare, iar alãturi de aceasta, ca variabilã intermediarã, va fi urmãritãmasa monetarã în sens larg (M2). Proiecþiile acestor variabile au în vedere ºi faptul cã(mai ales începând din anul 2001) viteza de rotaþie a banilor se va ameliora, pe fundalulunei refaceri treptate a cererii de monedã; se va menþine caracterul restrictiv al politiciimonetare în condiþiile unor politici macroeconomice prudente.

15. Pentru atingerea obiectivului de inflaþie în perioada 2002-2004:

– strategia de politicã monetarã se va deplasa de la agregatul monetar strict cãtre þin-tirea inflaþiei. Aceasta presupune ca politica monetarã ºi, în sens mai larg, ansamblulpoliticilor macroeconomice sã fie subordonate acestui obiectiv;

– se va folosi ca instrumentar analitic cadrul dat de indicii agregaþi, între care indicelecondiþiilor monetare (care reuneºte evoluþiile agregatelor monetare, ale ratelor do-bânzilor, cursului de schimb, rezervelor internaþionale) va juca rolul cel mai impor-tant. Schimbarea strategiei de politicã monetarã ºi a instrumentarului analitic va fiposibilã pe mãsura: i) internalizãrii unor câºtiguri dezinflaþioniste substanþiale ºiconforme programului, ii) ameliorãrii credibilitãþii autoritãþilor de decizie macroeco-nomicã ºi iii) reducerii durabile a anticipaþiilor inflaþioniste ale agenþilor economici.

Page 128: RAPORT ANUAL 1999

Cap.X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

128

Instrumentele politicii monetare

16. Instrumentele politicii monetare vor fi dezvoltate astfel încât sã asigure o eficacitatesporitã acesteia pe mãsura creºterii gradului lor de compatibilitate cu economia depiaþã.

16.1. În perioada 2000-2001, în vederea creºterii eficacitãþii politicii monetare:

– se va crea infrastructura necesarã utilizãrii instrumentelor specifice pieþei;

– se va diversifica instrumentarul (insistându-se pe începerea utilizãrii cu o anumitãanvergurã a instrumentelor cu potenþial de tranzacþionare intensã pe piaþã).

Succesul deplin va depinde de reducerea dominanþei fiscale, care va permite atât pre-lungirea orizonturilor investiþionale, cât ºi reducerea treptatã a ratelor dobânzii. Elimina-rea dominanþei fiscale va face posibilã reducerea evicþiunii sectorului neguvernamentalde cãtre sectorul guvernamental de pe piaþa creditului. Diminuarea volumului credituluiguvernamental este realizabilã deopotrivã prin ajustãri structurale la nivelul economieireale, reduceri ale dimensiunii administraþiei, cât ºi prin consolidarea ºi scãderea înparalel a stocului de datorie publicã, cu precãdere a celei interne.

16.2. În perioada 2002-2004, în vederea creºterii eficienþei politicii monetare:

– se va asigura preponderenþa operaþiunilor de piaþã (în gestionarea lichiditãþii ºi im-plementarea politicii monetare) în detrimentul instrumentelor de naturã mai pronunþatadministrativã (cazul rezervelor minime obligatorii), care vor rãmâne în plan secundar.Acest lucru va fi posibil pe mãsura realizãrii câºtigurilor dezinflaþioniste preconizate ºia reducerii dobânzilor real pozitive;

– se va urmãri recâºtigarea de cãtre banca centralã a unei poziþii de creditor net în ra-port cu sistemul bancar, necesarã exercitãrii unei influenþe efective asupra evoluþieipe termen scurt a ratelor nominale ale dobânzii.

II. Politica cursului de schimb

17. În perioada 2000-2002, regimul cursului de schimb va fi flotarea controlatã, care vaurmãri menþinerea, relativ nealteratã, a cursului real în plaja de echilibru. Tolerarea unoraprecieri moderate în termeni reali ale cursului de schimb faþã de nivelul sãu de echilibru(2-3 la sutã anual) nu ar contraveni obiectivului de conservare a competitivitãþii externe(mai ales în condiþiile unei creºteri generalizate a productivitãþii, determinatã ºi deaccelerarea procesului de reformã în sectorul real). Dimpotrivã, aprecierea moderatã arputea fi utilã acomodãrii tendinþei de convergenþã, pe termen mai îndelungat, a preþurilorbunurilor necomercializabile între România ºi UE.

Page 129: RAPORT ANUAL 1999

Cap.X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

129

18. Cursul de schimb va dobândi o mai mare stabilitate ºi predictibilitate pe mãsurã cetransformãrile din sectorul real vor determina apariþia unor fluxuri de capital substanþialsporite; o astfel de evoluþie va permite amorsarea mai linã a participãrii la ERM2, ca me-canism interimar aferent perioadei premergãtoare adoptãrii monedei unice.

Poziþia externã

Persistenþa deficitelor de cont curent

19. În perioada 2000-2002, reluarea creºterii economice, împreunã cu ajustãrile struc-turale preconizate vor conduce (în condiþiile menþinerii în plaja de echilibru a cursului deschimb) la persistenþa unor deficite ale contului curent ºi chiar la o amplificare moderatãa acestora.

20. O tendinþã de reducere relativã a deficitelor de cont curent se poate materializadupã 2002, deºi decalajul dintre importuri ºi exporturi se va menþine ºi dupã 2004.Schimbãrile operate la nivelul sectorului real vor avea ca impact o restructurare a cereriide import, cu reducerea segmentului inelastic legat de industriile neperformante, slabrestructurate (însoþitã de o creºtere a cererii de input-uri importate, corelatã cu însãºi di-namica mai acceleratã a creºterii economice), precum ºi o creºtere a capacitãþii de ex-port a economiei naþionale (un rol important îl vor avea câºtigurile de productivitate ºieficienþã din sectoarele exportatoare). Cu adevãrat importantã însã nu este dimensiuneadeficitelor de cont curent, ci modul de finanþare a acestora, sporirea intrãrilor autonomede capital durabile constituind condiþia necesarã în aceastã privinþã.

Serviciul datoriei

21. Serviciul datoriei externe publice ºi public garantate a României (bazat pe angaja-mentele existente) va cunoaºte o creºtere uºoarã pânã în 2002, urmatã de o reducereconstantã între 2003 - 2005. În acelaºi timp, trecerea la o abordare diferitã a finanþãrii ex-terne, în care atragerea ºi, respectiv, restituirea datoriei sã nu facã parte din cicluri dife-rite (acestea fiind concepute complementar pe o perspectivã de cel puþin 10 ani), vaînsemna o majorare controlatã a stocului de datorie externã pânã la circa 11-12 miliardedolari SUA la sfârºitul orizontului de timp avut în vedere de strategia pe termen mediu.

22. Perspectiva unor intrãri de capital superioare ca dimensiune ºi durabilitate celor depânã acum, deºi pozitivã din punctul de vedere al finanþãrii externe ºi din cel al cre-dibilitãþii proceselor interne de reformã, ridicã problema tratãrii impactului acestora lanivelul politicii monetare, respectiv a sterilizãrii acestor fluxuri. Sterilizarea completã arpresupune costuri importante la nivelul politicii monetare, nu în ultimul rând prelungireaîn timp a poziþiei de debitor net a bãncii centrale faþã de sistemul bancar ºi încetinireaprocesului de reducere progresivã a dobânzilor reale, ceea ce intrã în contradicþie cunevoia de creare a premiselor creºterii economice durabile. Alternativa o reprezintã

Page 130: RAPORT ANUAL 1999

Cap.X. Orientãri ale politicilor BNR în anul 2000 ºi perspective pentru perioada 2000-2004

130

sterilizarea parþialã, lãsând bãncilor rolul de a acumula rezerve valutare complementarecelor oficiale.

Liberalizarea fluxurilor de capital

22. Continuarea liberalizãrii contului de capital va urmãri desfãºurarea acceleratã aacestui proces, finalitatea fiind apropierea de momentul integrãrii în condiþii de compa-tibilitate cu legislaþia ºi practicile comunitare în domeniu. Dacã pânã în 2000 intrãrile decapital au fost în marea lor majoritate liberalizate, reducerea restricþiilor în ceea cepriveºte ieºirile de capital va fi fãcutã gradual, plecând de la scadenþele lungi cãtre celescurte, iar plafonul cumulativ al îndatorãrii externe a sectorului privat va fi de asemenearelaxat treptat, astfel încât, cu începere din anul 2003, doar tranzacþiile de maridimensiuni sã fie supuse avizãrii bãncii centrale.

Page 131: RAPORT ANUAL 1999

AAnneexxee

Page 132: RAPORT ANUAL 1999
Page 133: RAPORT ANUAL 1999

ORGANIGRAMA BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

la 31 decembrie 1999

C O N S I L I U L D E A D M I N I S T R A Þ I E

Serv. proiectare ºi coordonare operaþionalã

Serviciul asistenþã calculServiciul gestiune structuriServiciul logistic

S U C U R S A L E ª I A G E N Þ I I

Serviciul Centrala Incidentelor de Plãþi

DIRECÞIA SERVICII INFORMATICE DIRECÞIA CONTABILITATE

Serviciul administrare reþeleServiciul financiarServiciul contabilitateServiciul control financiar

Serviciul securitate bancarãServiciul social

Serviciul tehnic-întreþinere

DIRECÞIA DECONTÃRI BANCARE

Serviciul decontãri pe netServiciul decontãri pe brutServiciul decontare specialã

Serviciul de administrare generalã

Serviciul control intern al guvernatorului

DIRECÞIA OPERAÞIUNI DE PIAÞÃ

DIRECÞIA LOGISTICÃ

Serviciul investiþii-aprovizionareServiciul transporturi

Serviciul contencios ºi asistenþã contractualã

Serviciul audit intern al activitaþii BNR

DIRECÞIA SUPRAVEGHERE

DIRECÞIA STATISTICÃ

Serviciul corespondenþã bancarãServiciul relaþii-protocol

Serviciul cancelarie - secretariat

Serviciul arhive

Serviciul raportãri statisticeServiciul procesare dateServiciul analize ºi informaþii statistice

DIRECÞIA POLITICI MONETARE

DIRECÞIA OPERAÞIUNI BANCARE

Serviciul autorizare

Serviciul studii economice Serviciul decontãri

DIRECÞIA STUDII ªI PUBLICAÞII

Muzeul BNR ºi sala de conferinþeServiciul riscuri bancare

Serviciul relaþii internaþionale ºi integrare europeanã

Serviciul administrarea rezervelor

Serviciul management resurse umaneServiciul programare monetarã Serviciul operaþiuni cu Trezoreria Serviciul reglementare Serviciul dezvoltare profesionalã

Serviciul operaþiuni de piaþãServiciul analize monetare Serviciul analize ºi strategii

DIRECÞIA AUDIT INTERNDIRECÞIA SECRETARIAT

DIRECÞIA JURIDICÃ

Serviciul documentare-bibliotecã

Serviciul legislaþie, avizare ºi documentare juridicã

Serviciul emisiune ºi tezaurServiciul sintezãServiciul inspecþie I

Serviciul inspecþie IIIServiciul inspecþie II

Serviciul sisteme informatice

G U V E R N A T O R

Comitetul de politicã monetarã

DIRECÞIA POLITICI FINANCIAR-BANCARE

Serviciul publicaþii

VICEGUVERNATOR PRIM-VICEGUVERNATOR VICEGUVERNATOR

DIRECÞIA RESURSE UMANE

Comitetul de supraveghere

Page 134: RAPORT ANUAL 1999

Relaþiile internaþionale ale BNR

134

RREELLAAÞÞIIIILLEE IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALLEE AALLEE BBÃÃNNCCIIII NNAAÞÞIIOONNAALLEE AA RROOMMÂÂNNIIEEII

A. Participarea la organismele financiare internaþionale

România este membrã a Fondului Monetar Internaþional (FMI) ºi a Bãncii Internaþionale pentruReconstrucþie ºi Dezvoltare (BIRD) din anul 1972.

La finele anului, cota de participare a þãrii noastre la capitalul FMI era de 1 030,2 milioane DST(din februarie 1999), iar la BIRD capitalul subscris era de 483 milioane dolari SUA.

La 5 august 1999, Consiliul Fondului a aprobat României un nou aranjament de credit stand-by,în valoare de 400 milioane DST, pe o perioadã de 240 de zile. Prima tranºã – de 53 milioane DST – a fosttrasã la 12 august 1999.

Conturile celor douã organisme internaþionale pentru echivalentul în lei al capitalului subscris ºicontravaloarea în lei a creditelor în valutã acordate de FMI, sunt deschise la Banca Naþionalã aRomâniei; la încheierea fiecãrui an financiar (30 aprilie), FMI face recalcularea disponibilitãþilor sale în leiexistente în conturile de la Banca Naþionalã a României, în funcþie de cursurile DST/USD ºi respectivUSD/ROL, în vigoare la acea datã. În conformitate cu Legea nr.97/1997, care aprobã, cu modificãrile ºicompletãrile ulterioare, Ordonanþa Guvernului nr.30/1996, începând cu luna iulie 1996 toate drepturile ºiobligaþiile care revin statului român ca urmare a tranzacþiilor cu FMI se reflectã în gestiunea BãnciiNaþionale a României; în relaþiile cu FMI, România este reprezentatã de Banca Naþionalã a României, iarîn relaþiile cu BIRD de Ministerul Finanþelor.

În 1990 România a aderat la Corporaþia Financiarã Internaþionalã (IFC) ºi la Agenþia pentruGarantarea Multilateralã a Investiþiilor (MIGA) – douã instituþii afiliate grupului Bãncii Mondiale – unde asubscris un capital de 2,6 milioane dolari SUA, respectiv 6 milioane dolari SUA.

Tot în anul 1990 þara noastrã a aderat la Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare(BERD), la care are subscris în prezent un capital de 96 milioane euro ºi este reprezentatã de MinisterulFinanþelor.

În iunie 1996, dupã adoptarea de cãtre Parlament a Legii nr.67 pentru ratificarea Acordului deînfiinþare a Bãncii de Comerþ ºi Dezvoltare a Mãrii Negre, România a devenit membrã ºi la aceastãbancã, la care a subscris un capital de 135 milioane DST (13,5 la sutã din capitalul social iniþial de 1 000milioane DST). Banca ºi-a început activitatea la 1 iunie 1999, România fiind reprezentatã de MinisterulFinanþelor.

B. Relaþiile Bãncii Naþionale a României cu instituþiile bancare strãine

Banca Naþionalã a României întreþine relaþii de colaborare pe linia schimburilor de informaþiifinanciar-bancare cu bãnci de pe toate continentele.

Conturi de corespondent ale Bãncii Naþionale a României sunt deschise la:

– Banca Angliei,– Banca Naþionalã a Austriei,– Banca Naþionalã a Belgiei,– Banca Canadei,– Banca Naþionalã a Danemarcei,– Banca Naþionalã a Elveþiei,– Banca Finlandei,– Banca Franþei,– Deutsche Bundesbank,– Banca Italiei,– Banca Japoniei,

– Banca Norvegiei,– Banca Olandei,– Federal Reserve Bank of New York,– Banca Spaniei,– Banca Suediei,– Banca Reglementelor Internaþionale,– Fuji Bank, Tokyo,– Bank of Tokyo,– Generale Bank Brussels– UBS Zurich.

Page 135: RAPORT ANUAL 1999

Bãncile din România

135

BÃNCILE DIN ROMÂNIA*

Nr. crt.

BANCA SEDIUL NATURA CAPITALULUIANUL

AUTORIZÃRII

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

Bucureºti, Str. Lipscani nr.25, sector 3

capital de stat

I BÃNCI - PERSOANE JURIDICE ROMÂNE (societãþi pe acþiuni)

1 Banca Comercialã Românã1) Bucureºti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5,sector 3

majoritar de stat ºi privat autohton

1990

2 Banca AgricolãBucureºti, Str. Smârdan, nr.3,

sector 3 majoritar de stat ºi

privat autohton1990

3 Casa de Economii ºi

Consemnaþiuni (CEC)2)Bucureºti, Calea Victoriei, nr.13,

sector 3 capital de stat 1949

4 Banca Românã pentru Dezvoltare

(BRD)Bucureºti, Str. Doamnei nr.4,

sector 3 majoritar privat (strãin ºi

autohton) ºi de stat 1990

5 Banca Comercialã "Ion Þiriac"Bucureºti, Calea Victoriei,

nr.15, sector 3 privat autohton ºi strãin 1991

6 Banca Generalã de Credit

ºi Promovare - BANKCOOP 3)Bucureºti, Str. Ion Ghica nr.13,

sector 3 privat autohton 1990

7 BANC POSTBucureºti, Bd. Libertãþii, nr.18,

bl. 104, sector 5 majoritar de stat ºi

privat autohton1991

8 Banca Turco - RomânãBucureºti,

Str. Ion Câmpineanu 16, sector 1 de stat ºi privat strãin 1994

9 Banca Internaþionalã a Religiilor

(BIR)Bucureºti, Piaþa Unirii, nr. 27,

bl. 15-16, sector 4 majoritar privat (autohton

ºi strãin) ºi de stat 1994

10 ABN AMRO Bank (România)Bucureºti, Bd. Expoziþiei, nr.2,

World Trade Center, unit.2.23, sector 1 privat strãin 1995

11 Banca de Export-Import a

României (EXIMBANK)Bucureºti, Spl. Independenþei, nr.15,

sector 5majoritar de stat ºi

privat autohton1992

12 Citibank RomâniaBucureºti, Bd. Iancu de Hunedoara,

nr.8, sector 1 privat strãin 1996

13 Banca BucureºtiBucureºti, Piaþa Gh. Cantacuzino,

nr.6, sector 2 privat strãin 1994

14 Banca Columna 4) Bucureºti, Bd. Primãverii nr. 29, sector 1

privat autohton ºi strãin 1994

15 Banca TransilvaniaCluj-Napoca,

Bd. Eroilor, nr.36 privat autohton ºi strãin 1994

16 Banca de Credit Industrial ºi

Comercial Bucureºti, Str. Doamnei, nr.17-19,

sector 3 majoritar privat strãin 1993

17 Banca Comercialã "ROBANK" Bucureºti, Bd. Unirii, nr.59, sector 3 privat autohton ºi strãin 1995

18 Banca Daewoo (România)Bucureºti,

International Business Center, Bd. Carol I, nr. 34-36, et.1, sector 2

privat autohton ºi strãin 1997

* La data de 31 decembrie 1999

1) La data de 21 octombrie 1999 a fuzionat prin absorbþie cu BANCOREX S.A.

2) Reorganizatã ca societate bancarã pe acþiuni prin Legea nr.66/1996.

3) La data de 19 noiembrie 1999 Banca Naþionalã a României a introdus la Tribunalul Bucureºti cererea pentru declanºarea procedurii

falimentului bãncii, potrivit Legii nr. 83/1998 .

4) În reorganizare potrivit Legii nr. 64/1995 modificatã prin Legea nr. 99/1997 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii.

Page 136: RAPORT ANUAL 1999

Bãncile din România

136

Nr. crt.

BANCA SEDIUL NATURA CAPITALULUIANUL

AUTORIZÃRII

19 Banca pentru Micã Industrie ºi Liberã Iniþiativã MINDBANK

Bucureºti, Calea Griviþei,nr. 248, sector 1

privat autohton ºi strãin 1990

20 Banca RomâneascãBucureºti, Bd. Unirii, nr. 35, Bl. A3,

sector 3 privat autohton ºi strãin 1993

21 Banca de Credit ºi Dezvoltare

ROMEXTERRATârgu Mureº,

Piaþa Trandafirilor, nr. 21majoritar privat autohton

ºi de stat 1994

22 Banca de Credit PATERBucureºti, Bd. Carol I,

nr.34-36,et. VI, sector 2 privat autohton ºi strãin 1995

23 Banca Comercialã West Bank Arad, Str. Revoluþiei, nr.88 privat autohton ºi strãin 1996

24 Banca Românã pentru Relansare

Economicã LIBRA BANKBucureºti, Str. Cpt. av.

Al. ªerbãnescu, nr.50, sector 1 privat autohton 1996

25 Banca Românã de Scont Braºov, Str. Turnului nr.5 privat autohton 1996

26 Banca Comercialã "UNIREA"Bucureºti, Str. Johann Strauss,

nr.1, sector 2 privat autohton 1996

27 DEMIRBANK (România)Bucureºti, Splaiul Unirii, nr.16,

sector 4 privat autohton ºi strãin 1997

28 Commercial Bank of Greece

(România)Bucureºti, Str. Berzei,

nr.19, sector 1 privat strãin 1996

29 Raiffeisenbank (România)Bucureºti, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3B, aripa 2-3, sector 3

privat strãin 1997

30 Banca "DACIA FELIX" 5) Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr.28

privat autohton ºi strãin 1991

31 Bank~Austria Creditanstalt

RomâniaBucureºti, Str. Grigore Mora,

nr. 37, sector 1 privat strãin 1998

32 ROMANIAN

INTERNATIONAL BANKBucureºti, str. Iuliu Teodori, nr1,

sector 5 privat strãin 1998

33 BNP - Dresdner Bank

(România)Bucureºti, Str. C.A. Rosetti,

nr. 36, sector 2 privat strãin 1998

34 Banca Comercialã "CARPATICA" Sibiu, Bd. Mihai Viteazu, bl. 42 privat autohton ºi strãin 1999

II BÃNCI - PERSOANE JURIDICE STRÃINE (sucursale)

1 ING Bank NV

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, ªos. Kiseleff,

nr.11-13, sector 1 1994

2 Banque Franco - Roumaine

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, P-þa. Charles de Gaulle,

nr. 3-5, sector 1 1990

3 MISR Romanian Bank- sucursala Bucureºti -

Bucureºti, Bd. Unirii, nr.66, bl.K3, sector 3

1987

4 Frankfurt Bukarest Bank AG

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, Bd. Carol I,

nr.34-36, sector 2 1979

5 National Bank of Greece

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, Splaiul Unirii, nr.4, bl. B3, tronson 3, sector 4

1996

6 Banca Italo - Romena SpA

- sucursala Bucureºti -Bucureºti, Bd. Carol I, nr.34-36

sector 2 1996

7 United Garanti Bank International

N.V. Amsterdam - sucursala Bucureºti -

Bucureºti, Str. Paris, nr.30, sector 1

1998

5) În reorganizare potrivit Legii nr. 64/1995 modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/1997.

Page 137: RAPORT ANUAL 1999

Lista lucrãrilor publicate în buletinele trimestriale ale BNR

137

LISTA LUCRÃRILOR PUBLICATE ÎN BULETINELE TRIMESTRIALEALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

1992

1 Controlul creºterii masei monetare

2 Evoluþia plasamentelor ºi resurselor bãncilor comerciale (decembrie 1990 - martie 1992)

3 Sistemul bancar ºi supravegherea bancarã prudenþialã în România

4 Raport cu privire la plãþile restante ale agenþilor economici

1993

1 Sistemul de cursuri valutare ºi indicatori de analizã a acestora

2 Analiza principalelor evoluþii ale bilanþului agregat al bãncilor comerciale în cursul anului 1992 ºi al primului semestru al anului 1993

3 Înfiinþarea Contului Trezoreriei Statului ºi impactul sãu asupra conducerii politicii monetare

4 Acordurile României cu Fondul Monetar Internaþional în anii 1991 - 1993

1994

1 Utilizarea rezervelor obligatorii în politica monetarã a Bãncii Naþionale a României

2 Evoluþii în politica monetarã: succese ºi limite

3 Introducerea pieþei valutare interbancare – un moment important în politica valutarã a Bãncii Naþionale a României

Cincizeci de ani de cooperare monetarã: Bretton Woods 1944 - 1994

4 Utilizarea anchetelor de conjuncturã în Banca Naþionalã a României

1995

1 Declaraþia Guvernatorului Bãncii Naþionale a României la Conferinþa de presã din 20 aprilie 1995

Politica monetarã ºi stabilitatea macroeconomicã în România

2 Alocuþiunea Guvernatorului Bãncii Naþionale a României la a 115-a aniversare a înfiinþãrii bãncii

Alocuþiunea Guvernatorului Bãncii Naþionale a României cu prilejul inaugurãrii Bursei de Valori Bucureºti

Compensarea multilateralã a plãþilor interbancare pe suport hârtie

Page 138: RAPORT ANUAL 1999

Lista lucrãrilor publicate în buletinele trimestriale ale BNR

138

3 Instrumentele de politicã monetarã în România

4 Fondul Monetar Internaþional aprobã extinderea ºi mãrirea creditului stand-by pentru România

Alocuþiunea Guvernatorului Bãncii Naþionale a României prezentatã în Senatul României în data de 22 noiembrie 1995

Analiza plãþilor restante ale agenþilor economici

1996

1 Sistemul de plãþi în România

2 Participarea Bãncii Naþionale a României pe pieþele financiare internaþionale

3 Evoluþia rezervelor minime obligatorii în perioada martie 1992 - septembrie 1996

4 Centrala Incidentelor de Plãþi (CIP)

1997

1 Poziþia investiþionalã internaþionalã a României

Relaþiile României cu instituþiile financiare internaþionale

2 Emisiunile de titluri de stat

3 Sistemul de plãþi în România

4 O premierã - închiderea exerciþiului financiar 1997 în ultima zi a anului

1998

1 Centrala Incidentelor de Plãþi - Un an de viaþã

2 Fonduri de garantare a creditelor

3 Noutãþi privind regimul rezervelor obligatorii

4 Moneda unicã (euro) – pilonul central al realizãrii Uniunii Economice ºi Monetare

1999

1 Centrala Riscurilor Bancare

2 Instrumente de politicã monetarã

3 Comerþul exterior românesc. Evoluþii ºi perspective

4 Euro – Influenþe asupra economiilor þãrilor din Europa Centralã ºi de Est

Page 139: RAPORT ANUAL 1999

Lista principalelor lucrãri transmise Parlamentului de BNR

139

LISTA PRINCIPALELOR LUCRÃRI TRANSMISE PARLAMENTULUIDE BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

în anul 1999

1. Raportul anual 1998

2. Buletinele trimestriale

3. Buletinele lunare

Page 140: RAPORT ANUAL 1999
Page 141: RAPORT ANUAL 1999

IInnddeexx lleeggiissllaattiivv

Page 142: RAPORT ANUAL 1999
Page 143: RAPORT ANUAL 1999

Principalele acte normative cu caracter economic general adoptate în anul 1999

143

PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE AACCTTEE NNOORRMMAATTIIVVEE CCUU CCAARRAACCTTEERR EECCOONNOOMMIICC GGEENNEERRAALL AADDOOPPTTAATTEE ÎÎNN AANNUULL 11999999

Legea nr.21 din 18.01.1999 reglementeazã prevenirea ºi sancþionarea activitãþilor de spãlare a banilor. Legea stabileºte procedurile de identificare a clienþilor ºi de prelucrare a informaþiilor referitoare la spãlarea banilor ºi reglementeazã înfiinþarea Oficiului Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 21.01.1999).

Legea nr.30 din 26.01.1999 stabileºte mãsurile de sprijinire a exporturilor. Acestea se referã la: reducerea cu 50 la sutã a impozitului pe profit aferent activitãþilor de export, alocarea de sume prin legea bugetului de stat pentru bonificarea dobânzilor aferente creditelor contractate pentru export, iniþierea ºi finanþarea de cãtre Guvern a unor acþiuni de promovare a exporturi-lor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 28.01.1999).

Ordonanþa Guvernului nr.11 din 28.01.1999 stabileºte la suma de 3 100 milioane dolari SUA plafonul de îndatorare publicã externã a României pentru anul 1999. În limita acestei sume, Guvernul ºi Banca Naþionalã a României sunt autorizate sã contracteze ºi sã garanteze îm-prumuturi financiare externe (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 29.01.1999).

Ordonanþa Guvernului nr.36 din 29.01.1999 se referã la sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de tractoare, combine, maºini ºi utilaje agricole, precum ºi de instalaþii pentru irigat din producþia internã. Conform acestei ordonanþe, producãtorii agricoli pot beneficia de credite cu dobândã subvenþionatã acordate de bãnci. Dobânzile aferente creditelor bancare vor fi subvenþionate în proporþie de 70 la sutã din bugetul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei. Sunt stabilite categoriile de persoane care pot beneficia de aceste credite, precum ºi condiþiile de creditare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.47 din 30.01.1999).

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.11 din 24.02.1999 stabileºte facilitãþile fiscale acordate agenþilor economici, precum ºi condiþiile în care se poate beneficia de aceste facilitãþi. Astfel, contribuabilii care achitã integral ºi la termenele legale toate obligaþiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, beneficiazã de reducerea obligaþiilor aferente acestui an cu 1/12 din fiecare obligaþie. Persoanele juridice care îndeplinesc aceste condiþii, în anul 2000 vor beneficia lunar de o bonificaþie de 5 la sutã pentru fiecare obligaþie (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din 25.02.1999).

Legea nr.36 din 8.03.1999 stabileºte bugetul de stat pe anul 1999, veniturile însumând 86 884,4 miliarde lei, iar cheltuielile 93 384,4 miliarde lei, cu un deficit de 6 500 miliarde lei. Legea precizeazã, de asemenea, regimul veniturilor bugetare, regimul ºi destinaþiile cheltuie-lilor prevãzute în bugetul de stat, dispoziþii referitoare la bugetele locale ºi bugetele fondurilor speciale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.97 din 8.03.1999).

Legea nr.37 din 8.03.1999 stabileºte bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999, atât

Page 144: RAPORT ANUAL 1999

Principalele acte normative cu caracter economic general adoptate în anul 1999

144

veniturile, cât ºi cheltuielile ridicându-se la suma de 37 264,3 miliarde lei. Bugetul fondului pentru plata ajutorului de ºomaj pe anul 1999 se stabileºte, la venituri, în sumã de 5 884 mili-arde lei, iar la cheltuieli, în sumã de 6 333 miliarde lei, cu un deficit de 449 miliarde lei (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.99 din 9.03.1999).

Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ddin 15.02.1999 stabileºte atribuþiile acestei instituþii, drepturile ºi obligaþiile organelor de conducere, relaþiile Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate cu casele judeþene de asigurãri de sãnãtate (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.114 din 19.03.1999).

OOrdonanþa de urgenþã a Guvernului nr.21 din 22.03.1999 prevede scutirea de la plata dreptu-rilor vamale a importurilor de materii prime utilizate în producþia proprie a investiþiilor strãine ºi din a cãror prelucrare rezultã produse finite care se încadreazã la acelaºi cod tarifar de ºase sau opt cifre din Tariful vamal de import al României cu cel al materiilor prime importate (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 23.03.1999).

Ordinul nr.8 din 2.04.1999 al preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare aprobã Regulamentul nr.5/1999. Acesta stabileºte procedurile de urmat în cadrul procesului de trans-formare a fondurilor deschise de investiþii în fonduri cu capital de risc (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.213 din 14.05.1999).

Hotãrârea Guvernului nr.267 din 8.04.1999 modificã prevederile art. 3 ºi 4 din Hotãrârea Guvernului nr.592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaþiilor, prezentarea ofertelor ºi adjudecarea investiþiilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din 14.04.1999).

Hotãrârea Guvernului nr.296 din 15.04.1999 stabileºte salariul de bazã minim brut pe þarã, care, începând cu data de 1 mai 1999, este de 450.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 172 de ore (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.163 din 19.04.1999).

Legea nr.81 din 11.05.1999 privind datoria publicã. Legea conþine prevederi referitoare la scopurile pentru care Guvernul este autorizat sã contracteze sau sã garanteze împrumuturi de stat interne ºi externe numai prin Ministerul Finanþelor, condiþiile în care acestea se rambur-seazã, regimul titlurilor de stat, atribuþiile Ministerului Finanþelor privind datoria publicã externã, utilizarea împrumuturilor de stat externe pentru finanþarea deficitului bugetului de stat, a inves-tiþiilor sau a importurilor stabilite de Guvern, procedura emiterii de garanþii de stat pentru împrumuturile interne ºi externe, constituirea fondurilor de risc pentru acestea, precum ºi execuþia garanþiilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 17.05.1999).

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.75 din 1.06.1999 reglementeazã activitatea de audit financiar. Ordonanþa defineºte auditul ºi auditorul financiar, stipuleazã atribuþiile Camerei Auditorilor din România, înfiinþatã în vederea atribuirii ºi retragerii calitãþii de auditor, organizãrii

Page 145: RAPORT ANUAL 1999

Principalele acte normative cu caracter economic general adoptate în anul 1999

145

ºi coordonãrii activitãþii de audit. Sunt precizate regulile de atribuire a calitãþii de auditor finan-ciar, precum ºi condiþiile în care se exercitã mandatul acestuia (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.256 din 4.06.1999).

Hotãrârea Guvernului nr.445 din 3.06.1999 stabileºte facilitãþile acordate Societãþii Comerciale “Automobile Dacia”- S.A. ºi condiþiile de realizare a investiþiei firmei “Renault”. Investiþia totalã a firmei “Renault” în primul an este de 129,6 milioane dolari SUA, iar cea care se va realiza în urmãtorii 5 ani, inclusiv preþul de achiziþie al acþiunilor, va fi de minimum 269,7 milioane dolari SUA (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 7.06.1999).

Legea nr.115 din 28.06.1999 reglementeazã responsabilitatea ministerialã (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.300 din 28.06.1999).

Hotãrârea Guvernului nr.563 din 15.07.1999 aprobã Strategia naþionalã de privatizare pentru anul 1999, prin care se reglementeazã obiectivele procesului de privatizare, cadrul instituþio-nal ºi legislativ, precum ºi politicile sectoriale de dezvoltare ºi privatizare în anul 1999 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.343 din 20.07.1999).

Legea nr.133 din 20.07.1999 reglementeazã stimularea întreprinzãtorilor privaþi pentru înfiinþa-rea ºi dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii, prin crearea unui cadru favorabil, a unor pro-grame de dezvoltare, acordarea de facilitãþi economico-financiare, fiscale ºi bancare, asigu-rând, totodatã, coordonarea politicilor ºi a mãsurilor de încurajare ºi de stimulare a întreprinde-rilor mici ºi mijlocii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 23.07.1999).

Ordonanþa Guvernului nr.44 din 13.08.1999 ratificã Acordul de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor, ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind ajustarea structuralã a sectorului privat, în valoare de 300 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 17 iunie 1999 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.387 din 16.08.1999).

Ordonanþa Guvernului nr.73 din 27.08.1999 reglementeazã impozitul pe profit, stabilind sfera de aplicare a acestuia, regulile de determinare a veniturilor, o serie de aspecte fiscale interna-þionale, regulile privind asociaþiile fãrã personalitate juridicã, precum ºi procedura de globalizare a veniturilor, de determinare ºi de platã a impozitului pe venit ºi sancþionarea con-travenþiilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.419 din 31.08.1999).

Hotãrârea Guvernului nr.961 din 18.11.1999 stabileºte indexarea cuantumului alocaþiei su-plimentare pentru familiile cu copii, prin care se aprobã, începând cu data de 1 noiembrie 1999, indexarea cu 25 la sutã a cuantumului alocaþiei suplimentare pentru familiile cu copii, stabilit la art.5 alin. (1) lit. (a)-(c) din Legea nr.119/1997 privind alocaþia suplimentarã pentru familiile cu copii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.567 din 19.11.1999).

Hotãrârea Guvernului nr.978 din 24.11.1999 se referã la unele mãsuri pentru implementarea Programului de restructurare a întreprinderilor ºi de reconversie profesionalã (RICOP),

Page 146: RAPORT ANUAL 1999

Principalele acte normative cu caracter economic general adoptate în anul 1999

146

stabilindu-se coordonatorul Programului, Comitetul de coordonare a RICOP, cele cinci zone RICOP ºi lista cuprinzând societãþile comerciale din fiecare zonã supuse procesului de re-structurare/privatizare/lichidare, care se constituie pe baza Planului de restructurare. Pentru asigurarea condiþiilor de derulare a RICOP se constituie Unitatea de Management a Proiectu-lui-RICOP (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.574 din 25.11.1999).

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.191 din 6.12.1999 rectificã bugetul de stat pe anul 1999 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.598 din 8.12.1999).

Legea nr.188 din 8.12.1999 privind Statutul funcþionarilor publici, reglementeazã organizarea funcþiei publice ºi Statutul funcþionarilor publici. Funcþionar public este persoana numitã într-o funcþie publicã. În sensul prezentei legi, totalitatea funcþionarilor publici din autoritãþile ºi insti-tuþiile publice constituie corpul funcþionarilor publici (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.600 din 8.12.1999).

Legea nr.190 din 9.12.1999 reglementeazã condiþiile în care pot fi acordate creditele ipote-care pentru investiþiile imobiliare, instituþiile care le acordã ºi persoanele care pot beneficia de aceste credite. Creditul ipotecar pentru investiþii imobiliare este destinat sã finanþeze construi-rea, cumpãrarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaþie locativã, industrialã sau comercialã. Creditul se acordã pe o perioadã de minimum 5 ani pentru per-soanele juridice ºi de minimum 10 ani pentru persoanele fizice (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.611 din 14.12.1999).

Legea nr.203 din 28.12.1999 reglementeazã condiþiile în care se elibereazã permisele de muncã cetãþenilor strãini pentru a se putea încadra în muncã în România. Permisul de muncã se acordã pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de câte 6 luni (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 din 30.12.1999).

Hotãrârea Guvernului nr.1066 din 29.12.1999 aprobã Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.2 din 5.01.2000).

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.207 din 29.12.1999 reglementeazã înfiinþarea ºi orga-nizarea Ministerului Funcþiei Publice. Ministerul Funcþiei Publice este organ de specialitate al administraþiei publice centrale, în subordinea Guvernului, ºi asigurã îndeplinirea strategiei ºi politicilor Guvernului în domeniul administraþiei publice (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 30.12.1999).

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.218 din 29.12.1999 modificã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. Prin aceastã ordo-nanþã impozitul se suspendã pânã la data de 1 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647 din 30.12.1999).

Page 147: RAPORT ANUAL 1999

Principalele acte normative cu privire la activitatea bancar� adoptate în anul 1999

147

PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE AACCTTEE NNOORRMMAATTIIVVEE CCUU PPRRIIVVIIRREE LLAA AACCTTIIVVIITTAATTEEAA BBAANNCCAARRãã AADDOOPPTTAATTEE ÎÎNN AANNUULL 11999999

OOrdonanþa Guvernului nr.2 din 21.01.1999 aprobã Rezoluþia nr.53/2 din 30 ianuarie 1998, adoptatã la Washington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaþional, privind majorarea cotelor membrilor Fondului (cea de-a 11-a revizuire generalã). Cota de participare a României la Fondul Monetar Internaþional se majoreazã de la 754,1 milioane DST la 1 030,2 milioane DST (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.19 din 21.01.1999).

Ordonanþa Guvernului nr.23 din 29.01.1999 reglementeazã constituirea ºi funcþionarea fon-durilor de garantare cu obiect exclusiv de activitate garantarea în parte a creditelor sau a altor instrumente de finanþare ce pot fi obþinute de cãtre întreprinderi mici ºi mijlocii de la bãnci ori din alte surse. De asemenea, ordonanþa conþine precizãri referitoare la înfiinþarea consorþiilor de garantare colectivã a creditelor, precum ºi a fondurilor de cogarantare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 29.01.1999).

Comunicatul din 5.02.1999 aal Consiliului de administraþie al Fondului de garantare a de-pozitelor în sistemul bancar modificã plafonul de garantare a depozitelor constituite de depo-nenþi, persoane fizice, la bãncile care intrã sub incidenþa prevederilor legale, de la 31 211 000 lei pe deponent la 35 362 000 lei pe deponent, ca urmare a indexãrii cu indicele preþurilor de consum. Acest plafon este valabil pentru semestrul I 1999 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.52 din 5.02.1999).

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.24 din 25.03.1999 modificã unele prevederi ale Legii bancare nr.58/1998, referitoare la conducãtorii bãncii ºi la condiþiile îndeplinite de persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de acþionar semnificativ, ºi, totodatã, abrogã preve-derile art.26, alin.2 din lege (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.130 din 31.03.1999).

Hotãrârea Guvernului nr.387 din 18.05.1999 reglementeazã organizarea ºi funcþionarea Agenþiei de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB) ca organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului ºi în coordonarea directã a primului-ministru. Agenþia are rolul de a valorifica activele bancare neperformante de la bãncile la care statul este acþionar majoritar, în vederea pregãtirii acestora pentru începerea procedurilor de privatizare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 20.05.1999).

LLegea nr.119 din 12.07.1999 aprobã Ordonanþa Guvernului nr.92/1998 pentru acceptarea de cãtre România a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaþional, aprobat prin Rezoluþia Consiliului Guvernatorilor nr.52-4 din 23 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.330 din 13.07.1999).

Ordonanþa Guvernului nr.39 din 29.07.1999 stabileºte cadrul juridic pentru finalizarea proce-sului de restructurare a Bãncii Române de Comerþ Exterior - Bancorex ºi fuziunea prin absor-

Page 148: RAPORT ANUAL 1999

Principalele acte normative cu privire la activitatea bancar� adoptate în anul 1999

148

bire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.363 din 30.07.1999).

CComunicatul din 2.08.1999 al Consiliului de administraþie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar modificã plafonul de garantare a depozitelor constituite de deponenþi, persoane fizice, de la 35 362 000 lei la 46 253 000 lei pe deponent (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367 din 2.08.1999).

Ordonanþa Guvernului nr.76 din 30.08.1999 aprobã Aranjamentul stand-by dintre Guvernul României ºi Fondul Monetar Internaþional, în valoare de 400 milioane DST, ºi Memorandumul Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaþional (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422 din 31.08.1999).

LLegea nr.156 din 12.10.1999 modificã ºi completeazã Legea nr.101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, prin care capitalul Bãncii Naþionale a României, fondul de rezervã ºi provizioanele de risc, monedele ºi alte obiecte din aur, argint ºi din alte metale ºi pietre preþioase sunt scutite de taxe ºi impozite (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.500 din 18.10.1999).

OOrdonanþa de urgenþã a Guvernului nr.178 din 9.11.1999 stabileºte cã bãncile cu capital majoritar privat îºi pot majora capitalul social ºi din rezervele existente în sold la data de 31 decembrie 1998, potrivit datelor din bilanþurile contabile, constituite din influenþele de curs valutar. Majorarea capitalului social al bãncilor din rezervele prevãzute mai sus se va face cu aprobarea Bãncii Naþionale a României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.551 din 11.11.1999).

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.186 din 19.11.1999 modificã ºi completeazã Legea nr.83/1998 privind procedura falimentului bãncilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.567 din 19.11.1999).

Page 149: RAPORT ANUAL 1999

Principalele reglement�ri emise de BNR în anul 1999

149

PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE RREEGGLLEEMMEENNTTÃÃRRII EEMMIISSEE DDEE BBAANNCCAA NNAA��IIOONNAALLÃà AA RROOMMÂÂNNIIEEII ÎÎNN AANNUULL 11999999

Normele nr.1 din 7.01.1999 se referã la constituirea noului registru bancar, administrat de cã-tre Banca Naþionalã a României în sistem computerizat. El poate fi consultat permanent de cãtre public, la sediul central sau la sucursalele Bãncii Naþionale a României. Normele Bãncii Naþionale a României nr.4/1992 privind registrul societãþilor bancare se abrogã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.12 din 19.01.1999).

Ordinul nr.1 din 21.01.1999 stipuleazã obligativitatea bãncilor, persoane juridice române, ºi a sucursalelor bãncilor, persoane juridice strãine, de a-ºi înregistra obiectul de activitate autori-zat de Banca Naþionalã a României la Registrul comerþului, în termen de 60 de zile de la publi-carea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57 din 9.02.1999).

Normele nr.3 din 22.01.1999 reglementeazã, în scopul asigurãrii supravegherii prudenþiale, condiþiile în care pot fi operate modificãri în situaþia bãncilor. În conformitate cu prevederile acestor norme, vor fi supuse aprobãrii prealabile din partea Bãncii Naþionale a României mo-dificãrile referitoare la: denumire, sediul social, obiectul de activitate, nivelul capitalului social, acþionarii semnificativi, desemnarea unor noi persoane în conducerea bãncii, extinderea reþe-lei teritoriale interne ºi deschiderea de reprezentanþe în strãinãtate, auditorul independent (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.58 din 10.02.1999).

Circulara nr.1 din 27.01.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 1999 – perioadã de aplicare – la 10,55 la sutã pentru rezervele minime obligatorii în lei ºi la 3,55 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.52 din 5.02.1999).

Circulara nr.2 din 17.02.1999 modificã ºi completeazã Regulamentul nr.4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii ºi fixeazã limitele de fluctuaþie ale soldului zilnic al disponibilitãþilor bãncilor în conturile curente la Banca Naþionalã a României, la zero la sutã pentru nivelul minim prevãzut ºi la 110 la sutã pentru nivelul maxim prevãzut. Modificãrile introduse se referã, în principal, la: (i) extinderea bazei de calcul prin includerea sumelor în tranzit în valutã; (ii) reducerea perioadei de aplicare ºi a perioadei de observare de la o lunã la 15 zile ºi eliminarea suprapunerii dintre acestea; (iii) asimilarea sumelor în tranzit cu depunerile la vedere neremunerate ºi includerea acestora în calculul ratei dobânzii plãtite de Banca Naþionalã a României la rezervele minime obligatorii; (iv) stipularea explicitã a posibilitãþii autoritãþii monetare de a aplica, pentru o perioadã determinatã, un regim distinct al rezervelor minime obligatorii în cazul bãncilor aflate în proces de restructurare, aprobat de Banca Naþionalã a României. Versiunea actualizatã a Regulamentului nr.4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii va fi republicatã în Monitorul Oficial al României. Prevederile prezentei circulare devin operative de la 1 martie 1999 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.83 din 26.02.1999).

Page 150: RAPORT ANUAL 1999

Principalele reglement�ri emise de BNR în anul 1999

150

Circulara nr.3 din 19.02.1999 se referã la punerea în circulaþie de cãtre Banca Naþionalã a României, începând cu data de 15 martie 1999, a monedei cu valoarea nominalã de 500 de lei, care va circula în paralel cu bancnota de 500 lei, emisiunea 1992. Sunt precizate, de ase-menea, caracteristicile tehnice, grafica ºi modalitãþile de punere în circulaþie ale monedei (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.99 din 9.03.1999).

Circulara nr.4 din 25.02.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 1999 – perioadã de aplicare – la 10,55 la sutã pentru rezervele minime obligatorii în lei ºi la 3,40 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.99 din 9.03.1999).

Circulara nr.5 din 26.02.1999 reglementeazã modalitatea de înregistrare în contabilitatea bãncilor a unor operaþiuni specifice, întocmirea registrelor de contabilitate, a balanþei de verifi-care ºi a unor situaþii financiar-contabile. Sunt fãcute, de asemenea, precizãri referitoare la: (i) editarea ºi depunerea la direcþia de specialitate din Banca Naþionalã a României a raportãrilor financiar-contabile cu caracter periodic; (ii) organizarea ºi conducerea contabilitãþii la nivelul bãncilor; (iii) obiectivele ce trebuie avute în vedere cu ocazia verificãrii ºi certificãrii bilanþurilor contabile anuale ale bãncilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.194 bis din 4.05.1999).

Hotãrârea nr.1 din 26.02.1999 instituie administrarea specialã a Bancorex. Prin prezenta hotãrâre, administratorul special preia integral atribuþiile Consiliului de administraþie al bãncii, transpune în practicã deciziile adunãrii generale a acþionarilor ºi stabileºte condiþiile optime pentru conservarea activelor ºi încasarea creanþelor în interesul deponenþilor ºi al altor credi-tori. În termen de 45 de zile de la numire, administratorul special va prezenta Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României un raport scris privind situaþia financiarã a Bancorex (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.84 din 1.03.1999).

Circulara nr.6 din 8.03.1999 prevede obligativitatea bãncilor, persoane juridice române, de a constitui provizioane specifice de risc pentru dobânzile neîncasate la scadenþã, precum ºi pentru unele categorii de credite acordate ºi plasamente constituite la alte bãnci. Astfel, bãn-cile vor calcula ºi constitui lunar provizioane specifice de risc pentru dobânzile aferente cre-ditelor clienþilor nebancari, în condiþiile în care sumele respective nu au fost încasate în termen de cel puþin 90 de zile de la împlinirea scadenþei. Aceeaºi procedurã va fi respectatã ºi în ca-zul plasamentelor bancare ºi al creanþelor ataºate acestora, neîncasate în cel puþin 30 de zile de la expirarea termenului (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175 din 26.04.1999).

Circulara nr.7 din 11.03.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente perioadelor de aplicare din luna martie 1999 la 10,55 la sutã pentru rezervele minime obligatorii în lei ºi la 3,20 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.115 din 19.03.1999).

Normele nr.5 din 15.03.1999 fixeazã limita minimã a capitalului social al unei bãnci, persoanã

Page 151: RAPORT ANUAL 1999

Principalele reglement�ri emise de BNR în anul 1999

151

juridicã românã, ºi a capitalului de dotare al sucursalelor bãncilor strãine autorizate sã funcþio-neze pe teritoriul României la 100 miliarde lei. Bãncile autorizate de Banca Naþionalã a Româ-niei, precum ºi cele care la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme sunt în posesia aprobã-rii de constituire trebuie sã dispunã, pânã la 30 aprilie 2000, de un capital social ºi, respectiv, de un capital de dotare, cel puþin la nivelul limitei stabilite (Monitorul Oficial al României, Par-tea I, nr.157 din 15.04.1999).

Hotãrârea nr.2 din 6.04.1999 instituie supravegherea specialã a Bãncii Albina pe o perioadã de 60 de zile, începând cu 7 aprilie 1999. Atribuþiile Comisiei de supraveghere vizeazã, în principal: (i) participarea la elaborarea programului de redresare a bãncii, solicitat de Banca Naþionalã a României; (ii) urmãrirea modului de aplicare a programului stabilit; (iii) evaluarea permanentã a calitãþii activelor, a nivelului de solvabilitate ºi de lichiditate; (iv) avizarea actelor de decizie ale organelor statutare ale bãncii, referitoare la situaþia financiarã ºi prudenþialã a bãncii.

Circulara nr.8 din 13.04.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente perioadelor de aplicare din luna aprilie 1999 la 9 la sutã pentru rezervele minime obli-gatorii în lei ºi la 3,15 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial al Ro-mâniei, Partea I, nr.169 din 22.04.1999).

Normele nr.7 din 16.04.1999 stipuleazã obligativitatea bãncilor de a determina lunar nivelul fondurilor proprii, pe baza datelor înscrise în balanþa contabilã a fiecãrei luni, ºi de a transmite formularul de raportare, stabilit prin prezentele norme, Bãncii Naþionale a României – Direcþia Generalã Autorizare, Reglementare ºi Supraveghere Prudenþialã a Societãþilor Bancare. Ter-menul de raportare este de maximum 10 zile de la sfârºitul lunii pentru care sunt calculate fondurile proprii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.206 din 12.05.1999).

Hotãrârea nr.3 din 23.04.1999 instituie Comisia de supraveghere specialã a Bankcoop pe o perioadã de 120 de zile, începând cu 26 aprilie 1999. Componenþa ºi atribuþiile comisiei sunt similare celor stabilite în cazul Bãncii Albina, vizând surmontarea impasului financiar actual ºi reîncadrarea în parametrii de prudenþã bancarã.

Normele nr.8 din 26.04.1999 reglementeazã supravegherea de cãtre Banca Naþionalã a Ro-mâniei a solvabilitãþii, a expunerilor mari ºi a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în re-laþii speciale cu banca, personalului propriu, precum ºi familiilor acestuia, ºi se aplicã bãncilor, persoane juridice române. Informaþii referitoare la elementele menþionate anterior vor fi transmise, în formatul stabilit prin prezentele norme, Bãncii Naþionale a României – Direcþia Generalã Autorizare, Reglementare ºi Supraveghere Prudenþialã a Societãþilor Bancare, în termen de 25 de zile de la sfârºitul lunii pentru care se face raportarea. Indicând modul de calcul al indicatorilor solicitaþi, normele fixeazã, dupã caz, limitele minime sau maxime ale acestora (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.245 din 1.06.1999).

Page 152: RAPORT ANUAL 1999

Principalele reglement�ri emise de BNR în anul 1999

152

Hotãrârea nr.4 din 29.04.1999 stabileºte prelungirea administrãrii speciale a Bancorex pe o perioadã de maximum 9 luni. Se stipuleazã, de asemenea, obligaþia administratorului special de a prezenta periodic Bãncii Naþionale a României un raport referitor la evaluarea situaþiei financiare a Bancorex (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.195 din 5.05.1999).

Circulara nr.9 din 6.05.1999 se referã la punerea în circulaþie, în scop numismatic, începând cu data de 7 mai 1999, a unei emisiuni monetare formate din douã valori – o monedã din aur cu valoarea nominalã de 1 000 lei, ºi o monedã din argint cu valoarea nominalã de 100 lei –, dedicate vizitei în România a Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea (Monitorul Oficial al Ro-mâniei, Partea I, nr.234 din 26.05.1999).

Circulara nr.10 din 13.05.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obliga-torii aferente perioadelor de aplicare din luna mai la 8,5 la sutã pentru rezervele minime obli-gatorii în lei ºi la 3,15 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial al Româ-niei, Partea I, nr.225 din 20.05.1999).

Hotãrârea nr.5 din 13.05.1999 se referã la retragerea autorizaþiei de funcþionare a Bãncii Co-merciale “Albina” ºi introducerea unei cereri în justiþie de cãtre Banca Naþionalã a României, pentru declanºarea procedurii falimentului în cazul acestei bãnci. La baza acestei hotãrâri a Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României au stat sesizãri ale organelor de supraveghere ale bãncii centrale privind încãlcarea gravã a normelor de prudenþã bancarã în domeniul creditãrii, clasificãrii creditelor ºi constituirii provizioanelor specifice de risc, stabili-rea nivelului dobânzilor active ºi pasive, precum ºi raportul întocmit de Comisia de suprave-ghere specialã, din care rezultã starea de insolvabilitate a bãncii (Monitorul Oficial al Româ-niei, Partea I, nr.215 din 17.05.1999).

Regulamentul nr.1 din 21.05.1999 reglementeazã modul de organizare ºi funcþionare la Banca Naþionalã a României a Centralei Riscurilor Bancare, stabilind structura informaþionalã a aces-teia, organizarea ºi gestionarea Registrului Central al Creditelor ºi ale Registrului Creditelor Restante, precum ºi difuzarea informaþiei cãtre utilizatori. Sunt precizate, de asemenea, terme-nele ºi condiþiile în care bãncile, persoane juridice române, ºi sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine, au obligaþia de a raporta informaþiile de risc bancar, procedura de conciliere în cazul apariþiei unor contestaþii ale corectitudinii înregistrãrilor, precum ºi sancþiunile ce vor fi aplicate în cazul nerespectãrii prevederilor prezentului regulament (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614 din 16.12.1999).

Circulara nr.12 din 11.06.1999 se referã la punerea în circulaþie de cãtre Banca Naþionalã a României, începând cu data de 15 iulie 1999, a unei noi bancnote cu valoarea nominalã de 10 000 lei. Bancnota de 10 000 lei, emisiunea 1994, va circula paralel cu bancnota reproiectatã, urmând a fi retrasã treptat din circulaþie de cãtre Banca Naþionalã a României. Circulara precizeazã, de asemenea, caracteristicile tehnice, grafica, elementele de siguranþã ale noii bancnote, precum ºi pedepsele aplicabile în caz de falsificare a acesteia (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.289 din 23.06.1999).

Page 153: RAPORT ANUAL 1999

Principalele reglement�ri emise de BNR în anul 1999

153

Circulara nr.13 din 11.06.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obliga-torii aferente perioadelor de aplicare din luna iunie 1999 la 10 la sutã pentru rezervele minime obligatorii în lei ºi la 3,05 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.289 din 23.06.1999).

Circulara nr.16 din 12.07.1999 se referã la punerea în circulaþie de cãtre Banca Naþionalã a României, începând cu data de 2 august 1999, a unei bancnote cu valoarea nominalã de 2 000 lei, imprimatã pe suport plastic. Circulara precizeazã, de asemenea, caracteristicile tehnice, grafica, elementele de siguranþã ale noii bancnote, precum ºi pedepsele aplicabile în caz de falsificare a acesteia (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.334 din 15.07.1999).

Circulara nr.17 din 14.07.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obliga-torii aferente perioadei de aplicare 1-15 iulie 1999, la 10 la sutã pentru rezervele minime obli-gatorii în lei ºi la 3,05 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA. Pentru perioada 16-31 iulie 1999, ratele dobânzilor au fost stabilite la 22,5 la sutã pentru rezervele constituite în lei ºi la 3,6 la sutã pentru cele în dolari SUA (Circulara nr.14 din 25 iunie 1999) (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.341 din 19.07.1999).

Hotãrârea nr.9 din 31.07.1999 a Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României retrage autorizaþia de funcþionare a Bãncii Române de Comerþ Exterior - Bancorex (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.369 din 2.08.1999).

Circulara nr.20 din 12.08.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obliga-torii aferente perioadelor de aplicare din luna august 1999, la 22,5 la sutã pentru rezervele mi-nime obligatorii constituite în lei ºi la 3,6 la sutã pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.384 din 13.08.1999).

Precizãrile nr.2 din 31.08.1999 se referã la reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni privind fuziunea, dizolvarea ºi lichidarea bãncilor (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.462 din 24.09.1999).

Circulara nr.22 din 10.09.1999 modificã unele prevederi din Regulamentul nr.3/1997 al Bãncii Naþionale a României privind efectuarea operaþiunilor valutare (modificat anterior prin circula-rele nr.7/1998 ºi nr.25/1998 ale Bãncii Naþionale a României) (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.449 din 15.09.1999).

Circulara nr.23 din 13.09.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente perioadelor de aplicare din luna septembrie 1999, la 22,5 la sutã pentru rezervele minime obligatorii în lei, la 3,6 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA ºi la 2,75 la sutã pentru cele constituite în euro (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.453 din 17.09.1999).

Circulara nr. 27 din 13.10.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obli-gatorii aferente perioadelor de aplicare din luna octombrie 1999, la 22,5 la sutã pentru

Page 154: RAPORT ANUAL 1999

Principalele reglement�ri emise de BNR în anul 1999

154

rezervele minime obligatorii constituite în lei, la 3,6 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA ºi la 1,7 la sutã pentru cele constituite în euro (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 21.10.1999).

Circulara nr. 28 din 20.10.1999 modificã ºi înlocuieºte anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, regulament republicat, cu modificãri ºi comple-tãri, în Monitorul Oficial al României nr. 121/24 martie 1999. Circulara intrã în vigoare de la 1 noiembrie 1999 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.516 din 25.10.1999).

Circulara nr. 29 din 20.10.1999 stabileºte cã, începând cu perioada de aplicare 1-15 noiem-brie 1999, ratele rezervelor minime obligatorii vor fi de 25 la sutã pentru mijloacele bãneºti în lei ºi de 20 la sutã pentru mijloacele bãneºti în valutã. Începând cu perioada de aplicare 1-15 decembrie 1999, ratele rezervelor minime obligatorii vor fi de 30 la sutã pentru mijloacele bãneºti în lei ºi de 20 la sutã pentru cele în valutã (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.516 din 25.10.1999).

Circulara nr. 30 din 9.11.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligato-rii aferente perioadelor de aplicare din luna noiembrie 1999, la 23,5 la sutã pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei, la 3,4 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA ºi la 2,1 la sutã pentru cele constituite în euro (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.557 din 15.11.1999).

Circulara nr.32 din 13.12.1999 stabileºte ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obliga-torii aferente perioadelor de aplicare din luna decembrie 1999, la 31 la sutã pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei, la 3,4 la sutã pentru cele constituite în dolari SUA ºi la 2,1 la sutã pentru cele constituite în euro (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 16.12.1999).

Normele nr.10 din 20.12.1999 modificã Normele nr.2/1999 privind autorizarea bãncilor. Modi-ficarea se referã la conducãtorii bãncilor care trebuie sã aibã onorabilitatea adecvatã funcþiei pentru care au fost propuºi ºi sã îndeplineascã condiþiile de pregãtire ºi de experienþã profe-sionalã prevãzute de Legea bancarã nr.58/1998 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.5 din 10.01.2000).

Page 155: RAPORT ANUAL 1999

SSeecc��iiuunnee ddee ggrraaffiiccee

Page 156: RAPORT ANUAL 1999
Page 157: RAPORT ANUAL 1999

Principalii indicatori macroeconomici............................................................ 5o

PIB real........................................................................................................... 6o

Deficitul bugetului consolidat al statului în PIB.............................................. 6o

Deficitul contului curent în PIB....................................................................... 6o

Ponderea consumului ºi a investiþiilor în PIB.................................................. 7o

Ponderea exportului ºi a importului în PIB...................................................... 7o

Ponderea sectorului privat în PIB................................................................... 7o

Ponderea sectorului privat în unele ramuri ale economiei............................. 8o

Industrie ºi agriculturã............................................................................. 8o

Investiþii ºi construcþii............................................................................... 8o

Comerþ interior ºi exterior........................................................................ 8o

Producþia industrialã, productivitatea muncii ºi câºtigurile salariale.............. 9o

Numãrul salariaþilor în industrie ºi rata ºomajului în economie...................... 9o

Balanþa de plãþi.............................................................................................. 10o

Soldul contului curent..................................................................................... 11o

Balanþa comercialã......................................................................................... 11o

Comerþul exterior pe grupe de þãri................................................................. 12o

Comerþul exterior pe grupe de produse......................................................... 12o

Rezervele internaþionale brute........................................................................ 13o

Rezervele internaþionale nete......................................................................... 13o

Datoria externã ºi serviciul datoriei externe .................................................. 14o

Ponderea datoriei externe (pe termen mediu ºi lung) în PIB......................... 14o

Ponderea serviciului datoriei externe în exportul de bunuri ºi servicii........... 14o

Preþurile din economie.................................................................................... 15o

Preþurile de consum al populaþiei................................................................... 15o

Masa monetarã (date anuale)........................................................................ 16o

Masa monetarã ºi deflatorul PIB..................................................................... 16o

Viteza de circulaþie a banilor.......................................................................... 16o

Masa monetarã (date lunare)......................................................................... 17o

Depozitele în valutã convertibilã..................................................................... 17o

Masa monetarã ºi preþurile de consum al populaþiei..................................... 18o

Preþurile ºi masa monetarã............................................................................. 18o

Baza monetarã, refinanþarea ºi soldul contului Trezoreriei............................ 19o

Multiplicatorii bazei monetare medii............................................................... 19o

Creditele de refinanþare.................................................................................. 20o

Principalele rate ale dobânzilor la creditele de refinanþare............................ 21o

Ratele dobânzilor în sistemul bancar............................................................. 21o

Piaþa monetarã interbancarã (date lunare)..................................................... 22o

Piaþa monetarã interbancarã (date zilnice).................................................... 23o

Piaþa valutarã interbancarã (date zilnice)....................................................... 24o

Operaþiuni pe piaþa valutarã.................................................................... 24o

Cursul de schimb mediu......................................................................... 24o

Inflaþia ºi cursul de schimb............................................................................. 24o

Bursa de Valori Bucureºti............................................................................... 25o

Structura bãncilor dupã forma de proprietate................................................ 26o

Listagraficelor

Page 158: RAPORT ANUAL 1999
Page 159: RAPORT ANUAL 1999

–5,4

10,3

–3,1

–7,2

5,2

22,4

6,8

11,5

40,6

54,8

–3,2

–2,0

–3,8

24,8

–0,7

0,9

1998

1999

Principalii indicatori macroeconomici

Sursa: CNS, Ministerul Finanþelor, BNR

procente

PIB real (variaþie anualã)

Rata inflaþiei (dec./dec.)

Rata ºomajului

Deficitul bugetului consolidat al statului în PIB

Investiþii directe ºi de portofoliu în PIB

Datoria externã (pe termen mediu ºi lung) în PIB

Câºtigul salarial mediu net real

Soldul contului curent în PIB

5o

Page 160: RAPORT ANUAL 1999

–5,4

–3,2

–5,6

–12,9

–8,8

1,5

3,9

7,1

3,9

–6,9

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Sursa: CNS

variaþie procentualã anualã

PIB real

-8,7

-3,5

-8,0

-4,5

-1,4

-5,0

-7,3

-6,1

-7,2

-3,8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

procente

Sursa: CNS

Deficitul contului curent în PIB

1,0

3,2

-4,6

-0,4

-1,9

-2,6

-3,9-3,5

-3,1

-2,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

procente

Sursa: CNS

Deficitul bugetului consolidat al statului în PIB

6o

Page 161: RAPORT ANUAL 1999

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

consum populaþie

consum public

investiþii brute

Sursa: CNS

Ponderea consumului ºi a investiþiilor în PIBprocente

–20

–10

0

10

20

30

40

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

export net

export

import

procente

Sursa: CNS

Ponderea exportului ºi a importului în PIB

16,4

23,626,4

34,838,9

45,3

54,958,1

61,0 61,5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

procente

Sursa: CNS

Ponderea sectorului privat în PIB

7o

Page 162: RAPORT ANUAL 1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

producþie agricolã

producþie industrialã

Sursa: CNS

Industrie ºi agriculturã

Ponderea sectorului privat în unele ramuri ale economiei

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

investiþii

lucrãri de construcþii

Sursa: CNS

Investiþii ºi construcþii

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

export

import

vânzãri de mãrfuricu amãnuntul

servicii comercialeprestate populaþiei

Sursa: CNS

Comerþ interior ºi exterior

8o

Page 163: RAPORT ANUAL 1999

1 500

2 000

2 500

3 000

1995 1996 1997 1998 1999

0

5

10

15

numãr salariaþidin industrie

rata ºomajului(scala din dreapta)

mii persoane

Sursa: CNS

procente

Numãrul salariaþilor* în industrie ºi rata ºomajului în economie

*) Din decembrie 1997, sfera de cuprindere a fost modificatã

–30

–20

–10

0

10

20

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

–20

0

20

40

60

producþiaindustrialã(seriebrutã)

câºtigurilesalarialereale în industrie

productivitateamuncii pe salariatîn industrie

variaþie procentualã anualã

Producþia industrialã, productivitatea muncii ºi câºtigurile salariale

Sursa: CNS

1992=100 (variaþie procentualã)

9o

Page 164: RAPORT ANUAL 1999

intrãri nete de capital

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

-2 000

0

2 000

4 000

export fob

import fob

sold balanþã comercialã

sold cont curent

milioane dolari SUA

Balanþa de plãþi

investiþii directe ºi de portofoliu nete

active de rezervã (BNR)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

–1 000

– 500

0

500

1 000

1 500

Sursa: BNR

10o

Page 165: RAPORT ANUAL 1999

–600

–400

–200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

sold balanþãcomercialã

import fob

export fob

milioane dolari SUA; date lunare

Sursa: BNR

Balanþa comercialã

-3 000

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Soldul contului curentmilioane dolari SUA

Sursa: BNR

11o

Page 166: RAPORT ANUAL 1999

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

produse alimentare

produse ale industriei uºoare

petrol brut ºi produse petroliere

produse ale industriei grele

Sursa: BNR

export fob import cif

Comerþul exterior pe grupe de produse

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%19

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Uniunea Europeanã

SUA ºi alte þãri dezvoltate

þãri în cursde dezvoltare

þãri în tranziþie

Federaþia Rusã

export fob import cif

Sursa: BNR

Comerþul exterior pe grupe de þãri

12o

Page 167: RAPORT ANUAL 1999

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

rezerve la BNR

rezerve la bãnci

aur

lunare

–1 000

– 500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

milioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Sursa: BNR

anuale

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

anualemilioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Sursa: BNR

Rezervele internaþionale brute

Rezervele internaþionale nete

–1 000

– 500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

rezerveinternaþionalenete

devizeconvertibilenete

aur

lunare

13o

Page 168: RAPORT ANUAL 1999

0,6

4,0

12,7 12,7

15,3 15,5

20,4

24,622,4

24,8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

procente

Sursa: CNS, BNR

Ponderea datoriei externe (pe termen mediu ºi lung) în PIB

0,84,1

14,7 13,515,2

18,516,5

25,9

36,3 36,2

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

procente

Sursa: BNR

Ponderea serviciului datoriei externe în exportul de bunuri ºi servicii

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

datoria externã pe termen mediu ºi lung

serviciul datorieiexterne totale (inclusiv petermen scurt)

milioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Sursa: BNR

Datoria externã ºi serviciul datoriei externe

14o

Page 169: RAPORT ANUAL 1999

0

25

50

75

100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1

10

100

1 000

10 000variaþietrimestrialã

variaþie lunarã anualizatã(scala din dreapta)

variaþie faþã de aceeaºi lunãdin anul anterior(scala din dreapta)

procente; scarã logaritmicãprocente

Sursa: CNS, BNR

Preþurile de consum al populaþiei

100

200

300

400

500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

100

200

300

400

500

total

produse alimentare

produse nealimentare

servicii

indici; dec. anterior=100

Sursa: CNS

100

150

200

250

300

350

400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

indicii preþurilor de consum al populaþiei (medii)

indicii preþurilor producþiei industriale (medii)

deflator PIB

indici anuali

Sursa: CNS

Preþurile din economie

15o

Page 170: RAPORT ANUAL 1999

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 00019

94

1995

1996

1997

1998

1999

1994

1995

1996

1997

1998

1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

depozite în valutã

depozite pe termen

ºi condiþionateeconomii ale populaþiei

disponibilitãþi la vedere

numerar în afara sistemului bancar

miliarde lei; sfârºitul perioadei

Sursa: BNR

Masa monetarã (date anuale)

100

150

200

250

300

350

400

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

deflator PIB

M2 (medie)

M2 (sfârºitulperioadei)

indici anuali

Sursa: CNS, BNR

Masa monetarã ºi deflatorul PIB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

viteza de circulaþiea M2 (medie)

viteza de circulaþiea M2 (sfârºitulperioadei)

Sursa: CNS, BNR

rotaþii

Viteza de circulaþie a banilor

16o

Page 171: RAPORT ANUAL 1999

0

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

1994 1995 1996 1997 1998 1999

depozite în valutã

depozite pe termen ºi condiþionate

economii ale populaþiei

disponibilitãþi la vedere

numerar în afara sistemului bancar

miliarde lei; sfârºitul perioadei

Sursa: BNR

Masa monetarã (date lunare)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1995 1996 1997 1998 1999

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1994 1995 1996 1997 1998 1999

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

depozite pe termen

depozite la vedere

depozite alepopulaþiei

depozite ale agenþilor economici

milioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

Sursa: BNR

Depozitele în valutã convertibilã

milioane dolari SUA (sfârºitul perioadei)

17o

Page 172: RAPORT ANUAL 1999

100

400

700

1 000

1 300

1 600

1 900

2 200

2 500

2 800

3 100

3 400

1994 1995 1996 1997 1998 1999

masa monetarã(M2)

preþurile producþieiindustriale

preþurile de consumal populaþiei

indici; decembrie 1993=100

Sursa: CNS, BNR

Preþurile ºi masa monetarã

100

200

300

400

500

1994 1995 1996 1997 1998 1999

preþurile de consumal populaþiei

numerar în afarasistemului bancar

masa monetarã(M2)

depozite în valutã

indici; comparativ cu aceeaºi perioadã a anului anterior

Sursa: CNS, BNR

Masa monetarã ºi preþurile de consum al populaþiei

18o

Page 173: RAPORT ANUAL 1999

0

1

2

3

4

5

6

7

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

multiplicatorpentru M2

multiplicatorpentru M1

Sursa: BNR

Multiplicatorii bazei monetare medii

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

32 000

36 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

numerar în afarasistemului bancar

numerar încasieriilebãncilor

disponibilla BNR

creditele de refinanþare

sold cont Trezorerie

miliarde lei; medie zilnicã

Sursa: BNR

Baza monetarã, refinanþarea ºi soldul contului Trezoreriei

19o

Page 174: RAPORT ANUAL 1999

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

credite acordate cu derogare de la regulament lombard

special licitaþie

preferenþial structural

miliarde lei; medie zilnicã

Sursa: BNR

Creditele de refinanþare

20o

Page 175: RAPORT ANUAL 1999

0

100

200

300

400

500

600

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

rata medie

structural

licitaþie

lombard

procente pe an

Sursa: BNR

Principalele rate ale dobânzilor la creditele de refinanþare

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

rata activã (BNR)

rata activã (bãnci)

rata pasivã (bãnci)

procente pe an

Sursa: BNR

Ratele dobânzilor în sistemul bancar

21o

Page 176: RAPORT ANUAL 1999

0

500

1 000

1 500

2 000

1996 1997 1998 1999

0

100

200

300

400

volumul mediu zilnic altranzacþiilor

rata medie a dobânzilor(scala din dreapta)

miliarde lei procente pe an

Piaþa monetarã interbancarã (date lunare)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

1996 1997 1998 19990

50

100

150

200

250

300

volumul mediu zilnic aldepozitelor interbancare

rata medie a dobânzilor(scala din dreapta)

miliarde lei

Sursa: BNR

procente pe an

22o

Page 177: RAPORT ANUAL 1999

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Ian-97 Ian-98 Ian-99

0

100

200

300

400

500

600

volumul mediu zilnic al tranzacþiilor

rata medie a dobânzilor (scala dindreapta)

miliarde lei procente pe an

Piaþa monetarã interbancarã (date zilnice)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Ian-97 Ian-98 Ian-99

0

50

100

150

200

250

300

350

400

volumul mediu zilnic al depozitelor interbancare

rata medie a dobânzilor (scala din dreapta)

miliarde lei procente pe an

0

50

100

150

200

250

300

350

Ian-97 Ian-98 Ian-99

BUBOR (1 sãptãmânã)

BUBID (1 sãptãmânã)

procente pe an

Sursa: BNR

23o

Page 178: RAPORT ANUAL 1999

0

50

100

150

200

250

300

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

rata inflaþiei(preþuri de consumal populaþiei)

curs de schimb mediu(lei/USD)

Inflaþia ºi cursul de schimbvariaþie procentualã; dec. anterior=100

Sursa: CNS, BNR

–80

–40

0

40

80

120

160

200

240

Ian-

98

Feb

-98

Mar

-98

Ap

r-98

Mai

-98

Iun-

98

Iul-9

8

Aug

-98

Sep

-98

Oct

-98

Nov

-98

Dec

-98

Ian-

99

Feb

-99

Mar

-99

Ap

r-99

Mai

-99

Iun-

99

Iul-9

9

Aug

-99

Sep

-99

Oct

-99

Nov

-99

Dec

-99

total volum zilniccumpãrãri BNR, netoperaþiuni interbancare

Operaþiuni pe piaþa valutarã

milioane dolari SUA

Piaþa valutarã interbancarã (date zilnice)

464,5

6 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 000

Ian-

98

Feb

-98

Mar

-98

Ap

r-98

Mai

-98

Iun-

98

Iul-9

8

Aug

-98

Sep

-98

Oct

-98

Nov

-98

Dec

-98

Ian-

99

Feb

-99

Mar

-99

Ap

r-99

Mai

-99

Iun-

99

Iul-9

9

Aug

-99

Sep

-99

Oct

-99

Nov

-99

Dec

-99

Cursul de schimb mediulei/dolar SUA

Sursa: BNR

24o

Page 179: RAPORT ANUAL 1999

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Ian-

98

Mar

-98

Mai

-98

Iul-9

8

Sep

-98

Nov

-98

Ian-

99

Mar

-99

Mai

-99

Iul-9

9

Sep

-99

Nov

-99

0

30

60

90

120

150

180

210

numãr tranzacþii

valoaretotalãtranzacþii

miliarde leinumãr

Bursa de Valori Bucureºti

0

10

20

30

40

Ian-

98

Mar

-98

Mai

-98

Iul-9

8

Sep

-98

Nov

-98

Ian-

99

Mar

-99

Mai

-99

Iul-9

9

Sep

-99

Nov

-99

0

2 500

5 000

7 500

10 000

acþiuni tranzacþionate

capitalizarea bursierã

numãr (milioane) miliarde lei

72 214,3

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Ian-

98

Mar

-98

Mai

-98

Iul-9

8

Sep

-98

Nov

-98

Ian-

99

Mar

-99

Mai

-99

Iul-9

9

Sep

-99

Nov

-99

indice BET-C (lei)

indice BET (lei)

puncte

Sursa: Bursa de Valori Bucureºti

25o

Page 180: RAPORT ANUAL 1999

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

capital de stat capital majoritar de stat

capital privat autohton capital privat strãin

capital privat autohton ºi strãin capital de stat ºi privat autohton

capital de stat ºi privat autohton ºi strãin capital de stat ºi privat strãin

sucursale bãnci strãine

numãr; sfârºitul perioadei

Structura bãncilor dupã forma de proprietate

Sursa: BNR

pondere în total bilanþ consolidat

26o

Page 181: RAPORT ANUAL 1999

SSeecc��iiuunnee ssttaattiissttiicc��

Page 182: RAPORT ANUAL 1999

Simboluri folosite în tabele

... = lipsã date – = valoare nulã 0 = valoare subunitarã mai micã decât 0,5 x = nu este cazul p.a.= pe an

Page 183: RAPORT ANUAL 1999

Cuprins

1.

2a.

2b.

3.

4.

5.

6a.

6b.

6c.

7.

8a.

8b.

8c.

9.

10.

11.

12.

13a.

13b.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24a.

24b.

24c.

Precizãri metodologice......................................................................4*

Produsul intern brut ..........................................................................6*

Principalii indicatori macroeconomici (valori anuale) ........................8*

Principalii indicatori macroeconomici (valori lunare).......................12*

Structura comerþului exterior pe grupe de þãri ...............................15*

Câºtigurile salariale în principalele ramuri ale economiei naþionale ..........................................................................................16*

Preþurile de consum al populaþiei ºi preþurile producþiei industriale ........................................................................................17*

Execuþia bugetului de stat ...............................................................18*

Execuþia bugetelor locale ................................................................18*

Execuþia bugetului asigurãrilor sociale de stat................................19*

Balanþa de plãþi................................................................................20*

Poziþia externã a României ..............................................................22*

Acordurile încheiate cu BERD .........................................................26*

Acordurile de împrumut cu BIRD ....................................................27*

Indicatori ai pieþei monetare ............................................................28*

Ratele dobânzilor practicate de Banca Naþionalã a României .......29*

Ratele dobânzilor practicate de bãnci ............................................30*

Piaþa de capital - indicatori sintetici.................................................31*

Piaþa valutarã interbancarã..............................................................33*

Activitatea caselor de schimb valutar..............................................34*

Bilanþul Bãncii Naþionale a României ...............................................35*

Bilanþul agregat al bãncilor..............................................................43*

Situaþia monetarã consolidatã .........................................................53*

Situaþia monetarã.............................................................................57*

Creditul intern ..................................................................................59*

Masa monetarã................................................................................61*

Dinamica masei monetare ºi a creditului.........................................62*

Refinanþarea de la Banca Naþionalã a României .............................63*

Baza monetarã ................................................................................64*

Structura emisiunii bãneºti pe cupiuri .............................................65*

Situaþia agregatã a creditelor clasificate de cãtre bãnci.................66*

Situaþia agregatã a provizioanelor specifice de risc constituite de cãtre bãnci .................................................................................66*

Indicatorul de solvabilitate...............................................................66*

Page 184: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Precizãri metodologice

4*

PRECIZÃRI METODOLOGICE

Anexele

2a, 2b,3, 4 Datele lunare au caracter provizoriu, definitivându-se anual, pe baza anchetei

structurale de întreprindere pentru indicatorii economici ºi a unor anchete anuale

specifice pentru indicatorii sociali.

Mediile cronologice simple se determinã astfel:

1

12 [ 1

2 (decembrie an precedent + decembrie an curent) + (ianuarie +... + noiembrie)]

Anexa 12 Indicele BET este primul indice oficial introdus la Bursa de Valori Bucureºti. Acesta

reflectã tendinþa de ansamblu a preþurilor celor mai lichide 10 acþiuni tranzacþionate

în cadrul bursei, fiind calculat ca o medie ponderatã (cu capitalizarea) a preþurilor.

Valoarea de referinþã a indicelui a fost de 1 000 de puncte la data de 19 septembrie

1997.

Anexa 13a Volumul lunar al tranzacþiilor valutare se determinã prin însumarea nivelului zilnic

cel mai mare dintre vânzãrile ºi cumpãrãrile de pe piaþa valutarã.

Volumul mediu anual al tranzacþiilor valutare se determinã ca medie aritmeticã a

volumului tranzacþiilor valutare lunare din cursul anului.

Anexa 14 Activele interbancare includ creditele de refinanþare acordate societãþilor bancare,

plasamentele la bãnci din trezoreria statului ºi disponibilul în valutã la bãnci în þarã.

Pasivele interbancare includ depozitele bãncilor comerciale, în lei ºi în valutã, la

banca centralã, precum ºi soldul conturilor trezoreriei (conturi de încasãri ºi plãþi

care privesc bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi

fondurile extrabugetare, deschise la bãncile comerciale, cuprinzând operaþiuni

derulate prin Contul General al Trezoreriei). Din decembrie 1996, pasivele

interbancare cuprind numai depozitele bãncilor comerciale la banca centralã.

1

1nr luni. − [ 1

2 (valoarea indicatorului din luna anterioarã perioadei analizate + valoarea

indicatorului din ultima lunã a perioadei analizate) + valoarea indicatorului

din celelalte luni ale perioadei analizate]

Exemplu: medie cronologicã simplã pe un an:

Page 185: RAPORT ANUAL 1999

Precizãri metodologice Raport anual 1999

5*

Diverse active/pasive includ poziþii (conturi) referitoare la activitatea proprie bãncii

centrale (active – mijloace fixe, debitori, cheltuieli anticipate etc.; pasive –

decontãri, creditori etc.).

Pânã în luna decembrie 1995 la poziþia "alte active" erau incluse ºi vãrsãmintele din

profit, iar la poziþia "alte pasive" era inclus profitul brut. În prezent, profitul net este

inclus la poziþia "fonduri bancare proprii".

Începând cu luna decembrie 1994 la "Diverse pasive" este inclusã ºi suma rezultatã

din reevaluarea poziþiei "Cumpãrãri DST de la FMI", ca urmare a diferenþei dintre

cursul contabil în lei al DST-ului, stabilit anual la data de 30 aprilie, ºi cel aferent

ultimei zile a fiecãrei luni.

Alte depozite bancare reprezintã depozitele în lei ºi în valutã ale bãncilor, existente

anterior intrãrii lor în funcþiune.

Anexele 14,16 Poziþia “Aur” reprezintã aurul deþinut de banca centralã, aur monetar care este

componentã a rezervelor internaþionale ale þãrii. Evaluarea în dolari a stocului de aur

al Bãncii Naþionale a României se face la preþul de pe piaþa londonezã din ultima zi

a fiecãrei luni. Pânã în februarie 1996 ºi în perioada decembrie 1996-februarie

1997, evaluarea în lei a stocului de aur s-a fãcut la un preþ intern unic; la acelaºi

preþ s-au înregistrat ºi intrãrile ºi ieºirile. În perioada februarie 1996-noiembrie 1996

ºi din martie 1997, modificãrile de preþ afecteazã numai intrãrile ºi ieºirile curente.

Stocul se reevalueazã doar la sfârºitul fiecãrui an.

Contul general al Trezoreriei include conturi de încasãri ºi plãþi care privesc

bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi fonduri

extrabugetare deschise la bãncile comerciale.

Anexa 16 Activele externe nete ale sistemului bancar se obþin prin deducerea din activele

externe în valutã convertibilã (activele externe de rezervã plus participaþiile la bãnci

strãine) a pasivelor externe în valutã convertibilã.

Activele externe de rezervã ale sistemului bancar cuprind:

� aurul monetar;

� deþinerile de DST;

� devizele convertibile (valute efective ºi cecuri, disponibilitãþi la bãnci în

strãinãtate, titluri de valoare externe ºi alte disponibilitãþi).

Anexa 24c Indicatorul de solvabilitate reprezintã raportul dintre fondurile proprii ale bãncilor

(capital propriu + capital suplimentar) ºi suma activelor ponderate în funcþie de

gradul de risc ºi a celorlalte elemente din afara bilanþului, ponderate în funcþie de

riscul de credit.

Page 186: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

1. PRODUSUL INTERN BRUT

Perioada Formarea PIB

TOTAL Industrie Construcþii Agriculturã Transporturi Comerþ, Tranzacþii Servicii Adminis- Producþia Altele

ºi ºi turism, imobiliare, financiar traþie imputatã 1)

silviculturã teleco- hoteluri ºi sãnãtate, bancare publicã de servicii

municaþii restaurante învãþãmânt bancare

ºi alte

servicii

miliarde lei (preþuri curente)

1985 817,4 376,1 55,1 122,1 54,0 48,1 68,8 19,7 20,3 –25,6 78,8

1986 838,6 396,4 57,1 115,5 56,0 47,4 69,1 17,3 18,5 –22,7 84,0

1987 845,2 398,4 58,4 113,6 67,8 53,1 69,4 18,8 19,3 –29,3 75,7

1988 857,0 403,8 56,9 122,4 65,8 54,5 70,5 16,9 19,0 –22,8 70,0

1989 800,0 369,3 43,9 115,2 53,8 46,0 67,6 16,7 20,2 –11,6 78,9

1990 857,9 347,6 46,0 187,1 49,4 53,2 77,6 23,2 23,9 –19,9 69,7

1991 2 203,9 834,6 96,1 415,9 147,1 296,5 197,1 57,9 68,1 –47,2 137,8

1992 6 029,2 2 311,0 290,1 1 147,9 514,3 859,5 547,9 322,2 203,3 –281,0 114,0

1993 20 035,7 6 781,4 1 040,0 4 205,8 2 014,6 2 057,7 1 692,9 1 014,5 620,2 –847,9 1 456,5

1994 49 773,2 18 018,3 3 251,3 9 897,6 4 354,0 4 075,8 4 361,6 2 375,7 1 611,1 –1 990,7 3 818,6

1995 72 135,5 23 711,3 4 755,1 14 269,2 5 576,6 7 570,2 6 611,2 3 588,1 2 691,9 –2 175,0 5 536,9

1996 108 919,6 36 181,5 7 067,5 20 949,1 9 804,7 12 722,3 10 753,5 3 243,1 3 355,2 –2 222,3 7 065,0

1997 250 480,2 88 997,4 13 155,8 45 349,6 25 468,4 24 814,1 22 570,4 3 357,4 6 986,1 –1 253,9 21 034,9

1998 a) 368 260,7 101 165,8 19 611,9 53 681,9 –1 567,4 37 128,2

1999 b) 521 735,5 144 955,3 25 189,2 72 594,8 –2 037,6 54 182,0

structurã (%)

1985 100,0 46,0 6,7 14,9 6,6 5,9 8,5 2,4 2,5 –3,1 9,6

1986 100,0 47,3 6,8 13,8 6,6 5,7 8,2 2,1 2,2 –2,7 10,0

1987 100,0 47,1 6,9 13,5 8,0 6,3 8,2 2,2 2,3 –3,5 9,0

1988 100,0 47,1 6,6 14,3 7,6 6,4 8,2 2,0 2,2 –2,7 8,2

1989 100,0 46,2 5,5 14,4 6,7 5,8 8,4 2,1 2,5 –1,4 9,9

1990 100,0 40,5 5,4 21,8 5,8 6,2 9,0 2,7 2,8 –2,3 8,1

1991 100,0 37,9 4,4 18,9 6,7 13,5 8,9 2,6 3,1 –2,1 6,3

1992 100,0 38,3 4,8 19,0 8,5 14,3 9,1 5,3 3,4 –4,7 1,9

1993 100,0 33,8 5,2 21,0 10,1 10,3 8,4 5,1 3,1 –4,2 7,3

1994 100,0 36,2 6,5 19,9 8,7 8,2 8,8 4,8 3,2 –4,0 7,7

1995 100,0 32,9 6,6 19,8 7,7 10,5 9,2 5,0 3,7 –3,0 7,7

1996 100,0 33,2 6,5 19,2 9,0 11,7 9,9 3,0 3,1 –2,0 6,5

1997 100,0 35,5 5,3 18,1 10,2 9,9 8,9 1,3 2,8 –0,5 8,4

1998 a) 100,0 27,5 5,3 14,6 –0,4 10,1

1999 b) 100,0 27,8 4,8 13,9 –0,4 10,4

variaþie anualã (%)

1985 –0,1 2,8 4,7 –0,5 1,9 7,1 1,5 –5,7 3,0 –5,4 –22,0

1986 2,4 4,9 3,8 –5,3 2,2 –1,3 0,8 –1,4 –9,0 –3,4 6,5

1987 0,8 6,2 1,2 –4,4 4,0 12,0 0,6 73,3 4,7 83,1 –19,3

1988 –0,5 1,0 –2,6 5,5 –1,8 2,5 1,4 –11,2 –1,9 –17,7 –22,2

1989 –5,8 –8,4 –19,9 –6,8 –3,8 –7,6 –1,7 –50,9 3,7 –39,1 15,5

1990 –5,6 –16,7 1,1 37,3 –21,4 9,3 8,5 17,3 14,0 28,8 –34,7

1991 –12,9 –12,8 –19,4 –12,3 –8,8 –25,6 3,4 –0,3 –8,0 –5,7 –26,0

1992 –8,8 –13,7 –5,6 –12,9 –4,0 –9,1 7,4 39,7 10,8 50,8 –5,7

1993 1,5 1,0 24,7 13,6 2,8 –9,1 0,6 0,5 1,9 0,5 –89,8

1994 3,9 3,4 27,4 2,9 0,8 –0,9 5,4 1,7 9,7 1,7 –0,2

1995 7,1 5,6 6,7 4,6 1,7 21,8 7,1 1,4 4,4 –2,9 11,6

1996 3,9 6,9 0,8 –4,2 6,4 12,5 12,5 –14,2 –7,1 –5,3 4,4

1997 –6,9 –5,9 –20,3 –1,3 –9,5 –13,8 –9,9 –39,6 –10,2 –53,7 7,6

1998 a) –5,4 –3,3 –1,6 –10,1 –12,9 –2,4

1999 b) –3,2 –3,1 –9,6 4,7 –10,1 –3,9

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã.

1) Impozite nete pe produs ºi taxe vamale; a) Date semidefinitive; b) Date estimate.

———–––––– –5,1 ––––––———

––––––———— 158 240,3 ———––––––

––––––———— 43,0 ———––––––

———–––––– –6,2 ––––––———

––––––———— 43,5 ———––––––

––––––———— 226 851,9 ———––––––

6*

Page 187: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

1. PRODUSUL INTERN BRUT

Perioada Utilizarea PIB

TOTAL Formarea brutã Variaþia stocului Consumul final Export, Discre-

de capital fix material Total Consum al Consum al Consum al net panþe

populaþiei administraþiei administraþiei statistice

publice private

miliarde lei (preþuri curente)

1985 817,4 246,3 23,6 491,9 408,4 83,5 – 33,2 22,4

1986 838,6 249,0 39,4 497,2 416,7 80,5 – 35,5 17,5

1987 845,2 245,5 23,5 516,8 441,9 74,9 – 52,8 6,6

1988 857,0 240,2 3,1 532,3 454,7 77,6 – 80,1 1,3

1989 800,0 238,9 –24,6 563,9 463,4 93,2 7,3 21,8 0,1

1990 857,9 169,8 89,7 679,5 557,7 114,3 7,5 –81,1 –0,0

1991 2 203,9 317,0 301,1 1 672,5 1 323,7 333,9 14,9 –86,7 0,0

1992 6 029,2 1 156,9 736,7 4 642,5 3 750,8 861,1 30,6 –506,9 –

1993 20 035,7 3 583,7 2 212,2 15 235,8 12 670,3 2 473,2 92,3 –996,0 –

1994 49 773,2 10 095,7 2 252,6 38 452,4 31 442,0 6 851,8 158,6 –1 027,5 –

1995 72 135,5 15 424,9 2 085,1 58 662,4 48 545,1 9 877,0 240,3 –4 036,9 –

1996 108 919,6 24 998,5 3 161,4 89 939,4 75 288,8 14 273,9 376,7 –9 179,7 –

1997 250 480,2 55 074,2 –501,3 213 772,8 188 416,2 24 291,9 1 064,7 –17 865,5 –

1998 a) 368 260,7 71 350,2 7 604,1 319 310,2 266 009,9 –30 003,8 –

1999 b) 521 735,5 96 308,9 7 569,1 439 721,4 363 285,2 –21 863,9 –

structurã (%)

1985 100,0 30,1 2,9 60,2 50,0 10,2 – 4,1 2,7

1986 100,0 29,7 4,7 59,3 49,7 9,6 – 4,2 2,1

1987 100,0 29,0 2,8 61,2 52,3 8,9 – 6,2 0,8

1988 100,0 28,0 0,4 62,1 53,1 9,1 – 9,4 0,1

1989 100,0 29,9 –3,1 70,5 57,9 11,6 0,9 2,7 0,0

1990 100,0 19,8 10,5 79,2 65,0 13,3 0,9 –9,5 –0,0

1991 100,0 14,4 13,6 75,9 60,1 15,1 0,7 –3,9 0,1

1992 100,0 19,2 12,2 77,0 62,2 14,3 0,5 –8,4 –

1993 100,0 17,9 11,1 76,0 63,2 12,3 0,5 –5,0 –0,1

1994 100,0 20,3 4,5 77,3 63,2 13,8 0,3 –2,1 –

1995 100,0 21,4 2,9 81,3 67,3 13,7 0,3 –5,6 –

1996 100,0 23,0 2,9 82,6 69,1 13,1 0,3 –8,4 –

1997 100,0 22,0 –0,2 85,3 75,2 9,7 0,4 –7,1 –

1998 a) 100,0 19,4 2,1 86,7 72,2 –8,1 –

1999 b) 100,0 18,5 1,5 84,3 69,6 –4,2 –

variaþie anualã (%)

1985 –0,1 1,7 –30,2 –0,7 –1,7 4,7 – 5,9 49,4

1986 2,4 1,1 68,6 0,5 1,3 –3,6 – 2,0 –11,9

1987 0,8 –1,4 –39,2 3,4 5,4 –6,9 – 63,7 –77,1

1988 –0,5 –2,1 –85,2 2,1 1,9 3,5 – 52,1 –

1989 –5,8 –1,6 x 1,4 0,6 6,0 x –36,8 –

1990 –5,6 –35,6 x 8,9 8,1 14,1 –3,7 x –

1991 –12,9 –31,6 –19,9 –11,8 –16,2 10,6 –25,1 –50,3 –

1992 –8,8 11,0 –36,6 –5,6 –7,5 2,2 –6,4 28,2 –

1993 1,5 8,3 –20,7 1,2 0,9 2,7 5,0 –17,9 –

1994 3,9 20,7 –56,6 3,8 2,6 11,0 –29,9 –72,3 –

1995 7,1 6,9 –53,7 10,8 13,0 1,0 3,0 8,2 –

1996 3,9 5,7 –21,1 7,0 8,0 1,5 20,3 41,6 –

1997 –6,9 –3,0 x –4,3 –3,0 –11,6 10,0 –4,7 –

1998 a) –5,4 –5,1 x –4,1 –4,6 … … 49,3 –

1999 b) –3,2 –10,8 –45,4 –4,5 –4,9 … … –45,4 –

–––––– 53 300,3 ––––––

–––––– 14,5 ––––––

–––––– 14,7 ––––––

–––––– 76 436,2 ––––––

7*

Page 188: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

I N D I C A T O R I U.M. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1. Produsul intern brut mld.lei 817,4 838,6 845,2 857,0 800,0 857,9 2 203,9

1.1. Ritm anual % –0,1 2,4 0,8 –0,5 –5,8 –5,6 –12,9

1.2. Deflator PIB %anual 100,3 100,2 100,0 101,9 99,1 113,6 295,1

1.3. PIB/locuitor mii lei/loc. 36,0 36,7 36,8 37,2 34,6 37,0 95,1

2. Consumul final - total mld.lei 491,9 497,2 516,8 532,3 563,9 679,5 1 672,5

2.1. Ritm anual % –0,7 0,5 3,4 2,1 1,4 8,9 –11,8

2.2. Ponderea consumului final în PIB % 60,2 59,3 61,1 62,1 70,5 79,2 75,9

3. Formarea brutã de capital fix mld.lei 246,3 249,0 245,5 240,2 238,9 169,8 317,0

3.1. Ritm anual % 1,7 1,1 –1,4 –2,1 –1,6 –35,6 –31,6

3.2. Ponderea formãrii brute de capital fix în PIB % 30,1 29,7 29,0 28,0 29,9 19,8 14,4

4. Producþia industrialã 1) % –0,3 2,2 –2,3 –0,7 –5,3 –23,7 –22,8

4.1. Preþurile producþiei industriale 1) % –1,1 – –1,0 – – 26,9 220,1

5. Producþia agricolã 1) % 0,8 –5,5 –9,3 6,2 –5,1 –2,9 0,8

6. Comerþul interior

6.1. Vânzãri de mãrfuri cu amãnuntul* 1) % ... 2,9 2,5 –0,3 –1,4 17,2 –25,5

ponderea sectorului privat în total vânzãri % x x x x x 0,8 21,7

6.2. Servicii comerciale prestate populaþiei 1) % ... ... ... ... ... 0,8 –37,0

ponderea sectorului privat în total servicii % x x x x x 3,9 20,1

7. Comerþul exterior

7.1. Export fob mil.USD 10 174,4 9 763,1 10 491,8 11 392,5 10 487,4 5 775,4 4 265,7

7.2. Import fob mil.USD 8 402,4 8 084,1 8 312,7 7 642,6 8 437,7 9 202,5 5 372,0

7.3. Sold mil.USD +1 772,0 +1 679,0 +2 179,1 +3 749,9 +2 049,7 –3 427,1 –1 106,3

7.4. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi % 121,1 120,8 126,2 149,1 124,3 62,8 79,4

8. Soldul contului curent mil.USD 1 381,0 1 395,0 2 043,0 3 922,0 2 514,0 –3 337,0 –1 012,0

9. Datoria externã a României mil.USD 6 830 6 875 6 272 2 106 174 230 1 143

10. Câºtigul salarial mediu nominal net 1) % ... 1,0 0,6 2,6 4,0 10,5 120,6

10.1. Câºtigul salarial mediu real net 1) % ... –0,0 –0,3 0,4 2,8 5,1 –18,3

11. Rata inflaþiei

11.1. Nivel mediu anual 2) % 0,8 1,0 0,9 2,2 1,1 5,1 170,2

11.2. Nivel la sfârºitul perioadei 3) % ... ... ... ... 1,1 37,7 222,8

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Oficiul Naþional al Registrului Comerþului, Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României.

1) Variaþie anualã; 2) Nivel mediu an curent faþã de nivel mediu an anterior; 3) Decembrie an curent faþã de decembrie an anterior;

Datele privind conturile naþionale sunt semidefinitive (a),estimative (b). *) începând din 1997 cu excepþia autovehiculelor ºi a motocicletelor.

8*

Page 189: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a) 1999 b) U.M. I N D I C A T O R I

6 029,2 20 035,7 49 773,2 72 135,5 108 919,6 250 480,2 368 260,7 521 735,5 mld.lei 1. Produsul intern brut

–8,8 1,5 3,9 7,1 3,9 –6,9 –5,4 –3,2 % 1.1. Ritm anual

300,0 327,4 239,1 135,3 145,3 247,0 155,4 146,4 %anual 1.2. Deflator PIB

264,6 880,5 2 189,7 3 180,4 4 817,8 11 109,8 16 365,0 23 231,6 mii lei/loc. 1.3. PIB/locuitor

4 642,5 15 235,8 38 452,4 58 662,4 89 939,4 213 772,8 319 310,2 439 721,4 mld.lei 2. Consumul final - total

–5,6 1,2 3,8 10,8 7,0 –4,3 –4,1 –4,5 % 2.1. Ritm anual

77,0 76,0 77,3 81,3 82,6 85,3 86,7 84,3 % 2.2. Ponderea consumului final în PIB

1 156,9 3 583,7 10 095,7 15 424,9 24 998,5 55 074,2 71 350,2 96 308,9 mld.lei 3. Formarea brutã de capital fix

11,0 8,3 20,7 6,9 5,7 –3,0 –5,1 –10,8 % 3.1. Ritm anual

19,2 17,9 20,3 21,4 23,0 22,0 19,4 18,5 % 3.2. Ponderea formãrii brute de capital fix în PIB

–21,9 1,3 3,3 9,4 6,3 –7,2 –17,0 –8,0 % 4. Producþia industrialã 1)

184,8 165,0 140,5 35,1 49,9 156,6 33,2 42,2 % 4.1. Preþurile producþiei industriale 1)

–13,3 12,9 0,2 4,5 1,3 3,4 –7,6 5,5 % 5. Producþia agricolã 1)

6. Comerþul interior

–17,3 –7,6 8,5 29,0 15,3 –12,1 4,1 –5,0 % 6.1. Vânzãri de mãrfuri cu amãnuntul* 1)

45,8 65,0 71,1 74,3 76,7 85,2 90,6 93,2 % ponderea sectorului privat în total vânzãri

–15,6 –41,2 20,8 20,1 7,7 –17,4 –20,2 5,3 % 6.2. Servicii comerciale prestate populaþiei 1)

35,4 42,6 54,0 58,4 59,8 67,4 54,2 67,6 % ponderea sectorului privat în total servicii

7. Comerþul exterior

4 363,4 4 892,2 6 151,3 7 910,0 8 084,5 8 431,3 8 301,5 8 503,0 mil.USD 7.1. Export fob

5 784,1 6 020,1 6 562,4 9 487,0 10 555,0 10 411,4 10 926,6 9 595,1 mil.USD 7.2. Import fob

###### –1 127,9 –411,1 –1 577,0 –2 470,5 –1 980,1 –2 625,1 –1 092,1 mil.USD 7.3. Sold

75,4 81,3 93,7 83,4 76,6 81,0 76,0 88,6 % 7.4. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi

###### –1 174,0 –428,0 –1 774,0 –2 571,0 –2 137,0 –2 968,0 –1 288,0 mil.USD 8. Soldul contului curent

2 479 3 357 4 597 5 482 7 209 8 584 9 308 8 436 mil.USD 9. Datoria externã a României

170,0 196,5 137,7 48,9 51,9 96,8 69,9 44,8 % 10. Câºtigul salarial mediu nominal net 1)

–13,0 –16,7 0,4 12,6 9,5 –22,7 6,8 –0,7 % 10.1. Câºtigul salarial mediu real net 1)

11. Rata inflaþiei

210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8 % 11.1. Nivel mediu anual 2)

199,2 295,5 61,7 27,8 56,9 151,4 40,6 54,8 % 11.2. Nivel la sfârºitul perioadei 3)

9*

Page 190: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

I N D I C A T O R I U.M. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

12. Execuþia bugetului de stat

– venituri mld.lei 300,1 333,7 334,6 331,0 348,5 212,7 496,8 1 363,9

– cheltuieli mld.lei 282,0 302,9 281,4 286,7 288,4 210,2 537,9 1 627,0

– deficit (–)/excedent (+) mld.lei +18,1 +30,8 +53,2 +44,3 +60,1 +2,5 –41,1 –263,1

12.1 Ponderea soldului în PIB % 2,2 3,7 6,3 5,2 7,5 0,3 –1,9 –4,4

13. Investitori strãini numãr x x x x x x 6 182 18 872

– capital în valutã mil.USD x x x x x x 537,9 896,3

14. Taxa scontului % x x x x x 3,0 18,0 50,5

15. Masa monetarã

– la sfârºitul perioadei mld.lei 318,8 344,0 359,2 395,9 420,9 514,4 1 033,3 1 856,1

– medie (pentru calculul vitezei de rotaþie) mld.lei 318,8 331,4 351,6 377,6 408,4 478,0 603,5 1 209,6

15.1. Viteza de rotaþie a banilor

– la sfârºitul perioadei nr. rotaþii 2,56 2,44 2,35 2,16 1,90 1,67 2,13 3,25

– medie nr. rotaþii 2,56 2,53 2,40 2,27 1,96 1,79 3,65 4,98

16. Active externe în valute convertibile (inclusiv aurul)

– brute mld.lei 12,9 20,8 21,2 30,1 55,3 47,6 233,3 763,3

– nete mld.lei –98,6 –82,8 –66,9 –0,7 50,5 42,0 4,1 322,4

17. Cursul de schimb

17.1. mediu anual lei/USD 17,14 16,15 14,56 14,28 14,92 22,43 76,39 307,95

17.2. la sfârºitul perioadei lei/USD 15,73 15,28 13,74 14,37 14,44 34,71 189,00 460,00

18. Populaþia totalã mii loc. 22 724,8 22 823,5 22 940,4 23 053,6 23 151,6 23 206,7 23 185,1 22 789,0

19. Populaþia activã ocupatã 4) din care:

mii pers.10 586,1 10 669,5 10 718,6 10 805,4 10 945,7 10 839,5 10 785,8 10 458,0

– numãr total salariaþi mii pers. 7 689,3 7 746,3 7 772,9 7 876,7 8 323,0 8 142,2 7 483,5 6 627,4

– sector privat mii pers. x x x x x 53,9 318,5 453,2

20. Numãr total ºomeri 4) mii pers. x x x x x x 337,4 929,0

20.1. Rata ºomajului 4) % x x x x x x 3,0 8,2

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Oficiul Naþional al Registrului Comerþului, Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României.

4) La sfârºitul perioadei.

10*

Page 191: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

1993 1994 1995 1996 1997 1998 a) 1999 b) U.M. I N D I C A T O R I

12. Execuþia bugetului de stat

3 792,4 8 860,2 12 888,3 18 372,8 43 834,5 67 215,5 93 230,3 mld.lei – venituri

4 313,6 10 930,4 15 858,0 23 732,0 52 896,6 77 616,6 106 886,7 mld.lei – cheltuieli

–521,2 –2 070,2 –2 969,7 –5 359,2 –9 062,1 –10 401,0 –13 656,3 mld.lei – deficit (–)/excedent (+)

–2,6 –4,2 –4,1 –4,9 –3,6 –2,8 –2,6 % 12.1 Ponderea soldului în PIB

29 392 40 941 44 638 48 557 54 198 63 255 71 318 numãr 13. Investitori strãini

1 264,6 2 261,8 2 562,5 3 139,3 3 464,2 3 648,5 4 364,0 mil.USD – capital în valutã

70,0 65,3 39,6 35,0 47,2 38,0 35,0 % 14. Taxa scontului

15. Masa monetarã

4 472,4 10 648,7 18 278,1 30 334,6 62 150,4 92 529,9 134 122,5 mld.lei – la sfârºitul perioadei

2 764,4 6 652,2 13 107,7 22 219,5 45 116,4 70 212,5 106 348,6 mld.lei – medie (pentru calculul vitezei de rotaþie)

15.1. Viteza de rotaþie a banilor

4,48 4,67 3,95 3,59 4,03 3,98 3,89 nr. rotaþii – la sfârºitul perioadei

7,25 7,48 5,50 4,90 5,55 5,24 4,91 nr. rotaþii – medie

16. Active externe în valute convertibile (inclusiv aurul)

2 518,0 5 490,4 6 263,8 12 175,8 40 143,4 42 499,7 68 333,7 mld.lei – brute

1 155,7 1 866,7 724,3 –683,1 15 935,3 16 162,1 41 380,8 mld.lei – nete

17. Cursul de schimb

760,05 1 655,09 2 033,26 3 082,60 7 167,94 8 874,81 15 332,93 lei/USD 17.1. mediu anual

1 276,00 1 767,00 2 578,00 4 035,00 8 023,00 10 951,00 18 255,00 lei/USD 17.2. la sfârºitul perioadei

22 755,3 22 730,6 22 681,0 22 607,6 22 545,9 22 489,0 22 456,0 mii loc. 18. Populaþia totalã

10 062,0 10 011,6 9 493,0 9 379,0 9 023,0 … … mii pers. 19. Populaþia activã ocupatã 4) din care:

6 385,3 5 900,0 5 707,0 5 634,0 5 125,0 5 024,8 4 615,6 mii pers. – numãr total salariaþi

725,8 1 111,4 1 369,5 1 332,0 1 531,0 … … mii pers. – sector privat

1 164,7 1 223,9 998,4 657,6 881,4 1 025,1 1 130,3 mii pers. 20. Numãr total ºomeri 4)

10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,3 11,5 % 20.1. Rata ºomajului 4)

2a. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori anuale)

11*

Page 192: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Raport anual 1999

Perioada Producþia industrialã Comerþ exterior (fob, mil.USD) Sold cont Datoria Câºtigul salarial mediu lunar(serie brutã; variaþie %) Export Import Sold Grad de curent, externã pe netlunarã cumulat, faþã acoperire a cumulat de termen mediu nominal real

de aceeaºi importului la începutul ºi lung la lei/pers. variaþie (variaþieperioadã a prin export anului sfârºitul lunarã lunarã)anului (%) (mil.USD) perioadei (%) (%)anterior (mil.USD) 1) 1)

1995 ian. –1,9 3,8 497 520 –23 95,6 –50 4 690 170 885 –13,9 –15,6 feb. 2,9 7,4 613 626 –13 97,9 –165 4 754 173 758 1,7 0,3 mar. 17,6 10,4 598 871 –273 68,7 –433 4 918 182 803 5,2 4,3 apr. –8,9 9,3 606 707 –101 85,7 –642 4 969 199 030 8,9 7,2 mai 6,4 10,0 704 867 –163 81,2 –670 4 914 199 702 0,3 –0,8 iun. 0,3 9,2 708 860 –152 82,3 –786 4 934 205 080 2,7 1,4 iul. –4,5 9,2 714 854 –140 83,6 –960 4 957 218 535 6,6 3,9 aug. 5,1 9,0 662 760 –98 87,1 –914 4 868 230 338 5,4 4,4 sep. 0,4 9,2 668 726 –58 92,0 –1 022 4 895 229 543 –0,3 –1,9 oct. 5,5 9,7 687 806 –119 85,2 –1 136 4 904 242 612 5,7 2,1 nov. 1,2 9,8 763 921 –158 82,8 –1 323 4 978 252 217 4,0 –0,1 dec. –15,4 9,4 690 969 –279 71,2 –1 774 5 482 282 995 12,2 8,2

1996 ian. 1,2 8,5 618 776 –158 79,6 –169 5 416 256 563 –9,3 –10,4 feb. –1,1 7,7 627 735 –108 85,3 –315 5 530 248 880 –3,0 –4,8 mar. 13,2 5,7 701 838 –137 83,7 –493 5 621 262 237 5,4 3,6 apr. –1,4 7,5 689 895 –206 77,0 –698 5 570 301 558 15,0 12,9 mai 5,8 8,2 712 886 –174 80,4 –923 6 116 293 508 –2,7 –7,6 iun. –3,7 7,8 663 801 –138 82,8 –1 069 6 450 294 148 0,2 –0,8 iul. 6,3 9,0 703 924 –221 76,1 –1 362 6 620 333 797 13,5 5,6 aug. –5,9 8,6 655 763 –108 85,8 –1 457 6 630 343 090 2,8 –1,0 sep. 0,9 8,8 670 816 –146 82,1 –1 592 6 579 341 361 –0,5 –2,8 oct. 8,8 9,3 710 1 011 –301 70,2 –1 924 7 182 374 633 9,7 6,1 nov. –1,7 9,2 682 1 004 –322 67,9 –2 262 7 243 380 375 1,5 –4,1 dec. –12,4 6,3 655 1 106 –451 59,2 –2 571 7 209 433 692 14,0 3,4

1997 ian. 4,3 13,0 607 774 –167 78,5 –184 7 164 396 892 –8,5 –19,5 feb. 0,9 14,4 643 694 –51 92,7 –219 7 351 456 305 15,0 –3,2 mar. 1,7 12,5 693 683 10 101,4 –250 7 562 507 026 11,1 –15,0 apr. –9,3 8,1 700 803 –103 87,2 –396 7 617 591 867 16,7 9,2 mai 0,1 4,2 734 920 –186 79,8 –597 7 754 567 647 –4,1 –8,1 iun. –3,3 2,8 772 948 –176 81,4 –864 8 089 580 978 2,3 0,0 iul. 0,1 0,7 790 990 –201 79,7 –1 094 7 921 621 728 7,0 6,3 aug. –0,8 –1,8 698 766 –68 91,1 –1 198 7 849 650 641 4,7 1,1 sep. –2,2 –3,5 749 822 –72 91,2 –1 277 8 265 710 242 9,2 5,7 oct. 12,5 –4,4 713 937 –224 76,1 –1 565 8 344 797 194 12,2 5,4 nov. 1,3 –5,1 671 956 –285 70,2 –1 787 8 270 820 842 3,0 –1,3 dec. –18,4 –7,2 660 1 118 –459 59,0 –2 137 8 584 940 495 14,6 9,6

1998 ian. –6,6 –24,0 616 664 –48 92,8 –64 8 490 884 424 –6,0 –10,4 feb. 0,8 –24,0 699 711 –12 98,3 –33 8 478 878 620 –0,7 –7,3 mar. 10,0 –21,9 733 917 –184 79,9 –224 8 181 954 305 8,6 4,6 apr. –9,3 –21,1 667 894 –227 74,6 –481 8 203 1 045 498 9,6 6,7 mai 1,6 –20,2 678 966 –288 70,2 –786 8 271 999 233 –4,4 –6,6 iun. 0,2 –19,2 740 982 –243 75,3 –1 059 8 385 1 040 621 4,1 2,8 iul. –3,3 –18,9 745 1 026 –281 72,6 –1 332 8 411 1 098 549 5,6 4,2 aug. –0,9 –18,6 616 764 –148 80,6 –1 475 8 426 1 122 880 2,2 1,6 sep. 10,8 –17,3 691 1 037 –346 66,6 –1 848 8 699 1 139 952 1,5 –1,1 oct. 2,0 –16,9 741 1 012 –271 73,2 –2 192 8 857 1 170 924 2,7 –1,1 nov. –7,1 –17,4 682 905 –223 75,4 –2 477 8 773 1 191 510 1,8 –0,1 dec. –8,0 –17,0 694 1 049 –355 66,2 –2 968 9 308 1 360 261 14,2 11,7

1999 ian. –7,7 –12,8 589 702 –114 83,8 –142 8 886 1 240 941 –8,8 –11,4 feb. 5,1 –11,1 625 673 –48 92,9 –192 8 472 1 294 259 4,3 1,4 mar. 10,9 –9,6 680 756 –76 89,9 –277 8 408 1 411 363 9,0 2,5 apr. –8,9 –8,9 587 731 –144 80,3 –429 8 377 1 479 672 4,8 0,0 mai –0,8 –9,3 652 802 –150 81,3 –590 7 910 1 460 453 –1,3 –6,3 iun. 1,0 –9,4 728 841 –113 86,6 –721 7 591 1 513 514 3,6 –1,4 iul. –3,2 –9,3 776 791 –15 98,1 –711 7 786 1 603 869 6,0 4,2 aug. 1,8 –8,9 727 709 18 102,5 –708 7 989 1 624 183 1,3 0,1 sep. 7,1 –8,8 779 776 2 100,3 –634 8 134 1 629 938 0,4 –2,8 oct. 1,2 –9,1 770 869 –99 88,7 –708 8 196 1 656 981 1,7 –2,4 nov. 3,2 –8,4 807 952 –145 84,7 –914 8 200 1 751 585 5,7 1,6 dec. –9,9 –8,0 784 992 –209 79,0 –1 288 8 436 1 990 080 13,6 10,4

1990 x –23,7 5 775 9 203 –3 427 62,8 –3 337 230,0 3 381 3,2 0,5 1991 x –22,8 4 266 5 372 –1 106 79,4 –1 012 1 143,0 7 460 9,1 –1,1 1992 x –21,9 4 363 5 784 –1 421 75,4 –1 564 2 479,0 20 140 8,8 –0,7 1993 x 1,3 4 892 6 020 –1 128 81,3 –1 174 3 357,0 59 717 9,9 –2,0 1994 x 3,3 6 151 6 562 –411 93,7 –428 4 596,8 141 951 5,8 1,6 1995 x 9,4 7 910 9 487 –1 577 83,4 –1 774 5 482,1 211 373 3,0 0,9 1996 x 6,3 8 085 10 555 –2 471 76,6 –2 571 7 208,9 321 169 3,6 –0,2 1997 x –7,2 8 431 10 411 –1 980 81,0 –2 137 8 584,3 632 086 6,7 –1,2 1998 x –17,0 8 302 10 927 –2 625 76,0 –2 968 9 308,1 1 073 898 3,1 0,2 1999 x –8,0 8 503 9 595 –1 092 88,6 –1 288 8 435,5 1 554 737 3,2 –0,5

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã, Ministerul Finanþelor, Oficiul Naþional al Registrului Comerþului ºi Banca Naþionalã a României.1) Valorile din partea de jos a tabelului reprezintã ritmuri medii lunare în cadrul anului.

12*

Page 193: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Raport anual 1999

Perioada

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1990199119921993199419951996199719981999

(continuare)Variaþia Variaþia Numãrul Situaþia ºomajului Execuþia bugetului de stat Taxa Rata medie alunarã a lunarã a salariaþilor (la sfârºitul perioadei) cumulat de la începutul anului scontului dobânzilor societãþilorpreþului de preþului în numãr total rata (mld.lei) (% p.a.) bancare (clienþiconsum al producþiei economie ºomeri ºomajului venituri cheltuieli deficit (–) 2) nebancari) (% p.a.) 2)populaþiei industriale (mii pers.) (mii pers.) (%) excedent (+) activã pasivã(%) (%)1) 1)

2,0 1,3 5 802,0 1 234,9 11,0 807,4 622,6 +184,8 55,0 56,3 44,3 1,4 1,5 5 857,0 1 245,4 11,1 1 674,5 1 568,9 +105,6 48,5 54,0 41,7 0,9 0,5 5 928,0 1 229,0 10,9 2 741,1 2 779,6 –38,5 44,0 52,1 39,4 1,6 4,1 5 925,0 1 183,7 10,5 3 687,4 3 942,6 –255,2 40,0 51,1 37,6 1,1 2,6 5 965,0 1 151,8 10,3 4 721,5 5 165,5 –444,0 40,0 49,4 35,2 1,3 3,7 5 967,0 1 114,7 9,9 5 746,2 6 634,4 –888,2 40,0 48,1 37,6 2,6 3,3 5 993,0 1 085,5 9,7 6 749,2 7 945,4 –1 196,1 40,0 48,0 37,5 1,0 1,6 5 930,0 1 061,8 9,5 7 849,8 9 336,7 –1 486,9 35,0 47,9 36,1 1,6 1,9 5 893,0 1 038,0 9,2 9 096,6 10 737,3 –1 640,7 35,0 46,1 34,1 3,5 2,4 5 862,0 1 007,1 9,0 10 296,6 12 324,8 –2 028,2 33,0 42,8 30,9 4,1 2,8 5 783,0 985,5 8,8 11 572,8 13 806,2 –2 233,4 33,0 44,0 31,1 3,7 2,6 5 707,0 998,4 9,5 12 888,3 15 858,0 –2 969,7 34,1 47,5 32,4 1,2 2,6 5 648,0 1 042,2 9,0 1 307,8 1 515,0 –207,2 35,0 48,9 34,0 1,9 3,3 5 638,0 1 055,3 10,1 2 534,2 2 846,0 –311,8 35,0 55,4 36,7 1,7 2,8 5 706,0 1 031,4 9,8 3 680,9 4 475,5 –794,6 35,0 57,9 38,0 1,9 4,1 5 794,0 926,7 8,0 4 951,9 5 934,8 –983,0 35,0 56,5 37,8 5,3 3,7 5 841,0 862,7 8,2 6 964,6 7 561,1 –596,5 35,0 56,9 38,5 1,0 3,6 5 865,0 798,0 6,0 8 258,4 9 501,2 –1 242,9 35,0 57,4 38,7 7,5 13,2 5 875,0 736,4 7,0 9 625,8 11 287,5 –1 661,7 35,0 56,8 38,7 3,8 4,8 5 826,0 692,6 6,0 11 094,6 12 998,8 –1 904,2 35,0 55,4 38,7 2,4 4,0 5 802,0 664,6 6,3 12 551,5 15 411,2 –2 859,7 35,0 55,0 38,9 3,4 2,1 5 762,0 659,4 6,3 14 207,3 17 870,6 –3 663,3 35,0 55,2 38,8 5,8 2,1 5 715,0 644,6 6,1 15 991,3 20 189,6 –4 198,3 35,0 54,7 38,9

10,3 2,4 5 634,0 657,6 6,6 18 372,8 23 732,0 –5 359,2 35,0 53,6 38,9 13,7 8,9 5 508,0 702,5 7,0 2 128,0 2 465,7 –337,7 50,0 53,2 39,0 18,8 17,0 5 502,0 748,1 7,5 4 224,9 4 565,6 –340,7 50,0 69,7 58,7 30,7 52,6 5 532,0 757,7 7,5 6 469,8 8 452,2 –1 982,5 50,0 108,0 96,6 6,9 5,2 5 503,0 731,0 7,3 9 962,2 12 395,8 –2 433,6 50,0 112,7 94,9 4,3 5,8 5 529,0 709,5 7,1 13 944,8 16 255,6 –2 310,9 50,0 109,0 87,5 2,3 4,4 5 501,0 727,9 7,3 17 222,9 20 371,6 –3 148,7 50,0 91,4 73,8 0,7 1,5 5 482,0 720,3 7,2 20 728,0 26 022,0 –5 294,0 44,7 69,0 47,4 3,5 0,6 5 406,0 708,5 7,1 24 429,5 30 258,6 –5 829,1 40,0 52,8 38,4 3,3 2,5 5 310,0 721,1 7,2 28 814,7 34 703,0 –5 888,3 40,0 49,8 33,6 6,5 1,7 5 225,0 763,4 7,6 33 624,2 39 384,5 –5 760,3 40,0 48,1 32,7 4,3 3,4 5 135,0 816,4 8,1 38 150,9 44 717,7 –6 566,9 40,0 50,5 32,9 4,5 2,1 5 125,0 881,4 8,9 43 834,5 52 896,6 –9 062,1 40,0 55,6 34,1 4,9 3,0 5 287,0 920,1 9,3 5 404,6 5 359,2 +45,4 40,0 59,8 36,3 7,2 2,7 5 250,0 961,7 9,7 9 628,9 10 436,8 –807,9 40,0 62,0 40,1 3,8 1,7 5 217,0 953,4 9,6 13 890,2 16 770,4 –2 880,1 40,0 62,1 40,6 2,7 2,2 5 252,0 933,9 9,4 19 906,5 24 972,0 –5 065,5 40,0 60,7 39,6 2,3 1,4 5 259,0 907,2 9,2 24 539,9 30 427,5 –5 887,5 40,0 57,4 38,2 1,3 0,8 5 248,0 883,9 8,9 30 095,1 37 124,7 –7 029,6 40,0 53,2 34,3 1,3 0,2 5 214,0 871,0 8,8 36 210,1 43 054,4 –6 844,3 40,0 48,5 32,4 0,6 0,7 5 165,0 848,3 8,7 41 195,3 47 491,7 –6 296,5 35,0 47,0 32,1 2,7 1,3 5 155,0 857,2 8,7 47 148,8 54 403,9 –7 255,2 35,0 47,9 33,5 3,9 1,2 5 105,6 894,6 9,0 54 517,4 61 897,9 –7 380,5 35,0 53,0 37,5 1,9 1,7 5 060,8 940,0 9,5 60 160,2 68 230,1 –8 069,9 35,0 54,3 40,4 2,2 1,3 5 024,8 1 025,1 10,3 67 215,5 77 616,6 –10 401,0 35,0 58,9 42,3 3,0 2,5 4 931,3 1 103,5 11,1 9 945,4 6 914,1 +3 031,3 35,0 58,7 42,5 2,9 4,0 4 897,7 1 183,9 12,0 14 653,2 16 029,0 –1 375,9 35,0 59,2 44,5 6,4 6,7 4 881,8 1 182,7 11,9 23 133,4 24 778,7 –1 645,4 35,0 61,9 46,1 4,8 5,4 4 862,1 1 153,5 11,6 30 970,9 33 240,9 –2 270,0 35,0 64,5 47,9 5,3 3,5 4 823,6 1 133,0 11,4 37 516,0 41 674,2 –4 158,3 35,0 69,8 49,8 5,1 7,2 4 778,2 1 121,8 11,3 43 755,5 50 869,0 –7 113,5 35,0 72,6 49,1 1,7 3,0 4 760,5 1 114,2 11,3 52 637,8 61 760,1 –9 122,3 35,0 75,6 52,1 1,2 3,7 4 736,1 1 075,0 10,9 61 373,5 70 205,9 –8 832,4 35,0 72,4 48,7 3,2 3,2 4 713,5 1 073,6 10,9 66 936,0 77 735,4 –10 799,4 35,0 68,6 46,1 4,2 4,1 4 697,8 1 064,5 10,8 76 868,0 88 499,4 –11 631,4 35,0 61,7 42,9 4,0 2,8 4 672,8 1 090,6 11,1 84 908,4 96 534,4 –11 626,0 35,0 60,7 40,7 2,9 3,9 4 615,6 1 130,3 11,5 93 230,3 106 886,7 –13 656,3 35,0 62,0 41,3

2,7 8,1 8 142,2 x x 212,7 210,2 +2,5 3,0 3,8 3 – 5 10,3 11,5 7 483,5 337,4 3,0 496,8 537,9 –41,1 18,0 14,8 8,6 9,6 6,1 6 627,4 929,0 8,2 1 363,9 1 627,0 –263,1 50,5 49,6 28,3

12,1 9,6 6 385,3 1 164,7 10,4 3 792,4 4 313,6 –521,2 70,0 58,9 33,8 4,1 4,8 5 900,0 1 223,9 10,9 8 860,2 10 930,4 –2 070,2 65,3 91,4 58,9 2,1 2,3 5 707,0 998,4 9,5 12 888,3 15 858,0 –2 969,7 39,6 48,6 36,5 3,8 4,1 5 634,0 657,6 6,6 18 372,8 23 732,0 –5 359,2 35,0 55,8 38,1 8,0 8,1 5 125,0 881,4 8,9 43 834,5 52 896,6 –9 062,1 47,2 63,7 51,6 2,9 1,5 5 024,8 1 025,1 10,3 67 215,5 77 616,6 –10 401,0 38,0 56,9 38,3 3,7 4,1 4 615,6 1 130,3 11,5 93 230,3 106 886,7 –13 656,3 35,0 65,9 45,4

2) Valorile anuale din partea de jos a tabelului reprezintã medii cronologice, iar pentru ratele dobânzilor reprezintã medii aritmetice ponderate

13*

Page 194: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

2b. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (valori lunare)

Raport anual 1999

Perioada

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1990199119921993199419951996199719981999

(continuare)Active externe la Creditul intern Masa monetarã (M2) (miliarde Cursul de schimb al pieþei valutare 3)sfârºitul perioadei (miliarde lei; sfârºitul lei; sfârºitul perioadei) 2) lei/USD lei/EUR 4)(DC, exclusiv aurul) perioadei) 2) totalã M1 Cvasi mediu al la sfârºitul mediu al la sfârºitul(mld. lei) 2) total, net din care, bani perioadei perioadei perioadei perioadeibrute nete credit

neguver-namental

3 798,5 –97,9 9 174,3 9 852,0 10 447,7 3 998,2 6 449,5 1 776,00 1 780 2 193,48 2 219 3 725,5 –241,6 9 475,5 10 216,2 10 565,7 3 846,9 6 718,8 1 798,85 1 810 2 247,95 2 292 3 605,8 –601,8 10 169,9 10 735,3 11 191,2 4 068,7 7 122,5 1 832,57 1 847 2 380,43 2 441 3 522,0 –775,8 10 799,4 11 174,0 11 504,6 4 241,7 7 262,9 1 864,95 1 879 2 472,80 2 502 3 475,5 –711,8 11 183,1 11 515,6 12 037,9 4 354,7 7 683,2 1 911,20 1 937 2 500,86 2 571 3 644,8 –667,2 11 872,5 11 897,7 12 753,4 4 639,0 8 114,4 1 955,82 1 975 2 578,50 2 619 3 536,4 –720,9 12 670,7 12 463,5 13 352,2 4 990,6 8 361,6 1 994,29 2 018 2 655,95 2 700 3 390,4 –853,3 13 580,1 13 117,4 14 078,7 5 252,8 8 825,9 2 045,91 2 069 2 663,30 2 637 3 159,8 –1 140,6 14 213,2 14 044,6 14 622,3 5 516,3 9 105,9 2 100,00 2 128 2 677,29 2 762 3 152,4 –1 327,6 15 390,7 14 955,3 15 395,8 5 905,6 9 490,2 2 166,20 2 225 2 812,59 2 916 3 843,5 –1 178,5 16 388,6 15 860,6 16 607,2 6 249,5 10 357,8 2 395,27 2 547 3 107,32 3 291 4 252,9 –1 286,6 17 399,0 16 435,4 18 278,1 7 083,2 11 194,9 2 558,00 2 578 3 263,61 3 299 3 856,0 –1 558,7 17 963,8 16 779,0 18 254,0 6 557,1 11 696,9 2 599,24 2 640 3 289,00 3 245 4 035,3 –1 980,6 18 733,5 17 494,9 18 904,6 6 376,2 12 528,4 2 773,71 2 859 3 468,00 3 630 4 602,0 –1 790,9 19 340,2 18 075,3 19 359,7 6 416,1 12 943,6 2 872,60 2 937 3 606,14 3 671 4 218,0 –1 950,0 20 079,1 18 656,7 19 797,5 6 740,3 13 057,2 2 911,14 2 913 3 630,29 3 582 5 264,1 –2 038,8 20 207,3 19 369,2 20 644,4 7 078,8 13 565,6 2 930,41 2 951 3 599,41 3 610 5 867,6 –2 190,0 21 521,6 19 882,6 21 405,2 7 347,9 14 057,4 2 988,00 3 028 3 698,30 3 747 6 027,8 –2 451,8 22 895,7 21 015,3 22 580,7 7 843,2 14 737,5 3 063,22 3 135 3 841,17 3 983 5 586,3 –2 708,6 23 584,7 21 517,1 23 235,7 8 078,6 15 157,1 3 143,91 3 162 3 989,95 4 029 5 625,7 –2 756,2 24 869,5 22 159,8 24 113,5 8 506,4 15 607,1 3 201,19 3 261 4 036,57 4 090 7 233,8 –3 013,0 27 275,4 23 787,3 25 927,6 9 515,8 16 411,9 3 295,74 3 375 4 125,65 4 280 7 411,3 –3 444,4 29 022,8 25 064,6 27 687,9 10 168,1 17 519,8 3 478,19 3 591 4 421,67 4 545 8 766,1 –3 990,3 31 450,0 26 841,4 30 334,6 11 173,4 19 161,3 3 733,89 4 035 4 648,61 5 005

10 975,0 –6 183,5 36 765,2 32 168,3 33 623,2 9 724,8 23 898,4 4 963,40 5 932 6 009,00 7 041 14 183,9 –7 912,2 41 867,4 37 344,3 37 805,2 8 901,8 28 903,4 6 895,70 7 744 7 981,60 8 851 13 678,5 –7 077,4 40 298,4 35 081,5 37 865,6 8 948,2 28 917,4 7 235,90 6 996 8 321,19 8 100 16 062,5 –4 820,7 39 368,7 34 636,7 39 747,4 10 096,2 29 651,2 7 048,52 7 095 8 050,00 8 018 16 744,5 –4 217,9 40 414,8 35 971,4 41 641,1 10 551,1 31 090,0 7 090,71 7 110 8 116,81 8 130 19 904,9 –41,5 37 697,2 36 195,7 43 956,9 11 854,1 32 102,8 7 172,29 7 032 8 120,10 7 932 22 924,8 1 855,1 40 393,2 37 373,0 47 822,5 12 805,5 35 017,1 7 164,26 7 354 7 899,57 7 917 24 151,1 2 374,3 41 991,1 39 668,3 49 317,5 13 387,3 35 930,2 7 445,24 7 471 7 950,57 8 182 28 420,7 4 654,2 42 591,9 38 216,6 51 526,7 14 762,9 36 763,8 7 528,82 7 613 8 255,68 8 429 28 871,4 4 513,4 44 722,3 39 733,2 53 259,2 15 240,2 38 019,0 7 702,09 7 741 8 612,43 8 815 30 589,0 6 268,3 45 959,9 36 246,0 56 404,3 15 577,8 40 826,5 7 808,15 7 860 8 915,50 8 820 31 145,6 6 937,6 47 432,0 35 900,7 62 150,4 18 731,1 43 419,3 7 960,25 8 023 8 858,65 8 867 30 255,0 5 871,9 49 348,2 38 245,7 60 260,1 15 150,9 45 109,2 8 293,40 8 248 9 016,85 8 912 29 749,7 5 833,0 51 784,3 40 260,8 61 838,6 15 620,7 46 217,9 8 230,90 8 105 8 962,05 8 862 28 828,4 3 706,3 54 559,2 41 319,1 63 809,7 15 366,3 48 443,5 8 207,09 8 490 8 915,00 9 135 28 199,0 3 386,1 56 981,5 42 404,3 64 884,6 15 665,2 49 219,4 8 379,62 8 345 9 152,05 9 197 28 343,2 3 425,7 59 184,2 43 726,5 66 869,1 16 126,6 50 742,5 8 477,25 8 511 9 415,70 9 399 29 103,3 3 589,7 61 185,4 45 141,1 69 478,4 17 311,5 52 166,9 8 569,36 8 670 9 450,32 9 494 28 821,0 3 534,5 64 456,6 46 296,3 70 993,4 17 410,1 53 583,3 8 699,43 8 744 9 563,52 9 674 28 578,0 3 439,6 66 460,5 47 782,1 72 798,2 17 906,3 54 891,9 8 781,24 8 924 9 687,38 9 943 27 302,2 1 448,7 70 928,3 51 007,0 75 068,3 18 638,0 56 430,3 9 041,19 9 162 10 435,55 10 763 26 613,3 324,3 73 953,3 53 924,6 76 567,7 18 189,1 58 378,6 9 380,68 9 592 11 285,59 11 417 24 817,9 –1 764,4 77 814,1 56 435,6 79 196,1 18 759,2 60 436,9 9 908,86 10 082 11 592,58 11 616 32 344,2 6 006,6 79 919,4 59 086,5 92 529,9 22 109,7 70 420,1 10 528,64 10 951 12 383,77 12 788 32 994,0 5 161,3 82 678,5 62 212,3 91 953,6 18 227,6 73 725,9 11 353,60 11 614 13 185,79 13 245 31 807,7 1 909,1 90 075,0 65 429,6 96 526,5 18 699,6 77 827,0 12 271,00 12 774 13 748,90 14 080 36 914,2 2 434,4 95 227,6 72 138,3 100 764,1 19 301,7 81 462,4 14 053,52 14 925 15 301,40 16 006 37 646,1 1 996,4 93 463,3 71 660,1 98 920,7 19 478,1 79 442,6 14 792,62 14 992 15 835,43 15 889 31 514,2 3 107,1 96 194,0 73 664,9 100 167,7 20 612,3 79 555,4 15 237,81 15 622 16 201,52 16 340 30 168,1 5 005,1 92 441,2 61 861,3 103 497,7 22 466,0 81 031,6 15 756,50 15 840 16 359,04 16 343 33 491,0 8 131,8 92 110,4 56 874,0 108 978,4 23 592,6 85 385,8 15 920,95 16 037 16 487,19 17 166 40 089,5 13 721,3 89 131,0 56 687,1 110 926,1 23 453,4 87 472,7 16 100,95 16 220 17 079,70 17 089 44 238,5 17 716,8 91 620,8 57 470,9 114 171,1 24 340,9 89 830,2 16 359,45 16 488 17 181,90 17 605 46 317,4 19 895,6 94 337,0 59 601,0 116 383,3 24 289,1 92 094,2 16 705,57 16 870 17 895,87 17 627 47 754,0 21 185,6 97 046,1 62 112,4 119 743,2 23 965,8 95 777,4 17 446,73 17 893 18 056,03 18 101 50 704,8 23 751,8 101 340,4 57 719,5 134 122,5 29 668,9 104 453,6 17 996,43 18 255 18 210,32 18 331

24,6 19,4 553,7 747,2 478,0 232,3 245,7 22,43 35 … … 35,0 –26,2 674,6 809,7 603,5 316,4 287,1 76,39 189 … …

197,2 –61,8 1 255,1 1 421,7 1 238,9 758,0 480,9 307,95 460 … … 755,0 –166,7 2 640,2 3 095,6 2 759,6 1 450,3 1 309,3 760,05 1 276 884,60 1 446

2 534,7 –73,2 5 523,7 6 844,1 6 637,6 2 807,8 3 829,8 1 655,09 1 767 1 967,56 2 134 3 572,8 –739,9 12 350,8 12 399,3 13 085,0 4 906,1 8 178,9 2 033,26 2 578 2 629,51 3 299 5 519,8 –2 376,8 22 493,2 20 453,3 22 184,8 7 813,1 14 371,7 3 082,60 4 035 3 862,90 5 005

20 538,5 –759,5 40 959,3 36 167,2 44 934,3 12 233,5 32 700,8 7 167,94 8 023 8 090,93 8 867 28 529,7 3 272,3 62 527,6 46 169,7 69 925,4 17 213,7 52 711,7 8 874,81 10 951 9 988,36 12 788 37 871,6 9 595,3 92 079,6 63 176,2 106 279,9 22 026,4 84 253,5 15 332,93 18 255 16 295,26 18 331

2) Valorile anuale din partea de jos a tabelului reprezintã medii cronologice, iar pentru ratele dobânzilor reprezintã medii aritmetice ponderate3) Pânã în 11 martie 1997 - curs de referinþã; 4) ECU pânã în decembrie 1998.

14*

Page 195: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

3. STRUCTURA COMERÞULUI EXTERIOR PE GRUPE DE ÞÃRI- procente; sfârºitul perioadei -

Perioada Export fob Import cifÞãri dezvoltate Þãri în tranziþ Þãri în curs de Þãri dezvoltate Þãri în tranziþi Þãri în curs deTotal Þãrile

UniuniiAlte þãri din Europa

dezvoltare Total Þãrile Uniunii

Alte þãri din Europadezvoltare

Europene dezvoltate Centralã ºI de Est

Europene dezvoltate Centralã ºI de Est

1995 ian. 60,0 53,7 6,3 10,4 29,6 68,4 56,7 11,7 21,5 10,1 feb. 62,1 53,0 9,1 11,0 26,9 65,2 51,9 13,3 22,9 11,9 mar. 63,5 55,0 8,5 11,7 24,8 61,3 49,4 11,9 24,2 14,5 apr. 63,7 53,3 10,4 11,2 25,1 60,4 49,4 11,0 23,2 16,4 mai 62,8 53,3 9,5 10,5 26,7 60,2 50,0 10,2 22,6 17,2 iun. 62,5 53,6 8,9 10,5 27,0 60,1 50,3 9,8 22,8 17,1 iul. 62,9 54,4 8,5 10,2 26,9 60,4 50,9 9,5 23,0 16,6 aug. 62,6 54,4 8,2 10,2 27,2 59,9 50,6 9,3 22,8 17,3 sep. 62,6 54,6 8,0 10,5 26,9 59,5 50,6 8,9 22,4 18,1 oct. 62,2 54,5 7,7 10,7 27,1 60,3 50,6 9,7 22,2 17,5 nov. 62,0 54,2 7,8 10,9 27,1 59,9 50,5 9,4 21,8 18,3 dec. 61,7 54,2 7,5 11,2 27,1 60,0 50,5 9,5 21,8 18,2

1996 ian. 61,6 55,8 5,8 9,4 29,0 62,4 52,3 10,1 21,8 15,8 feb. 62,7 57,0 5,7 10,7 26,6 61,3 50,8 10,5 23,0 15,7 mar. 61,3 55,6 5,7 11,4 27,3 61,2 51,3 9,9 23,4 15,4 apr. 60,2 54,3 5,9 11,3 28,5 60,8 51,6 9,2 23,2 16,0 mai 60,2 54,6 5,6 11,7 28,1 60,9 51,7 9,2 22,1 17,0 iun. 60,1 54,5 5,6 12,5 27,4 61,2 52,2 9,0 21,5 17,3 iul. 60,4 55,0 5,4 12,7 26,9 61,9 53,1 8,8 21,1 17,0 aug. 60,7 55,2 5,5 12,6 26,7 62,2 53,3 8,9 21,5 16,3 sep. 61,3 55,9 5,4 12,6 26,1 62,0 53,0 9,0 22,0 16,0 oct. 62,2 56,7 5,5 12,3 25,5 61,9 52,9 9,0 21,7 16,4 nov. 62,4 56,8 5,6 12,3 25,3 61,5 52,5 9,0 21,5 17,0 dec. 62,2 56,5 5,7 12,2 25,6 61,6 52,3 9,3 21,3 17,1

1997 ian. 68,2 58,6 9,6 8,6 23,2 55,7 46,5 9,2 22,2 22,1 feb. 69,0 60,2 8,8 8,8 22,2 56,5 48,3 8,2 24,0 19,5 mar. 67,9 58,2 9,7 10,2 21,9 58,8 50,7 8,1 25,9 15,3 apr. 66,8 56,8 10,0 10,3 22,9 58,7 50,3 8,4 23,9 17,4 mai 66,0 56,8 9,2 10,9 23,1 60,6 50,4 10,2 22,8 16,6 iun. 65,2 56,5 8,7 11,5 23,3 60,8 50,8 10,0 21,8 17,4 iul. 65,7 57,4 8,3 11,6 22,7 61,6 51,8 9,8 20,9 17,5 aug. 65,4 57,0 8,4 11,9 22,7 61,2 51,6 9,6 21,1 17,7 sep. 65,3 57,1 8,2 12,4 22,3 61,7 51,7 10,0 21,2 17,1 oct. 65,0 56,8 8,2 12,8 22,2 62,0 51,9 10,1 21,6 16,4 nov. 65,0 56,8 8,2 13,0 22,0 62,1 52,1 10,0 21,9 16,0 dec. 64,9 56,5 8,4 13,2 21,9 62,7 52,5 10,2 21,9 15,4

1998 ian. 72,3 62,3 10,0 10,7 17,0 61,6 51,4 10,2 23,8 14,6 feb. 71,7 62,5 9,2 11,8 16,5 62,9 53,7 9,2 23,7 13,4 mar. 71,6 63,0 8,6 12,0 16,4 64,3 55,2 9,1 22,8 12,9 apr. 70,7 62,5 8,2 12,2 17,1 64,7 55,6 9,1 23,0 12,3 mai 71,4 63,3 8,1 12,1 16,5 64,9 56,0 8,9 22,2 12,9 iun. 71,9 63,6 8,3 11,8 16,3 66,1 57,1 9,0 21,7 12,2 iul. 72,5 64,6 7,9 11,4 16,1 66,2 57,5 8,7 21,3 12,5 aug. 72,5 64,4 8,1 11,5 16,0 66,1 57,5 8,6 21,4 12,5 sep. 72,6 64,5 8,1 11,4 16,0 66,2 57,1 9,1 21,4 12,4 oct. 72,4 64,6 7,8 11,5 16,1 66,1 57,3 8,8 21,8 12,1 nov. 72,4 64,7 7,7 11,5 16,1 66,1 57,6 8,5 21,9 12,0 dec. 72,2 64,5 7,7 11,5 16,3 66,3 57,7 8,6 21,6 12,1

1999 ian. 74,3 69,2 5,1 11,2 14,5 65,1 57,3 7,8 22,0 12,9 feb. 74,2 69,0 5,2 11,3 14,5 66,9 59,4 7,5 19,5 13,6 mar. 73,7 68,2 5,5 11,0 15,3 68,1 60,6 7,5 18,4 13,5 apr. 73,7 68,0 5,7 10,9 15,4 69,0 61,0 8,0 17,6 13,4 mai 74,1 67,4 6,7 10,5 15,4 70,1 61,4 8,7 17,0 12,9 iun. 74,3 67,3 7,0 10,3 15,4 70,6 61,6 9,0 16,8 12,6 iul. 74,2 67,3 6,9 10,3 15,5 70,9 62,1 8,8 17,0 12,1 aug. 73,5 66,6 6,9 10,6 15,9 70,6 62,0 8,6 17,2 12,2 sep. 73,3 66,6 6,7 10,5 16,2 69,9 61,5 8,4 17,9 12,2 oct. 73,2 66,5 6,7 10,8 16,0 69,4 61,1 8,3 18,5 12,1 nov. 72,7 66,0 6,7 11,5 15,8 68,9 60,6 8,3 19,1 12,0 dec. 72,2 65,5 6,7 11,8 16,0 68,5 60,4 8,1 19,7 11,8

1990 44,1 33,9 10,2 36,4 19,5 31,2 21,8 9,4 37,6 31,2 1991 45,1 36,9 8,2 34,2 20,7 38,1 28,7 9,4 29,0 32,9 1992 42,9 35,2 7,7 25,1 32,0 50,3 41,3 9,0 26,5 23,2 1993 48,7 41,4 7,3 15,4 35,9 57,6 45,3 12,3 21,6 20,8 1994 56,0 48,2 7,8 13,9 30,1 60,4 48,2 12,2 23,4 16,2 1995 61,7 54,2 7,5 11,2 27,1 60,0 50,5 9,5 21,8 18,2 1996 62,2 56,5 5,7 12,2 25,6 61,6 52,3 9,3 21,3 17,1 1997 64,9 56,5 8,4 13,2 21,9 62,7 52,5 10,2 21,9 15,4 1998 72,2 64,5 7,7 11,5 16,3 66,3 57,7 8,6 21,6 12,1 1999 72,2 65,5 6,7 11,8 16,0 68,5 60,4 8,1 19,7 11,8

1) Inclusiv Federaþia Rusã;

15*

Page 196: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

4. CªTIGURILE SALARIALE ÎN PRINCIPALELE RAMURI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE

Perioada Valori nominale nete medii lunare (lei/persoanã) Indici, faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior (%)1)Total economie

Industrie Con- strucþii

Agricul- turã

Trans- porturi

Comerþ Adminis- traþie publicã

Total economie

Indus-trie

Con- strucþii

Agri-culturã

Trans- porturi

Comerþ Adminis- traþie publicã

1995 ian. 170 885 167 154 173 463 148 331 212 799 145 953 167 066 167,9 161,6 183,1 186,4 167,9 183,2 179,6 feb. 173 758 167 703 183 127 158 331 216 401 154 502 172 286 163,3 153,0 175,1 178,9 170,6 179,1 157,5 mar. 182 803 186 612 184 924 159 211 221 852 154 863 176 352 162,3 160,2 154,9 170,0 156,7 165,2 165,4 apr. 199 030 204 149 196 142 161 596 242 197 165 617 189 945 157,7 153,1 148,9 157,0 161,6 160,3 165,2 mai 199 702 205 653 210 998 160 937 245 930 163 533 187 440 157,9 155,8 157,5 148,8 173,4 161,5 147,2 iun. 205 080 211 383 220 980 165 825 246 022 168 445 192 534 156,4 151,9 153,9 147,4 169,8 159,8 154,2 iul. 218 535 225 773 231 487 177 333 275 173 179 249 206 716 153,2 152,6 152,5 156,6 143,5 153,6 165,2 aug. 230 338 243 497 247 939 181 902 284 016 189 082 211 698 149,7 147,9 151,1 148,1 145,6 152,1 155,2 sep. 229 543 242 540 242 475 183 911 273 133 193 587 212 153 149,6 150,1 145,3 148,2 143,1 150,9 162,5 oct. 242 612 254 508 252 948 195 262 282 275 205 473 220 311 151,2 157,7 152,1 151,6 133,9 156,5 145,2 nov. 252 217 263 637 256 777 207 846 304 644 217 842 222 070 150,4 153,6 145,0 147,1 152,7 158,9 140,2 dec. 282 995 288 853 273 002 252 533 344 131 248 133 308 625 142,5 149,9 137,7 150,1 143,5 154,8 132,3

1996 ian. 256 563 258 031 238 269 203 380 300 576 204 864 266 726 150,1 154,4 137,4 137,1 141,2 140,4 159,7 feb. 248 880 257 490 245 191 201 600 329 067 211 899 223 603 143,2 153,5 133,9 127,3 152,1 137,1 129,8 mar. 262 237 275 574 261 202 211 479 333 018 223 912 230 886 143,5 147,7 141,2 132,8 150,1 144,6 130,9 apr. 301 558 319 649 293 462 235 164 389 060 255 576 243 872 151,5 156,6 149,6 145,5 160,6 154,3 128,4 mai 293 508 312 177 301 214 237 092 377 085 247 608 236 795 147,0 151,8 142,8 147,3 153,3 151,4 126,3 iun. 294 148 306 135 306 071 241 098 368 952 247 880 242 408 143,4 144,8 138,5 145,4 150,0 147,2 125,9 iul. 333 797 374 193 353 843 264 967 392 375 269 246 285 458 152,7 165,7 152,9 149,4 142,6 150,2 138,1 aug. 343 090 379 937 360 299 267 181 420 633 284 306 287 779 149,0 156,0 145,3 146,9 148,1 150,4 135,9 sep. 341 361 373 365 352 204 266 827 430 465 280 711 284 474 148,7 153,9 145,3 145,1 157,6 145,0 134,1 oct. 374 633 412 022 388 527 294 001 471 890 295 542 308 472 154,4 161,9 153,6 150,6 167,2 143,8 140,0 nov. 380 375 415 392 388 173 306 802 451 234 312 892 318 019 150,8 157,6 151,2 147,6 148,1 143,6 143,2 dec. 433 692 458 797 423 183 360 228 537 845 383 297 439 560 153,3 158,8 155,0 142,6 156,3 154,5 142,4

1997 ian. 396 892 419 845 366 848 303 157 483 142 319 464 368 710 154,7 162,7 154,0 149,1 160,7 155,9 138,2 feb. 456 305 498 698 418 941 333 082 557 018 360 343 424 716 183,3 193,7 170,9 165,2 169,3 170,1 189,9 mar. 507 026 560 295 472 042 362 605 572 683 408 262 474 911 193,3 203,3 180,7 171,5 172,0 182,3 205,7 apr. 591 867 651 368 536 761 395 940 761 606 469 458 485 912 196,3 203,8 182,9 168,4 195,8 183,7 199,2 mai 567 647 624 526 562 053 520 873 698 057 440 917 481 719 193,4 200,1 186,6 219,7 185,1 178,1 203,4 iun. 580 978 631 450 599 253 425 490 750 691 460 803 511 553 197,5 206,3 195,8 176,5 203,5 185,9 211,0 iul. 621 728 689 039 649 478 456 229 737 455 475 832 523 553 186,3 184,1 183,5 172,2 187,9 176,7 183,4 aug. 650 641 711 672 680 004 483 448 818 747 522 093 566 445 189,6 187,3 188,7 180,9 194,6 183,6 196,8 sep. 710 242 767 905 723 104 539 764 865 672 577 710 630 237 208,1 205,7 205,3 202,3 201,1 205,8 221,5 oct. 797 194 859 118 790 821 557 428 1 034 712 628 088 712 290 212,8 208,5 203,5 189,6 219,3 212,5 230,9 nov. 820 842 867 152 796 507 574 815 995 295 660 832 799 181 215,8 208,8 205,2 187,4 220,6 211,2 251,3 dec. 940 495 969 965 897 370 647 605 1 135 484 807 089 1 034 756 216,9 211,4 212,1 179,8 211,1 210,6 235,4

1998 ian. 884 424 921 223 814 722 607 622 1 070 663 681 311 981 942 222,8 219,4 222,1 200,4 221,6 213,3 266,3 feb. 878 620 923 759 821 482 604 834 1 041 752 704 332 940 078 192,6 185,2 196,1 181,6 187,0 195,5 221,3 mar. 954 305 1 003 089 923 690 636 585 1 101 354 764 123 1 008 785 188,2 179,0 195,7 175,6 192,3 187,2 212,4 apr. 1 045 498 1 107 938 971 264 721 181 1 239 273 825 151 1 163 170 176,6 170,1 180,9 182,1 162,7 175,8 239,4 mai 999 233 1 043 216 974 959 727 426 1 174 668 776 422 1 213 869 176,0 167,0 173,5 139,7 168,3 176,1 252,0 iun. 1 040 621 1 091 878 1 046 079 750 920 1 158 142 804 067 1 236 709 179,1 172,9 174,6 176,5 154,3 174,5 241,8 iul. 1 098 549 1 181 771 1 100 361 810 974 1 192 972 839 822 1 209 700 176,7 171,5 169,4 177,8 161,8 176,5 231,1 aug. 1 122 880 1 180 172 1 117 821 823 233 1 247 866 890 963 1 314 681 172,6 165,8 164,4 170,3 152,4 170,7 232,1 sep. 1 139 952 1 195 908 1 147 582 831 120 1 265 615 905 840 1 369 317 160,5 155,7 158,7 154,0 146,2 156,8 217,3 oct. 1 170 924 1 222 038 1 160 732 847 968 1 373 040 916 590 1 437 995 146,9 142,2 146,8 152,1 132,7 145,9 201,9 nov. 1 191 510 1 224 320 1 159 639 864 413 1 405 350 937 409 1 468 963 145,2 141,2 145,6 150,4 141,2 141,9 183,8 dec. 1 360 261 1 383 185 1 322 109 952 815 1 521 335 1 114 735 1 945 386 144,6 142,6 147,3 147,1 134,0 138,1 188,0

1999 ian. 1 240 941 1 248 765 1 141 117 878 290 1 433 776 956 074 1 584 859 140,3 135,6 140,1 144,5 133,9 140,3 161,4 feb. 1 294 259 1 305 378 1 190 723 921 257 1 513 194 1 004 627 1 633 458 147,3 141,3 144,9 152,3 145,3 142,6 173,8 mar. 1 411 363 1 482 738 1 328 456 1 015 101 1 587 753 1 105 179 1 710 948 147,9 147,8 143,8 159,5 144,2 144,6 169,6 apr. 1 479 672 1 516 062 1 360 979 1 061 322 1 649 247 1 200 255 1 729 124 141,5 136,8 140,1 147,2 133,1 145,5 148,7 mai 1 460 453 1 490 831 1 369 923 1 084 589 1 647 262 1 137 937 1 680 720 146,2 142,9 140,5 149,1 140,2 146,6 138,5 iun. 1 513 514 1 584 344 1 458 873 1 114 392 1 688 922 1 164 601 1 722 401 145,4 145,1 139,5 148,4 145,8 144,8 139,3 iul. 1 603 869 1 709 101 1 523 866 1 207 898 1 843 584 1 266 644 1 833 034 146,0 144,6 138,5 148,9 154,5 150,8 151,5 aug. 1 624 183 1 725 436 1 586 174 1 199 787 1 868 075 1 295 543 1 848 047 144,6 146,2 141,9 145,7 149,7 145,4 140,6 sep. 1 629 938 1 717 917 1 653 138 1 158 417 1 868 344 1 326 610 1 893 685 143,0 143,6 144,1 139,4 147,6 146,5 138,3 oct. 1 656 981 1 740 349 1 610 798 1 196 705 1 875 625 1 354 296 2 018 761 141,5 142,4 138,8 141,1 136,6 147,8 140,4 nov. 1 751 585 1 892 300 1 687 504 1 223 249 1 960 969 1 449 564 1 947 106 147,0 154,6 145,5 141,5 139,5 154,6 132,5 dec. 1 990 080 2 104 032 1 955 904 1 280 923 2 291 873 1 548 311 3 037 950 146,3 152,1 147,9 134,4 150,6 138,9 156,2

1990 3 381 3 333 3 749 3 587 3 764 2 936 3 790 110,5 109,5 105,2 118,1 117,9 110,4 109,5 1991 7 460 7 499 7 981 6 752 8 850 6 857 8 206 220,6 225,0 212,9 188,2 235,1 233,5 216,5 1992 20 140 20 508 21 438 17 151 25 229 18 075 20 973 270,0 273,5 268,6 254,0 285,1 263,6 255,6 1993 59 717 62 388 64 189 49 053 71 548 52 751 62 663 296,5 304,2 299,4 286,0 283,6 291,8 298,8 1994 141 951 146 999 164 945 112 922 166 573 124 038 149 888 237,7 235,6 257,5 230,2 232,8 235,1 239,2 1995 211 373 227 469 224 855 171 148 253 344 168 777 225 914 148,9 154,7 136,3 151,6 152,1 136,1 150,7 1996 321 169 350 039 332 082 254 194 397 682 250 282 304 649 151,9 153,9 147,7 148,5 157,0 148,3 134,9 1997 632 086 693 437 617 101 469 680 772 902 459 497 608 716 196,8 198,1 185,8 184,8 194,4 183,6 199,8 1998 1 073 898 1 123 208 1 046 703 764 924 1 232 669 846 730 1 274 216 169,9 162,0 169,6 162,9 159,5 184,3 209,3 1999 1 554 737 1 626 438 1 488 955 1 111 828 1 769 052 1 234 137 1 886 674 144,8 144,8 142,3 145,4 143,5 145,8 148,1

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã.1) Date calculate pe baza informaþiilor Comisiei Naþionale pentru Statisticã.

16*

Page 197: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

5. PREÞURILE DE CONSUM AL POPULAÞIEI ªI PREÞURILE PRODUCÞIEI INDUSTRIALE- procente -

Perioada Variaþie lunarã Indice faþã de sfârºitul anului anterior Indice faþã de aceeaºi perioadã a anuluianterior

Preþurile Preþurile de consum Preþurile Preþurile de consum Preþurile Preþurile de consumproducþiei industriale

Total produse alimen-tare

produse neali-mentare

servicii producþiei industriale 1)

Total produse alimen-tare

produse neali-mentare

servicii producþiei industriale

Total produse alimen-tare

produse neali-mentare

servicii

1995 ian. 1,3 2,0 3,0 1,1 1,1 101,3 102,0 103,0 101,1 101,1 162,1 157,3 162,4 148,3 165,9 feb. 1,5 1,4 1,5 1,3 1,6 102,8 103,5 104,6 102,4 102,7 151,4 150,7 154,7 143,5 159,0 mar. 0,5 0,9 0,3 1,0 3,6 103,3 104,4 104,9 103,4 106,4 142,1 140,4 139,6 138,1 152,5 apr. 4,1 1,6 1,4 2,1 0,9 107,5 106,1 106,4 105,5 107,4 133,3 134,6 133,7 132,5 145,1 mai 2,6 1,1 0,7 1,0 2,6 110,3 107,3 107,2 106,6 110,1 127,8 129,6 127,7 128,6 140,8 iun. 3,7 1,3 0,1 1,9 4,0 114,3 108,7 107,3 108,6 114,5 130,1 128,0 126,5 127,0 137,4 iul. 3,3 2,6 3,1 1,9 2,7 118,1 111,5 110,6 110,7 117,6 131,5 129,2 129,6 126,1 138,3 aug. 1,6 1,0 0,0 1,5 2,8 120,0 112,6 110,6 112,4 121,0 132,1 128,2 129,1 124,5 137,0 sep. 1,9 1,6 1,2 1,6 3,0 122,3 114,4 111,9 114,2 124,6 130,2 125,3 124,4 123,2 136,2 oct. 2,4 3,5 3,5 3,3 4,4 125,2 118,4 115,8 118,0 130,1 131,3 124,3 122,6 122,8 135,6 nov. 2,8 4,1 3,8 4,2 4,9 128,7 123,2 120,2 122,9 136,4 131,4 125,8 123,3 124,7 139,0 dec. 2,6 3,7 4,5 2,9 3,0 132,0 127,8 125,6 126,5 140,4 132,0 127,8 125,6 126,5 140,4

1996 ian. 2,6 1,2 1,1 1,5 0,8 102,6 101,2 101,1 101,5 100,8 133,7 126,7 123,2 127,0 140,0 feb. 3,3 1,9 1,9 1,8 2,1 105,9 103,1 103,0 103,3 103,0 136,0 127,3 123,7 127,6 140,8 mar. 2,8 1,7 1,5 1,5 3,3 108,9 104,9 104,5 104,9 106,3 139,2 128,3 125,2 128,4 140,3 apr. 4,1 1,9 2,4 1,3 1,8 113,4 106,9 107,0 106,3 108,3 139,2 128,7 126,4 127,4 141,6 mai 3,7 5,3 6,9 3,9 3,9 117,6 112,7 114,5 110,5 112,5 140,8 134,2 134,2 131,1 143,4 iun. 3,6 1,0 0,6 1,4 1,5 121,8 113,8 115,2 112,0 114,2 140,7 133,8 134,8 130,4 140,0 iul. 13,2 7,5 5,4 10,0 8,4 137,9 122,4 121,3 123,2 123,8 154,2 140,3 137,8 140,7 147,8 aug. 4,8 3,8 1,9 5,0 6,8 144,5 127,0 123,7 129,4 132,1 159,0 144,2 140,4 145,6 153,4 sep. 4,0 2,4 2,3 2,1 3,4 150,3 130,1 126,6 132,1 136,6 162,3 145,3 142,0 146,3 154,0 oct. 2,1 3,4 3,6 3,2 3,4 153,4 134,5 131,1 136,3 141,3 161,6 145,1 142,2 146,0 152,5 nov. 2,1 5,8 5,8 6,8 3,0 156,6 142,2 138,7 145,5 145,5 160,6 147,4 145,0 149,7 149,7 dec. 2,4 10,3 11,9 10,2 5,6 160,4 156,9 155,2 160,3 153,6 160,4 156,9 155,2 160,3 153,6

1997 ian. 8,9 13,7 10,6 17,1 14,4 108,9 113,7 110,6 117,1 114,4 170,4 176,2 169,8 184,8 174,2 feb. 17,0 18,8 25,2 12,3 16,7 127,4 135,0 138,5 131,5 133,5 193,0 205,4 208,6 204,0 199,1 mar. 52,6 30,7 31,4 27,5 38,4 194,4 176,5 182,0 167,7 184,8 286,5 264,0 270,2 256,2 266,9 apr. 5,2 6,9 5,5 7,9 9,3 204,5 188,7 192,0 180,9 202,0 289,6 276,8 278,3 272,8 286,4 mai 5,8 4,3 2,8 6,4 3,3 216,4 196,7 197,3 192,5 208,6 295,4 274,0 267,5 279,4 284,9 iun. 4,4 2,3 1,0 2,4 6,6 225,9 201,2 199,3 197,1 222,4 297,8 277,4 268,7 282,0 299,2 iul. 1,5 0,7 –0,5 1,7 1,6 229,3 202,6 198,3 200,5 225,9 267,1 259,8 253,8 260,9 280,5 aug. 0,6 3,5 3,9 2,7 4,8 230,7 209,8 206,1 206,0 236,8 256,4 259,1 258,6 255,1 275,2 sep. 2,5 3,3 2,1 3,2 7,8 236,5 216,7 210,4 212,6 255,3 252,6 261,4 258,0 257,9 286,9 oct. 1,7 6,5 6,0 6,0 9,4 240,5 230,7 223,1 225,3 279,3 251,8 269,2 263,9 265,1 303,6 nov. 3,4 4,3 4,1 4,1 5,1 248,7 240,6 232,2 234,6 293,5 255,0 265,4 259,8 258,5 309,9 dec. 2,1 4,5 5,8 3,4 3,5 254,3 251,4 245,6 242,6 303,9 254,3 251,4 245,6 242,6 303,9

1998 ian. 3,0 4,9 4,5 2,8 11,6 103,0 104,9 104,5 102,8 111,6 224,2 231,9 232,0 213,0 296,4 feb. 2,7 7,2 7,7 7,0 6,2 105,8 112,4 112,5 110,0 118,6 200,3 209,3 199,6 202,8 269,9 mar. 1,7 3,8 2,5 5,2 3,8 107,6 116,6 115,3 115,7 123,1 134,7 166,1 155,6 167,4 202,4 apr. 2,2 2,7 2,1 2,3 5,7 109,9 119,8 117,8 118,3 130,1 131,0 159,6 150,7 158,7 195,8 mai 1,4 2,3 0,7 4,1 2,2 111,5 122,5 118,6 123,2 133,0 127,6 156,6 147,6 155,3 193,6 iun. 0,8 1,3 0,0 2,6 1,6 112,4 124,1 118,5 126,4 135,1 125,5 155,0 146,0 155,6 184,5 iul. 0,2 1,3 –1,0 2,6 4,5 112,6 125,7 117,4 129,7 141,2 123,5 156,0 145,3 156,9 189,7 aug. 0,7 0,6 –1,0 1,9 1,9 113,4 126,5 116,3 132,2 143,8 123,1 151,7 138,5 155,7 184,5 sep. 1,3 2,7 2,7 1,8 5,1 114,9 130,0 119,3 134,5 151,2 122,4 150,8 139,3 153,5 180,0 oct. 1,2 3,9 1,6 5,1 6,5 116,2 135,0 121,3 141,4 161,1 122,0 147,1 133,6 152,2 175,3 nov. 1,7 1,9 1,8 1,9 2,3 118,2 137,6 123,4 144,0 164,8 120,5 143,8 130,6 148,9 170,5 dec. 1,3 2,2 2,5 1,9 2,1 119,8 140,6 126,5 146,8 168,2 119,8 140,6 126,5 146,8 168,2

1999 ian. 2,5 3,0 2,5 2,5 6,0 102,5 103,0 102,5 102,5 106,0 119,2 138,1 124,0 146,3 159,7 feb. 4,0 2,9 2,5 3,4 2,7 106,6 106,0 105,0 106,0 108,8 120,6 132,5 118,0 141,4 154,3 mar. 6,7 6,4 4,7 8,8 5,0 113,7 112,7 109,9 115,3 114,3 126,6 135,8 120,6 146,2 156,2 apr. 5,4 4,8 5,2 3,7 6,7 119,9 118,2 115,6 119,6 122,0 130,5 138,7 124,2 148,3 157,7 mai 3,5 5,3 3,1 3,4 16,2 124,0 124,5 119,3 123,7 141,7 133,2 142,8 127,2 147,3 179,2 iun. 7,2 5,1 0,5 7,3 11,8 132,9 130,8 119,8 132,7 158,5 141,7 148,2 127,8 154,0 197,3 iul. 3,0 1,7 –1,2 2,6 6,0 136,9 133,0 118,4 136,1 168,0 145,6 148,6 127,6 153,9 200,1 aug. 3,7 1,2 0,0 2,2 1,6 141,9 134,6 118,5 139,1 170,7 149,9 149,5 128,8 154,5 199,6 sep. 3,2 3,2 3,6 2,9 2,9 146,5 138,9 122,8 143,2 175,6 152,8 150,2 130,1 156,3 195,3 oct. 4,1 4,2 3,4 3,6 6,8 152,5 144,7 127,0 148,3 187,6 157,1 150,6 132,4 154,0 195,9 nov. 2,8 4,0 3,4 5,3 2,5 156,7 150,4 131,3 156,2 192,3 158,8 153,7 134,5 159,2 196,3 dec. 3,9 2,9 4,1 2,5 1,3 162,9 154,8 136,7 160,2 194,7 162,9 154,8 136,7 160,2 194,7

Variaþie medie lunarã Indice mediu anual1990 8,1 2,7 2,0 3,4 2,8 254,1 137,7 126,5 149,0 139,5 126,9 105,1 104,5 105,5 105,5 1991 11,5 10,3 12,0 9,0 9,1 350,5 322,8 387,7 281,0 285,4 320,1 270,2 286,2 267,8 235,7 1992 6,1 9,6 10,2 9,3 8,4 204,0 299,2 319,7 289,5 262,7 284,8 310,4 336,6 294,2 280,4 1993 9,6 12,1 11,6 12,9 11,8 295,4 395,5 371,2 428,6 382,8 265,0 356,1 348,9 369,0 340,3 1994 4,8 4,1 4,2 3,7 4,7 173,4 161,7 164,3 155,1 174,1 240,5 236,7 236,2 232,8 250,8 1995 2,3 2,1 1,9 2,0 2,9 132,0 127,8 125,6 126,5 140,4 135,1 132,3 131,9 129,6 142,7 1996 4,1 3,8 3,7 4,0 3,6 160,4 156,9 155,2 160,3 153,6 149,9 138,8 136,4 139,1 146,9 1997 8,1 8,0 7,8 7,7 9,7 254,3 251,4 245,6 242,6 303,9 256,6 254,8 251,4 252,5 276,5 1998 1,5 2,9 2,0 3,3 4,4 119,8 140,6 126,5 146,8 168,2 133,2 159,1 148,4 160,2 192,1 1999 4,1 3,7 2,6 4,0 5,7 162,9 154,8 136,7 160,2 194,7 142,2 145,8 127,8 152,3 184,1

Sursa: Comisia Naþionalã pentru Statisticã.1) Date calculate pe baza informaþiilor Comisiei Naþionale pentru Statisticã.Notã: Începând cu ianuarie 1998, indicele este cel al preþurilor producþiei industriale livrate pieþei interne.

17*

Page 198: RAPORT ANUAL 1999

Annual Report 1999

6a. EXECUÞIA

Perioada VENITURI CHELTUIELITotal Venituri curente Venituri Total din care:

Total Venituri fiscale Venituri din Învãþãmânt, SãnãtateTotal din care: nefiscale capital culturã

Impozit pe profit

Impozit pe salarii

TVA ºi accize

Taxe vamale

ian.98 5 404,6 4 757,7 4 643,1 1 309,2 1 121,7 1 840,2 256,1 114,6 609,3 5 359,2 714,9 337,0 feb. 9 628,9 8 328,6 8 097,5 1 952,9 1 655,0 3 660,8 581,6 231,1 781,3 10 436,8 1 545,1 768,2 mar. 13 890,2 12 427,1 12 059,1 2 544,9 2 178,1 5 892,3 983,7 368,0 913,8 16 770,4 2 566,2 1 310,6 apr. 19 906,5 17 832,1 17 238,7 4 378,3 2 821,4 7 831,5 1 352,2 593,5 1 504,3 24 972,0 3 429,2 1 778,2 mai 24 539,9 22 357,4 21 465,2 4 902,1 3 653,8 9 966,4 1 749,3 892,2 1 584,5 30 427,5 4 436,4 2 469,7 iun. 30 095,1 26 959,3 25 895,1 5 330,4 4 475,6 12 486,0 2 109,6 1 064,3 2 049,6 37 124,7 6 014,7 3 035,3 iul. 36 210,1 32 677,5 31 445,8 6 935,9 5 373,7 14 903,6 2 512,6 1 231,7 2 415,4 43 054,4 6 780,2 1 889,5 aug. 41 195,3 37 426,2 36 010,9 7 451,7 6 337,3 17 502,4 2 886,7 1 415,4 2 624,6 47 491,7 7 571,9 1 283,5 sep. 47 148,8 43 185,1 41 576,1 7 866,3 7 182,7 21 049,5 3 377,2 1 609,1 2 789,6 54 403,9 8 513,3 1 753,4 oct. 54 517,4 50 452,2 48 733,5 9 693,5 8 027,8 24 656,4 4 062,2 1 718,7 2 875,9 61 897,9 9 549,4 2 042,8 nov. 60 160,2 56 024,8 54 123,6 10 358,6 8 889,4 27 697,5 4 833,6 1 901,3 2 929,5 68 230,1 10 740,3 2 381,9 dec. 67 215,5 62 681,0 60 677,9 10 845,6 10 094,9 30 924,5 5 741,4 2 003,1 3 228,1 77 616,6 12 268,1 3 183,9 ian.99 9 945,4 5 932,9 5 794,4 1 701,3 815,9 2 544,5 358,7 138,4 4 000,0 6 914,1 1 122,7 208,3 feb. 14 653,2 10 492,5 10 212,4 2 661,5 1 081,0 4 993,8 824,5 280,1 4 131,3 16 029,0 2 335,9 478,6 mar. 23 133,4 16 663,2 16 172,4 3 543,0 1 521,1 8 632,0 1 495,6 490,8 6 403,7 24 778,7 3 682,1 834,8 apr. 30 970,9 24 135,6 23 393,3 5 731,8 2 206,2 11 990,5 2 093,1 742,3 6 739,7 33 240,9 4 994,2 1 120,8 mai 37 516,0 30 453,4 29 428,2 6 565,5 2 942,7 15 465,1 2 707,9 1 025,1 6 937,0 41 674,2 6 217,4 1 407,2 iun. 43 755,5 36 431,4 35 247,4 6 907,1 3 637,3 19 150,8 3 391,2 1 184,0 7 136,8 50 869,0 8 322,3 1 866,2 iul. 52 637,8 44 926,9 43 606,6 9 355,1 4 344,1 23 388,3 4 027,6 1 320,3 7 497,2 61 760,1 9 890,7 2 119,6 aug. 61 373,5 53 250,7 51 781,1 10 931,8 5 131,5 28 154,0 4 700,2 1 469,6 7 867,5 70 205,9 10 655,2 2 422,5 sep. 66 936,0 62 688,3 59 934,6 11 844,7 5 938,0 33 477,8 5 428,2 2 753,7 3 943,3 77 735,4 11 644,8 2 678,3 oct. 76 868,0 72 542,4 69 618,2 14 693,6 6 532,8 38 622,6 6 177,7 2 924,3 3 995,6 88 499,4 12 994,8 2 842,3 nov. 84 908,4 80 487,3 77 110,4 15 859,8 6 442,8 43 822,5 7 002,8 3 376,9 4 053,3 96 534,4 14 271,1 3 224,9 dec. 93 230,3 88 640,2 85 019,0 16 646,0 7 207,6 48 639,1 7 846,7 3 621,2 4 201,2 106 886,7 15 742,7 3 517,5 Sursa: Ministerul Finanþelor.

6b. EXECUÞIA

Perioada VENITURI

Total din care:Venituri proprii Sume de- SubvenþiiTotal Venituri fiscale Venituri Venituri falcate din primite

Total din care: nefiscale din impozitul de laImpozitul Impozite ºi Impozite ºi Impozitul capital pe salarii bugetulpe profit taxe de la

populaþietaxe de la persoane juridice

pe venitul agricol

pentru bugetele locale

de stat

ian.98 846,9 151,8 109,5 9,1 59,6 20,4 0,4 37,2 5,1 370,9 316,5 feb. 1 927,3 338,3 235,2 14,4 135,4 45,3 1,4 86,6 16,4 840,2 736,5 mar. 3 212,3 705,8 512,0 25,0 262,7 152,3 2,5 170,2 23,7 1 319,5 1 174,8 apr. 4 315,2 946,9 672,6 56,2 343,3 182,6 2,9 236,4 38,9 1 799,2 1 503,1 mai 5 381,0 1 177,3 811,7 78,4 420,1 202,7 3,5 319,5 46,0 2 211,7 1 918,5 iun. 6 461,9 1 481,8 1 049,6 89,2 527,2 289,3 3,5 378,3 54,0 2 625,7 2 275,0 iul. 7 494,1 1 784,1 1 294,0 175,9 614,3 323,0 3,8 429,5 60,5 2 977,8 2 643,5 aug. 8 379,5 1 981,9 1 421,9 179,2 693,8 341,7 3,7 491,6 68,4 3 255,7 3 037,0 sep. 9 463,7 2 292,6 1 665,9 183,7 807,4 436,9 4,0 548,0 78,6 3 592,6 3 463,2 oct. 10 628,9 2 569,8 1 873,8 221,6 918,4 470,9 4,1 606,5 89,5 4 038,9 3 898,6 nov. 11 798,9 2 812,0 2 053,9 219,2 1 033,7 500,5 4,3 660,2 97,9 2 977,8 4 376,3 dec. 13 453,0 3 326,8 2 475,9 221,7 1 295,6 594,6 4,4 732,9 117,9 4 998,0 5 054,5 ian.99 1 090,0 491,1 392,2 71,2 269,9 22,7 0,4 68,7 30,1 474,1 17,2 feb. 2 561,1 976,5 773,7 86,4 579,6 48,0 0,6 151,5 51,3 942,7 39,1 mar. 3 919,2 1 649,4 1 301,2 104,7 951,8 137,9 0,9 265,2 83,0 1 116,0 74,4 apr. 5 165,7 2 153,4 1 642,8 187,5 1 144,4 172,3 1,0 403,9 106,7 1 176,3 108,1 mai 6 361,8 2 632,6 1 962,2 183,6 1 396,5 208,6 1,1 542,7 127,7 1 153,7 163,6 iun. 8 170,2 3 783,0 2 818,0 203,9 1 881,0 509,0 1,5 653,3 149,2 1 169,2 236,1 iul. 9 744,6 4 499,4 3 246,4 259,4 2 144,6 578,8 1,6 761,0 179,2 1 250,4 297,1 aug. 11 182,4 5 151,5 3 574,7 271,9 2 384,7 625,4 1,6 870,8 207,5 1 293,4 342,6 sep. 13 281,8 6 488,2 4 165,6 287,1 2 708,9 835,7 1,8 979,3 235,6 1 332,9 373,1 oct. 14 955,2 7 180,9 4 580,9 350,9 2 964,2 892,8 2,0 1 089,5 264,7 1 533,5 455,1 nov. 17 700,4 8 051,6 4 993,2 367,6 3 257,7 952,6 2,1 1 214,3 303,1 1 250,4 692,0 dec. 21 205,9 7 557,3 5 848,6 391,4 3 786,2 1 196,7 2,4 1 375,8 332,9 1 293,4 834,5 Sursa: Ministerul Finanþelor.

18*

Page 199: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

BUGETULUI DE STAT- miliarde lei; cumulat de la începutul anului -

SOLD Perioada

Pensii ºi Apãrarea Ordinea Autoritãþi Cercetare Acþiuni economice Transferuri Dobânzialocaþii naþionalã publicã publice ºtiinþificã Total din care: din aferente

Industrie Agriculturã, silviculturã

Transporturi ºi telecomunicaþii

bugetul de stat

datoriei publice

448,8 373,7 297,0 102,9 6,6 300,9 133,4 40,0 108,9 505,5 2 217,3 +45,4 ian.98904,4 877,8 615,3 279,9 35,1 773,5 343,6 135,9 264,4 1 050,3 3 460,7 –807,9 feb.

1 366,7 1 278,8 961,3 460,6 76,1 1 515,6 478,1 510,2 486,2 1 767,4 5 262,1 –2 880,1 mar.1 914,4 1 679,5 1 265,1 660,9 187,8 2 693,0 635,5 1 352,5 651,9 2 485,3 8 603,9 –5 065,5 apr.2 482,1 2 173,5 1 622,9 867,4 229,8 3 480,8 793,2 1 809,6 812,6 3 035,8 9 245,4 –5 887,5 mai 3 047,7 2 678,5 2 023,3 1 119,9 317,7 4 169,1 947,7 2 141,9 971,9 4 239,4 9 973,9 –7 029,6 iun.3 623,7 3 143,3 2 526,6 1 344,0 386,1 5 142,2 1 168,0 2 462,4 1 304,1 4 993,0 12 660,4 –6 844,3 iul.4 202,7 3 726,9 2 984,0 1 560,9 447,6 5 786,8 1 301,1 2 693,2 1 513,3 5 539,5 13 675,8 –6 296,5 aug.4 776,6 4 518,4 3 429,9 1 830,9 582,7 6 846,4 1 469,2 3 147,0 1 890,0 6 138,7 14 079,8 –7 255,2 sep.5 374,5 5 159,3 3 948,9 2 072,4 705,7 7 855,0 1 657,3 3 507,8 2 243,0 6 702,1 15 815,5 –7 380,5 oct.6 003,9 5 750,6 4 496,2 2 321,7 814,1 8 976,1 1 856,9 3 992,1 2 604,9 7 394,4 16 251,6 –8 069,9 nov.6 815,7 6 707,6 5 205,1 2 866,9 1 049,7 10 682,6 2 057,9 4 539,8 3 357,5 8 396,9 16 611,5 –10 401,0 dec.

631,5 564,2 453,1 121,4 9,8 736,1 136,6 90,7 496,3 798,1 2 242,3 +3 031,3 ian.991 300,8 1 195,3 941,2 367,1 39,0 1 527,8 286,9 396,9 821,2 1 097,6 6 519,8 –1 375,9 feb.2 075,2 1 857,9 1 594,5 637,4 148,7 2 696,0 467,2 631,7 1 540,0 1 470,5 9 118,6 –1 645,4 mar.2 709,0 2 512,2 2 106,3 915,4 220,4 3 592,8 637,8 862,6 2 005,3 1 784,2 12 355,2 –2 270,0 apr.3 528,8 3 246,3 2 722,4 1 221,0 285,9 5 594,9 959,8 1 794,7 2 692,6 2 259,7 14 022,0 –4 158,3 mai 4 307,2 3 942,7 3 248,7 1 623,1 368,7 7 281,1 1 187,9 2 511,2 3 292,6 2 812,2 15 707,2 –7 113,5 iun.5 048,7 4 647,0 3 903,1 1 933,0 456,6 8 955,3 1 394,5 3 240,2 3 937,8 3 228,2 19 904,6 –9 122,3 iul.5 804,0 5 314,4 4 457,2 2 223,8 531,0 10 286,8 1 617,2 3 621,7 4 603,0 3 713,7 22 799,9 –8 832,4 aug.6 486,2 5 920,1 5 026,1 2 537,4 615,8 11 389,5 1 822,2 3 914,4 5 151,5 4 089,2 25 036,8 –10 799,4 sep.7 333,0 6 568,4 5 785,5 2 890,6 678,9 12 845,5 2 121,2 4 227,2 5 894,7 4 620,2 29 450,4 –11 631,4 oct.8 159,8 7 348,4 6 514,2 3 362,9 804,8 14 057,4 2 425,6 4 584,5 6 361,0 5 068,9 30 979,1 –11 626,0 nov.9 069,9 8 347,2 7 535,6 4 108,5 1 019,5 15 819,2 2 795,5 4 974,6 7 212,8 5 237,6 33 347,0 –13 656,3 dec.

BUGETELOR LOCALE 6c. EXECUÞIA BUGETULUI- miliarde lei; cumulat de la începutul anului - ASIGURÃRILOR SOCIALE

CHELTUIELI SOLD DE STATTotal din care:

Cheltuieli Servicii ºi Autoritãþi Acþiunisocial- dezvoltare publice econo-culturale publicã, mice - miliarde lei; cumulat de la începutul anului -

locuinþe, Perioada VENITURI CHELTU- SOLDmediu ºi ape

IELI

720,5 235,3 299,3 45,9 134,9 +126,4 ian.98 1 232,9 1 391,4 –158,5 1 761,9 566,7 713,1 147,8 321,4 +165,5 feb. 2 447,9 2 818,9 –371,0 2 957,5 936,4 1 200,9 260,6 534,4 +254,8 mar. 3 813,3 4 241,5 –428,2 4 044,3 1 270,7 1 610,7 387,8 741,3 +270,9 apr. 5 334,5 5 933,2 –598,7 5 114,7 1 580,8 2 056,7 498,9 934,8 +266,3 mai 6 725,0 7 593,7 –868,7 6 208,6 1 910,0 2 473,1 629,4 1 142,9 +253,2 iun. 8 754,3 9 306,9 –552,6 6 986,7 1 909,9 2 869,9 768,8 1 373,8 +507,5 iul. 10 442,4 11 120,4 –677,9 7 898,3 1 974,8 3 313,4 901,8 1 632,8 +481,2 aug. 11 913,7 13 155,4 –1 241,7 9 004,3 2 206,8 3 739,4 1 053,3 1 916,8 +459,5 sep. 13 282,9 14 924,0 –1 641,1

10 208,0 2 479,2 4 216,8 1 234,1 2 169,6 +420,9 oct. 15 000,2 17 073,3 –2 073,1 11 391,6 2 763,6 4 677,1 1 423,0 2 399,4 +407,3 nov. 20 799,5 23 742,9 –2 943,3 13 379,2 3 175,7 5 531,8 1 794,0 2 719,2 +73,8 dec. 23 382,9 26 537,8 –3 155,0

789,9 186,3 384,2 75,9 137,7 +300,1 ian.99 2 476,8 2 814,6 –337,8 2 112,9 501,5 982,6 274,7 336,2 +448,2 feb. 4 862,6 5 697,0 –834,4 3 327,2 835,7 1 485,5 481,8 493,3 +592,0 mar. 7 570,1 8 580,6 –1 010,5 4 579,3 1 128,7 2 042,6 689,9 672,9 +586,5 apr. 10 345,1 11 674,5 –1 329,4 5 826,4 1 424,8 2 576,2 885,1 869,3 +535,4 mai 13 374,0 14 917,1 –1 543,1 7 382,2 1 766,4 3 255,7 1 103,6 1 094,2 +788,1 iun. 16 521,2 18 136,1 –1 614,9 8 916,1 2 103,0 3 878,8 1 340,3 1 328,3 +828,5 iul. 19 669,3 21 325,1 –1 655,8

10 340,8 2 399,6 4 444,0 1 544,0 1 549,4 +841,6 aug. 22 933,6 24 734,7 –1 801,1 12 242,5 2 757,7 5 038,8 1 760,7 1 767,7 +1 039,3 sep. 26 367,0 28 289,3 –1 922,3 13 959,3 3 145,8 5 671,6 2 011,5 2 010,8 +995,8 oct. 29 781,9 31 765,0 –1 983,1 16 594,8 3 714,4 6 794,9 2 357,1 2 313,2 +1 105,6 nov. 33 362,9 35 433,1 –2 070,2 20 828,5 4 679,7 7 979,2 3 016,8 2 844,4 +377,4 dec. 37 792,7 39 035,2 –1 242,5

Sursa: Ministerul Finanþelor.

19*

Page 200: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

7. BALANÞA DE PLÃÞI- milioane dolari SUA -

C O M P O N E N T E 1996 1997Credit Debit Sold Credit Debit Sold

1. CONTUL CURENT (A+B+C) 10 402 12 973 –2 571 10 889 13 026 –2 137 A. Bunuri ºi servicii 9 648 12 503 –2 855 9 955 12 349 –2 394

a. Bunuri fob (export / import ) 8 085 10 555 –2 470 8 431 10 411 –1 980 b. Servicii 1 563 1 948 –385 1 524 1 938 –414

– transport 572 692 –120 588 565 23 – turism 529 666 –137 526 681 –155 – alte servicii 462 590 –128 410 692 –282

B. Venituri 79 388 –309 204 526 –322 – din muncã 8 2 6 14 1 13 – din investiþii directe 5 24 –19 4 30 –26 – din investiþii de portofoliu 1 17 –16 0 76 –76 – din alte investiþii de capital (dobânzi) 65 345 –280 186 419 –233

C. Transferuri curente 675 82 593 730 151 579 – sector oficial 70 23 47 82 18 64 – alte sectoare 605 59 546 648 133 515

2. CONTUL DE CAPITAL ªI FINANCIAR (A+B) 5 206 2 992 2 214 6 958 5 918 1 040 A. Contul de capital 152 0 152 43 0 43

a. Transferuri de capital 152 0 152 43 0 43 – sector oficial 152 0 152 43 0 43 – alte sectoare 0 0 0 0 0 0

b. Achiziþionare/Vânzare active nemateriale– nefinanciare 0 0 0 0 0 0 B. Contul financiar 5 054 2 992 2 062 6 915 5 918 997

a. Investiþii directe 265 2 263 1 229 5 1 224 – ale rezidenþilor în strãinãtate 0 0 0 9 0 9 – ale nerezidenþilor în România 265 2 263 1 220 5 1 215

b. Investiþii de portofoliu 1 222 0 1 222 1 067 184 883 – active 0 0 0 10 16 –6 – pasive 1 222 0 1 222 1 057 168 889

c. Alte investiþii de capital 3 218 2 408 810 4 433 3 876 557 – active 679 953 –274 1 128 1 166 –38

1. Împrumuturi ºi credite pe termen lung 1 21 –20 2 26 –24 2. Împrumuturi ºi credite pe termen scurt 13 17 –4 111 135 –24 3. Documente de export pe termen lung 52 41 11 92 55 37 4. Documente de export pe termen scurt 478 438 40 344 249 95 5. Numerar ºi cecuri 7 12 –5 20 24 –4 6. Depozite 88 363 –275 332 584 –252 7. Alte active 40 61 –21 227 93 134

– pe termen lung 0 0 0 0 0 0 – pe termen scurt 40 61 –21 227 93 134

– pasive 2 539 1 455 1 084 3 305 2 710 595 1. Credite ºi împrumuturi de la FMI 0 356 –356 164 136 28 2. Împrumuturi ºi credite pe termen lung 1 415 510 905 2 220 1 212 1 008 3. Împrumuturi ºi credite pe termen scurt 67 150 –83 29 97 –68 4. Documente de import pe termen lung 293 214 79 310 366 –56 5. Documente de import pe termen scurt 425 206 219 412 561 –149 6. Numerar ºi cecuri 0 0 0 0 0 0 7. Depozite deþinute de nerezidenþi în România 338 19 319 170 336 –166 8. Alte pasive 1 0 1 0 2 –2

– pe termen lung 0 0 0 0 0 0 – pe termen scurt 1 0 1 0 2 –2

d. Conturi în tranzit 42 0 42 75 85 –10 e. Conturi de cliring / barter 4 62 –58 44 36 8 f. Active de rezervã (BNR) 303 520 –217 67 1 732 –1 665

– aur monetar 0 0 0 0 0 0 – DST 53 1 52 47 149 –102 – poziþia de rezervã la FMI 0 0 0 0 0 0 – devize convertibile 250 519 –269 20 1 583 –1 563

3. ERORI ªI OMISIUNI (net) 357 0 357 1 097 0 1 097 *) Date provizorii

20*

Page 201: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

7. BALANÞA DE PLÃÞI- milioane dolari SUA -

1998 1999* C O M P O N E N T ECredit Debit Sold Credit Debit Sold10 668 13 636 –2 968 10 832 12 120 –1 288 1. CONTUL CURENT (A+B+C)

9 519 12 798 –3 279 9 870 11 381 –1 511 A. Bunuri ºi servicii 8 302 10 927 –2 625 8 503 9 595 –1 092 a. Bunuri fob (export / import )1 217 1 871 –654 1 367 1 786 –419 b. Servicii

504 633 –129 536 571 –35 – transport260 458 –198 252 402 –150 – turism453 780 –327 579 813 –234 – alte servicii263 705 –442 158 561 –403 B. Venituri

45 6 39 92 7 85 – din muncã13 154 –141 2 52 –50 – din investiþii directe1 121 –120 3 89 –86 – din investiþii de portofoliu

204 424 –220 61 413 –352 – din alte investiþii de capital (dobânzi)886 133 753 804 178 626 C. Transferuri curente

73 21 52 79 22 57 – sector oficial813 112 701 725 156 569 – alte sectoare

7 686 4 963 2 723 5 522 5 114 408 2. CONTUL DE CAPITAL ªI FINANCIAR (A+B)39 0 39 46 1 45 A. Contul de capital39 0 39 46 1 45 a. Transferuri de capital39 0 39 44 0 44 – sector oficial0 0 0 2 1 1 – alte sectoare0 0 0 0 0 0 b. Achiziþionare/Vânzare active nemateriale– nefinanciare

7 647 4 963 2 684 5 476 5 113 363 B. Contul financiar2 063 23 2 040 1 076 69 1 007 a. Investiþii directe

11 2 9 8 24 –16 – ale rezidenþilor în strãinãtate2 052 21 2 031 1 068 45 1 023 – ale nerezidenþilor în România

510 380 130 207 916 –709 b. Investiþii de portofoliu32 31 1 48 28 20 – active

478 349 129 159 888 –729 – pasive4 047 4 345 –298 3 443 3 184 259 c. Alte investiþii de capital1 165 954 211 914 665 249 – active

10 25 –15 25 7 18 1. Împrumuturi ºi credite pe termen lung122 86 36 60 81 –21 2. Împrumuturi ºi credite pe termen scurt95 57 38 103 87 16 3. Documente de export pe termen lung

182 169 13 382 398 –16 4. Documente de export pe termen scurt5 20 –15 8 15 –7 5. Numerar ºi cecuri

694 568 126 290 53 237 6. Depozite57 29 28 46 24 22 7. Alte active0 0 0 0 0 0 – pe termen lung

57 29 28 46 24 22 – pe termen scurt2 882 3 391 509 2 529 2 519 10 – pasive

0 126 –126 72 139 –67 1. Credite ºi împrumuturi de la FMI1 738 1 396 342 1 692 1 369 323 2. Împrumuturi ºi credite pe termen lung

328 564 –236 432 318 114 3. Împrumuturi ºi credite pe termen scurt341 449 –108 145 316 –171 4. Documente de import pe termen lung395 719 –324 141 354 –213 5. Documente de import pe termen scurt

0 0 0 0 0 0 6. Numerar ºi cecuri80 137 –57 47 23 24 7. Depozite deþinute de nerezidenþi în România0 0 0 0 0 0 8. Alte pasive0 0 0 0 0 0 – pe termen lung0 0 0 0 0 0 – pe termen scurt

11 39 –28 4 21 –17 d. Conturi în tranzit5 8 –3 8 12 –4 e. Conturi de cliring / barter

1 011 168 843 738 911 –173 f. Active de rezervã (BNR)0 0 0 0 5 –5 – aur monetar

102 0 102 1 10 –9 – DST0 0 0 0 0 0 – poziþia de rezervã la FMI

909 168 741 737 896 –159 – devize convertibile

245 0 245 880 0 880 3. ERORI ªI OMISIUNI (net)

21*

Page 202: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

8a. POZIÞIA EXTERNÃ A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

- milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei -Perioada Active externe de rezervã Active Datoria externã pe termen mediu ºi lung

din sistemul bancar valutare A. Pe tipuri de creditoriTotal Aur Deþineri Devize în luni Total Multilaterale Bilaterale

monetar de converti- de Total din care: Total din care:DST-uri bile import FMI UE BIRD BERD China

1995 ian. 3 051,8 986,9 56,2 2 008,7 4,0 4 690,1 2 752,6 1 307,8 567,3 673,1 149,7 908,9 92,4 feb. 2 982,0 993,2 36,5 1 952,3 3,3 4 753,8 2 784,9 1 301,9 576,2 695,2 156,1 921,3 93,4 mar. 2 902,1 1 021,6 37,8 1 842,7 2,9 4 918,3 2 869,0 1 319,9 601,4 720,2 163,8 951,7 102,1 apr. 2 839,2 1 036,6 38,9 1 763,7 2,8 4 969,4 2 915,8 1 332,6 605,9 731,6 174,1 960,8 102,1 mai 2 749,3 1 025,6 37,8 1 685,9 2,5 4 913,5 2 859,2 1 266,8 604,2 735,4 181,3 949,4 87,8 iun. 2 811,3 1 037,3 22,6 1 751,4 2,2 4 934,2 2 861,4 1 261,6 603,5 742,7 182,1 959,3 87,5 iul. 2 712,2 1 031,8 23,7 1 656,7 1,9 4 957,5 2 839,8 1 219,2 608,8 747,1 184,1 968,1 87,3 aug. 2 594,4 1 026,2 6,7 1 561,5 1,9 4 867,9 2 764,9 1 150,7 579,9 756,4 183,2 949,6 77,3 sep. 2 443,2 1 030,2 6,7 1 406,3 1,9 4 895,1 2 746,5 1 110,6 590,7 760,9 188,6 965,1 77,3 oct. 2 374,1 1 028,8 6,8 1 338,5 1,9 4 903,8 2 730,7 1 078,7 596,3 768,1 191,2 974,5 78,7 nov. 2 483,6 1 045,0 10,1 1 428,5 2,0 4 977,5 2 782,2 1 042,7 659,0 784,2 198,7 953,7 58,8 dec. 2 625,1 1 046,1 56,1 1 522,9 1,9 5 482,1 2 786,6 1 039,2 652,6 794,2 203,1 1 204,7 57,4

1996 ian. 2 488,1 1 096,3 16,9 1 374,9 2,5 5 416,2 2 703,9 977,6 626,8 800,4 205,1 1 216,1 54,9 feb. 2 421,2 1 079,4 1,5 1 340,3 2,5 5 529,8 2 709,5 956,1 646,1 808,7 203,3 1 250,8 56,2 mar. 2 600,0 1 101,1 2,6 1 496,3 2,3 5 620,6 2 762,2 912,1 637,5 911,8 206,7 1 259,0 55,0 apr. 2 458,5 1 078,0 3,5 1 377,0 2,0 5 569,8 2 720,7 863,6 627,2 921,6 209,7 1 239,1 41,2 mai 2 800,3 1 084,5 30,6 1 685,2 2,4 6 115,8 2 673,8 795,1 623,9 937,3 209,6 1 228,6 40,2 iun. 2 931,2 1 062,1 2,8 1 866,3 2,5 6 450,5 2 704,0 784,4 631,1 955,8 224,2 1 233,0 40,5 iul. 2 923,3 1 070,4 2,9 1 850,0 2,4 6 620,1 2 761,2 783,3 647,9 972,0 245,1 1 262,9 42,2 aug. 2 779,4 1 082,8 12,6 1 684,0 2,5 6 630,0 2 750,2 752,2 649,9 986,7 248,5 1 264,8 42,7 sep. 2 722,8 1 066,9 3,0 1 652,9 2,1 6 578,6 2 720,8 722,3 639,7 995,5 247,8 1 257,9 37,8 oct. 3 143,1 1 069,6 3,1 2 070,4 2,5 7 182,2 2 758,7 716,4 646,8 1 006,9 260,1 1 273,2 37,7 nov. 3 042,3 1 048,9 32,3 1 961,1 2,3 7 242,6 2 755,4 692,9 645,4 1 015,1 264,0 1 279,3 36,7 dec. 3 144,3 1 041,5 4,1 2 098,7 2,1 7 208,9 2 720,5 650,9 632,6 1 022,0 278,3 1 301,3 35,8

1997 ian. 2 772,2 989,1 3,9 1 779,2 2,1 7 164,3 2 694,8 630,4 605,4 1 027,1 287,1 1 260,4 23,8 feb. 2 766,8 1 000,7 0,9 1 765,2 2,1 7 351,2 2 660,9 607,1 582,9 1 037,0 285,6 1 235,4 22,9 mar. 2 882,2 993,1 0,9 1 888,2 2,2 7 562,2 2 663,3 594,9 590,5 1 032,7 296,1 1 236,8 22,7 apr. 3 173,1 974,6 82,0 2 116,5 2,4 7 616,7 2 757,5 669,1 576,3 1 037,0 315,5 1 223,9 22,5 mai 3 269,1 992,7 75,8 2 200,6 2,4 7 753,5 2 775,2 670,9 579,7 1 038,9 317,4 1 239,3 23,2 iun. 3 733,8 980,7 76,1 2 677,0 2,7 8 089,2 2 819,5 630,3 575,3 1 119,6 326,6 1 239,6 22,7 iul. 4 014,4 953,0 74,1 2 987,3 3,1 7 920,5 2 796,1 615,5 547,2 1 120,6 333,7 1 195,9 15,4 aug. 4 112,4 956,1 66,8 3 089,5 3,2 7 848,5 2 780,8 600,8 551,5 1 127,6 321,0 1 199,2 14,9 sep. 4 620,6 961,9 149,3 3 509,4 3,6 8 264,9 3 153,5 686,8 568,4 1 374,8 325,4 1 195,5 15,4 oct. 4 588,2 936,6 151,2 3 500,4 3,6 8 343,9 3 201,1 691,7 582,9 1 383,1 343,4 1 197,9 15,4 nov. 4 702,8 889,7 126,0 3 687,1 3,7 8 269,8 3 180,8 669,1 571,8 1 384,9 347,3 1 159,9 15,1 dec. 4 670,9 867,5 103,9 3 699,5 3,6 8 584,3 3 391,9 641,8 641,0 1 391,7 464,9 1 164,9 15,1

1998 ian. 4 498,1 913,9 104,0 3 480,2 4,1 8 490,5 3 262,1 642,3 632,3 1 381,1 370,4 1 136,6 14,8 feb. 4 486,8 900,5 83,2 3 503,1 4,3 8 478,2 3 256,8 629,3 630,1 1 390,8 367,2 1 127,3 14,7 mar. 4 246,9 935,5 80,2 3 231,2 3,6 8 180,7 3 050,6 624,5 428,2 1 393,1 366,7 1 089,4 14,3 apr. 4 253,5 959,3 80,5 3 213,7 3,5 8 203,1 3 083,0 625,0 434,2 1 404,5 376,5 1 098,6 14,4 mai 4 188,8 944,8 57,6 3 186,4 3,3 8 270,6 3 137,1 607,2 436,9 1 412,2 422,5 1 112,1 14,6 iun. 4 188,5 918,2 37,1 3 233,2 3,4 8 384,6 3 284,5 581,7 431,8 1 423,9 429,5 1 103,8 14,2 iul. 4 130,4 920,7 37,3 3 172,4 3,4 8 410,9 3 299,6 583,2 440,0 1 425,9 431,1 1 105,2 14,6 aug. 4 013,6 891,6 17,2 3 104,8 3,3 8 426,4 3 322,4 567,2 436,1 1 433,7 467,5 1 076,3 14,6 sep. 3 806,7 934,2 14,6 2 857,9 3,2 8 699,3 3 428,9 582,6 464,0 1 444,7 479,2 1 129,5 15,6 oct. 3 623,8 936,5 14,9 2 672,4 2,6 8 857,4 3 470,2 598,6 471,3 1 449,4 489,8 1 147,0 16,1 nov. 3 323,4 947,3 22,5 2 353,6 2,3 8 773,0 3 452,6 552,1 456,3 1 460,9 502,8 1 113,6 15,4 dec. 3 791,7 924,3 1,2 2 866,2 2,7 9 308,1 3 688,5 538,6 461,3 1 469,4 674,4 1 142,5 15,7

1999 ian. 3 668,1 922,5 1,2 2 744,4 3,4 8 886,0 3 653,0 536,3 450,5 1 467,0 688,9 1 107,2 15,3 feb. 3 321,8 924,4 1,3 2 396,1 3,0 8 472,1 3 402,8 513,0 226,0 1 474,8 681,5 1 046,9 15,0 mar. 3 300,1 907,4 0,5 2 392,2 2,8 8 407,8 3 369,5 496,7 219,9 1 472,2 674,0 1 013,3 14,5 apr. 3 345,9 915,9 1,2 2 428,8 2,9 8 377,0 3 384,0 495,9 217,3 1 478,4 685,6 958,7 14,2 mai 2 809,5 871,7 17,9 1 919,9 2,2 7 909,9 3 350,5 456,7 214,5 1 486,2 684,4 950,1 14,2 iun. 2 674,9 849,5 0,4 1 825,0 2,1 7 590,5 3 359,8 427,2 211,5 1 499,0 684,1 926,6 13,9 iul. 2 837,4 830,4 6,5 2 000,5 2,3 7 786,4 3 455,1 435,1 219,4 1 496,7 693,3 936,0 14,5 aug. 3 222,6 831,3 – 2 391,3 2,7 7 989,3 3 689,7 500,8 216,0 1 655,9 700,1 928,9 14,2 sep. 3 602,3 1 001,0 – 2 601,3 3,0 8 134,1 3 727,8 497,9 218,9 1 664,3 705,3 965,9 14,4 oct. 3 623,0 958,2 7,0 2 657,8 3,0 8 195,8 3 741,4 500,0 214,2 1 675,6 715,5 956,4 14,1 nov. 3 573,3 983,3 0,9 2 589,1 2,8 8 199,8 3 749,9 464,8 207,4 1 686,2 725,2 937,4 13,6 dec. 3 653,6 966,6 10,1 2 676,9 2,8 8 435,5 3 883,1 458,5 205,9 1 703,1 803,6 942,2 13,5

22*

Page 203: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

8a. POZIÞIA EXTERNÃ A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei -

Bãnci private ObligaþiuniTotal din care: Total din care:

Canada SUA Italia Germania Japonia Germania Franþa SUA Marea Britanie CS First BostonGermania

236,6 140,9 87,1 93,2 108,5 880,4 142,6 324,4 196,8 82,1 x x 239,6 140,9 87,1 95,0 110,8 890,1 147,2 328,8 196,8 82,1 x x 242,6 140,9 84,9 102,4 122,0 923,3 156,8 341,0 195,2 82,1 x x 243,7 137,3 86,1 103,3 129,0 914,4 150,9 336,0 193,4 82,9 x x 246,2 127,1 90,7 108,6 130,0 915,4 147,4 344,9 192,3 83,4 x x 253,9 124,1 91,4 112,8 127,5 907,2 141,7 344,1 190,0 83,4 x x 254,3 122,4 93,8 117,1 122,4 935,9 141,5 352,3 190,0 103,6 1,7 x 257,4 122,4 91,2 121,5 110,6 932,8 140,3 346,2 187,3 104,1 1,9 x 262,8 116,2 92,9 125,4 107,9 953,2 141,1 355,9 185,6 104,8 2,9 x 262,6 112,8 100,3 130,2 106,3 957,1 141,8 354,9 182,2 104,6 6,4 x 263,3 102,7 103,8 135,3 106,5 950,7 141,3 351,3 172,5 108,0 51,3 x 263,7 97,2 106,8 389,6 104,9 1 175,8 145,7 353,8 168,1 222,0 64,7 x 267,6 115,8 107,7 384,6 101,1 1 170,6 143,5 348,8 178,0 222,5 68,6 x 266,7 132,3 111,4 394,5 103,3 1 248,2 159,4 359,8 178,2 270,5 71,7 x 267,9 132,3 111,4 404,0 101,1 1 274,2 167,7 357,6 177,3 271,3 71,6 x 267,4 130,6 111,3 398,0 102,0 1 261,8 168,6 349,6 174,8 271,3 82,3 x 267,2 120,4 115,1 398,7 99,1 1 356,0 180,5 342,6 176,1 358,0 575,8 x 267,4 117,4 117,3 403,1 98,4 1 394,9 227,2 343,6 174,6 365,1 820,7 x 267,8 117,4 118,1 427,5 99,4 1 448,5 240,2 367,3 174,8 371,4 829,7 x 267,9 117,4 119,3 427,7 99,4 1 429,1 257,1 364,4 173,6 386,8 853,0 x 267,9 117,4 118,4 426,7 97,6 1 422,9 256,7 353,4 173,9 382,1 845,4 x 267,4 122,3 118,7 438,7 94,7 1 655,7 255,8 384,9 183,7 563,4 1 114,5 x 267,4 127,9 119,3 438,7 95,3 1 662,3 260,7 384,8 188,8 533,8 1 159,0 x 267,1 133,8 117,1 447,5 94,5 1 550,0 279,3 348,4 191,4 423,9 1 224,8 x 294,0 123,2 111,4 429,8 88,5 1 594,6 303,7 367,5 190,0 478,6 1 120,0 x 277,3 121,8 106,9 411,9 86,8 1 678,2 302,0 359,7 257,5 478,6 1 268,8 x 278,2 122,7 107,4 411,8 87,0 1 789,7 299,6 363,6 334,8 477,0 1 354,2 x 278,8 120,9 105,1 402,7 85,0 1 828,2 293,7 362,1 356,6 445,0 1 319,6 x 280,7 119,9 106,1 406,8 92,7 1 812,4 335,6 363,7 345,3 417,4 1 404,9 x 281,5 118,3 106,1 407,8 94,3 1 725,6 330,8 366,8 325,3 365,4 1 767,8 345,2 280,4 118,3 94,2 389,9 90,8 1 735,7 315,1 366,0 337,5 366,5 1 719,8 326,5 280,5 118,3 95,1 392,2 91,1 1 664,2 319,5 375,1 308,2 336,4 1 723,7 330,2 265,0 115,8 98,3 404,0 88,9 1 645,5 321,9 377,2 303,1 386,3 1 739,3 340,7 265,2 112,2 99,8 412,6 89,5 1 648,0 314,5 390,9 302,1 389,0 1 747,4 347,5 265,0 97,8 97,5 402,8 84,8 1 647,9 308,6 382,4 295,9 423,2 1 709,6 339,4 286,5 78,7 96,3 424,7 83,0 1 694,0 249,9 415,6 175,2 423,7 1 755,9 335,3 262,6 77,0 94,6 422,6 82,6 1 688,2 255,8 388,4 181,7 491,4 1 843,8 331,7 262,9 74,7 94,1 418,2 80,6 1 702,3 250,6 387,0 181,7 504,4 1 843,2 329,7 246,0 74,4 87,2 410,7 78,5 1 662,5 245,2 379,7 174,1 478,1 1 837,3 327,3 245,1 74,4 88,7 421,6 78,1 1 633,0 247,0 382,6 172,1 429,3 1 843,3 333,6 245,6 75,1 89,7 435,5 75,0 1 622,3 243,9 384,9 175,0 410,4 1 848,2 336,7 245,4 75,7 88,3 426,5 72,6 1 630,2 237,6 375,8 180,6 393,6 1 814,3 331,2 243,1 75,7 83,9 436,5 69,5 1 637,7 239,4 378,7 192,5 371,9 1 796,5 339,2 225,4 75,7 82,8 427,3 69,0 1 664,1 235,5 379,3 234,8 352,8 1 787,2 335,3 225,8 80,9 88,4 461,4 73,5 1 682,8 247,5 386,4 232,1 346,2 1 850,9 358,2 224,7 77,6 89,8 472,1 84,6 1 654,2 257,4 398,6 238,1 281,8 1 963,2 363,9 224,8 69,6 86,9 455,4 80,5 1 636,1 254,0 387,1 235,0 285,4 1 931,7 352,6 249,7 55,7 87,9 457,8 86,9 1 657,7 261,6 449,9 209,8 270,1 1 880,1 357,8 247,8 55,7 68,9 449,9 81,1 1 562,9 255,1 409,8 205,6 255,4 1 845,9 349,9 247,8 55,6 66,7 436,5 78,3 1 518,3 242,3 409,6 205,2 254,9 1 771,2 338,1 230,3 55,6 64,3 424,2 79,1 1 518,3 231,1 458,0 196,3 244,7 1 750,7 329,0 230,3 55,6 64,3 415,9 78,9 1 530,6 230,3 455,1 184,5 242,1 1 742,2 325,1 230,3 55,6 63,1 410,7 77,6 1 525,7 228,9 452,4 184,3 241,6 1 288,4 320,9 230,3 55,6 62,0 407,3 77,9 1 469,4 215,6 442,2 184,3 220,7 1 051,2 316,5 228,2 55,6 58,1 422,1 78,0 1 481,1 216,7 450,2 176,4 217,7 1 070,8 328,4 210,8 55,6 57,1 420,9 82,0 1 427,4 215,4 443,3 167,1 223,9 1 072,6 323,2 210,9 55,6 58,1 422,5 117,4 1 427,1 213,9 430,3 167,5 232,3 1 084,9 327,6 210,6 55,2 57,1 413,8 117,9 1 506,3 216,7 442,5 221,5 210,1 1 064,3 320,6 210,6 52,1 55,0 397,8 120,9 1 482,4 204,0 433,6 226,5 206,6 1 055,6 310,3 218,4 51,1 54,9 392,0 121,2 1 476,1 192,9 398,1 224,6 191,9 1 039,4 308,0

23*

Page 204: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

8a. POZIÞIA EXTERNÃ A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei -Datoria externã pe termen mediu ºi lung (continuare)A. Pe tipuri de creditori (continuare) B. Pe tipuri de debitoriObligaþiuni (continuare) Credite furnizor Alþi creditori privaþi Total Datoria Datoria Datoria

Total din care: Total din care: publicã public comercialãNomura Securities Merrill Lynch Canada Germania SUA garantatã negarantatãJaponia Marea Britanie

x x 131,4 75,9 27,4 16,7 0,3 4 690,1 3 012,4 1 318,2 359,4 x x 138,9 75,9 34,2 18,7 0,3 4 753,8 3 045,4 1 342,0 366,3 x x 151,1 75,9 36,5 23,2 0,3 4 918,3 3 143,7 1 380,0 394,5 x x 154,5 75,9 35,5 24,0 0,4 4 969,4 3 187,9 1 384,7 396,9 x x 162,3 75,9 43,0 27,2 2,9 4 913,5 3 110,4 1 403,6 399,5 x x 174,8 75,9 48,1 31,4 3,1 4 934,2 3 109,7 1 426,7 397,9 x x 178,4 75,9 48,1 33,5 3,2 4 957,5 3 081,2 1 474,3 401,9 x x 183,5 75,9 54,3 35,1 3,3 4 867,9 2 986,2 1 472,5 409,2 x x 188,3 75,9 58,8 39,2 3,3 4 895,1 2 968,9 1 503,1 423,1 x x 194,7 75,9 62,9 40,3 3,3 4 903,8 2 951,7 1 523,3 428,8 x x 197,7 75,9 63,9 41,9 3,3 4 977,5 2 975,9 1 525,0 476,6 x x 196,6 75,9 68,3 53,8 3,5 5 482,1 3 388,4 1 560,1 533,6 x x 205,2 75,9 69,9 51,9 3,5 5 416,2 3 287,6 1 582,3 546,4 x x 193,5 59,6 74,1 56,1 3,5 5 529,8 3 355,4 1 599,2 575,2 x x 195,8 59,6 72,5 58,0 3,7 5 620,6 3 418,1 1 614,5 588,0 x x 198,9 59,6 73,6 67,1 3,8 5 569,8 3 354,6 1 608,3 606,9

477,8 x 211,6 59,6 77,8 69,9 3,8 6 115,8 3 864,7 1 612,4 638,6 474,5 225,0 223,1 59,6 81,3 74,8 4,7 6 450,5 4 087,9 1 637,9 724,7 479,7 225,0 234,9 59,6 90,0 83,0 5,0 6 620,1 4 143,6 1 687,3 789,2 479,6 225,0 245,5 59,6 88,6 87,4 5,5 6 630,0 4 072,7 1 718,4 838,9 470,8 225,0 242,3 59,6 86,0 89,4 5,4 6 578,6 4 020,5 1 722,5 835,6 720,1 225,0 264,6 59,6 96,5 115,6 5,5 7 182,2 4 474,4 1 791,4 916,5 724,9 225,0 264,1 59,6 95,5 122,5 7,6 7 242,6 4 438,8 1 806,4 997,5 719,1 275,0 276,1 59,6 76,9 136,4 15,8 7 208,9 4 326,0 1 848,4 1 034,5 673,2 225,0 348,5 59,6 90,0 146,1 7,7 7 164,3 4 215,3 1 891,9 1 057,0 660,5 370,9 363,3 59,6 86,7 144,7 7,7 7 351,2 4 161,3 2 003,2 1 186,7 661,6 445,9 367,8 59,6 83,5 150,5 7,8 7 562,2 4 158,9 2 119,8 1 283,5 646,5 445,6 352,5 59,6 79,2 135,0 9,2 7 616,7 4 181,3 2 138,7 1 296,7 705,5 446,6 381,7 59,6 79,7 140,1 10,2 7 753,5 4 234,6 2 184,8 1 334,2 717,4 446,8 388,0 59,6 76,9 148,7 9,3 8 089,2 4 572,9 2 174,8 1 341,6 690,8 446,4 323,0 46,0 78,2 150,0 9,2 7 920,5 4 475,6 2 118,6 1 326,3 692,6 446,4 320,1 46,0 76,0 160,5 13,1 7 848,5 4 453,0 2 034,0 1 361,5 676,7 446,1 363,0 46,0 72,4 168,1 14,6 8 264,9 4 827,1 2 065,8 1 372,0 680,8 446,2 368,7 46,0 55,2 180,8 19,4 8 343,9 4 840,9 2 098,0 1 405,0 645,3 445,6 375,9 46,0 54,7 195,7 27,2 8 269,8 4 766,1 2 106,9 1 396,8 631,4 495,4 247,2 46,0 50,0 330,3 44,9 8 584,3 4 815,9 2 037,8 1 730,6 655,3 496,9 205,5 28,5 51,0 354,3 30,7 8 490,5 4 819,1 2 051,7 1 619,6 639,6 496,6 189,1 14,9 49,7 359,5 30,9 8 478,2 4 798,2 2 059,7 1 620,4 623,4 496,3 170,3 0,2 48,5 370,6 29,7 8 180,7 4 569,7 1 974,1 1 636,8 619,7 496,3 168,4 0,2 46,5 376,8 30,2 8 203,1 4 568,9 1 969,5 1 664,6 595,2 507,4 164,4 0,2 46,3 386,5 30,9 8 270,6 4 552,1 1 973,4 1 745,1 576,5 508,0 156,3 – 44,5 395,5 31,8 8 384,6 4 515,4 1 972,2 1 897,0 577,1 508,6 158,1 x 45,4 413,8 34,0 8 410,9 4 539,8 1 972,3 1 898,8 572,4 508,5 155,8 x 44,0 420,7 33,8 8 426,4 4 513,1 1 941,7 1 971,6 610,2 499,8 160,4 x 45,3 446,7 34,7 8 699,3 4 681,2 1 988,4 2 029,7 702,1 501,4 162,2 x 44,5 460,6 42,4 8 857,4 4 779,7 2 020,9 2 056,7 668,4 500,8 176,7 x 42,7 462,3 42,0 8 773,0 4 709,7 2 008,0 2 055,3 720,8 497,7 269,7 x 45,3 669,6 83,8 9 308,1 4 814,4 2 152,5 2 341,2 704,7 497,2 250,9 x 39,9 466,2 50,1 8 886,0 4 753,8 2 071,1 2 061,1 680,6 471,7 246,1 x 37,7 486,9 51,5 8 472,1 4 396,8 2 188,3 1 887,0 688,0 468,6 243,0 x 35,1 513,1 51,1 8 407,8 4 363,1 2 170,1 1 874,6 685,5 468,6 238,7 x 34,3 522,8 48,4 8 377,0 4 313,8 2 150,0 1 913,2 246,9 462,5 242,5 x 35,2 552,6 49,3 7 909,9 3 826,0 2 159,5 1 924,4 247,8 237,5 241,5 x 37,1 542,1 52,6 7 590,5 3 539,0 2 151,5 1 900,0 260,4 233,4 245,4 x 37,6 598,0 54,2 7 786,4 3 645,9 2 187,9 1 952,6 273,9 234,0 243,7 x 34,9 627,0 57,1 7 989,3 3 891,9 2 169,3 1 928,1 284,7 224,5 245,9 x 34,3 682,4 66,1 8 134,1 3 985,8 2 149,6 1 998,6 285,9 219,7 253,6 x 33,7 673,8 43,8 8 195,8 3 965,4 2 224,3 2 006,2 293,1 215,0 249,3 x 32,0 725,3 77,3 8 199,8 3 923,8 2 244,5 2 031,5 291,2 215,1 256,9 x 42,6 837,8 102,7 8 435,5 3 917,9 2 251,3 2 266,3

24*

Page 205: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

8a. POZIÞIA EXTERNÃ A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1995 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane dolari SUA; sfârºitul perioadei -Creanþe ºi angajamente pe termen scurtTotal Creanþe Angajamente

Total Documente Acredi- Garanþii Total Documente Acreditive Garanþii Linii de Altede export tive de primite de import import emise finanþare angajamente(incassouri) export (incassouri)

–470,6 457,8 153,0 286,3 18,5 938,9 58,9 534,2 331,4 14,4 x –392,1 537,8 148,8 373,3 15,7 940,9 59,4 533,7 333,4 14,4 x –496,5 460,8 152,3 294,1 14,4 967,9 60,4 548,4 344,7 14,4 x –515,2 469,2 153,5 298,3 17,4 991,4 73,4 565,8 342,1 10,1 x –425,1 574,1 224,5 327,8 21,8 1 006,0 84,2 570,0 341,7 10,1 x –414,7 584,2 228,1 329,8 26,3 1 005,5 114,3 534,4 346,7 10,1 x –423,0 490,3 139,9 326,1 24,3 923,4 90,5 456,9 362,1 13,9 x –337,1 571,4 191,7 357,0 22,7 918,5 93,9 461,0 349,7 13,9 x –404,7 556,0 196,6 335,3 24,1 970,7 142,6 418,1 396,1 13,9 x –432,5 550,8 172,7 339,0 39,1 995,2 141,4 423,5 416,6 13,7 x –507,5 561,9 182,5 345,4 34,0 1 081,2 160,1 503,7 403,7 13,7 x –221,9 606,6 255,9 299,8 50,9 828,5 172,3 545,8 96,7 13,7 x –288,9 526,0 180,0 291,0 55,0 814,9 190,6 516,6 96,7 11,0 x –372,6 512,6 207,8 251,3 53,5 885,2 204,6 572,9 96,7 11,0 x –139,0 655,1 191,1 379,6 84,4 794,1 222,8 428,9 131,4 11,0 x –149,8 663,9 236,1 345,8 82,0 813,7 234,0 433,7 131,4 14,6 x –162,3 657,5 203,3 371,1 83,1 819,8 292,0 381,5 131,7 14,6 x –229,5 586,3 167,8 331,1 87,4 815,8 328,8 340,7 131,7 14,6 x –242,5 581,3 180,9 313,3 87,1 823,8 380,9 298,2 131,7 13,0 x –420,2 543,9 183,1 285,4 75,4 964,1 450,6 362,0 138,5 13,0 x –477,1 477,9 162,6 240,7 74,6 955,0 429,3 374,2 138,5 13,0 x –458,5 550,9 177,1 296,1 77,7 1 009,4 446,6 401,8 138,5 22,5 x –593,4 571,5 180,8 310,7 80,0 1 164,9 474,3 525,5 142,6 22,5 x –561,3 566,9 180,6 321,4 64,9 1 128,2 474,7 410,0 142,6 22,5 78,4 –608,2 484,8 185,9 240,9 58,0 1 093,0 527,1 296,5 157,7 17,1 94,6 –714,2 484,2 186,4 228,6 69,2 1 198,4 552,0 356,5 159,1 17,1 113,7 –632,0 595,4 212,0 306,4 77,0 1 227,4 567,7 352,9 177,0 17,1 112,7 –620,3 539,2 181,5 280,4 77,3 1 159,5 569,7 320,9 125,2 19,3 124,4 –555,3 580,8 209,4 290,4 81,0 1 136,1 580,2 267,0 141,9 19,3 127,7 –565,4 566,1 204,4 282,5 79,2 1 131,5 589,7 245,6 149,9 19,3 127,0 –521,9 534,4 178,4 278,0 78,0 1 056,3 594,2 161,3 145,7 28,8 126,3 –520,5 526,5 190,2 265,5 70,8 1 047,0 601,8 172,7 125,9 28,8 117,8 –520,9 507,6 179,1 254,9 73,6 1 028,5 602,9 189,5 121,4 28,8 85,9 –580,9 480,5 188,3 214,8 77,4 1 061,4 606,4 210,6 128,3 34,7 81,4 –486,6 496,2 183,4 229,4 83,4 982,8 477,1 247,6 143,5 34,7 79,9 –529,4 471,7 185,8 226,2 59,7 1 001,1 471,3 258,3 151,4 34,7 85,4 –409,9 457,2 179,6 214,1 63,5 867,1 436,2 211,4 145,0 32,8 41,7 –416,4 441,6 179,2 198,3 64,1 858,0 437,0 206,7 142,0 29,7 42,6

–56,9 451,6 185,3 197,2 69,1 508,5 141,0 168,2 148,9 35,2 15,2 –157,5 437,6 199,8 165,2 72,6 595,1 204,8 189,3 149,3 36,1 15,6 –191,5 440,3 202,1 168,1 70,1 631,8 212,1 203,4 169,3 29,9 17,1 –147,0 454,0 195,0 189,4 69,7 601,0 198,6 164,9 183,5 29,0 25,1 –208,1 470,4 210,6 192,3 67,5 678,5 215,5 216,9 193,8 27,3 25,0 –212,8 455,8 219,5 175,7 60,6 668,6 214,4 214,5 191,2 24,0 24,5 –203,2 426,0 209,8 165,2 51,0 629,2 209,6 171,4 194,1 27,4 26,7 –185,6 427,2 204,4 170,7 52,1 612,8 219,9 134,8 205,5 34,7 17,9 –123,0 451,1 194,2 182,3 74,6 574,1 224,3 123,0 156,1 52,1 18,6 –134,9 458,5 187,0 179,3 92,1 593,3 231,5 150,6 178,9 15,3 17,0 –113,4 471,8 187,8 209,6 74,4 585,2 228,3 152,1 179,8 10,8 14,2 –105,8 458,4 183,2 196,6 78,6 564,3 244,5 133,1 168,8 7,5 10,3 –106,4 463,3 186,7 203,4 73,2 569,7 241,6 142,8 161,8 10,6 12,9

–72,2 463,0 178,8 208,3 75,9 535,2 249,8 109,4 157,0 7,5 11,6 –72,0 470,7 194,2 207,4 69,2 542,7 259,4 107,4 157,1 8,2 10,6 –47,6 480,3 189,6 217,2 73,6 527,9 250,9 109,2 134,2 17,0 16,6 –89,6 447,4 174,5 201,5 71,4 537,0 253,2 93,8 132,1 37,5 20,4 192,9 626,0 177,9 356,7 91,3 433,1 159,4 89,0 129,3 35,2 20,3 –17,4 444,0 182,8 202,0 59,2 461,3 176,1 108,2 120,3 36,3 20,5 104,6 465,1 184,4 209,6 71,1 360,5 160,7 123,1 53,3 7,6 15,7 121,7 508,1 183,1 221,1 103,9 386,4 164,7 116,7 55,5 31,4 18,1

78,8 473,9 173,7 219,4 80,8 395,1 159,9 128,1 61,2 27,7 18,2

25*

Page 206: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

8b. ACORDURILE ÎNCHEIATE CU BERD- milioane EUR -

Data semnãrii acordului

Sector Valoare Termen ºi perioadã de graþie

A. Împrumuturi cu garanþia statului 865,14

1 ROMTELECOM Legea nr. 59/1992

27.02.92 public 142,00 15 ani, cu 3 ani

2 PETROM Legea nr. 119/1992

14.09.92 public 27,22 6,5 ani, cu 1,5 ani

3 Banca Agricolã S.A. Legea nr. 125/1992

14.09.92 privat 65,63 7 ani, cu 1,6 ani

4 EUROVISION 26.10.92 public 1,00 8 ani, cu 0,5 ani

5 Reabilitare drumuri europene Legea nr. 49/1993

23.04.93 public 79,69 13 ani, cu 3 ani

6 Piaþa de gros Legea nr. 126/1994

09.06.94 public 24,90 14 ani, cu 5 ani

7 Banca Românã pentru Dezvoltare S.A. Ordonanþa nr. 25/1994

19.04.94 privat 49,81 10 ani, cu 3 ani

8 Banca Românã pentru Dezvoltare S.A. II Ordonanþa nr. 25/1994

19.04.94 public 7,69 3 ani, cu 1/2 ani

9 Dezvoltare utilitãþi municipale Legea nr. 121/1995

09.04.95 public 27,89 15 ani, cu 3 ani

10 RENEL Ordonanþa nr. 6/1996

10.11.95 public 78,10 14 ani, cu 5 ani

11 Banca Agricolã S.A. Ordonanþa nr. 6/1996

06.12.95 privat 14,94 7 ani, cu 1,6 ani

12 Reabilitare CFR Ordonanþa nr. 31/1996

23.07.96 public 72,32 15 ani, cu 3 ani

13 Sistematizarea aprovizionãrii cu apã în Valea Jiului

05.08.96 public 15,94 15 ani, cu 3 ani

14 Autostrada Bucureºti-Piteºti Ordonanþa nr. 34/1996

05.08.96 public 52,90 15 ani, cu 3 ani

15 Restructurare A.N.D. Ordonanþa nr. 3/1997

20.11.96 public 85,57 15 ani, cu 4 ani

16 Conservare energie termicã Ordonanþa nr. 38/1997

13.04.97 public 44,83 15 ani, cu 5 ani

17 Utilitãþi municipale II Legea nr. 186/1997

04.08.97 public 74,71 15 ani, cu 4 ani

B. Împrumuturi fãrã garanþia statului 452,81

1 LEVENTIS Iaºi-Bihor 06.08.93 privat 4,97 7 ani, cu 2 ani

2 VIROLITE 02.12.93 privat 14,05 8 ani, cu 3 ani

3 ATHENEE PALACE HOTEL 09.11.94 privat 14,23 12 ani, cu 2,5 ani

4 IT Banca Agricolã S.A. 09.12.94 privat 6,73 7 ani, cu 2 ani

5 BANKCOOP 12.12.94 privat 5,35 5 ani, cu 1,5 ani

6 LEVENTIS Timiº 05.05.95 privat 4,29 6,5 ani, cu 1,5 ani

7 Banca Ion Þiriac S.A. 27.07.95 privat 19,92 3 ani, cu 1,5 ani

8 ROMPAK 17.01.96 privat 7,47 5 ani, cu 2,3 ani

9 PROMPT S.A. 19.06.96 privat 3,12 6,5 ani, cu 1,6 ani

10 Fabrici bere 08.10.96 privat 18,93 8 ani, cu 3 ani

11 B.C.R.-conservare energie 18.12.96 public 8,69 4,5 ani, cu 1,5 ani

12 VIROLITE-extensie 28.04.97 privat 1,99 3 ani, cu 1,5 ani

13 MOBIFON GSM 02.10.97 privat 97,46 9 ani, cu 3 ani

14 ARCTIC 14.10.97 privat 12,94 7 ani, cu 2 ani

15 ROMTELECOM 06.01.98 privat 99,62 7 ani, cu 2 ani

16 EPH Grain 08.01.98 privat 7,97 7 ani, cu 3 ani

17 HOTEL CONTINENTAL 24.06.98 privat 11,46 10 ani, cu 3 ani

18 BANC POST - Credit subordonat convertibil 05.07.98 privat 9,96 � 10 ani cu posibilitatea transformãrii totale sau parþiale în acþiuni

19 DANONE SRL 13.10.98 privat 6,18 5 ani, cu 2 ani

20 PARMALAT 17.11.98 privat 5,01 3 ani, cu 1,5 ani

21 IRIDE 17.12.98 privat 18,88 7 ani, cu 3 ani

22 SAMSUNG - OÞELINOX 18.12.98 privat 17,93 7 ani, cu 2 ani

23 MOBIFON Ph.II 20.01.99 privat 9,96 9 ani, cu 3 ani

24 SICAL 05.11.99 privat 8,97 6,5 ani, cu 1,5 ani

25 DALKIA ESCO România 14.12.99 privat 7,05 � se acordã dintr-un fond regional valabil 10 ani (Dexia FondElec Energy)

26 BANCA TRANSILVANIA SME Facility 17.12.99 privat 4,98 � 125 000 euro expunere/client cu 6 luni perioadã de graþie

27 SUEZ - LYONNAISE MPF Timiºoara Water Concession

21.12.99 privat 24,70 15 ani, cu 3 ani

26*

Page 207: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

(continuare) - milioane EUR -Data semnãrii

acorduluiSector Valoare Termen ºi perioadã de graþie

C. Investiþii de capital 133,53

1 Banca Ion Þiriac S.A. 09.04.93 privat 7,00 � înainte de 8 ani, BERD poate vinde acþiunile unui partener strategic

2 Capital Group S.A. 29.04.93 privat 1,70 � într-un termen mediu, acþiunile vor fi vândute investitorilor români sau strãini

3 Banca Bucureºti 15.06.93 privat 1,64 � în 5 ani, acþiunile vor fi cumpãrate de partea greacã

4 EMCOM-SIEMENS 17.12.93 privat 6,22 � pânã la 31 dec. 2000, BERD va vinde acþiunile beneficiarilor de investiþie

5 Danube Holding LTD 30.10.96 privat 3,66 � iniþial pe 8 ani, cu posibilitatea prelungirii încã 2 ani

6 Fond postprivatizare 16.09.97 privat 12,21 � participarea la capital va dura 4-7 ani, dupã care acþiunile se pot vinde

7 Banca Bucureºti 17.12.97 privat 1,84 � se menþin condiþiile primei participãri

8 ROMCIM-LAFARGE 21.01.98 privat 69,90 � dupã 6 ani acþiunile pot fi vândute unei terþe persoane

9 Banca Ion Þiriac S.A. 20.02.98 privat 2,79 � se menþin condiþiile primei participãri

10 IMGB/FECNE 24.09.98 privat 6,10 � investiþie în sprijinul privatizãrii. Banca participã pânã la 49% din capitalul social.

11 Privatizare BRD 24.11.99 privat 20,47� ieºirea din investiþie este peste 3-7 ani prin vânzarea acþiunilor pe piaþã sau direct IFI

TOTAL 1 451,48 (1 457,07 milioane USD)

8c. ACORDURILE DE ÎMPRUMUT CU BIRD- milioane USD -

Data semnãrii acordului

Actul normativ de aprobare Valoare Perioada de rambursare

A. Împrumuturi publice 2 751,50

1 FESAL 19.01.96 Ordonanþa nr. 14/23.01.1996 280,00 2001-2015

2 SAL 02.06.92 Legea nr. 63/08.07.1992 400,00 1998-2009

3 Fermieri privaþi 15.06.92 Legea nr. 89/22.07.1992 100,00 1998-2009

4 TACI (importuri critice) 03.07.91 Legea nr. 57/01.08.1991 180,00 1997-2006

5 Sãnãtate 07.10.91 Legea nr. 79/23.12.1991 150,00 1997-2008

6 Petrol 01.06.94 Ordonanþa nr. 42/1994 175,60 1999-2014

7 Drumuri 30.04.93 Legea nr. 50/07.07.1993 120,00 1998-2010

8 Învãþãmânt preuniversitar 23.05.94 Ordonanþa nr. 24/1994 50,00 1999-2014

9 Dezvoltare industrialã 21.03.95 Legea nr. 68/1995 175,00 2000-2014

10 Forþã de muncã ºi protecþie socialã 23.08.95 Ordonanþa nr. 35/1995 55,40 2000-2015

11 Alimentare apã Bucureºti 02.08.96 Ordonanþa nr. 34/1996 25,00 2002-2016

12 Reforma învãþãmântului superior 02.10.96 Ordonanþa nr. 2/1997 50,00 2002-2016

13 Protecþie socialã 01.07.97 Ordonanþa nr. 12/1997 50,00 2002-2017

14 ASAL 01.07.97 Ordonanþa nr. 13/1997 350,00 2002-2017

15 Drumuri II 01.07.97 Ordonanþa nr. 23/1997 150,00 2002-2017

16 Reabilitarea ºcolilor 02.10.98 Ordonanþa nr. 71/1997 70,00 2002-2017

17 Cadastru general 23.01.98 Ordonanþa nr. 21/1998 25,50 2003-2017

18 Protecþia copilului 15.07.98 Ordonanþa nr. 63/1998 5,00 2003-2018

19 Patrimoniu cultural 23.12.98 Ordonanþa nr. 4/1999 5,00 2004-2018

20 Fondul de dezvoltare socialã 20.01.99 Ordonanþa nr. 29/1998 10,00 2004-2018

21 Dezvoltarea instituþionalã a sectorului privat (PIBL) 17.06.99 Ordonanþa nr. 40/1999 25,00 2004-2019

22 Ajustarea structuralã a sectorului privat (PSAL) 17.06.99 Ordonanþa nr. 44/1999 300,00 2004-2019

B. Împrumuturi public garantate 260,00

1 RENEL 29.08.95 Ordonanþa nr. 41/29.08.1995 110,00 2000-2015

2 SNCFR 19.01.96 Ordonanþa nr. 12/23.01.1996 120,00 2001-2016 3 Insp. Gen. al Comunicaþiilor 29.05.98 Ordonanþa nr. 88/25.08.1998 30,00 2003-2018

8b. ACORDURILE ÎNCHEIATE CU BERD

27*

Page 208: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

9. INDICATORI AI PIEÞEI MONETARE

Perioada

Depozite TranzacþiiBUBID

1 sãptãmânãBUBOR

1 sãptãmânãcu dobândã* cu discont

medie zilnicã; miliarde lei

rata medie a dobânzii (% p.a.)

medie zilnicã;

miliarde lei

rata medie a dobânzii (% p.a.)

rata medie a dobânzii (% p.a.)

rata medie a dobânzii (% p.a.)

valoare nominalã; miliarde lei

rata medie a dobânzii (% p.a.)

valoare nominalã; miliarde lei

randament mediu

(% p.a.)

1996 ian. 1 709,6 48,2 142,3 61,2 – – – – 197,2 45,0

feb. 1 820,8 50,1 230,4 68,6 – – 44,0 51,4 332,5 45,0

mar. 1 780,0 50,8 277,7 70,6 – – 650,4 53,5 – –

apr. 1 900,7 52,8 266,8 68,2 – – 339,0 54,3 – –

mai 1 903,0 53,4 281,3 67,2 – – 298,9 53,3 52,3 61,1

iun. 1 901,6 54,4 270,9 62,8 – – – – 748,7 59,8

iul. 1 918,7 54,9 332,5 60,5 – – – – 501,0 57,9

aug. 1 871,1 54,9 292,9 59,4 – – 538,0 50,3 – –

sep. 1 675,8 56,6 273,8 62,5 – – 650,5 50,2 – –

oct. 1 741,3 55,4 266,5 61,7 – – 2 629,0 50,5 – –

nov. 1 946,1 53,9 285,6 60,3 – – 245,8 49,4 – –

dec. 1 917,0 55,3 342,3 62,1 47,4 51,7 899,4 63,3 – –

1997 ian. 2 037,1 59,3 342,4 67,5 50,4 55,3 3 065,6 174,3 – –

feb. 1 690,7 115,6 400,9 208,1 95,6 108,2 250,3 186,0 – –

mar. 1 985,5 217,8 622,3 294,3 204,4 241,7 899,4 144,0 – –

apr. 2 435,5 149,6 520,3 161,6 133,1 163,5 3 626,8 172,1 – –

mai 2 669,0 101,4 451,8 92,6 92,0 114,3 1 254,1 92,5 – –

iun. 3 436,2 61,3 511,5 51,7 46,4 59,4 899,4 48,0 – –

iul. 4 844,2 48,5 893,3 42,0 35,0 48,6 3 626,8 44,0 – –

aug. 4 790,8 36,6 960,4 37,2 27,5 39,4 1 132,0 60,0 1 979,7 50,9

sep. 5 820,4 39,9 1 375,8 40,1 35,3 43,8 3 374,5 34,0 988,1 39,0

oct. 7 540,9 47,2 1 647,5 47,9 42,3 50,6 – – 898,4 45,8

nov. 8 725,6 64,8 1 065,2 79,6 72,2 88,2 4 500,0 80,0 763,3 87,0

dec. 8 400,2 90,3 1 258,3 101,4 78,7 102,4 2 448,2 98,6 – –

1998 ian. 7 429,3 102,7 1 349,5 109,7 94,5 145,3 2 849,0 104,4 – –

feb. 7 171,8 105,6 1 068,8 108,5 96,8 133,1 2 126,4 90,5 – –

mar. 8 307,0 93,5 1 456,6 89,8 83,1 105,7 693,0 75,0 – –

apr. 7 665,1 76,7 1 133,2 77,4 67,8 88,4 4 484,6 69,5 – –

mai 7 545,1 52,6 1 073,7 35,7 23,9 51,5 – – 2 911,0 47,9

iun. 6 735,2 45,5 783,9 51,5 36,3 61,1 – – 1 781,1 41,3

iul. 5 176,5 41,6 809,6 35,9 26,3 47,8 – – 6 647,0 42,5

aug. 5 081,4 50,0 819,7 52,2 35,8 59,7 – – 5 014,2 47,9

sep. 5 591,6 81,9 1 093,6 95,2 66,8 96,2 – – 4 360,7 50,3

oct. 6 547,4 81,3 1 507,8 84,9 68,4 95,9 – – 4 999,8 57,3

nov. 7 277,1 105,7 1 915,9 103,6 84,2 113,9 – – 687,7 65,6

dec. 7 159,3 140,0 1 772,8 132,1 104,3 159,0 4 210,0 76,0 707,7 72,7

1999 ian. 6 097,9 68,7 1 258,2 62,8 51,4 86,8 – – 4 458,7 70,3

feb. 5 920,0 110,4 1 559,5 107,9 83,6 127,0 1 075,0 88,6 5 960,1 89,5

mar. 5 684,8 132,8 1 471,6 127,8 84,6 160,7 – – 5 291,5 78,3

apr. 3 990,8 150,1 1 260,6 124,7 91,7 170,4 8 571,0 103,5 3 227,8 77,0

mai 5 461,8 84,6 1 597,3 78,7 61,1 107,3 716,3 69,0 7 657,3 106,9

iun. 6 659,4 88,9 1 259,0 70,5 65,2 99,1 5 394,7 71,5 5 736,6 100,3

iul. 3 604,9 71,7 1 128,7 61,8 50,7 89,8 3 235,7 66,7 1 856,8 75,8

aug. 4 212,2 54,6 1 394,8 43,5 47,0 78,8 – – 5 820,4 68,8

sep. 6 092,9 42,6 1 588,4 39,1 35,8 62,0 2 376,1 61,3 3 456,3 55,8

oct. 9 550,8 46,4 1 014,6 43,6 36,2 48,1 1 300,0 60,8 3 840,9 52,1

nov. 7 537,7 54,2 1 152,0 57,4 53,5 61,0 – – 5 063,5 58,9

dec. 6 575,8 65,2 1 549,8 61,6 59,1 68,9 4 225,6 64,1 5 127,2 76,0

*) Pânã la data de 24 aprilie 1997, plasarea titlurilor de stat s-a efectuat prin subscripþie publicã (dobândã fixã stabilitã de Ministerul Finanþelor).Dupã aceastã datã, plasarea s-a efectuat prin licitaþie (cu preþ uniform).

Operaþiuni interbancare Titluri de stat (emisiuni noi ºi reînnoite)

28*

Page 209: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

10. RATELE DOBÂNZILOR PRACTICATE DE BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI- procente pe an -

Perioada la credite la rezerve obligatoriicredit structural 1)

credit de licitaþie

credit special 2)

credit cu dobândã preferen- þialã 3)

credit lombard 4)

credit acordat cu derogare de la regulament

credit structural nedirec- þionat

credit conform Legii nr. 135/1996

ratã medie disponibi- litãþi în lei ale bãncilor

disponibi- litãþi în dolari SUA ale bãncilor

disponibi- litãþi în EURO ale bãncilor

1992 dec. 70,0 x x 10,1 x x x x 30,6 10,00 x x 1993 dec. 70,0 175,5 x 16,6 250,0 x x x 120,5 10,00 x x 1994 dec. 58,0 66,6 58,0 23,4 130,0 x x x 62,4 25,00 x x 1995 ian. 55,0 64,0 55,0 17,2 105,0 x x x 57,1 18,00 x x

feb. 48,5 59,9 50,7 15,5 99,0 x x x 52,9 16,00 x x mar. 44,0 53,7 45,4 15,5 99,0 x x x 47,1 16,00 x x apr. 40,0 48,2 40,0 15,0 99,0 x x x 42,2 15,00 3,00 x mai 40,0 47,4 40,0 15,0 99,0 x x x 42,0 15,00 3,00 x iun. 40,0 44,5 40,0 14,7 99,0 x x x 41,9 15,00 3,00 x iul. 40,0 43,0 40,0 14,9 99,0 x x x 44,6 15,00 3,00 x aug. 35,0 40,7 35,0 12,3 90,0 x x x 41,4 12,00 3,00 x sep. 35,0 38,1 35,0 12,3 90,0 x x x 40,8 12,00 3,00 x oct. 33,0 37,7 33,0 10,1 90,0 x x x 41,2 9,00 2,00 x nov. 33,0 51,1 42,7 10,1 90,0 x x x 43,3 9,00 2,00 x dec. 35,0 63,9 45,0 10,0 100,0 x x x 47,2 9,10 2,00 x

1996 ian. 35,0 65,1 45,0 13,0 100,0 x x x 48,9 10,00 2,00 x feb. 35,0 67,0 45,0 13,0 100,0 x x x 49,7 10,00 2,00 x mar. 35,0 65,1 45,0 13,0 100,0 x x x 47,5 10,00 2,00 x apr. 35,0 60,4 45,0 13,0 90,0 27,5 x x 44,5 12,00 3,00 x mai 35,0 59,7 45,0 13,0 90,0 28,0 x x 43,0 12,00 3,00 x iun. 35,0 54,2 45,0 13,0 90,0 28,5 x x 42,4 12,00 3,00 x iul. 35,0 49,0 45,0 13,0 90,0 29,5 x x 55,4 12,00 3,00 x aug. 35,0 49,4 45,0 13,0 90,0 31,0 x x 35,5 12,00 3,00 x sep. 35,0 54,1 45,0 13,0 90,0 33,0 x x 36,7 12,00 3,00 x oct. 35,0 49,0 35,0 13,0 90,0 34,5 x x 38,5 12,00 3,00 x nov. 35,0 50,3 35,0 13,0 90,0 36,5 x x 39,4 12,00 3,00 x dec. 35,0 52,7 36,2 13,0 90,0 39,0 x x 40,3 12,00 3,00 x

1997 ian. 50,0 58,8 50,0 13,0 90,0 48,4 x x 52,1 12,00 3,00 x feb. 50,0 128,1 x 13,0 154,1 50,1 426,5 50,0 64,4 12,00 3,00 x mar. 50,0 266,7 x 13,0 543,5 52,2 238,5 50,0 93,5 22,00 3,00 x apr. 50,0 184,9 x 13,0 200,0 53,4 173,2 50,0 68,4 30,00 3,00 x mai 50,0 x x 13,0 200,0 53,9 160,0 50,0 58,8 30,00 3,00 x iun. 50,0 x x 13,0 200,0 53,1 x 50,0 51,0 30,00 3,00 x iul. 44,7 x x 13,0 188,7 51,0 x 44,5 45,2 15,00 1,50 x aug. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 x sep. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 x oct. 40,0 x 51,8 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,5 15,00 1,50 x nov. 40,0 x 84,6 13,0 140,0 40,0 x 40,0 65,6 15,00 1,50 x dec. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 52,6 15,00 1,50 x

1998 ian. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 46,0 15,00 1,50 x feb. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 44,3 15,00 1,50 x mar. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 x apr. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 x mai 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 x iun. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 15,00 1,50 x iul. 40,0 x x 13,0 140,0 40,0 x 40,0 40,0 10,50 3,50 x aug. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,50 x sep. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,30 x oct. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,30 x nov. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,30 x dec. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,25 3,30 x

1999 ian. 35,0 x x 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,55 3,55 x feb. 35,0 x 35,0 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,55 3,40 x mar. 35,0 x 35,0 13,0 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,55 3,20 x apr. 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 9,00 3,15 x mai 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 8,50 3,15 x iun. 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 10,00 3,05 x iul. 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 22,50 3,60 x aug. 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 22,50 3,60 x sep. 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 22,50 3,60 2,75 oct. 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 22,50 3,60 1,70 nov. 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 23,50 3,40 2,10 dec. 35,0 x 35,0 x 95,0 35,0 x 35,0 35,0 31,00 3,40 2,10

1) Linii de credit pânã la 31 iulie 1995; 2) Credit pe termen fix pânã la 31 iulie 1995; 3) Credit special pânã la 31 iulie 1995;4) Credit overdraft pânã la 31 iulie 1995; 5) 33 la sutã în intervalul 1-14 decembrie 1995; 6) 90 la sutã în intervalul 1-14 decembrie 1995; 7) 10 la sutã în perioada 1-15 iulie 1999; 8) 3,05 la sutã în intervalul 1-15 iulie 1999.

7)

5) 6)

8)

29*

Page 210: RAPORT ANUAL 1999

Annual Report 1999 Statistical Section

11. RATELE DOBÂNZILOR PRACTICATE DE BÃNCI- procente pe an -

Perioada Dobânzi active Dobânzi pasivemedii pentru clienþi

nebancaripentru operaþiuni interbancare (inclusiv relaþiile cu BNR)

medii pentru clienþi nebancari

pentru operaþiuni interbancare (inclusiv relaþiile cu BNR)

1993 dec. 80,6 86,4 57,8 71,5 42,5 100,3 1994 dec. 60,6 61,8 56,7 47,4 49,5 44,3 1995 ian. 54,5 56,3 48,9 40,8 44,3 36,9

feb. 52,4 54,0 47,3 38,7 41,7 35,4 mar. 50,9 52,1 47,2 37,4 39,4 35,0 apr. 49,1 51,1 43,8 36,4 37,6 34,4 mai 48,0 49,4 43,3 34,4 35,2 32,4 iun. 46,5 48,1 42,0 36,1 37,6 33,1 iul. 46,5 48,0 42,1 38,4 37,5 40,4 aug. 46,3 47,9 41,8 37,5 36,1 40,1 sep. 44,1 46,1 38,1 35,9 34,1 37,7 oct. 41,5 42,8 37,4 33,3 30,9 37,4 nov. 41,9 44,0 40,9 33,7 31,1 40,9 dec. 43,7 47,5 39,0 36,7 32,4 38,8

1996 ian. 46,9 48,9 40,8 37,1 34,0 44,0 feb. 52,0 55,4 42,7 40,6 36,7 48,8 mar. 53,5 57,9 42,2 41,6 38,0 49,2 apr. 52,4 56,5 42,4 41,2 37,8 49,0 mai 52,7 56,9 41,6 41,4 38,5 48,1 iun. 53,0 57,4 42,9 41,8 38,7 48,0 iul. 52,5 56,8 44,3 41,7 38,7 48,8 aug. 51,9 55,4 42,1 40,9 38,7 48,2 sep. 52,0 55,0 42,6 41,0 38,9 48,4 oct. 52,2 55,2 41,8 40,9 38,8 47,3 nov. 51,5 54,7 41,4 41,1 38,9 47,1 dec. 50,6 53,6 41,3 41,0 38,9 46,9

1997 ian. 51,1 53,2 42,1 42,9 39,0 53,6 feb. 70,6 69,7 73,4 62,9 58,7 75,6 mar. 112,6 108,0 123,1 107,1 96,6 124,6 apr. 105,6 112,7 93,7 94,8 94,9 94,5 mai 98,7 109,0 77,5 86,4 87,5 78,9 iun. 83,9 91,4 51,4 65,1 73,8 55,8 iul. 60,6 69,0 36,5 47,3 47,4 47,1 aug. 46,7 52,8 28,5 38,3 38,4 38,0 sep. 44,9 49,8 31,6 35,0 33,6 39,9 oct. 44,6 48,1 38,3 34,7 32,7 45,4 nov. 51,1 50,5 52,4 40,9 32,9 64,9 dec. 60,4 55,6 71,5 45,7 34,1 87,2

1998 ian. 63,3 59,8 71,7 48,2 36,3 98,1 feb. 65,1 62,0 73,1 50,9 40,1 100,5 mar. 63,5 62,1 66,8 50,2 40,6 89,9 apr. 58,8 60,7 54,1 45,8 39,6 74,1 mai 51,4 57,4 36,9 40,1 38,2 49,5 iun. 47,6 53,2 33,0 36,0 34,3 44,9 iul. 44,3 48,5 30,1 33,6 32,4 41,6 aug. 42,1 47,0 27,7 34,1 32,1 48,8 sep. 46,6 47,9 42,9 39,0 33,5 77,0 oct. 51,6 53,0 44,8 43,2 37,5 77,5 nov. 55,8 54,3 59,4 49,4 40,4 100,8 dec. 63,7 58,9 76,7 54,6 42,3 129,2

1999 ian. 53,0 58,7 36,1 45,0 42,5 65,0 feb. 58,2 59,2 55,4 51,3 44,5 101,8 mar. 62,5 61,9 64,6 53,2 46,1 89,7 apr. 63,2 64,5 58,2 53,3 47,9 82,0 mai 63,4 69,8 42,1 50,8 49,8 54,7 iun. 66,2 72,6 46,9 49,2 49,1 49,8 iul. 67,8 75,6 36,6 49,6 52,1 49,2 aug. 62,4 72,4 32,4 47,8 48,7 41,4 sep. 59,0 68,6 31,4 43,7 44,0 38,6 oct. 53,2 61,7 34,8 42,8 42,9 41,7 nov. 52,7 60,7 36,6 41,0 40,7 45,3 dec. 55,2 62,0 42,6 42,1 41,3 49,6

30*

Page 211: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

12. PIAÞA DE CAPITAL - INDICATORI SINTETICI

BURSA DE VALORI BUCUREªTIPerioada Nr. acþiuni

tranzacþionate(mii buc.)

Numãr tranzacþii

Volum tranzacþii

(miliarde lei)

Valoare medie tranzacþie 1)

(mii lei / tranzacþie)

Mãrimea tranzacþiei

medii(nr. acþiuni / tranzacþie)

Capitalizarea pieþei 2)

(miliarde lei)

Indice compozital pieþei(puncte)

IndiceBET(puncte)

1995 nov. 10 89 0,6 6 230,9 109 271 x x

dec. 33 290 1,9 6 584,5 114 259 x x

1996 ian. 50 628 2,2 3 454,7 80 366 x x

feb. 130 1 618 2,7 1 675,1 80 339 x x

mar. 238 2 600 4,4 1 675,8 92 290 x x

apr. 88 1 281 1,2 906,8 69 248 x x

mai 142 2 317 1,4 585,4 61 204 x x

iun. 87 1 382 0,8 560,9 63 162 x x

iul. 85 1 742 0,5 308,4 49 168 x x

aug. 102 1 831 0,7 408,2 56 203 x x

sep. 57 1 136 0,4 325,7 50 171 x x

oct. 82 1 529 0,5 299,2 53 151 x x

nov. 48 976 0,3 313,6 49 168 x x

dec. 34 728 0,2 300,6 46 231 x x

1997 ian. 237 1 903 2,0 1 033,4 125 317 x x

feb. 6 547 11 631 18,0 1 543,8 563 703 x x

mar. 19 647 30 779 26,6 864,5 638 710 x x

apr. 46 573 53 749 85,7 1 593,6 866 2 360 x x

mai 46 726 92 654 152,0 1 640,6 504 2 409 x x

iun. 96 778 90 026 336,5 3 737,3 1 075 4 342 x x

iul. 74 552 56 308 350,8 6 230,5 1 324 5 019 x x

aug. 51 996 56 931 224,8 3 947,8 913 5 565 x 1 000,0

sep. 59 720 56 599 200,6 3 543,6 1 055 5 379 x 955,9

oct. 75 961 75 647 235,0 3 106,4 1 004 6 022 x 941,0

nov. 50 757 48 306 164,0 3 395,9 1 051 4 549 x 693,5

dec. 49 309 32 797 120,5 3 673,9 1 503 5 056 x 757,9

1998 ian. 53 286 40 197 123,7 3 076,6 1 326 5 229 x 727,7

feb. 73 933 51 643 164,7 3 189,8 1 432 7 143 x 811,7

mar. 129 060 66 148 343,0 5 185,6 1 951 6 663 1 000,0 793,1

apr. 93 148 54 970 232,3 4 226,3 1 695 6 814 1 056,5 804,7

mai 110 788 54 345 217,0 3 992,8 2 039 5 764 885,2 663,2

iun. 76 272 45 967 136,0 2 959,4 1 659 5 651 856,2 636,7

iul. 75 446 42 986 121,1 2 817,1 1 755 5 048 750,3 559,0

aug. 47 795 33 937 66,7 1 966,8 1 408 3 628 521,8 359,9

sep. 47 266 28 849 63,6 2 203,9 1 638 3 051 429,4 294,4

oct. 52 157 25 976 45,2 1 739,1 2 008 3 328 451,1 295,8

nov. 75 041 35 805 84,4 2 357,6 2 096 3 872 519,5 376,8

dec. 51 259 24 749 64,7 2 616,0 2 071 3 922 488,6 377,7

1999 ian. 47 118 27 125 81,3 2 998,1 1 737 4 152 506,0 379,3

feb. 44 982 30 699 61,0 1 985,4 1 465 4 230 499,4 376,8

mar. 93 103 32 548 121,8 3 740,8 2 860 4 101 471,4 363,6

apr. 45 640 16 501 54,6 3 305,9 2 766 3 813 434,7 338,1

mai 55 261 22 165 62,8 2 831,1 2 493 4 046 488,6 422,8

iun. 69 691 24 878 76,4 3 069,8 2 801 4 757 558,4 524,4

iul. 55 761 23 689 68,3 2 882,4 2 354 4 775 547,6 486,8

aug. 38 543 20 303 65,4 3 221,2 1 898 5 409 606,7 561,7

sep. 41 178 21 073 72,3 3 431,5 1 954 7 158 556,7 559,5

oct. 50 076 17 969 67,8 3 770,4 2 787 6 898 533,8 574,3

nov. 215 686 94 592 361,9 3 825,9 2 280 6 142 500,0 510,1

dec. 143 794 73 358 139,5 1 901,2 1 960 5 725 472,8 448,5

Sursa: Bursa de Valori BucureºtiNotã: Datele privind capitalizarea pieþei, indicii BET ºi compozit corespund ultimei ºedinþe de tranzacþionare din lunã.1) Valoare tranzacþii/numãr tranzacþii. 2) Valoarea totalã a acþiunilor firmelor tranzacþionate la BVB, luându-se în calcul ultimul curscotat în luna respectivã.

31*

Page 212: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

12. PIAÞA DE CAPITAL - INDICATORI SINTETICI

PIAÞA RASDAQPerioada Nr. acþiuni

tranzacþionate(mii buc.)

Numãr tranzacþii

Volum tranzacþii

(miliarde lei)

Valoare medie tranzacþie 1)

(mii lei / tranzacþie)

Mãrimea tranzacþiei

medii(nr. acþiuni / tranzacþie)

Capitalizarea pieþei 2)

(miliarde lei)

Indice compozital pieþei(puncte)

1996 nov. 2 141 688 1,0 1 520 3 112 465 x

dec. 4 866 2 384 2,5 1 052 2 041 1 215 x

1997 ian. 9 912 5 698 20,4 3 578 1 740 2 427 x

feb. 35 400 13 543 112,6 8 314 2 614 3 358 x

mar. 44 740 18 513 74,1 4 004 2 417 4 530 x

apr. 57 952 24 920 145,4 5 833 2 326 8 400 x

mai 60 001 30 963 186,7 6 030 1 938 8 343 x

iun. 86 357 39 695 388,7 9 791 2 176 12 588 x

iul. 119 710 53 313 624,5 11 714 2 245 17 515 x

aug. 93 115 54 437 391,2 7 187 1 711 16 930 x

sep. 89 744 60 860 286,2 4 703 1 475 13 983 x

oct. 80 360 64 082 227,2 3 546 1 254 13 062 x

nov. 60 818 48 459 145,2 2 996 1 255 11 078 x

dec. 58 336 32 618 228,4 7 001 1 788 12 033 x

1998 ian. 69 360 45 515 166,3 3 655 1 524 11 490 x

feb. 79 974 58 916 172,5 2 928 1 357 15 562 x

mar. 121 929 75 573 460,5 6 093 1 613 15 202 x

apr. 101 209 53 729 248,4 4 623 1 884 12 973 x

mai 91 379 52 817 436,4 8 263 1 730 12 239 x

iun. 87 106 47 032 220,6 4 691 1 852 10 958 x

iul. 96 434 46 093 215,4 4 673 2 092 10 674 1 000,0

aug. 79 932 39 484 165,9 4 202 2 024 8 885 771,5

sep. 108 271 33 749 183,3 5 432 3 208 8 254 714,9

oct. 162 512 30 551 327,0 10 704 5 319 8 007 712,0

nov. 162 764 30 403 736,1 24 213 5 354 9 297 772,5

dec. 240 540 28 450 463,7 16 300 8 455 8 643 716,2

1999 ian. 183 249 27 254 280,5 10 291 6 724 9 141 771,5

feb. 266 784 32 265 372,0 11 530 8 269 9 371 788,5

mar. 215 978 33 072 419,8 12 693 6 531 9 714 796,8

apr. 131 736 14 542 294,8 20 271 9 059 10 513 741,7

mai 149 735 21 201 252,6 11 916 7 063 10 933 756,9

iun. 165 971 22 374 275,8 12 328 7 418 11 165 757,6

iul. 279 792 23 277 406,7 17 471 12 020 13 465 797,9

aug. 277 904 20 686 430,4 20 804 13 434 14 067 792,7

sep. 178 736 19 154 305,4 15 946 9 332 16 542 798,1

oct. 134 159 17 709 225,1 12 709 7 576 18 613 820,8

nov. 118 719 18 823 450,4 23 928 6 307 20 668 818,6

dec. 116 159 13 478 223,3 16 564 8 618 17 861 871,2

Sursa: RASDAQNotã: Datele privind capitalizarea pieþei ºi indicele compozit corespund ultimei ºedinþe de tranzacþionare din lunã.1) Valoare tranzacþii/numãr tranzacþii. 2) Valoarea totalã a acþiunilor firmelor tranzacþionate pe piaþa RASDAQ, luându-seîn calcul ultimul curs cotat în luna respectivã.

32*

Page 213: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

13a. PIAÞA VALUTARÃ INTERBANCARÃ

Perioada Volumul tranzacþiilor (mil.USD) Curs de schimbtotal variaþie la sfârºitul mediu

perioadei (lei/USD) lei/USD variaþie lunarã (%)

variaþie faþã de sfârºitul anului anterior (%)

variaþie faþã de aceeaºi perioadã a anului anterior (%)

1995 ian. 301,7 –192,0 1 780,00 1 776,00 0,1 0,1 28,0 feb. 366,0 64,3 1 810,00 1 798,85 1,3 1,4 20,4 mar. 353,7 –12,1 1 847,00 1 832,57 1,9 3,3 14,4 apr. 264,9 –89,0 1 879,00 1 864,95 1,8 5,1 11,6 mai 341,8 77,0 1 937,00 1 911,20 2,5 7,7 15,3 iun. 342,6 0,7 1 975,00 1 955,82 2,3 10,3 17,3 iul. 432,7 90,2 2 018,00 1 994,29 2,0 12,4 18,3 aug. 423,8 –9,0 2 069,00 2 045,91 2,6 15,3 21,2 sep. 421,3 –2,4 2 128,00 2 100,00 2,6 18,4 21,6 oct. 423,1 1,7 2 225,00 2 166,20 3,2 22,1 23,6 nov. 383,9 –39,2 2 547,00 2 395,27 10,6 35,0 36,4 dec. 452,7 68,8 2 578,00 2 558,00 6,8 44,2 44,2

1996 ian. 349,3 –103,4 2 640,00 2 599,24 1,6 1,6 46,4 feb. 302,9 –46,4 2 859,00 2 773,71 6,7 8,4 54,2 mar. 314,0 11,1 2 937,00 2 872,60 3,6 12,3 56,8 apr. 341,7 27,7 2 913,00 2 911,14 1,3 13,8 56,1 mai 360,8 19,0 2 951,00 2 930,41 0,7 14,6 53,3 iun. 354,6 –6,2 3 028,00 2 988,00 2,0 16,8 52,8 iul. 404,8 50,2 3 135,00 3 063,22 2,5 19,8 53,6 aug. 371,0 –33,8 3 162,00 3 143,91 2,6 22,9 53,7 sep. 386,9 15,9 3 261,00 3 201,19 1,8 25,1 52,4 oct. 320,0 –66,9 3 375,00 3 295,74 3,0 28,8 52,1 nov. 293,8 –26,2 3 591,00 3 478,19 5,5 36,0 45,2 dec. 466,4 172,6 4 035,00 3 733,89 7,4 46,0 46,0

1997 ian. 272,4 –194,0 5 932,00 4 963,40 32,9 32,9 91,0 feb. 342,9 70,5 7 744,00 6 895,70 38,9 84,7 148,6 mar. 488,0 145,1 6 996,00 7 235,90 4,9 93,8 151,9 apr. 1 042,9 554,8 7 095,00 7 048,52 –2,6 88,8 142,1 mai 858,8 –184,0 7 110,00 7 090,71 0,6 89,9 142,0 iun. 690,7 –168,2 7 032,00 7 172,29 1,2 92,1 140,0 iul. 881,2 190,5 7 354,00 7 164,26 –0,1 91,9 133,9 aug. 759,5 –121,6 7 471,00 7 445,24 3,9 99,4 136,8 sep. 698,6 –61,0 7 613,00 7 528,82 1,1 101,6 135,2 oct. 889,1 190,5 7 741,00 7 702,09 2,3 106,3 133,7 nov. 789,8 –99,3 7 860,00 7 808,15 1,4 109,1 124,5 dec. 962,1 172,3 8 023,00 7 960,25 1,9 113,2 113,2

1998 ian. 947,8 –14,3 8 248,00 8 293,40 4,2 4,2 67,1 feb. 849,9 –97,9 8 105,00 8 230,90 –0,8 3,4 19,4 mar. 1 172,4 322,5 8 490,00 8 207,09 –0,3 3,1 13,4 apr. 1 117,1 –55,4 8 345,00 8 379,62 2,1 5,3 18,9 mai 980,8 –136,2 8 511,00 8 477,25 1,2 6,5 19,6 iun. 933,3 –47,5 8 670,00 8 569,36 1,1 7,7 19,5 iul. 1 177,3 244,0 8 744,00 8 699,43 1,5 9,3 21,4 aug. 1 228,1 50,8 8 924,00 8 781,24 0,9 10,3 17,9 sep. 1 513,6 285,5 9 162,00 9 041,19 3,0 13,6 20,1 oct. 1 768,4 254,8 9 592,00 9 380,68 3,8 17,8 21,8 nov. 1 719,6 –48,8 10 082,00 9 908,86 5,6 24,5 26,9 dec. 2 220,2 500,6 10 951,00 10 528,64 6,3 32,3 32,3

1999 ian. 1 644,0 –576,2 11 614,00 11 353,60 7,8 7,8 36,9 feb. 2 302,7 658,7 12 774,00 12 271,00 8,1 16,5 49,1 mar. 1 838,9 –463,8 14 925,00 14 053,52 14,5 33,5 71,2 apr. 1 287,3 –551,6 14 992,00 14 792,62 5,3 40,5 76,5 mai 1 854,9 567,6 15 622,00 15 237,81 3,0 44,7 79,7 iun. 1 455,7 –399,2 15 840,00 15 756,50 3,4 49,7 83,9 iul. 1 692,6 236,9 16 037,00 15 920,95 1,0 51,2 83,0 aug. 1 557,8 –134,8 16 220,00 16 100,95 1,1 52,9 83,4 sep. 1 824,9 267,0 16 488,00 16 359,45 1,6 55,4 80,9 oct. 1 953,0 128,2 16 870,00 16 705,57 2,1 58,7 78,1 nov. 2 501,9 548,9 17 893,00 17 446,73 4,4 65,7 76,1 dec. 1 853,1 –648,8 18 255,00 17 996,43 3,2 70,9 70,9

Valori medii1990 ... ... x 22,43 7,7 x 50,3 1991 36,5 x x 76,39 15,0 x 240,6 1992 65,6 29,2 x 307,95 7,3 x 303,1 1993 66,6 1,0 x 760,05 8,4 x 146,8 1994 238,4 171,8 x 1 655,09 3,7 x 117,8 1995 375,7 137,3 x 2 033,26 3,1 x 22,8 1996 355,5 –20,2 x 3 082,60 3,2 x 51,6 1997 723,0 367,5 x 7 167,94 6,5 x 132,5 1998 1 302,4 579,4 x 8 874,81 2,4 x 23,8 1999 1 813,9 511,5 x 15 332,93 4,6 x 72,8

33*

Page 214: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

13b. ACTIVITATEA CASELOR DE SCHIMB VALUTAR- mii dolari SUA -

Perioada Sume cumpãrate Sume vânduteTotal Bãnci Alte case Total Bãnci Alte case

1995 ian. 27 197,2 2 926,7 24 270,5 32 014,7 3 790,0 28 224,7 feb. 30 976,3 3 300,4 27 675,9 34 505,9 3 829,5 30 676,4 mar. 36 458,9 5 178,3 31 280,6 43 076,5 7 797,7 35 278,8 apr. 33 695,5 6 239,6 27 455,8 35 937,4 5 301,2 30 636,2 mai 42 071,0 6 260,0 35 811,0 46 442,6 8 026,8 38 415,8 iun. 42 251,4 7 762,4 34 489,0 40 559,3 6 353,4 34 205,8 iul. 45 849,0 8 906,1 36 942,9 42 478,0 5 380,0 37 098,0 aug. 54 029,8 11 547,1 42 482,7 51 106,4 7 593,7 43 512,7 sep. 51 585,2 9 305,5 42 279,7 50 437,2 7 826,7 42 610,5 oct. 42 255,7 6 441,2 35 814,5 48 333,2 9 513,3 38 819,9 nov. 41 362,4 6 794,3 34 568,1 35 889,8 5 624,9 30 264,9 dec. 39 584,3 11 567,9 28 016,4 36 490,0 8 064,9 28 425,1

1996 ian. 27 741,4 1 999,0 25 742,4 31 801,5 4 227,2 27 574,3 feb. 28 449,2 3 098,5 25 350,7 32 567,8 3 912,8 28 655,0 mar. 29 097,2 3 125,6 25 971,6 29 973,8 3 412,1 26 561,7 apr. 31 310,0 4 576,6 26 733,4 31 276,9 4 110,1 27 166,8 mai 34 928,5 6 086,2 28 842,3 35 082,0 5 542,5 29 539,5 iun. 33 710,6 4 728,6 28 982,0 34 707,8 5 500,5 29 207,3 iul. 39 265,9 5 857,9 33 408,0 39 133,6 6 063,2 33 070,4 aug. 43 100,3 7 847,2 35 253,1 41 764,3 6 240,6 35 523,6 sep. 37 431,2 5 850,2 31 581,0 37 756,2 6 040,8 31 715,4 oct. 39 055,8 4 238,6 34 817,3 40 747,6 5 733,9 35 013,7 nov. 34 587,8 2 457,7 32 130,1 35 399,0 4 036,4 31 362,7 dec. 33 408,5 3 277,0 30 131,5 33 286,8 3 706,4 29 580,4

1997 ian. 36 734,5 4 726,9 32 007,6 30 811,3 3 481,1 27 330,2 feb. 85 850,1 51 827,5 34 022,6 29 332,3 5 174,6 24 157,7 mar. 75 028,7 45 651,4 29 377,2 28 757,5 3 653,1 25 104,5 apr. 96 345,1 45 615,6 50 729,5 37 241,2 4 594,5 32 646,7 mai 113 828,6 46 803,9 67 024,8 31 301,7 1 575,9 29 725,8 iun. 81 036,2 28 202,5 52 833,7 44 206,5 8 596,5 35 610,0 iul. 77 381,6 32 919,2 44 462,4 44 845,6 5 453,8 39 391,8 aug. 83 060,2 36 451,8 46 608,4 45 696,9 5 369,0 40 327,9 sep. 60 501,5 20 124,2 40 377,2 51 130,7 9 805,6 41 325,2 oct. 58 721,1 15 240,9 43 480,2 58 410,9 9 999,3 48 411,7 nov. 51 279,7 9 292,5 41 987,2 62 076,7 8 394,0 53 682,6 dec. 56 877,6 11 656,4 45 221,2 73 742,6 11 500,0 62 242,7

1998 ian. 50 217,3 8 339,1 41 878,2 68 120,7 10 589,0 57 531,7 feb. 87 271,2 27 222,4 60 048,7 83 230,0 22 084,9 61 145,0 mar. 112 184,1 23 284,5 88 899,6 116 239,4 26 851,6 89 387,9 apr. 122 978,2 33 653,8 89 324,4 107 387,6 18 609,4 88 778,2 mai 119 630,6 36 550,9 83 079,7 103 073,6 19 797,9 83 275,8 iun. 123 395,0 30 084,2 93 310,8 121 937,6 28 300,0 93 637,6 iul. 135 039,8 37 315,0 97 724,8 124 239,9 26 633,0 97 606,9 aug. 148 902,6 49 144,0 99 758,7 124 926,5 24 795,5 100 131,0 sep. 138 449,6 30 246,2 108 203,4 148 177,6 40 534,7 107 642,9 oct. 144 150,3 31 189,7 112 960,5 145 808,8 33 209,7 112 599,1 nov. 142 923,9 23 038,4 119 885,5 159 775,2 40 105,0 119 670,2 dec. 172 675,9 30 296,3 142 379,7 183 809,7 40 262,4 143 547,3

1999 ian. 111 579,1 35 854,4 75 724,7 99 975,4 23 927,4 76 048,0 feb. 118 870,4 25 266,7 93 603,7 125 422,9 31 293,3 94 129,6 mar. 141 507,2 24 771,4 116 735,8 155 825,5 39 322,2 116 503,3 apr. 157 966,0 43 503,7 114 462,3 139 004,2 24 539,4 114 464,8 mai 188 868,1 80 702,8 108 165,3 127 313,9 19 167,7 108 146,3 iun. 198 323,3 84 956,9 113 366,4 131 487,4 17 391,1 114 096,3 iul. 219 674,5 91 990,1 127 684,5 149 113,9 21 914,7 127 199,2 aug. 245 624,7 107 239,6 138 385,1 151 283,6 21 630,9 129 652,8 sep. 199 625,6 80 126,1 119 499,5 143 039,9 23 403,7 119 636,3 oct. 201 038,6 58 889,3 142 149,3 186 619,1 45 052,6 141 566,6 nov. 175 700,7 36 294,8 139 405,9 198 330,7 58 007,2 140 323,5 dec. 189 774,5 41 201,2 148 573,3 195 286,9 46 439,9 148 847,0

1991 43 194,6 23 524,9 19 669,7 27 878,2 11 433,5 16 444,7 1992 213 128,5 84 254,1 128 874,4 187 170,5 62 868,7 124 301,8 1993 147 778,9 41 581,6 106 197,3 115 558,5 18 575,5 96 983,0 1994 358 347,3 108 976,1 249 371,2 307 201,2 45 125,3 262 075,9 1995 487 316,5 86 229,4 401 087,1 497 271,0 79 102,2 418 168,8 1996 412 086,5 53 143,0 358 943,5 423 497,2 58 526,5 364 970,8 1997 876 644,8 348 512,8 528 132,0 537 554,1 77 597,4 459 956,7 1998 1 497 818,4 360 364,3 1 137 454,1 1 486 726,6 331 773,0 1 154 953,5 1999 2 148 552,7 710 797,0 1 437 755,7 1 802 703,5 372 089,9 1 430 613,6

34*

Page 215: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

- milioane lei; sfârºitul perioadei -Perioada TOTAL ACTIVE EXTERNE

ACTIV Total Aur Valute convertibile Bonuri Disponibil Alte activeTotal Valute Disponibil Disponibil Depozite Altele tezaur DST la externe

efective la BRI la FED la bãnci SUA FMI convertibileºi strãine (Bonuri dececuri tezaur pe

termenmediu ºilung)

1990 dec. 447 403 28 167 27 059 917 516 391 – – 10 – 4 x 1991 dec. 917 173 165 545 125 834 29 707 923 20 754 451 7 580 – – 9 844 x 1992 dec. 2 002 527 400 062 358 772 39 148 282 512 532 28 287 9 535 – 2 142 x 1993 dec. 5 821 481 1 233 359 1 179 371 51 569 507 2 160 29 586 19 315 – – 2 419 x 1994 dec. 13 708 498 2 749 581 1 704 473 397 328 62 129 378 52 983 214 904 – 550 181 97 600 x 1995 ian. 13 528 124 2 585 792 1 709 004 317 498 97 31 722 98 286 187 393 – 459 325 99 965 x

feb. 13 558 895 2 451 121 1 713 097 338 803 144 23 019 89 694 225 945 – 333 123 66 097 x mar. 13 631 519 2 461 308 1 717 297 405 735 238 36 746 14 126 354 626 – 268 484 69 792 x apr. 13 199 098 2 531 703 1 721 624 528 488 62 33 404 141 227 353 796 – 208 348 73 243 x mai 14 447 596 2 331 329 1 725 956 365 466 38 29 746 19 350 316 332 – 166 811 73 096 x iun. 15 505 406 2 791 697 1 983 979 690 146 35 23 951 32 787 633 373 – 72 850 44 722 x iul. 15 799 689 2 805 066 1 989 900 717 687 48 53 623 149 051 514 965 – 49 718 47 761 x aug. 15 985 630 2 761 688 1 993 816 751 826 107 23 313 185 987 542 419 – – 16 046 x sep. 16 718 961 2 697 639 1 999 936 681 216 266 9 207 169 611 502 132 – – 16 487 x oct. 17 406 029 2 715 195 2 005 146 695 003 62 11 663 172 155 511 123 – – 15 046 x nov. 18 760 409 2 852 151 2 009 051 817 283 177 89 587 275 099 452 420 – – 25 817 x dec. 18 072 556 2 872 139 2 010 863 716 601 256 79 046 230 498 406 801 – – 144 675 x

1996 ian. 17 883 136 2 753 601 2 013 361 695 568 109 52 486 170 873 472 100 – – 44 672 x feb. 17 809 230 2 574 393 2 016 327 553 865 41 9 054 115 016 429 754 – – 4 201 x mar. 18 284 435 2 839 875 2 064 788 770 814 58 6 332 300 890 463 534 – – 4 273 x apr. 17 546 793 2 742 488 2 071 558 663 349 315 19 941 182 550 460 543 – – 7 581 x mai 21 628 016 3 660 402 2 082 860 1 487 293 171 22 788 943 410 520 924 – – 90 249 x iun. 22 467 276 4 274 254 2 086 929 1 879 710 204 27 706 1 035 632 816 168 – 299 093 8 522 x iul. 22 348 533 3 883 079 2 094 473 1 066 746 313 34 519 34 425 997 489 – 697 536 8 938 15 386 aug. 22 245 126 3 654 661 2 101 529 976 786 117 12 489 41 832 922 348 – 520 892 39 935 15 519 sep. 23 240 963 3 801 544 2 206 601 1 166 631 251 21 586 210 040 934 754 – 402 386 9 921 16 005 oct. 25 449 812 5 069 575 2 227 932 2 080 430 78 99 215 759 158 1 221 979 – 734 348 10 301 16 564 nov. 26 377 211 4 924 236 2 237 656 1 327 071 267 18 830 3 471 1 304 503 – 1 226 041 115 844 17 624 dec.* 20 753 695 5 651 553 3 429 498 1 487 811 412 33 434 499 1 453 466 – 698 073 16 367 19 804

1997 ian. 21 956 693 6 725 314 3 437 347 2 304 970 186 63 224 54 376 2 187 184 – 930 577 23 306 29 114 feb. 24 807 626 7 306 944 3 441 258 3 034 430 380 29 461 113 322 2 891 267 – 786 636 6 613 38 007 mar. 24 587 085 7 766 747 3 482 332 3 533 441 422 18 823 758 204 2 755 992 – 710 654 5 984 34 336 apr. 26 905 346 11 431 935 3 524 223 6 582 641 327 27 234 1 709 310 4 845 770 – 708 063 582 186 34 822 mai 33 952 085 11 977 728 3 596 920 7 131 019 226 33 810 505 760 6 591 223 – 709 885 539 904 – iun. 39 624 209 15 185 101 3 666 749 10 281 402 395 2 664 328 701 851 6 914 828 – 701 203 535 747 – iul. 41 136 883 16 901 771 3 776 438 12 041 472 246 1 753 843 864 196 9 423 187 – 540 785 543 076 – aug. 40 879 023 16 954 122 3 834 957 9 849 002 5 245 1 315 248 1 879 751 6 648 758 – 2 771 457 498 706 – sep. 44 223 684 21 101 349 3 882 668 11 187 099 379 1 583 185 948 975 8 654 560 – 4 894 460 1 137 122 – oct. 43 729 337 20 955 666 3 977 731 12 178 144 1 185 1 560 114 1 959 451 8 657 394 – 3 634 484 1 165 307 – nov. 48 266 765 21 746 608 4 034 017 12 255 113 511 1 564 532 1 376 532 9 313 538 – 4 467 066 990 412 – dec. 48 612 053 26 596 305 8 997 727 12 088 655 555 1 912 897 662 194 9 513 009 – 4 676 115 833 808 –

1998 ian. 48 779 136 26 779 688 9 133 061 13 563 050 1 188 1 838 255 1 717 771 10 005 836 – 3 225 146 858 431 – feb. 48 088 616 26 271 201 9 160 306 13 034 158 275 1 645 677 1 479 684 9 908 522 – 3 402 568 674 169 – mar. 48 113 807 26 249 638 9 225 814 12 336 236 336 1 218 922 1 442 599 9 674 379 – 4 006 401 681 187 – apr. 48 437 377 27 177 299 9 264 503 13 507 898 476 1 184 196 1 956 529 10 366 697 – 3 732 870 672 028 – mai 51 882 799 27 739 223 9 305 427 12 446 304 1 133 1 191 281 2 182 597 9 071 293 – 5 497 613 489 879 – iun. 51 790 221 27 882 109 9 340 461 11 072 976 1 166 910 158 851 178 9 310 474 – 7 146 865 321 807 – iul. 53 327 831 29 128 483 9 430 006 10 862 422 628 964 710 1 080 105 8 816 979 – 8 509 891 326 164 – aug. 52 729 048 27 935 163 9 460 003 10 809 418 617 854 201 1 259 530 8 695 070 – 7 511 983 153 759 – sep. 53 789 576 27 014 055 9 477 186 9 882 007 304 919 918 563 643 8 398 142 – 7 520 103 134 759 – oct. 53 839 895 26 177 174 9 501 944 9 064 103 300 1 601 555 909 704 6 552 544 – 7 467 813 143 314 – nov. 51 662 461 24 187 042 9 530 427 8 169 265 375 1 649 736 135 195 6 383 959 – 6 259 907 227 443 – dec. 55 254 473 25 210 706 10 155 485 9 056 675 580 3 710 955 111 028 5 234 112 – 5 985 720 12 826 –

1999 ian. 60 477 963 29 132 986 10 167 009 8 514 456 21 2 843 302 838 746 4 832 387 – 10 438 059 13 462 – feb. 63 158 256 27 003 597 10 177 402 6 469 031 341 463 167 1 072 550 4 932 973 – 10 340 724 16 440 – mar. 66 839 945 28 095 238 10 194 878 7 166 814 205 1 376 482 709 035 5 081 092 – 10 725 984 7 562 – apr. 68 468 787 28 533 486 10 201 141 7 102 455 105 1 295 333 774 319 5 032 699 – 11 212 165 17 725 – mai 77 897 046 23 075 768 10 235 459 6 890 088 793 493 578 1 353 453 5 042 264 – 5 669 867 280 354 – iun. 74 840 504 20 093 618 10 245 314 6 123 923 282 424 830 489 492 5 209 319 – 3 718 684 5 697 – iul. 80 034 984 24 666 220 10 293 466 6 750 868 30 344 273 1 086 569 5 319 996 – 7 517 718 104 168 – aug. 85 521 920 31 101 138 10 332 340 7 080 276 1 455 275 781 1 187 189 5 615 851 – 13 688 038 484 – sep. 87 480 025 33 766 594 10 365 959 6 378 122 1 534 245 024 948 780 5 182 784 – 17 022 014 499 – oct. 92 454 283 36 362 596 10 388 202 3 174 807 1 584 293 904 886 391 1 992 928 – 22 682 174 117 413 – nov. 93 164 879 35 101 264 10 415 730 3 969 954 1 668 667 599 1 224 012 2 076 676 – 20 698 999 16 581 – dec. 99 755 894 45 491 075 17 628 942 4 511 964 11 316 667 069 470 149 3 363 430 – 23 166 185 183 984 –

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

35*

Page 216: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -ACTIVE INTERNETotal Casa Participaþii externe (subscripþii)

Total FMI BIRD BRI CFITotal aur DST valute lei Total valute lei (lei) (lei)

conver- conver-tibile tibile

419 236 487 26 975 26 211 2 094 2 023 1 748 20 346 376 77 299 337 52 751 628 826 46 049 42 577 3 401 3 286 2 839 33 051 718 419 299 1 835 284

1 602 465 1 410 217 283 204 521 11 339 26 597 9 465 157 120 3 854 1 314 2 540 4 465 798 4 588 122 1 743 701 777 660 125 36 599 85 847 30 549 507 130 12 357 3 643 8 714 12 387 2 510

10 958 917 1 583 1 850 061 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 922 5 045 19 877 17 153 3 884 10 942 332 1 444 1 850 443 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 24 959 5 082 19 877 17 279 3 913 11 107 774 1 452 1 851 325 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 25 045 5 168 19 877 17 571 3 979 11 170 211 1 543 1 852 413 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 25 151 5 274 19 877 17 930 4 060 10 667 395 1 818 1 853 354 1 778 223 98 590 231 252 82 291 1 366 091 25 242 5 365 19 877 18 241 4 130 12 116 267 1 473 2 312 229 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 25 405 5 528 19 877 18 794 4 256 12 713 709 1 720 2 339 434 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 51 444 5 639 45 805 19 172 4 341 12 994 623 1 701 2 340 839 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 51 567 5 762 45 805 19 585 4 436 13 223 942 2 035 2 342 993 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 51 712 5 907 45 805 20 085 5 027 14 021 322 1 704 2 344 940 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 51 881 6 076 45 805 20 657 5 170 14 690 834 1 442 2 348 141 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 52 158 6 353 45 805 21 599 5 406 15 908 258 1 604 2 358 766 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 53 077 7 272 45 805 24 725 6 188 15 200 417 1 340 2 359 790 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 53 166 7 361 45 805 25 026 6 264 15 129 535 1 511 2 361 836 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 53 343 7 538 45 805 25 628 6 414 15 234 837 1 298 2 369 030 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 53 965 8 160 45 805 27 744 6 944 15 444 560 1 459 2 371 636 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 54 191 8 386 45 805 28 511 7 136 14 804 305 1 436 2 370 844 2 228 915 123 577 289 863 103 148 1 712 327 54 122 8 317 45 805 28 278 7 077 17 967 614 1 351 3 327 769 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 54 231 8 426 45 805 27 909 7 170 18 193 022 1 859 3 331 048 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 54 451 8 646 45 805 29 394 7 357 18 465 454 1 804 3 342 699 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 62 876 8 951 53 925 30 433 7 617 18 590 465 1 850 3 343 589 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 62 953 9 028 53 925 30 695 7 682 19 439 419 1 785 3 345 895 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 63 235 9 310 53 925 30 695 7 923 20 380 237 2 020 3 349 647 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 63 561 9 636 53 925 31 792 8 200 21 452 975 3 645 3 357 746 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 64 178 10 253 53 925 34 859 8 725 15 102 142 3 276 3 372 396 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 65 445 11 520 53 925 39 170 9 803 15 231 379 3 508 3 434 994 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 70 862 16 937 53 925 57 585 14 412 17 500 682 3 387 3 494 788 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 76 036 22 111 53 925 75 174 18 815 16 820 338 3 552 3 470 103 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 73 900 19 975 53 925 67 913 16 997 15 473 411 3 257 3 473 371 3 185 324 176 603 414 240 147 408 2 447 073 74 183 20 258 53 925 68 874 17 238 21 974 357 3 442 7 594 712 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 74 237 20 312 53 925 69 059 17 284 24 439 108 3 557 7 620 395 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 102 542 20 064 82 478 68 214 17 073 24 235 112 3 799 7 631 259 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 103 336 20 858 82 478 70 913 19 439 23 924 901 3 722 7 636 775 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 103 810 21 332 82 478 72 524 19 880 23 122 335 3 953 7 641 261 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 104 195 21 717 82 478 73 835 20 240 22 773 671 4 653 7 645 681 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 104 575 22 097 82 478 75 126 20 593 26 520 157 4 846 7 649 701 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 104 920 22 442 82 478 76 301 20 915 22 015 748 3 613 7 655 040 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 105 386 22 908 82 478 77 805 21 349 21 999 448 3 757 7 662 118 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 106 028 23 550 82 478 79 591 21 948 21 817 415 4 529 7 659 667 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 105 620 23 142 82 478 80 504 21 567 21 864 169 4 548 7 670 636 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 106 719 24 241 82 478 82 416 22 592 21 260 078 3 939 7 678 234 7 306 038 405 067 950 125 338 102 5 612 744 106 305 23 827 82 478 81 009 22 206 24 143 576 4 427 8 852 447 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 106 779 24 301 82 478 82 620 22 648 23 908 112 8 445 8 966 364 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 215 738 24 757 190 981 84 164 23 071 24 199 348 9 063 8 969 065 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 215 949 24 968 190 981 84 882 23 268 24 793 885 9 935 8 975 046 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 216 463 25 482 190 981 86 629 23 747 26 775 521 11 465 8 987 064 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 217 360 26 379 190 981 89 677 24 582 27 662 721 12 056 8 999 596 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 218 370 27 389 190 981 93 114 25 524 27 475 419 9 533 9 016 148 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 219 769 28 788 190 981 97 871 26 828 30 043 767 9 278 9 046 607 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 222 251 31 270 190 981 106 306 29 141 31 344 977 10 552 9 068 639 8 474 462 469 848 1 102 074 392 173 6 510 367 224 144 33 163 190 981 112 742 30 905 36 154 659 14 200 12 209 955 11 577 232 469 848 1 877 767 392 173 8 837 444 227 456 36 475 190 981 124 003 33 992 38 744 707 14 905 12 281 432 11 577 232 469 848 1 877 767 392 173 8 837 444 233 598 42 617 190 981 144 884 39 715 39 935 301 12 907 12 329 525 11 577 232 469 848 1 877 767 392 173 8 837 444 233 789 42 808 190 981 165 764 39 894 54 821 279 13 019 21 581 963 20 808 086 844 470 3 374 963 704 865 15 883 788 235 587 44 606 190 981 172 531 41 570 54 746 886 14 582 21 633 037 20 808 086 844 470 3 374 963 704 865 15 883 788 280 039 89 058 190 981 174 647 42 150 55 368 764 24 310 21 639 582 20 808 086 844 470 3 374 963 704 865 15 883 788 280 601 89 620 190 981 176 559 42 674 54 420 782 43 823 21 626 696 20 808 086 844 470 3 374 963 704 865 15 883 788 281 124 90 143 190 981 159 367 43 161 53 713 431 29 033 21 633 688 20 808 086 844 470 3 374 963 704 865 15 883 788 281 889 90 908 190 981 160 056 43 875 56 091 687 28 634 21 646 383 20 808 086 844 470 3 374 963 704 865 15 883 788 282 980 91 999 190 981 163 765 44 891 58 063 615 28 595 21 670 446 20 808 086 844 470 3 374 963 704 865 15 883 788 285 901 94 920 190 981 163 765 47 613 54 264 819 30 847 21 692 406 20 808 086 844 470 3 374 963 704 865 15 883 788 286 934 95 953 190 981 177 209 48 577

36*

Page 217: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Credite guvernamentale Active Alte activeBERD MIGA Total Bonuri Alte titluri Obligaþiuni Bugetul Deficit Deficit Contul interban- Total(lei) (lei) tezaur de stat în valutã asigu- an prece- an curent general al care

în lei în lei rãrilor dent ** Trezorerieisociale ** statuluide stat**

– – 3 809 x x x – – 3 809 x 361 512 26 452 635 – 41 096 x x x – – 41 096 x 390 208 273 449

3 092 553 263 024 x x x – – 263 024 x 352 725 768 023 12 866 1 533 336 300 x x x – – 336 300 x 1 879 661 1 668 640 23 756 2 122 1 771 401 x x x – – 1 771 401 x 2 394 754 4 941 118 23 930 2 138 1 693 366 x x x 28 253 1 665 113 – x 2 390 111 5 006 968 24 334 2 174 1 369 164 x x x 54 051 1 315 113 – x 2 736 207 5 149 627 24 831 2 218 1 394 865 x x x 79 752 1 315 113 – x 2 662 396 5 258 995 25 261 2 257 1 392 246 x x x 122 633 1 269 613 – x 3 166 808 4 253 170 32 534 2 325 1 003 518 x x x 131 906 871 612 – x 3 585 024 5 214 022 33 190 2 372 922 511 x x x 134 899 787 612 – x 4 225 245 5 224 799 33 912 2 424 910 328 x x x 169 716 740 612 – x 4 732 592 5 009 163 34 769 2 485 845 544 x x x 144 932 700 612 – x 5 127 425 4 905 945 35 761 2 556 799 841 x x x 200 229 599 612 – x 5 769 495 5 105 342 37 391 2 672 771 479 x x x 251 867 519 612 – x 6 432 604 5 137 168 42 802 3 059 743 478 x x x 305 866 437 612 – x 7 397 250 5 407 160 43 323 3 096 3 562 218 x x x 262 784 402 612 2 896 822 x 4 724 194 4 552 875 44 365 3 171 3 654 975 x x x 302 262 3 269 434 83 279 x 4 514 148 4 597 065 48 029 3 433 3 426 238 x x x 360 013 2 964 583 101 642 x 4 785 158 4 653 113 49 356 3 527 3 508 228 28 465 x x 424 072 2 818 453 237 238 x 4 871 388 4 691 849 48 953 3 499 2 932 356 18 780 x x 496 004 2 176 453 241 119 x 4 782 374 4 717 295 49 591 3 544 2 838 425 69 340 x x 515 882 2 175 044 78 159 x 5 549 671 6 250 398 50 885 3 637 3 110 670 69 340 x x 571 874 2 175 037 294 419 x 5 220 243 6 529 202 52 684 3 765 3 118 653 36 036 x x 669 795 2 077 010 335 812 x 5 477 499 6 524 799 53 137 3 798 2 544 420 – x x 756 160 1 554 556 233 704 x 6 194 872 6 505 734 54 801 3 917 2 812 529 – x x 817 648 1 554 474 440 407 x 6 727 142 6 552 068 56 717 4 053 1 424 005 – x x 908 138 – 515 867 x 8 988 873 6 615 692 60 347 4 313 1 548 575 – x x 976 288 – 572 287 x 9 738 177 6 804 832 67 808 4 846 274 793 – x x x x x 274 793 8 821 782 2 629 895 99 687 7 124 – – – x x x x – 7 620 855 4 172 022

130 138 9 301 685 568 685 568 – x x x x – 7 526 958 5 789 981 117 567 8 402 935 401 743 854 – x x x x 191 547 7 121 829 5 289 453 119 231 8 521 187 789 187 789 – x x x x – 6 818 608 4 990 386 119 550 8 544 – – – x x x x – 6 178 030 8 198 173 118 088 8 440 2 403 2 403 – x x x x – 6 057 518 10 755 235 122 760 8 773 2 040 2 040 – x x x x – 5 803 668 10 794 346 125 550 8 973 105 686 105 686 – x x x x – 5 614 001 10 564 717 127 818 9 135 124 416 124 416 – x x x x – 5 478 857 9 873 848 130 054 9 295 225 685 225 685 – x x x x – 3 325 927 11 571 725 132 087 9 440 3 741 719 321 719 3 420 000 x x x x – 3 666 866 11 457 025 134 826 9 636 3 271 258 843 058 2 428 200 x x x x – 3 366 759 7 719 078 138 607 9 906 2 915 346 493 146 2 422 200 x x x x – 3 645 020 7 773 207 136 204 9 734 2 927 425 505 225 2 422 200 x x x x – 3 512 761 7 713 033 142 674 10 197 2 749 556 277 356 2 472 200 x x x x – 3 712 578 7 726 851 152 653 10 023 2 260 861 251 661 2 009 200 x x x x – 3 474 525 7 842 519 155 716 10 222 3 116 094 306 894 2 809 200 x x x x – 3 606 464 8 564 144 158 516 10 413 3 116 094 306 894 2 809 200 x x x x – 3 461 115 8 356 094 160 002 10 502 3 004 643 95 443 2 909 200 x x x x – 3 846 557 8 370 020 163 027 10 718 4 544 372 1 235 172 3 309 200 x x x x – 2 799 754 8 464 778 169 888 11 095 5 657 338 2 151 938 3 505 400 x x x x – 3 462 415 8 657 239 176 606 11 520 6 556 658 3 031 258 3 525 400 x x x x – 3 462 946 8 631 465 185 109 12 109 6 099 280 2 573 880 3 525 400 x x x x – 3 413 798 8 936 660 201 295 13 152 9 141 750 3 898 250 5 243 500 x x x x – 3 617 666 8 228 466 212 437 13 949 8 942 659 3 065 659 5 877 000 x x x x – 4 458 399 8 864 728 231 930 15 342 9 338 848 3 461 848 5 877 000 x x x x – 5 215 061 9 376 595 268 078 17 925 7 450 472 1 573 472 5 877 000 x x x x – 9 018 686 9 979 212 294 840 18 006 9 158 606 3 281 606 5 877 000 x x x x – 8 967 180 9 467 083 305 427 18 762 7 472 064 1 590 264 5 881 800 x x x x – 12 580 716 13 173 517 309 091 19 024 12 182 616 629 996 10 063 660 1 488 960 x x x – 7 187 553 13 729 098 312 401 19 261 12 940 655 1 610 072 10 063 660 1 266 923 x x x – 7 614 740 13 149 477 315 477 19 481 13 490 659 – 11 933 539 1 557 120 x x x – 6 264 250 12 995 354 319 980 19 802 17 845 571 – 14 366 603 3 478 968 x x x – 516 142 13 688 997 326 400 20 261 19 969 623 – 15 988 303 3 981 320 x x x – 1 443 138 13 003 909 343 591 21 490 21 040 581 – 16 638 903 4 401 678 x x x – 2 013 138 13 310 855 349 675 21 925 21 411 781 – 16 838 903 4 572 878 x x x – 2 433 138 8 696 647

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

37*

Page 218: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei - TOTAL PASIVE EXTERNE PASIV Total Pe termen scurt

Decontãri Decontãri Alte Dobânzi Vãrsãminte Diferenþe Diverse Total Depozite Împrumu-cu bugetul din ope- metale ºi comisi- din profit nefavorabile active ale turi de lastatului raþiuni preþioase oane de 1) nete din re- bãncilor bãnci

cu FMI încasat evaluarea strãine strãine(O.G. 30/ activelor ºi1996) pasivelor

în valutã19 515 x 2 880 2 059 1 836 – 163 447 403 – – – –

245 798 x 7 021 709 14 750 – 5 172 917 173 183 557 138 079 – – 589 399 x 28 232 14 699 58 648 – 77 046 2 002 527 203 655 203 655 – –

1 100 060 x 93 164 42 261 323 108 – 110 047 5 821 481 657 328 657 328 – – 3 379 326 x 40 312 310 478 993 677 – 217 326 13 708 498 2 425 549 2 425 549 – 106 020 3 379 326 x 41 293 357 843 993 677 – 234 830 13 528 123 2 434 618 2 434 618 – 106 800 3 379 326 x 41 984 412 868 1 084 036 – 231 414 13 558 895 2 465 334 2 465 334 – 108 600 3 351 872 x 42 507 449 303 1 111 490 – 303 823 13 631 518 2 548 910 2 548 910 – 110 820 3 350 452 x 43 462 445 373 118 316 – 295 567 13 199 098 2 616 658 2 616 658 – 112 740 3 348 297 x 44 115 540 858 120 078 829 234 331 440 14 447 595 2 452 072 2 452 072 – – 3 449 681 x 50 386 525 628 60 791 829 301 309 012 15 505 406 2 787 917 2 787 917 – 296 250 3 500 746 x 51 674 377 569 3 597 834 282 241 295 15 799 689 2 762 790 2 762 790 – 302 700 3 393 919 x 53 696 227 387 156 132 851 653 223 158 15 985 630 2 690 780 2 690 780 – 310 350 3 393 919 x 54 806 240 627 312 401 859 049 244 540 16 718 961 2 682 336 2 682 336 – 319 200 3 396 080 x 56 687 173 642 367 280 877 541 265 938 17 406 029 2 733 775 2 733 775 – 333 750 3 416 755 x 57 062 190 132 513 584 949 480 280 147 18 760 409 3 038 004 3 038 004 – 382 050 4 170 384 x 57 935 39 458 x – 285 098 18 072 556 3 503 555 3 065 295 – 386 700 4 170 384 x 59 985 43 692 x 16 040 306 964 17 883 136 3 425 383 2 976 583 – 396 000 4 192 716 x 60 197 1 557 x 73 433 325 210 17 809 230 3 800 718 3 171 958 – 428 700 4 192 716 x 26 790 1 226 x 101 825 369 292 18 284 435 3 823 853 3 118 973 – 440 550 4 192 295 x 27 462 897 x 92 415 404 226 17 546 793 3 651 745 2 952 625 – 436 950 4 210 253 x 31 207 890 x 1 562 635 445 413 21 628 016 4 812 764 2 429 214 – – 4 442 688 x 32 231 889 x 1 604 895 448 499 22 467 276 5 449 748 2 375 209 – – 4 384 672 x 34 159 888 x 1 665 195 439 885 22 348 533 5 638 725 2 455 542 – – 4 326 103 x 36 234 863 x 1 680 454 462 080 22 245 126 5 399 331 2 378 453 – – 4 303 350 x 37 167 882 x 1 738 118 472 551 23 240 963 5 471 169 2 355 709 – – 4 241 742 x 42 308 897 x 1 800 552 530 193 25 449 812 7 140 714 2 418 029 – – 4 242 989 x 43 144 876 x 1 974 832 542 991 26 377 211 7 405 389 2 488 195 – –

x 2 179 167 54 073 5 261 x – 391 394 20 753 695 7 807 318 2 626 383 – – x 2 168 450 55 561 3 588 x 1 528 168 416 255 21 956 693 11 536 290 3 739 810 – – x 2 258 976 55 903 3 230 x 3 068 453 403 419 24 807 626 14 879 667 4 701 607 – – x 4 734 039 64 031 2 880 x 2 200 486 303 24 587 085 13 356 745 4 161 822 – – x 4 393 240 67 167 2 526 x 34 870 492 583 26 905 345 13 865 100 4 747 006 – – x 7 490 300 70 449 2 523 x 175 881 459 020 33 952 085 13 697 073 4 766 626 – – x 8 122 815 84 029 2 518 x 2 107 988 437 885 39 624 209 12 931 757 4 432 329 – – x 8 122 815 102 665 4 362 x 2 030 781 533 723 41 136 883 13 342 822 4 509 764 – – x 8 128 152 115 187 2 530 x 1 870 328 448 520 40 879 023 13 293 690 4 485 532 – – x 7 633 075 125 278 2 578 x 1 668 776 444 141 44 223 684 14 947 265 5 981 145 760 600 – x 7 633 011 109 637 2 584 x 1 469 602 2 356 891 43 729 337 15 046 073 6 150 027 773 900 – x 7 645 063 126 160 2 580 x 1 329 344 2 353 878 48 266 765 15 079 620 6 045 469 786 000 – x 5 030 483 196 477 127 818 x – 2 364 300 48 612 053 15 171 481 5 951 353 802 300 – x 5 030 483 102 210 12 064 x – 2 628 450 48 779 136 15 602 748 6 125 911 824 800 – x 5 043 128 106 844 11 693 x 5 264 2 546 104 48 088 616 15 203 287 5 889 660 810 500 – x 5 047 116 116 212 11 687 x – 2 551 836 48 113 807 15 876 038 6 123 137 849 000 – x 5 047 116 121 625 18 861 x – 2 654 917 48 437 377 15 385 078 6 040 954 834 500 – x 5 767 156 122 089 20 219 x – 2 654 680 51 882 799 15 521 435 5 992 807 851 100 – x 5 769 564 125 882 21 509 x – 2 439 139 51 790 221 15 605 920 5 900 448 867 000 – x 5 769 564 85 835 23 233 x – 2 491 388 53 327 831 15 763 673 5 975 997 874 400 – x 5 772 536 99 534 24 524 x – 2 568 184 52 729 048 15 954 302 5 966 432 892 400 – x 5 775 343 109 974 25 697 x – 2 746 225 53 789 576 15 742 401 5 405 413 – – x 5 775 343 115 564 26 934 x – 2 713 624 53 839 895 16 034 654 5 748 594 – – x 5 841 381 133 572 28 113 x – 2 933 594 51 662 461 15 739 608 5 566 478 – – x 3 922 726 123 853 1 662 899 x – 2 518 988 55 254 473 17 632 198 5 898 147 – – x 3 922 726 125 796 1 583 025 x – 3 233 181 60 477 963 18 630 794 6 190 259 – – x 3 973 909 127 313 1 958 420 x – 3 316 953 63 158 256 19 868 566 6 511 526 – – x 3 921 069 133 395 2 343 087 x – 3 581 661 66 839 945 23 008 228 7 413 143 – – x 3 920 695 135 210 1 667 916 x 114 510 3 628 752 68 468 787 24 289 763 8 933 602 1 499 200 – x 3 920 695 127 318 2 020 294 x 3 508 383 3 596 827 77 897 047 17 190 109 8 696 302 1 562 200 – x 3 920 695 142 439 2 230 139 x 3 611 138 3 824 687 74 840 504 13 509 315 8 461 455 1 584 000 110 880 x 3 920 695 128 212 1 580 064 x 3 591 403 3 929 103 80 034 985 13 802 445 8 693 032 1 603 700 112 259 x 3 920 695 136 902 2 139 519 x 3 468 234 3 330 004 85 521 920 15 026 186 9 859 244 1 622 000 113 540 x 3 920 695 141 161 2 621 946 x 3 330 054 3 675 141 87 480 025 15 263 446 10 012 223 1 687 089 115 416 x 3 920 695 150 739 1 607 943 x 3 373 786 3 950 746 92 454 283 15 304 333 10 280 218 1 726 176 118 090 x 3 920 695 154 610 2 100 078 x 2 944 960 4 190 512 93 164 879 15 598 094 10 273 319 1 830 852 125 251 x 908 627 250 358 3 049 437 x – 4 488 225 99 755 894 15 888 147 10 456 980 1 867 893 219 060

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.1) Începând cu luna decembrie 1995, se includ la "Fonduri bancare proprii".

38*

Page 219: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -PASIVE INTERNE

Depozite Pe termen mediu ºi lung Pasive Total Emisiunea Sume în Fonduri pentru participaþii externe la:Cumpãrãri ale BRI Total Împrumu- Obligaþiuni externe bãneascã tranzit Total FMI BIRD BRIDST de la turi de la în lei întreFMI bãnci sediile2) strãine bãncii

– – – – – x 447 403 98 034 49 365 26 975 26 211 376 337 138 079 45 479 – – – x 733 616 194 540 95 364 46 049 42 577 718 1 835 203 655 – – – – x 1 798 872 461 686 – 217 283 204 521 3 854 4 465 657 328 – – – – x 5 164 153 1 125 776 26 724 701 777 660 125 12 357 12 387

2 319 529 – – – – x 11 282 949 2 399 336 20 600 1 850 061 1 778 223 24 922 17 153 2 327 818 – – – – x 11 093 505 2 241 638 8 141 1 850 443 1 778 223 24 959 17 279 2 356 734 – – – – x 11 093 561 2 273 251 38 535 1 851 325 1 778 223 25 045 17 571 2 438 090 – – – – x 11 082 609 2 232 778 21 831 1 852 413 1 778 223 25 151 17 930 2 503 918 – – – – x 10 582 440 2 596 626 33 960 1 853 354 1 778 223 25 242 18 241 2 452 072 – – – – x 11 995 523 2 491 445 32 105 2 312 229 2 228 915 25 405 18 794 2 491 667 – – – – x 12 717 489 2 711 479 77 310 2 339 434 2 228 915 51 444 19 172 2 460 090 – – – – x 13 036 899 2 924 894 43 938 2 340 839 2 228 915 51 567 19 585 2 380 430 – – – – x 13 294 850 2 993 478 31 947 2 342 993 2 228 915 51 712 20 085 2 363 136 – – – – x 14 036 625 3 216 828 32 091 2 344 940 2 228 915 51 881 20 657 2 400 025 – – – – x 14 672 254 3 332 784 32 418 2 348 141 2 228 915 52 158 21 599 2 655 954 – – – – x 15 722 405 3 522 023 31 475 2 358 766 2 228 915 53 077 24 725 2 678 595 – 438 260 438 260 – x 14 569 001 3 952 715 – 2 359 790 2 228 915 53 166 25 026 2 580 583 – 448 800 448 800 – x 14 457 753 3 568 290 23 926 2 361 836 2 228 915 53 343 25 628 2 743 258 – 628 760 628 760 – x 14 008 512 3 428 431 10 937 2 369 030 2 228 915 53 965 27 744 2 678 423 – 704 880 704 880 – x 14 460 582 3 450 551 56 885 2 371 636 2 228 915 54 191 28 511 2 515 675 – 699 120 699 120 – x 13 895 048 3 679 268 30 631 2 370 844 2 228 915 54 122 28 278 2 429 214 – 2 383 550 973 830 1 409 720 x 16 815 252 3 695 736 43 756 3 327 769 3 185 324 54 231 27 909 2 375 209 – 3 074 539 938 680 2 135 859 x 17 017 528 4 105 814 41 387 3 331 048 3 185 324 54 451 29 394 2 455 542 – 3 183 183 971 850 2 211 333 x 16 709 808 4 133 814 35 679 3 342 699 3 185 324 62 876 30 433 2 378 453 – 3 020 878 790 500 2 230 378 x 16 845 795 4 296 112 59 544 3 343 589 3 185 324 62 953 30 695 2 355 709 – 3 115 460 815 250 2 300 210 x 17 769 794 4 521 374 41 332 3 345 895 3 185 324 63 235 30 695 2 418 029 – 4 722 685 1 434 375 3 288 310 x 18 309 098 4 731 081 26 046 3 349 647 3 185 324 63 561 31 792 2 488 195 – 4 917 194 1 418 445 3 498 749 x 18 971 822 5 096 207 34 792 3 357 746 3 185 324 64 178 34 859 2 626 383 – 5 180 935 1 371 900 3 809 035 x 12 946 377 5 905 718 – 187 072 – 65 445 39 170 3 739 810 – 7 796 480 2 016 880 5 779 600 x 10 420 403 4 696 517 – 249 670 – 70 862 57 585 4 701 607 – 10 178 060 2 632 960 7 545 100 x 9 927 959 4 667 364 66 235 309 464 – 76 036 75 174 4 161 822 – 9 194 923 2 378 640 6 816 283 x 11 230 340 5 128 782 – 284 779 – 73 900 67 913 4 747 006 – 9 118 094 2 205 363 6 912 731 x 13 040 245 5 793 203 – 288 047 – 74 183 68 874 4 766 626 – 8 930 447 1 997 848 6 932 599 x 20 255 012 5 765 944 – 288 674 – 74 237 69 059 4 432 329 – 8 433 406 1 586 931 6 846 475 66 022 26 692 452 6 841 809 36 011 3 499 681 3 185 324 102 542 68 214 4 509 764 – 8 767 036 1 649 713 7 117 323 66 022 27 794 061 7 139 803 – 3 510 545 3 185 324 103 336 70 913 4 485 532 – 8 742 136 1 463 071 7 279 065 66 022 27 585 333 7 709 061 – 3 516 061 3 185 324 103 810 72 524 5 220 545 – 8 900 098 1 489 508 7 410 590 66 022 29 276 419 8 828 373 267 088 3 520 547 3 185 324 104 195 73 835 5 376 127 – 8 830 024 1 289 833 7 540 191 66 022 28 683 264 8 932 699 – 3 524 967 3 185 324 104 575 75 126 5 259 469 – 8 968 129 1 310 000 7 658 129 66 022 33 187 145 9 366 617 – 3 528 987 3 185 324 104 920 76 301 5 149 053 – 9 154 106 1 337 167 7 816 939 66 022 33 440 572 9 630 513 – 3 534 326 3 185 324 105 386 77 805 5 301 111 – 9 410 815 1 374 667 8 036 148 66 022 33 176 388 8 965 168 – 3 541 404 3 185 324 106 028 79 591 5 079 160 – 9 247 605 1 350 833 7 896 772 66 022 32 885 329 9 102 037 – 3 538 953 3 185 324 105 620 80 504 5 274 137 – 9 686 879 1 415 000 8 271 879 66 022 32 237 769 8 750 091 – 3 549 922 3 185 324 106 719 82 416 5 206 454 – 9 278 102 1 147 438 8 130 664 66 022 33 052 299 9 673 726 – 3 557 520 3 185 324 106 305 81 009 5 141 707 – 9 462 606 1 170 263 8 292 343 66 022 36 361 364 10 102 319 – 3 563 309 3 185 324 106 779 82 620 5 033 448 – 9 639 450 1 192 125 8 447 325 66 022 36 184 301 10 896 283 40 679 3 677 226 3 185 324 215 738 84 164 5 101 597 – 9 721 654 1 202 300 8 519 354 66 022 37 564 158 10 972 660 – 3 679 927 3 185 324 215 949 84 882 5 074 032 – 9 921 848 1 227 050 8 694 798 66 022 36 774 746 11 516 439 – 3 685 908 3 185 324 216 463 86 629 5 405 413 – 10 270 966 1 270 225 9 000 741 66 022 38 047 175 11 875 807 – 3 697 926 3 185 324 217 360 89 677 5 748 594 – 10 220 038 874 471 9 345 567 66 022 37 805 241 11 804 229 – 3 710 458 3 185 324 218 370 93 114 5 566 478 – 10 107 108 919 142 9 187 966 66 022 35 922 853 11 979 755 – 3 727 010 3 185 324 219 769 97 871 5 898 147 – 11 668 029 998 366 10 669 663 66 022 37 622 275 12 305 972 27 058 3 757 469 3 185 324 222 251 106 306 6 190 259 – 12 374 513 1 058 810 11 315 703 66 022 41 847 169 11 877 503 – 3 779 501 3 185 324 224 144 112 742 6 511 526 – 13 291 018 845 213 12 445 805 66 022 43 289 690 12 711 238 – 3 818 047 3 185 324 227 456 124 003 7 413 143 – 15 529 063 987 538 14 541 525 66 022 43 831 718 12 346 341 – 3 889 524 3 185 324 233 598 144 884 7 434 402 – 15 290 139 683 385 14 606 754 66 022 44 179 024 12 998 635 – 3 937 617 3 185 324 233 789 165 764 7 134 102 – 8 427 475 712 103 7 715 372 66 332 60 706 938 13 747 748 – 3 959 202 3 185 324 235 588 172 531 6 766 575 – 4 981 416 722 040 4 259 376 66 444 61 331 189 14 819 425 – 4 010 275 3 185 324 280 039 174 647 6 977 073 – 5 043 391 731 020 4 312 371 66 022 66 232 539 15 921 923 – 4 016 820 3 185 324 280 601 176 559 8 123 704 – 5 100 920 739 362 4 361 558 66 022 70 495 734 15 876 098 215 740 4 003 934 3 185 324 281 124 159 367 8 209 718 – 5 185 201 751 578 4 433 623 66 022 72 216 579 16 609 082 – 4 010 926 3 185 324 281 889 160 056 8 435 952 – 4 958 093 421 750 4 536 343 66 022 77 149 950 16 917 587 – 4 023 621 3 185 324 282 980 163 765 8 317 216 – 5 258 753 447 325 4 811 428 66 022 77 566 785 16 262 250 – 4 047 684 3 185 324 285 901 163 765 8 370 027 – 5 365 145 456 375 4 908 770 66 022 83 867 747 18 676 376 264 020 4 069 643 3 185 324 286 934 177 209 2) Începând cu luna decembrie 1994, cursul leu/DST este cel aferent ultimei zile a perioadei.

39*

Page 220: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Depozite ale organizaþiilor internaþionale Alte Pasive Depozite publiceCFI BERD MIGA Total FMI BIRD MIGA depozite interban- Total Execuþie buget Disponi- Disponi-

bancare care de stat bilitãþi bilitãþian din ale ale buge-curent anii buge- tului asi-** anteriori telor gurãrilor

** locale sociale** de stat**

52 – – 26 510 26 211 299 – 1 150 225 556 296 – 296 – – 284 635 – 42 876 42 577 299 – 1 795 201 631 93 815 – 296 – – 798 3 092 553 207 389 204 521 2 523 345 – 398 809 238 008 – 2 297 – –

2 510 12 866 1 533 669 678 660 125 8 596 958 – 1 379 853 487 303 – 505 – 32 990 3 884 23 756 2 122 1 778 496 1 778 223 8 265 1 191 2 220 695 1 353 849 – 296 18 943 28 316 3 913 23 930 2 138 1 778 499 1 778 223 9 267 1 509 1 688 989 1 724 648 253 496 296 51 453 28 316 3 979 24 334 2 174 1 778 541 1 778 223 46 272 956 1 919 456 1 458 987 278 386 296 62 366 28 316 4 060 24 831 2 218 1 778 572 1 778 223 72 277 4 117 1 480 361 2 009 740 370 695 296 96 373 28 316 4 130 25 261 2 257 1 778 531 1 778 223 26 282 890 1 631 861 2 097 479 448 196 296 95 320 28 316 4 256 32 534 2 325 2 229 207 2 228 915 1 291 3 244 1 465 419 2 338 765 593 153 296 85 329 28 316 4 341 33 190 2 372 2 229 212 2 228 915 – 297 150 1 681 339 2 493 680 620 756 296 81 573 28 316 4 436 33 912 2 424 2 229 218 2 228 915 – 303 28 1 561 479 2 724 830 660 372 296 90 813 28 316 5 027 34 769 2 485 2 229 349 2 228 915 123 311 401 1 588 799 2 808 429 739 726 296 82 779 28 342 5 170 35 761 2 556 2 229 357 2 228 915 123 319 55 1 849 645 3 031 149 829 501 296 92 855 28 316 5 406 37 391 2 672 2 229 341 2 228 915 92 334 14 2 095 980 3 289 600 955 558 296 113 743 28 316 6 188 42 802 3 059 2 229 344 2 228 915 47 382 1 2 869 237 3 560 748 920 370 296 102 456 28 316 6 264 43 323 3 096 2 229 307 2 228 915 5 387 2 678 3 138 014 2 661 564 – 296 83 455 – 6 414 44 365 3 171 2 229 316 2 228 915 5 396 4 823 3 247 090 2 668 316 – 296 106 701 – 6 944 48 029 3 433 2 229 344 2 228 915 – 429 2 897 3 258 194 2 656 749 – 296 119 002 – 7 136 49 356 3 527 2 229 356 2 228 915 – 441 5 591 3 274 008 2 974 917 – – 126 783 – 7 077 48 953 3 499 2 229 352 2 228 915 – 437 6 092 2 859 376 2 519 509 – – 118 542 – 7 170 49 591 3 544 3 185 767 3 185 324 – 443 17 921 3 434 274 2 532 339 – – 115 130 – 7 357 50 885 3 637 3 185 779 3 185 324 – 455 2 267 2 866 804 2 662 064 – – 126 955 – 7 617 52 684 3 765 3 185 795 3 185 324 – 471 393 2 252 518 2 725 827 – – 137 915 – 7 682 53 137 3 798 3 185 800 3 185 324 1 475 637 2 163 584 2 821 306 – – 129 459 – 7 923 54 801 3 917 3 185 814 3 185 324 – 490 265 2 661 679 2 929 703 – – 121 540 – 8 200 56 717 4 053 3 185 831 3 185 324 – 507 871 2 580 251 3 391 154 – – 130 975 – 8 725 60 347 4 313 3 185 863 3 185 324 – 539 9 135 2 888 208 3 588 483 – – 136 682 – 9 803 67 808 4 846 3 185 930 3 185 324 606 – 18 637 3 105 547 15 x x x x

14 412 99 687 7 124 3 186 215 3 185 324 891 – 48 294 2 898 711 34 035 x x x x 18 815 130 138 9 301 3 186 487 3 185 324 1 163 – 1 441 3 293 243 267 350 x x x x 16 997 117 567 8 402 3 186 374 3 185 324 1 050 – – 3 665 393 202 x x x x 17 238 119 231 8 521 3 185 325 3 185 324 1 – – 4 410 699 789 580 x x x x 17 284 119 550 8 544 7 307 203 7 306 038 97 1 068 – 4 289 490 1 187 486 x x x x 17 073 118 088 8 440 7 354 646 7 306 038 47 553 1 055 – 5 486 526 2 872 633 x x x x 19 439 122 760 8 773 7 335 688 7 306 038 28 553 1 097 – 7 169 174 1 960 295 x x x x 19 880 125 550 8 973 7 337 063 7 306 038 29 903 1 122 – 7 357 421 1 075 863 x x x x 20 240 127 818 9 135 7 337 083 7 306 038 29 903 1 142 – 8 350 496 971 843 x x x x 20 593 130 054 9 295 7 336 835 7 306 038 29 635 1 162 – 9 163 672 674 x x x x 20 915 132 087 9 440 7 336 715 7 306 038 29 497 1 180 – 12 225 733 1 248 242 x x x x 21 349 134 826 9 636 7 337 849 7 306 038 30 607 1 204 – 11 678 694 669 896 x x x x 21 948 138 607 9 906 7 337 883 7 306 038 30 607 1 238 – 12 458 157 770 661 x x x x 21 567 136 204 9 734 7 337 760 7 306 038 30 505 1 217 – 11 658 013 1 437 563 x x x x 22 592 142 674 10 197 7 337 700 7 306 038 30 387 1 275 – 12 923 438 328 471 x x x x 22 206 152 653 10 023 7 337 506 7 306 038 30 215 1 253 – 11 605 868 1 156 070 x x x x 22 648 155 716 10 222 8 505 503 8 474 462 29 763 1 278 – 12 545 619 1 550 615 x x x x 23 071 158 516 10 413 8 615 381 8 474 462 139 617 1 302 – 11 538 814 1 688 206 x x x x 23 268 160 002 10 502 8 615 255 8 474 462 139 480 1 313 – 11 082 349 2 981 613 x x x x 23 747 163 027 10 718 8 615 046 8 474 462 139 244 1 340 – 10 388 794 2 394 522 x x x x 24 582 169 888 11 095 8 614 937 8 474 462 139 088 1 387 – 11 059 826 2 657 733 x x x x 25 524 176 606 11 520 8 614 720 8 474 462 138 818 1 440 – 11 040 513 2 543 482 x x x x 26 828 185 109 12 109 8 614 371 8 474 462 138 395 1 514 – 11 758 641 68 361 x x x x 29 141 201 295 13 152 8 615 689 8 474 462 139 583 1 644 – 13 443 811 23 086 x x x x 30 905 212 437 13 949 8 615 207 8 474 462 139 001 1 744 – 13 841 186 3 546 492 x x x x 33 992 231 930 15 342 11 718 151 11 577 232 139 001 1 918 – 13 944 252 1 054 512 x x x x 39 715 268 078 17 925 11 718 253 11 577 232 138 780 2 241 – 15 469 247 1 344 834 x x x x 39 894 294 840 18 006 11 718 133 11 577 232 138 650 2 251 – 13 750 137 2 966 704 x x x x 41 570 305 427 18 762 20 947 950 20 808 086 137 519 2 345 – 18 720 643 1 449 035 x x x x 42 150 309 091 19 024 20 991 911 20 808 086 181 447 2 378 – 15 877 194 3 892 413 x x x x 42 674 312 401 19 261 20 991 941 20 808 086 181 447 2 408 – 21 977 336 1 419 082 x x x x 43 161 315 477 19 481 20 991 968 20 808 086 181 447 2 435 – 22 416 948 5 205 613 x x x x 43 875 319 980 19 802 20 991 008 20 808 086 180 447 2 475 – 25 549 631 3 374 626 x x x x 44 891 326 400 20 261 20 991 066 20 808 086 180 447 2 533 – 29 405 021 3 911 203 x x x x 47 613 343 591 21 490 20 991 219 20 808 086 180 447 2 686 – 32 526 632 2 336 743 x x x x 48 576 349 675 21 925 20 990 274 20 808 086 179 447 2 741 – 33 795 155 2 846 741 x x x x **) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

40*

Page 221: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Conturi de capitalFond Fond Depozite Disponibi- Disponi- Disponi- Disponi- Disponi- Fond Disponi- Contul Total Capitalde de ale insti- litãþi din fon- bilitãþi din bilitãþi bilitãþi bilitãþi pentru bil al general al socialcerce- sãnã- tuþiilor dul pentru reevalua- din alte din din fondul pensia Trezo- Trezorerieitare tate de stat restructu- rea stocu- fonduri împru- pt. plata supli- reriei statului** ** autofi- rarea lui de aur extra- muturi ajutorului mentarã statului

nanþate economiei ºi argint bugetare strãine de ºomaj de stat **** naþionale** ** ** ** **

– – – – – – – – – – x 6 352 5 653 – – – 7 480 51 518 1 626 – 32 895 – – x 10 253 5 000 – – – 282 74 951 3 715 31 945 124 818 – – x 15 596 5 000 – – – 170 2 000 2 023 90 428 321 342 – 37 845 x 31 752 5 000

4 729 3 108 – 128 2 000 92 625 678 748 460 557 – 64 399 x 81 432 5 000 10 403 6 326 – 124 2 000 143 670 684 948 509 799 – 33 817 x 81 431 5 000

7 778 4 146 583 124 2 000 158 368 319 660 534 521 – 62 443 x 88 701 5 000 3 294 2 652 664 130 2 000 134 849 332 094 966 038 – 72 340 x 88 701 5 000 2 699 6 138 974 130 2 000 96 635 350 418 993 821 – 72 536 x 89 203 5 000 3 122 7 351 1 764 138 2 000 128 890 366 880 1 031 881 – 89 645 x 88 811 5 000 1 887 7 426 2 855 138 2 000 125 177 414 378 1 074 783 35 742 98 353 x 85 011 5 000 1 391 11 736 3 970 138 2 000 127 103 334 050 1 175 615 171 867 117 163 x 81 431 5 000 1 043 18 604 3 657 138 2 000 150 038 331 058 1 165 297 212 985 72 466 x 91 014 5 000 1 133 8 926 5 060 138 2 000 138 529 296 480 1 238 951 265 808 123 156 x 100 651 5 000 1 662 18 726 5 403 138 2 000 174 185 235 455 1 341 539 283 797 128 782 x 104 032 5 000 1 182 12 550 5 253 149 2 000 185 646 462 523 1 372 626 348 609 118 772 x 113 047 5 000

58 7 612 47 029 152 2 000 116 474 383 430 1 612 182 380 102 28 774 x 119 711 5 000 128 13 442 6 484 144 2 000 202 937 227 063 1 661 213 384 402 63 506 x 235 536 5 000

– 8 968 6 536 144 2 000 183 906 190 808 1 697 284 401 681 46 124 x 223 715 5 000 – 9 870 26 314 145 2 000 165 259 471 161 1 729 239 396 167 47 979 x 259 467 5 000 – 15 655 53 237 145 2 000 114 213 58 474 1 693 126 378 010 86 107 x 275 759 5 000

2 244 9 303 59 965 – 2 000 122 982 13 586 1 784 143 359 456 63 530 x –103 575 5 000 – 11 814 65 347 – 2 000 120 210 21 170 1 870 071 372 004 72 493 x 209 907 5 000 – 14 585 70 257 – 2 000 127 917 3 300 1 940 122 351 097 78 634 x 252 994 5 000

245 19 021 77 504 – 2 000 149 961 5 322 2 030 302 332 901 74 591 x 204 500 5 000 – 17 755 79 145 – 2 000 140 228 18 797 2 116 565 335 151 98 522 x 258 027 5 000

16 27 459 80 194 – 2 000 482 109 13 403 2 206 619 338 217 110 162 x 279 577 5 000 – 24 971 82 131 – 2 000 512 304 34 228 2 307 125 330 847 158 195 x 175 436 5 000 x x x x x 15 x x x x – 141 146 5 000 x x x x x 28 x x x x 34 007 254 416 5 000 x x x x x 13 047 x x x x 254 303 179 772 5 000 x x x x x 202 x x x x – 482 361 5 000 x x x x x 69 x x x x 789 511 460 914 5 000 x x x x x 7 157 x x x x 1 180 329 155 810 5 000 x x x x x 2 472 773 x x x x 399 860 –8 835 5 000 x x x x x 864 264 x x x x 1 096 031 200 269 5 000 x x x x x 497 377 x x x x 578 486 227 526 5 000 x x x x x 497 306 x x x x 474 537 –181 276 5 000 x x x x x 629 x x x x 45 –331 189 5 000 x x x x x 350 x x x x 1 247 892 –468 018 5 000 x x x x x 51 x x x x 669 845 511 604 5 000 x x x x x 70 x x x x 770 591 85 468 5 000 x x x x x 51 052 x x x x 1 386 511 –267 532 5 000 x x x x x 11 x x x x 328 460 –649 975 5 000 x x x x x 46 x x x x 1 156 024 –353 812 5 000 x x x x x 171 x x x x 1 550 444 –786 258 5 000 x x x x x 130 x x x x 1 688 076 –1 157 189 5 000 x x x x x 3 259 x x x x 2 978 354 –687 448 100 000 x x x x x 254 x x x x 2 394 268 –789 490 100 000 x x x x x 389 x x x x 2 657 344 –846 570 100 000 x x x x x 602 x x x x 2 542 880 –798 185 100 000 x x x x x 551 x x x x 67 810 –1 093 446 100 000 x x x x x 168 x x x x 22 918 193 569 100 000 x x x x x 211 x x x x 3 546 281 256 405 100 000 x x x x x 48 332 x x x x 1 006 180 312 423 100 000 x x x x x 271 x x x x 1 344 563 337 637 100 000 x x x x x 211 x x x x 2 966 493 281 719 100 000 x x x x x – x x x x 1 449 035 274 672 100 000 x x x x x – x x x x 3 892 413 278 217 100 000 x x x x x 60 991 x x x x 1 358 091 396 201 100 000 x x x x x 286 x x x x 5 205 327 438 657 100 000 x x x x x – x x x x 3 374 626 486 927 100 000 x x x x x – x x x x 3 911 203 545 952 100 000 x x x x x – x x x x 2 336 743 480 511 100 000 x x x x x – x x x x 2 846 741 246 490 146 490

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

41*

Page 222: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

14. BILANÞUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Alte pasiveFond de Profit Alte Fond din Total Profit Fond din Diferenþe Disponibi- Creditori Venituri Diverserezervã fonduri reevalua- 2) reevalua- favorabile litãþi din re- din de pasive

rea stocu- rea active- nete din re- evaluarea operaþiuni realizatlui de aur lor ºi pasi- evaluarea stocului de externeºi argint velor activelor ºi aur (BNR)1) în valutã pasivelor 3)

1) în valutã500 – – 199 13 166 3 178 652 – x 3 830 2 059 3 447

5 147 – – 106 47 295 14 750 254 – x 20 724 709 10 860 10 506 – – 90 260 102 58 648 254 – x 50 438 14 699 136 062 26 661 – – 90 741 290 323 108 254 – x 66 485 42 261 309 183 76 341 – – 90 1 577 289 993 677 254 – x 179 096 310 478 93 786 76 341 – – 90 1 718 208 1 139 061 254 6 145 – 179 096 357 843 35 810 83 610 – – 90 1 683 809 1 114 575 254 11 470 – 179 096 412 868 –34 453 83 610 – – 90 1 614 097 1 149 109 254 21 128 – 179 096 449 303 –184 792 84 113 – – 90 500 537 147 590 254 24 945 – 179 096 445 373 –296 721 83 721 – – 90 1 034 299 71 599 254 – – 224 488 540 858 197 101 79 921 – – 90 1 099 874 –4 076 254 – 259 100 224 488 525 628 94 480 76 341 – – 90 1 130 242 191 648 254 – 259 425 224 488 377 569 76 858 85 924 – – 90 1 208 440 384 393 254 – 259 832 224 488 227 387 112 086 95 561 – – 90 1 231 909 452 021 254 – 259 832 224 488 240 627 54 687 98 942 – – 90 1 239 944 632 313 254 – 259 832 224 488 173 642 –50 585

107 957 – – 90 1 037 764 719 908 254 – 259 796 224 488 190 132 –356 814 114 367 – 344 x 105 222 x x 253 91 224 488 39 458 –159 068 114 367 115 825 344 x 118 620 x x – 725 224 488 43 692 –150 285 120 158 98 213 344 x –170 785 x x – 725 224 488 13 –396 011 124 044 130 079 344 x –161 829 x x – 950 224 488 12 –387 279 128 731 141 684 344 x –75 783 x x – 12 904 224 488 12 –313 187 133 125 –242 044 344 x 681 265 x x – 13 314 320 813 12 347 126 117 510 87 053 344 x 612 458 x x – 13 616 320 813 12 278 017 121 505 126 145 344 x 780 089 x x – 13 628 320 813 – 445 648 126 560 72 596 344 x 770 723 x x – 13 787 320 813 – 436 123 127 964 124 719 344 x 825 705 x x – 111 366 320 813 – 393 526 131 778 142 455 344 x 764 640 x x – 131 589 320 813 13 312 225 135 930 34 162 344 x 635 952 x x – 132 735 320 813 9 182 395 135 802 – 344 x 402 312 x x 96 332 – 320 813 8 –14 841 125 084 123 988 344 x –947 455 x x – – 320 813 8 –1 268 276 142 001 32 427 344 x –2 043 397 x x – – 320 713 8 –2 364 118 142 458 334 559 344 x –1 517 551 x x – – 320 813 8 –1 838 372 147 276 308 294 344 x –1 887 523 x x – – 320 813 8 –2 208 344 158 555 –8 089 344 x 1 260 405 x x – – 735 836 8 524 561 162 623 –176 802 344 x 609 981 x x – – – 8 609 973 153 855 41 070 344 x 478 287 x x – – – 8 478 279 164 311 57 871 344 x 362 338 x x – – – 8 362 330 168 079 –354 699 344 x 182 265 x x – – – 8 182 257 145 233 –481 766 344 x 55 606 x x – – – 8 55 598 137 738 –611 100 344 x –51 131 x x – – – – –51 131 188 036 318 224 344 x 77 690 x x – – – – 77 690 188 036 –107 912 344 x 17 647 x x – – – – 17 647 188 036 –460 912 344 x 78 535 x x – – – – 78 535 188 036 –843 355 344 x –1 878 x x 259 912 – – – –261 790 188 036 –547 192 344 x 75 421 x x 245 114 – – – –169 693 188 036 –979 638 344 x 880 257 x x 494 407 – – – 385 850 188 036 –1 350 569 344 x 884 901 x x 582 556 – – – 302 345

93 036 –880 828 344 x 919 802 x x 741 315 – – – 178 487 93 036 –982 870 344 x 963 527 x x 883 693 – – – 79 834 93 036 –1 039 950 344 x 987 516 x x 1 201 419 – – – –213 903 93 036 –991 565 344 x 890 024 x x 1 118 470 – – – –228 446 93 036 –1 286 826 344 x 868 161 x x 1 370 250 – – – –502 089 93 225 – 344 x –744 379 x x – – – – –744 379 93 225 62 836 344 x –69 125 x x – – – – –69 125 95 372 116 707 344 x –268 933 x x 375 181 – – – –644 114 95 372 141 921 344 x –1 274 118 x x 300 325 – – – –1 574 443 95 522 85 853 344 x –1 473 921 x x 25 446 – – – –1 499 367 95 523 78 805 344 x 1 607 688 x x – – – – 1 607 688 95 523 82 350 344 x 1 461 754 x x – – – – 1 461 754 95 523 200 334 344 x 1 509 236 x x – – – – 1 509 236 95 523 242 790 344 x 1 346 776 x x – – – – 1 346 776 95 523 291 060 344 x 1 194 379 x x – – – – 1 194 379 95 523 350 085 344 x 1 355 500 x x – – – – 1 355 500 95 523 284 644 344 x 921 746 x x – – – – 921 746

100 000 – – x 2 979 048 x x 456 975 – 1 534 046 – 988 027 1) Începând cu decembrie 1995, se includ la "Conturi de capital – Alte fonduri"; 2) Începând cu decembrie 1995, se include la "Conturide capital"; 3) Pânã în decembrie 1994 au fost incluse la "Depozite publice – Disponibil din reevaluarea stocului de aur ºi argint".

42*

Page 223: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

- milioane lei; sfârºitul perioadei -Perioada ACTIV ACTIVE EXTERNE

Total Valute convertibile Valute neconvertibileTotal Numerar Depozite Partici- Titluri de Altele Total Nume- Depozite Creanþe Altele

ºi cecuri la bãnci paþii la valoare rar la dinstrãine bãnci externe ºi bãnci acorduri

strãine cecuri strãine bilate-rale deplãþi

1990 dec. 1 071 178 41 067 19 590 531 16 877 1 956 4 223 21 477 111 – 11 082 10 284 1991 dec. 2 289 674 104 697 67 944 3 572 51 860 10 733 19 1 761 36 753 2 – 36 750 – 1992 dec. 4 002 050 386 632 363 278 12 300 287 649 22 367 5 143 35 818 23 355 – – 23 355 – 1993 dec. 9 843 462 1 311 817 1 284 680 44 508 983 368 68 353 107 144 81 306 27 137 – 1 511 25 626 – 1994 dec. 20 415 121 2 745 965 2 740 798 69 636 2 238 111 100 356 216 000 116 694 5 167 – 24 5 143 – 1995 ian. 20 108 411 2 927 766 2 921 749 54 343 2 196 565 122 967 436 899 110 975 6 017 – – 6 017 –

feb. 21 025 071 2 993 604 2 987 442 62 525 2 266 003 125 858 407 894 125 162 6 162 – – 6 162 – mar. 22 318 424 2 868 359 2 861 774 66 742 2 090 904 132 404 417 234 154 490 6 585 – – 6 585 – apr. 23 386 790 2 717 950 2 711 922 75 368 1 941 676 134 805 387 651 172 422 6 028 – – 6 028 – mai 24 561 896 2 876 313 2 870 123 84 680 2 034 002 138 735 420 320 192 387 6 190 1 – 6 189 – iun. 25 015 799 2 843 106 2 837 118 78 994 2 230 060 141 282 179 754 207 028 5 988 – – 5 988 – iul. 26 244 444 2 727 365 2 721 253 109 741 2 046 546 145 373 179 596 239 997 6 112 – – 6 112 – aug. 27 398 409 2 628 581 2 622 481 108 778 1 905 619 143 680 210 041 254 362 6 100 – – 6 100 – sep. 28 660 855 2 467 974 2 462 052 138 597 1 709 751 150 564 201 741 261 399 5 922 – – 5 922 – oct. 30 867 479 2 448 653 2 442 385 91 164 1 676 365 159 154 198 011 317 691 6 268 – – 6 268 – nov. 33 320 052 3 007 453 3 000 444 97 210 2 098 080 179 538 227 341 398 275 7 009 – – 7 009 – dec. 32 440 153 3 398 771 3 391 647 108 931 2 550 104 182 213 171 638 378 760 7 124 22 – 7 102 –

1996 ian. 32 160 403 3 123 059 3 115 744 115 945 2 250 099 181 569 210 398 357 733 7 315 – – 7 313 2 feb. 34 191 185 3 485 266 3 477 245 122 044 2 563 735 200 321 159 740 431 405 8 021 – – 8 021 – mar. 36 336 074 3 834 807 3 826 896 110 325 2 887 591 203 017 183 703 442 260 7 911 – – 7 911 – apr. 36 740 154 3 554 790 3 547 094 124 087 2 606 939 198 990 179 152 437 926 7 696 – – 7 696 – mai 37 884 793 3 694 205 3 686 540 119 506 2 759 673 200 632 198 390 408 339 7 665 – – 7 665 – iun. 38 912 411 3 688 225 3 680 317 119 634 2 729 667 207 888 194 278 428 849 7 908 – – 7 908 – iul. 41 078 666 4 247 610 4 239 206 142 344 3 068 048 219 202 327 151 482 462 8 404 – – 8 404 – aug. 42 589 372 4 041 711 4 033 168 127 132 2 883 368 221 376 302 974 498 320 8 543 – – 8 543 – sep. 44 689 682 4 039 309 4 030 749 160 929 2 958 628 225 476 185 341 500 375 8 560 – – 8 560 – oct. 50 012 068 4 400 989 4 392 148 135 195 3 193 872 235 991 316 546 510 544 8 841 – – 8 841 – nov. 53 390 523 4 734 019 4 724 755 143 486 3 421 177 253 082 343 966 563 044 9 264 – – 9 264 – dec.* 55 022 654 6 554 186 6 544 006 188 696 5 100 216 281 384 344 326 629 384 10 180 – – 10 180 –

1997 ian. 62 509 661 7 701 445 7 686 988 300 566 5 767 709 397 511 361 049 860 153 14 457 – – 14 457 – feb. 71 702 355 10 336 909 10 318 245 622 477 7 736 493 507 661 489 493 962 121 18 664 – – 18 664 – mar. 71 368 686 9 411 294 9 394 121 481 457 7 023 264 463 257 658 215 767 927 17 173 – – 17 173 – apr. 74 144 487 8 171 810 8 154 759 455 991 5 884 182 463 922 705 090 645 574 17 050 – – 17 050 – mai 78 010 869 8 375 964 8 368 143 437 056 6 219 864 562 561 522 084 626 577 7 821 – – 7 729 92 iun. 82 811 259 8 394 335 8 386 583 336 205 6 278 373 557 510 505 601 708 893 7 752 – – 7 625 128 iul. 86 413 550 9 807 391 9 799 430 391 960 7 897 517 559 374 403 480 547 099 7 961 – – 7 926 35 aug. 89 997 697 11 040 037 11 031 913 404 509 9 168 757 571 134 327 113 560 399 8 124 – – 8 101 23 sep. 92 053 435 11 210 283 11 202 003 354 882 9 533 224 590 894 213 912 509 091 8 280 – – 8 256 24 oct. 95 581 285 11 901 642 11 893 467 313 880 10 328 258 615 776 182 191 453 362 8 176 – – 8 160 16 nov. 96 427 619 12 884 702 12 876 411 320 577 11 236 343 617 928 180 585 520 978 8 292 – – 8 277 15 dec. 100 187 879 13 555 484 13 547 066 403 050 11 686 956 626 041 230 081 600 938 8 418 – – 8 403 15

1998 ian. 100 692 245 12 617 813 12 608 376 476 598 10 634 347 691 118 274 800 531 513 9 437 – 44 9 377 16 feb. 102 659 472 12 648 117 12 638 799 420 746 10 796 655 682 902 213 821 524 675 9 318 6 98 9 214 – mar. 108 877 627 11 814 288 11 804 588 520 962 9 749 883 714 408 249 081 570 255 9 699 7 210 9 482 – apr. 108 773 578 10 295 784 10 286 215 467 206 8 284 042 709 028 224 423 601 515 9 569 7 242 9 320 – mai 110 619 510 9 919 051 9 909 442 432 018 7 898 112 734 117 241 452 603 743 9 609 9 94 9 506 – iun. 113 091 136 10 572 060 10 561 661 507 839 8 426 311 750 221 234 746 642 544 10 399 20 523 9 856 – iul. 116 496 968 9 132 561 9 122 513 555 475 6 747 464 755 555 202 036 861 982 10 048 – 108 9 941 – aug. 118 661 189 10 113 054 10 102 815 490 877 7 836 110 716 858 221 678 837 291 10 240 – 94 10 145 – sep. 125 023 583 9 775 939 9 765 350 613 453 7 174 161 766 071 439 079 772 587 10 589 – 87 10 502 – oct. 128 370 083 9 949 133 9 938 099 578 824 7 309 550 836 145 584 062 629 517 11 034 – 129 10 905 – nov. 134 507 354 10 172 783 10 161 254 513 042 7 871 762 861 393 271 492 643 565 11 529 – 67 11 462 – dec. 148 004 632 17 301 340 17 288 966 701 369 14 700 057 943 091 308 754 635 695 12 374 – 34 12 341 –

1999 ian. 148 232 976 14 041 199 14 028 038 740 560 11 072 003 1 107 277 483 620 624 578 13 161 – 73 13 088 – feb. 154 719 833 14 995 946 14 981 491 1 259 316 11 292 720 1 183 946 523 403 722 105 14 455 – 60 14 395 – mar. 172 187 816 19 030 891 19 013 862 966 194 15 208 150 1 202 482 816 221 820 814 17 029 – 210 16 819 – apr. 169 897 951 19 330 880 19 313 801 1 160 605 15 512 623 1 215 136 583 482 841 955 17 079 – 184 16 895 – mai 177 542 414 18 691 585 18 673 914 1 051 060 15 055 172 1 241 288 603 442 722 952 17 671 – 67 17 604 – iun. 168 251 794 20 337 928 20 319 753 1 291 520 16 512 554 1 253 592 497 139 764 947 18 175 – 325 17 850 – iul. 165 959 600 19 136 719 19 118 288 1 424 708 15 405 450 1 304 085 321 254 662 790 18 431 – 359 18 072 – aug. 166 518 123 19 339 161 19 320 726 1 368 307 15 707 788 1 302 286 305 897 636 448 18 434 – 156 18 278 – sep. 167 510 127 20 838 150 20 837 896 1 171 054 17 658 442 1 347 409 332 293 328 698 254 – 254 – – oct. 168 063 438 20 343 079 20 343 036 979 062 17 201 094 1 361 878 386 245 414 758 43 – 43 – – nov. 175 802 353 23 068 489 23 068 421 1 076 598 19 655 732 1 411 328 479 918 444 846 68 – 68 – – dec. 182 177 625 22 842 698 22 842 650 1 313 524 19 207 107 1 654 318 250 924 416 776 48 – 48 – –

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

43*

Page 224: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -ACTIVE INTERNETotal Numerar Credite interne

în Total Neguvernamentalecasieriile Total În leibãncilor Total Credite pe termen scurt

Total Curente (inclusiv pentru compensare) RestanteTotal Agenþi economici Popu- Altele Total

capital capital laþie 1) majoritar majoritarde stat privat

1 030 111 5 179 683 955 683 955 660 855 438 329 373 136 372 986 – 150 – 65 193 2 184 977 17 223 1 499 230 1 375 160 1 317 244 1 061 663 985 749 935 794 44 828 5 127 – 75 914 3 615 417 48 814 2 110 961 1 912 770 1 698 819 1 435 091 1 334 244 1 227 651 99 014 4 354 3 224 100 848 8 531 644 75 291 5 300 026 4 901 977 4 060 277 3 671 870 3 525 072 2 964 598 497 871 44 359 18 245 146 798

17 669 156 197 166 10 068 760 9 484 528 7 434 662 6 908 211 6 363 283 5 258 812 1 002 949 74 178 27 345 544 928 17 180 645 229 286 10 560 640 9 852 017 7 648 708 7 118 835 6 405 297 5 192 383 1 102 807 70 958 39 150 713 538 18 031 467 218 725 11 042 999 10 216 248 7 924 851 7 377 665 6 505 951 5 241 239 1 153 484 77 315 33 913 871 714 19 450 065 214 850 12 262 382 10 735 346 8 196 422 7 623 476 6 816 320 5 377 408 1 289 129 86 000 63 783 807 156 20 668 840 235 853 12 998 630 11 174 015 8 481 276 7 891 858 6 872 699 5 407 183 1 326 880 91 086 47 550 1 019 159 21 685 583 233 040 14 033 316 11 515 637 8 613 742 7 978 966 6 793 965 5 191 822 1 468 047 103 890 30 207 1 185 000 22 172 693 207 986 14 919 538 11 897 657 8 832 182 8 108 348 6 878 388 5 163 764 1 565 595 113 560 35 469 1 229 960 23 517 080 209 023 15 869 954 12 463 545 9 245 237 8 477 922 7 142 396 5 408 242 1 581 643 116 208 36 302 1 335 526 24 769 828 140 599 16 972 152 13 117 390 9 640 111 8 808 329 7 360 180 5 530 092 1 679 458 117 773 32 858 1 448 149 26 192 881 128 247 18 098 838 14 044 570 10 299 999 9 394 041 8 133 423 5 900 847 2 076 780 121 867 33 930 1 260 618 28 418 826 166 825 19 703 957 14 955 259 10 859 673 9 870 618 8 565 781 6 149 956 2 230 339 133 166 52 320 1 304 837 30 312 599 163 161 20 858 575 15 860 558 11 186 939 10 084 910 8 747 196 6 134 025 2 433 878 141 821 37 472 1 337 714 29 041 382 190 873 18 312 311 16 435 380 11 575 235 10 279 170 8 698 684 6 422 618 2 088 154 147 045 40 867 1 580 486 29 037 344 168 236 18 840 171 16 779 009 11 879 084 10 566 933 8 618 375 5 590 103 2 847 134 143 415 37 723 1 948 558 30 705 919 153 187 19 944 243 17 494 902 11 968 103 10 624 214 8 638 593 5 422 011 3 028 914 147 993 39 676 1 985 622 32 501 267 157 781 21 030 256 18 075 336 12 323 360 10 804 457 8 793 305 4 590 434 3 994 283 161 413 47 174 2 011 152 33 185 364 194 639 21 899 444 18 656 659 12 633 130 11 054 569 8 985 599 5 833 891 2 909 041 169 562 73 105 2 068 970 34 190 588 174 346 22 384 037 19 369 185 13 260 786 11 495 410 9 463 668 6 190 676 3 010 987 185 211 76 795 2 031 742 35 224 186 172 404 23 368 780 19 882 599 13 361 485 11 442 907 9 278 432 6 025 049 2 984 447 194 297 74 639 2 164 475 36 831 056 191 755 25 026 061 21 015 266 13 951 467 11 875 573 9 529 135 6 269 788 2 997 960 186 237 75 149 2 346 438 38 547 661 185 321 26 415 331 21 517 073 14 228 289 12 031 777 9 932 866 6 640 022 3 035 434 181 061 76 349 2 098 912 40 650 374 248 593 27 815 631 22 159 796 14 570 018 12 281 909 10 083 843 6 675 243 3 149 632 181 174 77 795 2 198 066 45 611 078 204 483 32 066 986 23 787 264 15 498 804 13 139 140 11 031 124 7 180 189 3 583 494 187 014 80 427 2 108 017 48 656 505 238 574 33 844 217 25 064 617 16 308 816 13 738 000 11 419 705 7 320 564 3 837 358 184 211 77 572 2 318 296 48 468 468 519 718 32 310 520 26 841 440 16 942 968 14 156 220 11 928 059 7 134 269 4 514 499 199 927 79 365 2 228 161 54 808 216 257 597 38 159 300 32 168 282 16 930 845 14 108 642 11 600 066 7 004 187 4 327 700 202 903 65 276 2 508 577 61 365 446 298 734 43 185 433 37 344 272 16 793 692 13 980 803 11 298 732 7 289 227 3 754 884 185 243 69 378 2 682 071 61 957 393 384 098 40 994 823 35 081 532 16 582 763 13 540 722 10 380 396 6 736 342 3 422 836 159 275 61 943 3 160 326 65 972 677 374 873 42 012 292 34 636 679 16 413 130 13 226 208 9 984 701 6 459 086 3 358 065 107 250 60 301 3 241 507 69 634 905 341 152 43 525 477 35 971 428 15 284 545 12 875 347 9 782 856 6 234 597 3 320 633 167 136 60 490 3 092 491 74 416 924 475 448 43 577 204 36 195 679 15 590 125 13 148 763 9 846 782 6 106 194 3 513 342 165 041 62 204 3 301 982 76 606 159 380 884 44 912 934 37 372 980 16 013 010 13 487 979 10 068 499 6 108 935 3 727 646 173 839 58 078 3 419 480 78 957 659 357 921 46 605 450 39 668 335 16 753 861 14 145 836 10 675 334 6 451 933 3 989 826 162 261 71 314 3 470 501 80 843 151 465 358 48 519 358 38 216 570 14 897 989 12 350 738 10 296 609 5 768 596 4 233 554 172 523 121 937 2 054 129 83 679 643 404 649 47 487 374 39 733 240 15 791 272 13 052 272 11 041 230 5 894 024 4 778 263 192 190 176 753 2 011 042 83 542 916 458 392 45 502 518 36 245 999 16 159 658 13 253 446 11 261 883 5 788 154 5 191 422 196 276 86 031 1 991 562 86 632 395 426 834 46 999 700 35 900 662 16 232 369 12 853 429 11 069 600 5 568 724 5 156 336 233 192 111 347 1 783 829 88 074 432 457 757 49 921 950 38 245 741 16 998 302 13 468 823 11 469 717 5 307 968 5 741 800 294 696 125 253 1 999 106 90 011 355 450 236 51 928 288 40 260 789 18 007 279 14 321 819 12 252 512 5 461 208 6 280 009 326 044 185 252 2 069 307 97 063 340 547 247 53 998 169 41 319 059 18 495 720 14 682 563 12 542 078 5 400 521 6 601 261 324 644 215 651 2 140 486 98 477 793 564 224 57 330 602 42 404 302 19 415 841 15 371 440 13 068 310 5 532 047 7 033 238 349 879 153 147 2 303 130

100 700 458 571 688 59 418 239 43 726 467 19 355 569 15 455 688 13 118 338 5 498 595 7 065 907 383 113 170 723 2 337 350 102 519 076 587 762 61 543 961 45 141 131 20 003 143 15 962 510 13 606 752 5 674 324 7 331 614 408 562 192 252 2 355 758 107 364 407 531 699 66 198 813 46 296 315 20 744 814 16 661 663 14 188 546 5 955 531 7 552 842 470 019 210 154 2 473 116 108 548 134 740 186 65 963 342 47 782 142 21 187 659 16 984 099 14 364 926 5 861 199 7 768 116 516 616 218 995 2 619 173 115 247 644 633 762 69 572 251 51 006 988 22 682 195 18 181 189 15 671 769 6 009 601 8 848 356 594 119 219 692 2 509 421 118 420 950 612 215 71 635 070 53 924 555 23 818 425 19 161 872 16 564 361 5 988 692 9 695 003 656 364 224 302 2 597 511 124 334 571 871 749 73 854 371 56 435 604 24 555 172 19 749 176 17 136 559 5 928 003 10 248 810 736 588 223 158 2 612 617 130 703 292 771 666 77 919 531 59 086 517 24 272 609 19 351 643 16 661 936 5 702 361 9 912 569 839 465 207 540 2 689 707 134 191 777 762 852 81 004 854 62 212 254 25 258 198 20 352 812 17 391 141 5 764 159 10 597 053 830 865 199 063 2 961 672 139 723 887 900 204 85 759 910 65 429 580 25 252 665 20 302 575 17 718 545 5 700 864 10 967 473 839 230 210 978 2 584 029 153 156 925 808 522 93 822 810 72 138 258 25 665 853 20 478 762 17 993 993 5 595 914 11 248 307 888 622 261 150 2 484 770 150 567 071 823 865 91 934 696 71 660 080 26 171 483 20 893 536 18 247 207 5 451 446 11 679 775 873 717 242 268 2 646 329 158 850 829 1 109 042 95 876 762 73 664 892 25 947 957 20 688 711 18 161 518 5 380 034 11 701 432 845 964 234 088 2 527 193 147 913 867 916 412 90 225 327 61 861 257 24 831 173 19 811 874 17 382 975 5 109 945 11 354 212 703 478 215 340 2 428 899 146 822 881 1 016 373 86 981 251 56 873 985 24 611 686 19 315 252 17 020 560 5 009 172 10 964 832 838 235 208 321 2 294 691 147 178 962 1 126 214 87 094 120 56 687 070 24 268 992 18 926 681 17 134 044 3 401 169 12 718 840 802 462 211 572 1 792 638 146 671 976 1 020 529 83 591 096 57 470 932 24 811 378 19 204 753 17 349 026 2 876 362 13 723 066 525 742 223 857 1 855 727 147 720 359 1 170 222 83 415 894 59 601 029 25 501 170 19 915 304 17 968 658 2 869 051 14 376 861 527 471 195 274 1 946 646 152 733 864 1 146 166 84 191 683 62 112 394 25 996 858 20 350 130 18 378 693 4 206 817 13 272 659 517 645 381 572 1 971 437 159 334 927 1 273 958 88 405 741 57 719 485 24 444 938 18 781 531 17 535 185 3 960 177 12 737 690 523 358 313 960 1 246 345 1) Includ ºi societãþile de asigurare.

44*

Page 225: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Credite pe termen mediu ºi lungTotal Curente Restante

Agenþi economici Popu- Altele Total Agenþi economici Popu- Altele Total Agenþi economicicapital capital laþie 1) capital capital laþie 1) capital capitalmajoritar majoritar majoritar majoritar majoritar majoritarde stat privat de stat privat de stat privat

65 193 – – – 222 526 217 299 199 440 329 17 530 – 5 228 5 196 – 75 642 200 72 – 255 581 251 306 175 470 19 332 56 505 – 4 275 4 179 20 93 838 5 958 323 730 263 728 259 075 171 138 36 073 51 347 517 4 652 3 861 657

111 363 31 645 3 523 267 388 407 379 325 193 687 109 768 73 059 2 811 9 081 5 731 2 636 354 944 173 726 9 268 6 990 526 451 492 388 171 097 201 490 112 412 7 389 34 063 6 567 25 589 490 715 200 842 10 658 11 323 529 874 505 097 173 002 207 502 118 549 6 044 24 777 6 812 15 853 582 712 267 069 11 274 10 659 547 186 519 088 170 241 217 626 122 837 8 384 28 098 6 887 18 958 533 432 257 846 11 320 4 559 572 946 538 444 174 726 226 697 128 908 8 113 34 502 6 893 25 218 686 485 317 767 12 323 2 584 589 418 555 426 176 210 238 289 132 894 8 033 33 992 7 094 23 313 847 675 320 887 13 476 2 963 634 776 592 457 175 650 274 927 134 529 7 350 42 320 8 257 25 777 927 865 283 668 14 582 3 844 723 834 657 857 182 661 318 321 146 322 10 553 65 978 20 863 42 101

1 011 580 302 786 16 680 4 480 767 315 705 649 182 872 352 105 159 836 10 836 61 666 12 054 46 360 1 096 840 329 342 17 062 4 905 831 782 765 606 174 550 398 356 169 662 23 038 66 177 12 356 50 271

893 627 343 642 18 911 4 438 905 959 814 456 168 757 438 620 182 653 24 426 91 503 32 927 54 516 920 903 359 487 19 951 4 496 989 055 903 825 177 874 500 517 199 132 26 304 85 229 23 738 57 304 956 617 359 544 17 457 4 096 1 102 029 1 006 819 210 479 556 489 209 699 30 152 95 210 34 112 58 070 844 835 713 209 19 406 3 036 1 296 066 1 160 053 264 259 630 171 223 853 41 771 136 012 50 709 82 299 698 205 1 227 272 19 949 3 133 1 312 151 1 169 487 244 841 644 262 239 859 40 525 142 664 32 039 106 735 727 464 1 234 557 20 320 3 281 1 343 888 1 201 375 254 862 655 657 251 244 39 611 142 514 34 119 104 066 832 855 1 156 119 18 727 3 452 1 518 903 1 360 233 264 311 791 929 257 245 46 748 158 670 34 339 119 868 961 843 1 085 158 18 896 3 073 1 578 561 1 415 042 265 544 822 276 277 345 49 877 163 519 53 269 103 598 992 562 1 017 229 19 098 2 853 1 765 376 1 452 066 269 742 842 350 292 445 47 529 313 311 147 710 158 816

1 131 303 1 011 267 19 129 2 776 1 918 579 1 496 428 275 622 852 834 311 094 56 878 422 151 186 541 228 456 1 306 166 1 016 458 19 962 3 852 2 075 894 1 585 882 289 980 897 315 328 589 69 998 490 012 178 777 303 662 1 064 293 1 010 729 20 057 3 833 2 196 512 1 660 989 302 221 941 750 342 910 74 107 535 523 190 640 335 761 1 130 630 1 040 514 22 297 4 625 2 288 109 1 733 604 324 258 955 182 379 097 75 068 554 505 177 654 366 947 1 026 897 1 054 041 23 792 3 287 2 359 664 1 796 578 326 673 986 428 410 826 72 652 563 085 184 989 367 593 1 194 551 1 095 080 26 780 1 885 2 570 816 1 958 493 345 749 1 063 511 477 261 71 972 612 323 205 933 395 655 1 064 356 1 134 204 27 791 1 810 2 786 748 2 041 882 371 529 1 066 672 527 674 76 007 744 866 222 593 510 060 1 228 877 1 247 203 29 179 3 317 2 822 203 2 067 837 395 657 1 056 668 536 210 79 302 754 367 223 767 517 044 1 440 358 1 207 626 29 639 4 448 2 812 889 2 024 151 352 428 1 057 966 546 494 67 263 788 738 235 218 539 310 1 778 541 1 350 669 27 551 3 565 3 042 041 1 899 670 291 008 1 001 202 546 018 61 443 1 142 370 261 312 865 524 1 854 167 1 367 122 18 221 1 997 3 186 923 1 785 060 223 080 967 145 535 041 59 794 1 401 863 286 867 1 099 107 2 039 507 1 024 982 25 960 2 042 2 409 198 1 725 208 217 316 924 153 527 304 56 436 683 990 108 721 557 684 2 200 253 1 073 892 25 795 2 042 2 441 361 1 715 543 211 488 919 975 524 018 60 063 725 818 116 034 579 281 2 325 050 1 066 739 25 418 2 273 2 525 031 1 706 231 203 339 914 596 529 966 58 330 818 800 187 868 599 376 2 382 122 1 058 534 27 161 2 684 2 608 026 1 733 297 204 725 922 779 549 443 56 350 874 729 192 480 650 493 1 069 275 957 049 24 549 3 255 2 547 251 1 684 644 157 151 911 570 557 651 58 272 862 606 174 288 676 689 1 015 102 970 486 23 422 2 031 2 739 000 1 868 050 151 645 962 860 696 830 56 715 870 950 180 314 679 395

983 455 982 189 23 242 2 677 2 906 212 2 285 026 200 294 1 065 483 971 491 47 757 621 187 128 151 481 783 741 022 1 013 112 24 822 4 872 3 378 940 2 722 778 258 238 1 120 335 1 296 944 47 260 656 162 125 748 519 201 735 988 1 176 836 41 718 44 564 3 529 479 2 638 576 323 079 864 398 1 327 723 123 375 890 904 146 623 644 305 683 542 1 282 215 41 757 61 794 3 685 460 2 917 213 316 332 1 144 940 1 389 717 66 224 768 246 84 655 647 558 744 618 1 270 268 40 637 84 963 3 813 157 3 032 703 305 496 1 215 185 1 466 804 45 218 780 453 82 063 662 328 812 632 1 401 191 42 680 46 626 4 044 401 3 208 815 301 699 1 408 839 1 457 418 40 859 835 585 88 172 727 646 835 429 1 408 234 41 814 51 873 3 899 880 3 080 783 293 088 1 233 777 1 509 771 44 147 819 097 89 894 706 106 819 427 1 442 043 44 003 50 285 4 040 633 3 116 279 286 723 1 231 829 1 553 817 43 909 924 354 100 241 800 807 840 333 1 529 586 46 387 56 810 4 083 151 3 194 672 281 297 1 260 888 1 611 543 40 943 888 479 98 941 762 595 911 453 1 597 181 51 103 59 436 4 203 560 3 291 658 283 572 1 283 450 1 681 489 43 147 911 902 95 134 782 118 848 308 1 550 226 50 916 59 970 4 501 006 3 560 037 342 479 1 360 422 1 814 153 42 982 940 969 101 189 806 273 879 589 1 602 554 54 290 61 077 4 656 553 3 695 989 347 637 1 379 071 1 909 924 59 357 960 564 68 744 856 638 911 607 1 582 432 56 430 62 148 4 805 995 3 810 976 353 852 1 416 555 1 977 666 62 903 995 019 63 985 894 060 941 537 1 551 032 57 125 140 012 4 920 967 3 836 083 312 699 1 457 470 2 003 583 62 331 1 084 884 67 160 980 595

1 057 068 1 683 993 60 546 160 065 4 905 385 3 803 286 297 567 1 457 514 1 978 057 70 148 1 102 100 73 585 989 094 766 939 1 651 785 62 592 102 713 4 950 090 3 840 796 293 251 1 499 216 1 966 542 81 787 1 109 294 62 136 1 007 216 725 555 1 638 785 62 278 58 152 5 187 091 4 066 082 500 035 1 501 326 1 966 551 98 170 1 121 009 68 412 1 015 433 540 817 1 685 089 65 669 354 755 5 277 947 4 143 773 451 874 1 643 935 1 956 307 91 658 1 134 173 35 908 1 058 395 532 123 1 577 342 63 173 354 555 5 259 246 4 156 124 477 495 1 656 673 1 929 852 92 103 1 103 122 35 125 1 028 326 511 636 1 497 093 58 050 362 121 5 019 299 4 370 136 564 292 1 802 030 1 909 952 93 863 649 163 42 050 567 830 515 799 1 663 644 67 261 47 989 5 296 434 4 341 984 668 824 1 756 857 1 820 008 96 295 954 450 46 406 398 233 352 127 1 339 296 62 323 38 891 5 342 310 4 394 974 704 209 1 791 764 1 802 558 96 442 947 336 28 663 408 952 383 059 1 368 384 64 853 39 431 5 606 625 4 669 216 280 831 2 246 798 2 036 684 104 902 937 409 27 408 411 911 467 332 1 376 194 66 151 36 969 5 585 866 4 705 918 309 407 2 281 453 2 011 338 103 720 879 948 24 989 358 174 558 481 1 319 562 65 083 28 311 5 646 728 4 750 778 759 039 1 893 818 1 988 471 109 450 895 950 30 650 367 909 287 461 884 972 57 384 16 528 5 663 407 4 780 319 774 934 1 920 954 1 990 608 93 823 883 088 34 524 360 600

1) Includ ºi societãþile de asigurare.*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

45*

Page 226: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Sume Active Alte activeGuverna- în inter- Total Credite Profit Diferenþe

Credite în valutã convertibilã mentale tranzit bancare prelu- repartizat nefavo-Total Curente Restante Înghe- între ate de 2) rabile

þate sediile bãnci nete dinPopu- Altele bãncii (Legea reevalu-laþie 1) 7/92) area ac-

tivelor ºipasivelorîn valutã

32 – 23 100 786 – 22 314 – – 323 100 17 877 – 7 985 2 853 77 – 57 915 44 413 202 13 300 124 070 10 015 489 175 169 334 13 778 24 870 21 311

131 4 213 951 207 437 6 513 – 198 191 220 1 038 300 417 124 9 541 136 986 14 706 9 841 700 788 719 52 982 – 398 049 1 293 2 314 299 840 736 x 56 242 –

1 826 81 2 049 867 1 956 283 93 584 – 584 232 19 191 4 295 224 3 088 815 x x 38 476 2 014 98 2 203 309 2 060 928 142 381 – 708 623 16 647 3 780 698 2 593 375 x x 39 991 2 168 85 2 291 398 2 138 200 153 198 – 826 751 13 634 3 854 295 2 901 814 x x 43 188 2 287 104 2 538 924 2 333 360 205 564 – 1 527 037 18 229 3 992 964 2 961 639 x x 14 291 2 521 1 064 2 692 738 2 444 840 247 898 – 1 824 616 18 248 4 119 032 3 297 077 x x 14 486 6 968 1 318 2 901 895 2 635 896 266 000 – 2 517 678 14 367 3 821 805 3 583 055 x x 24 856 2 940 74 3 065 475 2 762 584 302 890 – 3 021 881 24 803 3 830 998 3 189 370 x x 16 433 3 171 82 3 218 308 2 893 290 325 018 – 3 406 409 13 520 3 667 172 3 757 410 x x 18 437 3 500 50 3 477 279 3 114 181 363 098 – 3 854 762 29 640 3 673 265 3 954 172 x x 13 652 3 996 65 3 744 570 3 329 447 415 123 – 4 054 268 7 925 3 917 101 4 040 770 x x 23 857 4 112 75 4 095 587 3 651 592 443 994 – 4 748 697 26 875 4 439 079 4 082 090 x x 21 523 2 827 201 4 673 619 4 115 320 558 299 – 4 998 017 21 310 5 010 497 4 259 056 x x 46 936 2 917 88 4 860 145 4 340 488 519 657 – 1 876 931 41 174 5 559 151 4 937 874 x x 42 162 3 750 139 4 899 925 4 347 581 552 345 – 2 061 162 29 242 5 626 762 4 372 933 x x 18 796 4 111 218 5 526 800 4 863 215 663 585 – 2 449 340 55 710 5 524 140 5 028 639 x x 15 620 4 252 212 5 751 975 4 921 163 830 813 – 2 954 921 43 222 5 673 026 5 596 982 x x 14 860 4 321 2 332 6 023 529 5 163 798 859 732 – 3 242 785 41 009 5 270 655 5 779 618 x x 37 404 4 388 2 398 6 108 398 5 401 365 707 033 – 3 014 853 33 489 5 478 093 6 120 623 x x 18 109 4 650 2 504 6 521 113 5 751 095 770 018 – 3 486 181 59 331 4 880 462 6 743 208 x x 18 563 4 966 2 607 7 063 799 6 224 598 839 201 – 4 010 795 95 336 4 400 623 7 117 282 x x 22 512 5 734 3 389 7 288 784 6 415 634 873 150 – 4 898 258 77 643 4 280 885 7 588 480 x x 23 193 6 393 3 512 7 589 778 6 610 198 979 580 – 5 655 835 33 410 4 549 543 8 003 196 x x 26 467 6 443 4 062 8 288 460 7 238 732 1 049 728 – 8 279 722 30 629 4 906 790 8 402 192 x x 29 925 6 432 4 303 8 755 801 7 616 646 1 139 154 – 8 779 601 16 636 5 394 052 9 163 026 x x 35 543 6 642 5 572 9 898 472 8 930 989 967 483 – 5 469 080 47 654 5 535 928 10 054 648 x x 47 897 6 756 6 801 15 237 437 13 580 208 1 657 229 – 5 991 018 42 612 5 670 673 10 678 034 x x 50 715 7 233 6 978 20 550 580 18 126 692 2 423 888 – 5 841 161 23 790 5 921 190 11 936 299 x x 112 331 7 247 8 288 18 498 769 15 905 920 2 592 849 – 5 913 291 17 834 6 851 296 13 709 341 x x 120 425 7 644 8 245 18 223 549 15 346 637 2 876 912 – 7 375 613 2 536 8 335 497 15 247 480 x x 92 769 7 580 10 004 20 686 884 15 670 485 5 016 398 – 7 554 048 3 879 8 669 302 17 095 094 x x 237 288 7 780 22 723 20 605 554 15 062 127 5 543 428 – 7 381 525 2 183 10 657 840 19 704 250 x x 245 152 8 168 23 388 21 359 970 15 479 618 5 880 352 – 7 539 954 87 788 12 071 185 19 153 367 x x 278 702 8 688 23 068 22 914 474 16 766 363 6 148 110 – 6 937 115 32 913 12 956 394 19 004 981 x x 268 921 7 758 3 872 23 318 581 16 180 016 7 138 566 – 10 302 788 49 096 12 412 769 19 396 571 x x 273 282 7 506 3 735 23 941 968 17 184 059 6 757 909 – 7 754 133 6 746 16 275 038 19 505 835 x x 278 274 7 351 3 902 20 086 341 13 230 133 6 856 209 – 9 256 519 21 806 16 525 978 21 034 222 x x 289 470 7 246 3 967 19 668 294 13 087 201 6 581 093 – 11 099 037 6 704 16 735 217 22 463 940 x x 292 700 9 566 90 410 21 247 439 14 095 403 7 152 036 – 11 676 209 93 512 16 167 880 21 433 333 x x 191 584 7 877 28 157 22 253 510 13 604 008 8 649 502 – 11 667 499 1 17 262 507 20 370 323 x x 150 522

11 358 24 704 22 823 339 13 448 575 9 374 764 – 12 679 110 143 20 048 450 22 469 331 x x 161 272 10 041 9 726 22 988 461 13 341 078 9 647 383 – 14 926 301 15 422 18 746 194 21 821 352 x x 166 616 13 307 9 791 24 370 898 14 327 176 10 043 721 – 15 691 773 3 360 18 782 732 21 924 439 x x 25 283 12 331 10 974 25 137 989 14 354 044 10 783 945 – 16 402 829 2 749 17 775 343 22 609 262 x x 14 541 13 036 13 907 25 551 501 14 171 690 11 379 811 – 19 902 498 120 172 18 863 967 21 649 755 x x 16 288 14 770 19 880 26 594 483 14 805 668 11 788 815 – 18 181 199 167 672 18 597 568 23 079 367 x x 20 802 14 370 19 138 28 324 792 15 720 805 12 603 987 – 18 565 263 156 249 20 298 037 24 587 345 x x 29 308 16 369 18 812 30 106 131 16 726 199 13 379 931 – 17 710 515 145 028 20 847 251 25 181 385 x x 41 643 17 993 18 981 31 880 432 17 886 195 13 994 237 – 17 418 768 147 779 21 633 131 27 827 541 x x 54 362 17 447 19 682 34 813 908 19 557 519 15 256 389 – 18 833 014 188 362 24 527 797 27 295 937 x x 2 990 18 984 20 437 36 954 056 20 772 337 16 181 719 – 18 792 601 13 468 22 658 192 29 752 411 x x 240 19 186 20 756 40 176 915 22 689 843 17 487 072 – 20 330 330 19 763 22 815 100 30 228 911 x x 19 508 19 321 17 843 46 472 405 25 875 217 20 597 188 – 21 684 552 1 216 24 965 468 33 558 909 x x 26 145 23 352 16 519 45 488 597 25 881 469 19 607 129 – 20 274 616 8 932 22 574 687 35 224 892 x x 679 22 989 16 682 47 716 935 26 760 105 20 956 831 – 22 211 870 33 980 26 835 020 34 996 026 x x 17 834 22 761 16 521 37 030 084 25 659 463 11 370 621 – 28 364 071 10 165 24 200 803 32 561 160 x x 176 24 231 485 579 32 262 299 24 533 336 7 728 964 – 30 107 266 74 771 28 696 749 30 053 738 x x 1 680 26 653 483 068 32 418 078 24 640 653 7 777 425 – 30 407 051 76 362 29 666 136 29 216 130 x x 71 117 34 388 463 702 32 659 554 25 386 621 7 272 932 – 26 120 164 72 021 33 489 787 28 498 543 x x 73 074 32 665 464 120 34 099 860 26 558 186 7 541 674 – 23 814 865 68 767 36 358 568 26 706 907 x x 42 304 32 386 465 004 36 115 536 27 915 522 8 200 014 – 22 079 289 95 985 40 326 180 26 973 850 x x 31 332 27 922 460 042 33 274 548 26 887 332 6 387 216 – 30 686 256 131 303 41 699 326 27 824 599 x x 26 232 2) Începând cu luna decembrie 1994 a fost inclus la poziþia "Alte pasive - Vãrsãminte ºi prelevãri din profit".

46*

Page 227: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -PASIV PASIVE EXTERNE

Total Termen scurtAltele Total Valute convertibile Lei Valute neconvertibile

Total Împru- Depo- Depozite (ale Total Împru- Angaja- Depo-muturi zite ale ale altor muturi mente zitede la bãncilor altor nerezi- de la ºi acor- alebãnci strãine nerezi- denþi) bãnci duri bãn-strãine denþi strãine bilate- cilor

rale de strã-plãþi ine

7 039 1 071 178 59 813 59 636 5 387 3 216 1 030 1 142 13 54 237 41 908 12 329 – 109 375 2 289 674 136 787 118 986 27 868 17 880 4 956 5 032 63 91 056 – 91 056 – 270 584 4 002 050 241 402 163 210 159 096 86 131 34 776 38 189 1 737 2 377 – 2 370 7 784 493 9 843 462 714 947 462 383 452 471 263 836 29 433 159 202 4 109 5 803 – 5 096 707

3 050 338 20 415 121 1 213 137 497 108 482 061 38 013 248 620 195 428 10 089 4 958 – 4 958 – 2 553 383 20 108 411 1 477 407 702 074 686 446 35 888 241 201 409 357 9 915 5 713 – 5 713 – 2 858 627 21 025 071 1 516 699 706 604 691 651 33 625 241 690 416 336 9 243 5 710 – 5 710 – 2 947 348 22 318 424 1 675 312 796 586 779 962 88 606 229 532 461 823 11 018 5 606 – 5 606 – 3 282 591 23 386 790 1 699 326 799 450 781 303 85 072 249 302 446 929 12 500 5 647 – 5 647 – 3 558 199 24 561 896 1 752 976 821 764 804 014 107 134 258 449 438 431 12 106 5 644 – 5 644 – 3 172 937 25 015 799 1 542 765 619 068 600 439 106 935 270 311 223 193 12 787 5 842 – 5 842 – 3 738 973 26 244 444 1 513 764 563 770 544 568 97 176 258 623 188 769 13 233 5 969 – 5 969 – 3 940 520 27 398 409 1 572 916 612 956 592 906 97 067 260 645 235 194 13 930 6 120 – 6 120 – 4 016 913 28 660 855 1 638 697 647 474 626 766 105 721 300 284 220 761 14 936 5 772 – 5 772 – 4 060 567 30 867 479 1 768 611 617 535 595 189 108 249 323 658 163 281 15 766 6 581 – 6 581 – 4 212 120 33 320 052 2 007 344 745 685 722 341 96 858 340 105 285 378 15 810 7 534 – 7 534 – 4 895 712 32 440 153 2 059 649 570 020 546 330 91 106 278 019 177 205 16 066 7 625 – 7 625 – 4 354 137 32 160 403 2 014 629 521 237 495 907 143 480 123 483 228 944 17 222 8 108 – 8 108 – 5 013 019 34 191 185 2 230 815 584 061 568 436 182 445 137 010 248 982 6 847 8 778 – 8 778 – 5 582 122 36 336 074 2 586 177 882 438 865 245 178 980 433 907 252 359 8 447 8 747 – 8 747 – 5 742 214 36 740 154 2 550 568 868 116 833 867 212 286 382 796 238 785 25 574 8 675 – 8 675 – 6 102 514 37 884 793 2 524 213 844 833 810 762 192 420 382 471 235 871 25 282 8 789 – 8 789 – 6 724 645 38 912 411 2 662 070 903 325 866 946 218 119 409 130 239 698 27 362 9 018 – 9 018 – 7 094 770 41 078 666 2 885 384 995 144 952 800 241 996 440 725 270 079 33 007 9 337 – 9 337 – 7 565 287 42 589 372 2 937 880 975 601 935 882 243 832 426 683 265 367 30 302 9 417 – 9 417 – 7 976 729 44 689 682 2 982 656 988 553 948 044 240 662 441 020 266 362 30 797 9 712 – 9 712 – 8 372 267 50 012 068 3 246 787 1 111 960 1 069 692 264 072 560 849 244 771 32 217 10 051 – 10 051 – 9 127 483 53 390 523 3 581 219 1 275 383 1 232 612 360 449 579 094 293 070 34 055 8 717 – 8 717 –

10 006 751 55 022 654 4 995 406 2 483 921 2 437 554 437 735 1 586 676 413 143 36 574 9 794 – 9 794 – 10 627 319 62 509 661 5 673 960 2 055 328 2 003 551 624 349 940 694 438 507 37 379 14 399 – 14 399 – 11 823 968 71 702 355 7 272 761 2 632 135 2 575 854 809 104 1 242 720 524 030 37 599 18 683 – 18 683 – 13 588 917 71 368 686 7 457 572 2 646 758 2 588 355 870 562 1 122 845 594 948 41 376 17 028 – 17 028 – 15 154 711 74 144 487 7 079 874 2 153 380 2 091 561 1 007 404 567 669 516 487 44 864 16 955 – 16 955 – 16 857 806 78 010 869 7 332 247 2 395 338 2 333 470 951 685 781 058 600 726 44 706 17 163 – 17 163 – 19 459 098 82 811 259 7 147 421 2 408 719 2 341 989 920 215 835 183 586 591 49 777 16 953 – 16 953 – 18 874 665 86 413 550 7 873 735 2 623 208 2 542 367 1 077 768 797 224 667 375 63 117 17 724 – 17 624 100 18 736 060 89 997 697 8 634 686 2 983 276 2 897 737 985 107 1 250 708 661 922 67 533 18 005 – 18 005 – 19 123 289 92 053 435 9 000 841 3 239 863 3 124 300 1 051 506 1 411 153 661 641 97 213 18 350 – 18 350 – 19 227 561 95 581 285 9 567 160 3 260 046 3 070 792 1 106 600 1 108 492 855 701 170 583 18 671 – 18 671 – 20 744 752 96 427 619 9 421 004 3 054 399 2 940 462 1 003 870 1 221 671 714 921 94 999 18 938 – 18 938 – 22 171 240 100 187 879 9 220 733 2 259 249 2 141 126 299 938 1 192 908 648 280 98 767 19 356 – 19 356 – 21 241 748 100 692 245 8 958 029 1 763 662 1 652 039 233 013 1 103 381 315 645 90 987 20 637 – 20 637 – 20 219 801 102 659 472 8 901 875 1 822 509 1 700 016 241 485 1 071 165 387 366 102 214 20 279 – 20 279 – 22 308 059 108 877 627 9 405 200 2 094 554 2 001 407 317 596 1 276 236 407 574 71 905 21 242 – 21 242 – 21 654 735 108 773 578 9 570 814 2 053 875 1 976 940 297 328 1 274 882 404 730 56 055 20 879 – 20 879 – 21 899 155 110 619 510 9 552 795 2 222 222 2 131 585 193 203 1 549 090 389 293 69 342 21 295 – 21 295 – 22 594 720 113 091 136 ######### 2 686 482 2 604 811 188 219 1 906 879 509 713 59 978 21 693 – 21 693 – 21 633 467 116 496 968 9 671 807 2 368 339 2 285 384 112 395 1 592 085 580 905 61 077 21 878 – 21 878 – 23 058 565 118 661 189 9 338 473 1 568 389 1 480 042 119 586 816 156 544 300 66 018 22 328 – 22 328 – 24 558 037 125 023 583 ######### 2 050 155 1 980 548 290 218 1 018 141 672 188 46 493 23 114 – 23 114 – 25 139 742 128 370 083 ######### 1 927 051 1 859 263 176 677 919 128 763 458 43 788 23 999 – 23 999 – 27 773 179 134 507 354 ######### 2 194 456 2 127 366 218 985 1 206 767 701 613 41 865 25 225 – 25 225 – 27 292 947 148 004 632 8 843 744 2 133 069 2 060 846 168 367 1 120 845 771 634 44 932 27 290 – 27 290 – 29 752 171 148 232 976 9 344 991 2 491 835 2 414 762 146 239 1 313 824 954 699 48 130 28 943 – 28 943 – 30 209 402 154 719 833 ######### 2 877 061 2 783 185 153 401 1 575 369 1 054 415 62 042 31 834 – 31 834 – 33 532 764 172 187 816 ######### 3 477 170 3 384 312 190 015 2 052 020 1 142 277 55 664 37 194 – 37 194 – 35 224 213 169 897 951 ######### 3 428 684 3 330 728 101 943 1 934 029 1 294 757 60 595 37 361 – 37 361 – 34 978 192 177 542 414 ######### 3 203 768 3 102 916 119 871 1 789 701 1 193 345 61 921 38 931 – 38 931 – 32 560 983 168 251 794 ######### 3 949 447 3 853 846 604 947 1 978 614 1 270 285 56 127 39 474 – 39 474 – 30 052 058 165 959 600 ######### 3 877 575 3 790 466 511 159 1 945 780 1 333 527 47 144 39 965 – 39 965 – 29 145 012 166 518 123 ######### 4 414 602 4 316 879 472 625 2 211 906 1 632 348 57 291 40 433 11 40 421 – 28 425 469 167 510 127 ######### 4 003 540 3 952 176 465 015 1 679 998 1 807 163 51 352 13 13 – – 26 664 603 168 063 438 ######### 4 216 098 3 871 701 550 373 1 385 968 1 935 360 344 384 13 13 – – 26 942 519 175 802 353 ######### 3 785 477 3 734 336 486 849 1 065 602 2 181 885 51 099 42 42 – – 27 798 366 182 177 625 ######### 4 084 424 4 036 696 441 303 1 487 865 2 107 528 47 685 43 43 – – *) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

47*

Page 228: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -PASIVE INTERNE

Termen mediu ºi lung Total Depozite ale clienþilor nebancariTotal din care: Total Disponibilitãþi la vedere Economii ale populaþiei

În valute Total Agenþi economici Conturi Cecuri Altele 1) Total Laconver- capital capital ale cu limitã vederetibile majoritar majoritar popu- de sumã

de stat privat laþiei

177 177 1 011 365 420 018 122 831 67 014 17 797 – – 38 020 249 088 55 803 17 801 17 795 2 152 887 854 980 518 267 419 878 55 358 – – 43 031 261 799 79 589 78 192 78 192 3 760 648 1 444 628 616 782 242 430 165 487 8 410 114 053 86 403 409 212 83 381

252 564 252 541 9 128 515 3 423 639 1 182 587 407 583 384 279 43 497 182 866 164 361 645 789 116 731 716 029 716 029 19 201 984 8 446 915 2 332 445 787 162 831 345 182 932 291 808 239 198 2 727 607 359 327 775 333 775 333 18 631 004 8 435 255 1 985 780 660 016 664 971 182 232 278 887 199 675 2 976 277 315 777 810 095 810 095 19 508 372 8 511 652 1 792 865 585 140 564 861 179 258 276 084 187 522 3 101 727 310 777 878 727 878 727 20 643 112 9 170 708 2 048 216 672 232 661 812 195 254 323 725 195 192 3 278 389 336 758 899 876 899 876 21 687 463 9 144 725 1 881 818 610 463 669 985 202 032 188 361 210 977 3 385 707 356 800 931 211 931 211 22 808 921 9 777 714 2 094 557 707 763 808 869 210 020 141 428 226 477 3 556 480 351 308 923 697 923 697 23 473 035 10 251 435 2 137 045 717 125 818 794 229 842 131 585 239 698 3 738 811 366 087 949 994 949 994 24 730 680 10 638 007 2 276 381 761 700 903 498 231 721 141 503 237 959 3 932 181 395 229 959 959 959 959 25 825 493 11 227 468 2 401 600 789 351 971 855 240 186 146 419 253 789 4 114 464 396 244 991 224 991 224 27 022 158 11 535 341 2 429 411 766 588 963 470 233 033 152 558 313 763 4 230 075 401 435

1 151 076 1 151 076 29 098 868 12 231 296 2 741 060 891 434 1 094 064 270 201 185 455 299 906 4 334 887 426 019 1 261 659 1 261 659 31 312 708 13 249 960 2 892 203 966 518 1 179 924 257 208 194 234 294 320 4 443 150 424 523 1 489 629 1 489 629 30 380 504 14 514 925 3 320 017 1 108 090 1 466 629 280 209 166 745 298 344 5 136 421 495 922 1 493 392 1 493 392 30 145 774 14 850 667 3 153 768 1 214 713 1 234 017 203 064 168 424 333 551 5 544 061 507 992 1 646 754 1 646 754 31 960 370 15 627 715 3 099 331 1 170 231 1 184 827 244 123 176 294 323 857 5 844 529 500 632 1 703 739 1 703 739 33 749 897 16 062 800 3 119 237 995 116 1 285 987 289 194 216 016 332 925 6 042 434 489 225 1 682 452 1 682 452 34 189 587 16 308 262 3 251 017 1 007 685 1 330 053 332 093 244 870 336 316 6 436 563 502 748 1 679 379 1 679 379 35 360 581 17 106 453 3 540 860 1 138 989 1 460 950 365 620 248 454 326 847 6 670 162 551 261 1 758 744 1 758 744 36 250 341 17 471 392 3 414 041 971 822 1 500 077 398 710 196 235 347 197 6 920 967 575 661 1 890 240 1 890 240 38 193 283 18 640 035 3 902 530 1 257 097 1 659 408 413 945 211 409 360 672 7 129 557 613 819 1 962 279 1 962 279 39 651 492 19 126 154 3 969 041 1 301 103 1 744 185 422 423 185 689 315 642 7 289 411 627 009 1 994 103 1 994 103 41 707 026 19 842 199 4 235 143 1 497 482 1 754 580 428 720 207 202 347 159 7 431 024 628 676 2 134 827 2 134 827 46 765 281 21 402 185 4 990 307 1 864 693 2 065 197 465 657 243 105 351 655 7 620 517 653 391 2 305 835 2 305 835 49 809 305 22 824 806 5 304 973 1 938 541 2 281 745 475 919 235 581 373 188 7 868 217 686 531 2 511 485 2 511 485 50 027 248 24 933 269 5 772 013 2 095 521 2 562 666 504 373 203 523 405 930 8 808 111 789 248 3 618 632 3 618 632 56 835 701 29 139 482 5 241 058 2 065 124 2 252 652 291 260 227 866 404 157 9 367 681 750 160 4 640 626 4 640 626 64 429 594 33 438 498 4 535 092 1 715 195 1 683 243 370 700 221 306 544 647 10 016 699 819 222 4 810 813 4 810 813 63 911 114 33 124 461 4 207 110 1 402 952 1 686 430 523 398 206 759 387 572 10 981 330 758 019 4 926 494 4 926 494 67 064 613 34 332 357 4 681 173 1 574 118 1 760 384 657 823 187 976 500 872 12 052 003 646 975 4 936 909 4 936 909 70 678 622 36 219 721 5 129 726 1 551 626 2 007 514 762 331 222 665 585 591 13 490 621 650 171 4 738 701 4 738 701 75 663 838 37 594 088 5 491 312 1 444 355 2 344 101 794 734 234 371 673 752 14 565 615 681 009 5 250 527 5 250 527 78 539 815 41 067 410 6 050 339 1 621 094 2 897 105 774 599 256 112 501 429 15 404 812 778 978 5 651 411 5 651 411 81 363 010 41 970 132 6 039 904 1 545 302 2 926 273 761 143 270 766 536 421 15 765 796 820 246 5 760 978 5 760 978 83 052 593 43 167 613 6 403 843 1 718 370 3 138 767 664 347 300 875 581 484 16 286 767 1 139 504 6 307 114 6 307 114 86 014 125 44 735 842 6 716 852 1 860 674 3 187 325 699 336 304 794 664 723 16 934 111 1 291 322 6 366 605 6 366 605 87 006 615 47 500 924 6 674 417 1 638 457 3 241 256 701 344 297 519 795 841 17 701 359 1 378 207 6 961 484 6 961 484 90 967 146 52 950 348 9 531 063 2 946 885 5 057 163 692 898 44 343 789 774 20 165 532 1 599 451 7 194 367 7 194 367 91 734 216 51 756 411 6 647 210 2 004 666 3 264 536 593 203 42 240 742 565 20 793 328 1 546 034 7 079 366 7 079 366 93 757 597 53 191 324 6 973 445 2 193 750 3 464 360 562 412 44 843 708 079 21 890 920 1 630 754 7 310 646 7 310 646 99 472 427 55 611 453 7 167 998 2 134 420 3 424 852 617 288 44 509 946 929 22 426 467 1 559 589 7 516 939 7 516 939 99 202 764 55 779 067 6 559 620 1 806 186 3 339 038 624 445 42 640 747 311 23 380 383 1 513 069 7 330 573 7 330 573 101 066 714 57 342 861 6 600 403 1 637 342 3 536 979 658 227 42 656 725 198 24 429 084 1 472 212 7 368 890 7 368 890 103 035 764 59 178 289 7 011 386 1 527 830 4 021 885 669 926 48 035 743 709 25 153 244 1 456 226 7 303 467 7 303 467 106 825 161 60 561 487 6 978 188 1 469 907 4 034 232 684 727 46 642 742 681 25 797 088 1 441 055 7 770 085 7 770 085 109 322 715 62 031 916 7 139 984 1 500 377 4 035 918 706 870 49 255 847 564 26 367 503 1 427 729 8 196 550 8 196 550 114 776 877 63 837 726 7 407 426 1 747 008 4 172 346 654 491 54 782 778 799 26 626 706 1 418 729 8 461 171 8 461 171 117 981 862 65 387 766 7 009 123 1 463 524 3 873 523 831 170 53 997 786 909 27 306 063 1 436 787 8 781 276 8 781 276 123 531 622 68 097 652 7 660 754 1 742 486 4 104 176 917 050 46 943 850 098 28 227 340 1 381 191 6 710 675 6 710 675 139 160 888 81 004 864 10 584 719 2 700 060 6 078 150 769 371 42 702 994 436 30 966 689 1 403 418 6 853 157 6 853 157 138 887 985 80 849 464 7 123 543 1 900 845 3 615 523 587 361 45 091 974 723 32 484 072 1 434 307 7 312 821 7 312 821 144 529 951 84 729 713 6 902 725 1 862 321 3 452 559 703 400 44 510 839 935 32 958 887 1 330 956 8 153 306 8 153 306 160 557 340 89 241 157 7 778 806 1 979 978 4 051 943 733 178 53 497 960 209 32 110 152 1 262 434 8 095 262 8 095 262 158 374 005 86 758 834 7 316 238 1 644 603 4 022 481 735 803 50 336 863 014 30 943 043 1 152 183 8 180 440 8 180 440 166 158 206 87 542 053 7 986 613 1 755 887 4 469 174 845 290 39 700 876 562 29 673 636 1 126 339 7 866 272 7 866 272 156 436 075 89 609 220 8 577 610 1 793 379 4 992 188 833 153 38 737 920 154 30 214 731 1 260 377 7 832 377 7 832 377 154 249 648 94 097 179 8 711 366 1 737 444 4 972 239 929 384 37 740 1 034 559 32 208 608 1 238 507 7 091 215 7 091 215 155 012 305 96 220 057 8 747 388 1 676 941 5 174 098 924 530 43 383 928 436 33 220 905 1 191 645 7 372 145 7 372 145 156 134 442 98 611 575 8 781 380 1 580 167 5 558 363 627 904 84 626 930 320 34 178 197 1 312 800 7 311 780 7 311 780 156 535 560 100 664 564 8 570 399 1 468 052 5 048 082 751 459 36 361 1 266 444 34 709 872 1 314 457 7 301 910 7 301 910 164 714 965 104 655 669 8 878 315 1 795 369 5 288 561 744 222 52 206 997 956 35 086 370 1 249 508 7 094 154 7 094 154 170 999 047 116 750 882 12 297 315 2 348 360 7 920 113 745 275 45 398 1 238 169 39 238 116 1 356 743

1) Includ ºi societãþile de asigurare.

48*

Page 229: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Depozite în lei Depozite în valutã convertibilãLa Total La Condiþio- Certificate Total La vedere La termentermen termen nate de depozit Total Agenþi economici Conturi Altele 1) Total

capital capital alemajoritar majoritar popu-de stat privat laþiei

193 285 32 989 444 32 545 – 15 110 14 671 13 869 – 802 – 440 182 210 34 489 6 078 28 411 – 40 410 36 672 21 099 1 895 13 678 – 3 738 325 831 86 459 40 940 43 182 2 337 332 175 286 552 163 944 68 885 53 607 116 45 623 529 058 298 825 173 617 111 557 13 651 1 296 438 1 054 960 489 098 318 545 213 300 34 017 208 351

2 368 280 1 028 740 489 309 408 498 130 933 2 358 123 1 621 881 482 664 634 020 375 747 129 450 466 671 2 660 500 1 107 021 594 457 357 777 154 787 2 366 177 1 620 508 512 738 598 663 383 798 125 309 473 586 2 790 950 1 182 434 619 936 388 735 173 763 2 434 626 1 644 655 507 656 608 901 402 185 125 913 492 019 2 941 631 1 298 223 616 294 476 272 205 657 2 545 880 1 718 644 561 031 581 754 427 781 148 078 543 172 3 028 907 1 315 602 598 993 495 379 221 230 2 561 599 1 721 765 554 320 554 616 443 332 169 497 547 179 3 205 172 1 424 598 649 286 507 550 267 762 2 702 079 1 825 925 594 465 562 513 461 481 207 465 594 083 3 372 724 1 457 173 723 620 456 902 276 651 2 918 406 2 004 346 611 960 734 056 451 522 206 809 593 553 3 536 951 1 485 642 741 246 450 582 293 814 2 943 803 1 932 898 639 818 611 340 473 159 208 581 725 162 3 718 221 1 678 261 883 963 476 060 318 238 3 033 144 2 093 110 749 729 649 787 483 053 210 541 643 988 3 828 639 1 698 844 880 065 487 910 330 870 3 177 012 2 192 179 753 457 669 812 503 989 264 922 655 302 3 908 868 1 809 448 918 132 530 488 360 829 3 345 901 2 307 822 772 423 729 426 535 137 270 836 676 787 4 018 627 1 933 563 961 815 573 404 398 344 3 981 045 2 671 894 937 538 819 410 635 464 279 482 837 145 4 640 499 1 926 456 944 203 589 556 392 696 4 132 032 2 760 422 913 623 927 357 665 945 253 497 866 397 5 036 069 2 093 440 1 166 679 474 004 452 758 4 059 399 2 787 891 905 242 914 169 696 458 272 022 890 530 5 343 897 2 080 038 1 124 146 493 949 461 943 4 603 817 3 166 693 969 057 1 090 329 804 507 302 800 1 006 189 5 553 208 2 154 064 1 158 935 526 568 468 562 4 747 066 3 249 097 1 037 034 1 047 573 854 165 310 325 1 085 430 5 933 815 2 087 262 1 069 915 544 306 473 041 4 533 420 3 148 386 957 296 1 047 938 804 462 338 691 962 459 6 118 901 2 166 329 1 111 307 559 904 495 118 4 729 103 3 212 287 923 208 1 124 303 827 539 337 237 1 062 760 6 345 307 2 278 067 1 236 243 533 149 508 675 4 858 316 3 223 708 876 276 1 137 577 866 320 343 534 1 199 888 6 515 738 2 462 448 1 402 305 542 259 517 884 5 145 500 3 465 103 984 602 1 170 125 912 974 397 402 1 201 222 6 662 402 2 678 005 1 558 048 584 204 535 754 5 189 697 3 501 153 977 250 1 224 302 929 447 370 155 1 216 070 6 802 349 2 746 712 1 631 133 554 030 561 549 5 429 319 3 542 065 902 462 1 340 214 928 944 370 445 1 411 958 6 967 126 3 040 680 1 802 040 629 412 609 229 5 750 680 3 623 030 968 309 1 289 479 950 872 414 370 1 594 044 7 181 686 3 179 151 1 767 337 760 008 651 805 6 472 465 4 236 876 1 143 005 1 460 076 1 010 608 623 187 1 681 555 8 018 864 3 267 516 1 893 442 658 134 715 939 7 085 630 4 528 818 1 233 981 1 644 945 1 171 290 478 602 1 959 248 8 617 521 3 688 956 2 173 640 770 757 744 558 10 841 786 6 947 866 1 933 184 2 575 954 1 733 221 705 507 3 050 605 9 197 476 3 831 842 2 310 336 832 452 689 054 15 054 866 9 456 978 2 869 274 3 400 199 2 174 994 1 012 512 4 360 479

10 223 311 4 104 354 2 602 537 744 456 757 361 13 831 666 8 444 838 2 419 462 2 986 794 1 944 993 1 093 588 4 092 248 11 405 028 3 665 888 2 563 799 209 542 892 548 13 933 292 7 750 445 1 902 455 2 732 135 1 910 857 1 204 999 4 065 292 12 840 450 4 353 718 2 964 180 264 555 1 124 983 13 245 656 7 151 019 1 599 705 2 647 713 1 915 849 987 752 4 220 078 13 884 606 4 462 452 2 922 532 315 147 1 224 773 13 074 708 7 719 711 1 625 224 3 165 424 1 917 363 1 011 701 3 713 384 14 625 834 5 515 691 3 819 056 351 164 1 345 470 14 096 568 8 444 075 1 703 854 3 707 783 1 966 240 1 066 198 3 956 857 14 945 550 5 365 082 3 661 541 330 732 1 372 808 14 799 350 8 849 241 2 153 275 3 586 531 2 031 904 1 077 530 4 399 031 15 147 263 5 111 264 3 347 522 357 362 1 406 380 15 365 740 8 960 414 1 907 590 3 866 697 2 076 837 1 109 291 4 593 207 15 642 789 5 195 046 3 423 330 380 606 1 391 109 15 889 832 8 613 817 2 052 067 3 425 468 2 110 508 1 025 775 5 220 655 16 323 153 5 446 063 3 539 947 507 778 1 398 339 17 679 085 9 189 025 2 082 438 3 947 235 2 140 786 1 018 566 6 231 519 18 566 081 5 567 479 3 659 105 387 814 1 520 560 17 686 275 9 442 388 2 369 887 3 715 164 2 277 233 1 080 103 6 114 537 19 247 294 6 266 791 4 093 073 630 299 1 543 420 18 049 016 9 084 843 2 003 914 3 685 860 2 443 477 951 592 6 746 585 20 260 166 6 366 832 3 945 287 610 793 1 810 752 17 960 127 8 919 522 2 112 258 3 456 123 2 376 809 974 331 6 942 974 20 866 878 6 571 313 3 857 548 663 768 2 049 997 19 445 675 9 533 219 2 305 759 3 587 169 2 491 665 1 148 626 7 871 908 21 867 314 6 965 587 4 067 611 633 953 2 264 024 18 873 476 8 418 942 1 580 733 3 336 082 2 454 830 1 047 297 8 520 297 22 956 872 6 887 641 3 823 985 673 474 2 390 181 19 425 733 8 629 477 1 603 790 3 421 335 2 546 907 1 057 445 8 861 822 23 697 017 6 925 643 3 924 167 692 295 2 309 181 20 088 017 9 055 328 1 676 938 3 661 316 2 601 931 1 115 143 9 036 811 24 356 034 7 105 746 4 110 232 710 318 2 285 196 20 680 465 9 295 231 1 647 755 3 734 451 2 633 102 1 279 923 9 358 719 24 939 774 7 149 243 4 207 352 762 494 2 179 397 21 375 187 9 917 636 2 003 467 3 924 782 2 705 420 1 283 966 9 249 752 25 207 978 7 861 379 4 587 306 1 048 957 2 225 116 21 942 215 10 200 434 2 066 641 3 989 555 2 833 246 1 310 991 9 518 556 25 869 275 8 375 586 4 757 391 1 127 859 2 490 336 22 696 994 10 260 672 1 835 588 4 637 592 2 929 517 857 976 9 907 608 26 846 150 8 749 819 5 122 282 1 223 082 2 404 455 23 459 739 10 496 158 2 066 083 4 219 835 3 032 340 1 177 900 10 634 934 29 563 271 9 251 991 5 501 727 1 380 085 2 370 179 30 201 465 11 817 169 2 353 706 4 671 113 3 387 059 1 405 291 15 647 624 31 049 766 9 502 812 5 584 918 1 379 410 2 538 483 31 739 037 11 245 318 2 180 409 4 232 871 3 501 437 1 330 602 17 788 696 31 627 931 10 236 907 6 167 719 1 418 987 2 650 200 34 631 195 12 547 845 2 311 974 5 022 359 3 699 509 1 514 003 19 263 217 30 847 718 10 364 446 6 109 815 1 431 871 2 822 761 38 987 754 14 512 257 2 721 616 5 867 689 4 188 584 1 734 368 20 906 040 29 790 859 10 693 360 5 646 707 1 453 371 3 593 282 37 806 193 13 807 166 2 472 619 5 495 414 4 057 043 1 782 089 20 581 281 28 547 296 11 223 911 4 927 280 1 625 399 4 671 231 38 657 894 14 473 175 2 292 703 6 004 521 4 248 764 1 927 188 20 577 445 28 954 354 11 926 620 5 476 231 1 331 771 5 118 618 38 890 259 14 598 661 2 641 490 6 128 385 4 184 118 1 644 668 20 028 671 30 970 101 12 900 490 5 985 588 1 446 806 5 468 096 40 276 715 14 923 651 3 082 321 6 232 954 4 205 655 1 402 721 20 690 976 32 029 260 13 865 435 6 653 346 1 884 938 5 327 151 40 386 328 15 879 143 3 086 245 7 000 240 4 235 758 1 556 900 20 182 380 32 865 397 13 490 160 6 700 340 1 568 511 5 221 310 42 161 837 16 414 668 2 970 406 7 380 214 4 248 611 1 815 437 21 115 240 33 395 415 13 294 729 6 938 209 1 568 290 4 788 230 44 089 564 16 394 191 2 648 062 7 472 131 4 426 859 1 847 139 22 906 038 33 836 862 12 737 975 6 294 526 2 206 163 4 237 287 47 953 009 17 892 978 2 964 302 8 133 009 4 929 428 1 866 238 25 074 866 37 881 373 14 733 940 7 810 157 2 574 733 4 349 049 50 481 511 22 576 287 5 603 697 9 769 506 5 067 189 2 135 895 23 254 119 *) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.

49*

Page 230: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Sume în Pasive Depozite publiceDepo- tranzit interban- Total Finanþare Disponi- Disponi- Fond

Condiþio- zite între care pe bilitãþi bilitãþi pentruAgenþi economici Depozite Altele 1) nate 2) în sediile termen pentru ale bu- sãnãtatecapital capital ale popu- valutã bãncii mediu ºi investiþii getelor **majoritar majoritar laþiei necon- lung de la localede stat privat verti- bugetul **

bilã de stat**

– – 440 – – – 2 827 459 056 77 261 – 97 5 – 192 1 623 1 923 – – 15 235 054 677 752 125 223 – 65 4 351 –

24 779 9 386 11 444 15 – – 154 921 989 596 357 609 82 341 – 432 80 113 782 45 848 47 388 1 333 33 127 – 157 288 2 777 411 885 413 88 943 – 13 235 9 144 174 937 114 823 71 629 105 281 269 571 – 193 051 4 502 490 1 302 936 60 307 – 24 286 20 502 174 053 117 656 73 364 108 513 272 084 – 232 287 4 362 399 1 355 056 56 503 26 013 39 677 5 669 163 990 126 622 74 386 127 021 297 952 – 211 949 4 604 799 1 477 648 56 766 40 995 55 329 5 149 168 036 153 953 86 553 134 630 284 064 – 212 213 5 110 734 1 477 655 56 699 42 180 75 790 5 579 163 566 150 177 93 193 140 243 292 655 – 260 173 5 614 234 1 493 993 54 981 66 613 89 153 5 629 171 393 167 980 104 884 149 825 282 072 – 242 636 5 901 397 1 515 010 63 494 99 712 100 421 14 846 158 311 166 122 111 964 157 155 320 507 – 248 033 6 376 080 1 475 853 54 993 83 347 76 165 17 040 163 465 262 336 125 929 173 431 285 744 – 242 600 6 912 438 1 384 730 52 222 77 120 61 742 14 909 161 115 173 162 138 901 170 810 296 045 – 250 167 7 241 777 1 429 190 51 032 99 825 65 470 11 743 163 004 140 107 163 836 188 355 329 531 – 245 348 7 833 277 1 654 375 51 025 86 380 89 255 19 183 171 309 125 892 176 658 202 928 361 293 – 269 950 8 769 134 1 795 125 46 635 109 448 62 302 15 641 151 669 208 659 244 830 231 988 472 005 – 269 158 9 569 567 1 652 732 36 608 79 256 57 533 7 594 180 547 194 889 262 192 228 769 505 213 – 296 343 7 187 794 1 813 950 36 526 – 45 028 19 542 166 437 210 281 307 274 206 538 380 977 – 244 885 6 991 810 1 863 045 36 170 38 292 58 006 30 664 156 134 243 146 361 593 245 316 430 936 – 249 813 7 104 499 1 980 274 36 163 53 793 62 372 35 362 155 737 270 795 389 087 269 811 412 538 – 391 175 7 314 930 2 223 407 29 502 48 829 70 709 30 500 109 341 253 472 408 236 191 410 422 575 – 415 585 7 240 662 2 233 184 29 482 49 613 77 937 24 601 121 507 339 194 419 462 182 598 454 055 – 329 947 7 475 001 2 482 863 29 475 60 901 88 571 15 099 104 424 384 475 486 367 224 622 434 720 – 355 888 7 341 872 2 295 755 29 455 72 812 89 635 15 331 108 336 352 040 502 069 238 777 479 175 – 351 619 7 799 936 2 523 225 29 455 103 710 78 622 14 424 119 851 292 307 531 308 272 604 472 474 – 270 886 8 391 798 2 553 706 28 040 116 597 98 431 20 573 111 486 455 910 555 421 289 141 475 297 – 400 606 8 771 648 2 829 003 27 730 179 993 108 962 24 310 149 956 533 620 600 398 310 070 533 606 – 559 201 11 448 992 2 824 481 27 390 116 266 98 227 26 966 170 835 524 128 602 717 383 874 554 034 – 429 657 12 254 433 2 781 513 18 296 148 691 84 273 19 702 163 023 644 920 713 579 437 725 597 564 – 567 063 11 342 050 1 135 276 17 556 x x x 305 895 1 015 665 1 079 025 650 019 843 315 – 807 861 10 826 613 1 360 052 15 197 x x x 237 502 1 697 357 1 527 608 898 013 1 237 408 – 616 808 10 564 146 1 736 285 184 925 x x x 271 790 1 539 947 1 459 545 820 966 1 294 580 – 435 525 10 541 418 1 631 655 176 528 x x x 432 088 1 376 658 1 507 343 749 203 2 117 555 – 527 823 11 268 440 2 041 794 183 992 x x x 531 868 1 369 623 1 557 504 761 083 1 874 558 – 667 862 10 968 125 1 923 240 183 988 x x x 390 649 974 058 2 047 964 300 713 1 641 613 – 725 546 11 303 454 3 009 787 181 095 x x x 309 303 1 136 502 2 253 900 257 152 1 695 636 – 782 825 10 970 985 2 561 459 186 761 x x x 350 435 1 293 822 2 470 721 284 053 1 551 078 – 764 424 11 799 392 3 644 214 190 398 x x x 360 112 1 232 469 2 694 181 306 446 1 812 119 – 910 358 9 967 917 5 079 984 193 287 x x x 414 198 1 443 057 3 063 520 299 880 2 055 361 – 1 057 758 10 868 949 2 990 068 190 885 x x x 583 429 1 922 213 3 400 965 324 912 2 258 540 – 856 499 8 699 450 2 036 112 193 009 x x x 609 948 1 502 147 3 735 266 267 176 2 129 349 – 102 950 8 751 521 2 169 066 181 998 x x x 740 643 1 632 856 3 265 765 1 107 321 2 217 588 67 839 775 8 189 013 2 718 424 187 598 x x x 898 948 1 433 320 4 091 192 519 514 2 097 630 – 843 958 9 461 489 1 633 865 227 501 x x x 917 020 2 361 667 4 063 768 529 452 2 040 548 – 1 469 787 10 242 378 1 860 038 214 601 x x x

1 221 315 2 780 624 4 121 573 396 785 1 934 238 – 1 008 977 9 867 227 1 453 863 230 410 x x x 1 001 503 3 085 828 4 302 331 472 159 1 934 435 – 883 387 9 028 820 1 799 506 250 753 x x x 1 186 281 2 839 913 4 524 213 486 404 1 995 879 – 933 388 9 041 107 1 786 434 252 875 x x x 1 087 074 3 025 296 4 767 288 479 061 2 026 514 – 848 113 10 760 837 1 765 247 249 202 x x x 1 240 910 2 366 320 4 988 971 653 552 2 207 799 – 1 023 340 10 705 665 1 652 658 244 284 x x x 1 390 988 2 246 526 5 387 168 493 874 2 223 225 – 1 141 613 12 468 757 1 643 538 252 264 x x x 1 206 941 2 402 788 5 839 940 457 938 2 528 713 – 987 670 13 208 862 1 694 926 259 040 x x x

777 125 2 883 823 6 424 627 549 360 2 328 647 – 961 419 13 031 372 2 071 207 257 117 x x x 4 463 681 3 150 190 7 507 959 525 794 2 736 672 – 139 754 14 761 261 7 118 835 1 644 877 x x x 5 041 291 3 972 135 8 059 917 715 353 2 705 022 – 1 144 101 13 276 480 3 722 531 1 776 430 x x x 5 537 991 3 963 647 8 886 778 874 801 2 820 133 – 1 292 273 14 117 963 3 969 271 1 895 185 x x x 5 658 499 3 844 440 10 454 565 948 537 3 569 457 – 1 347 284 17 933 041 4 700 837 2 210 445 x x x 4 985 277 4 124 584 10 559 645 911 774 3 417 747 – 1 481 432 17 289 606 4 663 313 2 218 554 x x x 4 691 014 4 451 745 10 298 946 1 135 739 3 607 274 – 1 493 974 19 879 367 5 705 820 2 310 457 x x x 3 435 018 4 830 175 10 150 448 1 613 030 4 262 927 – 1 841 926 14 619 237 6 074 290 2 408 838 x x x 4 027 816 4 716 064 10 554 136 1 392 961 4 662 088 – 1 584 342 13 969 286 6 392 455 2 452 454 x x x 2 015 545 6 073 296 10 572 546 1 520 992 4 324 806 – 1 952 149 12 791 583 6 248 134 2 452 612 x x x 2 432 426 6 457 742 11 223 531 1 001 542 4 631 929 – 2 096 180 7 475 426 6 441 236 2 594 921 x x x 2 881 340 6 329 793 12 608 769 1 086 136 4 789 335 – 1 844 037 7 358 676 5 137 282 2 656 420 x x x 3 087 541 5 734 711 14 896 042 1 356 572 4 985 165 – 2 116 034 8 672 087 5 849 412 2 872 286 x x x 1 041 670 5 252 087 15 977 426 982 936 4 651 105 – 232 449 9 626 508 5 630 419 2 902 088 x x x 1) Includ ºi societãþile de asigurare; 2) Includ ºi certificate de depozit.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

50*

Page 231: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Conturi de capitalFond pt. Disponi- Disponi- Disponi- Fond de Disponi- Disponi- Disponi- Fond Total Capital propriurestruc- bilitãþi bilitãþi bilitãþi cerce- bilitãþi bilitãþi bilitãþi pentru Total Capital statutarturarea ale insti- din alte ale tare pentru din ale pensia Total dinecono- tuþiilor fonduri ºi asigu- ** fondul plasa- Trezo- supli- care:miei na- de stat fonduri rãrilor pentru mente reriei mentarã înþionale autofi- speciale sociale plata ale statu- (de stat) valute** nanþate extra- de stat ajutorului Trezoreriei lui con-

** bugetare ** de statului ** ver-ºomaj tibile

– 3 915 8 219 71 – 4 602 x – 60 351 26 551 26 551 18 450 3 747 5 274 4 503 28 885 16 892 1 621 1 x – 63 633 69 533 62 481 46 410 5 125 3 008 10 020 68 179 70 057 3 008 1 x – 120 482 259 154 201 955 144 396 8 766

695 14 741 363 387 176 813 9 381 – x – 209 075 567 687 456 829 315 540 4 876 569 35 700 574 109 232 723 43 665 – x – 311 075 1 337 926 1 177 252 520 797 – 569 21 705 634 749 231 991 27 279 – x – 310 902 1 407 850 1 241 921 528 757 – 569 22 429 742 694 226 431 12 924 – x – 314 363 1 427 898 1 257 342 529 778 – 666 24 091 556 744 276 042 11 286 100 000 x – 328 578 1 544 324 1 315 456 510 886 – 654 25 039 550 491 212 751 17 302 100 000 x – 371 382 1 541 864 1 310 322 524 127 – 576 29 162 499 740 228 225 22 052 100 000 x – 356 782 1 661 633 1 416 399 583 749 – 576 28 675 534 564 247 442 29 796 100 000 x – 303 254 1 790 379 1 488 707 618 221 – 576 30 863 611 324 244 377 36 277 100 000 x – 155 319 1 891 058 1 543 263 647 409 – 576 31 978 672 505 246 182 40 465 100 075 x – 109 340 1 987 274 1 636 183 628 738 – 576 30 642 876 580 261 577 43 925 100 077 x – 95 155 2 182 675 1 827 692 636 915 – 576 30 551 981 318 314 433 35 709 100 066 x – 98 446 2 275 636 1 903 440 648 611 – 576 30 473 909 964 328 916 32 725 100 071 x – 69 016 2 458 171 2 056 345 661 210 – 576 35 182 1 178 219 362 588 – 100 014 x – 36 275 3 903 425 2 741 837 661 895 – 576 33 189 1 180 973 381 722 21 100 068 x – 3 364 3 453 760 2 466 502 622 857 – 576 35 639 1 263 240 391 321 19 98 295 x – 3 494 3 799 124 2 693 606 606 550 – 576 35 903 1 508 427 401 689 – 94 444 x – 2 828 3 815 092 2 670 773 589 540 – 994 38 078 1 508 167 413 992 10 89 116 x – 1 194 3 484 658 2 148 145 580 151 – 994 39 835 1 725 444 438 401 10 82 761 x – 1 372 3 084 518 2 104 448 571 872 – 847 42 926 1 524 125 438 244 7 101 74 403 x – 876 3 448 795 2 440 724 592 454 – 845 45 172 1 741 635 444 195 – 64 302 x – 865 3 652 960 2 683 922 618 396 – 845 47 887 1 732 640 451 656 18 55 758 x – 1 261 4 021 327 3 047 265 614 999 – 845 55 781 1 912 587 463 981 5 093 47 958 x – 1 763 3 132 284 2 145 362 620 188 – 845 51 235 1 989 911 472 424 7 39 830 x – 1 380 3 865 024 2 885 273 847 981 – 845 59 126 1 930 181 484 965 – 33 740 x – 1 693 4 304 941 3 331 688 837 439 –

x x 1 089 308 x x 28 079 – x 333 5 159 380 4 092 161 1 012 452 – x x 1 171 436 x x 23 075 150 000 x 344 6 996 585 5 353 577 1 096 271 – x x 1 150 510 x x 20 524 380 000 x 326 6 362 684 4 858 885 1 106 020 – x x 1 436 729 x x 18 067 – x 331 6 379 892 5 018 942 1 129 414 – x x 1 741 164 x x 16 344 100 000 x 294 6 581 698 5 103 130 1 132 238 – x x 1 724 096 x x 14 839 – x 317 5 344 594 3 822 206 1 132 586 – x x 2 164 620 x x 13 760 650 000 x 312 6 391 285 4 830 722 1 233 131 – x x 2 155 921 x x 12 288 206 141 x 348 6 571 291 4 930 643 1 287 383 – x x 2 520 583 x x 40 566 892 322 x 345 6 899 305 5 203 278 1 394 607 – x x 2 761 543 x x 39 796 2 085 022 x 337 6 310 143 4 573 841 1 441 281 – x x 2 087 561 x x 39 743 671 522 x 357 6 558 824 4 844 171 1 476 292 – x x 1 648 345 x x 138 060 56 322 x 377 8 011 153 6 091 926 1 531 909 – x x 1 918 695 x x 67 995 – x 378 8 589 975 6 832 377 1 564 959 – x x 1 398 908 x x 56 521 1 075 000 x 397 8 237 810 6 271 861 1 646 946 – x x 1 350 403 x x 55 587 – x 374 7 743 115 5 578 629 1 740 886 – x x 1 590 501 x x 54 534 – x 402 9 466 278 7 636 282 1 836 136 – x x 1 169 258 x x 53 337 – x 858 10 087 753 8 201 668 1 836 669 – x x 1 496 604 x x 51 261 – x 887 7 404 256 5 562 421 1 879 301 – x x 1 483 750 x x 48 893 – x 916 8 111 417 6 295 269 1 924 537 – x x 1 388 637 x x 126 464 – x 944 8 494 603 6 670 424 1 967 159 – x x 1 283 602 x x 123 598 – x 1 174 9 296 156 7 743 170 2 407 372 – x x 1 269 934 x x 121 340 – x – 9 259 019 7 773 819 3 724 322 – x x 1 318 751 x x 117 136 – x – 8 565 489 7 040 297 4 228 003 – x x 1 699 408 x x 114 682 – x – 10 585 035 9 045 190 4 471 268 – x x 5 372 619 x x 101 340 – x – 11 264 278 9 484 187 5 126 089 – x x 1 752 498 x x 93 602 100 000 x – 11 711 855 9 479 645 5 169 317 – x x 1 981 840 x x 92 246 – x – 12 307 665 9 814 523 5 191 582 – x x 2 403 937 x x 86 455 – x – 15 893 348 12 816 127 5 349 829 – x x 2 360 375 x x 84 384 – x – 17 816 756 12 172 341 5 361 303 – x x 3 240 149 x x 155 214 – x – 6 306 664 1 587 160 5 345 027 – x x 3 512 278 x x 153 174 – x – 8 663 169 5 317 380 6 203 778 – x x 3 715 324 x x 224 677 – x – 9 910 237 8 217 259 7 809 589 – x x 3 574 881 x x 220 642 – x – 8 898 964 7 577 564 7 840 773 – x x 3 120 222 x x 216 093 510 000 x – 15 001 335 13 709 602 7 936 786 – x x 2 321 706 x x 159 156 – x – 15 376 037 14 076 543 7 939 404 – x x 2 820 619 x x 156 508 – x – 16 213 616 14 869 985 8 252 144 – x x 2 575 596 x x 152 735 – x – 18 102 109 15 390 795 9 575 744 –

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

51*

Page 232: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

15. BILANÞUL AGREGAT AL BÃNCILOR

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Alte pasiveCapital suplimentar Total Profit Vãrsãminte Diferenþe Altele

Fond de Fonduri Profit net Alte Acþiuni Total Fonduri Alte ºi prelevãri favorabilerezervã de risc 4) fonduri 1) de risc fonduri din profit nete din

proprii 3) reeva-2) luarea

activelorºipasivelorexterne

8 100 x x x – – – x 25 653 10 299 x 294 15 060 16 007 x x x 64 7 052 7 052 x 190 345 26 543 x 25 261 138 542 55 054 x x x 2 505 57 198 57 198 x 554 740 162 556 x 2 481 389 703

136 015 x x x 5 273 110 859 110 859 x 1 317 076 352 304 x 41 464 923 309 253 298 x x 403 157 x 160 674 160 674 x 3 418 666 754 105 –498 156 43 191 3 119 527 293 049 x x 420 114 x 165 929 165 929 x 2 838 156 314 392 –151 919 72 220 2 603 462 298 940 x x 428 624 x 170 556 170 556 x 3 274 426 538 457 –332 350 116 558 2 951 762 313 736 x x 490 835 x 228 868 228 868 x 3 127 478 304 080 –277 049 52 554 3 047 894 331 350 x x 454 844 x 231 542 231 542 x 3 632 475 224 034 –153 915 182 306 3 380 051 339 183 x x 493 466 x 245 235 245 235 x 3 710 530 221 853 –150 814 58 520 3 580 971 340 706 x x 529 780 x 301 671 301 671 x 3 331 256 977 709 –390 961 71 501 2 673 007 362 781 x x 533 073 x 347 796 347 796 x 3 661 847 1 021 658 –487 117 82 652 3 044 654 374 180 x x 633 265 x 351 091 351 091 x 3 689 616 1 176 850 –496 729 65 651 2 943 844 372 718 x x 818 059 x 354 983 354 983 x 3 571 142 1 250 082 –520 851 84 846 2 757 064 383 219 x x 871 610 x 372 197 372 197 x 3 757 727 1 388 103 –587 070 107 882 2 848 812 393 918 x x 1 001 217 x 401 826 401 826 x 4 113 120 1 502 418 –664 821 166 762 3 108 761 408 420 x 1 134 551 536 971 x 1 161 589 404 535 757 054 2 664 067 x x 159 304 2 504 763 437 389 x 569 242 837 013 x 987 258 368 908 618 350 2 741 607 x x 134 929 2 606 678 450 169 x 748 112 888 776 x 1 105 518 396 657 708 861 3 198 945 x x 149 285 3 049 660 487 336 x 712 391 881 505 x 1 144 319 413 150 731 169 3 942 494 x x 477 480 3 465 013 580 388 x 79 801 907 805 x 1 336 513 474 687 861 826 4 507 236 x x 68 078 4 439 157 605 106 x –391 341 1 318 812 x 980 070 484 668 495 402 4 881 799 x x 58 070 4 823 729 647 363 x –154 089 1 354 996 x 1 008 071 499 951 508 120 5 336 639 x x 49 985 5 286 654 647 535 x 20 924 1 397 067 x 969 039 456 227 512 812 5 225 508 x x 63 607 5 161 901 664 011 x 296 452 1 471 804 x 974 062 460 419 513 643 5 287 620 x x 66 973 5 220 647 660 239 x –158 090 1 023 025 x 986 922 463 024 523 898 6 731 288 x x 80 694 6 650 594 590 553 x 54 371 1 392 368 x 979 751 463 451 516 300 6 665 397 x x 95 301 6 570 096 603 655 x 393 829 1 496 765 x 973 252 429 864 543 389 7 213 956 x x 117 387 7 096 569 690 101 x 1 451 772 937 837 x 1 067 219 444 061 623 158 6 890 209 x x 174 409 6 715 800 773 970 x 1 509 328 1 974 009 x 1 643 008 662 563 980 445 7 705 109 x x 317 921 7 387 188 803 923 x 649 232 2 299 710 x 1 503 799 754 562 749 238 11 711 173 x x 1 909 618 9 801 555 898 514 x 739 322 2 251 692 x 1 360 950 637 793 723 157 11 798 163 x x 1 475 164 10 322 999 997 334 x 690 534 2 283 025 x 1 478 568 647 586 830 981 12 312 501 x x 1 513 837 10 798 664

1 020 772 x –790 194 2 459 042 x 1 522 388 649 775 872 613 15 555 079 x x 1 908 596 13 646 484 1 109 116 x –122 914 2 611 389 x 1 560 563 653 578 906 985 16 639 678 x x 1 870 751 14 768 927 1 139 710 x 27 809 2 475 741 x 1 640 648 662 444 978 205 16 585 846 x x 1 993 883 14 591 962 1 167 534 x 218 721 2 422 416 x 1 696 027 675 717 1 020 310 16 285 543 x x 2 126 408 14 159 136 1 134 051 x –546 325 2 544 835 x 1 736 302 667 154 1 069 147 17 616 578 x x 2 262 323 15 354 255 1 158 403 x –389 384 2 598 861 x 1 714 652 682 050 1 032 602 19 802 685 x x 2 400 404 17 402 281 1 231 962 x 572 164 2 755 891 x 1 919 227 775 696 1 143 531 19 902 477 x x 2 031 217 17 871 260 1 315 822 x 1 209 369 2 742 228 x 1 757 598 646 642 1 110 956 18 403 287 x x 919 242 17 484 045 1 543 307 x 120 612 2 960 996 x 1 965 949 778 079 1 187 870 19 992 782 x x 1 520 360 18 472 422 1 550 888 x –880 597 3 167 452 x 2 164 487 783 617 1 380 869 20 883 845 x x 1 402 277 19 481 568 1 675 272 x 821 079 3 303 794 x 1 829 996 836 699 993 297 20 822 494 x x 110 688 20 711 806 1 830 211 x 1 213 607 3 321 181 x 1 886 084 838 161 1 047 923 21 005 878 x x 168 220 20 837 658 1 798 250 x –1 469 507 3 354 376 x 1 841 835 817 847 1 023 988 24 607 885 x x 137 024 24 470 860 1 901 025 x –1 060 304 3 530 011 x 1 816 147 828 651 987 496 23 985 130 x x 90 361 23 894 769 1 971 136 x –963 515 3 695 645 x 1 824 179 832 673 991 506 24 394 873 x x 106 436 24 288 437 1 931 106 x 54 218 3 350 474 x 1 552 986 763 839 789 147 24 612 981 x x 136 435 24 476 546 1 918 750 x –637 450 2 768 197 x 1 485 200 788 444 696 756 26 426 225 x x 226 913 26 199 312 1 998 140 x –2 051 866 2 866 021 x 1 525 191 824 124 701 067 28 137 150 x x 286 609 27 850 541 2 205 439 x –1 564 707 3 933 190 x 1 539 845 838 363 701 483 28 784 936 x x 369 704 28 415 232 2 289 150 x –2 479 540 4 548 488 x 1 780 091 885 904 894 187 24 871 896 x x 131 608 24 740 289 2 588 606 x –3 172 380 4 894 103 x 2 232 210 917 060 1 315 150 28 183 554 x x 93 580 28 089 974 2 756 925 x –3 176 477 5 042 494 x 2 493 142 1 180 817 1 312 325 28 113 066 x x 113 753 27 999 313 4 014 438 x –2 499 370 5 951 231 x 3 077 221 1 261 120 1 816 101 31 441 674 x x 157 963 31 283 711 3 840 081 x –3 210 543 6 181 499 x 5 644 415 1 273 279 4 371 137 30 364 064 x x 152 966 30 211 098 2 784 134 951 729 –13 256 991 5 763 261 x 4 719 504 x 4 719 504 45 230 327 x x 160 607 45 069 720 2 848 215 943 396 –11 131 332 6 453 322 x 3 345 790 x 3 345 790 35 628 233 x x 6 975 35 621 258 2 950 150 915 674 –9 975 054 6 516 900 x 1 692 978 x 1 692 978 28 296 148 x x 7 793 28 288 355 3 039 792 769 428 –10 360 003 6 287 574 x 1 321 401 x 1 321 401 28 901 419 x x 8 278 28 893 141 2 993 017 934 103 –4 556 080 6 401 776 x 1 291 732 x 1 291 732 26 508 691 x x 7 144 26 501 547 3 092 400 945 824 –4 299 124 6 398 038 x 1 299 494 x 1 299 494 26 154 964 x x 2 094 26 152 870 3 200 987 1 018 868 –3 989 330 6 387 317 x 1 343 631 x 1 343 631 27 208 147 x x 780 27 207 367 3 121 600 957 715 –4 769 925 6 505 660 x 2 711 314 x 2 711 314 20 656 680 x x 19 527 20 637 153 1) Începând cu decembrie 1994 au fost incluse la poziþia "Capital statutar"; 2) Pânã în decembrie 1995 au fost incluse la poziþia "Altepasive-Altele"; 3) Pânã în decembrie 1994 au fost incluse la poziþia "Alte active - Profit repartizat"; 4) Pânã în decembrie 1995 a fostinclus la poziþia "Alte pasive - Profit" ºi "Alte pasive - Vãrsãminte ºi prelevãri din profit".

52*

Page 233: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

16. SITUAÞIA MONETARÃ CONSOLIDATÃ

Raport anual 1999

- milioane lei; sfârºitul perioadei -Perioada ACTIVE EXTERNE NETE ACTIVE INTERNE NETE

Total Aur Valute Total Credite interneconvertibile Total Credit neguvernamental Credit guvernamental, netnete Total În lei În valute Total Bugetul

convertibile de stat**deficit (+) /excedent (–)

1990 dec. 41 994 27 059 14 935 471 541 645 022 718 770 660 855 57 915 –73 747 +3 416 1991 dec. 4 109 125 834 –121 725 1 029 157 1 321 287 1 375 158 1 317 243 57 915 –53 872 +40 736 1992 dec. 322 396 358 772 –36 376 1 533 694 1 778 368 1 912 770 1 698 819 213 951 –134 402 +303 603 1993 dec. 1 155 699 1 179 371 –23 672 3 316 682 4 263 611 4 901 977 4 060 277 841 700 –638 367 +578 672 1994 dec. 1 866 740 1 704 473 162 267 8 781 952 9 183 376 9 484 528 7 434 662 2 049 867 –301 152 +1 987 582 1995 ian. 1 611 143 1 709 004 –97 861 8 836 529 9 174 302 9 852 017 7 648 708 2 203 309 –677 715 +1 655 856

feb. 1 471 482 1 713 097 –241 615 9 094 200 9 475 527 10 216 248 7 924 851 2 291 398 –740 721 +1 383 833 mar. 1 115 484 1 717 297 –601 813 10 075 725 10 169 852 10 735 346 8 196 422 2 538 924 –565 494 +1 527 712 apr. 945 787 1 721 624 –775 837 10 558 784 10 799 405 11 174 015 8 481 276 2 692 738 –374 610 +1 676 873 mai 1 014 155 1 725 956 –711 801 11 023 736 11 183 059 11 515 637 8 613 742 2 901 895 –332 578 +1 430 815 iun. 1 316 763 1 983 979 –667 217 11 436 596 11 872 516 11 897 657 8 832 182 3 065 475 –25 141 +1 808 682 iul. 1 268 967 1 989 900 –720 933 12 083 238 12 670 722 12 463 545 9 245 237 3 218 308 207 177 +2 068 844 aug. 1 140 524 1 993 816 –853 292 12 938 190 13 580 077 13 117 390 9 640 111 3 477 279 462 687 +2 303 629 sep. 859 366 1 999 936 –1 140 570 13 762 906 14 213 155 14 044 570 10 299 999 3 744 570 168 585 +2 370 127 oct. 677 541 2 005 146 –1 327 605 14 718 286 15 390 711 14 955 259 10 859 673 4 095 587 435 451 +2 654 583 nov. 830 591 2 009 051 –1 178 460 15 776 628 16 388 573 15 860 558 11 186 939 4 673 619 528 015 +2 809 938 dec. 724 272 2 010 863 –1 286 591 17 553 834 17 399 015 16 435 380 11 575 235 4 860 145 963 635 +3 299 138

1996 ian. 454 663 2 013 361 –1 558 698 17 799 370 17 963 785 16 779 009 11 879 084 4 899 925 1 184 776 +3 437 260 feb. 35 730 2 016 327 –1 980 597 18 868 828 18 733 458 17 494 902 11 968 103 5 526 800 1 238 556 +3 222 373 mar. 273 935 2 064 788 –1 790 853 19 085 768 19 340 161 18 075 336 12 323 360 5 751 975 1 264 825 +3 564 153 apr. 121 518 2 071 558 –1 950 040 19 676 030 20 079 107 18 656 659 12 633 130 6 023 529 1 422 448 +3 108 908 mai 44 037 2 082 860 –2 038 823 20 600 376 20 207 260 19 369 185 13 260 786 6 108 398 838 076 +2 710 791 iun. –120 867 2 086 929 –2 207 796 21 526 076 21 521 630 19 882 599 13 361 485 6 521 113 1 639 032 +3 344 135 iul. –359 480 2 094 473 –2 453 953 22 940 162 22 895 662 21 015 266 13 951 467 7 063 799 1 880 396 +3 634 941 aug. –609 663 2 101 529 –2 711 192 23 845 395 23 584 739 21 517 073 14 228 289 7 288 784 2 067 666 +3 355 211 sep. –581 023 2 206 601 –2 787 624 24 694 483 24 869 454 22 159 796 14 570 018 7 589 778 2 709 659 +4 232 121 oct. –883 510 2 227 932 –3 111 442 26 811 144 27 275 355 23 787 264 15 498 804 8 288 460 3 488 091 +3 546 704 nov. –1 294 846 2 237 656 –3 532 502 28 982 775 29 022 797 25 064 617 16 308 816 8 755 801 3 958 180 +4 050 184 dec.* –683 127 3 429 498 –4 112 625 31 017 757 31 450 022 26 841 440 16 942 968 9 898 472 4 608 582 x

1997 ian. –2 746 170 3 437 347 –6 183 517 36 369 358 36 765 213 32 168 282 16 930 845 15 237 437 4 596 931 x feb. –4 470 958 3 441 258 –7 912 216 42 276 140 41 867 367 37 344 272 16 793 692 20 550 580 4 523 095 x mar. –3 595 046 3 482 332 –7 077 378 41 460 638 40 298 367 35 081 532 16 582 763 18 498 769 5 216 835 x apr. –1 296 460 3 524 223 –4 820 683 41 043 890 39 368 706 34 636 679 16 413 130 18 223 549 4 732 028 x mai –620 968 3 596 920 –4 217 888 42 262 038 40 414 751 35 971 428 15 284 545 20 686 884 4 443 322 x iun. 3 625 259 3 666 749 –41 490 40 331 633 37 697 187 36 195 679 15 590 125 20 605 554 1 501 508 x iul. 5 631 506 3 776 438 1 855 068 42 191 024 40 393 221 37 372 980 16 013 010 21 359 970 3 020 241 x aug. 6 209 219 3 834 957 2 374 262 43 108 331 41 991 059 39 668 335 16 753 861 22 914 474 2 322 724 x sep. 8 536 831 3 882 668 4 654 163 42 989 845 42 591 947 38 216 570 14 897 989 23 318 581 4 375 377 x oct. 8 491 176 3 977 731 4 513 445 44 768 063 44 722 317 39 733 240 15 791 272 23 941 968 4 989 077 x nov. 10 302 355 4 034 017 6 268 338 46 101 948 45 959 883 36 245 999 16 159 658 20 086 341 9 713 884 x dec. 15 935 302 8 997 727 6 937 575 46 215 112 47 431 996 35 900 662 16 232 369 19 668 294 11 531 334 x

1998 ian. 15 004 932 9 133 061 5 871 871 45 255 133 49 348 211 38 245 741 16 998 302 21 247 439 11 102 470 x feb. 14 993 353 9 160 306 5 833 047 46 845 243 51 784 285 40 260 789 18 007 279 22 253 510 11 523 497 x mar. 12 932 157 9 225 814 3 706 343 50 877 591 54 559 216 41 319 059 18 495 720 22 823 339 13 240 157 x apr. 12 650 579 9 264 503 3 386 076 52 234 051 56 981 530 42 404 302 19 415 841 22 988 461 14 577 229 x mai 12 731 094 9 305 427 3 425 667 54 137 970 59 184 213 43 726 467 19 355 569 24 370 898 15 457 746 x iun. 12 930 171 9 340 461 3 589 710 56 548 195 61 185 414 45 141 131 20 003 143 25 137 989 16 044 283 x iul. 12 964 493 9 430 006 3 534 487 58 028 892 64 456 596 46 296 315 20 744 814 25 551 501 18 160 281 x aug. 12 899 572 9 460 003 3 439 569 59 898 662 66 460 534 47 782 142 21 187 659 26 594 483 18 678 391 x sep. 10 925 928 9 477 186 1 448 742 64 142 378 70 928 318 51 006 988 22 682 195 28 324 792 19 921 330 x oct. 9 826 207 9 501 944 324 263 66 741 517 73 953 321 53 924 555 23 818 425 30 106 131 20 028 765 x nov. 7 766 068 9 530 427 –1 764 359 71 430 057 77 814 084 56 435 604 24 555 172 31 880 432 21 378 480 x dec. 16 162 110 10 155 485 6 006 625 76 367 782 79 919 360 59 086 517 24 272 609 34 813 908 20 832 843 x

1999 ian. 15 328 334 10 167 009 5 161 325 76 625 229 82 678 490 62 212 254 25 258 198 36 954 056 20 466 237 x feb. 12 086 538 10 177 402 1 909 136 84 440 009 90 074 974 65 429 580 25 252 665 40 176 915 24 645 394 x mar. 12 629 276 10 194 878 2 434 398 88 134 794 95 227 611 72 138 258 25 665 853 46 472 405 23 089 353 x apr. 12 197 556 10 201 141 1 996 415 86 723 141 93 463 285 71 660 080 26 171 483 45 488 597 21 803 205 x mai 13 342 548 10 235 459 3 107 089 86 825 193 96 193 971 73 664 892 25 947 957 47 716 935 22 529 079 x iun. 15 250 381 10 245 314 5 005 067 88 247 270 92 441 241 61 861 257 24 831 173 37 030 084 30 579 984 x iul. 18 425 242 10 293 466 8 131 776 90 553 178 92 110 369 56 873 985 24 611 686 32 262 299 35 236 384 x aug. 24 053 606 10 332 340 13 721 266 86 872 511 89 131 033 56 687 070 24 268 992 32 418 078 32 443 963 x sep. 28 082 746 10 365 959 17 716 787 86 088 349 91 620 805 57 470 932 24 811 378 32 659 554 34 149 873 x oct. 30 283 840 10 388 202 19 895 638 86 099 455 94 337 032 59 601 029 25 501 170 34 099 860 34 736 003 x nov. 31 601 367 10 415 730 21 185 637 88 141 792 97 046 108 62 112 394 25 996 858 36 115 536 34 933 714 x dec. 41 380 750 17 628 942 23 751 808 92 741 702 101 340 362 57 719 485 24 444 938 33 274 548 43 620 877 x

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

53*

Page 234: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

16. SITUAÞIA MONETARÃ CONSOLIDATÃ

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Titluri Alte Bugetele Bugetul Fond de Fond Fond pentru Datorie Depozite din Fond pentrude stat credite locale** asigurãrilor cercetare** pentru pensia publicã pe finanþarea restructurarea

guverna- deficit (+) / sociale de sãnãtate** suplimentarã termen externã pe economieimentale excedent (–) stat ** de stat mediu ºi termen mediu naþionale din

deficit (+) / lung 1) ºi lung reevaluareaexcedent (–) stocurilor**

– – –5 –71 – – –60 351 – – – – – –4 351 –16 892 –1 621 – –63 633 124 070 – –12 754 – – –432 –70 057 –3 008 –80 –120 482 155 314 –114 287 –3 290 – – –13 235 –209 803 –9 381 –9 144 –209 075 155 172 –179 370 –865

142 556 – –43 229 –261 039 –48 394 –23 610 –311 075 225 199 –739 055 –697 212 886 – –91 130 –232 054 –37 681 –11 995 –310 902 225 189 –741 451 –693 212 885 – –117 695 –200 696 –20 701 –9 295 –314 363 225 468 –376 426 –693 676 773 – –172 163 –224 606 –14 580 –8 231 –328 578 224 494 –388 793 –796 677 758 – –184 472 –118 434 –20 001 –11 767 –371 382 224 494 –405 399 –784 677 758 363 000 –185 750 –124 635 –25 174 –22 197 –356 782 224 557 –430 374 –714 652 876 447 000 –157 738 –140 859 –31 683 –24 466 –338 996 196 536 –469 371 –714 683 586 469 262 –152 555 –102 977 –37 668 –26 645 –327 186 187 541 –386 272 –714 691 265 534 000 –148 249 –129 592 –41 508 –30 347 –322 325 186 633 –382 090 –714 545 943 635 000 –182 110 –89 664 –45 058 –28 109 –360 963 186 633 –347 505 –714 646 791 715 000 –176 045 –90 882 –37 371 –34 367 –382 243 186 633 –282 090 –714 642 136 797 000 –159 989 –51 366 –33 907 –20 144 –417 625 186 633 –499 131 –725 677 772 1 040 277 –128 483 –99 804 –58 –27 154 –416 377 158 883 –419 956 –728 708 868 1 070 277 –164 707 –79 460 –149 –44 106 –387 766 158 883 –263 233 –720 939 944 1 140 277 –181 374 –31 308 –19 –44 330 –405 175 158 883 –226 971 –720

1 127 044 1 140 277 –197 492 +22 383 – –40 370 –398 995 158 774 –500 663 –721 1 221 567 1 140 277 –196 479 +82 012 –10 –40 256 –379 204 158 772 –87 956 –1 139 1 275 499 1 140 277 –203 701 +77 481 –2 254 –24 402 –360 828 149 928 –43 061 –994 1 317 825 1 140 277 –216 590 +133 630 –7 101 –27 145 –372 880 149 928 –50 625 –847 1 430 797 1 140 277 –216 537 +225 600 – –29 009 –351 962 149 928 –32 755 –845 1 603 554 1 140 277 –227 890 +304 504 –263 –39 594 –334 162 149 936 –33 362 –845 1 606 638 1 140 277 –230 502 +353 667 –5 093 –42 065 –336 914 149 936 –46 527 –845 3 488 517 1 140 276 –229 202 +435 714 –23 –54 425 –339 597 149 936 –40 793 –845 3 494 764 1 132 000 –220 955 +491 323 – –44 673 –332 540 149 913 –52 524 –845 3 764 299 1 132 000 x x x x –333 149 913 –17 556 x 4 087 431 1 132 000 x x x x –344 149 913 –15 197 x 4 438 389 1 132 000 x x x x –326 144 769 –184 925 x 4 122 495 1 132 000 x x x x –331 144 769 –176 528 x 5 012 366 1 132 000 x x x x –294 143 619 –183 992 x 5 000 143 1 132 000 x x x x –317 143 667 –183 988 x 4 846 472 1 132 000 x x x x –312 142 001 –181 095 x 4 954 731 1 132 000 x x x x –348 141 824 –186 761 x 6 340 651 – x x x x –345 141 824 –190 398 x 6 340 433 – x x x x –337 141 824 –193 287 x 3 883 072 – x x x x –357 141 824 –190 885 x 4 392 417 – x x x x –377 141 825 –193 009 x 5 752 249 – x x x x –378 141 825 –181 998 x 5 792 791 – x x x x –397 305 667 –187 598 x 5 674 395 – x x x x –374 438 157 –227 501 x 5 639 046 – x x x x –402 145 972 –214 601 x 6 550 169 – x x x x –858 155 650 –230 410 x 8 137 041 – x x x x –887 143 564 –250 753 x 8 822 379 – x x x x –916 143 564 –252 875 x

11 336 109 – x x x x –944 143 564 –249 202 x 11 076 002 – x x x x –1 174 143 564 –244 284 x 11 987 692 – x x x x – 143 564 –252 264 x 11 940 885 – x x x x – 142 161 –259 040 x 10 995 109 – x x x x – 139 302 –257 117 x 15 096 358 – x x x x – 137 262 –1 644 877 x 14 580 819 – x x x x – 137 262 –1 776 430 x 16 032 377 – x x x x – 137 264 –1 895 185 x 16 222 234 – x x x x – 137 264 –2 210 445 x 16 506 633 – x x x x – 137 264 –2 218 554 x 15 155 023 – x x x x – 137 265 –2 310 457 x 16 826 696 2 508 000 x x x x – 137 264 –2 408 838 x 16 498 717 3 432 300 x x x x – 137 264 –2 452 454 x 14 793 680 5 857 300 x x x x – 137 264 –2 452 612 x 11 985 461 4 877 300 x x x x – x –2 594 921 x 11 716 001 3 445 403 x x x x – x –2 656 420 x 12 336 734 1 570 403 x x x x – x –2 872 286 x 15 867 832 1 120 403 x x x x – x –2 902 088 x 1) Conform Legii nr.7/1992 ºi, începând cu luna septembrie 1994, potrivit Ordonanþei Guvernului nr.1/1994.

54*

Page 235: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

16. SITUAÞIA MONETARÃ CONSOLIDATÃ

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -

Alte active, netTotal

Depozite Depozite Alte fonduri Fond din Disponibil Obliga- Contul Alte Disponibili-ale ale fondului extra- reeva- al Trezo- þiuni în general al titluri tãþi din pla-instituþiilor pt. plata bugetare luarea reriei valutã Trezoreriei de stat samentede stat ajutorului aurului, statului statului aleautofinan- de ºomaj net ** Trezorerieiþate** statului

–3 915 –4 602 –8 219 – – x x x x –173 481 –4 503 –32 896 –30 511 –51 518 – x x x x –292 129

–10 020 –124 819 –71 893 –74 951 – x x x x –244 674 –14 741 –321 342 –365 410 –2 000 –37 845 x x x x –946 929 –35 700 –460 557 –666 734 –2 000 –64 399 x x x x –401 425 –21 705 –509 799 –778 419 –2 000 –33 817 x x x x –337 773 –23 012 –534 521 –901 062 –2 000 –62 443 x x x x –381 327 –24 755 –1 066 038 –691 593 –2 000 –72 340 x x x x –94 127 –26 012 –1 093 821 –647 126 –2 000 –72 536 x x x x –240 620 –30 926 –1 131 881 –628 630 –2 000 –89 645 x x x x –159 324 –31 530 –1 174 783 –659 741 –2 000 –98 353 x x x x –435 920 –34 833 –1 275 615 –738 427 –2 000 –117 163 x x x x –587 484 –35 635 –1 265 372 –822 543 –2 000 –72 466 x x x x –641 887 –35 702 –1 339 028 –1 015 109 –2 000 –123 156 x x x x –450 248 –35 954 –1 441 605 –1 155 503 –2 000 –128 782 x x x x –672 425 –35 726 –1 472 697 –1 095 610 –2 000 –118 772 x x x x –611 946 –82 211 –1 712 196 –1 294 693 –2 000 –28 774 x x x x 154 818 –39 673 –1 761 281 –1 383 910 –2 000 –63 506 x x x x –164 415 –42 175 –1 795 579 –1 447 146 –2 000 –46 124 x x x x 135 370 –62 217 –1 823 683 –1 673 686 –2 000 –47 979 x x x x –254 393 –91 315 –1 782 242 –1 622 380 –2 000 –86 107 x x x x –403 077 –99 800 –1 866 904 –1 848 426 –2 000 –63 530 x x x x 393 116

–108 273 –1 944 474 –1 644 335 –2 000 –72 493 x x x x 4 446 –115 429 –2 004 424 –1 869 552 –2 000 –78 634 x x x x 44 501 –125 391 –2 086 060 –1 882 601 –2 000 –74 591 320 943 x x x 260 656 –134 926 –2 164 523 –2 052 815 –2 000 –98 522 341 752 x x x –174 972 –131 429 –2 246 449 –2 472 020 –2 000 –110 162 353 890 x x x –464 211 –141 257 –2 340 865 –2 442 485 –2 000 –158 195 376 336 x x x –40 022

x –28 079 –1 089 323 x x 422 868 274 793 x x –432 264 x –23 075 –1 171 464 – x 621 674 –34 007 x –150 000 –395 855 x –20 524 –1 163 557 – x 811 571 –254 303 x –380 000 408 773 x –18 067 –1 436 931 – x 1 257 880 191 547 x – 1 162 271 x –16 344 –1 741 233 – x 1 275 417 –789 511 x –100 000 1 675 184 x –14 839 –1 731 253 – x 1 278 238 –1 180 329 x – 1 847 288 x –13 760 –4 637 393 – x 1 263 455 –399 860 x –650 000 2 634 446 x –12 288 –3 020 185 – x 1 313 439 –1 096 031 x –206 141 1 797 803 x –40 566 –3 017 960 – x 560 325 –578 486 x –892 322 1 117 272 x –39 796 –3 258 849 – x 570 450 –474 537 3 374 497 –2 085 022 397 898 x –39 743 –2 088 190 – x 580 425 –45 3 374 497 –671 522 45 746 x –138 060 –1 648 695 – x 589 500 –1 247 892 7 874 497 –56 322 142 065 x –67 995 –1 918 746 – x 601 725 –669 845 7 874 497 – –1 216 884 x –56 521 –1 398 978 – x 618 600 –770 591 7 874 497 –1 075 000 –4 093 078 x –55 587 –1 401 455 – x 607 875 –1 386 511 7 874 497 – –4 939 042 x –54 534 –1 590 512 – x 1 467 721 –328 460 8 175 926 – –3 681 625 x –53 337 –1 169 304 – x 2 305 467 –1 156 024 8 175 876 – –4 747 479 x –51 261 –1 496 775 – x 2 351 385 –1 550 444 8 175 877 – –5 046 242 x –48 893 –1 483 880 – x 2 377 054 –1 688 076 8 175 926 – –4 637 220 x –126 464 –1 391 896 – x 3 251 543 –2 978 354 8 175 925 – –6 427 704 x –123 598 –1 283 856 – x 3 330 079 –2 394 268 8 175 926 – –6 561 872 x –121 340 –1 270 323 – x 3 915 418 –2 657 344 8 175 927 – –6 785 940 x –117 136 –1 319 353 – x 4 008 199 –2 542 880 8 175 927 – –7 211 804 x –114 682 –1 699 959 – x 4 207 710 –67 810 8 175 927 – –6 384 027 x –101 340 –5 372 787 – x 4 570 380 –22 918 8 170 763 – –3 551 578 x –93 602 –1 752 709 – x 4 846 616 –3 546 281 8 170 563 –100 000 –6 053 261 x –92 246 –2 030 172 – x 5 330 692 –1 006 180 8 168 845 – –5 634 966 x –86 455 –2 404 208 – x 4 606 682 –1 344 563 8 168 845 – –7 092 817 x –84 384 –2 360 586 – x 4 620 480 –2 966 493 8 168 844 – –6 740 144 x –155 214 –3 240 149 – x 6 040 843 –1 449 035 8 350 804 – –9 368 779 x –153 174 –3 512 278 – x 8 542 057 –3 892 413 12 532 670 – –4 193 971 x –224 677 –3 776 315 – x 7 742 615 –1 358 091 15 237 025 – –1 557 191 x –220 642 –3 575 167 – x 7 831 514 –5 205 327 15 277 951 – –2 258 522 x –216 093 –3 120 222 – x 9 508 413 –3 374 626 17 594 561 -–510 000 –5 532 456 x –159 156 –2 321 706 – x 9 728 538 –3 911 203 18 894 546 – –8 237 577 x –156 508 –2 820 619 – x 10 318 186 –2 336 743 18 894 546 – –8 904 316 x –152 735 –2 575 596 – x 14 021 955 –2 846 741 21 087 847 – –8 598 660

*) Începând cu decembrie 1996 contul general al Trezoreriei statului este reflectat numai în bilanþul BNR.**) Începând cu decembrie 1996 se includ în contul general al Trezoreriei statului.

55*

Page 236: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

16. SITUAÞIA MONETARÃ CONSOLIDATÃ

Raport anual 1999

Perioada

1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.*

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -MASA MONETARÃ (M2) Pro memoriaTotal din care: Preþ aur Curs

Active Sume în Conturi Partici- Altele În lei În valute (lei/gram) deexterne tranzit de capital paþii la converti- 1) schimbnecon- între bãnci bile la sfârºitulvertibile sediile strãine, perioadeinete bãncii lichi- (lei/USD)

ditãþi 2)

–32 585 –52 193 –32 903 2 193 –57 993 513 535 498 425 15 110 394,00 34,71 –54 205 –320 403 –79 785 12 512 149 752 1 033 266 992 857 40 410 1 800,00 189,00 19 241 –118 860 –274 750 63 328 66 368 1 856 091 1 523 916 332 175 5 000,00 460,00 17 226 –182 720 –599 439 256 804 –438 800 4 472 381 3 175 943 1 296 438 16 000,00 1 276,00 –9 880 –194 460 –1 419 357 100 356 1 121 917 10 648 692 8 290 569 2 358 123 20 873,00 1 767,00 –9 611 –223 781 –1 489 281 122 967 1 261 933 10 447 672 8 081 495 2 366 177 20 873,00 1 780,00 –8 791 –236 850 –1 516 599 125 858 1 255 054 10 565 682 8 131 056 2 434 626 20 873,00 1 810,00

–10 039 –215 816 –1 633 025 132 404 1 632 350 11 191 209 8 645 329 2 545 880 20 873,00 1 847,00 –12 119 –275 885 –1 631 067 134 805 1 543 645 11 504 571 8 942 973 2 561 599 20 873,00 1 879,00 –11 560 –260 374 –1 750 444 138 735 1 724 320 12 037 891 9 335 811 2 702 079 20 873,00 1 937,00 –12 641 –300 540 –1 875 390 141 282 1 611 369 12 753 358 9 834 952 2 918 406 23 939,84 1 975,00 –13 090 –273 018 –1 972 489 145 373 1 525 740 13 352 205 10 408 402 2 943 803 23 939,84 2 018,00 –13 950 –252 474 –2 078 288 143 680 1 559 146 14 078 713 11 045 570 3 033 144 23 939,84 2 069,00 –14 786 –269 514 –2 283 326 150 564 1 966 814 14 622 272 11 445 260 3 177 012 23 939,84 2 128,00 –16 079 –275 493 –2 379 668 159 154 1 839 661 15 395 827 12 049 926 3 345 901 23 939,84 2 225,00 –16 335 –279 323 –2 571 218 179 538 2 075 392 16 607 218 12 626 174 3 981 045 23 939,84 2 547,00 –16 567 –240 927 –4 023 136 182 213 4 253 235 18 278 106 14 146 074 4 132 032 23 940,00 2 578,00 –18 015 –239 569 –3 689 296 181 569 3 600 896 18 254 033 14 194 635 4 059 399 23 940,00 2 640,00 –7 604 –205 040 –4 022 839 200 321 4 170 532 18 904 558 14 300 741 4 603 817 39 122,90 2 859,00 –9 283 –404 838 –4 074 559 203 017 4 031 270 19 359 703 14 612 637 4 747 066 39 122,90 2 937,00

–26 553 –405 207 –3 760 417 198 990 3 590 110 19 797 547 15 264 128 4 533 420 39 122,90 2 913,00 –26 406 –340 214 –2 980 943 200 632 3 540 047 20 644 413 15 915 310 4 729 103 39 122,90 2 951,00 –28 472 –337 944 –3 658 702 207 888 3 821 676 21 405 209 16 546 894 4 858 316 39 122,90 3 028,00 –33 940 –291 962 –3 905 954 234 588 4 041 769 22 580 683 17 435 183 5 145 500 39 122,90 3 135,00 –31 176 –252 787 –4 225 827 236 895 4 533 552 23 235 732 18 046 035 5 189 697 39 122,90 3 162,00 –31 949 –408 528 –3 390 311 241 481 3 414 334 24 113 460 18 684 140 5 429 319 39 122,90 3 261,00 –33 427 –554 618 –4 144 601 252 555 4 015 880 25 927 634 20 176 954 5 750 680 39 122,90 3 375,00 –33 508 –447 813 –4 480 377 270 706 4 650 969 27 687 929 21 215 464 6 472 465 39 122,90 3 591,00 –36 188 –518 253 –5 300 526 x 5 422 702 30 334 630 23 249 001 7 085 630 39 122,90 4 035,00 –37 321 –747 263 –7 251 001 x 7 639 729 33 623 187 22 781 401 10 841 786 95 823,00 5 932,00 –37 618 –659 253 –6 542 456 x 7 648 101 37 805 182 22 750 316 15 054 866 95 823,00 7 744,00 –41 231 –362 103 –6 862 253 x 8 427 858 37 865 593 24 033 926 13 831 666 95 823,00 6 996,00 –44 769 –452 289 –7 042 612 x 9 214 854 39 747 430 25 814 138 13 933 292 95 823,00 7 095,00 –54 047 –631 982 –5 500 404 x 8 033 722 41 641 071 28 395 415 13 245 656 95 823,00 7 110,00

–125 000 –759 375 –6 382 450 x 9 901 271 43 956 892 30 882 184 13 074 708 95 823,00 7 032,00 –138 901 –602 762 –6 771 560 x 9 311 026 47 822 530 33 725 962 14 096 568 95 823,00 7 354,00 –143 436 –726 607 –7 126 831 x 9 114 146 49 317 550 34 518 200 14 799 350 95 823,00 7 471,00 –173 304 –1 128 350 –6 128 867 x 7 828 420 51 526 675 36 160 936 15 365 740 95 823,00 7 613,00 –247 100 –1 038 552 –6 227 635 x 7 559 033 53 259 238 37 369 406 15 889 832 95 823,00 7 741,00 –171 668 –832 572 –7 543 135 x 8 689 440 56 404 302 38 725 218 17 679 085 95 823,00 7 860,00 –175 727 –87 231 –9 101 579 x 8 147 653 62 150 414 44 464 140 17 686 275 95 823,00 8 023,00 –168 209 –473 850 –8 323 278 x 4 872 260 60 260 066 42 211 050 18 049 016 95 823,00 8 248,00 –179 197 –656 960 –7 475 583 x 3 372 699 61 838 596 43 878 469 17 960 127 95 823,00 8 105,00 –149 470 –1 300 878 –8 816 303 x 6 585 027 63 809 749 44 364 074 19 445 675 95 823,00 8 490,00 –133 387 –727 681 –9 733 941 x 5 847 530 64 884 630 46 011 154 18 873 476 95 823,00 8 345,00 –147 050 –646 902 –6 617 998 x 2 365 708 66 869 065 47 443 331 19 425 733 95 823,00 8 511,00 –137 294 –971 317 –6 954 228 x 3 425 619 69 478 366 49 390 349 20 088 017 95 823,00 8 670,00 –138 929 –688 222 –7 807 155 x 2 206 602 70 993 385 50 312 920 20 680 465 95 823,00 8 744,00 –144 129 –762 036 –8 506 666 x 2 850 959 72 798 234 51 423 047 21 375 187 95 823,00 8 924,00 –125 040 –721 819 –8 412 449 x 2 473 368 75 068 306 53 126 091 21 942 215 95 823,00 9 162,00 –122 776 –615 469 –7 767 304 x 1 293 745 76 567 724 53 870 730 22 696 994 95 823,00 9 592,00 –121 583 –375 154 –9 491 589 x 3 604 300 79 196 125 55 736 386 23 459 739 95 823,00 10 082,00 –125 870 21 550 –11 457 847 x 8 010 590 92 529 892 62 328 428 30 201 465 101 272,00 10 951,00 –129 933 –1 130 036 –11 968 260 x 7 174 969 91 953 563 60 214 526 31 739 037 101 272,00 11 614,00 –145 443 –1 199 339 –12 620 088 x 8 329 904 96 526 547 61 895 352 34 631 195 101 272,00 12 774,00 –141 851 –1 176 435 –16 230 985 x 10 456 453 100 764 071 61 776 317 38 987 754 101 272,00 14 925,00 –146 899 –1 279 472 –18 098 475 x 12 784 702 98 920 697 61 114 504 37 806 193 101 272,00 14 992,00 –149 512 –1 407 130 –6 581 336 x –1 230 800 100 167 740 61 509 846 38 657 894 101 272,00 15 622,00 –143 870 –1 530 209 –8 941 386 x 6 421 494 103 497 651 64 607 392 38 890 259 101 272,00 15 840,00 –134 700 –908 766 –10 306 438 x 9 792 714 108 978 420 68 701 705 40 276 715 101 272,00 16 037,00 –145 311 –2 091 527 –9 337 621 x 9 315 938 110 926 117 70 539 789 40 386 328 101 272,00 16 220,00 –117 132 –1 676 624 –15 488 262 x 11 749 562 114 171 095 72 009 258 42 161 837 101 272,00 16 488,00 –410 376 –1 497 435 –15 921 989 x 9 592 222 116 383 295 72 293 731 44 089 564 101 272,00 16 870,00 –117 095 –1 734 873 –16 694 127 x 9 641 778 119 743 158 71 790 149 47 953 009 101 272,00 17 893,00 –113 702 –365 166 –18 348 599 x 10 228 807 134 122 453 83 640 941 50 481 511 170 703,00 18 255,00

1) În perioadele februarie 1996 - noiembrie 1996 ºi martie 1997 - noiembrie 1997, miºcãrile (intrãri ºi ieºiri) s-au efectuat la preþul curent.Stocul se reevalueazã la sfârºitul anului. 2) Începând cu decembrie 1996 sunt incluse la "Active externe nete".

56*

Page 237: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

17. SITUAÞIA MONETARÃ

Raport anual 1999

- milioane lei; sfârºitul perioadei -Perioada TOTAL ACTIVE EXTERNE ACTIVE INTERNE

ACTIV Total Aur Valute convertibile

mil. USD Valute neconverti- bile

TOTAL Credit neguver- namental

Credit guverna-mental net

1985 dec. 489 686 22 637 792 12 155 773 9 690 467 048 675 908 –208 860 1986 dec. 490 629 28 676 487 20 282 1 327 7 908 461 953 696 951 –234 998 1987 dec. 488 867 28 275 283 20 872 1 519 7 120 460 591 773 645 –313 054 1988 dec. 499 185 44 081 17 753 12 390 862 13 939 455 103 813 105 –358 002 1989 dec. 563 625 66 413 26 639 28 631 1 983 11 143 497 212 810 405 –313 193 1990 dec. 679 442 69 234 27 059 20 511 591 21 664 610 208 683 955 –73 748 1991 dec. 1 591 529 270 242 125 834 107 495 569 36 914 1 321 287 1 375 158 –53 871 1992 dec. 2 565 062 786 694 358 772 404 567 879 23 355 1 778 368 1 912 770 –134 402 1993 dec. 6 808 787 2 545 176 1 179 371 1 338 668 1 049 27 137 4 263 611 4 901 977 –638 367 1994 dec. 14 678 923 5 495 546 1 704 473 3 785 906 2 143 5 167 9 183 376 9 484 528 –301 152 1995 ian. 14 687 859 5 513 557 1 709 004 3 798 536 2 134 6 017 9 174 302 9 852 017 –677 715

feb. 14 920 252 5 444 725 1 713 097 3 725 465 2 058 6 162 9 475 527 10 216 248 –740 721 mar. 15 499 519 5 329 667 1 717 297 3 605 785 1 952 6 585 10 169 852 10 735 346 –565 494 apr. 16 049 057 5 249 652 1 721 624 3 522 000 1 874 6 028 10 799 405 11 174 015 –374 610 mai 16 390 702 5 207 642 1 725 956 3 475 496 1 794 6 190 11 183 059 11 515 637 –332 578 iun. 17 507 319 5 634 803 1 983 979 3 644 836 1 845 5 988 11 872 516 11 897 657 –25 141 iul. 18 203 153 5 532 431 1 989 900 3 536 419 1 752 6 112 12 670 722 12 463 545 207 177 aug. 18 970 345 5 390 269 1 993 816 3 390 353 1 639 6 100 13 580 077 13 117 390 462 687 sep. 19 378 768 5 165 613 1 999 936 3 159 755 1 485 5 922 14 213 155 14 044 570 168 585 oct. 20 554 559 5 163 848 2 005 146 3 152 434 1 417 6 268 15 390 711 14 955 259 435 451 nov. 22 248 177 5 859 604 2 009 051 3 843 544 1 509 7 009 16 388 573 15 860 558 528 015 dec. 23 669 925 6 270 910 2 010 863 4 252 923 1 650 7 124 17 399 015 16 435 380 963 635

1996 ian. 23 840 446 5 876 660 2 013 361 3 855 984 1 461 7 315 17 963 785 16 779 009 1 184 776 feb. 24 793 117 6 059 659 2 016 327 4 035 311 1 411 8 021 18 733 458 17 494 902 1 238 556 mar. 26 014 843 6 674 682 2 064 788 4 601 983 1 567 7 911 19 340 161 18 075 336 1 264 825 apr. 26 376 385 6 297 278 2 071 558 4 218 024 1 448 7 696 20 079 107 18 656 659 1 422 448 mai 27 561 867 7 354 607 2 082 860 5 264 082 1 784 7 665 20 207 260 19 369 185 838 076 iun. 29 484 109 7 962 479 2 086 929 5 867 642 1 938 7 908 21 521 630 19 882 599 1 639 032 iul. 31 026 351 8 130 689 2 094 473 6 027 812 1 923 8 404 22 895 662 21 015 266 1 880 396 aug. 31 281 111 7 696 372 2 101 529 5 586 300 1 767 8 543 23 584 739 21 517 073 2 067 666 sep. 32 710 307 7 840 853 2 206 601 5 625 692 1 725 8 560 24 869 454 22 159 796 2 709 659 oct. 36 745 919 9 470 564 2 227 932 7 233 791 2 143 8 841 27 275 355 23 787 264 3 488 091 nov. 38 681 051 9 658 255 2 237 656 7 411 335 2 064 9 264 29 022 797 25 064 617 3 958 180 dec. 43 655 761 12 205 739 3 429 498 8 766 061 2 173 10 180 31 450 022 26 841 440 4 608 582

1997 ian. 51 191 973 14 426 759 3 437 347 10 974 955 1 850 14 457 36 765 213 32 168 282 4 596 931 feb. 59 511 219 17 643 853 3 441 258 14 183 931 1 832 18 664 41 867 367 37 344 272 4 523 095 mar. 57 476 407 17 178 041 3 482 332 13 678 536 1 955 17 173 40 298 367 35 081 532 5 216 835 apr. 58 972 451 19 603 745 3 524 223 16 062 471 2 264 17 050 39 368 706 34 636 679 4 732 028 mai 60 764 034 20 349 283 3 596 920 16 744 542 2 355 7 821 40 414 751 35 971 428 4 443 322 iun. 61 276 623 23 579 436 3 666 749 19 904 935 2 831 7 752 37 697 187 36 195 679 1 501 508 iul. 67 102 383 26 709 162 3 776 438 22 924 763 3 117 7 961 40 393 221 37 372 980 3 020 241 aug. 69 985 219 27 994 159 3 834 957 24 151 078 3 233 8 124 41 991 059 39 668 335 2 322 724 sep. 74 903 579 32 311 632 3 882 668 28 420 684 3 733 8 280 42 591 947 38 216 570 4 375 377 oct. 77 579 626 32 857 308 3 977 731 28 871 402 3 730 8 176 44 722 317 39 733 240 4 989 077 nov. 80 591 193 34 631 310 4 034 017 30 589 002 3 892 8 292 45 959 883 36 245 999 9 713 884 dec. 87 583 785 40 151 789 8 997 727 31 145 644 3 882 8 418 47 431 996 35 900 662 11 531 334

1998 ian. 88 745 712 39 397 501 9 133 061 30 255 003 3 668 9 437 49 348 211 38 245 741 11 102 470 feb. 90 703 603 38 919 318 9 160 306 29 749 694 3 671 9 318 51 784 285 40 260 789 11 523 497 mar. 92 623 142 38 063 926 9 225 814 28 828 412 3 396 9 699 54 559 216 41 319 059 13 240 157 apr. 94 454 614 37 473 083 9 264 503 28 199 011 3 379 9 569 56 981 530 42 404 302 14 577 229 mai 96 842 487 37 658 274 9 305 427 28 343 238 3 330 9 609 59 184 213 43 726 467 15 457 746 iun. 99 639 583 38 454 169 9 340 461 29 103 309 3 357 10 399 61 185 414 45 141 131 16 044 283 iul. 102 717 640 38 261 044 9 430 006 28 820 990 3 296 10 048 64 456 596 46 296 315 18 160 281 aug. 104 508 751 38 048 217 9 460 003 28 577 975 3 202 10 240 66 460 534 47 782 142 18 678 391 sep. 107 718 312 36 789 994 9 477 186 27 302 219 2 980 10 589 70 928 318 51 006 988 19 921 330 oct. 110 079 627 36 126 307 9 501 944 26 613 329 2 775 11 034 73 953 321 53 924 555 20 028 765 nov. 112 173 909 34 359 825 9 530 427 24 817 869 2 462 11 529 77 814 084 56 435 604 21 378 480 dec. 122 431 406 42 512 046 10 155 485 32 344 187 2 954 12 374 79 919 360 59 086 517 20 832 843

1999 ian. 125 852 676 43 174 185 10 167 009 32 994 015 2 841 13 161 82 678 490 62 212 254 20 466 237 feb. 132 074 517 41 999 543 10 177 402 31 807 686 2 490 14 455 90 074 974 65 429 580 24 645 394 mar. 142 353 740 47 126 129 10 194 878 36 914 222 2 473 17 029 95 227 611 72 138 258 23 089 353 apr. 141 327 651 47 864 366 10 201 141 37 646 146 2 511 17 079 93 463 285 71 660 080 21 803 205 mai 137 961 324 41 767 353 10 235 459 31 514 223 2 017 17 671 96 193 971 73 664 892 22 529 079 iun. 132 872 786 40 431 546 10 245 314 30 168 057 1 905 18 175 92 441 241 61 861 257 30 579 984 iul. 135 913 308 43 802 939 10 293 466 33 491 042 2 088 18 431 92 110 369 56 873 985 35 236 384 aug. 139 571 332 50 440 299 10 332 340 40 089 524 2 472 18 434 89 131 033 56 687 070 32 443 963 sep. 146 225 549 54 604 744 10 365 959 44 238 531 2 683 254 91 620 805 57 470 932 34 149 873 oct. 151 042 708 56 705 675 10 388 202 46 317 430 2 746 43 94 337 032 59 601 029 34 736 003 nov. 155 215 861 58 169 753 10 415 730 47 753 955 2 669 68 97 046 108 62 112 394 34 933 714 dec. 169 674 135 68 333 773 17 628 942 50 704 783 2 778 48 101 340 362 57 719 485 43 620 877

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.

57*

Page 238: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

17. SITUAÞIA MONETARÃ

Raport anual 1999

Perioada

1985 dec.1986 dec.1987 dec.1988 dec.1989 dec.1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -TOTAL PASIVE EXTERNE PASIVE INTERNEPASIV Total Valute

convertibilemil. USD Valute

neconverti-bile

Total Masa monetarã

Sume în tranzit

Conturi de capital

Alte pasive, net

489 686 115 007 111 539 7 091 3 468 374 679 318 798 12 642 12 560 30 679 490 629 105 615 103 615 6 781 2 000 385 013 343 985 15 677 12 789 12 563 488 867 90 083 88 024 6 406 2 059 398 784 359 206 21 232 13 156 5 190 499 185 33 100 30 878 2 149 2 222 466 084 395 942 21 738 30 376 18 028 563 625 7 414 4 744 329 2 669 556 211 420 914 97 591 30 563 7 144 679 442 59 813 5 576 161 54 236 619 629 514 360 52 193 32 903 20 999

1 591 529 320 345 229 220 1 213 91 125 1 271 184 1 033 266 320 403 79 785 –162 270 2 565 062 445 057 440 943 959 4 114 2 120 005 1 856 091 118 860 274 750 –129 696 6 808 787 1 372 275 1 362 340 1 068 9 935 5 436 512 4 472 381 182 720 599 439 181 973

14 678 923 3 638 686 3 623 639 2 051 15 047 11 040 237 10 648 692 194 460 1 419 357 –1 222 273 14 687 859 3 912 025 3 896 397 2 189 15 628 10 775 834 10 447 672 223 781 1 489 281 –1 384 900 14 920 252 3 982 033 3 967 080 2 192 14 953 10 938 219 10 565 682 236 850 1 516 599 –1 380 912 15 499 519 4 224 222 4 207 598 2 278 16 624 11 275 297 11 191 209 215 816 1 633 025 –1 764 753 16 049 057 4 315 984 4 297 837 2 287 18 147 11 733 073 11 504 571 275 885 1 631 067 –1 678 450 16 390 702 4 205 048 4 187 298 2 162 17 750 12 185 654 12 037 891 260 374 1 750 444 –1 863 055 17 507 319 4 330 682 4 312 053 2 183 18 629 13 176 637 12 753 358 300 540 1 875 390 –1 752 651 18 203 153 4 276 554 4 257 352 2 110 19 202 13 926 599 13 352 205 273 018 1 972 489 –1 671 113 18 970 345 4 263 696 4 243 645 2 051 20 050 14 706 650 14 078 713 252 474 2 078 288 –1 702 826 19 378 768 4 321 033 4 300 325 2 021 20 708 15 057 734 14 622 272 269 514 2 283 326 –2 117 378 20 554 559 4 502 386 4 480 039 2 014 22 347 16 052 173 15 395 827 275 493 2 379 668 –1 998 815 22 248 177 5 045 348 5 022 004 1 972 23 344 17 202 829 16 607 218 279 323 2 571 218 –2 254 930 23 669 925 5 563 204 5 539 514 2 149 23 691 18 106 721 18 278 106 240 927 4 023 136 –4 435 449 23 840 446 5 440 012 5 414 682 2 051 25 330 18 400 434 18 254 033 239 569 3 689 296 –3 782 465 24 793 117 6 031 533 6 015 909 2 104 15 625 18 761 584 18 904 558 205 040 4 022 839 –4 370 853 26 014 843 6 410 030 6 392 837 2 177 17 194 19 604 813 19 359 703 404 838 4 074 559 –4 234 286 26 376 385 6 202 313 6 168 064 2 117 34 249 20 174 072 19 797 547 405 207 3 760 417 –3 789 100 27 561 867 7 336 977 7 302 905 2 475 34 071 20 224 891 20 644 413 340 214 2 980 943 –3 740 679 29 484 109 8 111 818 8 075 438 2 667 36 380 21 372 292 21 405 209 337 944 3 658 702 –4 029 564 31 026 351 8 524 109 8 481 765 2 706 42 344 22 502 242 22 580 683 291 962 3 905 954 –4 276 357 31 281 111 8 337 211 8 297 492 2 624 39 719 22 943 900 23 235 732 252 787 4 225 827 –4 770 446 32 710 307 8 453 825 8 413 316 2 580 40 509 24 256 482 24 113 460 408 528 3 390 311 –3 655 816 36 745 919 10 387 501 10 345 233 3 065 42 268 26 358 418 25 927 634 554 618 4 144 601 –4 268 435 38 681 051 10 986 608 10 943 837 3 048 42 771 27 694 444 27 687 929 447 813 4 480 377 –4 921 675 43 655 761 12 925 054 12 878 686 3 192 46 368 30 730 707 30 334 630 518 253 5 300 526 –5 422 702 51 191 973 17 210 250 17 158 473 2 893 51 778 33 981 722 33 623 187 747 263 7 251 001 –7 639 729 59 511 219 22 152 428 22 096 147 2 853 56 282 37 358 791 37 805 182 659 253 6 542 456 –7 648 101 57 476 407 20 814 317 20 755 914 2 967 58 403 36 662 090 37 865 593 362 103 6 862 253 –8 427 858 58 972 451 20 944 974 20 883 155 2 943 61 819 38 027 477 39 747 430 452 289 7 042 612 –9 214 854 60 764 034 21 024 299 20 962 430 2 948 61 869 39 739 735 41 641 071 631 982 5 500 404 –8 033 722 61 276 623 20 079 177 19 946 425 2 837 132 752 41 197 446 43 956 892 759 375 6 382 450 –9 901 271 67 102 383 21 216 557 21 069 695 2 865 146 862 45 885 826 47 822 530 602 762 6 771 560 –9 311 026 69 985 219 21 928 377 21 776 817 2 915 151 560 48 056 842 49 317 550 726 607 7 126 831 –9 114 146 74 903 579 23 948 106 23 766 521 3 122 181 585 50 955 473 51 526 675 1 128 350 6 128 867 –7 828 420 77 579 626 24 613 233 24 357 957 3 147 255 276 52 966 393 53 259 238 1 038 552 6 227 635 –7 559 033 80 591 193 24 500 623 24 320 664 3 094 179 959 56 090 570 56 404 302 832 572 7 543 135 –8 689 440 87 583 785 24 392 214 24 208 069 3 017 184 145 63 191 572 62 150 414 87 231 9 101 579 –8 147 653 88 745 712 24 560 778 24 383 132 2 956 177 646 64 184 934 60 260 066 473 850 8 323 278 –4 872 260 90 703 603 24 105 162 23 916 647 2 951 188 515 66 598 441 61 838 596 656 960 7 475 583 –3 372 699 92 623 142 25 281 239 25 122 069 2 959 159 170 67 341 903 63 809 749 1 300 878 8 816 303 –6 585 027 94 454 614 24 955 892 24 812 935 2 973 142 957 69 498 722 64 884 630 727 681 9 733 941 –5 847 530 96 842 487 25 074 230 24 917 571 2 928 156 659 71 768 257 66 869 065 646 902 6 617 998 –2 365 708 99 639 583 25 661 292 25 513 599 2 943 147 693 73 978 292 69 478 366 971 317 6 954 228 –3 425 619

102 717 640 25 435 480 25 286 503 2 892 148 977 77 282 160 70 993 385 688 222 7 807 155 –2 206 602 104 508 751 25 292 774 25 138 406 2 817 154 368 79 215 977 72 798 234 762 036 8 506 666 –2 850 959 107 718 312 25 989 106 25 853 477 2 822 135 629 81 729 206 75 068 306 721 819 8 412 449 –2 473 368 110 079 627 26 422 876 26 289 066 2 741 133 810 83 656 752 76 567 724 615 469 7 767 304 –1 293 745 112 173 909 26 715 340 26 582 228 2 637 133 112 85 458 569 79 196 125 375 154 9 491 589 –3 604 300 122 431 406 26 475 806 26 337 561 2 405 138 245 95 955 599 92 529 892 –21 550 11 457 847 –8 010 590 125 852 676 27 975 785 27 832 690 2 396 143 095 97 876 891 91 953 563 1 130 036 11 968 260 –7 174 969 132 074 517 30 058 447 29 898 549 2 341 159 898 102 016 070 96 526 547 1 199 339 12 620 088 –8 329 904 142 353 740 34 638 703 34 479 823 2 310 158 880 107 715 037 100 764 071 1 176 435 16 230 985 –10 456 453 141 327 651 35 813 709 35 649 731 2 378 163 978 105 513 943 98 920 697 1 279 472 18 098 475 –12 784 702 137 961 324 28 574 318 28 407 134 1 818 167 184 109 387 007 100 167 740 1 407 130 6 581 336 1 230 800 132 872 786 25 325 034 25 162 989 1 589 162 045 107 547 752 103 497 651 1 530 209 8 941 386 –6 421 494 135 913 308 25 512 397 25 359 266 1 581 153 131 110 400 911 108 978 420 908 766 10 306 438 –9 792 714 139 571 332 26 532 004 26 368 258 1 626 163 745 113 039 328 110 926 117 2 091 527 9 337 621 –9 315 938 146 225 549 26 639 131 26 521 745 1 609 117 386 119 586 418 114 171 095 1 676 624 15 488 262 –11 749 562 151 042 708 26 832 211 26 421 792 1 566 410 419 124 210 497 116 383 295 1 497 435 15 921 989 –9 592 222 155 215 861 26 685 481 26 568 319 1 485 117 163 128 530 380 119 743 158 1 734 873 16 694 127 –9 641 778 169 674 135 27 066 725 26 952 975 1 476 113 750 142 607 410 134 122 453 365 166 18 348 599 –10 228 807

58*

Page 239: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

18. CREDITUL INTERN

Raport anual 1999

- milioane lei; sfârºitul perioadei -Perioada TOTAL NEGUVERNAMENTAL

Total Credite în leiTotal Credite pe termen scurt Credite pe termen mediu ºi lung

Total Agenþi economici cu capital majoritar de stat

Agenþi economici cu capital majoritar privat

Populaþie Altele 1) Total Agenþi economici cu capital majoritar de stat

Agenþi economici cu capital majoritar privat

Populaþie

1985 dec. 467 048 675 908 663 510 394 182 394 182 x – ... 269 327 269 327 x – 1986 dec. 461 953 696 951 687 193 410 799 410 799 x – ... 276 394 276 394 x – 1987 dec. 460 591 773 645 754 006 474 872 474 872 x – ... 279 134 279 134 x – 1988 dec. 455 103 813 105 794 923 516 789 516 789 x – ... 278 134 278 134 x – 1989 dec. 497 212 810 405 790 096 565 495 565 495 x – ... 224 602 224 602 x – 1990 dec. 610 208 683 955 660 855 438 329 438 179 ... 150 ... 222 526 204 964 ... 17 562 1991 dec. 1 321 288 1 375 159 1 317 244 1 061 663 1 011 436 45 028 5 199 ... 255 581 179 648 19 351 56 582 1992 dec. 1 778 368 1 912 770 1 698 819 1 435 091 1 321 489 104 972 4 677 3 954 263 728 174 999 36 730 51 478 1993 dec. 4 263 611 4 901 977 4 060 277 3 671 870 3 075 961 529 515 47 882 18 512 388 407 199 418 112 404 73 765 1994 dec. 9 183 376 9 484 528 7 434 662 6 908 211 5 613 756 1 176 675 83 446 34 335 526 451 177 664 227 079 114 238 1995 ian. 9 174 302 9 852 017 7 648 708 7 118 835 5 683 097 1 303 649 81 616 50 473 529 874 179 814 223 355 120 563

feb. 9 475 527 10 216 248 7 924 851 7 377 665 5 823 951 1 420 553 88 589 44 572 547 186 177 128 236 584 125 005 mar. 10 169 852 10 735 346 8 196 422 7 623 476 5 910 840 1 546 974 97 320 68 342 572 946 181 619 251 915 131 194 apr. 10 799 405 11 174 015 8 481 276 7 891 858 6 093 668 1 644 647 103 409 50 134 589 418 183 304 261 602 135 415 mai 11 183 059 11 515 637 8 613 742 7 978 966 6 039 497 1 788 934 117 366 33 169 634 776 183 907 300 704 141 497 iun. 11 872 516 11 897 657 8 832 182 8 108 348 6 091 629 1 849 264 128 142 39 313 723 834 203 524 360 422 149 262 iul. 12 670 722 12 463 545 9 245 237 8 477 922 6 419 822 1 884 429 132 888 40 783 767 315 194 926 398 465 163 006 aug. 13 580 077 13 117 390 9 640 111 8 808 329 6 626 931 2 008 800 134 835 37 763 831 782 186 905 448 627 173 162 sep. 14 213 155 14 044 570 10 299 999 9 394 041 6 794 473 2 420 421 140 779 38 368 905 959 201 684 493 135 186 648 oct. 15 390 711 14 955 259 10 859 673 9 870 618 7 070 859 2 589 826 153 117 56 816 989 055 201 612 557 820 203 244 nov. 16 388 573 15 860 558 11 186 939 10 084 910 7 090 643 2 793 422 159 278 41 568 1 102 029 244 591 614 559 212 526 dec. 17 399 015 16 435 380 11 575 235 10 279 170 7 267 453 2 801 363 166 451 43 903 1 296 066 314 967 712 470 226 769

1996 ian. 17 963 785 16 779 009 11 879 084 10 566 933 6 288 307 4 074 406 163 364 40 856 1 312 151 276 880 750 997 243 610 feb. 18 733 458 17 494 902 11 968 103 10 624 214 6 149 474 4 263 471 168 313 42 957 1 343 888 288 981 759 723 255 355 mar. 19 340 161 18 075 336 12 323 360 10 804 457 5 423 288 5 150 402 180 140 50 626 1 518 903 298 650 911 797 261 496 apr. 20 079 107 18 656 659 12 633 130 11 054 569 6 795 735 3 994 199 188 458 76 178 1 578 561 318 813 925 874 281 666 mai 20 207 260 19 369 185 13 260 786 11 495 410 7 183 237 4 028 216 204 309 79 648 1 765 376 417 452 1 001 166 296 833 iun. 21 521 630 19 882 599 13 361 485 11 442 907 7 156 352 3 995 714 213 426 77 414 1 918 579 462 163 1 081 290 315 744 iul. 22 895 662 21 015 266 13 951 467 11 875 573 7 575 954 4 014 418 206 199 79 001 2 075 894 468 757 1 200 977 333 555 aug. 23 584 739 21 517 073 14 228 289 12 031 777 7 704 315 4 046 163 201 118 80 181 2 196 512 492 861 1 277 511 348 644 sep. 24 869 454 22 159 796 14 570 018 12 281 909 7 805 873 4 190 146 203 471 82 420 2 288 109 501 912 1 322 128 385 490 oct. 27 275 355 23 787 264 15 498 804 13 139 140 8 207 086 4 637 535 210 806 83 714 2 359 664 511 661 1 354 020 417 269 nov. 29 022 797 25 064 617 16 308 816 13 738 000 8 515 115 4 932 438 210 991 79 457 2 570 816 551 682 1 459 166 483 693 dec. 31 450 022 26 841 440 16 942 968 14 156 220 8 198 624 5 648 703 227 719 81 175 2 786 748 594 121 1 576 732 534 317

1997 ian. 36 765 213 32 168 282 16 930 845 14 108 642 8 233 064 5 574 903 232 082 68 593 2 822 203 619 424 1 573 711 542 966 feb. 41 867 367 37 344 272 16 793 692 13 980 803 8 729 585 4 962 510 214 882 73 826 2 812 889 587 646 1 597 276 553 727 mar. 40 298 367 35 081 532 16 582 763 13 540 722 8 514 883 4 773 505 186 826 65 508 3 042 041 552 319 1 866 726 553 264 apr. 39 368 706 34 636 679 16 413 130 13 226 208 8 313 253 4 725 187 125 471 62 298 3 186 923 509 947 2 066 252 542 685 mai 40 414 751 35 971 428 15 284 545 12 875 347 8 274 104 4 345 615 193 097 62 531 2 409 198 326 037 1 481 837 534 884 iun. 37 697 187 36 195 679 15 590 125 13 148 763 8 306 447 4 587 234 190 836 64 246 2 441 361 327 521 1 499 257 531 797 iul. 40 393 221 37 372 980 16 013 010 13 487 979 8 433 985 4 794 385 199 258 60 351 2 525 031 391 208 1 513 972 538 134 aug. 41 991 059 39 668 335 16 753 861 14 145 836 8 834 055 5 048 360 189 422 73 998 2 608 026 397 205 1 573 272 558 131 sep. 42 591 947 38 216 570 14 897 989 12 350 738 6 837 871 5 190 604 197 072 125 192 2 547 251 331 439 1 588 259 565 409 oct. 44 722 317 39 733 240 15 791 272 13 052 272 6 909 126 5 748 750 215 612 178 784 2 739 000 331 959 1 642 255 704 336 nov. 45 959 883 36 245 999 16 159 658 13 253 446 6 771 609 6 173 611 219 519 88 707 2 906 212 328 444 1 547 266 978 842 dec. 47 431 996 35 900 662 16 232 369 12 853 429 6 309 747 6 169 448 258 014 116 219 3 378 940 383 986 1 639 537 1 304 190

1998 ian. 49 348 211 38 245 741 16 998 302 13 468 823 6 043 956 6 918 636 336 414 169 817 3 529 479 469 701 1 508 703 1 337 289 feb. 51 784 285 40 260 789 18 007 279 14 321 819 6 144 750 7 562 224 367 800 247 045 3 685 460 400 987 1 792 498 1 397 594 mar. 54 559 216 41 319 059 18 495 720 14 682 563 6 145 139 7 871 529 365 281 300 614 3 813 157 387 560 1 877 513 1 478 162 apr. 56 981 530 42 404 302 19 415 841 15 371 440 6 344 678 8 434 429 392 559 199 773 4 044 401 389 872 2 136 484 1 467 459 mai 59 184 213 43 726 467 19 355 569 15 455 688 6 334 024 8 474 141 424 928 222 595 3 899 880 382 982 1 939 883 1 523 078 iun. 61 185 414 45 141 131 20 003 143 15 962 510 6 493 751 8 773 657 452 565 242 537 4 040 633 386 964 2 032 637 1 566 149 iul. 64 456 596 46 296 315 20 744 814 16 661 663 6 795 864 9 082 428 516 406 266 964 4 083 151 380 238 2 023 484 1 624 579 aug. 66 460 534 47 782 142 21 187 659 16 984 099 6 772 652 9 365 297 567 719 278 432 4 203 560 378 706 2 065 568 1 696 259 sep. 70 928 318 51 006 988 22 682 195 18 181 189 6 857 910 10 398 582 645 035 279 662 4 501 006 443 668 2 166 695 1 828 523 oct. 73 953 321 53 924 555 23 818 425 19 161 872 6 868 281 11 297 557 710 654 285 380 4 656 553 416 381 2 235 709 1 926 293 nov. 77 814 084 56 435 604 24 555 172 19 749 176 6 839 611 11 831 242 793 017 285 306 4 805 995 417 838 2 310 615 1 995 658 dec. 79 919 360 59 086 517 24 272 609 19 351 643 6 643 899 11 463 601 896 591 347 552 4 920 967 379 858 2 438 066 2 021 030

1999 ian. 82 678 490 62 212 254 25 258 198 20 352 812 6 821 226 12 281 046 891 412 359 128 4 905 385 371 152 2 446 607 1 997 041 feb. 90 074 974 65 429 580 25 252 665 20 302 575 6 467 803 12 619 258 901 823 313 691 4 950 090 355 387 2 506 432 1 985 728 mar. 95 227 611 72 138 258 25 665 853 20 478 762 6 321 469 12 887 092 950 900 319 301 5 187 091 568 447 2 516 759 1 985 872 apr. 93 463 285 71 660 080 26 171 483 20 893 536 5 992 263 13 364 864 939 386 597 023 5 277 947 487 781 2 702 329 1 979 659 mai 96 193 971 73 664 892 25 947 957 20 688 711 5 912 157 13 278 774 909 137 588 644 5 259 246 512 620 2 685 000 1 952 841 iun. 92 441 241 61 861 257 24 831 173 19 811 874 5 621 581 12 851 305 761 528 577 460 5 019 299 606 342 2 369 860 1 932 713 iul. 92 110 369 56 873 985 24 611 686 19 315 252 5 524 971 12 628 476 905 496 256 310 5 296 434 715 230 2 155 090 1 844 239 aug. 89 131 033 56 687 070 24 268 992 18 926 681 3 753 296 14 058 136 864 786 250 463 5 342 310 732 873 2 200 716 1 829 211 sep. 91 620 805 57 470 932 24 811 378 19 204 753 3 259 421 15 091 450 590 595 263 288 5 606 625 308 239 2 658 709 2 071 072 oct. 94 337 032 59 601 029 25 501 170 19 915 304 3 336 383 15 753 055 593 622 232 243 5 585 866 334 396 2 639 627 2 044 003 nov. 97 046 108 62 112 394 25 996 858 20 350 130 4 765 297 14 592 222 582 728 409 883 5 646 728 789 689 2 261 728 2 020 857 dec. 101 340 362 57 719 485 24 444 938 18 781 531 4 247 638 13 622 662 580 743 330 489 5 663 407 809 458 2 281 554 2 018 530

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine. 1) Includ ºi societãþile de asigurare.

59*

Page 240: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

18. CREDITUL INTERN

Raport anual 1999

Perioada

1985 dec.1986 dec.1987 dec.1988 dec.1989 dec.1990 dec.1991 dec.1992 dec.1993 dec.1994 dec.1995 ian.

feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1996 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1997 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1998 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

1999 ian.feb.mar.apr.mai iun.iul.aug.sep.oct.nov.dec.

(continuare) - milioane lei; sfârºitul perioadei -GUVERNAMENTAL, NET

Credite Total Datorie Depozite Certificate Alte credite Alte fonduri Obligaþiuni Contul Alte Alteîn valutã publicã ale fondului de guverna- extra- în valutã general al titluri depozite

Altele 1) (interne) pt. plata ajutorului de ºomaj

trezorerie mentale bugetare Trezoreriei statului

de stat publice, net

... 12 398 –208 860 – – – – ... x x x –208 860

... 9 758 –234 998 – – – – ... x x x –234 998

... 19 640 –313 054 – – – – ... x x x –313 054

... 18 182 –358 002 – – – – ... x x x –358 002

... 20 309 –313 193 – – – – ... x x x –313 193

... 23 100 –73 748 – –4 602 – – –8 219 x x x –60 926

... 57 915 –53 872 124 070 –32 896 – – –30 511 x x x –114 535 521 213 951 –134 402 155 314 –124 819 – – –71 893 x x x –93 003

2 820 841 700 –638 367 155 172 –321 342 – – –365 410 x x x –106 787 7 470 2 049 867 –301 152 225 199 –460 557 142 556 – –666 734 x x x 458 384 6 142 2 203 309 –677 715 225 189 –509 799 212 886 – –778 419 x x x 172 428 8 469 2 291 398 –740 721 225 468 –534 521 212 885 – –901 062 x x x 256 508 8 217 2 538 924 –565 494 224 494 –1 066 038 676 773 – –691 593 x x x 290 870 9 097 2 692 738 –374 610 224 494 –1 093 821 677 758 – –647 126 x x x 464 085 8 668 2 901 895 –332 578 224 557 –1 131 881 677 758 363 000 –628 630 x x x 162 619

10 627 3 065 475 –25 141 196 536 –1 174 783 652 876 447 000 –659 741 x x x 512 971 10 918 3 218 308 207 177 187 541 –1 275 615 683 586 469 262 –738 427 x x x 880 831 23 088 3 477 279 462 687 186 633 –1 265 372 691 265 534 000 –822 543 x x x 1 138 704 24 491 3 744 570 168 585 186 633 –1 339 028 545 943 635 000 –1 015 109 x x x 1 155 146 26 379 4 095 587 435 451 186 633 –1 441 605 646 791 715 000 –1 155 503 x x x 1 484 135 30 353 4 673 619 528 015 186 633 –1 472 697 642 136 797 000 –1 095 610 x x x 1 470 554 41 859 4 860 145 963 635 158 883 –1 712 196 677 772 1 040 277 –1 294 693 x x x 2 093 593 40 664 4 899 925 1 184 776 158 883 –1 761 281 708 868 1 070 277 –1 383 910 x x x 2 391 940 39 829 5 526 800 1 238 556 158 883 –1 795 579 939 944 1 140 277 –1 447 146 x x x 2 242 177 46 960 5 751 975 1 264 825 158 774 –1 823 683 1 127 044 1 140 277 –1 673 686 x x x 2 336 099 52 208 6 023 529 1 422 448 158 772 –1 782 242 1 221 567 1 140 277 –1 622 380 x x x 2 306 454 49 927 6 108 398 838 076 149 928 –1 866 904 1 275 499 1 140 277 –1 848 426 x x x 1 987 702 59 382 6 521 113 1 639 032 149 928 –1 944 474 1 317 825 1 140 277 –1 644 335 x x x 2 619 811 72 605 7 063 799 1 880 396 149 928 –2 004 424 1 430 797 1 140 277 –1 869 552 x x x 3 033 370 77 496 7 288 784 2 067 666 149 936 –2 086 060 1 603 554 1 140 277 –1 882 601 320 943 x x 2 821 617 78 579 7 589 778 2 709 659 149 936 –2 164 523 1 606 638 1 140 277 –2 052 815 341 752 x x 3 688 394 76 714 8 288 460 3 488 091 149 936 –2 246 449 3 488 517 1 140 276 –2 472 020 353 890 x x 3 073 942 76 275 8 755 801 3 958 180 149 913 –2 340 865 3 494 764 1 132 000 –2 442 485 376 336 x x 3 588 517 81 578 9 898 472 4 608 582 149 913 –28 079 3 764 299 1 132 000 –1 089 323 422 868 274 793 x –17 889 86 102 15 237 437 4 596 931 149 913 –23 075 4 087 431 1 132 000 –1 171 464 621 674 –34 007 x –165 541 74 240 20 550 580 4 523 095 144 769 –20 524 4 438 389 1 132 000 –1 163 557 811 571 –254 303 x –565 251 69 731 18 498 769 5 216 835 144 769 –18 067 4 122 495 1 132 000 –1 436 931 1 257 880 191 547 x –176 859 68 039 18 223 549 4 732 028 143 619 –16 344 5 012 366 1 132 000 –1 741 233 1 275 417 –789 511 x –284 286 66 440 20 686 884 4 443 322 143 667 –14 839 5 000 143 1 132 000 –1 731 253 1 278 238 –1 180 329 x –184 305 82 786 20 605 554 1 501 508 142 001 –13 760 4 846 472 1 132 000 –4 637 393 1 263 455 –399 860 x –831 407 81 718 21 359 970 3 020 241 141 824 –12 288 4 954 731 1 132 000 –3 020 185 1 313 439 –1 096 031 x –393 250 79 418 22 914 474 2 322 724 141 824 –40 566 6 340 651 x –3 017 960 560 325 –578 486 x –1 083 065 62 145 23 318 581 4 375 377 141 824 –39 796 6 340 433 x –3 258 849 570 450 –474 537 3 374 497 –2 278 646 60 450 23 941 968 4 989 077 141 824 –39 743 3 883 072 x –2 088 190 580 425 –45 3 374 497 –862 764 51 659 20 086 341 9 713 884 141 825 –138 060 4 392 417 x –1 648 695 589 500 –1 247 892 7 874 497 –249 708 51 227 19 668 294 11 531 334 141 825 –67 995 5 752 249 x –1 918 746 601 725 –669 845 7 874 497 –182 376

213 786 21 247 439 11 102 470 305 667 –56 521 5 792 791 x –1 398 978 618 600 –770 591 7 874 497 –1 262 995 94 381 22 253 510 11 523 497 438 157 –55 587 5 674 395 x –1 401 455 607 875 –1 386 511 7 874 497 –227 875 69 923 22 823 339 13 240 157 145 972 –54 534 5 639 046 x –1 590 512 1 467 721 –328 460 8 175 926 –215 003 50 586 22 988 461 14 577 229 155 650 –53 337 6 550 169 x –1 169 304 2 305 467 –1 156 024 8 175 876 –231 268 53 938 24 370 898 15 457 746 143 564 –51 261 8 137 041 x –1 496 775 2 351 385 –1 550 444 8 175 877 –251 640 54 884 25 137 989 16 044 283 143 564 –48 893 8 822 379 x –1 483 880 2 377 054 –1 688 076 8 175 926 –253 792 54 851 25 551 501 18 160 281 143 564 –126 464 11 336 109 x –1 391 896 3 251 543 –2 978 354 8 175 925 –250 146 63 027 26 594 483 18 678 391 143 564 –123 598 11 076 002 x –1 283 856 3 330 079 –2 394 268 8 175 926 –245 458 62 120 28 324 792 19 921 330 143 564 –121 340 11 987 692 x –1 270 323 3 915 418 –2 657 344 8 175 927 –252 264 78 170 30 106 131 20 028 765 142 161 –117 136 11 940 885 x –1 319 353 4 008 199 –2 542 880 8 175 927 –259 040 81 884 31 880 432 21 378 480 139 302 –114 682 10 995 109 x –1 699 959 4 207 710 –67 810 8 175 927 –257 117 82 013 34 813 908 20 832 843 137 262 –101 340 15 096 358 x –5 372 787 4 570 380 –22 918 8 170 763 –1 644 877 90 585 36 954 056 20 466 237 137 262 –93 602 14 580 819 x –1 752 709 4 846 616 –3 546 281 8 170 563 –1 876 430

102 543 40 176 915 24 645 394 137 264 –92 246 16 032 377 x –2 030 172 5 330 692 –1 006 180 8 168 845 –1 895 185 116 013 46 472 405 23 089 353 137 264 –86 455 16 222 234 x –2 404 208 4 606 682 –1 344 563 8 168 845 –2 210 445 108 177 45 488 597 21 803 205 137 264 –84 384 16 506 633 x –2 360 586 4 620 480 –2 966 493 8 168 844 –2 218 554 108 785 47 716 935 22 529 079 137 265 –155 214 15 155 023 x –3 240 149 6 040 843 –1 449 035 8 350 804 –2 310 457 110 384 37 030 084 30 579 984 137 264 –153 174 16 826 696 2 508 000 –3 512 278 8 542 057 –3 892 413 12 532 670 –2 408 838 581 875 32 262 299 35 236 384 137 264 –224 677 16 498 717 3 432 300 –3 776 315 7 742 615 –1 358 091 15 237 025 –2 452 454 579 511 32 418 078 32 443 963 137 264 –220 642 14 793 680 5 857 300 –3 575 167 7 831 514 –5 205 327 15 277 951 –2 452 612 568 605 32 659 554 34 149 873 – –216 093 11 985 461 4 877 300 –3 120 222 9 508 413 –3 374 626 17 594 561 –3 104 921 567 840 34 099 860 34 736 003 – –159 156 11 716 001 3 445 403 –2 321 706 9 728 538 –3 911 203 18 894 546 –2 656 420 574 454 36 115 536 34 933 714 – –156 508 12 336 734 1 570 403 –2 820 619 10 318 186 –2 336 743 18 894 546 –2 872 286 553 865 33 274 548 43 620 877 – –152 735 15 867 832 1 120 403 –2 575 596 14 021 955 –2 846 741 21 087 847 –2 902 088

60*

Page 241: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

19. MASA MONETARÃ

Raport anual 1999

- sfârºitul perioadei -Perioada M2

Total M1 CVASIBANITotal Numerar în afara

sistemului bancar

Disponibilitãþi la vedere 1)

Total Economii ale populaþiei

Depozite în lei pe termen ºi condiþionate

Depozite în valutã ale

rezidenþilormld.lei mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei %

1985 dec. 318,8 161,8 50,8 54,6 17,1 107,2 33,6 157,0 49,2 153,2 48,1 x x 3,8 1,2 1986 dec. 344,0 172,5 50,1 59,7 17,4 112,8 32,8 171,5 49,9 167,3 48,6 x x 4,2 1,2 1987 dec. 359,2 177,2 49,3 60,2 16,8 117,0 32,6 182,0 50,7 176,5 49,1 x x 5,5 1,5 1988 dec. 395,9 205,8 52,0 64,6 16,3 141,2 35,7 190,1 48,0 185,6 46,9 x x 4,5 1,1 1989 dec. 420,9 215,2 51,1 74,3 17,7 140,9 33,5 205,7 48,9 201,7 47,9 x x 4,0 0,9 1990 dec. 514,4 217,2 48,6 92,4 18,0 157,0 30,6 297,2 51,4 249,1 48,5 x x 15,1 2,9 1991 dec. 1 033,3 696,6 67,4 176,5 17,3 520,1 50,2 336,7 32,6 261,8 25,3 34,5 3,3 40,4 3,9 1992 dec. 1 856,1 1 028,2 55,4 411,5 22,2 616,8 33,2 827,8 44,6 409,2 22,0 86,5 4,7 332,2 17,9 1993 dec. 4 472,4 2 231,3 49,9 1 048,7 23,4 1 182,6 26,4 2 241,1 50,1 645,8 14,4 298,8 6,7 1 296,4 29,0 1994 dec. 10 648,7 4 534,2 42,6 2 200,6 20,7 2 333,6 21,9 6 114,5 57,4 2 727,6 25,6 1 028,7 9,7 2 358,1 22,1 1995 ian. 10 447,7 3 998,2 38,3 2 010,9 19,2 1 987,3 19,0 6 449,5 61,7 2 976,3 28,5 1 107,0 10,6 2 366,2 22,6

feb. 10 565,7 3 846,9 36,4 2 053,1 19,4 1 793,8 17,0 6 718,8 63,6 3 101,7 29,4 1 182,4 11,2 2 434,6 23,0 mar. 11 191,2 4 068,7 36,4 2 016,4 18,0 2 052,3 18,3 7 122,5 63,6 3 278,4 29,3 1 298,2 11,6 2 545,9 22,7 apr. 11 504,6 4 241,7 36,9 2 359,0 20,5 1 882,7 16,4 7 262,9 63,1 3 385,7 29,4 1 315,6 11,4 2 561,6 22,3 mai 12 037,9 4 354,7 36,2 2 256,9 18,7 2 097,8 17,4 7 683,2 63,8 3 556,5 29,5 1 424,6 11,8 2 702,1 22,4 iun. 12 753,4 4 639,0 36,4 2 501,8 19,6 2 137,2 16,8 8 114,4 63,6 3 738,8 29,3 1 457,2 11,4 2 918,4 22,9 iul. 13 352,2 4 990,6 37,4 2 714,2 20,3 2 276,4 17,0 8 361,6 62,6 3 932,2 29,4 1 485,6 11,1 2 943,8 22,0 aug. 14 078,7 5 252,8 37,3 2 850,8 20,2 2 402,0 17,1 8 825,9 62,7 4 114,5 29,2 1 678,3 11,9 3 033,1 21,5 sep. 14 622,3 5 516,3 37,7 3 086,9 21,1 2 429,5 16,6 9 105,9 62,3 4 230,1 28,9 1 698,8 11,6 3 177,0 21,7 oct. 15 395,8 5 905,6 38,4 3 164,5 20,6 2 741,1 17,8 9 490,2 61,6 4 334,9 28,2 1 809,4 11,8 3 345,9 21,7 nov. 16 607,2 6 249,5 37,6 3 357,3 20,2 2 892,2 17,4 10 357,8 62,4 4 443,1 26,8 1 933,6 11,6 3 981,0 24,0 dec. 18 278,1 7 083,2 38,8 3 760,5 20,6 3 322,7 18,2 11 194,9 61,2 5 136,4 28,1 1 926,5 10,5 4 132,0 22,6

1996 ian. 18 254,0 6 557,1 35,9 3 398,5 18,6 3 158,6 17,3 11 696,9 64,1 5 544,1 30,4 2 093,4 11,5 4 059,4 22,2 feb. 18 904,6 6 376,2 33,7 3 273,9 17,3 3 102,2 16,4 12 528,4 66,3 5 844,5 30,9 2 080,0 11,0 4 603,8 24,4 mar. 19 359,7 6 416,1 33,1 3 291,3 17,0 3 124,8 16,1 12 943,6 66,9 6 042,4 31,2 2 154,1 11,1 4 747,1 24,5 apr. 19 797,5 6 740,3 34,0 3 483,2 17,6 3 257,1 16,5 13 057,2 66,0 6 436,6 32,5 2 087,3 10,5 4 533,4 22,9 mai 20 644,4 7 078,8 34,3 3 520,0 17,1 3 558,8 17,2 13 565,6 65,7 6 670,2 32,3 2 166,3 10,5 4 729,1 22,9 iun. 21 405,2 7 347,9 34,3 3 931,6 18,4 3 416,3 16,0 14 057,4 65,7 6 921,0 32,3 2 278,1 10,6 4 858,3 22,7 iul. 22 580,7 7 843,2 34,7 3 940,3 17,4 3 902,9 17,3 14 737,5 65,3 7 129,6 31,6 2 462,4 10,9 5 145,5 22,8 aug. 23 235,7 8 078,6 34,8 4 108,9 17,7 3 969,7 17,1 15 157,1 65,2 7 289,4 31,4 2 678,0 11,5 5 189,7 22,3 sep. 24 113,5 8 506,4 35,3 4 271,0 17,7 4 235,4 17,6 15 607,1 64,7 7 431,0 30,8 2 746,7 11,4 5 429,3 22,5 oct. 25 927,6 9 515,8 36,7 4 524,6 17,5 4 991,2 19,3 16 411,9 63,3 7 620,5 29,4 3 040,7 11,7 5 750,7 22,2 nov. 27 687,9 10 168,1 36,7 4 854,0 17,5 5 314,1 19,2 17 519,8 63,3 7 868,2 28,4 3 179,2 11,5 6 472,5 23,4 dec. 30 334,6 11 173,4 36,8 5 382,7 17,7 5 790,6 19,1 19 161,3 63,2 8 808,1 29,0 3 267,5 10,8 7 085,6 23,4

1997 ian. 33 623,2 9 724,8 28,9 4 435,4 13,2 5 289,4 15,7 23 898,4 71,1 9 367,7 27,9 3 689,0 11,0 10 841,8 32,2 feb. 37 805,2 8 901,8 23,5 4 365,2 11,5 4 536,5 12,0 28 903,4 76,5 10 016,7 26,5 3 831,8 10,1 15 054,9 39,8 mar. 37 865,6 8 948,2 23,6 4 741,1 12,5 4 207,1 11,1 28 917,4 76,4 10 981,3 29,0 4 104,4 10,8 13 831,7 36,5 apr. 39 747,4 10 096,2 25,4 5 415,1 13,6 4 681,2 11,8 29 651,2 74,6 12 052,0 30,3 3 665,9 9,2 13 933,3 35,1 mai 41 641,1 10 551,1 25,3 5 421,3 13,0 5 129,7 12,3 31 090,0 74,7 13 490,6 32,4 4 353,7 10,5 13 245,7 31,8 iun. 43 956,9 11 854,1 27,0 6 362,8 14,5 5 491,3 12,5 32 102,8 73,0 14 565,6 33,1 4 462,5 10,2 13 074,7 29,7 iul. 47 822,5 12 805,5 26,8 6 755,1 14,1 6 050,3 12,7 35 017,1 73,2 15 404,8 32,2 5 515,7 11,5 14 096,6 29,5 aug. 49 317,5 13 387,3 27,1 7 347,4 14,9 6 039,9 12,2 35 930,2 72,9 15 765,8 32,0 5 365,1 10,9 14 799,4 30,0 sep. 51 526,7 14 762,9 28,7 8 359,1 16,2 6 403,8 12,4 36 763,8 71,3 16 286,8 31,6 5 111,3 9,9 15 365,7 29,8 oct. 53 259,2 15 240,2 28,6 8 523,4 16,0 6 716,9 12,6 38 019,0 71,4 16 934,1 31,8 5 195,0 9,8 15 889,8 29,8 nov. 56 404,3 15 577,8 27,6 8 903,4 15,8 6 674,4 11,8 40 826,5 72,4 17 701,4 31,4 5 446,1 9,7 17 679,1 31,3 dec. 62 150,4 18 731,1 30,1 9 200,1 14,8 9 531,1 15,3 43 419,3 69,9 20 165,5 32,4 5 567,5 9,0 17 686,3 28,5

1998 ian. 60 260,1 15 150,9 25,1 8 503,7 14,1 6 647,2 11,0 45 109,2 74,9 20 793,3 34,5 6 266,8 10,4 18 049,1 30,0 feb. 61 838,6 15 620,7 25,3 8 647,3 14,0 6 973,4 11,3 46 217,9 74,7 21 890,9 35,4 6 366,8 10,3 17 960,1 29,0 mar. 63 809,7 15 366,3 24,1 8 198,3 12,8 7 168,0 11,2 48 443,5 75,9 22 426,5 35,1 6 571,3 10,3 19 445,7 30,5 apr. 64 884,6 15 665,2 24,1 9 105,6 14,0 6 559,6 10,1 49 219,4 75,9 23 380,4 36,0 6 965,6 10,7 18 873,5 29,1 mai 66 869,1 16 126,6 24,1 9 526,2 14,2 6 600,4 9,9 50 742,5 75,9 24 429,1 36,5 6 887,6 10,3 19 425,7 29,1 iun. 69 478,4 17 311,5 24,9 10 300,1 14,8 7 011,4 10,1 52 166,9 75,1 25 153,2 36,2 6 925,6 10,0 20 088,0 28,9 iul. 70 993,4 17 410,1 24,5 10 431,9 14,7 6 978,2 9,8 53 583,3 75,5 25 797,1 36,3 7 105,7 10,0 20 680,5 29,1 aug. 72 798,2 17 906,3 24,6 10 766,3 14,8 7 140,0 9,8 54 891,9 75,4 26 367,5 36,2 7 149,2 9,8 21 375,2 29,4 sep. 75 068,3 18 638,0 24,8 11 230,6 15,0 7 407,4 9,9 56 430,3 75,2 26 626,7 35,5 7 861,4 10,5 21 942,2 29,2 oct. 76 567,7 18 189,1 23,8 11 180,0 14,6 7 009,1 9,2 58 378,6 76,2 27 306,1 35,7 8 375,6 10,9 22 697,0 29,6 nov. 79 196,1 18 759,2 23,7 11 098,5 14,0 7 660,8 9,7 60 436,9 76,3 28 227,3 35,6 8 749,8 11,0 23 459,7 29,6 dec. 92 529,9 22 109,7 23,9 11 525,0 12,5 10 584,7 11,4 70 420,1 76,1 30 966,7 33,5 9 252,0 10,0 30 201,5 32,6

1999 ian. 91 953,6 18 227,6 19,8 11 104,1 12,1 7 123,5 7,7 73 725,9 80,2 32 484,1 35,3 9 502,8 10,3 31 739,0 34,5 feb. 96 526,5 18 699,6 19,4 11 796,8 12,2 6 902,7 7,2 77 827,0 80,6 32 958,9 34,1 10 236,9 10,6 34 631,2 35,9 mar. 100 764,1 19 301,7 19,2 11 522,9 11,4 7 778,8 7,7 81 462,4 80,8 32 110,2 31,9 10 364,4 10,3 38 987,8 38,7 apr. 98 920,7 19 478,1 19,7 12 161,9 12,3 7 316,2 7,4 79 442,6 80,3 30 943,0 31,3 10 693,4 10,8 37 806,2 38,2 mai 100 167,7 20 612,3 20,6 12 625,7 12,6 7 986,6 8,0 79 555,4 79,4 29 673,6 29,6 11 223,9 11,2 38 657,9 38,6 iun. 103 497,7 22 466,0 21,7 13 888,4 13,4 8 577,6 8,3 81 031,6 78,3 30 214,7 29,2 11 926,6 11,5 38 890,3 37,6 iul. 108 978,4 23 592,6 21,6 14 881,2 13,7 8 711,4 8,0 85 385,8 78,4 32 208,6 29,6 12 900,5 11,8 40 276,7 37,0 aug. 110 926,1 23 453,4 21,1 14 706,1 13,3 8 747,4 7,9 87 472,7 78,9 33 220,9 29,9 13 865,4 12,5 40 386,3 36,4 sep. 114 171,1 24 340,9 21,3 15 559,5 13,6 8 781,4 7,7 89 830,2 78,7 34 178,2 29,9 13 490,2 11,8 42 161,8 36,9 oct. 116 383,3 24 289,1 20,9 15 718,7 13,5 8 570,4 7,4 92 094,2 79,1 34 709,9 29,8 13 294,7 11,4 44 089,6 37,9 nov. 119 743,2 23 965,8 20,0 15 087,5 12,6 8 878,3 7,4 95 777,4 80,0 35 086,4 29,3 12 738,0 10,6 47 953,0 40,0 dec. 134 122,5 29 668,9 22,1 17 371,6 13,0 12 297,3 9,2 104 453,6 77,9 39 238,1 29,3 14 733,9 11,0 50 481,5 37,6

Notã: Începând cu luna decembrie 1992 se includ ºi sucursalele bãncilor strãine.1) Pânã în decembrie 1991 includeau ºi depozitele pe termen ale agenþilor economici.

61*

Page 242: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

20. DINAMICA MASEI MONETARE ªI A CREDITULUI

Raport anual 1999

- variaþie procentualã lunarã -Perioada MASA MONETARÃ (M2) CREDITUL INTERN

Total M1 Cvasibani Total NeguvernamentalTotal din care: Total din care: Total din care: din care:

numerar depozite în lei depozite sector sector în lei în valutãîn afara sistemului bancar

Total din care: economii ale populaþiei

în valutã ale rezidenþilor

de stat 1) privat

1991 dec. 28,3 35,8 6,9 15,3 20,6 6,6 –12,9 65,4 53,0 57,5 22,2 57,3 –5,3 1992 dec. 20,6 18,5 16,6 23,2 18,4 32,7 31,2 11,6 9,7 8,5 21,0 7,4 31,8 1993 dec. 18,7 15,5 8,8 22,0 26,8 42,9 18,7 24,3 7,6 8,0 5,3 4,6 24,8 1994 dec. 18,7 20,0 15,4 17,7 24,1 30,8 8,6 25,1 6,9 –3,0 54,7 6,8 7,0 1995 ian. –1,9 –11,8 –8,6 5,5 8,7 9,1 0,3 –0,1 3,9 1,2 11,9 2,9 7,5

feb. 1,1 –3,8 2,1 4,2 4,9 4,2 2,9 3,3 3,7 2,0 8,5 3,6 4,0 mar. 5,9 5,8 –1,8 6,0 6,8 5,7 4,6 7,3 5,1 3,5 9,1 3,4 10,8 apr. 2,8 4,3 17,0 2,0 2,7 3,3 0,6 6,2 4,1 3,4 5,7 3,5 6,1 mai 4,6 2,7 –4,3 5,8 6,0 5,0 5,5 3,6 3,1 0,4 9,4 1,6 7,8 iun. 5,9 6,5 10,8 5,6 4,3 5,1 8,0 6,2 3,3 2,0 6,2 2,5 5,6 iul. 4,7 7,6 8,5 3,0 4,3 5,2 0,9 6,7 4,8 5,0 4,3 4,7 5,0 aug. 5,4 5,3 5,0 5,6 6,9 4,6 3,0 7,2 5,2 4,0 7,8 4,3 8,0 sep. 3,9 5,0 8,3 3,2 2,4 2,8 4,7 4,7 7,1 3,9 13,5 6,8 7,7 oct. 5,3 7,1 2,5 4,2 3,6 2,5 5,3 8,3 6,5 5,1 9,1 5,4 9,4 nov. 7,9 5,8 6,1 9,1 3,8 2,5 19,0 6,5 6,1 3,5 10,7 3,0 14,1 dec. 10,1 13,3 12,0 8,1 10,8 15,6 3,8 6,2 3,6 3,8 3,4 3,5 4,0

1996 ian. –0,1 –7,4 –9,6 4,5 8,1 7,9 –1,8 3,2 2,1 –11,0 24,5 2,6 0,8 feb. 3,6 –2,8 –3,7 7,1 3,8 5,4 13,4 4,3 4,3 1,2 8,0 0,7 12,8 mar. 2,4 0,6 0,5 3,3 3,4 3,4 3,1 3,2 3,3 –8,6 16,9 3,0 4,1 apr. 2,3 5,1 5,8 0,9 4,0 6,5 –4,5 3,8 3,2 19,6 –11,4 2,5 4,7 mai 4,3 5,0 1,1 3,9 3,7 3,6 4,3 0,6 3,8 4,0 3,5 5,0 1,4 iun. 3,7 3,8 11,7 3,6 4,1 3,8 2,7 6,5 2,7 2,8 2,5 0,8 6,8 iul. 5,5 6,7 0,2 4,8 4,3 3,0 5,9 6,4 5,7 7,0 4,2 4,4 8,3 aug. 2,9 3,0 4,3 2,8 3,9 2,2 0,9 3,0 2,4 2,2 2,6 2,0 3,2 sep. 3,8 5,3 3,9 3,0 2,1 1,9 4,6 5,4 3,0 2,1 4,0 2,4 4,1 oct. 7,5 11,9 5,9 5,2 4,8 2,6 5,9 9,7 7,3 6,8 8,0 6,4 9,2 nov. 6,8 6,9 7,3 6,8 3,6 3,3 12,6 6,4 5,4 1,7 9,8 5,2 5,6 dec. 9,6 9,9 10,9 9,4 9,3 11,9 9,5 8,4 7,1 2,2 12,6 3,9 13,1

1997 ian. 10,8 –13,0 –17,6 24,7 8,1 6,4 53,0 16,9 19,8 20,5 19,2 –0,1 53,9 feb. 12,4 –8,5 –1,6 20,9 6,1 6,9 38,9 13,9 16,1 19,5 12,6 –0,8 34,9 mar. 0,2 0,5 8,6 0,0 8,9 9,6 –8,1 –3,7 –6,1 –7,4 –4,6 –1,3 –10,0 apr. 5,0 12,8 14,2 2,5 4,2 9,7 0,7 –2,3 –1,3 –1,8 –0,7 –1,0 –1,5 mai 4,8 4,5 0,1 4,9 13,5 11,9 –4,9 2,7 3,9 3,7 4,1 –6,9 13,5 iun. 5,6 12,3 17,4 3,3 6,6 8,0 –1,3 –6,7 0,6 0,1 1,2 2,0 –0,4 iul. 8,8 8,0 6,2 9,1 9,9 5,8 7,8 7,2 3,3 2,4 4,1 2,7 3,7 aug. 3,1 4,5 8,8 2,6 1,0 2,3 5,0 4,0 6,1 6,6 5,7 4,6 7,3 sep. 4,5 10,3 13,8 2,3 1,3 3,3 3,8 1,4 –3,7 –9,7 2,5 –11,1 1,8 oct. 3,4 3,2 2,0 3,4 3,4 4,0 3,4 5,0 4,0 –0,3 7,8 6,0 2,7 nov. 5,9 2,2 4,5 7,4 4,6 4,5 11,3 2,8 –8,8 –24,2 4,0 2,3 –16,1 dec. 10,2 20,2 3,3 6,4 11,2 13,9 0,0 3,2 –1,0 –3,9 0,8 0,4 –2,1

1998 ian. –3,0 –19,1 –7,6 3,9 5,2 3,1 2,1 4,0 6,5 –0,5 10,6 4,7 8,0 feb. 2,6 3,1 1,7 2,5 4,4 5,3 –0,5 4,9 5,3 –7,3 11,8 5,9 4,7 mar. 3,2 –1,6 –5,2 4,8 2,6 2,4 8,3 5,4 2,6 –0,7 4,1 2,7 2,6 apr. 1,7 1,9 11,1 1,6 4,6 4,3 –2,9 4,4 2,6 –3,2 5,0 5,0 0,7 mai 3,1 2,9 4,6 3,1 3,2 4,5 2,9 3,9 3,1 0,7 4,0 –0,3 6,0 iun. 3,9 7,3 8,1 2,8 2,4 3,0 3,4 3,4 3,2 –2,1 5,2 3,3 3,1 iul. 2,2 0,6 1,3 2,7 2,6 2,6 2,9 5,3 2,6 2,1 2,7 3,7 1,6 aug. 2,5 2,9 3,2 2,4 1,9 2,2 3,4 3,1 3,2 2,2 3,6 2,1 4,1 sep. 3,1 4,1 4,3 2,8 2,9 1,0 2,7 6,7 6,7 1,8 8,4 7,1 6,5 oct. 2,0 –2,4 –0,5 3,5 3,5 2,6 3,4 4,3 5,7 1,2 7,1 5,0 6,3 nov. 3,4 3,1 –0,7 3,5 3,6 3,4 3,4 5,2 4,7 2,4 5,3 3,1 5,9 dec. 16,8 17,9 3,8 16,5 8,8 9,7 28,7 2,7 4,7 1,8 5,5 –1,2 9,2

1999 ian. –0,6 –17,6 –3,7 4,7 4,4 4,9 5,1 3,5 5,3 5,1 5,3 4,1 6,1 feb. 5,0 2,6 6,2 5,6 2,9 1,5 9,1 8,9 5,2 –0,6 6,8 –0,0 8,7 mar. 4,4 3,2 –2,3 4,7 –1,7 –2,6 12,6 5,7 10,3 11,2 10,0 1,6 15,7 apr. –1,8 0,9 5,5 –2,5 –2,0 –3,6 –3,0 –1,9 –0,7 –12,1 2,3 2,0 –2,1 mai 1,3 5,8 3,8 0,1 –1,8 –4,1 2,3 2,9 2,8 0,1 3,4 –0,9 4,9 iun. 3,3 9,0 10,0 1,9 3,0 1,8 0,6 –3,9 –16,0 –4,7 –18,5 –4,3 –22,4 iul. 5,3 5,0 7,1 5,4 7,0 6,6 3,6 –0,4 –8,1 –1,3 –9,8 –0,9 –12,9 aug. 1,8 –0,6 –1,2 2,4 4,4 3,1 0,3 –3,2 –0,3 –22,6 5,9 –1,4 0,5 sep. 2,9 3,8 5,8 2,7 1,2 2,9 4,4 2,8 1,4 –14,6 4,6 2,2 0,7 oct. 1,9 –0,2 1,0 2,5 0,7 1,6 4,6 3,0 3,7 4,8 3,5 2,8 4,4 nov. 2,9 –1,3 –4,0 4,0 –0,4 1,1 8,8 2,9 4,2 44,3 –2,5 1,9 5,9 dec. 12,0 23,8 15,1 9,1 12,9 11,8 5,3 4,4 –7,1 –13,3 –5,5 –6,0 –7,9

Variaþie procentualã faþã de sfârºitul anului anterior1995 71,6 56,2 70,9 83,1 88,0 88,3 75,2 89,5 73,3 45,1 159,1 55,7 137,1 1996 66,0 57,7 43,1 71,2 71,0 71,5 71,5 80,8 63,3 30,5 119,1 46,4 103,7 1997 104,9 67,6 70,9 126,6 113,1 128,9 149,6 50,8 33,8 –2,8 70,9 –4,2 98,7 1998 48,9 18,0 25,3 62,2 56,3 53,6 70,8 68,5 64,6 –2,0 103,0 49,5 77,0 1999 45,0 34,2 50,7 48,3 2,3 26,7 67,1 26,8 –2,3 –16,6 1,7 0,7 –4,4

1) Pânã în decembrie 1994 creditele neguvernamentale în valutã au fost incluse numai la sectorul de stat.

62*

Page 243: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticã

21. REFINANÞAREA DE LA BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

Raport anual 1999

- valori medii zilnice -Perioada Credit

structural 1)Credit cu dobândã

preferenþialã 2)

Credit de licitaþie

Credit special 3)

Credit lombard 4)

Credit acordat cu derogare

de la regulament

Credit structuralnedirec-

þionat

Creditconform Legii nr.135/1996

Total refinanþare

Debitori litigioºi 5)

mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. lei % mld. le % mld. lei mld. lei1992 dec. 89,0 25,4 255,4 72,8 4,8 1,4 – x 1,6 0,5 x x x x x x 350,8 x 1993 dec. 474,0 30,8 306,9 19,9 572,9 37,2 – x 187,5 12,2 x x x x x x 1 541,3 x 1994 dec. 1 516,8 63,1 76,0 3,2 801,4 33,4 7,1 0,3 1,4 0,1 x x x x x x 2 402,7 x 1995 ian. 1 417,3 63,9 60,4 2,7 729,8 32,9 3,6 0,2 8,5 0,4 x x x x x x 2 219,6 x

feb. 1 235,3 56,1 60,4 2,7 832,9 37,8 29,0 1,3 43,3 2,0 x x x x x x 2 200,9 x mar. 1 250,0 55,6 60,4 2,7 872,6 38,8 65,0 2,9 1,1 0,0 x x x x x x 2 249,1 x apr. 1 256,7 61,2 60,4 2,9 733,7 35,7 1,8 0,1 0,5 0,0 x x x x x x 2 053,1 x mai 1 230,0 59,9 60,4 2,9 747,4 36,4 16,0 0,8 0,9 0,0 x x x x x x 2 054,7 x iun. 1 160,4 55,6 59,6 2,9 811,0 38,9 26,6 1,3 29,7 1,4 x x x x x x 2 087,3 x iul. 1 043,3 46,8 35,2 1,6 925,2 41,5 84,6 3,8 141,5 6,3 x x x x x x 2 229,8 x aug. 1 237,8 52,3 34,9 1,5 865,6 36,5 32,4 1,4 197,8 8,4 x x x x x x 2 368,5 x sep. 1 134,3 43,9 34,9 1,3 974,8 37,7 208,6 8,1 232,6 9,0 x x x x x x 2 585,2 x oct. 1 367,9 47,6 34,9 1,2 1 053,9 36,7 80,1 2,8 338,0 11,8 x x x x x x 2 874,8 x nov. 1 692,9 50,6 34,5 1,0 889,7 26,6 476,2 14,2 252,9 7,6 x x x x x x 3 346,2 x dec. 1 670,8 46,9 31,2 0,9 824,8 23,1 815,4 22,9 222,8 6,2 x x x x x x 3 565,0 x

1996 ian. 1 505,3 40,9 8,4 0,2 946,2 25,7 1 028,1 27,9 191,5 5,2 x x x x x x 3 679,5 x feb. 1 502,6 41,5 8,4 0,2 950,9 26,2 952,0 26,3 209,7 5,8 x x x x x x 3 623,6 x mar. 1 455,8 40,0 7,9 0,2 926,3 25,5 1 152,2 31,7 93,9 2,6 x x x x x x 3 636,1 x apr. 1 539,2 38,6 7,1 0,2 832,8 20,9 1 488,5 37,3 48,2 1,2 71,6 1,8 x x x x 3 987,4 x mai 1 278,7 29,6 7,1 0,2 591,8 13,7 1 619,1 37,5 156,4 3,6 662,2 15,3 x x x x 4 315,3 x iun. 1 060,5 24,4 7,1 0,2 358,5 8,3 1 715,4 39,5 260,2 6,0 935,7 21,6 x x x x 4 337,4 x iul. 1 071,8 22,7 7,1 0,2 467,1 9,9 516,9 11,0 1 646,9 34,9 1 003,3 21,3 x x x x 4 713,0 x aug. 969,2 31,6 6,4 0,2 388,1 12,7 137,0 4,5 – x 1 566,5 51,1 x x x x 3 067,2 1 866,0 sep. 755,4 23,7 6,2 0,2 429,2 13,4 – x 5,4 0,2 1 995,1 62,5 x x x x 3 191,3 1 866,0 oct. 1 016,2 24,6 5,8 0,1 1 090,2 26,4 15,7 0,4 – x 1 994,7 48,4 x x x x 4 122,6 1 866,0 nov. 1 978,4 39,9 5,4 0,1 1 354,8 27,3 55,7 1,1 – x 1 564,9 31,6 x x x x 4 959,2 1 871,3 dec. 2 643,1 48,6 5,0 0,1 1 547,3 28,4 63,7 1,2 1,0 0,0 1 180,5 21,7 x x x x 5 440,6 1 871,3

1997 ian. 2 659,6 51,9 4,6 0,1 1 415,4 27,6 16,3 0,3 0,7 0,0 1 026,1 20,0 x x x x 5 122,7 1 871,3 feb. 2 635,9 60,8 4,4 0,1 563,4 13,0 – x 166,6 3,8 962,0 22,2 2,9 0,1 3,7 0,1 4 338,9 1 873,6 mar. 2 303,9 56,9 4,3 0,1 530,3 13,1 – x 32,6 0,8 896,4 22,1 231,0 5,7 52,0 1,3 4 050,5 1 874,7 apr. 1 940,2 59,2 4,0 0,1 166,5 5,1 – x 13,2 0,4 832,2 25,4 268,3 8,2 52,0 1,6 3 276,4 1 884,5 mai 1 459,1 59,9 3,6 0,1 – x – x 0,2 0,0 753,5 30,9 169,4 6,9 52,0 2,1 2 437,8 1 884,5 iun. 1 285,1 62,5 3,5 0,2 – x – x – x 715,0 34,8 – x 52,0 2,5 2 055,6 1 884,5 iul. 1 089,6 59,8 3,3 0,2 – x – x 2,5 0,1 676,1 37,1 – x 52,0 2,9 1 823,5 1 884,5 aug. 740,5 50,8 3,2 0,2 – x – x 1,3 0,1 660,7 45,3 – x 52,0 3,6 1 457,7 1 884,5 sep. 359,3 33,4 3,1 0,3 – x – x 0,3 0,0 660,7 61,4 – x 52,0 4,8 1 075,4 1 884,5 oct. 55,2 6,9 2,4 0,3 – x 38,3 4,8 0,1 0,0 650,8 81,5 – x 52,0 6,5 798,8 1 884,5 nov. 14,7 0,9 2,2 0,1 – x 914,3 57,5 0,7 0,0 605,9 38,1 – x 52,0 3,3 1 589,8 1 884,5 dec. – x 1,8 0,2 – x – x 93,8 12,7 592,7 80,1 – x 52,0 7,0 740,3 1 884,5

1998 ian. – x 1,5 0,2 – x – x 40,4 6,0 577,2 86,0 – x 52,0 7,7 671,1 1 884,5 feb. – x 1,4 0,2 – x – x 28,1 4,4 562,1 87,3 – x 52,0 8,1 643,6 1 884,5 mar. – x 1,3 0,2 – x – x 0,4 0,1 547,7 91,1 – x 52,0 8,6 601,4 1 884,5 apr. – x 1,2 0,2 – x – x 0,4 0,1 532,6 90,9 – x 52,0 8,9 586,2 1 884,5 mai – x 1,0 0,2 – x – x – x 512,4 90,6 – x 52,0 9,2 565,4 1 884,5 iun. – x 0,9 0,2 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 556,1 1 884,5 iul. – x 0,9 0,2 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 556,0 1 884,5 aug. – x 0,9 0,2 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 556,0 1 893,6 sep. – x 0,8 0,1 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 555,9 1 895,7 oct. – x 0,7 0,1 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 555,9 1 895,7 nov. – x 0,6 0,1 – x – x – x 503,1 90,5 – x 52,0 9,4 555,8 1 895,7 dec. – x 0,5 0,1 – x – x – x 503,1 90,6 – x 52,0 9,4 555,6 1 912,6

1999 ian. – x 0,4 0,1 – x – x – x 503,1 90,6 – x 52,0 9,4 555,5 1 914,4 feb. – x 0,3 0,0 – x 177,7 24,2 – x 503,1 68,6 – x 52,0 7,1 733,1 1 923,2 mar. – x 0,3 0,0 – x 3 922,9 87,6 – x 503,1 11,2 – x 52,0 1,2 4 478,3 1 923,2 apr. – x – x – x 5 238,3 90,4 – x 503,1 8,7 – x 52,0 0,9 5 793,4 1 950,0 mai – x – x – x 7 763,2 93,3 – x 503,1 6,0 – x 52,0 0,6 8 318,3 1 950,0 iun. – x – x – x 9 185,7 94,3 – x 503,1 5,2 – x 52,0 0,5 9 740,9 1 950,0 iul. – x – x – x 5 305,3 90,5 – x 503,1 8,6 – x 52,0 0,9 5 860,4 1 950,0 aug. – x – x – x 4 231,0 88,4 – x 503,1 10,5 – x 49,9 1,0 4 784,0 1 950,0 sep. – x – x – x 3 844,4 87,7 – x 503,1 11,5 – x 36,4 0,8 4 383,9 1 950,0 oct. – x – x – x 347,4 40,6 – x 503,1 58,7 – x 5,9 0,7 856,4 1 950,0 nov. – x – x – x 1 267,3 71,6 – x 503,1 28,4 – x x x 1 770,4 1 950,0 dec. – x – x – x 1 743,4 77,6 – x 503,1 22,4 – x x x 2 246,5 1 950,0

1995 1 308,1 52,6 47,3 1,9 855,1 34,4 153,3 6,2 122,5 4,9 x x x x x x 2 486,2 x 1996 1 398,0 34,2 6,8 0,2 823,6 20,1 728,7 17,8 217,8 5,3 914,5 22,4 x x x x 4 089,4 778,4 1997 1 211,9 50,6 3,4 0,1 223,0 9,3 80,7 3,4 26,0 1,1 752,7 31,4 56,0 2,3 43,6 1,8 2 397,3 1 881,7 1998 – x 1,0 0,2 – x – x 5,8 1,0 521,2 89,9 – x 52,0 9,0 579,9 1 890,4 1999 – x 0,1 0,0 – x 3 585,6 86,9 – x 503,1 12,2 – x 38,0 0,9 4 126,8 1 942,6

Notã: Procentele reprezintã ponderi în total refinanþare.1) Linii de credit pânã la 31 iulie 1995; 2) Credit special pânã la 31 iulie 1995; Credite acordate cu o ratã a dobânzii mai micã decât cea de referinþã sau pentru care dobânda nu se încaseazã cel puþin o datã pe lunã; 3) Credit pe termen fix pânã la 31 iulie 1995; 4) Credit overdraft pânã la 30 iulie 1995; 5) Credite de refinanþare acordate ºi garanþii plãtite de BNR în contul Bãncilor Dacia Felix ºi Credit Bank.

63*

Page 244: RAPORT ANUAL 1999

Secþiune statisticãRaport anual 1999

22. BAZA MONETARÃ

Perioada Numerar în casieriile bãncilor (mld.lei)

Numerar în afara sistemului bancar

(mld. lei)

Disponibil la BNR(mld. lei)

Baza monetarã(mld. lei)

Multiplicatorul bazei monetare

(m1)

Multiplicatorul bazei monetare

(m2)med.zilnicã sf. per. med.zilnicã sf. per. med.zilnicã sf. per. med.zilnicã sf. per. mediu sf. per. mediu sf. per.

1992 dec. 40,1 48,6 396,4 411,5 113,0 142,2 549,5 602,2 1,75 1,71 3,12 3,08 1993 dec. 89,3 75,3 1 021,3 1 048,7 170,1 168,0 1 280,7 1 292,1 1,64 1,64 3,23 3,38 1994 dec. 97,1 197,2 2 145,6 2 200,6 441,7 847,7 2 684,4 3 245,4 1,58 1,33 3,69 3,21 1995 ian. 107,8 229,3 2 114,5 2 010,9 516,0 294,1 2 738,3 2 534,3 1,56 1,65 3,86 4,19

feb. 105,7 218,7 2 012,1 2 053,1 386,4 515,0 2 504,2 2 786,8 1,56 1,42 4,19 3,83 mar. 108,1 214,8 2 048,8 2 016,4 607,1 419,2 2 764,0 2 650,5 1,44 1,49 3,94 4,17 apr. 105,3 235,9 2 207,8 2 359,0 520,9 422,7 2 834,0 3 017,5 1,47 1,43 4,01 3,84 mai 118,8 233,0 2 298,3 2 256,9 496,1 348,7 2 913,2 2 838,6 1,47 1,50 4,04 4,20 iun. 114,0 208,0 2 383,6 2 501,8 485,7 387,2 2 983,3 3 097,0 1,51 1,49 4,16 4,11 iul. 127,8 209,0 2 636,5 2 714,2 438,7 309,1 3 203,0 3 232,3 1,51 1,52 4,08 4,11 aug. 136,6 140,6 2 837,1 2 850,8 487,7 308,4 3 461,4 3 299,9 1,50 1,57 3,98 4,25 sep. 132,0 128,2 2 982,6 3 086,9 461,5 477,6 3 576,1 3 692,7 1,51 1,49 4,02 3,96 oct. 137,1 166,8 3 173,4 3 164,5 561,2 544,1 3 871,7 3 875,5 1,49 1,48 3,89 3,93 nov. 149,6 163,2 3 291,0 3 357,3 833,4 590,0 4 274,0 4 110,4 1,43 1,50 3,75 4,02 dec. 145,6 190,9 3 638,6 3 760,5 808,0 739,5 4 592,2 4 690,8 1,47 1,46 3,82 3,85

1996 ian. 161,5 168,2 3 588,6 3 398,5 929,3 678,8 4 679,4 4 245,6 1,46 1,56 3,91 4,32 feb. 150,8 153,2 3 373,4 3 273,9 925,6 727,0 4 449,8 4 154,2 1,46 1,54 4,18 4,56 mar. 146,8 157,8 3 300,8 3 291,3 1 073,8 863,4 4 521,4 4 312,5 1,42 1,49 4,24 4,49 apr. 158,0 194,6 3 462,2 3 483,2 1 128,7 689,0 4 748,9 4 366,9 1,40 1,53 4,14 4,52 mai 169,9 174,3 3 556,3 3 520,0 1 161,2 1 092,2 4 887,4 4 786,6 1,42 1,45 4,15 4,28 iun. 161,4 172,4 3 705,6 3 931,6 1 124,5 886,2 4 991,5 4 990,1 1,44 1,49 4,21 4,30 iul. 158,1 191,8 3 930,3 3 940,3 1 228,9 761,2 5 317,3 4 893,2 1,43 1,55 4,14 4,56 aug. 165,6 185,3 4 118,3 4 108,9 1 167,6 806,9 5 451,5 5 101,2 1,48 1,58 4,22 4,55 sep. 169,9 248,6 4 178,0 4 271,0 1 268,0 954,8 5 615,9 5 474,4 1,47 1,53 4,21 4,38 oct. 172,0 204,5 4 424,5 4 524,6 1 309,2 997,5 5 905,7 5 726,5 1,53 1,60 4,24 4,46 nov. 195,3 238,6 4 730,7 4 854,0 1 403,6 993,3 6 329,6 6 085,8 1,56 1,64 4,24 4,52 dec. 297,7 519,7 5 216,8 5 382,7 1 590,2 1 974,9 7 104,7 7 877,3 1,52 1,39 4,10 3,82

1997 ian. 319,1 257,6 4 944,4 4 435,4 1 668,3 759,6 6 931,8 5 452,6 1,51 1,78 4,61 6,17 feb. 231,7 298,7 4 457,1 4 365,2 1 189,5 1 150,7 5 878,3 5 814,7 1,59 1,53 6,08 6,50 mar. 257,7 384,1 4 727,9 4 741,1 1 751,0 1 312,7 6 736,6 6 438,0 1,35 1,39 5,62 5,88 apr. 270,3 374,9 5 255,1 5 415,1 1 486,9 632,9 7 012,3 6 422,9 1,38 1,57 5,53 6,19 mai 294,9 341,2 5 568,3 5 421,3 1 528,3 1 314,1 7 391,5 7 076,6 1,42 1,49 5,51 5,88 iun. 298,8 475,4 5 997,1 6 362,8 1 595,5 615,6 7 891,5 7 453,8 1,43 1,59 5,42 5,90 iul. 315,9 380,9 6 772,1 6 755,1 2 708,5 757,5 9 796,4 7 893,5 1,28 1,62 4,68 6,06 aug. 320,6 357,9 7 246,9 7 347,4 2 879,6 4 204,5 10 447,2 11 909,9 1,27 1,12 4,65 4,14 sep. 380,6 465,4 7 932,7 8 359,1 2 886,8 1 087,3 11 200,1 9 911,7 1,26 1,49 4,50 5,20 oct. 378,3 404,6 8 675,6 8 523,4 2 884,2 3 696,6 11 938,1 12 624,6 1,28 1,21 4,39 4,22 nov. 422,5 458,4 8 827,6 8 903,4 2 881,0 2 401,9 12 131,1 11 763,6 1,28 1,32 4,52 4,79 dec. 479,7 426,8 9 700,0 9 200,1 2 789,8 960,1 12 969,5 10 587,0 1,37 1,77 4,57 5,87

1998 ian. 432,8 457,8 9 053,3 8 503,7 2 819,5 2 480,7 12 305,5 11 442,1 1,39 1,32 4,97 5,27 feb. 418,0 450,2 8 558,1 8 647,3 4 000,9 3 490,2 12 976,9 12 587,7 1,18 1,24 4,70 4,91 mar. 443,2 547,2 8 625,1 8 198,3 4 284,5 4 313,6 13 352,8 13 059,2 1,18 1,18 4,70 4,89 apr. 462,2 564,2 9 224,7 9 105,6 4 445,5 5 237,1 14 132,4 14 906,9 1,14 1,05 4,55 4,35 mai 511,1 571,7 9 593,7 9 526,2 4 525,1 1 555,3 14 629,9 11 653,2 1,11 1,38 4,50 5,74 iun. 489,3 587,8 10 043,9 10 300,1 4 600,0 4 876,4 15 133,1 15 764,2 1,11 1,10 4,50 4,41 iul. 506,7 531,7 10 753,2 10 431,9 4 710,9 3 739,5 15 970,8 14 703,1 1,11 1,18 4,40 4,83 aug. 517,0 740,2 10 955,4 10 766,3 6 409,7 6 609,1 17 882,1 18 115,6 1,01 0,99 4,02 4,02 sep. 547,3 633,8 11 186,6 11 230,6 6 487,4 6 697,2 18 221,2 18 561,5 1,01 1,00 4,06 4,04 oct. 579,7 612,2 11 513,9 11 180,0 6 858,9 6 334,1 18 952,6 18 126,3 0,99 1,00 4,00 4,22 nov. 604,7 871,7 11 199,2 11 098,5 6 847,2 6 964,2 18 651,0 18 934,4 0,99 0,99 4,18 4,18 dec. 705,7 771,7 12 089,1 11 525,0 6 560,0 6 793,4 19 354,7 19 090,1 1,10 1,16 4,44 4,85

1999 ian. 669,5 762,9 11 312,3 11 104,1 7 049,8 7 233,6 19 031,5 19 100,6 1,06 0,95 4,85 4,81 feb. 670,8 900,2 11 082,8 11 796,8 7 179,3 6 485,9 18 933,0 19 183,0 0,96 0,97 4,98 5,03 mar. 670,9 808,5 11 611,5 11 522,9 7 178,9 6 678,8 19 461,4 19 010,2 0,97 1,02 5,07 5,30 apr. 704,1 823,9 12 396,3 12 161,9 7 461,2 7 410,4 20 561,6 20 396,1 0,97 0,95 4,86 4,85 mai 733,1 1 109,0 12 569,8 12 625,7 7 184,2 6 947,4 20 487,1 20 682,2 0,99 1,00 4,86 4,84 iun. 698,5 916,4 13 248,7 13 888,4 7 291,6 5 291,8 21 238,8 20 096,6 1,01 1,12 4,79 5,15 iul. 842,9 1 016,4 14 598,7 14 881,2 8 674,8 10 434,6 24 116,3 26 332,2 0,96 0,90 4,41 4,14 aug. 863,8 1 126,2 15 119,5 14 706,1 10 506,3 9 875,3 26 489,6 25 707,6 0,90 0,91 4,15 4,31 sep. 863,9 1 020,5 15 131,6 15 559,5 10 923,8 9 032,9 26 919,4 25 612,9 0,89 0,95 4,18 4,46 oct. 952,5 1 170,2 15 579,2 15 718,7 11 240,6 11 070,0 27 772,3 27 959,0 0,87 0,87 4,15 4,16 nov. 981,9 1 146,2 15 080,9 15 087,5 14 042,6 14 319,0 30 105,4 30 552,7 0,79 0,78 3,92 3,92 dec. 1 079,0 1 274,0 16 595,0 17 371,6 17 027,0 17 336,4 34 701,0 35 981,9 0,78 0,82 3,66 3,73

1995 124,0 190,9 2 635,4 3 760,5 550,2 739,5 3 309,6 4 690,8 1,49 1,46 3,98 3,85 1996 175,6 519,7 3 965,5 5 382,7 1 192,5 1 974,9 5 333,6 7 877,3 1,47 1,39 4,16 3,82 1997 330,8 426,8 6 675,4 9 200,1 2 187,5 960,1 9 193,7 10 587,0 1,37 1,77 5,01 5,87 1998 518,1 771,7 10 233,0 11 525,0 5 212,5 6 793,4 15 963,6 19 090,1 1,11 1,16 4,42 4,85 1999 810,9 1 274,0 13 693,9 17 371,6 9 646,7 17 336,4 24 151,4 35 981,9 0,93 0,82 4,49 3,73

64*

Page 245: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

23. STRUCTURA EMISIUNII BÃNEªTI PE CUPIURI- sfârºitul perioadei -

Metal

Monedã divizionarã

1 leu 3 lei 5 lei 10 lei 20 lei 50 lei 100 lei 500 lei Total

mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei %

1989 0,4 22,9 0,4 24,9 0,3 14,8 0,6 37,5 – x – x – x – x – x 1,7 100,0

1990 0,4 19,5 0,5 23,0 0,3 12,8 0,9 42,6 0,0 2,1 – x – x – x – x 2,0 100,0

1991 0,4 9,3 0,5 11,0 0,3 6,1 0,9 21,6 0,4 9,7 0,4 10,7 0,9 21,9 0,4 9,7 – x 4,2 100,0

1992 0,4 3,5 0,5 4,5 0,3 2,3 0,9 8,4 0,8 6,9 1,3 11,8 3,1 28,1 3,9 34,5 – x 11,2 100,0

1993 0,4 2,0 0,5 2,7 0,3 1,3 1,0 5,1 1,0 4,8 1,8 9,1 4,9 24,5 10,1 50,6 – x 20,0 100,0

1994 0,4 1,4 0,6 2,0 0,3 0,9 0,5 1,9 1,1 4,0 2,4 8,6 7,0 24,4 16,3 57,0 – x 28,6 100,0

1995 0,4 0,9 0,6 1,3 0,3 0,6 0,6 1,5 1,4 3,4 2,6 6,3 8,9 21,3 27,1 64,6 – x 42,0 100,0

1996 0,4 0,9 0,6 1,3 0,3 0,6 0,7 1,5 1,4 3,2 2,8 6,2 9,2 20,3 30,0 66,1 – x 45,3 100,0

1997 – x 0,1 0,2 – x 0,7 1,5 1,4 3,1 2,8 6,0 9,4 20,1 32,2 69,0 – x 46,6 100,0

1998 – x 0,1 0,2 – x 0,7 1,5 1,4 3,1 2,8 6,0 9,4 20,0 32,7 69,3 – x 47,2 100,0

1999 – x 0,1 0,1 – x 0,7 0,8 1,4 1,6 2,8 3,0 9,4 10,1 32,7 35,1 46,0 49,4 93,3 100,0

- sfârºitul perioadei -

Bancnote

100 lei 200 lei 500 lei 1 000 lei 2 000 lei 5 000 lei 10 000 lei 50 000 lei 100 000 lei Total

mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei %

1989 73,5 100,0 – x – x – x – x – x – x – x – x 73,5 100,0

1990 96,0 100,0 – x – x – x – x – x – x – x – x 96,0 100,0

1991 95,9 50,4 – x 35,1 18,4 59,4 31,2 – x – x – x – x – x 190,3 100,0

1992 43,0 9,5 1,4 0,3 88,1 19,5 157,4 34,9 – x 160,7 35,7 – x – x – x 450,5 100,0

1993 4,6 0,4 1,8 0,2 94,4 8,5 192,1 17,4 – x 812,9 73,5 – x – x – x 1 105,8 100,0

1994 2,6 0,1 0,8 0,0 85,7 3,6 209,5 8,8 – x 1 108,5 46,8 963,5 40,6 – x – x 2 370,6 100,0

1995 – x 0,4 0,0 94,5 2,4 249,0 6,4 – x 1 281,0 32,8 2 285,8 58,4 – x – x 3 910,7 100,0

1996 – x – x 88,1 1,5 183,4 3,1 – x 1 196,0 20,4 3 693,9 63,0 699,1 11,9 – x 5 860,4 100,0

1997 – x – x 82,3 0,9 84,3 0,9 – x 915,9 9,6 3 186,5 33,2 5 314,8 55,5 – x 9 583,9 100,0

1998 – x – x 73,2 0,6 79,2 0,6 – x 459,4 3,7 2 458,3 20,1 5 704,0 46,5 3 484,6 28,4 12 258,8 100,0

1999 – x – x 4,4 0,0 150,8 0,8 9,7 0,1 550,2 3,0 3 240,5 17,4 6 408,0 34,5 8 219,5 44,2 18 583,1 100,0

- sfârºitul perioadei -

Metal Bancnote Total

mld.lei % mld.lei % mld.lei %

1989 1,7 2,3 73,5 97,7 75,2 100,0

1990 2,0 2,0 96,0 98,0 98,0 100,0

1991 4,2 2,2 190,3 97,8 194,5 100,0

1992 11,2 2,4 450,5 97,6 461,7 100,0

1993 20,0 1,8 1 105,8 98,2 1 125,8 100,0

1994 28,6 1,2 2 370,6 98,8 2 399,2 100,0

1995 42,0 1,1 3 910,7 98,9 3 952,7 100,0

1996 45,3 0,8 5 860,4 99,2 5 905,7 100,0

1997 46,6 0,5 9 583,9 99,5 9 630,5 100,0

1998 47,2 0,4 12 258,8 99,6 12 306,0 100,0

1999 93,3 0,5 18 583,1 99,5 18 676,4 100,0

65*

Page 246: RAPORT ANUAL 1999

Raport anual 1999 Secþiune statisticã

24a. SITUAÞIA AGREGATÃ A CREDITELORCLASIFICATE DE CÃTRE BÃNCI

- miliarde lei -31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 *

1. Total credite acordate (brut) 9 385,3 18 453,4 26 743,7 40 084,8 66 913,6 59 446,4

Standard 3 349,0 3 096,4 2 969,2 5 464,4 8 366,3 14 611,5

În observaþie 2 794,2 4 973,1 7 397,0 8 546,6 10 601,9 13 543,1

Substandard 1 101,6 2 591,1 4 878,9 4 998,8 8 797,1 10 253,9

Îndoielnic 1 114,3 2 528,8 2 690,4 3 982,8 5 155,0 3 978,7

Pierdere 1 026,2 5 264,0 8 808,2 17 092,3 33 993,4 17 059,3

2. Total garanþii ºi colaterale 7 856,4 13 203,9 19 478,2 26 101,0 39 452,4 39 460,3

3. Total credite acordate (net) 1 529,1 5 249,5 7 265,5 13 983,8 27 461,2 19 986,1

Standard 403,8 526,9 585,7 943,6 2 326,8 6 689,2

În observaþie 447,2 1 403,0 1 248,5 1 629,3 1 617,2 2 107,0

Substandard 184,2 664,8 1 119,9 1 018,3 1 354,4 1 611,1

Îndoielnic 172,3 635,3 793,1 1 122,3 1 128,5 718,8

Pierdere 321,6 2 019,5 3 518,2 9 270,5 21 034,3 8 860,0

Notã: Indicatorul ''Total credite acordate (brut)'' cuprinde ºi dobânzile neîncasate pentru care societãþilebancare au calculat provizioane specifice de risc în conformitate cu HG nr. 335/1995.

24b. SITUAÞIA AGREGATÃ A PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISCCONSTITUITE DE CÃTRE BÃNCI

- miliarde lei -31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 *

1. Total provizioane specifice de risc 474,4 2 550,0 4 218,2 10 001,1 21 950,3 9 792,7

În observaþie 22,5 70,2 63,5 81,5 80,9 105,6

Substandard 37,0 133,2 228,5 203,7 270,9 342,4

Îndoielnic 89,5 317,7 404,0 561,2 564,3 363,9

Pierdere 325,4 2 028,9 3 522,2 9 154,7 21 034,3 8 980,7

2.

130,9 1 785,0 2 513,6 7 312,8 16 207,6 10 056,0

În observaþie 5,1 38,0 114,1 96,5 101,3 106,1

Substandard 13,6 72,6 152,7 272,3 218,3 348,8

Îndoielnic 17,6 252,7 389,3 541,8 467,1 386,7

Pierdere 94,7 1 421,7 1 857,5 6 402,2 15 420,9 9 214,4

24c. INDICATORUL DE SOLVABILITATE

- procente -31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999

Nivelul agregat al indicatorului de solvabilitate 13,8 13,3 13,6 10,3 17,9

*) Exclusiv Bankcoop, aflatã în procedurã de lichidare.

Total provizioane specifice de risc constituite efectiv

*) Exclusiv Bankcoop, aflatã în procedurã de lichidare.

66*